ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ"

Transcript

1 ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ Φηιόινγνο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ο Μηλστθόο πνιηηηζκόο είλαη από ηνπο πξώηνπο πνιηηηζκνύο ζηνλ Διιαδηθό ρώξν θαη ν ζπνπδαηόηεξνο πξνειιεληθόο πνιηηηζκόο. Γεκηνπξγήζεθε θαη άθκαζε ζηελ Κξήηε ( π.υ). Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο. Οη αλαζθαθέο έθεξαλ ζην θσο ηέζζεξα κεγάια αλάθηνξα (Κλσζνύ, Φαηζηνύ, Μαιίσλ, Εάθξνπ) θαζώο θαη αληίζηνηρνπο νηθηζκνύο. Βξέζεθαλ όκσο θαη άιινη νηθηζκνί, νηθήκαηα αξθεηά κεγάια (επαύιεηο), θαζώο θαη ιηκεληθέο ε- γθαηαζηάζεηο, όπσο θαη επξήκαηα ζε ζπήιαηα. Έλα αξθεηά κεγάιν νδηθό δίθηπν ζπλδέεη (ζπλέδεε) όινπο ηνπο νηθηζκνύο. Απνηειεί πξόθιεζε ε πξνζπάζεηα γηα ηε Υαξηνγξάθεζε ησλ βαζηθόηεξσλ θέληξσλ νηθηζκώλ απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ πνιηηηζκνύ. Οη θαλόλεο ηεο Υαξηνγξαθηθήο επηζηήκεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζύγρξνλε ηερλνινγία, δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απεηθνληζζεί δπλακηθά θαη ζηαηηθά ε εμέιημε ηνπ ζύλζεηνπ δηθηύνπ νξγάλσζεο, δηνίθεζεο, αλάπηπμεο θαη πξνθαλώο θπξηαξρίαο ηεο Μηλστθήο «Γπλαζηείαο». Με ηνλ ηξόπν απηό, κπνξεί λα επηηεπρζεί κηα πξώηε αλάγλσζε ηεο αξρήο, ηεο άλζεζεο θαη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ. Λέμεηο θιεηδηά: Μηλστθόο πνιηηηζκόο, Αλαθηνξηθά Κέληξα, Δπαύιεηο, Οηθηζκνί, Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, Πνιπκέζα

2 1. ΔΗΑΓΧΓΖ «Κξήηε ηηο γαη εζηη, κέζσ ελί νίλνπη πόλησ θαιή θαη πίεηξα, πεξίξξπηνο. Δλ δ άλζξσπνη πνιινί, απεηξέζηνη, θαη ελλήθνληα πόιεεο άιιε δ άιισλ γιώζζα κεκηγκέλε. Δλ κελ Αραηνί ελ δ Δηεόθξεηεο κεγαιήηνξεο,ελ δε Κύδσλεο, Γσξηέεο ηε ηξηράτθεο δίνη Σε Πειαζγνί Σεζη δ ελί Κλσζόο, κεγάιε πόιηο.» (Οκήξνπ Οδύζζεηα η ) «Κάπνπ ππάξρεη ε Κξήηε, λεζί, ζηε κέζε ελόο πειάγνπ βακέλνπ ζην καβί, πινύζην θαη εύθνξν, ζαιαζζνθίιεην ην θαηνηθνύλ πνιινί, άλζξσπνη αλαξίζκεηνη, ζε πόιεηο ελελήληα. Μεηθηή ε γιώζζα ηνπο θαη αλάθαηε, αλάινγα κε ηε θπιή Άιινη Αραηνί, άιινη βέξνη Κξεηηθνί, γελλαίνη, Δθεί θαη νη Γσξηείο ζηα ηξία ρσξηζκέλνη, θη αθόκε Οη Κύδσλεο θαη νη ζείνη Πειαζγνί. Αλάκεζά ηνπο ε Κλσζόο κεγάιε πόιε.» (κεηαθξ. Γ. Ν. Μαξσλίηεο) Απηέο είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζέηεη ν Όκεξνο ζρεηηθά κε ηελ Κξήηε. Ζ αιήζεηα είλαη όηη πξηλ από ηηο κεγάιεο αλαζθαθέο, νη νπνίεο άξρηζαλ ζην λεζί γύξσ ζηα 1900 από μέλνπο θαη Έιιελεο αξραηνιόγνπο, ειάρηζηα πξάγκαηα ήηαλ γλσζηά γηα ηε Μηλστθή Κξήηε. Ζ η- ζηνξία ηεο ράλνληαλ ζηα όξηα ηνπ ζξύινπ. Οη αλαζθαθέο δηθαίσζαλ ηνλ Όκεξν, απνθαιύπηνληαο πιήζνο Μηλστθά θέληξα, αλάκεζά ηνπο ηέζζεξα αλαθηνξηθά, θέληξα δειαδή πνπ αλαπηύρζεθαλ γύξσ από έλα παιάηη. Οη αξραίνη ζπγγξαθείο κηινύλ θπξίσο γηα ηνλ Μίλσα, ηνλ βαζηιηά ηεο Κλσζνύ, ν νπνίνο ήηαλ ζνθόο λνκνζέηεο, δίθαηνο δηθαζηήο 1 θαη κεγάινο ζαιαζζνθξάηνξαο. Ο Θνπθπδίδεο αλαθέξεη όηη ν Μίλσαο, πξώηνο, θπξηάξρεζε ζην Αηγαίν κε ην ζηόιν ηνπ, θαηέθηεζε θαη απνίθηζε ηηο Κπθιάδεο, δηώρλνληαο ηνπο Κάξεο θαη απαιιάζζνληαο ηηο ζάιαζζεο από ηνπο πεηξαηέο. Ο Πιάηωλ αλαθέξεηαη ζην βαξύ θόξν ππνηέιεηαο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα πιεξώλνπλ νη θάηνηθνη ηεο Αηηηθήο ζην Μίλσα θαη ν Αξηζηνηέιεο απνδίδεη ηε ζαιαζζνθξαηνξία ηνπ ζηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξήηεο. Δίλαη βέβαην όηη ε ζέζε ηεο Κξήηεο ζηάζεθε ηδηαίηεξα επλντθή, ηόζν γηα ηελ θπξηαξρία ησλ Μηλστηώλ ζηε ζάιαζζα, όζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηνπ ζαπκαζηνύ πνιηηηζκνύ ηνπο. ην ζηαπξνδξόκη απηό ησλ ηξηώλ επείξσλ, ζπλαληήζεθαλ θαη ζπγρσλεύζεθαλ ηα θπιεηηθά ζηνηρεία θαη ηα πνιηηηζηηθά ξεύκαηα ηεο Αζίαο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Δπξώπεο. Γεκηνπξγήζεθαλ, έηζη, λένη ηξόπνη δσήο, λέα θνζκνζεσξία θαη εληειώο ηδηαίηεξε ηέρλε πνπ εθπιήζζεη α- θόκα θαη ζήκεξα κε ηελ πνηθηινκνξθία ηεο θαη ηε θξεζθάδα ηεο. Σν θαιό θιίκα ηεο Κξήηεο θαη ην εύθνξν έδαθόο ηεο ππήξμαλ δύν αθόκε παξάγνληεο, νη νπνίνη επλόεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ. Αιιά θαη ε καθξνρξόληα εηξήλε πνπ επηθξάηεζε ζηελ Κξήηε βνήζεζε ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμή ηνπ. (Υάξηεο 1, 2) 1 Γη απηό, κεηά ην ζάλαηό ηνπ έγηλε δηθαζηήο ηνπ Κάησ θόζκνπ καδί κε ην Ραδάκαλζπ θαη ηνλ Αηαθό

3 Υάξηεο 1. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξήηεο Υάξηεο 2. Αλάγιπθν, Βπζνκεηξηθέο θακπύιεο, ύζηεκα Οηθηζκώλ θαη Οδηθό Γίθηπν ζηελ Κξήηε Πόηε θαηνηθήζεθε γηα πξώηε θνξά ε Κξήηε, είλαη πξνο ην παξόλ άγλσζην. Σα παιαηόηεξα ί- ρλε αλζξώπηλεο δσήο ζην λεζί εκθαλίδνληαη, θάπσο μαθληθά, ζηελ Κλωζό. Ο κεγάινο εξεπλεηήο ηεο Μηλστθήο Κξήηεο, Αξζνύξνο Έβαλο, αλαθάιπςε ην 1900, θάησ από ηηο απιέο ηνπ Μηλστθνύ αλαθηόξνπ, νιόθιεξν λενιηζηθό ζπλνηθηζκό -κηα αιεζηλή πόιε- ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρή ησλ λενιηζηθώλ ρξόλσλ (6000 π.υ. πεξίπνπ). Πνιιά ζπήιαηα ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο από ηνπο Κξήηεο. Δπξήκαηα ηεο κέζεο λενιηζηθήο πεξηόδνπ δείρλνπλ εγθαηαζηάζεηο θαη ζε άιια κέξε ηεο Κξήηεο (Γόξηπλα, Καηζακπά). Ζ ηειεπηαία πεξίνδνο ηεο λενιηζηθήο επνρήο βξίζθεη ηελ Κξήηε κε έλα αξθεηά ππθλό δίθηπν νηθηζκώλ. Πξνθαλώο, ε κεηάβαζε από ηε λενιηζηθή επνρή ζηνλ Μηλστθό Πνιηηηζκό δελ πξέπεη λα έγηλε απόηνκα, αθνύ αξθεηά ζηνηρεία ηνπ λενιηζηθνύ πνιηηηζκνύ εμαθνινύζεζαλ λα ππάξρνπλ θαη λα εμειίζζνληαη. (Υάξηεο 3, Δηθόλα 1)

4 Υάξηεο 3. Σα Παιαηόηεξα ίρλε δσήο ζηελ Κξήηε Δηθόλα 1. Νενιηζηθή Ππμίδα κε ραξαθηή δηαθόζκεζε 2. ΟΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΜΗΝΧΨΚΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΦΑΔΗ ΣΟΤ ΟΗΚΗΣΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ 2.1. Ζ ΠΡΟΑΝΑΚΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - 1 ε ΦΑΖ ( π.υ.) Ζ 1 ε θάζε, ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ είλαη ε Πξναλαθηνξηθή πεξίνδνο ε νπνία ηνπνζεηείηαη από ην 2600 έσο ην 1900 π.υ. πεξίπνπ. Γύξσ ζην 2600 π.υ. θαίλεηαη όηη κηθξέο, ζηελ αξρή, πιεζπζκηαθέο νκάδεο δηείζδπζαλ ζηελ Κξήηε. Ζ πξνέιεπζή ηνπο είλαη ακθηζβεηνύκελε. Ζ Μηθξά Αζία θαη ε Αίγππηνο είλαη δύν από ηηο πηζαλόηεξεο πεξηνρέο. (Υάξηεο 4)

5 Υάξηεο 4. Ζ Πξνέιεπζε ηνπ Μηλστθνύ Πνιηηηζκνύ Γελ πξέπεη λα έθεξαλ ηδηαίηεξε αλαζηάησζε θαη κάιινλ ζπλππήξμαλ εηξεληθά κε ηνπο πξνεγνύκελνπο θαηνίθνπο ηνπ λεζηνύ, πξνζζέηνληαο ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο ζηνλ ήδε ππάξρνληα. Αξρίδεη ε ρξήζε ησλ κεηάιισλ, θπξίσο ηνπ ραιθνύ. Οη νκάδεο ζηε ζπλέρεηα γίλνληαλ όιν θαη πνιππιεζέζηεξεο, κε απνηέιεζκα ηελ αθνκνίσζε ησλ παιαηνηέξσλ πιεζπζκώλ. Από εθεί θαη κεηά, ε εμέιημε ηνπ πνιηηηζκνύ ππήξμε γξήγνξε κε ηε ρξήζε ησλ άθζνλσλ πόξσλ ηνπ λεζηνύ θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ, αξρηθά ζηνπο γεηηνληθνύο ρώξνπο θαη αξγόηεξα πην καθξηά. Παξόηη ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ ηα ζπήιαηα δελ εγθαηαιείπνληαη, θηίδνληαη λένη νηθηζκνί κε ππθλή δόκεζε, ρσξίο όκσο πνιενδνκηθή δηάηαμε. Σα ζπίηηα είλαη γεξά, θαηαζθεπαζκέλα κε πέηξα θαη πιίλζνπο, κε πνιιά δσκάηηα, πιαθόζηξσηεο απιέο θαη ζπρλά θόθθηλνπο ζνβάδεο. Υάξηεο 5. Οη θπξηόηεξνη Οηθηζκνί ηεο Πξναλαθηνξηθήο Πεξηόδνπ ( π.υ.)

6 Οη θπξηόηεξνη νηθηζκνί βξίζθνληαη ζε επίθαηξεο γηα ην εκπόξην ζέζεηο, όπσο ν νηθηζκόο ηεο Βαζηιηθήο ζηνλ ηζζκό ηεο Ηεξάπεηξαο, θαη νη νηθηζκνί Μόρινπ ζηα Βόξεηα παξάιηα θαη Μύξηνπ ζηα Νόηηα. Γεκηνπξγνύληαη θαη άιινη νηθηζκνί ζηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο, νη νπνίνη ζηεξίδνληαη ζηε Γεσξγία θαη ηελ Κηελνηξνθία. Οηθνδνκηθά ιείςαλα απηήο ηεο πεξηόδνπ εληνπίδνληαη θαη ζηε Εάθξν. (Υάξηεο 5) Πνιινί είλαη νη ηάθνη απηήο ηεο πεξηόδνπ, ζνισηνί θαη κεγάινη (Μεζαξά), θηηζηνί θάησ από ην βξάρν (Μόρινο), ιαμεπηνί (Αγηά Φωηηά εηείαο), ή ηαθηθά πεξηθξάγκαηα (Αξράλεο, Υξπζόιαθθνο Μαιίωλ, Παιαίθαζηξν, Εάθξνο). (Υάξηεο 6) Υάξηεο 6. Οη θπξηόηεξνη Θνισηνί Σάθνη ηεο Πξναλαθηνξηθήο Πεξηόδνπ ( π.υ.) 2.2. Ζ ΠΑΛΑΗΟΑΝΑΚΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - 2 ε ΦΑΖ ( π.υ.) Ζ θάζε απηή, γλσζηή σο «Παιαηναλαθηνξηθή», θαιύπηεη ηελ πεξίνδν π.υ. Ά- γλσζηα παξακέλνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα θαη ηα αίηηα ηα νπνία γύξσ ζηα 1900 π.υ. έθεξαλ ηελ απόηνκε κεηαβνιή ζηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο. Ζ νηθνδόκεζε κεγάισλ αλαθηόξσλ ζηα Μηλστθά θέληξα πνπ δέζπνδαλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Κξήηε, δείρλεη ζπγθέληξσζε εμνπζίαο ζηα ρέξηα βαζηιέσλ θαη λέν ζύζηεκα δηαθπβέξλεζεο. Σα γεγνλόηα απηά κπνξεί λα κε δηαδξακαηίδνληαη κόλν ζηελ Κξήηε, αιιά λα έρνπλ ζρέζε κε γεληθόηεξεο κεηαβνιέο ζηνλ επξύηεξν γεσγξαθηθό ρώξν θαζώο θαη κε κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ. Ζ αλαθάιπςε πεξηζζνηέξσλ αλαθηόξσλ (θαζέλα αληηζηνηρεί ζε κεγάιν δσηηθό ρώξν ηεο Κεληξηθήο ή ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο) απνθαιύπηεη όηη, νη βαζηιείο πνπ ζπγθέληξσλαλ ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπο, είηε είραλ αλαδεηρζεί από ηνπο ηνπάξρεο είηε θαηόξζσζαλ λα επηβιεζνύλ αλάκεζα ζηνπο αξρεγνύο ησλ ζεκαληηθώλ, γηα ηελ νηθνλνκία ηνπ ηόπνπ, πεξηνρώλ. ηνλ βόξεην θεληξηθό πεδηλό ρώξν, ζηελ Κλωζό, όπνπ από αηώλεο άθκαδε ζεκαληηθόο νηθηζκόο, θηίδεηαη ην κεγαιύηεξν αλάθηνξν. ηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο (ζηε Νόηηα Κεληξηθή Κξήηε όπνπ άλζηδαλ πνιινί νηθηζκνί) θαη αθξηβώο ζηνλ ιόθν πνπ ειέγρεη ηελ είζνδν από ηε ζάιαζζα, θηίδεηαη ην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ. ηε ισξίδα, πνπ απιώλεηαη ζε κήθνο πνιιώλ ρηιηνκέηξσλ από ηελ πεξηνρή ηεο Κλσζνύ πξνο ηα αλαηνιηθά, θηίδεηαη ηξίην αλάθηνξν, απηό ησλ Μαιίωλ, έδξα ζεκαληηθνύ δηνηθεηηθνύ θέληξνπ. Τπνινγίδεηαη όηη έλα ηέηαξην αλάθηνξν-δηνηθεηηθό θέληξν είρε ηδξπζεί ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε. Λείςαλα θηηξίσλ πνπ βξέζεθαλ ζηε Εάθξν ηνπνζεηνύληαη ζ απηή ηελ πεξίνδν.

7 Γπηηθόηεξα από ην πςειό νξεηλό ζπγθξόηεκα ηεο Ίδεο (Φεινξείηε), ζηνλ δσηηθό ρώξν ηεο πεδηάδαο ηνπ Ακαξίνπ Ρεζύκλεο (πεξηνρή Μνλαζηεξαθίνπ), ήιζε ζην θσο έλα κηθξόηεξν α- λάθηνξν. Γελ ππάξρεη βεβαηόηεηα γηα ηελ ύπαξμε αλαθηνξηθώλ θέληξσλ ζηε Γπηηθή Κξήηε, κνινλόηη ηειεπηαίεο έξεπλεο έδσζαλ άθζνλα ζηνηρεία γηα ηελ επέθηαζε θαη ζ απηή ηελ πεξηνρή ησλ παιαηναλαθηνξηθώλ νηθηζκώλ. Πηζαλόηεξν είλαη λα ππήξρε ζηελ πεδηλή δώλε ησλ Υαλίσλ θάπνην αλαθηνξηθό θέληξν, ίζσο όρη καθξηά από ηε ζεκεξηλή πόιε, όπνπ εκθαλίζζεθαλ παιαηναλαθηνξηθά ιείςαλα. ύκθσλα κε κηα ειιεληθή, ζθνηεηλή θάπσο, παξάδνζε, ζηε Βαιραλία (Υαληά) ηδξύζεθε πόιε από ην βαζηιέα Μίλσα. (Υάξηεο 7) Υάξηεο 7. Αλαθηνξηθά Κέληξα ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο Πεξηόδνπ ( π.υ.) Σα αλάθηνξα νηθνδνκήζεθαλ από ηελ αξρή ζαλ πνιπζύλζεηα θηίξηα, πνπ καξηπξνύλ ηελ νξγάλσζε ηεο ζπγθεληξσηηθήο εμνπζίαο ησλ βαζηιέσλ, κηα γξαθεηνθξαηηθή δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε εθιεθηήο παξαγσγήο κέζα ζηα αλαθηνξηθά εξγαζηήξηα. Σα ηερληθά έξγα πνπ εμππεξέηεζαλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ησλ παιαηώλ αλαθηόξσλ πξνμελνύλ θαηάπιεμε. Τπήξραλ δξόκνη θαη πνιύ θαιά νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ εγθαηαζηάζεηο πνπ εμαζθάιηδαλ πόζηκν λεξό. ηελ Κλσζό, ην πόζηκν λεξό έθηαλε κέζα ζε πήιηλνπο ζσιήλεο από κηα πεγή ηνπ βνπλνύ Γηνύθηαο (ην Μηλσηθό όλνκα ήηαλ Ηπθηόο), από απόζηαζε πεξίπνπ δέθα ρηιηνκέηξσλ. (Δηθόλα 2) Δηθόλα 2. Όςεηο Καηνηθηώλ ζηε Μηλστθή Κξήηε Ζ ηέρλε απηή ηελ πεξίνδν θηάλεη ζε κεγάιε αθκή θαη, εθηόο από ηελ αξρηηεθηνληθή ε νπνία α- ληηθαηνπηξίδεηαη ζηα αλάθηνξα, ε θεξακηθή θηάλεη ζε επίπεδν ηειεηόηεηαο. Σν δσγξαθηθό ζηνηρείν ζπλδπάδεηαη κε ην πιαζηηθό, ελώ ε πνιύρξσκε δηαθνζκεηηθή απνδίδεη κε ζαπκαζηό ηξόπν ην ζηνηρείν ηεο δπλακηθήο θίλεζεο. Έμνρα θαη κνλαδηθά δείγκαηα απνηεινύλ ηα Κακαξαϊθά αγγεία (νλνκαζία πνπ ηνπο δόζεθε από ην ζπήιαην ησλ Κακαξώλ, όπνπ βξέζεθαλ). Σελ Πα-

8 ιαηναλαθηνξηθή πεινπιαζηηθή ηε γλσξίδνπκε θαιύηεξα από ηα αλαζήκαηα ζηα ηεξά Κνξπθώλ (ηόπνπο ιαηξείαο ζε θνξπθέο ιόθσλ ή βνπλώλ). Σα γλσζηόηεξα είλαη ηνπ Πεηζνθά, ηνπ Πηζθνθέθαινπ, ηνπ Γηνύρηα, ηνπ Καινύ Υωξηνύ, ηνπ Κόθηλα, ηνπ Σξαόζηαινπ, ηνπ Βξύζηλα. Δηθόλα 3. Σνηρνγξαθία ηεο «Παξηδηάλαο» - Αλάθηνξν Κλσζνύ Δηθόλα 4. Φξνπηηέξα Κακαξατθή κε νιόγιπθα άζπξα άλζε Δηθόλα 5. Κόζκεκα ησλ Μειηζζώλ Γεκηνπξγνύληαη επίζεο θαη εμαίξεηεο ηερληθήο θνζκήκαηα, όπσο ην γλσζηόηαην θόζκεκα ησλ κειηζζώλ από ην Υξπζόιαθθν Μαιίωλ, θαζώο θαη ζθξαγηδόιηζνη. (Δηθόλεο 3, 4, 5) Μηα ηξνκαθηηθή, πηζαλόλ, ζεηζκηθή θαηαζηξνθή, ε νπνία ηνπνζεηείηαη γύξσ ζην 1700 π.υ. πεξίπνπ, γθξεκίδεη ηα αλάθηνξα θαη αθαλίδεη πεξηνρέο. Μεηά ηε ζενκελία, νη θάηνηθνη ζπζπεηξώζεθαλ ζε κηα γηγαληηαία πξνζπάζεηα, πνπ έδσζε ηελ επθαηξία γηα αλαλέσζε ηεο κνξθήο ηνπ πνιηηηζκνύ θαη αλαδηνξγάλσζε ηεο δσήο ζηελ Κξήηε Ζ ΝΔΟΑΝΑΚΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ- 3 ε ΦΑΖ ( π.υ.) Αξρίδεη, ινηπόλ, ε 3 ε θάζε ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ, ε ρξπζή πεξίνδνο ηεο αλάπηπμήο ηνπ. Ζ θάζε απηή νλνκάδεηαη Νεναλαθηνξηθή επνρή θαη θαιύπηεη ηελ πεξίνδν π.υ. πεξίπνπ. Σα θύξηα ζηνηρεία ηεο αθκήο κπνξεί θαλείο λα ηα αλαδεηήζεη ζε όιεο ηηο εθδειώζεηο ηεο δσήο, πνιηηηθήο, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, ζξεζθεπηηθήο, δεκόζηαο θαη ηδησηηθήο θαη ζε όιεο ηηο κνξθέο ηεο ηέρλεο. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ε νηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή, ηδηαίηεξα ε αξρηηεθηνληθή ησλ αλαθηόξσλ, α- λέπηπμε κνξθέο ζαπκάζηα πξνζαξκνζκέλεο ζην θιίκα ηεο Κξήηεο θαη ζηελ αλάγθε λα κελ α-

9 πνκνλσζεί ν άλζξσπνο από ηε θύζε. Ζ αλνηθνδόκεζε ησλ αλαθηόξσλ έγηλε επάλσ ζε νξγαλσκέλα ζρέδηα ηθαλώλ αξρηηεθηόλσλ. Οη αξρηηέθηνλεο απηνί αθ ελόο, θαξπώζεθαλ ηελ καθξά πείξα ησλ παιαηναλαθηνξηθώλ ρξόλσλ θαη αθ εηέξνπ, πξνζάξκνζαλ ηα αξρηηεθηνληθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηηο λέεο ζπλζήθεο, κε πξννπηηθή επξύηεξεο κειινληηθήο εμέιημεο. Α. ΣΑ ΜΔΓΑΛΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ ΟΗ ΜΔΓΑΛΟΗ «ΟΗΚΗΜΟΗ» Σέζζεξα κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα, απηήο ηεο πεξηόδνπ, έρνπλ έξζεη ζην θσο. Πξόθεηηαη γηα ηα αλάθηνξα-θέληξα ηεο Κλσζνύ, ηεο Φαηζηνύ, ησλ Μαιίσλ θαη ηεο Εάθξνπ. Σα αλάθηνξα είλαη πνιπδαίδαια θαη πνιπώξνθα. ε όια αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο βαζηθέο αξρέο ζηε δηάηαμε ηνπ γεληθνύ ζρεδίνπ. Κύξην ζηνηρείν ήηαλ ε θεληξηθή απιή. Γύξσ από απηή απιώζεθε πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ην ππόινηπν θηίξην αιιά, κε βαζηθνύο άμνλεο από βνξά πξνο λόην ησλ δύν θπξίσλ πηεξύγσλ. νθά κειεηεκέλν είλαη θαη ην πδξεπηηθό θαη απνρεηεπηηθό ηνπο δίθηπν. (Υάξηεο 8) Υάξηεο 8. Έθηαζε ησλ Αλαθηνξηθώλ Κέληξσλ θαηά ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) Σν αλάθηνξν ηεο Κλωζνύ μεπέξαζε θάζε πξνεγνύκελν ζε έθηαζε, πνιπηέιεηα θαη κεγαινπξέπεηα. Σν εκβαδόλ ηνπ έθηαζε ηα η.κ. Απνηεινύληαλ από βαζηιηθά δηακεξίζκαηα, δηακεξίζκαηα γηα ηηο ηεξέο ηειεηέο, αίζνπζεο ζπκπνζίσλ θαη ηειεηώλ, ζηνέο, ινπηξά, εξγαζηήξηα, απνζήθεο, θιηκαθνζηάζηα. Απηό ην πιήζνο ησλ ρώξσλ ηνπ δηακόξθσζε θαη ηνλ κύζν ηνπ ιαβύξηλζνπ. Γύξσ από ην ηεξάζηην θηηξηαθό ζπγθξόηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε κηα απόζηαζε πεξίπνπ ηεζζάξσλ ρηιηνκέηξσλ από ηε ζάιαζζα, απισλόηαλ κηα αηείρηζηε πόιε θαηνίθσλ. Αλ ππνινγηζηνύλ κάιηζηα θαη νη θάηνηθνη ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο, ν ζπλνιηθόο πιεζπζκόο πξέπεη λα μεπεξλνύζε ηηο θαηνίθνπο. Ήηαλ ην κεγαιύηεξν αζηηθό θέληξν ηεο επξωπαϊθήο επείξνπ εθείλεο ηεο επνρήο. (Δηθόλεο 6, 7, 8, 9)

10 Δηθόλα 6. Κλσζόο Ηζνκεηξηθή απεηθόληζε θαη ζηνηρεία ηνπ Αλαθηόξνπ Δηθόλα 7. Αλάθηνξν Κλσζνύ: Σν ηειεηόηεξν απνρεηεπηηθό ζύζηεκα ηνπ δπηηθνύ θόζκνπ έσο ηε Ρσκατθή επνρή Δηθόλα 8. ρέδην θάηνςεο Αλαθηόξνπ Κλσζνύ

11 Δηθόλα 9. Γεληθή άπνςε ηνπ Αλαθηόξνπ Κλσζνύ Σν αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ είλαη θαηά πνιύ κηθξόηεξν, πεξίπνπ 9000 η.κ., ρηηζκέλν πάλσ ζ έ- λα ιόθν ζηε δπηηθή άθξε ηεο πεδηάδαο ηεο Μεζαξάο. Ο Γηόδσξνο αλαθέξεη όηη ε Φαηζηόο είλαη κηα από ηηο ηξεηο πόιεηο (νη άιιεο δύν είλαη ε Κλσζόο θαη ε Κπδσλία) πνπ έθηηζε ν Μίλσαο ζηελ Κξήηε. (Δηθόλα 10) Δηθόλα 10. Σν Αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ Σν αλάθηνξν ησλ Μαιίωλ κνινλόηη είλαη πησρόηεξν ζε πιηθά θαηαζθεπήο, ζε έθηαζε δελ π- ζηεξεί θαζόινπ από ην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ. Δίλαη ρηηζκέλν ζηελ αλαηνιηθή άθξε ηεο πεδηάδαο ησλ Μαιίσλ. Σν αλάθηνξν βξίζθεηαη θνληά ζηε ζάιαζζα, βόξεηα ηνπ δξόκνπ πνπ νδεγεί ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. Ζ ζέζε ηνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λαπηηιίαο. (Δηθόλα 11)

12 Δηθόλα 11. Σν Αλάθηνξν ησλ Μαιίσλ Δηθόλα 12. Σν Αλάθηνξν ηεο Εάθξνπ Σν ηέηαξην κεγάιν Μηλσηθό αλάθηνξν απνθαιύθζεθε ζηελ Κάηω Εάθξν. Ζ ηνπνζεζία βξίζθεηαη ζε κηθξό όξκν ηεο αλαηνιηθήο παξαιίαο, ζηελ άθξε ζηελήο θνηιάδαο αλάκεζα ζε ρακειά πςώκαηα. Ζ ζέζε απηή, απέλαληη από ηηο πξνθνηληθηθέο αθηέο θαη ηελ Αίγππην, εμεγεί ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αθκή απηνύ ηνπ ζεκαληηθνύ αλαθηνξηθνύ θέληξνπ. Σν αλάθηνξν ηεο Εάθξνπ είλαη ην κόλν από ηα Μηλσηθά αλάθηνξα πνπ βξέζεθε κε ηα ζεζαπξνθπιάθηά ηνπ αζύιεηα κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. ην βνξεηναλαηνιηθό ιόθν, επάλσ από ην αλάθηνξν, εθηείλνληαλ νηθνδνκήκαηα - παξαξηεκαηα πηζαλόλ ηνπ αλαθηόξνπ, ηα νπνία πξννξίδνληαλ γηα θαηνηθίεο αμησκαηνύρσλ, αιιά θαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο αλαθηνξηθήο δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη ζξεζθεπηηθήο δσήο. (Δηθόλα 12) Β. ΣΑ ΜΗΚΡΑ ΑΝΑΚΣΟΡΑ ΚΑΗ ΟΗ ΔΠΑΤΛΔΗ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟΗ «ΟΗΚΗΜΟΗ» Δθηόο από ηα κεγάια αλάθηνξα, αλαγλσξίζηεθαλ ζηηο ίδηεο ή γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη άιια κηθξόηεξα. Γελ είλαη εύθνιε ε εμαθξίβσζε ηνπ ζθνπνύ ηνλ νπνίν εμππεξεηνύζε ε ίδξπζή ηνπο. Γηα κεξηθά από απηά ζα κπνξνύζε θαλείο λα ππνζέζεη όηη πξννξίδνληαλ γηα ζεξηλή δηακνλή ησλ βαζηιέσλ. Κάπνηα άιια, πηζαλόλ είλαη θαηνηθίεο αμησκαηνύρσλ ή ηεξέσλ. Τπάξρεη όκσο θαη ε άπνςε εθείλσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ όηη ε θεληξηθή βαζηιηθή εμνπζία έρεη εμαζζελίζεη θαη έ- ρνπλ εκθαληζηεί θαη άιινη ηζρπξνί παξάγνληεο. Δπίζεο, ππάξρεη θαη ε ζεώξεζε όηη ηα κεγάια αλάθηνξα ήηαλ ηεξά ησλ ζεώλ θαη ηα κηθξόηεξα ήηαλ ηα αλάθηνξα ησλ βαζηιέσλ. ηελ πεξηνρή ησλ Αξραλώλ, ζε απόζηαζε 15 ρηιηνκέηξσλ από ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ, α- λαθαιύθζεθε πειώξην θηίξην κε θαηαζθεπή εθάκηιιε, αλ όρη θαη αλώηεξε, ηνπ αλαθηόξνπ ηεο Κλσζνύ, πνπ κνηάδεη κε αλάθηνξν. Θα κπνξνύζε λα είλαη ην ζεξηλό αλάθηνξν. ηνλ γεηηνληθό ιόθν Φνπξλί βξέζεθαλ ζνισηνί ηάθνη κε ραξαθηήξα βαζηιηθό ή πξηγθηπηθό. Αλάινγν ραξαθηήξα πξέπεη λα είρε θαη ε εθηεηακέλε έπαπιε πνπ αλαθαιύθζεθε ζηνλ ιόθν ηεο Αγίαο Σξηάδαο, ζε απόζηαζε ηξηώλ ρηιηνκέηξσλ από ην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνύ. Ζ έπαπιε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλα κηθξό παιάηη θαη ηα επξήκαηά ηεο, θαζώο θαη ησλ γεηηνληθώλ ηάθσλ, είλαη πξαγκαηηθά βαζηιηθά. Γηαθνξεηηθόο ήηαλ ν ραξαθηήξαο δύν άιισλ θηηξίσλ πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ Μηθξά Αλάθηνξα ζηελ Κλσζό θαη ζηα Μάιηα. Βξίζθνληαη ηόζν θνληά ζηα (Μεγάια) Αλάθηνξα πνπ δελ κπνξνύκε λα δερηνύκε ηε ζεξηλή ηνπο ρξήζε από ηνπο βαζηιείο. Αθόκε, είλαη πνιύ πηζαλόλ λα ππήξραλ ελδηαηηήκαηα εηδηθά γηα ηνπο βαζηιείο θαη ζηα ιηκάληα, όπνπ ζα θαηέβαηλαλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ βαζηιηθνύ εκπνξίνπ. Ζ Έπαπιε ηωλ Κξίλωλ, π.ρ., κέγαξν ζην ιηκάλη ηεο Ακληζνύ θαη ζηνιηζκέλν κε ηνηρνγξαθίεο βαζηιηθήο κεγαινπξέπεηαο, ί-

13 ζσο λα ρξεζηκνπνηνύληαλ από ηνλ βαζηιηά ηεο Κλσζνύ. Μεγάια θηίξηα ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ σο αλάθηνξα, βξέζεθαλ ζηα Γνπξληά θαη ζηνλ νηθηζκό ηεο Πιάηεο ηνπ Λαζεζίνπ. θνξπηζκέλα ζηελ ύπαηζξν, ηόζν ζηελ Κεληξηθή όζν θαη ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, θαη ζρεδόλ πάληνηε ζε πνιύ επίθαηξεο ζέζεηο, αλαθαιύθζεθαλ εθηεηακέλα θηίξηα, ηα νπνία ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξίζεη θαλείο σο αγξνηθίεο ή επαύιεηο. Σέηνηεο εγθαηαζηάζεηο είλαη: ηε Γπηηθή Κξήηε: ηνπ Απνδνύινπ Ρεζύκλεο θαη ησλ Υαλίωλ. ηελ Κεληξηθή Κξήηε: ηνπ Νίξνπ Υάλη, ηεο Σπιίζνπ, ηνπ Βαζππέηξνπ, ησλ Βηηζηιώλ ζηελ πεξηνρή Λπθάζηνπ, ηεο Μεηξνπόιεωο ηεο Γόξηπλνο θαη ηεο Πιάηεο ηνπ Λαζεζίνπ. ηελ Αλαηνιηθή Κξήηε: νη αγξνηθίεο ηεο εηείαο, ησλ Αριαδηώλ, ηνπ Πηζθνθεθάινπ, ηεο Ενπ, ηνπ Πξνθήηε Ζιία ηεο πεξηνρήο Πξαηζνύ, ηνπ Αγίνπ Κωλζηαληίλνπ ηεο ίδηαο πεξηνρήο θαη ηεο Δπάλω Εάθξνπ. (Υάξηεο 9) Υάξηεο 9. Αγξνηθίεο, Δπαύιεηο θαη Μηθξά Αλάθηνξα ζηελ Κξήηε θαηά ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) Γ. ΑΛΛΑ ΜΗΝΧΨΚΑ ΚΔΝΣΡΑ «ΟΗΚΗΜΟΗ» Δθηόο από ηηο Μηλστθέο πόιεηο πνπ ήηαλ θηηζκέλεο γύξσ από ηα κεγάια αλάθηνξα, εξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά θαη θάπνηα αθόκε Μηλστθά θέληξα ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε. Ζ πόιε ησλ Γνπξληώλ κε άγλσζηε Μηλστθή νλνκαζία, από ηε ζεκαληηθή ηεο ζέζε αζθνύζε ηνλ έιεγρν ζην ζηελό πέξαζκα από ζάιαζζα ζε ζάιαζζα ηεο Κξήηεο, δειαδή, ζηνλ Ηζζκό ηεο Ηεξάπεηξαο. ην μεξνλήζη ηεο Φείξαο, πνπ βξίζθεηαη ζηνλ επξύρσξν θόιπν ηνπ Μεξακπέιινπ, είρε αθκάζεη έλαο εκπνξηθόο θαη λαπηηθόο νηθηζκόο, θηηζκέλνο ακθηζεαηξηθά ζηελ πιαγηά κηαο γιώζζαο μεξάο, πνπ ζρεκάηηδε ιηκάλη εμαζθαιηζκέλν από ηνπο αλέκνπο. Γε γλσξίδνπκε πνιιά γηα ηα ιηκάληα ηεο Κλσζνύ, Πόξν θαη Καηζακπά θαη Ακληζό, ηα ν- πνία ζηνλ Όκεξν ραξαθηεξίδνληαη «ιηκέλεο ραιεπνί». Άιια ιηκάληα ππήξμαλ: ζηα Μάηαια, ζηνλ Κνκκό, ζηελ Ηεξάπεηξα, ζην Μαθξύ Γηαιό, ζηνπο όξκνπο ησλ Μαιίωλ, ηνπ Μεξακπέιινπ, ηνπ Μόρινπ, ηεο εηείαο. Πξνο ηα δπηηθά, ιηκάληα εκθαλίδνληαη ζηνπο όξκνπο ηεο Ρίζπκλαο (Ρεζύκλνπ) θαη Βαιραλίαο (Υαλίωλ). Πνιύ πινύζηνο θαη εμαηξεηηθά θαινρηηζκέλνο ήηαλ θαη ν ιηκεληθόο νηθηζκόο ηνπ Παιαηθάζηξνπ. Δίρε ξπκνηνκηθό ζρέδην θαη άλεηα ζπίηηα. (Υάξηεο 10)

14 Υάξηεο 10. Άιια Μηλστθά Κέληξα «Οηθηζκνί» ζηελ Κξήηε θαηά ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) Γ. ΠΖΛΑΗΑ ΝΑΟΗ ΗΔΡΑ ΚΟΡΤΦΧΝ «ΟΗΚΗΜΟΗ» ηα ρξόληα ηεο αθκήο ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ νη κεγάινη λανί ήηαλ άγλσζηνη. Ζ ιαηξεία γίλνληαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρώξνπο ζην παιάηη θαη ζηηο επαύιεηο. Γίλνληαλ όκσο, όπσο θαη παιαηόηεξα, θαη κέζα ζε ζπήιαηα. Σα πην γλσζηά από απηά είλαη: Σν Γηθηαίν άληξν (όπνπ ε Ρέα έθξπςε ηνλ Γία), ην ζπήιαην ηεο Δηιεηζπίαο (ζεάο ηνπ Έξσηα θαη ηεο αλαπαξαγσγήο) ζηελ Ακληζό, ην ζπήιαην ηνπ Αξθαινρωξίνπ, ζην νπνίν κάιινλ ιαηξεύνληαλ θάπνηνο πνιεκηθόο ζεόο, ην ζπήιαην ησλ Κακαξώλ θαη άιια. (Υάξηεο 11) Υάξηεο 11. Ηεξά πήιαηα ζηελ Κξήηε θαηά ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) Καη ζε θνξπθέο βνπλώλ πξνζέθεξαλ ιαηξεία νη Μηλσΐηεο, όπσο ζηα Αζηεξνύζηα, ζην Γηνύθηα, ην Φηιέξεκν. (Υάξηεο 12)

15 Υάξηεο 12. Ηεξά Κνξπθώλ ζηελ Κξήηε θαηά ηε Νεναλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) Υάξηεο 13. Μπθελατθά Κέληξα ζηελ Κξήηε θαηά ηε Μεηαλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) 2.4. Ζ ΜΔΣΑΝΑΚΣΟΡΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - 4 ε ΦΑΖ ( π.υ.) Μεηαμύ 1500 π.υ. θαη 1450 π.υ. κηα αθόκε κεγάιε θαηαζηξνθή έπιεμε ηελ Κξήηε. ύκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ θαζεγεηή Μαξηλάηνπ - ν νπνίνο, θάλνληαο αλαζθαθέο ζην επίλεην ηεο Κλσζνύ, ηελ Ακληζό, βξήθε εθαηζηεηαθό πιηθό - πξόθεηηαη γηα έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο, ε νπνία έιαβε ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο. Παιηξξντθά θύκαηα έπλημαλ ηα βόξεηα παξάιηα ηεο Κξήηεο. Ζ θαηαζηξνθή ππήξμε νινθιεξσηηθή. Καλέλα αλάθηνξν δελ επέδεζε, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ, ην νπνίν πιένλ απνηειεί έδξα κηαο λέαο δπλαζηείαο πνπ έθηαζε εθεί από ηελ θπξίσο Διιάδα.

16 Άιινη εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε αηηία ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Μηλστθνύ πνιηηηζκνύ ήηαλ ε ε- πηδξνκή ηωλ Αραηώλ. Ζ επνρή κεηαμύ 1450 θαη 1100 π.υ. απνηειεί ηε Μεηαλαθηνξηθή επνρή ηεο Κξήηεο. Οη Αραηνί ρηίδνπλ ηα δηθά ηνπο κέγαξα θαη πνιιά από ηα κπθελατθά θέληξα α- πιώλνληαη, ηώξα, ζ όιε ηελ Κξήηε (Κπδωλία, Πνιπξξήληα, Κίζακνο, Κλωζόο, Γόξηπλα, Φαηζηόο, Λύηηνο, Αξθαδία, Ρύηην θ.ι.π.). (Υάξηεο 13) 3. ΣΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ Σν νδηθό δίθηπν ηεο Κξήηεο αλεπηπγκέλν ήδε από ηα παιαηναλαθηνξηθά ρξόληα, έγηλε ππθλόηεξν θαηά ηε λεναλαθηνξηθή πεξίνδν θαη εθνδηάζηεθε κε πιήζνο ηερληθά έξγα, νδνθπιάθηα, μελώλεο θ.ι.π. Οη δξόκνη ήηαλ ιηζόζηξσηνη θαη ζπλέδεαλ ηηο πόιεηο, ηα ιηκάληα, ηα ρσξηά θαη ηηο επαύιεηο κεηαμύ ηνπο. Θεσξείηαη ζρεδόλ βέβαην όηη ππήξρε κηα παξαιηαθή νδόο πνπ ζπλέδεε κεηαμύ ηνπο όινπο ηνπο νηθηζκνύο πνπ βξίζθνληαλ θαηά κήθνο ηεο βόξεηαο παξαιίαο, ζε κηθξή απόζηαζε από ηε ζάιαζζα ή δίπια ηεο. Γειαδή, δηέξρνληαλ: από ην Γάδη, θνληά από ηηο εθβνιέο ηνπ Αικπξνύ θαη ηνπ Γηόθπξνπ, από ηα ιηκάληα ηεο Κλωζνύ, ζηηο εθβνιέο ηνπ Καηξάηνπ, από ηελ Ακληζό, από ηα θέληξα ηνπ Νίξνπ, ησλ Γνπξληώλ, ηωλ Γνπβώλ, ηνπ Αληζαξά, ησλ Μαιίωλ, ηνπ ίζη, ηεο Μηιάηνπ. (Υάξηεο 14) Υάξηεο 14. Σν Οδηθό Γίθηπν ζηελ Κξήηε θαηά ηε Μεηαλαθηνξηθή Πεξίνδν ( π.υ.) Άιινη δξόκνη από ηελ Κλωζό νδεγνύζαλ πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ λεζηνύ ζηηο Αξράλεο θαη ην Βαζύπεηξν. Από εθεί ζηξέθνληαλ πξνο ηε Λύθαζην θαη δηα κέζνπ ηεο Γόξηπλνο θαη ηεο Φαηζηνύ έθηαλαλ ζηνλ Κνκκό ζην δπηηθό άθξν ηεο Μεζαξάο. Ο δξόκνο πξνο ηε Γπηηθή Κξήηε πεξλνύζε από ηελ Σύιηζν, ην θιαβόθακπν, ηηο Γωληέο Μαιεβηδίνπ. Αιιά θαη από ηελ πεξηνρή ηεο Φαηζηνύ δηα κέζνπ ηεο Αγίαο Γαιήλεο θαη ηνπ Α- πνδνύινπ, κπνξνύζε θάπνηνο λα πάεη ζην Ρέζπκλν. (Υάξηεο 15)

17 Υάξηεο 15. Παξαζαιάζζηα θαη Ζπεηξσηηθέο Οδνί ζηελ Κξήηε Ζ αλαθάιπςε ζην Παιαίθαζηξν κηθξνύ ηεηξάηξνρνπ ακαμηνύ βεβαηώλεη όηη είραλ δηακνξθσζεί δξόκνη, θαηάιιεινη θαη γηα κηθξά ηξνρήιαηα νρήκαηα. Σέηνηα νρήκαηα, παξάιιεια κε ηα δώα βνεζνύζαλ θαη ζηηο κεηαθνξέο ησλ θνξηίσλ από ηελ ύπαηζξν ζηνπο νηθηζκνύο θαη ζηα ιηκάληα. (Δηθόλεο 13, 14) Δηθόλα 13. Μηθξό ηξνρήιαην ακάμη Δηθόλα 14. Γξόκνο ηεο πόιεο Γνπξληά

18 4. ΔΠΗΛΟΓΟ Από ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα, θάπσο έηζη κπνξνύκε λα ραξηνγξαθήζνπκε ηα Κέληξα ηνπ Μηλστθνύ Πνιηηηζκνύ. Διπίδνπκε θαη επρόκαζηε ζύληνκα λα έξζνπλ ζην θσο πεξηζζόηεξα ζηνηρεία, λα απνθξππηνγξαθεζνύλ θαη νη αξραηόηεξεο ηεο Γξακκηθήο Β γξαθέο θαη λα θσηίζνπλ πεξηζζόηεξν απηόλ ηνλ κνλαδηθό πνιηηηζκό. (Δηθόλεο 15, 16) Δηθόλα 15. Ο Γίζθνο ηεο Φαηζηνύ Δηθόλα 16. Κήπνο κε πνπιηά (πέξδηθεο)

19 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Αιεμίνπ ηπιηαλόο, «Οδεγόο Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Ζξαθιείνπ. Μηλσηθόο Πνιηηηζκόο. Γεληθή Γ/λζηο Αξραηνηήησλ θαη Αλαζηειώζεσο», Αζήλαη «Ηζηνξία ηνπ Διιεληθνύ Έζλνπο», Σόκνο Α. Δθδνηηθή Αζελώλ. 3. Λνγηάδνπ-Πιάησλνο σζώ, «Κξήηε. Αξραηνινγία Ηζηνξία», Δθδόζεηο Γ&Η. Μαζηνπιάθεο, Αζήλα. 4. Παπαπνζηόινπ Η.Α., «Κξήηε. Κλσζόο Φαηζηόο Μάιηα Αγ. Σξηάδα Εάθξνο θαη ην Μνπζείν Ζξαθιείνπ», Δθδόζεηο ΚΛΔΗΩ, Αζήλα «Παηξηδνγλσζία. Διιήλσλ Σόπνη: ρξόληα Ηζηνξίαο», Δθδόζεηο: Δθεκεξίδα ΔΘΝΟ, ηόκνο 6 νο θαη 7 νο. 6. Andronicos Manolis, «Herakleion Museum and Rrchaelogical Sites of Crete», Ekdotike Athenon, s.a., Athens Botsford k Robinson, «Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία Αλαζεσξεκέλε από ηνλ θαζεγεηή Donald Kagan», Mνξθσηηθό Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο. Αζήλα Faure Paul, «Ζ θαζεκεξηλή δσή ζηελ Κξήηε ηε Μηλσηθή Δπνρή. Μεηάθξαζε Έιιεο Η. Αγγέινπ», Δθδόζεηο Παπαδήκα, Αζήλα 1988.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ.

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ. ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΠΟΗΚΗΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ ΣΧΝ ΜΗΝΧΨΣΧΝ. ΜΗΑ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ. Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπηθ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ Φηιόινγνο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Οη Μηλσΐηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server

Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Η αξρή ζύλδεζεο Client-Server Δηαθνκηζηήο (Server) Πξνζθέξεη ππεξεζίεο ζηνπο Πειάηεο (Client) Μεγάινη ππνινγηζηέο γηα ηηο ππεξεζίεο Internet (π.ρ. WWW, FTP) Λακβάλεη εξσηήζεηο θαη δίδεη απαληήζεηο Πειάηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύλζετα Δίθτπα. com+plex: with+ -fold (having parts) Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός

Σύλζετα Δίθτπα. com+plex: with+ -fold (having parts) Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός Σύλζετα Δίθτπα com+plex: with+ -fold (having parts) Διδάζκων Δημήηριος Καηζαρός Δηάιεμε 6ε: 08/03/2017 1 Μεηρικές κενηρικόηηηας Centrality measures 2 Περιεχόμενα Κεντρικότητα βαθμού (degree centrality)

Διαβάστε περισσότερα

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο:

Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: Ι.ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ ΕΓΓΤ ΑΝΑΣΟΛΗ Η ΑΙΓΤΠΣΟ Να επηιέμεηε θαη λα γξάςεηε ηε ζσζηή απάληεζε γηα θάζε νκάδα από ηηο αθόινπζεο ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο: 1. Τνλ 12ν αη. π.φ. νη Λανί ηεο Θάιαζζαο αλάγθαζαλ ηνπο Αηγππηίνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα