ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΔΙΩΓΜΟΙ"

Transcript

1 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙ ΩΝΑΝΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΟΥ ΕΛΗΙΑ & ΙΩΓΜΟΙ Ἡμερολόγιον 2015

2 ΙΩΓΜΟΙ ΕΡΜΑ ΑΕΝΑΗ ΗΓΗ ΥΝΕΕΙΑ ΑΙ ΥΝΕΧΕΙΑ* οῦ Νίκ. Γρ. Ζαχαρόπουλου ὁμότ. αθηγητῆ τοῦ ΑΘ, ιευθυντῆ τοῦ Μεταπτυχιακοῦ ρογράμματος Θεολογικῶν πουδῶν τοῦ ανεπιστημίου «Νεάπολις» άφου Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστιανισμοῦ σ ἕναν κόσμο πού εἶχε παραδοθεῖ στόν παγανισμό ἀναμφίβολα ἀποτελοῦσε συγκλονιστικό φαινόμενο, τό ὁποῖο δέν ἄργησε νά γίνει ἀντιληπτό ἀπό ἐκείνους πού εἶχαν σοβαρούς λόγους νά τό καταπολεμήσουν. Ὁ Ἰουδαϊσμός, μέσα ἀπό τά σπλάχνα τοῦ ὁποίου εἶχε προέλθει ὁ Χριστιανισμός, τό εἰδωλολατρικό ἱερατεῖο, ὁ φιλοσοφικός κόσμος καί ἡ πανίσχυρη κοσμική ἐξουσία στάθηκαν ἐχθρικά ἀπέναντί του. Ἡ καταπολέμηση τῆς χριστιανικῆς πίστης, ὡς ἰδέας καθώς καί τῶν ὀπαδῶν της, αὐτῶν πού ἔμπρακτα ἐφάρμοζαν στή ζωή τούς τά ὑψηλά διδάγματά της καί κυρίως αὐτῶν πού ἐκπροσωποῦσαν τίς χριστιανικές κοινότητες, τούς κληρικούς τῶν κατά τόπους ἐκκλησιῶν, πραγματοποιήθηκε μέ τή χρήση βίαιων μέσων, βασανιστηρίων, ἐξοριῶν καί αὐτοῦ ἀκόμη τοῦ θανάτου. ό φαινόμενο αὐτό, τό ὁποῖο κυριάρχησε κατά τούς πρώτους αἰῶνες τῆς ἐξάπλωσης τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν ἀχανῆ Ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, ἔμεινε γνωστό στήν ἱστορία μέ τήν ἐπωνυμία διωγμοί. ~ 2 ~ ~ 3 ~

3 Ὁ κατατρεγμός τῶν Ἰουδαίων κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. οῦ διωγμοῦ τῶν Χριστιανῶν ἀπό τούς Ἰουδαίους προηγήθηκε ἡ ἀντίθεση τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ πρός τή διδασκαλία τοῦ Ἰησοῦ καί ἡ ἀπόρριψή της, τήν ὁποία ὡς ἔθνος πραγματοποίησε. ήν ἀντίθεση αὐτή τήν παρουσιάζει ἡ αινή ιαθήκη καί εἰδικότερα ὁ Μάρκος στό Εὐαγγέλιό του καί ὁ Λουκᾶς στό Εὐαγγέλιο καί στίς ράξεις Ἀποστόλων. Ἀρχικά, ὅπως ἦταν φυσικό, αὐτή ὑποδηλώθηκε, ἀλλά μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἔγινε ἐντονότερη, γιά νά φθάσει στόν διωγμό τοῦ Ἰησοῦ καί τή θανάτωσή του, καί παρόμοια νά ἐπεκταθεῖ στούς μαθητές του. έν διώχθηκε ὅμως μόνο ὁ ἱδρυτής τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἀλλά καί οἱ ὀπαδοί του. Μέ τήν εντηκοστή το κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου βρῆκε ἰδιαίτερη ἀπήχηση στόν λαό καί ἡ πρώτη κιόλας ἐκκλησία συγκροτήθηκε μέ τή βάπτιση, μετά τό κήρυγμα τοῦ έτρου, 3000 ἀτόμων. ή δίωξη τώρα τῶν Χριστιανῶν ἀναλαμβάνουν οἱ αδδουκαῖοι. υλλαμβάνονται οἱ Ἀπόστολοι καί φυλακίζονται. Μέ θεία ἐπέμβαση ἀπελευθερώνονται ἀπό τή φυλακή καί ἀμέσως συνεχίζουν τό κηρυκτικό ἔργο τους στό ναό. ατά τίς διώξεις γίνεται ἐμφανής ἡ δύναμη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία προστατεύει, παραμυθεῖ ἤ προσφέρει δύναμη θαρραλέας ἀντιμετώπισης τοῦ μαρτυρίου. Ἐπαναλαμβάνεται ὅμως ἡ σύλληψή των μαθητῶν, ὁπότε δικάζονται, ἀπειλοῦνται μέ θάνατο, ἄν δέν παύσουν νά κηρύττουν στό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, καί, ἀφοῦ μαστιγώνονται, ἀφήνονται ~ 4 ~ ~ 5 ~

4 ἐλεύθεροι. Αὐτές οἱ ἐνέργειες τῶν Ἰουδαίων δέν ἀποτελοῦν παρά μόνο τό πρελούντιό των ἀπό μέρους τούς διώξεων τῶν Χριστιανῶν πού ἔλαβαν χώρα περί τό ἔτος 30. Ἀκολουθεῖ ἡ δίωξη καί ὁ θάνατος τοῦ διακόνου τέφανου, μέ «συνευδοκοῦντα τή ἀναιρέσει» τόν αούλ-αῦλο, ὁποῖος «ἐλυμαίνετο τήν ἐκκλησίαν». Οἱ Χριστιανοί διασκορπίζονται, ἐνῶ περί τό 42 ἤ 44, ἐπί Ἡρώδη τοῦ Ἀγρίππα, γιοῦ τοῦ Ἀριστόβουλου καί τῆς Βερενίκης, ὁ ὁποῖος ἔδειξε ἰδιαίτερη συμπάθεια πρός τούς Ἰουδαίους καί διάθεση γιά τήρηση τοῦ νόμου τους, ἐγέρθηκε νέος διωγμός, κατά τόν ὁποῖο ἔχασε τή ζωή τοῦ ὁ Ἰάκωβος Ζεβεδαίου, ὁ ἀδελφός τοῦ Ἀποστόλου Ἰωάννη, καί δυό δεκαετίες μετά (62) διά μαχαίρας ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος Ἱεροσο- λύμων, ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἐπί ἀρχιερέα τοῦ «θρασύ» καί «τολμητή» αδδουκαίου Ἀνάνου (Εὔσ., Ἐκκλ. Ἱστ. ΙΙ,Γ, PG 20,196Β κ.ε.). Μέ τό ἔτος 70 καί τήν ὁλοσχερῆ καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ ἐκ θεμελίων, ἡ δύναμη τῶν Ἰουδαίων ἔχει ἐξουθενωθεῖ, ὁπότε δέν ὑπάρχει ἡ δυνατότητα ἀνάληψης πρωτοβουλιῶν ἀπό μέρους τους γιά διωγμούς. αρά τό γεγονός ὅμως αὐτό, ὅπου οἱ κοινότητές τους διατηροῦν κάποια δύναμη, ἐξωθοῦν τίς ἀρχές σέ διωγμούς, ὅπως ἔγινε ἐπανειλημμένα μέ τίς διώξεις τοῦ Ἀποστόλου αύλου στίς πόλεις αμασκό, Ἀντιόχεια ισιδία, Ἰκόνιο, Λύστρα, Θεσσαλονίκη, Βέροια, όρινθο κ. α. αταπολέμηση τῶν ἰδεῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀπηνεῖς διώξεις τῶν ~ 6 ~ ~ 7 ~

5 Χριστιανῶν. Ἔχει ἐπιτυχημένα λεχθεῖ πώς ἡ ρωμαϊκή αὐτοκρατορία ὑπῆρξε ταυτόχρονα ἡ πατρίδα ἀλλά καί ὁ διώκτης τοῦ Χριστιανισμοῦ. Μετά τούς πρώτους διωγμούς πού ξεσήκωσαν κατά τόπους οἱ Ἰουδαῖοι, συμπράττοντας ἐνίοτε μέ τίς πολιτικές ἀρχές καί τόν ὄχλο, ἔκανε τήν ἐμφάνισή της ἡ περίοδος τῶν σκληρῶν καί ἀπάνθρωπων διωγμῶν τῶν Χριστιανῶν μέ ὀργανωμένες ἐνέργειες τῆς ρωμαϊκῆς πολιτείας. Ὁ λαός καί δή οἱ εἰδωλολάτρες, χαρακτήριζε τούς Χριστιανούς ὡς ἀθέους, πού λάμβαναν μέρος σέ θυέστια δεῖπνα, ἐνῶ πίστευε ἀκόμη ὅτι ἀνάμεσά τους λάμβαναν χώρα οἰδιπόδειες μίξεις καί ὅτι οἱ Χριστιανοί προέβαιναν καί σέ κανιβαλισμούς. αρά τό γεγονός αὐτό, γενικός δι- ωγμός μέχρι τήν ἐποχή τοῦ Νέρωνα δέν μαρτυρεῖται στήν ἱστορία. Ὁ διωγμός πού ἀμέσως ἀκολούθησε τήν πυρκαγιά τῆς Ρώμης ἀναμφίβολα σχετίζεται μέ τίς βαριές κατηγορίες πού εἶχαν ἐξυφανθεῖ κατά τῶν Χριστιανῶν. Ὁ διωγμός τοῦ Νέρωνα ἴσως ἀποτέλεσε τήν πρώτη ὀργανωμένη ἀντιμετώπιση τῆς νέας πίστης καί τῶν μελῶν τῆς συσσωμάτωσης τῶν Χριστιανῶν. Ἡ πυρκαγιά ἐπί Νέρωνα εἶχε ἐπισυμβεῖ τόν Ἰούλιο τοῦ 64 καί ἀποτέφρωσε ἀρκετές συνοικίες τῆς Ρώμης. Ἄν ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι ὑπεύθυνος ἦταν ὁ Νέρωνας, ἐναντίον τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε κατακραυγή, τότε ὡς συνέπεια φαίνεται εὔλογο νά ἦρθε ἡ κατασυκοφάντηση τῶν Χριστιανῶν καί ἡ συστηματική δίωξή τους. Ὁ άκιτος λέει χαρακτηριστικά ὅτι «ἔτσι ~ 8 ~ ~ 9 ~

6 γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό αὐτή τήν κατακραυγή ὁ Νέρωνας παρουσίασε σάν ἐνόχους καί τιμώρησε μέ τά πιό περίτεχνα βασανιστήρια μιά τάξη μισητή ἐξαιτίας τῶν βδελυγμῶν της, πού καλοῦνται ἀπό τό λαό Χριστιανοί» (ακίτου, Annales XV, 44). ύμφωνα μέ τήν παράδοση ὁ Ἀπόστολος αῦλος μαρτύρησε μέ ἀποκεφαλισμό τό ἔτος 64 στή Via Ostia. ό μαρτύριο αὐτό τοῦ αύλου, ὅπως καί τοῦ έτρου συμπίπτει μέ τήν ἐποχή τοῦ Νέρωνα (54-68). ατά πόσο ὑπῆρξε κάποιος νόμος ὁ ὁποῖος ἔθετε σέ ἀμφιβολία τό δικαίωμά του νά εἶναι κανείς Χριστιανός ἔχει προκαλέσει σοβαρή συζήτηση μεταξύ τῶν ἐπιστημόνων. Ἔχει διατυπωθεῖ ἡ ἄποψη, ποῦ φαίνεται πολύ πιθανή, ὅτι οἱ πράξεις γιά τίς ὁποῖες ὑπῆρχε πρόβλεψη νά τιμωροῦνται ἀπό τόν νόμο ἦταν ἡ ἱεροσυλία καί τό ἔγκλημα τῆς ἔσχατης προδοσίας. Ὡς πρός τό πρῶτο ἦταν ἀπαραίτητη κάποια ἐνέργεια θετικοῦ χαρακτήρα μέ εὐδιάκριτο ἀποτέλεσμα προσβολῆς τοῦ ἱεροῦ, πράγμα ὅμως πού δέν διαπιστωνόταν σχετικά μέ τούς Χριστιανούς. Ὡς πρός τό θέμα τοῦ ἐγκλήματος τῆς ἔσχατης προδοσίας, πού μποροῦσε νά στηριχθεῖ στό γεγονός ὅτι οἱ Χριστιανοί δέν λάμβαναν μέρος στίς θρησκευτικῆς ὑφῆς πράξεις πού συνδέονταν μέ τή λατρεία τῶν αὐτοκρατόρων, δέν ἔχουμε γιά τούς δυό πρώτους αἰῶνες μαρτυρίες ὅτι ἀποτέλεσε κατηγορία κατά τῶν Χριστιανῶν. Μόνο κατά τόν τρίτο αἰώνα ἀσκεῖται πίεση τῶν Χριστιανῶν ~ 10 ~ ~ 11 ~

7 κατά τούς διωγμούς νά θυσιάσουν στή θεότητα τοῦ αὐτοκράτορα, ὁπότε καί ἡ ἄρνηση εἶχε ὡς συνέπεια τήν καταδίκη. Ὅ,τι εἶχε συμβεῖ τότε στή Ρώμη δέ φαίνεται νά εἶχε τήν ἐπέκτασή του ἐφαρμογῆς στίς ἐπαρχίες. ατά τήν περίοδο τῶν Φλαβίων αὐτοκρατόρων, Βεσπασιανοῦ (69-79), ίτου (79-81), ομετιανοῦ (81-96), οἱ Χριστιανοί δέν φαίνεται νά ἔχουν τεθεῖ ἐκτός νόμου, μιά πού ἀκόμη ἐξακολουθεῖ νά ὑφίσταται ἡ ἄποψη ὅτι αὐτοί δέν ἀποτελοῦν κάτι τό ξέχωρο ἀπό τόν Ἰουδαϊσμό, τοῦ ὁποίου ἡ θρησκεία δέν ἦταν ἀπαγορευμένη. ατά τήν περίοδο αὐτή γίνεται λόγος ὅτι ἡ χριστιανική πίστη εἶχε κερδίσει ὡς μέλη της καί ἄτομα πού ἀνῆκαν στήν αὐλή τῶν Φλαβίων. Ἐξάλλου, γι αὐτή τήν περίοδο γνωρίζουμε ὅτι οἱ Χριστιανοί ἔθαπταν χωρίς ἐνόχληση τούς νεκρούς τους στίς κατακόμβες. αρά ταῦτα, ὁ διωγμός τοῦ ομετιανοῦ παρουσιάζεται ἀρκετά σκληρός καί ἀφοροῦσε Χριστιανούς οἱ ὁποῖοι φέρονταν ὡς ἀπόγονοι τοῦ γένους τοῦ αβίδ, δηλαδή ἐπικίνδυνοι γιά τόν σφετερισμό τῆς κρατικῆς ἡγεμονίας. Ἐπί ομετιανοῦ ἡ ἀπληστία τῆς ἐξουσίας ὁδήγησε σέ διωγμό Χριστιανῶν γιά δήμευση τῆς περιουσίας τους. Ἡ ἐξορία τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη χρονικά τοποθετεῖται στήν περίοδο τοῦ διωγμοῦ πού εἶχε ἐγείρει ὁ ομετιανός (Εὔσ., Ἐκκλ. Ἱστ., ο. π. ΙΗ, 252Α). Ἔτσι ἡ Ἀποκάλυψη φαίνεται νά ἔχει γραφεῖ κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ ομετιανοῦ, ὁπότε καί ἀπό ὁρισμένους ἱστορικούς καί ἐρευνητές ἡ ἀναφορά τοῦ Ἰωάννη ~ 12 ~ ~ 13 ~

8 (Ἀποκ. 13,18) σέ θηρίο, τοῦ ὁποίου τό ὄνομα δίνεται μέ τόν ἀριθμό 666, ὑποστηρίχθηκε ὅτι μπορεῖ νά δηλώνει τό ὄνομα τοῦ ομετιανοῦ. Φυσικά, μέ τό ζήτημα αὐτό τῆς ταύτισης τοῦ ἀριθμοῦ μέ ὁρισμένο πρόσωπο ἔχουν διατυπωθεῖ καί πολλές ἄλλες ἀπόψεις καί τό ὅλο θέμα ἀποτελεῖ ζητούμενο μέχρι σήμερα. Μετά κάποια ἀνάπαυλα ὡς πρός τούς διωγμούς, πού παρουσίασε ἡ ἐποχή τῆς βασιλείας τοῦ Μάρκου οκκήιου Νέρβα (96-98), ὁ ὁποῖος μέ νόμο κατάργησε τίς ποινές πού ἐπέβαλε ὁ ομετιανός καί ἀπαγόρευσε τίς συκοφαντικές κατηγορίες κατά τῶν Χριστιανῶν, ἐπί βασιλείας τοῦ ραϊανοῦ (98-117) νέο κύμα διωγμῶν ἔπληξε τούς Χριστιανούς. Ὁ ἄριστος στρατηγός καί ἐπιτυχημένος στή δι- οίκηση τοῦ κράτους ραϊανός, κινούμενος ἀπό φόβο μήπως μέ τή μεγάλη αὔξηση τῶν Χριστιανῶν ξεσπάσει ἀπό μέρους τους ἐπανάσταση καί προκειμένου νά διαφυλάξει τήν ἀποκατάσταση πού ἔφερε ὁ ἴδιος τῶν ἀρχαίων ρωμαϊκῶν ἠθῶν, κατά τά τέλη τοῦ 111 καί τίς ἀρχές τοῦ 112, μέ δικαιολογία ὅτι οἱ Χριστιανοί παρέβαιναν τόν νόμο περί ἑταιρειῶν, ξεσήκωσε σκληρό ἐναντίον τους διωγμό. Ἡ ἀλληλογραφία τοῦ λίνιου νεότερου μέ τόν αὐτοκράτορα, ἄν καί λανθασμένα ἀμφισβητήθηκε ἡ γνησιότητά της ἀπό ὁρισμένους, παρέσχε πολλές ἀξιόλογες πληροφορίες σχετικά μέ τό καθεστώς τῶν Χριστιανῶν ἀλλά καί τά μέτρα πού εἶχαν ἐναντίον τους ληφθεῖ (Βλ. Ἐπιστολή του σέ μετάφραση στό Ἀγουρίδης., Ὁ χαρακτήρ τῶν ~ 14 ~ ~ 15 ~

9 πρώτων κατά τῆς Ἐκκλησίας διωγμῶν, Θεσσ. 1971, ). ύμφωνα μέ τήν ἀπάντηση τοῦ ραϊανοῦ πρός τόν λίνιο, ὁ τελευταῖος ὀρθά ἔλαβε ὁρισμένα μέτρα, ὅπως ὅτι α) δέν ἔπρεπε αὐτεπάγγελτα νά διώκονται οἱ Χριστιανοί, β) ἔπρεπε κατά τίς δίκες νά λαμβάνονται ὑπόψη τά ἐλαφρυντικά πού ἀποδεδειγμένα ὑπῆρχαν, γ) ἄν ὁ Χριστιανός προέβαινε σέ ἄρνηση τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητάς του, δέν θά ὑπέπιπτε σέ καταδικαστική ἀπόφαση καί δ) δέν θά γίνονταν ἀποδεκτές οἱ ἀνώνυμες καταγγελίες. Εἶναι φανερό ἀπό τήν Ἐπιστολή τοῦ λίνιου ὅτι οἱ Χριστιανοί διώκονταν καί τιμωροῦνταν καί μόνο μέ βάση τό ὄνομά τους (nomen ipsus), τό ὄνομα Χριστιανός. αρά τά εὐνοϊκότερα μέτρα τοῦ ραϊανοῦ κατά τή δίωξη τῶν Χριστιανῶν, ἐξαιτίας τοῦ φανατισμένου ὄχλου, οἱ Χριστιανοί ὑπέστησαν, καί κατά τήν περίοδο αὐτή, σοβαρούς διωγμούς καί πολλοί ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι μαρτύρησαν γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ. Οἱ διατάξεις πού ἀπέστειλε ὁ ραϊανός πρός τόν λίνιο ἦταν ἁπλές ὁδηγίες τοῦ αὐτοκράτορα, οἱ ὁποῖες, βέβαια, δέν εἶχαν γενικό χαρακτήρα νόμου. Αὐτές ὅμως ἀργότερα ἐκδόθηκαν καί ἀποτέλεσαν ἀφορμή γιά ὁμοιόμορφη ἀντιμετώπιση τῶν Χριστιανῶν ἀπό τίς κρατικές ἀρχές. Οἱ αὐτοκράτορες πού ἀκολούθησαν ἐξέδωσαν διατάξεις, οἱ ὁποῖες ὅμως δέν παραμέρισαν καί ἐκεῖνες τοῦ ραϊανοῦ. Ὁ Ἀδριανός ἔδωσε ὁδηγίες, ὕστερα ἀπό αἴτημα τοῦ ερήνιου Γρανιανοῦ, πού δέν διέφεραν ἀπό ~ 16 ~ ~ 17 ~

10 ἐκεῖνες τοῦ ραϊανοῦ. ήν Ἐπιστολή διέσωσε ὁ Εὐσέβιος (Ἐκκλ. Ἱστ. IV, H, ο. π., 325Β κ. ε.). Μέ τόν έκιο ( ) περνοῦμε στήν 3 η περίοδο τῶν διωγμῶν (α περίοδος, διωγμοί 1 ου αἰ., λαύδιος, Νέρωνας, ομετιανός, β περίοδος, διωγμοί ἀπό τόν ραϊανό μέχρι τόν Φίλιππο τόν Ἄραβα), οἱ ὁποῖοι πραγματοποιοῦνται μέ βάση διάταγμα (edictum), τό ὁποῖο ἀπευθύνεται πρός ὅλες τίς ἀρχές τῆς αὐτοκρατορίας, πού εἶναι ὑποχρεωμένες νά τό ἐκτελέσουν. Ἐνῶ κατά τήν πρώτη περίοδο τῶν διωγμῶν ἐφαρμόζονται προσωπικές διαταγές τῶν ἡγεμόνων, κατά τή δεύτερη κυρίως οἱ ὁδηγίες τῶν ραϊανοῦ πρός τόν λίνιο καί τοῦ Ἀδριανοῦ πρός τόν Μινούκιο Φουνδανό, μέ τίς ὁποῖες διώκονται οἱ Χριστιανοί, κατά τήν τρίτη οἱ διωγμοί χαρακτηρίζονται γιά τή γενικότητά τους καί τό μένος τῶν διωκτῶν ὄχι ἁπλῶς κατά τῶν Χριστιανῶν, ἀλλά κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ, πού ἐπιδιώκουν νά τόν ἐξαφανίσουν ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. έ ἐπιστολή του ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξάνδρειας ιονύσιος πρός τόν ἐπίσκοπο Ἀντιόχειας Φάβιο, διεκτραγώδησε τά φρικτά βασανιστήρια τά ὁποῖα εἶχαν ὑποστεῖ οἱ Χριστιανοί (Εὔσ., Ἐκκλ. Ἱστ., Ι, ΜΑ καί ΜΒ, ο. π., 605Α κ. ε. ). ρομοκρατημένοι Χριστιανοί ἀπό τά φρικτά ἐναντίον τους μέτρα, ἔσπευδαν νά ἀρνηθοῦν τήν πίστη τους, λαμβάνοντας ἀπό τούς διῶκτες τους σχετικό πιστοποιητικό, τό γνωστό ὡς libellum. Μέ τό θέμα αὐτό ἐνασχολήθηκε ~ 18 ~ ~ 19 ~

11 σέ σύγγραμμά του, τό De Lapsis, ὁ ἐπίσκοπος αρχηδόνας υπριανός καθώς καί γενικότερα ἡ Ἐκκλησία. Ὅσοι ἀπό τούς Χριστιανούς προσέφεραν θυσία στούς εἰδωλολατρικούς βωμούς ἀποκλήθηκαν Sacrificati (θυσιάσαντες) καί ἐκεῖνοι πού πρόσφεραν θυμίαμα ὀνομάστηκαν Thurificati (θυμιάσαντες). Μεγάλο μέρος τῶν πεπτωκότων καί λιβεροφόρων ζήτησε στή συνέχεια ἀπό τήν Ἐκκλησία νά ἀποκατασταθεῖ, γεγονός ποῦ ἄφησε νά φανεῖ ὅτι ἡ ἐπιδίωξη τοῦ έκιου νά ἐξαλείψει τόν χριστιανισμό εἶχε ἀποτύχει. Μέ τόν θάνατό του τό 251 κατέπαυσαν οἱ διώξεις τῶν Χριστιανῶν. έ κάποια στιγμή τήν ἐξουσία ἀναλαμβάνει ὁ ιοκλητιανός ( ). ατά τά πρῶτα δέκα ὀχτώ ἔτη τῆς βασιλείας του, ἐνῶ ὁ ἴδιος εἶχε νά ἀντιμετωπίσει πολέμους, στήν αὐτοκρατορία βασίλευε εἰρήνη, τήν ὁποία ἀπολάμβαναν οἱ Χριστιανοί. Μέ τή δημιουργία στή διοίκηση τῆς τετραρχίας καί τήν πρόσληψη καί τοῦ γαμπροῦ τοῦ ιοκλητιανοῦ, Γαλέριου, ὡς αίσαρα, ἡ κατάσταση μεταβλήθηκε σέ βάρος τῶν Χριστιανῶν. Ὁ Γαλέριος, ἐπιστρέφοντας ἀπό τόν περσικό πόλεμο, ὑποχρέωσε αὐτούς πού ὑπηρετοῦσαν στόν στρατό νά προσφέρουν θυσίες, γεγονός πού ἀποτέλεσε τήν ἀφορμή γιά τήν κήρυξη διωγμοῦ κατά τῶν Χριστιανῶν. ό πρῶτο διάταγμα κατά τῶν Χριστιανῶν ὑπογράφηκε στίς 23 Φεβρουαρίου 303 καί ἀναρτήθηκε τήν ἑπομένη στόν ναό τῆς Νικομήδειας. Ἐπακολούθησαν πράξεις βίαιες καί καταστροφές ἱερῶν βιβλίων καί ναῶν. ~ 20 ~ ~ 21 ~

12 υρκαγιά πού ξέσπασε στό παλάτι ἀποδόθηκε ἀπό τόν Γαλέριο σέ ἐνέργεια τῶν Χριστιανῶν καί χρησιμοποιήθηκε ὡς μέσο γιά νά πεισθεῖ ὁ ιοκλητιανός νά κηρύξει διωγμό κατά τῶν Χριστιανῶν. Ὁ διωγμός αὐτός, πού βασίστηκε σέ 4 διατάγματα τοῦ ιοκλητιανοῦ, ἦταν γενικός καί κάλυψε ὅλη τήν αὐτοκρατορία, τῆς ὁποίας οἱ Χριστιανοί ὑπέστησαν τά πάνδεινα. ό τέλος τῶν διωγμῶν ἦλθε μέ τό διάταγμα ἀνεξιθρησκίας (Εὔσ., Ἐκκλ. Ἱστ., VIII, IΖ, ὅ. π., 792Α κ. ἐ.) πού πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του ἐξέδωσε τό 311 ὁ ἴδιος ὁ Γαλέριος, ἴσως ἐπιθυμώντας, ὕστερα ἀπό ἀσθένεια, νά ἀποκτήσει τή θεία προστασία. Ἡ θέση τῶν Χριστιανῶν βελτιώθηκε κατά τό διάστημα τῆς παραίτησης τοῦ ιοκλητιανοῦ καί τῆς ἀνάλη- ψης τῆς ἡγεσίας τοῦ κράτους ἀπό τή νέα τετραρχία μέ ἀποκορύφωση τήν κατάληξη, μέσω τῆς μονοκρατορίας τοῦ Μεγάλου ωνσταντίνου, ἡ χριστιανική πίστη νά περάσει ὄχι ἁπλῶς ὡς religio licitas, ἀλλά νά ἀποτελέσει τήν εὐνοούμενη ἐπίσημη θρησκευτική ἔκφραση τῆς αὐτοκρατορίας. * ό κείμενο εἶναι περίληψη ἄρθρου τοῦ κ. Ζαχαρόπουλου πού δημοσιεύεται στήν Μεγάλη Χριστιανική Ἐγκυκλοπαίδεια. ~ 22 ~ ~ 23 ~

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΡΙΟΜΗ ΙΗΟΥ ΧΡΙΟΥ, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου αισαρείας 17 Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεoμ. ἐν Ἰωαννίνοις 2 ιλβέστρου πάπα Ρώμης, Θεαγένους ἱερομ., εραφείμ τοῦ άρωφ ὁσ. 18 ΙΒ ΛΟΥΑ, (10 Λεπρῶν), Ἀθανασίου & υρίλλου ατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας 3 Μαλαχίου προφ., Γορδίου μάρτ., Θωμαΐδος μ. ἐκ Λέσβου 19 Μακαρίου Αἰγυπτίου, Μάρκου Εὐγενικοῦ, Ἀρσενίου ερκύρας 4 ΡΟ ΩΝ ΦΩΩΝ, ύναξις τῶν 70 Ἀποστόλων, Θεοκτίστου μ., Χρυσάνθου μ. 20 Εὐθυμίου Μεγάλου, Ζαχαρίου νεoμ. ἐξ Ἄρτης, έτρου τοῦ ελώνου 5 Θεοπέμπτου & Θεωνᾶ μ., υγκλητικῆς ὁσίας 21 Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Ἁγνῆς μάρτ. τῆς Ρωμαίας, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ 6 Α ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (Ἀργία), (Μ. Ἁγιασμός) 22 ιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου τοῦ έρσου, Ἰωσήφ ὁσίου Ἡγιασμένου 7 Ἡ ύναξις Ἰωάννου τοῦ ροδρόμου τοῦ Βαπτιστοῦ 23 ιονυσίου ὁσ. ἐν Ὀλύμπῳ, λήμεντος ἐπ. Ἀγκύρας, Ἀγαθαγγέλου μ. 8 Γεωργίου Χοζεβίτου, ομνίκης ὁσ., Ἀττικοῦ & ύρου /λεως 24 Ξένης ὁσ., Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Βαβύλα ἱερομ. ἐν ικελίᾳ, Φίλωνος ἐπ. αρπασίας 9 ολυεύκτου μ., Εὐστρατίου ὁσ., αρθένας τῆς Ἐδεσσαίας, Ἀντωνίνης μ. 25 ΙΕ ΛΟΥΑ (ΖΑΧΑΙΟΥ), Γρηγορίου Θεολόγου, Αὐξεντίου νεομ. ἐκ Βελλᾶς, Μαργαρίτας 10 Γρηγορίου ἐπισκ. Νύσσης, ομετιανοῦ ἐπ. Μελιτινῆς, Μαρκιανοῦ πρεσβ. 26 Ξενοφῶντος & Μαρίας ὁσ. & συνοδείας αὐτῶν, λήμεντος τοῦ Ἀθηναίου 11 ΜΕΑ Α ΦΩΑ, Θεοδοσίου ὁσ. οινοβιάρχου, Θεοδοσίου ὁσ. Ἀθωνίτου 27 T Ἀνακ. λειψ. Ἰ. Χρυσοστόμου, Μαρκιανῆς Βασ., ημητρίου νεομ. οἰνοπώλου, ημητριανοῦ αμασοῦ 12 ατιανῆς, Εὐθασίας, Μερτίου & έτρου & ἑτέρων 8 μ. 28 Ἐφραίμ ὁσίου τοῦ ύρου, αλλαδίου τοῦ Μεγάλου, Χάριτος μάρτυρος 13 Ἑρμύλου & τρατονίκου μαρτ., Μαξίμου ὁσ. αυσοκαλυβίτου 29 Ἀνακ. λειψ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, ημητρίου νεομ. Χιοπολίτου 14 ῶν ἐν ινᾷ & Ραϊθῷ ἀναιρ. Ἁγίων Ἀββάδων, Νίνας ἰσαπ. Ἁγνῆς μ., άββα ερβίας 30 ριῶν Ἱεραρχῶν (ἑορτή παιδείας), Ἀνάμ. εὑρέσεως εἰκ. Εὐαγγελιστρίας ήνου 15 αύλου τοῦ Θηβαίου, Ἰωάννου τοῦ αλυβίτου, ανσοφίου μ. 31 ύρου καί Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν άρῳ 16 ροσκύνησις τιμίας ἁλύσεως Ἀπ. έτρου, Νικολάου νεομ. Μυτιλήνης Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 ολ. β 8-12 Λουκ. β 20-21, εριτ. Χριστοῦ, Μ. Βασιλείου 17 Ἑβρ. ιγ Λουκ. στ Ἁγ. Ἀντωνίου 4 Β ιμ. δ 5-8 Μάρκ. α 1-8 πλ. α Η 18 Ἑβρ. ιγ 7-16 Λουκ. ιζ βαρύς Ι 6 ίτ. β 11-14, γ 4-7 Ματθ. γ Ἅγια Θεοφάνεια 25 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Λουκ. ιθ 1-10 πλ. δ ΙΑ 7 ράξ. ιθ 1-8 Ἰω. α ιμίου ροδρόμου 27 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰω. Χρυσοστόμου 11 Β ορ. δ 6-15 Ματθ. δ πλ. β Θ 30 Ἑβρ. ιγ 7-16 Ματθ. ε ριῶν Ἱεραρχῶν ~ 24 ~ ~ 25 ~

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Ι ΛΟΥΑ (ΕΛΩΝΟΥ & ΦΑΡΙΑΙΟΥ) (Ἀρχή ριωδίου), ρύφωνος μ. Η ΥΑΑΝΗ ΟΥ ΩΗΡΟ ΧΡΙΟΥ, Ἀγαθοδώρου μ., Ἰορδάνου νεομ. ραπεζοῦντος υμεών τοῦ Θεοδόχου, Ἄννης πρ., ταματίου, Ἰωάννου, Νικολάου ἐκ πετσῶν Ἰσιδώρου τοῦ ηλουσιώτου, Ἀβραμίου ἱερομ., Ἰωσήφ Χαλεπλῆ νεομ. Ἀγάθης μάρτυρος, Θεοδοσίου ἐν κοπέλῳ, ολυεύκτου ἱερομ. Φωτίου ων/λεως, Βουκόλου ἐπισκ. μύρνης, Ἐμμέλειας, Νόννης & Ἀνθούσας αρθενίου ἐπισκ. Λαμψάκου, Λουκᾶ ὁσίου τοῦ ἐν τειρίῳ, Γεωργίου νεομ. ρήτης ΙΖ ΛΟΥΑ (ΑΩΟΥ), Θεοδώρου τρατηλάτου, Ζαχαρίου πρ., Μάρθας, Μαρίας μ., Μακαρίου άφου Νικηφόρου μ., αγκρατίου ἐπ. αυρομενίου, Μαρκέλλου ικελίας Χαραλάμπους ἱερομ., Ζήνωνος ὁσίου αχυδρόμου, Ἀναστασίου Ἱεροσολ. Βλασίου εβαστείας ἱερομ., Θεοδώρας Αὐγούστας, Γεωργίου ερβ. νεομ. Μελετίου ἐπισκ. Ἀντιοχείας, Χρήστου νεομάρτυρος κηπουροῦ Ἀκύλα & ρισκίλλης ἀπ., Μαρτινιανοῦ ὁσ., Εὐλογίου Ἀλεξανδρείας ΨΥΧΟΑΒΒΑΟΝ, Αὐξεντίου, Μάρωνος ὁσ., Νικολάου νεομ. ραπεζοῦντος, αμιανοῦ Μυριχόβου ΑΟΡΕΩ, Ὀνησίμου ἀπ., Εὐσεβίου ὁσ., Ἀνθίμου ἐν Χίῳ, Ἰωάννου νέου ὁσιομ. Χαλάστρας T αμφίλου μ., Φλαβιανοῦ πατρ. ων/λεως, ὁσίου Μαρουθᾶ Ἐπ. Θεοδώρου ήρωνος, Μαριάμνης ἰσαπ., ουλχερίας Βασιλ., Θεοδώρου Βυζαντίου, Αὐξιβίου όλων Λέοντος άπα Ρώμης, Ἀγαπητοῦ ινάου, αρηγορίου μάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας, Ἀρχίππου ἀπ., Νικήτα νεομ. τοῦ Ἠπειρώτου Λέοντος ἐπ. ατάνης, Ἀγάθωνος άπα Ρώμης, Εὐτροπίου, Νεμεσίου Εὐσταθίου Ἀντιοχείας, ιμοθέου ὁσίου, Ζαχαρίου Ἱεροσολύμων ΥΡΙΝΗ, ῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μ., Θαλασσίου & Λιμναίου ὁσ., Βαραδάτου, Ἀνθούσης ΑΘΑΡΑ ΕΥΕΡΑ, ολυκάρπου ἐπ. μύρνης, ολυχρονίου, αμιανοῦ ὁσ., Γοργονίας ὁσ. Α και Β εὕρεσις ιμίας εφαλῆς Ἰωάννου ροδρόμου αρασίου ων/λεως, Ρηγίνου ἐπισκόπου κοπέλου ἱερομ. Φωτεινῆς μ. καί Ἰσαποστόλου αμαρείτιδος, ορφυρίου ἐπ. Γάζης Α ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, ροκοπίου εκαπολίτου, Γελασίου μίμου, τεφάνου γηροκόμου Θαῦμα κολλύβων Ἁγ. Θεοδώρου, Βασιλείου ὁσ. ὁμολ., υράννης νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Ρωμ. η Λουκ. ιη α Α 2 Ἑβρ. ζ 7-17 Λουκ. β Ὑπαπαντή Χριστοῦ 8 Α ορ. στ Λουκ. ιε β Β 14 Α Θεσ. δ Λκ. κα 8-9, 25-27, Ψυχοσάββατον Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 15 Α ορ. η 8-θ 2 Ματθ.κε γ Γ 22 Ρωμ. ιγ 11-ιδ 4 Ματθ. στ δ 28 Β ιμ. β 1-10 Μάρκ. β 23-γ 5 Θαῦμα Ἁγ. Θεοδώρου ~ 26 ~ ~ 27 ~

15 ΜΑΡΙΟ 2015 ΜΑΡΙΟ Α ΝΗΕΙΩΝ (Ὀρθοδοξίας), Εὐδοκίας ὁσ., αρασκευᾶ νεομ. ραπεζ., Ἀντωνίνης, Μαρκέλλου, υνεσίου ὁσ. ἐν Λύσῃ 17 Ἀλεξίου ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ, Θεοστηρίκτου ὁμ., αύλου ὁσ., Μαρίνου μ. 2 Νικολάου λανᾶ, Ἡσυχίου, Εὐθαλίας, Θεοδότου υρηνείας, Ιωακείμ απουλάκη 18 υρίλλου Ἱεροσολύμων, ροφίμου, Εὐκαρπίωνος μάρτυρος 3 λεονίκου, Βασιλίσκου, Θεοδωρήτου, Εὐτροπίου, Ἰωήλ προφήτου 19 Χρυσάνθου & αρείας μ., ημητρίου ορναρᾶ νεομ., Νικολάου αραμάνου νεομ. 4 Γερασίμου ὁσ. τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ, αύλου & Ἰουλιανῆς μ., Γρηγορίου ύπρου 20 ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, ῶν ἐν Ἁγ. άββᾳ ἀναιρ., Μύρωνος νεομάρτυρος ρητός 5 όνωνος ὁσιομ., Μάρκου Ἀθηναίου, Γεωργίου ἐν Ραψάνῃ νεομ. 21 Ἰακώβου ὁσ. ὁμολογητοῦ, Μιχαήλ τοῦ Εὐρυτάνος νεομ. ἐν Θεσ/νίκῃ 6 Β ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μ., Μνήμη εὑρ. ιμ.ταυροῦ ὑπό τῆς Ἁγ. Ἑλένης 22 ΝΗΕΙΩΝ ( Ἰωάννου λίμακος), αλλινίκης μ., Βασιλείου Ἱερομ., Εὐθυμίου ημητσάνης 7 Λαυρεντίου ὁσ. Μεγάρων, Εὐγενίου, Ἐλπιδίου, αύλου ὁσ. ἁπλοῦ 23 Νίκωνος & τῶν σύν αὐτῷ 199 μ., Λουκᾶ νεομ., ομετίου μάρτυρος 8 Β ΝΗΕΙΩΝ (Γρ. αλαμᾶ), Θεοφυλάκτου ἐπ. Νικομηδείας, αύλου ὁμολ., Ἑρμοῦ ἀπ. 24 T Ἀρτέμονος ελευκείας, αρθενίου Γ ων/λεως, Μαρτίνου τοῦ Θηβαίου 9 ῶν Ἁγίων 40 Μαρτύρων ἐν εβαστείᾳ 25 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΜΟ Η ΘΕΟΟΟΥ (Ἐθνική Ἑορτή) 10 οδράτου ορίνθου, Ἀναστασίας τῆς ατρικίας, Μαρκιανοῦ μ. 26 ΜΕΓΑ ΑΝΩΝ*, ύναξις Ἀρχαγ. Γαβριήλ, τεφάνου ὁμ. Ἁγ. 40 μ. ἐν τῇ Ἀνατολῇ 11 ωφρονίου Ἱεροσολύμων, Θαλλοῦ, Θεοδώρας Ἄρτης 27 ΑΑΘΙΟ ΥΜΝΟ, Ματρώνης Θεσ/νίκης, Λυδίας, Φιλητοῦ μ. & τέκνων αὐτῶν 12 Θεοφάνους ὁμολογητοῦ, Γρηγορίου ιαλόγου, υμεών τοῦ Νέου Θεολόγου 28 Ἱλαρίωνος ὁσίου, Ἡρωδίωνος ἐκ τῶν 70 ἀπ., ιονυσίου ἐλεήμονος 13 Γ ΧΑΙΡΕΙΜΟΙ, Νικηφόρου ων/λεως, ουπλίου Ἀθηνῶν Ἱερομ.,Ὑπομονῆς ὁσίας 29 Ε ΝΗΕΙΩΝ (Ὁσ. Μαρίας Αἰγυπτίας), άββα τοῦ ἐν αλύμνῳ, Μάρκου Ἀρεθουσίων 14 Βενεδίκτου ὁσίου, Εὐσχήμονος ἐπισκ. Λαμψάκου 30 Ἰωάννου συγγραφέως τῆς λίμακος, Ζαχαρίου, Εὐβούλης μητρ. Ἁγ. αντελεήμονος 15 Γ ΝΗΕΙΩΝ (ταυρ/νήσεως), Ἀγαπίου μάρτ., Ἀριστοβούλου ἀποστ., Μανουήλ νεομ. ρητός 31 T Ὑπατίου ἐπ. Γαγγρῶν, Ἀκακίου ὁμολ., Θεοφίλου ρητός 16 Χριστοδούλου ὁσίου ἐν άτμῳ, Ἰουλιανοῦ, αβίνου Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Ἑβρ. ια 24-26, Ἰω. α πλ. α Ε 22 Ἑβρ.στ Μάρκ. θ πλ. δ Η 8 Ἑβρ. α 10 - β 3 Μάρκ. β 1-12 πλ. β 25 Ἑβρ. β Λουκ. α τοῦ Εὐαγγελισμοῦ 9 Ἑβρ. ιβ 1-10 Ματθ. κ 1-16 ῶν Ἁγ. 40 μαρτύρων 29 Ἑβρ. θ Μάρκ. ι'32-45 α Θ 15 Ἑβρ.δ 14-ε 6 Μάρκ. η 34-θ 1 βαρύς Ζ * Ὁ Μέγας ανών ψάλλεται στίς ἐνορίες τήν ετάρτη ἀπόγευμα (25/03) ~ 28 ~ ~ 29 ~

16 ΑΡΙΛΙΟ 2015 ΑΡΙΛΙΟ Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας, Μακαρίου ὁσίου, Γεροντίου & Βασιλείδου μ. 16 Ἀγάπης, Εἰρήνης, Χιονίας & τῶν σύν αὐτῷ 2 ίτου ὁσ. θαυματ., Θεοδώρας αρθενομ., Αἰδεσίου & Ἀμφιανοῦ μ., Θεοδότου υρηνείας 17 Ζωοδόχου ηγῆς, Ἀδριανοῦ μ., υμεών ἱερομ., Μακαρίου ορίνθ. Νοταρᾶ 3 Ἐλπιδοφόρου μάρτ., Ἰωσήφ ὁσ. Ὑμνογράφου, Νικήτα ὁσ. 18 Ἀθανασίας Αἰγίνης, άββα τρατηλάτου 4 ΑΝΑΑΙ ΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ, Ζωσιμᾶ ὁσ., Γεωργίου ἐν Μαλεῷ, Νικήτα ἱερομ. ἐν έρραις 19 ΟΥ ΘΩΜΑ, αφνουτίου ἱερομ., Ἀγαθαγγέλου Ἐσφιγμενίτου 5 ΩΝ ΒΑΪΩΝ, Νικηφόρου μ., ιοδώρου μ., Γεωργίου νεομ. ἐν Ἐφέσῳ, Θεοδώρας 20 Ζακχαίου ἀπ., Θεοδώρου ριχινᾶ ὁσ., Ἀθανασίου Μετεωρίτου 6 Μ. ΕΥΕΡΑ, Ἰωσήφ τοῦ αγκάλου, Εὐτυχίου ων/λεως, Μιχαήλ νεομ. υπρίου 21 Ἰανουαρίου ἱερομ., Ἀλεξάνδρας Βασ., Ἀναστασίου ὁσ. ιναΐτου 7 Μ. ΡΙΗ, ῶν 10 αρθένων, Γεωργίου ὁσ. Μυτιλήνης, αλλιοπίου, Ἀκυλίνης & Ρουφίνου διακ. 22 Ναθαναήλ ἀπ., Θεοδώρου ὁσ. υκεώτου, Νεάρχου μ. 8 Μ. ΕΑΡΗ, ῆς ἀλειψάσης τόν ύριον μύρῳ, Ἀγάβου, Ἑρμοῦ, Ἀσυγκρίτου, Ρούφου μ., Ἡρωδίωνος 23 Γεωργίου Μεγαλομ. & ροπαιοφόρου, Γεωργίου νεομ. ἐκ ύπρου 9 Μ. ΕΜΗ, Ὁ Μυστικός εῖπνος, Εὐψυχίου μάρτ., Βαδίμου ὁσιομάρτ. σύν 7 μαθητῶν 24 Ἐλισάβετ ὁσίας, άββα τρατηλάτου, Νικολάου νεομ. ἐν Μαγνησίᾳ 10 Μ. ΑΡΑΕΥΗ, Α ΑΓΙΑ ΑΘΗ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Γρηγορίου Ε /λεως, ερεντίου & σύν αὐτῷ μ. 25 Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ, Μακεδονίου, Νίκης μ. 11 Μ. ΑΒΒΑΟΝ, Ἡ εἰς Ἅδου κάθοδος τοῦ υρίου, Ἀντίπα εργάμου 26 ΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ, Βασιλέως ἐπ. Ἀμασείας, Γλαφύρας, Ἰούστας, Νέστορος, αλανδίου & Γεωργίου υπρίων 12 Ο ΑΓΙΟΝ ΑΧΑ, Η ΑΝΑΑΙ ΟΥ ΥΡΙΟΥ, Βασιλείου αρίου, Ἀνθούσης, Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου 27 υμεών ἐπ. Ἱεροσολύμων, Ἰωάννου ὁσ. Μονῆς αθαρῶν 13 Μαρτίνου πάπα Ρώμης, Θεοδοσίου, Ζωίλου μάρτυρος, Γεωργίου νεομ. υπρίου 28 T Μέμνονος θαυματουργοῦ, τῶν ἐν υζίκῳ 9 μ., Αὐξιβίου ὁσ. 14 Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης μ., Θωμαΐδος, Ἀριστάρχου ἐκ τῶν Ο Ἀπ. 29 Ἰάσονος & ωσιπάτρου ἐκ τῶν Ο ἀπ., Ἰωάννου Θηβῶν νεομ. 15 Λεωνίδου μ. ἐπ. Ἀθηνῶν, ρήσκεντος μ., Ἀναστασίας & Βασιλίσσης μ. 30 Ἰακώβου Ἀπ. υἱοῦ Ζεβεδαίου, ονάτου Εὐροίας, Ἀργυρῆς Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 4 Ἑβρ. ιβ 28-ιγ 8 Ἰω. ια 1-45 οῦ Λαζάρου 5 Φιλιπ. δ 4-9 Ἰω. ιβ 1-18 ῶν Βαΐων 12 ράξ. α 1-8 Ἰω. α 1-17 ό Ἅγιον άσχα 13 ράξ. α 12-17, Ἰω. α ευτέρα ιακαινησίμου 17 ράξ. γ 1-8 Ἰω. β Ζωοδόχου ηγῆς Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 19 ράξ. ε Ἰω. κ Α 23 ράξ. ιβ 1-11 Ἰω. ιε 17- ιστ 2 Ἁγίου Γεωργίου 25 Α έτρ. ε 6-14 Μάρκ. στ 7-13 Ἁγίου Μάρκου 26 ράξ. στ 1-7 Μάρκ. ιε 43-ιστ 8 β ~ 30 ~ ~ 31 ~

17 ΜΑΪΟ 2015 ΜΑΪΟ Ἱερεμίου πρ., αναρέτου άφου, Εὐθυμίου ἐκ ημητσάνης, Μακαρίου τοῦ Νοταρᾶ 17 ΟΥ ΥΦΛΟΥ, Ἀνδρονίκου & Ἰουνίας ἀπ. ἐκ 70, Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως ριφυλίας 2 Ἀνακ. λειψ. Ἀθανασίου Μεγ., Ματρώνης Ρωσίδος ἀομμάτου, Ἰορδάνου θαυματ. 18 αύλου, Ἡρακλείου, Χριστίνης, αυλίνου, ιονυσίου, Ἀνδρέα, έτρου, Βενεδίμου 3 ΟΥ ΑΡΑΛΥΟΥ, ιμοθέου & Μαύρας μ., έτρου ἐπ. Ἄργους, Οἰκουμενίου ἐπ. Ἀχμέτ ὁσιομαρτύρων αντάρας, ατρικίου ρούσσης, Μενάνδρου & ολυαίνου μαρτύρων 4 ελαγίας μ., Ἱλαρίου ὁσίου θαυματ., Ἀθανασίου ορίνθου 20 ΑΟΟΙ ΕΟΡΗ ΑΧΑ, Θαλλελαίου μ., Νικήτα Χίου, Λυδίας Φιλιππισίας 5 Εἰρήνης μεγαλομ., Ἐφραίμ θαυματουργοῦ, Εὐθυμίου ἐπ. Μαδύτων 21 Η ΑΝΑΛΗΨΕΩ, ωνσταντίνου & Ἑλένης Ἰσαποστόλων, αχωμίου νεομ. 6 ΜΕΟΕΝΗΟΗ, Ἰώβ ολυάθλου, εραφείμ ὁσ. ἐν τῷ ὄρει ομβοῦς ἀσκ. 22 Βασιλίσκου μάρτυρος, ημητρίου καί αύλου ἐν ριπόλει 7 οῦ ἐν οὐρανῷ φανέντος ιμ. ταυροῦ, Ἀκακίου, οδράτου, Νείλου ὁσ. Μυροβλύτου 23 Μιχαήλ ἐπισ. υνάδων, υνεσίου ἐπισκ., Μαρίας λωπᾶ, Ἰωακείμ Ἰθακησίου 8 Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου & Εὐαγγελιστοῦ, Ἀρσενίου Μεγάλου 24 ΑΓ. 318 ΑΕΡΩΝ (Α Οἰκ. υν.), υμεών ὁσ., Μελετίου τρατηλάτου & σύν αὐτῷ μ., υριάκου ὁσίου τοῦ ἐν Εὐρύχου 9 Ἠσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μεγαλομ., Νικολάου ἐν Βουνένοις 25 Ἡ Γ Εὕρεσις ιμίας εφαλῆς ροδρόμου, ελεστίνου μάρτ. 10 Η ΑΜΑΡΕΙΙΟ, ίμωνος ἀπ. τοῦ Ζηλωτοῦ, Λαυρεντίου ὁσ. τοῦ Μεγαρέως 26 T άρπου & Ἀλφαίου ἐκ τῶν 70 ἀπ., Ἀλεξάνδρου ερβίση, υνεσίου αρπασίας ύπρου 11 υρίλλου & Μεθοδίου Ἰσαπ., Μωκίου ἱερομ., Ἀργυροῦ νεομ. 27 Ἰωάννου τοῦ Ρώσου, Θεράποντος ἱερομ., Ἑλλαδίου ἱερομάρτ. 12 Ἐπιφανίου ἐπισκ. ύπρου, Γερμανοῦ ων/λεως, Θεοδώρου ὁσ. ἐν υθήροις 28 Ἀνδρέου διά Χριστόν αλοῦ, Εὐτυχοῦς Ἐπ. Μελιτινῆς, Νικήτα Χαλκηδόνος 13 Γλυκερίας, Εὐθυμίου Ἰβήρων, εργίου ὁμολογητοῦ 29 Θεοδοσίας παρθενομάρτ., Ὑπομονῆς ὁσ., Ἰωάννου τοῦ Νάνου 14 Ἰσιδώρου Χίου, Θεράποντος ἱερομ. ύπρου, Ἰωάννου Χρυσοχόου 30 ΨΥΧΟΑΒΒΑΟΝ, Ἰσαακίου ἡγ. Μονῆς αλμάτων, Ἐμμελείας μητρός Μ. Βασιλείου 15 αχωμίου τοῦ Μεγάλου, Ἀχιλλίου Λαρίσης, Θεοδώρου Βυζαντίου, ανηγυρίου υπρίου 31 Η ΕΝΗΟΗ, Εὐσεβίου μάρτ., Εὐσταθίου ων/λεως, Ἑρμείου μάρτ. 16 Θεοδώρου ὁσ. ἡγιασμένου, Γεωργίου Μυτιλήνης, Νικολάου Μυστικοῦ, Ἀλεξάνδρου Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 3 ράξ. θ Ἰω. ε 1-15 γ Ε 6 ραξ. ιδ 6-18 Ἰω. ζ Μεσοπεντηκοστῆς 8 Α Ἰω. α 1-7 Ἰω. ιθ 25-28, κα Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου 10 ράξ. ια Ἰω. δ 5-42 δ Ζ 17 ράξ. ιστ Ἰω. θ 1-38 πλ. α Η Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 20 ράξ. ιη Ἰω. ιβ Ἀπόδοσις άσχα 21 ράξ. κ 16-18, Λουκ. κδ Ἀναλήψεως, Ἁγ. ων/νου & Ἑλένης 24 ράξ. κ 16-18, Ἰω. ιζ 1-13 πλ.β Ι 30 Α Θεσ. δ Ἰω. κα Ψυχοσάββατον 31 ράξ. β 1-11 Ἰω. ζ 37-52, η 12 ῆς εντηκοστῆς ~ 32 ~ ~ 33 ~

18 ΙΟΥΝΙΟ 2015 ΙΟΥΝΙΟ ΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΥΜΑΟ, Ἰουστίνου Φιλοσόφου μ., Χαρίτωνος, Θεσπεσίου ὁμολ. Νικηφόρου ων/λεως, ων/νου νεομ. ἐξ Ἀγαρηνῶν, Ἐράσμου ἐν Ἀχρίδι Λουκιλλιανοῦ & αύλης καί τῶν σύν αὐτοῖς, άππου Χύτρων Μάρθας & Μαρίας ἀδελφῶν Λαζάρου, Μητροφάνους ων/λεως ωροθέου ἐπισκόπου ύρου, Νικάνδρου ἱερομ., Μάρκου νεομ. ἐν Χίῳ Ἱλαρίωνος ὁσίου τοῦ Νέου, Γελασίου μ., Ἀττάλου ὁσίου θαυματουργοῦ Α ΜΑΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΑΝΩΝ), Θεοδότου ἱερομ. Ἀγκύρας, αναγῆ Μπασιᾶ, Ζηναΐδος, εβαστιανῆς ὁσ. Ἀνακ. λειψ. Θεοδώρου τρατηλάτου, αλλιόπης μ., Θεοφάνους νεομ. υρίλλου Ἀλεξανδρείας, Ἀνανίου μ., Ἀλεξάνδρου ἱερομ. ἐπ. ρούσης Ἀλεξάνδρου & Ἀντωνίνης μαρτύρων, ιμοθέου ρούσης ἱερομ. Βαρνάβα & Βαρθολομαίου ἀπ., αναγίας Ἄξιόν Ἐστιν, Λουκᾶ Ρώσου ἰατροῦ, ὁσ. Βαρνάβα ἐν Βάσῃ Ὀνουφρίου ὁσ., έτρου τοῦ ἐν Ἄθῳ, ριφυλλίου Λευκωσίας, Ζήνωνος ουρίου Ἀκυλίνης μ., Ἄννης & υἱοῦ αὐτῆς Ἰωάννου, ιοδώρου μάρτυρος, ριφυλλίου Λήδρας Β ΜΑΘΑΙΟΥ (TΩΝ ΑΓΙΟΡ. ΑΕΡΩΝ),Ἐλισσαίου πρ., Μεθοδίου /λεως, Νήφωνος ὁσ. Ἀθωνίτου Ἀμώς προφ., Αὐγουστίνου Ἱππῶνος & Μόνικας, Ἱερωνύμου ὁσ T ύχωνος & Μνημονίου Ἀμαθοῦντος ύπρου, Μάρκου Ἀπολλωνιάδος Μανουήλ, αβέλ, Ἰσμαήλ μαρτ., Ἰσαύρου διακόνου, ΦΙλωνίδου ἐπ. ουρίου Λεοντίου ἐξ Αἰγίνης, Ὑπατίου, Θεοδούλου καί Αἰθερίου μαρτύρων, Λεοντίου Νεαπόλεως Ἰούδα Ἀποστόλου ἀδελφοθέου, αϊσίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου, Ἀσυγκρίτου ἱερομ. Μεθοδίου ἐπισκόπου ατάρων, Νικολάου αβάσιλα, αλλίστου ων/λεως Γ ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἰουλιανοῦ μ., ερεντίου ἱερομ., Νικήτα νεομ. τοῦ Νισυρίου Εὐσεβίου αμοσάτων ἱερομ., Ζήνωνος & Ζηνᾶ μ., Γαλακτίωνος Ἀγριππίνης, Ἀριστοκλέους, ημητρίου διακ., Βαρβάρου ὁσίου, μαρτύρων Ἀριστοκλέους, ημητριανοῦ καί Ἀθανασίου Γενέσιον Ἰωάννου ροδρόμου, Ἀθανασίου αρίου, αναγιώτου νεομ. Φεβρωνίας ὁσιομάρτυρος, ιονυσίου ὁσίου, Γεωργίου ἐξ Ἀτταλείας αυΐδ Θεσ/νίκης, αυΐδ Νέου ὁσιομάρτυρος, Ἰωάννου ἐπισκόπου Γοτθίας αμψών Ξενοδόχου, Μαρκίου & Μαρκίας μάρτυρος, Ἰωάννας μυροφόρου ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἀνακομ. λειψάνων ύρου & Ἰωάννου Ἀναργύρων, αύλου ὁσ. ἰατροῦ ΕΡΟΥ & ΑΥΛΟΥ ρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων ύναξις ἁγ. ἐνδόξων ώδεκα Ἀπ., Μιχαήλ κηπουροῦ τοῦ Ἀθηναίου, Μαρίας μητρός Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Ἐφεσ. ε 8-19 Ματθ. ιη Ἁγίου νεύματος 7 Ἐβρ. ια 33 - ιβ 2 Ματθ. ι 32-33, 37-38, ιθ πλ. δ Α 14 Ρωμ. β Ματθ. δ α Β 21 Ρωμ. ε 1-10 Ματθ. στ β Γ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ Λουκ. α 1-25, 24 Ρωμ.ιγ 11-ιδ 4 Γενέθλιον ροδρόμου 57-68, 76, Ρωμ. στ Ματθ. η 5-13 γ 29 Β ορ. ια 21- ιβ 9 Ματθ. ιστ έτρου καί αύλου 30 Α ορ.δ 9-16 Ματθ. θ 36, ι 1-8 Ἁγίων Ἀποστόλων ~ 34 ~ ~ 35 ~

19 ΙΟΥΛΙΟ 2015 ΙΟΥΛΙΟ οσμᾶ & αμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων τῶν Ρωμαίων, ων/νου ἐν Ὀρμηδείᾳ ύπρου ατάθεσις ιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις, Λάμπρου νεομ. Ὑακίνθου, Ἀνατολίου, Γερασίμου νέου αρπενησιώτου Ἀνδρέου ρήτης, Μιχαήλ Χωνιάτη Ἀθηνῶν ἱερομ., Θεοδώρου υρήνης ἱερομ. Ε ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἀθανασίου ἐν Ἄθῳ, υπριανοῦ νεομάρτυρος, Λαμπαδοῦ ὁσίου ισώη ὁσίου τοῦ Μεγάλου, Λουκίας τῆς αρθενομ. σύν 24 μ. υριακῆς Μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσ. ἐν Μαλεῷ, Εὐαγγέλου μ. ροκοπίου Μεγαλομ., Θεοφίλου ὁσίου τοῦ Μυροβλύτου ἐκ Ζίχνης αγκρατίου ἱερομ., Μιχαήλ (ακνανᾶ) Ἀθηναίου νεομ. Ὁσίων αρθενίου & Εὐμενίου ἐν ρήτῃ, Γρηγορίου ἐπ. Ἄσσου Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος, Ὄλγας ἰσαπ., Νεκταρίου Βρυούλων ΜΑΘΑΙΟΥ, αναγίας ριχερούσης, ρόκλου, Ἱλαρίου, Βερονίκης, Ἀνδρέου τρατ. ύναξις Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, τεφάνου ὁσ. τοῦ αββαΐτου, ὁσίων Ἡλιοφώτων Ἀκύλα ἀποστ., Νικοδήμου Ἁγιορείτου, Ἰούστου μ., Ἰωσήφ Θεσ/νίκης ὁμολ. ηρύκου & Ἰουλίττης μαρτ., Βλαδιμήρου ἰσαπ., Ἀβουδίμου & Λολλιανοῦ μ. Ἀθηνογένους ἱερομ., Φαύστου μάρτ., Ἀντιόχου μάρτ T T Μαρίνης Μεγαλομάρτυρος, περάτου μάρτ., Βερονίκης Αἰμιλιανοῦ, Ὀνησιφόρου ὁσίου τοῦ ἐν άφῳ, Φωτίου τοῦ ἐν Ἀθηαίνου ΑΓ. 630 ΑΕΡΩΝ ( Οἰκ.υν.), Μακρίνης ἀδελφῆς Μ. Βασιλείου, Θεοδώρου αββαΐτου ροφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου Ἰωάννου & υμεών διά Χριστόν αλοῦ, αρθενίου ἐπ. Ἄρτης Μαρίας Μαγδαληνῆς Μυρ., Μαρκέλλης παρθενομάρτυρος τῆς Χιοπολίτιδος Ἰεζεκιήλ προφ., Φωκᾶ ἱερομ., ελαγίας ὁσ. ἐν ήνῳ, Θύρσου ἐπ. αρπασίας Χριστίνης Μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου Ζακύνθου νεομ. Η οίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Εὐπραξίας ὁσ., Ὀλυμπιάδος διακόνου Η ΜΑΘΑΙΟΥ, αρασκευῆς ὁσιομ., Ἑρμολάου ἱερομ., υμεών ὁσ. τοῦ τυλίτου αντελεήμονος μεγαλομ. & Ἰαματικοῦ, Ἀνθούσης ὁσ. ὁμολογήτριας ροχόρου, Νικάνορος, ίμωνος & αρμενᾶ, Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου αλλινίκου & Θεοδότης μαρτ. & τέκνων αὐτῆς, Θεοδοσίου Β τοῦ μικροῦ ίλα καί Ἀνδρονίκου, Ἐπαινετοῦ ἀποστόλου, ρήσκεντος, ιλουανοῦ Ἰωσήφ ἀπό Ἀριμαθαίας, Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Α ορ. ιβ 27-ιγ 8 Ματθ. ι 1, 5-8 Ἁγ. Αναργύρων 5 Γαλ. ε 22-στ 2 Ματθ. η 28-θ 1 δ Ε 11 Β ορ. στ 1-10 Λουκ. ζ Ἁγίας Εὐφημίας 12 Ρωμ. ιβ 6-14 Ματθ. θ 1-8 πλ. α 17 Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε Ἁγ. Μαρίνης Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 19 ίτ. γ 8-15 Ματθ. ε πλ. β Ζ 20 Ἰακ. ε Λουκ. δ ροφήτου Ἠλιοῦ 25 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγ. Ἄννης 26 Γαλ. γ 23-δ 5 Ματθ. ιδ βαρύς Η 27 Β ιμ. β 1-10 Λουκ. κα Ἁγ. αντελεήμονος ~ 36 ~ ~ 37 ~

20 ΑΥΓΟΥΟ 2015 ΑΥΓΟΥΟ Ἡ ρόοδος τοῦ ιμ. ταυροῦ, 7 Μακκαβαίων & μητρός αὐτῶν ολομονῆς, Ἑλέσσης μ. Θ ΜΑΘΑΙΟΥ, Φωτεινῆς ἐν αρπασίᾳ, Ἀνακομιδή λειψάνων τεφάνου, Θεοδώρου νεομ. αρδανελλίων Φαύστου & Ἰσαακίου, αλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας Θεσ/νίκης ῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσ., Θαθουήλ μάρτυρος Εὐσιγνίου μ., Νόννης μητρός Γρηγορίου Θεολόγου, Εὐγενίου ὁσίου Αἰτωλοῦ ΜΕΑΜΟΡΦΩΙ ΟΥ ΩΗΡΟ ΧΡΙΟΥ, Ἀββακούμ νεομάρτυρος ὁσ. Μίκαλλου ἐν Ἀκανθοῦ, ομετίου, Θεοδοσίου Ἀργολίδος, Νικάνορος ὁσ. τοῦ θαυματουργοῦ Αἰμιλιανοῦ υζίκου, ριανταφύλλου Ζαγορᾶς, ὁσ. Εὐτυχίου τίτορος Μονῆς Ἱερέων Ι ΜΑΘΑΙΟΥ, Ματθία τοῦ ἀποστόλου, τῶν ἐν τῇ Χαλκῇ ύλῃ 10 μ. Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου, Ξύστου ἐξ Ἀθηνῶν, Ἱππολύτου μάρτ. Εὔπλου διακ., Ἀνάμνησις θαύμ. Ἁγ. πυρίδωνος, Νήφωνος ων/πόλεως Ἀνικήτου, αμφίλου, Φωτίου καί απίτωνος μαρτύρων, τῶν ἐκ ρήτης ἁγ. 12 μ. Μαξίμου ὁμολογητοῦ, Εὐδοκίας, ωροθέου καί οσιθέου, Ξένης μοναχῆς Μιχαίου προφήτου, υμεών ραπεζουντίου τοῦ Χρυσοχόου νεομ. Η ΟΙΜΗΙ Η ΥΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΟΟΥ, αρσιζίου μάρτυρος ΙΑ ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἁγ. Μανδηλίου, ταματίου, ιομήδους μ., Ἀποστόλου νεομ. ἐκ ηλίου, ιμοθέου Εὐρίπου, μάρτ. ημητριανοῦ τοῦ νέου T T Μύρωνος, υπριανοῦ, τράτωνος, αύλου & Ἰουλιανῆς Φλώρου & Λαύρου μ., Ἀρσενίου ἐν άρῳ, Λέοντος & Ἑρμοῦ μ., ωνσταντίνου αππούη Ἀνδρέου τρατ. & 2593 μαρτ., Θεοφάνους ὁσ. τοῦ Θαυματουργοῦ Ρηγίνου & Ὀρέστου, αμουήλ προφ., Λουκίου μ. τοῦ βουλευτοῦ, Θεοχάρους νεομ. Θαδδαίου ἀποστόλου, Βάσσης & τέκνων αὐτῆς (Θεογνίου, Ἀγαπίου, ιστοῦ) Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτύρων ΙΒ ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἀπόδ. οιμήσεως Θεοτόκου, αναγίας ρουσιωτίσσης, Εἰρηναίου Λουγδούνου οσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ Ἐθνομ., Ἀν. λειψ. Ἁγ. ιονυσίου Αἰγίνης, Εὐτυχοῦς ἱερομ. Ἀνακ. λειψ. Βαρθολομαίου & ίτου ἀπ., Ἰωάννου αρπαθίου, ὁσίας ωνσταντίας ἐν άφῳ Ἀδριανοῦ & Ναταλίας μαρτύρων, Ἰωάσαφ, ιθόη, Ἀττικοῦ Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος, οιμένος ὁσίου, Ἀνθούσης νέας μάρτυρος Μωϋσέως τοῦ Αἰθίοπος, ιομήδους, Λαυρεντίου μάρτυρος, Ἀρκαδίου ἐπ. Ἀρσινόης Ἀποτομή ιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου Βαπτιστοῦ, Θεοπίστης ὁσ., Ἀρκαδίου Ἀρσινόης ΙΓ ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου, αύλου πατριαρχῶν /λεως, Φιλωνίδου ουρίου ατάθεσις τῆς ιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 2 Α ορ.γ 9-17 Ματθ. ιδ πλ. δ Θ 6 Β έτρ. α Ματθ. ιζ 1-9 Μεταμορφώσεως 9 Α ορ. δ 9-16 Ματθ. ιζ α Ι 15 Φιλιπ. β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια οίμησις τῆς Θεοτόκου 16 Α ορ. θ 2-12 Ματθ. ιη β ΙΑ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 23 Α ορ. ιε 1-11 Ματθ. ιθ γ Α 29 ράξ. ιγ Μάρκ. στ Ἀποτομῆ κεφαλῆς ροδρόμου 30 Α ορ. ιστ Ματθ. κα δ Β 31 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια ιμίας Ζώνης ~ 38 ~ ~ 39 ~

21 ΕΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΕΜΒΡΙΟ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου, Μελετίου ὁσ., υμεών τυλίτου, Ἁγ. 40 Γυν. παρθένων 16 Εὐφημίας μεγαλομάρτυρος, Μελιτινῆς μάρτυρος 2 Μάμαντος, ιομήδους, Ἰωάννου Νηστευτοῦ, Ἡσυχίου 17 οφίας, ίστεως, Ἐλπίδος καί Ἀγάπης μ., Ἡρακλειδίου αμασοῦ, Ἀναστασίου τοῦ ἐν εριστερωνοπηγῇ 3 Ἀνθίμου ἱερομ., Θεοκτίστου, Φοίβης διακόνου, ολυδώρου Λευκωσίας 18 Εὐμενίου Γορτύνης, Ἀριάδνης, Ρωμύλου μάρτ., άστορος μάρτυρος 4 Μωϋσέως τοῦ προφήτου, Βαβύλα ἱερομ., Ἑρμιόνης θυγ. ἀπ. Φιλίππου 19 ορυμέδοντος μάρτυρος, ροφίμου, αββατίου, ωσσάνης 5 Ζαχαρίου τοῦ προφήτου πατρός ροδρόμου, Ἀβδαίου ἐπισκ. ερσίδος 20 ΜΕΑ ΗΝ ΥΨΩΙΝ, Εὐσταθίου μεγαλομ. & υνοδείας αὐτοῦ, Ἱλαρίωνος νεομ. ρητός 6 Ι ΜΑΘΑΙΟΥ, Ἀνάμνησις τοῦ ἐν Χώναις θαύματος Ἀρχάγ. Μιχαήλ, αλοδότης μ. 21 οδράτου ἀπ., Ἰωνᾶ προφήτου, Ἀκακίου, Ἰσαακίου ύπρου 7 ώζοντος μ., ασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, Εὐψυχίου μ. 22 T Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Ἰσαάκ & Μαρτίνου μάρτυρος, Φωκᾶ κηπουροῦ 8 Ο ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ Η ΥΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΟΟΥ, Ἀθανασίου νεομ. Θεσ/νίκης 23 ύλληψις ιμ. ροδρόμου, Νικολ. αρπενησιώτου, Ξανθίππης & ολυξένης 9 ύναξις Θεοπατόρων Ἰωακείμ καί Ἄννης, Θεοφάνους ὁσ. ὁμολογ. 24 αναγίας Μυρτιδιωτίσσης, Θέκλης ἰσαπ., ιλουανοῦ Ἀθωνίτου 10 Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μ., ουλχερίας τῆς παρθένου 25 Εὐφροσύνης, αφνουτίου, εργίου Ράντονεζ, Θεοφίλου ἐπ. Ἐφέσου 11 Θεοδώρας ὁσίας, Εὐφροσύνου ὁσ. μάγειρος, Εὐανθίας μάρτυρος 26 Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Γεδεών τοῦ ικαίου 12 Αὐτονόμου, Ἰουλιανοῦ, ουρνούτου Ἰκονίου, Θεοδώρου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ 27 Α ΛΟΥΑ, αλλιστράτου μ., Ἀριστάρχου, Ἀκυλίνης νεομάρτ. ἐκ Ζαγκλιβερίου 13 ΡΟ Η ΥΨΩΕΩ, Ἐγκαίνια Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, Ἀριστείδου μ., Ἱεροθέου ὁσ. αλαμῶν 28 Χαρίτωνος, Νεοφύτου Ἐγκλείστου, Αὐξεντίου ὁσίου, Βαρούχ πρ. 14 ΥΨΩΙ ΙΜΙΟΥ ΑΥΡΟΥ, Θεοκλῆ μάρτ., Μακαρίου ἐν Θεσ/νίκῃ 29 υριακοῦ Ἀναχωρητοῦ, Μαλαχία Ρόδου, ετρωνίας μ. 15 Νικήτα μεγαλομ., Βησσαρίωνος Λαρίσης, υμεών Θεσ/νίκης 30 Γρηγορίου Ἀρμενίας τοῦ Φωτιστοῦ, τρατονίκου & Μαρδονίου Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Α ιμ. β 1-7 Λουκ. δ Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου 6 Β ορ. α 21-β 4 Ματθ. κβ 2-14 πλ. α Γ 8 Φιλ. Β 5-11 Λουκ. ι 38-42, ια Γενέσιον τῆς Θεοτόκου 13 Γαλ. στ Ἰω. γ πλ. β Ἰω.ιθ 6-11,13-20, 14 Α ορ. α Ὑψωσις. ταυροῦ 25-28,30, 35 Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 20 Γαλ. β Μάρκ. η 34-θ 1 βαρύς Ε 23 Γαλ. δ Λουκ. α 5-25 ύλληψις ροδρόμου 26 Α Ἰω. δ Ἰω. ιθ 25-27, κα Μετάστ. Ἰωάννου Θεολόγου 27 Β ορ.στ 16-ζ 1 Λουκ. ε 1-11 πλ. δ ~ 40 ~ ~ 41 ~

22 ΟΩΒΡΙΟ 2015 ΟΩΒΡΙΟ T Ἀνανίου ἀπ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ, Ἰωάν. ουκουζέλη ὁσ.,αναγίας Γοργοϋπηκόου υπριανοῦ καί Ἰουστίνης, Θεοφίλου μ., Γεωργίου νεομ. τοῦ Χατζῆ ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου, αμάρεως μ., Θεαγένους, Θεοκτίστου Β ΛΟΥΑ, Ἱεροθέου Ἀθηνῶν, ρίσπου Ἀθ., ομνίκης μ., Ἰωάννου Λαμπαδιστοῦ, ὁσίου Θεοδώρου αμασέως Χαριτίνης μ., Εὐδοκίμου, Μεθοδίας ὁσ. ἐν ιμώλῳ, Ἑρμογένους ἱερομ. Θωμᾶ Ἀποστόλου, Μακαρίου νεομ. ἐκ ίου Βιθυνίας, ενδέα ὁσίου εργίου & Βάκχου μ., ολυχρονίου ἱερομ., Ἰουλιανοῦ & αισαρίου διακ. ελαγίας ὁσίας, ελαγίας παρθένου, αϊσίας ὁσίας, Ἰγνατίου νεομ. Ζαγορᾶς Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου ἀπ., Ἀνδρονίκου & Ἀθανασίας, Ἀβραάμ & Λώτ τῶν ικαίων Εὐλαμπίου & Εὐλαμπίας μ., Θεοφίλου ὁσ., Ἀμβροσίου ὁσ. (Ρώσου) ΛΟΥΑ (ΑΓ. ΑΕΡΩΝ), Θεοφάνους Γραπτοῦ, Φιλίππου ἐκ τῶν 70 διακ., Ζηναΐδος & Φιλονίλλης, ὁσίου ἰωνᾶ ἐν εργαμῷ Ἀνδρονίκου, ρόβου, υμεών Νέου Θεολόγου, Ἐπικτήτου ὁσ. ύπρου άρπου, απύλου, Ἀγαθονίκης, Χρυσῆς νεομ. Μογλενῶν Γερβασίου, οσμᾶ, αρασκευῆς ὁσίας Ἐπιβατινῆς, Θεράποντος ἱερομ. υπρίου Λουκιανοῦ ἱερομάρτυρος, αβίνου, Βάρσου, Εὐθυμίου νεομάρτυρος Λογγίνου Ἑκατοντάρχου, Λεοντίου & τῶν σύν αὐτῷ, Μαλλοῦ & αβίνου μ T T Ὡσηέ προφήτου, Ἀνδρέου τοῦ ἐν ρίσει, ύναξις Ἁγίων Ἀναργύρων, Ἀνακ. λειψ. Λαζάρου τετραημέρου Γ ΛΟΥΑ, Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ, Μαρίνου μάρτυρος τοῦ γέροντος Ἰωήλ προφήτου, λεοπάτρας ὁσίας, Οὐάρου μ., Μνάσωνος αμασοῦ Ἀρτεμίου Μεγαλομ., Γερασίμου εφαλληνίας ὁσ., Ματρώνης Χιοπολίτιδος Ἱλαρίωνος μεγαλομ., ωκράτους, Θεοδότης, Ἀνακομ. λειψάνων ὁσ. Χριστοδούλου Ἀβερκίου, Εὐλαλίου Λαμπούσης, τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων Ἰακώβου Ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου, Ἰγνατίου ων/λεως Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, εβαστιανῆς μάρτυρος ΛΟΥΑ, Μαρκιανοῦ, Μαρτυρίου, αβιθᾶς ἐλεήμονος, Χρυσάνθης ημητρίου Μεγαλομ. τοῦ Μυροβλύτου, Ἰωάσαφ τοῦ νέου ὁσιομ. Νέστορος μ., ρόκλης συζύγου ιλάτου, Λούππου μ. ΑΓΙΑ ΕΗ, ὁσίου ιομήδους ἐν Λευκωσίᾳ τοῦ θαυματουργοῦ Ἀναστασίας Ρωμαίας, Ἀβραμίου ὁσίου & Μαρίας ἀνηψιᾶς αὐτοῦ Ζηνοβίου & Ζηνοβίας μ., λεόπα, Ἀρτεμᾶ ἐκ τῶν Ο ἀπ., Θεράποντος ὁσ. ύπρου τάχυος, Ἀπελλοῦ, Ἀριστοβούλου ἐκ τῶν Ο ἀπ., Νικολάου νεομ. ἐκ Χίου, Θεράποντος ὁσίου ἐν Λυθροδόντᾳ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 3 ράξ. ιζ Λουκ. στ ιονυσίου Ἀρεοπαγίτου 4 Β ορ. θ 6-11 Λουκ.στ α Ζ 11 ίτ. γ 8-15 Λουκ. η 5-15 β Η 18 ολασ. δ 5-11, Λουκ. ι γ Θ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 23 Γαλ. α Ματθ. ιγ Ἰακώβου Ἀδελφοθέου 25 Γαλ. β Λουκ. η δ Ι 26 Β ιμ. β 1-10 Ἰω. ιε 17-ιστ 2 Ἁγίου ημητρίου 28 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Ἁγίας κέπης ~ 42 ~ ~ 43 ~

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟ Ε ΛΟΥΑ, οσμᾶ & αμιανοῦ Ἀναργύρων καί Θεοδότης μητρός αὐτῶν, αυΐδ ἐν Εὐβοίᾳ Ἀκινδύνου, Ἐλπιδοφόρου, Ἀνεμποδίστου, ηγασίου, Ἀφθονίου Ἀνακ. λειψ. Ἁγ. Γεωργίου, Ἀκεψιμᾶ, Ἀειθαλᾶ, Ἀποστόλου νεομ. Βόλου, Γεωργίου Νεαπολίτου Ἰωαννικίου ὁσίου, Νικάνδρου ἱερομάρτυρος, ορφυρίου μίμου Γαλακτίωνος & Ἐπιστήμης, Ἑρμᾶ & Λίνου ἐκ τῶν Ο ἀποστόλων αύλου ων/λεως, Λουκᾶ ὁσίου, ημητριανοῦ υθρέας ύπρου Θεσσαλονίκης, τῶν ἐν Μελιτινῇ 33 μ., Λαζάρου ὁσ. τοῦ Γαλλησιώτου, Ἀλεξάνδρου μ. Θεσ/νίκης Ζ ΛΟΥΑ, ῶν αμμεγίστων αξιαρχῶν Μιχαήλ & Γαβριήλ & λοιπῶν Ἀσωμάτων υνάμεων Νεκταρίου Αἰγίνης, Ὀνησιφόρου μ., Θεοκτίστης ὁσ. ἐκ Λέσβου Ἀρσενίου αππαδόκου, Ροδίωνος, Ὀλυμπᾶ, Ὀρέστου μ. Μηνᾶ μεγαλομάρτυρος, Βίκτωρος & Βικεντίου, Θεοδώρου τουδίτου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου τοῦ Μυροβλύτου, Μαρτίνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου & μητρός αὐτοῦ Ἀνθούσης, αμασκηνοῦ νεομ. Φιλίππου Ἀποστόλου, Γρηγορίου αλαμᾶ, ων/νου νεομάρτ. Ὑδραίου, ὁσ. Εὐφημιανοῦ ἐν Λύσῃ Η ΛΟΥΑ, Γουρία, αμωνᾶ, Ἐλπιδίου, Ἀβίβου μ., αϊσίου ὁσ. (Ρώσου) T Ματθαίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, Ἰφιγενείας Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Μαξίμου καί Γενναδίου ων/λεως λάτωνος μεγαλομάρτυρος, Ρωμανοῦ μάρτυρος, Ἀναστασίου νεομ. Ἀβδιοῦ προφήτου, Ἡλιοδώρου μάρτυρος, Βαρλαάμ μάρτυρος Γρηγορίου εκαπολίτου, ρόκλου ων/λεως, Ἰσαακίου, ὁσίου ωζομένου ἐν αρπασίᾳ Α ΕΙΟΙΑ Η ΘΕΟΟΟΥ, ωζομενοῦ ὁσίου ἐν ύπρῳ Θ ΛΟΥΑ, Φιλήμονος, Ὀνησίμου ἐκ τῶν Ο ἀποστόλων, ὁσίου ωζομένου ἐν υθρέᾳ Ἀμφιλοχίου Ἰκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντινῶν, Ἑλένου αρσοῦ λήμεντος Ρώμης, έτρου Ἀλεξανδρείας, Ἑρμογένους Ἀκραγαντινῶν Αἰκατερίνης μεγαλομάρτυρος, Μερκουρίου, έτρου ὁσίου τυλιανοῦ ὁσ. αφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε, Γεωργίου Χίου Ἰακώβου τοῦ έρσου, ινουφρίου, Ναθαναήλ ὁσ. Ἀναχωρητοῦ τεφάνου ὁμ., Εἰρηνάρχου μ., εντεκαίδεκα μαρτύρων ολιούχων ιλκίς ΙΓ ΛΟΥΑ, ιονυσίου ορίνθου, Φαίδρου μάρτ., αραμόνου, Φιλούμενου μ. Ἀνδρέου Ἀποστόλου τοῦ ρωτοκλήτου, Φρουμεντίου Αἰθιοπίας Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 1 Α ορ. ιβ 27-ιγ 8 Λουκ.ιστ πλ. α ΙΑ 16 Ρωμ. ι 11- ια 2 Ματθ. θ 9-13 Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου 8 Ἑβρ. β 2-10 Λουκ. η πλ. β Α 21 Ἑβρ. θ 1-7 Λουκ. ι 38-42, ια Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου 9 Α Θεσ. β 20-γ 8 Λουκ. ιβ 13-15, Ἁγίου Νεκταρίου 22 Ἐφεσ. δ 1-7 Λουκ. ιβ πλ. δ Γ 13 Ἑβρ. ζ 26-η 2 Ἰω. ι 9-16 Ἰωάννου Χρυσοστόμου 25 Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε Ἁγίας Αἰκατερίνης 14 Α ορ. δ 9-16 Ἰω. α Ἀποστ. Φιλίππου 29 Ἐφεσ. ε 8-19 Λουκ. ιη α 15 'Εφεσ. β Λουκ. ι βαρύς Β 30 Α ορ. δ 9-16 Ἰω. α Ἀποστόλου Ἀνδρέα ~ 44 ~ ~ 45 ~

24 ΕΕΜΒΡΙΟ 2015 ΕΕΜΒΡΙΟ T T Ναούμ ροφήτου, Φιλαρέτου τοῦ ἐλεήμονος, Θεοκλήτου Λακεδαίμονος Ἀββακούμ πρ., Μυρόπης μ., Θεοφίλου ὁσ., ορφυρίου αυσοκαλυβίτου, ὁσίου Ἀββακούμ υπρίου οφονίου προφήτου, Ἀγγελῆ νεομ. τοῦ Ἀργείου, Θεοδούλου ὁσίου Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννη αμασκηνοῦ, εραφείμ ἐπ. Φαναρίου άββα τοῦ ἡγιασμένου, ιογένους μάρτυρος Ι ΛΟΥΑ, Νικολάου ἀρχ. Μύρων Λυκίας θαυματ., Νικολάου νεομ. τοῦ αραμάνου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Γερασίμου ὁσίου Εὐβοέως αταπίου ὁσίου, ωσθένους ἀποστόλου, υχικοῦ ἀποστόλου ύλληψις Ἁγίας Ἄννης μητρός τῆς Θεοτόκου, Ἄννης προφήτιδος Μηνᾶ τοῦ αλλικελάδου τοῦ Ἀθηναίου, Ἑρμογένους, Εὐγράφου μάρτυρος Νόμωνος & Βηχιανοῦ, ανιήλ & Λουκᾶ τῶν νέων τυλιτῶν, Μείρακος & Βαρσαβᾶ μ. πυρίδωνος ἐπισκόπου ριμυθοῦντος, Ἰωάννου Ζιχνῶν ὁσίου ΙΑ ΛΟΥΑ, ῶν Ἁγ. ροπατόρων, Εὐστρατίου, Ὀρέστου, Αὐξεντίου, Μαρδαρίου, Λουκίας αρθενομ. Θύρσου, Ἀπολλωνίου, Φιλήμονος, Λευκίου μ., αλλινίκου, Ἀρριανοῦ Ἐλευθερίου ἱερομ. καί τῆς μητρός αὐτοῦ Ἀνθίας, ωσάννης ὁσιομ. Ἀγγαίου προφήτου, Μοδέστου Ἱεροσολύμων, Θεοφανοῦς βασιλίσσης T T ιονυσίου Αἰγίνης ἐκ Ζακύνθου, ανιήλ ροφήτου & 3 παίδων Νικοστράτου, εβαστιανοῦ, Ζωῆς, Φωκᾶ μάρτυρος Βονιφατίου, Ἀγλαΐδος, Ἄρεως μάρτυρος, Θεσσαλονίκης μάρτυρος ΡΟ ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΕΩ, Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Θάσου, Φιλογονίου ὁσίου Ἰουλιανῆς & σύν αὐτῇ 500 μ., Θεμιστοκλέους μ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Θεοδότης καί 3 παίδων αὐτῆς μαρτύρων ῶν ἐν ρήτῃ 10 Μαρτύρων, Ναούμ Θεοφόρου, Νήφωνος ύπρου Εὐγενίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος, Φιλίππου μάρτ. πατρός αὐτῆς Η ΑΑ ΑΡΑ ΓΕΝΝΗΙ ΟΥ ΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΟΥ ΧΡΙΟΥ Ἡ ύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Εὐθυμίου άρδεων ὁμολογητοῦ ΜΕΑ ΧΡΙΟΥ ΓΕΝΝΗΙΝ, τεφάνου ρωτομ. Ἀρχιδιακόνου, Θεοδώρου τοῦ Γραπτοῦ ῶν ἐν Νικομηδείᾳ ισμυρίων μαρτύρων, όμνης μάρτυρος ῶν ἁγίων νηπίων ὑπό Ἡρώδου ἀναιρ., Ἀθηνοδώρου, Βαβύλα ὁσ. Ἀνυσίας & Φιλεταίρου μαρτύρων, Γεδεών υρνάβου Μελάνης ὁσ. τῆς Ρωμαίας, Ζωτικοῦ Ὀρφανοτρόφου, Ἁγ. 10 παρθ. ἐν Νικομηδείᾳ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 4 Γαλ. γ 23-δ 5 Μάρκ. ε Ἁγίας Βαρβάρας 5 Γαλ. ε 22-στ 2 Ματθ. ια Ἁγίου άββα 6 Ἑβρ. ιγ Λουκ. ιγ β Ε 9 Γαλ. δ Λουκ. η Ἁγίας Ἄννης 12 Ἐφεσ. ε 8-19 Ἰω. ι 9-16 Ἁγίου πυρίδωνος 13 ολ. γ 4-11 Λουκ. ιδ γ Ἀναγνώσματα υριακῶν καί μεγάλων ἑορτῶν ΗΜ ΑΟΟΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ Hχος ΕΩΘΙΝΟΝ 15 Β ιμ. α 8-18 Μαρκ. β 23-γ 5 Ἁγ. Ἐλευθερίου 20 Ἑβρ. ια 9-10, Ματθ. α 1-25 δ Ζ 25 Γαλ. δ 4-7 Ματθ. β 1-12 Χριστούγεννα 26 Α ιμ. στ Ματθ. ιβ Β Χριστουγέννων 27 ράξ. στ 8-ζ 5, Ματθ. β πλ. α Η ~ 46 ~ ~ 47 ~

25 ΙΕΡΑ ΜΗΡΟΟΛΙ ΩΝΑΝΙΑ - ΑΜΜΟΧΩΟΥ Ι. ΙΟΙΗΙ Μ η τρ ο π ο λ ί τ η ς ἡ Α.. ὁ Μητροπολίτης ωνσταντίας καὶ ρόεδρος Ἀμμοχώστου κ. Β α σ ί λ ε ι ο ς Ἕδρα: Ἀμμόχωστος. Ενεκα τῆς κατοχῆς ὑπὸ τῶν ούρκων τῆς πόλεως Ἀμμοχώστου, ἡ ἕδρα τῆς Μητροπόλεως εὑρίσκεται προσωρινῶς εἰς αραλίμνιον. ιεύθυνσις:.θ , 5309 αραλίμνιον, τηλ.: , τηλεομ.: , ἱστοσελίς: ἠλεκτρ. διεύθ. ( ): ρωτοσύγκελλος: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος καρᾶς (τηλ.: ). Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: ρωτ. Χρῖστος Βούργιας (τηλ.: ). Ἀναπληρωτὴς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος: ρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου (τηλ.: ). Γραφεῖον Μητροπολίτου: ρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς, τηλ.: , τηλεομ.: , ἠλεκτρ. διεύθ.: ιάκονος: π. Ἐπιφάνιος απαντωνίου (τηλ.: ). Ὑπεύθυνος προσωπικοῦ: ρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος. Ὁδηγός: Ἀνδρέας Φλοκκᾶς. Φροντὶς Ἐπισκοπείου: Μαρία ύρου καὶ Εὐφροσύνη Μούσιη. Μάγειρας: Χριστόδουλος Χριστοδούλου. Φροντιστὴς παρεκκλησίων: Λάζαρος Λαζάρου. ηλεφωνικὸν κέντρον: Ἠλιάνα άουρα, θεολόγος, τηλ.: ~ 48 ~ ~ 49 ~

26 Θρονικὴ Επιτροπὴ ρ ό ε δ ρ ο ς : Ὁ α ν ι ε ρ ώ τ α τ ο ς Μητροπολίτης ωνσταντίας - ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. ληρικὰ μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος καρᾶς, ρωτ. Χρῖστος Βούργιας, ρωτ. Βασίλειος Νικολάου, ρωτ. Ηρακλείδιος Ξιοῦρος, ρωτ. Χριστόδουλος Χριστοδούλου, Οἰκον. Ἀντώνιος Ἰωάννου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Λαϊκὰ μέλη:. Ἀνδρέας Εὐαγγέλου, Μόδεστος Χριστοδούλου, Γεώργιος τάκας, αναγιώτης Εὐσταθίου, Ἀνδρέας ταύρου, Ἀδάμος Λοΐζου, Γιαννάκης αρούσος, Θεόδωρος υρίλλης, Ἄντρος αραγιάννης, Χρῖστος οιτάζος, Γιώργος Λόρδος και Ἀλέξης Γαλανός. Επισκοπικὸν ικαστήριον ρ ό ε δ ρ ο ς : Ὁ α ν ι ε ρ ώ τ α τ ο ς Μητροπολίτης ωνσταντίας - ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος. άρεδροι: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος καρᾶς καὶ ρωτ. Ἡρακλείδιος Ξιοῦρος. Ἀναπληρωταί: ρωτ. Βασίλειος Νικολάου καὶ Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου. Οἰκονομικὸν μῆμα ιευθυντής: Ἀναστάσιος πύρου (τηλ.: ). Λογιστής Ἱερῶν Ναῶν: Ἀντώνιος Γιένσεν, τηλ.: , τηλεομ.: Γραφεῖον Εκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου καὶ ιστοποιητικῶν Ελευθερίας Οἰκον. Ἀνδρέας Χριστοδούλου, ιάκ. Φίλιππος Φιλίππου και ημήτριος ογιατζής, τηλ.: /455, ἠλεκτρ. διεύθ.: υμβούλιον νευματικῆς Λύσεως τοῦ Γάμου Ὑπεύθυνος διὰ τὴν ἀπόπειραν συνδιαλλαγῆς: Ὁ ανιερώτατος Μητροπολίτης ωνσταντίας κ. Βασίλειος. ~ 50 ~ ~ 51 ~

27 Ἀναπληρωταί: ρόεδρος: ρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου, ρεσβ. Ἀνδρέας Θεμιστοκλέους καὶ ρεσβ. Ἀνδρέας υριάκου. Γραμματεύς: ιάκ. Φίλιππος Φιλίππου, τηλ.: Ἐπιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ Ιερῶν Ναῶν ιὰ τὸν εὐπρεπισμὸν τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν παρεκκλησίων τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως ωνσταντίας, τὴν εὐθύνην ἔχει ἡ Επιτροπὴ Εὐπρεπισμοῦ Ιερῶν Ναῶν, ἡ ὁποία συνεδριάζει ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ ανιερωτάτου. Μέλη: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος καρᾶς, ρεσβ. Γεώργιος Χατζηαδάμου καὶ Ἀνδρέας Φλοκκᾶς. ΙΙ. ΝΕΥΜΑΙΗ ΙΑΟΝΙΑ Γραφεῖον νευματικῆς ιακονίας ιευθυντής: Ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος καρᾶς. Μέλη: ρωτ. Xριστόδουλος Χριστοδούλου, ιάκ. Ἐπιφάνιος απαντωνίου, Ρένος ωνσταντίνου και Ηλιάνα άουρα θεολόγοι. υνεργάται: ρεσβ. ταῦρος ταύρου, ρεσβ. Χρῖστος ούλενδρος, ρεσβ. ολύβιος Λαμπρινίδης, ιακ. Φίλιππος Φιλίππου, ρ. Γεώργιος άκκουρας, ρ. Ἀνδρέας Βίττης, Ξένια αντελῆ, ρύφωνας απαγιάννης, Χρήστος Θεοδώρου, θεολόγοι, και Λαζάρω αναγιώτου, φιλόλογος. Γραμματεία: ιάκ. Ἐπιφάνιος απαντωνίου, τηλ.: /7, ἠλεκτρ. διεύθ.: Βιβλιοθήκη Ἠλιάνα άουρα, θεολόγος, τηλ.: ομεῖς ραστηριοτήτων Θεῖον ήρυγμα λὴν τοῦ ανιερωτάτου, τὸ ἔργον τοῦ θείου κηρύγματος ἀναλαμβάνουν οἱ θεολόγοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως. ~ 52 ~ ~ 53 ~

28 ατηχητικαὶ υνάξεις Εἰς τὰς ἐνορίας καὶ κοινότητας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργοῦν ατηχητικαὶ υνάξεις διὰ μαθητὰς ημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου. Εἰς τὰς ατηχητικὰς υνάξεις διδάσκουν κατηρτισμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ατηχηταὶ καὶ ατηχήτριαι. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: ρεσβ. Χρῖστος ούλενδρος (τηλ.: ). Χριστιανικοὶ ύνδεσμοι Γυναικῶν (Χ..Γ.) Οἱ Χ..Γ. ἐπιτελοῦν πνευματικόν, κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον. υντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ Χριστιανικῶν υνδέσμων Γυναικῶν Ἱερᾶς Μητροπόλεως ωνσταντίας. Μέλη: Μηλίτσα Μαυρουδῆ (ρόεδρος, τηλ ), έσπω απαϊωάννου, Ἄνδρη Βενιζέλου, ήμητρα ουλλῆ, Χρυσούλλα Λουκᾶ, Ἑλένη Θεο-δώρου, Χρύσω Νικολάου, Λυσιμάχη ολυκάρπου, κεύη όστατζιη, Ἄννα Βάσιλα. Ὑπεύθυνος ἱερεύς: ρεσβ. ταῦρος ταύρου (τηλ.: ) υμβούλιον Νεολαίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως ωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Μερίμνῃ τοῦ ανιερωτάτου Μητροπολίτου ωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασιλείου ἱδρύθη τὸ υμβούλιον Νεολαίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου. ὸ υμβούλιον ἔχει ὡς σκοπούς του, νὰ προάγει τὴν ἐπικοινωνίαν καὶ τὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν νέων τῆς ἐλεύθερης περιοχῆς Ἀμμοχώστου καὶ τῶν προερχομένων νέων ἐκ τῆς κατεχόμενης πόλεως καὶ ἐπαρχίας Ἀμμοχώστου, νὰ ὑλοποιεῖ προγράμματα, δράσεις, ἐκδηλώσεις, συνέδρια καὶ ἔργα ὑποδομῆς γιὰ τὴν προαγωγὴν τοῦ ~ 54 ~ ~ 55 ~