ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης"

Transcript

1 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε ηµόσια Προσφορά σύµφωνα µε την απόφαση της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 23 ης Μαΐου 2007 και την εισαγωγή των νέων µετοχών στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά µε την καταβολή µετρητών και την έκδοση νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας 1,00 και τιµής διάθεσης 3,20 η καθεµία µε αναλογία 3 νέες µετοχές για κάθε 10 παλαιές µετοχές. ιευκρινίζεται ότι, για την παρούσα αύξηση µετοχικού κεφαλαίου υπάρχει µερική και υπό όρους εγγύηση κάλυψης Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόµενο του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ Ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 23 Αυγούστου 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρία Επιχειρηµατική ραστηριότητα Μετοχική Σύνθεση ιοίκηση της Εταιρίας Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες LAVIPHARM για τις χρήσεις και το Α Τρίµηνο Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οµίλου LAVIPHARM για τις χρήσεις και το Α Τριµήνου Φορολογικός Έλεγχος Παράγοντες Κινδύνου Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Νέα Προϊόντα Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα µέσω Παραποµπής ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την Επιχειρηµατική ραστηριότητα της Εταιρίας και του Οµίλου της Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τον Κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία Κίνδυνοι που σχετίζονται µε Πολιτικές και Οικονοµικές Εξελίξεις Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τις µετοχές της Εταιρίας ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Υπεύθυνα Πρόσωπα Νοµικός Έλεγχος - ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες Συµπεράσµατα Νοµικού Ελέγχου ικαστικές και ιαιτητικές ιαδικασίες ικαστικές υποθέσεις κατά της Εταιρίας και των θυγατρικών αυτής ικαστικές υποθέσεις της Εταιρίας κατά τρίτων Έκτακτος Λογιστικός και Οικονοµικός Έλεγχος Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές της A.E Έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2004 που συντάχθηκαν για τους Σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου Τακτικός Έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικός Έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της A.E Έλεγχος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης 2004 που συντάχθηκαν για τους Σκοπούς του Ενηµερωτικού ελτίου Τακτικός Έλεγχος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Τακτικός Έλεγχος των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων Χρήσης Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Έγγραφα µέσω Παραποµπής Φορολογικός Έλεγχος

3 3.8.1 LAVIPHARM A.Ε ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ Πληροφορίες για τον Εκδότη Γενικές Πληροφορίες Σύντοµο Ιστορικό Επισκόπηση της Επιχειρηµατικής ραστηριότητας Άδειες Λειτουργίας Κύριοι Τοµείς ραστηριότητας Σήµατα, Ευρεσιτεχνίες Εµπορικά Σήµατα της LAVIPHARM Εµπορικά Σήµατα της LAVIPHARM HELLAS Εµπορικά Σήµατα Σηµαντικών Προσώπων της Εταιρίας ή/ και Εταιριών Συµφερόντων τους ικαιώµατα Ευρεσιτεχνίας της LAVIPHARM ικαιώµατα Ευρεσιτεχνίας της LAVIPHARM LABORATORIES Inc ικαιώµατα Ευρεσιτεχνίας των Λοιπών Εταιριών του Οµίλου LAVIPHARM Προϊόντα και Εµπορεύµατα Παραγωγική ιαδικασία Προµηθευτές - Πρώτες Ύλες Έτοιµα Προϊόντα ίκτυο Πωλήσεων και ιανοµής Ιδιαίτερες Συνθήκες του Κλάδου Υγεία Φαρµακευτικά Προϊόντα Παράγοντες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες της Εταιρίας Σηµαντικές Συµβάσεις Συµβάσεις ιανοµής & Αντιπροσώπευση Προϊόντων της LAVIPHARM ΑΕ και LAVIPHARM HELLAS AE Λοιπές Συµβάσεις του Οµίλου LAVIPHARM Συµβάσεις αρ. 10, 23 α και 24 του κ.ν. 2190/ Ενδοοµιλικές Συµβάσεις Συµβάσεις Μίσθωσης µε Συνδεδεµένες και Σχετιζόµενες Εταιρίες Συµβάσεις Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης Σύµβαση Οµολογιακού ανείου (Μη Μετατρέψιµου) Σύµβαση ανείου (Revolving Line of Credit Loan) Ακίνητα Εγκαταστάσεις - Εξοπλισµός Εγγυήσεις Εµπράγµατες Ασφάλειες Γήπεδα - Οικόπεδα Κτιριακές εγκαταστάσεις Μηχανολογικός Εξοπλισµός Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Ασφαλιστική Πολιτική Εµπράγµατα Βάρη Εγγυήσεις Επενδύσεις Οµίλου Επενδύσεις Χρήσεων και Ά τριµήνου 2007 της LAVIPHARM Α.Ε Επενδύσεις Χρήσεων και Ά τριµήνου 2007 του Οµίλου LAVIPHARM Τρέχουσες και Σκοπούµενες Επενδύσεις Οργανωτική ιάρθρωση Ο Όµιλος LAVIPHARM Θυγατρικές Εταιρίες της LAVIPHARM Πληροφορίες Για Τις Συµµετοχές Της LAVIPHARM LAVIPHARM CORPORATION LAVIPHARM LABORATORIES Inc LAVIPHARM ACTIVE SERVICES Α.Ε. (L.A.S. Α.Ε.) LAVIPHARM HELLAS Α.Ε PHARMA LOGISTICS Α.Ε

4 PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρµακείων Α.Ε LABORATOIRES LAVIPHARM S.A Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας της LAVIPHARM Α.Ε Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών της LAVIPHARM Α.Ε Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών της LAVIPHARM Α.Ε Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης της LAVIPHARM Α.Ε Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου LAVIPHARM Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων Οµίλου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ισολογισµών Οµίλου Ανάλυση Σηµαντικών Πληροφοριών Ενοποιηµένων Ισολογισµών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες για τις Μεταβολές της Καθαρής Θέσης του Οµίλου Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας της LAVIPHARM Α.Ε. Α Τριµήνου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Λογιστικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων της LAVIPHARM Απολογιστικές Πληροφορίες ραστηριότητας Οµίλου LAVIPHARM Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων περιόδου Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών Αποτελεσµάτων Οµίλου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Λογιστικής Κατάστασης Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Μεταβολών των Ενοποιηµένων Ιδίων Κεφαλαίων Πληροφορίες για τα Κεφάλαια της LAVIPHARM A.E Πληροφορίες για τα Κεφάλαια του Οµίλου LAVIPHARM Κεφαλαιακή ιάρθρωση και Καθαρές Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις της LAVIPHARM και του Οµίλου ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Περιορισµοί στη Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις Πηγές Προέλευσης Κεφαλαίων Συναλλαγές µε Συνδεόµενα Μέρη Εταιρίες µε Κοινή ιοίκηση Αµοιβές Μελών ιοικητικού Συµβουλίου και ιευθυντικών Στελεχών χρήσεων & ιεταιρικές Συναλλαγές Οµίλου LAVIPHARM χρήσεων & Ενδοοµιλικές Συµβάσεις Συµβάσεις Μίσθωσης µε Συνδεδεµένες και Σχετιζόµενες Εταιρίες ιεταιρικές Συναλλαγές ιεταιρικές Συναλλαγές µεταξύ των Εταιριών Οµίλου και των σχετιζόµενων µερών για τις χρήσεις & την περίοδο Σηµαντικές Αλλαγές στη Χρηµατοοικονοµική ή Εµπορική Θέση της Εταιρίας Οψιγενή Γεγονότα Μερισµατική Πολιτική

5 3.32 Πληροφορίες Για Τις Τάσεις Προβλέψεις Βασικών Μεγεθών του Οµίλου για την Περίοδο Εκτιµώµενες Πωλήσεις και ΕBITDA Οµίλου Πιστοποιητικό Εξέτασης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ιοικητικά, ιαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και ανώτερα διοικητικά στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Εταιρική ιακυβέρνηση ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων Αµοιβές και Οφέλη Συµµετοχές των µελών των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ιευθυντικών Στελεχών της LAVIPHARM στην ιοίκηση ή/και στο Κεφάλαιο άλλων Εταιριών Μετοχές της LAVIPHARM που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη Οργανόγραµµα Προσωπικό Μετοχικό Κεφάλαιο Καταβεβληµένο Μετοχικό Κεφάλαιο Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι Καταστατικό ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ηλώσεις Κυρίων Μετοχών Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων των Απασχολούµενων στον Όµιλο ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προεγγραφής Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ Πληροφορίες Για τις Μετοχές της Εταιρίας ικαιώµατα Μετόχων Φορολογία Μερισµάτων Μείωση Του Ποσοστού Συµµετοχής (Dilution) Σύµβουλος Έκδοσης απάνες Έκδοσης

6 11... ΠΠΕΕΡΡΙ ΙΙΛΛΗΗΠΠΤΤΙ ΙΙΚΚΟ ΣΣΗΗΜΕΕΙ ΙΙΩΩΜΑΑ Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο αφορά την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρίας «LAVIPHARM Α.Ε.» (στο εξής η «LAVIPHARM» ή «η Εταιρία» ή «ο Εκδότης»), έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνον όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας της Εταιρίας, συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες για την Εταιρία καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφασή του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, µόνον εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. 1.1 ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤ ΙΙΚΚΕΕΣΣ Ι ΠΠΛΛ ΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ ΓΓΙ ΙΙΑΑ ΤΤΗΗΝΝ ΕΕΤΤΑΑΙ ΙΙΡΡΙ ΙΙΑΑ Η LAVIPHARM Α.Ε. είναι Ελληνική Ανώνυµη Εταιρία και υπόκειται στο Νόµο περί Ανώνυµων Εταιριών του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρία περαιτέρω δεσµεύεται, λόγω του αντικειµένου της, και από διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας καθώς και, λόγω του ότι οι µετοχές της είναι εισηγµένες στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» της Αγοράς Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, από διατάξεις που διέπουν τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες. Η Εταιρία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Εµπορίου την µε Αρ.M.A.E.: 14010/06/Β/86/69 (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ: 1825/ ) και λειτουργεί µε την επωνυµία «Ανώνυµος Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρία Φαρµακευτικών Χηµικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM Α.Ε.». Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται στην Παιανία Αττικής, οδός Αγ. Μαρίνας, Τ.Θ. 59, Τ.Κ , τηλ Η διάρκειά της έχει καθοριστεί σε 50 έτη Επιχειρηµατική ραστηριότητα Η Α.Ε. και οι θυγατρικές της εταιρείες που ανήκουν στον Όµιλο δραστηριοποιούνται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Η.Π.Α., Γαλλία και Κύπρος) στο χώρο της υγείας στους παρακάτω τοµείς: 1. Παραγωγή, marketing και εµπορία φαρµακευτικών προϊόντων (συνταγογραφούµενων και µη) 2. Παραγωγή, marketing και εµπορία καλλυντικών προϊόντων 3. Υπηρεσίες διανοµής (Logistics) φαρµακευτικών, παραφαρµακευτικών και καλλυντικών προϊόντων 4. Χονδρικό εµπόριο (Φαρµακαποθήκη) συναφών προϊόντων 5. Εξειδικευµένες υπηρεσίες σε φαρµακεία 6. Έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων 6

7 Η παραγωγική διαδικασία γίνεται σύµφωνα µε τους Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των Η.Π.Α. (διεθνώς αποκαλούµενων ως GMPs Good Manufacturing Practices) που ισχύουν στη χώρα µας και µε τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας. Η σχετική πιστοποίηση του εργοστασίου της A.E. στην Παιανία, Αττικής, έχει γίνει από τον Ε.Ο.Φ. (Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων) Μετοχική Σύνθεση Η Εταιρία είναι εισηγµένη στο Χ.Α. και η µετοχική της σύνθεση σύµφωνα µε το µετοχολόγιο της 15 ης Ιουνίου 2007 παρουσιάζεται παρακάτω : ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙ ΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ % Αθανάσιος Λαβίδας ,66% LAVIPHARM GROUP HOLDING ,86% UBS AG LONDON BRANCH-INTERNATIONAL ,94% MARINE CONSULTANS INC ,32% ΑTLANTIS 2000 ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ,08% Επενδυτικό Κοινό ,15% Σύνολο Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 100,0% 1 Η συνολική συµµετοχή του µετόχου κ. Αθανάσιου Λαβίδα στην εταιρία LAVIPHARM Α.Ε. ανέρχεται σε 50,59%, στην οποία συµπεριλαµβάνεται α) η άµεση συµµετοχή του µετόχου ήτοι 28,66% ( µετοχές), και β) η έµµεση συµµετοχή του µετόχου µέσω της ελεγχόµενης εταιρίας LAVIPHARM GROUP HOLGING S.A, ήτοι 21,86% ( µετοχές) και της ATLANTIS 2000 ηµοσίων Σχέσεων Τουρισµού ΑΕ ήτοι 0,076% ( µετοχές), βάσει του Ν. 3356/ ιοίκηση της Εταιρίας Σύµφωνα µε το Καταστατικό της, το.σ. της Εταιρίας αποτελείται από 3 έως 9 µέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και έχουν τριετή θητεία. Το παρόν ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 29 Ιουνίου 2005 και συγκροτήθηκε σε σώµα στη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου που πραγµατοποιήθηκε την ίδια ηµέρα. Ονοµατεπώνυµο Θέση στο.σ. Αρµοδιότητα (βάσει του Ν. 3016/2002) Αθανάσιος Λαβίδας του Τηλέµαχου Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος Εκτελεστικό Νικόλαος Χούλης του Ηλία Αντιπρόεδρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Τάνια Βρανοπούλου του Γεωργίου Εντεταλµένη Σύµβουλος & Εκτελεστική Γενική ιευθύντρια Εκτελεστικό Σπυρίδων Φωτεινός του Αποστόλου Σύµβουλος & Γενικός ιευθυντής Έρευνας & Καινοτοµίας Εκτελεστικό Βάνα Λαβίδα του Κωνσταντίνου Σύµβουλος Μη Εκτελεστικό Ευάγγελος Αθανασάς του Ιωάννου Σύµβουλος & Σύµβουλος ιοίκησης Μη Εκτελεστικό Henri - Georges Muller του Hugues Σύµβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μηνάς Τάνες του Γεωργίου Σύµβουλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Η θητεία του ανωτέρω ιοικητικού Συµβουλίου λήγει στις 30/06/

8 Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας και τα αντίστοιχα τµήµατα ευθύνης τους είναι τα εξής: Τάνια Βρανοπούλου, Εκτελεστική Γενική ιευθύντρια Σπυρίδων Φωτεινός του Αποστόλου, Γενικός ιευθυντής Έρευνας και Καινοτοµίας Χριστόδουλος Μανιάτης, Γενικός ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών Ελένη Μάρκου, ιευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και ιοικητικών Υπηρεσιών Γιώργος Γέµελος, Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου Κατά την τα µέλη του.σ. της Εταιρίας και τα διευθυντικά στελέχη της κατείχαν συνολικά µετοχές, ήτοι ποσοστό 52,03% του µετοχικού της κεφαλαίου. Από τις ανωτέρω µετοχές, ο Βασικός Μέτοχος και Πρόεδρος & /νων Σύµβουλος της Εταιρίας κ. Αθανάσιος Λαβίδας κατέχει, άµεσα και έµµεσα, συνολικά µετοχές, ήτοι ποσοστό 50,59% του µετοχικού της κεφαλαίου και τα λοιπά µέλη του.σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας κατείχαν συνολικά µετοχές, ήτοι ποσοστό 1,44% του µετοχικού της κεφαλαίου (βλ. σχετική ενότητα «Μετοχές της LAVIPHARM που κατέχονται από µέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών και Εποπτικών Οργάνων και τα Ανώτερα ιευθυντικά Στελέχη»). 8

9 1.2 ΣΣΥΥΝΝΟΟΠΠΤΤ ΙΙΚΚΕΕΣΣ Ι ΧΧΡΡΗΗ ΜΜΑΑΤΤ ΟΟΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟ ΜΜΙ ΙΙΚΚΕΕΣΣ ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟ ΦΦΟΟΡΡΙ ΙΙΕΕΣΣ Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες LAVIPHARM για τις χρήσεις και το Α Τρίµηνο 2007 Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες της Εταιρίας που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν στις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις , και καθώς και την περίοδο Η Εταιρία υιοθέτησε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Λ.Π. /.Π..Χ.Π.) για πρώτη φορά µε σκοπό τη σύνταξη των ετήσιων και περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων της για τη χρήση που έληξε την ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών Μικτά Αποτελέσµατα Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικον οµικών αποτελεσµάτων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους) Συν ολικό Μ έρισµα Σταθµισµέν ος Αριθµός Μ ετοχών Αριθµός Μ ετοχών τέλους Χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή (σε ) 2 Κέρδη προ Φόρων 0,35 0,10 0,25 Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους) 0,16 0,06 0,19 Μέρισµα αν ά µετοχή 3 0,04-0,06 Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε χιλ. ευρώ) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (21.414) Ταµειακές ροές από επεν δυτικές δραστηριότητες (3.574) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (490) (19.447) Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ (σε χιλ. ευρώ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Σύν ολο Μ η Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύν ολο Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση Σύν ολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων Λογιστική Αξία ανά µετοχή 4 2,84 2,88 3,07 Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις 9

10 Σηµειώσεις: 1. Ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών συµπίπτει µε το φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 2. Τα στοιχεία ανά µετοχή πλην του µερίσµατος έχουν υπολογιστεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε έτους. 3. Τα µερίσµατα ανά µετοχή υπολογίστηκαν ως εξής: α) βάσει του συνολικού µερίσµατος που διανεµήθηκε για τη χρήση 2004 και β) βάσει του συνολικού µερίσµατος που θα διανεµηθεί για τη χρήση 2006, διαιρούµενο µε τον αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 4. Η λογιστική αξία της µετοχής λήφθηκε υπόψη µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον φυσικό αριθµό των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών Μ ικτά Αποτελέσµατα Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικον οµικών αποτελεσµάτων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων (1.211) Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους) (958) (σε χιλ. ευρώ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Σύν ολο Μ η Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύν ολο Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση Σύν ολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (σε χιλ. ευρώ) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.600) (3.932) Ταµειακές ροές από επεν δυτικές δραστηριότητες (245) (256) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (859) Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Οµίλου LAVIPHARM για τις χρήσεις και το Α Τριµήνου 2007 Οι συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες του Οµίλου LAVIPHARM που παρατίθενται στο παρόν κεφάλαιο αφορούν στις οικονοµικές χρήσεις που έληξαν στις , και καθώς και για την περίοδο Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις εταιρίες που περιλαµβάνονται στις ενδιάµεσες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου : 10

11 Πίνακας των εταιριών που συµµετέχουν στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της LAVIPHARM Άµεση Εταιρία Έδρα ραστηριότητα Συµµετοχή Έµµεση Συµµετοχή Μέθοδος Ενοποίησης Hellas A.E. Ελλάδα Βιοµηχανική και Εµπορική 99,90% Ολική Pharma Logistics Α.Ε. Ελλάδα Υπηρεσίες διανοµής 96,52% Ολική Active Services A.E. Ελλάδα Φαρµακαποθήκη 100,00% Ολική Pharma Plus Εξυπηρέτηση Φαρµακείων A.E. Ελλάδα Εξυπηρέτηση φ αρµακείων 94,12% Ολική Castalia Laboratoires Dermatologiques A.E. Ελλάδα Εµπορική 68,50% Ολική Corporation Η.Π.Α. Εταιρία συµµετοχών 61,41% Ολική Laboratoires S.A. 1 Γαλλία Ανάπτυξη καλλυντικών τεχνολογιών & προϊόντων 45,00% Ολική Νεοφάρµ Α.Ε. Ελλάδα Φαρµακαποθήκη 70,00% µέσω της 100% θυγατρικής της Active Services Ολική Καβάλα Φαρµακευτική Α.Ε. Ελλάδα Φαρµακαποθήκη 70,00% µέσω της 100% θυγατρικής της Active Services Ολική L.A.S. Πάτρα Α.Ε. Ελλάδα Φαρµακαποθήκη 98,30% µέσω της 100% θυγατρικής της Active Services Ολική Λάρισα Φαρµακευτική Α.Ε. Ελλάδα Φαρµακαποθήκη 98,30% µέσω της 100% θυγατρικής της Active Services Ολική L.A.S. Θεσσαλονίκη Μ.Ε.Π.Ε. Ελλάδα Φαρµακαποθήκη 100,00% µέσω της 100% θυγατρικής της Active Services Ολική Laboratories Inc. Η.Π.Α. Ερευνητικό κέντρο 61,41% µέσω της κατά 61,41% θυγατρικής της Corporation Ολική France Holding Γαλλία Εταιρία συµµετοχών 44,87% µέσω της κατά 45% θυγατρικής της Laboratoires Ολική Hitex Η.Π.Α. Εφ αρµογή τεχνολογίας υπερκρίσιµων υγρών 44,87% µέσω της 100% θυγατρικής της Laboratoires, France Holding Ολική Παροχή διοικητικών Pharmaceutical Services Ltd 2 Κύπρος υπηρεσιών 40,00% Καθαρή Θέση Cyprus Ltd Κύπρος Εµπορική Distribution Ltd Κύπρος Υπηρεσίες διανοµής Ανάπτυξη τεχνολογίας Phasex 3 Η.Π.Α. υπερκρίσιµων υγρών Εφ αρµογή τεχνολογίας Separex 3 Γαλλία υπερκρίσιµων υγρών Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από την Εταιρία, µη ελεγµένων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 40,00% µέσω της κατά 40% θυγατρικής της Pharmaceutical Services 20,49% µέσω της κατά 40% θυγατρικής της Pharmaceutical Services 18,42% µέσω της 100% θυγατρικής της Corporation, Laboratories Inc. 15,65% µέσω της έµµεσης συµµετοχής της στη France Holding Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Καθαρή Θέση Σηµείωση: 1. Η Laboratoires ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης λόγω του ότι ο κύριος µετοχός της ελέγχει έµµεσα την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου της εταιρίας. 2. Τον Οκτώβριο του 2006 πραγµατοποιήθηκε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική εταιρία Pharmaceutical Services Ltd µε παραίτηση του δικαιώµατος προτίµησης από πλευράς Α.Ε. Μετά την παραπάνω αύξηση το καταληκτικό ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Pharmaceutical Services Ltd διαµορφώθηκε σε 40% έναντι 50% που ήταν µέχρι την Λόγω της ανωτέρω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής η εν λόγω εταιρία ενοποιείται πλέον µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 3. α) Η Corp. έχει µέσω της Inc. ποσοστό συµµετοχής στη Phasex 30% και την ενοποιεί µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η Α.Ε. έχει ποσοστό συµµετοχής στη Corp. 61,41% και την ενοποιεί µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου, η Α.Ε. συµµετέχει στην Phasex µε ποσοστό 18,42% (30%x61,41%) µέσω της Corp. β) Η Laboratoires S.A. έχει µέσω της France Holding ποσοστό συµµετοχής στην Separex 34,87% και την ενοποιεί µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Η Α.Ε. έχει ποσοστό συµµετοχής στη Laboratoires S.A. 45% και την ενοποιεί µε τη µέθοδο της ολικής ενοποίησης. Ως εκ τούτου, η Α.Ε. συµµετέχει στη Separex µε ποσοστό 15,65% (34,87% x 44, 87%) µέσω της Laboratoires S.A. γ) Την η LAVIPHARM Α.Ε. συµµετείχε έµµεσα µε ποσοστό 15,65% στη SEPAREX S.A. µέσω της LAVIPHARM FRANCE HOLDING. Στις , η Εταιρία προέβη στην πώληση της ανωτέρω συµµετοχής της στην εν λόγω εταιρία. 11

12 (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών Μ ικτά Αποτελέσµατα Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικον οµικών αποτελεσµάτων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους) Π ου καταν έµον ται σε: ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM Μ ετόχους της Μ ητρικής, κέρδη/ (ζηµιές) ικαιώµατα µειοψηφίας, κέρδη/ (ζηµιές) (1.120) Σταθµισµέν ος Αριθµός Μ ετοχών Αριθµός Μ ετοχών τέλους Χρήσης Στοιχεία ανά µετοχή (σε ) 2 Κέρδη προ Φόρων 0,27 0,17 0,11 Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους) 0,06 0,08 0,08 Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM (σε χιλ. ευρώ) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (14.589) (33.488) Ταµειακές ροές από επεν δυτικές δραστηριότητες (3.311) (8.155) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM (σε χιλ. ευρώ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Σύν ολο Μ η Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύν ολο Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση (239) ικαιώµατα Μ ειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύν ολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων Λογιστική Αξία ανά µετοχή 3 0,00 0,21 0,26 Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Σηµειώσεις: 1. Ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών συµπίπτει µε το φυσικό αριθµό µετοχών τέλους χρήσης. 2. Τα στοιχεία ανά µετοχή πλην του µερίσµατος έχουν υπολογιστεί µε βάση τον σταθµισµένο αριθµό µετοχών κάθε έτους. 3. Η λογιστική αξία της µετοχής λήφθηκε υπόψη µε βάση τα Ίδια Κεφάλαια και τον φυσικό αριθµό των µετοχών στο τέλος κάθε χρήσης. 12

13 ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜΑΤ ΩΝ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM (σε χιλ. ευρώ) Κύκλος Εργασιών Μ ικτά Αποτελέσµατα Λειτουργικά κέρδη προ χρηµατοοικον οµικών αποτελεσµάτων και Φόρων Κέρδη προ Φόρων Καθαρά Κέρδη (µετά από φόρους) Π ου καταν έµον ται σε: Μ ετόχους της Μ ητρικής, κέρδη/ (ζηµιές) ικαιώµατα µειοψηφίας, κέρδη/ (ζηµιές) (260) 717 ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM (σε χιλ. ευρώ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Σύν ολο Μ η Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύν ολο Κυκλοφορούν των Π εριουσιακών Στοιχείων Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή Θέση ικαιώµατα Μ ειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Σύν ολο Μ ακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων Σύν ολο Υποχρεώσεων Σύνολο Καθαρής Θέσης & Υποχρεώσεων Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις ΣΥΝΟΠΤ ΙΚΑ ΣΤ ΟΙΧΕΙΑ Τ ΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ LAVIPHARM (σε χιλ. ευρώ) Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (6.722) (6.547) Ταµειακές ροές από επεν δυτικές δραστηριότητες (169) (1.007) Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (1.967) Τυχόν διαφορές στα σύνολα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις Φορολογικός Έλεγχος Η Εταιρία έχει ελεγχθεί για πάσης φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις µέχρι και τη χρήση Από τον φορολογικό έλεγχο των χρήσεων της LAVIPHARM Α.Ε. προέκυψαν οι λογιστικές διαφορές, πρόστιµα και προσαυξήσεις συνολικού ποσού ,69. Τα αποτελέσµατα του φορολογικού ελέγχου θα επιβαρύνουν τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της περιόδου µε το ποσό των

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας EUROMEDICA στο Χ.Α. EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 7.500.000 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6

1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑTA ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΙ BIOMHXANIKH ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε δ.τ. FOLLI FOLLIE GROUP ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

SCIENS ΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 101.678.119 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ #4 ΤΟΥ Ν. 3401 ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON NET Ανώνυµη Βιοτεχνική και Εµπορική Εταιρία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας.Τ. EPSILON NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 20 ηγετική τεχνογνωσία στη Μεσογειακή Ιχθυοκαλλιέργεια 13 Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2013 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 από

Διαβάστε περισσότερα