SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ. Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ"

Transcript

1 Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ SOCIAL MEDIA & Εργαςία ςτο μάκθμα Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ Ομάδασ: Αςουκίδθσ Γεϊργιοσ Μάριοσ Μαχαιρά Γαλινθ Παςιά Αςτερία Σάτςθ Φωτεινι Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ ζργιοσ

2 ΤΝΟΨΗ Η παροφςα εργαςία ζγινε από μια αμάδα φοιτθτϊν του τμιματοσ Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν. κοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ μιασ καμπάνιασ για τθν προβολι και τθν προςζλκυςθ επιςκεπτϊν ςε υπάρχουςα ςελίδα ςτα social media κάποιασ επιχείρθςεσ. Εμείσ επιλζξαμε να εργαςτοφμε για τθν εταιρεία PLAYMOBIL. υναντθκικαμε με ζνα ςτζλεχοσ τθσ εταιρείασ, τθν κυρία Ευφραιμίδθ Ειρινθ, θ οποία είναι θ Marketing Director και υπεφκυνθ για τθν παρουςία τθσ εταιρείασ ςτα social media. Αφοφ μασ μίλθςε για τθν εταιρεία και μασ ενθμζρωςε για το τι κα ικελε από τθν καμπάνια, τθσ δϊςαμε τισ προτάςεισ μασ και με τθν κακοδιγθςι τθσ ξεκινιςαμε τθν καμπάνια. Όλθ θ καμπάνια περιγράφεται αναλυτικά μζςα ςτθν εργαςία: οι ςτόχοι που κζλαμε να πετφχουμε, τα βιματα που ακολουκιςαμε, οι δυςκολίεσ που αντιμετωπίςαμε αλλά και τι καταφζραμε τελικά. Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε κερμά τθν κυρία Ευφραιμίδθ για τθν βοικεια που μασ παρείχε κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ καμπάνιασ αλλά κυρίωσ για τθν ευκαιρία που μασ ζδωςε να εργαςτοφμε ςε μια πραγματικι καμπάνια και να αποκτιςουμε μια αλθκινι εργαςιακι εμπειρία. ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ PLAYMOBIL Η εταιρεία τισ αρχζσ του 1971 ο ιδιοκτιτθσ τθσ εταιρείασ «geobra Brandstätter», Horst Brandstätter, ηιτθςε από τον Hans Beck, επιπλοποιό και μοντελιςτι αεροπλάνων να αναπτφξει ζνα νζο παιχνίδι για παιδιά. Ο ςκοπόσ του ιταν ζνα ςφςτθμα παιχνιδιοφ που να εξελίςςεται ςυνζχεια και λόγω του μικροφ μεγζκουσ του προϊόντοσ να πετφχει χαμθλζσ τιμζσ. Ο Beck δοφλεψε για 3 χρόνια και το 1974 ςτθν διεκνι ζκκεςθ παιχνιδιϊν ςτθν Νυρεμβζργθ παρουςιάςτθκαν τα πρϊτα PLAYMOBIL. Ζνα χρόνο μετά, διανεμικθκαν για πρϊτθ φορά ςτθν αγορά. Από τότε, τα PLAYMOBIL ςυνεχίηουν να παράγονται και να διανζμονται ςε όλο τον κόςμο. Η κυγατρικι του Γερμανικοφ ομίλου, PLAYMOBIL Hellas A.E. δραςτθριοποιείται ςτθν χϊρα μασ από το Η PLAYMOBIL Hellas ζχοντασ εφαρμόςει ζνα πολφ επιτυχθμζνο επιχειρθματικό πλάνο κατάφερε να αποκτιςουν τα PLAYMOBIL το μεγαλφτερο μερίδιο αγοράσ ανάμεςα ςτα άλλα παιχνίδια ςτθν Ελλάδα και να είναι ανάμεςα ςτισ τρείσ πρϊτεσ κυγατρικζσ τθσ PLAYMOBIL με πολφ υψθλό μερίδιο αγοράσ. Σα προϊόντα Σο PLAYMOBIL είναι ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα παιχνιδιοφ, το οποίο προάγει τθν δθμιουργικότθτα και τθν ανάπτυξθ τθσ φανταςίασ των παιδιϊν. Η φιγοφρα PLAYMOBIL είναι 7.5cm, ιδανικι για το χζρι ενόσ μικροφ παιδιοφ και μοιάηει με ανκρϊπινθ φιγοφρα, ενϊ το πρόςωπο αποτελείται από δυο τελείεσ για μάτια και μια γραμμι για ςτόμα, όπωσ ακριβϊσ ηωγραφίηει ζνα παιδί πρόςωπα. Ακόμα θ PLAYMOBIL ζχει ζνα ευρφ φάςμα αξεςουάρ, όπωσ κτίρια, οχιματα και πολλά είδθ ηϊων. 2

3 Σα παιχνίδια τθσ PLAYMOBIL παράγονται κυρίωσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ, αλλά και ςε ειδικζσ α- τομικζσ φιγοφρεσ. Η ποικιλία τθσ PLAYMOBIL περιλαμβάνει 280 κωδικοφσ οι οποίοι διακρίνονται ςε 24 κεματικζσ ενότθτεσ και ανανεϊνονται κάκε χρόνο με 80 περίπου κωδικοφσ, οι οποίοι αντικακιςτοφν κάποιουσ από τουσ υπάρχοντεσ. Αγορά τόχοσ Σα παιχνίδια τθσ PLAYMOBIL απευκφνονται ςε παιδιά από 18 μθνϊν ζωσ 12 χρονϊν. Ειδικότερα, υπάρχουν 2 γραμμζσ προϊόντων τθσ PLAYMOBIL. H πρϊτθ είναι για παιδιά από 3 ζωσ 12 χρονϊν, ενϊ υπάρχει και ειδικι γραμμι, πιο απλι, για παιδιά 18 ζωσ 36 μθνϊν. Ανταγωνιςτζσ τθσ PLAYMOBIL είναι όλα τα παιχνίδια αλλά ο κυριότεροσ ανταγωνιςτισ τθσ είναι τα παιχνίδια LEGO. Η παρουςία ςτα κοινωνικά δίκτυα Η PLAYMOBIL ζχει παρουςία και ςτο διαδίκτυο. τθν Ελλάδα εκτόσ από τθν επίςθμθ ιςτοςελίδασ τθσ (http://www.playmobil.gr/), διακζτει λογαριαςμοφσ ςτα περιςςότερα κοινωνικά δίκτυα. υγκεκριμζνα ςτα social media: το Facebook, ζχει δφο ςελίδεσ. Η πρϊτθ ςελίδα εμφανίηεται με το όνομα «PLAYMOBIL Ελλάδα» (https://www.facebook.com/playmobilhellas?fref=ts), με likes πριν τθν ζναρξθ τθσ καμπάνιασ μασ και με likes μετά. Ενϊ ςτθν άλλθ ςελίδα εμφανίηεται ωσ «PLAYMOBIL FunPark Athens» (https://www.facebook.com/playmobil.funpark.athens?fref=ts), με likes, θ οποία αφορά ςτο FunPark τθσ PLAYMOBIL! το YouTube διατθρεί ζνα κανάλι με όνομα «PLAYMOBIL Ελλάδα Channel» (http://www.youtube.com/user/grplaymobil). το Twitter ζχει ζνα λογαριαςμό, χωρίσ να ζχει μεγάλθ απιχθςθ, με όνομα (https://twitter.com/playmobil_gr), με μόνο 177 followers. το Pinterest ζχει λογαριαςμό, και εδϊ χωρίσ μεγάλθ απιχθςθ, με όνομα «PLAYMOBIL Ελλάδα» (http://pinterest.com/playmobilgr/), με 97 μόνο followers. ΣΟΧΟΙ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ Ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθσ εργαςίασ μασ ιταν ο ςχεδιαςμόσ, θ δθμιουργία και θ υλοποίθςθ μιασ καμπάνιασ ςτα social media για τθν PLAYMOBIL Hellas. Ζπειτα από ςυνάντθςθ με τθν Κα Ειρινθ Ευφραιμίδθ αναλφςαμε τισ επιμζρουσ διαςτάςεισ του παραπάνω ςτόχου και κζςαμε ειδικότερουσ ςτόχουσ και ενζργειεσ υλοποίθςθσ που κα μασ οδθγοφςαν ςτθν επίτευξθ του. Πιο ςυγκεκριμζνα οι επιμζρουσ ςτόχοι τθσ εργαςίασ ιταν οι εξισ: Αφξθςθ του αρικμοφ των likes του fan page τθσ PLAYMOBIL ςτο Facebook κατά 1000 likes. 3

4 Κακθμερινι και ςυνεχισ εμφάνιςθ τθσ PLAYMOBIL ςτο Facebook μζςω πολλϊν αναρτιςεων ςτο fan page τθσ εταιρείασ. Με αυτι τθν ενζργεια ςτοχεφαμε ςτο να αποτυπωκεί θ μάρκα ςτο μυαλό των χρθςτϊν και μζςω των πολλϊν διαγωνιςμϊν να κινιςει το ενδιαφζρον τουσ. Η δθμιουργία ςτο μυαλό των καταναλωτϊν μιασ εικόνασ για τα προϊόντα τθσ PLAYMOBIL ωσ παιχνίδια που ζχουν αντζξει ςτο χρόνο, ζχουν εξελιχκεί και προςαρμοςτεί ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν και ςυνεχίηουν να αποτελοφν το νοφμερο ζνα παιχνίδι. Η παρακίνθςθ των μεγαλφτερων θλικιϊν, που ςυνεχίηουν να αποτελοφν λάτρεισ των παιχνιδιϊν, να κυμθκοφν τα παιδικά τουσ χρόνια, να αναηθτιςουν τα PLAYMOBIL που περνοφςαν ατζλειωτεσ ϊρεσ μαηί τουσ και να τα κατεβάςουν από το πατάρι. Όλο αυτό το ςκεπτικό μασ οδιγθςε ςτθν δθμιουργία ενόσ ιδιαίτερα ζξυπνου και ελκυςτικοφ project με τίτλο PLAYMOBIL Nostalgia και μότο Κατεβάςτε τα παλιά ςασ PLAYMOBIL από το πατάρι. Μθν ξεχνάμε ότι ςτισ μζρεσ ενζργειεσ που ζχουν ωσ υπόβακρο οτιδιποτε ανικει ςτο παρελκόν (τα λεγόμενα vintage) ζχουν μεγάλθ επιτυχία. Η ενίςχυςθ τθσ αναγνωςιμότθτασ τθσ PLAYMOBIL μζςω Viral Marketing, όχι μόνο ςε όςουσ είναι γνϊςτεσ τθσ εταιρείασ και των προϊόντων τθσ, αλλά και ςε αυτοφσ που δεν ζχουν ξεκάκαρθ εικόνα. Η παρουςία τθσ PLAYMOBIL ςτο YouTube μζςω τθσ δθμιουργίασ βίντεο προϊκθςθσ του μοναδικοφ καταςτιματοσ PLAYMOBIL ςτθν Ελλάδα και του fan park τθσ εταιρείασ και θ ενίςχυςθ αυτισ με παροχι ςυγκεκριμζνθσ ελκυςτικισ προςφοράσ/δϊρου. ΠΡΟΣΑΕΙ Οι εργαςίεσ που αναλάβαμε αφοροφςαν δφο κοινωνικά δίκτυα το Facebook και το YouTube. I. FACEBOOK χετικά με το Facebook θ επιχείρθςθ μασ ανζκεςε το κζμα «PLAYMOBIL Nostalgia». Οι χριςτεσ του Facebook και φίλοι τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα καλοφνται να βρουν τα παιχνίδια PLAY- MOBIL που ζχουν και ζχουν εκδοκεί πριν το 2000 και να ςτείλουν φωτογραφίεσ τουσ με ςτθν εταιρεία. Η καμπάνια ονομάςτθκε «PLAYMOBIL Nostalgia, κατεβάςτε τα παλιά ςασ PLAYMOBIL από το πατάρι» και χωρίςτθκε ςε δφο μζρθ: 1. Πζντε φωτογραφίεσ με παιχνίδια και φιγοφρεσ PLAYMOBIL πριν το 2000 κα μετατρεπόντουςαν μζςω Photoshop ςε φωτογραφίεσ παλιζσ, ρετουςαριςμζνεσ με ειδικά φίλτρα ϊςτε να κυμίηουν παλιά χρόνια. Οι φίλοι τθσ ςελίδασ ςτο Facebook κα κλθκοφν να αναγνωρίςουν τα παιχνίδια και τθ χρονολογία τουσ και να τα γράψουν με ζνα ςχόλιο κάτω από τισ φωτογραφίεσ. Μία τζτοια φωτογραφία κα τυπωνόταν ςτθ ςελίδα κάκε τρεισ θ- μζρεσ ςτο τζλοσ των οποίων κα γινόταν κλιρωςθ μεταξφ των ατόμων που ζγραψαν κά- 4

5 τω από το εικονιηόμενο παιχνίδι τθ ςωςτι απάντθςθ και κα του αποςτελλόταν ζνα δϊρο από τθ ςειρά City Life 2013 τθσ PLAYMOBIL. Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ κλιρωςθσ κάκε επεξεργαςμζνθσ φωτογραφίασ κα ανεβάηουμε ςτο άλμπουμ PLAYMOBIL Nostalgia τθ πραγματικι φωτογραφία με κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι. 2. Mετά τθν ολοκλιρωςθ του πρϊτου ςταδίου κα ξεκινοφςε ο «Μεγάλοσ Διαγωνιςμόσ PLAYMOBIL Nostalgia» ςφμφωνα με τον οποίο οποιοςδιποτε χριςτθσ του Facebook μποροφςε να ςτείλει ςτθ ςελίδα PLAYMOBIL Ελλάδα μία ι περιςςότερεσ φωτογραφίεσ από οποιοδιποτε παιχνίδι ι φιγοφρα PLAYMOBIL ζχει ο ίδιοσ και είχε εκδοκεί πριν το Σο μεγάλο αυτό διαγωνιςμό κα αναδείξουμε και με τθ βοικεια μίασ πλθρωμζνθσ διαφιμιςθσ του Facebook ϊςτε να προςελκφςουμε και ανκρϊπουσ που δεν ζχουν κάνει LIKE ςτθ ςελίδα τθσ εταιρείασ. Παράλλθλα κα ανεβαίνουν ςτο άλμπουμ PLAYMOBIL Nostalgia φωτογραφίεσ από διάφορα παλιά παιχνίδια τθσ εταιρίασ, κακϊσ και κολλάη με φιγοφρεσ και τθν εξζλιξι τουσ μζςα ςτο χρόνο. το τζλοσ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ κα πραγματοποιθκεί κλιρωςθ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ που ζςτειλαν φωτογραφία και ζνασ τυχερόσ κα κερδίςει τον ολοκαίνουριο Μεγάλο Ιππικό Όμιλο (κωδικόσ 5221) μαηί με ζνα παιχνίδι Άλογο με Άμαξα (κωδικόσ 5226) και το τακμό Φροντίδασ Αλόγων(κωδικόσ 5225). Και τα τρία αυτά παιχνίδια βγικαν ςε κυκλοφορία τον Μάιο του 2013 και είναι δϊρα μεγάλθσ χρθματικισ αξίασ. Μζςα από τισ δφο αυτζσ ενζργειεσ ζχουμε τθ δυνατότθτα να εμπλουτίςουμε το περιεχόμενο τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα ςτο Facebook, αλλά παράλλθλα να αυξιςουμε και τουσ επιςκζπτεσ τθσ. τόχοσ είναι να ανζβουν τα LIKES τθσ ςελίδασ και ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ για να το πετφχουμε είναι να βάλουμε τουσ ίδιουσ τουσ πελάτεσ να αςχολθκοφν, να ψάξουν τα παλιά PLAYMOBIL, να ςχολιάςουν, να ςτείλουν φωτογραφίεσ. Είναι μία ευχάριςτθ εναςχόλθςθ για τον ελεφκερο χρόνο κάποιου που ζχει παλιά παιχνίδια και όςοι ξζρουν και άλλουσ που ζχουν ςίγουρα κα το μεταδϊςουν. II. YOUTUBE το YouTube μασ ανατζκθκε να πάρουμε ζνα ιδθ υπάρχον βίντεο τθσ PLAYMOBIL 30 δευτερολζπτων και να το διαμορφϊςουμε ϊςτε να προωκεί αγορζσ ςτο κατάςτθμα FunPark τθσ PLAYMO- BIL ςτθν Κάτω Κθφιςιά. Ζτςι, λοιπόν, κλθκικαμε να δθμιουργιςουμε ζνα βίντεο το οποίο κα παίηει ςαν διαφιμιςθ-ςποτάκι λίγων δευτερολζπτων πριν από παιδικά βίντεο ςτο YouTube. τθν αρχι του βίντεο κα παίηει το ςλόγκαν «SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ PLAYMOBIL FUNPARK! Δεσ τον κωδικό ςτο τζλοσ του βίντεο και κζρδιςε!» ενϊ ςτο τζλοσ κα εμφανίηεται ζνασ κωδικόσ με τον οποίο κα μπορεί κάποιοσ για ζνα ςυγκεκριμζνο διάςτθμα, και μόνο μία φορά, να πάει ςτο κατάςτθμα PLAYMO- BIL FunPark και να ζχει ζκπτωςθ 15% ςε ό,τι αγοράςει. 5

6 Με τθν ενζργεια αυτι κα ζχουμε τθ δυνατότθτα άμεςων μετριςεων και ςφνδεςθσ τθσ διαφιμιςθσ με το κοινό που τισ είδε (μζςα από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρζχει το YouTube ςτθν ε- ταιρεία), αλλά και το πόςοι από αυτοφσ προζβθςαν τελικά ςε απόφαςθ να πάνε ςτο κατάςτθμα και να αγοράςουν. Βλζπουμε, λοιπόν, πωσ μποροφμε να προςελκφςουμε πελάτεσ μζςω των προςφορϊν αλλά και μζςω τθσ δικισ τουσ εναςχόλθςθσ και εμπλοκισ ςτθν όλθ διαδικαςία βλζποντασ ολόκλθρο το βίντεο (ςε αντίκεςθ με άλλουσ που κα το παραλείψουν), ςθμειϊνοντασ το κωδικό και πθγαίνοντασ ςτο FunPark. ΤΛΟΠΟΙΗΗ I. FACEBOOK Για τθν υλοποίθςθ του παραπάνω προγράμματοσ διενεργικθκαν οι εξισ ενζργειεσ: 1. Δθμιουργικθκαν επτά επεξεργαςμζνεσ φωτογραφίεσ με διάφορα παιχνίδια PLAYMOBIL ςε ρετρό φφοσ ϊςτε να κυμίηουν νοςταλγία και τθ παλιά εποχι από τθν οποία ζρχονται (Παράρτημα Εικόνα 1). 2. Δθμιουργικθκε το νζο λογότυπο PLAYMOBIL Nostalgia ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τουσ κανόνεσ τθσ εταιρείασ και φτιάχτθκαν δφο φωτογραφίεσ με παιχνίδια τθσ PLAYMOBIL μαηί με το λογότυπο ϊςτε να γίνουν ςταδιακά τα νζα εξϊφυλλα τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα ςτο Facebook (Παράρτημα Εικόνα 2). 3. Ζπειτα φτιάξαμε τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia, για το πϊσ μπορεί κάποιοσ να λάβει μζροσ (Παράρτημα Εικόνα 3). 4. τθ ςυνζχεια αρχίςαμε να ανεβάηουμε μία επεξεργαςμζνθ φωτογραφία κάκε τρεισ θμζρεσ. Δεχόμαςταν τα ςχόλια και τα LIKES των χρθςτϊν, κάναμε «κοινοποίθςθ» τισ φωτογραφίεσ ςτουσ φίλουσ των προςωπικϊν μασ προφίλ και ςτισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ ανικουμε ϊ- ςτε να υπάρχει ακόμα μεγαλφτερθ ανταπόκριςθ, και με τθ λιξθ τθσ δεδομζνθσ θμερομθνίασ και ϊρασ κάκε διαγωνιςμοφ κάναμε τθ κλιρωςθ. Ζνασ τυχερόσ λάμβανε τθν επόμενθ μζρα το δϊρο του με courier. Σθν αποςτολι του δϊρου τθν αναλάμβανε θ εταιρεία. Κακϊσ είχαμε ανεβάςει τρεισ φωτογραφίεσ καταλάβαμε ότι ιταν ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο το οποίο μάλλον κοφραςε τουσ χριςτεσ. Σα ςχόλια και τα LIKES άρχιςαν να μειϊνονται. Ζ- τςι, αποφαςίςαμε ςε ςυνεργαςία με τθν κυρία Ευφραιμίδθ να μειϊςουμε τισ φωτογραφίεσ και να ανεβάςουμε μόνο τζςςερισ και θ τελευταία φωτογραφία να μείνει μία μζρα παραπάνω ςτο διαγωνιςμό. 5. Παράλλθλα, με τθ λιξθ κάκε φωτογραφίασ-διαγωνιςμοφ, ανεβάηαμε ςτο φάκελο PLAY- MOBIL Nostalgia τθ πραγματικι φωτογραφία με κάποιεσ επιπλζον πλθροφορίεσ (Παράρτημα Εικόνα 4). 6

7 6. Κακϊσ τελείωςαν οι διαγωνιςμοί με τισ επεξεργαςμζνεσ φωτογραφίεσ, αλλάξαμε το εξϊφυλλο τθσ ςελίδασ ςτο Facebook και αναρτιςαμε τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia. 7. Άρχιςαν να μασ ζρχονται φωτογραφίεσ με ςτθ ςελίδα ςτο Facebook, αλλά και ςτο τθσ επιχείρθςθσ και ζτςι μαηεφαμε όλεσ τθσ φωτογραφίεσ των χρθςτϊν, κρατοφςαμε αρχείο με τα ονόματα και τισ πλθροφορίεσ που ζχουμε για αυτοφσ και ανεβάηαμε μία από τισ φωτογραφίεσ τουσ μαηί με το όνομά τουσ ςτο φάκελο PLAYMOBIL Nostalgia. 8. Παράλλθλα ανεβάηαμε φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ από διάφορα PLAYMOBIL που είχαν εκδοκεί πριν το 2000, αλλά και κολλάη με παιχνίδια και τθν εξζλιξι τουσ μζςα ςτο χρόνο. Αυτά τα κάναμε κοινοποιιςεισ ςε φίλουσ μασ και ςε ομάδεσ που ανικουμε ϊςτε να ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό όςο περιςςότεροι γίνεται (Παράρτημα Εικόνα 5). 9. Σαυτόχρονα με τα παραπάνω ξεκίνθςε και θ πλθρωμζνθ διαφιμιςθ ςτο Facebook θ οποία ζδειχνε το Μεγάλο Διαγωνιςμό και προςζλκυε νζο κόςμο ςτθ ςελίδα. Σθ διαφιμιςθ ανζλαβε θ ίδια θ επιχείρθςθ. 10. Σζλοσ, μόλισ ζλθξε ο Μεγάλοσ Διαγωνιςμόσ και αφοφ είχαν ανζβει οι φωτογραφίεσ όλων όςων μασ είχανε ςτείλει, ζγινε θ κλιρωςθ που ανζδειξε τθ μία τυχερι και ζγινε θ ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων ςτθ ςελίδα (Παράρτημα Εικόνα 6). ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΟ FACEBOOK ΑΠΡΙΛΙΟ /04 1 θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Ο Αρχθγόσ των Ινδιάνων». 23/04 Λιξθ 1 ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 24/04 Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 1 ου διαγωνιςμοφ. 2 θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Πειρατικό Καράβι». 25/04 Λιξθ 2 ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 26/04 Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 2 ου διαγωνιςμοφ. 3 θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Αςτυνομικόσ με μοτοςυκλζτα». 27/04 Λιξθ 3 ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. 28/04 Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 3 ου διαγωνιςμοφ. 4 θ επεξεργαςμζνθ φωτογραφία με ςωςτι απάντθςθ «Σο κάςτρο των Ιπποτϊν». 30/04 Λιξθ 4 ου διαγωνιςμοφ τα μεςάνυχτα και κλιρωςθ τυχεροφ. ΜΑΙΟ

8 01/05 Ανακοίνωςθ ςωςτισ απάντθςθσ και νικθτι 4ου διαγωνιςμοφ. *Από 02/05-06/05 δεν πραγματοποιιςαμε καμία ενζργεια ςτο Facebook κακϊσ μία από τισ πολιτικζσ τθσ επιχείρθςθσ είναι να μθν ενοχλεί τουσ πελάτεσ τθσ κατά τθ διάρκεια εορτϊν. 07/05 Αλλαγι εξωφφλλου τθσ ςελίδασ PLAYMOBIL Ελλάδα. 08/05 09/05 30/05 Ανακοίνωςθ του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL. Nostalgia μαηί με τουσ όρουσ και τισ οδθγίεσ. Κακθμερινι ενθμζρωςθ φωτογραφιϊν που μασ ζςτελναν οι χριςτεσ κακϊσ και κολλάη και άλλεσ φωτογραφίεσ παλαιότερων παιχνιδιϊν. Επίςθσ πραγματοποιοφνταν κακθμερινζσ κοινοποιιςεισ των όρων και των οδθγιϊν του Μεγάλου Διαγωνιςμοφ. 30/05 Λιξθ Μεγάλου Διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia. 31/05 Κλιρωςθ τυχεροφ και ανακοίνωςθ αποτελζςματοσ ςτθ ςελίδα PLAYMOBIL Eλλάδα. II. YOUTUBE Για τθν υλοποίθςθ τθσ εργαςίασ που μασ ανατζκθκε ςτο YouTube πιραμε ζνα ιδθ υπάρχον βίντεο τθσ επιχείρθςθσ (μια διαφιμιςθ του καταςτιματοσ PLAYMOBIL FunPark) και προςκζςαμε όςα χρειάηονταν για να δθμιουργιςουμε τθ προωκθτικι ενζργεια (Παράρτημα Εικόνα 7). Θζλαμε το ο κωδικόσ ςτο τζλοσ του βίντεο να παραπζμπει ςτθ διεφκυνςθ ενόσ φακζλου τθσ PLAYMOBIL ςτο Facebook, όμωσ θ αρμόδια επιχείρθςθ μασ εξιγθςε πωσ κάτι τζτοιο δεν είναι εφικτό. Ζτςι φτιάξαμε το βίντεο και ςτο τζλοσ βάλαμε για κωδικό το τθλζφωνο τθσ επιχείρθςθσ. Παρ όλα αυτά, το βίντεο δεν κατάφερε να μπει ςτο YouTube ςαν διαφιμιςθ πριν από παιδικά βίντεο, γιατί λόγω τθσ προωκθτικισ ενζργειασ που περιείχε δεν ιταν νόμιμο να παίξει. Όπωσ μασ ενθμζρωςε θ αρμόδια εταιρεία, το YouTube ζχει προβλζψει ϊςτε να μπλοκάρει όλεσ τισ διαφθμίςεισ αυτοφ του είδουσ. Σο μόνο που μπορεί να διαφθμίςει κανείσ είναι θ ίδια θ επιχείρθςθ, κάτι το οποίο ζχει πραγματοποιιςει ιδθ θ PLAYMOBIL. Ζτςι διακόπθκε θ εργαςία μασ ςτο YouΣube. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ Όπωσ προαναφζρκθκε, ο κφριοσ ςτόχοσ τθσ καμπάνιασ PLAYMOBIL Νostalgia ιταν να ςυγκεντρϊςουμε ςτθν ςελίδα τθσ PLAYMOBIL Hellas 1000 επιπλζον Likes. τισ 22/4 τα Likes τθσ ςελίδασ ιταν και ςτισ 31/5 είχαν ανζβει ςτα κάτι που ςθμαίνει ότι εκπλθρϊςαμε τον ςτόχο μασ κατά 150%. Ο ςτόχοσ τθσ του πρϊτου ςκζλουσ τθσ καμπάνιασ ςφμφωνα με το οποίο οι ςυμμετζχοντεσ καλοφνταν να βρουν ποιοσ παλιόσ κωδικόσ βριςκόταν ςε κάκε φωτογραφία (διάρκεια 22/4-30/4) 8

9 ιταν να εξάψει το ενδιαφζρον του κοινοφ για τουσ παλιοφσ κωδικοφσ ζτςι ϊςτε να τουσ δθμιουργιςει μια νοςταλγία για τα παλιά τουσ παιχνίδια για να πετφχουμε ςυμμετοχι ςτον Μεγάλο διαγωνιςμό που απαιτοφςε μεγαλφτερθ ανάμειξθ. Ο μεγάλοσ διαγωνιςμόσ είχε όντωσ πολφ μεγάλθ ςυμμετοχι (258 άτομα ) και κατά τθν διάρκεια του πετφχαμε περιςςότερθ αφξθςθ των likes ενϊ ο αρικμόσ των unlikes ιταν αςιμαντοσ κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ καμπάνιασ. Σθν διάρκεια του Πάςχα που δεν κάναμε ενζργειεσ βλζπουμε ότι δεν υπιρχε κινθτικότθτα ςτθν ςελίδα κάτι που φαίνεται από όλα τα διαγράμματα (Παράρτημα Γράφημα 1). Εκτόσ όμωσ από τα Likes, άλλοσ ζνα πολφ ςθμαντικόσ μασ ςτόχοσ ιταν να κυμίςουμε ςτο κοινό τθν μάρκα και να πετφχουμε ακόμα μεγαλφτερθ αναγνωςιμότθτα για τθν PLAYMOBIL, κακϊσ και να δουν τθν μάρκα και άνκρωποι που δεν ζχουν κάνει Like ςτθν ςελίδα μζςα από τα Post και τθν ςυμμετοχι των φίλων τουσ. Όπωσ φαίνεται από τα επόμενα δφο διαγράμματα ο αρικμόσ των ατόμων που δθμιοφργθςαν κάποια ιςτορία για τθν ςελίδα (Παράρτημα Γράφημα 2) και ο αρικμόσ των ατόμων που είδαν κάποια δθμοςίευςθ που ζκανε φίλοσ τουσ για τθν ςελίδα (Παράρτημα Γράφημα 3) κορυφϊκθκε κατά τθν διάρκεια του Μεγάλου διαγωνιςμοφ. Ενδιαφζρον προκαλεί το γεγονόσ ότι θ μζρα ςτθν οποία αλλάξαμε τθν φωτογραφία εξωφφλλου τθσ ςελίδασ για να υπενκυμίςουμε τον μεγάλο διαγωνιςμό (18/5) είχαμε τθν μεγαλφτερθ κετικι κινθτικότθτα ςε όλουσ τουσ τομείσ με διαφορά. φμφωνα με αυτό το ςτοιχείο ςυμπεραίνουμε ότι κα μποροφςαμε να κρατιςουμε τα κετικά νοφμερα ςε μεγαλφτερα επίπεδα αν αλλάηαμε ςυχνότερα φωτογραφία εξωφφλλου. τθν ςυμμετοχι του κόςμου ςτουσ διαγωνιςμοφσ βοικθςε κατά πολφ και θ διαφιμιςθ. ΠΡΟΣΑΕΙ ΤΝΕΧΙΗ Μετά το πζρασ τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τθν PLAYMOBIL Hellas και τθν υλοποίθςθ του project PLAYMOBIL Nostalgia οι προτάςεισ μασ για ςυνζχιςθ τθσ παρουςίασ τθσ PLAYMOBIL ςτο διαδίκτυο είναι οι εξισ: υνζχιςθ του project PLAYMOBIL Nostalgia ςτο Instagram μζςω τθσ παρακίνθςθσ των χρθςτϊν να ανεβάςουν φωτογραφίεσ παλιϊν προϊοντικϊν κωδικϊν τθσ εταιρείασ. Αξιοςθμείωτο είναι το γεγονόσ ότι ιδθ υπάρχει μεγάλθ απιχθςθ τθσ PLAYMOBIL ςτο ςυγκεκριμζνο κοινωνικό δίκτυο αφοφ με μια απλι αναηιτθςθ ςτο hashtag* #PLAYMOBIL βρικαμε χιλιάδεσ φωτογραφίεσ παιχνιδιϊν PLAYMOBIL από χριςτεσ όλθσ τθσ υφθλίου. Ζτςι με τθν δθμιουργία καινοφργιου hashtag #PLAYMOBILNostalgia εκατομμφρια χριςτεσ ςε όλο τον κόςμο κα μποροφςαν να παρζχουν ςτθν εταιρεία δωρεάν διαφιμιςθ και κατά ςυνζπεια να δθμιουργιςουν μζλλον ςτο επιτυχθμζνο project νοςταλγίασ. υχνότερθ και εντονότερθ παρουςία τθσ PLAYMOBIL Hellas ςτα κοινωνικά δίκτυα Twitter και Pinterest μζςω τθσ ανάρτθςθσ φωτογραφιϊν, νζων προϊοντικϊν κωδικϊν, μελλοντικϊν εκδθλϊςεων τθσ εταιρείασ κ.α. Να ςθμειωκεί επίςθσ ότι ςτο pinterest.gr που είναι 9

10 κοινωνικό δίκτυο μόνο με φωτογραφίεσ, κα μποροφςε να ςυνεχιςτεί το project PLAYMOBIL Nostalgia με τθν ανάρτθςθ των πιο όμορφων φωτογραφιϊν από αυτζσ που μασ ζςτειλαν οι ςυμμετζχοντεσ του διαγωνιςμοφ ςτο Facebook. ΠΗΓΕ Πολλζσ χριςιμεσ πλθροφορίεσ μασ δόκθκαν από τθν κα Ευφραιμίδθ, Marketing Director τθσ PLAYMOBIL Hellas Ελλθνικι επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ PLAYMOBIL - Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia - Ηλεκτρονικι Εγκυκλοπαίδεια Wikipedia, ελλθνικι ζκδοςθ - ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑ 1 Οι «επεξεργαςμζνεσ» φωτογραφίεσ ΕΙΚΟΝΑ 2 Σα εξϊφυλλα του fun page 10

11 ΕΙΚΟΝΑ 3 Οι όροι του μεγάλου διαγωνιςμοφ PLAYMO- BIL Nostalgia ΕΙΚΟΝΑ 4 Οι όροι του μεγάλου διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia Αρχικι επεξεργαςμζνθ φωτογραφία ρετρό Πραγματικι φωτογραφία με επιπλζον πλθροφορίεσ ΕΙΚΟΝΑ 5 Εικόνεσ που φτιάξαμε για να δείξουμε τθν εξζλιξθ των PLAYMOBIL Σα πειρατικά καράβια τθσ PLAYMOBIL Oι Ινδιάνοι τθσ PLAYMOBIL 11

12 ΕΙΚΟΝΑ 6 Ανακοίνωςθ νικθτι του μεγάλου διαγωνιςμοφ PLAYMOBIL Nostalgia ΕΙΚΟΝΑ 7 Αρχι και τζλοσ του video που δθμιουργιςαμε 12

13 ΓΡΑΦΗΜΑ 1 - Σα likes ςτο fan page ΓΡΑΦΗΜΑ 2 - O αρικμόσ των α- τόμων που δθμιοφργθςαν κάποια ιςτορία για τθν ςελίδα ΓΡΑΦΗΜΑ 3 O αρικμόσ των α- τόμων που είδαν κάποια δθμοςίευςθ που ζκανε φίλοσ τουσ για τθν ςελίδα 13

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN

ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Twenty4 SHOPEN ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑ: ΙΩΑΝΝΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΪΛΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΟΤΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΤΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΠΛΑΙΙΟ-ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΙΑ κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι θ ανάλυςθ τθσ παρουςίασ τθσ αλυςίδασ

Διαβάστε περισσότερα

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR

w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR w e b t r a i l s. g r Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΙΣΟΣΟΠΟΤ J24CLASS.GR Νίκοσ Καμπιτάκθσ 26 Μαρτίου 2011 Γενικζσ πλθροφορίεσ Δθμιουργία το Νοζμβριο του 2009 Γραφιςτικόσ ςχεδιαςμόσ «κοντά» ςτο παλιό Εξελιγμζνεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ

Διαχείριςθ του φακζλου public_html ςτο ΠΣΔ Διαχείριςθ του φακζλου "public_html" ςτο ΠΣΔ Οι παρακάτω οδθγίεσ αφοροφν το χριςτθ webdipe. Για διαφορετικό λογαριαςμό χρθςιμοποιιςτε κάκε φορά το αντίςτοιχο όνομα χριςτθ. = πατάμε αριςτερό κλικ ςτο Επιςκεφκείτε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015. Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Γνωριμία με το λογιςμικό του υπολογιςτι Λογιςμικό (Software), Πρόγραμμα (Programme ι Program), Προγραμματιςτισ (Programmer), Λειτουργικό Σφςτθμα (Operating

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support

Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Εγχειρίδιο Χρήςησ Support Περιεχόμενα 1) Αρχικι Σελίδα...2 2) Φόρμα Σφνδεςθσ...2 3) Μετά τθ ςφνδεςθ...2 4) Λίςτα Υποκζςεων...3 5) Δθμιουργία Νζασ Υπόκεςθσ...4 6) Σελίδα Υπόκεςθσ...7 7) Αλλαγι Κωδικοφ...9

Διαβάστε περισσότερα

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo;

Πόςεσ φορζσ επιςκζπτεςαι το Μeteo; Το ερωτθματολόγιο του Meteo Ανάλυςθ των αποτελεςμάτων Πριν από λίγο καιρό το Μeteo ηιτθςε για πρϊτθ φορά τθ γνϊμθ ςασ, με ςτόχο οι υπθρεςίεσ που κακθμερινά εςείσ χρθςιμοποιείτε να γίνουν ακόμθ καλφτερεσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο

Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Πρόςβαςη και δήλωςη μαθημάτων ςτον Εφδοξο Τι πρζπει να γνωρίηω πριν ξεκινιςω τθν διαδικαςία 1. Να ζχω κωδικοφσ από τον Κζντρο Δικτφου του ΤΕΙ Ακινασ (είναι αυτοί με τουσ οποίουσ ζχω πρόςβαςθ ςτο αςφρματο

Διαβάστε περισσότερα

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ.

Ζτςι μάηεψα τισ 7 ποιο ςυχνζσ ερωτιςεισ που δζχομαι και τισ απαντϊ ζτςι ϊςτε να λυκοφν οι απορίεσ που μπορεί να ζχεισ. Γεια, για όςουσ δεν με γνωρίηουν ονομάηομαι Γιάννθσ Χριςτοδοφλου. Αποφάςιςα να δθμιουργιςω αυτό το ebook προκειμζνου να δϊςω μια πιο κακαρι εικόνα για το τι είναι και πωσ δουλεφει το DS Domination. Ζτςι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7)

Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών. (v.1.0.7) Διαδικασία Δημιοσργίας Ειδικών Λογαριασμών (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ ειδικών λογαριαςμών. Παρακάτω προτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ

Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Σφςτημα Κεντρικήσ Υποςτήριξησ τησ Πρακτικήσ Άςκηςησ Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγόσ Χρήςησ Εφαρμογήσ Φορζων Υποδοχήσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα «Άτλασ» ωσ Φορζασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων. (v.1.0.7) Διαδικαςία Διαχείριςθσ Στθλϊν Βιβλίου Εςόδων - Εξόδων (v.1.0.7) 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ ςτθλών βιβλίου Εςόδων - Εξόδων.

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7)

Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Διαχείριςη Αριθμοδεικτών (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1. Μενοφ... 5 1.1 Αρικμοδείκτεσ.... 5 1.1.1 Δθμιουργία Αρικμοδείκτθ... 6 1.1.2 Αντιγραφι Αρικμοδείκτθ... 11 2. Παράμετροι... 12 2.1.1 Κατθγορίεσ Αρικμοδεικτϊν...

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Ιοφνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1.Εθνικό Τυπογραφείο... 3 1.1. Είςοδοσ... 3 1.2. Αρχική Οθόνη... 4 1.3. Διεκπεραίωςη αίτηςησ...

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Εργαςίασ Nim Game

Αναφορά Εργαςίασ Nim Game Αναφορά Εργαςίασ Nim Game Αυτόνομοι Πράκτορεσ (ΠΛΗ 513) Βαγενάσ Σωτιριοσ 2010030034 Ειςαγωγή Για τθν εργαςία του μακιματοσ αςχολικθκα με το board game Nim. Ρρόκειται για ζνα παιχνίδι δφο παιχτϊν (2-player

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εργονομία ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ Εργονομία, ωςτι ςτάςθ εργαςίασ, Εικονοςτοιχείο (pixel), Ανάλυςθ οκόνθσ (resolution), Μζγεκοσ οκόνθσ Ποιεσ επιπτϊςεισ μπορεί να ζχει θ πολφωρθ χριςθ του υπολογιςτι ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου

Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου Συνεκπαίδευςη ςτο 1 ο Δ.Σ. Παλαιοκάςτρου «Unus pro omnibus, omnes pro uno» Όπωσ υποςτιριξε ο Knight (1983) το ςφγχρονο ςχολείο οφείλει να είναι μια ςπουδή ςτην δημοκρατία. Με αυτιν τθν ιδζα ςαν οδθγό,

Διαβάστε περισσότερα

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου

Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Διορκώνω τισ εργαςίεσ των ςυμφοιτθτών μου Ένασ φοιτητήσ έγραψε ςτην αναφορά του το παρακάτω: Κατά τθ γνώμθ μου θ πλθροφορία για τισ επιχειριςεισ λαμβάνει πολφ ςθμαντικό ρόλο. Κατά τθ γνώμθ μου, ο ρόλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου

ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ. Ειρινθ Φιλιοποφλου ΕΦΑΡΜΟΓΖσ ΒΆΕΩΝ ΔΕΔΟΜΖΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΣΥΟΤ Ειρινθ Φιλιοποφλου Ειςαγωγι Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ (World Wide Web - WWW) ι πιο απλά Ιςτόσ (Web) είναι μία αρχιτεκτονικι για τθν προςπζλαςθ διαςυνδεδεμζνων εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ

TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ www.timproject.eu www.tim.project-platform.eu TIM Εικονικό Περιβάλλον Συνεργασίας Οδθγίεσ Χριςθσ This project has been founded with support form the European Commission. This presentation reflects the

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Εθνικό Τυπογραφείο) Πάτρα, 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 4 1. Επιμελητήριο... Error! Bookmark not defined. 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Επιμελητηρίου...

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ. Εξάμθνο: 6o

Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών. Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ. Εξάμθνο: 6o Οικονομικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών Τμιμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίασ Εξάμθνο: 6o Εργαςία ςτο μάκθμα: Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ Μζλθ: Αλεξανδράτου Αργυρϊ Αντωνίου Αικατερίνθ Λαηαράκθ Ζλενα Χοφλθ-Χουλίδου Βαςίλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ

Η Μπάμα Τα παιδιά ανακαλφπτουν τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηει μια φτωχι κοινότθτα τθσ Κζνυασ Το ςχζδιο εργαςίασ «Στθν Κζνυα με τθν Έβελιν» αποτελείται από πζντε αυτοτελείσ ενότθτεσ και μια δραςτθριότθτα αξιολόγθςθσ τθσ εργαςίασ. Κεντρικόσ άξονασ είναι θ ηωι των κατοίκων τθσ κοινότθτασ Μπάμα, που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ

ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ 29/9/2014 το μάκθμα τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ,τα παιδιά χωρίςτθκαν ςε ομάδεσ και ζφτιαξαν τθν δικι τουσ ηωγραφιά χρθςιμοποιϊντασ γεωμετρικά ςχιματα. ΟΜΑΔΑ: ΘΕΟΚΛΗΣΩ-ΑΝΣΡΕΑ-ΝΕΦΕΛΗ ΤΜΜΕΣΡΙΑ: 10 ΚΑΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης

eorder Eγχειρίδιο Χρήσης Eγχειρίδιο Χρήσης Περιεχόμενα Σχετικά.. 3 Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα. 4 Λιψθ Παραγγελιάσ.. 5 Διαχείριςθ τραπεηιϊν. 9 Μετακίνθςθ Τραπεηιοφ... 10 Λογαριαςμόσ Τραπεηιοφ 11 Παραγγελίεσ χωρίσ τραπζηι. 12 Σθμειϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 7 θ Διάλεξθ Διαχείριςθ Μνιμθσ Μζροσ Γ ελιδοποίθςθ (1/10) Σόςο θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων ςτακεροφ μεγζκουσ όςο και θ κατάτμθςθ διαμεριςμάτων μεταβλθτοφ και άνιςου μεγζκουσ δεν κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ

Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ Αυτόματη δημιουργία στηλών Αντιστοίχηση νέων λογαριασμών ΦΠΑ 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ αυτόματησ δημιουργίασ ςτηλών και αντιςτοίχιςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ. Φιλιοποφλου Ειρινθ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΒΑΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ Φιλιοποφλου Ειρινθ Προςθήκη νζων πεδίων Ασ υποκζςουμε ότι μετά τθ δθμιουργία του πίνακα αντιλαμβανόμαςτε ότι ζχουμε ξεχάςει κάποια πεδία. Είναι ζνα πρόβλθμα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο

τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο τρατθγικι προβολισ και προϊκθςθσ του ΕΟΣ ςτο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Ακινα Ιοφνιοσ 2012 Γενικι κατεφκυνςθ ςτρατθγικισ για το ελλθνικό τουριςτικό προϊόν H Ελλάδα να αποκτιςει θγετικι κζςθ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015

Σύγχρονο γραφείο. Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο 29/6/2015 Αυτοματιςμόσ γραφείου Μάθημα 1 ο Μαΰργιώτησ Αντώνησ Σύγχρονο γραφείο Δεν είναι απλϊσ ςφνολο από καρζκλεσ, γραφεία και μθχανζσ Αποτελεί χϊρο όπου οι ςφγχρονοι εργαηόμενοι περνοφν το περιςςότερο χρόνο τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Μια νέα και μοναδική επιχειρηματική ευκαιρία στην αγορά των υπηρεσιών εξυπηρέτησης Η επαγγελματική επιτυχία στην πόρτα σας τώρα! Μέσα από το άρτια διαμορφωμένο επαγγελματικό πακέτο που προσφέρει το deliverit,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8

Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ. Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Διαχείριςθ Μνιμθσ Βαγγζλθσ Οικονόμου Διάλεξθ 8 Δείκτεσ Κάκε μεταβλθτι ςχετίηεται με μία κζςθ ςτθν κφρια μνιμθ του υπολογιςτι. Κάκε κζςθ ςτθ μνιμθ ζχει τθ δικι τθσ ξεχωριςτι διεφκυνςθ. Με άμεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του

Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του Γίνετε μζλοσ τθσ ομάδασ Panoramio του generations@school Ρροςκζςτε τισ φωτογραφίεσ ςασ ςτο generations@school Επειδι κζλουμε να μπορζςουν όλοι να δουν τα όςα ςπουδαία ςυνζβθςαν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ. 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΆ ΤΣΉΜΑΣΑ 2 ο Εργαςτιριο Διαχείριςθ Διεργαςιϊν Τπόβακρο (1/3) τουσ παλαιότερουσ υπολογιςτζσ θ Κεντρικι Μονάδα Επεξεργαςίασ (Κ.Μ.Ε.) μποροφςε κάκε ςτιγμι να εκτελεί μόνο ζνα πρόγραμμα τουσ ςφγχρονουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Αρχεία - Φάκελοι ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Αρχείο (File) Φάκελοσ (Folder) Διαχειριςτισ Αρχείων (File Manager) Τφποι Αρχείων Σε τι εξυπθρετεί θ οργάνωςθ των εργαςιϊν μασ ςτουσ υπολογιςτζσ; Πϊσ κα οργανϊςουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ

ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ (Α ΟΜΑΔΑ) ΟΤΑΝ ΕΦΥΓΑΝ Τ ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΑΡΛΑΣΗ [1] 1. Ποια πιςτεφεισ ότι είναι τα μθνφματα που ικελε να προβάλει θ ςυγγραφζασ με το βιβλίο; Η ςυγγραφζασ κζλει να τονίςει με τθν Αγγελίνα, το κορίτςι

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα

Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα Δημιουργία Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ Πίνακα 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ δημιουργίασ Εντφπων Intrastat και Ανακεφαλαιωτικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ. Facebook Marketing 9 ΗΜΕΡΕ. Ζρευνα Δθμιουργία: MariasMarketingWay.com

ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ. Facebook Marketing 9 ΗΜΕΡΕ. Ζρευνα Δθμιουργία: MariasMarketingWay.com ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ ΤΟ Facebook Marketing ΣΕ 9 ΗΜΕΡΕ Ζρευνα Δθμιουργία: MariasMarketingWay.com 1 9 ΗΜΕΡΕ-ΠΕΡΙΟΣΕΡΗ ΑΦΟΙΩΗ ΠΕΡΙΟΣΕΡΕ ΠΩΛΗΕΙ Με 3.690.000 περίπου χριςτεσ ςτθν Ελλάδα, ςίγουρα το Facebook είναι ζνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ Μζλη ομάδας: Καντηζλθ Ελζνθ Μαυρογιάννθ Κυριακι Μαυρουδι Στεργιανι Μϊρου Μαρία Περιεχόμενα Ρλαίςιο και Αντικείμενο Εργαςίασ ςελ. 3 Στόχοι Τοποκζτθςθ Αγορά Στόχοσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι

Σθλεςκόπιο. Ιςτορία. Σο τθλεςκόπιο εφευρζκθκε το 1608 ςτθν Ολλανδία και θ αρχικι Σθλεςκόπιο Σο τθλεςκόπιο είναι ζνα όργανο ςχεδιαςμζνο για τθν παρατιρθςθ μακρινϊν αντικειμζνων μζςω τθσ ςυλλογισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Σα πρϊτα γνωςτά ςχεδόν λειτουργικά τθλεςκόπια ανακαλφφκθκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων

Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Τεχνικζσ Ανάλυςησ Διοικητικών Αποφάςεων Ενότητα 7: Ειςαγωγι ςτο Δυναμικό Προγραμματιςμό Κακθγθτισ Γιάννθσ Γιαννίκοσ Σχολι Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Τμιμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Σκοποί ενότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι

ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι ΕΝΟΣΗΣΑ 1: ΓΝΩΡIΖΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Σο Τλικό του Τπολογιςτι Τλικό υπολογιςτι (Hardware), Προςωπικόσ Τπολογιςτισ (ΡC), υςκευι ειςόδου, υςκευι εξόδου, Οκόνθ (Screen), Εκτυπωτισ (Printer), αρωτισ

Διαβάστε περισσότερα

Ένασ κφκλοσ μια φορά.

Ένασ κφκλοσ μια φορά. Ένασ κφκλοσ μια φορά. Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ςτθν τάξθ μασ, ζνασ κφκλοσ ξεκίνθςε να γράφει τθν δικι του ιςτορία. Στθν αρχι μασ γεννικθκαν μερικζσ απορίεσ: «Τι μποροφμε να κάνουμε με ζναν κφκλο»;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Παγίου

Εισαγωγή Νέου Παγίου Εισαγωγή Νέου Παγίου 1 Περίληψη Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήςει την κατανόηςη τησ διαδικαςίασ ειςαγωγήσ νζου παγίου ςτην εφαρμογή τησ ςειράσ Hyper Axion. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν

ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ. 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν ΛΕΙΤΟΥΓΙΚΆ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ 5 ο Εργαςτιριο Ειςαγωγι ςτθ Γραμμι Εντολϊν Τι είναι θ Γραμμι Εντολϊν (1/6) Στουσ πρϊτουσ υπολογιςτζσ, και κυρίωσ από τθ δεκαετία του 60 και μετά, θ αλλθλεπίδραςθ του χριςτθ με τουσ

Διαβάστε περισσότερα