Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)"

Transcript

1 ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο : α) ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.Γ. 3334/1955 "πεξί κεηαθνξάο αγαζψλ επί θνκίζηξσ δηα θνξηεγψλ ηξηηξφρσλ απηνθηλήησλ θαη ηξνπνπνηήζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο δηαηάμεσλ αλαθεξνκέλσλ εηο ζέκαηα ηεο Γεληθήο Γηεπζχλζεσο Μεηαθνξψλ" (ΦΔΚ 237/Α/1955) θαη β) ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 2 ηνπ Ν.Γ. 511/1970 "πεξί ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ πγξψλ θαπζίκσλ, ζηαζκψλ απηνθηλήησλ, πιπληεξίσλ απηνθηλήησλ θαη πεξί θπθινθνξηαθήο ζπλδέζεσο εγθαηαζηάζεσο κεηά ησλ νδψλ" (ΦΔΚ 91/Α/1970). 2. Σελ Τ 79/ΦΔΚ 413 η. Β'/84 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ "αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ". 3. Σελ 683/1984 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, θαηφπηλ πξνηάζεσο ησλ Τπνπξγψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη πγθνηλσληψλ θαη ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, απνθαζίδνπκε: ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξνλ 1 : Οξηζκνί Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ νη παξαθάησ φξνη έρνπλ ηελ αθφινπζε ζεκαζία: α) "Πξαηήξην" είλαη ε εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ κε πγξαέξην (LPG) ησλ νδηθψλ νρεκάησλ. β) "Μηθηφ Πξαηήξην" είλαη ε εγθαηάζηαζε πνπ ιεηηνπξγεί κε ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ κε πγξαέξην θαη κε βελδίλε - πεηξέιαην ησλ νδηθψλ νρεκάησλ. γ) "Πεξίγξακκα Πξαηεξίνπ" είλαη ε νξηαθή γξακκή πεξίθξαμεο ηνπ πξαηεξίνπ, ζπκπιεξσκέλε κε ηε λνεηή γξακκή πεξίθξαμεο ηεο πξφζνςεο ηνπ νηθνπέδνπ, παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο.

2 δ) "Βηνκεραληθή δψλε" είλαη απηή πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο ΔΣΒΑ. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ λνκνχ Αηηηθήο ηέηνηα δψλε είλαη εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο ράξηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 84/1984 "πεξί ίδξπζεο, επέθηαζεο, εθζπγρξνληζκνχ, ζπγρψλεπζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο βηνκεραληψλ, βηνηερληψλ θαη απνζεθψλ κέζα ζηα φξηα ηνπ επεηξσηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο, θαη ησλ λεζηψλ αιακίλαο θαη Αίγηλαο" (ΦΔΚ 33/Α/1984), θη φπνπ, βάζεη απηνχ, επηηξέπεηαη ε ίδξπζε λέαο βηνκεραλίαο, βηνηερλίαο γηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε - πεξηνρέο (ΔΜ) θαη (ΔΟ). ``Βηνκεραληθφ ή Βηνηερληθφ Πάξθν`` είλαη ην νξηδφκελν απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ πεξηπη. β θαη γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.2545/1997 (Α 254) (πξνζζ. ηνπ κέζα ζε εδαθ. απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). ε) ``Λεθαλνπέδην Αηηηθήο`` είλαη ε επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο φπσο απηή νξίδεηαη απφ ην άξζξν 1, παξ. 1 ηνπ λ.1515/1985 (Α' 18) (αληηθ. ηεο πεξ. ε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). ζη) Γηαρσξηζηηθφο ηνίρνο: είλαη ν ηχπνο ηεο θαηαζθεπήο φπνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά είλαη άθαπζηα. Ο ηνίρνο απηφο βξίζθεηαη κέζα ζην πεξίγξακκα ηνπ πξαηεξίνπ. Δάλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξαηεξίνπ, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν ε) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, θαη άιισλ ζηνηρείσλ, νηθνδνκηθψλ ή κε εθηφο ηνπ πξαηεξίνπ, παξεκβιεζεί δηαρσξηζηηθφο ηνίρνο, νη θαζνξηδφκελεο ζην άξζξν 4 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο εμσηεξηθέο απνζηάζεηο αζθαιείαο είλαη δπλαηφ λα κεησζνχλ. ' απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ φηη ην νιηθφ κήθνο ηνπ ζπληνκφηεξνπ δξφκνπ (παξαθακπηήξηνο ηνπ ηνίρνπ) απφ ηπρφλ ζεκείν δηαξξνήο πγξαεξίνπ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη άιινπ ζηνηρείνπ εθηφο ηνπ πξαηεξίνπ, δελ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηηο αληίζηνηρεο απνζηάζεηο αζθαιείαο. Η ειάρηζηε απφζηαζε κεηαμχ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ θαη δεμακελήο νξίδεηαη ζε 2 κέηξα θαη κεηαμχ απηνχ θαη άιινπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηνηρείνπ ηνπ πξαηεξίνπ ζε 5 κέηξα (βιέπε ζρήκα 1). Σν χςνο ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ θαζνξίδεηαη, αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ, ραξάζζνληαο κηα επζεία κε αθεηεξία 1 κέηξν απφ ην πςειφηεξν ζεκείν πηζαλήο δηαξξνήο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζηνηρείνπ θαη θαηάιεμε επί ηνπ εδάθνπο ζε νξηδφληηα απφζηαζε ίζε κε ηελ απφζηαζε αζθαιείαο γηα ην άιιν δηαρσξηδφκελν ζηνηρείν, ζχκθσλα κε ην θαησηέξσ ζρήκα 1. (Ακολοςθεί σήμα 1) Δπηηξέπνληαη κέρξη δχν δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη γηα θάζε πεξίπησζε, ηνπνζεηνχκελνη είηε απέλαληη είηε ππφ γσλία κεηαμχ ηνπο (αληηθ. ηεο πεξ. ζη απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). δ) (Καηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ) ("Πξνζσξηλή δψλε αζθάιεηαο" θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ηεο δεμακελήο πγξαεξίνπ ηνπ πξαηεξίνπ, είλαη εθείλε πνπ ζπλίζηαηαη απφ ηνλ φγθν ηνπ ρψξνπ πνπ νξίδεηαη απφ επηθάλεηα θάζεησλ θπιίλδξσλ αθηίλαο έμη (6) κέηξσλ, νη άμνλεο ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζηα ζεκεία ηνπ ζηνκίνπ πιήξσζεο ηεο δεμακελήο θαη ηνπ ζηνκίνπ παξνρήο βπηηνθφξνπ νρήκαηνο θαη ηνπ νπνίνπ ην θάησ ηκήκα εθάπηεηαη ζην έδαθνο, θαη ην πάλσ απέρεη ηξία (3) κέηξα απφ

3 απηφ. Η παξαπάλσ πεξηνρή δηαγξακκίδεηαη εκθαλψο ζην έδαθνο, φπσο θαίλεηαη ζην ζρεηηθφ δηάγξακκα ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ). δ(ε) Υαξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξαηεξίνπ είλαη: αα) Σν θέιπθνο ηεο(ησλ) δεμακελήο(ψλ) πγξαεξίνπ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ δηαρσξηζηηθνχ ηνίρνπ, ιακβάλεηαη σο ραξαθηεξηζηηθφ ζεκείν ην ζηφκην ηνπ ζσιήλα εμαγσγήο ηεο βαιβίδαο αζθαιείαο (βιέπε ζρήκα 1). ββ) Σν/ηα ζεκείν(α) (ζηφκηα) πιήξσζεο ηεο/ησλ δεμακελήο(ψλ) πγξαεξίνπ. γγ) Σν πεξίβιεκα ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο. δδ) Οη αληιίεο θαη ν ζπκπηεζηήο πγξαεξίνπ (αλαξηζκήζεθε ζε δ θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). Άξζξν 2 Υσξνηαμηθή ζέζε πξαηεξίνπ Η εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίνπ επηηξέπεηαη: α) ε βηνκεραληθέο δψλεο ή βηνκεραληθφ ή βηνηερληθά πάξθα, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε δ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ζε δψλεο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 1650/1986 πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθή ή θχξηα ρξήζε ηε βηνκεραλία θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξηνρή ή δψλε πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο κε απνθιεηζηηθή ή θχξηα ρξήζε ηε βηνκεραλία ή ηε βηνηερλία. β) ε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο, εθφζνλ δελ απαγνξεχεηαη απφ άιιεο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (αληηθ. ηνπ άξζξνπ 2 απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). (Με ηην παπ. 2 ηος άπθπος 2 ηος Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α οπίζεηαι όηι : Η Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 28780/1402/1987 (Γ' 514) θαζψο θαη νη απνθάζεηο Ννκαξρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2, παξ. β) ηνπ Π.Γ. 595/1984, φπσο ίζρπαλ πξηλ ηξνπνπνηεζνχλ κε ην παξφλ Γηάηαγκα, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ). Άξζξνλ 3 : Πξνυπνζέζεηο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο 1. Η ίδξπζε πξαηεξίνπ ή κηθηνχ πξαηεξίνπ ζηηο ζέζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν, επηηξέπεηαη εθ' φζνλ πιεξνχληαη θαη νη παξαθάησ φξνη: α) Οη δψλεο επηβξάδπλζεο ή επηηάρπλζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ηνπ πξαηεξίνπ δελ εθηείλνληαη ζηελ είζνδν ή ηελ έμνδν ζρνιείσλ, εθθιεζηψλ, λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ, θηλεκαηνγξάθσλ ή ζεάηξσλ, κνλίκσλ

4 εγθαηαζηάζεσλ αζιεηηθψλ θέληξσλ θαη ζηξαηνπέδσλ. β) ε ζέζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε θακππιφηεηα ή αλαζηξνθή θιίζεο δξφκσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη νξαηφηεηα απφ απφζηαζε 200 κ., 150 κ., θαη 70 κ., γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξαηεξίσλ επί εζληθψλ, επαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξφκσλ αληηζηνίρσο, θαη' επζεία γξακκή απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηεο εηζφδνπ ή ηεο εμφδνπ ηνπ πξαηεξίνπ θαη κέρξη ηελ ηνκή ηεο επζείαο απηήο κε ηνλ άμνλα ηεο πιεζηέζηεξεο πξνο ην πξαηήξην ισξίδαο θπθινθνξίαο ηνπ δξφκνπ. γ) Η απφζηαζε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ πξαηεξίνπ απέρεη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην πεξίγξακκα άιινπ πξαηεξίνπ πγξαεξίνπ ή κηθηνχ πξαηεξίνπ ηνπιάρηζηνλ 500 κ, ηεο απφζηαζεο απηήο κεηξνχκελεο πξνο θάζε θαηεχζπλζε (αθηηληθά) θαη επί νξηδνληίνπ επηπέδνπ πξνβνιήο. Δπί ηεο απηήο πιεπξάο ηνπ δξφκνπ, ν άμνλαο ζπκκεηξίαο ηεο λεζίδαο ηνπ πξαηεξίνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε απφζηαζεο απφ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο άιινπ πξαηεξίνπ ή κηθηνχ πξαηεξίνπ κεγαιχηεξε απφ: αα) κ γηα ηελ πεξίπησζε εζληθψλ δξφκσλ ββ) κ γηα ηελ πεξίπησζε επαξρηαθψλ δξφκσλ γγ) κ. γηα ηελ πεξίπησζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δξφκσλ - (Η πεξίπησζε γ πνπ είρε θαηαξγεζεί απφ ηελ πεξ. Α εδ.ε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 327/92, ΦΔΚ-163 Α, επαλαθέξεηαη ζε ηζρχ αλαδηαηππνχκελε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). (Με τις παρ. 4 και 5 τοσ άρθροσ 11 τοσ Ν. 3897/10, ΦΕΚ-208 Α/ , ορίζεται ότι : 4. Από ηην έναπξη ιζσύορ ηος παπόνηορ νόμος καηαπγούνηαι οι διαηάξειρ για ηιρ πάζηρ θύζεωρ αποζηάζειρ για ηην ίδπςζη ππαηηπίος ςγπών καςζίμων, ςγπαεπίος (LPG) μικηού και αμιγούρ, από άλλο ππαηήπιο καςζίμων, νόμιμα ιδπςμένο ή ςπό ίδπςζη ηόζο αςηέρ πος μεηπώνηαι ακηινικά όζο και αςηέρ πος μεηπώνηαι καηά μήκορ ηος άξονα ηηρ οδού, όπωρ αςηέρ αναθέπονηαι ζηην παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 4 και ζηην παπάγπαθο 2 ηος άπθπος 27 ηος π.δ.118/2006, καθώρ και ζηην παπάγπαθο 1γ ηος άπθπος 3 ηος π.δ. 595/1984, όπωρ κάθε θοπά ιζσύει, διαηηποςμένων ηων αποζηάζεων ηηρ παπαγπάθος 1ε ηος άπθπος 5 ηος β.δ. 465/1970 όπωρ ιζσύει. 5. Ενηόρ ηος πεπιγπάμμαηορ λειηοςπγούνηορ ππαηηπίος ςγπών καςζίμων επιηπέπεηαι η εγκαηάζηαζη διανομέων πεπιεζμένος θςζικού αεπίος (CNG) για ηη σπήζη ηος CNG ζηην κίνηζη ηων αςηοκινήηων οσημάηων, καθώρ και ηος λοιπού απαιηούμενος ζσεηικού εξοπλιζμού, εθόζον πληπούνηαι οι όποι και οι πποϋποθέζειρ πος ηίθενηαι από ηο β.δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150 Α ) ή π.δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303 Α ), όπωρ έσοςν ηποποποιηθεί με ηο π.δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119 Α ), καθώρ και οι όποι και πποϋποθέζειρ πος ηίθενηαι με ηην ςπ απιθμόν Οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155 Β ) Υποςπγική Απόθαζη, όπωρ ιζσύοςν ). δ) (Καηαξγήζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ) (Σν θείκελν είρε σο εμήο : Πξνθεηκέλνπ γηα κηθηφ πξαηήξην, φηαλ ν άμνλαο ζπκκεηξίαο ηεο λεζίδαο απηνχ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο ηεο λεζίδαο άιινπ κηθηνχ πξαηεξίνπ ή πξαηεξίνπ βελδίλεο πεηξειαίνπ, επί ηεο απηήο πιεπξάο ηνπ δξφκνπ, κεγαιχηεξεο απφ : αα) κ. γηα ηελ πεξίπησζε εζληθψλ δξφκσλ. ββ) κ. γηα ηελ πεξίπησζε επαξρηαθψλ δξφκσλ θαη γγ) 500 κ. γηα ηελ πεξίπησζε δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ δξφκσλ). ε) ε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ησλ 200 κ., 150 κ θαη 70 κ γηα ηηο πεξηπηψζεηο

5 πξαηεξίσλ, επί εζληθψλ, επαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξφκσλ αληίζηνηρα απφ ην ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ αμφλσλ ηνπ πξν ηνπ πξαηεξίνπ δξφκνπ κε ηνλ άμνλα άιινπ δξφκνπ ή απφ ηελ αξρή ή ην ηέξκα ηεο δηάηαμεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ζηαζκψλ δηνδίσλ θαη πιαηπζκάησλ (PARKING). "Οη απνζηάζεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο ζπλάληεζεο ηεο νδνχ κε ζηδεξνδξνκηθή γξακκή. Οη απνζηάζεηο απηέο ζε πεξίπησζεο δηακφξθσζεο ηζφπεδσλ ή αληζνπέδσλ θφκβσλ ηζρχνπλ γηα ηηο δχν πιεπξέο ηεο νδνχ θαη κεηξηνχληαη απφ ηνπ ζεκείνπ ηεο νδνχ πνπ αιιάδεη ε δηαηνκή απηήο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ θφκβνπ. ε πεξηπηψζεηο απιψλ ζπκβνιψλ νη απνζηάζεηο ηζρχνπλ γηα ηελ πιεπξά ηεο νδνχ πνπ είλαη ζπκβνιή θαη κεηξηέηαη φπσο νξίδεη ην πξνεγνχκελν εδάθην". (πξνζζ. απφ ηελ παξ. 1 άξζξ. 14 Π.Γ. 143/1989 (ΦΔΚ 69 Α'). ζη) ε απφζηαζε φρη κηθξφηεξε ησλ 200κ., 100 κ., θαη 50 κ. γηα ηηο πεξηπηψζεηο πξαηεξίσλ επί εζληθψλ, επαξρηαθψλ θαη δεκνηηθψλ ή θνηλνηηθψλ δξφκσλ αληίζηνηρα, απφ ην άθξν ηερληθνχ έξγνπ ηνπ δξφκνπ, πνπ παξεκπνδίδεη ηε δηαπιάηπλζε ηνπ δξφκνπ. Οηαλ ε δηαπιάηπλζε ηνπ δξφκνπ, είλαη δπλαηή θαηά ηελ θξίζε ηεο αξκνδίαο γηα ην δξφκν ππεξεζίαο, ε ζρεηηθή δαπάλε βαξχλεη ηνλ πξαηεξηνχρν. 2. Η θπθινθνξηαθή ζχλδεζε ηνπ πξαηεξίνπ κεηά ηνπ πξν απηνχ δξφκνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα ζρεδηαγξάκκαηα δηακφξθσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζχλδεζεο ηνπ πξαηεξίνπ θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 4 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 6, ζην άξζξν 7 θαζψο θαη ζηηο παξ. 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Β.Γ. 465/1970 (ΦΔΚ 150/Α/1970) φπσο νη δηαηάμεηο απηέο θάζε θνξά ηζρχνπλ κε εμαίξεζε ηελ απφζηαζε ηεο λεζίδαο ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ απφ ην άθξν ηνπ δξφκνπ ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο. Άξζξν 4 Απνζηάζεηο αζθαιείαο Γηαθξίλνληαη δχν (2) θαηεγνξίεο απνζηάζεσλ αζθαιείαο: Δζσηεξηθέο απνζηάζεηο αζθαιείαο, ήηνη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαηεξίνπ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ πξαηεξίνπ. Οη απνζηάζεηο απηέο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο ηηκέο ησλ θαησηέξσ πηλάθσλ 1 θαη 2. Πίλαθαο 1 Απφζηαζε θάζε δεμακελήο πγξαεξίνπ ζε κέηξα Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ πξαηεξίνπ Απφζηαζε απφ ην θέιπθνο ηεο δεμακελήο (κ)

6 Απφ ην πεξίγξακκα (φξην ηδηνθηεζίαο) ηνπ πξαηεξίνπ, θαη ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ θηηξίνπ πσιήζεσλ 10 Απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ησλ ινηπψλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ πξαηεξίνπ θαη ζηαζεξέο πεγέο έλαπζεο 10 Απφ ην πεξίβιεκα ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο 10 Πίλαθαο 2 Απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαηεξίνπ (κ) ηνηρείν (1) (2) (3) (4) ηεο Πεξίγξακκα Πεξίβιεκα εκείν Αληιίεο θαη εγθαη/ζεο πξαηήξηνπ ζπζθεπψλ πιήξσζεο ζπκπηεζηέο θηίξην πξαη. δηαλνκήο δεμακελήο πγξαεξίνπ & ζηαζεξέο (ψλ) πεγέο έλαπζεο (1) (2) (3) (4) (Με ηην παπ. 3δ ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α/ , οπίζεηαι όηι : «δ. Οη απνζηάζεηο αζθαιείαο ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 595/1984, φπσο ηζρχεη, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη εθεμήο θαη απηέο απφ ηηο ζπζθεπέο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, νξίδνληαη ζε πέληε κέηξα (5,00 κ.)»). 2. Δμσηεξηθέο απνζηάζεηο αζθαιείαο, ήηνη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ

7 ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαηεξίνπ θαη ζηνηρείσλ ή θαηαζθεπψλ εθηφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ πξαηεξίνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξαηεξίνπ πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ: α) απφ ηνλ άμνλα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ 30 κ. β) απφ ην πιεζηέζηεξν ζεκείν ηνπ άθξνπ απηνθηλεηφδξνκνπ ή εζληθνχ δξφκνπ 30 κ. Η απφζηαζε απηή θαζνξίδεηαη ζε 20 κέηξα πξνθεηκέλνπ πεξί πξαηεξίνπ πνπ βξίζθεηαη κέζα ζε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. γ) απφ ζηάζε ιεσθνξείνπ ή άιινπ ζπγθνηλσληαθνχ κέζνπ 30 κ. δ) [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] δα) Απφ θαηνηθίεο, απηνηειή θηίξηα γξαθείσλ ή εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, 25 κέηξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη κέζα ζε πεξηνρή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν α) ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαη ην πεξίγξακκά ηνπ δελ βξίζθεηαη ζηα φξηα ηεο πεξηνρήο απηήο κε πεξηνρή εθηφο ζρεδίνπ πφιεο ΑΝΣΙΚ. Απφ ΣΗΝ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 ΣΟΤ Π.Γ. 282/99, ΦΔΚ-242 Α [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] δβ) ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη εθηφο ζρεδίνπ πφιεο, 30 κ. απφ απηνηειή θηίξηα γξαθείσλ ή εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη 50 κ. απφ λφκηκα αλεγεξζείζεο θαηνηθίεο, [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] δγ) ηελ πεξίπησζε πνπ ην πξαηήξην βξίζθεηαη ζηα φξηα πεξηνρήο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ παξάγξαθν α ηνπ άξζξνπ 2) ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο θαη ζε επαθή κε πεξηνρή πνπ είλαη εθηφο ζρεδίνπ, ηφηε γηα ηηο πιεπξέο ηνπ πξαηεξίνπ πνπ είλαη ζε επαθή κε ηελ πεξηνρή απηή, ηζρχνπλ νη απνζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην δβ) ΑΝΣΙΚ. Απφ ΣΗΝ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 1 ΣΟΤ Π.Γ. 282/99, ΦΔΚ-242 Α [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] ε) απφ ηα ζχλνξα ησλ νηθνπέδσλ παηδηθψλ ζηαζκψλ, ζρνιείσλ, θαηαζθελψζεσλ, πεξηθξαγκέλσλ ρψξσλ άζιεζεο, ζσθξνληζηηθψλ ηδξπκάησλ, λεθξνηαθείσλ θαη ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ εηδψλ θαζψο θαη απφ ηα φξηα ησλ θηηξίσλ ή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελνξηαθψλ λαψλ, θηλεκαηνγξάθσλ, ζεάηξσλ, θέληξσλ δηαζθέδαζεο, θιεηζηψλ γπκλαζηεξίσλ, δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ ή ηξαίλσλ θαη αεξνδξνκίσλ [Αξρή Σξνπνπνίεζεο]80 κ.- ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΑΠΟΣΑΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦ. Δ ΣΗ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 4 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ ΑΡΘ. 11 ΣΟΤ Ν. 3897/10, ΦΔΚ-208 Α/ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] ζη) απφ γήπεδα ρσξεηηθφηεηαο πάλσ απφ ρίιηα (1000) άηνκα, λνζειεπηηθά ηδξχκαηα, ζηξαηφπεδα, εξγνζηάζηα ή ρψξνπο απνζήθεπζεο ή πψιεζεο εχθιεθησλ, εθξεθηηθψλ ή ηνμηθψλ πιψλ, δαζψλ ή δαζηθψλ εθηάζεσλ ραξαθηεξηζκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο 150 κ. δ) απφ αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, ηελ απφζηαζε πνπ νξίδεηαη απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ δφκεζε ζηνπο ρψξνπο απηνχο (αληηθ. ηνπ άξζξνπ 4 απφ ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). Άξζξν 5 : Μηθηά πξαηήξηα 1. ηα κηθηά πξαηήξηα ηεξείηαη απφζηαζε 10 κ. ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ:

8 α) ηνπ θειχθνπο ησλ δεμακελψλ πγξαεξίνπ θαη βελδίλεο πεηξειαίνπ (αληηθ. ηεο πεξ. α απφ ην άξζξν 5 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). β) ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ θαη ησλ αληιηψλ βελδίλεο - πεηξειαίνπ. γ) ησλ δεμακελψλ ηεο κηαο εγθαηάζηαζεο θαη ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο ηεο άιιεο εγθαηάζηαζεο. (Με ηην παπ. 3δ ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α/ , οπίζεηαι όηι : «δ. Οη απνζηάζεηο αζθαιείαο ησλ πηλάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ π.δ. 595/1984, φπσο ηζρχεη, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη εθεμήο θαη απηέο απφ ηηο ζπζθεπέο δηαλνκήο θπζηθνχ αεξίνπ, νξίδνληαη ζε πέληε κέηξα (5,00 κ.)»). 2. ηα κηθηά πξαηήξηα απαγνξεχεηαη γεληθψο ε ρξήζε ρεηξνθίλεησλ αληιηψλ παξνρήο κείγκαηνο βελδίλεο κε νξπθηέιαην. 3. Γεληθψο ηα κηθηά πξαηήξηα, εθηφο απφ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ησλ θεηκέλσλ εθάζηνηε δηαηάμεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία πξαηεξίσλ βελδίλεο πεηξειαίνπ ζε φζα ζεκεία δελ αληίθεηληαη ζην παξφλ δηάηαγκα. Άξζξν 6 πλέπεηεο κείσζεο απνζηάζεσλ αζθαιείαο 1. Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν νη απνζηάζεηο αζθαιείαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο ειαηησζνχλ, ζπζηήλεηαη απφ ηνλ νηθείν λνκάξρε επηηξνπή φκνηαο ζχλζεζεο κε εθείλε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 25, ε νπνία κεηά απφ απηνςία, πξνηείλεη, κε πιήξε αηηηνιφγεζε, ηελ νξηζηηθή αλάθιεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαηεξίνπ ρνξεγνχκελεο εηήζηαο πξνζεζκίαο πξνο κεηεγθαηάζηαζή ηνπ, ή ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζζέησλ κέηξσλ αζθαιείαο (φπσο ελίζρπζε ησλ κέηξσλ ππξνπξνζηαζίαο, ηνπνζέηεζε δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, θ.ι.π.), εληφο πξνζεζκίαο πνπ ε ίδηα επηηξνπή νξίδεη αλάινγα κε ηηο εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο αλαθαιείηαη πξνζσξηλά ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαηεξίνπ. Σα αλσηέξσ θνηλνπνηνχληαη κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε ζηνλ ελδηαθεξφκελν. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξφζζεησλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη αθνχ δηαπηζησζεί κεηά απφ δεχηεξε απηνςία φηη απηά έγηλαλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο επηηξνπήο, ρνξεγείηαη κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε, λέα άδεηα ιεηηνπξγίαο ηζρχνο δέθα (10) εηψλ αλαλενχκελε αλά δεθαεηία θαηά ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο. Δθφζνλ εληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξνζσξηλήο αλάθιεζεο ηεο αδείαο δελ έρνπλ πινπνηεζεί ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ έρεη ππνδείμεη ε Δπηηξνπή, αλαθαιείηαη νξηζηηθά κε απφθαζε ηνπ λνκάξρε ε άδεηα ιεηηνπξγίαο. 2. Γηα ηα κηθηά πξαηήξηα, αλ ειαηησζνχλ νη απνζηάζεηο ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο, αλαθαιείηαη πξνζσξηλά κεηά ηελ πάξνδν ηεο θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζεζκίαο, ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ πξαηεξίνπ. H αλάθιεζε απηή αθνξά κφλν ηελ εγθαηάζηαζε δηαλνκήο πγξαεξίνπ, φπνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Σν πξαηήξην βελδίλεο- πεηξειαίνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί εθφζνλ δελ αληίθεηηαη ζηηο

9 θείκελεο δηαηάμεηο. 3. Οη ιεπηνκέξεηεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (αληηθ. ηνπ άξζξνπ 6 απφ ην άξζξν 6 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Β' ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Άξζξν 7 : Δγθαηαζηάζεηο θαη κεραληζκνί πξαηεξίνπ. Σν πξαηήξην έρεη απαξαίηεηα ηηο παξαθάησ εγθαηαζηάζεηο θαη κεραληζκνχο: [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] 1. Μία (1) ή δχν (2) ππφγεηεο ή επηρσκαησκέλεο δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη παξνρήο πγξαεξίνπ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο εθάζηεο φρη κηθξφηεξεο ησλ 2 θπβηθψλ κέηξσλ θαη κέρξη 60 θπβηθψλ κέηξσλ ζπλνιηθά. ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο δχν δεμακελψλ, απηέο πξέπεη λα είλαη ηεο ίδηαο ρσξεηηθφηεηαο θαη ησλ ίδησλ δηαζηάζεσλ θαη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο επί ηνπ απηνχ νξηδφληηνπ επηπέδνπ ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 7 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3 α ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α/ Δίρε ηξνπνπνηεζεί απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] 2. Σηο απαξαίηεηεο ειεθηξνθίλεηεο αληιίεο πγξαεξίνπ γηα ηηο ζπζθεπέο δηαλνκήο. Μπνξεί επίζεο λα έρεη θαη έλαλ ειεθηξνθίλεην ζπκπηεζηή πγξαεξίνπ επηβνεζεηηθά γηα ηε κεηάγγηζε πγξαεξίνπ απφ ην βπηηνθφξν φρεκα ζηηο δεμακελέο ηνπ πξαηεξίνπ ή κεηαμχ ησλ δεμακελψλ ηνπ πξαηεξίνπ (αληηθ. ηεο παξ. 2 απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 3. Μέρξη 3 (ηξεηο) ην πνιχ ζπζθεπέο (κνλέο ή δηπιέο) δηαλνκήο πγξαεξίνπ (αληηθ. ηεο παξ. 3 απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 4. σιελψζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ πγξαεξίνπ. 5. Σηο απαξαίηεηεο βνεζεηηθέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. (Με ηην παπ. 3 ε ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α, οπίζεηαι όηι : «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ κε ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 18m 3 θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»).

10 Άξζξν 8 Γεμακελέο πγξαεξίνπ 1. Οη δεμακελέο είλαη κέρξη δχν (2), ππφγεηεο ή επηρσκαησκέλεο, νη νπνίεο ππνινγίδνληαη, θαηαζθεπάδνληαη θαη δνθηκάδνληαη ζχκθσλα κε Αλαγλσξηζκέλν Καλνληζκφ Γνρείσλ ππφ πίεζε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη δηαηάμεηο ηεο Τ.Α /Φ17.4/373/1993 (Β' 673), ``Θέζπηζε θαλνληζκνχ γηα ηελ αζθαιή θαηαζθεπή θαη θπθινθνξία ησλ δνρείσλ πίεζεο θαη ζπζθεπψλ αεξίνπ``. Αλαγλσξηζκέλνο Καλνληζκφο είλαη ν ζρεηηθφο Δζληθφο Καλνληζκφο, ή ζρεηηθφ πξφηππν ΔΛΟΣ, ή ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ Πξφηππν ηεο ΔΔ. ε πεξίπησζε δχν δεμακελψλ, πξέπεη λα είλαη θαη νη δχν ππφγεηεο ή θαη νη δχν επηρσκαησκέλεο. [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] Κάζε δεμακελή, ρσξεηηθφηεηαο 9m 3 ή κεγαιχηεξε, πξέπεη λα έρεη κέρξη δχν (2) αλζξσπνζπξίδεο ΑΝΣΙΚ. ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟΤ ΔΓΑΦΙΟΤ ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3γ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α/ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] 2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7, θάζε κηα απφ ηηο δεμακελέο πξέπεη λα έρνπλ: [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] α) ειάρηζηε ρσξεηηθφηεηα 2 θπβηθά κέηξα ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΔΡ. α ΣΗ ΠΑΡ. 2 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 8 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 3β ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α/ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] β) Μέγηζηε ρσξεηηθφηεηα 60 κ3, γ) Δηδηθή επηθάιπςε απφ αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ γηα πξνζηαζία ηνπο απφ ηε δηάβξσζε.`` 3. Κάζε δεμακελή πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηα παξαθάησ εμαξηήκαηα: α) Με έλα (1) θαηάιιειν φξγαλν κέηξεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ πγξνχ πγξαεξίνπ ηεο δεμακελήο (φξγαλν έλδεημεο επί ηνηο εθαηφ (%) φγθνπ ή/θαη δείθηεο ζηάζκεο). β) Με έλα (1) δείθηε κεγίζηεο ζηάζκεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο κεγίζηεο επηηξεπφκελεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ. Ο δείθηεο απηφο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλαλ κφληκν ζσιήλα εζσηεξηθήο δηακέηξνπ έμη θαη κηζφ (6,5) ρηιηνζηψλ ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε κηα βαιβίδα ειέγρνπ, δηαηνκήο ην πνιχ δχν (2) ηεηξαγσληθψλ ρηιηνζηψλ. Ο ζσιήλαο απηφο πξέπεη λα εθηείλεηαη κέζα ζηε δεμακελή θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην άθξν ηνπ λα εθάπηεηαη κε ηελ επηθάλεηα ηνπ πγξνχ φηαλ ε δεμακελή είλαη γεκάηε ζε πνζνζηφ νγδφληα πέληε ζηα εθαηφ (85%) ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο. O παξαπάλσ δείθηεο κέγηζηεο ζηάζκεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε έλα φξγαλν ειέγρνπ ππεξπιήξσζεο ηεο δεμακελήο, ην νπνίν δίλεη εηδνπνίεζε (ερεηηθφ θαη θσηεηλφ ζήκα) φηαλ ν φγθνο ηνπ πγξνχ πγξαεξίνπ θαηαιάβεη ην 85% ηνπ νιηθνχ φγθνπ ηεο δεμακελήο θαη φηαλ θζάζεη ην 90% θιείλεη απηφκαηα ηελ ηειερεηξηδφκελε βάλα πιήξσζεο ηεο δεμακελήο. γ) Με έλα (1) ζχζηεκα κηαο ή πεξηζζνηέξσλ αλαθνπθηζηηθψλ βαιβίδσλ πίεζεο (αζθαιηζηηθέο βαιβίδεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ειαηήξην. Οη βαιβίδεο απηέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηα θαζνξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο σο ηεο ΚΤΑ

11 Γ3/14858/93 (Β' 477), ``Καζνξηζκφο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ δηακφξθσζεο, ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο, αζθαινχο ιεηηνπξγίαο θαη ππξνπξνζηαζίαο εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο, εκθηάισζεο, δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο πγξαεξίνπ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε απηνχ ζε βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο``. δ) Με βαιβίδεο (βάλεο) δηαθνπήο θαη βαιβίδεο δηαθνπήο έθηαθηεο αλάγθεο. πγθεθξηκέλα, φιεο νη ζπλδέζεηο ηεο δεμακελήο κε είζνδν ή έμνδν πγξαεξίνπ απ' απηή (πιήξσζε δεμακελήο, παξνρή πξνο αληιίεο, αέξηα θάζε επηζηξνθήο απφ αληιίεο θαη απφ ιηηξνκεηξεηέο), πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε ρεηξνθίλεηεο σο επίζεο θαη κε ηειερεηξηδφκελεο βάλεο. Οη ηειερεηξηδφκελεο βάλεο κπνξεί λα θιείλνπλ είηε απηφκαηα είηε απφ θνκβίν έθηαθηεο αλάγθεο. Δπί πιένλ, πξέπεη λα εθαξκφδνληαη θαη ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο θαη ηεο ΚΤΑ Γ3/14858/93. ε) Με κία (1) βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζην ζεκείν ζχλδεζεο ηνπ ζσιήλα πιήξσζεο ηεο δεμακελήο κε πγξαέξην. Βαιβίδεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο πάλσ ζηε δεμακελή θαη ζε χςνο κηθξφηεξν ηεο κεγαιχηεξεο ζηάζκεο ηνπ πγξνχ, είλαη ραιχβδηλεο, έρνπλ εζσηεξηθά κέξε απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζηε δηάβξσζε θαη είλαη θαηάιιειεο γηα πξνπάλην. Οη βαιβίδεο είλαη θαηάιιειεο γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) bar. Βαιβίδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα θαηαζθεπαζκέλα απφ ρπηνζίδεξν απαγνξεχνληαη. Η απαγφξεπζε απηή δελ αθνξά ηνλ ειαηνζίδεξν θαη ρπηνζίδεξν ζε ζθαηξνεηδή γξαθίηε, εθφζνλ ηα πιηθά απηά είλαη θαηάιιειεο πνηφηεηαο γηα πξνπάλην. ζη) Αγσγφ γείσζεο, δηαηνκήο 16 η.ρ. ηνπιάρηζηνλ θαη ειεθηξηθήο αληίζηαζεο δηάβαζεο σο πξνο γε φρη κεγαιχηεξεο απφ 4Ω. 4. Οη δεμακελέο δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ ζχζηεκα εθθέλσζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, εθηφο απφ ηε δηάηαμε ηεο εμπδάησζεο θαη εμαέξσζήο ησλ. Οη δεμακελέο πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειν καλφκεηξν ηνπνζεηεκέλν ζηελ αλζξσπνζπξίδα κε παξεκβνιή βαιβίδαο δηαθνπήο ηεο ξνήο (αληηθ. ηνπ άξζξνπ 8 απφ ην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). (Με ηην παπ. 3 ε ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α, οπίζεηαι όηι : «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ κε ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 18m 3 θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»). Άξζξνλ 9 : Τπφγεηα δεμακελή (αληηθ. ηνπ ηίηινπ ηνπ άξζξνπ 9 απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 1. Η δεμακελή ηνπνζεηείηαη κέζα ζε εηδηθφ πεξίβιεκα θαη ζηεξεψλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα αληέρεη ζε πηζαλέο πδξνζηαηηθέο σζήζεηο. Σν πεξίβιεκα θαηαζθεπάδεηαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πάρνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ (0,20 κ). Σν πεξίβιεκα έρεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: α) Σα πάλσ ρείιε ηνπ πεξηκεηξηθνχ ηνηρίνπ εμέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (0,40 κ) ζε ζρέζε κε ηε ζηάζκε ηεο επηθαλείαο ηνπ

12 εδάθνπο. β) Έρεη δηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ειεχζεξν ρψξν ηνπιάρηζηνλ πελήληα εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ (0,50 κ) κεηαμχ ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θαη ηνπ θειχθνπο ηεο δεμακελήο, o νπνίνο πιεξνχηαη κε μεξή άκκν ιαηνκείνπ. γ) Ο ππζκέλαο ηνπ πεξηβιήκαηνο θέξεη ηέζζεξηο (4) ηνπιάρηζηνλ νπέο δηακέηξνπ εθάζηεο 10 εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ (0,10 κ), θαηάιιεια δηαηεηαγκέλεο γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ λεξνχ (βξνρήο θ.ιπ). ηνλ ππζκέλα, πξηλ απφ ηε ζηξψζε ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ, ηνπνζεηείηαη ζηξψζε απφ ραιίθη νδφζηξσζεο χςνπο πεξίπνπ 20 εθαηνζηψλ ηνπ κέηξνπ (0,20 κ). ηα ζεκεία ησλ νπψλ απνζηξάγγηζεο ε δηάζηξσζε ηνπ ραιηθηνχ νδφζηξσζεο πξέπεη λα γίλεηαη έηζη, ψζηε λα παξεκπνδίδεηαη ε δηαξξνή ηεο άκκνπ ιαηνκείνπ κέζσ ησλ νπψλ απηψλ. Δπίζεο, θαλέλα ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο δεμακελήο δελ πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην ραιίθη. δ) 'Οζνλ αθνξά ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο θαηαπνλήζεηο ηεο δεμακελήο, εθαξκφδνληαη θαη' αλαινγία ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο (αληηθ. ηεο παξ. 1 απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 2. Γεληθψο ν ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν είλαη εγθαηαζηεκέλε ε δεμακελή πγξαεξίνπ είλαη πεξηγξαθνκέλνο κε κεηαιιηθφ πιέγκα θαη έρεη δχν πφξηεο εηζφδνπ, απφ άθαπζην πιηθφ, ηε κηα απέλαληη ζηελ άιιε, νη νπνηεο αζθαιίδνπλ θαιά απφ έμσ κε θιεηδί, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο αλαξκνδίσλ αηφκσλ. Οη πφξηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ απφ κέζα ρσξίο θιεηδί έζησ θαη αλ απηέο είλαη θιεηδσκέλεο απφ έμσ. Η Απφζηαζε ηεο πεξίθξαμεο απφ ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ πεξηβιήκαηνο ηεο δεμακελήο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,50 κ. (πξνζζ. ηνπ κέζα ζε εδαθ. απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 3. Η δεμακελή ηνπνζεηείηαη κέζα ζην πεξίβιεκα θαη ζηεξίδεηαη ζε θαηάιιεια βάζξα απφ ζθπξφδεκα, πνπ θαηαζθεπάδνληαη πάλσ ζηνλ ππζκέλα θαη απφ ην ίδην πιηθφ, φπσο θαη ην πεξίβιεκα, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (αλαιφγνπ πάρνπο θαη νπιηζκνχ) γηα λα πάξνπλ ην θνξηίν ηεο δεμακελήο φηαλ απηή είλαη γεκάηε. Η αγθχξσζε ηεο δεμακελήο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην βάζξν ην πιεζηέζηεξν πξνο ην ζεκείν ζχλδεζεο ηεο δεμακελήο κε ηνλ ζσιήλα ιήςεο ηνπ πγξαεξίνπ. 4. Η θάησ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ ηεο δεμακελήο απέρεη ηνπιάρηζηνλ πελήληα (50) εθαηνζηά απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ πεξηβιήκαηνο. 5. Η πάλσ επηθάλεηα ηνπ θπιίλδξνπ ηεο δεμακελήο δελ ππεξβαίλεη ηελ ζηάζκε ηεο επηθάλεηαο ηνπ γχξσ εδάθνπο. 6. Σν πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο ηεο άκκνπ, πάλσ απφ ηε δεμακελή, είλαη ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εθαηνζηά, ε δε ηειηθή επηθάλεηα ηεο δελ ππεξβαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ θαιχκκαηφο ηεο ή ησλ αλζξσπνζπξίδσλ ηεο δεμακελήο. 7. Δζσηεξηθά ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη ζε επαθή κε έλα απφ ηα πεξηκεηξηθά ηνηρψκαηα, ηνπνζεηείηαη θαηαθφξπθα έλα (1) ζσιήλαο ραιχβδηλνο δηακέηξνπ 2'' πνπ θαηαιήγεη ηξία (3) έσο πέληε (5) εθαηνζηά πάλσ απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ

13 πεξηβιήκαηνο θαη πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ηπρφλ δηαξξνήο πγξαεξίνπ απφ ηε δεμακελή (πξνζζ. ησλ παξ. 3,4,5,6 θαη 7 ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ 9 απφ ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο Π.Γ/ηνο ηξνπνπνίεζε απφ παξ. 4 άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). (Με ηην παπ. 3 ε ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α, οπίζεηαι όηι : «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ κε ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 18m 3 θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»). Άξζξν 10 Δπηρσκαησκέλε δεμακελή 1. Δπηρσκαησκέλε δεμακελή είλαη απηή πνπ βξίζθεηαη πάλσ απφ ην επίπεδν ηνπ εδάθνπο αιιά είλαη θαιπκκέλε κε ρψκα ή άιιν παξφκνην αδξαλέο πιηθφ. 2. Η δεμακελή πνπ ζα επηρσκαησζεί πξέπεη λα έρεη κειεηεζεί ψζηε λα αληέρεη, εθηφο απφ ηηο εζσηεξηθέο θαηαπνλήζεηο, θαη ζε εμσηεξηθέο φπσο: 3. α) Πίεζε απφ ην έδαθνο θαη ην πιηθφ επηρσκάησζεο, β) Τδξνζηαηηθή πίεζε (ιφγσ πιεκκπξηζκέλνπ εδάθνπο), γ) Δπίδξαζε γεηηνληθψλ δεμακελψλ, δ) Σξηβέο κε ην πιηθφ επηρσκάησζεο ιφγσ δηαζηνιψλ ηεο δεμακελήο θαη αιινίσζεο ηεο αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο, ε) Γηαθνξά θαζίδεζεο ζηηο βάζεηο. 3. Η επηρσκαησκέλε δεμακελή θέξεη φια ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππφγεηαο δεμακελήο θαη θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 8 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Όιεο νη ζπλδέζεηο ζσιήλσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πιηθφ επηρσκάησζεο πξέπεη λα γίλνληαη κε ζπγθφιιεζε. 4. Σν πιηθφ επηρσκάησζεο πξέπεη λα είλαη αδξαλέο θαη λα κελ έρεη δηαβξσηηθέο επηδξάζεηο ζηε δεμακελή. Πξέπεη λα έξρεηαη ζε θαη' επζείαλ επαθή κε απηή θαη λα ηελ θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ θαηά 60 εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ (0,60 κ). 5. Η δεμακελή πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά απφ δηάβξσζε κε θαηάιιειν ηξφπν (βαθή, θαζνδηθή πξνζηαζία θ.ιπ). 6. 'Όζνλ αθνξά ηελ πεξίθξαμε, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο. Η απφζηαζε ηεο πεξίθξαμεο απφ ηε βάζε ηνπ πξαλνχο ηεο επηρσκάησζεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 1,5 κ. (πξνζζ. λένπ άξζξνπ 10 απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). (Με ηην παπ. 3 ε ηος άπθπος 10 ηος Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α, οπίζεηαι όηι

14 : «Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ δεμακελψλ, θαζψο θαη θάζε άιιε ηερληθή πξνδηαγξαθή γηα ηηο πεξηπηψζεηο εγθαηάζηαζεο ησλ δεμακελψλ κε ρσξεηηθφηεηα έσο θαη 18m 3 θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα»). Άξζξνλ 11 : Υαξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο αληιηψλ. 1. Οη αληιίεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ηε κεηάγγηζε (άληιεζε) πγξαεξίνπ θαη λα αληέρνπλ ζε πίεζε 30 bar. Η θαηαιιειφηεηα ησλ αληιηψλ απηψλ γηα πγξαέξην πξνθχπηεη απφ ηνπο επίζεκνπο θαηάινγνπο ησλ εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο ή/θαη απφ ζρεηηθή βεβαίσζε Γηπι/ρνπ Μεραλνιφγνπ - Ηιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ κέινπο ηνπ Σ.Δ.Δ. (αληηθ. ηεο παξ. 1 απφ ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 2. Η παξνρή θαη ην κνλνκεηξηθφ χςνο ησλ αληιηψλ είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγθαηάζηαζεο. 3. Οη ειεθηξνθηλεηήξεο ησλ αληιηψλ είλαη αληηεθξεηηθνχ ηχπνπ θαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα εγθαηαζηάζεηο πγξαεξίνπ θαη πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο ή ηηο ππάξρνπζεο ειιεληθέο. Άξζξν 12 Σνπνζέηεζε αληιηψλ 1. Τπφγεηεο δεμακελέο: Η αληιία ή νη αληιίεο πγξαεξίνπ ηνπνζεηνχληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηξψκαηνο ηεο άκκνπ, πάλσ ζηε δεμακελή, θαη θαηά πξνηίκεζε θνληά ζην θάιπκκα κηαο απφ ηηο αλζξσπνζπξίδεο ηεο δεμακελήο, θαη ζε θαηάιιειε βάζε, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή ξνή ηνπ πγξνχ θαη λα απνθιείεηαη ε πεξίπησζε αεξηνπνίεζήο ηνπ κέζα ζηηο ζπζθεπέο πνπ θπθινθνξεί. ην ζσιήλα πξνο ηελ αληιία, ηνπνζεηείηαη κηα (1) βαιβίδα δηαθνπήο ηεο ξνήο ρεηξνθίλεηε. Οη αληιίεο γεηψλνληαη κε Αγσγφ αλάινγεο δηαηνκήο, φπσο νξίδεηαη απφ ην ζρεηηθφ Καλνληζκφ Ηιεθηξηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ (Β' 59/1955, Β' 293/1966, Β' 687/1971, Β' 1525/1973, Β' 61/1977 θαη Β' 25/1981). Άιινο ηξφπνο ηνπνζέηεζεο αληιηψλ είλαη εκβαπηηδνκέλνπ ηχπνπ κέζα ζηε δεμακελή. ' απηή ηελ πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθέο αληιίεο θαη εηδηθέο δηαηάμεηο, ε δε αληιία ηνπνζεηείηαη (βπζίδεηαη) κέζα ζηε δεμακελή κέζψ κηαο απφ ηηο αλζξσπνζπξίδεο. 2. Δπηρσκαησκέλεο δεμακελέο: ηελ πεξίπησζε επηρσκαησκέλσλ δεμακελψλ, ε αληιία ή νη αληιίεο πγξαεξίνπ ηνπνζεηνχληαη θαηά πξνηίκεζε επί ηνπ εδάθνπο θαη φζν ην δπλαηφ πην θνληά ζηε δεμακελή. 3. Γελ επηηξέπεηαη λα ηνπνζεηνχληαη αληιίεο κέζα ζε θξεάηην. ηα ππάξρνληα πξαηήξηα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε ηνπνζέηεζε κέζα ζε θξεάηην κε ηελ πξνυπφζεζε φηη εληφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε απηά νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, ψζηε ε γξακκή πγξήο θάζεο πγξαεξίνπ απφ ηε δεμακελή πξνο ηηο αληιίεο λα είλαη εθνδηαζκέλε κε ηειερεηξηδφκελε βάλα δηαθνπήο ηεο ξνήο, ηνπνζεηεκέλε φζν ην δπλαηφ θνληά ζηε δεμακελή θαη φηη πιεξνχληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ππξαζθαιείαο (αληηθ.

15 ηνπ άξζξνπ 12 απφ ην άξζξν 11 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). Άξζξνλ 13 : πζθεπέο δηαλνκήο πγξαεξίνπ. 1. Απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ, πνπ δελ είλαη εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Σνκέαο Δκπνξίνπ (αληηθ. απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ), θαζψο επίζεο θαη ε ρξήζε ηνπο, αλ δελ ειεγρζεί ε ζπζθεπή θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο, φζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ αζθαιείαο ηνπο. Δηδηθφηεξα ειέγρεηαη φηη: α) Η παξνρή ιακβάλεη ρψξα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα κνλάδα κέηξεζεο ειεγρφκελε απφ γλψκνλα (κεηξεηή), ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνο ζηε ζπζθεπή δηαλνκήο ή θνληά ζηελ αληιία δηαλνκήο πγξαεξίνπ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή νη ελδείμεηο ηνπ γλψκνλα κεηαθέξνληαη ειεθηξνληθά ζηελ εηδηθή νζφλε ηεο ζπζθεπήο δηακνλήο πγξαεξίνπ. β) Η παξνρή αληαπνθξίλεηαη πξνο ηελ αλαγξαθφκελε απφ ην γλψκνλα ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο πγξαεξίνπ έλδεημε, ην δε ζθάικα κέηξεζεο βξίζθεηαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα φξηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Μέηξσλ θαη ηαζκψλ. γ) Η πξνζαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ κεραληζκψλ εμαζθαιίδεη απφιπην ζηεγαλφηεηα, ψζηε λα απνθιείεηαη θάζε πεξίπησζε δηαξξνήο πγξαεξίνπ. δ) Η ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο πγξαεξίνπ είλαη αληηεθξεθηηθνχ ηχπνπ ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ηχπνπ ηεο ζπζθεπήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Σνκέαο Δκπνξίνπ (αληηθ. απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). ε) Η ελ ιφγσ ζπζθεπή θαη εγθαηάζηαζε είλαη εθνδηαζκέλεο κε θαηάιιειν κεραληζκφ πνπ δελ επηηξέπεη ηελ παξνρή ρσξίο κεδεληζκφ ησλ ελδείμεσλ ηεο πξνεγνπκέλεο παξνρήο. ζη) Ο ζσιήλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα λα αληέρεη ζηε δηάξξεμε ησλ ελελήληα (90) bar, δελ έρεη κήθνο κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κέηξσλ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ θχξηα γξακκή παξνρήο πγξαεξίνπ, κέζσ ζπλδέζκνπ αζθαιείαο. Η απαηηνχκελε πξνδηαγξαθή φηη ν ζσιήλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο γηα λα αληέρεη ζηε δηάξξεμε ησλ ελελήληα (90) bar, πξνθχπηεη απφ ηνπο ζρεηηθνχο επίζεκνπο θαηαιφγνπο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. Ο ζχλδεζκνο αζθαιείαο απνηειεί ην αζζελέζηεξν ζεκείν ηεο φιεο ζχλδεζεο κε ηξφπν ψζηε, αλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (εθθίλεζε ηνπ απηνθηλήηνπ πξν ηεο απνζχλδεζεο ηνπ επηζηνκίνπ πιήξσζεο απφ ηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπ ξεδεξβνπάξ) αζθεζεί έιμε πάλσ απφ εθαηφ (100) ρηιηφγξακκα, ν ζχλδεζκνο αζθαιείαο λα απνζπλδέεηαη. Αλ ν ζχλδεζκνο απνζπλδεζεί, ηφηε κηα εζσηεξηθή δηάηαμε βαιβίδσλ θαη ζηα δχν ηκήκαηά ηνπ (ζηα νπνία ν ζχλδεζκνο έρεη απνρσξηζζεί) εκπνδίδεη ηε ξνή πγξαεξίνπ θαη απφ ηηο δπν θαηεπζχλζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη ε δηαθπγή πγξαεξίνπ, απφ ηε δηάζπαζε ηνπ ζπλδέζκνπ, ζε ειάρηζηα θπβηθά εθαηνζηά (αληηθ. ηεο πεξ. ζη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ).

16 δ) Σν επηζηφκην παξνρήο, ιεηηνπξγεί κε εηδηθή βαιβίδα, ε νπνία αλνίγεη ζπγρξφλσο ή κεηά ηε ζχλδεζε ηνπ ειαζηηθνχ ζσιήλα κε ηε δεμακελή ηνπ απηνθηλήηνπ θαη θιείλεη πξηλ ή ζπγρξφλσο κε ηελ απνζχλδεζε απηνχ. ε) Η ππνδνρή ηνπ επηζηνκίνπ βγάδεη νπσζδήπνηε έμσ απφ ην θέιπθνο ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο, ηπρφλ δηαθεχγνπζα πνζφηεηα πγξαεξίνπ, (δειαδή ε ππνδνρή είλαη θιεηζηή σο πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θέιπθνπο ρψξν). ζ) Τπάξρεη ζχζηεκα θπζηθνχ αεξηζκνχ ζην εζσηεξηθνχ ηνπ θέιπθνπο ρψξνπ. η) Τπάξρεη δπλαηφηεηα εμαζθάιηζεο ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο απφ άπνςε αθξηβείαο ηεο παξνρήο κέζσ εηδηθψλ κνιπβδνζθξαγίδσλ. ηα) Η ζπζθεπή δηαλνκήο έρεη ππνρξεσηηθά δηθφ ηεο θσηηζκφ γηα παξαθνινχζεζε ησλ ελδείμεσλ. ηβ) Η ζπζθεπή δηαλνκήο, ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ πηλαθίδα πξνζαξηεκέλε ζε απηή πνπ γξάθεη ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο, ηνλ ηχπν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζεηξάο θαζψο θαη ηνπο αξηζκνχο έγθξηζεο ηεο ζπζθεπήο απφ ηα Τπνπξγεία Δζληθήο Οηθνλνκίαο, Δλεξγείαο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Δκπνξίνπ. ηγ) Η φιε ζπζθεπή δηαλνκήο πεξηθιείεηαη απφ θάιπκκα κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο θαη ηδ) Η έγθξηζε ηχπνπ ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο ζαλ θαηάιιειε γηα ηε δηαλνκή πγξαεξίνπ έρεη παξαζρεζεί απφ ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ, θαηά ηηο εθάζηνηε δηαηάμεηο. 2. Η ζπζθεπή είλαη εθνδηαζκέλε κε θνπκπί παξνπζίαο. Απηφ είλαη κηα δηάηαμε ή κνριφο ν νπνίνο πηέδεηαη ζπλερψο, απφ ηνλ ππάιιειν ν νπνίνο εθηειεί ηνλ αλεθνδηαζκφ, γηα λα ππάξρεη παξνρή πγξαεξίνπ. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πιήξσζεο ν ππάιιεινο απηφο απνκαθξπλζεί θαη παχζεη λα πηέδεη ην θνπκπί παξνπζίαο, ε παξνρή ζηακαηά ακέζσο. Ο ζσιήλαο παξνρήο πγξαεξίνπ ζηελ είζνδν ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο είλαη εθνδηαζκέλνο κε ειεθηξνβάλα ε νπνία είλαη αλνηρηή κφλνλ εθφζνλ ν ππάιιεινο πηέδεη ην θνκβίν παξνπζίαο (πξνζζ. ηνπ κέζα ζε εδαθ. απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 3. Η ζπζθεπή δηαλνκήο πγξαεξίνπ, ηνπνζεηείηαη ππνρξεσηηθά ζε λεζίδα, πξνζηαηεχεηαη δε κε ηέζζεξηο (4) ηζρπξνχο κεηαιιηθνχο παζζάινπο, πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη πεξηκεηξηθά ζηηο ηέζζεξηο (4) γσληέο ηεο ζπζθεπήο θαη ζε κηθξή απφζηαζε απ' απηή, γηα ηνλ ζθνπφ πξνζηαζίαο ηεο ζπζθεπήο δηαλνκήο απφ πηζαλή πξφζθξνπζε απηνθηλήηνπ ζε απηή. 4. Σν ειάρηζην επηηξεπφκελν πιάηνο ηεο λεζίδαο είλαη 1,50 κ. ην δε κέγηζην θαη ειάρηζην, απφ ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηάζκεπζεο, χςνο απηήο 0,15 κ. θαη 0,12 κ. αληηζηνίρσο. Σν κήθνο απηήο δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 2,50 κ. 5. Η λεζίδα ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ κπνξεί λα θαιχπηεηαη κε

17 ζηέγαζηξα απφ άθαπζην πιηθφ θαηφπηλ αδείαο ηεο αξκνδίαο πνιενδνκηθήο ππεξεζίαο. 6. Η επίζηξσζε ησλ λεζίδσλ πξέπεη λα είλαη αληηνιηζζεηηθή. Άξζξν 14 : σιελψζεηο. Ιδηφηεηεο απηψλ 1. Οη ζηαζεξέο ζσιελψζεηο ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζεκείσλ ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξαηεξίνπ θαζψο θαη βαιβίδεο, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ ράιπβα πνηφηεηαο, θαη πςειήο αληνρήο ν νπνίνο επηδέρεηαη ζπγθφιιεζε θαη ν νπνίνο αληέρεη ζε πίεζε φρη κηθξφηεξε ησλ ζαξάληα (40) Βar (αληηθ. απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 2. Οη ελψζεηο ησλ ζσιελψζεσλ γίλνληαη κε ζπγθφιιεζε, απνθεχγνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηηο θιαληδνηέο ζπλδέζεηο απαγνξεχεηαη δε θαη ε θαηεπζείαλ έλσζή ησλ κε θσριίσζε κέζσ θνριησηψλ εμαξηεκάησλ. 3. Σα παξεκβχζκαηα ζηεγαλφηεηαο θαη νη θνριίεο ζχζθημεο ησλ ζπλδεηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη, θαηά ηνλ αξηζκφ, ηε δηαηνκή θαη ηελ πνηφηεηα, θαηάιιεια γηα ζσιελψζεηο νη νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηε δηέιεπζε πγξαεξίνπ (αληηθ. ηεο παξ. 3 απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 4. Σφζν νη ζσιελψζεηο φζν θαη νη ζπλδέζεηο απηψλ θέξνπλ αληηδηαβξσηηθή επηθάιπςε (βαθή θ.ιπ) (αληηθ. ηεο παξ. 4 απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). Άξζξν 15 : σιελψζεηο εθνδηαζκνχ ησλ ζπζθεπψλ δηαλνκήο. 1. Οη ζσιελψζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ πγξαεξίνπ, νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηηο ζπζθεπέο δηαλνκήο, ζηεξεψλνληαη ζηε βάζε ησλ ζπζθεπψλ θαη έρνπλ, θάζε κηα βαιβίδα πεξηνξηζκνχ ξνήο, ηνπνζεηεκέλε θνληά ζην ζεκείν ηεο ζηεξέσζεο. Η αλσηέξσ βαιβίδα πεξηνξηζκνχ ξνήο ζην ζσιήλα πξνζαγσγήο ηνπ πγξαεξίνπ κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε θαηάιιειε ειεθηξνβάλα (πξνζζ. ηνπ κέζα ζε εδαθ. απφ ην άξζξν 14 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 2. Η βαιβίδα απηή είλαη θαηάιιειε λα εκπνδίδεη ηελ έμνδν ηνπ πγξνχ ή αεξίνπ, αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηπραίαο κεηαηφπηζεο ηεο ζπζθεπήεο δηαλνκήο. Άξζξν 16 : Σνπνζέηεζε ησλ ππνγείσλ ζσιελψζεσλ 1. Οη ζηαζεξέο ζσιελψζεηο ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλα ραληάθηα απφ ζθπξφδεκα. Σα ραληάθηα είλαη :

18 α) εζσηεξηθά επελδπκέλα κε ηζηκεληνθνλία (παηεηή) ή άιια πιηθά ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ηζνδχλακε ζηεγαλφηεηα. β) Γεκάηα κε ζηεγλή άκκν. γ) Καιπκκέλα κε πιάθεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, αλζεθηηθφ ζηηο κεηαβηβαδφκελεο θνξηίζεηο απφ νπνηαδήπνηε δηεξρφκελα απφ απηά νρήκαηα θαη θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα είλαη δπλαηή ε αθαίξεζε ησλ πιαθψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηεξρνκέλσλ ζσιελψζεσλ ζηα ραληάθηα. 2. Οη ζσιελψζεηο κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη θαη κέζα ζην έδαθνο ρσξίο δηακφξθσζε κε ηηο πξνππνζέζεηο φηη: α) Σνπνζεηνχληαη γεληθά ζε βάζνο νγδφληα (80) εθαηνζηά απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ είλαη εθηθηφ ην βάζνο ησλ νγδφληα (80) εθαηνζηψλ, επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ζε κηθξφηεξν βάζνο. ηελ πεξίπησζε απηή επηβάιιεηαη ε ηειηθή θάιπςε ηνπ ραληαθηνχ κε θαηάιιειεο πιάθεο απφ ζθπξφδεκα. β) Η αληηδηαβξσηηθή επέλδπζε είλαη απφ θαηάιιειν πιηθφ. γ) Κάζε ζσιήλαο πεξηβάιιεηαη απφ παληνχ κε άκκν ιαηνκείνπ πάρνπο ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εθαηνζηψλ. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη θαηά κήθνο ηεο ζσιήλσζεο αλά ηξηάληα (30) εθαηνζηά πεξίπνπ νπηφπιηλζνη κε ηελ έλδεημε ηεο πνξείαο ησλ ζσιελψζεσλ (γηα πξνζηαζία ζε κειινληηθή εθζθαθή). 3. Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα γίλεηαη σο εμήο : πγθνιιάηαη έμσ θαη θνληά ζην ραληάθη, γίλεηαη πδξαπιηθή δνθηκή πίεζεο θαη επελδχεηαη κε θαηάιιειν αληηδηαβξσηηθφ πιηθφ. ηε ζπλέρεηα ν ζσιήλαο ηνπνζεηείηαη κε πξνζνρή κέζα ζην έηνηκν ραληάθη ζην θάησ κέξνο ηνπ νπνίνπ έρεη δηαζηξσζεί άκκνο ιαηνκείνπ πάρνπο δέθα (10) εθαηνζηψλ. Άξζξν 17 : ηφκηα πιήξσζεο ηεο δεμακελήο. 1. Σα ζηφκηα πιήξσζεο ηεο δεμακελήο θαη επηζηξνθήο αηκψλ, ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ θνληά ζηε δεμακελή θαη νπσζδήπνηε έμσ απφ ηελ πεξίθξαμή ηεο θαη ζε ζέζε ηέηνηα ψζηε ε πξνζπέιαζε ηφζν ηνπ βπηηνθφξνπ απηνθηλήηνπ φζν θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ νρήκαηνο κέζα ζην ρψξν ηνπ πξαηεξίνπ λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ βάδεη ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ηεο φιεο εγθαηάζηαζεο. 2. ην ζηφκην ππάξρνπλ : α) Οη ζπλδεηήξηεο θιάληδεο ή εηδηθνί ζχλδεζκνη (αληηθ. απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). β) Υεηξνθίλεηεο βαιβίδεο δηαθνπήο ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ ή αεξίνπ.

19 γ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζην ζηφκην ζχλδεζεο κε ην ζσιήλα κεηαθνξάο πγξνχ πγξαεξίνπ. 3. Καη ηα δχν (2) ζηφκηα φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, θιείλνληαη ζηεγαλά κε ηπθιή θιάληδα ή κε θνριησηφ πψκα ή κε άιιν ηξφπν. Σα άθξα ησλ παξαπάλσ ζηνκίσλ αγθπξνχληαη ζε βάζξν απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα πνπ πεξηβάιινληαη απφ κεηαιιηθφ πξνζηαηεπηηθφ θηβψηην κε θιεηδί. Σν θηβψηην απηφ δηαζέηεη επαξθή αξηζκφ ηξππψλ γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ρψξνπ. Πεξηκεηξηθά ηνπ θηβσηίνπ ηνπνζεηνχληαη ηέζζεξηο (4) ηζρπξνί κεηαιιηθνί πάζζαινη ζε κηθηή απφζηαζε απφ απηφ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ πηζαλή πξφζθξνπζε απηνθηλήησλ. Άξζξν 18 : σιελψζεηο ζχλδεζεο βπηηνθφξσλ απηνθηλήησλ 1. Οη κεηαγγίζεηο ηνπ πγξαεξίνπ απφ ην βπηηνθφξν ζηε δεμακελή θαη αληίζηξνθα, γίλνληαη ζε θιεηζηφ θχθισκα κε κηα (1) ή δχν (2) ζσιελψζεηο εχθακπηεο θαη ιπφκελεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία (1) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην πγξφ θαη ε άιιε γηα ην άεξην (πγξή θάζε θαη αέξηα θάζε). Οη ζσιελψζεηο απηέο αλήθνπλ ζην βπηηνθφξν απηνθίλεην. ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο 2 ζσιήλσλ (πγξή θαη αέξηα θάζε) γηα ηε κεηάγγηζε πγξαεξίνπ απφ ην βπηηνθφξν ζηε δεμακελή, ζπληζηάηαη ε κέηξεζε ηνπ πξνζδηδνκέλνπ πγξαεξίνπ λα γίλεηαη κε δχγηζε ηνπ βπηηνθφξνπ πξηλ θαη κεηά ηελ παξάδνζε θαη φρη κε ηηο ελδείμεηο ηνπ ιηηξνκεηξεηή ηνπ βπηηνθφξνπ (πξνζζ. ηνπ κέζα ζε εδαθ. απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). 2. Σα άθξα ησλ ζσιελψζεσλ, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην ζηφκην πιήξσζεο ηεο δεμακελήο, είλαη εθνδηαζκέλα κε θιάληδεο ή ξαθφξ ή κε εηδηθέο ζπλδέζεηο απφ αληηζπηλζεξηζηηθφ κέηαιιν κε ηελ παξεκβνιή ρεηξνθίλεηεο βαιβίδαο δηαθνπήο ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ. "3. [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] Οη παξαπάλσ ζσιελψζεηο ππνβάιινληαη ζε πδξαπιηθή δνθηκή πίεζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 389/1982 (Α' 71) ΑΝΣΙΚ. Απφ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΣΟΤ Π.Γ. 282/99, ΦΔΚ-242 Α [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] Ο νδεγφο ηνπ βπηηνθφξνπ ππνρξενχηαη λα έρεη κέζα ζην φρεκα θάθειν κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζρεηηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ δνθηκψλ δεμακελήο θαη ζσιελψζεσλ θαη ινηπψλ ειέγρσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ. Σα πηζηνπνηεηηθά απηά πξέπεη λα επηδεηθλχνληαη ζηνλ αξκφδην γηα ηνλ έιεγρν θαζψο θαη ζηνλ ππεχζπλν ηνπ πξαηεξίνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθφξησζεο ηνπ βπηηνθφξνπ απηνθηλήηνπ απφ ηνλ νδεγφ ηνπ, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ απζηεξή ηήξεζε ηεο δηάηαμεο απηήο. 4. Η ζχλδεζε κεηαμχ ζεκείσλ (ζηφκηα) πιήξσζεο θαη βπηηνθφξνπ εμαζθαιίδεη ηελ ειεθηξηθή ζπλέρεηα απηψλ (θαηάιιεινη ειαζηηθνί ζσιήλεο). Πιεζίνλ ησλ ζεκείσλ πιήξσζεο ππάξρεη ππνδνρή γείσζεο, φπνπ γεηψλεηαη θαηάιιεια ην βπηηνθφξν θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο κεηάγγηζεο (αληηθ. ησλ παξ. 3 θαη 4 απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ).

20 Άξζξν 19 : Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξαηεξίνπ 1. ε πξαηήξην πγξαεξίνπ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία ησλ παξαθάησ θηηξίσλ. α) Κηίξηα κε νπνηαδήπνηε ρξήζε ζπκβαηή πξνο ηηο ηζρχνπζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ πξαηεξίνπ πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο (αληηθ. απφ ην άξζξν 17 ηνπ Π.Γ. 269/98, ΦΔΚ-196 Α ). (Με ην άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 327/92 θαηαξγήζεθε ν σο άλσ πεξηνξηζκφο πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ δηαλνκήο πγξαεξίσλ). [Αξρή Σξνπνπνίεζεο](β) «Απνζήθε βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, ε νπνία πξέπεη λα πιεξνί γεληθψο ηνπο ππφ ησλ ζρεηηθψλ νηθνδνκηθψλ θαλνληζκψλ πξνβιεπφκελνπο ηερληθνχο φξνπο, ελψ ε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ηεο νπνίαο δελ πεξηνξίδεηαη.» (γ) «Δηδηθφ ρψξν πγηεηλήο πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 2 απνρσξεηήξηα (αλδξψλ γπλαηθψλ) θαη ληπηήξεο, αξηζκνχ αλαιφγνπ κε ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο εηδηθφο βνεζεηηθφο θηηξηαθφο ρψξνο πξέπεη λα πιεξνί γεληθψο ηνπο ππφ ησλ ζρεηηθψλ νηθνδνκηθψλ θαλνληζκψλ πξνβιεπφκελνπο ηερληθνχο φξνπο, θαζψο επίζεο θαη απηνχο γηα ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ΑκεΑ, ε δε αξρηηεθηνληθή εκθάληζε απηψλ πξέπεη λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλνο πξνο ην πεξηβάιινλ, ελψ ε κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηά ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη. - ΑΝΣΙΚ. ΣΩΝ ΠΔΡ. Β ΚΑΙ Γ ΣΗ ΠΑΡ. 1 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 9 ΣΟΤ ΑΡΘ. 11 ΣΟΤ Ν. 3897/10, ΦΔΚ-208 Α/ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] [Αξρή Σξνπνπνίεζεο] δ) πλεξγείν ηνπνζέηεζεο ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ ζε απηνθίλεηα. Σν θηίξην απηφ έρεη ειάρηζηε επηθάλεηα φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 13, παξ. 14, ηνπ Π.Γ. 78/1988 (Α' 34) θαη κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα 120 κ2 - Η κέγηζηε ζπλνιηθή επηθάλεηα ζπλεξγείσλ ηνπνζέηεζεο ζπζθεπψλ πγξαεξίνπ ζε απηνθίλεηα πνπ βξίζθνληαη εληφο πξαηεξίσλ πγξαεξίνπ κηθηψλ ή ακηγψλ, φπσο νξίδεηαη ζην εδάθην δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ π.δ. 595/1984 (ΦΔΚ 218/Α ), φπσο ηζρχεη, καηαπγείηαι ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 5 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 10 ΣΟΤ Ν. 3710/08, ΦΔΚ-216 Α/ [Σέινο Σξνπνπνίεζεο] ε) Πιπληήξην-ιηπαληήξην απηνθηλήησλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πιεξνχληαη νη παξαθάησ φξνη θαη πξνυπνζέζεηο: αα) Η εγθαηάζηαζε ηνπ πιπληεξίνπ δηαζέηεη εηδηθφ κεράλεκα πιχζεο, πδξαπιηθφ αλπςσηήξα ή αλαβαζκφ ή θαηάιιειεο θαηαζθεπήο ιάθθν γη ββ) Ο ρψξνο ηνπ πιπληεξίνπ ή ιηπαληεξίνπ ή θαη ησλ δχν είλαη μερσξηζηφο απφ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη:

[ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΗ. Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ, 'Εχοντας υπόψη: Αποθ-8577/83 (ΦΕΚ-528/Β/8-9-83) [ΙΣΧΥΕΙ από 8-9-83] Αποφ-ΑΙβ/8577/83 Υγειονομικός έλεγτος ηων αδειών ιδρύζεως και λειηοσργίας ηων εγκαηαζηάζεων επιτειρήζεων σγειονομικού ενδιαθέρονηος καθώς και ηων γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ

Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ Το παπακάηω κείμενο πάπθηκε από ηην ιζηοζελίδα ηηρ Μη Κςβεπνηηικήρ Οπγάνωζηρ για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθόπα Ανάπηςξη ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΣηΕ 2934/11 [Νόμιμη αδειοδόηηζη έπγος βεληίωζηρ παλαιού αλιεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.

N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. N. 3842/10 (ΦΔΘ 58 Α/23-4-2010) : Απνθαηάζηαζε θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑΠ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ

ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΝΟΜΟ 2503/97 (ΦΔΚ 107 Α') Γηνίθεζε, νξγάλωζε, ζηειέρωζε ηεο Πεξηθέξεηαο, ξύζκηζε ζεκάηωλ γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΓΙΟΙΚΗΗ, ΟΡΓΑΝΩΗ, ΣΔΛΔΥΩΗ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ).

Ο ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 2. Σηο εμνπζηνδνηηθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 18 ηνπ λ. 4174/2013 (ΦΔΚ 170 Α ). ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος θαη περηετόκελο ηες δήιωζες ζηοητείωλ αθηλήηωλ (Ε9) θσζηθώλ θαη λοκηθώλ προζώπωλ έηοσς 2014,ηρόπος αλαγραθής ηωλ αθηλήηωλ, δηθαηοιογεηηθά ποσ ζσλσποβάιιοληαη θαη δηαδηθαζία σποβοιής

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ»

«ΜΔΛΔΣΖ.Υ.Ο.Ο.Α.Π. ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΜΑΚΡΗΝΗΣΑ» (ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑΓΝΩΖ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ) ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1. Γεληθά... 3 1.1 ηφρνη θαη πεξηερφκελν ηνπ.υ.ο.ο.α.π.... 3 1.2 Ηζηνξηθφ ηεο κειέηεο... 3 1.3 Πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία ζχληαμεο ηεο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία

O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία O λένο Αγνξαλνκηθόο Κώδηθαο γηα ηα θξενπσιεία Καλφλεο Γηαθίλεζεο θαη Δκπνξίαο Πξντφλησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΗ.Δ.Π.Π.Τ.) Αξηζκ. Α2 861 (ΦΔΚ Β' 2044/22-08-2013) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ ΕΔΩΔΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα