14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ"

Transcript

1 14 o υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Ακτινολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικήσ Ελλάδοσ Κλινικό Εργαςτήριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτημίου Πατρών ΒΚΒΛΚΟ ΠΕΡΚΛΗΨΕΩΝ Κουνίου 2011 Ξενοδοχείο «Mediterranee» Λάςςη Κεφαλονιάσ 1

2 Προφορικές Ανακοινώσεις 2

3 Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΜΑΓΝΗΣΚΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΚΑ ΣΟ ΧΕΔΚΑΜΟ ΣΗ ΑΚΣΚΝΟΙΕΡΑΠΕΚΑ ΓΚΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΚΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΗ Κ. Φιλιππάτοσ,. Παπακεοδώρου, Δ. Καρδαμάκθσ, Δ. πυροποφλου Μονάδα Ακτινοκεραπευτικισ Ογκολογίασ και τερεοτακτικισ Ακτινοκεραπείασ, Σμιμα Ιατρικισ Πανεπιςτθμίου Πατρών ΕΚΑΓΩΓΗ: Παραδοςιακά το πλάνο κεραπείασ μετά τθν κακιζρωςθ τθσ τριςδιάςτατθσ ςφμμορφθσ ακτινοκεραπείασ για τον καρκίνο του προςτάτθ, πραγματοποιείται ςε εικόνεσ αξονικισ τομογραφίασ όπου οριοκετείται ο όγκοσ ςτόχοσ, κακϊσ και τα όργανα κινδφνου. Θ αξονικι τομογραφία από μόνθ τθσ δεν παρζχει πάντοτε επαρκείσ πλθροφορίεσ για τθν ακριβι οριοκζτθςθ του όγκου ςτόχου. Ωςτόςο, θ μαγνθτικι τομογραφία παρζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, και μπορεί να απεικονίςει άριςτα τθν ανατομία του προςτάτθ, κακϊσ και τθν ζκταςθ των προςτατικϊν όγκων. ΚΟΠΟ: κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι, μζςω μιασ αναδρομισ ςτθ βιβλιογραφία, να αναδείξει το ρόλο τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ ςτο ςχεδιαςμό του πλάνου κεραπείασ ςτον καρκίνο του προςτάτθ, και τα πλεονεκτιματά τθσ ςυγκριτικά με τθν αξονικι τομογραφία. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αναδρομι ςτο Pub Med και τισ δθμοςιευμζνεσ μελζτεσ με κζμα τθν χριςθ τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ ςτο ςχεδιαςμό του ακτινοκεραπευτικοφ πλάνου ςτον καρκίνο του προςτάτθ και με λζξεισ κλειδιά: Prostate cancer, 3D conformal radiotherapy, Computer tomography, Magnetic resonance imaging. υνολικά ανευρζκθςαν 76 μελζτεσ εκ των οποίων 12 αποτζλεςαν τθ βάςθ δεδομζνων τθσ παροφςασ μελζτθσ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Σo κφριο εφρθμα ςτθ μελζτθ αυτι είναι θ ςθμαντικι διαφορά ςτον κακοριςμό του μζγεκοσ του όγκου ςτόχου μεταξφ αξονικισ και μαγνθτικισ τομογραφίασ, που οφείλεται ςτθν πολφ καλι απεικόνιςθ των μαλακϊν μορίων που προςφζρει θ μαγνθτικι τομογραφία, ςε ςχζςθ με τθν αξονικι τομογραφία ςτθν οποία υπερεκτιμάται ο όγκοσ ςτόχοσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ μαγνθτικι τομογραφία αποτελεί εξαιρετικι μορφι απεικόνιςθσ για τον καρκίνο του προςτάτθ, με χριςθ ςτον ακριβι ςχεδιαςμό τθσ ακτινοκεραπείασ ςτουσ αςκενείσ αυτοφσ, οι οποίοι πρζπει να λαμβάνουν υψθλζσ δόςεισ ακτινοβόλθςθσ με τισ λιγότερεσ δυνατόν παρενζργειεσ. 3

4 ΚΤΣΚΚΕ ΑΛΛΟΚΩΕΚ ΣΟΤ ΝΕΦΡΟΤ: ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΜΕ MDCT ΚΑΚ ΣΑΞΚΝΟΜΗΗ ΜΕ ΣΟ ΤΣΗΜΑ BOSNIAK Ν. Παπαπαναγιώτου 1, Π. Κρανιώτθσ 1, Ε. Κωνςταντάτου 1, Α. Σροφλθ 1, Π. Καλλθδώνθσ 2, Ε. Λιάτςικοσ 2, Θ. Πζτςασ 1, Χ. Καλογεροποφλου Κλινικό εργαςτιριο Ακτινολογίασ, Π.Γ.Ν. Πατρών. 2. Ουρολογικι Κλινικι, Π.Γ.Ν. Πατρών. ΚΟΠΟ: Να αναδειχκεί θ χρθςιμότθτα τθσ ταξινόμθςθσ κατά Bosniak των ςφνκετων κυςτικϊν αλλοιϊςεων των νεφρϊν, με τθν βοικεια MDCT πολλαπλϊν φάςεων και το πωσ αυτό αντανακλά ςτον αλγόρικμο τθσ περαιτζρω αντιμετϊπιςισ τθσ. YΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Μελετιςαμε αναδρομικά περιπτϊςεισ αςκενϊν με ςφνκετεσ κυςτικζσ αλλοιϊςεισ των νεφρϊν, οι οποίεσ είτε είχαν αναδειχκεί ςε προθγοφμενο υπερθχοτομογράφθμα είτε αποτελοφςαν τυχαίο εφρθμα ςε αξονικι κοιλίασ. Ελιφκθςαν τομζσ πριν και μετά τθ δυναμικι IV ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ ςε φλοιομυελϊδθ, παρεγχυματικι και απεκκριτικι φάςθ. Ζγινε ανάλυςθ των λεπτϊν τομϊν ςε ςτακμό εργαςίασ με αναςυνκζςεισ εικόνασ ςε άλλα επίπεδα. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναγνωρίςτθκαν κυςτικζσ αλλοιϊςεισ ςτουσ νεφροφσ με μορφολογικά χαρακτθριςτικά, που περιελάμβαναν διαφόρου βακμοφ πάχυνςθ του τοιχϊματοσ, παρουςία διαφραγματίων και αποτιτανϊςεων. Με βάςθ τα ευριματα ζγινε ταξινόμθςθ των αλλοιϊςεων με το ςφςτθμα Bosniak. Οι αλλοιϊςεισ τφπου ΙΙ κεωρικθκαν καλοικεισ, ςτισ ΙΙF ςυνεςτικθ παρακολοφκθςθ, ςτισ τφπου ΙΙΙ πραγματοποιικθκε χειρουργικι εξαίρεςθ ςε νζα άτομα και οι τφπου IV κεωρικθκαν κακοικειεσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ πολυτομικι αξονικι τομογραφία διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτο χαρακτθριςμό των ςφνκετων νεφρικϊν κυςτικϊν αλλοιϊςεων. Θ ταξινόμθςθ τουσ ανάλογα με ςυγκεκριμζνα χαρακτθριςτικά αυξάνει τθ διαγνωςτικι ακρίβεια, ενϊ κακορίηει ςε μεγάλο βακμό ποιζσ περιπτϊςεισ χριηουν χειρουργικισ αντιμετϊπιςθσ. 4

5 ΔΚΑΓΝΩΣΚΚΗ ΠΡΟΠΕΛΑΗ Ε ΟΤΡΟΙΗΛΚΑΚΟ ΚΑΡΚΚΝΩΜΑ ΟΤΡΗΣΗΡΑ ΜΕ MR PYELOGRAPHY E. Αποςτολίδθ, Θ. Ζιάγκοσ, Χ. Παςπαλιάρθσ, Ν. Χατηθλεωνίδασ, Ι. Ποντίκθσ Ακτινολογικό Σμιμα, Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Σρίπολθσ ΚΟΠΟ: Ο ρόλοσ τθσ MR Pyelography ςτθ διάγνωςθ όγκων του ουρθτιρα, οι οποίοι είναι λιγότερο ςυχνοί ςυγκριτικά με το υπόλοιπο ουροποιθτικό και προκαλοφν απόφραξθ που εκδθλϊνεται ςυνικωσ με ανϊδυνθ αιματουρία. Εκτόσ από τισ κακιερωμζνεσ απεικονιςτικζσ εξετάςεισ που πρζπει να γίνονται ςτουσ αςκενείσ που παρουςιάηουν αιματουρία και κωλικό, ιδιαιτζρωσ βοθκθτικι χωρίσ τθν χριςθ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ και ενδοφλζβιου ςκιαγραφικοφ (π.χ. λόγω αλλεργίασ) αποτελεί θ MR πυελογραφία. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άνδρασ, 53 ετϊν προςιλκε αιτιϊμενοσ υποτροπιάηοντα επειςόδια κωλικϊν ΑΡ νεφροφ από μθνόσ. τθ φυςικι εξζταςθ είχε ευαιςκθςία ςτθν ΑΡ οςφυϊκι χϊρα, ςτθν γενικι οφρων ανεβρζκθκε μικροςκοπικι αιματουρία. Επακολοφκθςε απεικονιςτικόσ ζλεγχοσ με απλζσ ακτινογραφίεσ, υπερθχογράφθμα, ενδοφλζβια πυελογραφία, αξονικι τομογραφία, ανιοφςα πυελογραφία και μαγνθτικι πυελογραφία. Για τθν MR pyelography, ελιφκθςαν εγκάρςιεσ και ςτεφανιαίεσ τομζσ ςε ακολουκία Σ2 προςανατολιςμοφ κακϊσ και τριςδιάςτατεσ Σ2 εικόνεσ. AΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τθν ακτινογραφία ΝΟΚ δεν αναδείχκθκε λικίαςθ ενϊ ςτο υπερθχογράφθμα παρατθρικθκε εκςεςθμαςμζνθ υδρονζφρωςθ ΑΡ. τθ ςυνζχεια για τον ζλεγχο των ουρθτιρων ηθτικθκε ενδοφλζβια πυελογραφία ςτθν οποία παρατθρικθκε αςφγχρονθ απζκκριςθ του ΑΡ νεφροφ και μθ απεικόνιςθ του ουρθτιρα, ςτθν αξονικι τομογραφία με IV-CM ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ ςτο επίπεδο του κωλφματοσ παρατθρικθκε αςαφζσ ζλλειμμα πλιρωςθσ του ουρθτιρα ενδοαυλικά κακϊσ και αςαφοποίθςθ του πζριξ του ουρθτιρα λίπουσ. Για τθν πλθρζςτερθ μελζτθ τθσ αποχετευτικισ μοίρασ του νεφροφ ζγινε MR Pyelography ςτθν οποία αναδείχκθκε ζλλειμμα πλιρωςθσ με ζνταςθ ςιματοσ μαλακοφ ιςτοφ και γραμμοειδι πζριξ αυτοφ ροι 2,5 εκατοςτά από τθν πυελοουρθτθρικι ςυμβολι, το πικανότερο χωροκατακτθτικι βλάβθ του ουρθτιρα. Σα ευριματα επιβεβαιϊκθκαν και με ανιοφςα πυελογραφία ενϊ μετά από κυτταρολογικζσ εξετάςεισ ςτισ οποίεσ ανεβρζκθκαν άτυπα κφτταρα ο αςκενισ υπεβλικθ ςε νεφρόουρθτθρεκτομι ΑΡ. Σα αποτελζςματα των βιοψιϊν ανζδειξαν ουροκθλιακό καρκίνωμα ουρθτιρα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ χριςθ τθσ MR Pyelography ςτθν διάγνωςθ πακολογίασ του ουροποιθτικοφ και ιδιαίτερα των δυςπρόςιτων ςχετικά ουρθτιρων χωρίσ τθ χριςθ ιοντίηουςασ ακτινοβολίασ και ςε άτομα με αντζνδειξθ χριςθσ ςκιαγραφικισ ουςίασ είναι μια αξιόπιςτθ, μθ επεμβατικι επιλογι. 5

6 EΞΩΠΕΡΚΣΟΝΑΪΚΑ ΔΚΑΜΕΡΚΜΑΣΑ ΤΛΛΟΓΕ. ΔΚΑΓΝΩΣΚΚΗ ΠΡΟΕΓΓΚΗ ΜΕ ΑΞΟΝΚΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΚΑ Ι. Σηεμαϊλασ 1, Γ. Πετροχείλου 1,. Γεωργάκθ 1, Ι. Κουκουμτηι 1, Β. Πατςιογιάννθσ 1, Α. Αδρακτάσ 1, Β. Κανζλλου 2, Δ. Γκρίλιασ 1 1. Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα-Αξονικόσ Σομογράφοσ, Γ.Ν.Κορίνκου 2. Ιωνία-Εuromedica, Διαγνωςτικό Κζντρο Κορίνκου ΚΟΠΟ: Να γίνει μία ςφντομθ περιγραφι τθσ ανατομίασ των εξωπεριτοναϊκϊν διαμεριςμάτων κακϊσ και μια αναδρομι ςτα απεικονιςτικά ςθμεία που είναι απαραίτθτα για το διαχωριςμό των ενδοπεριτοναϊκϊν από τισ εξωπεριτοναϊκζσ ςυλλογζσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Από το αρχειακό υλικό του Αξονικοφ Σομογράφου του Νοςοκομείου μασ μελετιςαμε αναδρομικά εξετάςεισ κοιλίασ ςτισ οποίεσ τζκθκε το ερϊτθμα τθσ εντόπιςθσ μιασ κοιλιακισ ςυλλογισ ςτον εξω ι / και ςτον ενδοπεριτοναϊκό χϊρο. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ χριςθ τθσ αξονικισ τομογραφίασ με ςωςτι προετοιμαςία και κατάλλθλθ τεχνικι ςε ςυνάρτθςθ με γνϊςθ τθσ ανατομικισ των χϊρων του περιτοναίου μπορεί με μεγάλθ ακρίβεια να προςεγγίςει απεικονιςτικά τθ χωροκζτθςθ μιασ κοιλιακισ ςυλλογισ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο ακτινολόγοσ οφείλει να είναι γνϊςτθσ των απεικονιςτικϊν ςθμείων που επιτρζπουν τθ διαφορικι διάγνωςθ των ενδο- και εξωπεριτοναϊκϊν ςυλλογϊν, κακϊσ θ ςωςτι διάγνωςθ μπορεί να αποβεί ςωτιρια για τον αςκενι με ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν επείγουςα αντιμετϊπιςθ των εκτάκτων περιςτατικϊν. Πολλζσ νοςολογικζσ οντότθτεσ οι οποίεσ εξορμϊνται από τουσ εξωπεριτοναϊκοφσ χϊρουσ είναι δφςκολο να διαγνωςτοφν κλινικά και θ κακυςτερθμζνθ αντιμετϊπιςι τουσ ζχει ωσ επακόλουκο αυξθμζνθ νοςθρότθτα και κνθτότθτα. 6

7 ΟΞΕΚΑ ΚΩΛΗΚΟΕΚΔΚΣΚΔΑ. ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε US ΚΑΚ CT- ΔΚΑΦΟΡΚΚΗ ΔΚΑΓΝΩΗ ΜΕ ΜΗ ΧΕΚΡΟΤΡΓΚΚΕ ΝΟΟΛΟΓΚΚΕ ΟΝΣΟΣΗΣΕ Ι. Σηεμαϊλασ 1, Γ. Πετροχείλου 1,. Γεωργάκθ 1, Ι. Κουκουμτηι 1, Β. Πατςιογιάννθσ 1, Α. Αδρακτάσ 1, Β. Κανζλλου 2, Α. Πλώτασ 3, Χ. Κζντον 1, Δ. Γκρίλιασ 1 1. Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα-Αξονικόσ Σομογράφοσ, Γ.Ν.Κορίνκου 2. Ιωνία-Εuromedica, Διαγνωςτικό Κζντρο Κορίνκου 3. Μαγνθτικι Πελοποννιςου, Διαγνωςτικό Κζντρο Κορίνκου ΚΟΠΟ: Να παρουςιάςουμε τα απεικονιςτικά ευριματα τθσ οξείασ ςκωλθκοειδίτιδασ ςτο υπερθχογράφθμα (US) και ςτθν αξονικι τομογραφία (CT). Να κάνουμε μια αναςκόπθςθ των μθ χειρουργικϊν αςκενειϊν που μιμοφνται κλινικά τθν οξεία ςκωλθκοειδίτιδα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αςκενείσ που προςιλκαν τθν τελευταία 3-ετία ςτο Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα του Νοςοκομείου μασ με κλινικι υποψία οξείασ ςκωλθκοειδίτιδασ, υπεβλικθςαν για ςε υπερθχογράφθμα (US) και αξονικι τομογραφία (CT) κοιλίασ και θ απεικονιςτικι διάγνωςθ επιβεβαιϊκθκε είτε χειρουργικά είτε με κλινικοεργαςτθριακι παρακολοφκθςθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τθν αναδρομικι μελζτθ των απεικονιςτικϊν ευρθμάτων και τθ διεκνι βιβλιογραφία ςυγκεντρϊςαμε και παρουςιάηουμε τα απεικονιςτικά ςθμεία που επιτρζπουν τθ διάγνωςθ φυςιολογικισ ι φλεγμαίνουςασ ςκωλθκοειδοφσ απόφυςθσ και των μθ χειρουργικϊν οντοτιτων που κλινικά μιμοφνται τθν οξεία ςκωλθκοειδίτιδα (μεςεντζριοσ αδενίτιδα, βακτθριδιακι ειλεοτυφλίτιδα, επιπλοϊκι αποφυςίτιδα, κρόμβωςθ επιπλόου, εκκολπωματίτιδα δεξιοφ κόλου, νόςοσ Crohn, γυναικολογικά νοςιματα όπωσ φλεγμονϊδθσ νόςοσ τθσ πυζλου, ι αιμορραγικι λειτουργικι ωοκθκικι κφςτθ, ουρολικίαςθ, αιμάτωμα ςτθ κικθ του ορκοφ κοιλιακοφ μυόσ). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ζνα ευρφ φάςμα μθ χειρουργικϊν νοςολογικϊν οντοτιτων μπορεί κλινικά να μιμθκεί οξεία ςκωλθκοειδίτιδα ςε αςκενείσ με ι χωρίσ φλεγμονι τθσ ςκωλθκοειδοφσ απόφυςθσ. Ο ακτινολόγοσ οφείλει να είναι γνϊςτθσ των απεικονιςτικϊν ςθμείων που επιτρζπουν τθ διαφορικι διάγνωςθ αφοφ μία ςωςτι απεικονιςτικι προςζγγιςθ μπορεί να κζςει τθ διάγνωςθ και να αποτρζψει μία άςκοπθ χειρουργικι επζμβαςθ με ςθμαντικά οφζλθ τόςο για τθν υγεία του αςκενοφσ όςο και για το λειτουργικό κόςτοσ του νοςοκομείου. 7

8 Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΗ ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΣΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ ΠΑΡΟΤΚΑ ΠΝΕΤΜΕΓΚΕΦΑΛΟΤ Ε ΕΜΠΚΕΣΚΚΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ ΚΡΑΝΚΟΤ Ελ. Μπαρμπαγιάννθ, Κ. Μπαρουτςι, Ε. Γεωργιάδου, N. Mιχαλόπουλοσ, Θ. Κώτςιασ, Α. Μουρίκθσ,. Ιςπανοποφλου, Γ. Παπακεοδώρου. Σμιμα Αξονικοφ Σομογράφου Π.Γ.Ν. Νίκαιασ «Αγ. Παντελειμων» ΚΟΠΟ: Θ ςυμβολι του απεικονιςτικοφ ελζγχου (απλι ακτινογραφία και κυρίωσ υπολογιςτικι τομογραφία) ςτθν διάγνωςθ, αξιολόγθςθ-ταξινόμθςθ, αλλά και παρακολοφκθςθ ι προεγχειρθτικό ςχεδιαςμό εμπιεςτικϊν καταγμάτων με παρουςία πνευμεγκεφάλου. ΤΛΚΚΟ-ΜΕΙΟΔΟ: τθν μελζτθ περιλιφκθκαν 11 αςκενείσ, θλικίασ ετϊν με εμπιεςτικά κατάγματα κόλου κρανίου, λικοειδϊν, παραρρινίων ι ςπλαχνικοφ κρανίου. Όλοι παρουςίαηαν πνευμεγκζφαλο κάποιου βακμοφ και θ κλινικι τουσ εικόνα εξαρτιόταν από τθν ποςότθτα ενδοκράνιου αζρα. Εξαίρεςθ αποτζλεςαν αςκενείσ με ςυνοδζσ εγκεφαλικζσ κλάςεισ που θ κλινικι τουσ πορεία κρινόταν ιδίωσ από αυτζσ. Δφο αςκενείσ με μετωπιαία κατάγματα εμφάνιςαν ρινόρροια και ζνασ με κάταγμα λικοειδοφσ ωτόρροια. Θ διάγνωςθ και ο επανζλεγχοσ ζγινε με αξονικι τομογραφία. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: 7 αςκενείσ αντιμετωπίςκθκαν ςυντθρθτικά, 4 χρειάςτθκαν χειρουργικι αποκατάςταςθ ενϊ ςε ζναν εξ αυτϊν τοποκετικθκε βαλβίδα λόγω εμμζνουςασ ρινόρροιασ και μετατραυματικοφ υδροκεφάλου. Όλοι επανελζχκθςαν με αξονικι τομογραφία για όςο χρονικό διάςτθμα κρινόταν απαραίτθτο. Ο πνευμεγκζφαλοσ υποχϊρθςε ςε όλουσ, ενϊ δεν παρατθρικθκαν επιλθπτικζσ κρίςεισ οφτε μετατραυματικι μθνιγγίτιδα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Σα εμπιεςτικά κατάγματα κρανίου με ςυνοδό πνευμεγκζφαλο αποτελοφν λιγότερο από 5% των κρανιοεγκεφαλικϊν κακϊςεων που ειςάγονται κατ ζτοσ ςτο νοςοκομείο μασ. Θ αξονικι τομογραφία είναι εξζταςθ εκλογισ ςτθν διάγνωςθ και παρακολοφκθςθ των κακϊςεων αυτϊν και των πικανϊν ςοβαρϊν επιπλοκϊν τουσ. 8

9 MRI ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΣΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΚΛΗΡΤΝΗ Β. Κοφκουνασ, Ο. Ρωμανόσ, Ι. Βαςιλάκθσ, Αικ. ολωμοφ 14 ο Ετιςιο υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών, Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ, Σμιμα Μαγνθτικοφ υντονιςμοφ ΚΟΠΟ: Θ Πολλαπλι κλιρυνςθ (Multiple Sclerosis, MS) είναι θ πιο κοινι νευρολογικι αςκζνεια που προςβάλλει περίπου ανκρϊπουσ ςτθ Βρετανία και ςτισ Θ.Π.Α. κοπόσ τθσ εργαςίασ μασ είναι θ παρουςίαςθ χαρακτθριςτικϊν απεικονιςτικϊν ευρθμάτων ςτθν MRI, ςτθν διάγνωςθ και ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ νόςου. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πρόκειται για μια αναδρομικι μελζτθ 150 αςκενϊν, θλικίασ ετϊν, με ςυμπτωματολογία που κυρίωσ αφοροφςε, μυϊκι αδυναμία, διπλωπία, νυςταγμό κλπ. Οι αςκενείσ εξετάςκθκαν με Μαγνθτικό Σομογράφο Gyroscan-1T και υπεβλικθςαν ςε MRI εγκεφάλου (T1-SE, Dual axial, T2-TSE sagittal, Flair coronal, T1-SE Gd (axial-coronal) και ςε MRI ΑΜ (ακολουκιϊν T1-SE, T2-TSE, STIR sagittal). Αποτελζςματα: Οι τυπικζσ κζςεισ εντόπιςθσ των βλαβϊν αφοροφςαν κυρίωσ, το μεςολόβιο, U fibers, τουσ κροταφικοφσ λοβοφσ, το μεςεγκζφαλο, τθν παρεγκεφαλίδα και τον αυχενικό νωτιαίο μυελό. τθν Σ1 wi το ςιμα είναι ίςθσ ι χαμθλισ ζνταςθσ, ςτθν Σ2wi - flair παρατθρικθκαν αμφοτερόπλευρεσ /αςφμμετρεσ, γραμμοειδείσ ςτρογγφλεσ ι ωοειδείσ βλάβεσ αυξθμζνθσ εντάςεωσ ςιματοσ, μερικζσ με τον επιμικθ άξονα να είναι προςανατολιςμζνεσ κάκετα προσ τθν επιφάνεια τθσ κοιλίασ (δάκτυλα του Dawson). Θ διαγνωςτικι ακρίβεια αυξάνει όταν οι αλλοιϊςεισ είναι τρείσ ι περιςςότερεσ > 5mm. Μετά τθν ενδοφλζβιο ζγχυςθ τθσ παραμαγνθτικισ ουςίασ, το πρότυπο πρόςλθψθσ είναι ποικίλο (δακτυλιοειδζσ-ςυμπαγζσ-ανομοιογενζσ), με τθν ενίςχυςθ τθσ πλάκασ να είναι παροδικι ςυχνά διαρκοφςα λιγότερο από ζνα μινα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ διάγνωςθ τθσ MS είναι κυρίωσ κλινικι. Θ MRI είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτθ ςτθν ανάδειξθ απομυελινωτικϊν εςτιϊν, ενϊ οι τυπικζσ κζςεισ εντόπιςθσ των εςτιϊν μποροφν να επιβεβαιϊςουν τθ διάγνωςθ με μεγάλθ ακρίβεια και να βοθκιςουν ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ νόςου. 9

10 ΨΕΤΔΟΟΓΚΟ ΟΦΙΑΛΜΚΚΟΤ ΚΟΓΧΟΤ 14 ο Ετιςιο υνζδριο Ακτινολόγων Νοτιοδυτικισ Ελλάδοσ E. Αποςτολίδθ 1, Θ. Ζιάγκοσ 1, Χ. Σςακίρθσ 2, Χ. Παςπαλιάρθσ 1, Ν. Χατηθλεωνίδασ 1, Ι. Ποντίκθσ 1 1. Ακτινολογικό Σμιμα, Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Σρίπολθσ 2. Οφκαλμολογικι Κλινικι, Γενικό Παναρκαδικό Νοςοκομείο Σρίπολθσ ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ τθσ διαγνωςτικισ και κεραπευτικισ προςζγγιςθσ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ κογχικοφ ψευδοόγκου με CT και MRI. ΤΛΚΚΟ&ΜΕΙΟΔΟ: Άνδρασ, 79 ετϊν προςιλκε ςτα ΣΕΠ αιτιϊμενοσ διπλωπία, άλγοσ και πρόπτωςθ ΔΟ από 2θμζρου με ςταδιακι επιδείνωςθ. τθν κλινικι εξζταςθ διαπιςτϊκθκαν: αδυναμία απαγωγισ περιοριςτικοφ τφπου, πρόπτωςθ και ιπιο οίδθμα βλεφάρων ΔΟ, οπτικι οξφτθτα ΔΟ 9/10cc. τάλκθκε πλιρθσ εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ, ενϊ πραγματοποιικθκε CT και MRI οφκαλμικϊν κόγχων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τθν CT με IVCM ζγχυςθ απεικονίςτθκε ςαφϊσ περιγεγραμμζνθ, ανομοιογενισ μάηα πυκνότθτασ μαλακϊν μορίων με ιπια ςκιαγραφικι ενίςχυςθ, διαςτάςεων 2,5x2,1x1,3cm ΔΕ οπιςκοβολβικά, ςε επαφι με το ζςω τοίχωμα του κόγχου, θ οποία μετατόπιηε το οπτικό νεφρο προσ τα ζξω χωρίσ οςτικζσ διαβρϊςεισ. τθν MRI θ βλάβθ απζδιδε χαμθλισ ζνταςθσ ςιμα ςτισ ακολουκίεσ Σ1 και Σ2 με κεντρικι περιοχι υψθλισ ζνταςθσ ςιματοσ και χαμθλισ ζνταςθσ ςιμα ςτθν Σ2GRE. Μετά IV χοριγθςθ παραμαγνθτικισ ουςίασ παρατθρικθκε μετρίου βακμοφ ανομοιογενισ πρόςλθψθ από τθ βλάβθ ενϊ θ προαναφερκείςα κεντρικι περιοχι αναγνωριηόταν υποαγγειοφμενθ. τον αςκενι χορθγικθκαν άμεςα κορτικοειδι, κακϊσ τα εργαςτθριακά αποτελζςματα ςε ςχζςθ με τθν οξεία ειςβολι ιταν περιςςότερο ςυμβατά με ιδιοπακι ψευδοόγκο. Μία εβδομάδα μετά τθν ζναρξθ τθσ κεραπείασ τα ςυμπτϊματα υπζςτρεψαν ςχεδόν πλιρωσ. Ζνα μινα μετά ο αςκενισ ιταν ελεφκεροσ ςυμπτωμάτων και ςτθν MRI οι διαςτάςεισ τθσ βλάβθσ μειϊκθκαν κατά 50%, χωρίσ μεταβολι των ςθμάτων από τθν προθγοφμενθ εξζταςθ με εξάλειψθ των πιεςτικϊν φαινομζνων ςτον οφκαλμικό μίςχο. Θ κεραπευτικι αγωγι ςυνεχίςκθκε και μετά πεντάμθνο ο αςκενισ επανζλαβε τθν MRI ςτθν οποία θ βλάβθ είχε ςχεδόν πλιρωσ εξαλειφκεί. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο ψευδοόγκοσ του οφκαλμικοφ κόγχου πρόκειται για ςχετικά ςπάνια, ςυνικωσ ιδιοπακι, ετερόπλευρθ φλεγμονι του κόγχου, θ οποία προςβάλλει τουσ μαλακοφσ ιςτοφσ εντόσ του κόγχου. Χαρακτθρίηεται από οξεία ζναρξθ με πόνο, οίδθμα των βλεφάρων και του επιπεφυκότα, περιοριςμό τθσ οφκαλμοκινθτικότθτασ και εξόφκαλμο. Θ διάγνωςθ τίκεται εξ αποκλειςμοφ κακοικειασ, λοιμϊδουσ ι ςυςτθματικοφ νοςιματοσ ςυνεκτιμϊντασ το κλινικό ιςτορικό ςε ςυνδυαςμό με τθν ταχεία και μόνιμθ ανταπόκριςθ ςτα ςτεροειδι. Θ MRI αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ απεικονιςτικι μζκοδο. 10

11 ΨΕΤΣΟΟΚΔΗΜΑ ΟΠΣΚΚΗ ΙΗΛΗ ΠΟΤ ΟΦΕΚΛΕΣΑΚ Ε ΩΜΑΣΚΔΚΑ DRUSEΝ. Απζργθσ, Μ. Γκζλθ Α Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα - Μονάδα Τπερθχοτομογραφίασ Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοςοκομείο Ακθνών «Ο Άγιοσ άββασ» ΚΟΠΟ: Σα Drusen δθμιουργοφνται από τθν ςυςςϊρευςθ ακυτταρικϊν ςωματιδίων υαλίνθσ και δφναται να εντοπιςκοφν βακιά μζςα ςτθν κεφαλι του οπτικοφ νεφρου, ςυχνά αμφοτερόπλευρα. Mποροφν να μιμθκοφν οίδθμα οπτικισ κθλισ, κζτοντασ τθν υπόνοια ενδοκράνιασ υπζρταςθσ, προκαλϊντασ περαιτζρω διαγνωςτικζσ ι επεμβατικζσ διαδικαςίεσ. κοπόσ είναι να τονιςκεί θ ςθμαςία του οφκαλμικοφ υπερθχογραφιματοσ ςε αςκενείσ με εικόνα οιδιματοσ οπτικισ κθλισ ςε προθγθκείςα βυκοςκόπθςθ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Τγιισ άνδρασ 50 ετϊν, προςιλκε προκειμζνου να υποβλθκεί ςε ζγχρωμο Doppler υπερθχογράφθμα καρωτίδων και ςπονδυλικϊν αρτθριϊν ςτα πλαίςια διερεφνθςθσ ενδοκράνιασ υπζρταςθσ. Ο αςκενισ είχε υποβλθκεί ςε βυκοςκόπθςθ, ζλεγχο οπτικϊν πεδίων, Οςφυονωτιαία παρακζντθςθ, Ολόςωμθ Αξονικι Σομογραφία, Μαγνθτικι Σομογραφία και Μαγνθτικι αγγειογραφία εγκεφάλου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Ο αςκενισ ανζφερε κεφαλαλγία και διαταραχζσ όραςθσ από μθνόσ. Θ βυκοςκόπθςθ ανζδειξε οίδθμα οπτικϊν κθλϊν κζτοντασ ζντονθ υποψία ενδοκράνιασ υπζρταςθσ. Πραγματοποιικθκε Οςφυονωτιαία παρακζντθςθ με μζτρθςθ τθσ πίεςθσ του ΕΝΤ, θ οποία ιταν 180mmH2O, ενϊ θ κυτταροχθμικι εξζταςθ του ΕΝΤ ιταν φυςιολογικι. Θ ολόςωμθ Αξονικι Σομογραφία, θ Μαγνθτικι Σομογραφία και Μαγνθτικι αγγειογραφία-φλεβογραφία εγκεφάλου δεν ανζδειξαν πακολογικά ευριματα. Ακολοφκθςε ζγχρωμο Doppler υπερθχογράφθμα καρωτίδων και ςπονδυλικϊν αρτθριϊν που ιταν φυςιολογικό. Παρεμπιπτόντωσ πραγματοποιικθκε B-scan υπερθχογράφθμα οφκαλμϊν, όπου απεικονίςκθκαν αποτιτανωμζνα ςωματίδια Drusen βακιά ςτθν κεφαλι αμφοτζρων των οπτικϊν νεφρων. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: ε περιπτϊςεισ οιδιματοσ οπτικισ κθλισ είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ πραγματικοφ οιδιματοσ τθσ οπτικισ κθλισ και ψευδϊσ κετικισ βυκοςκόπθςθσ για οίδθμα, που οφείλεται ςε ςωματίδια Drusen βακιά εντόσ τθσ κεφαλισ του οπτικοφ νεφρου. Σα Drusen οπτικοφ δίςκου διαγιγνϊςκονται αξιόπιςτα με το B-scan οφκαλμικό υπερθχογράφθμα, ϊςτε να αποφευχκεί θ παραπομπι του αςκενοφσ ςε περιττζσ αυξθμζνου κόςτουσ διαδικαςίεσ νευροαπεικόνιςθσ και τθσ ςυναφοφσ ζκκεςισ του ςε ακτινοβολία. 11

12 ΠΡΟΕΓΧΕΚΡΗΣΚΚΟ ΕΝΣΟΠΚΜΟ ΜΗ ΨΗΛΑΦΗΣΩΝ ΑΛΛΟΚΩΕΩΝ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗΗ ΛΕΠΣΗ ΒΕΛΟΝΗ ΤΠΟ ΜΑΣΟΓΡΑΦΚΚΟ ΕΛΕΓΧΟ Π. Αντηελζ, Α. Σροφλθ, Μ. Σςιμάρα, Ε. Κωνςταντάτου, Δ. ιαμπλισ Πανεπιςτθμιακό Γενικό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ του προεγχειρθτικοφ εντοπιςμοφ μθ ψθλαφθτϊν αλλοιϊςεων του μαςτοφ με τθ βοικεια λεπτισ βελόνθσ και ςυρμάτινου οδθγοφ για τθν ακριβι χειρουργικι εξαίρεςθ αυτϊν. ΤΛΚΚΟ: Ζγιναν 91 εντοπιςμοί ςε γυναίκεσ θλικίασ ετϊν (μ.ο.54ζτθ) τθσ μθ ψθλαφθτισ αλλοίωςθσ με λεπτι βελόνα 20 G, υπό μαςτογραφικι κακοδιγθςθ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αρχικά, θ βλάβθ οριοκετείται με βακμονομθμζνο πίεςτρο. Προωκείται θ ειδικι βελόνα (20 G και 5 ζωσ 15 cm μικοσ) με ςυρμάτινο οδθγό με άγκιςτρο ςτο άκρο του και λαμβάνονται 2 λιψεισ (κεφαλουραία-κάκετθ). Αφοφ το τελικό άκρο τθσ βελόνθσ είναι ςε μικρι απόςταςθ από τθ βλάβθ προωκείται ο ςυρμάτινοσ οδθγόσ άγκιςτρο και αφαιρείται θ βελόνθ ενϊ ο ςυρμάτινοσ οδθγόσ ςτακεροποιείται ςτο δζρμα τθσ αςκενοφσ. Αφοφ εξαιρεκεί θ βλάβθ πραγματοποιείται μαςτογραφία ςτο χειρουργικό παραςκεφαςμα. Σο παραςκεφαςμα τεμαχίηεται και πραγματοποιείται νζα μαςτογραφικι λιψθ ϊςτε να γίνει ακριβισ προςδιοριςμόσ του τεμαχίου που περιζχει τθν βλάβθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τουσ 91 εντοπιςμοφσ μετά τθν ιςτολογικι ταυτοποίθςθ ανεδείχκθςαν: 62 καλοικθ ευριματα (68,14%):24 αλλοιϊςεισ ινοκυςτικισ, 8 ςκλθρυντικι αδζνωςθ,7 ινοαδενϊματα,4 άτυπθ επικθλιακι υπερπλαςία,4 εςτιακι ίνωςθ,4 λιπονζκρωςθ,4 επιπλακείςεσ κφςτεισ,4 αλλοιϊςεισ χρόνιασ φλεγμονισ, 2 αδενολιπϊματα, 1 ινολίπωμα και 29 κακοικθ ευριματα (31,86%): 14 in situ καρκίνοι (13 πορογενείσ -1 λοβιακόσ), 9 διθκθτικοί καρκίνοι (8 πορογενείσ - 1 λοβιακόσ), 5 κακοικεισ βλάβεσ ςυνδυαςμοφ in situ με διθκθτικό, 1 πολυεςτιακό διθκθτικό καρκίνωμα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο προεγχειρθτικόσ εντοπιςμόσ τθσ μθ ψθλαφθτισ βλάβθσ είναι ςθμαντικόσ, κακϊσ γίνεται με αςφάλεια θ αφαίρεςθ τθσ, μειϊνεται ο χρόνοσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ και ο όγκοσ του αφαιροφμενου μαηικοφ αδζνα και είναι δυνατι θ προςζγγιςθ των αλλοιϊςεων από τθν ςυντομότερθ οδό από το δζρμα. 12

13 ΔΚΟΓΚΩΗ ΚΑΚ ΨΗΛΑΦΚΣΗ ΚΛΗΡΚΑ ΣΟΝ ΑΝΔΡΚΚΟ ΜΑΣΟ: ΚΑΚ ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΚΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΑΣΟΓΡΑΦΚΚΟ Ε. Παλαιογιάννθ, Δ. Κουτςιανάσ, Κ. Μουτάφθσ, Π. Κωνςταντοποφλου, Ζ. Ντάλιου, Ε. τεργιοποφλου, Ε. Κουβζλθσ, Α. Χρονάσ, Μ. Μπριςτιάνου, Χ. Πάνου. Γ. Ν. Λαμίασ Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα ΚΟΠΟ: Ο ανδρικόσ και ο γυναικείοσ μαηικόσ αδζνασ υπόκειται ςε ορμονικζσ διεργζςεισ κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ για διάφορουσ λόγουσ, ςυνεπϊσ εμφανίηονται μόνιμεσ ι παροδικζσ μεταβολζσ ςτο μζγεκοσ. Οι ενδείξεισ για τθν μαςτογραφία και τθν υπερθχογραφία ςε άνδρα είναι διόγκωςθ και ανϊδυνθ ι επϊδυνθ ψθλαφθτι ςκλθρία. ΤΛΚΚΟ ΜΕΙΟΔΟ: το τμιμα μασ προςιλκαν 48 άνδρεσ από 12 ζωσ 75 ετϊν με εικόνα διόγκωςθσ και ψθλαφθτισ ςκλθρίασ ςτον ζνα ι και ςτουσ δφο μαςτοφσ. Θ εξζταςθ ζγινε με μαςτογραφία, υπερθχογραφία ι ςυνδυαςμόσ και των δφο εξετάςεων. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ: τθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων (25) παρατθρικθκε ετερόπλευρθ προςβολι των μαςτϊν. Σο μζγεκοσ τθσ βλάβθσ κυμαινόταν από 1 ζωσ 4 cm περίπου. τον μαςτογραφικό ζλεγχο το ςυχνότερο εφρθμα ιταν οπιςκοκθλαία μάηα με ςαφι ι μθ όρια, αυξθμζνθσ ςκιερότθτασ με λεπτζσ προςεκβολζσ προσ το οπίςκιο τμιμα του μαςτοφ. τον υπζρθχο τα ευριματα είναι: οπιςκοκθλαία υποθχογενισ μάηα με ιπια ι ζντονθ αγγείωςθ. ε περιπτϊςεισ με επϊδυνθ ψθλαφιτι ςκλθρία ςυςτικθκε βιοψία δια λεπτισ βελόνθσ. ε 2 αςκενείσ ανακαλφφκθκε παρουςία νεοεξεργαςίασ. ε 3 αςκενείσ βρζκθκε αιμάτωμα τραυματικισ αιτιολογίασ. ε 33 αςκενείσ τζκθκε θ διάγνωςθ γυναικομαςτίασ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Ο μαςτογραφικόσ και υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ επιτρζπουν τθν ζγκαιρθ και ςωςτι διαφοροδιάγνωςθ ςτισ καλοικεισ και κακοικεισ πακιςεισ του ανδρικοφ μαςτοφ. 13

14 ΑΦΑΛΕΚΑ ΚΑΚ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΚΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΤΚΕΤΗ ΑΓΓΕΚΑΚΗ ΤΓΚΛΕΚΗ (STARCLOSE) Ε ΠΕΡΚΟΣΕΡΕ ΑΠΟ 1000 ΕΠΕΜΒΑΕΚ ΑΓΓΕΚΟΠΛΑΣΚΚΗ Κοφκουνασ Β., πθλιόπουλοσ., Διαμαντόπουλοσ Ακ., Καρναμπατίδθσ Δ., ιαμπλισ Δ. Κατςάνοσ Κ., Κίτρου Π., Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ, Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων μιασ μεγάλθσ αναδρομικισ μελζτθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ ςυςκευισ αρτθριακισ ςφγκλειςθσ StarClose, για τθν επίτευξθ αιμόςταςθσ τθσ μθριαίασ αρτθρίασ μετά από διαδερμικι αγγειοπλαςτικι. ΤΛΚΚΑ & ΜΕΙΟΔΟ: το χρονικό διάςτθμα Ιανουαρίου 2004 και Οκτωβρίου 2009, ςυνολικά ςυςκευζσ StarClose χρθςιμοποιικθκαν ςε 850 αςκενείσ (598 άνδρεσ, μζςθσ θλικίασ 65,8 ± 12,2 ζτθ) που υποβλικθκαν ςε αγγειοπλαςτικι των περιφερικϊν αρτθριϊν. Θ ςυςκευι χρθςιμοποιικθκε ςε 625 (51,5%) περιπτϊςεισ ανάδρομθσ παρακζντθςθσ και ςε 588 (48,5%) ορκόδρομθσ. Διενεργικθκε καταγραφι των δθμογραφικϊν ςτοιχείων και των λεπτομερειϊν τθσ ςφγκλειςθσ και μελετικθκε θ τεχνικι επιτυχία τθσ αιμόςταςθσ και τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ, κακϊσ και τα ποςοςτά επιπλοκϊν ζωσ τισ 30 θμζρεσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Κατά πλειοψθφία θ ςυςκευι χρθςιμοποιικθκε μετά από τθν αφαίρεςθ κθκαριοφ 6Fr, εκτόσ από 39 (3,2%) περιπτϊςεισ ςφγκλειςθσ μετά τθ χριςθ κθκαριοφ 7Fr και 9 (0,7%) κθκαριοφ 8 Fr, ενϊ ςε ποςοςτό 10,2% (ν=124) εφαρμόςτθκε περιςςότερεσ φορζσ ςτθ ίδια αρτθρία κατά τθ διάρκεια διαφορετικϊν επεμβάςεων αγγειοπλαςτικισ. Σο ποςοςτό τθσ επιτυχθμζνθσ αιμόςταςθσ ιταν 93,9% (ν=1139). ε 237 περιπτϊςεισ (20,8%) εφαρμόςτθκε επιπλζον ςυμπίεςθ του αγγείου για λιγότερο από 5 λεπτά λόγω μικρισ αιμορραγίασ (oozing). τισ υπόλοιπεσ 74 περιπτϊςεισ (6,1%) θ παρατεταμζνθ χειρωνακτικι πίεςθ κρίκθκε απαραίτθτθ, λόγω αποτυχίασ τθσ αιμόςταςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων 13 (1,1%) περιπτϊςεων αποτυχθμζνθσ τοποκζτθςθσ τθσ ςυςκευισ. Σα ποςοςτά μειηόνων και ελαςςόνων επιπλοκϊν ιταν 0,3% (4/ 1213) και 5,3% (64/1213), αντίςτοιχα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ςυςκευι αγγειακισ ςφγκλειςθσ StarClose, επιτυγχάνει μεγάλα ποςοςτά αςφαλοφσ αιμόςταςθσ τθσ κοινισ μθριαίασ αρτθρίασ, φςτερα από ορκόδρομθ ι ανάδρομθ πρόςβαςθ, λόγω αγγειοπλαςτικισ. 14

15 ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ ΕΠΚΚΑΛΛΤΜΕΝΩΝ ΜΕΣΑΛΛΚΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΙΕΕΩΝ Ε ΤΝΙΕΣΚΚΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ ΑΚΜΟΚΑΙΑΡΗ. ΒΑΣΟΣΗΣΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ. ΔΚΑΣΑΤΡΟΤΜΕΝΗ ΔΚΑΧΡΟΝΚΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Π. Κίτρου, Κ. Κατςάνοσ,. πθλιόπουλοσ, Ακ. Διαμαντόπουλοσ, Γ. Φράγκοσ, Ν. Χρθςτζασ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Δ. ιαμπλισ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ ςφγκριςθ των αποτελεςμάτων τθσ τοποκζτθςθσ επικαλυμμζνων μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων (Stent Graft S.G.) ςε ςτενϊςεισ ςυνκετικϊν μοςχευμάτων αιμοκάκαρςθσ (ArterioVenous Grafts-AVG) με τθν προθγοφμενθ αντιμετϊπιςθ των ίδιων βλαβϊν με απλι αγγειοπλαςτικι με μπαλόνι (PTA) ι/και τοποκζτθςθ απλϊν μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων (Bare Metal Stents-BMS). ΤΛΚΚΑ & ΜΕΙΟΔΟΚ: Αυτοδιατινόμενεσ επικαλυμζνεσ μεταλλικζσ ενδοπροκζςεισ τοποκετικθκαν για τθν αντιμετϊπιςθ ςτενϊςεων AVG ςτθν περίπτωςθ επαναςτζνωςθσ τουσ κατόπιν αντιμετϊπιςθσ τθσ βλάβθσ ςτο παρελκόν με PTA ι/και BMS. Πραγματοποιικθκαν προγραμματιςμζνοι επανζλεγχοι ανά δφο μινεσ. Σα ςτοιχεία των επεμβάςεων που αφοροφςαν ςε αντιμετϊπιςθ με PTA ι/και BMS ςτο παρελκόν ανακτικθκαν από τθ βάςθ δεδομζνων του τμιματόσ μασ. Ωσ πρωτογενισ βατότθτα ορίςτθκε θ αιμοδυναμικι βατότθτα του ςθμείου αντιμετϊπιςθσ χωρίσ αγγειογραφικά ςτοιχεία επαναςτζνωςθσ >50% και χωρίσ μεταγενζςτερθ επαναντιμετϊπιςθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: ε 35 αιμοκακαρόμενουσ αςκενείσ τοποκετικθκαν 37 επικαλυμμζνεσ μεταλλικζσ ενδοπροκζςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ ςθμαντικϊν ςτενϊςεων ςε AVG μεταξφ Απριλίου 2009 και Νοεμβρίου Σριάντα ζνα S.G. τοποκετικθκαν ςτθ φλεβικι αναςτόμωςθ του AVG και τα υπόλοιπα ςε κεντρικζσ φλζβεσ απορροισ. Από τουσ αςκενείσ αυτοφσ, 20 είχαν αντιμετωπιςκεί με PTA, 8 με τοποκζτθςθ BMS και 7 και με τισ δφο μεκόδουσ ςτθν ίδια βλάβθ ςτο παρελκόν. Σο μζςο μικοσ των βλαβϊν που αντιμετωπίςκθκαν ιταν 4.8±1.7εκ. Θ πρωτογενισ βατότθτα ςτουσ 6 μινεσ ιταν 26% για τθν ομάδα αςκενϊν με PTA, 20% για τθν ομάδα με BMS και 77% για τθν ομάδα με S.G. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ τοποκζτθςθ επικαλυμμζνων μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων βελτιϊνει ςθμαντικά τθν βατότθτα τθσ φλεβικισ αναςτόμωςθσ και των κεντρικϊν φλεβϊν απορροισ των AVG ςε ςχζςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ (PTA, BMS) 15

16 ΑΓΓΕΚΟΠΛΑΣΚΚΗ ΜΕ ΑΕΡΟΙΑΛΑΜΟ ΚΑΚ ΕΠΚΛΕΚΣΚΚΗ ΣΟΠΟΙΕΣΗΗ ΜΗ ΚΑΛΤΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΙΕΕΩΝ Ε ΑΛΛΟΚΩΕΚ ΑΡΣΗΡΚΩΝ ΚΑΣΩΙΕΝ ΣΟΤ ΓΟΝΑΣΟ ΣΗΝ ΑΝΣΚΜΕΣΩΠΚΗ ΑΚΡΩΝ ΜΕ ΚΡΚΚΜΗ ΚΧΑΚΜΚΑ Γ. Φράγκοσ, Ν. Παπαπαναγιώτου, Π. Κίτρου, Α. Διαμαντόπουλοσ, Κ. Κατςάνοσ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Δ. ιαμπλισ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ ζκκεςθ των μακροπρόκεςμων αποτελεςμάτων μιασ προοπτικισ μελζτθσ που διερευνά τθν πρωτογενι τοποκζτθςθ everolimus-eluting stent για αντιμετϊπιςθ αλλοιϊςεων αρτθριϊν κάτωκεν του γόνατοσ ςε ςφγκριςθ με ομάδα ελζγχου που αντιμετωπίςτθκε με αγγειοπλαςτικι με αεροκάλαμο και επιλεκτικι τοποκζτθςθ μθ καλυμμζνθσ μεταλλικισ ενδοπρόκεςθσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Θ μελζτθ περιελάμβανε αςκενείσ που ζπαςχαν από κρίςιμθ ιςχαιμία κάτω άκρου με μία τουλάχιςτον περιοχι απόφραξθσ μικουσ > 4,5 εκατοςτά ςτα αγγεία κάτωκεν του γόνατοσ και οι οποίοι υποβλικθκαν ςε επζμβαςθ είτε με πρωτογενι τοποκζτθςθ everolimus-eluting stent ι αγγειοπλαςτικι με αεροκάλαμο και επιλεκτικι τοποκζτθςθ μθ καλυμμζνων ενδοπροκζςεων. Πραγματοποιικθκε τακτικόσ κλινικόσ και αγγειογραφικόσ επανζλεγχοσ. Πρωτογενι ςθμεία ςτόχοι ιταν θ αγγειογραφικι πρωτογενισ βατότθτα, θ αγγειογραφικι δυαδικι επαναςτζνωςθ (> 50%) και θ ςυνολικι επιβίωςθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: υνολικά, 47 αςκενείσ με 51 άκρα με κρίςιμθ ιςχαιμία και 102 αλλοιϊςεισ περιελιφκθςαν ςτθν everolimus ομάδα και 34 αςκενείσ με 36 άκρα με κρίςιμθ ιςχαιμία και 72 αλλοιϊςεισ ςτθν ομάδα ελζγχου. Ελζγχκθκαν τα δθμογραφικά ςτοιχεία των δφο ομάδων με αναλογιςτικά παρόμοια τριετι επιβίωςθ κακϊσ και επιβίωςθ χωρίσ μεγάλο ακρωτθριαςμό. τα τρία χρόνια, οι αλλοιϊςεισ που αντιμετωπίςτθκαν με πρωτογενι τοποκζτθςθ everolimus-eluting stent ςυςχετίςτθκαν με ςθμαντικά υψθλότερθ πρωτογενι βατότθτα και μειωμζνθ δυαδικι επαναςτζνωςθ ςυγκριτικά με τθν ομάδα ελζγχου. Επιπλζον, θ κλινικι εικόνα ιταν ςθμαντικά βελτιωμζνθ ςτθν everolimus ομάδα. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ πρωτογενισ τοποκζτθςθ καλυμμζνων με everolimus ενδοπροκζςεων ςε αλλοιϊςεισ αγγείων κάτωκεν του γόνατοσ για τθ κεραπεία τθσ κρίςιμθσ ιςχαιμίασ αναςτζλλει ςθμαντικά τθν αγγειακι επαναςτζνωςθ, αυξάνει μακροπρόκεςμα τθν αγγειογραφικι βατότθτα και επομζνωσ βελτιϊνει τθν κλινικι πορεία του αςκενοφσ ςε ςφγκριςθ με τθν αντιμετϊπιςθ με τοποκζτθςθ αεροκαλάμου και επιλεκτικι τοποκζτθςθ μθ καλυμμζνων ενδοπροκζςεων. 16

17 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΚΑ ΚΛΚΝΚΚΑ ΚΑΚ ΑΓΓΕΚΟΓΡΑΦΚΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΝΔΑΓΓΕΚΑΚΗ ΑΝΣΚΜΕΣΩΠΚΗ ΑΛΛΟΚΩΕΩΝ ΣΗ ΕΝ ΣΩ ΒΑΙΕΚ ΜΗΡΚΑΚΑ ΑΡΣΗΡΚΑ Γ. Παςτρωμάσ,. πθλιόπουλοσ, Ακ. Διαμαντόπουλοσ, Κ. Κατςάνοσ, Δ. Καρναμπατίδθσ, Δ. ιαμπλισ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ. Σμιμα Επεμβατικισ Ακτινολογίασ, Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο Πατρών ΚΟΠΟ: Θ εν τω βάκει μθριαία αρτθρία ( profunda femoralis artery- PFA) είναι ο μεγαλφτεροσ κλάδοσ τθσ μθριαίασ αρτθρίασ και αιματϊνει τουσ μυσ του μθροφ. ε αςκενείσ με απόφραξθ τθσ επιπολισ μθριαίασ ι και τθσ ιγνυακισ αρτθρίασ δθμιουργεί, μζςω των αναςτομϊςεων με τθν επιπολισ μθριαία, τουσ μυικοφσ κλάδουσ τθσ ιγνυακισ και τισ γλουτιαίασ αρτθρίεσ, το κφριο παράπλευρο δίκτυο αιμάτωςθσ του άκρου ποδόσ. Ωσ εκ τοφτου, κρίνεται ςθμαντικι θ διατιρθςθ τθσ βατότθτάσ τθσ ςε αςκενείσ με ςοβαρι διαλείπουςα χωλότθτα ι με κρίςιμθ ιςχαιμία κάτω άκρων. κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι θ παρουςίαςθ των μακροχρόνιων κλινικϊν και αγγειογραφικϊν αποτελεςμάτων τθσ ενδαγγειακισ αντιμετϊπιςθστων αλλοιϊςεων τθσ PFA. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πραγματοποιικθκε αναδρομικι αναηιτθςθ ςτο αρχείο του τμιματόσ μασ για περιπτϊςεισ αςκενϊν που υπεβλικθςαν ςε διαδερμικι ενδαγγειακι αγγειοπλαςτικι (ΡΣΑ) με ι χωρίσ τθν τοποκζτθςθ μεταλλικϊν ενδοπροκζςεων (stent) ςτθν εν τω βάκει μθριαία αρτθρία. τθ μελζτθ ςυμπεριελιφκθςαν αςκενείσ με περιφερικι αρτθριοπάκεια κατά Rutherford 3-6 και με αιμοδυναμικά ςθμαντικι ςτζνωςθ (>70%) τθσ PFA. Οι πρωταρχικοί ςτόχοι τθσ μελζτθσ ιταν θ τεχνικι επιτυχία, θ αγγειογραφικι πρωτογενισ βατότθτα και επαναςτζνωςθ, κακϊσ και το ποςοςτό επανεπεμβάςεων λόγω κλινικισ επιδείνωςθσ. Οι δευτερογενείσ ςτόχοι περιελάμβαναν τθν επιβίωςθ των αςκενϊν, τθ διάςωςθ των άκρων και τισ πικανζσ επιπλοκζσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τον Ιανουάριο του 2001 ζωσ και το Φεβρουάριο του 2011, 20 αςκενείσ μζςθσ θλικίασ73 ±9 ζτθ (53-87 ζτθ), υπεβλικθςαν ςε ΡΣΑ τθσ PFA. To 40% (8/20). ζπαςχε από κρίςιμθ ιςχαιμία. Θ μζςθ τιμι του μικουσ των αλλοιϊςεων ιταν 31,0 ± 9,5 mm. Θ άμεςθ τεχνικι επιτυχία ιταν 100% ( 23/23). φμφωνα με το ςτατιςτικό μοντζλο Kaplan- Meier, τα ποςοςτά αγγειογραφικισ πρωτογενοφσ βατότθτασ και επαναςτζνωςθσ ςτα 8 ζτθ ιταν 95% και 86,1% αντίςτοιχα, ενϊ δε διενεργικθκε καμία επανεπζμβαςθ. Σζλοσ τα ποςοςτά διάςωςθσ των άκρων και επιβίωςθσ των αςκενϊν ςτα 8 ζτθ ιταν 84,7% και 87,5% αντίςτοιχα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ενδαγγειακι αντιμετϊπιςθ ςε μικροφ μικουσ ςτενωτικζσ αλλοιϊςεισ τθσ PFA είναι αςφαλισ και εφικτι, ενϊ ςυνδυάηεται με μακροπρόκεςμα υψθλά ποςοςτά πρωτογενοφσ βατότθτασ, χαμθλά ποςοςτά επαναςτζνωςθσ και επανεπεμβάςεων. 17

18 ΔΚΑΧΩΡΚΣΚΚΟ ΑΝΕΤΡΤΜΑ ΑΟΡΣΗ Ε ΔΕΞΚΟ ΑΟΡΣΚΚΟ ΣΟΞΟ. ΔΚΕΡΕΤΝΗΗ ΚΑΚ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ ΜΕ ΠΟΛΤΣΟΜΚΚΟ ΑΞΟΝΚΚΟ ΣΟΜΟΓΡΑΦΟ Ε. Μπαρμπαγιάννθ, Κ. Μπαρουτςι, Ι. Ιωαννίδθσ, E. Γεωργιάδου,. Ιςπανοποφλου, Α. Φάκου, Π. Καηακίδθσ. Σμιμα Αξονικοφ Σομογράφου Π.Γ.Ν. Νίκαιασ «Άγ. Παντελειμων» KOΠΟ: Θ περιγραφι ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ δεξιοφ αορτικοφ τόξου παρουςία διαχωριςτικοφ ανευρφςματοσ αορτισ. με ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άνδρασ 50 ετϊν προςιλκε ςτο Νοςοκομείο μασ λόγω ζντονου αιφνίδιου κωρακικοφ άλγουσ. Ο ζλεγχοσ ζγινε με απλι π/ο ακτινογραφία και αξονικι τομογραφία πριν και μετά τθν ενδοφλζβια χοριγθςθ ςκιαγραφικισ ουςίασ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ απλι ακτινογραφία κϊρακοσ ζδειξε απουςία του αριςτεροφ αορτικοφ κομβίου. Θ αξονικι τομογραφία κϊρακοσ με ενδοφλζβια χοριγθςθ ςκιαγραφικοφ μζςου ανζδειξε δεξιά κζςθ αορτικοφ τόξου και εν ςυνεχεία δεξιά πορεία τθσ κατιοφςθσ αορτισ κακϊσ και ζκτοπθ αριςτερι υποκλείδια αρτθρία. Απεικονίςκθκε επίςθσ διαχωριςτικό ανεφρυςμα τφπου Β κατά Stanford *από τθν περιοχι του αορτικοφ τόξου και εν ςυνεχεία ςτθν κατιοφςα και τθν κοιλιακι αορτι+, αιμορραγικά ςτοιχεία ςτο ανϊτερο μεςοκωράκιο, μικρι περικαρδιακι και υπεηωκοτικι ςυλλογι ςτα πλαίςια ριξθσ ςτθν περιοχι. τον επανζλεγχο που ακολοφκθςε μετά τθ χειρουργικι αποκατάςταςθ, παρατθρείται τοιχωματικόσ κρόμβοσ και διαχωριςμόσ λίγο κάτωκεν του οιςοφαγικοφ τριματοσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Ο ζλεγχοσ με πολυτομικό αξονικό τομογράφο μπορεί να αναδείξει αποτελεςματικά τισ ανατομικζσ παραλλαγζσ του αορτικοφ τόξου κακϊσ και να ςυμβάλει ςτθν ζγκαιρθ διάγνωςθ επειγουςϊν καταςτάςεων που απαιτοφν λεπτομερι, γριγορθ και λειτουργικι διάγνωςθ ϊςτε να βελτιϊςει τθν βιωςιμότθτα του αςκενοφσ. 18

19 ΑΠΕΚΚΟΝΚΗ ΤΔΡΑΕΡΚΚΩΝ ΕΠΚΠΕΔΩΝ ΣΚ ΑΠΛΕ ΑΚΣΚΝΟΓΡΑΦΚΕ ΙΩΡΑΚΟ Ε. Παλθογιάννθ, Δ. Κουτςιανάσ, Κ. Μουτάφθσ, Π. Κωνςταντοποφλου, Ζ. Ντάλιου, Ε. τεργιοποφλου, Ε. Κουβζλθσ, Α. Χρονάσ, Μ. Μπριςτιάνου, Χ. Πάνου. Γ.Ν. Λαμίασ Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα ΚΟΠΟ: Θ μελζτθ των υδραερικϊν επιπζδων ςτισ απλζσ ακτινογραφιζσ κϊρακοσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: τθν διάρκεια 7 μθνϊν μελετιςαμε τα απεικονιςτικά ευριματα από 25 αςκενείσ ( 15 άνδρεσ, 10 γυναίκεσ θλικίασ ετϊν) οι οποίοι εμφάνιηαν ζνα ι περιςςότερα υδραερικά επίπεδα ςτισ ακτινογραφίεσ κϊρακοσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τουσ 8 αςκενείσ θ διάγνωςθ τζκθκε με τθν απλι ακτινογραφία κϊρακοσ. ε 17 αςκενείσ απαιτικθκαν ςυμπλθρωματικζσ εξετάςεισ ( κατάποςθ βαρίου, αξονικι τομογραφία). Θ τελικι διάγνωςθ ιταν: πνευμονικό απόςτθμα ( 7 αςκενείσ), διαφραγματοκιλθ (9 αςκενείσ), υδροπνευμοκϊρακασ (5 αςκενείσ), καρκίνοσ πνεφμονοσ (4 αςκενείσ). ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Σα υδραερικά επίπεδα ςτισ ακτινογραφίεσ κϊρακοσ προκαλοφν ζνα ευρφ φάςμα αιτιϊν. Θ απλι ακτινογραφία κϊρακοσ ςυχνά ιταν αρκετι για τθν επιβεβαίωςθ τθσ διάγνωςθσ. τισ περιπτϊςεισ που δεν αρκοφςε θ απλι ακτινογραφία κϊρακοσ ςτθν ςαφι διάγνωςθ, οι υπόλοιπεσ απεικονιςτικζσ εξετάςεισ ζλυςαν το διαγνωςτικό πρόβλθμα. 19

20 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 20

21 ΑΜΦΟΣΕΡΟΠΛΕΤΡΟΚ ΜΤΕΛΩΔΕΚ ΠΟΓΓΟΕΚΔΕΚ ΝΕΦΡΟΚ Ε. Κυριακόπουλοσ, Γ. Παναγιωτοποφλου,. Πζτροβασ, N. Γεωργόπουλοσ, B. Ιοβακίνι-Μαυρζα Σμιμα Ιατρικισ Απεικόνιςθσ Γ.Ν. Καλαμάτασ ΚΟΠΟ: Παρουςιάηονται τα απεικονιςτικά ευριματα ςε υπερθχογράφθμα, ενδοφλζβια ουρογραφία και αξονικι τομογραφία ςε περίπτωςθ μυελωδϊν ςπογγοειδϊν νεφρϊν αμφοτερόπλευρα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πρόκειται για αςκενι θλικίασ 42 ετϊν, που προςιλκε ςτα ΣΕΠ του νοςοκομείου μασ, με κολικοειδζσ άλγοσ ςτθν δεξιά νεφρικι περιοχι και αναφερόμενθ μικρι αιματουρία. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Ο αςκενισ υποβλικθκε ςε εξζταςθ οφρων, όπου επιβεβαιϊκθκε θ αιματουρία. Εν ςυνεχεία πραγματοποιικθκε υπερθχογραφικόσ ζλεγχοσ νεφρϊν, κατά τον οποίο αναδείχτθκαν ςτον δεξιό νεφρό νεφρικζσ πυραμίδεσ με ιπια αφξθςθ τθσ θχογενείασ των περιφερικά. τθ ςυνζχεια ο αςκενισ υπεβλικθ ςε ενδοφλζβια ουρογραφία. Κατά τθν εξζταςθ διαπιςτϊκθκε πωσ τα διευρυςμζνα ςωλθνάρια πλθροφνταν με ςκιερά ουςία με αποτζλεςμα οι διογκωμζνεσ κθλζσ να παίρνουν τθ μορφι «κυςςάνου», κζτοντασ τθν διάγνωςθ των μυελωδϊν ςπογγοειδϊν νεφρϊν αμφοτερόπλευρα. Σζλοσ, ο αςκενισ υπεβλικθ ςε CT νεφρϊν, θ οποία επιβεβαίωςε πλιρωσ τα ευριματα τθσ IV-ουρογραφίασ. υμπεράςματα: Ο μυελϊδθσ ςπογγοειδισ νεφρόσ αποτελεί ςυγγενι πάκθςθ ανϊμαλθσ ανάπτυξθσ των ακροιςτικϊν ςωλθναρίων, με χαρακτθριςτικι διάταςθ και κυςτικι παραμόρφωςι τουσ, προςδίδοντασ ςτθ μυελϊδθ μοίρα ςπογγϊδθ υφι. Κατά κανόνα δεν προςβάλλει περιςςότερουσ του ενόσ κάλυκεσ και ςτουσ δφο νεφροφσ. Θ αιτιολογία είναι άγνωςτθ. Πιςτεφεται ότι οφείλεται ςτθ μθ ςυνζνωςθ τθσ ουρθτθρικισ προεξοχισ με το νεφρικό ςτρϊμα. Ο μυελϊδθσ ςπογγοειδισ νεφρόσ ςυνικωσ παραμζνει αςυμπτωματικόσ μζχρι τθ 2θ-3θ δεκαετία τθσ ηωισ. Κατά τθν παιδικι και βρεφικι θλικία αναφζρονται μόνο ςποραδικζσ περιπτϊςεισ. Θ κατάςταςθ αυτι ανευρίςκεται ςτο 0,5% των ατόμων τα οποία υποβάλλονται ςε ενδοφλζβια πυελογραφία για διάφορεσ αιτίεσ. Θ ςυχνότθτα ςτο γενικό πλθκυςμό υπολογίηεται από 1: και ςε αςκενείσ με λικίαςθ από 5-18%. 21

22 ΟΣΕΟΕΚΔΕ ΟΣΕΩΜΑ ΣΟ ΩΜΑ ΣΟΤ Ι9 ΠΟΝΔΤΛΟΤ Ε. Κυριακόπουλοσ, Γ. Παναγιωτοποφλου,. Πζτροβασ, Ν. Γεωργόπουλοσ, Μ. Μιχαιλ Σμιμα Ιατρικισ Απεικόνιςθσ Γ.Ν. Καλαμάτασ ΚΟΠΟ: Παρουςιάηονται τα απεικονιςτικά ευριματα ςε CT ΘΜ ςε περίπτωςθ οςτεοειδοφσ οςτεϊματοσ ςτο ςϊμα του Θ9 ςπονδφλου. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Πρόκειται για αςκενι 20 ετϊν, που προςιλκε ςτα εξωτερικά ιατρεία του νοςοκομείου μασ, με επίμονο άλγοσ ςτθ κωρακικι μοίρα τθσ, το οποίο χειροτζρευε κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ και ανακουφιηόταν με τθ λιψθ αςπιρίνθσ. Θ α/α ΘΜ δεν ανζδειξε κάποια βλάβθ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Ο αςκενισ υποβλικθκε ςε CT τθσ ΘΜ, θ οποία ανζδειξε μικρι (περίπου 15χιλ.) αλλοίωςθ με διαυγαςτικι ηϊνθ πζριξ οςτίτου ιςτοφ, ςτο ςϊμα του Θ9 ςπονδφλου, ωσ επί οςτεοειδοφσ οςτεϊματοσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Σο οςτεοειδζσ οςτζωμα παρουςιάηεται ςυχνότερα ςτουσ άνδρεσ, ςτθ 2θ-3θ δεκαετία, με εντοπιςμζνο διαλείπον οςτικό άλγοσ, ιδιαίτερα τθ νφχτα, το οποίο ανακουφίηεται με λιψθ αςπιρίνθσ. Θ ςυχνότερθ εντόπιςθ είναι ςτο μθριαίο οςτό και ςτθν κνιμθ. Επίςθσ γενικά ςτα άνω και κάτω άκρα. Οι βλάβεσ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ (περίπου 5%) αφοροφν ςυχνότερα τα ςπονδυλικά τόξα και εκδθλϊνονται με επϊδυνθ ςκολίωςθ. τθν δικι μασ περίπτωςθ το οςτεοειδζσ οςτζωμα αφοροφςε το ςϊμα του ςπονδφλου. Είναι ζνασ καλοικθσ όγκοσ που εντοπίηεται ςυνικωσ ςτο φλοιϊδεσ τμιμα των μακρϊν οςτϊν. Θ αλλοίωςθ ςυνιςτά μια ςτρογγυλι ακτινοδιαυγι περιοχι διαμζτρου 0,5-1,5εκ. με ςκλθρυντικό χείλοσ, που περιλαμβάνει ςυνικωσ μικρι πυκνι ακτινοςκιερι εςτία, γνωςτι ωσ φωλεά (nidus). Θ διαφορικι διάγνωςθ κα πρζπει να περιλαμβάνει το οςτεοβλάςτωμα, το κεντρικό απόςτθμα του Brodie, τθ ςκλθρυντικι οςτεομυελίτιδα και τθν οςτικι νθςίδα (ενόςτωςθ). Ενϊ θ χειρουργικι αφαίρεςθ είναι θ κεραπεία εκλογισ, θ CT μπορεί να κακοδθγιςει κατευκυνόμενεσ τεχνικζσ με κερμοπθξία, διάμεςθ φωτοπθξία με λζιηερ και αφαίρεςθ με ραδιοςυχνότθτεσ. 22

23 ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΑΞΟΝΚΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ Ε ΝΟΟΚΟΜΕΚΟ ΣΗ ΠΕΡΚΦΕΡΕΚΑ: ΑΝΑΔΡΟΜΚΚΗ ΜΕΛΕΣΗ Ε. Κυριακόπουλοσ, Γ. Παναγιωτοποφλου,. Πζτροβασ, Ν. Γεωργόπουλοσ, Β. Ιοβακίνι - Μαυρζα Σμιμα Ιατρικισ Απεικόνιςθσ Γ.Ν. Καλαμάτασ ΚΟΠΟ: Περιγραφι τθσ ςυχνότθτασ των CT εγκεφάλου ςε περιφερειακό νοςοκομείο ανά ζτοσ, κακϊσ και περιγραφι για το 2010 τθσ ποςοςτιαίασ ςυχνότθτάσ τουσ με βάςθ: φφλο, θλικία, κλινικι και διαγνωςτικό αποτζλεςμα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Σο δείγμα τθσ μελζτθσ αποτζλεςαν όλεσ οι CT εγκεφάλου που πραγματοποιικθκαν ςε περιφερειακό νοςοκομείο τα ζτθ Πραγματοποιικθκε περιγραφικι ςτατιςτικι ανάλυςθ δια μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του νοςοκομείου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Οι CT που πραγματοποιικθκαν το 2010 ιταν 3024, ζχοντασ μια ποςοςτιαία ετιςια αφξθςθ 10% από το Όςον αφορά τθν προζλευςθ των αςκενϊν για το 2010, οι πακολογικζσ κλινικζσ αποτζλεςαν τθν κυριότερθ πθγι (63%), τα προγραμματιςμζνα ραντεβοφ (19%), οι χειρουργικζσ κλινικζσ (9%) και οι υπόλοιπεσ κλινικζσ (8%). Θ ςυχνότθτα ανά φφλο των αςκενϊν ιταν: γυναίκεσ 47% - άνδρεσ 53%, με τουσ αςκενείσ άνω των 70 ετϊν να αποτελοφν τθν πλειοψθφία (63%). Σα κυριότερα ςυμπτϊματα των αςκενϊν που ζχριηαν περαιτζρω διερεφνθςθσ ιταν ίλιγγοσ, κεφαλαλγία και λιποκυμικό επειςόδιο. Σο 79% των αξονικϊν δεν παρουςίαηαν πακολογικά ευριματα ι παρουςίαηαν χρόνιεσ αλλοιϊςεισ, που ςτθν πλειοψθφία τουσ είχαν ανευρεκεί ςε παλαιότερεσ αξονικζσ ςε διάςτθμα 1-1,5 ζτουσ. Μόνο ςτο 0,066% αυτϊν (2/3024) βρζκθκαν πακολογικά ευριματα (μεταςτάςεισ ςτθν παρεγκεφαλίδα). ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ μεγάλθ ηιτθςθ για CT εγκεφάλου, ιδιαίτερα από τισ πακολογικζσ κλινικζσ, ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό ποςοςτό αρνθτικϊν αποτελεςμάτων, αποτελεί ηιτθμα που πρζπει να διερευνθκεί περαιτζρω. Ζγκυρα βιβλιογραφικά δεδομζνα επιβεβαιϊνουν τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ. Θ ανεπάρκεια του ςυςτιματοσ πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ να λειτουργιςει ωσ φίλτρο προσ τθν δευτεροβάκμια περίκαλψθ, κακϊσ και θ υποςτελζχωςθ, αυξάνουν το φόρτο εργαςίασ ςτο δευτεροβάκμιο και το τριτοβάκμιο επίπεδο φροντίδασ επθρεάηοντασ ζτςι και τθν ποιότθτα τθσ παρεχόμενθσ φροντίδασ. 23

24 ΕΛΑΣΟΓΡΑΦΚΚΗ ΕΠΚΒΕΒΑΚΩΗ ΣΩΝ ΑΠΛΩΝ ΚΤΣΕΩΝ ΣΟΤ ΜΑΣΟΤ Γ. Σηαβζλλασ, Ι. Βαςιλάκθσ, Μ. Κωνςταντοποφλου, Μ. Σςιμάρα, Β. Κοφκουνασ Κλινικό Εργαςτιριο Ακτινολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρών, Σμιμα Μαςτοφ ΕΚΑΓΩΓΗ: Οι απλζσ κφςτεισ μαςτϊν αξιολογοφνται με U/S Bmode εξζταςθ και ζχουν μια τυπικι μορφολογία, άνθχεσ, ομαλό και ςαφζσ περίγραμμα και οπίςκια ακουςτικι ενίςχυςθ (απλζσ κφςτεισ). Τπάρχουν και άτυπεσ μορφζσ. Θ ελαςτογραφία επιβεβαιϊνει τθν καλοικθ μορφολογία των απλϊν κφςτεων. ΚΟΠΟ: Επιβεβαίωςθ τθσ καλοικειασ ςε απλζσ κφςτεισ. ΤΛΚΚΟ: Γυναίκεσ θλικίασ χρόνων που διενεργικθ υπερθχογραφικι (U/S) Bmode εξζταςθ μαςτϊν και ελαςτογραφία. ΜΕΙΟΔΟ: Ζγινε υπζρθχογραφικι εκτίμθςθ Bmode και ελαςτογραφία εγκαρςίων κυμάτων με τθν οποία μελετάται θ ςκλθρότθτα τθσ βλάβθσ και εκφράηεται ςε kpascal και ςε ratio (ο λόγοσ δθλαδι ςκλθροφ ιςτοφ / μαλακό ιςτό). Από τα 20 περιςτατικά τα 16 είχαν τυπικι μορφι κφςτεων, υπερθχογραφικά και ελαςτογραφικά και τα 4 είχαν άτυπθ μορφολογία. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ελαςτογραφία βοθκά ςτθν επιβεβαίωςθ τθσ καλοικουσ υφισ των κυςτικϊν μορφωμάτων. 24

25 ΑΠΕΚΚΟΝΚΣΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ ΑΓΚΤΛΟΠΟΚΗΣΚΚΗ ΠΟΝΔΤΛΚΣΚΔΑ Μ. Δομάηου 1, Κ. Καλοκαιρινοφ 1, Μ. Φραγκάκθ 2, Α. Καλαντώνθ 3, Ν. Γκροφμασ 2, Π. Κοςμίδθσ 1 1. Ακτινολογικό Σμιμα ΕΙΑΑ. 2. Α Κλινικι Φυςικισ Ιατρικισ και Αποκατάςταςθσ ΕΙΑΑ. 3. Ακτινολογικό Σμιμα Κ.Τ Λαυρίου. ΚΟΠΟ: Θ παροφςα μελζτθ ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ των βαςικϊν απεικονιςτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ αγκυλοποιθτικισ ςπονδυλίτιδασ, με τθ χριςθ απλϊν ακτινογραφιϊν. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: 3 άνδρεσ θλικίασ ετϊν με διάγνωςθ αγκυλοποιθτικισ ςπονδυλίτιδοσ από ετϊν ειςιχκθςαν ςτο κζντρο Αποκατάςταςθσ για επανεκτίμθςθ, αξιολόγθςθ δραςτθριοτιτων κακθμερινισ ηωισ και βραχφ πρόγραμμα αποκατάςταςθσ( φυςικοκεραπεία, εργοκεραπεία, χοριγθςθ βοθκθμάτων). Οι αςκενείσ προςιλκαν ςτο Ακτινολογικό Εργαςτιριο του Νοςοκομείου για πλιρθ ακτινολογικό ζλεγχο ειςόδου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Οι απλζσ ακτινογραφίεσ αυχενικισ, κωρακικισ και οςφυικισ μοίρασ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ανζδειξαν ςε όλουσ τουσ αςκενείσ τετραγωνιςμό των ςπονδυλικϊν ςωμάτων,παρουςία επιχείλιων ςυνδεςμοφφτων κακ όλο το μικοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ ςτα οποία αποδίδεται θ εμφάνιςθ τθσ ωσ καλάμι μπαμποφ. τθν απλι ακτινογραφία λεκάνθσ-ιςχίων παρατθρικθκε αςαφοποίθςθ και ςκλιρυνςθ των ιερολαγονίων αρκρϊςεων Οι απλζσ ακτινογραφίεσ ϊμων και γονάτων ανζδειξαν διάχυτθ οςτεοαραιωτικι απεικόνιςθ των βραχιονίων και μθριαίων οςτϊν εικόνα ςυμβατι με οςτεοπόρωςθ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Οι απλζσ ακτινογραφίεσ είναι χριςιμεσ ςτθν διάγνωςθ και εκτίμθςθ τθσ πορείασ τθσ αγκυλοποιθτικισ ςπονδυλίτιδασ. 25

26 ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ε ΑΙΕΝΗ ΜΕ ΚΑΡΚΚΝΟ ΝΕΦΡΩΝ ΚΑΚ ΚΤΣΕΩ ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟ Ζ. Αντωνίου, Ε. Παπαδιμα, Φ. τατερά, Χ. Κόνςολασ, Χ. Κωςτόπουλοσ*. Ακτινολογικό εργαςτιριο Γ.Ν.Ναυπλίου. Ουρολογικι κλινικι ιςμανογλείου Νοςοκομείου* ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ αςκενοφσ με ταυτόχρονθ παρουςία καρκίνου νεφρϊν άμφω και ουροδόχου κφςτεωσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αςκενισ 52 ετϊν προςιλκε ςτα επείγοντα περιςτατικά με αναφερόμενθ επϊδυνθ μακροςκοπικι αιματουρία από θμζρασ. Από τον εργαςτθριακό ζλεγχο ανευρζκθ HCT=34,2. Ακολοφκθςε υπερθχοτομογραφικόσ ζλεγχοσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Από τον υπερθχοτομογραφικό ζλεγχο ανεδείχκθ ςτον αριςτερό νεφρό, ςτον άνω πόλο, ευμζγεκεσ ςτρογγυλό ανομοιογενζσ μόρφωμα διαςτάςεων 6,8χ7εκ με περιφερικι και εςωτερικι αγγείωςθ. Επίςθσ ανευρζκθ ςτον δεξιό νεφρό ςτον άνω πόλο ςτρογγυλό υπερθχωγενζσ μόρφωμα μόρφωμα 5,57χ5,25εκ με μικρζσ υποθχωγενζςτερεσ περιοχζσ ςτο εςωτερικό του, πικανζσ τιξεισ και ιπια περιφερικι και εςωτερικι αγγείωςθ.ευριματα ςυμβατά με Ca νεφρϊν. τθν ουροδόχο κφςτθ ανευρζκθ ωοειδζσ ανομοιογενζσ μόρφωμα 7,2χ4,67εκ εικόνα ςυμβατι με Ca κφςτεωσ.θ αςκενισ μεταφζρκθκε για περαιτζρω αντιμετϊπιςθ ςε ουρολογικι κλινικι. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ ταυτόχρονθ παρουςία κακοικειασ και ςτουσ δφο νεφροφσ και τθν ουροδόχο κφςτθ είναι εξαιρετικά ςπάνια. Θ υπερθχοτομογραφία αναδεικνφεται πολφτιμο εργαλείο για τον ζλεγχο αςκενϊν με αιματουρία και τθν ανάδειξθ τζτοιων βλαβϊν. 26

27 ΕΝΔΚΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΙΤΡΕΟΕΚΔΚΚΟΤ ΚΑΡΚΚΝΩΜΑΣΟ Ε ΕΔΑΦΟ ΒΡΑΓΧΚΑΚΗ ΚΤΣΗ. ΑΠΕΚΚΟΝΚΣΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ Ζ. Αντωνίου, Χ. Κόνςολασ, Ε. Παπαδιμα, Φ. τατερά, Χ. Λαμπρόπουλοσ*. Ακτινολογικό Σμιμα Γ.Ν. Ναυπλίου Πακολογικι Κλινικι Γ.Ν. Ναυπλίου* ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ ενδιαφζροντοσ περιςτατικοφ ανάπτυξθσ κθλϊδουσ κυρεοειδικοφ καρκινϊματοσ ςε ζκτοπο κυρεοειδικό ιςτό ςε ζδαφοσ βραγχιακισ κφςτθσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Αςκενισ 70 ετϊν προςιλκε ςτα Σ.Ε.Ι. με αναφερόμενθ ανϊδυνθ τραχθλικι διόγκωςθ από διμινου. Τποβλικθκε ςε υπερθχοτομογραφικό ζλεγχο και μαγνθτικι τομογραφία τραχιλου. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ υπερθχοτομογραφία ανζδειξε ςτθν ΑΡ πλάγια τραχθλικι χϊρα αντίςτοιχα προσ το κλινικό εφρθμα με εντόπιςθ επί τα εκτόσ τθσ ΑΡ ςφαγίτιδοσ και κοινισ καρωτίδασ, κυςτικι βλάβθ 5x2,5εκ,με ομαλό τοίχωμα, χωρίσ αγγείωςθ και ελάχιςτα ςυγκρίμματα. Θ μαγνθτικι τομογραφία τραχιλου που ακολοφκθςε ανζδειξε ςτθν ΑΡ πλάγια τραχθλικι χϊρα υπό τον ςτερνοκλειδομαςτοειδι μυ κυςτικό μόρφωμα διαςτάςεων 4χ2,5χ4,5εκ, ςυμβατό με βραγχιακι κφςτθ τθσ 2θσ βραγχιακισ ςχιςμισ. Δεν αναδείχτθκαν πακολογικοί λεμφαδζνεσ. Θ κυςτικι βλάβθ εξαιρζκθκε χειρουργικά και θ ιςτολογικι τθσ εξζταςθ ανζδειξε ανάπτυξθ κθλϊδουσ κυρεοειδικοφ καρκινϊματοσ ςε ζδαφοσ βραγχιακισ κφςτθσ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Βιβλιογραφικά αναφζρονται εξαιρετικά ςπάνιεσ περιπτϊςεισ πρωτοπακοφσ καρκινϊματοσ βραγχιακισ κφςτθσ και ςπάνιεσ κυρεοειδικοφ καρκινϊματοσ ςε βραγχιακι κφςτθ και κυςτικϊν μεταςτάςεων με χαρακτθριςτικά βραγχιακισ κφςτθσ. Είναι επομζνωσ εξαιρετικά ςθμαντικό ιδίωσ ςε αςκενείσ άνω των 40ετϊν με απεικονιςτικά ευριματα βραγχιακισ κφςτθσ ςτο U/S και τθν M.R.I.να μθν αποκλείουμε τθν κακοικεια μζχρι αποδείξεωσ του εναντίου. 27

28 ΝΕΚΡΩΣΚΚΗ ΙΗΛΚΣΚΔΑ: ΤΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΚΚΑ ΕΤΡΗΜΑΣΑ. ENΔΚΑΦΕΡΟΤΑ ΠΕΡΚΠΣΩΗ. Απζργθσ, Μ. Γκζλθ Α Ακτινοδιαγνωςτικό Σμιμα - Μονάδα Τπερθχοτομογραφίασ Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοςοκομείο Ακθνών «Ο Άγιοσ άββασ» ΚΟΠΟ: είναι να τονιςκεί θ ςθμαςία του υπερθχογραφιματοσ ςτθν διάγνωςθ νεκρωτικισ κθλίτιδασ ςε αςκενι που ανζπτυξε οξεία νεφρικι ανεπάρκεια μετά από ολικι υςτερεκτομι και πυελικι λεμφαδενεκτομι λόγω Ca ενδομθτρίου. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Γυναίκα θλικίασ 55 ετϊν προςιλκε ςτο τμιμα μασ, προκειμζνου να υποβλθκεί ςε υπερθχογράφθμα νεφρϊν, λόγω εμφάνιςθσ οξείασ νεφρικισ ανεπάρκειασ τθν 4θ μετεγχειρθτικι θμζρα επζμβαςθσ για Ca ενδομθτρίου. Είχε προθγθκεί αιμοπεριτόναιο ςαν επιπλοκι τθν 2θ μετεγχειρθτικι θμζρα που είχε αντιμετωπιςκεί επιτυχϊσ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Σο υπερθχογράφθμα νεφρϊν ανζδειξε νεφροφσ διογκωμζνουσ με αφξθςθ τθσ θχογζνειασ του παρεγχφματοσ, υποθχογζνεια των πυραμίδων και υπερθχογενι ςτοιχεία με ακουςτικι ςκιά εντόσ αυτϊν, ςε ςυνδυςμό με τθν απϊλεια εν μζρει του διαχωριςμοφ φλοιϊδουσ-μυελϊδουσ μοίρασ. Δεν παρατθρικθκε διαταραχι τθσ αγγείωςθσ των νεφρϊν ι ςθμεία αποφρακτικισ ουροπάκειασ. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Θ νεκρωτικι κθλίτιδα προςβάλλει ςυχνότερα τισ γυναίκεσ και ςυνικωσ εντοπίηεται και ςτουσ δφο νεφροφσ. Ωσ κυριότερα αίτια κεωροφνται θ κατάχρθςθ αναλγθτικϊν, ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, θ δρεπανοκυτταρικι αναιμία, θ κατάχρθςθ κορτικοςτεροειδϊν, οι φλεγμονζσ όπωσ θ φυματίωςθ και θ πυελονεφρίτιδα. Κλινικϊσ θ νόςοσ χαρακτθρίηεται από ανϊδυνθ αιματουρία, κωλικό νεφρϊν από τισ αποβαλλόμενεσ κθλζσ, υποτροπιάηουςεσ φλεγμονζσ και προοδευτικι νεφρικι ανεπάρκεια. Σο υπερθχογράφθμα δφναται να κζςει με αςφάλεια ωσ αίτιο τθσ οξείασ νεφρικισ ανεπάρκειασ τθν νεκρωτικι κθλίτιδα. 28

29 ΠΑΝΚΑ ΠΕΡΚΠΣΩΗ ΗΠΚΟΤ ΚΟΚΛΚΑΚΟΤ ΑΛΓΟΤ ΔΚΑΧΩΡΚΜΟΤ Ω ΕΚΔΗΛΩΗ ΑΟΡΣΚΚΟΤ Γ. Πολυηώθσ, Ε. Χατηθκεοδώρου, Κ. Παπαχαραλάμπουσ, Μ. Μπιλάλθ, Ε. Καρουηάκθ, Δ. Αντωνακακισ, Ι. Ντουράκθσ, Ε. τρουμποφλθ, Α. Μικα, π. Ξ. Καββαδίασ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ΚΟΠΟ: Θ παρουςίαςθ ςπάνιασ περίπτωςθσ αορτικοφ διαχωριςμοφ ςε αςκενι με ιπιο κοιλιακό άλγοσ. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άντρασ, 61 ετϊν, προςιλκε ςτα επείγοντα ιατρεία, αιτιϊμενοσ εμμζνον κωλικοειδζσ κοιλιακό άλγοσ χωρίσ ςυνοδζσ διάρροιεσ ι πυρετό. Πραγματοποιικθκε θ επείγουςα κλινικοεργαςτθριακι εκτίμθςθ με κλινικι εξζταςθ, αιματολογικό και απεικονιςτικό ζλεγχο. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Θ κλινικι εξζταςθ ανζδειξε ιπια διάχυτθ κοιλιακι ευαιςκθςία ενϊ ετζκθ ιςχυρι υποψία εντερικισ απόφραξθσ λόγω κετικοφ χειρουργικοφ ιςτορικοφ. Σο αιματολογικό προφίλ του αςκενοφσ ιταν φυςιολογικό. Θ ακτινογραφία κϊρακοσ δεν ανζδειξε ουςιϊδθ πακολογία, ενϊ θ ακτινογραφία κοιλίασ ανζδειξε εντερικι αεροπλικεια με ολογάρικμα υδραερικά επίπεδα παχζοσ εντζρου. Ο αςκενισ ειςιχκθ για ςυντθρθτικι αντιμετϊπιςθ τθσ πικανισ ατελοφσ εντερικισ απόφραξθσ και παρακολοφκθςθ. Σθν δεφτερθ θμζρα τθσ νοςθλείασ του εμφάνιςε αιφνίδια δφςπνοια και πραγματοποιικθκε επείγουςα αξονικι τομογραφία κϊρακοσ με ενδοφλζβιο ςκιαγραφικό με το ερϊτθμα τθσ πνευμονικισ εμβολισ. Θ εξζταςθ ανζδειξε τφπου Α αορτικό διαχωριςμό ενϊ ο άμεςοσ ςυμπλθρωματικόσ ζλεγχοσ με αξονικι τομογραφία ανω και κάτω κοιλίασ αποκάλυψε χαμθλι ροι ςτθν άνω μεςεντζριο αρτθρία λόγω άρδευςθσ από τον ψευδι αυλό, ςθμείο που ερμινευςε το άτυπο κοιλιακό άλγοσ. Ο αςκενισ υπεβλικθ ςε χειρουργικι αποκαταςταςθ του αορτικοφ διαχωριςμοφ και μετά από ομαλι μετεγχειρθτικι πορεία εξιλκε. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Ο αορτικόσ διαχωριςμόσ ςυνικωσ εμφανίηεται με κορυβϊδθ κλινικά ςυμπτϊματα και αποτελεί μια απειλθτικι για τθ ηωι κατάςταςθ. Θ αξονικι τομογραφία με ενδοφλζβια ζγχυςθ ςκιαγραφικοφ μζςου αποτελεί τθν εξζταςθ εκλογισ για τθν ακριβι διάγνωςθ και τθ χαρτογράφθςθ του επείγοντοσ χειρουργείου. 29

30 ΠΑΝΚΟ ΠΕΡΚΣΑΣΚΚΟ ΕΤΜΕΓΕΙΟΤ ΛΚΙΟΤ ΤΠΟΓΝΑΙΚΟΤ Ι. Μανγιςαλθ, Κ. Παπαχαραλάμπουσ, Μ. Μπιλάλθ, Ε. Χατηθκεοδώρου, Γ. Πολυηώθσ, Ε. Καρουηάκθ, Α. Μπαμπισ, Ε. τρουμποφλθ, Ε. ταμοφλθ, π. Ξ. Καββαδίασ Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α. ΚΟΠΟ: Θ ςυμβολι τθσ Τπολογιςτικισ Σομογραφίασ (Τ.Σ) ςτθν πακολογία του υπογνακίου ςιελογόνου αδζνα. ΤΛΚΚΟ & ΜΕΙΟΔΟ: Άντρασ 50 ετϊν προςιλκε ςτο Σμιμα των Επειγόντων λόγω άλγουσ κατά τθν κατάποςθ. τθν κλινικι εξζταςθ διεπιςτϊκθ επϊδυνθ διόγκωςθ ςτθν δεξιά υπογνάκια χϊρα, ξθροςτομία. Ηθτικθκε Τ.Σ τραχιλου θ οποία διενεργικθκε πριν και μετά τθν ενδοφλζβια ζγχυςθ ςκιαγραφικισ ουςίασ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: τθν Τ.Σ ανεδείχκθ λίκοσ διαςτάςεων 23 x 14 mm πλθςίον τθσ εκβολισ του εκφορθτικοφ πόρου του δεξιοφ υπογνακίου ςιελογόνου αδζνα με ανομοιογενι εμπλουτιςμό αυτοφ και διογκωμζνοι επιχϊριοι λεμφαδζνεσ, εικόνα ςυμβατι με ςιελαδενίτιδα. ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Θ Τ.Σ. με ivcm αποτελεί εξζταςθ εκλογισ για τθν διάγνωςθ τθσ ςιελαδενίτιδασ εκ λίκου, διότι αφενόσ τον αναδεικνφει, αφετζρου αποκλείει άλλα αίτια επϊδυνθσ διόγκωςθσ ςτθν υπογνάκια χϊρα, όπωσ ο αντιδραςτικόσ υπογνάκιοσ λεμφαδζνασ, θ οςτεομυελίτιδα τθσ κάτω γνάκου, ο καλοικθσ μεικτόσ όγκοσ του υπογνακίου, ο καρκίνοσ εκ πλακϊδουσ κυττάρων (SCCa) εδάφουσ του ςτόματοσ και οι μεταςτατικοί λεμφαδζνεσ από SCCa ι NHL. 30

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ

Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ, Γ.Ν. Νταλζκοσ, Α. Αλεξοποφλου, Χ. Τριάντοσ, Ε. Χολόγκιτασ, Ι. Κοςκίνασ ΚΑΣΕΤΘΤΝΣΗΡΙΕ ΟΔΗΓΙΕ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΗΠΑΣΟ (ΕΕΜΗ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΙΟΤ ΣΗ ΗΠΑΣΙΣΙΔΑ Β ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΑΝΟΟΚΑΣΑΣΑΛΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ι. Βλαχογιαννάκοσ, Γ. Β. Παπακεοδωρίδθσ,

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ

Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ Συν-νοσηρότητες στον Καρδιολογικό Ασθενή: Τι νεώτερο ςτη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αικατερίνθ Αυγεροποφλου Διευκφντρια ΕΤ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Οι αςκενείσ με καρδιακι ανεπάρκεια λόγω τθσ ςφγχρονθσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ

Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Κατανομι των HPV-υπότυπων ςε Χανιά και Ρζκυμνο Κριτθσ Μπατάκθσ Εμμανουιλ Χθμικόσ, MSc Κλινικισ Χθμείασ του Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνών. Tμιματοσ Χθμείασ του Εκνικοφ και Μπαλαντίνου Ειρινθ Βιολόγοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ»)

(ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») Περιετόμενο εκπαίδεσζης ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΔ 415/29111-02 ςε αντικατάςταςθ του Π.Δ. 415/29-12-1994: χρόνου ειδίκευςθσ ιατρών για απόκτθςθ ειδικότθτασ») «Περί του Περιγραφή περιεχομζνου τησ εκπαίδευςησ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST)

ΙΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ. Λζμφωμα (non-hodgkin) Στρωματικοί όγκοι (GIST) ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΜΑΧΟΤ Ο καρκίνοσ του ςτομάχου, είναι μια κακοικθσ νόςοσ των κυττάρων του βλεννογόνου του ςτομάχου. Είναι ο 4 οσ ςε ςυχνότθτα καρκίνοσ παγκοςμίωσ και θ 2 θ αιτία κανάτου από καρκίνο (10,4%). Επιδθμιολογικζσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ

ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ. Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΠΝΕΤΜΟΝΑ Ανκόπουλοσ Μιχάλθσ Ογκολόγοσ Επιμελθτισ μονάδασ Χ/Θ Μποδοςάκειο Νοςοκομείο Πτολεμαΐδασ ΤΠΑΡΧΕΙ ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΣΗΝ Χ/Θ ΣΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΝΕΤΜΟΝΑ; ΜΜΚΠ Αυξάνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΑΜΙΑ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 2 η ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ Εκτίμηςη ποτάμιασ διάβρωςησ κοπόσ τησ εργαςίασ: Να εκτιμηθεί ποςοτικά η ποτάμια διάβρωςη κατά μήκοσ οκτϊ χειμάρρων ςτη βόρεια Πελοπόννηςο. Να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ

Μθχανολογικό Σχζδιο, από τθ κεωρία ςτο πρακτζο Χριςτοσ Καμποφρθσ, Κων/νοσ Βαταβάλθσ Λεπτζσ Αξονικζσ γραμμζσ χρθςιμοποιοφνται για να δθλϊςουν τθν φπαρξθ ςυμμετρίασ του αντικειμζνου. Υπενκυμίηουμε ότι οι άξονεσ ςυμμετρίασ χρθςιμοποιοφνται μόνον όταν το ίδιο το εξάρτθμα είναι πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης

Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ. Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Δυςκολίεσ ςτθν προςζγγιςθ αςκενϊν με θπατικζσ νόςουσ Γαρυφαλιά Ν. Βλάχου Πνευμονολόγος Επιμελήτρια Β Γ.Π. Ν. Τρίπολης Θ πνευμονικι φυματίωςθ μπορεί να ςυνυπάρχει με άλλα νοςιματα Πνευμονικά Εξωπνευμονικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ

Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ. Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Μέτρηςη τησ Εμφάνιςησ τησ Νόςου Νοςηρότητα : Επίπτωςη, Επιπολαςμόσ Δρ. Ιωάννθσ Δετοράκθσ Πληθυςμόσ : Η εξζλιξη τησ νόςου από υγιζσ άτομα ςε άτομα με βαθμό ςοβαρότητασ τησ νόςου που είναι μεταβαλλόμενοσ

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1

Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΙΑΝ-ΑΠΡ 2015 ΜΑΛΑΞΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ Επίςθμο Περιοδικό Όργανο του Ελ.Ι.Μ. Σο μυαλό δεν χρηςιμοποιείται πραγματικά εάν δεν πράττει το καλό. A.T.Still Σόμοσ 3 Σεφχοσ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία

Α. Η ςτυτικι δυςλειτουργία ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΕΞΟΤΑΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΑΝΔΡΑ Δφο είναι οι κυριότερεσ πακιςεισ που αφοροφν τθ ςεξουαλικι λειτουργία του άνδρα, ανεξάρτθτα από τθν θλικία του: Α) θ ςτυτική δυςλειτουργία Β) Διαταραχζσ εκςπερμάτιςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος

Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος. Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος Τεχνικές χαλάρωσης στο άγχος Κοσρνέτας Παύλος,Φσσικοθεραπεστής Κωνσταντάκη Φρόσω,Βιολόγος ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ Άγχοσ - τρεσ τθσ κακθμερινότθτασ ζχει επιπτϊςεισ ςτθν υγεία και ποιότθτα τθσ ηωισ μασ Διακρίνεται :Οξφ-χρόνιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ

Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ HIV / AIDS Επιμζλεια. Δρ. Ιωάννησ. Δετοράκησ 2011 Σελίδα 0 από 12 HIV / AIDS Το AIDS είναι ζνα ςεξουαλικό μεταδοτικό νόςθμα και δεν αποτελεί πλζον μια κανατθφόρα αςκζνεια, αλλά μία χρόνια νόςο, για τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ

Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Ειςαγωγι ςτισ φυςικζσ αρχζσ τθσ Υπερθχογραφίασ Σφντομθ ιςτορικι αναδρομι Ο Rayeligh δθμοςιεφει το «Theory of sound 1870 Lord Rayleigh (1842-1919) Nobel Φυςικισ 1904 1900 1925 1950 1975 2000 Σφντομθ ιςτορικι

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου.

Δεν υπάρχει εκνικι ι γεωγραφικι προτίμθςθ τθσ νόςου. ΠΟΡΦΥΡΑ HENOCH-SCHOENLEIN Η Πορφφρα Henoch-Schoenlein (HSP) είναι μία κατάςταςθ κατά τθν οποία υπάρχει φλεγμονι ςτα μικρά αγγεία του αίματοσ (τριχοειδι αγγεία). Η φλεγμονι αυτι ονομάηεται αγγειίτιδα και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα

ΙΟΥΝΙΟΣ Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα Η ενδιαφέρουςα περίπτωςη του μήνα ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Α Κ Τ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Τ Α Ι Ρ Δ Ι Α Β Ο Ρ Δ Ι Ο Υ Δ Λ Λ Α Γ Ο Σ Πολυτραυματίασ από παράςυρςη με κακώςεισ αριςτερού κάτω άκρου και επώδυνη έξω ςτροφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ

Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ 25 ο υνζδριο Κοινωνικισ Παιδιατρικισ Ικάκθ, 29-31/8/2013 Υπό τθν απειλι τθσ υπερ-διάγνωςθσ του παιδικοφ άςκματοσ Κϊςτασ Ν. Πρίφτθσ Παιδοπνευμονολογικι & Παιδοαλλεργιολογικι Μονάδα Γ Παιδιατρικι Κλινικι,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ.

Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Νζα ορολογικά τεςτ ςτθ διάγνωςθ του καρκίνου του προςτάτθ. Γκρίτςιοσ Παφλοσ, Ουρολόγοσ, FEBU Επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ Β Ουρολογικισ κλινικισ ΑΠΘ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» Λόγοι για τουσ οποίουσ το PSA δεν επαρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία. Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν.

Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία. Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν. Θρομβοεμβολική νόζος και δημόζια σγεία Χρήζηος Δ. Λιάπης Καθηγηηής Αγγειοτειροσργικής Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Π.Γ.Ν. «Αηηικόν» Javier at.al Ann Hematol (2008) OR = 1.21; CI 95%, 0.95-1.55

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ

Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Μακροχρόνια παρακολοφκθςθ αςκενϊν με κάκωςθ νωτιαίου μυελοφ - γιρανςθ Φιλομένη Αρμακόλα, θσζίαηρος Μαρκέλλα Σεγρέδοσ, ειδ. θσζίαηρος Κλινική Φσζικής Ιαηρικής και Αποκαηάζηαζης Νοζοκομείο ΚΑΤ Dali, Soft

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση.

Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Γεώργιος Ζιμπιλίδης - Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. 25 Διαχωρισμός κοιλιακής αορτής. Απεικόνιση και κλινική συσχέτιση. Ζιμπιλίδης Γεώργιος Τμήμα Αγγειογράφου και Επεμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας

Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Έρεσνα για τις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας Ιανοσάριος 2016 2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΕΡΕΤΝΑ Η ζρευνα πραγματοποιικθκε ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. Σο δείγμα ανιλκε ςε 930 άτομα, άνδρεσ και γυναίκεσ, 18

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014

Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου. Μάιοσ 2014 Ενθμζρωςθ επαγγελματιϊν υγείασ για τθ λοίμωξθ από τον ιό του Δυτικοφ Νείλου Κφρια θμεία Μάιοσ 2014 Ο ιόσ του Δυτικοφ Νείλου μεταδίδεται ςτουσ ανκρϊπουσ κυρίωσ με το διγμα μολυςμζνου «κοινοφ» κουνουπιοφ

Διαβάστε περισσότερα

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching

WARM-UP. Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching WARM-UP Galazoulas Christos Lecturer of Basketball Coaching Η επίδραςθ τθσ προκζρμανςθσ ςτθν απόδοςθ εξετάηεται από τθ δεκαετία του 30 για το αν και πόςο ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι. Εισαγωγή στην Ανατομία. 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης. Ανά----- τομή ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι Μάθημα 1ο ΘΩΡΑΚΑΣ ΚΟΙΛΙΑ ΠΥΕΛΟΣ-ΠΕΡΙΝΕΟ ΡΑΧΗ Ροβίθης Μιχαήλ 500 Π.Χ Εισαγωγή στην Ανατομία 460-377 Π.Χ «Η φύση του σώματος είναι η αρχή της ιατρικής επιστήμης» Ιπποκράτης Ανά----- τομή Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ

ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ Βϋ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΘΕΜΑ: ΝΑΙ ΣΘΝ ΑΚΘΘ, ΟΧΙ ΣΟ ΚΑΠΝΙΜΑ ΤΠΕΤΘΤΝΘ ΚΑΘΘΓΘΣΡΙΑ: ΣΙΑΚΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ 01 Ομάδα PROJECT X Όλγα Κωςτοποφλου Νάςοσ Κοτρώτςιοσ Κωνςταντίνοσ Παναγιωτόπουλοσ Γιοχάννα Χάιηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση ΒΙΡΓΙΛΙΟΥ Σ. ΜΠΕΝΑΚΗ Επ. Καθηγητή Ακτινολογίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Από το σημείο στη διάγνωση Έκδοση αναθεωρημένη ISBN 960-90471-0-6 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΧΚΑΚΗ ΕΡΓΑΚΑ ΘΕΜΑ:«ΣΥΜΜΟΦΩΣΘ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΡΕΤΑΣΘ ΜΕ ΤΙΣ ΑΧΕΣ ΤΘΣ ΔΙΑΙΤΑΣ DASH» ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΙΘΝΘ ΕΠΚΒΛΕΠONΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνζδρια (94)

Δ. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνζδρια (94) Δ. Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνζδρια (94) Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνζδριο (89) 1. Στράτος Κ, Βυςςοφλθσ Γ, Καρπάνου Ε, Αποςτολόπουλοσ Α, Ηαχαροφλθσ Α, Σοφτουηασ Π: Ο ρόλοσ του τφπου προςωπικότθτασ ςτθ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ. Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ. Ιπποκράτειο ΓΝΑ Δθμιτριοσ Θεοδϊρου Χειρουργόσ Μονάδα Χειρουργικισ Ανωτζρου Πεπτικοφ Α Προπαιδευτικι Χειρουργικι Κλινικι ΕΚΠΑ Ιπποκράτειο ΓΝΑ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ Παχυςαρκία ονομάηεται θ κατάςταςθ που χαρακτθρίηεται από υπερβολικι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Ακρωτθριαςμοί ςτον ελλθνικό πλθκυςμό με Διαβθτικό Πόδι. Σο μζγεκοσ του προβλιματοσ.

Ακρωτθριαςμοί ςτον ελλθνικό πλθκυςμό με Διαβθτικό Πόδι. Σο μζγεκοσ του προβλιματοσ. Ακρωτθριαςμοί ςτον ελλθνικό πλθκυςμό με Διαβθτικό Πόδι. Σο μζγεκοσ του προβλιματοσ. κοφτασ Δ 1, Παπάνασ Ν 2, Καραγιάννθ Δ 3, Γεϊργα 4, Μεςθμζρθσ Θ 5, Δοφκασ Λ 1, Παπάηογλου Ν 1, Λαηαρίδθσ Μ 6, Μανζσ Χ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα