Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση"

Transcript

1 Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας: Το είδος της μετοχής Το χρόνο της μετοχής Τον αριθμό και το πρόσωπο του υποκειμένου της μετοχής Το χρόνο του ρηματικού τύπου από τον οποίο εξαρτάται η μετοχή ή τη χρονική βαθμίδα (παρόν παρελθόν - μέλλον) στην οποία αναφέρεται η μετοχή Το νόημα όλης της πρότασης στην οποία ανήκει η μετοχή. Πιο συγκεκριμένα: α) Αν η μετοχή είναι χρόνου ενεστώτα, αναλύεται σε πρόταση με ρήμα: Οριστικής ενεστώτα, αν το ρήμα εξάρτησης της μετοχής είναι αρκτικού χρόνου ή αν η μετοχή αναφέρεται στο παρόν: π.χ. Ὁ μὴ ἀδικῶν οὐδενὸς δεῖται νόμου. Ὅς μὴ ἀδικεῖ οὐδενὸς δεῖται νόμου.. Οριστικής παρατατικού ή Ευκτικής ενεστώτα, αν η μετοχή αναφέρεται στο παρελθόν ή να εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου: π.χ. Φοβούμενοι τὴν ὁδὸν ὅμως συνηκολούθησαν. Εἰ καὶ ἐφοβοῦντο τὴν ὁδὸν ὅμως συνηκολούθησαν. Ταῦτα λογιζόμενος, ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἤ νῦν τὸν πόλεμον. Ὁπότε λογιζοίμην ταῦτα, ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἤ νῦν τὸν πόλεμον. β) Αν η μετοχή είναι σε χρόνο μέλλοντα διατηρεί το χρόνο της: π.χ. Οἶδα τοὺς ἐκεὶ ὑπολοίπους ἀδυνάτους ἐσομένους. Οἶδα ὅτι οἱ ἐκεῖ ὑπόλοιποι ἀδύνατοι ἔσονται. Παρατήρηση: Η κατηγορηματική μετοχή - όπως στο παραπάνω παράδειγμα ισοδυναμεί με ειδική πρόταση που εκφέρεται με οριστική έγκλιση, όταν η μετοχή είναι απλή ή δυνητική, αντίστοιχα. γ) Μια τελική μετοχή μπορεί να αναλυθεί σε δευτερεύουσα τελική πρόταση που εκφέρεται με υποτακτική αορίστου ή ευκτική του πλαγίου λόγου: 1.

2 π.χ. Πέμπει τινάς τῶν φίλων τὰ πιστά ληψομένους. Πέμπει τινάς τῶν φίλων ἵνα τὰ πιστά λάβωσιν. Συνέλαβε Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν. Συνέλαβε Κῦρον ὡς ἀποκτείνειεν. δ) Αν η μετοχή είναι χρόνου αορίστου, αναλύεται σε πρόταση με ρήμα: Οριστικής αορίστου, όταν αναφέρεται στο παρελθόν: π.χ. Ἐνταῦθα δή, ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ Ἀγασίου, ἀνεθορύβησαν. Ενταῦθα δή, ὡς Ἀγασίας εὖ εἶπεν, ἀνεθορύβησαν. Υποτακτικής ή ευκτικής αορίστου, όταν αναφέρεται στο παρόν μέλλον: π.χ. Ἐμοῦ τελευτήσαντος, Κύρου γενήσεται ἡ βασιλεία. Ἐπειδὰν ἐγὼ τελευτήσω, Κύρου γενήσεται ἡ βασιλεία. Σωθέντες ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα. Εἰ σωθείημεν ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα. ε) Αν η μετοχή είναι χρόνου παρακειμένου, αναλύεται σε πρόταση με ρήμα: Οριστικής παρακειμένου, αν αναφέρεται στο παρόν ή εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου: π.χ. Καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας. Καίτοι ἑτέρους ὁρᾶτε ὅτι πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστήκασιν. Οριστικής υπερσυντέλικου ή ευκτικής παρακειμένου, αν αναφέρεται στο παρελθόν ή να εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου: π.χ. Διεσκεδασμένων τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναὶ ἦσαν. Ἐπεὶ οἱ ἄνθρωποι διεσκεδασμένοι ἦσαν, αἱ μὲν τῶν νεῶν μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναὶ ἦσαν. Τῆς πολιτείας διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν οὐδὲ σκοποῦμεν ὅπως ἐπανορθώσομεν αὐτήν. Εἰ καὶ ἡ πολιτεία διεφθαρμένη εἴη, οὐδὲν φροντίζομεν οὐδὲ σκοποῦμεν ὅπως ἐπανορθώσομεν αὐτήν. Να αναλύσετε τις υπογραμμισμένες μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις. α) Πρότερον μὲν τὰ μυστήρια τῶν Ἀθηναίων κατὰ θάλατταν ἀγόντων (εναντιωματική) διὰ τὸν πόλεμον, κατὰ γῆν ἐποίησεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἅπαντας. 2.

3 β) Τὸν λόγον ᾐσθόμην διπλάσιον ἄν γενόμενον (κατηγορηματική) τοῦ νῦν ἀναγιγνωσκομένου. γ) Λεοντιάδης ταῦτα πράξας (χρονική) εἰς Λακεδαίμονα ἐπορεύετο. δ) Ταῦτα ποιοῦντι (υποθετική) πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσονται. ε) Ἕλληνες ὄντες (εναντιωματική) κατὰ τῆς Ἑλλάδος μάχονται. 3.

4 Α. Από τι μπορεί να αντικατασταθεί μια ειδική πρόταση; Μια ειδική πρόταση μπορεί να αντικατασταθεί: Κατηγορηματική μετοχή Ειδικό απαρέμφατο π.χ. Ἤισθοντο ὅτι ἡ πόλις σώζοιτο Ἤισθοντο τῆς πόλεως σωζομένης. Οἱ πολέμιοι ἔλεγον ὡς τὴν χώραν πεπορθηκότες εἶεν. Οἱ πολέμιοι ἔλεγον τὴν χώραν πεπορθηκέναι. Αντίστοιχα, μια κατηγορηματική μετοχή μπορεί να μετασχηματιστεί σε ειδική πρόταση κι ένα ειδικό απαρέμφατο να αντικατασταθεί από την ομώνυμη πρόταση. Πιο συγκεκριμένα: α) Η κατηγορηματική μετοχή αναλύεται σε ειδική πρόταση που εκφέρεται με οριστική, όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, και με ευκτική του πλαγίου λόγου, όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. Στη δεύτερη περίπτωση, αν είναι μετοχή ενεστώτα ή παρακειμένου, αναλύεται και σε οριστική παρατατικού ή υπερσυντέλικου αντίστοιχα: π.χ. Γιγνώσκω τὸ θεῖον ὄν φθονερόν. Γιγνώσκω ὅτι τὸ θεῖον ἐστί φθονερόν. Ἠγγέλθη Φίλιππος τὸ τεῖχος πολιορκῶν. Ἠγγέλθη ὅτι Φίλιππος τὸ τεῖχος πολιορκοίη / ἐπολιόρκει. β) Το ειδικό απαρέμφατο αναλύεται σε ειδική πρόταση που εκφέρεται με οριστική, όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, και με ευκτική του πλαγίου λόγου, όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο. π.χ. Ἀγησίλαος ἡγεῖται διαλλάξειν τοὺς Ἕλληνας. Ἀγησίλαος ἡγεῖται ὅτι διαλλάξει τοὺς Ἕλληνας. Ἐπυνθανόμεθα Ἀρταξέρξην πλησίον εἶναι. Ἐπυνθανόμεθα ὅτι Ἀρταξέρξης πλησίον εἴη. γ) Το δυνητικό απαρέμφατο αναλύεται σε ειδική πρόταση που εκφέρεται με δυνητική οριστική, όταν εκφράζει το δυνατό στο παρελθόν, ή με δυνητική ευκτική, όταν εκφράζει απλή σκέψη: π.χ. Ξενοφῶν ἐγίγνωσκε τοὺς Ἕλληνας, εἰ τοῦτο ἐποίουν, ἅπαντας ἄν ἀπολέσθαι. Ξενοφῶν ἐγίγνωσκε ὅτι οἱ Ἕλληνες, εἰ τοῦτο ἐποίουν, ἅπαντες ἄν ἀπώλοντο. 4.

5 Οἱ Ἕλληνες ἐνόμιζον ἄνευ στρατηγῶν οὐδὲν ἄν γενέσθαι τῷ στρατεύματι. Οἱ Ἕλληνες ἐνόμιζον ὅτι ἄνευ στρατηγῶν οὐδὲν ἄν γένοιτο τῷ στρατεύματι. δ) Η δυνητική μετοχή αναλύεται σε ειδική πρόταση που εκφέρεται με δυνητική οριστική ή με δυνητική ευκτική, ανάλογα με το νόημα: π.χ. Τὸν λόγον ᾐσθόμην διπλάσιον ἄν γενόμενον τοῦ νῦν ἀναγιγνωσκομένου. Ἠισθόμην ὅτι ὁ λόγος διπλάσιος ἄν ἐγένετο τοῦ νῦν ἀναγιγνωσκομένου. 1. Να αντικαταστήσετε τις ειδικές προτάσεις των παρακάτω περιόδων με ειδικό απαρέμφατο. α) Καὶ γὰρ αὐτοὶ ὁμολογοῦσι ὅτι νοσοῦσιν. β) Κῦρος ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν προεῖτο τοὺς Ἕλληνας. γ) Οἱ Θηβαῖοι ἔλεγον ὡς Λυκομήδης διαφθείροι τὸ συμμαχικόν. δ) Νομίζουσι ὡς Ἥφαιστος χαλκεύει. 2. Να αντικαταστήσετε τις ειδικές προτάσεις των παρακάτω περιόδων με κατηγορηματική μετοχή. α) Οἱ Ἕλληνες οὐκ ᾔδεσαν ὅτι Κῦρος τεθνηκὼς εἴη. β) Ἠγγέλθη ὅτι Φίλιππος ἐπολιόρκει τὴν Ὄλυνθον. γ) Οἱ Ἕλληνες ᾔσθοντο ὅτι βασιλεὺς ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη. δ) Ἤισθοντο ὅτι οἱ τριάκοντα κακῶς ἐποίουν τὰ τῆς πόλεως. Β. Πώς μια αιτιολογική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα πρόταση: Μια αιτιολογική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση που: α) Όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, εκφέρεται με οριστική: 5.

6 π.χ. Τούτους οὐκ ἀξιοῦμεν στρατηγοὺς χειροτονεῖν ὡς νοῦν οὐκ ἔχοντες. Τούτους οὐκ ἀξιοῦμεν στρατηγοὺς χειροτονεῖν ὡς νοῦν οὐκ ἔχουσιν. β) Όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου. Παρατήρηση: Όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, οι μετοχές ενεστώτα και παρακειμένου μπορούν να αναλυθούν και με οριστική παρατατικού ή υπερσυντέλικου αντίστοιχα: π.χ. Οἱ Ἕλληνες ἠθύμουν οὐκ ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια Οἱ Ἕλληνες ἠθύμουν, ἐπεὶ οὐκ ἔχοιεν / οὐκ εἶχον τὰ ἐπιτήδεια. 1. Να αναλύσετε τις αιτιολογικές μετοχές των παρακάτω περιόδων σε αιτιολογικές προτάσεις. α) Πρόξενον δὲ ἐκέλευσε Κῦρος παραγενέσθαι ὡς εἰς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθαι. β) Οἱ οὖν στρατιῶται Ξενοφῶντι ἐνεκάλουν οὐκ ἔχοντες τὸν μισθόν. γ) Ἔπειτα δὲ διενεχθέντες οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους. δ) Ἐγὼ οὐκ ἀπέπεμπον ἄνευ ἐμαυτοῦ τούτους φοβούμενος. 2. Να αντικαταστήσετε τις υπογραμμισμένες αιτιολογικές προτάσεις με αιτιολογικές μετοχές. α) Οἱ Ἕλληνες ἐθαύμαζον, ὅτι Κῦρος οὐδαμοῦ φαίνοιτο. β) Ἄν, ἐπεὶ εὐλαβοῦμαι τοῦτο, μὴ λέγω τα πεπραγμένα ἐμαυτῷ οὐκ ἔχειν ἀπολύσασθαι τὰ κατηγορημένα δόξω. γ) Ὁ δὲ Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο, ἐπεί ἐβούλετο καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα. Γ. Πώς μια τελική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα τελική πρόταση: Μια τελική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα τελική πρόταση που: 6.

7 α) Όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, εκφέρεται με υποτακτική αορίστου: π.χ. Πέμπει τινὰς τῶν φίλων τὰ πιστά ληψομένους. Πέμπει τινὰς τῶν φίλων ἵνα τὰ πιστὰ λάβωσι. β) Όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου: π.χ. Τριήρεις ἐξέπεμψαν ὡς καὶ γῆς καὶ θαλάττης ἄρξοντας. Τριήρεις ἐξέπεμψαν ὡς καὶ γῆς καὶ θαλάττης ἄρξαιεν. 1. Να αναλύσετε τις υπογραμμισμένες τελικές μετοχές σε τελικές προτάσεις. α) Ἀλκιβιάδης ἦλθεν εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων. β) Ἥκομεν πολεμήσοντες τοῖς ἀδικοῦσιν ἡμᾶς. γ) Πέμπει στρατιώτας βοηθήσοντας τῇ πόλει. δ) Ὁ δ Ἀρταξέρξης συλλαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν. Δ. Τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια υποθετική μετοχή σε υποθετική πρόταση Για να αναλύσουμε μια υποθετική μετοχή σε υποθετική πρόταση, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την απόδοση και το νόημα: α) Όταν το ρήμα της πρότασης είναι χρόνου μέλλοντα, η απόδοση παραπέμπει στο προσδοκώμενο. Συνεπώς, η υποθετική μετοχή θα αναλυθεί σε ἐάν, ἄν, ἤν + υποτακτική: π.χ. Ἀμελήσαντας δὲ ὑμᾶς καὶ κακισθέντας οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται. Ἐὰν ἀμελήσητε καὶ κακισθῆτε, οὐδεὶς εὐμενῶς ὑποδέξεται. β) Όταν η απόδοση είναι δυνητική ευκτική, παραπέμπει στην απλή σκέψη του λέγοντος. 7.

8 Συνεπώς, η υποθετική μετοχή θα αναλυθεί σε εἰ + ευκτική του χρόνου στον οποίο βρίσκεται: π.χ. Σωθέντες μὲν γὰρ ἴσως αὖθις ἔτι ποτὲ ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα ἄν. Εἰ σωθείημεν μὲν γὰρ, ἴσως αὖθις ἔτι ποτὲ ἐν καιρῷ ὑμῖν γενοίμεθα ἄν. γ) Όταν η απόδοση είναι δυνητική οριστική παραπέμπει στο μη πραγματικό. Η υποθετική μετοχή τότε αναλύεται σε εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου (παρατατικού, αν η μετοχή είναι ενεστώτα, υπερσυντέλικου, αν η μετοχή είναι παρακειμένου): π.χ. Ἔχων τι ἐδίδους ἄν. Εἰ εἶχές τι, ἐδίδους ἄν. δ) Η οριστική ενεστώτα παραπέμπει: Ι. στο πραγματικό ΙΙ. στην απλή σκέψη ΙΙΙ. στην αόριστη επανάληψη στο παρόν μέλλον. Στην περίπτωση αυτή καθοριστικό ρόλο παίζει νόημα: π.χ. Ἆρά τίς σοι δοκεῖ ἀδικῶν σωφρονεῖν; Ἆρά τίς σοι δοκεῖ σωφρονεῖν, εἰ ἀδικεῖ; (πραγματικό) Πιστευθέντες τοὺς πιστεύσαντες ἀδικοῦσιν. Ἐὰν πιστευθῶσι, τοὺς πιστεύσαντες ἀδικοῦσιν. (αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον) ε) Η οριστική παρατατικού παραπέμπει: Ι. στο πραγματικό ΙΙ. στην αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Και εδώ μας καθοδηγεί το νόημα: π.χ. Ἐγὼ δὲ πρόσθεν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλιν. Ἐγὼ δὲ πρόσθεν, εἰ ἀκούοιμι ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλιν. (αόριστη επανάληψη στο παρελθόν) 1. Να βρείτε το είδος του υποθετικού λόγου που εκφράζουν οι παρακάτω υπογραμμισμένες υποθετικές μετοχές αφού τραπούν σε προτάσεις. α) Ἄλλον ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμὲ στασιάζοντα. β) Διασπασθέντες οὐκ ἄν δύναισθε τροφὴν λαμβάνειν. γ) Τὰ ὄρνεα ἤ οὐ προσῄει ἀνθρώποις ἀτάφοις ἤ γαυσάμενα διεφθείρετο. δ) Τί γὰρ ἄν λαθὼν διεπραξάμην; 8.

9 Ε. Πώς μια εναντιωματική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση: Μια εναντιωματική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα εναντιωματική πρόταση με κριτήριο το ρήμα της πρότασης στην οποία ανήκει. Αυτό ως απόδοση του υποθετικού εναντιωματικού λόγου που θα σχηματιστεί, μας καθοδηγεί μαζί με το νόημα στην ανάλυση της μετοχής σε οριστική ή υποτακτική ή ευκτική: Π.χ. Τῆς πολιτείας διεφθαρμένης οὐδὲν φροντίζομεν οὐδὲ σκοποῦμεν, ὅπως ἐπανορθώσομεν αὐτήν. Εἰ καὶ ἡ πολιτεία διέφθαρται, οὐδὲν φροντίζομεν οὐδὲ σκοποῦμεν, ὅπως ἐπανορθώσομεν αὐτήν. (πραγματικό) Καὶ πολλῷ ἔτι πλείω ὑποσχόμενος οὐκ ἄν ἔπεισάς με τοῦτο ποιεῖν. Εἰ καὶ πολλῷ ἔτι πλείω ὑπέσχου οὐκ ἄν ἔπεισάς με τοῦτο ποιεῖν. (το μη πραγματικό) ΣΤ. Πώς μια χρονική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση: Μια χρονική μετοχή, αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση που εκφέρεται με οριστική, υποτακτική ή ευκτική ανάλογα με τη χρονική βαθμίδα που δηλώνει η μετοχή. Έτσι, όταν η μετοχή δηλώνει: α) Το προτερόχρονο, αναλύεται σε χρονική πρόταση με τους συνδέσμους ἐπεί, ἐπειδή, ἐξ οὗ, ἐξ ὅτου, ἀφ οὗ, ἀφ ὅτου και εκφέρεται με οριστική: π.χ. Πρῶτοι καὶ μόνοι ἐκβαλόντες τὰς παρὰ φύσιν αὐτοῖς δυναστείας δημοκρατίαν κατεστήσαντο. Πρῶτοι καὶ μόνοι, ἐπεὶ ἐξέβαλον τὰς παρὰ φύσιν αὐτοῖς, δυναστείας δημοκρατίαν κατεστήσαντο. β) Το σύγχρονο, αναλύεται σε χρονική πρόταση με τους συνδέσμους ότε, οπότε, ηνίκα, εν ω και εκφέρεται με οριστική: π.χ. Στρατηγοῦντος τοῦ Μιλτιάδου οἱ Ἀθηναῖοι ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας ἐν Μαραθῶνι. Ὅτε ἐστρατήγει ὁ Μιλτιάδης, οἱ Ἀθηναῖοι ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας ἐν Μαραθῶνι. γ) Το υστερόχρονο, αναλύεται σε χρονική πρόταση με τους συνδέσμους άχρι, άχρις ου, μέχρι, μέχρι ου, έως έστε και εκφέρεται με οριστική: 9.

10 π.χ. Ἐκεῖ Λύσανδρος ἔμεινε, Κύρου ἀφικομένου εἰς Σάρδεις. Λύσανδρος ἔμεινε, ἕως Κῦρος ἀφίκετο εἰς Σάρδεις. Ἐκεῖ 1. Να αναλύσετε τις υπογραμμισμένες χρονικές μετοχές σε δευτερεύουσες χρονικές προτάσεις και να προσδιορίσετε τη σημασία τους. α) Ἀφίκοντο νυκτός γενομένης. β) Ταῦτα λογιζόμενος, ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἤ νῦν τὸν πόλεμον. γ) Ἀρετὴν ἀσκήσαντες τότε ἤδη ἐπιθησόμεθα τοῖς πολιτικοῖς. δ) Πάλιν ἐρωτώμενος Σωκράτης [ ], ἔφη. ε) Ἀκούσασι τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα ἔδοξε τὸ στράτευμα συναγαγεῖν. Η. Πώς μια αναφορική - επιθετική μετοχή αναλύεται σε δευτερεύουσα αναφορική - επιθετική πρόταση: Μια αναφορική προσδιοριστική πρόταση ισοδυναμεί με αναφορική επιθετική μετοχή. Η μετοχή αυτή αναλύεται σε αναφορική προσδιοριστική πρόταση, η οποία: α) όταν εξαρτάται από αρκτικό χρόνο, εκφέρεται με οριστική: π.χ. Αἱ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις διοικοῦνται. Αἱ πόλεις αἵ δημοκρατοῦνται, τοῖς νόμοις, οἵ κεῖνται, διοικοῦνται. β) Όταν εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου. Αν είναι μετοχή ενεστώτα ή παρακειμένου, μπορεί να αναλυθεί σε οριστική παρατατικού ή υπερσυντέλικου αντίστοιχα: π.χ. Ἐπορεύθησαν δὲ ἐς Ἀπολλωνίαν Κορινθίων οὖσαν ἀποικίαν. Ἐπορεύθησαν δὲ ἐς Ἀπολλωνίαν ἥ Κορινθίων εἴη / ἦν ἀποικία. 10.

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / 1 ὅτι (αντικειμενική- πραγματική κρίση) : Φανερόν ἐστί ὅτι οὐδέν δεινόν ἐγεγόνει ὡς (υποκειμενική κρίση) : Λέγει δ ὡς ὑβριστής εἰμι. ὡς ἄρα (κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης),

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42

Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 Α Ι ΑΚΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 1. Ἰσαίου περί τοῦ Κλεωνύµου κλήρου, 41-42 «Χρή δέ, ὦ ἄνδρες, καί διά τήν συγγένειαν και διά τήν τοῦ πράγµατος ἀλήθειαν, ὅπερ ποιεῖτε, τοῖς κατά γένος ψηφίζεσθαι µᾶλλον ἤ τοῖς κατά διαθήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Ανδοκίδου Περί των µυστηρίων 7 Ἒτι δέ καί τόδε ἐνθυµητέον, ὅτι πολλοί ἢδη πολλά καί δεινά κατηγορήσαντες παραχρῆµα ἐξελέγχθησαν ψευδόµενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΟΚΡΑΤΗ 1 1. Ἰσοκράτης, Αἰγινητικός, 1-2 Ἐνόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω καλῶς βεβουλεῦσθαι περὶ τῶν αὑτοῦ Θρασύλοχον ὥστε μηδέν ἄν ποτ ἐλθεῖν ἐναντία πράξοντα ταῖς διαθήκαις αἷς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Κείµενο ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Α Ι ΑΚΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΙΣΧΙΝΟΥ, ΚΑΤΑ ΚΤΗΣΙΦΩΝΤΟΣ 110-111 Γέγραπται γάρ οὕτως ἐν τῇ ἀρᾷ, "εἴ τις τάδε" φησί "παραβαίνει ἤ πόλις ἤ ἰδιώτης ἤ ἔθνος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β1,1-4) Διττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς μὲν διανοητικῆς τῆς δὲ ἠθικῆς, ἡ μὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ τὴν γένεσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα απαρέμφατα, ομαδοποιήστε τα με βάση τον τρόπο απόδοσης και εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως ούτε ενάντια στη φύση, αλλά έχουμε από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε και τελειοποιούμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείμενο διδαγμένο από το πρωτότυπο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 17-19 Ὁρᾶτε δὲ κἀκεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι πολλοὺς ὑμεῖς πολέμους

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3

ΘΕΜΑΤΑ. Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 ΘΕΜΑΤΑ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπὲρ Μαντιθέου, 1-3 1 Εἰ µὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλοµένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐµὲ ποιεῖν, πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τῆς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Θ. Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει κάθε φιλόλογος, όταν καλείται να διδάξει το «Φιλοσοφικό Λόγο» στην Γ Λυκείου είναι πώς να οργανώσει

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 2 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Δημοσθένους: «Ὑπέρ τῆς Ροδίων ἐλευθερίας» Παράγραφοι 17 18 ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ [ ] Ὑπέρ τίνων οὖν ἐστίν; Πρός μέν τούς δήμους ἤ περί τῶν ἰδίων ἐγκλημάτων, οὐ δυνηθέντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16)

Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ. Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) Α Ρ Χ Α Ι Α Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Â ËÕÊÅÉÏÕ 1 ï Ä É Á Ã Ù Í É Ó Ì Á Á. ÄÉÄÁÃÌÅÍÏ ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ισοκράτους: «Περί Ειρήνης» (Παράγραφοι 15 16) ÊÅÉ ÌÅ ÍÏ Ὅμως δέ καί τούτων ὑπαρχόντων οὐκ ἄν ἀποσταίην ὧν διενοήθην,

Διαβάστε περισσότερα