ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από 2003-04 έως και 2014-15. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Tαχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Πληροφορίες : Α. Λάιος Τηλέφωνο : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Z1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη από έως και Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις : α) του άρθρου 37 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (Α 159). β) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». γ) του Π.Δ. 70/2015 (Α 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». δ) του Π.Δ. 73/2015 (Α 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» ε) της υπ αρ. Φ.1/76244/Β3/ Υ.Α. (Β 957) «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και της πληρωμής των δικαιούχων εκδοτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. στ) της υπ αρ /Ζ1/ (ΦΕΚ 1082 Β ) Κ.Υ.Α. «Επιτροπή Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου Διδακτικών Συγγραμμάτων». ζ) της υπ αριθ. Φ.12/97315/Β3/ Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1915 Β ) «Ρύθμιση θεμάτων διανομής και κοστολόγησης διδακτικών βιβλίων, ηλεκτρονικών σημειώσεων και ενίσχυσης βιβλιοθηκών» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. Φ.12/93262/Β3/ (Β 2377) και Φ.12/102348/Β3/ (Β 1890) Κ.Υ.Α. η) της παρ. 79 του άρθρου 2 της υπ αρ /Υ1/ (ΦΕΚ 2988 Β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 1

2 Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στους Προϊσταμένους αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων». θ) της με αρ /Ζ1/ Υ.Α. σχετικά με «Συγκρότηση της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α» (ΑΔΑ : ΒΧ0Ζ465ΦΘ3-Ν5Ν) 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στο προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους (ΚΑΕ 1123 και Ειδικός Φορέας ). 3. Το αριθ. 3/2015 πρακτικό της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Α. Εγκρίνουμε τις τιμές κοστολόγησης ανά αντίτυπο, όπως καθορίστηκαν στο Πρακτικό αριθ. 3/2015 της Επιτροπής Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., των παρακάτω αναφερομένων διδακτικών συγγραμμάτων ελευθέρου εμπορίου, τα οποία προτάθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ή το αρμόδιο κατά το Ν. 3432/2006 (Α 14) όργανο των Α.Ε.Α. για την δωρεάν διανομή τους στους φοιτητές κατά τα ακαδημαϊκά έτη έως και που περιέχονται στον επισυναπτόμενο Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 3/2015, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Β. Εγκρίνουμε την διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Κοστολογημένων Συγγραμμάτων του Πρακτικού 3/2015, στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με εντολή Υπουργού Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Συνημμένα: Πίνακας κοστολογημένων συγγραμμάτων Πρακτικού 3/2015 Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Εσωτ. Διανομή: 1. Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης 2. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Β - Εκτέλεσης προϋπολογισμού Εκπαίδευσης 3. Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ - Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3/2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Α Microsoft Excel Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Office 2013) Μαθαίνετε εύκολα Microsoft Office Μαθαίνετε εύκολα Joomla 3.x CSSΘεωρία&Εφαρμογές Καρολίδης Δημήτριος A., Ξαρχάκος Κωνσταντίνος I. Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α. Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι., Καρολίδης Δημήτριος Α. Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι, Μαρκατσέλας Μανώλης Μαρκατσέλας Μανώλης, Ξαρχάκος Κωνσταντίνος Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,66 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,37 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,94 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ ,85 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ , Διαχείριση έργου Burke Rory ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Κ.Π. Καβάφης Μαρία Αθανασοπούλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , ΑΣ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΘΟΥΜΕ ΕΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 8465 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Bowler Peter, Rhys Morus Iwan 8466 Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ NEWTON K. M. (επιμ.) 8467 Σύγχρονη Ανάλυση και Διερεύνηση των Οικονομικών Καταστάσεων Μπατσινίλας Επαμεινώνδας, Πατατούκας Κυριάκος Π ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ενιαίος τόμος) ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ 8470 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ Ορθοδοξία και Δύση στην Πνευματική Παράδοση των Ρουμάνων τ.α' ( Η Ενότητα της Ορθοδοξίας και η 8473 Υπεράσπιση της Ορθόδοξης Πίστεως Έναντι της Κοινωνιολογία - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Ορθοδοξία και Δύση στην Πνευματική Παράδοση των Ρουμάνων τ.β' ( Η Ενότητα της Ορθοδοξίας και η Υπεράσπιση της Ορθόδοξης Πίστεως Έναντι της Προτεσταντικής Προπαγάνδας κατά τον ΙΖ' Αιώνα) 8481 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΣΙΝΟΡΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ - ΛΟΥΗΣ ΚΙΤΣΟΣ (επιμ.) , , ,83 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , , , Croitoru Ion ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,92 Hughes Michael, Kroehler Carolyn J. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Croitoru Ion ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ ,92 THOMAS M. COVER - JOY A. THOMAS 8482 ΤΖΟΥΑΝΕΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ VINCENT ALFRED (επιμ.) , ,15 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 1 από 18

4 8483 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Δ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΠΑΡΚΟΥΛΑ Μπαλτάς Αριστείδης, ΧΑΪΔΩ Στεργιόπουλος Κώστας (επιμ.) 8485 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ATKINS PETER - DE PAULA JULIO 8486 ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ HIEMENZ PAUL, LODGE TIMOTHY 8487 Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΣ Ι 723 BELL E.T ΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΟΣ ΙΙ 724 BELL E.T. ΜΑΚΝΤΑΟΥΕΛ, ΤΖΩΝ (McDowell, John) 8490 RETHYMNON CLASSICAL STUDIES VOLUME I 922 PASCHALIS MICHAEL (ed.) , , , , , , , , Διαφορική Γεωμετρία Ν.Κ.Στεφανίδης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ , 'Εντυπη διαφήμιση και λαϊκός πολιτισμός Αλεξιάδης, Μηνάς ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Η ξεχασμένη Νύφη Πούχνερ, Βάλτερ ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Στη χώρα του υπάρχειν Μαντζανάρης, Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Λειτουργία και ζωή Σμέμαν, Αλέξανδρος ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ FOX MARK 8497 Μουσεία Γυιόκα Λία [επιμέλεια], Σκαλτσά Ματούλα [διεύθυνση σειράς] ,00 Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Η Ψηφιακή Αφήγηση στο Σχολείο Κοτρωνίδου Ιωάννα, Τόζιου Tάνια Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ.ΠΡΩΤ/ΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΡΟΣ , Η Μετάφραση ως στοχευμένη δραστηριότητα Christiane Nord ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , Το νέο ελληνικό έθνος ( ) Κωνσταντίνος Απ. Βακαλόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Κυπριανός Καρχηδόνας-Οι Πεπτωκότες-De Lapsis Ιωαννίδης Φώτιος Πουρναράς Σ.Παναγιώτης ,18 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 2 από 18

5 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Φ.Π.Α. - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΙΚ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜ. Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΕ , , , , ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Άγγελος Πρωτοπαπάς ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ της ελληνικής μεταπολεμικής αρχιτεκτονικήςς Τσακόπουλος Παναγιώτης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , Ένα βιολί διηγείται Νάνση Τουμπακάρη ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , English for Students of Economic. Macroeconomics Stefan Joan Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ - Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε , ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ R. L. DUYFF,ΚΟΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία , Βασικές αρχές της Μεταφρασεολογίας Margret Ammann ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , Γονείς απλά! Kim John Payne ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , Το έργο τέχνης στην εποχή της τεχνολογικής του αναπαραγωγιμότητας Walter Benjamin Εκδόσεις Επέκεινα (Γαλάνης Ευάγγελος) , Ελληνικά σχολεία στη Γερμανία Δαμανάκης Μιχαήλ (επιμ.), Γκότοβος Αθανάσιος, Μάρκου Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ,69 Γεώργιος 8518 Το αδύνατο πένθος και η κρύπτη Μάτσα Κατερίνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Όμηρος: Είκοσι μία εισαγωγικές μελέτες Robert Fowlerκ.ά. Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε , Ο Ελληνικός Υπερρεαλισμός και η κατασκευή της παράδοσης Χρυσανθόπουλος Μιχάλης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , Ερωτικά αντιφάρμακα Οβίδιος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΡΑ Α.Ε , apomechanes ahylo lab Ξανθοπούλου Ελεονώρα , Οργάνωση και Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Χρίστος Αθ. Σαΐτης ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΙΤΗΣ , The Earth in a Nutshell - A Coursebook for Specific and Academic Purposes ZOE MALIVITSI&FOTINI PERDIKI ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΡΔΙΚΗ ,90 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 3 από 18

6 8527 Οι Ινδοευρωπαίοι Μέρος Α. Γλώσσα και πολιτισμός Γιαννάκης Γεώργιος Κ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ - Α. ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΑ&ΣΙΑ Ο.Ε , Στατική ΙΙ Σωτηροπούλου Αναστασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , DAF KOMPAKT A1-B1 KURSBUCH NETZWERK A1 Kursbuch Deutsch als Fremdsprache +dvd +cd NETZWERK A2 Kursbuch Deutsch als Fremdsprache + dvd+ cd Netzwerk B1 Kursbuch Deutsch als Fremdsprache +dvd+ce IlseSander, Birgit Braun, Margit Doubek, Nadja Fuegert, Rosanna Vitale Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber Stefanie Dengler,Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber Stefanie Dengler, Paul Rusch, Helen Schmitz, Tanja Sieber 8533 Ιστορία της φιλοσοφίας Encyclopedie de la Pleiade 8534 Η γέννηση μιας πρωτεύουσας Gilbert Dagron 8535 Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Κοινωνίας Fritz Gschnitzer 8536 Ο χριστιανισμός και η Ρώμη G.E.M. de Ste Croix KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,58 KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,10 KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,10 KLETT HELLASΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΕ ,10 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ , , , , Εισηγήσεις βυζαντινού δικαίου Σπύρος Ν. Τρωιάνος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Ανθολογία Νεοελληνικής Δραματουργίας Βάλτερ Πούχνερ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ , LEAN STARTUP ERIC RIES ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ , Ανθολογία σύγχρονης αλβανικής ποίησης Ρομέο Τσολάκου [επιμέλεια] 8543 Περί Εβραίων Χρήστος Χρηστοβασίλης 8544 Η δίκη Franz Kafka 8545 Ο κόσμος τού χθες Stefan Zweig 8546 Το μυστήριο του κεφαλαίου Hernando de Soto 8547 ΘΕΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ΑΡΧΑΙΑ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ PRINTAΕΜΠΟΡΙΚΗ&ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΤΑΚΗΣ , , , , , ΣΩΤΗΡΙΑ Α. ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ,49 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 4 από 18

7 8548 Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΣ 6881 ΠΕΤΡΟΣ Κ. ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΜ. ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΓΑΘΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΤΟ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ( ) Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ.Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΑ. ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΣ - PORTULAN ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ Π. ΑΝΔΡΕΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ Χ ,18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΛΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΝΟΛΗΣ Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , Η ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΑΡΘΑ ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ , ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εισαγωγή στην Τραπεζική Οικονομική και τις Κεφαλαιαγορές ΔΗΜΗΤΡΗΣ Π. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΤΣΟΤΣΟΣ (Επιμ.) Συριόπουλος Κωνσταντίνος, Παπαδάμου Στέφανος ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ. ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ,21 UTOPIAΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΕ , Karl Marxκείμενα από τη δεκαετία του Karl Marx Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε , Εξεγερμένες πόλεις David Harvey Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε , Η λογική της Ιστορίας Βαζιούλιν Βίκτωρ Αλεξέγιεβιτς Πεδιώτη Ελένη και ΣΙΑ Ο.Ε , Θέματα Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και Πατερικής Ερμηνευτικής Αραμπατζής Χρήστος OSTRACON publishing p.c ,00 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 5 από 18

8 8572 Η Ορθόδοξη Πνευματικότητα της Δυτικής Πατερικής Παράδοσης Ιωαννίδης Φώτιος OSTRACON publishing p.c , Εγχειρίδιο οικογενειακού δικαίου Γεωργιάδης Απόστολος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Εκκλησιαστική Γραμματολογία της Δύσης Ιωαννίδης Φώτιος OSTRACON publishing p.c , ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών , Περιφερειακή Οικονομική και Χωρική Ανάλυση Σωτήρης Καρκαλάκος ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΚΑΛΑΚΟΣ , ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΛΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες στο σύγχρονο σχολείο Μητροπούλου Βασιλική OSTRACON publishing p.c , Από την τηλεόραση στα νέα Μέσα Επικοινωνίας και ελληνική κοινωνία Δουλκέρη Τ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο τουρισμός που πληγώνει Λύτρας Π., Παπαγεωργίου Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η εξουσία της επικοινωνίας Μπικηρόπουλος Θ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο εθνικοσοσιαλισμός και η Αρχαιότητα Chapoutot Johann ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Για τον ρατσισμό των κοινωνιών μας Νούτσος Π. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε κρίση Δούση Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Κυπριακή Δημοκρατία: 50 χρόνια 6014 Συλλογικό: Επιμ.: Περικλέους Χρυσόστομος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η χειραφέτηση της Ευρώπης Κανελλοπούλου-Μαλούχου Ν. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Από την ένταξη στην κρίση. Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση: Ντάλης Σωτήρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Υλικός πολιτισμός: Θεωρία, μεθοδολογία, αξιοποίηση Οικονόμου Ανδρομάχη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο Marx στον καθρέφτη Νούτσος Παναγιώτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Πολιτικοστρατιωτικές αναταραχές και πληθυσμιακές μετακινήσεις ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ , Κόμης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ ,24 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 6 από 18

9 8592 Το κακό Ricoeur Paul ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη Τσοτσορός Στάθης, Λιδωρίκης Στάθης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Οι ανεξάρτητες διοικητικές αρχές Τζώνος Θεόδωρος Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Συμβουλευτική ψυχολογία Επιμ. Ποταμιάνος Γρ.-Γκιτάκος Β. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Τεχνική της κλινικής συνέντευξης Semi A. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ο ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης ( ) Το συλλογικό διακύβευμα της ενεργητικής ένταξης των ευπαθών ομάδων Ανάγνου Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Αμίτσης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ανθολογία της νέας τουρκικής λογοτεχνίας. Διήγημα Μητράρας Α. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Από την κρίση στη βιώσιμη ανάπτξη Μπαμπανάσης Σ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Αξιολόγηση της ανάπτυξης του παιδιού προσχολικής ηλικίας και του εκπαιδευτικού έργου 5461 Gullo D. (Επιμ. Κουτσουβάνου Ε., Αρβανίτη-Παπαδοπούλου Τ.) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Ιστορική αφήγηση και πηγές Μπαμπούνης Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Οργανωσιακή κουλτούρα υπηρεσιών υγείας Γούλα Ασπασία ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ MARY D. SHERIDAN ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ , ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , Η ιταλική αναγέννηση. Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική Χαραλαμπίδης Άλκης University Studio PressΑ.Ε , Εκτιμήσεις για τα αίτια του μεγαλείου και της παρακμής των Ρωμαίων Αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού στη γλωσσική εκπαίδευση και κατάρτιση Montesquieu ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Αρβανίτης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , Με οδηγό την ιστορική μνήμη Ιακωβίδης Ι. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ , Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι Friedlander Saul ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Έως εσχάτου της Γης Αναστασίου, Αρχιεπισκόπου Τιράνων και Πάσης Αλβανίας ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ,57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 7 από 18

10 8614 ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 8615 ΤΡΙΩΔΙΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , , Προπονητική της Υδατοσφαίρισης Μπάκας Χρήστος ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Π. Κ. ΝΙΚΑΣ 8618 Ανόργανη Χημεία Κλινική ογκολογία. Αρχές ογκολογικής νοσηλευτικής φροντίδας CATHERINE E.HOUSECROFT,ALAN G.SHARPE(Επιμέλεια απόδοσης στα ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ,02 ΜΟΝ. ΕΠΕ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ , Τσούσκας Λάζαρος University Studio PressΑ.Ε , ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ LUTTWAK EDWARD ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΒΕ , Διοίκηση και οργάνωση υπηρεσιών υγείας Πολύζος Νικόλαος Μ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Ιστορία της νεότερης Ευρώπης Lindemann Albert S. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Προσανατολισμοί - Νέα αναθεωρημένη έκδοση Νιτσιάκος Βασίλης Γ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ , Εισαγωγή στίς Διαφορικές εξισώσεις Κραββαρίτης Δ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , Αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση Τσαμούταλος Κώστας,Σαράντης Παναγιώτης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Καλλωπιστικά κωνοφόρα - Επιλέξτε φυτά για το χώρο σας Πάτλης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Γνωστές Θρησκείες, Αιρέσεις και Παραθρησκευτικές Ομάδες στην Ελλάδα Λιόσης Σωτήριος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Πεντηκοστάριον Χαρμόσυνον Γρηγοριάδης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΕ , Γενικά Μαθηματικά Μασούρος Χ. Τσίτουρας Χ. ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ , Βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση αθλητικών κακώσεων PRENTICE, ARNHEIM 8634 Ιατρική Επιδημιολογία GREENBERG ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ , ,25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 8 από 18

11 8635 Η ποιότητα στην ιατρική εκπαίδευση Μπονίκος Διονύσης Σ Δικαστική ψυχιατρική Γ. ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ 8637 Γηριατρική N. CONI, C. NICHOLL, S. WEBSTER, K.J. WILSON 8638 Άσκηση και αθλητισμός στο διαβήτη B. BURR, D. NAGI Θεραπεία της εγκεφαλικής παράλυσης και της κινητικής καθυστέρησης Πρόληψη και μέτρα προστασίας από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 8641 Κυτταρική Φυσιολογία Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Ανάλυση με τη χρήση του SPSS S. LEVITT Παπαρίζος Β. Α.,Κυριάκης Κ. Π M.P. BLAUSTEIN, J.P.Y. KAO, D.R. MATTESON ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ, ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ , , , , , , ,39 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ , Γνωριμία με την HTML Σ. Ανέστης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ , Ασκήσεις στον Microsoft SQL Server Στυλιανός Ε. ανέστης ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ , Εκμετάλλευση&Διαχείριση Υπογείου Νερού Βουδούρης Κώστας Σ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Στατική,ΤΟΜΟΣ Ι Γδούτος Εμμανουήλ Ε. Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Στατική,ΤΟΜΟΣ ΙΙ Γδούτος Εμμανουήλ Ε. Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , L explication de texte enseignée aux hellénophones Papaspyridou Ioanna Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Εφαρμοσμένη Μηχανική των Ρευστών Horst Herr Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Βιολογία - Τεχνολογία και Περιβάλλον Paul Claus - Dieter Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , Περιβαλλοντική Τεχνική και Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής Βογιατζής Κωνσταντίνος Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Μόδα-Δημιουργικό Σχέδιο,Χρώματα,Στύλ Eberle Hannelore,Salo Tuula,Dollel Hannes Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ , ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μιχάλης ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ,29 Οικονομίδης&Παναγιώτης Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός και Βιολογική Δαλαμαρίνης Φιλ Ρέυ&Λέοναρντ Σωτηρόπουλος Ι. Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ ,50 Αιγοπροβατοτροφία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 9 από 18

12 8656 Οίνος και Αμπελος Unwin Tim ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Ανυψωτικά Μηχανήματα Shapiro ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Τοπικά δίκτυα περιοχής Lan Stamper David A. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Βιοτεχνολογία και Αγροδιατροφικό Σύστημα Ιωαννίδης Δημήτρης Α. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Εναλλακτική Διαχείριση Συσκευασιών Δομημένη καλωδίωση και έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις EIB(Περιέχεο cd) Σκορδίλης Αδαμάντιος, Μπούσιου Ευαγγελινή 8662 ΧΑΙΡΕ ΝΥΜΦΗ ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 8663 Εισαγωγή εις την Καινήν Διαθήκην Α Βούλγαρης Χρήστος 8664 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ: ΜΟΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Τουλόγλου Στέφανος ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ , , , Τα ΕΓΩ του ΕΣΥ Λ.Λ. Λιαρόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ x , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Δομικές Μηχανές και Κατασκευαστικές Μέθοδοι ΝOΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ&ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ,ΙΑΤΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΠΑΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ,54 Σέργιος Λαμπρόπουλος, Μαρίνα ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΑΤΟΥ ,60 Μαρινέλλη, Κλαίρη Πετρουτσάτου Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος, Α. Παπαγεωργίου-Βασιλοπούλου ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Μούργκος Ιωάννης , Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MOHNSEN S. BONNIE Μούργκος Ιωάννης , Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις στην οφθαλμολογία Δημητράκος Σταύρος, Οικονομίδης Παναγιώτης University Studio PressΑ.Ε , ΚΛΙΝΙΚΗ&ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Π. ΓΑΛΑΝΗΣ-Λ. ΣΠΑΡΟΣ ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ. Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, 19ος-20ός αιώνας ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΤΡΙΝΟΥ ΑΝΘΙΜΙΑ Μούργκος Ιωάννης , Μπακουνάκης Νίκος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΙΣ ΕΠΕ , Παθολογική φυσιολογία, 2η έκδοση Συλλογικό έργο University Studio PressΑ.Ε ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 10 από 18

13 8677 Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας Μότσιου Ελένη University Studio PressΑ.Ε , Μυστικά, ψέματα, όνειρα και άλλα Κανατσούλη Μελπομένη University Studio PressΑ.Ε , ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΙΛΙΕΣ Ο. Γιωτάκος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Ιατρική Ψυχολογία και Ψυχοπαθολογία Νικηφόρος Β. Αγγελόπουλος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Βασικές κλινικές δεξιότητες Σμυρνάκης Εμμανουήλ, Μοιρασγεντή Μαρία, Τούφας University Studio PressΑ.Ε ,82 Κωνσταντίνος, Γροσομανίδης 8682 Ενέργεια Μοσχάτος Ε. Ανδρέας ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , Δοκίμια Πολιτικής Οικονομίας, 2η Έκδοση ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ : ΤΟ SOLIDWORKS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Τσουλφίδης Λευτέρης, Τσαλίκη Περσεφόνη ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Κωνσταντίνος Ανθυμίδης ΜΑΡΚΟΥ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Αστέριος Σόρμας ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΟΡΜΑΣ , ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Richard Haberman ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΦΟΥΝΤΑΣ , Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ CHRISTOPHER M. WOODHOUSE Τουρίκη Σ. Θεοδώρα , Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική. Ανασκόπηση του εκκλησιαστικού και κοινωνικού βίου μέσα από τις πηγές Κουκουσάς Βασίλειος OSTRACON publishing p.c , Σήματα και Συστήματα Αλεξόπουλος - Μαλτέζος ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ , Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση Καρακώστας Γεώργιος ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ , Συστήματα Πραγματικού Χρόνου Μαρούλης Δημήτριος - Βασιλάκης Κωνσταντίνος ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Δορυφορικές Επικοινωνίες, 5η Έκδοση Maral Gerard., Bousquet Michel ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ&ΥΙΟΙ Α.Ε , Ιστορία του βυζαντινού κράτους, β' τόμος (εμπλουτισμένη έκδοση) 8696 Αναλυτικά Προγράμματα: Θεωρία, Έρευνα και Πράξη ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Από την Αγωγή στην Εκπαίδευση. Επισημάνσεις στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επιστήμης Ostrogorsky Georg,επιμ.&συμπληρώσεις: Χρυσός Ιωάννης Ευάγγελος Ε. Βρεττός, Αχιλέας Γ. Καψάλης ΓΚΑΒΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΚΥΦΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,32 Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,11 ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΒΑΛΗ , Θ. Μπαμπάλης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,44 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 11 από 18

14 8700 Ειδική Παιδαγωγική των προβλημάτων λόγου και ομιλίας Γεώργιος Δ. Δράκος Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΕΝΤΥΠΩΝΥΜΙΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ο. Κυριακίδου, Ε. Σαλαβού ROSILIΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΗ Μ.ΕΠΕ , ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΆΓΡΑΣ ΤΕΛΛΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΡΜΗΣ ΕΠΕ , ΠΕΝΤΕ ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ MATEI CALINESCU ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΛΚΕ , ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Εκπαιδευτικές Εφαρμογές Τέχνης και Πολιτισμικής Κληρονομιάς : Αξιολόγηση Εργασιών ως Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια Επιμόρφωση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών Φ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ, Σ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ Μ. Καμπουροπούλου, Ι. Ευσταθίου, Ε. Στέφος Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε ,16 Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Αμαλία Α. Υφαντή Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε , Ο μοντερνισμός και οι μύθοι του Νίκη Λοϊζίδη Ι. Δουβίτσας&ΣΙΑ Ε.Ε , Η συμβολή της Πληροφορικής στην Υγεία Δημήτρης Γ. Καπόπουλος ΔΙΑΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ , ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Δρ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑ Εκδόσεις Αρναούτη, Αρναούτης Δ. Δημήτριος , ΕΠΙΤΟΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΙ ΠΑΝΟΣ ΚΑΠΩΝΗΣ Π.Ι. ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε , Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Η ευρωπαϊκή διάσταση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Η έμφυλη διάσταση της απασχόλησης: Εμπειρικές προσεγγίσεις Πέρσα Φώκιαλη, Χρυσή Βιτσιλάκη, Αναστάσιος Βασιλειάδης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Τυπικό του Ισαακίου Κομνηνού Παπάζογλου Κ. Γιώργος Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία, πραγματικότητες και προοπτικές ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ 4957 KLAUS KOCH 8718 Δομές, μετασχηματισμός και ανάπτυξη στην κεντρική και στην ανατολική Ευρώπη Άντα Κατσίκη-Γκίβαλου, Δ. Πολίτης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,00 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ,00 ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" Μιλτιάδης Ιω. Κήπας (διεύθυνση) Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Αποικιακές αυτοκρατορίες Λάμπρος Φλιτούρης Δημήτρης Μπαχάρας ,16 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 12 από 18

15 8720 Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ελληνική λαϊκή ποίηση Γεώργιος Ι. Θανόπουλος Δημήτριος Κ. Σταμούλης , Προγραμματισμός Διδασκαλίας στη Θεωρία και στην Πράξη: Εκπαιδευτικές - Διδακτικές Τεχνικές, Σχέδια Μαθήματος και Διδακτικά Σενάρια για το Δημοτικό Κ. Δ. Χατζηδήμου, Δ. Χρ. Χατζηδήμου Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ , Το δίκαιο του Αγίου Όρους Άθω ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο - Εγχειρίδιο Α ΔΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Συμπεριληπτική Εκπαίδευση και Βελτίωση Σχολείων: Σχέση αμφίδρομη 8727 Εργατικό Δίκαιο. Ατομικές εργασιακές σχέσεις Π. Αγγελίδης Κ. ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ,21 ΖΕΡΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GRAHAM BARNES ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ , Διεθνές Αστικό και Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο Κοινωνία - δίκαιο, ηθική ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΙΡΗ-ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,22 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Οι Γαλλικές Διακηρύξεις των δικαιωμάτων του 18ου αι ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 8735 ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ 3596 ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ Η περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Μητροπόλεις - Ενορίες Η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του ανθρώπου από το Συμβούλιο της Επικρατείας 8739 Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ελληνοτουρκική προσέγγιση ΜΑΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 8740 International mechanisms protecting human rights. Texts, comments and case law ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ "ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ" , , ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑΣΛΙΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,76 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , NASKOU-PERRAKI PAROULA ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , (Editors): Armed conflicts and International Humanitarian Law. 150 years after Solferino. Acquis and prospects PERRAKIS STELIOS, MAROUDA MARIA-DANIELLA ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, τόμος IV/A, Εκούσια Δικαιοδοσία ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,94 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 13 από 18

16 8743 Ηθική των επιχειρήσεων - Business Ethics, τόμος ΙΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ψηφιακά ηλεκτρονικά Bignell James, Donovan Robert ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Ηθική των επιχειρήσεων - Business Ethics, τόμος Ι Οικονομικά εργαλεία για την αειφόρο ανάπτυξη ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ- ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡ., ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ Β. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ ,79 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ερασιτέχνης Αγιογράφος Φραγκόπουλος Βασίλης ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Εικονομαχία και Δίκαιο. Νομική Θεώρηση των Αγιολογικών Κειμένων ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΚΕΛΛΥ) ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Χριστιανική Τοπογραφία Κοσμάς Ινδικοπλεύστης ΔΑΦΝΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ , Τεχνολογία μηχανουργικών υλικών Βελαώρας Ιωάννης Χ. ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΟΕ , Αρχές Λειτουργίας Επισιτιστικών Μονάδων Φουντουλάκης Γιάννης Γ.ΠΑΡΙΚΟΣ&ΣΙΑ ΕΕ , Γραμμικό Σχέδιο Παυλίδης Ιορδάνης Θ. Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε , Μικροβιολογία και Υγιεινή Τροφίμων Keweloh ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Οργάνωση και Διοίκηση Παραγωγής Σταμάτης Α.Αυλωνίτης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η αιχμή του δόρατος Νίκος Λάζαρης Μιχαήλ Παπαρούνης , Μηχανισμοί προστασίας δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διεθνείς πράξεις, θεωρία και πρακτική 8757 Δίκαιο Διεθνών Οργανισμών Η μηχανή και το δίκτυο ως δομικά πρότυπα στην αρχιτεκτονική ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,64 ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,60 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Μ Γιάννης Ζαβολέας Μιχαήλ Παπαρούνης , Το αποτύπωμα του Eisenman Π. Πάγκαλος, Β. Πετρίδου Μιχαήλ Παπαρούνης , Συνταγματικό Δίκαιο, ΙΙ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Εισαγωγή στο δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων. Θεωρία και πρακτική ΝΑΣΚΟΥ-ΠΕΡΡΑΚΗ ΠΑΡΟΥΛΑ, ΖΑΪΚΟΣ Ν. ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών. Η Ευρωπαϊκή Διάσταση ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε ,30 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 14 από 18

17 8763 Θέματα Φορολογικού Δικαίου ΓΙΑΛΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚ. Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ&ΣΙΑ Ο.Ε , Η θεσμική κατοχύρωση των ελαχίστων ορίων διαβίωσης στην ελληνική και διεθνή έννομη τάξη ΑΜΙΤΣΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Εισαγωγή στο σεμινάριο κοινωνικών επιστημών ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Απαντήσεις σε 350 ερωτήματα ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Φιλοσοφικοί προσανατολισμοί. Βιβλιοκριτικές εφαρμογές της κριτικής θεωρίας Ιστοριογραφία&πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ , Λογοθεραπεία:Διεπιστημονική Θεώρηση Μ.Βλασσοπούλου, Β.Μύρκος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση Ι Αξιολόγηση Προγραμμάτων και Προσωπικού στην Εκπαίδευση ΙΙ Πασιαρδής Π ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Πασιαρδής Π. ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Η Μουσική των Υπολογιστών Διαμαντόπουλος Ταξιάρχης ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΠΕ , Εικονογραφημένη Ανθολογία της φιλοσοφίας Νικολά Ουμπάλντο ΕΛΕΝΗ ΚΕΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , Ο ΠΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 8775 ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ.Α. Ρηγάτος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ ,73 ΣΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΔΑΦΝΟΠΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ , Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΑΝΤΩΝΗΣ Π. ΜΠΙΤΣΙΑΝΗΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΤΙ , Ρομποτική για Μηχανικούς ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ τόμος Ι Αλατσαθιανός Σταμάτης, Αλατσαθιανού Ειρήνη ΑΛΑΤΣΑΘΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ , ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΣΙΑ Ε.Ε , ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ CHARLESWORTH, MAX , ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Φ. ΣΟΦΡΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΟΦΡΑΣ , ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Δρ.Νικόλαος Κ. Γκουγκουλιας Νικόλαος Ι. Ριζάκης ,38 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 15 από 18

18 8783 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Πολίτες και Επιχειρήσεις Αθηνά Λαζακίδου ΑΘΗΝΑ ΛΑΖΑΚΙΔΟΥ , ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΩΤ. ΜΠΕΝΟΥ , Ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμός Νοσοκομειακή περίθαλψη στη Βενετική Κέρκυρα (17ος - 18ος αι.) Μπικάκης Μιχάλης, Γιαλιτάκη Κατερίνα Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , Κωνσταντινίδου Κατερίνα ΦΑΙΔΩΝ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ , Εκκλησία και εκκλησίες Τσομπανίδης Στυλιανός ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Το κήρυγμα ως performance Βιβιλάκης, Ιωσήφ ΧΑΤΖΗΪΑΚΩΒΟΥ Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Η δυτική Ευρώπη στους μέσους χρόνους 5ος-15ος αι Τσιρπανλής Ζαχαρίας Ν. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης , ΧΕΙΛΕΟ-ΓΝΑΘΟ-ΥΠΕΡΩΙΣΧΙΣΤΙΕΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΑ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 1750 Ειδικά ΜΕΧΡΙ θέματα ΣΗΜΕΡΑ βιολογίας κυττάρου. Προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος. Μαρίνος Φαλιέρος, Λόγοι διδακτικοί του πατρός προς τον υιόν ΜΟΣΧΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΠΟΝΙΣΕΛ ΜΑΡΙΑΝΝΑ , LANDES DAVID S. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , Θωμόπουλος Γεώργιος University Studio PressΑ.Ε , Bakker, W., A. van Gemert (επιμ.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , Η γλώσσα της τηλεοπτικής ενημέρωσης Πολίτης, Π. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , Γενικό διοικητικό δίκαιο Δαγτόγλου Πρόδρομος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Εισαγωγή στο εργατικό δίκαιο Αγαλλοπούλου Πηνελόπη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Η Τραγωδία του Έκτορα James M. Redfield ΔΑΦΝΗ ΧΡ. ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ , Ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο Χατζηνικολάου - Αγγελίδου Ράνια ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , Κοινωνία και νέα τεχνολογία Ιντζεσίλογλου Νικόλαος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ ,87 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 16 από 18

19 8804 Ένας, κανένας και εκατό χιλιάδες Luigi Pirandello Σ.Ι. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε , ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΧΑΟΣ Κυριάκος Κατζουράκης ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ&ΣΙΑ ΟΕ , Εργατικό δίκαιο Ατομικές εργασιακές σχέσεις και το δίκαιο της ευελιξίας της εργασίας Πρόσωπα και ζητήματα-δοκίμια για την Ιατρική στη Λογοτεχνία Κουκιάδης Ιωάννης Δ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Γ.Α. Ρηγάτος ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ , Εργατικό δίκαιο Ατομικές εργασιακές σχέσεις Ζερδελής Δημήτριος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , ΧΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΤΥΡΟΒΟΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κ. ΤΥΡΟΒΟΛΑ , Νέος οικοδομικός κανονισμός Ερμηνεία κατ άρθρο Μέλισσας Κ.Δημήτρης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ , Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Στεργίου Άγγελος ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΤΟΜΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 8813 Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ:Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑ 8814 ΑΠΑΝΤΑ ΜΑΡΙΟΥ ΧΑΚΚΑ ΧΑΚΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , ΚΑΛΗ ΤΖΩΡΤΖΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ,43 ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , Εργατικό δίκαιο επιτομή Κουκιάδης Ιωάννης ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Συνταγματικό δίκαιο Χρυσόγονος Κώστας Χ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Κληρονομικό δίκαιο Ψούνη Νίκη ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΕΕ , Upstream Proficiency C2 Student s Book (with Audio CDS) Evans Virginia, Dooley Jenny 8819 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ BOAL AUGUSTO 8820 Forum 1 Student's with iebook - Revised (Greece) Evans Virginia, Dooley Jenny 8821 Forum 2 Student's with iebook - Revised (Greece) Evans Virginia, Dooley Jenny 8822 FCE Use of English 2 Student s Book Revised Evans Virginia 8823 Mission IELTS 2 Academic Student's Book Obee Bob, Spratt Mary EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική&Εμπορική Εταιρεία EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , , , , , ,82 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 17 από 18

20 Career Paths Hotels&Catering Student's Pack 2 (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Career Paths Art&Design Student's Pack (Student's Book&Class Audio CDs US Version&Cross-platform Application) Career Paths Architecture Student's Pack (Student's Book&Class Audio CDs US Version) Evans Virginia, Dooley Jenny, Garza Veronica Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P. Rogers Virginia Evans, Jenny Dooley, Dave Cook 8827 Prisma Fusion Nivel Inicial (A1 + A2) Libro del alumno + CD Evelyn Aixalà, Mª Angeles Casado, Anna Martínez, Marisa 8828 ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΩ 8829 Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 8831 Η Λειτουργία του Ανδρικού Σπέρματος Λίνα Α. Ευγενή, Γεώργιος Ι. Λυμπερόπουλος EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXPRESS PUBLISHINGΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε. ΚΕΔΡΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Α.Ε , , , , , ,04 ΒΗΤΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΠΕ ,78 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2015 Σελίδα 18 από 18

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-04, 2006-07, 2008-09, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση Διδακτικών Συγγραμμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-08, 2011-12, 2012-13, 2013-14 και 2014-15. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2007-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 2011-2012 και 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ : Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2012. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-426-1 ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ&ΣΙΑ Ο.Ε. Μαντζαρίδης 461 Πρόσωπο και θεσμοί 13391 Γεώργιος Ι. Πουρναράς Σ.Παναγιώτης 978-960-242-141-3 ση 7,14 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 464 Αμερική '62 7037 Πάνος Ιωαννίδης Άρης Γ. Λασκαράτος 978-960-7872-53-1 ση 13,15 ΟΧΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. Αίτ Τίτλος Βιβλίου Διανομής Είδος Αίτ ενη Τρόφιμα - Είδη, Ποιότητα, 3666 Εμπόριο 14432 Lobbert, Hanrieder, Berges, Beck Γ.&Σ. ΠΑΡΙΚΟΥ&ΣΙΑ ΕΕ 978-960-331-472-1 2011-2012 ηση 33,18 33,18 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Ηλεκτροφυσιολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. Αίτ Τίτλος Βιβλίου ID Βιβλίου Συγγραφέας Εκδόσεις ISBN μής Αίτ Δείγμα Κατάσταση Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2012. Έτος Διανομής Είδος Αίτησης. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 2010-2011. University Studio PressΑ.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2012. Έτος Διανομής Είδος Αίτησης. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 2010-2011. University Studio PressΑ.Ε. Διανομής Είδος Αίτ Κολιόπουλος 882 Ιστορία της Ευρώπης 17341 Ιωάννης Σ. University Studio PressΑ.Ε. 978-960-12-1873-1 ηση 6,53 6,53 ΟΧΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ "Instantanes" et jeux des 884 miroirs 25006 Mamakouka Lisa

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΛ1 ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ROGER L. TOKHEIM Α. ΤΖΙΟΛΑ ΠΛ2 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χ. ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ «ΑΛΦΑ» ΠΛ3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010-2011 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ι ΚΑΙ Α.Ε.Α. γ Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία και Διαχείριση 4090 Υδατικών Πόρων Καλλία - Αντωνίου 12718796 Αγγελική Ζήτη Πελαγία&Σια Ο.Ε. 978-960-456-285-5 2011-2012 Ρούσσας Γεώργιος Γ., Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ για τη ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 8 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ιωάννινα 31 Οκτωβρίου 2012 Συνεδριακό Κέντρο «Κάρολος Παπούλιας» Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληροφορίες: Θωμάς Μπάκας Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012

ΘΕΜΑ: Κοστολόγηση διδακτικών βιβλίων για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 και 2011-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμό Ασφαλεία: Να διατρθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Σχολιασμένη βιβλιογραφία Ελληνικών Νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Ι. Κωνσταντίνου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Γεν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Τριλιανός Αθανάσιος, Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών, Πρόεδρος της «Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας» (Π.Ε.Ε.) Πανταζής Σπυρίδων, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων, Διευθυντής του «Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

8-sinedrio-perilipseis:Layout 1 10/29/2012 3:28 PM Page 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ exofillo:layout 1 10/29/2012 3:34 PM Page 1 ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο 2-4 Νοεμβρίου 2012 Ελληνική Παιδαγωγική & Εκπαιδευτική Έρευνα ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014 3:32:18 μμ 10/11/2014 3:32:18 μμ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014 3:32:18 μμ 10/11/2014 3:32:18 μμ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 9o-sinedrio.indd 1 10/11/2014 3:32:18 μμ 9 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Α.Κ.Ε. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ι.Α.Κ.Ε. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1 Ι.Α.Κ.Ε. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2 1o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Τo Σύγχρονο Σχολείο μέσα από το πρίσμα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: Aπό τη θεωρία στην καθημερινή πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Αποδελτίωση και Θεματική ευρετηρίαση του περιοδικού Σύγχρονη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα