Α Α:Β4ΛΥ4691Ο Αρ. ιακ.: 2/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α:Β4ΛΥ4691Ο8-912. Αρ. ιακ.: 2/2012"

Transcript

1 Α Α:Β4ΛΥ4691Ο8-912 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Αρ. ιακ.: 2/2012 Προµηθειών & Περιουσίας ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών και περιουσίας ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Θ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΜΑΣ ΚΑΙ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Πληροφορίες: Χρυσοχόου Κων/νος ΤΗΛ: Τεχνικές Προδιαγραφές ΝΑΙ Κριτήριο κατακύρωσης Ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποστολής για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Ε.Ε. Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον ηµερήσιο Τύπο είγµα Η πλέον ΟΧΙ συµφέρουσα από οικονοµική άποψη Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Π.. 346/98 για την προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις ηµόσιες Συµβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18 ης Ιουλίου 1992 (ΦΕΚ 230/Α / ) για το συντονισµό των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την Οδηγία 2004/18/ΕΚ και το Π.. 60/07 περί προσαρµογής της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (των διατάξεων που διατελούν σε ισχύ) Του Π.. 60/2007 «Περί συντονισµού διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων Οδηγία 2004/18/ΕΚ» 1.3. Του Π.. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/96) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» και του Ν. 2286/95 «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα» 1.4. Την πράξη 61/99 του IV Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε την οποία για τα θέµατα ανάθεσης υπηρεσιών που δε ρυθµίζονται από το Π.. 346/98 εφαρµόζονται οι διατάξεις περί κρατικών προµηθειών του Ν. 2286/95 και του Π.. 394/ Του άρθρου 50 παρ. 8 του Ν. 1268/82 «Για τη οµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» 1.6. Του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 1404/83 «οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» 1.7. Των Π.. 387/85 και 494/85 «Περί λειτουργίας, οργάνωσης, διοίκησης Φοιτητικών Λεσχών στα Α.Ε.Ι. και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών» 1.8. Της υπ αριθµ /395/ Εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών περί εφαρµογής της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις συµβάσεις υπηρεσιών 1.9. Την υπ αριθµ. 487/2000 κοινή απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονοµίας Ανάπτυξης και ικαιοσύνης «Υγιεινή τροφίµων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/43/Ε.Ο.Κ. (ΦΕΚ 1219 Β') Του Ν.. 321/69 περί Κ..Λ., όπως ισχύει Του Ν /95 περί λογιστικού των Ν.Π..., όπως ισχύει Του Π.. 497/ Του Π.. 118/2007 περί Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) 2. Την πράξη του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας µε αριθµ. 5 / θ. 08 ο (Α Α: Β44Τ4691Ο8-Π73) για την προκήρυξη διεθνή ανοικτού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του 1

2 στη ράµα και στο ιδυµότειχο που δικαιούνται ηµερήσιας κάρτας σίτισης δύο γευµάτων, διάρκειας τεσσάρων(4) ετών. 3. Την υπ αριθ /ΙΒ/ (Α Α: Β4ΒΒ9-Λ6Ψ) έγκριση ανάληψης υποχρέωσης από το υπουργείο παιδείας δια βίου µάθησης και θρησκευµάτων, διεύθυνση οικονοµικών υποθέσεων, τµήµα στ. 4. Την πράξη του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας µε αριθµ. 13 / θ. 05 ο (Α Α: Β4ΛΓ4691Ο8-Φ2Γ) για την έγκριση των ειδικών όρων και των προδιαγραφών του διεθνή δηµόσιου ανοικτού τακτικού διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του στη ράµα και στο ιδυµότειχο που δικαιούνται ηµερήσιας κάρτας σίτισης δύο γευµάτων, διάρκειας τεσσάρων(4) ετών. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. ιεθνή δηµόσιο ανοικτό τακτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη από οικονοµικής άποψης προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου σίτισης των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του στη ράµα και στο ιδυµότειχο για το χρονικό διάστηµα από µέχρι , µε την επιφύλαξη του όρου 5 του Παραρτήµατος Α' της παρούσας διακήρυξης. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (23%) και θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α του Τακτικού Προϋπολογισµού του ΤΕΙ. (Οικονοµικό έτος ,00 ευρώ και οικονοµικά έτη 2013, 2014, 2015, ,00 ευρώ). 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει στα γραφεία της ιοίκησης του ΤΕΙ Καβάλας από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ Π.Μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. 3. ικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) Συνεταιρισµοί γ) Ενώσεις/συµπράξεις/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά 4. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε: 5.1. Τους «Συµπληρωµατικούς Γενικούς Όρους» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' και τις «Τεχνικές Προδιαγραφές» - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ' 5.2. Τον «Κανονισµό Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 6. Επισυνάπτονται τα Παραρτήµατα: 6.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» 6.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'. «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 6.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ'. «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 6.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ '. «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Ε ΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)» 6.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'. 2

3 «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» «ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» Τα Παραρτήµατα θεωρούνται αναπόσπαστο µέρος της ιακήρυξης αυτής. 7. Οι ενδιαφερόµενοι προµηθευτές µπορούν να ζητήσουν τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα από το Τµήµα Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών και Περιουσίες του ΤΕΙ Καβάλας όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν να ζητήσουν εγγράφως συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού το αργότερο µέχρι την ηµέρα που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. 8. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά µε τους όρους της ιακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία, υπό τους αυτούς ως άνω όρους. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Καβάλας στο 3

4 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 1. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του στη ράµα και στο ιδυµότειχο, συνολικού προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (µενού) για (2) γεύµατα την ηµέρα (µεσηµέρι βράδυ), για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας, συνολικής αξίας για κάθε σπουδαστή, ίσης µε το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό ηµόσιο για την ηµερήσια σίτισή του, που σήµερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 Ευρώ, συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. 2. Οι χώροι όπου θα σιτίζονται οι σπουδαστές του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του στη ράµα και στο ιδυµότειχο είναι οι εξής: Στην Καβάλα οι χώροι σίτισης (Χώροι για εστιατόριο και µαγειρείο) θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι.Καβάλας, στην Φοιτητική Εστία αριθµ. 2 για τους οποίους ο ανάδοχος δεν θα καταβάλλει ενοίκιο. Για την σίτιση στην ράµα τον χώρο θα διαθέσει ο ανάδοχος και πρέπει να βρίσκεται µέσα στο κέντρο της πόλης της ράµας ή πλησίον αυτού. Σε κάθε περίπτωση αντικειµενικής αδυναµίας για την ικανοποίηση του όρου ως προς τον χώρο στη ράµα, πρέπει ο ανάδοχος µε δική του επιβάρυνση να διασφαλίσει την µετακίνηση των σιτιζοµένων σπουδαστών της ράµας, από το διδακτήριο προς το εστιατόριο. Στο ιδυµότειχο οι χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Τ.Ε.Ι.Καβάλας για τους οποίους ο ανάδοχος δεν θα καταβάλλει ενοίκιο. 3. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος: Στην Καβάλα και την ράµα µε δικές του δαπάνες να προµηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισµό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λ.π. για την απρόσκοπτη λειτουργία των µαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθµό που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων ατόµων. Στο ιδυµότειχο ο ανάδοχος θα διαθέσει τον µόνο τον εξοπλισµό του µαγειρείου και όχι του εστιατορίου και αν χρειαστεί συµληρωµατικό εξοπλισµό εστιατορίου. Όλα τα πιο πάνω σκεύη που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν την απόλυτη έγκριση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας. Η επιτροπή σίτισης µπορεί να απαγορεύει τη χρήση σκευών κ.λπ. που θα κρίνει ακατάλληλα. 4. Η οργάνωση των εστιατορίων και µαγειρείων (Καβάλας, ράµας & ιδυµοτείχου), η προµήθεια των επιπλέον σχετικών µηχανηµάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδοµή πρέπει να είναι σύγχρονη µε δυναµικότητα εξυπηρέτησης ατόµων περίπου µέσα σε δύο (2) ώρες. Η αρµοδιότητα και οι δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισµού των εστιατορίων ανήκει στον ανάδοχο για όλο το διάστηµα διάρκειας της σύµβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση του ΤΕΙ Καβάλας. 5. Η σύµβαση διαρκεί από µέχρι Μετά τη λήξη της σύµβασής του µε το ΤΕΙ Καβάλας, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει µαζί του τα σκεύη που αγόρασε µε δικά του έξοδα και εισκόµισε, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ Καβάλας. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες µετά τη λήξη της µίσθωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τους χώρους των εστιατορίων και µαγειρείων µε τις εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση µε σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 6. Η σύµβαση λύεται πριν από τον κανονικό χρόνο, στις περιπτώσεις θανάτου του αναδόχου ή νοµικής ανικανότητάς του (χωρίς να αναγνωρίζεται δικαίωµα υπέρ του αναδόχου ή των κληρονόµων του), ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης. Εάν ο ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός η σύµβαση λύεται εφόσον αυτό λυθεί ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση. Εάν λυθεί µονοµερώς η σύµβαση από µέρους του ΤΕΙ Καβάλας κάθε δικαίωµα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το ΤΕΙ Καβάλας. 4

5 7. Τα εστιατόρια θα χρησιµοποιούνται: Για την σίτιση των σπουδαστών καθώς και του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του στη ράµα και στο ιδυµότειχο Για γιορτές, τελετές, γεύµατα καθώς και για τις ανάγκες των Σπουδαστικών Συλλόγων που θα πραγµατοποιούνται ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Η αξία του ηµερήσιου γεύµατος ή δείπνου µεµονωµένα, για τους µη δικαιούχους δωρεάν σίτισης θα είναι 3,00 µε τον Φ.Π.Α. 8. Το ΤΕΙ Καβάλας αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύπτει ηµερησίως τη δαπάνη σίτισης των σπουδαστών, σε αριθµό που αντιστοιχεί στο συνολικό αριθµό των σπουδαστών που δικαιούνται δωρεάν διατροφή, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις αποφάσεις του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας. Ο αριθµός των σιτιζοµένων σπουδαστών θα προσδιορίζεται για κάθε µήνα από το άθροισµα των καρτών δικαιούµενων δωρεάν σίτισης που ισχύει για κάθε ηµέρα του µήνα. Η σίτιση θα διεξάγεται κατά τις ηµέρες των µαθηµάτων, όσο και κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λ.π. Ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση σίτισης µόνο κατά τις διακοπές Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού, όπως αυτές ορίζονται. 9. Η ηµερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιµή που προσδιορίζεται από τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων, µε την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας µε την οποία θα εφοδιάζεται ο φοιτητής από το Τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας του ΤΕΙ Καβάλας. 10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την ηµερήσια σίτιση και στους µη δικαιούµενους δωρεάν σίτιση σπουδαστές, καθώς και στο προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων του στη ράµα και στο ιδυµότειχο. Τα άτοµα αυτά επειδή δεν είναι κάτοχοι κάρτας σίτισης, θα πληρώνουν ανά γεύµα το ποσό των 3,00 µε τον Φ.Π.Α Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύψει την σίτιση διερχόµενων σπουδαστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών που θα είναι προσκεκληµένοι του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, καθώς και των µελών σεµιναρίων ή εκδηλώσεων που διοργανώνει το Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Υποχρεούται επίσης να έχει µόνιµη συνεργασία µε Υγιεινολόγο ιαιτολόγο για παροχή ιδιαίτερου µενού σε όσους δικαιούχους δωρεάν σίτισης έχουν αποδεδειγµένο πρόβληµα υγείας. 12. Απαγορεύεται ρητά κάθε υπεκµίσθωση των εστιατορίων και µαγειρείων, ολική ή µερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο µε οποιονδήποτε τρόπο, µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου, από τη συνοµολογηθείσα σύµβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγµα, µε την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του Νοµικού Πρόσώπου από τον ανάδοχο επιτρέπεται µόνο µετά από προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας και εφόσον το Νοµικό Πρόσωπο υπό τη νέα του µορφή αποδέχεται την εις ολόκληρο και αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελµατικούς τίτλους µε τον ανάδοχο. 13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) µέρες από την ανακοίνωση σ αυτόν της κατακύρωσης του διαγωνισµού, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, µε χρονική διάρκεια ισχύος µέχρι 30/11/2016. Η σύµβαση συντάσσεται σε τρία αντίτυπα τα οποία υπογράφονται στο τέλος, µονογράφονται και σφραγίζονται σε κάθε σελίδα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί για την υπογραφή της σύµβασης στην παραπάνω προθεσµία ή εµφανισθεί µεν αλλά δεν προσκοµίσει την εγγυητική επιστολή, η εγγύηση συµµετοχής του καταπίπτει υπέρ του ταµείου του ΤΕΙ Καβάλας. Ακολούθως το ΤΕΙ Καβάλας θα καλεί έναν-έναν τους επόµενους αναδόχους από αυτούς που συµµετείχαν στον διαγωνισµό µε βάση την σειρά που κατέλαβαν στην τελική αξιολόγηση του διαγωνισµού. 5

6 14. Για το σερβίρισµα θα χρησιµοποιηθούν δίσκοι µε πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, αφού οι δικαιούχοι σίτισης περάσουν πρώτα από τον έλεγχο επιδεικνύοντας την κάρτα σίτισης ή τη φοιτητική ταυτότητα σε περίπτωση µη δικαιούχου δωρεάν σίτισης, οι οποίες θα ελέγχονται. 15. Οι σπουδαστές θα παραλαµβάνουν το µενού στο µπουφέ ( self service ) του εστιατορίου, µέσα σε δίσκους µε αντίστοιχα πιάτα και υποχρεωτικά µε χαρτοπετσέτα από το προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα έχει τη φροντίδα της περισυλλογής των ειδών που χρησιµοποιήθηκαν για την σίτιση και για τον καθαρισµό των τραπεζιών που χρησιµοποιήθηκαν. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται αµέσως µετά το τέλος της σίτισης κάθε σπουδαστή για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιµες και καθαρές οι νεοεισερχόµενοι. Ο ανάδοχος θα διαθέτει επί πλέον ψωµί διαφόρων τύπων ( καθώς επίσης θα διαθέτει σε κεντρικό σηµείο, λάδι, φρέσκα λεµόνια, χυµό λεµονιού, ξύδι, µουστάρδα, κέτσαπ). Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να δεχθεί ανεπιφύλακτα το πιο πάνω σύστηµα λειτουργίας των εστιατορίων και να είναι έτοιµος για την έναρξη λειτουργίας των εστιατορίων αµέσως µε την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους. 16. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιµα και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών και γλυκισµάτων και ευθύνεται για την ποιότητά τους. Μπορεί να διαθέτει την ώρα του φαγητού και είδη κυλικείου στις τιµές που θα καθορίζονται ύστερα από κοινή συµφωνία µε το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Απαγορεύεται η διάθεση ποτών που περιέχουν αλκοόλ. Το βάρος των µερίδων των παρασκευαζοµένων φαγητών και των εδεσµάτων, καθώς και η ποιότητά τους, θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις Αγορανοµικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Το συσσίτιο παρέχεται και για τις επτά (7) ηµέρες της εβδοµάδας, συνέχεια, και θα αρχίσει µετά την υπογραφή της σύµβασης, και πάντως όχι πριν από την ηµεροµηνία ενάρξεως της σίτισης που ορίζεται µε αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων και των Αρχών του ΤΕΙ Καβάλας. Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων θα είναι: Για το εστιατόριο της Καβάλας, από τις 12:30 το µεσηµέρι µέχρι τις 16:00 για µεσηµεριανό και από τις 18:30 µέχρι τις 21:30 για βραδινό. Για το εστιατόριο της ράµας, από τις 12:00 το µεσηµέρι µέχρι τις 15:00 για µεσηµεριανό και από τις 17:30 µέχρι τις 20:15 για βραδινό. Για το εστιατόριο του ιδυµοτείχου, από τις 12:00 το µεσηµέρι µέχρι τις 15:00 για µεσηµεριανό και από τις 17:30 µέχρι τις 20:00 για βραδινό. Οι ώρες αυτές µπορούν να τροποποιούνται µε απόφαση του Συµβουλίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόµενοι φοιτητές. Το γεύµα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό. Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά, µπορούν να γίνουν µετά από έγκριση της Επιτροπής Σίτισης, µε την προϋπόθεση ότι το νέο µενού θα είναι ισάξιο. 17. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί επακριβώς το πρόγραµµα σίτισης των τεσσάρων (4) εβδοµάδων που υπέβαλε µε την προσφορά του και να το επαναλαµβάνει διαδοχικά. Τυχόν διαφοροποιήσεις του οφειλόµενες είτε σε λόγους εποχιακούς, είτε σε λόγους απρόβλεπτους θα γίνονται δεκτές µετά από έγκριση της επιτροπής σίτισης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των σπουδαστών. Προβλέπεται ως επιθυµητή η ισοδύναµη αναπροσαρµογή του µενού από θρεπτική και κοστολογική άποψη. Στους σπουδαστές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει συµπλήρωµα κυρίως φαγητού και γαρνιτούρας, σε ποσότητα τουλάχιστον ίση µε το ήµισυ της κανονικής µερίδας. Το ψωµί θα περιλαµβάνεται σε όλα τα γεύµατα και σε ανεξάντλητη ποσότητα. 18. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων του ΤΕΙ Καβάλας και των παραρτηµάτων ράµας και ιδυµοτείχου και θα είναι παρασκευής φαγητών ηµέρας αποκλειόµενης της µεθόδου προκαταψύξεως (cook and freeze). Επίσης, τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισµά τους να είναι άψογο. Τα µαγειρεµένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν την επόµενη φορά (βράδυ ή το επόµενο µεσηµέρι). Το βάρος των µερίδων των παρασκευαζοµένων φαγητών και η αναλογία των χρησιµοποιούµενων υλικών και γενικά των εδεσµάτων, καθώς και η ποιότητα, θα είναι τουλάχιστον σύµφωνα 6

7 µε όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες αγορανοµικές διατάξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των µερίδων, καθώς και του βάρους τους. Η παρασκευή, αποθήκευση, µεταφορά ή διανοµή ή διάθεση των τροφίµων πρέπει να πραγµατοποιείται µε υγιεινό τρόπο, µε την εφαρµογή των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύµφωνα µε τις αρχές του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (HACCP), µε βάση τον κανονισµό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίµων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι µόνο να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί µία µόνιµη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές του HACCP. Η εφαρµογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. 19. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από επιτροπή που ορίζεται από το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι Καβάλας και ο έλεγχος που πραγµατοποιείται από τους εντεταλµένους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους, είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ ύλη αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία Υπουργείου ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.). Η επιτροπή ελέγχου αποτελείται από µέλη του Τµήµατος Σπουδαστικής Μέριµνας, µέλη Επιστηµονικού Προσωπικού και από σπουδαστές του ΤΕΙ Καβάλας. Το ανωτέρω όργανο παρακολουθεί την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά του θα τα υποβάλει στο Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας προς ενηµέρωση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Η δειγµατοληψία για την άσκηση χηµικού ή άλλου ελέγχου των χρησιµοποιουµένων υλικών και των παρασκευασµάτων, η διαδικασία της χηµικής ανάλυσης κ.λ.π. ρυθµίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για την καθαριότητα των εστιατορίων και µαγειρείων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία µε δικά του έξοδα. Η επιτροπή σίτισης του Τ.Ε.Ι. Καβάλας εκτός από τον έλεγχο των φαγητών που παρασκευάζονται στα µαγειρεία ασκεί και τον έλεγχο της καθαριότητας και της συντήρησης των χώρων, των εγκαταστάσεων, των επίπλων και των σκευών που χρησιµοποιούνται και έχει απόλυτο δικαίωµα διαχειριστικού ελέγχου και παρακολούθησης της λειτουργίας των εστιατορίων και µαγειρείων από κάθε άποψη, την οποία είναι υποχρεωµένος να δεχθεί προθύµως ο ανάδοχος και να παρέχει προθύµως όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν. Στο εστιατόριο πρέπει να υπάρχουν ΕΛΤΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ. 21. Ο ανάδοχος για όλο το διάστηµα της σύµβασης υποχρεούται να συνάψει συµφωνία µε αναγνωρισµένη εταιρεία απολυµάνσεων και να καταθέσει σχετικό αντίγραφο πριν από την έναρξη της σίτισης. 22. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων φοιτητών. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Το ΤΕΙ Καβάλας ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της µη ασφάλισης αυτών. Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο και έχει σχέση εργασίας µόνον µε αυτόν, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσηµα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής και των µελών της επιτροπής σίτισης. του ΤΕΙ Καβάλας. Το Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας, κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας επιτροπής σίτισης, µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι οι ήδη υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών. Επίσης, το Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας, µετά από εισήγηση της παραπάνω επιτροπής και µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφασή του, µπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του εστιατορίου ή του µαγειρείου για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµπεριφοράς ή έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόµενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από το ΤΕΙ Καβάλας. Το προσωπικό των 7

8 εστιατορίων και µαγειρείων υποχρεούται να φέρει οµοιόµορφη περιβολή που εγκρίνει η επιτροπή σίτισης του Τ.Ε.Ι Καβάλας. Στις συµβάσεις εργασίας είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται ότι ο εργαζόµενος έλαβε γνώση των δεσµεύσεων που ανέλαβε ο ανάδοχος έναντι του ΤΕΙ Καβάλας και όλης εν γένει της συµφωνίας τους. 23. Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να δηλώνεται το προσωπικό που θα απασχοληθεί στα εστιατόρια και µαγειρεία, κατά αριθµό και ειδικότητα, για το Τ.Ε.Ι. Καβάλας και τα Παραρτήµατα ράµας και ιδυµοτείχου, χωριστά για το καθένα. 24. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, τη σίτιση των σπουδαστών εντός προθεσµίας που θα ορισθεί µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που δε συµµορφωθεί µε τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή ποινικής ρήτρας µέχρι τριών χιλιάδων (3.000,00) Ευρώ, καθοριζόµενης από το Συµβούλιο για κάθε ηµέρα, από την 1 η µέχρι την 20 η ηµέρα καθυστέρησης. Μετά το εικοσαήµερο κηρύσσεται έκπτωτος µε τη διαδικασία και τις συνέπειες του Π.. 394/ Εάν αναπροσαρµοσθεί η ηµερήσια δαπάνη σίτισης των σπουδαστών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να βελτιώσει την παρεχόµενη σίτιση ύστερα από νέα διαπραγµάτευση µε το Συµβούλιο του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, λαµβανοµένου υπ όψη και του πληθωρισµού που µεσολάβησε από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού. 26. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της κάρτας σίτισης (η παροχή χρηµάτων αντί γευµάτων). 27. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του εστιατορίου. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ Καβάλας και το Συµβούλιο αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού κατά τη διαδικασία του Π.. 394/96 (άρθρο 34). Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις που προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών. Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων για εξαιρετικούς λόγους µόνο µετά από απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωµα αποζηµίωσης εκ µέρους του ΤΕΙ Καβάλας Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης για την οποία δεν προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας µέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) Ευρώ για κάθε όρο, που επιβάλλεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινική ρήτρα ορίζεται µέχρι δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας µετά από προηγούµενη κλίση του, σε απολογία. Το Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας σε περίπτωση υποτροπής µπορεί να λύσει τη σύµβαση και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώµατα του Συµβολαίου. Η άρνηση του επιχειρηµατία να συµµορφωθεί σε οποιοδήποτε όρο της σύµβασης ή σε απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας µετά από εισήγηση της Επιτροπής Σίτισης και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από την εφαρµογή της σύµβασης ή αµφισβήτησης, αρµόδιο δικαστήριο θα είναι το Μονοµελές Πρωτοδικείο που θα δικάζει κατά την ισχύουσα νοµοθεσία και θα διατάξει την πληρωµή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί και την έκπτωση του αναδόχου από τα δικαιώµατα που απορρέουν από την σύµβαση. Το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα ανωτέρω κατατίθεται στην Τράπεζα της Ελλάδος και η σχετική απόδειξη προσκοµίζεται στο ΤΕΙ Καβάλας εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Συµβουλίου, διαφορετικά παρακρατείται από το ένταλµα πληρωµής του. Σε περίπτωση που η παρακράτηση δεν καταστεί εφικτή, παρακρατείται το ποσό αυτό ή το ποσό που δεν καθίσταται δυνατό να παρακρατηθεί από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η οποία όµως πρέπει να συµπληρωθεί µε νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας από τον ανάδοχο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. Το Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, µπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύµβασης. Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαµβάνονται και οι αναφερόµενοι στην καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην παροχή µερίδων σε ποιότητα και ποσότητα 8

9 που προβλέπει η σύµβαση και σύµφωνα µε τις αγορανοµικές/υγειονοµικές διατάξεις και τα αποτελέσµατα των ελέγχων των αρµοδίων Υπηρεσιών (Αγορανοµία - Υγειονοµικό κ.λπ.). 29. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος, ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει, καταπίπτει προς όφελος του ΤΕΙ Καβάλας χωρίς άλλη διατύπωση. 30. Οι δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων και µαγειρείων του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων ράµας και ιδυµοτείχου βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο ως εξής: α. Στην Καβάλα, του τηλεφώνου. β. Στην ράµα, του ενοικίου του χώρου, του ηλεκτρικού, της ύδρευσης, του τηλεφώνου, της θέρµανσης κ.λ.π. γ. Στο ιδυµότειχο, του τηλεφώνου και της θέρµανσης. 31. α) Η παράδοση και η παραλαβή του πάσης φύσεως υπάρχοντος εξοπλισµού και των κτιρίων των εστιατορίων θα γίνει µε πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αυτών, µέσα σε πέντε µέρες από την υπογραφή της σύµβασης. β) Κατά τη λήξη της σύµβασης µε οποιονδήποτε τρόπο ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα µέρες να παραδώσει τα κτίρια και τον πλήρη εξοπλισµό των εστιατορίων στην κατάσταση που τα παρέλαβε και έθεσε σε λειτουργία (εκτός φυσιολογικών φθορών), σύµφωνα µε τα σχετικά παραστατικά (πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής). Επίσης είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει τα κινητά που του ανήκουν χωρίς καµία πρόφαση. Εάν περάσει άπρακτο δεκαήµερο εξουσιοδοτεί από τώρα το Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας να αποβάλλει τα πράγµατα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καµία ευθύνη για την τύχη τους. γ) Εάν ο ανάδοχος δεν θελήσει να παρευρεθεί στην παράδοση του εστιατορίου, η παραλαβή θα γίνει από το ΤΕΙ Καβάλας παρουσία αστυνοµικού οργάνου, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και να υποβάλλει γραπτά τις τυχόν αντιρρήσεις του, µέσα σε πέντε (5) µέρες από τις κοινοποιήσεις. Επ αυτού ισχύουν οι ανάλογες διατάξεις της Πολιτικής ικονοµίας 32. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει µε δικά του έξοδα όλα τα ακίνητα και κινητά (εκτός αυτών που ανήκουν στην ιδιοκτησία του) των εστιατορίων και µαγειρείων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας και του Παραρτήµατος ιδυµοτείχου και να τα διατηρεί ασφαλισµένα εναντίον παντός κινδύνου σ όλη την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης, για ποσό ανταποκρινόµενο στην πραγµατική αξία των εγκαταστάσεων και των κινητών πραγµάτων η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας. Η ασφάλιση θα γίνεται στο όνοµα του ΤΕΙ Καβάλας και µε διαδοχικές συµβάσεις ετήσιας διάρκειας. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζοµένων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήµατος που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, το Συµβούλιο του ΤΕΙ Καβάλας θα διαθέσει την ασφαλιστική αποζηµίωση αποκλειστικά µόνο για την αποκατάσταση ή αντικατάσταση των καταστραφέντων. Ο όρος αυτός θα καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο. Το πρώτο Συµβόλαιο της ασφάλισης µαζί µε την απόδειξη πληρωµής των ασφαλίστρων και την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται από τον ανάδοχο ότι παραιτείται κάθε αποζηµίωσης προβλεποµένης από το ασφαλιστήριο, θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Καβάλας την ώρα της υπογραφής της σύµβασης. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια της ανανέωσης των ασφαλίσεων µαζί µε τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον δέκα µέρες πριν από την λήξη κάθε προηγούµενου συµβολαίου. Η περίπτωση παράλειψης σχετικής µε την παραπάνω διαδικασία, αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύµβασης. 33. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό του εστιατορίου του ΤΕΙ Καβάλας και του Παραρτήµατος στο ιδυµότειχο στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε, πλην των φυσιολογικών φθορών λόγω χρόνου και χρήσης. 34. Το προσωπικό των εστιατορίων και µαγειρείων προσλαµβάνεται και µισθοδοτείται µε δαπάνες του αναδόχου µετά από θεώρηση των απαιτούµενων πιστοποιητικών Υγείας και Ποινικού Μητρώου από το ΤΕΙ Καβάλας. Η επιτροπή σίτισης του ΤΕΙ Καβάλας µετά από απόφαση του Συµβουλίου του ΤΕΙ Καβάλας µπορεί να αποβάλλει, σε ανάγκη δε και να 9

10 απαγορεύει την είσοδο κάθε υπαλλήλου από το προσωπικό των εστιατορίων και µαγειρείων για λόγους υγείας, συµπεριφοράς ή καθαριότητας, χωρίς να δικαιούται ο αποβληθείς να ζητήσει από το ΤΕΙ Καβάλας οποιαδήποτε αποζηµίωση. Το προσωπικό των εστιατορίων και µαγειρείων υποχρεούται να φέρει οµοιόµορφη περιβολή που εγκρίνει η επιτροπή σίτισης. 35. Η πληρωµή των λογαριασµών συσσιτίου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο µε την έκδοση σχετικού εντάλµατος πληρωµής και επιταγής από το τµήµα Προϋπολογισµού απανών & ΚΠΣ και πάντοτε µε την προϋπόθεση της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το ΥΠ.Π..Μ.Θ. για τα συσσίτια των σπουδαστών. Κατόπιν αυτού θα υπάρχει ένα χρονικό διάστηµα αναµονής. Η µη έγκαιρη πληρωµή απαιτητού λογαριασµού συσσιτίου δεν δίνει δικαίωµα στον ανάδοχο διαµαρτυριών ή διακοπής παροχής του συσσιτίου. Προκαταβολές είτε έναντι γενοµένης παροχής συσσιτίου είτε έναντι µελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται. Η πληρωµή θα γίνεται µε βάση βεβαίωση της Επιτροπής Σίτισης για τον ακριβή αριθµό των δικαιούµενων σίτισης σπουδαστών ανά µήνα και για τους οποίους εκδόθηκε κάρτα σίτισης. 36. Η διακήρυξη του παρόντος διαγωνισµού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Καβάλας, στο και σε εµφανές µέρος της υπηρεσίας µας. Θα αποσταλεί η διακήρυξη στο Εµπορικό και Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Καβάλας. Περίληψη της διακήρυξης θα αποσταλεί για δηµοσίευση την 18/06/2012 στην Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και την 22/06/2012 για δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο, και στις εφηµερίδες «Α ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ» Αθηνών, «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Θεσσαλονίκης, «ΤΑΧΥ ΡΟΜΟΣ» Καβάλας. 10

11 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β' ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 2. Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής 3. Συνεταιρισµοί 4. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 5. Κοινοπραξίες προµηθευτών Όλοι οι ανωτέρω γίνονται δεκτοί µε την προϋπόθεση ότι: i. Έχουν τουλάχιστον τριετή (3 έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην µαζική σίτιση και ετήσιο κύκλο εργασιών από τη µαζική σίτιση τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου ευρώ ( ,00 ) κατά τα τελευταία τρία έτη. ii. Λειτουργούν τουλάχιστον για ένα έτος εστιατόριο µαζικής σίτισης πιστοποιηµένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO iii. ιαθέτουν σε κεντρικό σηµείο της ράµας αίθουσα τουλάχιστον 210 τ.µ. που να είναι κατάλληλη για χρήση ως εστιατόριο. iv. α) εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου β) εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία γ) εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. δ) εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή Επιχείρησης. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό οφείλουν να αποδείξουν: 1) την επαγγελµατική τους δραστηριότητα µε πιστοποιητικό εγγραφής τους στο Επιµελητήριο και επικυρωµένα αντίγραφα συµβάσεων των έργων που έχουν υλοποιήσει την τελευταία τριετία. Τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους µε αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία. 2) την λειτουργία πιστοποιηµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO εστιατορίου µε την προσκόµιση πρωτοτύπου ή επικυρωµένου αντιγράφου καταλλήλου πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης. 3) την ύπαρξη αίθουσας για χρήση ως εστιατορίου στην ράµα µε την προσκόµιση της άδειας λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει ή µε ενοικιαστήριο συµβόλαιο ή Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών του ακινήτου ότι υπάρχει συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθούν στον ανάδοχο την και βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου. 4) τα στοιχεία α), β), γ) και δ) του όρου iv καταθέτοντας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Η προσφορά γίνεται αποδεκτή µόνο αν υποβληθεί στην Ελληνική γλώσσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του ΤΕΙ Καβάλας αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο αντιπρόσωπο, νόµιµα εξουσιοδοτηµένο. Μπορεί να αποστέλλεται και µε άλλο τρόπο (ΕΛ.ΤΑ., courier, κλπ) και παραλαµβάνεται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι θα περιέρχεται στην υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη ηµέρα του διαγωνισµού. Ειδικά για το διάστηµα από / οι προσφορές θα αποστέλλονται µόνο στην θυρίδα 1194 του Τ.Ε.Ι. στα ΕΛ.ΤΑ Καβάλας Η προσφορά ισχύει και δεσµεύει τον προσφέροντα αυτήν επί 120 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της διακήρυξης αυτής ή ελλιπής ή όταν αυτή έχει ξέσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 11

12 2.3. Οι σφραγισµένοι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίζονται από την Επιτροπή ιαγωνισµού παρουσία των διαγωνιζοµένων σύµφωνα µε την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω. Εάν η επιτροπή διαγωνισµού κρίνει ότι κάποιος διαγωνιζόµενος δεν πληροί όλους τους όρους και αποκλειστεί από την συνέχεια του διαγωνισµού οι εναποµείναντες κλειστοί φάκελοι δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στον ίδιο ή παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή σε περίπτωση απουσίας του Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Οι λέξεις ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ µε κεφαλαία γράµµατα Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Τα ακριβή στοιχεία του αποστολέα. ε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που δεν υποβάλλονται σύµφωνα µε τα παρακάτω: Ο φάκελος της προσφοράς ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που περιγράφονται παραπάνω υποβάλλεται καλά σφραγισµένος και περιέχει τρεις (3) υποφακέλους, ήτοι: Φάκελος ικαιολογητικών Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς Οι παραπάνω τρεις υποφάκελοι είναι και αυτοί καλά σφραγισµένοι και κάτω από τον τίτλο τους αναγράφουν τα στοιχεία του κυρίως φακέλου. 2.5 Ο φάκελος των ικαιολογητικών περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την διακήρυξη εις διπλούν (πρωτότυπα και µία σειρά αντιγράφων) µε τις ενδείξεις πρωτότυπα και αντίγραφα αντίστοιχα. (Για το περιεχόµενο του φακέλου δικαιολογητικών βλέπε παρακάτω στα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) 2.6 Ο φάκελος της Τεχνικής προσφοράς περιέχει την Τεχνική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο αντίστοιχα και περιλαµβάνει: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ότι έλαβε γνώση όλου του περιεχοµένου της παρούσας διακήρυξης το οποίο αποδέχεται πλήρως και χωρίς καµία επιφύλαξη. Προτεινόµενο πρόγραµµα σίτισης τεσσάρων (4) εβδοµάδων για µεσηµεριανό και βραδινό. Το κάθε γεύµα θα περιλαµβάνει α) πρώτο πιάτο. β) κυρίως πιάτο. γ) σαλάτα εποχής µε δυνατότητα επιλογής µεταξύ νωπής και βραστής και δ) επιδόρπιο. Μελέτη λειτουργίας και οργάνωσης του εστιατορίου Παραστατικά επαγγελµατικής εµπειρίας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της παρούσης Παραστατικά χρηµατοοικονοµικής ικανότητας, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της παρούσης Παραστατικά ποιότητας και υλοποίησης ανάλογων έργων, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ της παρούσης. 2.7 Ο φάκελος της Οικονοµικής προσφοράς περιέχει την Οικονοµική προσφορά εις διπλούν (πρωτότυπη και αντίγραφο της πρωτότυπης) µέσα σε καλά σφραγισµένους φακέλους µε τις ενδείξεις πρωτότυπη και αντίγραφο αντίστοιχα. Η οικονοµική προσφορά δηλώνει ότι ο προσφέρων αναλαµβάνει α) την σίτιση των δικαιούµενων δωρεάν σίτισης σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων ράµας και ιδυµοτείχου για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας για µεσηµεριανό και βραδινό, σύµφωνα µε το ενιαίο εδεσµατολόγιο της τεχνικής του προσφοράς συνολικής αξίας για κάθε σπουδαστή, ίσης µε το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό ηµόσιο για την ηµερήσια σίτισή του, που σήµερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 Ευρώ, συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. β) των σπουδαστών του ΤΕΙ Καβάλας και των Παραρτηµάτων ράµας και ιδυµοτείχου δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση και του 12

13 Προσωπικού του ΤΕΙ Καβάλας συνολικής αξίας ανά γεύµα ίσο µε το ποσό των 3,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντα Φ.Π.Α Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και δεν λαµβάνονται υπόψη. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή εγγράφως ή προφορικώς και λαµβάνονται υπόψη στα σηµεία για τα οποία αυτές ζητήθηκαν Προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές ή θα περιέχουν οποιοδήποτε φάκελο από τους παραπάνω ανοικτούς δε θα γίνονται αποδεκτές. 3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Όλοι οι διαγωνιζόµενοι (φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί, ενώσεις προµηθευτών, κοινοπραξίες προµηθευτών) υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (επί ποινή απαράδεκτου) ποσού ίσου µε το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, µε Φ.Π.Α.(σε ποσοστό 23%), «4.000,00 Χ 5% = ,00» και η οποία θα έχει εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό (άρθρο 25 του Π.. 118/2007). Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.. 118/2007. Η εγγύηση επιστρέφεται σ αυτούς που αποτυγχάνουν στο διαγωνισµό πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει (βλ. επίσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε'): 1. Την ηµεροµηνία έκδοσης. 2. Τον εκδότη. 3. Την υπηρεσία προς την οποίαν απευθύνεται, που είναι το ΤΕΙ Καβάλας. 4. Τον αριθµό της εγγύησης. 5. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 6. Την πλήρη επωνυµία και την /νση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 7. Τον αριθµό της σχετικής διακήρυξης, την ηµεροµηνία και το αντικείµενο του διαγωνισµού. 8. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία πρέπει να είναι τουλάχιστον τριάντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς ήτοι εκατόν πενήντα ηµερολογιακές ηµέρες µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού. 9. Τους όρους ότι: i. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. ii. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό, και ότι θα καταβληθεί µε µονοµερή δήλωσή της µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. iii. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης συµµετοχής, το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. iv. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 10. Η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό Ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται. Προσφορά της οποίας η εγγυητική επιστολή δεν περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία θα απορρίπτεται. Αναγκαία στοιχεία είναι τα ανωτέρω 1, 5, 6, 7, και 9ii. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης πέραν των ανωτέρω αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων. Β) Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού 13

14 Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, i. Έχουν τουλάχιστον τριετή (3 έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην µαζική σίτιση και ετήσιο κύκλο εργασιών από τη µαζική σίτιση τουλάχιστον ενός εκατοµµυρίου ευρώ ( ,00 ) κατά τα τελευταία τρία έτη. ii.α) εν έχει αποκλειστεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς του δηµοσίου β) εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία γ) εν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα κατά την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. δ) εν έχουν επιβληθεί περιορισµοί λειτουργίας της Εταιρείας ή Επιχείρησης iii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα στοιχεία της περ. i σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.. 118/2007, ήτοι : α) Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιµελητήριο β) Επικυρωµένα αντίγραφα των συµβάσεων των έργων που έχουν υλοποιήσει την τελευταία τριετία γ) Αντίγραφα αποσπάσµατος ισολογισµού της επιχείρησης των τριών τελευταίων ετών ή αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων µε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται ότι οι εν λόγω φορολογικές δηλώσεις είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί στην αρµόδια εφορία. Γ) i) Πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο καταλλήλου πιστοποιητικού από διαπιστευµένο φορέα του Εθνικού Συστήµατος ιαπίστευσης από το οποίο να αποδεικνύεται η λειτουργία τουλάχιστον για ένα έτος εστιατορίου µαζικής σίτισης πιστοποιηµένου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO ii) Άδεια λειτουργίας εστιατορίου εάν υπάρχει, ή ενοικιαστήρια συµβόλαια ή Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν. 1599/96 των ιδιοκτητών των ακινήτων ότι υπάρχει συµφωνία ενοικίασης µε τον υποψήφιο ανάδοχο αίθουσας τουλάχιστον 210 τ.µ. που να είναι κατάλληλη για χρήση ως εστιατόριο σε κεντρικό σηµείο της ράµας και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιµο να παραδοθεί στον ανάδοχο την και βεβαίωση από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχίας περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση εστιατορίου. ) Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής στην οποία: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στις περιπτώσεις (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 καταστάσεις Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.. 118/2007 Αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµό οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους νοµίµους εκπροσώπους των. Ε) Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στον διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν, µε βεβαίωση 14

15 παραλαβής ή σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α'290), θα υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται, σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 6 του Π..118 / ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν δε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007. (3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Η απόδειξη της εγγραφής αυτής στο επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο θα γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρ. 25 παρ. 3 του Π.. 346/98, κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένοι. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ ΑΠΑ (1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν σε Έλληνες και αλλοδαπούς πολίτες, 15

16 (2) Πιστοποιητικό της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). (3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007. (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια διοικητική αρχή, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον διαγωνισµό επιχείρησης. Προκειµένου για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών, αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου (βλ. άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την προσκοµιδή µαζί µε την προσφορά των εξής δικαιολογητικών: α) πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ. 2 Π.. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου. Και οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1 3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ (1) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου εκδόσεως του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 28 Αυγούστου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4139/2012 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Π Α Ρ Ο Χ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ Τ Ω Ν Φ Ο Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΛΑΚΚΩΝ ΕΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 2014-2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α Α:ΩΝ8Σ46914Κ-5Μ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ. /ΝΣΗ Περιφερειακή οδός ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2014 Τρικάλων ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Μπούτλα ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 909 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 9. Την αριθ. 19 / 11-09-2014 ( θέµα 12 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. 9. Την αριθ. 19 / 11-09-2014 ( θέµα 12 ο ) πράξη της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ. που αφορά την Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Α Α: ΩΞΘΗ4691Ο8-Ρ0Κ /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Καβάλα 23/09/2014 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα