Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου"

Transcript

1 Χρήση ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες στο Δέλτα Έβρου Η. Καρμίρης, Π. Πλατής, Σ. Καζαντζίδης, Θ. Παπαχρήστου ΕΘΙΑΓΕ, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Βασιλικά, Θεσσαλονίκη Περίληψη Στα χερσαία λιβάδια στο Δέλτα του Έβρου βόσκουν από κοινού αγελάδες, άλογα, λαγοί και χήνες. Στην περιοχή αυτή, επικρατούν κυρίως δύο διαφορετικές φυτοκοινωνίες, αλόφυτα και αγρωστώδηπλατύφυλλα, σχηματίζοντας ένα μωσαϊκό που μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου επηρεαζόμενο από παράγοντες όπως η παρουσία και η ποιότητα του νερού, η αλατότητα, κτλ. Η χρήση των φυτοκοινωνιών αυτών από τα προαναφερθέντα φυτοφάγα ζώα κατά τη χειμερινή περίοδο εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της καταμέτρησης των κοπράνων τους. Όλα τα φυτοφάγα είδη που μελετήθηκαν χρησιμοποίησαν πιο συχνά τις εκτάσεις που επικρατούσαν τα αγρωστώδη και πλατύφυλλα είδη, σε σύγκριση με τις θέσεις που κυριαρχούνταν από αλόφυτα οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. Συμπερασματικά, παρατηρήθηκε μεγάλη επικάλυψη στη χρήση των ενδιαιτημάτων από τα φυτοφάγα είδη, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο ανταγωνισμού μεταξύ τους ως προς τη χρήση των ενδιαιτημάτων και ίσως ως προς την τροφή αφού τα ζώα χρησιμοποιούσαν τις θέσεις αυτές κυρίως για να τραφούν. Η κοινή χρήση των θέσεων με αγρωστώδη-πλατύφυλλα θέτει σε αμφιβολία τη δυνατότητα συνύπαρξης μεγάλων πληθυσμών των φυτοφάγων ζώων, ιδίως στην περίπτωση όπου η ένταση βόσκησης υπερβεί το όριο της κανονικής χρήσης. Παρά ταύτα, η βόσκηση μειώνει την ποσότητα ιστάμενης βλάστησης και γενικά προκαλεί μεταβολές στη σύνθεση και τη δομή της φυτοκοινότητας που δυνητικά, με ορθολογική διαχείριση, θα ήταν ωφέλιμες για ευάλωτα ζωικά είδη, όπως οι λαγοί και οι χήνες (π.χ. προστασία έναντι των φυσικών τους εχθρών). Η χρήση των χερσαίων λιβαδιών στο Δέλτα του Έβρου από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες εκτός από την ιδιαίτερη σημασία για τη σταθερότητα του οικοσυστήματος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, αναμένεται επίσης να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των λιβαδιών αυτών. Λέξεις-κλειδιά: Βόσκηση, Συνύπαρξη ζώων, Ανταγωνισμός ζώων, Κοινή χρήση, Διαχείριση υγρότοπων. Εισαγωγή Η αφθονία και η κατανομή των ζωικών πληθυσμών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, κυρίως όμως από τη διαθεσιμότητα ορισμένων κρίσιμων στοιχείων των ενδιαιτημάτων που είναι απαραίτητα για να εκπληρωθούν οι ανάγκες των ζώων, όπως η τροφή, η προστασία, το νερό κτλ. Τα διάφορα είδη ζώων χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα ενδιαιτήματα και εκμεταλλεύονται τους διαθέσιμους πόρους συνήθως με διαφορετικό τρόπο και συχνότητα (Vickery et al. 1997). Η γνώση της χρήσης των διαθέσιμων ενδιαιτημάτων από τα συμπατρικά είδη ζώων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αειφορικής πολλαπλής διαχείρισης των οικοσυστημάτων. Οι υγρότοποι αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα και προσελκύουν πληθώρα πτηνών και θηλαστικών ειδών και επομένως η ορθολογική διαχείριση αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση και αύξηση της βιοποικιλότητας (Paillison et al. 2002). Τα οικοσυστήματα αυτά όμως, συνήθως δέχονται έντονες ανθρώπινες επιδράσεις που απειλούν Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 173

2 την ευρωστία τους ενώ σε μερικές περιπτώσεις οδηγούνται ακόμα και σε κατάρρευση (Taft et al. 2002). Μία από τις κυριότερες χρήσεις των χερσαίων λιβαδιών των υγροτόπων είναι η βόσκηση από αγροτικά και άγρια φυτοφάγα ζώα. Η δυνατότητα συνύπαρξης των φυτοφάγων ζώων, οι αλληλεπιδράσεις αγροτικών και άγριων ζώων και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας στις υγροτοπικές εκτάσεις με τρόπο ώστε να είναι ωφέλιμη για τους πληθυσμούς των άγριων ζώων έχουν αποκτήσει στις μέρες μας ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, τόσο από οικολογική σκοπιά όσο και από οικονομική. Η ολοκληρωμένη διαχείριση των υγρολιβαδικών οικοσυστημάτων προς όφελος της κτηνοτροφίας, της άγριας πανίδας και του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον στόχο των υπεύθυνων διαχειριστών και των αρμόδιων ερευνητών σε όλο τον κόσμο (Holechek et al. 2001). Σκοπός της εργασίας ήταν η εκτίμηση της χρήσης των ενδιαιτημάτων των χερσαίων λιβαδιών στο Δέλτα Έβρου από τα αγροτικά και άγρια φυτοφάγα είδη ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα κοινής χρήσης τους από τα ζώα. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη της λιβαδοπονίας και των πληθυσμών των θηραματικών ζώων θα συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των χερσαίων λιβαδιών στο Δέλτα του Έβρου και την ελαχιστοποίηση του ανταγωνισμού μεταξύ των φυτοφάγων ζώων. Περιοχή έρευνας Το Δέλτα Έβρου (γεωγραφικό μήκος: 26 03, γεωγραφικό πλάτος: έχει έκταση εκτάρια (8.000 εκτάρια χερσαία και εκτάρια υδάτινη επιφάνεια) (Γκούτνερ και συν. 2005). Αποτελείται από ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα υγροτόπων, το οποίο σχηματίστηκε από τις προσχώσεις του ποταμού Έβρου. Το Δέλτα Έβρου είναι Υγρότοπος Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ramsar, Ν.Δ. 191/74, ΦΕΚ 350Α/ ), προστατεύεται με βάση την Σύμβαση της Βέρνης (Ν. 1335/1983, αφορά τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης) και αποτελεί Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους). Τμήμα του υγροτόπου έκτασης εκταρίων έχει ανακηρυχθεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΦΕΚ 674/Β/91). Το κλίμα στη περιοχή είναι μεσογειακό με επιδράσεις ηπειρωτικού στην ενδοχώρα. Ο χειμώνας είναι βαρύς και παρατηρούνται πρώιμες και όψιμες ημέρες παγετού. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 561,3 χλσ. (στοιχεία περιόδου , Καζαντζίδης και Ναζηρίδης 1999). Τα εδάφη που επικρατούν στην περιοχή είναι ιλυώδη έως αργιλώδη, αλατούχα έως αλκαλικά. Οι εδαφικές συνθήκες έγιναν δυσμενέστερες μετά την αποστράγγιση μεγάλων εκτάσεων και την κατασκευή τεχνικών έργων διευθέτησης της κοίτης του ποταμού (Μπαμπαλώνας 1979). Τα αντιπλημμυρικά έργα περιόρισαν την ελεύθερη εισροή των νερών, ενώ τα αποστραγγιστικά κανάλια διοχετεύουν το γλυκό νερό στη θάλασσα κατά την περίοδο των πλημμύρων. Τα έργα αυτά συνέβαλαν στην πτώση της στάθμης των υπογείων και επιφανειακών γλυκών νερών. Συχνά η θάλασσα διεισδύει διαμέσου των καναλιών κατακλύζοντας μεγάλα τμήματα του Δέλτα ευνοώντας την ανάπτυξη φυτικών ειδών προσαρμοσμένων στην υψηλή αλατότητα των εδαφών (Μπαμπαλώνας 1979). Στα χερσαία λιβάδια στο Δέλτα Έβρου βόσκουν από κοινού αγελάδες, άλογα, λαγοί (Lepus europaeus) και είδη χηνόμορφων (κυρίως ασπρομέτωπες χήνες Anser albifrons και δευτερευόντως νανόχηνες A. erythropus και κοκκινόχηνες Branta ruficollis). Τα αγροτικά ζώα χρησιμοποιούν τον υγρότοπο περίπου για επτά έως εννέα μήνες κατ έτος, ενώ το χειμώνα είναι συνήθως ενσταυλισμένα. Στην περιοχή αυτή, διακρίνονται δύο κύριοι τύποι ενδιαιτημάτων που χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη δύο διαφορετικών φυτοκοινωνιών, τα αλόφυτα και τα αγρωστώδη-πλατύφυλλα (Πίνακας 1), σχηματίζοντας ένα μωσαϊκό που μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου επηρεαζόμενο από ποικίλους παράγοντες, όπως η παρουσία και η ποιότητα του νερού, η αλατότητα, κ.λπ. 174 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Αλόφυτα Αγρωστώδη-πλατύφυλλα Salicornia spp., Limonium spp., Halimione portulacoides, Salsola spp., Halocnenum strobilaceum Cynodon dactylon, Puccinelia maritima, Elymus spp., Poa spp., Lolium perenne, Agropyron spp., Taraxacum officinale, Carex spp., Plantago spp., Potentilla spp., Trifolium spp., Medicago spp., Artemisia campestris Πλατύφυλλα >60 <20 >60 <20 Στην ευρύτερη περιοχή του Δέλτα υπάρχουν αροτραίες καλλιέργειες, κυρίως δημητριακών και δευτερευόντως τεύτλων, αραβόσιτου, βαμβακιού, μηδικής, κ.ά. Πληθώρα θηλαστικών και πτηνών χρησιμοποιούν το Δέλτα του Έβρου, μεταξύ των οποίων η αγριόγατα (Felis silvestris), ο ασβός (Meles meles), ο φιδαετός (Circaetus gallicus), ο θαλασσαετός (Halliaetus albicilla) κ. ά. Υλικά και μέθοδοι Η χρήση των 2 τύπων ενδιαιτημάτων από αγελάδες, άλογα, λαγούς και χήνες εκτιμήθηκε με τη μέθοδο της καταμέτρησης των κοπράνων τους κατά τη χειμερινή περίοδο (Litvaitis et al. 1996). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 30 πλαίσια καταμέτρησης των κοπράνων σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος και για κάθε είδος ζώου (Πίνακας 1). Η καταμέτρηση διεξήχθη στα τέλη Φεβρουαρίου 2008 και επομένως πρόκειται για τα κόπρανα των ζώων που εναποτέθηκαν στην περιοχή έρευνας από τα τέλη περίπου του φθινοπώρου και καθόλη τη χειμερινή περίοδο. Για μεγαλύτερη ακρίβεια τα κόπρανα σε κάθε πλαίσιο καταμετρήθηκαν περισσότερο από μία φορά. Οι δειγματοληπτικές επιφάνειες επιλέχθηκαν με τυχαίο τρόπο σε αποστάσεις μεταξύ τους άνω των 20 μ. Υπολλείμματα κοπράνων (εξαιτίας αποσύνθεσής τους) δεν καταμετρήθηκαν. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στην τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να αποφευχθούν λάθη που μπορεί να προκύψουν από τη λήψη στοιχείων σε οριακές θέσεις μεταξύ διαφορετικών οικοτόπων. Οι διαφορές στη χρήση των ενδιαιτημάτων για κάθε είδος ζώου εκτιμήθηκαν με τη χρήση του t-test σε επίπεδο σημαντικότητας α=0,05 (Steel and Torrie 1981). Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά πλαισίων καταμέτρησης των κοπράνων των φυτοφάγων ζώων και μέγεθος δείγματος σε κάθε τύπο ενδιαιτήματος Είδος ζώου Σχήμα πλαισίου Διαστάσεις πλαισίου Μέγεθος δείγματος Αλόφυτα Πίνακας 1. Τύποι ενδιαιτημάτων, κυρίαρχα είδη φυτών και ποσοστό συμμετοχής στη σύνθεση της βλάστησης. Σύνθεση βλάστησης (%) Τύπος ενδιαιτήματος Κυρίαρχα είδη Αγρωστώδη- Αλόφυτα Αγρωστώδη- Πλατύφυλλα Αγελάδες Ορθογώνιο 10x2 m Άλογα Ορθογώνιο 10x4 m Λαγός Κυκλικό Ακτίνα 1,0 m Ασπρομέτωπη χήνα Κυκλικό Ακτίνα 0,5 m Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 175

4 Αποτελέσματα και συζήτηση Όλα τα φυτοφάγα είδη που μελετήθηκαν χρησιμοποίησαν πιο συχνά τις εκτάσεις που επικρατούσαν τα αγρωστώδη και πλατύφυλλα είδη, συγκριτικά με τις θέσεις που κυριαρχούνταν από αλόφυτα οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα (Εικόνα 1). Σημαντικές διαφορές στη χρήση των ενδιαιτημάτων παρατηρήθηκε για όλα τα είδη εκτός από τα άλογα. Συμπερασματικά, υπήρξε μεγάλη επικάλυψη στη χρήση των ενδιαιτημάτων από τα φυτοφάγα είδη, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένο ενδεχόμενο ανταγωνισμού μεταξύ τους ως προς τη χρήση των ενδιαιτημάτων και ίσως ως προς την τροφή αφού τα ζώα χρησιμοποιούσαν τις θέσεις αυτές κυρίως για να τραφούν. Εικόνα 1. Μέσος αριθμός κοπράνων αγελάδων, αλόγων, λαγών και χηνών (± SE) ανά τύπο ενδιαιτήματος και η πιθανότητα να είναι τυχαία η διαφορά στη χρήση ενδιαιτημάτων για κάθε ζώο. Η εντονότερη χρήση του ενδιαιτήματος των αγρωστωδών-πλατύφυλλων ειδών από όλα τα φυτοφάγα ζώα σημαίνει ότι οι εκτάσεις αυτές δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση βόσκησης και επομένως είναι αυτές που πλήττονται περισσότερο από τη δράση των φυτοφάγων ζώων. Η επέκταση επομένως των φυτοκοινωνιών αυτών σε βάρος των αλοφύτων αναμένεται να αποβεί ευνοϊκή για τα φυτοφάγα ζώα αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα των προτιμώμενων τύπων ενδιαιτημάτων και της τροφής τους. Άμεση συνέπεια θα είναι η δραστική αύξηση της βοσκοϊκανότητας της περιοχής με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των φυτοφάγων ζώων που μπορούν να βοσκήσουν στη περιοχή αυτή υπό κανονικές συνθήκες βόσκησης. Η κοινή χρήση των θέσεων με αγρωστώδη-πλατύφυλλα από τα φυτοφάγα είδη θέτει σε αμφιβολία τη δυνατότητα συνύπαρξης μεγάλων πληθυσμών και αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ανταγωνιστικών τάσεων μεταξύ τους. Ωστόσο, η προστασία των λαγών και των χηνών από τους φυσικούς τους άρπαγες εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τα χαρακτηριστικά της βλάστησης (Vickery and Gill 1999, Karmiris and Nastis 2007). Η βόσκηση μειώνει την ποσότητα ιστάμενης βλάστησης και γενικά προκαλεί μεταβολές στη σύνθεση και τη δομή της φυτοκοινότητας που δυνητικά, με ορθολογική διαχείριση, θα ήταν ωφέλιμες για ευάλωτα ζωικά είδη. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να εστιαστούν τόσο στην επιλογή της δίαιτας των ειδών αυτών και την πιθανότητα ανταγωνισμού μεταξύ τους ως προς την τροφή όσο και για το ρόλο που έχει η δομή και η σύνθεση της βλάστησης στη χρήση των ενδιαιτημάτων από τους λαγούς και τις χήνες. Η επίτευξη της χρυσής τομής (εξασφάλιση επαρκούς τροφής και θέσεων προστασίας) έχει ιδιαίτερη σημασία για την σταθερότητα του οικοσυστήματος και τη 176 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 διατήρηση της βιοποικιλότητας ενώ παράλληλα αναμένεται να αυξήσει και το οικονομικό όφελος σε σχέση με αυτό που μπορεί να αποφέρει η αποκλειστική εκμετάλλευση της περιοχής από αγροτικά ζώα. Αναγνώριση βοήθειας Η έρευνα αυτή διεξήχθη στα πλαίσια του προγράμματος Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Βιβλιογραφία Γκούτνερ, Β., Χ. Αλιβιζάτος, D. Vangeluwe, Γ. Ρήγας και Α. Αθανασιάδης Ορνιθολογική αναφορά του προγράμματος LIFE-Φύση στο Δέλτα Έβρου ( ). Πρόγραμμα LIFE 00 NAT/GR/7198 Restoration and Conservation Management of Drana Laggon in Evros Delta. ΟΙΚΟΣ Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε και Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Α.Ε, σελ. 98. Holechek, J.L., R.D. Pieper and C.H. Herbler Range management (4 th ed.). Prentice- Hall, Upper Saddle River, New Jersey, pp Καζαντζίδης, Σ. και Θ. Ναζηρίδης, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus Pallas, 1773). Πρόγραμμα LIFE II «Προστασία της Λαγγόνας και της Νανόχηνας στην Ελλάδα». Συμβόλαιο αριθμός Β4-3200/96/499. Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, σελ. 56. Karmiris, I and A. Nastis Intensity of livestock grazing in relation to habitat use of brown hares (Lepus europaeus). J. Zool., 271: Litvaitis, J.A., K. Titus and E.M. Anderson Measuring vertebrate use of terrestrial habitats and foods, pp In: Research and Management Techniques for Wildlife and Habitats (T.A. Bookhout, ed). The Wildlife Society, Bethesda, Maryland. Mπαμπαλώνας, Δ Φυτοκοινωνιολογική μελέτη επί της βλαστήσεως του Δέλτα του ποταμού Έβρου (Αινήσιον δέλτα). Διδακτορική διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, σελ.143. Paillisson, J.-M., S. Reeber and L. Marion Bird assemblages as bio-indicators of water regime management and hunting disturbance in natural wet grasslands. Biol. Conserv., 106: Steel, R.G.D. and J.H. Torrie Principles and procedures of statistics: A biometrical approach, 2 nd edn. McGraw-Hill Book Co., New York, pp Taft, O.W., M.A. Colwell, C.R. Isola and R.J. Safran Waterbird responses to experimental drawdown: implications for the multispecies management of wetlnd mosaics. J. Appl. Ecol., 39: Vickery, J.A. and J.A. Gill Managing grassland for wild geese in Britain: a review. Biol. Conserv., 89: Vickery, J.A., W.J. Sutherland, M. O Brien, A.R. Watkinson and A. Yallopl Managing coastal grazing marshes for breeding waders and overwintering geese: is there a conflict? Biol. Conserv., 79: Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 177

6 Habitat use by cattle, feral horses, hares, and geese in Evros Delta I. Karmiris, P. Platis, S. Kazantzidis and T. Papachristou NAGREF, Forest Research Institute, Vasilika, Thessaloniki Summary Terrestrial rangelands in Evros Delta are commonly grazed by cattle, feral horses, hares and geese. This area is dominated by two vegetation communities, halophyte and grass-forb, forming a temporal dynamic mosaic due to many involved factors such as the presence and the quality of the water, the salinity level etc. The use of these communities by the said herbivores was estimated during the wintering period using the pellet counts method. All herbivores used more intensively the grass-forb sites compared to halophytic sites. Conclusively, great overlap in habitat use by all herbivores was observed, indicating that there is elevated potential for habitat competition and maybe for the food since the herbivores used these sites as feeding places. The common use of grass-forb sites by the herbivores makes their coexistence in doubt, especially in cases where grazing intensity exceeds the threshold of proper use. However, grazing reduces the quantity of aboveground biomass and affects the composition and the structure of vegetation communities, which under proper management may favour vulnerable animal species such as hares and geese (e.g. protection against natural enemies).the multiple use of terrestrial rangelands in Evros Delta by cattle, feral horses, hares and geese, except of the particular importance for the stability of ecosystems and conservation of the biodiversity, is also expected to maximize the productivity of these rangelands. Key Words: Grazing, animal coexistence, animal competition, common use, wetland management. 178 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (ΕΛΓΟ) «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της

Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Τύποι βλάστησης της λίμνης Χειμαδίτιδας πριν από την τεχνητή άνοδο της στάθμης της Γ. Φωτιάδης 1, Ι. Καζόγλου 2 και Δ. Μπούσμπουρας 3 1 Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Τ.Ε.Ι. Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης

Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε ημιορεινές περιοχές της νοτιοανατολικής Ροδόπης Επιπτώσεις της εξορυκτικής δραστηριότητας των μεταλλείων βωξίτη στα υδρο-γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά των δασικών οικοσυστημάτων του ορεινού όγκου της Γκιώνας Σχέση κτηνοτροφίας και άγριας πανίδας σε

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως

Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως Θεσσαλονίκη 1993 Εκτίμηση Οικολογικής Αξίας του Δέλτα του Καλαμά και Προκαταρκτικές Προτάσεις Διαχειρίσεως (Φάση 1:1992) Ευαγγελία Λ. Οικονομίδου, Κ. Βασιλάκης, Δ. Μπούσμπουρας και R. Witte Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway

Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian population in key wintering and staging sites within the European flyway LIFE10 NAT/GR/000638 ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1/2013 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 22 ΣΕΙΡΑ IΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 22 - ISSUE IΙ - No 1/2013 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Χαρτογράφηση της εξάπλωσης και χωρική ανάλυση του ενδιαιτήματος του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης 1 και Α. Γκαραβέλη 2 1 Εργαστήριο Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ «ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ» Διατριβή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά:

Στοιχεία επικοινωνίας: Βιβλιογραφική αναφορά: Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης συνεργάστηκαν: (με αλφαβητική σειρά) Στέλλα Βαρελτζίδου (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), Ναταλία Καλεύρα (WWF Ελλάς), Μαριάννα Καρίβαλη (WWF Ελλας), Νίκη Καρδακάρη (Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων

Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Παρουσίαση διαχειριστικού σχεδίου ορεινού όγκου Αστερουσίων Α. Βασιλάκη 1, Μ. Κοζυράκη 2, Π. Αρβανίτης 1, Β. Λούκα 3 και Ε. Εσερίδου 2 1 Δ/νση Δασών Ηρακλείου, Περιοχή Τ.Ε.Ι., 714 10 Ηράκλειο, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας

Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Η συμβολή των λιβαδιών στη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας Α. Τσιόντσης 1, Ι. Μελιάδης 1 και B. Hallmann 2 1 ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Δασικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus)

Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Πτυχιακή Εργασία Επίδραση του μικροενδιαιτήματος στη χωρική συμπεριφορά του Βραχοποντικού (Apodemus mystacinus) Κωνσταντίνος Γιαμπουδάκης Επίβλεψη: Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Ακριώτης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης

Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αξιολόγηση Τεχνικών Διαχείρισης Γαιών Περιοχής Αμαρίου Κρήτης Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

«ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 3 ο Συνέδριο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας & Ελληνικής Ζωολογικής Εταιρείας Περιλήψεις 3 ου Συνεδρίου Ε.Ο.Ε. & Ε.Ζ.Ε. Ιωάννινα, 16-19 Νοεµβρίου 2006 «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ιοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ &.. &... 2009 i ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΠΜΣ Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος Πίνακας περιεχομένων Κατάλογος πινάκων και εικόνων...4 Περίληψη...6 Abstract...7 Εισαγωγή...8 1. Παρουσίαση πρότασης δημιουργίας Ορνιθολογικού Περιβαλλοντικού Πάρκου Παμβώτιδας... 10 1.1. Υφιστάμενη κατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟ-ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΜΙΚΡΗ ΠΡΕΣΠΑ (2007-2012) Περιγραφή της περιοχής μελέτης Ως υγρά λιβάδια ή υγρολίβαδα χαρακτηρίζονται τα λιβάδια που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Η χρήση των θαμνολίβαδων πουρναριού από την ορνιθοπανίδα στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Σ. Παπούλια 1, Σ. Καζαντζίδης 2 και Γ. Τσιουρλής 2, 3 1 Ιοφώντος 2, 116 34 Παγκράτι, Αθήνα, E-mail: papoulst@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο

Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Προτεινόμενο Στρατηγικό Σχέδιο Για τη διατήρηση ικανοποιητικής κατάστασης διατήρησης των περιοχών Natura 2000 στο Δέλτα Αξιού Λουδία Αλιάκμονα (2009 2013) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009, ΧΑΛΑΣΤΡΑ Συγγραφείς: Στέλλα Βαρελτζίδου

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο

Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Διερεύνηση για την καταλληλότητα ενδιαιτημάτων με σκοπό την επανεισαγωγή του ελαφιού στο Γράμμο Δ.Γ. Μπούσμπουρας και Χ.Κ. Ευαγγέλου 2 ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, Ρογκότη 3, 54624 Θεσσαλονίκη, e-mail: bous@kat.forthnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH.

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ BIODIVERSITY IN GREECE. DEVELOPMENTS-PROSPECTS. AN INTRODUCTINE APPROACH. Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΟΟΠΤΙΚΕΣ. ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ζωγόπουλος Ε. 1 ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω, E-mail: ezogo@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ελλάδα διαθέτει πολύτιµο

Διαβάστε περισσότερα