10 Ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΑΙΓΙΝΑ Καλλιτεχνικι διευκφντρια: Ντόρα Μπακοποφλου. άββατο 1 ζωσ Κυριακι 23 Αυγοφςτου ξεχωριςτζσ μουςικζσ βραδιζσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 Ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΑΙΓΙΝΑ Καλλιτεχνικι διευκφντρια: Ντόρα Μπακοποφλου. άββατο 1 ζωσ Κυριακι 23 Αυγοφςτου 2015 16 ξεχωριςτζσ μουςικζσ βραδιζσ"

Transcript

1 10 Ο ΔΙΕΘΝΕ ΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΙΒΑΛ ΑΙΓΙΝΑ Καλλιτεχνικι διευκφντρια: Ντόρα Μπακοποφλου άββατο 1 ζωσ Κυριακι 23 Αυγοφςτου ξεχωριςτζσ μουςικζσ βραδιζσ https://youtu.be/eyymslodlpq Κλείνει τα 10 του χρόνια, ρίηωςε για τα καλά και ζγινε αναπόςπαςτο μζροσ του Αιγινίτικου καλοκαιριοφ. Σο Διεκνζσ Μουςικό Φεςτιβάλ Αίγινασ δθλϊνει και πάλι παρόν, ςτουσ δφςκολουσ καιροφσ, με αναλλοίωτο το ςτίγμα τθσ προςφοράσ και τθσ υψθλισ ποιότθτασ που το χαρακτθρίηει από το 2006, όταν με ορμι και ενκουςιαςμό ξεκίνθςε με πρωτοβουλία μιασ μικρισ ςυντροφιάσ φίλων τθσ Ντόρασ Μπακοποφλου. Δζκα χρόνια μετά, ζχουν οργανωκεί πάνω από 70 Μουςικζσ Βραδιζσ με περιςςότερουσ από 350 ερμθνευτζσ, οι φίλοι πολλαπλαςιάςτθκαν και παραμζνουν θ βαςικι κινθτιρια δφναμι του, ζχοντασ ιδρφςει και επιςιμωσ τον φλλογο Φίλων του Φεςτιβάλ. Σο 10ο Διεκνζσ Μουςικό Φεςτιβάλ Αίγινασ ςθκϊνει αυλαία το άββατο 1 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00, ςτθν εμβλθματικι, πλζον, Παραλία τθσ Αφρασ για να ακολουκιςει το μονοπάτι που ζχει χαράξει 10 χρόνια τϊρα με τα ωραιότερα ζργα μουςικισ δωματίου, λυρικοφ τραγουδιοφ αλλά και οπερζτασ, με ιδιαίτερεσ ςτάςεισ ςε ζργα ςφγχρονων Ελλινων ςυνκετϊν όπωσ ο Μάνοσ Χατηιδάκισ, ο Μιχάλθσ Γρθγορίου, ο Νίκοσ Κθπουργόσ, ο Χρίςτοσ Παπαγεωργίου, ο Δθμιτρθσ Λάγιοσ, ο Μανόλθσ Καλομοίρθσ, ο Γιάννθσ Κωνςταντινίδθσ κ.α. Παρόντεσ ςτθν επετειακι αυτι χρονιά φίλοι ξεχωριςτοί ερμθνευτζσ από Ελλάδα, Βζλγιο, Ελβετία, Ιςπανία που ςτιριξαν το Μουςικό Φεςτιβάλ Αίγινασ όλα αυτά τα χρόνια και νζοι φίλοι από ουθδία, Ρουμανία, Ρωςία και Καναδά που προςτίκενται ςτθ μεγάλθ μουςικι ςυντροφιά τθσ Αίγινασ. Μία μουςικι πανδαιςία περιμζνει, λοιπόν, τουσ φιλόμουςουσ επιςκζπτεσ και κατοίκουσ τθσ Αίγινασ, ςε ζνα Φεςτιβάλ που απλϊνεται από τθν Παραλία τθσ Αφρασ, ζωσ τθν Αυλι του Ναοφ του ωτιροσ και το Μικρό Θζατρο Ιάςονα Μολφζςθ ςτθν Παχειά Ράχθ. 1

2 Σο Πρόγραμμα αναλυτικά άββατο 1 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Μάριοσ Φραγκοφλθσ «Ακινα Μπουζνοσ Άιρεσ» Πόςο απζχει θ Ακινα από το Μπουζνοσ Άιρεσ; Μια ανάςα αν μετριςουμε τθν απόςταςθ με μουςικι, τζςςερα χορευτικά βιματα αν ακολουκιςουμε τουσ ρυκμοφσ του τάνγκο, ανάμεςα ςε δφο γαλανοφσ ορίηοντεσ που αγκαλιάηουν κάλαςςεσ και ωκεανοφσ και ενϊνουν τθ Μεςόγειο με το νότιο Ατλαντικό. Με τθ φωνι και τθν ψυχι γεμάτεσ Αιγαιοπελαγίτικο γαλάηιο και νοςταλγία για ταξίδια μακρινά, ο Μάριοσ Φραγκοφλθσ κα βρεκεί ςτθν Αίγινα, με το φεγγάρι ολόγιομο, και κα προςφζρει ςτο κοινό του μια μοναδικι ςυναυλία ςτουσ ρυκμοφσ του τάνγκο, μια μοναδικι βραδιά πάκουσ και μουςικισ μζκεξθσ. Μαηί του, το κουιντζτο TANGartO: Λευτζρθσ Γρίβασ (μπαντονεόν), Γιϊργοσ Παναγιωτόπουλοσ (βιολί), Αριςτείδθσ Χατηθςταφρου (κικάρα), Απόςτολοσ Παπαπζτροσ (κοντραμπάςο), Θωμάσ Κοντογεϊργθσ (πιάνο και ενορχθςτρϊςεισ). Καλλιτεχνικι επιμζλεια: Αγακι Δθμθτροφκα. Πζμπτθ 6 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Ελεονϊρα Αποςτολίδθ πιάνο F. Schubert: ονάτα για πιάνο αρ. 14 ςε λα ελάςςονα, D. 784 (I. Allegro giusto, II. Andante, III. Allegro vivace) S. Rachmaninoff: Moments Musicaux, ζργο 16 αρ. 3, 4, 5, 6 Χρίςτοσ Παπαγεωργίου πιάνο «τιλιςτικζσ παραλλαγζσ πάνω ςτο τραγοφδι «το περιγιάλι το κρυφό» του Μίκθ Θεοδωράκθ» Ζνα ζργο του Χρίςτου Παπαγεωργίου για ςόλο πιάνο με αφετθρία τθν παςίγνωςτθ μελωδία του τραγουδιοφ του Μίκθ Θεοδωράκθ «το περιγιάλι το κρυφό». Σθν επεξεργάηεται ςε όλα τα μουςικά ςτυλ από τον Κουπερζν μζχρι τον Κικ Σηάρετ αλλά και ακόμθ παραπζρα με τθ βοικεια του Σμιματοσ Μουςικισ Ζρευνασ και Σεχνολογίασ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου (κακθγθτζσ Θ. Λϊτθσ & Α. Μνιζςτρθσ). Από τον Μπαχ και τον Χαίντελ ξετυλίγεται μια μεγάλθ ςειρά από εμβλθματικοφσ πιανίςτεσ-ςυνκζτεσ τθσ ιςτορίασ (Μότςαρτ, οφμαν, Μπάρτοκ κ.α.), οι οποίοι ςυνομιλοφν μουςικά με... τον Μίκθ Θεοδωράκθ! Παραςκευι 7 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Θανάςθσ Αποςτολόπουλοσ πιάνο, Alissa Margulis βιολί (Βζλγιο), 2

3 Lyda Chen-Argerich βιόλα (Ελβετία), Natalia Margulis βιολοντςζλο (Ιςπανία), Mehdi Ghazi πιάνο (Καναδάσ - Αλγερία) S. Rachmaninoff: Πρελοφδια ζργο 23, αρ. 4 και 2 Mehdi Ghazi πιάνο (Καναδάσ - Αλγερία) G. Fauré: Κουαρτζτο για πιάνο αρ. 1 ςε ντο ελάςςονα, ζργο 15 (I. Allegro molto moderato, II. Scherzo: Allegro vivo, III. Adagio, IV. Allegro molto) Mehdi Ghazi πιάνο (Καναδάσ - Αλγερία), Alissa Margulis βιολί (Bζλγιο), Lyda Chen- Argerich βιόλα (Ελβετία), Natalia Margulis βιολοντςζλο (Ιςπανία) J. Brahms: Κουαρτζτο για πιάνο αρ. 1 ςε ςολ ελάςςονα, ζργο 25 (I. Allegro, II. Intermezzo: Allegro ma non troppo Trio: Animato, III. Andante con moto, IV. Rondo all Zingarese: Presto) Mehdi Ghazi πιάνο (Καναδάσ - Αλγερία), Alissa Margulis βιολί (Bζλγιο), Lyda Chen- Argerich βιόλα (Ελβετία), Natalia Margulis βιολοντςζλο (Ιςπανία) Με τθν υποςτιριξθ τθσ Καναδικισ Πρεςβείασ ςτθν Ακινα άββατο 8 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Alissa Margulis βιολί (Bζλγιο), Sascha Maisky βιολί (Bζλγιο), Lyda Chen-Argerich βιόλα (Ελβετία), Natalia Margulis βιολοντςζλο (Ιςπανία), Lily Maisky πιάνο (Bζλγιο), Francisco Almazan Alhambra όμποε (Ιςπανία), Alexander Buzlov βιολοντςζλο (Ρωςία) C.P.E. Bach: ονάτα ςε ςολ ελάςςονα Η. 549 (Ι. Adagio, II. Allegro, III. Vivace) Francisco Almazan Alhambra όμποε (Ιςπανία), Lily Maisky πιάνο (Βζλγιο) G. Handel / J. Halvorsen: Passacaglia ςε ςολ ελάςςονα ζργο 20 αρ. 2 Alissa Margulis βιολί (Bζλγιο), Alexander Buzlov βιολοντςζλο (Ρωςία) D. Shostakovich: Scherzo από τθ ονάτα ςε ρε ελάςςονα, ζργο 40 S. Rachmaninoff: Andante από τθ ονάτα ςε ςολ ελάςςονα, ζργο 19 Alexander Buzlov βιολοντςζλο (Ρωςία), Lily Maisky πιάνο (Βζλγιο) 3

4 J.-B. Barrière, Ντουζτο ςε ςολ μείηονα αρ. 4 Natalia Margulis βιολοντςζλο (Ιςπανία), Alexander Buzlov βιολοντςζλο (Ρωςία) D. Shostakovich: Πζντε ζργα για δφο βιολιά και πιάνο (Ι. Prelude, II. Gavotte, III. Elegy, IV. Waltz, V. Polka) Alissa Margulis βιολί (Bζλγιο), Sascha Maisky βιολί (Βζλγιο), Lily Maisky πιάνο (Bζλγιο) Franck, C.: Κουιντζτο για πιάνο και ζγχορδα (I. Molto moderato quasi lento, II. Lento, con molto sentimento, III. Allegro non troppo, ma con fuoco) Alissa Margulis βιολί (Bζλγιο), Sascha Maisky βιολί (Bζλγιο), Lyda Chen-Argerich βιόλα (Ελβετία), Natalia Margulis βιολοντςζλο (Ιςπανία), Lily Maisky πιάνο (Bζλγιο) Κυριακι 9 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Μικρό Θζατρο Ιάςονα Μολφζςθ, Παχειά Ράχθ (Θζςεισ περιοριςμζνεσ) «Παίηει απόψε το φεγγάρι» Φανι Αντωνζλου ςοπράνο, Μαρία Μπιλντζα άρπα V. Williams: «Orpheus with his lute», M. Ravel: Πζντε ελλθνικζσ λαϊκζσ μελωδίεσ («Chanson de la mariée - Là-bas, vers l'église - Quel galant m'est comparable - Chanson des cueilleuses de lentisques - Tout gai!»), C. Debussy: «Comtessa de Dia, Estat ai en greu cossirier» (Raimbaut d Aurenga), C. Monteverdi: «Sì dolce è'l tormento» - «Ninfa che scalza il piede», J. Haydn: «The mermaid s song» - «A pastoral song» «She never told her love» «Fidelity», C. Monteverdi: «Quel sguardo sdegnosetto», R. Schumann: «In der Fremde» «An den Mond» - «Der Nussbaum», Μ. Καλομοίρθσ: «Σo τραγουδάκι», Γ. Κωνςταντινίδθσ: «Απόψε τα μεςάνυχτα» - «Πιάνω πζτρεσ και λικάρια», Θ. Ματοφλασ: «Νανοφριςμα», C. Debussy: «Clair de lune», M. de Falla: Επτά Λαϊκά Ιςπανικά Σραγοφδια («El pañomoruno Seguidilla murciana Asturiana Jota Nana Canción Polo») Δευτζρα 10 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Αλζξανδροσ αρακενίδθσ πιάνο 4

5 Α. Scriabin: Πρελοφδια ζργο 11, αρ. 1, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 και 24 M. Ravel: Gaspard de la nuit (I. Ondine, II. Le Gibet, III. Scarbo) Αλεξία Μουηά πιάνο (Κριτθ Καράκασ) Α. Soler: 2 ςονάτεσ για πλθκτροφόρο όργανο, Allegretto ςε ςολ ελάςςονα - Allegro ςε ντο δίεςθ ελάςςονα F. Chopin: Scherzo αρ. 1 ςε ςι ελάςςονα, ζργο 20 πουδι ςε ςε ντο δίεςθ ελάςςονα, ζργο 25 αρ. 7 Πολωνζηα ςε φα δίεςθ ελάςςονα, ζργο 44 Impromptu αρ. 1 ςε λα φφεςθ μείηονα, ζργο 29 Πολωνζηα ςε λα φφεςθ μείηονα, ζργο 53 Σρίτθ 11 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Ακθναϊκι Μαντολινάτα «Νικόλαοσ Λάβδασ» ολίςτ: Ιωάννα Φόρτθ μζτηο ςοπράνο Διεφκυνςθ: Κάτια Μολφζςθ A. Vivaldi: Κονςζρτο για δφο μαντολίνα ςε ςολ μείηονα, RV 532 (I. Allegro, II. Andante, III. Allegro) Κονςζρτο για δφο βιολιά ςε λα ελάςςονα, RV 522 (I. Allegro, II. Larghetto e spiritoso, III. Allegro), L. Boccherini: «Fandango» από το κουιντζτο για κικάρα ςε ρε μείηονα, G. 448, Μ. Χατηιδάκισ: «Περιμπανοφ» - «Μικραίνει το φεγγάρι», Δ. Λάγιοσ: «Αίνιγμα» - «Κακρζφτθσ», F. de André: «Via del Campo», N. Rota: «Canzone arrabbiata», Μ. Χατηιδάκισ: «Μθτζρα και αδερφι» - «Ο εφιάλτθσ τθσ Περςεφόνθσ» - «Σο ταξίδι» - «Ζλα ςε μζνα» Σετάρτθ 12 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ Ορχιςτρα Δωματίου Musica Vitae (Σουηδία) ολίςτ: Χριςτοσ Γρίμπασ βιολοντςζλο J. Sibelius: Impromptu ςε μι ελάςςονα για ορχιςτρα εγχόρδων, ζργο 5 E. Grieg: «To the Spring», ζργο 43 αρ. 6 5

6 L.-E. Larsson: Pastoral suite ζργο 19 (Ι. Overture, II. Romance, III. Scherzo) K. Atterberg: ουίτα αρ. 3 για βιολί, βιόλα και ορχιςτρα εγχόρδων, ζργο 19 (Ι. Prelude, II. Pantomim, III. Vision) A. Vivaldi: Κονςζρτο για βιολοντςζλο ςε ςολ μείηονα, RV 413 (I. Allegro, II. Largo, III. Allegro) P. I. Tchaikovsky: ερενάτα για Ορχιςτρα Εγχόρδων ςε ντο μείηονα, ζργο 48 (Ι. Pezzo in forma di sonatina. II. Valse, III. Elegia, IV. Finale (Tema russo)) Πζμπτθ 13 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ «Μφκοι & Πάκθ» Ορχιςτρα Δωματίου Musica Vitae (Σουηδία) ολίςτ: Βαςιλικι Καραγιάννθ ςοπράνο, Νίκοσ πανάτθσ κόντρα τενόροσ Διεφκυνςθ: Tiberiu Soare (Ρουμανία) υμπράττουν: Μαρία ιφναίου, όμποε Dimitri Safarian, όμποε ALex Callko, φαγκότo Νίκοσ Μιτρου, κόρνο Δθμιτρθσ Κωςτισ, κόρνο C. W. Gluck: υμφωνία για ορχιςτρα εγχόρδων ςε ςολ μείηονα «Ah! non turbi il mio riposo», άρια του Σθλζμαχου από τθν ομϊνυμθ όπερα - «Che fiero momento», άρια τθσ Ευρυδίκθσ - «Ahime! Dove trascorsi Que faro senza Euridice», άρια του Ορφζα - «Vieni, appaga il tuo consorte» ντουζτο, από τθν όπερα «Ορφζασ και Ευρυδίκθ» W. A. Mozart: Divertimento για ορχιςτρα εγχόρδων ςε ςι φφεςθ μείηονα, K. 137 ι υμφωνία του Salzburg αρ. 2 (Ι. Andante, II. Allegro di molto, III. Allegro assai) Adagio και Φοφγκα ςε ντο ελάςςονα για ορχιςτρα εγχόρδων K. 546 Soprano insertion aria for a performance of Pasquale Anfossi's opera Il curioso indiscreto "Vorrei spiegarvi, oh Dio!" «Venga pur», άρια του Farnace - «Al destin, che la minaccia», άρια τθσ Αςπαςίασ, από τθν όπερα «Μικριδάτθσ, ο βαςιλιάσ του Πόντου» - Ντουζτο Annio-Servilia από τθν όπερα «La clemenza di Tito», K.621 Παραςκευι 14 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ 6

7 Ειρινθ Καράγιαννθ μζτηο ςοπράνο, Xάρθσ Ανδριανόσ βαρφτονοσ, Παφλοσ ιφναίοσ πιάνο Θ. ακελλαρίδθσ: «φίξε με» (από τθν οπερζτα «Πικ-νικ») - W. A. Mozart: «La ci darem la mano» (από τθν όπερα «Don Giovanni») - G.Bizet: «Habanera» - «Votre toast, je peux vous le rendre...» (από τθν όπερα «Carmen») - C. Porter: I. «Wunderbar», II. «So in love» (από το μιοφηικαλ «Kiss me Kate») - M. Leigh: «The impossible dream» (από το μιοφηικαλ «Man of La Mancha) - F. Poulenc: «Les chemins de l'amour» - E. Di Capua: «O Sole mio» - Μ. Χατηιδάκισ: «Σα λιανοτράγουδα» - «Μζρεσ του 1903» (από τον «Μεγάλο Ερωτικό») - «Διϊξε τθ λφπθ παλλθκάρι» - «Εφτά τραγοφδια κα ςου πω» - Κ. Γιαννίδθσ: «Θα ξανάρκεισ» - τ. Μάςτορασ: «Ριρι, Ριρι, Ριρίκα...» (από τθν οπερζτα «Η Ριρίκα μασ») - Θ. ακελλαρίδθσ: «Άκου το τραγοφδι» (από τθν οπερζτα «Πικ-νικ») - Ν. Χατηθαποςτόλου: «Ρετςίνα» - Θ. ακελλαρίδθσ: «Η καρδιά μου πονεί για ςασ» (από τθν οπερζτα «Ο Βαφτιςτικόσ») άββατο 15 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ υναυλία με ζργα των Μιχάλθ Γρθγορίου και Νίκου Κυπουργοφ αβίνα Γιαννάτου τραγοφδι, Δϊροσ Δθμοςκζνουσ τραγοφδι, Σάςοσ Μιςυρλισ βιολοντςζλο, Γιάννθσ Σςανακαλιϊτθσ πιάνο, Σάκθσ Φαραηισ πιάνο Θα ακουςτοφν τα ζργα του Μιχάλθ Γρθγορίου «Μεςοφρανα του Αυγοφςτου» ςε ποίθςθ Άρθ Αλεξάνδρου και «Ντοάνα» ςε ποίθςθ Σάκθ ινόπουλου, κακϊσ και ζργα του Νίκου Κυπουργοφ από τουσ κφκλουσ τραγουδιϊν «Λιλιποφπολθ» και «Μυςτικά του Κιπου». Κυριακι 16 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Αυλι Ναοφ ωτιροσ Χριςτίνα Μπαηίλθ βιολοντςζλο, Γιάννθσ Σςανακαλιϊτθσ πιάνο 7

8 J. S. Bach: Από τθν ςουίτα για βιολοντςζλο αρ. 6 ςε ρε μείηονα, BWV 1012 (Prélude Sarabande Gigue) F. Schubert: ονάτα για βιολοντςζλο και πιάνο ςε λα ελάςςονα «Arpeggione», D. 821 (Ι. Allegro moderato, II. Adagio, III. Allegretto) D. Popper: Ουγγρικι Ραψωδία για βιολοντςζλο και πιάνο ςε ρε μείηονα, ζργο 68 «Φωνζσ τθσ Μεςογείου» Sara Nastos μζτηο ςοπράνο (Ιταλία), Νζλλθ εμιτζκολο πιάνο M. de Falla: Επτά Λαϊκά Ιςπανικά Σραγοφδια («El pañomoruno Seguidilla murciana Asturiana Jota Nana Canción Polo»), G. Rossini: «Canzonetta spagnuola» «Cruda sorte» από τθν όπερα «L Italiana in Algeri», Μ. Καλομοίρθσ: «Η γριά ηωι» «Μθ με τυραγνείσ και κλαίγω», Δθμοτικό: «O αετόσ», G. Donizetti: «Me voglio fà na casa», C. Saint-Saëns: «Mon cœur s'ouvre a ta voix» Δευτζρα 17 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Αυλι Ναοφ ωτιροσ Ντόρα Μπακοποφλου πιάνο F. Chopin: Μπαλάντα αρ. 1 ςε ςολ ελάςςονα ζργο 23 - Μπαλάντα αρ. 3 ςε λα φφεςθ μείηονα, ζργο 47 πατιρ Ελευκζριοσ Κουμαςίδθσ πιάνο J. Offenbach: Βαρκαρόλα, από «Σα παραμφκια του Χόφμαν», F. Mendelssohn: Βαρκαρόλα ςε ςολ ελάςςονα αρ. 6 ζργο 19, ςε φα δίεςθ ελάςςονα αρ. 6 ζργο 30, ςε λα ελάςςονα αρ. 5 ζργο 62 από τα «Σραγοφδια χωρίσ Λόγια», C.-V. Alkan: Βαρκαρόλα αρ. 6 ζργο 65 από τθν «Σρίτθ υλλογι Σραγουδιϊν», P. I. Tchaikovsky: «Ιοφνιοσ Βαρκαρόλα» από τισ «Εποχζσ» ζργο 37b αρ. 6, I. Albeniz: «Mallorca» ζργο 202, F. Liszt: «Consolation» S. 172 αρ. 3 Αφροδίτθ Κογεβίνα πιάνο F. Couperin: «Les barricades mysterieuses» «Tic toc choc ou les Maillotins» J. P. Rameau: «Le Rappel des oiseaux» «Gavotte et six doubles», από τθ ςουίτα ςε λα ελάςςονα, RCT 5 L. van Beethoven: ονάτα για πιάνο αρ. 23 ςε φα ελάςςονα, ζργο 57, «Appassionata» (Ι. Allegro assai, ΙΙ. Andante con moto, III. Allegro ma non troppo) 8

9 Παραςκευι 21 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 ωτιροσ Αυλι Ναοφ Μάνοσ Κιτςικόπουλοσ πιάνο C. Debussy: «Estampes» (Ι. Pagodes, II. La soirée dans Grenade, III. Jardins sous la pluie) Γ. Κωνςταντινίδθσ: 8 Ελλθνικοί Νθςιϊτικοι Χοροί F. Liszt: Μπαλάντα αρ. 2 ςε ςι ελάςςονα, S. 171 Ελζνθ - Λυδία ταμζλλου ςοπράνο, Μάριοσ Καηάσ πιάνο W. A. Mozart: «Un moto di gioia mi sento», K. 579 «Als Luise die Briefe», Κ. 520 «An Chloe», Κ. 524, R. Schumann: Επιλογζσ από τον κφκλο «Liederkreis» ζργο 39 («In der Fremde» - «Auf einer Burg» - «Die Stille»), J. Brahms: Intermezzo αρ. 2 ςε λα μείηονα, ζργο 118 για ςόλο πιάνο - «Liebestreu» («O versenk, o versenk dein Leid») ζργο 3 αρ. 4 - «Wie Melodien zieht es mir» ζργο 105 αρ. 1 - «Ständchen» ζργο 106 αρ. 1, Η. Wolf: «Du denkst mit einem Faedchen mich zu fangen» - «Mein Liebster singt am Haus im Mondenscheine» - «Ich hab in Penna einen Liebsten wohnen» άββατο 22 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Παραλία Αφρασ «Ο Μάνοσ Χατηιδάκισ και το κζατρο» Σάςθσ Χριςτογιαννόπουλοσ βαρφτονοσ, Μάρκα Σομπουλίδου αφιγθςθ, Ντόρα Μπακοποφλου πιάνο Μουςικι και τραγοφδια από τον «Κφκλο με τθν Κιμωλία», τθν «Οδό Ονείρων», το «Παραμφκι χωρίσ όνομα» κ.ά. Κυριακι 23 Αυγοφςτου 2015, ςτισ 21:00 Αυλι Ναοφ ωτιροσ Νεφζλθ Μοφςουρα πιάνο W. A. Mozart: ονάτα αρ. 5 ςε ςολ μείηονα, Κ. 283 (I. Allegro, II. Andante, III. Presto) 9

10 C. Debussy: «Estampes» (Ι. Pagodes, II. La soirée dans Grenade, III. Jardins sous la pluie) F. Liszt: Venezia e Napoli, από το ζργο «Χρόνια Προςκυνιματοσ» S. 159 (Ι. Gondoliera, ΙΙ. Canzone, ΙΙΙ. Tarantella) «Φεγγάρι αρμυρό, φεγγάρι ςα νερό» Άρτεμισ Μπόγρθ τραγοφδι, Γιϊργοσ Κουρουπόσ πιάνο, Ιουλίτα Ηλιοποφλου απαγγελία Ζνα πρόγραμμα με τραγοφδια του Γιϊργου Κουρουποφ βαςιςμζνα ςε ποιιματα τθσ απφοφσ, του Διονυςίου ολωμοφ, του Οδυςςζα Ελφτθ, του Ανδρζα Εμπειρίκου, του Φεντερίκο Γκαρκία Λόρκα, τθσ Ιουλίτασ Ηλιοποφλου, τθσ Ρζνασ Αποςτολοποφλου, ςε ςυνδυαςμό με ποιιματα που ζχουν κοινό κεματικό άξονα τθ νφχτα, με τισ πολλζσ τθσ φωνζσ και αποχρϊςεισ ******** Όλεσ οι ςυναυλίεσ αρχίηουν ςτισ 21:00 Σιμζσ ειςιτθρίων: 12, (εκτόσ τθσ ςυναυλίασ του Μάριου Φραγκοφλθ) 7, παιδιά και νζοι ζωσ 25 ετϊν, Κάτοχοι Κάρτασ Ανεργίασ, ΑΜΕΑ (εκτόσ τθσ ςυναυλίασ του Μάριου Φραγκοφλθ) υναυλία Μάριου Φραγκοφλθ: 14, γενικι είςοδοσ, 12, προπϊλθςθ υναυλία 17θσ Αυγοφςτου: 7, γενικι είςοδοσ, 5, παιδικό Κάρτα διαρκείασ: 80 (εκτόσ τθσ ςυναυλίασ του Μάριου Φραγκοφλθ) Προπϊλθςθ ειςιτθρίων: Ticket Services : Πανεπιςτθμίου 39, τθλ , site: Ζαχαροπλαςτείο ΑΙΑΚΕΙΟΝ, παραλία Αίγινασ Πλθροφορίεσ: site : 10

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015, στις 21:00 Παραλία Αύρας Μάριος Φραγκούλης «Αθήνα Μπουένος Άιρες»

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015, στις 21:00 Παραλία Αύρας Μάριος Φραγκούλης «Αθήνα Μπουένος Άιρες» Σάββατο 1 Αυγούστου 2015, στις 21:00 Παραλία Αύρας Μάριος Φραγκούλης «Αθήνα Μπουένος Άιρες» Πόσο απέχει η Αθήνα από το Μπουένος Άιρες; Μια ανάσα αν μετρήσουμε την απόσταση με μουσική, τέσσερα χορευτικά

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00

8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 8-18 Oκτωβρίου 2015 ΕΡΙΣΘΜΘ ENAΞΘ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ Ρζμπτθ 8/10 ΜΕΤΟ ΜΕΤΑΞΟΥΓΕΙΟ 15.00 Μουςικά δρώμενα από καλλιτζχνεσ του φεςτιβάλ (Κυριάκοσ Γκουβζντασ & οι βιολιςτζσ τθσ ςτζγθσ του κόςμου, Ενκαρδία, Ερωφίλθ,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Γραφείο Τφπου ΕΛΣ pressoffice@nationalopera.gr Τθλ. 210 3711 392-391 - 320 Ακινα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Δελτίο Τφπου Καλλιτεχνικό Ρρόγραμμα Εκνικισ Λυρικισ Σκθνισ 2014-15 Το πρόγραμμα τθσ Εκνικισ Λυρικισ

Διαβάστε περισσότερα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα

Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Χριςτοφγεννα ςτθν Ακινα Πρόγραμμα εκδθλϊςεων για τα παιδιά Πρόγραμμα εκδθλϊςεων ςτισ γειτονιζσ Ο Διμοσ Ακθναίων ςασ προςκαλεί να περάςουμε όλοι μαηί τα φετινά Χριςτοφγεννα και τθν Ρρωτοχρονιά! Ελάτε ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

άμαστε πάλι στην αγαπημένη μας παραλία της Αύρας. Όλοι μαζί με την ίδια προσμονή για μια φυγή από τη μονότονη μέχρι και δυσάρεστη καθημερινότητα των

άμαστε πάλι στην αγαπημένη μας παραλία της Αύρας. Όλοι μαζί με την ίδια προσμονή για μια φυγή από τη μονότονη μέχρι και δυσάρεστη καθημερινότητα των N άμαστε πάλι στην αγαπημένη μας παραλία της Αύρας. Όλοι μαζί με την ίδια προσμονή για μια φυγή από τη μονότονη μέχρι και δυσάρεστη καθημερινότητα των τελευταίων μηνών. Μια φυγή προς κάτι άυλο και στέρεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΑΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ Σχολική Χρονιά: 2012-2013 1 ΣΤΟΧΟΙ Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στο Μουσικό Σχολείο, οι µαθητές/τριες πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS

NATIONAL SUPPORTERS, COLLABORATORS AND MEDIA SPONSORS Εσρωπαϊκή Γιορτή της Μοσσικής 2015 Θ 16 θ χρόνια εκδθλϊςεων του Ελλθνικοφ Δικτφου διοργανωτϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Γιορτισ τθσ Μουςικισ, είναι το αποτζλεςμα μιασ ςυναρπαςτικισ εκνικισ ςυνεργατικισ προςπάκειασ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παλαιό Φρούριο, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610 87523, Fax: 26610 26024 Πληροφορίες: Κ. Μπούζη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΕΡΑΤΑ OΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013

ΚΑΜΕΡΑΤΑ OΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013 ΚΑΜΕΡΑΤΑ OΡΧΗΣΤΡΑ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2012-2013 Ανοίξτε τα μάτια σας και ακούστε! Η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής είναι μια ορχήστρα

Διαβάστε περισσότερα

24 ΟΚΤΩΒΡΗ ΜΕ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012

24 ΟΚΤΩΒΡΗ ΜΕ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012 24 ΟΚΤΩΒΡΗ ΜΕ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012 Το Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού πιανιστικού χώρου σε ατοµικά ρεσιτάλ. Σπουδαίοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου

Ο κλασικισμός. Χαρακτθριςτικά τθσ μουςικισ τθσ κλαςικισ περιόδου Ο κλασικισμός Ο όροσ «κλαςικι μουςικι» χρθςιμοποιείται ςυχνά για να εκφράςει το ςφνολο των ζργων «ςοβαρισ μουςικισ» ςε αντίκεςθ με τθν «μουςικι για διαςκζδαςθ», ζνασ διαχωριςμόσ που ζγινε ζντονοσ τον 20ό

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία!

Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία! ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία! Η µουσική είναι έµπνευση. Η µουσική είναι έκφραση. Η Alpha Bank στηρίζει τις

Διαβάστε περισσότερα

2014 a w w w. m e g a r o n. g r

2014 a w w w. m e g a r o n. g r ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2014 ΙΑΝΟΥaΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ www.megaron.gr 2 3 ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ AEGEAN AIRLINES Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ευχαριστεί θερμά την εταιρεία Κάπα research για την προσφορά της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΩΡΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10:30 11:15 Voice: Avra Haraka, Heather Heliger, Natalie Hilal, Lovisa Karsberg, Sofia Karsberg, Addisson Lupton, Chloe Mansola, Miranda

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία!

Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία! ΧΟ Ρ Η ΓΟ Ι Ε Π Ι ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ ΡΑ Μ Μ ΑΤ Ο Σ ΧΟ Ρ Η ΓΟΣ Χ Ο Ρ Η Γ Ο Σ Α Ε Ρ Ο Μ Ε ΤΑ Φ Ο Ρ Ω Ν H Σ Υ Μ Φ Ω Ν Ι Κ Η Ο Ρ Χ Η Σ Τ ΡΑ Ν Ε Ω Ν Μ Ε ΓΑ Ρ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η Σ Θ Ε Σ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤROPOLITAN SYMPHONY ORCHESTRA of ATHENS Music director Vassilis Tsabropoulos

ΜΕΤROPOLITAN SYMPHONY ORCHESTRA of ATHENS Music director Vassilis Tsabropoulos ΜΕΤROPOLITAN SYMPHONY ORCHESTRA of ATHENS Music director Vassilis Tsabropoulos Καλλιτεχνική περίοδος / Season 2014-2015 AUDITION REPERTOIRE LIST July 7/8 Nakas Auditorium Σας καλωσορίζουµε στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.. 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ.. 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.. 3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ.... 4 ΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ.... 9 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ.... 9 ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ..

Διαβάστε περισσότερα

Ακροά σεις CD 1. Μάθημα 1. Μάθημα 2. Μάθημα 3. 1. Kikamba Album - Tribal Dance from East Africa 2006 ARC Music Productions (EUCD1721) Διάρκεια: 03:52

Ακροά σεις CD 1. Μάθημα 1. Μάθημα 2. Μάθημα 3. 1. Kikamba Album - Tribal Dance from East Africa 2006 ARC Music Productions (EUCD1721) Διάρκεια: 03:52 Ακροά σεις CD 1 Μάθημα 1 1. Kikamba Album - Tribal Dance from East Africa 2006 ARC Music Productions (EUCD1721) Διάρκεια: 03:52 Μάθημα 2 2. «ϊςον θμάσ Τιζ Κεοφ» Δεν χρειάηεται Θχογράφθςθ Μουςικοφ Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ. 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.. 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ.. 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.. 3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ.... 4 ΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ.... 9 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ.....

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ακουστικό υλικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ... 2 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ... 2 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ.... 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΠΑΣΧΑ.. 2 ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ... 3 ΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ..... 4 ΟΚΙΜΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ...... 9 ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2012 2013 www.megaron.gr ---

2012 2013 www.megaron.gr --- ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 2012 2013 www.megaron.gr Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 2012 2013 www.megaron.gr Με την υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2014 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

08 Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 19 Τιμές εισιτηρίων για την Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1

08 Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. 19 Τιμές εισιτηρίων για την Αίθουσα Φίλων Μουσικής Μ1 { 1 } Περιεχόμενα 08 Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 10 Γενικές Πληροφορίες 14 Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 18 Πλάνο Αίθουσας Φίλων Μουσικής Μ1 19 Τιμές εισιτηρίων για την Αίθουσα Φίλων Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Συναυλιών 2012 2013

Πρόγραμμα Συναυλιών 2012 2013 Πρόγραμμα Συναυλιών 2012 2013 Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ 2012 2013 www.koa.gr 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Σε ένα όμορφο ταξίδι με οραματισμό και προοπτική μέσα από μελωδίες και θεατρικά δρώμενα, οι Συμπολίτες μας υπομένουν αλλά επιμένουν!

Σε ένα όμορφο ταξίδι με οραματισμό και προοπτική μέσα από μελωδίες και θεατρικά δρώμενα, οι Συμπολίτες μας υπομένουν αλλά επιμένουν! Απάγκειο και λιμάνι κάθε ταλαιπωρημένου ανθρώπου που πλήττεται από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα και δυνατός σύμμαχος που μας γεμίζει αισιοδοξία, ο Πολιτισμός μας. Ο Δήμος Κηφισιάς ενισχύει έμπρακτα και με

Διαβάστε περισσότερα

www.megaron.gr Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

www.megaron.gr Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού www.megaron.gr Με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 2 _ ΜEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚHΣ ΑΘΗΝΩΝ www.megaron.gr ΜEΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚHΣ ΑΘΗΝΩΝ www.megaron.gr _ 3 Το Μέγαρο Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ Ναυπλίου Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Βακαρέλης Οργάνωση: Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ

Φεστιβάλ Ναυπλίου Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Βακαρέλης Οργάνωση: Εταιρεία Συναυλιών Φόρμιγξ Το Πρόγραμμα Αναλυτικά Φεστιβάλ Ναυπλίου Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012, στις 21:00 Βουλευτικό Gala Όπερας Δημήτρης Πλατανιάς (βαρύτονος) Δημήτρης Γιάκας (πιάνο) Με μία ξεχωριστή μουσική βραδιά ανοίγει το 21ο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Λ Η B Γυμνασίου (προσχέδιο)

Υ Λ Η B Γυμνασίου (προσχέδιο) Υ Λ Η B Γυμνασίου (προσχέδιο) ΗΧΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΟΡΦΗ ΥΦΟΣ (ΣΤΥΛ) ΥΦΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Ευχαριστίες σε όλους όσους εργάστηκαν για το προσχέδιο αυτό Πρόγραμμα Ύλης της Β

Διαβάστε περισσότερα