Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A."

Transcript

1 233 Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. Εζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Θλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Νέα Πέξακνο, Καβάια, Πεξίιεςε Σηελ πεξηνρή ηεο Καιύκλνπ, ηεο Λέξνπ θαη ηεο Πάηκνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 18 αιηεπηηθά ζθάθε κε βηληδόηξαηα. Η ζπιινγή δεδνκέλσλ δηήξθεζε από Οθηώβξην ηνπ 2008 έσο θαη Μάξηην ηνπ Σην ζύλνιν ηεο αιηεπηηθήο πεξηόδνπ Οθησβξίνπ - Μαξηίνπ, ην αιίεπκα πνπ ππεξηεξεί είλαη ε καξίδα (Spicara smaris), κε πνζνζηό 37%. Αθνινπζεί ε γόπα (Boops boops), κε πνζνζηό 32,9% θαη ε ζαξδέια (Sardina pilhardus) κε πνζνζηό 23,8%. Σηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε όηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζηελ παξαγσγή αλά κνλάδα αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο (ΠΑΜΑΠ) κεηαμύ ησλ κελώλ. Ο Οθηώβξηνο είλαη ν πην παξαγσγηθόο κήλαο γηα ην εξγαιείν απηό. Λέμεηο θιεηδηά: βηληδόηραηα, καρίδα, εθθορηώζεης, παράθηηα δώλε. *Σπγγξαθέαο επηθνηλσλίαο: Αξγύξε Άλλα THE FISHERY WITH THE TOOL OF BEACH-SEINE IN THE MARINE REGION OF PROVINCE KALYMNOS Argiri A.*, Koulias M., Kallianiotis A. National Agricultural Research Foundation, Fisheries Research Institute, Nea Peramos, Kavala, 64007, Greece Abstract Beach-seine is a fishing gear of small scale commercial fishing fleet still in use in Greece.In the region of Kalymnos, Leros and Patmos there are 18 beach-seines. The main fishing grounds and the total catch of two vessels were recorded for the period October 2008-March Picarel (Spicara smaris), bogue (Boops boops) and sardine (Sardina pilchardus) contributed to the 37% and 32,9% in the total catches respectively. Statistical analysis showed that CPUE (kg/vessel/per day) differed significantly between months. The most productive month was October. Keywords: Beach-seine, fry, unloadings, coastal area. *Corresponding author: Argiri Anna 1. Δηζαγσγή Η βηληδόηξαηα είλαη έλα ζπξόκελν εξγαιείν, ρξεζηκνπνηνύκελν από επαγγεικαηηθά ζθάθε ηεο παξάθηηαο αιηείαο. Τν κηθξό άλνηγκα καηηνύ ζην ζάθν ηεο (8 mm από θόκπν ζε θόκπν) θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο, γεληθόηεξα, ζεσξείηαη όηη έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηα βελζνπειαγηθά ηρζπαπνζέκαηα κε ηελ εμαιίεπζε λεξώλ αηόκσλ πνπ ζπγθεληξώλνληαη ζηα παξάθηηα λεξά. Ο ρξόλνο αιηείαο έρεη πεξηνξηζηεί ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία ρξόληα. Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Δηαρείξηζε αιηεπηηθώλ πεδίσλ ζηελ Επαξρία Καιύκλνπ», ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ πξώελ Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Δσδεθαλήζνπ θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο Oκνζπνλδία; Αγξνηηθώλ-Αιηεπηηθώλ Σπιιόγσλ ησλ Παξακεζόξησλ Νεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ.

2 Τιηθά θαη κέζνδνη Η ζπιινγή δεδνκέλσλ μεθίλεζε ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2008 θαη ζπλερίζηεθε έσο θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, ζηελ πεξίνδν δειαδή πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη απηό ην αιηεπηηθό εξγαιείν. Κάζε κήλα γηλόηαλ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζην ηόπν εθθόξησζεο ησλ δύν ζθαθώλ ηεο Καιύκλνπ θαη πεξηειάκβαλε ηελ πνζνηηθή ζύλζεζε ηνπ εθθνξησκέλνπ αιηεύκαηνο αλά εκέξα αιηείαο θαη αλά εκπνξεύζηκν είδνο, ηελ πεξηνρή, ην βάζνο θαη ηηο ώξεο αιηείαο. Σπλνιηθά έγηλαλ 87 δεηγκαηνιεςίεο. Καηά ηνπο κήλεο Οθηώβξην, Θαλνπάξην θαη Μάξηην έγηλαλ 15 δεηγκαηνιεςίεο ελώ ηνλ Ννέκβξην, Δεθέκβξην θαη Φεβξνπάξην έγηλαλ 14 δεηγκαηνιεςίεο. Από ηα ζηνηρεία απηά ππνινγίζηεθαλ νη κεληαίεο απνδόζεηο ησλ εηδώλ ζε αξηζκό θαη θηιά θαη θαηαγξάθεθαλ ηα αιηεπηηθά πεδία πνπ επηζθέπηνληαη επνρηαθά νη ηξάηεο. 3. Απνηειέζκαηα Σηελ πεξηνρή ηεο Καιύκλνπ, ηεο Λέξνπ θαη ηεο Πάηκνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 18 αιηεπηηθά ζθάθε κε βηληδόηξαηα. Τα θπξηόηεξα αιηεπηηθά πεδία ησλ βηληδνηξαηώλ βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο αλαηνιηθά ηεο Λέξνπ, ζηηο αθηέο ηεο Καιύκλνπ, ηεο Ψεξίκνπ, θαζώο θαη ζηηο λεζίδεο Νεξά, θαη Πιάηε (Εηθ. 1). Τν κέζν βάζνο ησλ παξαπάλσ πεξηνρώλ είλαη κέηξα. Δηθόλα 1: Χάξηεο κε ηα θπξηόηεξα αιηεπηηθά πεδία βηληδόηξαηαο. Τα είδε πνπ θπξηαξρνύλ ζην αιίεπκα ησλ βηληδνηξαηώλ είλαη έμη. Η καξίδα (Spicara smaris), ε γόπα (Boops boops), ε ζαξδέια (Sardina pilhardus), ην θαιακάξη (Loligo vulgaris), ην κπαξκπνύλη (Mullus surmuletus) θαη ε ραξαθίδα (Diplodus vulgaris). Σηνλ Πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζε θηιά θαη επί ηνηο εθαηό, αλά κήλα θαη αλά είδνο αιηεύκαηνο. Τνλ Οθηώβξην, ε καξίδα ήηαλ ην θύξην αιίεπκα κε πνζνζηό 47,4%, ην Ννέκβξην ε ζαξδέια κε πνζνζηό 34,6% θαη ην κήλα Δεθέκβξην ε γόπα κε πνζνζηό 38,8%. Tνλ Θαλνπάξην ε γόπα, θαηεμνρήλ ρεηκεξηλό είδνο, θπξηαξρεί ζην ζπλνιηθό αιίεπκα αθνύ αληηπξνζσπεύεηαη κε πνζνζηό 44,1%. Τν Φεβξνπάξην θαη ην Μάξηην ε καξίδα είλαη ην πην άθζνλν αιίεπκα ζηε βηληδόηξαηα κε πνζνζηό 39,2% θαη 42,6% αληίζηνηρα. Σην ζύλνιν ηεο αιηεπηηθήο πεξηόδνπ, ην αιίεπκα πνπ ππεξηεξεί είλαη ε καξίδα κε πνζνζηό 37%. Αθνινπζεί ε γόπα κε πνζνζηό 32,9% θαη ε ζαξδέια κε πνζνζηό 23,8%. Αθνινπζνύλ ηξία είδε κε πνιύ κηθξόηεξε ζπλεηζθνξά ζην ζύλνιν θαη απηά είλαη: ην θαιακάξη κε πνζνζηό 4,2%, αξθεηά κηθξόηεξε πνζόηεηα ζε ζρέζε κε ηα ηξία

3 235 πξώηα είδε, ελώ αθνινπζνύλ ε ραξαθίδα θαη ην κπαξκπνύλη, κε κηθξά αληίζηνηρα πνζνζηά 1,8% θαη 0,3%. Τν πνζνζηό ηνπ θαιακαξηνύ είλαη απμεκέλν επεηδή αιηεύεηαη ζε κεγάιεο πνζόηεηεο ην Ννέκβξην (Σρ.2). Πίλαθαο 1. Μεληαία παξαγσγή ζε θηιά θαη επί ηνηο εθαηό, αλά κήλα θαη αλά είδνο. Οθηώβξηνο % Ννέκβξηνο % Γεθέκβξηνο % Μαξίδα 1146,0 47,4 340,0 22,0 807,0 34,9 Γόπα 592,0 24,5 275,0 17,8 899,0 38,8 αξδέια 520,0 21,5 535,0 34,6 532,0 23,0 Καιακάξη 110,0 4,5 209,0 13,5 48,5 2,1 Υαξαθίδα 38,7 1,6 163,5 10,6 25,0 1,1 Μπαξκπνύλη 13,1 0,5 21,8 1,4 4,1 0,2 ύλνιν 2419,8 100,0 1544,3 100,0 2315,6 100,0 Ηαλνπάξηνο % Φεβξνπάξηνο % Μάξηηνο % Μαξίδα 785,0 32,6 805,0 39,2 737,0 42,6 Γόπα 1063,0 44,1 690,0 33,6 580,0 33,5 αξδέια 522,0 21,7 507,0 24,7 348,0 20,1 Καιακάξη 41,0 1,7 49,5 2,4 66,5 3,8 ύλνιν 2411,0 100,0 2051,5 100,0 1731,5 100,0 Καλαμάρι 4,2 Χαρακίδα 1,8 Μπαρμπούνι 0,3 % Σύνθεση Αλιεύματος στο Σύνολο Μαρίδα 37,0 Σαρδέλα 23,8 Γόπα 32,9 ρήκα 2. Επί ηνηο εθαηό ζύλζεζε αιηεύκαηνο, ζην ζύλνιν αιηεπηηθή πεξηόδνπ. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε Kruskal-Wallis ANOVA ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε ηεο παξαγσγήο αλά κνλάδα αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο (ΠΑΜΑΠ) γηα ην ζύλνιν ησλ εθθνξηώζεσλ ηνπ εξγαιείνπ. Από ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, πξνέθπςε όηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ κελώλ, p<0,05 (p=0,0009). Η πςειόηεξε ηηκή θαηαγξάθεθε ηνλ Οθηώβξην θαη ε ρακειόηεξε ηνλ επόκελν κήλα, ην Ννέκβξην (Σρ. 3). Οη κήλεο πνπ δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο πεξηζζόηεξν θαη ηνπο απνδίδεηαη ε παξαηεξνύκελε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά, είλαη ν Οθηώβξηνο ζε ζρέζε κε ην Ννέκβξην θαη ην Μάξηην. Δηαθέξνπλ δειαδή ν κήλαο κε ηελ πςειόηεξε παξαγσγή (Οθηώβξηνο) από εθείλνπο πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο ρακειόηεξεο ηηκέο παξαγσγήο. 4. πδήηεζε Ο πην παξαγσγηθόο κήλαο γηα ην εξγαιείν ηεο βηληδόηξαηαο είλαη ν Οθηώβξηνο. Τν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθύπηεη θαη από κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Σαξσληθνύ θόιπνπ, ησλ Κπθιάδσλ θαη ηνπ Θνλίνπ(Αξκέλε-Αγηνβιαζίηνπ & Αξγπξνθαζηξίηεο 1996) θαζώο θαη ηνπ Θξαθηθνύ(Λεπθαδίηνπ & Αδακίδνπ 1996).

4 ΠΑΜΑΠ Κιλά/σκάυος/ημέρα Οκτώβριος Δεκέμβριος Φεβροσάριος Νοέμβριος Ιαν οσάριος Μάρτιος Μήν ας Median 25%-75% Non-Outlier Range Outliers Extremes ρήκα 3. Παξαγσγή αλά κνλάδα αιηεπηηθήο πξνζπάζεηαο (ΠΑΜΑΠ) όισλ ησλ αιηεπκάησλ ησλ ζθαθώλ κε βηληδόηξαηα αλά κήλα. Πίλαθαο 2. Ζεπγάξηα κελώλ θαη πόζν απηά ζπκβάιινπλ ζηελ παξαηεξνύκελε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ηεο παξαγσγήο αλά κνλάδα αιηεπηηθή πξνζπάζεηα (ΠΑΜΑΠ) γηα ην ζύλνιν ησλ εθθνξηώζεσλ. Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο Δεθέκβξηνο Θαλνπάξηνο Φεβξνπάξηνο Οθηώβξηνο Ννέκβξηνο 0, Γεθέκβξηνο 1, , Ηαλνπάξηνο 0, , , Φεβξνπάξηνο 1, , , , Μάξηηνο 0, , , , , Η δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ην Ννέκβξην, κηθξόηεξε παξαγσγή ησλ δύν βαζηθώλ εηδώλ (καξίδα, γόπα) θαη απμεκέλε παξαγσγή θαιακαξηνύ θαη ραξαθίδαο, έρεη ζρέζε κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ςαξά. Η κεγαιύηεξε δηαζεζηκόηεηα θαιακαξηνύ, είδνπο πνπ έρεη κεγάιε δήηεζε θαη επηηπγράλεη κεγαιύηεξε ηηκή, πείζνπλ ηνλ ςαξά λα αιιάμεη αιηεπηηθά πεδία ή ελδερόκελα θαη ζηξαηεγηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αιηείαο. Επηπιένλ ε ζαξδέια ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί επηδησθόκελν αιίεπκα θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο, πνπ δελ ςαξεύνπλ ηα γξηγξί θαη ε ηηκή ηεο είλαη ςειόηεξε ζηελ αγνξά.. Η κνλαδηθόηεηα ηνπ ππό θαηάξγεζε αιηεπηηθνύ εξγαιείνπ απνδεηθλύεηαη από ηελ ζύλζεζε ηεο παξαγσγήο θαη από ην πνζνζηό πνπ θαηέρεη ε καξίδα, ζρεδόλ ζε νιόθιεξε ηεn αιηεπηηθή πεξίνδν ηνπ εξγαιείνπ. Απηό αλ ζπλδπαζηεί κε ηελ πεξηνξηζκέλε παξνπζίαζε ηεο καξίδαο ζην αιίεπκα ηεο κεραλόηξαηαο, δείρλεη όηη ε βηληδόηξαηα είλαη ην κόλν αιηεπηηθό εξγαιείν πνπ κπνξεί λα αιηεύζεη απηό ην ζεκαληηθό γηα ηελ λόηην Μεζόγεην είδνο, ην νπνίν καδί κε ηελ γόπα, θπξηαξρεί ζηελ παξάθηηα δώλε θαη ζε βάζε κέρξη 30 κέηξα, πνπ είλαη θαη ε θύξηα δώλε αιηείαο ηεο βηληδόηξαηαο. Εληνύηηο ζύκθσλα κε ηνλ Ε.Κ. 1967/2006, ε βηληδόηξαηα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί από ηελ αθηή θαη λα αιηεύεη ζε βάζε κεγαιύηεξα ησλ 50κ. δηαηάμεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ αλαγθαζηηθά ζηελ θαηάξγεζή ηεο.

5 237 Βηβιηνγξαθία Αξκέλε-Αγηνβιαζίηνπ Ο., Αξγπξνθαζηξίηεο Α. (1997) Μειέηε ηεο αιηεπηηθήο πξνζπάζεηο ηνπ αιηεπηηθνύ εξγαιείνπ «ηξάηα». Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ Σπκπόζηνπ Ωθεαλνγξαθίαο & Αιηείαο, ΤΟΜΟΣ ΘΘ. Λεπθαδίηνπ Ε., Αδακίδνπ Α. (1997) Η αιηεία ηεο βηληδόηξαηαο ζην Θξαθηθό Πέιαγνο. Πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα. Πξαθηηθά 5 νπ Παλειιήληνπ Σπκπόζηνπ Ωθεαλνγξαθίαο & Αιηείαο, ΤΟΜΟΣ ΘΘ.

ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΝΟ ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ ΚΑΦΟΤ ΣΗ ΝΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΠΟΛΛΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ

ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΝΟ ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ ΚΑΦΟΤ ΣΗ ΝΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΠΟΛΛΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ 308 ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΝΟ ΠΑΡΑΚΣΙΟΤ ΚΑΦΟΤ ΣΗ ΝΗΟ ΚΔΡΚΤΡΑ ΜΔ ΥΡΗΗ ΠΟΛΛΩΝ ΔΡΓΑΛΔΙΩΝ Σπίνος Ε. 1 *, Σιμωτάς Γ. 1, Μίαρης Ν. 2, Βαβάσης Χ. 1, Λαζαρίδοσ Ε. 1 1 Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κεθαιιελίαο, Πεξηθέξεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π.

ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. 257 ΥΔΔΙ ΜΗΚΟΤ-ΒΑΡΟΤ, ΥΔΔΙ ΜΗΚΩΝ ΚΑΙ ΓΔΙΚΣΗ ΔΤΡΩΣΙΑ (Κ) ΣΟΤ ΔΙΓΟΤ Alburnoides bipunctatus (BLOCH, 1784) ΣΟΝ ΠΟΣΑΜΟ ΒΔΝΔΣΙΚΟ (ΤΣΗΜΑ Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ) Κοκκινάκηρ Α.Κ.*, Αλεξίος E.X., Ππασσάρ Γ.Δ. Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα

Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθωλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζηωηηθή Ειιάδα Σώθνο Φ., Μπίξηζαο Π., Παπαζππξόπνπινο K., Κειεζίδνπ Σ., Μπηιιίλεο Φ. 2011. Απειεπζεξώζεηο νξληζόκνξθσλ ζηε Βόξεηα, Κεληξηθή θαη Νεζησηηθή Διιάδα. 15 ν Παλειιήλην Γαζνινγηθό Σπλέδξην, Διιεληθή Γαζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Γηπιωκατηθή Δργασία: ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΔΘΝΩΝ ΣΙΜΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ;

Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 239 Οθόνη αθήρ vs. πονηίκι: Ποιο επιλέγοςν ηα παιδιά ηος Νηπιαγυγείος να σπηζιμοποιούν και ποιο ηελικά ενδείκνςηαι για ηην ηλικία ηοςρ; Ι. Δημοςλή 1, Κ. Χυπιανόποςλορ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα

Οι Λίμνες στην Ελλάδα Οι Λίμνες στην Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Λιμνών Καταγραφές Καταγραφές & Μαρτυρίες Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα, 2013 (Κουρνά, Ορεστειάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008

ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΑΣΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝΔΤΣΕ: ΜΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΦΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2003-2008 ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΓΙΠΛΩΜΑΣΟ ΔΙΓΙΚΔΤΗ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟ Π. ΓΕΩΡΓΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΒΕΝΕΣΗ A. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού

Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού Σμήμα Δθαπμοζμένηρ Πληποθοπικήρ Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ Δηδίθεπζεο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Θεζζαινλίθε Βιβλιογπαθική Μελέηη Σεσνικών Αξιολόγηζηρ ζηην Σεσνολογία Λογιζμικού Ηάζσλ ηλαπιίδεο Μεηαπηπρηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Δλληνικό ηαηιζηικό Ηνζηιηούηο Πξαθηηθά 15 νπ Παλειιελίνπ πλεδξίνπ ηαηηζηηθήο(2002) Ζ ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΑ ΣΟΤ TAYLOR ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΩΝ ΔΠΗΣΟΚΗΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ Εαταρίας Μπραγοσδάκης,MSc.,Τπ.Γιδάκηορας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ

ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΔΟΔΛΑ ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ ΘΑΗ ΡΝ ΞΔΗΟΑΗΑ ΞΟΥΡΑ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ΞΔΟΗΝΓΝΠ ΓΗΔΜΑΓΥΓΖΠ: ΑΓΝΠΡΝΠ ΝΘΡΥΒΟΗΝΠ 2013 1 ΘΑΡΑΛΑΙΥΡΗΘΑ ΞΟΝΡΞΑ ΡΝΟΗΠΡΥΛ ΠΡΖΛ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΑΓΝΟΑ ΡΖΠ ΑΘΖΛΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Tκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο, Οδόο Φπηόθνπ, Βόινο, 38446 3

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ρνιή Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Tκήκα Γεσπνλίαο Ηρζπνινγίαο θαη Τδάηηλνπ Πεξηβάιινληνο, Οδόο Φπηόθνπ, Βόινο, 38446 3 154 ΔΝΔΡΓΟΣΖΣΑ ΠΔΠΣΗΚΩΝ ΔΝΕΤΜΩΝ ΠΑΡΘΔΝΟΓΔΝΔΣΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ Artemia ΑΠΟ ΑΛΗΠΔΓΟ ΣΖ ΑΛΤΚΖ ΒΟΗΩΣΗΑ ΚΑΗ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ Μωραΐτη-Ιωαννίδου Μ. 1, Καστρίτση-Καθαρίου Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 0 1 2 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά 7 1.2. Δζληθά Αληαγσληζηηθά 16 1.3. Μειέηεο θαη αλάζεζε 23 2. ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο δηαρξνληθά κεηαβαιιόκελνπ ζπζηεκαηηθνύ θηλδύλνπ (βήηα). Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κύπξνπ. Μαξία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.)

ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum L.) AΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΔΩΠΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ - ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΠΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΟΠΩΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ ΜΔΛΔΣΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΚΑΗ ΥΖΜΗΚΩΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΩΝ ΣΖ ΡΟΓΗΑ (Punica granatum

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΟ ΦΑΗΑΝΟΤ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΟ ΦΑΗΑΝΟΤ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ώθνο Υ., Πιαηήο Π., Μπίξηζαο Π., ηακθόπνπινο Υ., Καξαθαηζάλεο Κ.. Γείθηεο θαηαιιειόηεηαο ελδηαηηήκαηνο θαζηαλνύ. Δθαξκνγή ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. Παλειιήλην Πεξηβαιινληηθό πλέδξην. Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009

E-mail: eskilkis@gmail.com www.eskilkis.gr ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΔΡΔΤΛΑ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΚΔ ΘΔΚΑ: ΑΠΟΣΔΙΔΚΑΣΑ ΘΗΛΖΖ ΑΓΟΡΑ ΘΑΣΑ ΣΖΛ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΩΛ ΥΡΗΣΟΤΓΔΛΛΩΛ 2009 ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Ζ ΔΡΔΤΛΑ Όπσο είλαη γλσζηό ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε κηα πεξίνδν ύθεζεο θάηη ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα