AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Óåë. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 7"

Transcript

1 AÑ. ÖÕËËÏÕ 1787 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï ôçë.: Πλήθος διαµαρτυριών προκαλεί η διαφαινόµενη πρόθεση συνένωσης των ΟΥ Ελευσίνας, Μεγάρων και Σαλαµίνας Ερώτηση στον αρµόδιο υπουργό Νέα «σκούπα» της ΕΛ. ΑΣ. στη υτική Αττική Óåë. 2-7 ιαµαρτυρία από το ΣΒΑΠ - Για την εξαίρεση των επιχειρήσεων της Αττικής από τα κίνητρα εκσυγχρονισµού Óåë. 5 Άµεσους καθαρισµούς ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ ζητά ο ήµος Ασπροπύργου από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων Óåë. 3 Óåë. 7 - Μεγάλη αστυνοµική επιχείρηση, µε τη συνεργασία κλιµακίων ελέγχου στην περιοχή «Βλυχό» Μεγάρων - Ελέγχθηκαν 220 άτοµα, προσήχθησαν 50 και συνελήφθησαν 36 «Άνοιξε τις πύλες της» η έκθεση εικαστικών στο ήµο Μάνδρας-Ειδυλλίας ιοργανώνεται από τον ηµοτικό Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού Ποδηλατικός γύρος Μαγούλας για δεύτερη χρονιά Την Κυριακή 12 Ιουνίου στις το πρωί Στοιχεία "σοκ" από το υπουργείο Εσωτερικών Για τις κλοπές νοµιµοποιητικών εγγράφων µεταναστών από Περιφέρειες και δήµους Ανησυχητικές διαστάσεις λαµβάνει το φαινόµενο κατανάλωσης αλκοόλ από µαθητές ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΟ ΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Óåë. 2 Óåë. 5 Σåë. 15 Óåë. 3 Óåë. 24

2 2-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - ÁôôéêÞ Πέµπτη Καιρός: γενικά αίθριος Άνεµοι: βορειοανατολικοί 4-5 µποφόρ Θερµοκρασία : από βαθµούς Κελσίου - Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏÓ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏÓ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÄÇÌÏÓ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏÓ ÅÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ (Äéïßêçóç): ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: (Éáôñåßá): Á' ÂÏÇÈÅÉÅÓ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ÉÊÁ ÌÁÍÄÑÁÓ: ÅÕÄÁÐ: 1022 ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): êáé (Áèçíþí) ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 Ανανίας, ιοµήδης, Ενναθά, Θέκλα, Θεοφάνης, Κύριλλος, Κύριλλος, Κύρος, Μάρθα, Ορέστης ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò-áñ éóõíôüêôçò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Ãåùñãßá ÊñõóôÜëëç, ÐåñéêëÞò Ìáñáãêüò Öëþñá Êñéåêïýêç ÁëÝîéïò Êáðåëéþôçò ñþóôïò Ñïýóóïò ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Νέα «σκούπα» της ΕΛ. ΑΣ. στη υτική Αττική - Μεγάλη αστυνοµική επιχείρηση, µε τη συνεργασία κλιµακίων ελέγχου στην περιοχή «Βλυχό» Μεγάρων - Ελέγχθηκαν 220 άτοµα, προσήχθησαν 50 και συνελήφθησαν 36 Συνεχίζεται στη υτική Αττική, το µπαράζ επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τη συνεργασία κλιµακίων ελέγχων υπηρεσιών. Ανάλογε ε- πιχειρήσεις, έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής στα Νεόκτιστα, Νέα Ζωή και Σοφό Ασπροπύργου, µε στόχο την πάταξη της εγκληµατικότητας, που στην περιοχή της υτικής Αττικής λαµβάνει εξαιρετικά τροµακτικές διαστάσεις µε καθηµερινά κρούσµατα παραβατικότητας. Αυτή τη φορά σειρά είχε η περιοχή των Μεγάρων, που µαζί µε τον Ασπρόπυργό και το Στρίφι Ελευσίνας βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής της Ελληνικής Αστυνοµίας. Αστυνοµική επιχείρηση στο «Βλυχό» Μεγάρων Ειδικότερα στην περιοχή Βλυχό Μεγάρων, πραγµατοποιήθηκε µεγάλη αστυνοµική επιχείρηση της ιεύθυνσης Αστυνοµίας και Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας υτικής Αττικής. Επίσης σε συνεργασία µε κλιµάκιο της.ε.η, της Πολεοδοµίας και Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- ηµόσιας Υγείας εκδηλώθηκαν ειδικές δράσεις για την πρόληψη και καταστολή της εγκληµατικότητας. Τριάντα έξι συλλήψεις Κατά τη διάρκεια της αστυνοµικής επιχείρησης ε- λέγχθηκαν : 220 άτοµα και 75 οχήµατα. Επίσης, προσήχθησαν 50 άτοµα εκ των οποίων συνελήφθησαν 36 ά- τοµα. Από τα 36 άτοµα, οκτώ συνελήφθησαν για παράβαση του Νόµου περί Αλλοδαπών (διοικητική απέλαση), Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της έ- κθεσης εικαστικών του αντίστοιχου τµήµατος του ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισµού του ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουνίου Με εργαλεία τα πινέλα, τα χρώµατα, τη φαντασία και το ταλέντο οι µαθητές του Εικαστικού Εργαστηρίου κατάφεραν να προκαλέσουν τον θαυµασµό όλων των παρευρισκοµένων. Η καλλιέργεια του νου και η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών του κάθε µαθητή ξεχωριστά, µέσω µιας κοινής γλώσσας που έχει ως µέσο τους ζωγραφικούς και σχεδιαστικούς κανόνες είναι η κύρια επιδίωξη και ο βασικός στόχος του εργαστηρίου. Μικροί και µεγάλοι µαθητές δηµιούργησαν έργα τα οποία, παρά τη διαφορετικότητά τους συνυπάρχουν αρµονικά και τέσσερα άτοµα για παράβαση του Ν. περί Οικοδοµικών Εργασιών, δύο άτοµα για παράβαση του Ν. περί Προστασίας Περιβάλλοντος, δεκαοκτώ άτοµα για κλοπή ηλεκτρικού ρεύµατος. Επίσης, τρία άτοµα συνελήφθησαν για καταδικαστικές αποφάσεις και ένα άτοµο σε βάρος του οποίου εκκρε- µούσε ένταλµα σύλληψης για έξι ληστείες. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7 «Άνοιξε τις πύλες της» η έκθεση εικαστικών στο ήµο Μάνδρας - Ειδυλλίας ιοργανώνεται από τον ηµοτικό Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού συνθέτουν ένα µεγάλο καµβά, υπενθυµίζοντας σε όλους µας ότι η Τέχνη είναι ένας τόπος συνάντησης όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτως ηλικιών, διαφορών, αντιθέσεων. Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 11 Ιουνίου τις ώρες 9.00π.µ π.µ. και 6.00π.µ. 8.30π.µ. Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν ο ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Γιώργος ρίκος, οι αντιδήµαρχοι κ.κ. Αδάµ και Πλούµπης, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισµού κ. Μ. Βασιλείου και κ. Γ. Σαµπάνης, ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Π. Ρόκας, η Πρόεδρος του Τοπικού Συµβουλίου κ. Φ. Ρεντούµη, η αντιπρόεδρος του Τοπικού συµβουλίου Βιλίων, κ. Ρούσση Ξανθή και φυσικά γονείς, φίλοι των «καλλιτεχνών» και πολύς κόσµος.

3 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το φαινόµενο κατανάλωσης αλκοόλ από µαθητές Ερώτηση του Βουλευτή της ηµοκρατικής Αριστεράς προς τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηκατανάλωση αλκοόλ από µαθητές και ανηλίκους ήταν το θέµα της Επίκαιρης Ερώτησης προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που κατέθεσε ο Βουλευτής Αττικής της ηµοκρατικής Αριστεράς Θανάσης Λεβέντης. Ο κ. Λεβέντης εξέφρασε την ανησυχία του για τα ολοένα αυξανόµενα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ από µαθητές. Χαρακτηριστικά ανέφερε τα πρόσφατα ατυχή περιστατικά, µε τον θάνατο από υπερκατανάλωση αλκοόλ 15χρονης µαθήτριας στο Ρέθυµνο, καθώς και του 22χρονου φοιτητή, ο ο- ποίος έπεσε σε κώµα από νοθευµένο αλκοόλ. «υστυχώς, τα παραδείγµατα είναι πολλά. Το ε- ρώτηµα όµως είναι τι γίνεται µε την εφαρµογή των νόµων, εφόσον υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις, πώς διενεργούνται οι έλεγχοι και ποια είναι τα αποτελέσµατα των µέχρι τώρα προσπαθειών», τόνισε ο βουλευτής. Ο υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Χρήστος Αηδόνης συµµερίστηκε την παραπάνω διαπίστωση, λέγοντας ότι δυστυχώς η χώρα µας είναι από τις πρωταθλήτριες στην κατανάλωση αλκοόλ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει κλιµάκωση του φαινοµένου και η Πολιτεία δεν µπορεί να παραµένει άπραγη. Υπάρχουν κενά όσον αφορά στην πρόληψη και στην εκπαίδευση και χρειάζεται ολοκληρωµένη πολιτική, ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει προγράµµατα ενηµέρωσης στις σχολικές κοινότητες. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ετοιµάζει ένα ολοκληρωµένο Σχέδιο ράσης για το αλκοόλ για τη χρονική περίοδο , που πρόκειται να παρουσιαστεί τον ερχόµενο Σεπτέµβριο στο Αζερµπα τζάν και η Ελλάδα θα το ακολουθήσει. Στη δευτερολογία του ο κ. Λεβέντης επεσήµανε ότι ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ήδη από το 1999 κατατάσσει την κατανάλωση του αλκοόλ στις 4 κύριες αιτίες θανάτου. Εξέφρασε την ικανοποίησή του σχετικά µε την έναρξη σχετικών προγραµµάτων ενηµέρωσης στα σχολεία, έστω και σε περιορισµένο επίπεδο, και τόνισε ότι η Πολιτεία πρέπει να αυστηροποιήσει τις ποινές σχετικά µε τη νόθευση του αλκοόλ και την οδήγηση υπό την ε- πήρειά του, όπως επίσης και να µεριµνήσει για την εντατικοποίηση των απαιτούµενων ελέγχων. Άµεσους καθαρισµούς ζητά ο ήµος Ασπροπύργου από τους ιδιοκτήτες οικοπέδων Για τον άµεσο καθαρισµό- αποψίλωση των ιδιοκτησιών τους από χόρτα και άλλα εύφλεκτα υλικά, καλεί τους ιδιοκτήτες ή εκµεταλλευτές οικοπέδων της περιοχής ο ήµος Ασπροπύργου. Μάλιστα, επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της εφαρµογής µέτρων πρόληψης, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Επιπλέον στην ανακοίνωση ο ήµος Ασπροπύργου υπενθυµίζει ότι: «α) Ως αντιπυρική περίοδος ορίζεται το χρονικό διάστηµα έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. β) Όλα τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός κατοικηµένων περιοχών ή κοντά σε αυτές, πρέπει να έχουν αποψιλωθεί (καθαριστεί) και να έχει γίνει αποµάκρυνση των ξερών χόρτων και τυχόν εύφλεκτων υλικών, τόσο εντός του οικοπέδου, όσο και σε απόσταση ε- κατό (100) µέτρων περιµετρικά ολόκληρης της έκτα ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÓ - ÏÔÅ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ñïëüé - ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá - Äçìáñ åßï - ÉÊÁ - ÊÅÐ ÅËÅÕÓÉÍÁ - ÓôÜóç ëåùöïñåßùí - ÅËÁÉÏÕÑÃÉÊÇ - ÊÅÐ - ÉÊÁ - ÏÔÅ - Åìðïñéêü ÊÝíôñï ÉËÉÏÍ - Äçìáñ åßï - Åöïñßá - ÓôÜóç ÔÁÎÉ - ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá - Ðë. Çñþùí - Íïìáñ ßá - ΕΗ - Ðïëåïäïìßá - Åêêëçóßá Áãßùí Áðïóôüëùí ÈÑÉÁÓÉÏ-3 ÓÇÌÅÉÁ ÄÉÁÍÏÌÇÓ ÔÇÓ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁÓ "ÈÑÉÁÓÉÏ" ÌÁÃÏÕËÁ -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá - Äçìáñ åßï Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ -ÈÑÉÁÓÉÏ Íïóïêïìåßï ÌÁÍÄÑÁ -ΕΙ ΥΛΛΙΑ -Äçìáñ åßï -ÊåíôñéêÞ ðëáôåßá -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá Supermarket ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΦΥΛΗ (Ζεφύρι, Άνω Λιόσια) Äçìáñ åßï -Åöïñßá -ÉÊÁ -ÅèíéêÞ ÔñÜðåæá -ÔñÜðåæá Ðåéñáéþò -ÁãñïôéêÞ ÔñÜðåæá -Áóôõíïìéêü ÔìÞìá - Äçìáñ åßï ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 Ελευσίνα Βιλλιώτης Νικόλαος - Παγκάλου 81 τηλ Ασπρόπυργος Σαββινίδου Κύρα - Γκορυτσά τηλ Μάνδρα Μαρτζέλης Χρήστος - Στρ. Ρόκκα 56 τηλ Άνω Λιόσια - Ζεφύρι Α. Ανδριοπούλου - Τσακάλωφ τηλ Ãéá ïðïéáäþðïôå áëëáãþ äåí åõèýíåôáé ç åöçìåñßäá σής τους, βάσει του άρθρου 94, παρ. 26, του Ν.3852/2010 ( Καλλικράτης ). Σε κάθε άλλη περίπτωση υπάρχουν νόµιµες συνέπειες, (Πυροσβεστική ιάταξη υπ αρ. 4/87 άρθρο 1, και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα). γ) Απαγορεύεται, έως και την 31η Οκτωβρίου το άναµµα φωτιάς (Πυρ. ιάταξη 4/87 άρθρο 1)».

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ΕΡΓΑΤΟ ΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΚΕ- Α) - ΤΜΗΜΑ Γ.Σ.Ε.Ε. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Αποτελεί µία ζοφερή πραγµατικότητα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η ναυπηγική κα ναυπηγοεπισκευαστική βιοµηχανία της χώρας πλήττεται από την κρίση πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία βιοµηχανικής δραστηριότητας. Η τραγική οικονοµική θέση στην οποία βρίσκεται το ναυπηγείο Ελευσίνας των 750 εργαζοµένων σήµερα, δεν οφείλεται σε κακοδιαχείριση, ή σε εµπορικά / ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα, ή σε έλλειψη προοπτικών του κλάδου. Αντίθετα είναι συγκυριακό αποτέλεσµα εξαιρετικών περιστάσεων. Ειδικότερα: - Η διεθνώς εκδηλούµενη οικονοµική κρίση είχε σαν α- ποτέλεσµα από τις αρχές του 2010 να µειωθεί σηµαντικά η δραστηριότητα στον εµπορικό εξαγωγικό τοµέα. Ο κύκλος εργασιών στον εµπορικό τοµέα µειώθηκε το 2010 κατά 53% (από 79 εκ. ευρώ σε 37 εκ. ευρώ). - Η διεθνής κρίση άλλαξε την πιστοδοτική συµπεριφορά των Τραπεζών, οι οποίες ζητούν υπέρογκες εξασφαλίσεις (που δεν υπάρχουν) για την παροχή πιστώσεων µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αξεπέραστες δυσκολίες στην ανάγκη των ναυπηγείων για δανειοδότηση. Αποτέλεσµα των παραπάνω λόγων είναι η δραµατική έλλειψη ρευστότητας και η προσφυγή στην προστασία του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα. Παρόλα αυτά τα ναυπηγεία µπορούν να γίνουν βιώσιµα και να ορθοποδήσουν πάλι. Οι προ ποθέσεις για αυτό είναι: 1. Προσδιορισµός έναρξης του προγράµµατος των φ- ρεγατών FREMM. Η DCNS έχει εγγράφως δηλώσει πως µε την υπογραφή της διακρατικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας που θα αφορά το πρόγραµµα των ελληνικών FREMM, θα αναθέσει αµέσως στα Ναυπηγεία Ελευσίνας υποκατασκευαστικό έργο από τις γαλλικές FREMM ύψους 27,2 εκ. ευρώ. Κατόπιν, µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης η γαλλική DCNS προτίθεται να συµµετάσχει µειοψηφικά στο µετοχικό κεφάλαιο της Ελευσίνας µε επένδυση ύψους 20 εκ. 2. ιακανονισµός από το ΥΠΕΘΑ των βασικών προµηθευτών του προγράµµατος των πυραυλακάτων (ΤΠΚ) 6 ε- υρώ& 7 από το υπολειπόµενο τίµηµα. Σε αριθµούς, οι συνολικές υποχρεώσεις προς τους ανωτέρω προµηθευτές είναι 84 εκ ευρώ. ενώ το υπολειπόµενο τίµηµα α- νέρχεται σε 88 εκ.ευρώ 3. Άµεσα και µέχρι την έναρξη ναυπήγησης των ελληνικών φρεγατών, ζητείται η παροχή εγγύησης του ηµοσίου προς τα ναυπηγεία για ανάληψη δανείου από εµπορικές τράπεζες ύψους εκ. ευρώ Με τις προ ποθέσεις που αναφέρθηκαν (1-3) διασφαλίζεται η βιωσιµότητα των ναυπηγείων. Επίσης, εφόσον εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα, είναι πιθανή η συµφωνία για την κατασκευή πλοίων ύψους 33 εκ.ευρώµε Έλληνα πλοιοκτήτη που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο και έχει εµπλακεί σε αυτές και το Υπουργείο Οικονοµίας και Ανταγωνιστικότητας. Παρόλο που έχουµε απευθυνθεί σε όλους τους συναρµόδιους Υπουργούς, µέχρι στιγµής δεν έχει υπάρξει α- ποτέλεσµα. Οι Εργαζόµενοι παραµένουν απλήρωτοι, οι εφοπλιστές ακυρώνουν τις επισκευές των πλοίων τους ( δεν έχουµε χρήµατα να αντικαταστήσουµε τις φθαρµένες λαµαρίνες µε καινούργιες ), οι λειτουργικές ανάγκες του Ναυπηγείου ( ΕΗ, ΕΥ ΑΠ, παραµένουν σε εκκρεµότητα και χρειάζονται παρεµβάσεις για να µην προχωρήσουν σε διακοπή παροχής ) και τέλος διακυβεύεται η ίδια η βιωσιµότητα της επιχείρησης και οι θέσεις εργασίας. Σ αυτή την δραµατική κατάσταση που έχουµε περιέλθει δυστυχώς έχετε λάµψει διά της απουσίας σας. Πλέον τα περιθώρια έχουν στενέψει. Το πρόβληµα αφορά όλους. Πρόκειται για την µεγαλύτερη Βιοµηχανική µονάδα ( µαζί µε τα ΕΛΠΕ ) που απασχολεί χιλιάδες εργαζόµενους στην περιοχή της υτικής Αττικής. Πρέπει εδώ και τώρα όλοι να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να παλέψουµε ό- λοι µαζί στην κατεύθυνση εξεύρεσης µίας βιώσιµης λύσης, που να εγγυάται την συνέχεια της λειτουργίας του Ναυπηγείου και να διασφαλίζει τις θέσεις απασχόλησης. Γι αυτό το λόγο σας καλούµε στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας- υτικής Αττικής, την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2011 και ώρα 11:00 π.µ µε όλους τους συναρµόδιους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή µας, µε σκοπό την κατάθεση και την ανταλλαγή απόψεων, ως αντικείµενο πίεσης, για την εξεύρεση λύσης για την βιωσιµότητα της κορωνίδας της βιοµηχανικής δραστηριότητας της υτικής Αττικής. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ Για τη ιοίκηση Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓ. ΛΙΓΓΟΣ Ανάρτηση των κτηµατολογικών χαρτών για πρώτη φορά στο ιαδίκτυο Η ανάρτηση των κτηµατολογικών χαρτών, που α- ποτελούν την ουσία του Κτηµατολογίου, θα γίνει για πρώτη φορά στο ιαδίκτυο (www.ktimatologio.gr), ενώ όλοι οι ιδοκτήτες θα λάβουν ένα τετρασέλιδο έντυπο µε το χάρτη και όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δικαιώµατα που έχουν δηλώσει. Για πρώτη φορά τα στοιχεία θα είναι προσαρµοσµένα στον παραλήπτη, ώστε να τον διευκολύνουν στον έλεγχο που πρέπει να κάνει. Ενστάσεις Οι ιδιοκτήτες που θα διαπιστώσουν σφάλµατα έχουν δικαίωµα να υποβάλουν ένσταση µέσα σε προθεσµία δύο µηνών, που αυξάνεται στους 4 για κατοίκους εξωτερικού. Οι αιτήσεις εκδικάζονται από τριµελή επιτροπή στην οποία προεδρεύει δικαστικός. Αν γίνουν δεκτές, ακολουθεί η διόρθωση του κτηµατολογικού χάρτη, σε αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόµενος ο- φείλει να προσφύγει στη ικαιοσύνη, καθώς µε το νόµο του 2006 καταργήθηκε η δεύτερη διόρθωση. Με την ανάρτηση έχουν δικαίωµα να υποβάλουν για πρώτη φορά δήλωση όσοι, για διάφορους λόγους, το είχαν αµελήσει το 2008, καταβάλλοντας το αντίστοιχο κτηµατόσηµο των 35 ευρώ για κύριους χώρους και των 20 ευρώ για βοηθητικούς. Να σηµειωθεί ότι σε αυτό το πρόγραµµα οι «ξεχασιάρηδες» είναι ι- διαίτερα λίγοι και στους 33 δήµους υπολογίζονται σε 0,15%, έναντι 10% που ήταν σε παλιότερες κτηµατογραφήσεις. Το χαµηλό ποσοστό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι αυτή τη φορά καταγράφηκαν αποκλειστικά µεγάλοι δήµοι της χώρας, χωρίς αγροτεµάχια, όπου υπάρχουν και οι περισσότερες ασάφειες. Να σηµειωθεί ότι προβλέπεται πρόστιµο για τις εκπρόθεσµες δηλώσεις, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί η σχετική διάταξη, αφού στόχος της διοίκησης του Κτηµατολογίου είναι να προσέλθουν οι ιδιοκτήτες και να τακτοποιήσουν τις εκκρεµότητες.

5 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Ποδηλατικός γύρος Μαγούλας για δεύτερη χρονιά Την Κυριακή 12 Ιουνίου στις το πρωί Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, οι Συλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων των ηµοτικών Σχολείων Μαγούλας µε τη βοήθεια και στήριξη του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ελευσίνας, την Κυριακή 12 loυvίου 2011 διοργανώνουν Μαγούλας Αττικής» διοργανώνουν για 2η συνεχή χρονιά τον: «ΠΟ ΗΛΑΤΙΚΟ ΓΥΡΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2011». Ο ποδηλατικός γύρος θα ξεκινήσει στις το πρωί και θα έχει αφετηρία και τέρµα την Κεντρική πλατεία Μαγούλας. Οι συµµετέχοντες θα κάνουν τη διαδροµή σε ασφάλτινο οδόστρω- µα, περνώντας από τους µικρούς και µεγάλους δρόµους της πόλης. Ο ποδηλατικός γύρος εκτιµάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως τις το µεσηµέρι. Μετά τον τερµατισµό θα δοθούν σε όλους τους συµµετέχοντες δενδρύλλια και λουλούδια, Θα υπάρχουν επίσης πολλές εκπλήξεις για µικρούς και µεγάλους. Me κεντρικό σύνθηµα «Ορθή σκέψη + ορθή λογική= Ορθή µετακίνηση», στόχος και φιλοδοξία των Συλλόγων Γονέων και Κηδεµόνων ηµοτικών Σχολείων Μαγούλας είναι να γνωριστούν τα παιδιά µε τη χαρά της ποδηλασίας, να προωθηθεί η χρήση του ποδηλάτου στην πόλη, να περιοριστεί η χρήση των αυτοκινήτων και εποµένως η ρύπανση, κι έτσι να δηµιουργηθεί µια ανθρώπινη πόλη, εισάγοντας παράλληλα τον αθλητισµό στη ζωή των κατοίκων. Η συµµετοχή είναι ανοικτή σε όλους µικρούς και µεγάλους. Όσοι θέλουν µπορούν να συµµετάσχουν αρκεί να έχουν µαζί τους τον εξοπλισµό τους (ποδήλατο, κράνος κλπ) και την καλύτερη διάθεση τους. Για περισσότερες πληροφορίες για την διεξαγωγή του ποδηλατικού γύρου Μαγούλας οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν στο: µε τον κ. Παναγιώτη Πιτέλη. ÈÑÉÁÓÉÏ-5 Συµπαραστάτης του δηµότη: εκλογή µε 2/3 χωρίς καταληκτική ηµεροµηνία Ευρείας αποδοχής θα πρέπει να τυγχάνει ο Συµπαραστάτης του ηµότη και της Επιχείρησης προκει- µένου να διασφαλιστεί το κύρος του θεσµού, επισηµαίνει ο υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γιώργος Ντόλιος, για το νέο αυτό θεσµό που θεσπίστηκε µε τον «Καλλικράτη», «αποσκοπώντας στην εύρυθµη λειτουργία του ήµου και την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης». Με έγγραφο του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Εσωτερικών επισηµαίνει λοιπόν ότι η εκλογή του Συµπαραστάτη του ηµότη και της Επιχείρησης µε πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των µελών του δηµοτικού συµβουλίου, θεωρείται επαρκής για το κύρος του θεσµού. Το έγγραφο διαβιβάστηκε µετά από ερώτηση του βουλευτή της Ν,Θεόδωρου Καράογλου, που έχει επισηµάνει ότι «παρατηρούνται µεγάλες καθυστερήσεις στην εκλογή του Συµπαραστάτη του ηµότη και της Επιχείρησης στους περισσότερους δήµους της χώρας». Ο κ. Καράογλου επικαλείται επίσηµα στοιχεία που δείχνουν, όπως αναφέρει, ότι η διαδικασία εκλογής του Συµπαραστάτη του ηµότη κατέστη άγονη στους περισσότερους δήµους της χώρας καθώς το πρώτο δίµηνο εφαρµογής του θεσµού η θέση καλύφθηκε µόνο σε 20 από τους 180 δήµους. «Στα περισσότερα δηµοτικά συµβούλια είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί η πλειοψηφία των 2/3 που α- παιτεί ο Καλλικράτης για την εκλογή του Συµπαραστάτη, µε συνέπεια η θέση να παραµένει κενή και οι πολίτες να µένουν χωρίς υπηρεσίες διαµεσολάβησης µε τις δηµοτικές επιχειρήσεις», έχει επισηµάνει ο κ. Καράογλου. Ο ΚΟΛΑΟΥΖΟΣ ιαµαρτυρία από το ΣΒΑΠ - Για την εξαίρεση των επιχειρήσεων της Αττικής από τα κίνητρα εκσυγχρονισµού Για διωγµό των επιχειρήσεων της Αττικής που αποτελούν το 50 % του µεταποιητικού δυναµικού της χώρας, κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς ηµήτριος Μαθιός σε δηλώσεις του. Αφορµή, όπως αναφέρει, είναι η «εν κρυπτώ απόφαση να εξαιρεθεί η µεταποίηση της Αττικής, από κάθε κίνητρο εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης, που θα ισχύσει µε την νοµοθεσία περί αδειοδοτήσεων, η οποία συζητείται ήδη στη Βουλή». Ο κ. Μαθιός τονίζει µεταξύ άλλων ότι στο τέλος εκεµβρίου 2013, θα σφραγισθούν όλα τα εργοστάσια που λειτουργούν σε περιοχές αλλαγής χρήσεως γης και συνεπώς «είναι αυτονόητο ότι οδηγούµεθα σε διωγµό µονάδων της µεταποίησης µιας και σήµερα λειτουργούν σε περιοχές που κατά πάσα βεβαιότητα θα µεταβληθούν». Ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ ζητά από την κυβέρνηση «αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων της νέας νοµοθεσίας, µε σκοπό να ακουσθούν για ακόµη µία φορά οι προτάσεις και οι θέσεις µας, σχετικά µε το σηµερινό ασφυκτικό καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων της Αττικής». Γράφει ο Λάττας Στο χωριό µου λέγανε, ότι χωριό που φαίνεται, δεν θέλει ΚΟΛΑΟΥΖΟ, άµα τα κότσια έχετε, τραβάτε σ έναν ΚΑΦΕΝΕ, να πάρτε ένα ΟΥΖΟ. Τώρα σας φτύνη ο ΛΑΟΣ, σας γέµισε ροχάλες, δεν φταίει ούτε ο Σύριζα, ούτε κανένας άλλος, που ο ΛΑΟΣ ΣΗΚΩΘΗΚΕ, κι έγινε µέγας ΣΑΛΟΣ. ΦΤΑΙΤΕ εσείς που στήσατε. το δόκανο ετούτο, και ο ΛΑΟΣ απήβδησε, απόχτησε ΣΚΟΡΒΟΥΤΟ. Τη χωρά την εκάµατε σαφώς χίλια κοµατια, και δεν µπορείτε το ΛΑΟ, να δείτε µες τα µατιά. Πως κυβερνάτε απορώ κανένας δεν σας θέλει ΧΟΥΝΤΑ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝΕ, πασπαλισµένη µέλι. Και ο ΘΕΟΣ το χέρι του αν θέλη να το βάλη, κι από το αδιέξοδο, ετούτο να µας βγάλη. ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ, ΠΕΤΡΕΣ, ΚΑΙ ΦΤΥΣΙΕΣ, έχει προς το παρόν και βλέπω πως το µέλλον σας θα ναι ανιαρόν. εν είναι και πολύ αργά, ψάξτε να βρείτε χωρά, γιατί πολύ συνέφιασε και θα πλάκωση καταχνιά, πολύ µεγάλη µπόρα.

6 6 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ήµος Φυλής: Ένα εξάµηνο λειτουργίας Ένα εξάµηνο απελπισίας! του ηµητρίου Μπουρίκου Υπ. ρ. Ερευνητικός Συνεργάτης Πανεπιστηµίου Αθηνών- Το πρώτο εξάµηνο λειτουργίας του νέου καλλικρατικού ήµου και του νέου δηµοτικού συµβουλίου όχι µόνο έχει δώσει πάµπολλα παραδείγµατα διαρθρωτικών αδυναµιών της τοπικής αυτοδιοίκησης και του τοπικού πολιτικού συστήµατος αλλά αντανακλά σε µεγάλο βαθµό τη σηµερινή πολιτική και διοικητική α- νεπάρκεια που ταλανίζει συνολικά τη χώρα σε συνθήκες δηµοσιονοµικής κρίσης. Μπορούµε να πούµε ότι η µέχρι σήµερα λειτουργία του ήµου αναδεικνύει µε τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο σε τοπική κλίµακα τρία ελλείµµατα που υπονοµεύουν τόσο τις διοικητικές καινοτοµίες του Καλλικράτη όσο και την προοπτική δηµιουργικής αντιµετώπισης των τοπικών προβληµάτων (περιβαλλοντική υποβάθµιση, κοινωνικός α- ποκλεισµός, παραβατικότητα). Αναλυτικότερα: 1. Έλλειµµα λογοδοσίας Οι νέοι θεσµοί για την ενίσχυση της τοπικής δηµοκρατίας υπονοµεύτηκαν πριν ακόµα λειτουργήσουν στο νέο ήµο. Το δηµοτικό συµβούλιο απέτυχε ή δεν θέλησε να εκλέξει Συµπαραστάτη του ηµότη, στερώντας έτσι τους δηµότες από έναν χρήσιµο θεσµό για την αντιµετώπιση της κακοδιοίκησης. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συγχέεται µε την απλή ανάρτηση κάποιων προσκλήσεων και γενικών πληροφοριών στο διαδικτυακό τόπο του νέου ήµου, όταν απαιτείται η κοινοποίηση σχεδόν όλων των αποφάσεων των δηµοτικών οργάνων. Η Επιτροπή ιαβούλευσης στελεχώθηκε µε µια διαδικασία παρωδίας προκειµένου να αποκτήσουν συνδηµότες µας τον τίτλο του «µέλους» της εν λόγω Επιτροπής, αγνοώντας την σηµαντική συµβολή που θα µπορούσε να διαδραµατίσει ως εργαλείο ανάδειξης τοπικών προβληµάτων και ελέγχου των αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου. Τα Συµβούλια των ηµοτικών Κοινοτήτων Ζεφυρίου και Φυλής απλώς «υφίστανται»! 2. Έλλειµµα προσανατολισµού στο νέο διοικητικό και οικονοµικό περιβάλλον Σε συνθήκες δηµοσιονοµικής κρίσης και ανάγκης µετάβασης σε έναν πραγµατικό νέο ενιαίο ήµο, οι µέχρι Τέσσερις στους δέκα φορολογουµένους λαµβάνουν επιστροφή φόρου Οι τέσσερις στους δέκα φορολογουµένους λαµβάνουν επιστροφή φόρου. Η εικόνα αυτή προκύπτει και από την τέταρτη παρτίδα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, την οποία επεξεργάστηκε και απέστειλε στους δικαιούχους η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών. Ειδικότερα, η τέταρτη αποστολή αφορά εκκαθαριστικά σηµειώµατα, από τα οποία τα είναι πιστωτικά (δηλαδή το 39,44%) ενώ τα είναι µηδενικά και τα υπόλοιπα είναι χρεωστικά. Μέχρι τώρα έχουν εκκαθαριστεί φορολογικές δηλώσεις από τις οποίες οι είναι πιστωτικές ( δηλαδή το 39,71%), οι είναι µηδενικές ( το 41,74%) και οι υπόλοιπες ( το 18,555) είναι χρεωστικές. Έτσι οι συνολικές επιστροφές φόρου από τη µέχρι τώρα πορεία εκκαθάρισης των δηλώσεων ανέρχονται σε 586,4 εκατ ευρώ έναντι 746,4 εκατ ευρώ που είναι οι πληρωµές φ- όρων από τους φορολογούµενους. Το ποσό των επιστροφών φόρου είναι ι- διαίτερα αυξηµένο συγκριτικά µε πέρυσι καθώς οι φορολογούµενοι α- ξιοποιούν τη νοµοθεσία και υποβάλλουν αποδείξεις δαπανών στο ανώτατο επιτρεπόµενο όριο. σήµερα αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου στο πεδίο του προ πολογισµού, προκαλούν ανησυχία µέχρι αγανάκτηση. Την ίδια στιγµή που η µισθοδοσία των υπαλλήλων συναντά εµπόδια, αποφασίζονται επιχορηγήσεις οργανισµών πέρα από κάθε οικονοµική και διοικητική λογική και την ίδια στιγµή αποφασίζονται επιχορηγήσεις εορταστικών προγραµµάτων, καταδεικνύοντας µε τον πιο εµφατικό τρόπο τις προτεραιότητες του τοπικού πολιτικού συστήµατος. Ωσάν να µην συµβαίνει τίποτα, ωσάν να µην είναι ο ήµος Φυλής µεταξύ των πιο υπερχρεωµένων, ω- σάν να µην αντιµετωπίζει την νέα οικονοµική πραγµατικότητα απόσυρσης της κεντρικής διοίκησης από την ε- ξασφαλισµένη επιχορήγηση των δήµων, ωσάν να µην βρίσκεται ο ήµος Φυλής στη σηµερινή Ελλάδα της δηµοσιονοµικής επιτήρησης. Την ίδια στιγµή που ο προ πολογισµός του ήµου Φυλής (έστω και θεωρητικά!) ενδιαφέρεται τα µέγιστα για την αποπεράτωση εκκλησιών και την επιχορήγηση του αθλητισµού, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την κοινωνική και προνοιακή πολιτική. 3. Έλλειµµα αποτελεσµατικότητας Παραδοσιακά πλέον η περιοχή µας χαρακτηρίζεται από δυο µεγάλα ζητήµατα, το περιβαλλοντικό και το κοινωνικό. Το πρώτο πρόβληµα σχετίζεται µε τη λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. και την διαχείριση των τοπικών φυσικών πόρων (πχ. ρέµατα). Οι εξελίξεις στην Κερατέα, ο τρόπος παρέµβασης του ήµου, καθώς και µέρους του δηµοτικού συµβουλίου επιβεβαίωσαν για άλλη µια φορά ότι δεν υφίσταται περιβαλλοντική στρατηγική στο ήµο, δεν α- ξιοποιήθηκε ο περιφερειακός σχεδιασµός για την σταδιακή απεξάρτηση του ήµου από τη χωµατερή, δεν σχεδιάστηκε και δεν εφαρµόστηκε ποτέ σε τοπική κλίµακα η προώθηση προγραµµάτων ανακύκλωσης στις γειτονιές και δεν συσχετίστηκε ποτέ η αναδιαµόρφωση του Χ.Υ.Τ.Α. µε οικονοµικά ωφέλιµες και περιβαλλοντικά φιλικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο συγκεκριµένο χώρο. Αντί αυτών, κυριαρχεί ο τοπικός κουτσαβακισµός των µεγάλων λόγων και των ανέξοδων υποσχέσεων, καθώς και η δαιµονοποίηση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τα απορρίµµατα, ωσάν να µην παράγει αυτή η κοινωνία σκουπίδια και ωσάν να µην α- νακύπτει ζήτηµα διαχείρισής τους. Το δεύτερο πρόβληµα αναφέρεται στην παραβατικότητα µε µεγάλη µερίδα της τοπικής κοινωνίας να το περιορίζει στις περιοχές µε πλειοψηφία κατοίκων Ροµ. Καµία µέχρι σήµερα εκδήλωση τοπικής πολιτικής, πλην της κατακραυγής για τα φαινόµενα παραβατικότητας. Καταρτίστηκε Τεχνικό Πρόγραµµα χωρίς την ενσωµάτωση της χωρικής προσέγγισης αντιµετώπισης της παραβατικότητας, δηλαδή του πώς η επέκταση ή δηµιουργία υποδοµών αποτελεί αντικίνητρο για την γκετοποίηση και α- ποµόνωση περιοχών. Καµία προσπάθεια ενσωµάτωσης καλών πρακτικών από άλλους ήµους, παρά µόνο σκόρπιες προσπάθειες στη βάση προγραµµάτων της κεντρικής διοίκησης για τα σχολεία και κάποιων εκπαιδευτικών. εν λειτουργούν τοπικά συµβούλια πρόληψης της παραβατικότητας για την συστηµατική ενασχόληση µε το θέ- µα.και ο κατάλογος είναι ανεξάντλητος! Και τα τρία ανωτέρω ελλείµµατα αλληλεπιδρούν και αλληλο-τροφοδοτούνται, δηµιουργώντας έναν τοπικό φ- αύλο κύκλο. Τελικό αποτέλεσµα είναι η περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας ζωής και η ενίσχυση της αίσθησης των δηµοτών ότι «τίποτε δεν γίνεται» και «τίποτα δεν µπορεί να γίνει». Χάνεται η αίσθηση της τοπικής πολιτικής κοινότητας και κυριαρχεί η ψυχοφθόρος, αµυντική και τελικά δυσβάστακτη καταφυγή στην επιλογή ιδιωτικών α- παντήσεων σε προβλήµατα που είναι βαθιά συλλογικά Και η ζωή συνεχίζεται.µε την Φυλή να απολαµβάνει την γλυκιά και αξιοζήλευτη χωρική απόστασή της από τα προβλήµατα, τα Άνω Λιόσια να είναι ακόµα µεθυσµένα από το γεγονός ότι αποτελούν έδρα του νέου ήµου και πολυπληθέστερη δηµοτική ενότητα και το Ζεφυράκι να α- ναρωτιέται πότε θα ισχύσει το «ένας ήµος για όλους»! Το παρόν άρθρο αφιερώνεται σε ορισµένους εργαζόµενους των βρεφονηπιακών σταθµών της περιοχής µας που αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν να αξιολογείται η χρηµατοδότηση γηπέδων και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ως πιο σηµαντική και µεγαλύτερης προτεραιότητας από την οµαλή µισθοδοσία των φροντιστών και παιδαγωγών των παιδιών µας!

7 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 Εκτός «πόθεν έσχες» η αγορά κατοικίας ÈÑÉÁÓÉÏ-7 Πλήθος διαµαρτυριών προκαλεί η διαφαινόµενη πρόθεση συνένωσης των ΟΥ Ελευσίνας, Μεγάρων και Σαλαµίνας Ερώτηση των Γ. ηµαρά και Β. Οικονόµου στον αρµόδιο υπουργό Τ ην πρόθεση της κυβέρνησης να µην προχωρήσει φέτος σε αύξηση των αντικειµενικών αξιών ακινήτων, καθώς και να επεκτείνει την εξαίρεση από το «πόθεν έσχες», ώστε να αφορά στην αγορά όλων των κατοικιών και όχι µόνον της πρώτης, γνωστοποίησε ο Γ. Παπακωνσταντίνου στους βουλευτές που µετείχαν στη σηµερινή συνεδρίαση του ΚΤΕ Οικονοµίας του ΠΑΣΟΚ. Σηµειώνεται ότι η κυβέρνηση σχεδίαζε να προχωρήσει στην αύξηση των αντικειµενικών τιµών µέσα στο καλοκαίρι, ενώ η εξαίρεση από το "πόθεν έσχες" αφορούσε µόνο στην πρώτη κατοικία. Ο υπουργός Οικονοµικών προανήγγειλε επίσης την κατάθεση νοµοσχεδίου, τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, που θα µειώνει την φορολόγηση των εταιρειών. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση Πετσάλνικου για την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης, ύψους 3% επί του γενικού εισοδήµατος. Ο πρόεδρος της Βουλής κατέθεσε την πρόταση ως εναλλακτική στη µείωση του αφορολόγητου ο- ρίου και στην εξίσωση των φόρων στο πετρέλαιο θ- έρµανσης και κίνησης. Ανάλογο µέτρο είχε εφαρ- µοστεί στη διάρκεια της ενοποίησης της Γερµανίας, ενώ για την Ελλάδα εκτιµάται ότι θα φέρει στα τα- µεία 2,7 δισ. ευρώ. Ερώτηση µε θέµα την πρόθεση της κυβέρνηση να συνενώσει τις ΟΥ πολλών περιοχών της υτικής Αττικής, κατέθεσαν οι βουλευτές Γ. ηµαράς και Β. Οικονόµου α στον υπουργό Οικονοµικών. Συγκεκριµένα, στην ερώτηση αναφέρουν χαρακτηριστικά τα ακόλουθα: Κύριε Υπουργέ, Στα πλαίσια της δήθεν εξοικονόµησης πόρων και συρρίκνωσης του δηµοσίου διαφαίνεται η πρόθεση συγχώνευσης των ΟΥ Ελευσίνας, Μεγάρων και Σαλαµίνας. Μάλλον όµως δεν γνωρίζετε ή δεν υπολογίζετε ότι µια τέτοια συνένωση θα προκαλέσει απίστευτη ταλαιπωρία στους πολίτες και τους επαγγελµατίες της υτικής Αττικής που εξυπηρετούνται σήµερα από τις υπό κατάργηση ΟΥ καθώς το πλήθος των ανθρώπων που θα πρέπει να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως στην Ελευσίνα θα είναι κατά πολύ αυξηµένο, ενώ και οι χιλιο- µετρικές αποστάσεις που θα πρέπει να διανύουν οι πολίτες θα είναι κατά πολύ πολλαπλάσιες. Ως αντεπιχείρηµα παρουσιάζετε την δυνατότητα ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης πλήθους συναλλαγών και την δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών µέσω των ΚΕΠ για συγκεκριµένες µόνο υπηρεσίες που σήµερα πραγµατοποιούνται στις εφορίες. εν ξεκαθαρίζετε όµως για ποιες υπηρεσίες θα πρέπει οι πολίτες να παρουσιάζονται στις εφορίες, δεν ξέρουµε ακόµα πόσοι υπάλληλοι θα υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και µε βάση ποιο οργανόγραµµα λειτουργίας θα εργάζονται, δεν λέτε το πόσες εργατοώρες θα πρέπει να χάνουν οι µικροµεσαίοι επιχειρηµατίες και οι εργαζόµενοι για να εξυπηρετούνται. Πληροφορούµαστε µάλιστα ότι σκοπεύετε να δηµιουργήσετε και ξεχωριστή εφορία για την οικονοµική ελίτ της χώρας, προφανώς σκεπτόµενος ότι δεν µπορεί να µπερδεύονται οι πλούσιοι µε τον λαό και να ταλαιπωρούνται ως απλοί και ισότιµοι πολίτες. Κατόπιν όλων αυτών, Ερωτάστε: 1. Για ποιες περιπτώσεις θα είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών και των ε- πιχειρηµατιών στις εφορίες; 2. Γνωρίζετε πόσα χιλιόµετρα θα πρέπει να διανύσουν οι πολίτες και οι επιχειρηµατίες της υτικής Αττικής για να εξυπηρετηθούν και έχετε υπολογίσει το κόστος του χαµένου χρόνου για τους επαγγελµατίες, ιδίως για τις περιοχές των Μεγάρων και της Σαλαµίνας µε την µεγάλη βιοµηχανική δραστηριότητα; 3. Πόσοι είναι συνολικά οι πολίτες που εξυπηρετούνται από τις 3 εφορίες που συνενώνονται και πόσοι από αυτούς έχουν οι ίδιοι την δυνατότητα και τις γνώσεις να διεκπεραιώσουν µόνοι τους και χωρίς καµία βοήθεια τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που κάποια στιγµή θα ενεργοποιήσετε; 4. Γιατί συνεχίζετε να υποβαθµίζετε και άλλο τα Μέγαρα και τη Σαλαµίνα στερώντας και άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, από το νησί και την πόλη; Αναµόρφωση της λατοµικής και µεταλλευτικής νοµοθεσίας Προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Στην κωδικοποίηση και αναµόρφωση της λατοµικής νο- µοθεσίας προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ιωάννη Μανιάτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, πρόσφατα συστάθηκε επιτροπή για την επανεξέταση της λατοµικής νοµοθεσίας, αξιοποιώντας όλες τις προηγούµενες προσπάθειες που είχαν γίνει για το ίδιο θέµα. Ταυτόχρονα, αναφέρει ο υφυπουργός, στο νοµοσχέδιο αυτό στο οποίο θα κωδικοποιείται όλη η λατοµική νοµοθεσία, θα συµπεριληφθούν και διατάξεις εκσυγχρονισµού της µεταλλευτικής νοµοθεσίας, προκειµένου να αποτελέσει µια σταθερή βάση για τις επόµενες δεκαετίες. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος ενηµερώνει επιπλέον ότι στις αρχές Μα ου υπεγράφη η απόφαση επανασυγκρότησης της επιτροπής για την αξιολόγηση του οικονοµικού και αποθεµατικού δυναµικού των δηµόσιων µεταλλείων. Η Επιτροπή αυτή, σηµειώνει ο κ. Μανιάτης, εργάζεται εντατικά και συστηµατικά αξιολογώντας ένα προς ένα όλους τους ηµόσιους Μεταλλευτικούς Χώρους και στους επόµενους δύο µήνες θα δοθεί το πρώτο πόρισµα στο οποίο θα αξιολογούνται τουλάχιστον 20 ηµόσιοι Μεταλλευτικοί Χώροι µε συγκεκρι- µένη πρόταση αξιοποίησης. Το ίδιο θα επαναλαµβάνεται ανά τρίµηνο µέχρις ότου ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής. Το έγγραφο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής διαβιβάστηκε στη Βουλή µετά από ε- ρώτηση του βουλευτή της Ν Κώστα Μουσουρούλη, που καλούσε το Υπουργείο να τον ενηµερώσει για το σχεδιασµό για την περαιτέρω ανάπτυξη και ορθή λειτουργία του ορυκτού πλούτου. Ο βουλευτής έχει επισηµάνει ότι «η χώρα µας διαθέτει σηµαντική ποικιλία µεταλλευµάτων και ορυκτών που µπορούν να τροφοδοτήσουν µε πρώτες ύλες σηµαντικούς κλάδους της εθνικής οικονοµίας, αυξάνοντας παράλληλα και τις εξαγωγές». Ο κ. Μανιάτης ενηµερώνει, επίσης, τον βουλευτή της Ν ό- τι η Ψηφιακή Βάση Χωρικών εδοµένων των Μεταλλευτικών και Λατοµικών Χώρων της Ελλάδας ανανεώνεται συνεχώς µε νεότερα στοιχεία και ταυτόχρονα γίνεται έλεγχος και ταυτοποίηση των υπαρχόντων στοιχείων. Σκοπός είναι, τονίζει ο υφυπουργός, η µελλοντική αξιοποίηση της Ψηφιακής Βάσης, προκειµένου εκτός από εργαλείο του ηµοσίου να γίνει και ε- ργαλείο προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος στον εξορυκτικό τοµέα και να λειτουργήσει και εθνικό κτηµατολόγιο στον τοµέα του ορυκτού πλούτου. Συνέχεια απο σελ. 2 Αφαιρέσεις µετρητών ΕΗ λόγω ρευµατοκλοπής Ακόµη, πραγµατοποιήθηκαν: Είκοσι δύο αφαιρέσεις µετρητών της.ε.η. λόγω ρευµατοκλοπής και πραγµατοποιήθηκαν εξήντα αποξηλώσεις παράνο- µων συνδέσεων ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Περικλής Ι. Μαραγκός

8 8-ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011

9 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ Ï ÃÑÁÖÇÌÁÔÁ ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: Ζητείται άτοµο για εταιρεία logistics µε έδρα στην Μαγούλα Αττικής. Απαραίτητα προσόντα: Άδεια χειριστή ανυψωτικού µηχανήµατος µε προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και ειδίκευση σε χειρισµό πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης αποθήκης (MANTIS). Τηλ: Fax: (20.5) Το έργο του Βιολογικού καθαρισµού του Θριασίου ολοκληρώθηκε. Η δυνατότητα σύνδεσης µε το ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ είναι γεγονός. Συνδεθείτε και απαλλαγείτε για πάντα από το πρόβληµα της αποχέτευσης. Καλέστε µας για ενηµέρωση και αναλαµβάνουµε αµέσως τις διαδικασίες και την κατασκευή της σύνδεσης. Τηλέφωνα: ,

11 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-11

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011

13 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1) ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ ÌÅ ÁÊÔÉÍÅÓ LASER 4.9

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011

15 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 Στοιχεία "σοκ" από το υπουργείο Εσωτερικών Για τις κλοπές νοµιµοποιητικών εγγράφων µεταναστών από Περιφέρειες και δήµους Εκτεταµένη κλοπή νοµιµοποιητικών εγγράφων µεταναστών από τις ιευθύνσεις Αλλοδαπών σε περιφέρειες και δήµους αποκαλύπτουν τα στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Εσωτερικών, Θεοδώρα Τζάκρη. Σχεδόν έγγραφα έκαναν φτερά, τα τελευταία πέντε χρόνια. Συγκεκριµένα, όπως ανέφερε δηµοσίευµα της Ελευθεροτυπίας από την 1η Ιανουαρίου 2006, ό- ταν ξεκίνησε η εφαρµογή του νόµου για την "Είσοδο, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική επικράτεια", µέχρι και σήµερα, κλάπηκαν: έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών δια- µονής µε πλήρη δικαιολογητικά (Τύπου Α ) έντυπα βεβαιώσεων υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση αδειών δια- µονής µε ελλιπή δικαιολογητικά (Τύπου Β ) έντυπα αδειών διαµονής ενιαίου τύπου (βινιέτες) έντυπα δελτίων διαµονής µελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε έντυπα δελτίων µόνιµης διαµονής µελών οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. Το 2010 έγινε διάρρηξη στο κτήριο της ιεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής, ενώ µεγάλος αριθµός εγγράφων εκλάπηκαν από το Τµή- µα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ν. Έβρου. Η υφυπουργός ανέφερε ότι "στην πλειονότητα των περιπτώσεων για τις οποίες έχει διαπιστωθεί απώλεια εντύπων, παρατηρείται απροθυµία των ηµάρχων σε ε- νέργειες για την διοικητική διερεύνηση των συνθηκών απώλειάς τους (Ε Ε) και τη διερεύνηση ύπαρξης ευθυνών, παρά τις συστάσεις του υπουργείου". ιευκρίνισε ότι το υπουργείο δεν µπορεί να κινήσει διαδικασίες πειθαρχικών ελέγχων, καθώς σύµφωνα µε γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους η αρµοδιότητα για τη διενέργεια πειθαρχικού ελέγχου στο προσωπικό των δήµων ανήκει στον ίδιο τον δήµαρχο. Υποστήριξε, πάντως, ότι ελάχιστες από τις κλεµµένες άδειες διαµονής, αναφέροντας ότι µέσω του συστήµατος Police on line µπορεί να διαπιστωθεί η παραποίηση τους στις πύλες εισόδου της χώρας. ÈÑÉÁÓÉÏ-15 Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ω Ν

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πωλείται Επιχείρηση, Κατάστηµα Παιχνιδιών, σε λειτουργία µε µεγάλο πελατολόγιο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου. Σε χώρο 70 τµ πλήρως ανακαινισµένο. Τηλ.: (9.6)

17 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-17 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 16.5

18 18 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΗΤΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ.Σ. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ Π.Μ. ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ANÄÑÅÁÓ ÔÓÅÊÏÕÑÁÓ M.D. ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑ ÐÁÍÅÐÉ ÓÔÇÌÉÏÕ ÌÉLANO Êéíçôü: Ïéêßá:Éóéäþñïõ ÔñéâÝëëá 4 ÐÁÍÔÁÆÇ ÅÕÇ ØÕ ÏËÏÃÏÓ ðüöïéôïò ÖéëïóïöéêÞò 28.9 Ó ïëþò Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí ÁÔÏÌÉÊÇ - ÏÉÊÏÃÅÍÅÉÁÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 23, Áóðñüðõñãïò (1ïò üñïöïò) Ôçë Êéí ΜΕ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ.Σ. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΝΑΚΗ ΑΡΙΑ ΝΗ

19 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-19 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

20 20 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011

21 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-21 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

22 22 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011

23 Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 ÈÑÉÁÓÉÏ-23 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

24 24 - ÈÑÉÁÓÉÏ Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΜΑ ΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ Ο ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΣΚΥΡΙΩΤΗΣ Ο τερµατοφύλακας Στέλιος Σκυριώτης που την σεζόν που µας πέρασε έκανε φοβερές εµφανίσεις µε την οµάδα του Πανελευσινιακού, πριν καλά καλά µπούµε στην µεταγραφική περίοδο, έχει γίνει ήδη µήλον τις έριδος για οµάδες του περιφερειακού πρωταθλήµατος. Ο χαρισµατικός πορτιέρο είναι σε πολύ καλή κατάσταση έπαιξε κάτω από τα δοκάρια του Πανελευσινιακού σχεδόν όλα τα παιχνίδια και ε- ξετάζει προσεκτικά τις προτάσεις που έχει µε γνώµονα πάντα τους στόχους που θα έχει το σωµατείο που θα επιλέξει αλλά και τις οικονοµικές απολαβές, καθώς οι καιροί φαντάζουν πολύ δύσκολοι. ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ - Καθυστερούν οι πληρωµές Η µη διεξαγωγή των πλέι οφ φέρνει προβλήµατα. Η καθυστέρηση της έναρξης των αγώνων για τα πλέι οφ φέρνει προβλήµατα στον Βύζαντα Μεγάρων. Και αυτό διότι γιατί στους "κιτρινόµαυρους" έχουν καθυστερήσει οι πληρωµές, αφού η διοίκηση είχε ενηµερώσει τους ποδοσφαιριστές πως θα πάρουν χρήµατα από τα έσοδα των εισιτηρίων που θα υπήρχαν στους αγώνες των πλέι οφ. Οπότε από τη στιγµή που δεν πραγµατοποιούνται, ως τώρα τουλάχιστον, έτσι έχουν καθυστερήσει και οι πληρωµές στους παίκτες αφού η διοίκηση δεν είναι σε θέση για να καλύψει τα οφειλώµενα προς αυτούς. Ο Γ. ΜΠΕΘΑΝΗΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΤΟΝ ΕΙ ΥΛΛΙΑΚΟ; Αλλαγή σκυτάλης στην προεδρία του Ειδυλλιακού θα υπάρξει στη Γενική Συνέλευση του Σωµατείου που θα διεξαχθεί το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουνίου. Ο Σπύρος ρίκος, λόγω της ενασχόλησής του µε την διοίκηση της ΕΠΣ Α, θα παραχωρήσει την καρέκλα του προέδρου του Ειδυλλιακού, στον Γιώργο Μπεθάνη. Στο διοικητικό συµβούλιο, τον κ Μπεθάνη αναµένεται να πλαισιώσουν οι Παναγιώτης Παύλου που προορίζεται για αντιπρόεδρος, ο ηµήτρης Παππάς (γραµµατέας), ο Παναγιώτης ουδέσης (ταµίας). Ο απερχόµενος πρόεδρος Σπύρος ρίκος, θα παραµείνει απλό µέλος για να βοηθήσει να επανέλθει ο Ειδυλλιακός στην Α κατηγορία ΕΠΣ Α. ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ: ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΟ ΟΥ Όταν το περασµένο καλοκαίρι ο επιχειρηµατίας Χρήστος Γιαλιάς ανέλαβε τον Μανδρα κό, έθεσε ως στόχο του την... κυριαρχία στην Α' Κατηγορία της υτικής Αττικής και την άνοδο στη ' Εθνική. Και το ευτύχηµα για τον ίδιο ήταν ότι σχεδόν έναν χρόνο µετά ο τελικός απολογισµός της σεζόν ήρθε για να δικαιώσει στο απόλυτο τις προσδοκίες του και τις προσπάθειες τις δικές του και των συνεργατών του. Βλέπετε, οι «µπλε» κατέκτησαν την 1η θέση (τρεις πόντους µπροστά από τον Πανελευσινιακό) κάνοντας... πάρτι στην κατηγορία. Οι 23 νίκες και τρεις ισοπαλίες σε σύνολο 26 αγώνων αλλά κυρίως το εκπληκτικό (!) στα γκολ αποτελούν ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία των δυνατοτήτων του Μανδρα κού, που στοχεύει στα... ανώτερα πατώµατα. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, το πλάνο που έχει τεθεί προσβλέπει, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των διοικούντων, στην κατάκτηση δύο ανόδων στην επόµενη τριετία. Με λίγα λόγια στον προβιβασµό στη Football League το α- ργότερο το καλοκαίρι του Αναµφίβολα πρόκειται για υψηλές στοχεύσεις από τους ιθύνοντες του συλλόγου της Μάνδρας, οι οποίοι ωστόσο φροντίζουν να στηρίζουν µε πράξεις τα λεγόµενά τους. ΕΓΚΥΡΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Η ΣΤΗΛΗ ΕΙΝΑΙ ΙΑΚΟΠΕΣ Ο υπεύθυνος της στήλης βρίσκεται για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Οσοι θέλουν να επικοινωνήσουν µαζί του η να στείλουν ΦΑΞ το mail είναι: και το κινητό ΥΓ. Η στήλη πάντα θα είναι κοντά σε όλο τον φίλαθλο και αγνό κόσµο του αθλητισµού µε όλες τις ειδήσεις απο όλες τις οµάδες και όλα τα αθλήµατα κάθε ηµέρα. Με Πιστόλη «οδηγό» και έξι «κλεισµένους» Ηδη η συνεργασία µε τον προπονητή Τέλη Πιστόλη έχει ανανεωθεί, ενώ εκτός του Ισαάκ Χειµωνίδη έχουν ήδη «πραγµατοποιηθεί» άλλες πέντε µεταγραφές επιπέδου που θα ισχυροποιήσουν ακόµη περισσότερο το ήδη δυνατό ρ- όστερ του Μανδρα κού. Τα ονόµατα των «κλεισµένων» παικτών κρατούνται προς το παρόν... µυστικά από τη διοίκηση, που θα περιµένει τη λήξη της αναστολής λειτουργίας της ΕΠΟ για να προβεί στις πρώτες ανακοινώσεις. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους βοήθησαν και στήριξαν τον αγώνα µεταξύ Παλαιµαχων υτίκης Αττικής και Παλαιµάχων ΑΕΚ. 1.Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σω- µατείων υτικής Αττικής που απο την πρώτη στιγµή ήταν αρωγός της προσπαθειας αυτης προσφεροντας µαλιστα τις εµφανισεις καθώς επίσης και την δωρεάν προσφορά των διατητων για την διεξαγωγή του αγώνα. 2.Τον ήµο Ελευσίνος και ειδικότερα τον Θανάση Κριεκούκη και τον Μπεκιρο Γιάννη που µας έδωσαν το ηµοτικο Σταδιο καθως επισης και την µικροφωνικη, αλλα οποιο προβληµα και να είχαµε ηταν παρόντες να το επιλύσουν. 3.Τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές της δυτικης Αττικής που µε την παρουσία τους συνετέλεσαν στο να διεξαχθει ο α- γωνας αυτος 4.Τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστες της ΑΕΚ ανταποκριθηκαν στο καλεσµα µας και στηριξαν και αυτοι την διεξαγωγή του αγώνα. 5. Όλους τους επωνυµους αλλα και ανωνυµους που γεµισαν το γηπεδο και µε την αγορα του εισητηριου στηριξαν την ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Ετσι λοιπόν µεσα σε µια υπέροχη ατµόσφαιρα αφενός µεν τιµήσαµε τον αείµνηστο Γιώργο Ρουµελιώτη αφετέρου δε στηρίξαµε οικονοµικά την ΦΙΛΙΚΗ ΦΩΛΙΑ. ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΜΙΚΤΗ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ Στην καθιέρωση της οµάδας Μικτής Παλαιµάχων της υτικής Αττικής, προσανατολίζεται ο πρόεδρος της ΕΠΣ Α, Μιχάλης Τζανόπουλος. Τα αποτελέσµατα του αγώνα που διοργάνωσε ο Ελευσινιακός µε το φ- ιλικό παιχνίδι παλαιµάχων υτικής Αττικής και ΑΕΚ, ήταν εντυπωσιακά, µε την παρουσία πολλών φιλάθλων στο ηµοτικό Στάδιο Ελευσίνας, γεγονός που οδηγεί την ΕΠΣ Α, στην παγίωση της οµάδας. Σύµφωνα µε πληροφορίες την ε- υθύνη για την συγκρότηση της Μικτής Παλαιµάχων ΕΠΣ Α, θα έχει ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής του Πανελευσινιακού, Γιώργος Κάπουας, που θα επιλέξει παλαιούς άσους από τα Μέγαρα µέχρι τα Άνω Λιόσια. ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ Μετά την αναστολή που κήρυξε η ΕΠΟ, στον Θρασύβουλο τα πάντα βρίσκονται στον αέρα. Εντός της εβδοµάδας αναµένεται να πραγµατοποιηθεί γενική συνέλευση ανάµεσα στους µετόχους του Θρασύβουλου, προκειµένου να δοθούν λύσεις στα οικονοµικά προβλή- µατα που αντιµετωπίζει ο σύλλογος. Μάλιστα, κύριο θέµα της συζήτησης αναµένεται να είναι η εύρεση χρηµάτων προκειµένου να πληρωθούν οι παίκτες, καθώς υπάρχουν σκέψεις από αρκετούς να καταθέσουν προσφυγές διεκδικώντας τα δεδουλευµένα τους. Στα αγωνιστικά, µετά από τις εξελίξεις στην ΕΠΟ και την δικαίωση του ΟΦΗ από το εφετείο, οι παίκτες ενηµερώθηκαν ότι θα σταµατήσουν τις προπονήσεις καθώς δεν υπάρχει λόγος να κουράζονται, όταν όλα βρίσκονται στον αέρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.248 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 28/2014 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκλογή των µελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.grr ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 1/2017 από (20-1- 2017) της

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

6/ 1 / / 8 /2014

6/ 1 / / 8 /2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 28 εκεµβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ:79086 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Κων Καραµανλή

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Οικονοµική ενίσχυση του ΥΠΕΣ σε δήµους και σε Περιφέρειες. Απλήρωτοι και αγανακτισµένοι

ÈÑÉÁÓÉÏ. Οικονοµική ενίσχυση του ΥΠΕΣ σε δήµους και σε Περιφέρειες. Απλήρωτοι και αγανακτισµένοι ÈÑÉÁÓÉÏÔéìÞ: 0,10 åõñþ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & Ä. ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1786 Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

ΓΕΝΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Διεύθυνση:Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληρ.: κ. Π. Λινάρδος Τηλ.: 210 5537 309 Fax: 210 5537 279 Email: Ελευσίνα. 08 / 09 /2011 Αρ. Πρωτ. 21413

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ,

Επικαιρότητα. της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό. τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων του ΒΕΑ, Επικαιρότητα Αθήνα 27-9-2013 Παραθέτουμε πιο κάτω τις σύντομες ειδήσεις από την επικαιρότητα της ημέρας. (Για περισσότερες πληροφορίες στον ημερήσιο οικονομικό τύπο ή στο Τμήμα Τύπου - Εκδόσεων & Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 27/11/2014 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. για δυναμική διεκδίκηση των πόρων που δικαιούται η Αυτοδιοίκηση από την Πολιτεία. Με τη δημιουργία κοινού

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιµη κα Υπουργέ,

Αξιότιµοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιµη κα Υπουργέ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδικας: 117 43, Αθήνα Τηλ.: 213-2063750 Fax: 2106984182 E-mail: gperatt@patt.gov.gr Ιστοσελίδα: www.patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ Το πρόγραµµα του Εθνικού Κτηµατολογίου δέκα χρόνια από την έναρξή του βρίσκεται στην πιο κρίσιµη φάση του.αυτό οφείλεται τόσο στα πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι, 12.03.2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Αρ. Πρωτ.: Τηλέφωνο: 2132038305 ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Έγκριση ή µη σύστασης Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Καλύβια Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Καλύβια 08-03-2017 Ταχ. /νση: Αθηνών & Ρ. Φερραίου Τ.Κ. 190 10 Καλύβια Αριθµ. Αποφ. 51 Τηλ.: 2299320340 Fax: 2299048653 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε συνέχεια της κατάθεσης του σχεδίου του νέου αναπτυξιακού νόμου στη Βουλή, απέστειλε στον υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 8/2015 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.53 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ορισµός µελών του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015

Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..) του ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας οικονοµικού έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 31/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.283 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση Ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝ ΡΑΣ ΗΜΟΥ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 2-2015 Συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας ΜΑΝ ΡΑΣ του ήµου Μάνδρας-

Διαβάστε περισσότερα

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών

Από τα έσοδα του κληροδοτήµατος Ιωάννη Αποστολίδη, κατόπιν επιλογής, φοιτητή όλων των Σχολών και των Τµηµάτων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 26 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8783 ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟ ΩΝ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση : Κ. Καραµανλή 1 Πληρ.: Κελεφού Αµαλία Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800

21 υπάλληλοι (επί συνόλου 24) ποσό : Ώρες απογευµατινές: Ώρες νυκτερινές : 800. Ώρες Κυριακών & Εξαιρέσιµων : 800 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 210 4194249 50 56 FAX : 210 4194257 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά Τηλ.: Φαξ: Site: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Κυδωνίας 29, Χανιά 731 35 Τηλ.: 28213 40600 Φαξ: 28210 93300 E-mail: dimos@chania.gr Site: www.chania.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Χανιά 14/05/2012 Αριθµ. Απόφ.:209 Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ANΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ. ΚΩ. : 185 35 ΤΗΛ. : 213-2022103 FAX : 213-2022139

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μάνδρα 30.12.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αριθ. πρωτ. 29018 ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑ Σ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 460 H ήµαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Αφού έλαβε υπόψη Τα άρθρα 59 και 282 παρ. 16 του Ν.3852/10

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 16 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 16 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)».

ΘΕΜΑ: Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βώλακος με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βώλακος (ΔΗ.ΚΕ. ΒΩΛΑΚΟΣ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΥΡΓΟΣ 14-1 - 2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 18331/09 ΤΜΗΜΑ: ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ & Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ: Μανωλοπούλου & Κοκκίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. ΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΜΤΠΥ ΑΠΑΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΘΕΜΑ: "Κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ επί των δαπανών των Σχολικών Επιτροπών". Σχετικά: τα µε αριθµ. διεκπ. 12828/-4-2007, 2150/0-5-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο Μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ευτέρα 21 Νοεµβρίου 2011 Εκλογές Επιµελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: Υπενθύµιση υπόδειξης εκπροσώπων για την άσκηση εκλογικού δικαιώµατος. Το Επιµελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Σµύρνη, 25-5-2017 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ. πρωτ: 15849 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 14 Πληροφορίες: Γεωργίου Μαρία Τηλ: 213-2025851-853 Fax: 213-2025846

Διαβάστε περισσότερα

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής

Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΜΑΤΩΝ του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος στη συνάντηση µε τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη Αθήνα, Τρίτη 16 Ιουνίου 2009 Η µεταποίηση στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1069/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 1069/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,29 Νοεμβρίου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ.289887/2941 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/03/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 2359 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100, Ρόδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοµοτηνή 3-1-2013 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Αριθ.πρωτ: 233 ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθ. 8/2013 Ο ήµαρχος Κοµοτηνής αφού έλαβε υπόψη τα άρθρα 58,59 και 282 παρ 16 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1, Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Από τα πρακτικά υπ αριθ. 17/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θερμαϊκού Αριθ. Απόφασης:267 /2014 Θέμα: Ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού, δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΙΟ ΑΝΟΙΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΙΑΣ ΙΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΙΑ ΤΟ ΕΠΙΙΧΕΙΙΡΗΣΙΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015 2019 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΙΙΑΡΤΟΥ -- ΘΕΣΠΙΙΕΩΝ Με τον Κώδικα ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων»

Τ.Κ Βασιλείου Τσιτσάνη 31. ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ αριθ. 229/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Τρικκαίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίκαλα 23 / 12 / 2011 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 74667 ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΥΠ/ΡΙΞΗΣ ΗΜ. ΕΡΓΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΗΜ. ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ E.ΠΟΙ.ΖΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

µέλος «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 8406/06/Β/86/15 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «SATO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΙΤΙΟΥ» ΑΡ. ΜΑΕ : 8406/06/B/86/15 Της 4ης Ιουνίου 2013 Στην Ελευσίνα Aττικής, σήµερα την 4 η Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής

Περιοχή Παρέμβασης. Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας. Δικαίωμα Συμμετοχής Αθήνα 1/5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΥΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Ο ήµαρχος ΕΥΡΩΤΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σκάλα 01/01/2013 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 140 ΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ Αριθ. Απόφασης: 1 Ταχ. /νση: Σκάλα Ταχ. Κώδικας: 23051 Τηλέφωνο: 2735360028 FAX: 2735024032 ΘΕΜΑ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

============================================================================

============================================================================ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Posted by berto926-02 Jun 2011 07:16 ΚΥΡΙΕ ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΗΜΕΡΑ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ,ΑΠΕΣΤΕΙΛΑ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,ΜΕ ΤΗΝ ΒΗΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΔΙΑ ΑΥΤΟ!ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας».

Κέρκυρα 14/12/2015 Αριθµ.Πρωτ.: Θέµα: «Ανάθεση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή ηµάρχου» στους Προϊσταµένους οργανικών µονάδων ήµου Κέρκυρας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Μαράσλειο Μέγαρο Λεωφ. Αλεξάνδρας 6 Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613.62770 26613.62775 Fax: 26610.25555 Κέρκυρα 14/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ

ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ ΑΝΤΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της απελθούσας την 9.4.2013 ιοίκησης της Κτηµατολόγιο ΑΕ Αθήνα, 16 Απριλίου 2013 Σαράντα µήνες µετά την ανάληψη της ευθύνης διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ και µετά την απόφαση για ορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ: Άννα Διανά ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ: 3 ΑΘΗΝΑ 6/11/2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 14/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, ώρα 18:30 20:00.

Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 14/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, ώρα 18:30 20:00. Αρ. Φακ.5.10.3 (2013) Α/Α 14/2013 Πρακτικά Συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου με Α/Α 14/2013 στα γραφεία του Δήμου Τσερίου, την Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013, ώρα 18:30 20:00 Παρόντες Αλκιβιάδης Κωνσταντίνου Χριστάκης

Διαβάστε περισσότερα

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα:

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τους Μετόχους της Εταιρείας για τα ακόλουθα ζητήματα: «ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 13 10 του κ.ν. 2190/1920 Δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΡ-ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 104/2013 ΘΕΜΑ: 20 ο Τρικάλων. Έγκριση συνδιοργάνωσης πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002854021 2015-06-17

15REQ002854021 2015-06-17 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 28328/17.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 22 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 16.06.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και

Εγκύκλιος. Οδηγίες εφαρµογής της υπ αριθµ / κοινής Υπουργικής απόφασης περί Καθορισµού προδιαγραφών, όρων και Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα

Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές. Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Πώς θα μειωθούν δραστικά οι φορολογικοί συντελεστές Σε 20% κατ αρχήν και 15% στη συνέχεια η επιβάρυνση για νομικά πρόσωπα Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014 10:26 UPD:10:27 Αναδημοσίευση από τη «Ναυτεμπορική».

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία

Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία Τι είπε ο Γιάννης Στουρνάρας στην Επιτροπή της Βουλής για Τράπεζες και οικονοµία «Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία ενισχύουν τις προβλέψεις για σταδιακή επάνοδο της οικονοµίας σε αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ

Χολαργός, Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 25-01-2017 Αρ. Πρωτ.: Γ..Μ.Ε. οικ.17407

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.:

Πληρ. : Τ. Καραµάνη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Πειραιάς, 22 Ιουλίου 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς σας ενημερώνει ότι, υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου, από την Υπουργό Οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1578/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους.

ΠΟΛ 1163/2016. ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΠΟΛ 1163/2016 ιακοπή εργασιών φορολογουμένων (φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) βάσει του πραγματικού χρόνου παύσης των εργασιών τους. ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των

(β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των (β) Αρμοδιότητες Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού & Παιδείας (Αρμοδιότητες σε θέματα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) 1. Μεριµνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδοµών για την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 88/2014 /Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 88/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΑΠΟΦΑΣΗ 1489 /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 30/09/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αρ. πρωτ. οικ. : 14398 Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο Δηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Α ΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει, βάσει αναφορών ενδιαφεροµένων, ότι το Υπουργείο Εργασίας απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις

22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 22η ιδακτική Ενότητα ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παρατηρήσεις, Σχόλια, Επεξηγήσεις 1. Η οργάνωση του Κράτους (σ. 86) Την τοπική αυτοδιοίκηση - που οργανώθηκε για πρώτη φορά µε το νόµο της 27ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 5ης/2017 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2016. O ήµαρχος Μινώα Πεδιάδας, κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρκαλοχώρι, 11/01/2016 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 337 Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Πληρ.: Γραφείο ηµάρχου Τηλ.: 28913 40335 & -300 Fax: 28910 29096 e-mail: minoa@minoapediadas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 22/ 2011 ΕΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ. 244 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής

Δ/νση Οικονομικού Πανεπιστημίου 254, Πάτρα. ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 695/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 196101/1823 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα