ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04 έως και 2014-15. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 3/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 3/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 3/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 3/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 3/2015 Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α Microsoft Excel Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Office 2013) Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office Μαθαίνετε εύκολα Joomla 3.x CSSΘεωρία&Εφαρμογές Καρολίδης Δημήτριος A., Ξαρχάκος Κωνσταντίνος I. Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α. Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α. Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι, Μαρκατσέλας Μανώλης Μαρκατσέλας Μανώλης, Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,85 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ , Διαχείριση έργου Burke Rory ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Κ.Π. Καβάφης Μαρία Αθανασοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΑΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΘΟΥΜΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 8465 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Bowler Peter, Rhys Morus Iwan 8466 Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ NEWTON K. M. (επιμ.) 8467 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων Μπατσινίλας Επαμεινώνδας, Πατατούκας Κυριάκος Π ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ενιαίος τόμος) ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8470 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Ορθοδοξία και Δύση στην Πνευματική Παράδοση των Ρουμάνων τ.α' ( Η Ενότητα της Ορθοδοξίας και η 8473 Υπεράσπιση της Ορθόδοξης Πίστεως Έναντι της Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Ορθοδοξία και Δύση στην Πνευματική Παράδοση των Ρουμάνων τ.β' ( Η Ενότητα της Ορθοδοξίας και η Υπεράσπιση της Ορθόδοξης Πίστεως Έναντι της Προτεσταντικής Προπαγάνδας κατά τον ΙΖ' Αιώνα) 8481 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΟΥΗΣ ΚΙΤΣΟΣ (επιμ.) , , ,83 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , , , Croitoru Ion ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,92 Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Croitoru Ion ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,92 THOMAS M. COVER - JOY A. THOMAS 8482 ΤΖΟΥΑΝΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ VINCENT ALFRED (επιμ.) , ,15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 1 από 18

4 8483 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ Μπαλτάς Αριστείδης, ΧΑΪΔΩ Στεργιόπουλος Κώστας (επιμ.) 8485 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ATKINS PETER - DE PAULA JULIO 8486 ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ HIEMENZ PAUL, LODGE TIMOTHY 8487 Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΣ Ι 723 BELL E.T ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΣ ΙΙ 724 BELL E.T. ΜΑΚΝΤΑΟΥΕΛ, ΤΖΩΝ (McDowell, John) 8490 RETHYMNON CLASSICAL STUDIES VOLUME I 922 PASCHALIS MICHAEL (ed.) , , , , , , , , Διαφορική Γεωμετρία Ν.Κ.Στεφανίδης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ , 'Εντυπη διαφήμιση και λαϊκός πολιτισμός Αλεξιάδης, Μηνάς ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Η ξεχασμένη Νύφη Πούχνερ, Βάλτερ ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Στη χώρα του υπάρχειν Μαντζανάρης, Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Λειτουργία και ζωή Σμέμαν, Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ FOX MARK 8497 Μουσεία Γυιόκα Λία [επιμέλεια], Σκαλτσά Ματούλα [διεύθυνση σειράς] ,00 Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Η Ψηφιακή Αφήγηση στο Σχολείο Κοτρωνίδου Ιωάννα, Τόζιου Tάνια Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ.ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ , Η Μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα Christiane Nord ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , Το νέο ελληνικό έθνος ( ) Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Κυπριανός Καρχηδόνας-Οι Πεπτωκότες-De Lapsis Ιωαννίδης Φώτιος Πουρναράς Σ.Παναγιώτης ,18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 2 από 18

5 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Φ.Π.Α. - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ , , , , ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγγελος Πρωτοπαπάς ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ της ελληνικής μεταπολεμικής αρχιτεκτονικήςς Τσακόπουλος Παναγιώτης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , Ένα βιολί διηγείται Νάνση Τουμπακάρη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , English for Students of Economic. Macroeconomics Stefan Joan Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ R. L. DUYFF,ΚΟΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , Βασικές αρχές της Μεταφρασεολογίας Margret Ammann ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , Γονείς απλά! Kim John Payne ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας Walter Benjamin Εκδόσεις Επέκεινα (Γαλάνης Ευάγγελος) , Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία Δαμανάκης Μιχαήλ (επιμ.), Γκότοβος Αθανάσιος, Μάρκου Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,69 Γεώργιος 8518 Το αδύνατο πένθος και η κρύπτη Μάτσα Κατερίνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Όμηρος: Είκοσι μία εισαγωγικές μελέτες Robert Fowlerκ.ά. Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε , Ο Ελληνικός Υπερρεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης Χρυσανθόπουλος Μιχάλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Ερωτικά αντιφάρμακα Οβίδιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , apomechanes ahylo lab Ξανθοπούλου Ελεονώρα , Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Χρίστος Αθ. Σαΐτης ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΙΤΗΣ , The Earth in a Nutshell - A Coursebook for Specific and Academic Purposes ZOE MALIVITSI&FOTINI PERDIKI ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 3 από 18

6 8527 Οι Ινδοευρωπαίοι Μέρος Α. Γλώσσα και πολιτισμός Γιαννάκης Γεώργιος Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Στατική ΙΙ Σωτηροπούλου Αναστασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , DAF KOMPAKT A1-B1 KURSBUCH NETZWERK A1 Kursbuch Deutsch als Fremdsprache +dvd +cd NETZWERK A2 Kursbuch Deutsch als Fremdsprache + dvd+ cd Netzwerk B1 Kursbuch Deutsch als Fremdsprache +dvd+ce IlseSander, Birgit Braun, Margit Doubek, Nadja Fuegert, Rosanna Vitale Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber Stefanie Dengler,Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber 8533 Ιστορία της φιλοσοφίας Encyclopedie de la Pleiade 8534 Η γέννηση μιας πρωτεύουσας Gilbert Dagron 8535 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Κοινωνίας Fritz Gschnitzer 8536 Ο χριστιανισμός και η Ρώμη G.E.M. de Ste Croix KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,58 KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,10 KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,10 KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,10 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ , , , , Εισηγήσεις βυζαντινού δικαίου Σπύρος Ν. Τρωιάνος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Ανθολογία Νεοελληνικής Δραματουργίας Βάλτερ Πούχνερ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ , LEAN STARTUP ERIC RIES ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ , Ανθολογία σύγχρονης αλβανικής ποίησης Ρομέο Τσολάκου [επιμέλεια] 8543 Περί Εβραίων Χρήστος Χρηστοβασίλης 8544 Η δίκη Franz Kafka 8545 Ο κόσμος τού χθες Stefan Zweig 8546 Το μυστήριο του κεφαλαίου Hernando de Soto 8547 ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ , , , , , ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ,49 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 4 από 18

7 8548 Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ 6881 ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΑΘΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ( ) Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ - PORTULAN ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Χ ,18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΛΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΡΘΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΤΣΟΤΣΟΣ (Επιμ.) Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδάμου Στέφανος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ,21 UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Karl Marxκείμενα από τη δεκαετία του Karl Marx Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε , Εξεγερμένες πόλεις David Harvey Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε , Η λογική της Ιστορίας Βαζιούλιν Βίκτωρ Αλεξέγιεβιτς Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε , Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής Αραμπατζής Χρήστος OSTRACON publishing p.c ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 5 από 18

8 8572 Η Ορθόδοξη Πνευματικότητα της Δυτικής Πατερικής Παράδοσης Ιωαννίδης Φώτιος OSTRACON publishing p.c , Εγχειρίδιο οικογενειακού δικαίου Γεωργιάδης Απόστολος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Εκκλησιαστική Γραμματολογία της Δύσης Ιωαννίδης Φώτιος OSTRACON publishing p.c , ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών , Περιφερειακή Οικονομική και Χωρική Ανάλυση Σωτήρης Καρκαλάκος ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ , ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο Μητροπούλου Βασιλική OSTRACON publishing p.c , Από την τηλεόραση στα νέα Μέσα Επικοινωνίας και ελληνική κοινωνία Δουλκέρη Τ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο τουρισμός που πληγώνει Λύτρας Π., Παπαγεωργίου Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η εξουσία της επικοινωνίας Μπικηρόπουλος Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο εθνικοσοσιαλισμός και η Αρχαιότητα Chapoutot Johann ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Για τον ρατσισμό των κοινωνιών μας Νούτσος Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε κρίση Δούση Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Κυπριακή Δημοκρατία: 50 χρόνια 6014 Συλλογικό: Επιμ.: Περικλέους Χρυσόστομος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η χειραφέτηση της Ευρώπης Κανελλοπούλου-Μαλούχου Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Ντάλης Σωτήρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Υλικός πολιτισμός: Θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση Οικονόμου Ανδρομάχη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο Marx στον καθρέφτη Νούτσος Παναγιώτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Πολιτικοστρατιωτικές αναταραχές και πληθυσμιακές μετακινήσεις ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , Κόμης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ,24 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 6 από 18

9 8592 Το κακό Ricoeur Paul ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη Τσοτσορός Στάθης, Λιδωρίκης Στάθης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Τζώνος Θεόδωρος Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Συμβουλευτική ψυχολογία Επιμ. Ποταμιάνος Γρ.-Γκιτάκος Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Τεχνική της κλινικής συνέντευξης Semi A. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ( ) Το συλλογικό διακύβευμα της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων Ανάγνου Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Αμίτσης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ανθολογία της νέας τουρκικής λογοτεχνίας. Διήγημα Μητράρας Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Από την κρίση στη βιώσιμη ανάπτξη Μπαμπανάσης Σ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας και του εκπαιδευτικού έργου 5461 Gullo D. (Επιμ. Κουτσουβάνου Ε., Αρβανίτη-Παπαδοπούλου Τ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ιστορική αφήγηση και πηγές Μπαμπούνης Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Οργανωσιακή κουλτούρα υπηρεσιών υγείας Γούλα Ασπασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ MARY D. SHERIDAN ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Η ιταλική αναγέννηση. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική Χαραλαμπίδης Άλκης University Studio PressΑ.Ε , Εκτιμήσεις για τα αίτια του μεγαλείου και της παρακμής των Ρωμαίων Αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού στη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση Montesquieu ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Αρβανίτης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , Με οδηγό την ιστορική μνήμη Ιακωβίδης Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι Friedlander Saul ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Έως εσχάτου της Γης Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης Αλβανίας ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 7 από 18

10 8614 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 8615 ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , , Προπονητική της Υδατοσφαίρισης Μπάκας Χρήστος ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π. Κ. ΝΙΚΑΣ 8618 Ανόργανη Χημεία Κλινική ογκολογία. Αρχές ογκολογικής νοσηλευτικής φροντίδας CATHERINE E.HOUSECROFT,ALAN G.SHARPE(Επιμέλεια απόδοσης στα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ,02 ΜΟΝ. ΕΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ , Τσούσκας Λάζαρος University Studio PressΑ.Ε , ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ LUTTWAK EDWARD ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ , Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας Πολύζος Νικόλαος Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Ιστορία της νεότερης Ευρώπης Lindemann Albert S. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Προσανατολισμοί - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Νιτσιάκος Βασίλης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Εισαγωγή στίς Διαφορικές εξισώσεις Κραββαρίτης Δ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Καλλωπιστικά κωνοφόρα - Επιλέξτε φυτά για το χώρο σας Πάτλης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Γνωστές Θρησκείες, Αιρέσεις και Παραθρησκευτικές Ομάδες στην Ελλάδα Λιόσης Σωτήριος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Γενικά Μαθηματικά Μασούρος Χ. Τσίτουρας Χ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ , Βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων PRENTICE, ARNHEIM 8634 Ιατρική Επιδημιολογία GREENBERG ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ , ,25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 8 από 18

11 8635 Η ποιότητα στην ιατρική εκπαίδευση Μπονίκος Διονύσης Σ Δικαστική ψυχιατρική Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 8637 Γηριατρική N. CONI, C. NICHOLL, S. WEBSTER, K.J. WILSON 8638 Άσκηση και αθλητισμός στο διαβήτη B. BURR, D. NAGI Θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και της κινητικής καθυστέρησης Πρόληψη και μέτρα προστασίας από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 8641 Κυτταρική Φυσιολογία Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με τη χρήση του SPSS S. LEVITT Παπαρίζος Β. Α.,Κυριάκης Κ. Π M.P. BLAUSTEIN, J.P.Y. KAO, D.R. MATTESON ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ, ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ , , , , , , ,39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ , Γνωριμία με την HTML Σ. Ανέστης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ , Ασκήσεις στον Microsoft SQL Server Στυλιανός Ε. ανέστης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ , Εκμετάλλευση&Διαχείριση Υπογείου Νερού Βουδούρης Κώστας Σ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Στατική,ΤΟΜΟΣ Ι Γδούτος Εμμανουήλ Ε. Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Στατική,ΤΟΜΟΣ ΙΙ Γδούτος Εμμανουήλ Ε. Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , L explication de texte enseignée aux hellénophones Papaspyridou Ioanna Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Εφαρμοσμένη Μηχανική των Ρευστών Horst Herr Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Βιολογία - Τεχνολογία και Περιβάλλον Paul Claus - Dieter Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Περιβαλλοντική Τεχνική και Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής Βογιατζής Κωνσταντίνος Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Μόδα-Δημιουργικό Σχέδιο,Χρώματα,Στύλ Eberle Hannelore,Salo Tuula,Dollel Hannes Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μιχάλης ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ,29 Οικονομίδης&Παναγιώτης Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός και Βιολογική Δαλαμαρίνης Φιλ Ρέυ&Λέοναρντ Σωτηρόπουλος Ι. Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ ,50 Αιγοπροβατοτροφία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 9 από 18

12 8656 Οίνος και Αμπελος Unwin Tim ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Ανυψωτικά Μηχανήματα Shapiro ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Τοπικά δίκτυα περιοχής Lan Stamper David A. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Βιοτεχνολογία και Αγροδιατροφικό Σύστημα Ιωαννίδης Δημήτρης Α. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών Δομημένη καλωδίωση και έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις EIB(Περιέχεο cd) Σκορδίλης Αδαμάντιος, Μπούσιου Ευαγγελινή 8662 ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 8663 Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην Α Βούλγαρης Χρήστος 8664 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ: ΜΟΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Τουλόγλου Στέφανος ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , , , Τα ΕΓΩ του ΕΣΥ Λ.Λ. Λιαρόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ x , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ&ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ,ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΠΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ,54 Σέργιος Λαμπρόπουλος, Μαρίνα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΤΟΥ ,60 Μαρινέλλη, Κλαίρη Πετρουτσάτου Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Α. Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Μούργκος Ιωάννης , Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MOHNSEN S. BONNIE Μούργκος Ιωάννης , Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οφθαλμολογία Δημητράκος Σταύρος, Οικονομίδης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , ΚΛΙΝΙΚΗ&ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Π. ΓΑΛΑΝΗΣ-Λ. ΣΠΑΡΟΣ ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ. Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος-20ός αιώνας ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ Μούργκος Ιωάννης , Μπακουνάκης Νίκος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Παθολογική φυσιολογία, 2η έκδοση Συλλογικό έργο University Studio PressΑ.Ε ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 10 από 18

13 8677 Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας Μότσιου Ελένη University Studio PressΑ.Ε , Μυστικά, ψέματα, όνειρα και άλλα Κανατσούλη Μελπομένη University Studio PressΑ.Ε , ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΙΛΙΕΣ Ο. Γιωτάκος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Ιατρική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Νικηφόρος Β. Αγγελόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Βασικές κλινικές δεξιότητες Σμυρνάκης Εμμανουήλ, Μοιρασγεντή Μαρία, Τούφας University Studio PressΑ.Ε ,82 Κωνσταντίνος, Γροσομανίδης 8682 Ενέργεια Μοσχάτος Ε. Ανδρέας ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας, 2η Έκδοση ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ : ΤΟ SOLIDWORKS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Τσουλφίδης Λευτέρης, Τσαλίκη Περσεφόνη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Κωνσταντίνος Ανθυμίδης ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Αστέριος Σόρμας ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Richard Haberman ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ CHRISTOPHER M. WOODHOUSE Τουρίκη Σ. Θεοδώρα , Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική. Ανασκόπηση του εκκλησιαστικού και κοινωνικού βίου μέσα από τις πηγές Κουκουσάς Βασίλειος OSTRACON publishing p.c , Σήματα και Συστήματα Αλεξόπουλος - Μαλτέζος ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ , Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση Καρακώστας Γεώργιος ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ , Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Μαρούλης Δημήτριος - Βασιλάκης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Δορυφορικές Επικοινωνίες, 5η Έκδοση Maral Gerard., Bousquet Michel ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ιστορία του βυζαντινού κράτους, β' τόμος (εμπλουτισμένη έκδοση) 8696 Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και Πράξη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Από την Αγωγή στην Εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης Ostrogorsky Georg,επιμ.&συμπληρώσεις: Χρυσός Ιωάννης Ευάγγελος Ε. Βρεττός, Αχιλέας Γ. Καψάλης ΓΚΑΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΚΥΦΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,32 Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,11 ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΒΑΛΗ , Θ. Μπαμπάλης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 11 από 18

14 8700 Ειδική Παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου και ομιλίας Γεώργιος Δ. Δράκος Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΕΝΤΥΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ο. Κυριακίδου, Ε. Σαλαβού ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΆΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΠΕΝΤΕ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ MATEI CALINESCU ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΛΚΕ , ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς : Αξιολόγηση Εργασιών ως Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Φ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ, Σ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ Μ. Καμπουροπούλου, Ι. Ευσταθίου, Ε. Στέφος Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε ,16 Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Αμαλία Α. Υφαντή Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε , Ο μοντερνισμός και οι μύθοι του Νίκη Λοϊζίδη Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Η συμβολή της Πληροφορικής στην Υγεία Δημήτρης Γ. Καπόπουλος ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δρ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ Εκδόσεις Αρναούτη, Αρναούτης Δ. Δημήτριος , ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΙ ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε , Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Η ευρωπαϊκή διάσταση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Η έμφυλη διάσταση της απασχόλησης: Εμπειρικές προσεγγίσεις Πέρσα Φώκιαλη, Χρυσή Βιτσιλάκη, Αναστάσιος Βασιλειάδης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Τυπικό του Ισαακίου Κομνηνού Παπάζογλου Κ. Γιώργος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία, πραγματικότητες και προοπτικές ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ 4957 KLAUS KOCH 8718 Δομές, μετασχηματισμός και ανάπτυξη στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Δ. Πολίτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,00 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ,00 ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση) Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Αποικιακές αυτοκρατορίες Λάμπρος Φλιτούρης Δημήτρης Μπαχάρας ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 12 από 18

15 8720 Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ελληνική λαϊκή ποίηση Γεώργιος Ι. Θανόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Προγραμματισμός Διδασκαλίας στη Θεωρία και στην Πράξη: Εκπαιδευτικές - Διδακτικές Τεχνικές, Σχέδια Μαθήματος και Διδακτικά Σενάρια για το Δημοτικό Κ. Δ. Χατζηδήμου, Δ. Χρ. Χατζηδήμου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Το δίκαιο του Αγίου Όρους Άθω ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο - Εγχειρίδιο Α ΔΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και Βελτίωση Σχολείων: Σχέση αμφίδρομη 8727 Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις Π. Αγγελίδης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,21 ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GRAHAM BARNES ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Διεθνές Αστικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο Κοινωνία - δίκαιο, ηθική ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,22 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Οι Γαλλικές Διακηρύξεις των δικαιωμάτων του 18ου αι ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 8735 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ 3596 ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ Η περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Μητροπόλεις - Ενορίες Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του ανθρώπου από το Συμβούλιο της Επικρατείας 8739 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνοτουρκική προσέγγιση ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 8740 International mechanisms protecting human rights. Texts, comments and case law ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" , , ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΛΙΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,76 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , NASKOU-PERRAKI PAROULA ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , (Editors): Armed conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Acquis and prospects PERRAKIS STELIOS, MAROUDA MARIA-DANIELLA ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος IV/A, Εκούσια Δικαιοδοσία ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,94 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 13 από 18

16 8743 Ηθική των επιχειρήσεων - Business Ethics, τόμος ΙΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ψηφιακά ηλεκτρονικά Bignell James, Donovan Robert ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Ηθική των επιχειρήσεων - Business Ethics, τόμος Ι Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,79 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ερασιτέχνης Αγιογράφος Φραγκόπουλος Βασίλης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Εικονομαχία και Δίκαιο. Νομική Θεώρηση των Αγιολογικών Κειμένων ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Χριστιανική Τοπογραφία Κοσμάς Ινδικοπλεύστης ΔΑΦΝΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ , Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών Βελαώρας Ιωάννης Χ. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Αρχές Λειτουργίας Επισιτιστικών Μονάδων Φουντουλάκης Γιάννης Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Γραμμικό Σχέδιο Παυλίδης Ιορδάνης Θ. Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων Keweloh ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής Σταμάτης Α.Αυλωνίτης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η αιχμή του δόρατος Νίκος Λάζαρης Μιχαήλ Παπαρούνης , Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική 8757 Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών Η μηχανή και το δίκτυο ως δομικά πρότυπα στην αρχιτεκτονική ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,64 ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,60 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ Γιάννης Ζαβολέας Μιχαήλ Παπαρούνης , Το αποτύπωμα του Eisenman Π. Πάγκαλος, Β. Πετρίδου Μιχαήλ Παπαρούνης , Συνταγματικό Δίκαιο, ΙΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Εισαγωγή στο δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων. Θεωρία και πρακτική ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ, ΖΑΪΚΟΣ Ν. ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,30 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 14 από 18

17 8763 Θέματα Φορολογικού Δικαίου ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη ΑΜΙΤΣΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Εισαγωγή στο σεμινάριο κοινωνικών επιστημών ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Απαντήσεις σε 350 ερωτήματα ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Φιλοσοφικοί προσανατολισμοί. Βιβλιοκριτικές εφαρμογές της κριτικής θεωρίας Ιστοριογραφία&πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Λογοθεραπεία:Διεπιστημονική Θεώρηση Μ.Βλασσοπούλου, Β.Μύρκος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Ι Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση ΙΙ Πασιαρδής Π ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Πασιαρδής Π. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η Μουσική των Υπολογιστών Διαμαντόπουλος Ταξιάρχης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Εικονογραφημένη Ανθολογία της φιλοσοφίας Νικολά Ουμπάλντο ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 8775 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ.Α. Ρηγάτος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ ,73 ΣΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΑΦΝΟΠΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ , Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΜΠΙΤΣΙΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΤΙ , Ρομποτική για Μηχανικούς ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ τόμος Ι Αλατσαθιανός Σταμάτης, Αλατσαθιανού Ειρήνη ΑΛΑΤΣΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ CHARLESWORTH, MAX , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Φ. ΣΟΦΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΟΦΡΑΣ , ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Δρ.Νικόλαος Κ. Γκουγκουλιας Νικόλαος Ι. Ριζάκης ,38 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 15 από 18

18 8783 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Αθηνά Λαζακίδου ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ , ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ , Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός Νοσοκομειακή περίθαλψη στη Βενετική Κέρκυρα (17ος - 18ος αι.) Μπικάκης Μιχάλης, Γιαλιτάκη Κατερίνα Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Κωνσταντινίδου Κατερίνα ΦΑΙΔΩΝ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ , Εκκλησία και εκκλησίες Τσομπανίδης Στυλιανός ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Το κήρυγμα ως performance Βιβιλάκης, Ιωσήφ ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Η δυτική Ευρώπη στους μέσους χρόνους 5ος-15ος αι Τσιρπανλής Ζαχαρίας Ν. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης , ΧΕΙΛΕΟ-ΓΝΑΘΟ-ΥΠΕΡΩΙΣΧΙΣΤΙΕΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΑ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 1750 Ειδικά ΜΕΧΡΙ θέματα ΣΗΜΕΡΑ βιολογίας κυττάρου. Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Μαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΠΟΝΙΣΕΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ , LANDES DAVID S. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , Θωμόπουλος Γεώργιος University Studio PressΑ.Ε , Bakker, W., A. van Gemert (επιμ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης Πολίτης, Π. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , Γενικό διοικητικό δίκαιο Δαγτόγλου Πρόδρομος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο Αγαλλοπούλου Πηνελόπη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Η Τραγωδία του Έκτορα James M. Redfield ΔΑΦΝΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ , Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , Κοινωνία και νέα τεχνολογία Ιντζεσίλογλου Νικόλαος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ,87 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 16 από 18

19 8804 Ένας, κανένας και εκατό χιλιάδες Luigi Pirandello Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε , ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΑΟΣ Κυριάκος Κατζουράκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , Εργατικό δίκαιο Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας Πρόσωπα και ζητήματα-δοκίμια για την Ιατρική στη Λογοτεχνία Κουκιάδης Ιωάννης Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Γ.Α. Ρηγάτος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Εργατικό δίκαιο Ατομικές εργασιακές σχέσεις Ζερδελής Δημήτριος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΤΥΡΟΒΟΛΑ , Νέος οικοδομικός κανονισμός Ερμηνεία κατ άρθρο Μέλισσας Κ.Δημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Στεργίου Άγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 8813 Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 8814 ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΚΚΑ ΧΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,43 ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , Εργατικό δίκαιο επιτομή Κουκιάδης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Συνταγματικό δίκαιο Χρυσόγονος Κώστας Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Κληρονομικό δίκαιο Ψούνη Νίκη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Upstream Proficiency C2 Student s Book (with Audio CDS) Evans Virginia, Dooley Jenny 8819 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ BOAL AUGUSTO 8820 Forum 1 Student's with iebook - Revised (Greece) Evans Virginia, Dooley Jenny 8821 Forum 2 Student's with iebook - Revised (Greece) Evans Virginia, Dooley Jenny 8822 FCE Use of English 2 Student s Book Revised Evans Virginia 8823 Mission IELTS 2 Academic Student's Book Obee Bob, Spratt Mary EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,82 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 17 από 18

20 Career Paths Hotels&Catering Student's Pack 2 (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Career Paths Art&Design Student's Pack (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Career Paths Architecture Student's Pack (Student's Book&Class Audio CDs US Version) Evans Virginia, Dooley Jenny, Garza Veronica Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers Virginia Evans, Jenny Dooley, Dave Cook 8827 Prisma Fusion Nivel Inicial (A1 + A2) Libro del alumno + CD Evelyn Aixalà, Mª Angeles Casado, Anna Martínez, Marisa 8828 ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΩ 8829 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 8831 Η Λειτουργία του Ανδρικού Σπέρματος Λίνα Α. Ευγενή, Γεώργιος Ι. Λυμπερόπουλος EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε. ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , , , , , ,04 ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 18 από 18

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΕΦΑΛΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013-2014 ΘΕΜΕΛΗΣ ΔΑΝΑΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΙΚΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ και Δ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 Κωδικός Βιβλίου Τίτλος Βιβλίου Βαθμίδα/Τάξη 22-0001 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ 22-0002 ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ) 22-0003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΡΙΝΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΡΙΓΓΑΣ ΦΑΙΔΩΝ ΤΡΙΓΩΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28

Διευθύνσεις Βιβιοπωλείων - Ελεύθερη Επιλογή Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:14 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 01:28 ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ α. "Βασικοί θεσμοί δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου"σύγγραμμα, ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 2007, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Διεύθυνση ΣΟΛΩΝΟΣ 69, Ώρες Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.»

ΘΕΜΑ : «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α, Β, Γ και Δ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις.

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση και Τροποποίηση της ΔΥ1δ/Γ.Π.100802/11/11-4-2012 περί Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για τις Σπάνιες Παθήσεις. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 5 / 12 / 2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας

Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Ειδική Γραμματέας Οργανωτική Επιτροπή Δημήτριος Καραγιώργος, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Νικόλαος Ανδρεαδάκης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Οικονομίδης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ ΗΜΕΡΊΔΑ «ΔΙΔΑΚΤΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΈΣ ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΜΕΤΆΒΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ/ΤΡΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΌ ΣΤΟ ΓΥΜΝΆΣΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015

Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 5549/13-05-2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 27/12-05-2015 Σήμερα 12 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΙΟΙΚ/Τ ΜΝ/276055/40985/36087/18073 Ηµ/νία: 27/10/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009-2010 -ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΩ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ Δ. Υ/Υ ΕΞ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑ Ε ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α Θ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία

Επιτυχόντες 2012. Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Κεραμιδάς Αλέξανδρος. Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη. Λαυρεντιάδου Αναστασία Επιτυχόντες 2012 Το Σχολείο συγχαίρει τους μαθητές του για τις επιτυχίες τους. Ονοματεπώνυμο Κεραμιδάς Αλέξανδρος Σαρρή Φλωρίδου Πηνελόπη Λαυρεντιάδου Αναστασία Φωτιάδης Γεράσιμος Τσαμπάζης Χρήστος Καραγκοζίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΣΤΑΜΕΝΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (Σ.Σ.Α.Σ.) ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ (8 ΟΣ ) ΤΣΕΤΣΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΒΟΣΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β -------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 23-09- 2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Καλημέρα! A ΜΕΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ Καλημέρα! Η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος χαιρετούν τους φίλους τους Καλημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. Μαθήματα 1 ου έτους ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 4 4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 3 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-2014 Μαθήματα 1 ου έτους Μαθήματα 1 ου εξαμήνου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 2 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!!

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014. Το Φροντιστήριο Παλμός είναι το μοναδικό φροντιστήριο στο Ωραιόκαστρο με: Εκπληκτικά Ποσοστά Επιτυχίας!!! ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2014 Την εισαγωγή τους σε σχολές υψηλής ζήτησης πέτυχαν οι μαθητές μας στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014. Σε σύνολο 80 επιτυχόντων μαθητών 65 μαθητές πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ (80%).

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Τομέων Σπουδών

Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κατάλογος Τομέων Σπουδών Κωδικός 9011 ASSERTIVENESS TRAINING 342 MARKETING ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΗΛΗΣΕΩΝ 5251 ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 1026 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 813 ΑΘΛΗΜΑΤΑ 1030 ΑΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 4621 ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 9015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Αξίες, Γνώση, Αγωγή ΕΙΣΔΟΧΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ. Αποτελέσματα Παγκύπριων Εισαγωγικών Εξετάσεων Από τον Ιούνιο του 2008, οπόταν και αποφοίτησαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Ανακτήθηκε από την Εκπαιδευτική Κλίμακα (http://edu.klimaka.gr/) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗΝΦ-799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 2012 2013 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΡΕΝΕΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ,

ΑΔΑ: ΒΛ41469Β7Δ-3ΕΥ. 1. Αθηνών: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΕΘΝΟΣ 2. Θεσσαλονίκης: ΤΥΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΥΡΙΑΝΗ ΘΕΣ/ΚΗΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη Τρίπολη, 10 Ιουλίου 2013 22100 Τρίπολη Αρ. Πρωτ.: 3593 Τηλ.: 2710-372113 Fax:2710-230005 Προς: 1. ΔΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ. Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. 2-3 2-3 Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ A/A Αγγελόπουλος Ιωάννης Διερεύνηση της χρήσης λογισμικού αυτοματισμού γραφείου στο δημόσιο τομέα. Αλεξόπουλος Ανδρέας Η εξέλιξη του εργατικού κόστους στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads

Χάρτης Ιστοσελίδας. Υπηρεσίες Συνδέσεις Εγκύκλιοι Έντυπα Downloads Το Υπουργείο Το Eκπαιδευτικό Σύστημα Πρόσβαση στη Γνώση Θρησκεύματα Μηχανή Αvαζήτησης Επικοινωνία Συχνές Ερωτήσεις Χάρτης Ιστοσελίδας Προκηρύξεις/ Νέα Διαγωνισμοί Συνέδρια/ Ημερίδες Εποπτευόμενοι Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John

ΕΞ. Υ/ΕΥ/ΕΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 1 ΑΡΧΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗ Ν. ΜΠΕΖΑ Π. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ. Τόμος 1 McMurry John T.E.I. Ηπείρου ΣΧΟΛΗ: (Ανεξάρτητο) ΤΜΗΜΑ: Ιχθυοκομίας-Αλιείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Γ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ: 18-3-2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008-2009 ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 27/08/2010 Αρ.πρωτ.11599-25/8/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------------------------------------------------------------------ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 5955 Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 18-20. 16-18 Οργάνωση του Κράτους, 108 Πηγές

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Β Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο 18-20. 16-18 Οργάνωση του Κράτους, 108 Πηγές ΠΑΝΤΕΙΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ :ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αθήνα, 20-02-2015 Αριθ. Πρωτ.: 15 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365

Πληροφορίες: Α. Κοπανάκη Τηλέφωνο: 210.3442354 ΦΑΞ: 210.3442365 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 2 / 2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 15353 /Η ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ & ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ανδρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 80 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 95 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 160 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών Β Λυκείου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ιακωβίδης Γιώργος, Φυσικός Παπαχρήστου Μαίρη, Φιλόλογος Η Β Τάξη Γενικού Λυκείου μαθήματα γενικής παιδείας δύο (2) Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού, Ανθρωπιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 30-06-2014 Α.Π.: 7544 / 4210 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-Δ0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 02-06-2014 Α.Π.: 6761 / 3939 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>.

ΘΕΜΑ: << Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β και Γ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ >>. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚEYMAΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - T.E.E Ταχ. Δ/νση: Ερμού

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 Γ.Σ. 251/13.11.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Βεζυρτζή Σταματία 3216 Παναγιώτου Παναγιώτα 3699 Μόγιας Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.- Πόλη: 151 80 Μαρούσι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 19-9-2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. 11024

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ. (ΣΕΙΡΑ 8 ος ) ΓΟΥΣΗ ΡΑΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ. (ΣΕΙΡΑ 8 ος ) ΓΟΥΣΗ ΡΑΝΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2012 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΣΗ ΡΑΝΙΑ ΠΑΛΥΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΕΔΩΝ ΜΑΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ (ΣΕΙΡΑ 4 ος ) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΝ ΕΜΠ (ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφηρμοσμένων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΜΗΝΕΣ) 52 ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.5η/Θ.3/17-03-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση την με αριθ. 30/24-7-2013 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011-2012 ΑΡΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 5/9/2012 ΤΕΤΑΡΤΗ 16:30-18:30 Ι 29 ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Μ. ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 18/9/2012 ΤΡΙΤΗ 14:00-16:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για Διευθυντές Σχολικών Μονάδων. «Ζητήματα Οργάνωσης - Διοίκησης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Επιμορφωτικό

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Πανεπιστήμιο ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Τμήμα. Εισακτέοι 2013 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. Ανώτατο Εκπ. Ίδρυμα ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2014. Εισακτέοι 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Γενική Σειρά. Τμήμα 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 150 1 227

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» ΚΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΛΙΣ, ΜΕΖΟΥΡΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟ: 08:45 ΕΝΑΡΞΗ ΤΕΛΕΤΗΣ: 09:00 - Χαιρετισμός Αναπλ. Πρόεδρου Τμήματος Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10 ης Συνεδρίαση ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Της 24-4-2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ Αριθμός Απόφασης 18 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Από το Πρακτικό της 10 ης Συνεδρίασης την 24-4-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 0-0 Β ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Θρησκευτικά Βήματα Πίστης και Ζωής (Βιβλίο Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2004 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΛΙΟΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΟΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β410ΩΨ8-ΘΘΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Τμήμα Μητρώων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΡΑΖΗ ΚΟΤΣΙΚΑ 12) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2631022129 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ FAX 2631028848 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 2631022276 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ (ΚΥΠΡΟΥ & ΛΕΒΙΔΟΥ - 3ος ΟΡΟΦΟΣ) ΤΖΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 6 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ για τα ακ. έτη 2014-2017 Σ Χ Ο Λ Η Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν 1. ΕΠΟ: Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 155 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα

Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα Ίδρυμα Σχολή Τμήμα Πόλη Διανομέας Πόλη Διανομέα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα