14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ"

Transcript

1 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee» Λάςςη Κεφαλονιάσ 1

2 Προφορικές Ανακοινώσεις 2

3 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΚΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΚΑ ΣΟ ΧΕΔΚΑΜΟ ΣΗ ΑΚΣΚΝΟΙΕΡΑΠΕΚΑ ΓΚΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΚΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Κ. Φιλιππάτοσ,. Παπακεοδώρου, Δ. Καρδαμάκθσ, Δ. πυροποφλου Μονάδα Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ και τερεοτακτικισ Ακτινοκεραπείασ, Σμιμα Ιατρικισ Πανεπιςτθμίου Πατρών ΕΚΑΓΩΓΗ: Παραδοςιακά το πλάνο κεραπείασ μετά τθν κακιζρωςθ τθσ τριςδιάςτατθσ ςφμμορφθσ ακτινοκεραπείασ για τον καρκίνο του προςτάτθ, πραγματοποιείται ςε εικόνεσ αξονικισ τομογραφίασ όπου οριοκετείται ο όγκοσ ςτόχοσ, κακϊσ και τα όργανα κινδφνου. Θ αξονικι τομογραφία από μόνθ τθσ δεν παρζχει πάντοτε επαρκείσ πλθροφορίεσ για τθν ακριβι οριοκζτθςθ του όγκου ςτόχου. Ωςτόςο, θ μαγνθτικι τομογραφία παρζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, και μπορεί να απεικονίςει άριςτα τθν ανατομία του προςτάτθ, κακϊσ και τθν ζκταςθ των προςτατικϊν όγκων. ΚΟΠΟ: κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι, μζςω μιασ αναδρομισ ςτθ βιβλιογραφία, να αναδείξει το ρόλο τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ ςτο ςχεδιαςμό του πλάνου κεραπείασ ςτον καρκίνο του προςτάτθ, και τα πλεονεκτιματά τθσ ςυγκριτικά με τθν αξονικι τομογραφία. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αναδρομι ςτο Pub Med και τισ δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ με κζμα τθν χριςθ τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ ςτο ςχεδιαςμό του ακτινοκεραπευτικοφ πλάνου ςτον καρκίνο του προςτάτθ και με λζξεισ κλειδιά: Prostate cancer, 3D conformal radiotherapy, Computer tomography, Magnetic resonance imaging. υνολικά ανευρζκθςαν 76 μελζτεσ εκ των οποίων 12 αποτζλεςαν τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παροφςασ μελζτθσ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Σo κφριο εφρθμα ςτθ μελζτθ αυτι είναι θ ςθμαντικι διαφορά ςτον κακοριςμό του μζγεκοσ του όγκου ςτόχου μεταξφ αξονικισ και μαγνθτικισ τομογραφίασ, που οφείλεται ςτθν πολφ καλι απεικόνιςθ των μαλακϊν μορίων που προςφζρει θ μαγνθτικι τομογραφία, ςε ςχζςθ με τθν αξονικι τομογραφία ςτθν οποία υπερεκτιμάται ο όγκοσ ςτόχοσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ μαγνθτικι τομογραφία αποτελεί εξαιρετικι μορφι απεικόνιςθσ για τον καρκίνο του προςτάτθ, με χριςθ ςτον ακριβι ςχεδιαςμό τθσ ακτινοκεραπείασ ςτουσ αςκενείσ αυτοφσ, οι οποίοι πρζπει να λαμβάνουν υψθλζσ δόςεισ ακτινοβόλθςθσ με τισ λιγότερεσ δυνατόν παρενζργειεσ. 3

4 ΚΤΣΚΚΕ ΑΛΛΟΚΩΕΚ ΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ: ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΜΕ MDCT ΚΑΚ ΣΑΞΚΝΟΜΗΗ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ BOSNIAK Ν. Παπαπαναγιώτου 1, Π. Κρανιώτθσ 1, Ε. Κωνςταντάτου 1, Α. Σροφλθ 1, Π. Καλλθδώνθσ 2, Ε. Λιάτςικοσ 2, Θ. Πζτςασ 1, Χ. Καλογεροποφλου Κλινικό εργαςτιριο Ακτινολογίασ, Π.Γ.Ν. Πατρών. 2. Ουρολογικι Κλινικι, Π.Γ.Ν. Πατρών. ΚΟΠΟ: Να αναδειχκεί θ χρθςιμότθτα τθσ ταξινόμθςθσ κατά Bosniak των ςφνκετων κυςτικϊν αλλοιϊςεων των νεφρϊν, με τθν βοικεια MDCT πολλαπλϊν φάςεων και το πωσ αυτό αντανακλά ςτον αλγόρικμο τθσ περαιτζρω αντιμετϊπιςισ τθσ. YΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Μελετιςαμε αναδρομικά περιπτϊςεισ αςκενϊν με ςφνκετεσ κυςτικζσ αλλοιϊςεισ των νεφρϊν, οι οποίεσ είτε είχαν αναδειχκεί ςε προθγοφμενο υπερθχοτομογράφθμα είτε αποτελοφςαν τυχαίο εφρθμα ςε αξονικι κοιλίασ. Ελιφκθςαν τομζσ πριν και μετά τθ δυναμικι IV ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ ςε φλοιομυελϊδθ, παρεγχυματικι και απεκκριτικι φάςθ. Ζγινε ανάλυςθ των λεπτϊν τομϊν ςε ςτακμό εργαςίασ με αναςυνκζςεισ εικόνασ ςε άλλα επίπεδα. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναγνωρίςτθκαν κυςτικζσ αλλοιϊςεισ ςτουσ νεφροφσ με μορφολογικά χαρακτθριςτικά, που περιελάμβαναν διαφόρου βακμοφ πάχυνςθ του τοιχϊματοσ, παρουςία διαφραγματίων και αποτιτανϊςεων. Με βάςθ τα ευριματα ζγινε ταξινόμθςθ των αλλοιϊςεων με το ςφςτθμα Bosniak. Οι αλλοιϊςεισ τφπου ΙΙ κεωρικθκαν καλοικεισ, ςτισ ΙΙF ςυνεςτικθ παρακολοφκθςθ, ςτισ τφπου ΙΙΙ πραγματοποιικθκε χειρουργικι εξαίρεςθ ςε νζα άτομα και οι τφπου IV κεωρικθκαν κακοικειεσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ πολυτομικι αξονικι τομογραφία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο χαρακτθριςμό των ςφνκετων νεφρικϊν κυςτικϊν αλλοιϊςεων. Θ ταξινόμθςθ τουσ ανάλογα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά αυξάνει τθ διαγνωςτικι ακρίβεια, ενϊ κακορίηει ςε μεγάλο βακμό ποιζσ περιπτϊςεισ χριηουν χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ. 4

5 ΔΚΑΓΝΩΣΚΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑΗ Ε ΟΤΡΟΙΗΛΚΑΚΟ ΚΑΡΚΚΝΩΜΑ ΟΤΡΗΣΗΡΑ ΜΕ MR PYELOGRAPHY E. Αποςτολίδθ, Θ. Ζιάγκοσ, Χ. Παςπαλιάρθσ, Ν. Χατηθλεωνίδασ, Ι. Ποντίκθσ Ακτινολογικό Σμιμα, Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Σρίπολθσ ΚΟΠΟ: Ο ρόλοσ τθσ MR Pyelography ςτθ διάγνωςθ όγκων του ουρθτιρα, οι οποίοι είναι λιγότερο ςυχνοί ςυγκριτικά με το υπόλοιπο ουροποιθτικό και προκαλοφν απόφραξθ που εκδθλϊνεται ςυνικωσ με ανϊδυνθ αιματουρία. Εκτόσ από τισ κακιερωμζνεσ απεικονιςτικζσ εξετάςεισ που πρζπει να γίνονται ςτουσ αςκενείσ που παρουςιάηουν αιματουρία και κωλικό, ιδιαιτζρωσ βοθκθτικι χωρίσ τθν χριςθ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ και ενδοφλζβιου ςκιαγραφικοφ (π.χ. λόγω αλλεργίασ) αποτελεί θ MR πυελογραφία. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άνδρασ, 53 ετϊν προςιλκε αιτιϊμενοσ υποτροπιάηοντα επειςόδια κωλικϊν ΑΡ νεφροφ από μθνόσ. τθ φυςικι εξζταςθ είχε ευαιςκθςία ςτθν ΑΡ οςφυϊκι χϊρα, ςτθν γενικι οφρων ανεβρζκθκε μικροςκοπικι αιματουρία. Επακολοφκθςε απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ με απλζσ ακτινογραφίεσ, υπερθχογράφθμα, ενδοφλζβια πυελογραφία, αξονικι τομογραφία, ανιοφςα πυελογραφία και μαγνθτικι πυελογραφία. Για τθν MR pyelography, ελιφκθςαν εγκάρςιεσ και ςτεφανιαίεσ τομζσ ςε ακολουκία Σ2 προςανατολιςμοφ κακϊσ και τριςδιάςτατεσ Σ2 εικόνεσ. AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τθν ακτινογραφία ΝΟΚ δεν αναδείχκθκε λικίαςθ ενϊ ςτο υπερθχογράφθμα παρατθρικθκε εκςεςθμαςμζνθ υδρονζφρωςθ ΑΡ. τθ ςυνζχεια για τον ζλεγχο των ουρθτιρων ηθτικθκε ενδοφλζβια πυελογραφία ςτθν οποία παρατθρικθκε αςφγχρονθ απζκκριςθ του ΑΡ νεφροφ και μθ απεικόνιςθ του ουρθτιρα, ςτθν αξονικι τομογραφία με IV-CM ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ ςτο επίπεδο του κωλφματοσ παρατθρικθκε αςαφζσ ζλλειμμα πλιρωςθσ του ουρθτιρα ενδοαυλικά κακϊσ και αςαφοποίθςθ του πζριξ του ουρθτιρα λίπουσ. Για τθν πλθρζςτερθ μελζτθ τθσ αποχετευτικισ μοίρασ του νεφροφ ζγινε MR Pyelography ςτθν οποία αναδείχκθκε ζλλειμμα πλιρωςθσ με ζνταςθ ςιματοσ μαλακοφ ιςτοφ και γραμμοειδι πζριξ αυτοφ ροι 2,5 εκατοςτά από τθν πυελοουρθτθρικι ςυμβολι, το πικανότερο χωροκατακτθτικι βλάβθ του ουρθτιρα. Σα ευριματα επιβεβαιϊκθκαν και με ανιοφςα πυελογραφία ενϊ μετά από κυτταρολογικζσ εξετάςεισ ςτισ οποίεσ ανεβρζκθκαν άτυπα κφτταρα ο αςκενισ υπεβλικθ ςε νεφρόουρθτθρεκτομι ΑΡ. Σα αποτελζςματα των βιοψιϊν ανζδειξαν ουροκθλιακό καρκίνωμα ουρθτιρα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ χριςθ τθσ MR Pyelography ςτθν διάγνωςθ πακολογίασ του ουροποιθτικοφ και ιδιαίτερα των δυςπρόςιτων ςχετικά ουρθτιρων χωρίσ τθ χριςθ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ και ςε άτομα με αντζνδειξθ χριςθσ ςκιαγραφικισ ουςίασ είναι μια αξιόπιςτθ, μθ επεμβατικι επιλογι. 5

6 EΞΩΠΕΡΚΣΟΝΑΪΚΑ ΔΚΑΜΕΡΚΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΕ. ΔΚΑΓΝΩΣΚΚΗ ΠΡΟΕΓΓΚΗ ΜΕ ΑΞΟΝΚΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΚΑ Ι. Σηεμαϊλασ 1, Γ. Πετροχείλου 1,. Γεωργάκθ 1, Ι. Κουκουμτηι 1, Β. Πατςιογιάννθσ 1, Α. Αδρακτάσ 1, Β. Κανζλλου 2, Δ. Γκρίλιασ 1 1. Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα-Αξονικόσ Σομογράφοσ, Γ.Ν.Κορίνκου 2. Ιωνία-Εuromedica, Διαγνωςτικό Κζντρο Κορίνκου ΚΟΠΟ: Να γίνει μία ςφντομθ περιγραφι τθσ ανατομίασ των εξωπεριτοναϊκϊν διαμεριςμάτων κακϊσ και μια αναδρομι ςτα απεικονιςτικά ςθμεία που είναι απαραίτθτα για το διαχωριςμό των ενδοπεριτοναϊκϊν από τισ εξωπεριτοναϊκζσ ςυλλογζσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Από το αρχειακό υλικό του Αξονικοφ Σομογράφου του Νοςοκομείου μασ μελετιςαμε αναδρομικά εξετάςεισ κοιλίασ ςτισ οποίεσ τζκθκε το ερϊτθμα τθσ εντόπιςθσ μιασ κοιλιακισ ςυλλογισ ςτον εξω ι / και ςτον ενδοπεριτοναϊκό χϊρο. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ χριςθ τθσ αξονικισ τομογραφίασ με ςωςτι προετοιμαςία και κατάλλθλθ τεχνικι ςε ςυνάρτθςθ με γνϊςθ τθσ ανατομικισ των χϊρων του περιτοναίου μπορεί με μεγάλθ ακρίβεια να προςεγγίςει απεικονιςτικά τθ χωροκζτθςθ μιασ κοιλιακισ ςυλλογισ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο ακτινολόγοσ οφείλει να είναι γνϊςτθσ των απεικονιςτικϊν ςθμείων που επιτρζπουν τθ διαφορικι διάγνωςθ των ενδο- και εξωπεριτοναϊκϊν ςυλλογϊν, κακϊσ θ ςωςτι διάγνωςθ μπορεί να αποβεί ςωτιρια για τον αςκενι με ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν επείγουςα αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων περιςτατικϊν. Πολλζσ νοςολογικζσ οντότθτεσ οι οποίεσ εξορμϊνται από τουσ εξωπεριτοναϊκοφσ χϊρουσ είναι δφςκολο να διαγνωςτοφν κλινικά και θ κακυςτερθμζνθ αντιμετϊπιςι τουσ ζχει ωσ επακόλουκο αυξθμζνθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα. 6

7 ΟΞΕΚΑ ΚΩΛΗΚΟΕΚΔΚΣΚΔΑ. ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε US ΚΑΚ CT- ΔΚΑΦΟΡΚΚΗ ΔΚΑΓΝΩΗ ΜΕ ΜΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΕ ΝΟΟΛΟΓΚΚΕ ΟΝΣΟΣΗΣΕ Ι. Σηεμαϊλασ 1, Γ. Πετροχείλου 1,. Γεωργάκθ 1, Ι. Κουκουμτηι 1, Β. Πατςιογιάννθσ 1, Α. Αδρακτάσ 1, Β. Κανζλλου 2, Α. Πλώτασ 3, Χ. Κζντον 1, Δ. Γκρίλιασ 1 1. Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα-Αξονικόσ Σομογράφοσ, Γ.Ν.Κορίνκου 2. Ιωνία-Εuromedica, Διαγνωςτικό Κζντρο Κορίνκου 3. Μαγνθτικι Πελοποννιςου, Διαγνωςτικό Κζντρο Κορίνκου ΚΟΠΟ: Να παρουςιάςουμε τα απεικονιςτικά ευριματα τθσ οξείασ ςκωλθκοειδίτιδασ ςτο υπερθχογράφθμα (US) και ςτθν αξονικι τομογραφία (CT). Να κάνουμε μια αναςκόπθςθ των μθ χειρουργικϊν αςκενειϊν που μιμοφνται κλινικά τθν οξεία ςκωλθκοειδίτιδα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αςκενείσ που προςιλκαν τθν τελευταία 3-ετία ςτο Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα του Νοςοκομείου μασ με κλινικι υποψία οξείασ ςκωλθκοειδίτιδασ, υπεβλικθςαν για ςε υπερθχογράφθμα (US) και αξονικι τομογραφία (CT) κοιλίασ και θ απεικονιςτικι διάγνωςθ επιβεβαιϊκθκε είτε χειρουργικά είτε με κλινικοεργαςτθριακι παρακολοφκθςθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τθν αναδρομικι μελζτθ των απεικονιςτικϊν ευρθμάτων και τθ διεκνι βιβλιογραφία ςυγκεντρϊςαμε και παρουςιάηουμε τα απεικονιςτικά ςθμεία που επιτρζπουν τθ διάγνωςθ φυςιολογικισ ι φλεγμαίνουςασ ςκωλθκοειδοφσ απόφυςθσ και των μθ χειρουργικϊν οντοτιτων που κλινικά μιμοφνται τθν οξεία ςκωλθκοειδίτιδα (μεςεντζριοσ αδενίτιδα, βακτθριδιακι ειλεοτυφλίτιδα, επιπλοϊκι αποφυςίτιδα, κρόμβωςθ επιπλόου, εκκολπωματίτιδα δεξιοφ κόλου, νόςοσ Crohn, γυναικολογικά νοςιματα όπωσ φλεγμονϊδθσ νόςοσ τθσ πυζλου, ι αιμορραγικι λειτουργικι ωοκθκικι κφςτθ, ουρολικίαςθ, αιμάτωμα ςτθ κικθ του ορκοφ κοιλιακοφ μυόσ). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ζνα ευρφ φάςμα μθ χειρουργικϊν νοςολογικϊν οντοτιτων μπορεί κλινικά να μιμθκεί οξεία ςκωλθκοειδίτιδα ςε αςκενείσ με ι χωρίσ φλεγμονι τθσ ςκωλθκοειδοφσ απόφυςθσ. Ο ακτινολόγοσ οφείλει να είναι γνϊςτθσ των απεικονιςτικϊν ςθμείων που επιτρζπουν τθ διαφορικι διάγνωςθ αφοφ μία ςωςτι απεικονιςτικι προςζγγιςθ μπορεί να κζςει τθ διάγνωςθ και να αποτρζψει μία άςκοπθ χειρουργικι επζμβαςθ με ςθμαντικά οφζλθ τόςο για τθν υγεία του αςκενοφσ όςο και για το λειτουργικό κόςτοσ του νοςοκομείου. 7

8 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ ΠΑΡΟΤΚΑ ΠΝΕΤΜΕΓΚΕΦΑΛΟΤ Ε ΕΜΠΚΕΣΚΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΡΑΝΚΟΤ Ελ. Μπαρμπαγιάννθ, Κ. Μπαρουτςι, Ε. Γεωργιάδου, N. Mιχαλόπουλοσ, Θ. Κώτςιασ, Α. Μουρίκθσ,. Ιςπανοποφλου, Γ. Παπακεοδώρου. Σμιμα Αξονικοφ Σομογράφου Π.Γ.Ν. Νίκαιασ «Αγ. Παντελειμων» ΚΟΠΟ: Θ ςυμβολι του απεικονιςτικοφ ελζγχου (απλι ακτινογραφία και κυρίωσ υπολογιςτικι τομογραφία) ςτθν διάγνωςθ, αξιολόγθςθ-ταξινόμθςθ, αλλά και παρακολοφκθςθ ι προεγχειρθτικό ςχεδιαςμό εμπιεςτικϊν καταγμάτων με παρουςία πνευμεγκεφάλου. ΤΛΚΚΟ-ΜΕΙΟΔΟ: τθν μελζτθ περιλιφκθκαν 11 αςκενείσ, θλικίασ ετϊν με εμπιεςτικά κατάγματα κόλου κρανίου, λικοειδϊν, παραρρινίων ι ςπλαχνικοφ κρανίου. Όλοι παρουςίαηαν πνευμεγκζφαλο κάποιου βακμοφ και θ κλινικι τουσ εικόνα εξαρτιόταν από τθν ποςότθτα ενδοκράνιου αζρα. Εξαίρεςθ αποτζλεςαν αςκενείσ με ςυνοδζσ εγκεφαλικζσ κλάςεισ που θ κλινικι τουσ πορεία κρινόταν ιδίωσ από αυτζσ. Δφο αςκενείσ με μετωπιαία κατάγματα εμφάνιςαν ρινόρροια και ζνασ με κάταγμα λικοειδοφσ ωτόρροια. Θ διάγνωςθ και ο επανζλεγχοσ ζγινε με αξονικι τομογραφία. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: 7 αςκενείσ αντιμετωπίςκθκαν ςυντθρθτικά, 4 χρειάςτθκαν χειρουργικι αποκατάςταςθ ενϊ ςε ζναν εξ αυτϊν τοποκετικθκε βαλβίδα λόγω εμμζνουςασ ρινόρροιασ και μετατραυματικοφ υδροκεφάλου. Όλοι επανελζχκθςαν με αξονικι τομογραφία για όςο χρονικό διάςτθμα κρινόταν απαραίτθτο. Ο πνευμεγκζφαλοσ υποχϊρθςε ςε όλουσ, ενϊ δεν παρατθρικθκαν επιλθπτικζσ κρίςεισ οφτε μετατραυματικι μθνιγγίτιδα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Σα εμπιεςτικά κατάγματα κρανίου με ςυνοδό πνευμεγκζφαλο αποτελοφν λιγότερο από 5% των κρανιοεγκεφαλικϊν κακϊςεων που ειςάγονται κατ ζτοσ ςτο νοςοκομείο μασ. Θ αξονικι τομογραφία είναι εξζταςθ εκλογισ ςτθν διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ των κακϊςεων αυτϊν και των πικανϊν ςοβαρϊν επιπλοκϊν τουσ. 8

9 MRI ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΛΗΡΤΝΗ Β. Κοφκουνασ, Ο. Ρωμανόσ, Ι. Βαςιλάκθσ, Αικ. ολωμοφ 14 ο Ετιςιο υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών, Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ, Σμιμα Μαγνθτικοφ υντονιςμοφ ΚΟΠΟ: Θ Πολλαπλι κλιρυνςθ (Multiple Sclerosis, MS) είναι θ πιο κοινι νευρολογικι αςκζνεια που προςβάλλει περίπου ανκρϊπουσ ςτθ Βρετανία και ςτισ Θ.Π.Α. κοπόσ τθσ εργαςίασ μασ είναι θ παρουςίαςθ χαρακτθριςτικϊν απεικονιςτικϊν ευρθμάτων ςτθν MRI, ςτθν διάγνωςθ και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ νόςου. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πρόκειται για μια αναδρομικι μελζτθ 150 αςκενϊν, θλικίασ ετϊν, με ςυμπτωματολογία που κυρίωσ αφοροφςε, μυϊκι αδυναμία, διπλωπία, νυςταγμό κλπ. Οι αςκενείσ εξετάςκθκαν με Μαγνθτικό Σομογράφο Gyroscan-1T και υπεβλικθςαν ςε MRI εγκεφάλου (T1-SE, Dual axial, T2-TSE sagittal, Flair coronal, T1-SE Gd (axial-coronal) και ςε MRI ΑΜ (ακολουκιϊν T1-SE, T2-TSE, STIR sagittal). Αποτελζςματα: Οι τυπικζσ κζςεισ εντόπιςθσ των βλαβϊν αφοροφςαν κυρίωσ, το μεςολόβιο, U fibers, τουσ κροταφικοφσ λοβοφσ, το μεςεγκζφαλο, τθν παρεγκεφαλίδα και τον αυχενικό νωτιαίο μυελό. τθν Σ1 wi το ςιμα είναι ίςθσ ι χαμθλισ ζνταςθσ, ςτθν Σ2wi - flair παρατθρικθκαν αμφοτερόπλευρεσ /αςφμμετρεσ, γραμμοειδείσ ςτρογγφλεσ ι ωοειδείσ βλάβεσ αυξθμζνθσ εντάςεωσ ςιματοσ, μερικζσ με τον επιμικθ άξονα να είναι προςανατολιςμζνεσ κάκετα προσ τθν επιφάνεια τθσ κοιλίασ (δάκτυλα του Dawson). Θ διαγνωςτικι ακρίβεια αυξάνει όταν οι αλλοιϊςεισ είναι τρείσ ι περιςςότερεσ > 5mm. Μετά τθν ενδοφλζβιο ζγχυςθ τθσ παραμαγνθτικισ ουςίασ, το πρότυπο πρόςλθψθσ είναι ποικίλο (δακτυλιοειδζσ-ςυμπαγζσ-ανομοιογενζσ), με τθν ενίςχυςθ τθσ πλάκασ να είναι παροδικι ςυχνά διαρκοφςα λιγότερο από ζνα μινα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ διάγνωςθ τθσ MS είναι κυρίωσ κλινικι. Θ MRI είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςτθν ανάδειξθ απομυελινωτικϊν εςτιϊν, ενϊ οι τυπικζσ κζςεισ εντόπιςθσ των εςτιϊν μποροφν να επιβεβαιϊςουν τθ διάγνωςθ με μεγάλθ ακρίβεια και να βοθκιςουν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ νόςου. 9

10 ΨΕΤΔΟΟΓΚΟ ΟΦΙΑΛΜΚΚΟΤ ΚΟΓΧΟΤ 14 ο Ετιςιο υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ E. Αποςτολίδθ 1, Θ. Ζιάγκοσ 1, Χ. Σςακίρθσ 2, Χ. Παςπαλιάρθσ 1, Ν. Χατηθλεωνίδασ 1, Ι. Ποντίκθσ 1 1. Ακτινολογικό Σμιμα, Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Σρίπολθσ 2. Οφκαλμολογικι Κλινικι, Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Σρίπολθσ ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ τθσ διαγνωςτικισ και κεραπευτικισ προςζγγιςθσ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ κογχικοφ ψευδοόγκου με CT και MRI. ΤΛΚΚΟ&ΜΕΙΟΔΟ: Άνδρασ, 79 ετϊν προςιλκε ςτα ΣΕΠ αιτιϊμενοσ διπλωπία, άλγοσ και πρόπτωςθ ΔΟ από 2θμζρου με ςταδιακι επιδείνωςθ. τθν κλινικι εξζταςθ διαπιςτϊκθκαν: αδυναμία απαγωγισ περιοριςτικοφ τφπου, πρόπτωςθ και ιπιο οίδθμα βλεφάρων ΔΟ, οπτικι οξφτθτα ΔΟ 9/10cc. τάλκθκε πλιρθσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, ενϊ πραγματοποιικθκε CT και MRI οφκαλμικϊν κόγχων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τθν CT με IVCM ζγχυςθ απεικονίςτθκε ςαφϊσ περιγεγραμμζνθ, ανομοιογενισ μάηα πυκνότθτασ μαλακϊν μορίων με ιπια ςκιαγραφικι ενίςχυςθ, διαςτάςεων 2,5x2,1x1,3cm ΔΕ οπιςκοβολβικά, ςε επαφι με το ζςω τοίχωμα του κόγχου, θ οποία μετατόπιηε το οπτικό νεφρο προσ τα ζξω χωρίσ οςτικζσ διαβρϊςεισ. τθν MRI θ βλάβθ απζδιδε χαμθλισ ζνταςθσ ςιμα ςτισ ακολουκίεσ Σ1 και Σ2 με κεντρικι περιοχι υψθλισ ζνταςθσ ςιματοσ και χαμθλισ ζνταςθσ ςιμα ςτθν Σ2GRE. Μετά IV χοριγθςθ παραμαγνθτικισ ουςίασ παρατθρικθκε μετρίου βακμοφ ανομοιογενισ πρόςλθψθ από τθ βλάβθ ενϊ θ προαναφερκείςα κεντρικι περιοχι αναγνωριηόταν υποαγγειοφμενθ. τον αςκενι χορθγικθκαν άμεςα κορτικοειδι, κακϊσ τα εργαςτθριακά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν οξεία ειςβολι ιταν περιςςότερο ςυμβατά με ιδιοπακι ψευδοόγκο. Μία εβδομάδα μετά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ τα ςυμπτϊματα υπζςτρεψαν ςχεδόν πλιρωσ. Ζνα μινα μετά ο αςκενισ ιταν ελεφκεροσ ςυμπτωμάτων και ςτθν MRI οι διαςτάςεισ τθσ βλάβθσ μειϊκθκαν κατά 50%, χωρίσ μεταβολι των ςθμάτων από τθν προθγοφμενθ εξζταςθ με εξάλειψθ των πιεςτικϊν φαινομζνων ςτον οφκαλμικό μίςχο. Θ κεραπευτικι αγωγι ςυνεχίςκθκε και μετά πεντάμθνο ο αςκενισ επανζλαβε τθν MRI ςτθν οποία θ βλάβθ είχε ςχεδόν πλιρωσ εξαλειφκεί. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο ψευδοόγκοσ του οφκαλμικοφ κόγχου πρόκειται για ςχετικά ςπάνια, ςυνικωσ ιδιοπακι, ετερόπλευρθ φλεγμονι του κόγχου, θ οποία προςβάλλει τουσ μαλακοφσ ιςτοφσ εντόσ του κόγχου. Χαρακτθρίηεται από οξεία ζναρξθ με πόνο, οίδθμα των βλεφάρων και του επιπεφυκότα, περιοριςμό τθσ οφκαλμοκινθτικότθτασ και εξόφκαλμο. Θ διάγνωςθ τίκεται εξ αποκλειςμοφ κακοικειασ, λοιμϊδουσ ι ςυςτθματικοφ νοςιματοσ ςυνεκτιμϊντασ το κλινικό ιςτορικό ςε ςυνδυαςμό με τθν ταχεία και μόνιμθ ανταπόκριςθ ςτα ςτεροειδι. Θ MRI αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ απεικονιςτικι μζκοδο. 10

11 ΨΕΤΣΟΟΚΔΗΜΑ ΟΠΣΚΚΗ ΙΗΛΗ ΠΟΤ ΟΦΕΚΛΕΣΑΚ Ε ΩΜΑΣΚΔΚΑ DRUSEΝ. Απζργθσ, Μ. Γκζλθ Α Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα - Μονάδα Τπερθχοτομογραφίασ Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοςοκομείο Ακθνών «Ο Άγιοσ άββασ» ΚΟΠΟ: Σα Drusen δθμιουργοφνται από τθν ςυςςϊρευςθ ακυτταρικϊν ςωματιδίων υαλίνθσ και δφναται να εντοπιςκοφν βακιά μζςα ςτθν κεφαλι του οπτικοφ νεφρου, ςυχνά αμφοτερόπλευρα. Mποροφν να μιμθκοφν οίδθμα οπτικισ κθλισ, κζτοντασ τθν υπόνοια ενδοκράνιασ υπζρταςθσ, προκαλϊντασ περαιτζρω διαγνωςτικζσ ι επεμβατικζσ διαδικαςίεσ. κοπόσ είναι να τονιςκεί θ ςθμαςία του οφκαλμικοφ υπερθχογραφιματοσ ςε αςκενείσ με εικόνα οιδιματοσ οπτικισ κθλισ ςε προθγθκείςα βυκοςκόπθςθ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Τγιισ άνδρασ 50 ετϊν, προςιλκε προκειμζνου να υποβλθκεί ςε ζγχρωμο Doppler υπερθχογράφθμα καρωτίδων και ςπονδυλικϊν αρτθριϊν ςτα πλαίςια διερεφνθςθσ ενδοκράνιασ υπζρταςθσ. Ο αςκενισ είχε υποβλθκεί ςε βυκοςκόπθςθ, ζλεγχο οπτικϊν πεδίων, Οςφυονωτιαία παρακζντθςθ, Ολόςωμθ Αξονικι Σομογραφία, Μαγνθτικι Σομογραφία και Μαγνθτικι αγγειογραφία εγκεφάλου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Ο αςκενισ ανζφερε κεφαλαλγία και διαταραχζσ όραςθσ από μθνόσ. Θ βυκοςκόπθςθ ανζδειξε οίδθμα οπτικϊν κθλϊν κζτοντασ ζντονθ υποψία ενδοκράνιασ υπζρταςθσ. Πραγματοποιικθκε Οςφυονωτιαία παρακζντθςθ με μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του ΕΝΤ, θ οποία ιταν 180mmH2O, ενϊ θ κυτταροχθμικι εξζταςθ του ΕΝΤ ιταν φυςιολογικι. Θ ολόςωμθ Αξονικι Σομογραφία, θ Μαγνθτικι Σομογραφία και Μαγνθτικι αγγειογραφία-φλεβογραφία εγκεφάλου δεν ανζδειξαν πακολογικά ευριματα. Ακολοφκθςε ζγχρωμο Doppler υπερθχογράφθμα καρωτίδων και ςπονδυλικϊν αρτθριϊν που ιταν φυςιολογικό. Παρεμπιπτόντωσ πραγματοποιικθκε B-scan υπερθχογράφθμα οφκαλμϊν, όπου απεικονίςκθκαν αποτιτανωμζνα ςωματίδια Drusen βακιά ςτθν κεφαλι αμφοτζρων των οπτικϊν νεφρων. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: ε περιπτϊςεισ οιδιματοσ οπτικισ κθλισ είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ πραγματικοφ οιδιματοσ τθσ οπτικισ κθλισ και ψευδϊσ κετικισ βυκοςκόπθςθσ για οίδθμα, που οφείλεται ςε ςωματίδια Drusen βακιά εντόσ τθσ κεφαλισ του οπτικοφ νεφρου. Σα Drusen οπτικοφ δίςκου διαγιγνϊςκονται αξιόπιςτα με το B-scan οφκαλμικό υπερθχογράφθμα, ϊςτε να αποφευχκεί θ παραπομπι του αςκενοφσ ςε περιττζσ αυξθμζνου κόςτουσ διαδικαςίεσ νευροαπεικόνιςθσ και τθσ ςυναφοφσ ζκκεςισ του ςε ακτινοβολία. 11

12 ΠΡΟΕΓΧΕΚΡΗΣΚΚΟ ΕΝΣΟΠΚΜΟ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΣΩΝ ΑΛΛΟΚΩΕΩΝ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΛΕΠΣΗ ΒΕΛΟΝΗ ΤΠΟ ΜΑΣΟΓΡΑΦΚΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Π. Αντηελζ, Α. Σροφλθ, Μ. Σςιμάρα, Ε. Κωνςταντάτου, Δ. ιαμπλισ Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ του προεγχειρθτικοφ εντοπιςμοφ μθ ψθλαφθτϊν αλλοιϊςεων του μαςτοφ με τθ βοικεια λεπτισ βελόνθσ και ςυρμάτινου οδθγοφ για τθν ακριβι χειρουργικι εξαίρεςθ αυτϊν. ΤΛΚΚΟ: Ζγιναν 91 εντοπιςμοί ςε γυναίκεσ θλικίασ ετϊν (μ.ο.54ζτθ) τθσ μθ ψθλαφθτισ αλλοίωςθσ με λεπτι βελόνα 20 G, υπό μαςτογραφικι κακοδιγθςθ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αρχικά, θ βλάβθ οριοκετείται με βακμονομθμζνο πίεςτρο. Προωκείται θ ειδικι βελόνα (20 G και 5 ζωσ 15 cm μικοσ) με ςυρμάτινο οδθγό με άγκιςτρο ςτο άκρο του και λαμβάνονται 2 λιψεισ (κεφαλουραία-κάκετθ). Αφοφ το τελικό άκρο τθσ βελόνθσ είναι ςε μικρι απόςταςθ από τθ βλάβθ προωκείται ο ςυρμάτινοσ οδθγόσ άγκιςτρο και αφαιρείται θ βελόνθ ενϊ ο ςυρμάτινοσ οδθγόσ ςτακεροποιείται ςτο δζρμα τθσ αςκενοφσ. Αφοφ εξαιρεκεί θ βλάβθ πραγματοποιείται μαςτογραφία ςτο χειρουργικό παραςκεφαςμα. Σο παραςκεφαςμα τεμαχίηεται και πραγματοποιείται νζα μαςτογραφικι λιψθ ϊςτε να γίνει ακριβισ προςδιοριςμόσ του τεμαχίου που περιζχει τθν βλάβθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τουσ 91 εντοπιςμοφσ μετά τθν ιςτολογικι ταυτοποίθςθ ανεδείχκθςαν: 62 καλοικθ ευριματα (68,14%):24 αλλοιϊςεισ ινοκυςτικισ, 8 ςκλθρυντικι αδζνωςθ,7 ινοαδενϊματα,4 άτυπθ επικθλιακι υπερπλαςία,4 εςτιακι ίνωςθ,4 λιπονζκρωςθ,4 επιπλακείςεσ κφςτεισ,4 αλλοιϊςεισ χρόνιασ φλεγμονισ, 2 αδενολιπϊματα, 1 ινολίπωμα και 29 κακοικθ ευριματα (31,86%): 14 in situ καρκίνοι (13 πορογενείσ -1 λοβιακόσ), 9 διθκθτικοί καρκίνοι (8 πορογενείσ - 1 λοβιακόσ), 5 κακοικεισ βλάβεσ ςυνδυαςμοφ in situ με διθκθτικό, 1 πολυεςτιακό διθκθτικό καρκίνωμα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο προεγχειρθτικόσ εντοπιςμόσ τθσ μθ ψθλαφθτισ βλάβθσ είναι ςθμαντικόσ, κακϊσ γίνεται με αςφάλεια θ αφαίρεςθ τθσ, μειϊνεται ο χρόνοσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ και ο όγκοσ του αφαιροφμενου μαηικοφ αδζνα και είναι δυνατι θ προςζγγιςθ των αλλοιϊςεων από τθν ςυντομότερθ οδό από το δζρμα. 12

13 ΔΚΟΓΚΩΗ ΚΑΚ ΨΗΛΑΦΚΣΗ ΚΛΗΡΚΑ ΣΟΝ ΑΝΔΡΚΚΟ ΜΑΣΟ: ΚΑΚ ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΚΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣΟΓΡΑΦΚΚΟ Ε. Παλαιογιάννθ, Δ. Κουτςιανάσ, Κ. Μουτάφθσ, Π. Κωνςταντοποφλου, Ζ. Ντάλιου, Ε. τεργιοποφλου, Ε. Κουβζλθσ, Α. Χρονάσ, Μ. Μπριςτιάνου, Χ. Πάνου. Γ. Ν. Λαμίασ Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα ΚΟΠΟ: Ο ανδρικόσ και ο γυναικείοσ μαηικόσ αδζνασ υπόκειται ςε ορμονικζσ διεργζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ για διάφορουσ λόγουσ, ςυνεπϊσ εμφανίηονται μόνιμεσ ι παροδικζσ μεταβολζσ ςτο μζγεκοσ. Οι ενδείξεισ για τθν μαςτογραφία και τθν υπερθχογραφία ςε άνδρα είναι διόγκωςθ και ανϊδυνθ ι επϊδυνθ ψθλαφθτι ςκλθρία. ΤΛΚΚΟ ΜΕΙΟΔΟ: το τμιμα μασ προςιλκαν 48 άνδρεσ από 12 ζωσ 75 ετϊν με εικόνα διόγκωςθσ και ψθλαφθτισ ςκλθρίασ ςτον ζνα ι και ςτουσ δφο μαςτοφσ. Θ εξζταςθ ζγινε με μαςτογραφία, υπερθχογραφία ι ςυνδυαςμόσ και των δφο εξετάςεων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ: τθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων (25) παρατθρικθκε ετερόπλευρθ προςβολι των μαςτϊν. Σο μζγεκοσ τθσ βλάβθσ κυμαινόταν από 1 ζωσ 4 cm περίπου. τον μαςτογραφικό ζλεγχο το ςυχνότερο εφρθμα ιταν οπιςκοκθλαία μάηα με ςαφι ι μθ όρια, αυξθμζνθσ ςκιερότθτασ με λεπτζσ προςεκβολζσ προσ το οπίςκιο τμιμα του μαςτοφ. τον υπζρθχο τα ευριματα είναι: οπιςκοκθλαία υποθχογενισ μάηα με ιπια ι ζντονθ αγγείωςθ. ε περιπτϊςεισ με επϊδυνθ ψθλαφιτι ςκλθρία ςυςτικθκε βιοψία δια λεπτισ βελόνθσ. ε 2 αςκενείσ ανακαλφφκθκε παρουςία νεοεξεργαςίασ. ε 3 αςκενείσ βρζκθκε αιμάτωμα τραυματικισ αιτιολογίασ. ε 33 αςκενείσ τζκθκε θ διάγνωςθ γυναικομαςτίασ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Ο μαςτογραφικόσ και υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ επιτρζπουν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι διαφοροδιάγνωςθ ςτισ καλοικεισ και κακοικεισ πακιςεισ του ανδρικοφ μαςτοφ. 13

14 ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΚΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΚΕΤΗ ΑΓΓΕΚΑΚΗ ΤΓΚΛΕΚΗ (STARCLOSE) Ε ΠΕΡΚΟΣΕΡΕ ΑΠΟ 1000 ΕΠΕΜΒΑΕΚ ΑΓΓΕΚΟΠΛΑΣΚΚΗ Κοφκουνασ Β., πθλιόπουλοσ., Διαμαντόπουλοσ Ακ., Καρναμπατίδθσ Δ., ιαμπλισ Δ. Κατςάνοσ Κ., Κίτρου Π., Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ, Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων μιασ μεγάλθσ αναδρομικισ μελζτθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυςκευισ αρτθριακισ ςφγκλειςθσ StarClose, για τθν επίτευξθ αιμόςταςθσ τθσ μθριαίασ αρτθρίασ μετά από διαδερμικι αγγειοπλαςτικι. ΤΛΚΚΑ & ΜΕΙΟΔΟ: το χρονικό διάςτθμα Ιανουαρίου 2004 και Οκτωβρίου 2009, ςυνολικά ςυςκευζσ StarClose χρθςιμοποιικθκαν ςε 850 αςκενείσ (598 άνδρεσ, μζςθσ θλικίασ 65,8 ± 12,2 ζτθ) που υποβλικθκαν ςε αγγειοπλαςτικι των περιφερικϊν αρτθριϊν. Θ ςυςκευι χρθςιμοποιικθκε ςε 625 (51,5%) περιπτϊςεισ ανάδρομθσ παρακζντθςθσ και ςε 588 (48,5%) ορκόδρομθσ. Διενεργικθκε καταγραφι των δθμογραφικϊν ςτοιχείων και των λεπτομερειϊν τθσ ςφγκλειςθσ και μελετικθκε θ τεχνικι επιτυχία τθσ αιμόςταςθσ και τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ, κακϊσ και τα ποςοςτά επιπλοκϊν ζωσ τισ 30 θμζρεσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Κατά πλειοψθφία θ ςυςκευι χρθςιμοποιικθκε μετά από τθν αφαίρεςθ κθκαριοφ 6Fr, εκτόσ από 39 (3,2%) περιπτϊςεισ ςφγκλειςθσ μετά τθ χριςθ κθκαριοφ 7Fr και 9 (0,7%) κθκαριοφ 8 Fr, ενϊ ςε ποςοςτό 10,2% (ν=124) εφαρμόςτθκε περιςςότερεσ φορζσ ςτθ ίδια αρτθρία κατά τθ διάρκεια διαφορετικϊν επεμβάςεων αγγειοπλαςτικισ. Σο ποςοςτό τθσ επιτυχθμζνθσ αιμόςταςθσ ιταν 93,9% (ν=1139). ε 237 περιπτϊςεισ (20,8%) εφαρμόςτθκε επιπλζον ςυμπίεςθ του αγγείου για λιγότερο από 5 λεπτά λόγω μικρισ αιμορραγίασ (oozing). τισ υπόλοιπεσ 74 περιπτϊςεισ (6,1%) θ παρατεταμζνθ χειρωνακτικι πίεςθ κρίκθκε απαραίτθτθ, λόγω αποτυχίασ τθσ αιμόςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 13 (1,1%) περιπτϊςεων αποτυχθμζνθσ τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ. Σα ποςοςτά μειηόνων και ελαςςόνων επιπλοκϊν ιταν 0,3% (4/ 1213) και 5,3% (64/1213), αντίςτοιχα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ςυςκευι αγγειακισ ςφγκλειςθσ StarClose, επιτυγχάνει μεγάλα ποςοςτά αςφαλοφσ αιμόςταςθσ τθσ κοινισ μθριαίασ αρτθρίασ, φςτερα από ορκόδρομθ ι ανάδρομθ πρόςβαςθ, λόγω αγγειοπλαςτικισ. 14

15 ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ ΕΠΚΚΑΛΛΤΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΛΛΚΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΙΕΕΩΝ Ε ΤΝΙΕΣΚΚΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ ΑΚΜΟΚΑΙΑΡΗ. ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ. ΔΚΑΣΑΤΡΟΤΜΕΝΗ ΔΚΑΧΡΟΝΚΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Π. Κίτρου, Κ. Κατςάνοσ,. πθλιόπουλοσ, Ακ. Διαμαντόπουλοσ, Γ. Φράγκοσ, Ν. Χρθςτζασ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Δ. ιαμπλισ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ τοποκζτθςθσ επικαλυμμζνων μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων (Stent Graft S.G.) ςε ςτενϊςεισ ςυνκετικϊν μοςχευμάτων αιμοκάκαρςθσ (ArterioVenous Grafts-AVG) με τθν προθγοφμενθ αντιμετϊπιςθ των ίδιων βλαβϊν με απλι αγγειοπλαςτικι με μπαλόνι (PTA) ι/και τοποκζτθςθ απλϊν μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων (Bare Metal Stents-BMS). ΤΛΚΚΑ & ΜΕΙΟΔΟΚ: Αυτοδιατινόμενεσ επικαλυμζνεσ μεταλλικζσ ενδοπροκζςεισ τοποκετικθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ ςτενϊςεων AVG ςτθν περίπτωςθ επαναςτζνωςθσ τουσ κατόπιν αντιμετϊπιςθσ τθσ βλάβθσ ςτο παρελκόν με PTA ι/και BMS. Πραγματοποιικθκαν προγραμματιςμζνοι επανζλεγχοι ανά δφο μινεσ. Σα ςτοιχεία των επεμβάςεων που αφοροφςαν ςε αντιμετϊπιςθ με PTA ι/και BMS ςτο παρελκόν ανακτικθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων του τμιματόσ μασ. Ωσ πρωτογενισ βατότθτα ορίςτθκε θ αιμοδυναμικι βατότθτα του ςθμείου αντιμετϊπιςθσ χωρίσ αγγειογραφικά ςτοιχεία επαναςτζνωςθσ >50% και χωρίσ μεταγενζςτερθ επαναντιμετϊπιςθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: ε 35 αιμοκακαρόμενουσ αςκενείσ τοποκετικθκαν 37 επικαλυμμζνεσ μεταλλικζσ ενδοπροκζςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν ςτενϊςεων ςε AVG μεταξφ Απριλίου 2009 και Νοεμβρίου Σριάντα ζνα S.G. τοποκετικθκαν ςτθ φλεβικι αναςτόμωςθ του AVG και τα υπόλοιπα ςε κεντρικζσ φλζβεσ απορροισ. Από τουσ αςκενείσ αυτοφσ, 20 είχαν αντιμετωπιςκεί με PTA, 8 με τοποκζτθςθ BMS και 7 και με τισ δφο μεκόδουσ ςτθν ίδια βλάβθ ςτο παρελκόν. Σο μζςο μικοσ των βλαβϊν που αντιμετωπίςκθκαν ιταν 4.8±1.7εκ. Θ πρωτογενισ βατότθτα ςτουσ 6 μινεσ ιταν 26% για τθν ομάδα αςκενϊν με PTA, 20% για τθν ομάδα με BMS και 77% για τθν ομάδα με S.G. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ τοποκζτθςθ επικαλυμμζνων μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων βελτιϊνει ςθμαντικά τθν βατότθτα τθσ φλεβικισ αναςτόμωςθσ και των κεντρικϊν φλεβϊν απορροισ των AVG ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ (PTA, BMS) 15

16 ΑΓΓΕΚΟΠΛΑΣΚΚΗ ΜΕ ΑΕΡΟΙΑΛΑΜΟ ΚΑΚ ΕΠΚΛΕΚΣΚΚΗ ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ ΜΗ ΚΑΛΤΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΙΕΕΩΝ Ε ΑΛΛΟΚΩΕΚ ΑΡΣΗΡΚΩΝ ΚΑΣΩΙΕΝ ΣΟΤ ΓΟΝΑΣΟ ΣΗΝ ΑΝΣΚΜΕΣΩΠΚΗ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΚΡΚΚΜΗ ΚΧΑΚΜΚΑ Γ. Φράγκοσ, Ν. Παπαπαναγιώτου, Π. Κίτρου, Α. Διαμαντόπουλοσ, Κ. Κατςάνοσ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Δ. ιαμπλισ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ ζκκεςθ των μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων μιασ προοπτικισ μελζτθσ που διερευνά τθν πρωτογενι τοποκζτθςθ everolimus-eluting stent για αντιμετϊπιςθ αλλοιϊςεων αρτθριϊν κάτωκεν του γόνατοσ ςε ςφγκριςθ με ομάδα ελζγχου που αντιμετωπίςτθκε με αγγειοπλαςτικι με αεροκάλαμο και επιλεκτικι τοποκζτθςθ μθ καλυμμζνθσ μεταλλικισ ενδοπρόκεςθσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Θ μελζτθ περιελάμβανε αςκενείσ που ζπαςχαν από κρίςιμθ ιςχαιμία κάτω άκρου με μία τουλάχιςτον περιοχι απόφραξθσ μικουσ > 4,5 εκατοςτά ςτα αγγεία κάτωκεν του γόνατοσ και οι οποίοι υποβλικθκαν ςε επζμβαςθ είτε με πρωτογενι τοποκζτθςθ everolimus-eluting stent ι αγγειοπλαςτικι με αεροκάλαμο και επιλεκτικι τοποκζτθςθ μθ καλυμμζνων ενδοπροκζςεων. Πραγματοποιικθκε τακτικόσ κλινικόσ και αγγειογραφικόσ επανζλεγχοσ. Πρωτογενι ςθμεία ςτόχοι ιταν θ αγγειογραφικι πρωτογενισ βατότθτα, θ αγγειογραφικι δυαδικι επαναςτζνωςθ (> 50%) και θ ςυνολικι επιβίωςθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: υνολικά, 47 αςκενείσ με 51 άκρα με κρίςιμθ ιςχαιμία και 102 αλλοιϊςεισ περιελιφκθςαν ςτθν everolimus ομάδα και 34 αςκενείσ με 36 άκρα με κρίςιμθ ιςχαιμία και 72 αλλοιϊςεισ ςτθν ομάδα ελζγχου. Ελζγχκθκαν τα δθμογραφικά ςτοιχεία των δφο ομάδων με αναλογιςτικά παρόμοια τριετι επιβίωςθ κακϊσ και επιβίωςθ χωρίσ μεγάλο ακρωτθριαςμό. τα τρία χρόνια, οι αλλοιϊςεισ που αντιμετωπίςτθκαν με πρωτογενι τοποκζτθςθ everolimus-eluting stent ςυςχετίςτθκαν με ςθμαντικά υψθλότερθ πρωτογενι βατότθτα και μειωμζνθ δυαδικι επαναςτζνωςθ ςυγκριτικά με τθν ομάδα ελζγχου. Επιπλζον, θ κλινικι εικόνα ιταν ςθμαντικά βελτιωμζνθ ςτθν everolimus ομάδα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ πρωτογενισ τοποκζτθςθ καλυμμζνων με everolimus ενδοπροκζςεων ςε αλλοιϊςεισ αγγείων κάτωκεν του γόνατοσ για τθ κεραπεία τθσ κρίςιμθσ ιςχαιμίασ αναςτζλλει ςθμαντικά τθν αγγειακι επαναςτζνωςθ, αυξάνει μακροπρόκεςμα τθν αγγειογραφικι βατότθτα και επομζνωσ βελτιϊνει τθν κλινικι πορεία του αςκενοφσ ςε ςφγκριςθ με τθν αντιμετϊπιςθ με τοποκζτθςθ αεροκαλάμου και επιλεκτικι τοποκζτθςθ μθ καλυμμζνων ενδοπροκζςεων. 16

17 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΚΑ ΚΛΚΝΚΚΑ ΚΑΚ ΑΓΓΕΚΟΓΡΑΦΚΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΔΑΓΓΕΚΑΚΗ ΑΝΣΚΜΕΣΩΠΚΗ ΑΛΛΟΚΩΕΩΝ ΣΗ ΕΝ ΣΩ ΒΑΙΕΚ ΜΗΡΚΑΚΑ ΑΡΣΗΡΚΑ Γ. Παςτρωμάσ,. πθλιόπουλοσ, Ακ. Διαμαντόπουλοσ, Κ. Κατςάνοσ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Δ. ιαμπλισ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ εν τω βάκει μθριαία αρτθρία ( profunda femoralis artery- PFA) είναι ο μεγαλφτεροσ κλάδοσ τθσ μθριαίασ αρτθρίασ και αιματϊνει τουσ μυσ του μθροφ. ε αςκενείσ με απόφραξθ τθσ επιπολισ μθριαίασ ι και τθσ ιγνυακισ αρτθρίασ δθμιουργεί, μζςω των αναςτομϊςεων με τθν επιπολισ μθριαία, τουσ μυικοφσ κλάδουσ τθσ ιγνυακισ και τισ γλουτιαίασ αρτθρίεσ, το κφριο παράπλευρο δίκτυο αιμάτωςθσ του άκρου ποδόσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται ςθμαντικι θ διατιρθςθ τθσ βατότθτάσ τθσ ςε αςκενείσ με ςοβαρι διαλείπουςα χωλότθτα ι με κρίςιμθ ιςχαιμία κάτω άκρων. κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ παρουςίαςθ των μακροχρόνιων κλινικϊν και αγγειογραφικϊν αποτελεςμάτων τθσ ενδαγγειακισ αντιμετϊπιςθστων αλλοιϊςεων τθσ PFA. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πραγματοποιικθκε αναδρομικι αναηιτθςθ ςτο αρχείο του τμιματόσ μασ για περιπτϊςεισ αςκενϊν που υπεβλικθςαν ςε διαδερμικι ενδαγγειακι αγγειοπλαςτικι (ΡΣΑ) με ι χωρίσ τθν τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων (stent) ςτθν εν τω βάκει μθριαία αρτθρία. τθ μελζτθ ςυμπεριελιφκθςαν αςκενείσ με περιφερικι αρτθριοπάκεια κατά Rutherford 3-6 και με αιμοδυναμικά ςθμαντικι ςτζνωςθ (>70%) τθσ PFA. Οι πρωταρχικοί ςτόχοι τθσ μελζτθσ ιταν θ τεχνικι επιτυχία, θ αγγειογραφικι πρωτογενισ βατότθτα και επαναςτζνωςθ, κακϊσ και το ποςοςτό επανεπεμβάςεων λόγω κλινικισ επιδείνωςθσ. Οι δευτερογενείσ ςτόχοι περιελάμβαναν τθν επιβίωςθ των αςκενϊν, τθ διάςωςθ των άκρων και τισ πικανζσ επιπλοκζσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τον Ιανουάριο του 2001 ζωσ και το Φεβρουάριο του 2011, 20 αςκενείσ μζςθσ θλικίασ73 ±9 ζτθ (53-87 ζτθ), υπεβλικθςαν ςε ΡΣΑ τθσ PFA. To 40% (8/20). ζπαςχε από κρίςιμθ ιςχαιμία. Θ μζςθ τιμι του μικουσ των αλλοιϊςεων ιταν 31,0 ± 9,5 mm. Θ άμεςθ τεχνικι επιτυχία ιταν 100% ( 23/23). φμφωνα με το ςτατιςτικό μοντζλο Kaplan- Meier, τα ποςοςτά αγγειογραφικισ πρωτογενοφσ βατότθτασ και επαναςτζνωςθσ ςτα 8 ζτθ ιταν 95% και 86,1% αντίςτοιχα, ενϊ δε διενεργικθκε καμία επανεπζμβαςθ. Σζλοσ τα ποςοςτά διάςωςθσ των άκρων και επιβίωςθσ των αςκενϊν ςτα 8 ζτθ ιταν 84,7% και 87,5% αντίςτοιχα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ενδαγγειακι αντιμετϊπιςθ ςε μικροφ μικουσ ςτενωτικζσ αλλοιϊςεισ τθσ PFA είναι αςφαλισ και εφικτι, ενϊ ςυνδυάηεται με μακροπρόκεςμα υψθλά ποςοςτά πρωτογενοφσ βατότθτασ, χαμθλά ποςοςτά επαναςτζνωςθσ και επανεπεμβάςεων. 17

18 ΔΚΑΧΩΡΚΣΚΚΟ ΑΝΕΤΡΤΜΑ ΑΟΡΣΗ Ε ΔΕΞΚΟ ΑΟΡΣΚΚΟ ΣΟΞΟ. ΔΚΕΡΕΤΝΗΗ ΚΑΚ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ ΜΕ ΠΟΛΤΣΟΜΚΚΟ ΑΞΟΝΚΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ Ε. Μπαρμπαγιάννθ, Κ. Μπαρουτςι, Ι. Ιωαννίδθσ, E. Γεωργιάδου,. Ιςπανοποφλου, Α. Φάκου, Π. Καηακίδθσ. Σμιμα Αξονικοφ Σομογράφου Π.Γ.Ν. Νίκαιασ «Άγ. Παντελειμων» KOΠΟ: Θ περιγραφι ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ δεξιοφ αορτικοφ τόξου παρουςία διαχωριςτικοφ ανευρφςματοσ αορτισ. με ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άνδρασ 50 ετϊν προςιλκε ςτο Νοςοκομείο μασ λόγω ζντονου αιφνίδιου κωρακικοφ άλγουσ. Ο ζλεγχοσ ζγινε με απλι π/ο ακτινογραφία και αξονικι τομογραφία πριν και μετά τθν ενδοφλζβια χοριγθςθ ςκιαγραφικισ ουςίασ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ απλι ακτινογραφία κϊρακοσ ζδειξε απουςία του αριςτεροφ αορτικοφ κομβίου. Θ αξονικι τομογραφία κϊρακοσ με ενδοφλζβια χοριγθςθ ςκιαγραφικοφ μζςου ανζδειξε δεξιά κζςθ αορτικοφ τόξου και εν ςυνεχεία δεξιά πορεία τθσ κατιοφςθσ αορτισ κακϊσ και ζκτοπθ αριςτερι υποκλείδια αρτθρία. Απεικονίςκθκε επίςθσ διαχωριςτικό ανεφρυςμα τφπου Β κατά Stanford *από τθν περιοχι του αορτικοφ τόξου και εν ςυνεχεία ςτθν κατιοφςα και τθν κοιλιακι αορτι+, αιμορραγικά ςτοιχεία ςτο ανϊτερο μεςοκωράκιο, μικρι περικαρδιακι και υπεηωκοτικι ςυλλογι ςτα πλαίςια ριξθσ ςτθν περιοχι. τον επανζλεγχο που ακολοφκθςε μετά τθ χειρουργικι αποκατάςταςθ, παρατθρείται τοιχωματικόσ κρόμβοσ και διαχωριςμόσ λίγο κάτωκεν του οιςοφαγικοφ τριματοσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Ο ζλεγχοσ με πολυτομικό αξονικό τομογράφο μπορεί να αναδείξει αποτελεςματικά τισ ανατομικζσ παραλλαγζσ του αορτικοφ τόξου κακϊσ και να ςυμβάλει ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ επειγουςϊν καταςτάςεων που απαιτοφν λεπτομερι, γριγορθ και λειτουργικι διάγνωςθ ϊςτε να βελτιϊςει τθν βιωςιμότθτα του αςκενοφσ. 18

19 ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΤΔΡΑΕΡΚΚΩΝ ΕΠΚΠΕΔΩΝ ΣΚ ΑΠΛΕ ΑΚΣΚΝΟΓΡΑΦΚΕ ΙΩΡΑΚΟ Ε. Παλθογιάννθ, Δ. Κουτςιανάσ, Κ. Μουτάφθσ, Π. Κωνςταντοποφλου, Ζ. Ντάλιου, Ε. τεργιοποφλου, Ε. Κουβζλθσ, Α. Χρονάσ, Μ. Μπριςτιάνου, Χ. Πάνου. Γ.Ν. Λαμίασ Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα ΚΟΠΟ: Θ μελζτθ των υδραερικϊν επιπζδων ςτισ απλζσ ακτινογραφιζσ κϊρακοσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: τθν διάρκεια 7 μθνϊν μελετιςαμε τα απεικονιςτικά ευριματα από 25 αςκενείσ ( 15 άνδρεσ, 10 γυναίκεσ θλικίασ ετϊν) οι οποίοι εμφάνιηαν ζνα ι περιςςότερα υδραερικά επίπεδα ςτισ ακτινογραφίεσ κϊρακοσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τουσ 8 αςκενείσ θ διάγνωςθ τζκθκε με τθν απλι ακτινογραφία κϊρακοσ. ε 17 αςκενείσ απαιτικθκαν ςυμπλθρωματικζσ εξετάςεισ ( κατάποςθ βαρίου, αξονικι τομογραφία). Θ τελικι διάγνωςθ ιταν: πνευμονικό απόςτθμα ( 7 αςκενείσ), διαφραγματοκιλθ (9 αςκενείσ), υδροπνευμοκϊρακασ (5 αςκενείσ), καρκίνοσ πνεφμονοσ (4 αςκενείσ). ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Σα υδραερικά επίπεδα ςτισ ακτινογραφίεσ κϊρακοσ προκαλοφν ζνα ευρφ φάςμα αιτιϊν. Θ απλι ακτινογραφία κϊρακοσ ςυχνά ιταν αρκετι για τθν επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ. τισ περιπτϊςεισ που δεν αρκοφςε θ απλι ακτινογραφία κϊρακοσ ςτθν ςαφι διάγνωςθ, οι υπόλοιπεσ απεικονιςτικζσ εξετάςεισ ζλυςαν το διαγνωςτικό πρόβλθμα. 19

20 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20

21 ΑΜΦΟΣΕΡΟΠΛΕΤΡΟΚ ΜΤΕΛΩΔΕΚ ΠΟΓΓΟΕΚΔΕΚ ΝΕΦΡΟΚ Ε. Κυριακόπουλοσ, Γ. Παναγιωτοποφλου,. Πζτροβασ, N. Γεωργόπουλοσ, B. Ιοβακίνι-Μαυρζα Σμιμα Ιατρικισ Απεικόνιςθσ Γ.Ν. Καλαμάτασ ΚΟΠΟ: Παρουςιάηονται τα απεικονιςτικά ευριματα ςε υπερθχογράφθμα, ενδοφλζβια ουρογραφία και αξονικι τομογραφία ςε περίπτωςθ μυελωδϊν ςπογγοειδϊν νεφρϊν αμφοτερόπλευρα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πρόκειται για αςκενι θλικίασ 42 ετϊν, που προςιλκε ςτα ΣΕΠ του νοςοκομείου μασ, με κολικοειδζσ άλγοσ ςτθν δεξιά νεφρικι περιοχι και αναφερόμενθ μικρι αιματουρία. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Ο αςκενισ υποβλικθκε ςε εξζταςθ οφρων, όπου επιβεβαιϊκθκε θ αιματουρία. Εν ςυνεχεία πραγματοποιικθκε υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ νεφρϊν, κατά τον οποίο αναδείχτθκαν ςτον δεξιό νεφρό νεφρικζσ πυραμίδεσ με ιπια αφξθςθ τθσ θχογενείασ των περιφερικά. τθ ςυνζχεια ο αςκενισ υπεβλικθ ςε ενδοφλζβια ουρογραφία. Κατά τθν εξζταςθ διαπιςτϊκθκε πωσ τα διευρυςμζνα ςωλθνάρια πλθροφνταν με ςκιερά ουςία με αποτζλεςμα οι διογκωμζνεσ κθλζσ να παίρνουν τθ μορφι «κυςςάνου», κζτοντασ τθν διάγνωςθ των μυελωδϊν ςπογγοειδϊν νεφρϊν αμφοτερόπλευρα. Σζλοσ, ο αςκενισ υπεβλικθ ςε CT νεφρϊν, θ οποία επιβεβαίωςε πλιρωσ τα ευριματα τθσ IV-ουρογραφίασ. υμπεράςματα: Ο μυελϊδθσ ςπογγοειδισ νεφρόσ αποτελεί ςυγγενι πάκθςθ ανϊμαλθσ ανάπτυξθσ των ακροιςτικϊν ςωλθναρίων, με χαρακτθριςτικι διάταςθ και κυςτικι παραμόρφωςι τουσ, προςδίδοντασ ςτθ μυελϊδθ μοίρα ςπογγϊδθ υφι. Κατά κανόνα δεν προςβάλλει περιςςότερουσ του ενόσ κάλυκεσ και ςτουσ δφο νεφροφσ. Θ αιτιολογία είναι άγνωςτθ. Πιςτεφεται ότι οφείλεται ςτθ μθ ςυνζνωςθ τθσ ουρθτθρικισ προεξοχισ με το νεφρικό ςτρϊμα. Ο μυελϊδθσ ςπογγοειδισ νεφρόσ ςυνικωσ παραμζνει αςυμπτωματικόσ μζχρι τθ 2θ-3θ δεκαετία τθσ ηωισ. Κατά τθν παιδικι και βρεφικι θλικία αναφζρονται μόνο ςποραδικζσ περιπτϊςεισ. Θ κατάςταςθ αυτι ανευρίςκεται ςτο 0,5% των ατόμων τα οποία υποβάλλονται ςε ενδοφλζβια πυελογραφία για διάφορεσ αιτίεσ. Θ ςυχνότθτα ςτο γενικό πλθκυςμό υπολογίηεται από 1: και ςε αςκενείσ με λικίαςθ από 5-18%. 21

22 ΟΣΕΟΕΚΔΕ ΟΣΕΩΜΑ ΣΟ ΩΜΑ ΣΟΤ Ι9 ΠΟΝΔΤΛΟΤ Ε. Κυριακόπουλοσ, Γ. Παναγιωτοποφλου,. Πζτροβασ, Ν. Γεωργόπουλοσ, Μ. Μιχαιλ Σμιμα Ιατρικισ Απεικόνιςθσ Γ.Ν. Καλαμάτασ ΚΟΠΟ: Παρουςιάηονται τα απεικονιςτικά ευριματα ςε CT ΘΜ ςε περίπτωςθ οςτεοειδοφσ οςτεϊματοσ ςτο ςϊμα του Θ9 ςπονδφλου. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πρόκειται για αςκενι 20 ετϊν, που προςιλκε ςτα εξωτερικά ιατρεία του νοςοκομείου μασ, με επίμονο άλγοσ ςτθ κωρακικι μοίρα τθσ, το οποίο χειροτζρευε κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και ανακουφιηόταν με τθ λιψθ αςπιρίνθσ. Θ α/α ΘΜ δεν ανζδειξε κάποια βλάβθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Ο αςκενισ υποβλικθκε ςε CT τθσ ΘΜ, θ οποία ανζδειξε μικρι (περίπου 15χιλ.) αλλοίωςθ με διαυγαςτικι ηϊνθ πζριξ οςτίτου ιςτοφ, ςτο ςϊμα του Θ9 ςπονδφλου, ωσ επί οςτεοειδοφσ οςτεϊματοσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Σο οςτεοειδζσ οςτζωμα παρουςιάηεται ςυχνότερα ςτουσ άνδρεσ, ςτθ 2θ-3θ δεκαετία, με εντοπιςμζνο διαλείπον οςτικό άλγοσ, ιδιαίτερα τθ νφχτα, το οποίο ανακουφίηεται με λιψθ αςπιρίνθσ. Θ ςυχνότερθ εντόπιςθ είναι ςτο μθριαίο οςτό και ςτθν κνιμθ. Επίςθσ γενικά ςτα άνω και κάτω άκρα. Οι βλάβεσ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ (περίπου 5%) αφοροφν ςυχνότερα τα ςπονδυλικά τόξα και εκδθλϊνονται με επϊδυνθ ςκολίωςθ. τθν δικι μασ περίπτωςθ το οςτεοειδζσ οςτζωμα αφοροφςε το ςϊμα του ςπονδφλου. Είναι ζνασ καλοικθσ όγκοσ που εντοπίηεται ςυνικωσ ςτο φλοιϊδεσ τμιμα των μακρϊν οςτϊν. Θ αλλοίωςθ ςυνιςτά μια ςτρογγυλι ακτινοδιαυγι περιοχι διαμζτρου 0,5-1,5εκ. με ςκλθρυντικό χείλοσ, που περιλαμβάνει ςυνικωσ μικρι πυκνι ακτινοςκιερι εςτία, γνωςτι ωσ φωλεά (nidus). Θ διαφορικι διάγνωςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει το οςτεοβλάςτωμα, το κεντρικό απόςτθμα του Brodie, τθ ςκλθρυντικι οςτεομυελίτιδα και τθν οςτικι νθςίδα (ενόςτωςθ). Ενϊ θ χειρουργικι αφαίρεςθ είναι θ κεραπεία εκλογισ, θ CT μπορεί να κακοδθγιςει κατευκυνόμενεσ τεχνικζσ με κερμοπθξία, διάμεςθ φωτοπθξία με λζιηερ και αφαίρεςθ με ραδιοςυχνότθτεσ. 22

23 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΞΟΝΚΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ Ε ΝΟΟΚΟΜΕΚΟ ΣΗ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΚΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε. Κυριακόπουλοσ, Γ. Παναγιωτοποφλου,. Πζτροβασ, Ν. Γεωργόπουλοσ, Β. Ιοβακίνι - Μαυρζα Σμιμα Ιατρικισ Απεικόνιςθσ Γ.Ν. Καλαμάτασ ΚΟΠΟ: Περιγραφι τθσ ςυχνότθτασ των CT εγκεφάλου ςε περιφερειακό νοςοκομείο ανά ζτοσ, κακϊσ και περιγραφι για το 2010 τθσ ποςοςτιαίασ ςυχνότθτάσ τουσ με βάςθ: φφλο, θλικία, κλινικι και διαγνωςτικό αποτζλεςμα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Σο δείγμα τθσ μελζτθσ αποτζλεςαν όλεσ οι CT εγκεφάλου που πραγματοποιικθκαν ςε περιφερειακό νοςοκομείο τα ζτθ Πραγματοποιικθκε περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ δια μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του νοςοκομείου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Οι CT που πραγματοποιικθκαν το 2010 ιταν 3024, ζχοντασ μια ποςοςτιαία ετιςια αφξθςθ 10% από το Όςον αφορά τθν προζλευςθ των αςκενϊν για το 2010, οι πακολογικζσ κλινικζσ αποτζλεςαν τθν κυριότερθ πθγι (63%), τα προγραμματιςμζνα ραντεβοφ (19%), οι χειρουργικζσ κλινικζσ (9%) και οι υπόλοιπεσ κλινικζσ (8%). Θ ςυχνότθτα ανά φφλο των αςκενϊν ιταν: γυναίκεσ 47% - άνδρεσ 53%, με τουσ αςκενείσ άνω των 70 ετϊν να αποτελοφν τθν πλειοψθφία (63%). Σα κυριότερα ςυμπτϊματα των αςκενϊν που ζχριηαν περαιτζρω διερεφνθςθσ ιταν ίλιγγοσ, κεφαλαλγία και λιποκυμικό επειςόδιο. Σο 79% των αξονικϊν δεν παρουςίαηαν πακολογικά ευριματα ι παρουςίαηαν χρόνιεσ αλλοιϊςεισ, που ςτθν πλειοψθφία τουσ είχαν ανευρεκεί ςε παλαιότερεσ αξονικζσ ςε διάςτθμα 1-1,5 ζτουσ. Μόνο ςτο 0,066% αυτϊν (2/3024) βρζκθκαν πακολογικά ευριματα (μεταςτάςεισ ςτθν παρεγκεφαλίδα). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ μεγάλθ ηιτθςθ για CT εγκεφάλου, ιδιαίτερα από τισ πακολογικζσ κλινικζσ, ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό ποςοςτό αρνθτικϊν αποτελεςμάτων, αποτελεί ηιτθμα που πρζπει να διερευνθκεί περαιτζρω. Ζγκυρα βιβλιογραφικά δεδομζνα επιβεβαιϊνουν τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. Θ ανεπάρκεια του ςυςτιματοσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ να λειτουργιςει ωσ φίλτρο προσ τθν δευτεροβάκμια περίκαλψθ, κακϊσ και θ υποςτελζχωςθ, αυξάνουν το φόρτο εργαςίασ ςτο δευτεροβάκμιο και το τριτοβάκμιο επίπεδο φροντίδασ επθρεάηοντασ ζτςι και τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ. 23

24 ΕΛΑΣΟΓΡΑΦΚΚΗ ΕΠΚΒΕΒΑΚΩΗ ΣΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΤΣΕΩΝ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ Γ. Σηαβζλλασ, Ι. Βαςιλάκθσ, Μ. Κωνςταντοποφλου, Μ. Σςιμάρα, Β. Κοφκουνασ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρών, Σμιμα Μαςτοφ ΕΚΑΓΩΓΗ: Οι απλζσ κφςτεισ μαςτϊν αξιολογοφνται με U/S Bmode εξζταςθ και ζχουν μια τυπικι μορφολογία, άνθχεσ, ομαλό και ςαφζσ περίγραμμα και οπίςκια ακουςτικι ενίςχυςθ (απλζσ κφςτεισ). Τπάρχουν και άτυπεσ μορφζσ. Θ ελαςτογραφία επιβεβαιϊνει τθν καλοικθ μορφολογία των απλϊν κφςτεων. ΚΟΠΟ: Επιβεβαίωςθ τθσ καλοικειασ ςε απλζσ κφςτεισ. ΤΛΚΚΟ: Γυναίκεσ θλικίασ χρόνων που διενεργικθ υπερθχογραφικι (U/S) Bmode εξζταςθ μαςτϊν και ελαςτογραφία. ΜΕΙΟΔΟ: Ζγινε υπζρθχογραφικι εκτίμθςθ Bmode και ελαςτογραφία εγκαρςίων κυμάτων με τθν οποία μελετάται θ ςκλθρότθτα τθσ βλάβθσ και εκφράηεται ςε kpascal και ςε ratio (ο λόγοσ δθλαδι ςκλθροφ ιςτοφ / μαλακό ιςτό). Από τα 20 περιςτατικά τα 16 είχαν τυπικι μορφι κφςτεων, υπερθχογραφικά και ελαςτογραφικά και τα 4 είχαν άτυπθ μορφολογία. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ελαςτογραφία βοθκά ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ καλοικουσ υφισ των κυςτικϊν μορφωμάτων. 24

25 ΑΠΕΚΚΟΝΚΣΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΑΓΚΤΛΟΠΟΚΗΣΚΚΗ ΠΟΝΔΤΛΚΣΚΔΑ Μ. Δομάηου 1, Κ. Καλοκαιρινοφ 1, Μ. Φραγκάκθ 2, Α. Καλαντώνθ 3, Ν. Γκροφμασ 2, Π. Κοςμίδθσ 1 1. Ακτινολογικό Σμιμα ΕΙΑΑ. 2. Α Κλινικι Φυςικισ Ιατρικισ και Αποκατάςταςθσ ΕΙΑΑ. 3. Ακτινολογικό Σμιμα Κ.Τ Λαυρίου. ΚΟΠΟ: Θ παροφςα μελζτθ ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των βαςικϊν απεικονιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγκυλοποιθτικισ ςπονδυλίτιδασ, με τθ χριςθ απλϊν ακτινογραφιϊν. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: 3 άνδρεσ θλικίασ ετϊν με διάγνωςθ αγκυλοποιθτικισ ςπονδυλίτιδοσ από ετϊν ειςιχκθςαν ςτο κζντρο Αποκατάςταςθσ για επανεκτίμθςθ, αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων κακθμερινισ ηωισ και βραχφ πρόγραμμα αποκατάςταςθσ( φυςικοκεραπεία, εργοκεραπεία, χοριγθςθ βοθκθμάτων). Οι αςκενείσ προςιλκαν ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο του Νοςοκομείου για πλιρθ ακτινολογικό ζλεγχο ειςόδου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Οι απλζσ ακτινογραφίεσ αυχενικισ, κωρακικισ και οςφυικισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ανζδειξαν ςε όλουσ τουσ αςκενείσ τετραγωνιςμό των ςπονδυλικϊν ςωμάτων,παρουςία επιχείλιων ςυνδεςμοφφτων κακ όλο το μικοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ςτα οποία αποδίδεται θ εμφάνιςθ τθσ ωσ καλάμι μπαμποφ. τθν απλι ακτινογραφία λεκάνθσ-ιςχίων παρατθρικθκε αςαφοποίθςθ και ςκλιρυνςθ των ιερολαγονίων αρκρϊςεων Οι απλζσ ακτινογραφίεσ ϊμων και γονάτων ανζδειξαν διάχυτθ οςτεοαραιωτικι απεικόνιςθ των βραχιονίων και μθριαίων οςτϊν εικόνα ςυμβατι με οςτεοπόρωςθ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Οι απλζσ ακτινογραφίεσ είναι χριςιμεσ ςτθν διάγνωςθ και εκτίμθςθ τθσ πορείασ τθσ αγκυλοποιθτικισ ςπονδυλίτιδασ. 25

26 ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε ΑΙΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΚΝΟ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΚ ΚΤΣΕΩ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟ Ζ. Αντωνίου, Ε. Παπαδιμα, Φ. τατερά, Χ. Κόνςολασ, Χ. Κωςτόπουλοσ*. Ακτινολογικό εργαςτιριο Γ.Ν.Ναυπλίου. Ουρολογικι κλινικι ιςμανογλείου Νοςοκομείου* ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ αςκενοφσ με ταυτόχρονθ παρουςία καρκίνου νεφρϊν άμφω και ουροδόχου κφςτεωσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αςκενισ 52 ετϊν προςιλκε ςτα επείγοντα περιςτατικά με αναφερόμενθ επϊδυνθ μακροςκοπικι αιματουρία από θμζρασ. Από τον εργαςτθριακό ζλεγχο ανευρζκθ HCT=34,2. Ακολοφκθςε υπερθχοτομογραφικόσ ζλεγχοσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τον υπερθχοτομογραφικό ζλεγχο ανεδείχκθ ςτον αριςτερό νεφρό, ςτον άνω πόλο, ευμζγεκεσ ςτρογγυλό ανομοιογενζσ μόρφωμα διαςτάςεων 6,8χ7εκ με περιφερικι και εςωτερικι αγγείωςθ. Επίςθσ ανευρζκθ ςτον δεξιό νεφρό ςτον άνω πόλο ςτρογγυλό υπερθχωγενζσ μόρφωμα μόρφωμα 5,57χ5,25εκ με μικρζσ υποθχωγενζςτερεσ περιοχζσ ςτο εςωτερικό του, πικανζσ τιξεισ και ιπια περιφερικι και εςωτερικι αγγείωςθ.ευριματα ςυμβατά με Ca νεφρϊν. τθν ουροδόχο κφςτθ ανευρζκθ ωοειδζσ ανομοιογενζσ μόρφωμα 7,2χ4,67εκ εικόνα ςυμβατι με Ca κφςτεωσ.θ αςκενισ μεταφζρκθκε για περαιτζρω αντιμετϊπιςθ ςε ουρολογικι κλινικι. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ταυτόχρονθ παρουςία κακοικειασ και ςτουσ δφο νεφροφσ και τθν ουροδόχο κφςτθ είναι εξαιρετικά ςπάνια. Θ υπερθχοτομογραφία αναδεικνφεται πολφτιμο εργαλείο για τον ζλεγχο αςκενϊν με αιματουρία και τθν ανάδειξθ τζτοιων βλαβϊν. 26

27 ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΤΡΕΟΕΚΔΚΚΟΤ ΚΑΡΚΚΝΩΜΑΣΟ Ε ΕΔΑΦΟ ΒΡΑΓΧΚΑΚΗ ΚΤΣΗ. ΑΠΕΚΚΟΝΚΣΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ζ. Αντωνίου, Χ. Κόνςολασ, Ε. Παπαδιμα, Φ. τατερά, Χ. Λαμπρόπουλοσ*. Ακτινολογικό Σμιμα Γ.Ν. Ναυπλίου Πακολογικι Κλινικι Γ.Ν. Ναυπλίου* ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ ανάπτυξθσ κθλϊδουσ κυρεοειδικοφ καρκινϊματοσ ςε ζκτοπο κυρεοειδικό ιςτό ςε ζδαφοσ βραγχιακισ κφςτθσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αςκενισ 70 ετϊν προςιλκε ςτα Σ.Ε.Ι. με αναφερόμενθ ανϊδυνθ τραχθλικι διόγκωςθ από διμινου. Τποβλικθκε ςε υπερθχοτομογραφικό ζλεγχο και μαγνθτικι τομογραφία τραχιλου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ υπερθχοτομογραφία ανζδειξε ςτθν ΑΡ πλάγια τραχθλικι χϊρα αντίςτοιχα προσ το κλινικό εφρθμα με εντόπιςθ επί τα εκτόσ τθσ ΑΡ ςφαγίτιδοσ και κοινισ καρωτίδασ, κυςτικι βλάβθ 5x2,5εκ,με ομαλό τοίχωμα, χωρίσ αγγείωςθ και ελάχιςτα ςυγκρίμματα. Θ μαγνθτικι τομογραφία τραχιλου που ακολοφκθςε ανζδειξε ςτθν ΑΡ πλάγια τραχθλικι χϊρα υπό τον ςτερνοκλειδομαςτοειδι μυ κυςτικό μόρφωμα διαςτάςεων 4χ2,5χ4,5εκ, ςυμβατό με βραγχιακι κφςτθ τθσ 2θσ βραγχιακισ ςχιςμισ. Δεν αναδείχτθκαν πακολογικοί λεμφαδζνεσ. Θ κυςτικι βλάβθ εξαιρζκθκε χειρουργικά και θ ιςτολογικι τθσ εξζταςθ ανζδειξε ανάπτυξθ κθλϊδουσ κυρεοειδικοφ καρκινϊματοσ ςε ζδαφοσ βραγχιακισ κφςτθσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Βιβλιογραφικά αναφζρονται εξαιρετικά ςπάνιεσ περιπτϊςεισ πρωτοπακοφσ καρκινϊματοσ βραγχιακισ κφςτθσ και ςπάνιεσ κυρεοειδικοφ καρκινϊματοσ ςε βραγχιακι κφςτθ και κυςτικϊν μεταςτάςεων με χαρακτθριςτικά βραγχιακισ κφςτθσ. Είναι επομζνωσ εξαιρετικά ςθμαντικό ιδίωσ ςε αςκενείσ άνω των 40ετϊν με απεικονιςτικά ευριματα βραγχιακισ κφςτθσ ςτο U/S και τθν M.R.I.να μθν αποκλείουμε τθν κακοικεια μζχρι αποδείξεωσ του εναντίου. 27

28 ΝΕΚΡΩΣΚΚΗ ΙΗΛΚΣΚΔΑ: ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ. ENΔΚΑΦΕΡΟΤΑ ΠΕΡΚΠΣΩΗ. Απζργθσ, Μ. Γκζλθ Α Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα - Μονάδα Τπερθχοτομογραφίασ Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοςοκομείο Ακθνών «Ο Άγιοσ άββασ» ΚΟΠΟ: είναι να τονιςκεί θ ςθμαςία του υπερθχογραφιματοσ ςτθν διάγνωςθ νεκρωτικισ κθλίτιδασ ςε αςκενι που ανζπτυξε οξεία νεφρικι ανεπάρκεια μετά από ολικι υςτερεκτομι και πυελικι λεμφαδενεκτομι λόγω Ca ενδομθτρίου. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Γυναίκα θλικίασ 55 ετϊν προςιλκε ςτο τμιμα μασ, προκειμζνου να υποβλθκεί ςε υπερθχογράφθμα νεφρϊν, λόγω εμφάνιςθσ οξείασ νεφρικισ ανεπάρκειασ τθν 4θ μετεγχειρθτικι θμζρα επζμβαςθσ για Ca ενδομθτρίου. Είχε προθγθκεί αιμοπεριτόναιο ςαν επιπλοκι τθν 2θ μετεγχειρθτικι θμζρα που είχε αντιμετωπιςκεί επιτυχϊσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Σο υπερθχογράφθμα νεφρϊν ανζδειξε νεφροφσ διογκωμζνουσ με αφξθςθ τθσ θχογζνειασ του παρεγχφματοσ, υποθχογζνεια των πυραμίδων και υπερθχογενι ςτοιχεία με ακουςτικι ςκιά εντόσ αυτϊν, ςε ςυνδυςμό με τθν απϊλεια εν μζρει του διαχωριςμοφ φλοιϊδουσ-μυελϊδουσ μοίρασ. Δεν παρατθρικθκε διαταραχι τθσ αγγείωςθσ των νεφρϊν ι ςθμεία αποφρακτικισ ουροπάκειασ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ νεκρωτικι κθλίτιδα προςβάλλει ςυχνότερα τισ γυναίκεσ και ςυνικωσ εντοπίηεται και ςτουσ δφο νεφροφσ. Ωσ κυριότερα αίτια κεωροφνται θ κατάχρθςθ αναλγθτικϊν, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, θ δρεπανοκυτταρικι αναιμία, θ κατάχρθςθ κορτικοςτεροειδϊν, οι φλεγμονζσ όπωσ θ φυματίωςθ και θ πυελονεφρίτιδα. Κλινικϊσ θ νόςοσ χαρακτθρίηεται από ανϊδυνθ αιματουρία, κωλικό νεφρϊν από τισ αποβαλλόμενεσ κθλζσ, υποτροπιάηουςεσ φλεγμονζσ και προοδευτικι νεφρικι ανεπάρκεια. Σο υπερθχογράφθμα δφναται να κζςει με αςφάλεια ωσ αίτιο τθσ οξείασ νεφρικισ ανεπάρκειασ τθν νεκρωτικι κθλίτιδα. 28

29 ΠΑΝΚΑ ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΗΠΚΟΤ ΚΟΚΛΚΑΚΟΤ ΑΛΓΟΤ ΔΚΑΧΩΡΚΜΟΤ Ω ΕΚΔΗΛΩΗ ΑΟΡΣΚΚΟΤ Γ. Πολυηώθσ, Ε. Χατηθκεοδώρου, Κ. Παπαχαραλάμπουσ, Μ. Μπιλάλθ, Ε. Καρουηάκθ, Δ. Αντωνακακισ, Ι. Ντουράκθσ, Ε. τρουμποφλθ, Α. Μικα, π. Ξ. Καββαδίασ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ ςπάνιασ περίπτωςθσ αορτικοφ διαχωριςμοφ ςε αςκενι με ιπιο κοιλιακό άλγοσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άντρασ, 61 ετϊν, προςιλκε ςτα επείγοντα ιατρεία, αιτιϊμενοσ εμμζνον κωλικοειδζσ κοιλιακό άλγοσ χωρίσ ςυνοδζσ διάρροιεσ ι πυρετό. Πραγματοποιικθκε θ επείγουςα κλινικοεργαςτθριακι εκτίμθςθ με κλινικι εξζταςθ, αιματολογικό και απεικονιςτικό ζλεγχο. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ κλινικι εξζταςθ ανζδειξε ιπια διάχυτθ κοιλιακι ευαιςκθςία ενϊ ετζκθ ιςχυρι υποψία εντερικισ απόφραξθσ λόγω κετικοφ χειρουργικοφ ιςτορικοφ. Σο αιματολογικό προφίλ του αςκενοφσ ιταν φυςιολογικό. Θ ακτινογραφία κϊρακοσ δεν ανζδειξε ουςιϊδθ πακολογία, ενϊ θ ακτινογραφία κοιλίασ ανζδειξε εντερικι αεροπλικεια με ολογάρικμα υδραερικά επίπεδα παχζοσ εντζρου. Ο αςκενισ ειςιχκθ για ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ τθσ πικανισ ατελοφσ εντερικισ απόφραξθσ και παρακολοφκθςθ. Σθν δεφτερθ θμζρα τθσ νοςθλείασ του εμφάνιςε αιφνίδια δφςπνοια και πραγματοποιικθκε επείγουςα αξονικι τομογραφία κϊρακοσ με ενδοφλζβιο ςκιαγραφικό με το ερϊτθμα τθσ πνευμονικισ εμβολισ. Θ εξζταςθ ανζδειξε τφπου Α αορτικό διαχωριςμό ενϊ ο άμεςοσ ςυμπλθρωματικόσ ζλεγχοσ με αξονικι τομογραφία ανω και κάτω κοιλίασ αποκάλυψε χαμθλι ροι ςτθν άνω μεςεντζριο αρτθρία λόγω άρδευςθσ από τον ψευδι αυλό, ςθμείο που ερμινευςε το άτυπο κοιλιακό άλγοσ. Ο αςκενισ υπεβλικθ ςε χειρουργικι αποκαταςταςθ του αορτικοφ διαχωριςμοφ και μετά από ομαλι μετεγχειρθτικι πορεία εξιλκε. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο αορτικόσ διαχωριςμόσ ςυνικωσ εμφανίηεται με κορυβϊδθ κλινικά ςυμπτϊματα και αποτελεί μια απειλθτικι για τθ ηωι κατάςταςθ. Θ αξονικι τομογραφία με ενδοφλζβια ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ μζςου αποτελεί τθν εξζταςθ εκλογισ για τθν ακριβι διάγνωςθ και τθ χαρτογράφθςθ του επείγοντοσ χειρουργείου. 29

30 ΠΑΝΚΟ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟ ΕΤΜΕΓΕΙΟΤ ΛΚΙΟΤ ΤΠΟΓΝΑΙΚΟΤ Ι. Μανγιςαλθ, Κ. Παπαχαραλάμπουσ, Μ. Μπιλάλθ, Ε. Χατηθκεοδώρου, Γ. Πολυηώθσ, Ε. Καρουηάκθ, Α. Μπαμπισ, Ε. τρουμποφλθ, Ε. ταμοφλθ, π. Ξ. Καββαδίασ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ΚΟΠΟ: Θ ςυμβολι τθσ Τπολογιςτικισ Σομογραφίασ (Τ.Σ) ςτθν πακολογία του υπογνακίου ςιελογόνου αδζνα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άντρασ 50 ετϊν προςιλκε ςτο Σμιμα των Επειγόντων λόγω άλγουσ κατά τθν κατάποςθ. τθν κλινικι εξζταςθ διεπιςτϊκθ επϊδυνθ διόγκωςθ ςτθν δεξιά υπογνάκια χϊρα, ξθροςτομία. Ηθτικθκε Τ.Σ τραχιλου θ οποία διενεργικθκε πριν και μετά τθν ενδοφλζβια ζγχυςθ ςκιαγραφικισ ουςίασ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τθν Τ.Σ ανεδείχκθ λίκοσ διαςτάςεων 23 x 14 mm πλθςίον τθσ εκβολισ του εκφορθτικοφ πόρου του δεξιοφ υπογνακίου ςιελογόνου αδζνα με ανομοιογενι εμπλουτιςμό αυτοφ και διογκωμζνοι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ, εικόνα ςυμβατι με ςιελαδενίτιδα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ Τ.Σ. με ivcm αποτελεί εξζταςθ εκλογισ για τθν διάγνωςθ τθσ ςιελαδενίτιδασ εκ λίκου, διότι αφενόσ τον αναδεικνφει, αφετζρου αποκλείει άλλα αίτια επϊδυνθσ διόγκωςθσ ςτθν υπογνάκια χϊρα, όπωσ ο αντιδραςτικόσ υπογνάκιοσ λεμφαδζνασ, θ οςτεομυελίτιδα τθσ κάτω γνάκου, ο καλοικθσ μεικτόσ όγκοσ του υπογνακίου, ο καρκίνοσ εκ πλακϊδουσ κυττάρων (SCCa) εδάφουσ του ςτόματοσ και οι μεταςτατικοί λεμφαδζνεσ από SCCa ι NHL. 30

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 67 ΙΨΙ R T H S P R T S F I E L D 68 ΤΙΚ ΝΑΚΑ ΙΨΙΤ ΤΙΗΕΝ HIP Καταςκευι από κερμοδιαμορφϊςιμο πολυπροπυλζνιο. Εςωτερικι επζνδυςθ από αφρϊδεσ φφαςμα. πανζλα

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον.

Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Ενώ η Ευρωπαϊκθ Εταιρεία Καταρράκτη και Διαιλαςτικθσ Χειρουργικθσ γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Ζτοσ LASIK οι πρωτοπόροι κοιτοφν μπροςτά, ςτο μέλλον. Σου Χάουαρντ Λάρκιν Είκοςι χρόνια μετά τθν πρϊτθ επζμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΚΟΜΟ ΚΤΦΙΔΗ 2014 ΠΡΟΘΕΕΙ 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλωλ Πίνακας περιεχομένων... 1 Αθξωηεξηαζκόο... 3 Τη θάλεηε κεηά ηελ Εγρείξηζε... 4 Σε πεξίπηωζε Αθξωηεξηαζκνύ Κλήκεο... 4 Τη πξέπεη λα θάλεηε κεηά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ

Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ Νόςοσ Crohn - Πριν και Μετά το Χειρουργείο Το Είδοσ τησ Χειρουργικήσ Επζμβαςησ Ι. Γ. Παπακωνςταντίνου Λζκτορασ Χειρουργικήσ Β Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Νοςοκομείο ΝΟΣΟΣ CROHN Crohn s disease is a

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011

Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΙΑΣΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΑ Πζμπτοσ Κφκλοσ 2010 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διεσθσντής: Δημήτριος ιαμπλής, Καθηγητής www.radiology.upatras.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ. ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΤΕΠ ή ΤΕΠ: Ένα Μεγάλο Σχολείο για Επαγγελματίεσ Υγείασ Νικόλασ Σμπυράκησ Επιμελθτισ ΣΕΠ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Ηρακλείου Γ. Γραμματζασ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Επείγουςασ Ιατρικισ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ

ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΦΥΣΙΟ 4 ΠΥΕΛΟΣ - ΙΣΧΙΑ ΠΥΕΛΟΣ 1. Πρόσθια κάτω λαγόνια άκανθα, 2. Ιερό οστό, 3. Πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα, 4. Ηβική σύμφυση, 5. Λαγόνιο οστό, 6. Κόκκυγας, 7. 5ος οσφυϊκός σπόνδυλος, 8. Ιερολαγόνια άρθρωση,

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ

33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ 33o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΓΚΡΕΑΣΟ- ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΩΝ ΠΕΡΙΣΑΣΙΚΩΝ ΕΜΜ. M.ΒΑΡΔΑ ΕΠΙΜEΛΘΣΘ ΓΑΣΡ/ΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ Γ.Ν.Θ «ΒΕΝΙΗΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ 6 Άνδρασ 51 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑ Κλινικές εφαρμογές 4 Αιμοδυναμική μελέτη Doppler 1. Αγγεία κοιλιάς 2. Περιφερικά αγγεία Κ. Χατζημιχαήλ Υπερηχοτομογραφία Μορφολογική μελέτη Αιμοδυναμική μελέτη Doppler

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ

ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΝΕΦΡΩΝ - ΟΥΡΗΤΗΡΑ - ΚΥΣΤΕΩΣ - ΟΥΡΗΘΡΑΣ Τι είναι η "λιθίαση του ουροποιητικού" Λιθίαση ουροποιητικού είναι η δημιουργία λίθου ή λίθων μέσα στην αποχετευτική μοίρα του

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ*

Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αξιολόγηςη, χρήςη, αποζημίωςη και διάχυςη των νέων τεχνικών προςυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του τραχήλου τησ μήτρασ* Αθήνα, Μάιος 2015 * Το παρόν κείμενο αποτελεί μία κζςθ ομοφωνίασ με τα βαςικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ.

ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΓΕΙΑ ΣΑΣ! ΘΕΛΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΘΜΕΙΟ, ΝΑ ΜΙΛΘΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΤΘΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΙΑΣ ΔΙΑΙΤΑΣ. ΕΡΕΙΔΘ ΞΕΩ ΚΑΙ ΒΛΕΡΩ, ΟΤΙ ΥΡΑΧΕΙ ΑΚΕΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΡΟΥ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΘΣΕΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΩΣΤΘΣ ΔΙΑΤΟΦΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Δρ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΖΟΥΡΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Κάθε κατάσταση που εμφανίζεται με αιφνίδιο, οξύ κοιλιακό πόνο και άλλοτε άλλα συνοδά συμπτώματα ανήκει στα διαφοροδιαγνωστικά πλαίσια της οξείας κοιλίας. Ο γιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ)

ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) ΤΑ ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ( ΣΜΝ) Σεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςήματα ι ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενεσ αςθζνειεσ ι αφροδίσια νοσήματα ονομάηονται αςκζνειεσ ι μολφνςεισ οι οποίεσ μεταδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ 18. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η συχνότερη μορφή γυναικολογικού καρκίνου στις ΗΠΑ ( 6% όλων των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων στις γυναίκες). Η πρόγνωση είναι σχετικά καλή καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας 47 ετών προσέρχεται λόγω πνευματουρίας και απώλειας κοπράνων από την ουρήθρα, από δεκαημέρου. Ο ασθενής αναφέρει γριππώδη συνδρομή που προηγήθηκε της παρούσης κατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ)

Όροι Χρήςησ. 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Άςηπτη Τεχνική Μη- Επαφήσ (ΑΤΜΕ) 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Άςθπτθ Τεχνικι Μθ-Επαφισ (ΑΤΜΕ) Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ

Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Θεραπευτικόσ ςτόχοσ και παρακολοφκθςθ Γλαυκώματοσ Χ. Τερηίδου http://terzidou.dyndns.info e-mail: techri@hol.gr Προςζγγιςθ γλαυκωματικοφ αςκενοφσ 1. Κατάταξθ ςτο ςυνεχζσ 1. Φυςιολογικόσ ζωσ τελικοφ ςταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ»

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΘΤΘΣ ΔΛΑΤΜΘΜΑΤΛΚΟ ΜΕΤΑΡΤΥΧΛΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ «ΟΡΤΛΚΘ & ΟΑΣΘ» Παρακολοφθηςη τησ ανταπόκριςησ ςτη θεραπεία με anti-vegf αςθενών με αποκόλληςη του μελαγχρόου επιθηλίου και ηλικιακή εκφφλιςη

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα

Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Καρκίνος του Νεφρού Καρκίνος της νεφρικής πυέλου ή του ουρητήρα Λιθίαση ουροποιητικού συστήματος Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής Τα Επινεφρίδια Nεφρικές κύστες Καρκίνος του Νεφρού Το Νεφρικό Καρκίνωμα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΕΛΑΧΙΣΗ ΗΠΑΣΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ Επίκουρθ Κακθγιτρια Πακολογίασ Β Πανεπιςτημιακή Παθολογική Κλινική υμμετζχω ςε ερευνθτικό πρωτόκολλο τθσ Novartis ΘΠΑΣΙΚΘ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ-ΟΡΙΜΟ Θ θπατικι

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα