09ο Πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "09ο Πρακτικό της από 05-07-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως:"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΕ-8ΔΨ Ελληνική Δημοκρατία Νόμος Δωδεκανήσου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόφαση Νο 196 Που έχει καταχωρηθεί στο 09ο Πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, απόσπασμα του οποίου παρατίθεται, ως ακολούθως: Σήμερα στις πέντε (5) μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Κω, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεών του, ύστερα από την υπ' αριθμ / πρόσκληση, που εκδόθηκε από τον Πρόεδρο και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, τον Δήμαρχο αυθημερόν, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθρ. 65, 67 παρ. 5 & 6, 68 και 69 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ), και που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κω, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 284 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η Στυλιανή Σούλη υπάλληλος του Δήμου Κω, για την ορθή τήρηση των πρακτικών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις των αρθρ. 96 & 97 του ιδίου κώδικα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, όπου διαπίστωσε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) Δημοτικών Συμβούλων ήσαν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Δρόσος Βασίλειος 1. Μπαραχάνος Αθανάσιος Γιωργαράς Αντώνιος 2. Σιφάκης Ηλίας Διακογιώργης Ελευθέριος 3. Παπαχρήστου Ψύρη Ευτέρπη Μήτρου Εμμανουήλ 4. Μουζουράκης Θεόφιλος Χατζηαντωνίου Μηνάς 5. Γερασκλής Δαυίδ Κοπάδης Γεώργιος 6. Σταυρής Βασίλειος Γιμελά Σιδέρη Μαρία 7. Μπαλαλής Ιωάννης Ρούφα Ιωάννα 8. Θαλασσινός Παναγιώτης Κρητικός Ιωάννης 9. Φιλιππάκη Κωνσταντίνα Καμπουράκης Σταμάτιος οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και δεν Φάκκος Μιλτιάδης προσήλθαν. Πασσανικολάκης Γεώργιος Μαραγκός Σωτήριος Ευστάθιος Δεν προσήλθαν αιτιολογημένα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μπαραχάνος Αθ., Ζερβός Νικόλαος κ. Σιφάκης Ηλ. & κ. Παπαχρήστου Ψύρη Ευτ. Μαρκόγλου Σταμάτιος Κιλιμάτος Νικόλαος Νικηταράς Θεοδόσιος Δεν προσήλθαν αναιτιολόγητα οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Μουζουράκης Θεόφιλος, Πης Σταμάτιος κ. Γερασκλής Δαυίδ, κ. Σταυρής Βασίλειος, Βασιλειάδης Σπυρίδων κ. Μπαλαλής Ι., κ. Θαλασσινός Παν. & Κρητικός Αντώνιος κ. Φιλιππάκη Κων. Κυρίτσης Γεώργιος Ζερβός Εμμανουήλ Κιάρης Μηνάς ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Θεοφιλίδης Γεώργιος, Κως Μακρή Κυριακή Γιωργαλλής Μιχαήλ, Ασφενδιού Θέμα 27ο: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ, ΓΥΑΛΙ, ΜΕΤΑΛΛΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ), ΕΠΙ ΤΗΣ Κ.Μ. 511Δ ΓΑΙΩΝ ΠΥΛΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΝΟΠΟΤΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ, ds.docx Σελίδα 1

2 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΕ-8ΔΨ Ο Αντιπρόεδρος1 κ. Κρητικός Α. πήρε τον λόγο θέτοντας καταρχάς υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθ. 1347/ εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και επεσήμανε τα εξής: Σε συνέχεια του υπ αριθ. 4300/ εγγράφου της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που αφορά στην γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, στα πλαίσια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την λειτουργία Κέντρου διαλογής και συσκευασίας ανακυκλώσιμων υλικών (για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και υφάσματα κουρτίνες), επί της Κ.Μ. 511Δ Γαιών Πυλίου και λαμβάνοντας υπόψη, Ότι η ΚΜ 511 Γαιών Πυλίου εμπίπτει εκτός ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως, εκτός ορίων οικισμού, εκτός ζώνης οικιστικού ελέγχου, εντός ειδικής ζώνης διατήρησης (ΕΖΔ) του κοινοτικού δικτύου NATURA 2000, εντός καταφυγίου άγριας ζωής και εντός αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με την υπ αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51641/3084 (ΦΕΚ -1387/Β/ ), στην περιοχή Λινοπότι του Δήμου Κω, στην οποία δεν έχουν καθοριστεί ειδικές χρήσεις γης, Το άρθρο 1 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με το οποίο, «1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β), ανάλογα με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2,3 και 4 του παρόντος. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγορίας Α κατατάσσονται :α) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2. Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, 1 ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ: Αποχές: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λόγω ηθικού κωλύματος του αρθρ. 99 Ν. 3463/2006 απείχε της συζήτησης και ψηφοφορίας του παρόντος θέματος και για τον λόγο αυτό ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κρητικό Αντ., να Προεδρεύσει. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του παρόντος θέματος ήταν εκτός αιθούσης και απείχαν της ψηφοφορίας οι δημοτικοί σύμβουλοι: 1) Φάκκος Μ., 2) Γιμελά Σιδέρη Μ., 3) Μαρκόγλου Στ. & 4) Νικηταράς Θ ds.docx Σελίδα 2

3 όρους και περιορισμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8», Το παράρτημα IV της υπ αριθμ. 1958/2012 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με το οποίο, οι «Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λ.π. (εργασίες R12 και R13), εκτός ορίων οικισμών και πόλεων, κατατάσσονται στην υποκατηγορία A2, όταν Q>=1000 t ή στην κατηγορία Β όταν 5t <Q<1000 t, όπου Q η ικανότητα αποθήκευσης, Το άρθρο 2 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με το οποίο «Για την πραγματοποίηση νέων ή δραστηριοτήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστάμενων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)», Το άρθρο 4 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περιλαμβάνει εκτός των άλλων και «Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δραστηριοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας» καθώς και τη «Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονικό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ», Το άρθρο 19 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με το οποίο «Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α). β).., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του Ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό», Το άρθρο 9 του Ν. 3937/2011, σύμφωνα με το οποίο στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 απαγορεύεται η εγκατάσταση ιδιαιτέρως οχλουσών και επικίνδυνων βιομηχανικών εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας ΕΚ 82/96 (L10) και η εγκατάσταση βιομηχανικών εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα της κοινής Υπουργικής Αποφ 13727/724/03 (ΦΕΚ 1087/Β/03) των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3325/2005, σύμφωνα με την οποία οι στεγασμένοι χώροι αποθήκευσης και μηχανικής επεξεργασίας για ανακύκλωση άχρηστων υλικών, νοούνται ως αποθήκες, Την παρ. 4.3 του άρθρου 5 του Ν. 3937/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 31 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με την οποία μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής ds.docx Σελίδα 3

4 απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η αλιεία, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή της ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων και η ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών. Την ενότητα 3 του Παραρτήματος Ι της υπ αριθμ /97 ΚΥΑ, σύμφωνα με την οποία εντός ειδικής ζώνης διατήρησης (ΕΖΔ) του κοινοτικού δικτύου Natura 2000 ή εντός καταφυγίου άγριας ζώνης ή εντός αρχαιολογικού χώρου (Ζώνη Α), απαγορεύεται η εγκατάσταση κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από απόβλητα, σας ενημερώνουμε ότι η εγκατάσταση κέντρου συλλογής και συσκευασίας προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών επί της εν λόγω μερίδας, δεν αντίκειται στις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, επισημαίνοντας, Την υπ αριθμ. 1304/ (ΦΕΚ -345/ΑΑΠ/ ) Απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περί κίνησης της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Κω στο σύνολο των διοικητικών του ορίων, Την υπ αριθμ. 211/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κω, περί αναστολής της ανέγερσης νέων ξενοδοχειακών μονάδων για ένα χρόνο και μέχρι την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού του νησιού, Το υπ αριθμ / έγγραφο Δημάρχου Κω, περί επέκτασης της ως άνω δέσμευσης και για ιδιωτικούς χώρους διάθεσης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων. Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Κρητικός Α. απηύθυνε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο για να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο κ. Δήμαρχος στην συνέχεια πήρε τον λόγο και εισηγούμενος το θέμα επεσήμανε τα εξής: «Αγαπητοί συνάδελφοι, Ζητείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Κέντρου διαλογής και συσκευασίας ανακυκλώσιμων υλικών (για χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό και υφάσματα κουρτίνες), επί της Κ.Μ. 511Δ Γαιών Πυλίου, στην περιοχή Λινοπότι της Νήσου Κω, Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι απόλυτα αρνητική ως προς την κατασκευή του έργου στη συγκεκριμένη περιοχή για τους ακόλουθους ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους. 1. Η ΚΜ 511Δ Γαιών Πυλίου βρίσκεται εντός της ειδικής ζώνης διατήρησης (ΕΖΔ) του κοινοτικού δικτύου Natura 2000, εντός καταφυγίου άγριας ζωής και εντός αρχαιολογικού ds.docx Σελίδα 4

5 χώρου σύμφωνα με την υπ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/51641/3084 (ΦΕΚ- 1387/Β/ ), στην περιοχή Λινοπότι του Δήμου Κω, 2. Η εν λόγω εγκατάσταση και το συγκεκριμένο έργο σχετίζεται και αφορά την μηχανική ανακύκλωση, την διαλογή και την συσκευασία ανακυκλώσιμων υλικών και την προεπεξεργασία αποβλήτων, προκειμένου αυτά να οδηγηθούν προς περαιτέρω επεξεργασία ή προς υγειονομική ταφή. 3. Σύμφωνα με την ενότητα 3 του παραρτήματος 1 της Κ.Υ.Α /97, η συγκεκριμένη περιοχή όχι αδίκως εντάσσεται περιβαλλοντικά στις απαγορευμένες περιοχές δημιουργίας ΧΥΤΑ αλλά και εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανικής ανακύκλωσης, κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών από τα απόβλητα προκειμένου αυτά να οδηγηθούν προς περαιτέρω επεξεργασία ή προς υγειονομική ταφή. 4. Το οικόπεδο εντός του οποίου θα γίνει η εγκατάσταση διαλογής των απορριμμάτων συνορεύει άμεσα με το παρακείμενο στρατόπεδο και τους θαλάμους ύπνου των στρατευσίμων. 5. Στην έξοδο των εγκαταστάσεων στον επαρχιακό και ακριβώς απέναντι κατασκευάζονται οι βιοτεχνίες επεξεργασίας και τυποποίησης μελιού και αρωματικών φυτών και οι χώροι επίσκεψης των τουριστών δραστηριότητες εντελώς ασυμβίβαστες με την επεξεργασία απορριμμάτων. 6. Ακριβώς, επίσης απέναντι του εν λόγω οικοπέδου και έργου χωροθετείται το Νέο Νοσοκομείο της Κω αφού τα ακίνητα του Υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης έχουν μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας. Στην συνέχεια ο Αντιπρόεδρος απηύθυνε τον λόγο αρχικά στον κ. Καμπούρη Γεώργιο για να ενημερώσει το Δ.Σ., για τις δραστηριότητες της επιχείρησης του και ν απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις και εν συνεχεία στους παριστάμενους Δημοτικούς Συμβούλους για να τοποθετηθούν επί του ανωτέρω θέματος. (ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΩΣ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΗΣ: --- ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΗ Γ., Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ, Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΡΥΠΑΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ Γ., ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΚΑΤΕΙΓΓΗΛΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΟΤΙ, ΜΕΡΙΛΗΠΤΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΚΑΘΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, ΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Γ., ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΑΡΧΙΚΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ, ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΟΡΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΤΕΙ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. --- ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΠΗΡΕ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ., ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ, ΔΙΟΤΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΟΜΩΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ ds.docx Σελίδα 5

6 ΑΔΑ: ΒΛ4ΣΩΛΕ-8ΔΨ ΕΠΕΙΔΗ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΩΜΗ. ΤΕΛΟΣ Η ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Κ. ΜΑΚΡΗ Κ., ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ, ΕΠΕΣΗΜΑΝΕ ΟΤΙ, ΕΠΕΙΔΗ Ο Κ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΟΜΩΣ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΔΙΟΤΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΤΙΣ ΕΙΧΕ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΔΙΩΤΕΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΤΙΜΗ <ΟΠΩΣ ΕΙΠΕ> ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΗΣ ΘΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΠΑΡΟΥΣΑ). Κλείνοντας ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και αφού κήρυξε την περαίωση της πιο πάνω διαδικασίας, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει επί της ανωτέρω προτάσεως. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, της συζήτησης, της ανταλλαγής γνωμών και αφού έλαβε υπόψη του: 1. Τις διατάξεις του αρθρ. 65 του Ν. 3852/2010, (Φ.Ε.Κ. Α 87/ ) της Νέας Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 2. Την υπ αριθ. 1347/ σχετική με το θέμα εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών. 3. Το υπ αριθ. 4300/ έγγραφο της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 4. Την εισήγηση του Προεδρεύοντος Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 5. Την εισήγηση του κ. Δημάρχου Κω. 6. Τις εισηγήσεις θέσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους παριστάμενους συμβούλους. 7. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι, επί δεκαεπτά (17) παρόντων Μελών2: ΥΠΕΡ της εισήγησης του κ. Δημάρχου για αρνητική γνωμοδότηση εψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, (1) κ. Γιωργαράς Αντ., (2) κ. Διακογιώργης Ελ., (3) κ. Μήτρου Εμμ., (4) κ. Ρούφα Ι., (5) κ. Μαραγκός Σωτ. Ευστ., (6) κ. Ζερβός Ν., (7) κ. Κιλιμάτος Ν. & (8) κ. Πης Στ. 8. ΚΑΤΑ της εισήγησης του κ. Δημάρχου και υπέρ της θετικής γνωμοδότησης εψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: (1) κ. Χατζηαντωνίου Μ., (2) κ. Κρητικός Ι., (3) Κ. Καμπουράκης Στ., (4) κ. Κρητικός Α., (5) κ. Κυρίτσης Γ., (6) κ. Ζερβός Εμμ. & (7) κ. Κιάρης Μ. Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κοπάδης Γ. και κ. Μακρή Κ., δήλωσαν παρόντες, (αρθρ. 96, παρ. 5 του Ν. 3463/2006). ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ου ου Αποχωρήσεις: Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2 και 3 θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 1/ κ. ου Πασσανικολάκης Γεώργιος, μετά το πέρας της ψηφοφορίας του 4 θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος 2/ κ. Βασιλειάδης Σπυρίδων ds.docx Σελίδα 6

7 Εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του, ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κέντρο Διαλογής και Συσκευασίας Ανακυκλώσιμων Υλικών (για «χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό» και «υφάσματα, κουρτίνες»), που βρίσκεται στην περιοχή ΛΙΝΟΠΟΤΗ στην Κ.Μ. 511Δ γαιών Πυλίου, νήσου Κω, Νομού Δωδεκανήσου, για λογαριασμό της εταιρείας «ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Ο.Ε», όπως είχε ζητηθεί δυνάμει του υπ αριθμ. 4300/ (αριθμ. πρωτ. εισερχ. Δήμου Κω: 19451/ ) εγγράφου της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Αγροτικής Βιοποικιλότητας, Ποιότητας Ζωής & Αειφόρου Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε η απόφαση αυτή, η οποία έχει καταχωρηθεί στο 09o πρακτικό της από τακτικής συνεδρίασης, υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος Ο Δήμαρχος Κω Τα Μέλη Κρητικός Αντώνιος Καΐσερλης Κων/νος Γιωργαράς Αντώνιος Διακογιώργης Ελευθέριος Μήτρου Εμμανουήλ Χατζηαντωνίου Μηνάς Κοπάδης Γεώργιος Ρούφα Ιωάννα Κρητικός Ιωάννης Καμπουράκης Σταμάτιος Μαραγκός Σωτήριος Ευστάθιος Ζερβός Νικόλαος Κιλιμάτος Νικόλαος Πης Σταμάτιος Κυρίτσης Γεώργιος Ζερβός Εμμανουήλ Κιάρης Μηνάς Μακρή Κυριακή ds.docx Σελίδα 7