Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ"

Transcript

1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΣΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Α Π Λ Α Ι Σ Ι Α Τ Η Σ Ε Σ Μ Η Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Ε Ρ Ε Υ Ν Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Κ Α Ι Κ Α Ι Ν Ο Τ Ο Μ Ι Α Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ «Συµµετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα» ARTEMIS/0409

2 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν 1. Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), κατά τη συνεδρία της 26 ης Ιανουαρίου 2009, αποφάσισε την προκήρυξη της «ΕΣΜΗΣ Προγραµµάτων για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία » ( ΕΣΜΗ ). 2. Σύµφωνα µε την Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ , οι προτάσεις έργων υποβάλλονται στα πλαίσια Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων. 3. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά στη ράση «Συµµετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα» του Προγράµµατος «ιεθνής Συνεργασία». Η Πρόσκληση περιέχει, ανάµεσα σε άλλα, πληροφορίες σχετικά µε τους γενικούς στόχους του Προγράµµατος και τους ειδικούς στόχους της ράσης, τον προϋπολογισµό, τη µέθοδο και το ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης ανά έργο, τις επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών, τους δικαιούχους, το αναγκαίο δίκτυο συνεργασίας και τους περιορισµούς συµµετοχής, καθώς επίσης και τις διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης, διαπραγµάτευσης, χρηµατοδότησης και παρακολούθησης των έργων. 4. Το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας καλεί τους ενδιαφερόµενους φορείς, οργανισµούς, επιχειρήσεις και πρόσωπα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης να υποβάλουν προτάσεις και αιτήσεις για εκπόνηση υψηλού επιπέδου έργων και υλοποίηση δραστηριοτήτων στα πλαίσια των στόχων και σύµφωνα µε τους όρους, τους κανονισµούς και τις προϋποθέσεις συµµετοχής της ΕΣΜΗΣ Οι προτάσεις έργων θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τα προβλεπόµενα: Στην «Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ », Στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, και Στον Οδηγό Συµπλήρωσης και τα Έντυπα Υποβολής Προτάσεων. Όλα τα αναγκαία έγγραφα και έντυπα, όπως επίσης και άλλο πληροφοριακό υλικό διατίθενται στον ιστοχώρο (www.research.org.cy), καθώς και στα γραφεία του ΙΠΕ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΗ ΡΑΣΗ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Άξονας V «Ανάπτυξη ιεθνούς ικτύωσης και Συνεργασίας» «ιεθνής Συνεργασία» «Συµµετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα» ARTEMIS/0409 Σελ. 2 από 10

3 Σ Τ Ο Χ Ο Ι Τ Ο Υ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Κ Α Ι Τ Η Σ Ρ Α Σ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η δικτύωση και συνεργασία της κυπριακής µε τη διεθνή ερευνητική κοινότητα αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς σκοπούς του ΙΠΕ. Μέσα από τις διεθνείς συνεργασίες µεταφέρονται στους κυπριακούς οργανισµούς και επιχειρήσεις τεχνογνωσία και χρήσιµες εµπειρίες και διευρύνονται οι δυνατότητες εξασφάλισης διεθνούς χρηµατοδότησης για υλοποίηση ερευνητικών έργων. Ιδιαίτερης σηµασίας θεωρείται η ανάπτυξη συνεργασιών ανάµεσα στους κυπριακούς ερευνητικούς φορείς και σε σηµαντικούς σε παγκόσµιο επίπεδο ερευνητικούς οργανισµούς. Οι συνεργασίες αυτές, πέρα από το ότι προωθούν τη µεταφορά πολύτιµων εµπειριών και γνώσεων στην Κύπρο, συµβάλλουν και στον προσανατολισµό των δραστηριοτήτων των ερευνητικών µονάδων της Κύπρου σε νέες κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογίας, γύρω από κρίσιµα θέµατα για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Το Πρόγραµµα «ιεθνής Συνεργασία» προσφέρει τη δυνατότητα σε κυπριακούς ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις να συµµετέχουν σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράµµατα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας για τα οποία απαιτείται η εξασφάλιση εθνικής χρηµατοδότησης. Το Πρόγραµµα περιλαµβάνει τις ακόλουθες τρεις ράσεις: ράση «Στοχευµένη ιεθνής Συνεργασία», ράση «Συµµετοχή στο ESF», και. ΕΙ ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΡΑΣΗΣ Γενικός στόχος της ράσης «Συµµετοχή σε Κοινά Ευρωπαϊκά Προγράµµατα» είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονοµίας µέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας και τη δικτύωση των ερευνητικών οργανισµών και επιχειρήσεων της Κύπρου µε αντίστοιχους οργανισµούς από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσκληση ARTEMIS/0409 Η Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία (ΚΤΠ) ARTEMIS αποτελεί µία από τις έξι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου (Joint Technology Initiatives). Οι ΚΤΠ είναι συµπράξεις δηµόσιου ιδιωτικού τοµέα που δηµιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την επίτευξη στόχων σε στρατηγικούς τοµείς της έρευνας και της καινοτοµίας που είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Η ΚΤΠ ARTEMIS αφορά στα ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστών (Embedded Computing Systems) που χρησιµοποιούνται για τη λειτουργία µηχανών και που συχνά βρίσκονται σε παντός είδους ηλεκτρονικό εξοπλισµό και µηχανήµατα. Στόχος της ΚΤΠ ARTEMIS είναι να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιοµηχανία ώστε να ενοποιήσει και Σελ. 3 από 10

4 να ενδυναµώσει την παγκόσµια ηγετική της θέση στις ενσωµατωµένες τεχνολογίες υπολογιστών. Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Ε Ρ Γ Ο Υ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΡΓΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Στην Παρούσα Πρόσκληση είναι δυνατή η υποβολή έργων µε: δραστηριότητες Βιοµηχανικής (εφαρµοσµένης) Έρευνας ή δραστηριότητες σε Πειραµατική Ανάπτυξη Από 12 µέχρι 36 µήνες. Θ Ε Μ Α Τ Ι Κ Ε Σ Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στόχο έχει την ανάπτυξη εξελιγµένων πρωτοτύπων ενσωµατωµένων συστηµάτων (computer embedded systems) έτσι ώστε να υπάρξει δυνατότητα εφαρµογής τους τουλάχιστον σε έναν από τους ακόλουθους ερευνητικούς τοµείς και βιοµηχανικές προτεραιότητες: Reference designs and architecture Seamless connectivity and middleware Design methods and tools Οι προτάσεις έργων µπορούν να εντάσσονται σε ένα από τα ακόλουθα οκτώ (8) υπό-προγράµµατα: SP1. Methods and processes for safety-relevant embedded systems SP2. Person-centric health management SP3. Smart environments and scalable digital services SP4. Efficient manufacturing and logistics SP5. Computing environments for embedded systems SP6. Security, privacy and dependability SP7. Embedded technology for sustainable urban life SP8. Human-centric design of embedded systems (Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προτεραιότητες που καλύπτει η Πρόσκληση περιλαµβάνονται στις σελ. 4-5 του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Πρόσκλησης). Σελ. 4 από 10

5 Ι Κ Τ Υ Α Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ - Ι Κ Α Ι Ο Υ Χ Ο Ι Οι προτάσεις έργων υποβάλλονται από ίκτυα Συνεργασίας, τα οποία θα πρέπει να περιλαµβάνουν κατ ελάχιστον τους ακόλουθους φορείς: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΙΕΘΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ Το ιεθνικό ίκτυο Συνεργασίας θα πρέπει να περιλαµβάνει φορείς από τουλάχιστον τρείς διαφορετικές χώρες, οι οποίες συµµετέχουν στην παρούσα Πρόσκληση (Κύπρος, Αυστρία, Βέλγιο, ανία, Γερµανία, Γαλλία, Εσθονία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία). Φορείς από άλλες χώρες-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να συµµετέχουν ως επιπρόσθετοι Φορείς του πιο πάνω ικτύου Συνεργασίας, εάν και εφόσον η συµµετοχή τους χρηµατοδοτηθεί από άλλες πηγές (π.χ. από τα αντίστοιχα εθνικά Προγράµµατα της χώρας τους, ή ακόµα και από ιδία χρηµατοδότηση). Ένας από τους συνεργαζόµενους φορείς, αναλαµβάνει το ρόλο του Συντονιστή του ιεθνικού ικτύου Συνεργασίας, ο οποίος θα έχει και την ευθύνη της ηλεκτρονικής υποβολής της Πρότασης στην Ιστοσελίδα της ΚΤΠ ARTEMIS (https://www.artemis-projects.eu) καθώς και τον κεντρικό συντονισµό / διαχείριση του έργου σε περίπτωση επιλογής του για χρηµατοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας Πρόσκλησης. ΙΚΤΥΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι γενικοί κανονισµοί και οι ορισµοί που αφορούν στο δικαίωµα συµµετοχής και υποβολής πρότασης, στις κατηγορίες φορέων και προσώπων και στους ρόλους των συµµετεχόντων περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ Η κυπριακή συµµετοχή στο απαιτούµενο ιεθνικό ίκτυο Συνεργασίας πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστο από τους ακόλουθους φορείς: ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ (ΑΦ) Ερευνητικός / Ακαδηµαϊκός Οργανισµός (κατ. Α.1 και Α.2) ή Επιχείρηση (κατ. Β.1, Β.2, Β.3 και Β.4) Κοινωφελής Οργανισµός (κατ. Γ.1 και Γ.2), µε µόνιµη έδρα στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή ηµοκρατία (εξαιρούνται οι περιοχές των Βρετανικών Βάσεων). ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ εν είναι υποχρεωτική η συµµετοχή Συνεργαζόµενου Φορέα (ΣΦ) από την Κύπρο. Ωστόσο, ως ΣΦ µπορούν να συµµετέχουν µέχρι τέσσερις (4) Φορείς. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σελ. 5 από 10

6 Οι Ορισµοί που χρησιµοποιούνται στην Πρόσκληση είναι σύµφωνοι µε αυτούς του «Τελικού Προσχεδίου» της Προκήρυξης της έσµης Οι κυριότεροι γενικοί περιορισµοί και προϋποθέσεις συµµετοχής σε προτάσεις έργων είναι: Κάθε πρόσωπο επιτρέπεται να συµµετέχει µόνο σε δύο προτάσεις έργων, στα πλαίσια της ίδιας Πρόσκλησης, ανεξάρτητα από το ρόλο που αναλαµβάνει σε κάθε πρόταση Κάθε πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει µόνο µε ένα φορέα απασχόλησης ή ως Ιδιώτης Ερευνητής, ανεξάρτητα εάν εργάζεται σε περισσότερους φορείς εν επιτρέπεται η συµµετοχή φορέα και προσώπου, για το οποίο το Σ του ΙΠΕ έχει λάβει απόφαση αποκλεισµού του από τα Προγράµµατα του Ιδρύµατος Κάθε πρόταση έργου µπορεί να περιλαµβάνει µόνο ένα Ιδιώτη Ερευνητή (ΙΕ) Τα βασικά µέλη της ερευνητικής οµάδας ορίζονται ονοµαστικά ώστε να αξιολογηθούν τα προσόντα και η εµπειρία τους. Η συµπερίληψη ερευνητών που δεν έχουν επιλεγεί στο στάδιο της επεξεργασίας της πρότασης θα δηλώνεται µε βάση της επιστηµονική τους ειδικότητα. ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εν υπάρχουν ειδικοί περιορισµοί ή προϋποθέσεις συµµετοχής για την Παρούσα Πρόσκληση. Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Σελ. 6 από 10

7 Το ΙΠΕ θα χρηµατοδοτήσει µόνο το µέρος των επιλέξιµων δαπανών που αφορά στους φορείς από την Κύπρο. Οι φορείς του εξωτερικού πρέπει να εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση από τους αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς οργανισµούς. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΡΓΟ Το Ανώτατο Ποσό Χρηµατοδότησης για Κυπριακούς Φορείς που συµµετέχουν ως Συντονιστές του ιεθνικού ικτύου, ανέρχεται στα ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Τα έργα που θα επιλεγούν στα πλαίσια της παρούσας Πρόσκλησης δε θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Σελ. 7 από 10

8 Ε Ν Τ Α Σ Η Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Η Σ Η Ένταση Ενίσχυσης που µπορεί να λάβει ένα έργο υπολογίζεται για κάθε φορέα που συµµετέχει ξεχωριστά, µε βάση τον Πίνακα που ακολουθεί και τις πρόνοιες της Προκήρυξης της ΕΣΜΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ - Υπολογισµός σύµφωνα µε τον Ερευνητικό Χαρακτήρα του Έργου Α.2 ραστηριότητες Βιοµηχανικής (Εφαρµοσµένης) Έρευνας Μικρή Επιχείρηση Μεσαία Επιχείρηση Μεγάλη Επιχείρηση Ερευνητικοί Oργανισµοί και Τµήµατα του ηµόσιου Τοµέα 70% 60% 50% 100% 1 Α.3 ραστηριότητες Πειραµατικής Ανάπτυξης 45% 35% 25% Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ - Προστίθεται στη Βασική Ένταση (εφόσον η ένταση δεν ξεπερνά ήδη το 80%) σε περίπτωση που το έργο καλύπτει µια από τις πιο κάτω ειδικές πρόνοιες: Επιχείρηση (Β1, Β2, Β3) Το έργο προβλέπει πραγµατική συνεργασία 2 µεταξύ δύο τουλάχιστον ανεξάρτητων µεταξύ τους επιχειρήσεων και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: - καµία µεµονωµένη επιχείρηση δεν επωµίζεται ποσοστό µεγαλύτερο από το 70% των επιλέξιµων δαπανών του έργου, - το έργο περιλαµβάνει συνεργασία µε τουλάχιστον µια ΜΜΕ ή διεξάγεται σε δύο, τουλάχιστον, διαφορετικά κράτη µέλη της Ε.Ε. 15% Το έργο προβλέπει πραγµατική συνεργασία µεταξύ µίας επιχείρησης και ενός ερευνητικού φορέα, εφόσον ο ερευνητικός φορέας επωµίζεται τουλάχιστον το 10% των επιλέξιµων δαπανών του έργου και έχει το δικαίωµα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων του έργου, στο βαθµό που αυτά απορρέουν από έρευνα διεξαχθείσα από τον εν λόγω φορέα. Στην περίπτωση βιοµηχανικής έρευνας, τα αποτελέσµατα του έργου τυγχάνουν ευρείας διάδοσης µέσω τεχνικών και επιστηµονικών διαλέξεων ή µέσω της δηµοσίευσής τους σε επιστηµονικά και τεχνικά περιοδικά ή διατίθενται σε αρχεία αποθήκευσης και ελεύθερη πρόσβαση (βάσεις δεδοµένων, οι οποίες προσφέρουν σε όλους πρόσβαση σε ανεπεξέργαστα ερευνητικά δεδοµένα), ή µέσω δωρεάν λογισµικού ή λογισµικού ανοικτής πηγής. Με την ολοκλήρωση της επιλογής των έργων, η ΚΤΠ ARTEMIS θα προχωρεί στη σύναψη συµφωνητικού µε τους συµµετέχοντες. Η χρηµατοδοτική συµβολή της ΚΤΠ ARTEMIS θα είναι 16,7% των επιλέξιµων δαπανών. Το ποσοστό αυτό θα αφαιρείται από τη χορηγία του ΙΠΕ. 1 Το ποσοστό ισχύει δεδοµένου ότι η χρηµατοδότηση δεν αφορά οικονοµικές δραστηριότητες για τον εν λόγω φορέα (π.χ. µίσθωση υποδοµών, παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις, πραγµατοποίηση έρευνας βάσει συµβάσεων). Σε περίπτωση που η χρηµατοδότηση αφορά οικονοµικές δραστηριότητες, ο φορέας θα αντιµετωπίζεται σχετικά µε το ποσοστό της έντασης ενίσχυσης ως Επιχείρηση. Σηµειώνεται ότι, οι Ερευνητικοί Φορείς, καθώς και τα Τµήµατα του ηµόσιου Τοµέα που διεξάγουν και τα δύο είδη δραστηριοτήτων θα πρέπει να τηρούν ξεχωριστούς λογαριασµούς για το κάθε είδος δραστηριότητας. 2 Για τους σκοπούς υπολογισµού της Έντασης Ενίσχυσης, η υπεργολαβία δεν θεωρείται πραγµατική συνεργασία. Σελ. 8 από 10

9 Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ι Μ Ε Σ Α Π Α Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Ο Υ Α. απάνες Προσωπικού ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΟΡΙΟ %* Αµοιβές για τους ερευνητές, τους τεχνικούς και το λοιπό προσωπικό υποστήριξης, στο βαθµό που απασχολούνται στο έργο. Οι αµοιβές του προσωπικού πρέπει να συµβαδίζουν µε τις συνήθεις πρακτικές του φορέα και να περιλαµβάνουν το κόστος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των συνδροµών σε ταµεία κοκ. Για τους ερευνητικούς φορείς και κοινωφελείς οργανισµούς, όπου οι µισθολογικές απολαβές του προσωπικού προέρχονται άµεσα ή έµµεσα από τον κρατικό προϋπολογισµό, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι επιπρόσθετες δαπάνες προσωπικού που προσλαµβάνεται ειδικά για σκοπούς υλοποίησης του έργου. Β. απάνες για Όργανα και Εξοπλισµό Αφορά στα έξοδα για αγορά οργάνων και εξοπλισµού. Αν τα όργανα και ο εξοπλισµός δεν χρησιµοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του χρήσιµου βίου τους για το έργο, επιλέξιµες θεωρούνται µόνο οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου και στο ποσοστό χρήσης του εξοπλισµού για τους σκοπούς του έργου. απάνες για απόσβεση υφιστάµενου εξοπλισµού δεν θεωρούνται επιλέξιµες. - Β.1 Πάγιος Εξοπλισµός: Αφορά δαπάνες αγοράς σύγχρονων ερευνητικών οργάνων και εξειδικευµένου ερευνητικού εξοπλισµού (Χρόνος Απόσβεσης: 5 χρόνια) Β.2 Εξοπλισµός σε Η/Υ και Λογισµικά Προγράµµατα: (Χρόνος Απόσβεσης: 3 χρόνια) Γ. απάνες για Κτιριακές Εγκαταστάσεις Η κατηγορία αφορά στα έξοδα για κτίρια στο βαθµό και για όσο χρόνο χρησιµοποιούνται για το έργο. Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες απόσβεσης που αντιστοιχούν στη διάρκεια του έργου και στο ποσοστό χρήσης των εγκαταστάσεων για τους σκοπούς του έργου.. απάνες για Αγορά Υπηρεσιών Η κατηγορία αναφέρεται στα έξοδα για συµβουλευτικές και παρεµφερείς υπηρεσίες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το έργο, περιλαµβανοµένων των ερευνών, των τεχνικών γνώσεων και των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας που έχουν αγορασθεί ή για τα οποία έχει ληφθεί άδεια εκµετάλλευσης από εξωτερικές πηγές σε τιµές ελεύθερης αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές συναλλαγές πραγµατοποιήθηκαν υπό πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες και ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο συµπαιγνίας. Στην κατηγορία αυτή πρέπει να περιλαµβάνονται για κάθε φορέα που η χρηµατοδότησή από το ΙΠΕ υπερβαίνει το ποσό των 50,000 ευρώ και έξοδα για διενέργεια Οικονοµικού Ελέγχου (Audit) από ανεξάρτητο Ελεγκτικό Οίκο. Ε. Έξοδα ιάχυσης και Εκµετάλλευσης Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται έξοδα τα οποία θα γίνουν για: «Αξιοποίηση και Εκµετάλλευση» των αποτελεσµάτων του έργου (αφορά µόνο δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από την ερευνητική δραστηριότητα και όχι από εµπορική ή άλλη αξιοποίηση). «ιάχυση» αποτελεσµάτων προς την επιστηµονική κοινότητα, τους ενδιαφερόµενους κοινωνικούς φορείς ή επιχειρήσεις, µέσω της οργάνωσης ηµερίδων και σεµιναρίων, καταχώρησης δηµοσιεύσεων σε τεχνικά και επιστηµονικά περιοδικά, συµµετοχή σε συνέδρια για παρουσίαση των αποτελεσµάτων κα. Στο προτεινόµενο έργο θα πρέπει να περιλαµβάνεται τουλάχιστον µία (1) δραστηριότητα «ιάχυσης» αποτελεσµάτων στην Κύπρο. ΣΤ. Συµπληρωµατικά Έξοδα ΣΤ.1 Μετακινήσεις απάνες µετακινήσεων (µέχρι 5 µέρες) για σκοπούς διεκπεραίωσης και συντονισµού της ερευνητικής δραστηριότητας στο εξωτερικό. ΣΤ.2 Αναλώσιµα απάνες για αναλώσιµα αναγκαία για την υλοποίηση πειραµατικών διεργασιών στα πλαίσια του έργου. εν περιλαµβάνονται γενική γραφειακή ύλη, χαρτί εκτύπωσης, µελάνια, ψηφιακοί δίσκοι κοκ. - 0% 10% 2% - - Σελ. 2 από 10

10 Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ι Μ Ε Σ Α Π Α Ν Ε Σ Ε Ρ Γ Ο Υ ΣΤ.3 Υπερκεφαλικά Γενικά λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν από την υλοποίηση του έργου (πχ ηλεκτρισµός, νερό, τηλέφωνα, γραµµατειακή υποστήριξη, λογιστήριο) και τη συντήρηση πάγιου εξοπλισµού. ΣΤ.4 Ειδικά Έξοδα Επιλέξιµες δαπάνες που προκύπτουν άµεσα από το έργο και δεν εντάσσονται στις πιο πάνω κατηγορίες. 20% - * Τα Όρια αναφέρονται στο συνολικό προϋπολογισµό του έργου. Οπου δεν αναφέρεται τιµή δεν ισχύει κανένας περιορισµός. Τ Ρ Ο Π Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Ο Τ Η Σ Η Σ Η Χρηµατοδότηση θα δίνεται κατά κανόνα σε τρεις δόσεις. Για τα έργα που θα συγχρηµατοδοτηθούν από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ ενδέχεται κατά τη ιαπραγµάτευση να καθοριστεί άλλη κατανοµή των δόσεων. Προκαταβολή Ενδιάµεση όση Τελική όση 35% µε την υπογραφή του Συµβολαίου Έργου Μέχρι 45% µε την αποδοχή της Ενδιάµεσης Έκθεσης από το ΙΠΕ Υπόλοιπο επιλέξιµων δαπανών µε την αποδοχή της Τελικής Έκθεσης Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Ο Προκαταρκτικός Έλεγχος των Προτάσεων µε Κυπριακή Συµµετοχή διεξάγεται κεντρικά από την ΚΤΠ ARTEMIS και από τον Εθνικό Φορέα Χρηµατοδότησης (ΙΠΕ) πριν από την υποβολή της Πλήρους Πρότασης Έργου (Full Project Proposal). Τα κριτήρια του Προκαταρκτικού Ελέγχου είναι τα ακόλουθα: Κριτήριο Εγκυρότητα Υποβολής Πληρότητα ικτύου Συνεργασίας Τήρηση Εντύπων, Εγγράφων και Έκτασης Κειµένου Ερµηνεία Ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβάλλεται α) εµπρόθεσµα, β) σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία υποβολής, γ) από φορείς που έχουν δικαίωµα υποβολής και δ) αφορά σε έργο που θα εκτελεστεί µέσα στα όρια ή για το άµεσο όφελος της Κυπριακής ηµοκρατίας. Ελέγχεται κατά πόσο καλύπτονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε σχέση µε το ίκτυο Συνεργασίας, σε ότι αφορά στη συµµετοχή προσώπων ή φορέων. Ελέγχεται α) κατά πόσο η πρόταση περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα έντυπα και συνοδευτικά έγγραφα που απαιτούνται και β) τηρούνται οι πρόνοιες σε σχέση µε την έκταση και µορφοποίηση του κειµένου. Σελ. 3 από 10

11 Τήρηση Γλώσσας Ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση υποβλήθηκε σε γλώσσα που επιτρεπόταν µε βάση τη σχετική πρόνοια της Πρόκλησης Συµβατότητα µε Στόχους Ειδικά Κριτήρια Ελέγχεται κατά πόσο το αντικείµενο της πρότασης αφορά στις θεµατικές που περιγράφονται στο Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης. εν υπάρχουν ειδικά Κριτήρια Ελέγχου για το ARTEMIS/0409 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η Επιστηµονική Αξιολόγηση θα διενεργείται µετά από σύσταση Επιστηµονικής Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες που θα υποδεικνύονται από την ΚΤΠ ARTEMIS, σύµφωνα µε τα κριτήρια που περιγράφονται στις σελ του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Πρόσκλησης. Ε Π Ι Λ Ο Γ Η / Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Η τελική επιλογή των έργων θα γίνεται από το Συµβούλιο ηµοσίων Αρχών της ΚΤΠ ARTEMIS που απαρτίζεται από εκπροσώπους των χρηµατοδοτικών οργανισµών των χωρών / περιοχών που συµµετέχουν στην Πρωτοβουλία, λαµβάνοντας υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και το διαθέσιµο προϋπολογισµό. Μετά το πέρας της αξιολόγησης και της διαδικασίας διαπραγµάτευσης µε την ΚΤΠ ARTEMIS, το ΙΠΕ θα καλεί τις επιλέξιµες προτάσεις έργων που έχουν Κυπριακή Συµµετοχή για διαπραγµάτευση, σύµφωνα µε την Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ Κατά την διαδικασία ιαπραγµάτευσης ο ΣΕ υποβάλλει στο ΙΠΕ: Αναλυτικό πρόγραµµα εργασίας και προϋπολογισµό που θα αφορούν αποκλειστικά την κυπριακή συµµετοχή στο έργο, Συµπληρωµατικά στοιχεία και δικαιολογητικά που θα ζητηθούν και θα αφορούν στο έργο και τους συµµετέχοντες, Τυχόν έγκριση από αρµόδιο σώµα που απαιτείται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, όπως πχ για έργα στα οποία απαιτείται βιοηθική αξιολόγηση (βλ. Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ ). Στην περίπτωση που τα πιο πάνω δεν υποβάλλονται σε εύλογο χρονικό διάστηµα, τότε το ΙΠΕ µπορεί να διακόψει τη διαδικασία Σελ. 4 από 10

12 ιαπραγµάτευσης. Κατά τη διαδικασία ιαπραγµάτευσης ελέγχονται τα πιο κάτω: ικαιούχοι Κριτήριο Χρονική ιάρκεια Τήρηση Προνοιών Προϋπολογισµού Πληρότητα Μεθοδολογίας Συµφωνητικό ικτύου Συνεργασίας Εξασφάλιση Εγκρίσεων Ερµηνεία Ελέγχεται κατά πόσο οι συµµετέχοντες στο έργο καλύπτουν τις απαιτήσεις της Πρόσκλησης. Προς τούτο ζητούνται και ελέγχονται πρόσθετα στοιχεία τεκµηρίωσης της εγκυρότητας συµµετοχής των δικαιούχων και των συνεργατών τους ανάλογα µε την κατηγορία κάθε φορέα όπως καταστατικό ίδρυσης και λειτουργίας, εγγραφή στον Έφορο Εταιρειών και Παραληπτών, ισολογισµοί τριών τελευταίων ετών, βεβαιώσεις για αριθµό εργαζοµένων κοκ. Ελέγχεται κατά πόσο η πρόταση αναφέρεται σε έργο που η χρονική του διάρκεια συνάδει µε τη σχετική πρόνοια της Πρόσκλησης. Ελέγχεται κατά πόσο α) ο προϋπολογισµός είναι µέσα στα όρια που καθορίζονται και µπορεί να καλυφθεί από τον Προϋπολογισµό της Πρόσκλησης και β) οι δαπάνες που προβλέπονται είναι επιλέξιµες. Ελέγχεται κατά πόσο όλες οι µεθοδολογικές τροποποιήσεις που τυχόν εισηγήθηκε η ΕΕΑ έχουν ενσωµατωθεί στο κείµενο της µεθοδολογίας. Ελέγχεται κατά πόσο o ικαιούχος έχει υποβάλει το Συµφωνητικό ικτύου Συνεργασίας που έχει συνάψει όλο το Κυπριακό ίκτυο µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες του ιεθνικού ικτύου. Ελέγχεται κατά πόσο έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις / άδειες που απαιτούνται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και σχετίζονται µε το αντικείµενο του έργου (βλ. Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ ). Σελ. 5 από 10

13 Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ω Ν ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Με την ολοκλήρωση της επιλογής των έργων, η ΚΤΠ ARTEMIS θα προχωρεί σε διαπραγµατεύσεις και κατόπιν στη σύναψη συµφωνητικού µε τους συµµετέχοντες. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προηγούµενη υπογραφή Συµβολαίου Έργου µε το χρηµατοδοτικό οργανισµό της χώρας - προέλευσης του κάθε συµµετέχοντα καθώς και η σύναψη συµφωνητικού δικτύου συνεργασίας µεταξύ των συµµετεχόντων στην πρόταση. Μετά την ολοκλήρωση της ιαπραγµάτευσης το ΙΠΕ θα καλεί τον εκπρόσωπο του ΑΦ και το ΣΕ της Κυπριακής Συµµετοχής για την υπογραφή του Συµβολαίου Έργου. Η υπογραφή του Συµβολαίου Έργου θα πρέπει να γίνεται µέχρι και ένα (1) µήνα µετά την κλήση για υπογραφή. Στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι του έργου δεν προσέλθουν έγκαιρα για υπογραφή τότε το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να µην προχωρήσει στην υπογραφή του. Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Π Α Ρ Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΟ ΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΚΤΠ ARTEMIS θα είναι υπεύθυνη για τη συνολική παρακολούθηση του τεχνικού µέρους των έργων και θα ορίσει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των ερευνητικών δραστηριοτήτων των έργων που υλοποιούνται. Ο οικονοµικός έλεγχος των έργων θα γίνεται από κοινού από την ΚΤΠ ARTEMIS και τον εθνικό φορέα χρηµατοδότησης στα πλαίσια της υποβολής των Εκθέσεων Προόδου. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Η παρακολούθηση της Κυπριακής Συµµετοχής στο έργο θα γίνεται από το ΙΠΕ σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία: ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η πρόοδος του έργου παρακολουθείται µέσω των Εκθέσεων Προόδου και άλλων στοιχείων που υποβάλλονται από τον ΑΦ στην ΚΤΠ ARTEMIS, στο πλαίσιο των προνοιών του Συµβολαίου του Έργου. Ο εθνικός φορέας χρηµατοδότησης (ΙΠΕ) θα ενηµερώνεται από την ΚΤΠ ARTEMIS για το αποτέλεσµα της αξιολόγησης των Εκθέσεων Προόδου. Για την καλύτερη παρακολούθηση του Έργου, το ΙΠΕ διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει επισκέψεις ελέγχου στις εγκαταστάσεις των φορέων του ικτύου και να ζητήσει τη γνωµάτευση εξωτερικών εµπειρογνωµόνων. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ Η ΚΤΠ ARTEMIS θα ορίζει στο Συµβόλαιο Έργου την περιοδικότητα και το Σελ. 6 από 10

14 ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟ ΟΥ συνολικό αριθµό των Εκθέσεων Προόδου που θα υποβάλλονται. Το ΙΠΕ δε θα απαιτεί την υποβολή επιπλέον Εκθέσεων Προόδου από αυτές που υποβάλλονται κεντρικά. Α Ξ Ι Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Α Ι Ι Α Χ Υ Σ Η Γ Ν Ω Σ Η Σ Οι όροι αξιοποίησης και διάχυσης της παραγόµενης γνώσης που θα προκύψει από το προτεινόµενο έργο εφαρµόζονται όπως περιγράφονται στην Προκήρυξη της ΕΣΜΗΣ Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ 1η ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ 2η ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 15 Απριλίου 2009, 17:00 (Τοπική ώρα Βρυξελλών) 3 Σεπτεµβρίου 2009, 17:00 (Τοπική ώρα Βρυξελλών) ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ α) Κεντρική υποβολή: Ειδικά Έντυπα Υποβολής, τα οποία βρίσκονται αναρτηµένα στην κεντρική Ιστοσελίδα της ΚΤΠ ARTEMIS (https://www.artemisprojects.eu/login/home). β) Υποβολή στον Εθνικό Φορέα Χρηµατοδότησης (ΙΠΕ): Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης για χρηµατοδότηση από το Συµβούλιο ηµοσίων Αρχών της ΚΤΠ ARTEMIS, θα ζητηθούν από το ΙΠΕ στο στάδιο της ιαπραγµάτευσης, συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά στην Κυπριακή Συµµετοχή. Ειδικά έντυπα Τύπου III βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ. Σε περίπτωση έγκρισης της πρότασης για χρηµατοδότηση από την Επιστηµονική Επιτροπή Αξιολόγησης, θα ζητηθούν στο στάδιο της ιαπραγµάτευσης, συµπληρωµατικά στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά την Κυπριακή Συµµετοχή. ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αγγλική Σελ. 7 από 10

15 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ α) Κεντρική υποβολή: Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης. H Πλήρης Πρόταση του ιεθνικού ικτύου Συνεργασίας πρέπει να υποβάλλεται από το Συντονιστή του ιεθνικού ικτύου Συνεργασίας της πρότασης στην Ιστοσελίδα της ΚΤΠ ARTEMIS (https://www.artemisprojects.eu/login/home). β) Υποβολή στον Εθνικό Φορέα Χρηµατοδότησης (ΙΠΕ): Ο Συντονιστής του Κυπριακού ικτύου Συνεργασίας θα πρέπει να υποβάλει παράλληλα στο ΙΠΕ τα Έντυπα Τύπου III (ισχύει η ίδια καταληκτική ηµεροµηνία). Οι προτάσεις/συµπληρωµατικά στοιχειά πρέπει να επιδίδονται διά χειρός στα γραφεία του ΙΠΕ ή να φθάνουν στο ταχυδροµικό κιβώτιο του ΙΠΕ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία που θα ορίζεται κατά την επικοινωνία κλήσης για διαπραγµάτευση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Τα Έντυπα Tύπου ΙΙΙ υποβάλλονται σε: δύο (2) εκτυπωµένα αντίγραφα τα οποία θα πρέπει να είναι δεµένα (συρραφή) σε ξεχωριστά τεύχη, και ένα (1) ψηφιακό δίσκο (CD-ROM) που θα περιλαµβάνει όλο το περιεχόµενο των Εντύπων CORNET II σε ένα αρχείο µε τη µορφή pdf ή Word µε χωρητικότητα που δεν ξεπερνά το 1Mb. Προτρέπονται οι Συντονιστές των έργων όπως ελέγχουν πριν την υποβολή των Εντύπων κατά πόσο έχει γίνει σωστή αντιγραφή του αρχείου στο ψηφιακό δίσκο, όπως επίσης και το µέγεθός του. Σελ. 8 από 10

16 Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όλες οι γενικές πληροφορίες σχετικά µε την παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων βρίσκονται αναρτηµένες στην κεντρική Ιστοσελίδα της ΚΤΠ ARTEMIS (https://www.artemis-ju.eu/call1) καθώς και στον ιστοχώρο του Ιδρύµατος Προώθησης Έρευνας. Οι ενδιαφερόµενοι προτρέπονται όπως µελετήσουν προσεκτικά τους κανονισµούς και κατευθυντήριες γραµµές για Υποβολή Προτάσεων στα πλαίσια της 2 ης Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας ARTEMIS, που επισυνάπτονται ως Παράρτηµατα Ι, II και ΙΙΙ στην παρούσα Πρόσκληση. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ Όλοι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητούν πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη από το Ίδρυµα Προώθησης Έρευνας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να επικοινωνούν µε τα αρµόδια στελέχη του ΙΠΕ για το χειρισµό της παρούσας Πρόσκλησης, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή/και τηλεφώνου στις ώρες λειτουργίας του Ιδρύµατος. ΑΡΜΟ ΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΗΛΕΚΤΡ.ΤΑΧ. Λίνα Τσούµπανου TΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ Σελ. 9 από 10

17 Κανονισµοί και Κατευθυντήριες Γραµµές για Υποβολή Πρότασης στα Πλαίσια της 2 ης Πρόσκλησης της Κοινής Τεχνολογικής Πρωτοβουλίας ARTEMIS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κριτήρια Επιλεξιµότητας 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Οδηγός προς Υποψήφιους 2009 Σελ. 10 από 10