Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη"

Transcript

1 Μσθομανία, Σύνδρομο Münchhausen, Münchhausen by Internet και Münchhausen by Proxy: Μια γενική θεώρηζη Middleton, C. (2010) Διζαγωγή Ζ κπζνκαλία ή ε θαληαζηηθή ςεπδνινγία είλαη ε επαλάιεςε ςεκάησλ πνπ νδεγεί ζε έλα πνιύπινθν ζύζηεκα ζπκπεξηθνξηθώλ ηερλαζκάησλ. Ζ «θαληαζηηθή ςεπδνινγία» πξσηναλαθέξζεθε σο ζύλδξνκν από ηνλ Γεξκαλό Delbrück ήδε από ην 1891, ν νπνίνο πεξηέγξαςε ηελ ηζηνξία κηαο γπλαίθαο από ηελ Απζηξία πνπ πεξηπιαληόηαλ ζηελ Δπξώπε από ρώξα ζε ρώξα παξηζηάλνληαο ηε κία ηε Ρσκαία πξηγθίπηζζα, ηελ άιιε έλα κέινο ηεο Ηζπαληθήο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο ή ηε θησρή θνηηήηξηα ηεο ηαηξηθήο. ηε ζεσξία δελ ππάξρεη νκόθσλε αληηκεηώπηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά νύηε θαη έλαο θνηλά απνδεθηόο νξηζκόο ηεο, παξόιν πνπ κηα πξώηε έλλνηα θαη κηα πξώηε ζέζε δηαγλσζηηθώλ θξηηεξίσλ ηεο επηρεηξήζεθε έλα αηώλα πξηλ από ηνλ Dupré (1905), θαη παξόιν πνπ, πεξηγξαθηθά, ε κπζνκαλία είλαη κηα ηθαλνπνηεηηθά δηαζαθεληζκέλε ζπκπεξηθνξά. Γελ ππάξρνπλ επίζεο πινύζηεο αλαθνξέο ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά, ίζσο γηαηί δελ είλαη εληαγκέλε ζηα εγρεηξίδηα-θώδηθεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο DSM-IV-TR θαηdsm-iv-tr ή ICD-10 Chapter V: Mental and behavioural disorders, δελ δηαγλώζθεηαη θαη δελ αληηκεησπίδεηαη σο αυτόνομη ασθένεια, ηνπιάρηζηνλ από ηηο ηξέρνπζεο εθδόζεηο, παξόιν πνπ ππήξραλ ζρεηηθέο εηζεγήζεηο γηα έληαμε ηεο ζηα εγρεηξίδηα σο απηόλνκεο αζζέλεηαο, πξνεξρόκελεο ηόζν από ηνπο ςπρνινγηθνύο όζν θαη από ηνπο δηθαζηηθνύο θαη λνκηθνύο θύθινπο, έλεθα θαη ησλ ζνβαξώλ πξαγκαηηθώλ θαη λνκηθώλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνζιάβεη ε ζπκπεξηθνξά απηή (Green, James, Gilbert & Byard, 1999). ηελ πην πξόζθαηε αλαθνξά ηνπο νη Paraskevoulakou θαη Antonopoulou ζην 1 st International Congress on Neurobiology and Clinical Psychopharmacology and European Psychiatric Association Conference on Treatment Guidance πνπ έιαβε ρώξα ζηε Θεζζαινλίθε ηέιε Ννεκβξίνπ 2009 (ζέζε πνπ δεκνζηεύζεθε πεξηιεπηηθά ην 2010) επαλέιαβαλ ηε ζρεηηθή εηζήγεζε. ηελ πξνζπάζεηα νξηζκνύ ηεο κπζνκαλίαο ή θαληαζηηθήο ςεπδνινγίαο, εηδηθά όηαλ απηή εκπιέθεη δεηήκαηα πγείαο πξνζσπηθά ή ησλ νηθείσλ, ιέρζεθε όηη είλαη, παξά κηα απηόλνκε αζζέλεηα, κηα ζπκπεξηθνξά πνπ κπνξεί λα απνηειεί έλα πξόσξν ζηάδην ή πξόδξνκν ζύκπησκα άιισλ ρξόλησλ πιαζκαηηθώλ αζζελεηώλ (factitious disorders) ή αζζελεηώλ πξνζπνίεζεο (malingering). Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, πιαζκαηηθώλ αζζελεηώλ θαη αζζελεηώλ πξνζπνίεζεο, ν αζζελήο παξάγεη θαη ππνθξίλεηαη ηα ζπκπηώκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ζσκαηηθώλ ή ςπρηθώλ παζήζεσλ. Σν ύλδξνκν Münchhausen ή Münchhausen by Proxy (όπνπ επηζεκαίλεηαη ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο δηθαζηηθήο θαη λνκηθήο ςπρνινγίαο) είλαη πιαζκαηηθέο αζζέλεηεο θαη θαιύπηνληαη από ηνπο δηεπξπκέλνπο πιένλ θώδηθεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο, ν ICD ηηο ζπγθαηαιέγεη ζηηο δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο. Ο Baron Münchhausen ιέγεηαη όηη ζπλήζηδε λα εμηζηνξεί θαληαζηηθέο, πεξηπεηεηώδεηο ηζηνξίεο γηα ηα δήζελ θαηνξζώκαηά ηνπ (Raspe, Münchhausen & Finger, 1859), γη απηό, εκπλεπζκέλνο ν Asher (1951), έδσζε ηελ νλνκαζία Münchhausen ζην ζύλνιν ησλ ζπκπεξηθνξηθώλ παξαηεξήζεσλ ηνπ (ζηελ αγγιηθή επξύηεξα ρξεζηκνπνηείηαη Munchausen αληί Münchhausen). Ζ δηαθνξά ησλ πιαζκαηηθώλ αζζελεηώλ από ηηο αζζέλεηεο πξνζπνίεζεο είλαη σο πξνο ηα θίλεηξα, ζηηο πξώηεο ν αζζελήο απιά επηδηώθεη λα κπεη ζην ξόιν ηνπ αζζελνύο (sick role) ή λα εηζάγεη άιιν νηθείν ηνπ πξόζσπν ζην ξόιν ηνπ αζζελνύο θαη ηνλ 1

2 εαπηό ηνπ ζην ξόιν ηνπ θεδεκόλα/ αληηπξνζώπνπ ηνπ αζζελνύο (proxy), ζηηο δεύηεξεο έρεη εμσηεξηθά θίλεηξα, όπσο λα απνθύγεη ζηξαηησηηθή ζεηεία θαη άιιεο ππνρξεώζεηο, λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνπζία ηνπ από ην δηθαζηήξην θιπ. Μπνξεί επίζεο λα ιερζεί όηη ε κπζνκαλία είλαη κηα από ηηο πνιιέο δπλαηέο εθδειώζεηο ελόο επξύηεξνπ ζπλδξόκνπ εμαπάηεζεο, πνπ όκσο αληί λα θαηεπζύλεηαη ζε εμσηεξηθνύο ζθνπνύο (νηθνλνκηθό θέξδνο), θαηεπζύλεηαη ζε εζσηεξηθνύο ζθνπνύο (ζπλαηζζεκαηηθό θέξδνο) (Hardie & Reed, 1998). Πνηά είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ελόο κπζνκαλνύο γεληθά θη ελόο πάζρνληα από ην ζύλδξνκν Münchhausen ή Münchhausen by Internet ή Münchhausen by Proxy; Πνύ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ θαη γηαηί ελδηαθέξνπλ ή πξέπεη λα ελδηαθέξνπλ; Κεθάλαιο Α H παθολογική ψεσδολογία - μσθομανία ε όινπο ηπραίλεη λα ρξεηαζηεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνην «ρξήζηκν» ςέκα κεκνλσκέλα ή πεξηζηαζηαθά ζηελ θνηλσληθή θαζεκεξηλόηεηά ηνπο γηα θάπνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο. Ζ ςεπδνινγία επίζεο παξνπζηάδεηαη ζηαζεξά ζε έλα θπζηνινγηθό ζηάδην ηεο δηαλνεηηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ όηαλ απηά αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη όηη νη γνλείο δελ έρνπλ πξόζβαζε ζηνλ θαηάδηθν ηνπο θόζκν ησλ ζθέςεσλ (Aubron, Purper-Ouakil & Michel, 2007). Τπάξρεη ινηπόλ θαη ε θπζηνινγηθή ςεπδνινγία (Ford, King, & Hollender, 1988; Weston, 1996) ή ηα ιεγόκελα «ιεπθά ςέκαηα» (Akimoto, 1997). κσο ε παζνινγηθή ςεπδνινγία ή ε κπζνκαλία δηαθέξεη από ηε θπζηνινγηθή ςεπδνινγία ηόζν πνζνηηθά όζν θαη πνηνηηθά. Πνζνηηθά είλαη εθηεηακέλε, επαλαιακβαλόκελε θαη ρξόληα. Έλα κπζνκαλέο άηνκν ζπκίδεη καληαθό θαη εθηόο ειέγρνπ άηνκν (Healy & Healy, 1915). Πνηνηηθά, ηα ςέκαηα ελόο κπζνκαλή είλαη νινθιεξσκέλεο, ζπλαξπαζηηθέο ηζηνξίεο, πνπ αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο (δελ έρνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβεί) θαη ηα γεγνλόηα ηνπο επηιέγνληαη ζηε βάζε ελόο πνιύπινθνπ θαη εθιεπηπζκέλνπ ζπζηήκαηνο ζπλαηζζεκαηηθήο εμαπάηεζεο. Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό δηάθξηζεο ηεο κπζνκαλίαο από ηε θπζηνινγηθή ςεπδνινγία (θάπσο ακθηζβεηνύκελν ή δύζθνιν λα πξνζεγγηζηεί δηαρσξηζηηθά) είλαη όηη ζηελ πξώηε δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν εκθαλέο εμσηεξηθό θίλεηξν (π.ρ. ν κπζνκαλήο δελ ιέεη έλα ςέκα γηα λα απνθύγεη δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ή γηα λα θεξδίζεη ελδερνκέλσο θάηη πιηθά ππαξθηό ή γηα λα δηθαηνινγήζεη κηα απνπζία ηνπ από ηε δνπιεηά ηνπ ή αιινύ θιπ), άιιν από ηα ζπλαηζζεκαηηθά-εζσηεξηθά θίλεηξα ηεο κπζνκαλίαο, πνπ ζα πεξηγξαθνύλ εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα. Οη Powell, Gudjonsson θαη Mullen (1983) παξαηεξνύλ πσο όηαλ έλα άηνκν ςεύδεηαη ζην πιαίζην ηεο θπζηνινγηθήο ςεπδνινγίαο, ζπλήζσο αθήλεη λα αλαπηπρζνύλ κέζα ηνπ θαη βηώλεη θάπνηεο δπζάξεζηεο ςπρνθπζηνινγηθέο απαληήζεηο (ελνρή, εθλεπξηζκό, αγσλία, ζύγρπζε), νη νπνίεο κπνξνύλ λα θαηαγξαθνύλ. Σν δπζάξεζην ζπλαηζζεκαηηθό επαθόινπζν ηεο ςεπδνινγίαο είλαη απηό πνπ ηνλ «εμαλαγθάδεη» θαηά θάπνην ηξόπν λα ιέεη ηελ αιήζεηα. Παξόιν πνπ ζηελ έξεπλα ησλ Powell θ.α. (1982) δελ εμαθξηβώζεθε όηη ζπκβαίλεη ή κπνξεί λα ζπκβεί, πθίζηαηαη σο ππόζεζε ή ππνςία όηη ελδερνκέλσο ζε νξηζκέλνπο κπζνκαλείο λα κελ παξαηεξείηαη απηό ην δπζάξεζην ζπλαηζζεκαηηθό επαθόινπζν ηεο ςεπδνινγίαο ή κπνξεί λα ειέγρεηαη κε ηέηνην ηξόπν ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ώζηε ν κπζνκαλήο λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα πεξλάεη επηηπρώο ηα ιεγόκελα ηεζη αλίρλεπζεο ςεύδνπο ή θάπνηα από απηά. Δάλ όκσο πάιη ππάξρεη απηό ην δπζάξεζην ζπλαηζζεκαηηθό επαθόινπζν ηεο ςεπδνινγίαο, 2

3 ζα κπνξνύζε λα ππνζέζεη θαλείο όηη ν κπζνκαλήο ζε απηό αθξηβώο επηδηώθεη λα ππνβάιεη ηνλ εαπηό ηνπ, ζε έλα είδνο «ςπρηθνύ απηνηξαπκαηηζκνύ», κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ κπνξεί λα ππνβάιεη ηνλ εαπηό ηνπ ζε έλα είδνο «θπζηθνύ απηνηξαπκαηηζκνύ». Οη ηζηνξίεο ελόο κπζνκαλνύο αηόκνπ, σο πξνο ην πεξηερόκελν ηνπο γεληθά, είλαη πηζαλόλ λα ζπκβνύλ ζε πξαγκαηηθή βάζε, έρνπλ δειαδή έλα ζύλδεζκν κε ό,ηη κπνξεί λα ηύρεη ζε θάπνηνλ άλζξσπν, γη απηό είλαη θαη πεηζηηθέο, δελ δεκηνπξγνύλ ηελ αίζζεζε όηη, σο γεγνλόηα, είλαη εθεπξέζεηο πνπ αησξνύληαη πιήξσο ζηε ζθαίξα ηεο θαληαζίαο (π.ρ. θάπνηνο κπζνκαλήο δελ ζα πεη πνηέ «επηθνηλσλώ κε εμσγήηλνπο» ή «είκαη ν Θεόο»). Βέβαηα νη πεξηπηώζεηο πνπ νη «πξσηαγσληζηέο» κπζνκαλείο παξίζηαλαλ πξηγθίπηζζεο θαη βαζηιηάδεο έιαβαλ ρώξα ζε επνρέο θαη πεξηβάιινληα όπνπ, κε ηα ηόηε θξηηήξηα, ήηαλ θαη πάιη ηζηνξίεο δπλαηό λα ζπκβαίλνπλ. Οη ηζηνξίεο ελόο κπζνκαλή ιακβάλνπλ ρώξα ζε ηόζεο πνιιέο πεξηπηώζεηο, κε ζηαζεξό ή ζπλερή ηξόπν, θαη κε πξσηαγσληζηή (ήξσα ή ζύκα) πάληα ηνλ ζπγθεθξηκέλν κπζνκαλή, πνπ θάπνηνο ππνςηαζκέλνο αθξναηήο / ζεαηήο ηνπ ζπλόινπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ζα κπνξνύζε λα αληηιεθζεί ην ελδερόκελν ύπαξμεο ηεο ελ ιόγσ παζνινγίαο. Οη ηζηνξίεο ζπλήζσο εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία πνπ ζθνπεύνπλ λα αλαβαζκίζνπλ ηελ πξνζσπηθόηεηα ή ην θνηλσληθό status ηνπ κπζνκαλή (ηνπιάρηζηνλ ζύκθσλα κε ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα), ν νπνίνο κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη όηη είλαη γηαηξόο, ςπρνιόγνο ή θνηηεηήο ηαηξηθήο ή λνκηθήο, αληίζηνηρα λα έρεη έθεζε ή πεδίν γλώζεσλ ζε απηνύο ηνπο ηνκείο, ή λα ηζρπξίδεηαη όηη έρεη επαύιεηο, θόηεξα θιπ. ε έλα αμηνζεκείσην πνζνζηό ππνζέζεσλ πξνζώπσλ πνπ εθ ησλ πζηέξσλ δηαγλώζηεθαλ κπζνκαλείο, ππήξμε κηα ππνςία ζύλδεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπο κε δηαηαξαρέο ηεο πξνζσπηθόηεηαο, λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο, όπσο επηιεςία, παιαηόηεξνπο ηξαπκαηηζκνύο ζην θεθάιη ή ηε γεληθόηεξε θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνύ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο (King & Ford, 1988). Δπίζεο νη κπζνκαλείο είραλ παξνπζηάζεη ηελ ηάζε ηεο «πεξηπιάλεζεο», όπσο ραξαθηεξίζηεθε ε ζπλερήο κεηαθίλεζε ηνπο από ηνλ έλα ηόπν ζηνλ άιιν, πξνθαλώο γηα λα βξίζθνληαη θάζε θνξά ελώπηνλ δηαθνξεηηθνύ «θνηλνύ», κπνξώληαο λα παξαιιάδνπλ ηηο ηζηνξίεο ηνπο, κε ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα γίλνπλ αληηιεπηνί. ε έλα πνζνζηό 25% νη ηζηνξίεο πεξηείραλ θαληαζηηθέο αζζέλεηεο, πνπ, όπσο ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα, αθνξνύλ ζε πνιύ ζπγθεθξηκέλεο παζήζεηο. Πην ελδηαθέξνλ, ζε έλα πνζνζηό ππνζέζεσλ, ππήξμαλ απόπεηξεο απηνθηνλίαο, νηθνγελεηαθό ηζηνξηθώλ ςπρηαηξηθώλ παζήζεσλ ή πνηληθό κεηξών (Green, James, Gilbert & Byard, 1999). Περίπηωζη 1 Ζ πεξίπησζε πνπ αλαθέξνπλ νη Green θ.α. (1999) είρε σο εμήο: Μηα 46-ρξνλε γπλαίθα βξέζεθε καραηξσκέλε κέρξη ζαλάηνπ ζην ζπίηη ηεο. ηε ζθελή δελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε ελδείμεηο ζηξαγγαιηζκνύ ή άιια ζηνηρεία πνπ λα παξαπέκπνπλ ζε δνινθνλία, σζηόζν, επεηδή ε γπλαίθα, ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ δόζεθαλ από ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγό, βξηζθόηαλ ζε πξόγξακκα πξνζηαζίαο καξηύξσλ, ε ππόζεζε ηεο έηπρε ρεηξηζκνύ δηαηεξώληαο πάληα αλνηρηό ην ελδερόκελν δνινθνλίαο ηεο. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγνύ, ε γπλαίθα απηή είρε ήδε κεηαθηλεζεί από δύν πξνεγνύκελνπο ηόπνπο δηακνλήο ιόγσ επηζέζεσλ πνπ, ζύκθσλα κε δηθνύο ηεο ηζρπξηζκνύο, είρε δερζεί, κία κάιηζηα εθ ησλ νπνίσλ, ζύκθσλα πάιη κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, ηεο είραλ αθήζεη θάπνηα παξαπιεγία θαη δελ κπνξνύζε λα πεξπαηήζεη θαλνληθά. Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ ιήθζεθαλ 3

4 αλαθνξηθά κε ηελ γπλαίθα απηή ήηαλ όηη ηύραηλε ζεξαπείαο ζε ηνπηθό λνζνθνκείν γηα έλα κηθξό θαξθίλσκα ζηνπο πλεύκνλεο θαη πξνεγνύκελα γηα θαξθίλσκα ζην ιάξπγγα, ζεξαπείεο εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ε θσλή ηεο αθνπγόηαλ ηνλ ηειεπηαίν θαηξό αιινησκέλε όηαλ κηινύζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγό ζην ηειέθσλν. ηελ απηνςία παξαηεξήζεθε όηη ππήξρε ηξαύκα - κία ηνκή - κήθνπο 8 εθαηνζηώλ ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ ώκνπ. Τπήξραλ παιηέο νπιέο ζηνπο θαξπνύο. Γελ ππήξραλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ελδείμεηο ηξαπκαηηζκώλ νύηε ζεκάδηα πάιεο. Ο ζάλαηνο ηεο πξνθιήζεθε από αηκνξξαγία από ην ηξαύκα ζηνλ ώκν. Πεξαηηέξσ απηνςία καξηπξνύζε όηη ν ιάξπγγαο θαη νη πλεύκνλεο δελ είραλ νπνηεζδήπνηε ελδείμεηο θαθνήζεηαο ή όγθνπο. Ζ πιάηε θαη ε ζπνλδπιηθή ζηήιε ήηαλ θπζηνινγηθέο, ρσξίο ελδείμεηο παξαπιεγίαο, παιαηόηεξεο εμεηάζεηο ηεο πνπ αλεπξέζεθαλ ζην ρώξν ηεο θαη επαλεμεηάζηεθαλ θαίλνληαλ θπζηνινγηθέο, ελώ δελ ππήξμε θακία ζύλδεζε ησλ ηζρπξηδόκελσλ αζζελεηώλ ηεο κε νπνηαδήπνηε ηαηξηθά επξήκαηα. Απηά, ζε ζπλάξηεζε κε ην ηζηνξηθό ηεο ππόζεζεο όπσο είρε ιεθζεί από ηελ θνηλσληθή ιεηηνπξγό, νδήγεζαλ ζην ζθεπηηθό πηζαλνύ απηνηξαπκαηηζκνύ ηεο. Ζ έξεπλα είρε ζπλερηζηεί. Ζ θνηλσληθή ιεηηνπξγόο αλέθεξε πεξαηηέξσ όηη ε γπλαίθα απηή είρε δεισζεί έλα ρξόλν πξηλ ζε θέληξν γηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηεο λα πεξπαηήζεη έηπρε πξνλνκηαθήο θξνληίδαο θαη κάιηζηα ηεο δόζεθε ειεθηξηθό ηξνρνθάζηζκα. Ζ δεισκέλε επαγγεικαηηθή ηεο εκπεηξία ήηαλ ςπρνιόγνο ζε θέληξν απεμάξηεζεο ηνμηθνκαλώλ θαη ήζειε ηνλ εαπηό ηεο λα κεζνιαβεί γηα ηε ζύιιεςε παξάλνκσλ εκπόξσλ θαη θπθισκάησλ ηνπ ππόθνζκνπ, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο ζηελ αζηπλνκία, εκπινθή εμαηηίαο ηεο νπνίαο ππνηίζεηαη όηη εληάρζεθε θαη ζην πξόγξακκα πξνζηαζίαο καξηύξσλ. πλεληεύμεηο από κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηεο έδσζαλ εληειώο δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο, όηη πξόθεηηαη γηα κηα γπλαίθα πνπ πάληα, από κηθξή, έιεγε ςέκαηα, πνπ δελ ήμεξε ηνλ ηξόπν λα ιέεη αιήζεηεο, άιιαδε ζπλερώο νλόκαηα, έθαλε θαηάρξεζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ θαη αιθνόι,θαη απεπζπλόηαλ ζπλερώο ζε δηάθνξεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο γηα λα επηιύζεη αλύπαξθηα κάιινλ ηαηξηθά πξνβιήκαηα. Δίρε ζην παξειζόλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη έλα κύζν έθηνπεο εγθπκνζύλεο ρσξίο ε απηνςία λα επηβεβαηώλεη θάηη ηέηνην. Γελ ππήξρε νπνηαδήπνηε έλδεημε όηη ήηαλ όλησο ςπρνιόγνο. Δίρε πεξάζεη θάπνην ρξόλν ζηε θπιαθή, όπνπ ιέρζεθε όηη απνιάκβαλε λα δηαβάδεη ηαηξηθά πεξηνδηθά. Γελ βξηζθόηαλ ζε θαλέλα πξόγξακκα πξνζηαζίαο καξηύξσλ. Υξεζηκνπνηνύζε ηνπιάρηζηνλ έμη νλόκαηα. ηε βάζε όισλ απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ην ζπκπέξαζκα ήηαλ όηη ε γπλαίθα απηή έπαζρε από κπζνκαλία ε νπνία νδήγεζε ζηνλ απηνηξαπκαηηζκό ηεο. πσο παξαηεξνύλ νη Newmark, Adityanjee θαη Kay (1999) ζηα παζνινγηθά ςεύδε ζπλήζσο ππάξρεη κηα δπζαλαινγία κε ην πξαθηηθό όθεινο ηνπ κπζνκαλή, δειαδή ν κπζνκαλήο πξαθηηθά δελ έρεη λα θεξδίζεη θάηη κέζα από ηα θάπσο πην κεινδξακαηηθά ςεύδε ηνπ, εθηόο από όζα ηνπ δίδεη ε ίδηα ε δηαδηθαζία ηνπ λα ςεύδεηαη θαη ε αίζζεζε όηη ρεηξίδεηαη θαη ειέγρεη ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ. πλήζσο απαληά ζε γεληθέο εξσηήζεηο κε άλεζε θαη ακεζόηεηα θαη ε πεηζηηθόηεηα πνπ παξάγεη είλαη ηόζν ινγηθή πνπ ζα κπνξνύζε εύινγα ν κέζνο άλζξσπνο λα παξαζπξζεί. Δηδηθά όηαλ ν κπζνκαλήο ρξεζηκνπνηεί θαη ζηνηρεία από ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή ή εκπιέθεη ππαξθηά γεγνλόηα θαη πξόζσπα. Ίζσο νη κλήκεο πνπ είλαη ππαξθηέο θαη έγθπξεο γηα νξηζκέλα ζηνηρεία ησλ κύζσλ ηνπ αθξηβώο λα κεηξηάδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ δπζάξεζηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ επαθόινπζνπ ηεο ςεπδνινγίαο πνπ ιέρζεθε πξνεγνπκέλσο. Σα ςήγκαηα αιήζεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ην κπζνκαλή είλαη ζαλ νη «θνιώλεο» ησλ κύζσλ ηνπ. πλήζσο όκσο ππάξρνπλ κηθξέο αληηθάζεηο αιιά θαη 4

5 θάπνηνο βαζκόο ανξηζηίαο, ελώ όηαλ νη κπζνκαλείο εξσηνύληαη γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπο, παξόιν πνπ είλαη «κειεηεκέλνη» θαη (νη πεξηζζόηεξνη) έρνπλ πςειό δείθηε λνεκνζύλεο, είηε εθλεπξίδνληαη (εθιακβαλόκελνη όηη ηνπο ακθηζβεηνύλ), είηε απιά δελ κπνξνύλ λα ηηο παξέρνπλ ζε βαζκό ηθαλνπνηεηηθό. ηαλ ακθηζβεηνύληαη θαη εθλεπξίδνληαη νη κπζνκαλείο, ραξαθηεξηζηηθά, αιιάδνπλ ηόλν ζηε θσλή ηνπο. Δηδηθόηεξα, αλ ακθηζβεηεζνύλ κε ήπην ηξόπν θαη εληόο πεξηζηάζεσλ πνπ αηζζάλνληαη αθόκα ειεγρόκελεο δελ ράλνπλ εληειώο ηε ςπρξαηκία ηνπο, αληαπεμέξρνληαη θαη επαλαθηνύλ ην «πάλσ ρέξη» κε θάπνην εθλεπξηζκό, αιιά κε ηε δπλαηόηεηα λα παξαιιάμνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο, κε ηξόπν ώζηε λα κπαιώζνπλ νπνηαδήπνηε ακθηζβεηνύκελα ζεκεία αληηιακβάλνληαη (θαη αληηιακβάλνληαη εύθνια πνηά ζεκεία έηπραλ ακθηζβήηεζεο). Αλ όκσο ακθηζβεηεζνύλ ζε πην έληνλν βαζκό θαη απεηιεζνύλ ή αηζζαλζνύλ απεηιεκέλνη είηε ζα νκνινγήζνπλ ηελ «απνηξόπαηα πξάμε» ηνπο θαη ζα εηζάγνπλ ηνλ εαπηό ηνπο ζε άιιν ξόιν, απνινγεηηθό αιιά εμίζνπ κίδεξν, είηε ζα γίλνπλ θάπσο επηζεηηθνί, αγελείο θαη επίκνλνη. Δηδηθόηεξα σο πξνο ηε δεύηεξε πηζαλόηεηα, όηαλ θάπνηνο ηνπο επηζεκάλεη επζέσο θελά θαη αληηθάζεηο ζηα ιεγόκελά ηνπο θαη ηνπο πξνθαιέζεη αλνηρηά ή ηνπο θαηεγνξήζεη κε «ζηνηρεία», ζα κπνξνύζαλ λα γίλνπλ θάπσο επηθίλδπλα πξνθιεηηθνί (λα αλαπηύμνπλ κηα ζπκπεξηθνξά θάπσο καληώδε), είηε λα πξνθαιέζνπλ θαη νη ίδηνη γηα κηα επηβεβαίσζε (πνπ θαλνληθά δελ κπνξνύλ λα παξέρνπλ), ζηε βάζε γλσζηώλ πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. πρλά ε αλάγθε ηνπο ή ε δέζκεπζε ηνπο λα παξέρνπλ πξαγκαηηθή επηβεβαίσζε ηνπο σζεί ζε πην «αθξαίεο» απηνθαηαζηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. λα πξνθαιέζνπλ κηα νπιή ζε ζεκείν ηνπ ζώκαηόο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα πείζνπλ όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζε ηαηξηθή επέκβαζε θιπ). Απηνί πνπ / όηαλ νκνινγνύλ ζπλήζσο κεηά από θάπνην "ζηξίκσγκα" έρνπλ ρακειή αλνρή ζηηο αληηπαξαζέζεηο. Οη κπζνκαλείο δελ εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο παξά κόλν κέζα από ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηα θαληαζηηθά πξνβιήκαηα ηνπο. Δηδηθόηεξα σο πξνο ηελ αδπλακία ηνπο λα αληαπεμέιζνπλ ζε επίκνλεο αληηπαξαζέζεηο ζα αληηδξνύζαλ κε κηα γεληθόηεξε πξνθιεηηθή άξλεζε ή κηα εηξσληθή ή κειό απνδνρή πνπ εμππεξεηεί ηαπηόρξνλα ή ελαιιαθηηθά πνιινύο ζθνπνύο, λα θξαηήζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο ζην ίδην επίπεδν, λα δώζνπλ έλα ηέινο ζηελ πίεζε ηεο αληηπαξάζεζεο (Newmark, θ.α., 1999), αιιά θαη λα δηεξεπλήζνπλ ην έδαθνο εμαθνινύζεζεο θάπνηνπ «ξόινπ». Δάλ έλαο κπζνκαλήο θαηεγνξεζεί γηα έλα έγθιεκα, πξνθαλώο νη πηζαλόηεηεο παξαδνρήο ηνπ είλαη απμεκέλεο, αθόκα θαη αλ δελ ην έρεη δηαπξάμεη, θαη γηα ην ιόγν όηη δελ αληέρνπλ ηελ πηεζηηθή αληηπαξάζεζε (Dolan, 1995), αιιά θαη γηαηί έρνπλ ηελ εθεπξεηηθή επειημία λα ρξεζηκνπνηνύλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη δεδνκέλα (αθόκα θαη ηελ θαθή ηνπο «πεξηπεηεηώδε» εκπεηξία λα ηνπο θαηεγνξήζεη θάπνηνο γηα έλα έγθιεκα πνπ δελ έρνπλ δηαπξάμεη) ηξνθνδνηώληαο νη ίδηνη ηνπο κύζνπο ηνπο. Δλδερνκέλσο έλαο κπζνκαλήο λα επηζπκνύζε λα θπιαθηζηεί γηα θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα, ζηε ζθέςε όηη ζα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, ζα ηπγράλεη ηεο ζεκαζίαο θαη ηεο θξνληίδαο ηνπο, ή βιέπνληαο ηελ εκπεηξία θπιάθηζεο ηνπ σο έλα κέζν ζπκαηνπνίεζεο ηνπ (victim role), ή ζε κηα θάζε πνπ δηαθαηέρεηαη από αλάγθε λα εμαθαληζηεί από ην θνηλσληθό γίγλεζζαη, ή απιά έηζη γηα λα δεη πώο είλαη ή γηα αιιαγή. Έλα αξθεηά ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό είλαη όηη νη εμηζηνξήζεηο ελόο κπζνκαλή έρνπλ θάπνην επίκνλν θαη έληνλν κειό ύθνο, πνπ ζπκίδεη αζπξόκαπξν θηλεκαηνγξάθν, κηα δξακαηηθήο ή ινγνηερληθή πνηόηεηα θαη πνηεηηθή δηάζεζε, πνπ δελ ζπλεζίδεηαη ζε εμηζηνξήζεηο αηόκσλ πνπ έρνπλ βηώκαηα, πξαγκαηηθέο κλήκεο, θαη ζπλαηζζεκαηηθά θαηάινηπα ησλ ίδησλ «ηξαληαρηώλ» (σο επί ησ πιείζην) γεγνλόησλ, θαη απηή ε ινγνηερληθή πνηόηεηα εκπεξηέρεη ζηνηρεία πνπ πεξηζηξέθνληαη ζπλερώο γύξσ από ην «εγώ» ηνπο. Έλαο κπζνκαλήο ζα επέιεγε 5

6 κηα ηδηόηεηα κε πξεζηίδ θαη θύξνο, ηελ νπνία ζα έβξηζθε θάπνην ηξόπν λα εηζάγεη (αθόκα θαη ρσξίο λα ηνπ δνζεί ε επθαηξία) ζε θάπνηα από ηηο εμηζηνξήζεηο ηνπ. Οη κπζνκαλείο δελ έρνπλ παξαηζζήζεηο, δειαδή, αθόκα θαη ζην κέγηζην εθείλν ζεκείν ηεο πξνζπάζεηαο ηνπο λα θεληξίζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπ απνδέθηε ησλ ςεκάησλ ηνπο, δηαηεξνύλ θαζαξή ηε ζπλείδεζε όηη ηα ιεγόκελα ηνπο είλαη ςεπδή θαη όηη βξίζθνληαη εληόο ελόο ξόινπ. Απηή ε δηάζηαζε κεηαμύ ηεο δηαλνεηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο ηνπο κεηαηξέπεη ζε ζρεδόλ ηέιεηνπο «εζνπνηνύο», ζην βαζκό πνπ ν αθξναηήο ή ζεαηήο ηνπο δελ κπνξεί λα δηαθξίλεη πνηέο αθεγήζεηο ηνπο αθνξνύλ ππαξθηέο κλήκεο θαη πνηέο θαληαζηηθέο, πνηά από ηα ιεγόκελα ηνπο είλαη ςέκαηα, πνηά αιήζεηα θαη πνηά κηα έληερλε παξαιιαγή ηεο αιήζεηαο. πλήζσο επίζεο νη κπζνκαλείο, γη απηέο ηηο ελαιιαγέο ζηνπο ςεπδν-ξόινπο ηνπο, επηιέγνπλ αθξναηήξην πνπ δελ έρεη επηθνηλσλία κε άηνκα ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο ή κε άιιεο πεγέο απνθάιπςεο ηνπο ή νη ίδηνη απνθιείνπλ απηή ηελ επηθνηλσλία θαη ηνπο αλαζηαηώλεη ην ελδερόκελν ύπαξμεο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαςεπζηνύλ. Θα ήηαλ ζύλεζεο γηα έλα κπζνκαλή ζην (αιεζηλό) ηζηνξηθό ηνπ, έλαο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ γνλέσλ ηνπ λα ήηαλ ή λα είλαη κηα αξλεηηθή, πξνθιεηηθή θαη απνξξηπηηθή θηγνύξα είηε απέλαληη ζηνλ ίδην ην κπζνκαλή είηε απέλαληη ζε ηξίηα πξόζσπα, λα κελ δεκηνπξγεί άκεζεο θαη εηιηθξηλείο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη λα είλαη ζπλαηζζεκαηηθά (παξά θπζηθά) απώλ. Έλαο κπζνκαλήο ζα ηζρπξηδόηαλ όηη δελ έρεη δηθνύο ηνπ αλζξώπνπο ή δελ δηαηεξεί ζρέζεηο καδί ηνπο γηα δηάθνξνπο ιόγνπο ή ζα έβξηζθε έλα ηξόπν λα δηθαηνινγήζεη ηελ απνπζία ηνπο. Θα κπνξνύζε επίζεο ζα ηνπο "εθεύξεη" θαη λα ηνπο παξνπζηάζεη κε ηνλ ηξόπν πνπ ν ίδηνο ρξεηάδεηαη. Ο κπζνκαλήο είλαη θη απηόο έλα άηνκν πνπ δελ έρεη πγηή θνηλσληθή δσή, ελδερνκέλσο αηζζάλεηαη απνμελσκέλνο, δηαθνξεηηθόο θαη ρξεζηκνπνηεί κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα απνκαθξπζκέλνο από θνηλσληθέο επαθέο ή ρξεζηκνπνηεί ηηο μαθληθέο εμαθαλίζεηο ηνπ σο έλα αθόκα ηξόπν λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ, δηα ηεο απνπζίαο ηνπ, θαη λα πξνθαιέζεη θάπνηνπ είδνπο αλεζπρία. Δμαηηίαο ησλ ςεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ηνπ ζπλόινπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζέηεη πάληα έλα όξην ζηηο ζρέζεηο ηνπ, δελ αθήλεη αλζξώπνπο λα ηνλ πιεζηάζνπλ, κπνξεί λα νδεγεζεί επθνιόηεξα ζε εμαξηήζεηο όπσο αιθνόι, θάπληζκα ή λαξθσηηθά θαη λα αλαπηύμεη εγθιεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα. ηελ πεξίπησζε πνπ αλέθεξαλ νη Newmark, θ.α., (1999) ππήξρε έλα ζεκαληηθό ηζηνξηθό εγθιεηζκνύ ζε θαηάζηαζε νκεξία ηεο ζπδύγνπ θαη ηνπ γηνπ ηνπ. Οη κπζνκαλείο έρνπλ ρακειή απηνεθηίκεζε θαη έιιεηςε δπλαηόηεηαο λα ρεηξηζηνύλ απνθαζηζηηθά ηνλ εαπηό ηνπο. Ζ κεγαινκαλία ηνπο θαη νη εγσθεληξηθέο θαληαζηηθέο ηνπο κλήκεο είλαη έλαο ηξόπνο λα παξέρνπλ θάπνην έκκεζν ζπλαηζζεκαηηθό αληηζηάζκηζκα (Newmark, θ.α., 1999), λα ηζνξξνπνύλ. Ο κπζνκαλήο κπνξεί λα πξνζπαζεί λα δξαπεηεύζεη από παξνύζεο αγρώδεηο θαηαζηάζεηο ή λα επαλνξζώζεη κε απηό ηνλ ηξόπν αλαπηπμηαθέο ςπρνινγηθέο αλσκαιίεο ή λα πξόθεηηαη αθόκα γηα πθηζηάκελεο αλαπηπμηαθέο αλσκαιίεο πνπ εθθξάδνληαη δηνρεηεπκέλεο θάπνπ αιινύ, κε θάπνην άιιν ηξόπν. πλνςίδνληαο ηα αηηηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηθνξάο ελόο κπζνκαλή, ζα κπνξνύζε λα παξαηεξεζεί θαλνληθόο ή πςειόηεξνο ηνπ θαλνληθνύ δείρηεο λνεκνζύλεο (νη Dike, Baranoski θαη Griffith, 2005 παξαηεξνύλ όηη ππάξρνπλ αξθεηέο πεξηπηώζεηο επηθαλώλ αληξώλ πνπ δηαγλώζηεθαλ σο παζνινγηθνί ςεύηεο. Ο δηθαζηήο Patrick Couwenberg, ν δηαθεθξηκέλνο κε πνύιηηδεξ ηζηνξηθόο θαζεγεηήο ηζηνξίαο Joseph J. Ellis, ν Jeffery Archer, κέινο ηνπ House of Lords of England θιπ.), κεησκέλε αίζζεζε ηεο ηαπηόηεηαο θαη ηεο ηδησηηθόηεηαο, θησρή ή αλύπαξθηε ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα, ρακειή αλεθηηθόηεηα ηεο δηάςεπζεο, απμεκέλεο αλάγθεο εμάξηεζεο θαη λαξθηζζηζκόο. Δηδηθόηεξα όζν αθνξά ηελ απμεκέλεο αλάγθεο εμάξηεζεο ηνπ, ζα κπνξνύζαλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε ζπκπεξηθνξέο όπσο 6

7 ελνριεηηθή πξνζθόιιεζε ζε άηνκα θαη παξαθνινύζεζε ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο (stalking) (Reisner, 2006). Ζ αλάγθε ηνπο γηα ζεμνπαιηθή δξαζηεξηόηεηα ζα κπνξνύζε λα ηνπο νδεγήζεη ζε θάπνην έγθιεκα ζεμνπαιηθήο θύζεο. Περίπηωζη 2 Ζ 22ρξνλε Lorraine ζπλειήθζε γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε εκπξεζκνύο, δεκόζηα βιάβε (πξνθιεζείζα από ςεπδείο αλαθνξέο), ςεπδείο δειώζεηο, πιαζηνγξάθεζε απνδείμεσλ θαη ςεπδνξθία. Μεηαθέξζεθε ζηε ςπρηαηξηθή πηέξπγα ηεο θπιαθήο γηα λα ηύρεη δηάγλσζεο εάλ κπνξεί λα παξαζηεί ζε δίθε. Ήηαλ κνλαρνπαίδη, γελλεκέλν εθηόο γάκνπ, ν βηνινγηθόο ηεο παηέξαο ήηαλ εμαθαληζκέλνο κέρξη ηε γέλλεζε ηεο. Ήηαλ πγηέο παηδί, κεγάισζε κε ηνπο παππνύδεο θαη ηηο γηαγηάδεο ηεο κέρξη ηα 13 ηεο ρξόληα θαη κέρξη ε κεηέξα ηεο λα ειέγμεη ηα δηθά ηεο ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα. Τπήξρε επηπξόζζεην ηζηνξηθό ςπρηαηξηθώλ αζζελεηώλ θαη από θάπνηα ζεία. Δλώ ζαλ καζήηξηα είρε θαιέο επηδόζεηο, ζηηο αλαθνξέο ηνπο νη θαζεγεηέο ηεο είραλ επηζεκάλεη όηη παξνπζίαδε ειιεηκκαηηθή πξνζνρή, μερλνύζε ηα βηβιία ηεο, θαηεγνξνύζε ςεπδώο ζπκκαζεηέο ηεο, δεηνύζε επαλεηιεκκέλα ηελ πξνζνρή ησλ θαζεγεηώλ, εκπιεθόηαλ ζε ζρέζεηο όπνπ ηεο επέηξεπαλ λα έρεη έλα θπξίαξρν ξόιν θιπ). ηα 16 ηεο έθαλε απόπεηξα απηνθηνλίαο, νπόηε λνζειεύηεθε γηα πξώηε θνξά γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή (καληνθαηάζιηςε). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηεο αλέθεξε δηάθνξα καληαθνύ ηύπνπ πεξηζηαηηθά, όπσο ην λα κπαίλεη ζε έλα θιεηζηό ρώξν θαηαζηεκάησλ λα ηξαγνπδά γηα λα ηελ πξνζέμεη ν θόζκνο ή λα πξνζηξέρεη ζε θεδείεο αγλώζησλ αλζξώπσλ λα πηάλεη θνπβέληα κε πελζνύληεο ζπγγελείο (θάηη πνπ αλέθεξε όηη ήηαλ δηαζθεδαζηηθό θαη ζα ηελ ελέπλεε) θιπ. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν επέθεξε ξήμε ζηηο νηθνγελεηαθέο ηνπο ζρέζεηο έλαο ηζρπξηζκόο ηεο όηη ν παηξηόο ηεο πήγε λα ηε δνινθνλήζεη. Αλέθεξε όηη ιάηξεπε ηελ ππνθξηηηθή, ην ζέαηξν, είρε πξσηαγσληζηεί ζε πνιιέο ζρνιηθέο παξαζηάζεηο, ηεο άξεζε επίζεο λα «εμαπαηά» ηνλ θόζκν, λα ηνλ δνθηκάδεη. ην ηζηνξηθό ηεο αλέθεξε δηάθνξεο πεξίεξγεο δνπιεηέο πνπ έθαλε, όκσο δελ κπνξνύζε λα παξακείλεη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε, γηαηί, όπσο αλέθεξε, βαξηόηαλ ππεξβνιηθά. Αλέθεξε όηη άξρηζε λα ζπδεί κε έλα άληξα 20 ρξόληα κεγαιύηεξν ηεο κε ηνλ νπνίν απέθηεζε παηδί. Ζ πξώηε ηεο εκπινθή κε ηελ αζηπλνκία ήηαλ όηαλ ε Lorraine θαηήγγεηιε ζηελ αζηπλνκία όηη απεηιήζεθε από ηε Vera, ζπλάδειθν ηεο, κέζσ ηειεθώλνπ θαη δηα αιιεινγξαθίαο, λα δνινθνλεζεί, ιόγσ εξσηηθήο αληηδειίαο. Δίρε παξνπζηάζεη ηόηε ζηελ αζηπλνκία ην ππνηηζέκελν απεηιεηηθό γξάκκα ηεο Vera, γξακκέλν ζε ηόλν γξαθηθό θαη δξακαηηθό. Ζ Vera ζπλειήθζε θαη αθέζεθε ειεύζεξε κέρξη ηε δηθή κε πεξηνξηζηηθνύο όξνπο, ελώ ζην κεηαμύ ε Lorraine απέζπξε ην παξάπνλό ηεο. Έλα ρξόλν κεηά από ηελ πξώηε θαηεγνξία ηεο Vera, ε Lorraine θαηήγγεηιε ηελ Abby, ηελ παηδηθή ηεο θίιε, επεηδή, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, ηελ παξελνρινύζε επίκνλα, γηαηί μαθληθά ε Abby είρε αλαπηύμεη ιεζβηαθέο ηάζεηο θαη εξσηηθό ελδηαθέξνλ πξνο ηε Lorraine. Σα γξάκκαηα πνπ παξνπζίαζε ε Lorraine ζηελ αζηπλνκία ήηαλ θαη πάιη δξακαηηθά γξακκέλα (π.ρ. «αλ δελ κπνξώ λα ζε έρσ εγώ δελ κπνξεί θαλέλαο») ή πεξηείραλ απεηιεηηθά αληηθείκελα όπσο ιεπίδεο, ηνύθα από ηα καιιηά ηεο, θσηνγξαθίεο ηεο θιπ. ηαλ ε Abby, θνηηήηξηα πνπ ζθόπεπε λα γίλεη θαζεγήηξηα, ρσξίο πξνεγνύκελν ςπρηαηξηθήο λνζειείαο, ήξζε αληηκέησπε κε ηηο θαηεγνξίεο απηέο είρε ηαξαρζεί ηόζν πνπ ρξεηάζηεθε λα λνζειεπηεί, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηεο δελ αξλήζεθε πνηέ ηηο θαηεγνξίεο. Ζ Abby ζηε 7

8 ζπλέρεηα θαηεγνξήζεθε θαη αθέζεθε ειεύζεξε κε πεξηνξηζηηθνύο όξνπο. Γύν εβδνκάδεο αξγόηεξα ε Abby θαη ε Lorraine ζπλαληήζεθαλ ηπραία, αιιά ήηαλ κηα ζπλάληεζε πνπ απαζρόιεζε θαη ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, αθνύ ε Abby, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο Lorraine, επηηέζεθε δεκόζηα ζηελ Lorraine απεηιώληαο λα ηε ζθνηώζεη, ηειεθσλνύζε δε ζε ζπγγελείο ηεο νπξιηάδνληαο όηη ηε ζθόησζε ήδε. Ζ Abby πνπ ηξάβεμε κεγάιν καραίξη γηα λα ζθνηώζεη ηε Lorraine ζπλειήθζε πξηλ πξνιάβεη λα θνλεύζεη ηε Lorraine θαη ηέζεθε ππό θξάηεζε. Ζ Lorraine, κεηά από απηό ην πεξηζηαηηθό κε ηελ Abby, ππέζηε θξίζε άγρνπο γηα ηελ νπνία κεηαθέξζεθε εζπεπζκέλα ζην λνζνθνκείν. ηε ζπλέρεηα θιήζεθε λα καξηπξήζεη ζηε δίθε ηεο Abby, όπνπ θαηέζεζε ελόξθσο όηη ε Abby ηελ απήγαγε, απείιεζε λα ηε ζθνηώζεη, θαη ζπλέρηδε από ηε θπιαθή λα ηεο ηειεθσλεί θαη λα ηελ απεηιεί. Ζ Abby είρε παξακείλεη κέρξη ηε δίθε 9 κήλεο ζηε θπιαθή θαη απιά ζησπνύζε. Δλώ εθθξεκνύζε ε δίθε ηεο Abby, ε Lorraine πξνέβεθε ζε λέα παξόκνηα θαηαγγειία, ηεο Kara, πξώελ γπλαίθαο ηνπ εξσκέλνπ ηεο, όπσο αλέθεξε. Με ηνλ ίδην δξακαηηθό ηξόπν. Ζ πινθή ηεο ηζρπξηδόκελεο ηζηνξίαο ήηαλ ίδηα κε απηή ηεο Abby. Ζ Lorraine βέβαηα δελ ζηακάηεζε ζηελ Kara. Αδηαλόεηα, θαηάγγεηιε ηξίρξνλν κσξό, ην κσξό ηνπ εξσκέλνπ ηεο, όηη έβαιε 2 θσηηέο, ε πξώηε θσηηά κάιηζηα θαηέζηξεςε νιόθιεξν δσκάηην ζην ζπίηη ηεο κεηέξαο ηεο, ζηέιλνληαο άηνκα ζην λνζνθνκείν. Σν ηξίρξνλν παξαδέρζεθε όηη απηό άλαςε ηηο θσηηέο, έζησ θη αλ δελ ήηαλ πξαθηηθά ζε ζέζε λα ην πξάμεη. Ζ αζηπλνκία θάιεζε ηε Lorraine γηα αλάθξηζε, αθνύ δελ κπνξνύζε λα δερζεί ηελ νκνινγία ελόο ηξίρξνλνπ γηα ηνπο εκπξεζκνύο. Ζ Lorraine νκνιόγεζε ηόηε, κε ην γλσζηό δξακαηηθό ηεο ηξόπν, όηη όιεο νη θαηαγγειίεο πνπ έθαλε ηα ηειεπηαία ρξόληα ήηαλ ςεπδείο. Ζ Lorraine εξσηήζεθε γηα ηελ θάζε ππόζεζε μερσξηζηά. Γηα ηελ ππόζεζε ηεο Vera αλέθεξε όηη νπδέπνηε απεηιήζεθε, ε ίδηα απέζηεηιε ην απεηιεηηθό γξάκκα ζηνλ εαπηό ηεο. Απάληεζε απιά «δελ μέξσ γηαηί ην έθαλα, απιά ήκνπλ ειίζηα... δελ έρσ ηίπνηα ελαληίνλ ηεο Vera, είλαη θαιό θνξίηζη». Γηα ηελ ηζηνξία ηεο παηδηθήο ηεο θίιεο, Abby, ε νπνία κέρξη ηόηε πέξαζε 16 κήλεο ζηε θπιαθή, επίζεο νκνιόγεζε όηη όια ήηαλ έλα θαινζηεκέλν ζελάξην ηεο, έθαλε ηελ Abby λα πηζηεύεη όηη κε θάπνην ηξόπν ηε βνεζνύζε θαη ηελ πξνζηάηεπε. Γηα ηελ ηζηνξία ηεο Kara ηα ίδηα, ε ίδηα ε Lorraine είρε θαηαζθεπάζεη όια ηα ζρεηηθά, γξάκκαηα, θσηνγξαθίεο θιπ. Ζ δηθαηνινγία πνπ έδσζε γηα ηελ θαηεγνξία ηνπ ηξίρξνλνπ ήηαλ όηη ήζειε λα ηνλ απνκαθξύλεη από ηε κάλα ηνπ, ηελ Kara, επεηδή ην θαθνπνηνύζε. Από ηελ ηζηνξία ηεο Lorraine (Birch, Kelln & Aquino, 2006), ηα ςεύδε ηεο νπνίαο επηθεληξώζεθαλ ζηηο ςεπδείο θαηεγνξίεο πξνζώπσλ, αληηιακβάλεηαη θαλείο ηόζν ην πξαγκαηηθό κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ε παζνινγηθή ςεπδνινγία άκεζα θαη ζην λνκηθό/δηθαζηηθό ρώξν, όζν θαη ηηο ηθαλόηεηεο ελόο κπζνκαλή λα θαληάδεηαη, λα ζθελνζεηεί, αιιά θπξίσο λα πείζεη αλζξώπνπο ελήιηθεο θαη επαγγεικαηίεο. Γελ εμήγεζε πνηέ γηαηί είπε ηόζα ςέκαηα, κε ηόζν ζνβαξέο επηπηώζεηο ζε άιια πξόζσπα, είρε απιά αξρίζεη λα ιέεη ςέκαηα θαη δελ κπνξνύζε λα ζηακαηήζεη, ελώ, όπσο ηζρπξίζηεθε επίζεο, θάπνηε ρξεηάδεηαη κηα ηξαγσδία γηα λα ζπζθίγγεη ηνπο νηθνγελεηαθνύο δεζκνύο. Σξαγηθά κάιινλ, νη πεξηζζόηεξνη ζα έρνπλ κηα ηζηνξία λα πνπλ, κηα εκπεηξία ζπλαλαζηξνθήο ηνπο κε έλα άηνκν πνπ θέξεη ηα παζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο κπζνκαλή, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο αζρνινύληαη θαηά θαηξνύο κε ηηο ηζηνξίεο ησλ κπζνκαλώλ, κε ηξόπν αλαγλσζηηθά δηαζθεδαζηηθό. Ωζηόζν, από ηελ νπηηθή ζθνπηά ηεο δηθαζηηθήο θαη λνκηθήο ςπρνινγίαο, έλα κεγάιν πνζνζηό κπζνκαλώλ απαζρόιεζε, απαζρνιεί ή ζα απαζρνιήζεη ην λόκν, αιιά θπξίσο ην θνηλσληθό ζύλνιν, κε αδηθήκαηα. Απηόο ίζσο είλαη έλαο ιόγνο, ζε έλα πξώην ζηάδην, ν θαζέλαο από εκάο λα παξαθνινπζεί θαη λα θαηαγξάθεη 8

9 ηηο θηλήζεηο ελόο αηόκνπ πνπ πηζηεύεη όηη είλαη κπζνκαλέο θαη, ζε έλα δεύηεξν ζηάδην, λα ππάξμεη έλαο πην νξγαλσκέλνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηε λνκηθή (εθηόο από ηε ςπρνινγηθή) αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Σα ηειεπηαία ρξόληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα εμεγεζεί ε κπζνκαλία κέζα από ηε λεπξναλαηνκηθή απεηθνληζηηθή κειέηε ηνπ εγθεθάινπ, ηδηαίηεξα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνύ (Yang, 2005; Spence, 2005; Yang, Raine, Narr, Lencz, LaCasse, Colletti & Toga, 2007). Ωζηόζν δελ κπνξεί λα ιερζεί κε ζαθήλεηα εάλ ε κπζνκαλία είλαη έλα πξόβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαηνκία ηνπ εγθεθάινπ, νξγαληθό. Κεθάλαιο Β. Το ζύνδρομο Münchhausen Δπηθεληξώλνληαο όκσο ζην κπζνκαλή πνπ επηζηξαηεύεη δεηήκαηα πγείαο ζηνπο κύζνπο ηνπ, ζηνλ πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen, απηόο ν πάζρνληαο είλαη πάληα κπζνκαλήο (παζνινγηθόο ςεύηεο) αιιά θαη θάηη παξαπάλσ. Τπνθξίλεηαη όηη πάζρεη από πξνβιήκαηα πγείαο, ηα νπνία, όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα κέζα από ηηο αλαθεξόκελεο πεξηπηώζεηο, έρνπλ ιίγν πνιύ θαη ζπγθεθξηκέλν πεξηερόκελν. Μπνξεί λα αλαπηύζζεη ην «ξόιν» ηνπ ζε εμσταηξηθό πεξηβάιινλ, ζηνπο νηθείνπο ηνπ, ζε άηνκα κε ηα νπνία έξρεηαη ζε επαθή, ζέιεη λα γλσξίζεη θαιύηεξα ή άιισο πώο. Μπνξεί λα αλαπηύζζεη ην «ξόιν» ηνπ θαη εληόο ηνπ ηαηξηθνύ πεξηβάιινληνο, κε εληειώο δηαθνξεηηθό ηξόπν. α) Δμσταηξηθά Μέζσ ελόο ςεπδνύο πξνβιήκαηνο πγείαο, επείγνπζαο θύζεο, ν πάζρνληαο ζα κπνξνύζε λα εξκελεύζεη ηελ παξερόκελε, κε εηδηθή, θξνληίδα ή ηελ εθθξαζκέλε πξνζνρή ζπγθεθξηκέλνπ πξνζώπνπ (αθόκα θαη άγλσζηνπ πνπ βξίζθεηαη ζην ίδην θαηάζηεκα θαη ςσλίδεη καδί ηνπ ή ρξεζηκνπνηεί ηνλ ίδην αλειθπζηήξα) πνπ πξνζηξέρεη σο θνηλσληθή απνδνρή, αζθάιεηα, ελδερνκέλσο θαη έθθξαζε ηξπθεξόηεηαο, εηδηθόηεξα εάλ ππάξμεη θάπνηα ζσκαηηθή επαθή (π.ρ. έλα άγγηγκα ζην ρέξη). Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ πάζρνληα απηνύ είλαη όηη ηα ππνηηζέκελα ζπκπηώκαηα ηνπ εληείλνληαη όηαλ απηόο βξίζθεηαη θάησ από ηελ πξνζνρή ησλ άιισλ (ζπλήζσο απηώλ πνπ δελ θαηέρνπλ ηαηξηθέο γλώζεηο, πνπ δελ ηνλ εμεηάδνπλ) ή ηπγράλεη ζσκαηηθήο επαθήο (από ζπγθεθξηκέλα άηνκα, ζηα νπνία ζέιεη λα εληείλεη ηελ αλεζπρία). Δίλαη έληνλα ρεηξηζηηθόο, δειαδή ζην ζεκείν εθείλν πνπ ζα εληείλεη ηελ αλεζπρία ηνπ ζύκαηνο ηνπ, κεηά ζα ην θαζεζπράζεη, θαη ζα ρεηξίδεηαη απηό ην ζπλαηζζεκαηηθό ζθακπαλεύαζκα κε ηξόπν ώζηε απιά λα απαζρνιεί ην ζύκα ηνπ. Ζ ηειεπηαία παξαηήξεζε αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πάζρνληα όηαλ ππάξρεη ζσκαηηθή επαθή θαηεύζπλε ηηο έξεπλεο ζε δηαθνξεηηθνύο πξνβιεκαηηζκνύο, όπσο ηελ πηζαλή έιιεηςε ζεμνπαιηθήο δξαζηεξηόηεηαο ή ηελ νκνθπινθηιία. Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ πάζρνληα από ζύλδξνκν Münchhausen ζα κπνξνύζε λα δηαξθέζεη γηα ρξόληα ή γηα δεθαεηίεο απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλα πξόζσπα, ηα νπνία ζα θξαηά κε θάπνην 9

10 ηξόπν «δέζκηα» ζηηο αλάγθεο ηνπ. Γελ είλαη θαθό άηνκν, ζα κπνξνύζε λα είλαη ε πην επράξηζηε παξέα, αιιά ρξεζηκνπνηεί έλα ππνηηζέκελν πξόβιεκα ηηο ζηηγκέο πνπ θξίλεη θαηάιιειν, δειαδή ζηηο αλάγθεο πνπ ε πξνζπνίεζε κηαο ηαηξηθήο αλάγθεο ζα νδεγνύζε ζε απόηνκε κεηαβνιή ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ «ζύκαηνο» ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα ζηηγκή απόιπηεο επθνξίαο θαη επηπρίαο ηεο παξέαο ηνπ ζα έθξηλε όηη είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα ηνπο αιιάμεη ηε δηάζεζε, πξνζπνηνύκελνο έλα μαθληθό πόλν, κηα απόηνκε δαιάδα θαη άιια παξόκνηαο θύζεο αλεζπρεηηθά πεξηζηαηηθά, θαη κε ηελ αιιαγή ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ «ζπκάησλ» ηνπ ζα αηζζαλόηαλ ηόζν ρεηξηζηηθόο όζν ηνπ επηβάιιεη ε παζνινγία ηνπ. Θα κπνξνύζε λα δηεξσηεζεί θάπνηνο πώο κπνξεί αλά δεθαεηίεο λα ππάξρεη απηή ε πξνζπνίεζε πξνο ηα ίδηα άηνκα ρσξίο απηά λα κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ νηηδήπνηε. Ο πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen δελ ζα αθήζεη πνηέ ηα «ζύκαηα» ηνπ λα ηνλ δνπλ, ζύκθσλα κε ηα δηθά ηνπ ηζρπξηδόκελα ζρεηηθά βηώκαηα, ζε θάπνην λνζνθνκείν ή θάησ από ηαηξηθή θξνληίδα. Γη απηό ππνηίζεηαη όηη όιεο ηηο εμεηάζεηο θαη ηηο ζεξαπείεο ηνπ ρξόληνπ πξνβιήκαηνο ηνπ, κε ηελ επίκνλε - αιιά αδύλαην λα αληηκεησπηζηεί ηαηξηθά (γηαηί είλαη πνιύ ζπάληα) - ζπκπησκαηνινγία, γίλνληαη ζην εμσηεξηθό, θάπνπ πνπ ηα «ζύκαηα» ηνπ δελ κπνξνύλ λα έρνπλ άλεην ή αλεκπόδηζην έιεγρν. Δηδηθά εάλ ηα ζύκαηα απηά είλαη πεξηζζόηεξν επαίζζεηα, κε πην ξνκαληηθέο ζθέςεηο θαη ηδέεο, ζα κπνξνύζαλ όλησο επί δεθαεηίεο λα κελ αληηιεθζνύλ ην παξακηθξό, κε δεδνκέλα επίζεο όηη ν πάζρνληαο απηόο είλαη ηέιεηνο εζνπνηόο όηαλ ππνθξίλεηαη κηα ηαηξηθή ηνπ αλάγθε, έρεη επξύ πεδίν γλώζεσλ επί ησλ ηαηξηθώλ ζεκάησλ πνπ επηζηξαηεύεη, ηνπο είλαη παξάιιεια θαη αμηαγάπεην θαη απίζηεπηα βνιηθό πξόζσπν. Ωζηόζν, θάπνηα ζεκεία ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα πξέπεη λα ηνπο θηλεηνπνηνύλ, εθηόο από ην όηη θακία ηαηξηθή θαηάζηαζε ηόζεο δηάξθεηαο δελ κπνξεί λα έρεη ηόζν έληνλε, επίκνλε αιιά θαη αλαληηκεηώπηζηε ζπκπησκαηνινγία, θαη εθηόο από όζα έρνπλ αλαθεξζεί πην πάλσ. Κάπνηεο θνξέο ζα αλαπηύζζεη ζπκπεξηθνξά πνπ δηαςεύδεη ηελ παζνινγία ηνπ, θάπνηεο θνξέο ζα είλαη απόιπηα θαιά, κε πεξηζζόηεξε θπζηθή ελέξγεηα θαη ζσκαηηθή δύλακε από όζε όινη νη ππόινηπνη "πγηείο", θαη άιιεο θνξέο ζα δπζθνιεύεηαη λα αλεβεί κηα ζθάια γηαηί έρεη κηα ππνηηζέκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα πνπ ζπκήζεθε. Κάπνηεο θνξέο ζα είλαη σο εθ ζαύκαηνο ζηαζεξόο, πγηήο, θαη άιιεο θνξέο ζα επαλέξρεηαη ν θαθόο δαίκνλαο ηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο ηνπ. Θα κπνξνύζε λα ζθεθηεί θάπνηνο πσο απηόο ν πάζρνληαο πξάηηεη θάηη ππεξβνιηθά αλήζηθν, δηαπξάηηεη ην ρεηξόηεξν είδνο ρεηξηζκνύ θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ, ηεο αγάπεο, ηεο ζπκπόληαο, ηεο ηξπθεξόηεηαο πνπ κπνξεί λα αλαπηύμεη έλαο άλζξσπνο απέλαληη ζε θάπνηνλ πνπ πξάγκαηη πάζρεη από θάπνηα πξνβιήκαηα πγείαο, ηόζν πνπ ζπείξεη ζηνπο αλζξώπνπο απηνύο, ζηα ζύκαηά ηνπ (πνπ θάπνηα ζηηγκή αλαγθαζηηθά ζα αλαθαιύςνπλ ηελ αιήζεηα), εθηόο από ςπρηθό πόλν θαη ηαιαηπσξία, έλα αίζζεκα θαρππνςίαο, εγθξάηεηαο θαη ςπρξόηεηαο σο πξνο ην λα αλαπηύμνπλ παξόκνηεο εθδειώζεηο απέλαληη ζε άηνκα πνπ έρνπλ πξαγκαηηθή αλάγθε από ππνζηήξημε θαη θξνληίδα. Δπίζεο κηα ζπλεηδεζηαθή αηαμία, γηαηί νη πάζρνληεο από απηό ην ζύλδξνκν θξνληίδνπλ ζπλήζσο πξώηα λα γίλνπλ «αγαπεηνί» ζηα ζύκαηα ηνπο, είλαη όλησο άηνκα πνπ θαίλνληαη αμηαγάπεηα, ζπάληα, ραξηζκαηηθά. Σα ζύκαηα ηνπο, βηώλνληαο έηζη εληνλόηεξα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ςεπδνύο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο, ηεο απάηεο, ελδερνκέλσο λα έρνπλ αιιάμεη ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηε δσή, ζηε ζξεζθεία, ζηελ απνδνρή ηεο δηθαηνζύλεο σο ηδέαο. Παξόιν όκσο πνπ ε ςπρνινγηθή δεκηά πνπ επηθέξεη ε δξαζηεξηόηεηα ελόο αηόκνπ κε ζύλδξνκν Münchhausen είλαη κεγάιε (εηδηθά ζηηο πνιπεηείο θαηαζηάζεηο), δελ ππάξρεη θάπνηα λνκηθή θάιπςε. Γεληθά ε ζπλαηζζεκαηηθή/ ςπρνινγηθή απάηε κέζσ ςεπδνινγίαο είλαη κηα ζπκπεξηθνξά, αληηθνηλσληθή κελ, αιιά πνπ δελ αληηκεησπίδεηαη λνκηθά (αλ δελ έρεη νηθνλνκηθό αληίθηππν), παξόιν πνπ ζεσξεηηθά ε θηινζνθία θαη ςπρνινγία ηνπ δηθαίνπ 10

11 ζα κπνξνύζαλ λα ζπλεγνξήζνπλ ππέξ κηαο ηέηνηαο θάιπςεο. Απηό ην θελό ή απηή ε αδπλακία ηνπ λόκνπ επηβάιιεη κεγαιύηεξε απνηξεπηηθή θαη πξνθπιαθηηθή δξάζε κέζσ ηεο παξνρήο επξύηεξεο ελεκέξσζεο γηα ηελ ύπαξμε απηνύ ηνπ ζπλδξόκνπ θαη ηα βαζηθά δηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δπηβάιιεη κηα ηνπιάρηζηνλ θνηλσληθή αληηκεηώπηζε. β) Ζ ελδνταηξηθή εθδήισζε ηνπ ζπλδξόκνπ Αλαθνξηθά κε ηελ ελδνταηξηθή εθδήισζε ηνπ ζπλδξόκνπ, ν πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen, ειιείςεη νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο αλάγθεο ή θαηάζηαζεο, κπνξεί λα είλαη ηαθηηθόο ζακώλαο ησλ λνζνθνκείσλ. Κάπνηνη ηνλ ραξαθηεξίδνπλ απιά «θαηά θαληαζία αζζελή» αιιά δελ είλαη αθξηβώο απηή ε πεξίπησζε ηνπ ππνρόλδξηνπ αηόκνπ πνπ πηζηεύεη θη ν ίδηνο όηη πάζρεη από θάηη ή ηνπ αηόκνπ πνπ ηξνκνθξαηείηαη ζηελ ηδέα όηη ππνθέξεη από αζζέλεηεο ή ηνπ πάζρνληα από θξίζεηο παληθνύ πνπ πεγαίλεη ζπλέρεηα γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Ο πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen επηιέγεη ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο επείγνπζαο θύζεο θαη εηζάγεηαη πάληα ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ κε θάπσο ζηαζεξή ζπκπησκαηνινγία (απώιεηα αηζζήζεσλ, έληνλε δάιε, ηξαύιηζκα, αίζζεκα μαθληθνύ θαη επίκνλνπ θαη έληνλνπ έσο αλππόθνξνπ πόλνπ ή ηζρπξηδόκελν αίζζεκα θαξδηαθώλ παικώλ, αηκνξξαγία θαη άιια), σζηόζν νη ππνθξηλόκελεο ηαηξηθέο ηνπ αλάγθεο δελ κπνξνύλ λα δηαγλσζηνύλ κε ηαηξηθά θξηηήξηα κέζα από ηηο εμεηάζεηο. πλήζσο εληνπίδνληαη πιαζηέο απνδείμεηο ηεο ηζρπξηδόκελεο ηαηξηθήο θαηάζηαζεο, πνπ ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο αηόκσλ κε πξνρσξεκέλν ζύλδξνκν, είλαη απνδείμεηο ζπγθινληζηηθά θαη ηξνκαθηηθά αζηείεο (π.ρ. ε ηνπνζέηεζε πνιηνύ ληνκάηαο ζε ζεκείν ηνπ ζώκαηνο γηα λα παξαζηήζεη ηελ ύπαξμε αίκαηνο). Οη απνδείμεηο απηέο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη απηνζρέδηεο νπιέο ή απηνηξαπκαηηζκνί ή ζεκάδηα από ηαηξηθά αρξείαζηεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο. Οη Khan, Davey, Khan, Trigwell θαη Chintapatla (2008) αλαθέξνπλ κηα θάπσο «ηδηαίηεξε» πεξίπησζε ελόο 30ρξνλνπ άληξα ν νπνίνο εηζήγαγε θάζε ηόζν (επαλεηιεκκέλα) ζηνλ πξσθηό ηνπ ιαηκνύο από ζπαζκέλα κπνπθάιηα θαη εκθαληδόηαλ ζε δηάθνξα λνζνθνκεία ηζρπξηδόκελνο όηη ππέζηε βηαζκνύο. Οη Nichols, Davis θαη Corey (1990) αλαθέξνπλ πεξίπησζε 31ρξνλεο γπλαίθαο πνπ πέζαλε ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, αθνύ γηα λα πεηύρεη εηζαγσγή ηεο ζην λνζνθνκείν έιαβε κόλε ηεο άκπιν θαιακπνθηνύ κε ζύξηγγα πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα ην ζθνπό απηό ηξείο θνξέο. Αο κείλνπκε όκσο ζηηο πην ζπλήζεηο πεξηπηώζεηο, απηέο πνπ ν θαζέλαο από εκάο κπνξεί λα ζπλαληήζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ. Δηζεξρόκελνο έλαο πάζρνληαο από ην ζύλδξνκν Münchhausen ζην ηκήκα πξώησλ βνεζεηώλ ζα έρεη αξγά ή γξήγνξα κηα όρη θαη ηόζν ζπλεξγάζηκε ζπκπεξηθνξά, ζα είλαη θάπσο βίαηνο θαη ζα ππεθθεύγεη κε θάπνην ηξόπν λα εμεηαζηεί ζσζηά θαη λα ηύρεη νξζήο δηάγλσζεο. Θα κπνξνύζε, αθνύ πιένλ βξίζθεηαη ππό ηαηξηθό έιεγρν, λα ζεθσζεί λα θύγεη από ην λνζνθνκείν, ηάρα ελάληηα ζηελ ηαηξηθή ζπκβνπιή, θαη γεληθά ππνθξίλεηαη (έλα δηαθνξεηηθό ξόιν πιένλ) έλα ηύπν αξξώζηνπ πνπ θνβάηαη ηνπο γηαηξνύο θαη ηα λνζνθνκεία, ώζηε όινη νη ππόινηπνη λα ηνλ παξαθαιάλε λα κείλεη λα ηύρεη θξνληίδαο (Irland, Sapira & Templeton, 1967). Απηή είλαη κόλν κία από ηηο πνιιέο εθδειώζεηο ηεο ρεηξηζηηθήο θαη εγστζηηθήο ηνπ πξνζσπηθόηεηαο. Ο Asher (1951), πεξηγξαθηθόο ζηα αλαθεξόκελα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηνπ πάζρνληα από ζύλδξνκν Münchhausen, αλαθέξεη όηη ζπλήζσο ηαμηδεύεη γηα λα ππνβιεζεί ζε ππνηηζέκελεο επαλαιακβαλόκελεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο, δειαδή έρεη έλα ηζηνξηθό ηαηξηθώλ ηαμηδηώλ. Φπζηθά όπνηνο αζζελήο έρεη κηα πξντζηνξία πνιιώλ ηαηξηθώλ επεκβάζεσλ, ηαμηδηώλ, επηζθέςεσλ ζε λνζνθνκεία δελ ζεκαίλεη όηη πάζρεη από ζύλδξνκν Münchhausen, παιηά είρε επηθξαηήζεη ζηνπο ηαηξηθνύο θύθινπο κηα ηέηνηαο θύζεο πζηεξία πνπ έρεη νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο δηαγλώζεηο. Γειαδή δελ αξθεί από κόλν ηνπ ην ηζηνξηθό ελόο αζζελνύο γηα λα θαηαιάβεη θάπνηνο εάλ πάζρεη ή όρη από ζύλδξνκν Münchhausen. 11

12 Περίπηωζη 3 Οη Ireland θ.α. (1967) αλαθέξνπλ ηελ πεξίπησζε ηνπ 37ρξνλνπ Νέγξνπ Willie Moore, ν νπνίνο εκθαλίζηεθε ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ παξαπνλνύκελνο γηα νμύ πόλν ζην θεθάιη, θαη ηζρπξηδόκελνο όηη ιίγν πξηλ είρε πέζεη ζύκα ιεζηείαο, όπνπ ηνλ ρηύπεζαλ κε έλα κπνπθάιη ζην θεθάιη, κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ. Από ηελ ώξα πνπ ππέζηε ηνλ ηζρπξηδόκελν ηξαπκαηηζκό απώιεζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ πνιιέο θνξέο. Ζ λεπξνινγηθή εμέηαζε δελ έδεημε νηηδήπνηε ην αλεζπρεηηθό, ελώ ν γηαηξόο, αθνύ δηαπίζησζε πσο ε αλάζα ηνπ θύξηνπ Willie κύξηδε αιθνόι, ζπλέζηεζε λα παξακείλεη κέρξη λα πεξάζεη ε επίδξαζε ηνπ αιθνόι θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπ δνζεί εμηηήξην. Ο θύξηνο Willie, θαηά ηε δηάξθεηα εμεηάζεσλ ξνπηίλαο, παξνπζίαζε θάπνηα θάπσο δξακαηηθά ζπγθνπηθά επεηζόδηα πνπ εμαλάγθαζαλ ηελ απόθαζε εηζαγσγήο ηνπ θαη λνζειείαο ηνπ κέρξη λα ηα δηεξεπλήζνπλ. Μεηαθέξζεθε ζην ζάιακν κε ηξνρνθάζηζκα πάλσ ζην νπνίν ν θύξηνο Willie ζπλόδεπε ηελ απόθαζε εηζαγσγήο θαη λνζειείαο ηνπ κε έλδνμα βνγθεηά, θξαηώληαο ην θεθάιη ηνπ, θαη κε αθαλόληζηε ηαρύπλνηα. Σα δσηηθά ηνπ ζεκεία ήηαλ σζηόζν θαιά. Γελ θαηλόηαλ λα ππάξρεη νπνηαδήπνηε πιεγή ή αηκνξξαγία. Οη ίξηδεο ήηαλ ηζνκεγεζείο θαη ν αζζελήο αληαπνθξηλόηαλ ζε εξέζηζκα θσηόο. Έγηλαλ θη άιιεο εμεηάζεηο, ζηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν θύξηνο Willie απώιεζε ηηο αηζζήζεηο ηνπ 2 θνξέο ζηα ρέξηα ηνπ εμεηαζηή ηνπ, θαη ηηο επαλέθεξε απόηνκα θαη ακέζσο. Έγηλε εγθεθαινγξάθεκα ην νπνίν δελ έδεηρλε νηηδήπνηε αλεζπρεηηθό. Ο αζζελήο αλαθέξζεθε ζην ηζηνξηθό ηεο ππνηηζέκελεο ιεζηείαο, θαη αλαθνξηθά κε ην ηαηξηθό ηνπ ηζηνξηθό ηζρπξίζηεθε όηη εγρεηξίζηεθε γηα αθαίξεζε όγθνπ ζηνκάρνπ ιίγα ρξόληα πξηλ ρσξίο λα έρεη πιένλ νπνηαδήπνηε ζπκπηώκαηα. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν ππνβιήζεθε ζε παλγθξεαηεθηνκή θαη ιάκβαλε ηλζνπιίλε γηα 2 ρξόληα. Τπνβιήζεθε ζε κία αθόκα ιαπαξνηνκή, ελώ έλα ρξόλν πξηλ ηελ ελ ιόγσ εηζαγσγή ηνπ είρε ππνζηεί θαη έλα ηξνραίν αηύρεκα, έπεζε ζηνλ αλεκνζώξαθα ελόο θνξηεγνύ. Αλαθνξηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπ θαηάζηαζε ν αζζελήο είρε αλαθέξεη όηη θαηέρεη κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνύ εθπαίδεπζε, εξγάδεηαη ζε επηζηεκνληθό εξγαζηήξη, παληξεύηεθε 2 θνξέο, ηελ πξώηε ηνπ γπλαίθα γηα 18 ρξόληα θαη ηε δεύηεξε ηνπ γηα 4 ρξόληα, έρεη 4 παηδηά ειηθηώλ πνπ θπκαίλνληαλ από δεθαηξηώλ εηώλ κέρξη θαη δπόκηζη κελώλ. Ο αζζελήο αλέθεξε όηη ε γπλαίθα ηνπ είλαη νηθνθπξά θαη ε νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε είλαη θαιή, ν ίδηνο δελ έθαλε ζπλήζεηα ην αιθνόι, ελώ έδεηρλε ζπγρπζκέλνο όηαλ εξσηήζεθε αλαθνξηθά κε ηε ρξήζε λαξθσηηθώλ θαξκάθσλ. Ζ πην πάλσ ηζηνξία ηνπ επαλαιήθζεθε ζε δηάθνξνπο εμεηαζηέο, ζρεδόλ κε ηνλ ίδην ηξόπν, ήηαλ αθξηβήο, θαη, παξόιεο ηηο ππνςίεο πνπ δεκηνπξγνύζαλ ηα σξαία θαη ηδαληθά θνηλσληθά θαη νηθνγελεηαθά ζεκεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ, νη δηαγλώζεηο γηα πξνζπνίεζε ή εμάξηεζε από λαξθσηηθέο νπζίεο αθέζεθαλ ζηελ άθξε. Ζ θπζηθή εμέηαζε ήηαλ εληόο ησλ αλακελόκελσλ. Καηά ηελ ηξίηε εκέξα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην λνζνθνκείν ν θύξηνο Willie παξαπνλέζεθε γηα νμύ ζηνκαρηθό πόλν θαη αλαγνύιεο κε εκεηνύο πνπ δηήξθεζαλ κηα ώξα. Αξγόηεξα εκθαλίζηεθε λα έρεη κπτθνύο ζπαζκνύο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν αζζελήο είρε ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ήηαλ αθίλεηνο, θαη δελ αληαπνθξηλόηαλ ζηηο εξσηήζεηο. ηε ζπλέρεηα «απνθάιπςε» θάπνηα άιιε ηζηνξία, δηθαηνινγώληαο ηε ζπκπησκαηνινγία απηή. Σελ πέκπηε εκέξα ηεο παξακνλήο ηνπ ζην λνζνθνκείν νκνιόγεζε όηη ιίγεο εκέξεο πξηλ είρε επηζθεθζεί άιιν λνζνθνκείν ηεο πεξηνρήο κε ζπκπησκαηνινγία επαλεκθαληδόκελνπ όγθνπ. Με έλα 12

13 ηειεθώλεκα ζην λνζνθνκείν εθείλν επηβεβαηώζεθε ε πιεξνθνξία θαη δόζεθαλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο όηη ν αζζελήο είρε θάλεη θη άιιεο εηζαγσγέο, παξαπνλνύκελνο γηα πόλν ζην ζηήζνο θαη ζηελ πιάηε. Έγηλαλ θη άιιεο εμεηάζεηο, νη νπνίεο δελ εληόπηδαλ νηηδήπνηε από ηα ηζρπξηδόκελα αλεζπρεηηθό. Σελ έθηε εκέξα ηεο παξακνλήο ηνπ ν αζζελήο παξαπνλέζεθε γηα έλα επεηζόδην αηκαηνπξίαο θαη πόλνπ ζην ζηνκάρη, σζηόζν θαη πάιη νη εμεηάζεηο δελ είραλ δείμεη νηηδήπνηε ην ζρεηηθό, πξνθαιώληαο ζηνπο γηαηξνύο πιένλ ηεξάζηηα ζύγρπζε. Μέρξη θαη ηελ έλαηε εκέξα ν αζζελήο παξνπζίαδε παξόκνηα ζπκπησκαηνινγία θαη επαλαιακβαλόκελεο εμεηάζεηο δελ έδεηρλαλ νηηδήπνηε. Έλαο εηδηθεπόκελνο πνπ δελ γλώξηδε ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ππόζεζε ηνπ θύξηνπ Willie δήηεζε λα δεη ην θάθειν ηνπ θαη πξνέβεθε ζε κηα θάπσο πην γεληθή αθαδεκατθή ζεώξεζε ηεο ππόζεζεο ηνπ θύξηνπ Willie, επαλεθηηκώληαο ην ηζηνξηθό, ηηο κέρξη ηώξα εμεηάζεηο, πξνβαίλνληαο ζε έξεπλεο θαη εμεηάζεηο, νπόηε άξρηζε λα ππνςηάδεηαη όηη ε ζπκπησκαηνινγία ηνπ θύξηνπ Willie πηζαλόλ λα είλαη πιαζκαηηθή. ε παξαθέληεζε πνπ ζα γηλόηαλ ν αζζελήο (πνπ ππνηίζεηαη είρε ηόζν πινύζην ηαηξηθό ηζηνξηθό) επέδεημε αλεμήγεην θόβν θαηά ηηο πξνεηνηκαζίεο, παξά ην όρη είρε αξρηθά δεηήζεη λα παξαθνινπζεί θαη ηε δηαδηθαζία, θαη ηειηθά απνινγεηηθά δήηεζε λα κελ γίλεη απηή ε εμέηαζε, πξνβάιινληαο δηάθνξεο δηθαηνινγίεο. Σε δέθαηε εκέξα ν αζζελήο παξνπζίαζε γηα πξώηε θνξά ππξεηό θαη ελδείμεηο βξνγρνπλεπκνλίαο, πνπ όκσο δελ επηβεβαηώζεθαλ από ηηο δηελεξγεζείζεο εμεηάζεηο. Σε δσδέθαηε εκέξα ηίπνηα δελ εμεγνύζε πηα ηα επίκνλα ζπκπηώκαηα ζηνκαρηθνύ άιγνπο θαη ππξεηνύ, δηαθόπεθε θάζε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σν βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο, πνπ ήηαλ ππεύζπλνο βάξδηαο έλαο εηδηθεπόκελνο γηαηξόο, ν θύξηνο Willie εθκεηαιιεύηεθε ηελ επθαηξία ηνπ ελδερνκέλνπ πξόθιεζεο κεγαιύηεξεο αλεζπρίαο, θαη παξαπνλέζεθε γηα πόλν αξηζηεξά ζην ζηήζνο, ζηνλ αξηζηεξό ώκν θαη ζην αξηζηεξό πόδη. Μέρξη λα δηαθξηβσζεί ηη ζπλέβαηλε θαη κέρξη ην πξσΐ ε ζπκπησκαηνινγία απηή είρε ππνρσξήζεη. Καζ όιε απηή ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ θύξηνπ Willie ζην λνζνθνκείν, θαη παξά ην ηζρπξηδόκελν ηδαληθό ηνπ νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ, δελ είρε δερζεί νύηε κία επίζθεςε ζην λνζνθνκείν. ηαλ εξσηήζεθε από ηνπο λνζειεπηέο αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε ηε ζύδπγν ηνπ, είπε όηη απηή πήγε δηαθνπέο κε ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα θαη δελ ππάξρεη θάπνην ηειέθσλν ζην νπνίν κπνξεί θαλείο λα ηελ βξεη. Ζ επί δεθανρηώ ρξόληα ζύδπγνο ηνπ επίζεο ήηαλ αμηνπεξίεξγν πνπ δελ ελδηαθέξζεθε. Απηά είραλ θηλήζεη πεξηζζόηεξν ηηο ππνςίεο θαζώο θαη θάηη πνπ ζπλέβε ηελ ηέηαξηε εκέξα ηεο παξακνλήο ηνπ, όπνπ, αλάκεζα ζε όιε εθείλε ηελ επεηζνδηαθή ηζρπξηδόκελε ζπκπησκαηνινγία, ν θύξηνο Willie είρε δεηήζεη από ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό λα βγεη από ην λνζνθνκείν θαη λα επαλέιζεη ζε ιίγεο ώξεο γηαηί έπξεπε ιέεη λα θάλεη κηα πνιύ επείγνπζα θαη ζνβαξή δνπιεηά, λα ηαΐζεη ηηο θόηεο θαη ηα θνπλέιηα ηνπ, αξλνύκελνο ηε ζρεηηθή βνήζεηα ησλ αξκόδησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ γη απηή ηε δνπιεηά, θπζηθά νπδέπνηε ηνπ δόζεθε ηέηνηα «άδεηα». ηε βάζε απηώλ ησλ ππνςηώλ ην ηκήκα θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ πνπ δελ είρε θαηαθέξεη πξνεγνπκέλσο λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ θύξην Willie έθαλε λέεο πξνζπάζεηεο. Σόηε πιεξνθνξήζεθαλ όηη ν θύξηνο Willie ιάκβαλε επίδνκα από ην γξαθείν επεκεξίαο, δελ είρε νπνηαδήπνηε γλσζηή ζε απηνύο εξγαζία, δελ ήηαλ παληξεκέλνο, δελ είρε παηδηά, θόηεο ή θνπλέιηα. Δίρε κόλν έλα πινύζην ηζηνξηθό ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ, κόιηο θαη ηξείο εκέξεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ. Οπόηε άξρηζε έλαο καξαζώληνο ηειεθσλεκάησλ ζε όια ηα λνζνθνκεία γηα λα ζπγθεληξσζνύλ όιεο νη εηζαγσγέο θαη επηζθέςεηο ηνπ θύξηνπ Willie. Μέρξη ηόηε είρε γίλεη ήδε ε δηάγλσζε όηη ν θύξηνο Willie έπαζρε από ζύλδξνκν Münchhausen, ρσξίο σζηόζν νη λνζειεπηέο θαη νη γηαηξνί λα δώζνπλ ζηνλ αζζελή θάπνηα ζρεηηθή έλδεημε απηήο ηνπο ηεο δηάγλσζεο, εμαθνινπζνύζαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη θαλνληθά, θάλνληαο ζθέςεηο γηα κεηαθνξά ηνπ ζε θάπνην λνζνθνκείν ςπρηθήο πγείαο. Μέρξη πνπ ηελ δέθαηε-όγδνε εκέξα ν θύξηνο 13

14 Willie, πξνθαλώο δηαηζζαλόκελνο ηελ εμέιημε ηεο ππόζεζήο ηνπ, πήξε ηα πξάγκαηα ηνπ θαη έθπγε κόλνο ηνπ από ην λνζνθνκείν. Ο θύξηνο Willie είρε λνζειεπζεί ή ζπιιεθζεί ζε 27 δηαθνξεηηθέο πόιεηο ζην New Jersey, ζηε Νέα Τόξθε θαη ζηελ Πελζπιβαλία. Δίρε 40 λνζειείεο, 32 επηζθέςεηο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά, θαη εθηόο από ηηο επηζθέςεηο ηνπ ζηα επείγνληα, ν αζζελήο είρε πεξάζεη ζπλνιηθά 360 εκέξεο ζε λνζνθνκεία. Ζ ζπλήζσο ηζρπξηδόκελε / ππνθξηλόκελε ζπκπησκαηνινγία ηνπ ήηαλ πόλνο ζην ζηνκάρη, πόλνο ζην ζηήζνο θαη απώιεηα αηζζήζεσλ. Οη κόλνη πνπ γλώξηδαλ ηνλ θύξην Willie ήηαλ νη ρεηξνύξγνη ηεο θάζε πόιεο όπνπ δηέκελε. Σν όλνκα ηνπ θύξηνπ Willie ππήξρε θαηαρσξεκέλν ζε αζηπλνκηθά κεηξώα 15 πόιεσλ κε ηξείο δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο ηνπ επσλύκνπ. Δίρε ζπλνιηθά 33 ζπιιήςεηο θαη εκέξεο ζηε θπιαθή, θπξίσο γηα αδηθήκαηα ζρεηηθά κε ην αιθνόι. Αλακελόκελα, θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζηε θπιαθή είρε δηαθνκηζηεί πνιιέο θνξέο ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ. Ο θύξηνο Willie ρξεζηκνπνηνύζε θάξηεο ηαηξηθήο αζθάιεηαο πνπ έθεξαλ ιαλζαζκέλνπο αξηζκνύο, όκσο δηεξσηάηαη θαλείο γηα ην θόζηνο όισλ απηώλ ησλ ηαηξηθώλ ππεξεζηώλ, πόζν επηβαξύλνπλ κηα θξαηηθή κεραλή. ηελ αλαθνξά ηεο ελ ιόγσ ππόζεζεο ην 1967 έγηλε έλαο πξόρεηξνο, επηεηθήο ππνινγηζκόο πνπ ππεξέβαηλε ηηο δνιάξηα. Οη Ireland θ.α. (1967) εμέηαζαλ ζπλνιηθά 59 ππνζέζεηο από ηελ κέρξη ηόηε πθηζηάκελε ινγνηερλία, κε εμαίξεζε ηε γεξκαληθή ινγνηερλία. Οη πάζρνληεο θάιππηαλ έλα επξύ ειηθηαθό ράζκα από 19 κέρξη θαη 62 εηώλ κε κέζν όξν ηελ ειηθία ησλ 39 εηώλ. ε όιεο ηηο ππνζέζεηο ππήξραλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη πάζρνληεο ήηαλ άηνκα κε θάπσο αληηθνηλσληθή δσή θαη κε κηα άθακπηε ηάζε γηα απηνθαηαζηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δηδηθόηεξα, όζν αθνξά ην θόζηνο αλνρήο θαη ζπληήξεζεο, νη Powel θαη Boast (1993) αλαθέξνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε: Περίπηωζη 4 Ο 30ρξνλνο Λνλδξέδνο, ζηα έηε από ην 1977 κέρξη ην 1988, είρε 545 λνζειείεο (εθ ησλ νπνίσλ νη 261 εηζαγσγέο θαη νη 284 επηζθέςεηο ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά), ζε 84 λνζνθνκεία, πνπ θπκαίλνληαλ από κεξηθέο ώξεο κέρξη θαη 13 κήλεο. Μέινο κηαο πνιπκεινύο, εξγαηηθήο ηάμεο, νηθνγέλεηαο. Ο παηέξαο ηεο νηθνγέλεηαο, πνπ έιεηπε ηαθηηθά από ην ζπίηη γηα δνπιεηέο, πέζαλε από θαξθίλν, ελόζσ ν πάζρνληαο ήηαλ ζηελ εθεβεία. Γελ ππάξρεη ηζηνξηθό ςπρνπάζεηαο ζηελ νηθνγέλεηα, παξόιν πνπ θάπνηα από ηα αδέιθηα είραλ καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη έλαο επηιεςία. Γελ ππάξρεη επίζεο ηζηνξηθό δηαηαξαγκέλσλ ζρέζεσλ ζηελ νηθνγέλεηα. Μέρξη ηα 16 ηνπ ηύραηλε εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ιόγσ καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη ζπκκαζεηέο θαη θίινπο. ύκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πνιιέο θνξέο έιεγε ςέκαηα, ήηαλ αλππάθνπνο θαη ζπκκεηείρε ζε κηθξέο θινπέο. Γελ είρε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, παξά θάζε ηόζν κηθξέο δνπιεηέο «ηνπ πνδαξηνύ», ελώ θύξηα πεγή εηζνδήκαηνο ηνπ ήηαλ ηα δαλεηθά ή ε ειεεκνζύλε. Δλνηθίαδε δηακέξηζκα, αιιά πεξλνύζε ηνλ πεξηζζόηεξν θαηξό ηνπ ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, δελ είρε ηελ αίζζεζε ηεο ηδησηηθόηεηαο, ηεο πξνζσπηθόηεηαο, νύηε λνηαδόηαλ γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Δλώ δήισλε εηεξνθπιόθηινο δελ δηαηεξνύζε ζρέζεηο κε ην άιιν θύιν. Δίρε πξνβεί ζε απξεπείο ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο δηαθόξσλ ζειπθώλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ, θαζώο θαη αζζελώλ θαη λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ. Γελ ήηαλ εζηζκέλνο ζε λαξθσηηθά ή αιθνόι. 14

15 ζν αθνξά ην πνηληθό ηνπ κεηξών, απαζρνινύζε από κηθξόο ηηο αζηπλνκηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο, κε ηειεθσλήκαηα θάξζεο, κηθξναπάηεο, θινπέο θαη ζεμνπαιηθέο παξελνριήζεηο, αιιά θαη εκπξεζκό ζηηο θπιαθέο από όπνπ είρε ππνζηεί θαη εγθαύκαηα. Δίρε δηαηαρζεί από δηθαζηήξηα 60 θνξέο λα λνζειεπζεί ζε ςπρηαηξηθό ίδξπκα, ρσξίο όκσο λα παξαηεξεζεί θάπνηα αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πέξαζε ζπλνιηθά 6 ρξόληα ζε ηδξύκαηα, εθ ησλ νπνίσλ 1300 κέξεο ζε ςπρηαηξηθέο κνλάδεο θαη 354 κέξεο ζε λνζνθνκεία. Σα ηαηξηθά πεξηζηαηηθά αθνξνύζαλ θπξίσο απηνηξαπκαηηζκνύο, θαηάπνζε ππεξβνιηθήο δόζεο ραπηώλ, όπσο αζπηξίλεο, επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο (όπσο ην λα ηξέρεη αλάκεζα ζε απηνθίλεηα ή λα απεηιεί λα πέζεη από ύςνο). Πξνζπνηήζεθε θάπνηεο θνξέο ςεπδέο πέλζνο, ηζρπξηδόηαλ όηη άθνπγε θσλέο λα ηνπ κηινύλ ζε δεύηεξν εληθό, θαη ζπκπηώκαηα πιαζκαηηθώλ ή πξαγκαηηθώλ αζζελεηώλ όπσο επηιεςία, άζζκα, θαηάξξεπζε θαη άιια (εθ ησλ νπνίσλ άζζκα θαη αλαηκία είραλ επηβεβαησζεί). Μπνξνύζε ηε κηα ζηηγκή λα είλαη επγεληθόο θαη ήξεκνο θαη ηελ άιιε ζηηγκή, εάλ ηνλ πξνθαινύζε θάπνηνο, λα γίλεη επηζεηηθόο θαη βίαηνο. Ο ζπγθεθξηκέλνο πάζρνληαο ήηαλ ρακειήο λνεκνζύλεο, όπσο θαηέδεημαλ ηα ζρεηηθά tests, κε πηζαλή εγθεθαιηθή βιάβε. Γηαλνεηηθά είρε ηελ ειηθία 7ρξνλνπ. Παξόιν πνπ είλαη ακθίβνιν αλ όλησο ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο αζζελείο κε ην εμεηαδόκελν ζύλδξνκν Münchhausen (ή εάλ επξόθεηην γηα άηνκν κε παξαηζζήζεηο) ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο πεξίζαιςεο ηνπ από ηηο ηαηξηθέο θαη δηθαζηηθέο/ζσθξνληζηηθέο ππεξεζίεο αλέξρνληαλ ζην ειάρηζην πνζό ησλ = θαη ζην πνζό απηό δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ αξθεηά (κεηαθνξέο κε πεξηπνιηθά, αζζελνθόξα, δηθεγνξηθά έμνδα, άιιεο δηαδηθαζίεο, θόζηνο θαξκαθεπηηθώλ ππεξεζηώλ επείγνπζαο πεξίζαιςεο θαη επηζθέςεσλ σο εμσηεξηθόο αζζελήο, ηα πνιιαπιά αξρεία πνπ ηεξνύληαλ ιόγσ ηεο ρξήζεο δηαθνξεηηθώλ νλνκάησλ θαη άιια). Πνζό πνπ αθνξά θαη ην θόζηνο "ζπληήξεζεο" ελόο αηόκνπ κε ην ζύλδξνκν Münchhausen. γ) Γηάθνξεο παξαηεξήζεηο πλήζσο έλαο πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πγεία ησλ ππνινίπσλ γύξσ ηνπ, ζεσξεί ην «ξόιν αζζελνύο» θεθηεκέλν ηνπ, θαη όηαλ θάπνηνο άιινο, εθηόο από απηόλ, παξαπνλεζεί γηα έλα πξόβιεκα πγείαο ηνπ, ζπκπεξηθέξεηαη εγστζηηθά θαη εξηζηηθά ή απιά ππνθξίλεηαη όηη λνηάδεηαη ή γλσξίδεη, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο δπζαλαζρεηεί πνπ θάπνηνο άιινο ηνπ θιέβεη ηελ «παξάζηαζε». Γελ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ή λα δηαηεξήζεη ζηελέο θνηλσληθέο ή θηιηθέο ζρέζεηο, ππάξρεη πάληα απηό ην όξην ηεο απνκόλσζεο ηνπ, ησλ κπζηηθώλ ηνπ, ηνπ εύζξαπζηνπ «εγώ» ηνπ, ην νπνίν, πέξα από ηελ επηδεηθηηθόηεηα ηνπ, δηζηάδεη λα ππεξβεί εηιηθξηλά ή δελ κπνξεί λα ην θάλεη. Ο πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen δελ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο ζηνπο νπνίνπο ζα πξνζεισζεί, δελ ζθέθηεηαη θαλ καθξνπξόζεζκα, κπνξεί λα ηζρπξίδεηαη όλεηξα θαη θηινδνμίεο θαληαρηεξά, κεγάια, αλύπαξθηα, κόλν γηα λα θεληξίζεη ηελ πξνζνρή θαη ην ελζνπζηώδεο ελδηαθέξνλ ησλ άιισλ. Μπνξεί λα είλαη επέμαπηνο ή θπθινζπκηθόο, κε ιίγεο «ςεπδνγλώζεηο» ή πξαγκαηηθέο θιίζεηο ηέρλεο ή ινγνηερλίαο ηηο νπνίεο επηζηξαηεύεη θπξίσο γηα λα εληνπίζεη ηα πην επαίζζεηα θαη επρείξηζηα ζύκαηα ηνπ. Πηζηεύεηαη πσο έλαο πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen ζα κπνξνύζε θάιιηζηα λα είλαη έλαο θαιόο θαιιηηέρλεο, εθηόο από ην όηη ήδε είλαη έλαο αξθεηά θαιόο εζνπνηόο. Σα δηάθνξα ςπρνδηαγλσζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζεσξήζεθαλ όηη εληάζζνληαη επξύηεξα ζην πιαίζην ηεο αληη-θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη Ireland θ.α. (1967) αλαηξέρνληαο ζηα παηδηθά ρξόληα γηα λα εληνπίζνπλ αηηίεο, ππνζέηνπλ όηη ίζσο νη πάζρνληεο από ην ζύλδξνκν Münchhausen, ειιείςεη θνηλσληθνπνίεζεο, λα απέηπραλ λα αλαπηύμνπλ ηηο ζσζηέο ηζνξξνπίεο κεηαμύ ηνπ «εγώ» θαη ηνπ «ππεξεγώ» ηνπο, 15

16 ηε δπλαηόηεηα λα αληιήζνπλ επραξίζηεζε, λα δεκηνπξγήζνπλ αηζζήκαηα αγάπεο, αζθάιεηαο θαη αλαγλώξηζεο ή απνδνρήο ηεο πξνζσπηθόηεηαο θαη ηνπ εαπηνύ ηνπο, ή λα έρνπλ βηώζεη θάπνηεο κνξθέο απόξξηςεο ή βίαο (Kent, 1994) ή αληίζεηα, λα κεγάισζαλ ζε έλα ππεξπξνζηαηεπηηθό πεξηβάιινλ εληόο ηνπ νπνίνπ δελ έκαζαλ πώο λα κεηαβνύλ πιήξσο ή επηηπρώο από ην ζηάδην ηεο εμάξηεζεο ζην ζηάδην ηεο θνηλσληθήο αλεμαξηεζίαο. Μπνξεί αθόκα λα έηπραλ λνζειείαο γηα ππαξθηό ζέκα πγείαο ε νπνία ηνπο δεκηνύξγεζε θάπνηνπ είδνπο ηξαπκαηηθό «θαηάινηπν» (Hyler & Sussman, 1981). Οη Ireland θ.α. (1967) δηεξσηνύκελνη γηαηί λα έιθεη ηόζν ε δσή εληόο ελόο λνζνθνκείνπ ππνζέηνπλ όηη, (δεπηεξνγελώο) εθηόο από ηελ επηδεηνύκελε πξνζνρή θαη ζεκαζία, ν πάζρνληαο ληώζεη όηη εληάζζεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ θνηλσληθή ηνπ απνκόλσζε, έλα θνηλσληθό ππνθαηάζηαην, πνπ επηπξόζζεηα ηνλ βνεζά λα απεθδύεηαη ηηο επζύλεο ηνπ γηα ην θνηλσληθό γίγλεζζαη. Μόιηο βγεη από ην έλα λνζνθνκείν (ελάληηα ζηελ ηαηξηθή ζπκβνπιή) θαη επαλεληαρζεί ζηελ θνηλσλία ζα επηδηώμεη αξγά ή γξήγνξα λα εηζαρζεί ζε έλα άιιν λνζνθνκείν, γηαηί δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηηο θνηλσληθέο επηξξνέο πνπ ηνλ θαηαθιύδνπλ. Παξαηεξνύλ επίζεο όηη όηαλ ν πάζρνληαο από ζύλδξνκν Münchhausen αγρσζεί αθόκα πεξηζζόηεξν ζα ζθεθηεί ζρεδόλ ακέζσο ηελ απηνθηνλία ή θάηη εμίζνπ απηνθαηαζηξνθηθό γηα λα «εμαθαληζηεί» από ηελ θνηλσληθή ηνπ πξαγκαηηθόηεηα, λα ηα «αλαζέζεη» όια ζηνπο άιινπο, θαη λα πεξηζηξέςεη ηελ θνηλσληθή πξνζνρή επάλσ ηνπ, κε νίθην πνπ ν ίδηνο κεηαθξάδεη σο αγάπε θαη απνδνρή. Οη πάζρνληεο από ην ζύλδξνκν Münchhausen παξαηεξήζεθε όηη δείρλνπλ κηα αμηνζεκείσηε αληνρή ζην ζσκαηηθό πόλν, παξαπέκπνληαο ζε πεξαηηέξσ ππνζέζεηο, όηη ε ηάζε ηνπο πξνο ην καδνρηζκό πξνθαιεί αιινίσζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ ηνπο απαληήζεσλ ζηνλ πόλν ή θέξλνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ζε έλα πλεπκαηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν ηέηνην, ώζηε ν πόλνο λα ιεηηνπξγεί σο επράξηζην θνκκάηη, θαιή ηξνθή, επηβεβαίσζε ηνπ ξόινπ ηνπο. Λέρζεθε επίζεο πσο ελδερνκέλσο ε αλάγθε ηνπ πάζρνληα γηα ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο λα εθθξάδεη κηα βαζύηεξε ηνπ επηζπκία γηα ηελ απόθηεζε ελόο παηδηνύ, ή όηη νη πάζρνληεο από ζύλδξνκν Münchhausen έρνπλ έλα απσζεκέλν κε ηελ ηαηξηθή επηζηήκε είηε αξλεηηθό-ηξαπκαηηθό, εάλ έηπραλ θαθήο ηαηξηθήο θξνληίδαο (Kent, 1994), είηε ζεηηθό εάλ κεγάισζαλ κε ηελ ηδέα όηη ε ηαηξηθή είλαη θάηη ζπνπδαίν θαη (ζε ζπλάξηεζε κε άιινπο ιόγνπο) ήζειαλ λα αθνινπζήζνπλ ηελ ηαηξηθή επηζηήκε (ζα κπνξνύζαλ ελδερνκέλσο λα είλαη εμαίζηνη γηαηξνί, ρσξίο όκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα ηα έρνπλ θαηαθέξεη, παξόιν πνπ ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα ήδε έλα κεγάιν πνζνζηό απηώλ ησλ αηόκσλ έρνπλ, αλ όρη ηαηξηθά επαγγέικαηα, παξεκθεξή κε ηνλ ηαηξηθό ρώξν παξαταηξηθά ή άιια επαγγέικαηα ή ελαζρνιήζεηο (Huffman & Stern, 2003)). Δπηδεκηνινγηθά πηζηεύεηαη αθόκα όηη νη πεξηζζόηεξνη πάζρνληεο είλαη άλδξεο κε πξνβιεκαηηθό θνηλσληθό status, νη ιηγόηεξν ζνβαξέο πεξηπηώζεηο (κε ιηγόηεξε απαηηεηηθόηεηα, πεξηζζόηεξε παζεηηθόηεηα θαη ζπλεξγαζία) είλαη γπλαίθεο. Ωζηόζν νη παξαηεξήζεηο απηέο, όπσο θαη νη πεξηζζόηεξεο παξαηεξήζεηο πνπ αθνξνύλ ην ζύλδξνκν Münchhausen, είλαη απιέο ππνζέζεηο πνπ είλαη κελ βάζηκεο γηαηί πεξηγξάθνπλ ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο, αιιά δελ έρνπλ αθόκα επαιεζεπηεί ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό εκπεηξηθά ώζηε λα κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ. Έλαο αζζελήο κε ην ζύλδξνκν Münchhausen είλαη ην κεγαιύηεξν βάζαλν ελόο γηαηξνύ, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ, αιιά ν πάζρνληαο πξνζπαζεί λα ηνλ εμαπαηήζεη ή λα ηνλ δνθηκάζεη κε δηάθνξνπο ηξόπνπο θαη ηερλάζκαηα. πλήζσο ε εθηέιεζε ηνπ «ξόινπ» είλαη πεξηζζόηεξν δξακαηηθή από όζν ζπλεζίδεηαη, κε κεγαιύηεξε ππεξβνιή θαη νίζηξν, σζηόζν πώο κπνξεί έλαο γηαηξόο λα ξηζθάξεη θαη λα πξνβεί ζε άκεζε δηάγλσζε; Ζ ζπαηάιε ηνπ ρξόλνπ, ε δηελέξγεηα ηόζσλ εμεηάζεσλ, ε ππνκνλή, ρξεηάδνληαη, όπσο θαη ε εθπαηδεπηηθή ελεκέξσζε γηα ην πνηόο ζα ήηαλ ν ζσζηόο ηξόπνο λα ρεηξηζηεί θαλείο έλα πάζρνληα από ζύλδξνκν Münchhausen, παξακεξίδνληαο ηελ πξνζσπηθή ηνπ αγαλάθηεζε θαη 16

17 απνθεύγνληαο λα ηνλ «αληηκεησπίζεη» αληαγσληζηηθά. Δπίζεο έλαο ηέηνηνο αζζελήο είλαη ν πην απαηηεηηθόο, ηδηόηξνπνο, επηζεηηθόο θαη ν πην απεηιεηηθόο, απηόο πνπ ζα ηνικνύζε λα θαηαγγείιεη έλα γηαηξό γηα επαγγεικαηηθή ακέιεηα γηαηί παξέιεηςε λα δηαγλώζεη ζσζηά ηελ πάζεζε πνπ ν ίδηνο ηζρπξίδεηαη όηη έρεη (εηδηθά εάλ ν γηαηξόο ηνλ αληηκεησπίζεη επζέσο ιέγνληαο ηνπ όηη πάζρεη από πιαζκαηηθή αζζέλεηα) θαη όια απηά εληάζζνληαη ζην πιαίζην ησλ θηλήζεσλ επηδεηθηηζκνύ ηνπ ή ηεο αδπλακίαο ηνπ λα απνδερζεί ηε ςπρνπαζνινγηθή βάζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ λα πείζεη (αδίζηαθηα) ρξεζηκνπνηώληαο θαη ην δηθαζηηθό ζύζηεκα. ε δπζκελέζηεξε ζέζε ιέρζεθε (Eisendrath & Telischak, 2008) όηη βξίζθνληαη νη πιαζηηθνί ρεηξνύξγνη, απηνί πνπ θαινύληαη λα «εμαθαλίζνπλ» εγρεηξεηηθέο νπιέο, παξά ηε ζέιεζε ησλ ελ ιόγσ αζζελώλ πνπ ηηο «ρξεηάδνληαη» σο πεηζηήξηα ησλ δηαηεηλόκελσλ αζζελεηώλ ηνπο ή απαξαίηεην γεληθά ραξαθηεξηζηηθό εθόδην ηνπ ξόινπ ηνπο, νπόηε ηηο «αλνίγνπλ» μαλά ή λα πξνθαινύλ ηελ επηδείλσζή ηνπο κε θάπνην ηξόπν. Οη γηαηξνί πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε έλα πάζρνληα ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ θαη εγθιεκαηηθή ιεία ηνπ. πσο παξαηεξεί ν Spiro (1968) o πάζρνληαο βιέπεη ην γηαηξό ηνπ ζαδηζηηθά αιιά θαη κε εξσηηζκό ή πξνζθνιιάηαη ζην πξόζσπν θαη ηελ παξνπζία ηνπ όπσο έλα παηδί ζην γνληό ηνπ. Δάλ εθιάβεη ηελ απνθάιπςε ηεο «απάηεο» ηνπ σο απόξξηςε από κέξνπο ηνπ γηαηξνύ κπνξεί λα ζειήζεη λα πξνθαιέζεη ηόζν ζην γηαηξό όζν θαη ζηνλ εαπηό ηνπ πξαγκαηηθό πόλν, πξνθεηκέλνπ λα αηζζαλζεί όηη αλαθηά θάπνηνπ είδνο έιεγρν. Οη Huffman θαη Stern (2003) αλαθέξνληαη ζηηο πην πξαθηηθέο δηαζηάζεηο αληηκεηώπηζεο αιιά θαη ζεξαπείαο ηνπ πξνβιήκαηνο αλαθέξνληαο θαη κία αθόκα πεξίπησζε. Περίπηωζη 5 Ζ Α, 34ρξνλε άλεξγε ηερληθόο ηαηξηθώλ κεραλεκάησλ, θαηέθζαζε ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ καλησδώο, παξαπνλνύκελε γηα αζηακάηεηε αηκνξξαγία από ηελ εηιενζηνκία. Οη ππεύζπλνη, βιέπνληαο ηελ ςπρηθή έληαζε ηεο αιιά θαη ηελ παξνπζία αίκαηνο ζην ζώκα ηεο, ηελ εηζήγαγαλ ζην λνζνθνκείν γηα δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο θαη λνζειεία. Ζ Α αλέθεξε έλα ηξαγηθά εθπιεθηηθό ηαηξηθό ηζηνξηθό, ρξεζηκνπνηώληαο εμεηδηθεπκέλνπο ηαηξηθνύο όξνπο, όηη είρε δηαγλσζηεί κε θαξθίλν ζηε κήηξα, κε θαξθίλν ζην ζηήζνο, κε θαξθίλν ζηηο σνζήθεο (αξρηθά αλέθεξε όηη δηαγλώζηεθε ζηελ ειηθία ησλ 12 αξγόηεξα ζηελ ειηθία ησλ 32), όηη ππέθεξε από ηελ αζζέλεηα Crohn s (γη απηό ππνβιήζεθε θαη ζηελ εηιενζηνκία), από πνιιαπιέο ζξνκβώζεηο, θαη άιια πνιιά. Αλέθεξε επίζεο όηη ήηαλ αιιεξγηθή ζε ζσξεία θαξκάθσλ πνπ ηεο πξνθαινύλ αλαθπιαμία. Ζ ηαηξηθή ηεο γλώζε, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ απαηηεηηθόηεηα ηεο («πξέπεη λα θάλεηο απηό»), δεκηνπξγνύζαλ επηπξόζζεηε έληαζε θαη εθλεπξηζκό ζηελ ηαηξηθή νκάδα θαη κηα εληύπσζε όηη ν αζζελήο πξνζπαζεί λα απνηξνπηάζεη ηνπο γηαηξνύο, νη νπνίνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ζα κπνξνύζαλ λα ελδίδνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ θαη λα πξνβαίλνπλ ζε αρξείαζηεο ή ιαλζαζκέλεο ηαηξηθέο πξαθηηθέο. Σα ιεγόκελα ηεο Α ήηαλ αόξηζηα σο πξνο ην πόηε θαη πνύ ππνβιήζεθε ζηηο ζρεηηθέο δηαγλώζεηο θαη ζεξαπείεο. ηηο ζρεηηθέο εξσηήζεηο απαληνύζε ακπληηθά. Αξλήζεθε λα επηηξέςεη ζηνπο γηαηξνύο λα δηεξεπλήζνπλ ηνλ ηαηξηθό ηεο θάθειν, ν νπνίνο βξηζθόηαλ ζε λνζνθνκείν άιιεο επαξρίαο, όπνπ είρε λνζειεπηεί ιίγεο κέξεο πξνεγνπκέλσο γηα ηζρπξηδόκελε πλεπκνλία. Ηζρπξίζηεθε όηη ν Ηηαιόο άληξαο ηεο, ν νπνίνο ηελ θαθνπνηεί ηελ ςάρλεη, ζα κπνξνύζε λα ηελ εληνπίζεη εάλ κεηαθηλνύληαλ ν θάθεινο ηεο από ην έλα 17

18 λνζνθνκείν ζην άιιν ή εάλ θπθινθνξνύζε ε πιεξνθνξία όηη βξίζθεηαη ζην ελ ιόγσ λνζνθνκείν, αθνύ ν άληξαο ηεο είρε γλσζηό δηθό ηνπ άηνκν ζην πξνεγνύκελν λνζνθνκείν θιπ. Αξλήζεθε επίζεο λα επηηξέςεη ζηνπο γηαηξνύο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε νπνηαδήπνηε άιια ηαηξηθά αξρεία αλαθνξηθά κε ην πξόζσπό ηεο, ιέγνληαο όηη, έηζη θη αιιηώο, νη θαηαρσξήζεηο ηνπο είλαη όιεο ιαλζαζκέλεο. Παξόιεο ηηο ανξηζηίεο θαη ην ζπκό ηεο, ζε έλα κηθξό ηεζη δηαπίζησζεο ηεο πλεπκαηηθήο/δηαλνεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο, πέηπρε έλα ζθνξ 29/30. Ζ θπζηθή εμέηαζε, εθηόο από ηηο πνιιαπιέο εθδνξέο (πνπ θαίλεηαη όηη πξνθάιεζε κόλε ηεο ε αζζελήο) θαη (πεηξαγκέλεο γηα λα αηκνξξαγήζνπλ) νπιέο ζην ζηήζνο θαη ζην ζηνκάρη (έλδεημε όηη είρε ππνβιεζεί θαη ζε εηιενζηνκία), δελ θαηέδεημε νηηδήπνηε ην αλεζπρεηηθό θαη ήηαλ θπζηνινγηθή. σξεία εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ επίζεο δελ είραλ δείμεη νηηδήπνηε ην αλεζπρεηηθό. Ζ Α θάπνηεο ζηηγκέο απνθάιπςε (άγλσζην αλ επξόθεηην γηα έκκεζε νκνινγία ηεο ή εθδήισζε αλάγθεο ηεο γηα ςπρηαηξηθή βνήζεηα) ηνλ αξηζκό θνηλσληθώλ ηεο αζθαιίζεσλ, θαη ε ηαηξηθή νκάδα, κέζα από ηελ πιεξνθνξία απηή, θαηάθεξε λα κάζεη όηη ε Α λνζειεύζεθε άιιεο ηξείο θνξέο ζην λνζνθνκείν ηνπο κε ην ζπγθεθξηκέλν όλνκα, θαη ζηηο ηξείο πεξηπηώζεηο είραλ γίλεη εθηεηακέλεο εμεηάζεηο πνπ δελ είραλ θαηαδείμεη νηηδήπνηε. Σν πξόβιεκα ζηε ζπγθέληξσζε όισλ ησλ πιεξνθνξηώλ ήηαλ όηη δελ ρξεζηκνπνηνύζε πάληα ην ίδην όλνκα, βαζηθά δελ ππήξρε κόλν έλαο ηαηξηθόο θάθεινο ή έλα ηαηξηθό αξρείν. Οη γηαηξνί ηεο νκάδαο απεπδεζκέλνη πνπ δελ κπνξνύζαλ λα δηαγλώζνπλ επαθξηβή ηαηξηθή αηηία ησλ παξαπόλσλ ηεο απνθάζηζαλ λα θαιέζνπλ θάπνην ςπρίαηξν. Ζ δηάγλσζε ηειηθά ήηαλ όηη ε Α έπαζρε από ζύλδξνκν Münchhausen. Ζ δηεμνδηθή έξεπλα ηνπ ζπλόινπ ηεο δσήο ηνπ εθάζηνηε αζζελνύο πξνηείλεηαη σο έλα θαιό εξγαιείν εληνπηζκνύ ζεκείσλ πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ πξνο ηελ δηάγλσζε ηνπ ζπλδξόκνπ, ή ε πξνζπάζεηα επηθνηλσλίαο κε ζπγγελείο, θίινπο, γείηνλεο, γλσζηνύο, ε έξεπλα ζε θάπνηα από ηα πξνζσπηθά ηνπ είδε (θάπνηνη έρνπλ καδί ηνπο αρξείαζηα θάξκαθα ή είδε, όπσο ηλζνπιίλε, ζύξηγγεο θαη άιια). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ζα ήηαλ θαιό λα επηβιέπεηαη ζπλερώο από δηαθνξεηηθά άηνκα ή λα παξαθνινπζείηαη κε άιιν ηξόπν, επί ζπλερνύο βάζεο, ώζηε λα παξαηεξείηαη εάλ ηα ηζρπξηδόκελα ζπκπηώκαηα (ππνγιπθαηκία, ππξεηόο θιπ) πξνθύπηνπλ ρσξίο νπνηεζδήπνηε παξεκβάζεηο ηνπ αζζελνύο, αιιά γεληθά θαη παξαηεξώληαο ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Φπζηθά πξνθύπηνπλ δηάθνξα εζηθνλνκηθά δεηήκαηα, πνπ επηβάιινπλ αλαζηνιέο ζηελ εθαξκνγή ηέηνησλ πξαθηηθώλ κεζόδσλ (π.ρ. σο πξνο λα δηεξεπλνύλ ηα πξνζσπηθά πξάγκαηα ηνπ αζζελνύο), σζηόζν νη Huffman θαη Stern (2003) πξνηείλνπλ όηη, εθεί πνπ ππάξρνπλ βαζηθέο/έκκεζεο ππνςίεο ηεο ύπαξμεο ηνπ ζπλδξόκνπ, βάδνληαο ζε κηα δπγαξηά ην δηθαίσκα ηνπ αζζελνύο ζηελ ηδησηηθόηεηα θαη ην δηθό ηνπ ή ην δεκόζην αθόκα θαιό, ε πιάζηηγγα ησλ δεύηεξσλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πξέπεη λα βαξαίλεη ζαθώο πεξηζζόηεξν. Πεξαηηέξσ, ε ηαηξηθή νκάδα, ζα ήηαλ ίζσο ζθόπηκν, λα είλαη θάπσο θεηδσιή θαη ζπγθξαηεκέλε, όρη κόλν σο πξνο ηελ παξνρή ζεξαπεηώλ, πνπ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη νύησο ή άιισο ζε επξήκαηα εμεηάζεσλ. Οη γηαηξνί ζα πξέπεη λα απνθόπηνπλ πην έληερλα (παξά λα απνξξίπηνπλ θαηεγνξεκαηηθά) απαηηήζεηο ηνπ αζζελνύο. Με έλα ηόλν θαη έλα ύθνο πνπ λα εθθξάδνπλ παξάιιεια ηόζν ηελ επηζηεκνληθή ππεξνρή ηνπο, ηε βεβαηόηεηα θαη ηελ ηήξεζε ηνπ ειέγρνπ εληόο ηνπ ρώξνπ, όζν θαη ηελ επγεληθή κεηξηνπάζεηα ηνπο (ζα ήηαλ πξνηηκόηεξν λα πνπλ «ε αθηηλνγξαθία δελ δείρλεη λα ππάξρεη ζνβαξό πξόβιεκα, είλαη νξζόηεξν λα απνθύγνπκε ηελ π.ρ. παξαθέληεζε» αληί «δελ θαίλεηαη ηίπνηα ζηελ αθηηλνγξαθία είζαη θαιά, κε καο θνξντδεύεηο»). Θα πξέπεη λα απνθεύγνπλ ηηο θαηεγνξίεο πξνο ηνλ αζζελή, αιιά λα απνθεύγνπλ λα εθδειώλνπλ θαη ηα δηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα, λα κελ δεκηνπξγνύλ ή λα αθήλνπλ λα δεκηνπξγεζνύλ γέθπξεο ζπλαηζζεκαηηθήο επηθνηλσλίαο κε ηνλ αζζελή (θάηη ην νπνίν ζα εθκεηαιιεπηεί θαηά πάζα 18

19 πηζαλόηεηα). Να ηα ιέλε κε θάπσο βηαζηηθό ηξόπν (πνπ λα θόβεη ηε θόξα ηνπ αζζελνύο), αιιά παξάιιεια ζαθή θαη εύζηνρα παξαηεξεηηθό. Τπάξρεη πνιιή ελέξγεηα πνπ πξέπεη λα δηνρεηεπζεί από κηα νιόθιεξε ηαηξηθή νκάδα, κε ζπλελλνεκέλν θαη νξγαλσκέλν ηξόπν, γηα λα επηηεπρζεί βέβαηε δηάγλσζε αθελόο, αιιά θαη γηα λα δνζεί ζεξαπεία ζηνλ αζζελή γηα ην πξαγκαηηθό πξόβιεκα ηνπ. Πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη θάζε θνξά όηη ππάξρνπλ αζζελείο κε ην ζύλδξνκν Münchhausen πνπ «ρξεζηκνπνηνύλ» όλησο ππαξθηό ζέκα πγείαο ηνπο, πξνζπνηνύκελνη ζε ζρέζε κε απηό ή αζζελείο πνπ έρνπλ έλα πξντζηνξηθό απηνηξαπκαηηζκώλ (ή απηνθηνληθώλ ζθέςεσλ θαη ηάζεσλ), πνπ ην πην έληνλν «ζηξίκσγκα» κπνξεί λα απνβεί γη'απηνύο κνηξαίν. Ζ δηάδνζε ηεο πιεξνθνξία κέζσ ηνπ internet έρεη θαηαζηήζεη επθνιόηεξε ηελ πξόζβαζε θαη ζηελ ηαηξηθή γλώζε αιιά θαη δπζθνιόηεξε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ησλ ηαηξώλ, εηδηθά απηώλ πνπ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θαιά "δηαβαζκέλνπο" πάζρνληεο από ζύλδξνκν Münchhausen, νη νπνίνη πεξαηηέξσ εθεπξίζθνπλ πεξηζζόηεξν πεηζηηθνύο ηόπνπο «εμαπάηεζεο». Οη Levenson, Chafe θαη Flanagan (2007) αλέθεξαλ άιιε κία ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε: Περίπηωζη 6 Ζ 23ρξνλε αζζελήο εκθαλίζηεθε ζηε γπλαηθνινγηθή θιηληθή κε πόλνπο θαη ειαθξώο θνπζθσκέλν ζηνκάρη. Δίρε πξνεγνπκέλσο δηαγλσζηεί, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, κε θαξθίλν ζηηο σνζήθεο, από λνζνθνκείν άιιεο επαξρίαο, κεηά από 6κελε επηκνλή ζπκπησκάησλ όπσο ζηνκαρηθνί πόλνη, θνύζθσκα, απώιεηα βάξνπο θιπ. Αλέθεξε όηη είρε επίζεο ηζηνξηθό ζηελ νηθνγέλεηα ηεο κε θαξθίλν ζηηο σνζήθεο, από ηελ πξνγηαγηά ηεο. Ζ ίδηα, κεηά ηε δηάγλσζε ηεο, όλησο κόλε κεηέξα, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο, κεηαθόκηζε ζην ζπίηη ησλ γνληώλ ηεο γηα πεξηζζόηεξε θξνληίδα. Παξνπζίαζε ζηελ ηαηξηθή νκάδα ηεο θιηληθήο κία έληππε αλαθνξά από άιιν λνζνθνκείν πνπ πεξηέγξαθε πεξηιεπηηθά ηελ ηζρπξηδόκελε θαηάζηαζε ηεο, ηα επξήκαηα, ηηο ρεηξνπξγηθέο δηαδηθαζίεο θιπ. ε κηθξή επεκβαηηθή εμέηαζε ζηελ νπνία ππνβιήζεθε δηαπηζηώζεθε όηη όια ηα όξγαλα ηεο ήηαλ πγηή, θαλέλα ίρλνο θαθνήζεηαο πνπζελά. Οη γηαηξνί εληόπηζαλ ηελ αλαθνξά δηαζέζηκε ζην internet, από όπνπ ε αζζελήο ηελ είρε εθηππώζεη, πξνζζέηνληαο ηα δηθά ηεο ζηνηρεία. Σα επηπιένλ ζηνηρεία από ην άιιν λνζνθνκείν πνπ ηεο δεηήζεθαλ, ελλνείηαη, δελ ηα πξνζθόκηζε πνηέ, δηαπηζηώζεθε, κέζσ ηειεθώλνπ όηη δελ είρε εγγξαθεί πνηέ γηα νπνηαδήπνηε ζρεηηθή εμέηαζε ζην ελ ιόγσ λνζνθνκείν. ην ηζηνξηθό ηεο ε ίδηα αλέθεξε επίζεο όηη ζην παξειζόλ πξνέβεθε ζε δύν εζειεκέλεο ακβιώζεηο, κηα εγθπκνζύλε ζηα πξνεγνύκελα 5 ρξόληα, θαη ππέζηε επηιόρεηα θαηάζιηςε. Φνβόηαλ όηη ν παηέξαο ηνπ παηδηνύ ηεο ζα ηελ εγθαηέιεηπε, αθνινύζεζε αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία, αλέθεξε νλνκαζηηθά ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα πνπ ιάκβαλε. Αξλήζεθε νπνηνδήπνηε είδνο βηαζκνύ ηεο ηδίαο από ην αγόξη ηεο, αιιά αλέθεξε όηη ην αγόξη ηεο θαθνπνίεζε ηνλ αδεξθό ηεο, θαη ε ίδηα θαθνπνηνύληαλ ζεμνπαιηθά από ηνπο γνλείο ηεο σο παηδί. Παξαπέκθζεθε ζε ςπρηαηξηθό ζύκβνπιν, παξαπνκπή ηελ νπνία αξλήζεθε, αιιά, θεύγνληαο από ηελ θιηληθή, νπδέπνηε επέζηξεςε γηα ηε θξνληίδα πνπ ρξεηάδνληαλ κεηά ηελ επεκβαηηθή εμέηαζε. Οη γνλείο ηεο έθιεηζαλ ξαληεβνύ κε ην ςπρίαηξν ζηνλ νπνίν είρε γίλεη ε παξαπνκπή γηα λα αληηιεθζνύλ πεξί ηίλνο πξόθεηηαη, πιεξνθνξνύκελνη, κε έθπιεμή ηνπο, γηα πξώηε θνξά από 19

20 ηνλ ςπρίαηξν όηη ε θόξε ηνπο δελ πάζρεη από θαξθίλν ζηηο σνζήθεο, όπσο είρε πεη θαη ζηνπο ίδηνπο. Ζ ίδηα είπε ζηνπο γνλείο ηεο «είρα ηόζν πόλν κέζα κνπ πνπ ήζεια θάπνηνο λα κε αλνίμεη θαη λα δεη». Άξρηζε λα ιέεη ςέκαηα από ηελ ειηθία ησλ 16 εηώλ, δηάθνξα ςέκαηα, είηε γηα λα θαιύςεη πξάμεηο ηεο (θινπή ρξεκάησλ από ην νηθνγελεηαθό ηακείν), είηε ρσξίο ιόγν, όηη γηα παξάδεηγκα θάπνηνο ζπγγελήο ηεο έρεη απνβηώζεη από ζνβαξή αζζέλεηα. Γελ δνύζε κε ην αγόξη ηεο, είρε απνζπάζεη θη άιιεο θνξέο ρξήκαηα από κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηεο, ελώ είρε ζέζεη ζε θπθινθνξία θαη αθάιππηεο επηηαγέο. Οη γνλείο ηεο αξλήζεθαλ όηη ε θόξεο ηνπο ππέζηε νπνηνδήπνηε ςπρηθό ηξαύκα ζηελ παηδηθή ηεο ειηθία, ην κόλν ζρεηηθό ηζηνξηθό πξνέξρνληαλ από κηα ζεία ηεο, πνπ επίζεο είρε θιέςεη θάπνηεο θνξέο θαη είρε λνζειεπηεί γηα αδηεπθξίληζηνπο ιόγνπο. δ) Σν ζύλδξνκν ηνπ θαξδηαθνύ Münchhausen Έλα κέξνο ηεο πθηζηάκελεο ινγνηερλίαο αζρνιείηαη εηδηθά κε ην ζύλδξνκν ηνπ θαξδηαθνύ Münchhausen, αθνύ έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ αζζελώλ κε ζύλδξνκν Münchhausen επηιέγεη λα πξνζπνηείηαη ηελ ύπαξμε θαξδηαθώλ παζήζεσλ, ίζσο γηαηί ε δεκηνπξγία ππνςίαο θαη εληύπσζεο ζηνλ θόζκν ή ζηνπο νηθείνπο γηα ύπαξμε θαξδηαθήο πάζεζεο, ιόγσ ηεο θύζεο κηαο ηέηνηαο πάζεζεο, λα δηθαηνινγεί πεξηζζόηεξα επείγνληα πεξηζηαηηθά, κεγαιύηεξε εγξήγνξζε θαη πεξηζζόηεξε αλεζπρία πνπ εθηείλεηαη ζε ζθέςεηο γηα ην ελδερόκελν αηθλίδηνπ ζαλάηνπ. Πξνζπνηνύκελνο κηα θαξδηαθή πάζεζε ν πάζρνληαο ζα κπνξνύζε λα ρεηξηζηεί «θαιύηεξα» ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ζπκάησλ ηνπ. Ο ειιεληθήο θαηαγσγήο Νηθόιανο Κνπλήο (Kounis, 1979) εηζήγαγε ζηε ινγνηερλία ην ζρεηηθό όξν «cardiopathia fantastica». Οη Mehta θαη Κhan (2002) παξαηεξνύλ όηη ηα ζπκπηώκαηα πνπ πξνζπνηνύληαη νη πάζρνληεο (ελόο επξέσο ειηθηαθνύ ράζκαηνο από 23 έσο 71 ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ αξζεληθνύ γέλνπο) ζπλήζσο είλαη νμύο πόλνο ζην ζηήζνο, δύζπλνηα θαη ζπγθνπηθά επεηζόδηα. Οη Manolis θαη Sanjana (1987) αλαθέξνπλ θάπνηεο πεξηπηώζεηο. Περίπηωζη 7 48ρξνλνο άληξαο εηζήιζε ζηελ θαξδηνινγηθή κνλάδα κε αζηαζή ζηεζάγρε. Έδσζε έλα ηζηνξηθό δύν πξνεγνύκελσλ εκθξαγκάησλ εληόο ησλ πξνεγνύκελσλ 4 ρξόλσλ, ελώ βξηζθόηαλ ζηελ Ηηαιία, ην δεύηεξν κε επηπινθέο, πνπ ζηαδηαθά μεπεξάζηεθαλ, σζηόζν ν αζζελήο εμαθνινπζνύζε λα βηώλεη πόλν ζην ζηήζνο ζε ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο, θαη ειάκβαλε δηάθνξα θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα. Έμη κήλεο πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ είρε επηζθεθζεί μαλά ηελ Ηηαιία θαη είρε αξθεηά πεξηζηαηηθά κε πόλν ζην ζηήζνο, ζπλεπεία ησλ νπνίσλ λνζειεύζεθε ζε λνζνθνκείν ηεο Ηηαιίαο, όπνπ ππνβιήζεθε θαη ζε ζηεθαληαία αγγεηνγξαθία. Σνπ είραλ πεη πσο δύν από ηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο ηνπ ήηαλ θιεηζηέο θαη έγηλε, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, πξνζπάζεηα δηάλνημεο ηνπο κε αγγεηνπιαζηηθή («κπαινλάθη»), αιιά αλεπηηπρώο, εηζήρζε ζε ζεξαπεία κε ληηξηθά θαη δηππξηδακόιε (persantine). Ζ αδεξθή ηνπ επίζεο, όπσο αλέθεξε, είρε απνβηώζεη από θαξδηνπάζεηα ζηελ ειηθία ησλ 34 εηώλ. Ζ θιηληθή εμέηαζε ήηαλ θπζηνινγηθή. ιεο νη εμεηάζεηο ηνπ ήηαλ θπζηνινγηθέο ρσξίο θαλέλα εύξεκα πνπ λα δηθαηνινγεί ηνλ ηζρπξηδόκελν πόλν ζην ζηήζνο, ν νπνίνο, ζύκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηνπ, εμαθνινπζνύζε αθόκα θαη κεηά ηε ιήςε ζπλήζνπο ππό ηηο πεξηζηάζεηο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. 20

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205

ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205. ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ. Μάθημα 2ο-PSY 205 ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΧΤΦ 205 ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΠΟΤΛΛΗ ΥΙΟΡΕΝΣΙΝΑ 1 2 ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Ορισμοί και θεωρίες Προσωπικότητας Παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπικότητα Αξιολόγηση προσωπικότητας Οι έννοιες του φυσιολογικού και

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα