ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού"

Transcript

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού

2 Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων δέσμην. Φοβεῖσθαι ταὐτὰ ἡμῖν. Κλέαρχος ἦν τραχὺς τῇ φωνῇ. Ἀγησίλαος τὸν ἕτερον πόδα χωλὸς ἦν. Ταῦτα ἐγίγνετο πολλαχοῦ τῆς Ἀττικῆς. Πολλάκις τοῦ ἔτους ἐξῇσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι. Ἀγησίλαος μικροῦ ἔφυγεν ὑπὸ τῶν ἐφόρων. Πολλοὶ τῷ λιμῷ ἀπώλοντο. Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν Θυμοχάρης. Ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τόνδε τὸν τρόπον. Ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν. Εἴ σοι βουλομένῳ ἐστὶν ἀποκρίνεσθαι, σὲ ἐρήσομαι. Φαρνάβαζος εἶχεν στολὴν πολλοῦ χρυσοῦ ἀξίαν. Ἀρίσταρχος ἐπρίατο οἰκίαν δέκα μνῶν. Σωκράτης ἀσεβείας ἑάλω. Οἱ πολιορκούμενοι ὕδατος ἀπορίᾳ ἐπιέζοντο. Οὗτοι ἀπείρως ἔχουσι τῆς τέχνης. Τὰ ἔργα ἦν σύμφωνα τοῖς λόγοις. Οἱ πολλοὶ αὐτοῖς ἵπποις κατεκρημνίσθησαν. Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνη τῇ ἡμέρα; Σωκράτης δίκην ἀσεβείας ἔφυγεν. Ἔσται δ ὁ λόγος παράδοξος τοῖς πολλοῖς. Τρικυμίας γενομένης ἀπώλετο τῷ ναυάρχῳ ὁ καιρός. Οὐ γὰρ θέμις ἐστὶ τῷ θεῷ ψεύδεσθαι. Πάντα ταῦτα τῷ ἀνδρὶ μεμηχάνηται. Ἀπώλοντο τὰ βοσκήματα τῷ νομεῖ. Ἀθηναίοις καὶ Αἰγινήταις βουλομένοις ἦν συμμεῖξαι τοῖς Πέρσαις Σαλαμῖνι. Τί ἡμῖν ποιητέον ἐστίν; Πάντες κακὰ νοοῦσι τῷ τυράννῳ.

3 ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Οι εγκλίσεις στον ανεξάρτητο λόγο. Η οριστική: Εκφράζει κάτι που θεωρείται πραγματικό (άρνηση: οὐ). Η έννοιά της περιορίζεται ορισμένες φορές από τα: ὀλίγου, μικροῦ δεῖ, ἐδέησε, ἐκινδύνευσε+ απαρέμφατο, καθώς και από τις φράσεις: τὸ ἐπ' ἐμοί, τὸ ἐπὶ σοί, τὸ ἐπὶ τούτῳ κ.λ.π. Ὁ νόμος ἑαυτὸν ἴσον παρέχει. Τὸ ἐπ' ἐμοί οὔποτε παύσομαι ταῦτα σκοπῶν. Ἔδει ἡμᾶς τὰ προσήκοντα τότε ποιεῖν. Η δυνητική οριστική: Πρόκειται για οριστική ιστορικού χρόνου+ἄν. Εκφράζει το δυνατό στο παρελθόν ή το αντίθετο του πραγματικού (άρνηση: οὐ). Η έγκλιση αυτή μεταφράζεται με: θα+παρατατικό ή υπερσυντέλικο. Εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. Οὐδένες τούτοις ἤρισαν ἂν γνώμῃ καὶ ἀρετῇ. Η ευχετική οριστική: Η οριστική του παρατατικού ή του αορίστου με την πρόταξη των μορίων εἰ γάρ, εἴθε, εκφράζει ευχή ανεκπλήρωτη (άρνηση: μή). Ο παρατατικός εκφράζει ευχή απραγματοποίητη στο παρόν και ο αόριστος στο παρελθόν. Μεταφράζεται με: μακάρι να + παρατατικό ή υπερσυντέλικο. Εἴθε σοι τότε συνεγενόμην, ὅτε δεινότατος ἦσθα. Υποτακτική: Η υποτακτική γενικά εκφράζει κάτι το επιθυμητό ή προσδοκώμενο (άρνηση: μή). Υποτακτική βουλητική: Φανερώνει τη βούληση του υποκειμένου με τη μορφή της προτροπής ή της αποτροπής, δηλαδή διακρίνεται σε προτρεπτική και αποτρεπτική. Ἴωμεν καὶ ἀκούσωμεν τοῦ ἀνδρός. Μή τοίνυν, ὦ βουλή, ἀπολέσητέ με ἀδίκως. Υποτακτική απορηματική: Φανερώνει, ενταγμένη σε ερωτηματικές προτάσεις, την απορία ή αμηχανία του

4 υποκειμένου. Ισοδυναμεί με τη φράση: χρὴ ή δεῖ + απαρέμφατο. Τί σοι ποιήσωσιν οἱ μάρτυρες; Βούλει οὖν ὁρισώμεθα τάς τε ἀναγκαίας ἐπιθυμίας καὶ τὰς μή; Ευκτική: Η ευκτική εκφράζει επιθυμία και απλή υποκειμενική σκέψη (άρνηση: μή, οὐ). Ευκτική ευχετική: Είναι η ευκτική κάθε χρόνου, εκτός του μέλλοντα, και φανερώνει ευχή ή κατάρα (άρνηση: μή). Δύσμορφος καὶ ἀγαθὸς εἴην μᾶλλον ἢ καλὸς καὶ κακός. Καὶ φθόνος ἀπείη τοῦ λόγου. Ευκτική δυνητική: Είναι η ευκτική κάθε χρόνου, εκτός του μέλλοντα, η οποία συνοδεύεται από το δυνητικό ἂν (άρνηση: οὐ). Εκφράζει το δυνατόν στο παρόν ή στο μέλλον και μεταφράζεται με: μπορεί να... ή θα+παρατατικό. Ἔχοις ἄν με διδάξαι τί ἐστι νόμος; Οὐκ ἂν ἐθέλοιμι στασιάζειν ὑμᾶς. Η προστακτική: εκφράζει επιθυμία που κλιμακώνεται από την προσταγή έως την ευχή και τη συγκατάθεση (άρνηση: μή). Παῦσαι πολλάκις μοι λέγων τὸν αὐτὸν λόγον. Ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ πείθου μοι καὶ λέγε τὴν ἀλήθειαν. Η ευκτική του πλαγίου λόγου: Βρίσκεται κανονικά στον εξαρτημένο λόγο τόσο σε προτάσεις κρίσης όσο και σε προτάσεις επιθυμίας. Χρησιμοποιείται συνήθως ύστερα από ρηματικό τύπο παρελθοντικού χρόνου. Αντικαθιστά την οριστική και την υποτακτική (όλες τις μορφές της). Ἐξήγγελτο ὅτι αἱ ἡμέτεραι νῆες ἀφιγμέναι εἶεν. Ἐπεμελοῦντο ὅπως ἄξιοι εἶεν ἡγεῖσθαι. Τοῖς πρυτάνεσιν ἔδωκεν χρήματα, ἵνα αὐτὸν προσαγάγοιεν ἐνθάδε.

5 Υ π ο θ ε τ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς Υποθετικές προτάσεις ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εκφράζουν τον όρο ή την προϋπόθεση από την οποία εξαρτάται η επαλήθευση μιας κρίσης ή η εκπλήρωση μιας επιθυμίας εκείνου που γράφει ή μιλάει. Υποθετικός λόγος είναι το λεκτικό σύνολο δύο προτάσεων εκ των οποίων η μία αποτελεί την προϋπόθεση και είναι δευτερεύουσα, ενώ η άλλη εκφράζει την συνέπεια και είναι κύρια. Είδη υποθετικών λόγων Πραγματικό. Το υποτιθέμενο θεωρείται πραγματικό. Η απόδοση, ανάλογα με την έγκλιση, λαμβάνεται ως αποτέλεσμα με μεγάλη βεβαιότητα (οριστική) ή μικρή βεβαιότητα (δυνητική ευκτική) ή αποτέλεσμα επιθυμητό (εγκλίσεις επιθυμίας). Υπόθεση Απόδοση Εἰ + Οριστική Οποιαδήποτε έγκλιση (εκτός της δυνητικής οριστικής) Εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶ θεοί. Πάντων ἀθλιώτατος ἂν γενοίμην, εἰ φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι. Εἰ βούλει, μένε. Εἰ δοκεῖ, πλέωμεν.

6 Αντίθετο του πραγματικού. Το υποτιθέμενο παρίσταται ως κάτι που μπορούσε να συμβεί στο παρελθόν, αλλά δεν συνέβη. Μετά τον υποθετικό λόγο του αντίθετου του πραγματικού συχνά ακολουθεί το πραγματικό που εισάγεται με τα νῦν δέ, ἐπειδὴ δέ. Υπόθεση Εἰ + Οριστική Απόδοση Δυνητική Οριστική Εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ. Εἰ ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, ὡς σὺ φής, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. Απλή σκέψη του λέγοντος. Η υπόθεση θεμελιώνεται ως μια απλή σκέψη του υποκειμένου που μπορεί να επαληθευθεί μέσω της απόδοσης. Δηλαδή δηλώνεται μια προϋπόθεση που ξεκινά από προσωπική σκέψη από την απόδοση θα φανεί αν είναι πιθανή ή ενδεχόμενη ή βεβαία. Υπόθεση Εἰ + Ευκτική Απόδοση Δυνητική Ευκτική Οριστική αρκτικού χρόνου Εἴ τίς σε διδάξειεν, ὃ μὴ τυγχάνεις ἐπιστάμενος, βελτίων ἂν γένοιο. Εἰ με Εὐθύφρων διδάξειεν, τί μᾶλλον ἐγὼ μεμάθηκα; Προσδοκώμενο. Η υπόθεση θεμελιώνεται σε κάτι μελλοντικό και προσδοκώμενο, πράγμα που το υποκείμενο επιθυμεί να πραγματοποιηθεί ή θεωρεί δυνατό να γίνει. Υπόθεση Ἐὰν + Υποτακτική Προστακτική απρμφ. Απόδοση Οριστική του Μέλλοντα Δυνητική Ευκτική Υποτακτική Απρόσωπο ρήμα + τελικό Ἐὰν τι λέγῃς παρὰ ταῦτα, μάτην ἐρεῖς. Ἐὰν κατὰ μέρος φυλάττωμεν καὶ σκοπῶμεν, ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι. Ἢν ἅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δυνήσεται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν.

7 Αόριστη επανάληψη. Το υποτιθέμενο είναι κάτι που επαναλαμβάνεται αορίστως. Μπορεί δηλαδή να γίνει ή να επαναληφθεί είτε απεριόριστα είτε κάποια φορά. Υπόθεση Απόδοση Ἐὰν + Υποτακτική Οριστική του Ενεστώτα Γνωμικός αόριστος Ἐὰν τις τὸν ἥλιον ἀναιδῶς ἐγχειρῇ θεάσασθαι, τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται. Ἐὰν δέ τι ἐλλείπωσι, δεινὰς ὀργὰς καὶ λύπας ἐμποιοῦσιν. Επανάληψη στο παρελθόν. Το υποτιθέμενο είναι ενδεχόμενο να συνέβη στο παρελθόν είτε συχνά είτε μία φορά. Υπόθεση Εἰ+ Ευκτική επαναληπτική παρατατικού Απόδοση Οριστική Οριστική Αορίστου + ἂν Τῶν ἐχθρῶν εἰ τινα λάβοιεν, ἀπέκτεινον. Εἰ Ἀγησίλαος ἴδοι τοὺς νέους γυμναζομένους, ἐπῄνεσεν ἄν. Α ν α φ ο ρ ι κ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ι ς Α. Αναφορικές προσδιοριστικές προτάσεις Αναφορικές προσδιοριστικές ονομάζονται οι προτάσεις που προσδιορίζουν και αναφέρονται σε έναν όρο (ουσιαστικό, επίθετο, αντωνυμία, επίρρημα) της κύριας πρότασης. Εισάγονται: Οι προτάσεις αυτές εισάγονται με μία από τις αναφορικές αντωνυμίες ή ένα από τα αναφορικά επιρρήματα.

8 Κατά το περιεχόμενο είναι προτάσεις κρίσης ή επιθυμίας. Κατά συνέπεια εκφέρονται με τις εγκλίσεις των προτάσεων κρίσης (οριστική, δυνητική οριστική, δυνητική ευκτική άρνηση: οὐ) ή τις εγκλίσεις των προτάσεων επιθυμίας (υποτακτική, προστακτική, ευχετική ευκτική, ευχετική οριστική άρνηση: μή). Στα πλαίσια εξάλλου του πλαγίου λόγου μπορεί να τεθεί η ευκτική του πλαγίου λόγου. Εφαρμογές Ἦν τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν Ἀθηναῖος, ὃς οὔτε στρατηγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει. Οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν εὑρεῖν ἔργον, ἐφ' ᾧ οὐκ ἄν τις αἰτίαν ἔχοι. Εἰς καλὸν ἡμῖν Ἄνυτος ὅδε παρεκαθέζετο, ᾧ μεταδῶμεν τῆς συζητήσεως. Ἦλθε τὸ ναυτικὸν τῶν Περσῶν, ὃ τίς ἂν ἰδὼν οὐκ ἐφοβήθη; Β. Αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις Αναφορικές επιρρηματικές ονομάζονται οι προτάσεις που αναφέρονται σε έναν όρο της κύριας πρότασης αλλά ταυτόχρονα προσδιορίζουν με επιρρηματική σχέση το νόημα αυτής της πρότασης. Οι αναφορικές επιρρηματικές προτάσεις δηλώνουν τις επιρρηματικές σχέσεις της αιτίας, του αποτελέσματος, του σκοπού και της υπόθεσης. α. Αναφορικές αιτιολογικές προτάσεις Οι προτάσεις αυτές δηλώνουν την αιτία της ενέργειας του ρήματος της κύριας πρότασης. Ως προς το περιεχόμενο είναι προτάσεις κρίσης με άρνηση οὐ. Εκφέρονται όπως και οι αιτιολογικές. Τὴν μητέρα ἐμακάριζον, οἵων τέκνων ἔτυχε. Θαυμαστὸν ποιεῖς, ὃς ἡμῖν οὐδὲν δίδως. Ἄξιον ἐπαινεῖν τούτους τοὺς ἄνδρας, οἳ ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἀπέθανον. β. Αναφορικές συμπερασματικές προτάσεις Οι προτάσεις αυτές δηλώνουν το συμπέρασμα ή αποτέλεσμα της ενέργειας του ρήματος της κύριας πρότασης. Ως προς το περιεχόμενο είναι προτάσεις κρίσης με άρνηση οὐ. Συχνά αντί για το απαρέμφατο των συμπερασματικών προτάσεων έχουν οριστική. Οὐδεὶς οὕτως ἀνόητός ἐστιν, ὅστις πόλεμον πρὸ εἰρήνης αἱρεῖται. Οὐδεὶς ὑμῶν οὕτως ἐστὶ νέος οὐδ' ἐπιλήσμων, ὅστις οὐκ οἶδεν τὰς ἐκείνων ἐπιβουλάς. Ἔστι τις οὕτως ἄφρων, ὅστις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγενέσθαι; γ. Αναφορικές τελικές προτάσεις

9 Οι προτάσεις αυτές δηλώνουν τον σκοπό της ενέργειας του ρήματος της κύριας πρότασης. Ως προς το περιεχόμενο είναι προτάσεις επιθυμίας με άρνηση μή. Εκφέρονται κατά κανόνα με οριστική του μέλλοντα. Οἱ Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις ἔπεμψαν, οἳ Ἀλκιβιάδου κατηγορήσουσι. Κελεύω ὑμᾶς ὁπλίτας ἀγαγεῖν, οἳ τὰ τείχη φυλάξουσι. Ἔδοξε τῷ δήμῳ τριάκοντα ἄνδρας ἑλέσθαι, οἳ τοὺς πατρίους νόμους συγγράψουσι. δ. Αναφορικές υποθετικές προτάσεις Αυτές οι προτάσεις είναι στην ουσία υποθετικές προτάσεις, αλλά ως σύνδεσμο εισαγωγής έχουν αναφορική αντωνυμία ή αναφορικό επίρρημα. Ἃ μὴ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι. Οἱ παῖδες ἡμῶν, ὅσοι ἐνθάδε ἦσαν, ὑπὸ τούτων ἂν ὑβρίζοντο. Τῶν βαρβάρων οὓς βουληθείης, θᾶττον ἂν καταστρέψαιο. Πόλις φιλία ἡμᾶς δέξεται ἥτις ἂν ὁρᾷ τοσαύτην ἀνομίαν ἐν ἡμῖν; Τῶν πολιτειῶν αὗται πλεῖστον χρόνον διαμένουσιν, αἵτινες ἂν ἄριστα τὸ πλῆθος θεραπεύωσι. Πάντας οἱ Λακεδαιμόνιοι, ὅσους λάβοιεν, ὡς πολεμίους διέφθειρον. Γ. Αναφορικές παραβολικές προτάσεις Παραβολικές ονομάζονται οι αναφορικές προτάσεις που δεν αποδίδονται απλώς στον όρο αναφοράς αλλά και συγκρίνονται με αυτόν. Αναφέρονται υποχρεωτικά σε δεικτική αντωνυμία ή επίρρημα που δηλώνεται ρητώς ή εννοείται στην προσδιοριζόμενη πρόταση. Εισάγονται με τις αναφορικές αντωνυμίες οἷος, ὁποῖος, όταν δηλώνουν σύγκριση ποιότητας. Με τις αναφορικές αντωνυμίες και επιρρήματα ὅσος, ὁπόσος, ὅσῳ, ὅσον, ἡλίκος, ὁπηλίκος, όταν δηλώνουν σύγκριση ποσότητας και με τα αναφορικά επιρρήματα ὡς, ὥσπερ, ὅπως, ᾗ, ᾗπερ, καθάπερ, οἷον, οἷα, όταν δηλώνουν σύγκριση τρόπου. Οι προτάσεις αυτές εκφέρονται με τις εγκλίσεις κρίσης, όταν όμως είναι προτάσεις επιθυμίας συνήθως εκφέρονται με υποτακτική αοριστολογική (υποτ. + ἄν). Εφαρμογές Σωκράτης ἐδόκει τοιοῦτος εἶναι, οἷος ἂν εἴη ἄριστός τε ἀνὴρ καὶ εὐδαιμονέστατος. Ἡ κρίσις τοιαύτη ἐγίγνετο, οἵαν καὶ ὑμεῖς αὐτοὶ ἐπίστασθε. Ὅσον αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ ἀπομαραίνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι. Τηλικοῦτον συνεστήσατο πόλεμον, ὅσον οὐδεὶς πώποτε γέγονεν.

10 Τὰ ἐν τῇ πόλει καθίσταντο (ταύτῃ), ᾗ ἐδόκει αὐτοῖς. Τὴν οὐσίαν αἰσχρῶς καὶ κακῶς διολώλεκε (οὕτως), ὡς οὐκ ἂν ἐβουλόμην. ΤΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ Το απαρέμφατο αυτό είναι μορφή πλαγίου ή εξαρτημένου λόγου, κανονικά είναι ειδικό και δέχεται άρνηση οὐ. Στον ευθύ λόγο αντιστοιχεί προς τη δυνητική ευκτική ή τη δυνητική οριστική. Η διάκριση της έγκλισης βασίζεται στα συμφραζόμενα, δηλαδή αν το απρμφ. +ἂν δηλώνει δυνατότητα ή πιθανότητα στο παρελθόν τότε αντιπροσωπεύει τη δυνητική οριστική, ενώ στην περίπτωση που δηλώνει δυνατότητα ή πιθανότητα στο παρόν και το μέλλον αντιπροσωπεύει τη δυνητική ευκτική. Παραδείγματα Κῦρος, εἰ ἐβίω, ἄριστος ἂν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι (:ἂν ἐγένετο). Οἱ Πέρσαι οἴονται τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἀμελῶς ἔχειν (:ἂν ἀμελῶς ἔχοιεν). Το δυνητικό απαρέμφατο του ενεστώτα αντικαθιστά τη δυνητική ευκτική του ενεστώτα όταν αναφέρεται στο μέλλον και τον παρατατικό + ἂν όταν αναφέρεται στο παρελθόν. Το δυνητικό απαρέμφατο του παρακειμένου αντικαθιστά τη δυνητική ευκτική του παρακειμένου όταν αναφέρεται στο παρόν και στο μέλλον και την οριστική του υπερσυντελίκου+ἂν όταν αναφέρεται στο παρελθόν. Το δυνητικό απαρέμφατο του αορίστου αντικαθιστά τη δυνητική ευκτική του αορίστου όταν αναφέρεται στο μέλλον και τη δυνητική οριστική του ίδιου χρόνου όταν αναφέρεται στο παρελθόν.

11 Παραδείγματα Οἶμαι γὰρ οὐκ ἂν ἀχαρίστως μοι ἔχειν (οὐκ ἂν... μοι ἔχοι). Πόσα ἂν ἤδη οἴει μοι χρήματα εἶναι (ἂν ἦν), εἰ συνέλεγον χρυσίον; Οὐκ ἂν ἡγοῦμαι αὐτοὺς δίκην ἀξίαν δεδωκέναι (δεδωκότες ἂν εἶεν), εἰ ἀκροασάμενοι αὐτῶν καταψηφίσαισθε. Εἰ μὴ τὰς ἀρετὰς ὑπὲρ αὐτῶν ἐκείναις οἱ Μαραθῶνι καὶ Σαλαμῖνι παρέσχοντο, φήσειεν ἄν τις πάντα ταῦθ ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἂν ἑαλωκέναι (ἂν ἑαλώκει). Ἀρχίδαμος ἤλπιζεν τοὺς Ἀθηναίους ἴσως ἂν ἐπεξελθεῖν (ἂν ἐπεξέλθοιεν). Οὐκ ἂν ἡγεῖσθ αὐτὸν ἂν ἐπιδραμεῖν (οὐκ ἂν ἐπέδραμεν). Εφαρμογές Οἱ Πέρσαι οἴονται τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ θεοὺς ἂν ἀμελῶς ἔχειν. Καί μοι δοκῶ, εἰ μὴ πρότερος ἑωράκη αὐτὸν ἢ ἐκεῖνος ἐμέ, ἄφωνος ἂν γενέσθαι. Ἡγεῖτο τοὺς ἀγνοοῦντας ἀνδραποδώδεις ἂν δικαίως κεκλῆσθαι. Ὁμολογῶ μηδένα ἂν δυνηθῆναι διαλλάξαι τὰς πόλεις ταύτας. Κλέων ἔλεγε, εἰ ἦρχε, τοῦτο ἂν ποιῆσαι. Νομίζω τοῦτο οὐκ ἂν ἀληθὲς εἶναι. Η εμφάνιση του δυνητικού απαρεμφάτου σημαίνει ύπαρξη υποθετικού λόγου. Η υπόθεση είτε βρίσκεται σε ομώνυμη πρόταση ή μετοχή είτε λανθάνει σε κάποιον όρο της πρότασης διαφορετικά εννοείται από τα προηγούμενα ή τα συμφραζόμενα. Στην περίπτωση της υποθετικής πρότασης το δυνητικό απαρέμφατο ισοδυναμεί με δυνητική οριστική μόνον όταν η υποθετική πρόταση εκφέρεται με οριστική ιστορικού χρόνου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ισοδυναμεί με δυνητική ευκτική. Παραδείγματα - Εφαρμογές Ἐδόκουν ἐπελθόντες ἂν διὰ τάχους πάντα ἔτι ἔξω καταλαβεῖν. Οἱ Πέρσαι οἴονται τοὺς ἀχαρίστους καὶ περὶ τοὺς θεοὺς ἂν ἀμελῶς ἔχειν. Ἄνευ δὲ σεισμοῦ, οὐκ ἄν μοι δοκεῖ τὸ τοιοῦτο ξυμβῆναι. Ἅμα μὲν γὰρ μαρτυρίῳ ἐχρῶντο μὴ ἂν τούς γε ἰσοψήφους ἄκοντας, εἰ μή τι ἠδίκουν οἷς ἐπῇσαν, ξυστρατεύειν.

12 Η ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ ΠΛΑΓΙΟΥ ΛΟΓΟΥ Πρόκειται για μια μορφή της κύριας πρότασης κρίσης στον πλάγιο λόγο (οι άλλες δύο είναι η ειδική πρόταση και το ειδικό απαρέμφατο). Η συγκεκριμένη μορφή πλαγίου λόγου, δηλαδή η κατηγορηματική μετοχή, καθορίζεται όταν εμφανίζονται ρήματα εξάρτησης που σημαίνουν γνώση, αίσθηση, μάθηση, μνήμη, λήθη, δείξη, δήλωση, αγγελία, έλεγχο. Ο χρόνος της μετοχής δεν επηρεάζεται από τον χρόνο του ρήματος της εξάρτησης, αλλά παραμένει ο αρχικός του ευθέος λόγου στην οριστική. Παραδείγματα - Εφαρμογές Ἡμεῖς ἀδύνατοι ὁρῶμεν ὄντες τιῆ οἰκείᾳ μόνον δυνάμει περιγενέσθαι. Ξενοφῶν ᾔσθετο χαλεπῶς φέροντας τοὺς στρατιώτας. Χερρόνησον κατέμαθε πόλεις πολλὰς ἔχουσαν. Ἠγγέλλοντο αἱ νῆες τῶν Ἀθηναίων τὴν περιοικίδα τῶν Λακεδαιμονίων πορθοῦσαι. Φανήσεται ταῦτα ὡμολογηκώς. Ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα. Ἐξελέγξω τοῦτον καὶ παράνομα γεγραφότα καὶ ψευδῆ καὶ ἀσύμφορα τῇ πόλει. Ὁ Δημοσθένης ἑώρα τὸ παρατείχισμα τῶν Συρακοσίων ἁπλοῦν ὂν καὶ ῥᾳδίως ἂν ληφθέν. Ισοδυναμία - Ανάλυση μετοχών σε δευτερεύουσες προτάσεις Οι μετοχές είναι συνεπτυγμένες μορφές δευτερευουσών προτάσεων στις οποίες μπορούν να αναλυθούν. Κατά την μετατροπή προσέχουμε τα εξής: τον χρόνο της εξάρτησης, τον χρόνο και το είδος της

13 μετοχής, το υποκείμενό της για να προσδιορίσουμε τον αριθμό και το πρόσωπο του ρήματος με το οποίο θα αντικατασταθεί, καθώς και τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της αντίστοιχης δευτερεύουσας πρότασης, η οποία θα αντικαταστήσει το μετοχικό σύνολο. Η επιθετική - αναφορική μετοχή Όταν είναι άναρθρη αναλύεται με αναφορική αντωνυμία ονομαστικής πτώσης, στο ανάλογο γένος και σε αντίστοιχη αναφορική πρόταση, ενώ όταν είναι έναρθρη αναλύεται με δεικτική αντωνυμία που συμφωνεί με τη μετοχή σε γένος, αριθμό και πτώση, και σε αντίστοιχη αναφορική πρόταση. Η έγκλιση της πρότασης είναι οριστική στον χρόνο της μετοχής. Παραδείγματα - Εφαρμογές Δύναμαι συνεῖναι ἀνθρώποις δυναμένοις ἀναλίσκειν. Ἀνὴρ ἰδιώτης ἐν πόλει δημοκρατουμένῃ νόμῳ καὶ ψήφῳ βασιλεύει. Φρόνιμοί εἰσιν οἱ εἰδότες τὰ ἄριστα. Η αναφορική (έναρθρη) επιρρηματική μετοχή Α) Αναφορική - αιτιολογική Προσδιορίζει συνήθως ρήμα ψυχικού πάθους ή δικανικής σημασίας και δέχεται άρνηση οὐ. Τοὺς στρατηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελομένους τοὺς νεκροὺς ἐβούλεσθε ἀθρόους κρίνειν (οἳ οὐκ ἀνείλοντο = ἐπεὶ οὗτοι οὐκ ἀνείλοντο). Β) Αναφορική - τελική Βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα και δέχεται άρνηση μή. Περιέχει την έννοια του σκοπού και γι αυτό εξαρτάται από ρήμα κίνησης σημαντικό. Πρέσβεις ἔπεμπε τοὺς ἀπολογησομένους περὶ τούτων (οἳ ἀπολογήσονται = ἵνα οὗτοι ἀπολογήσονται). Γ) Αναφορική - συμπερασματική Βρίσκεται σε χρόνο μέλλοντα, δηλώνει προσδοκία είναι σπάνια. Ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται (ὅστις ἡγήσεται=ὥστε οὖτος ἡγήσεται). Δ) Αναφορική - υποθετική Περιέχει την έννοια της υπόθεσης και δέχεται άρνηση μή. Ὁ μὴ δαρεὶς παῖς οὐ παιδεύεται (ὃς ἂν μὴ δαριῆ = ἐάν τις μὴ δαριῆ).

14 Ἡ νάρκη ἡ θαλαττία τὸν ἀεὶ πλησιάζοντα καὶ ἁπτόμενον ναρκᾶν ποιεῖ (τοῦτον ὃς ἃν πλησιάζῃ = ἐάν τις πλησιάζῃ). Η κατηγορηματική μετοχή Η μετοχή αυτή αναλύεται σε ειδική πρόταση που εκφέρεται α) με οριστική, μετά από αρκτικό χρόνο και β) με ευκτική του πλαγίου λόγου, μετά από ιστορικό χρόνο. Κανονικά η κατηγορηματική μετοχή αναλύεται σε ειδική πρόταση όταν είναι συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος. Παραδείγματα - Εφαρμογές Οὐδένα οἶδα μισοῦντα τοὺς ἐπαινοῦντας. Ἀπέδειξα τοῦτον ψευδομαρτυροῦντα. Ἤκουεν αὐτὸν ἐν Κιλικίᾳ ὄντα. Ἄνθρωπον ὄντα σαυτὸν ἀναμίμνησκε ἀεί. Οἱ πρέσβεις ἤγγελλον αὐτοῖς τὰ ἐν Σικελίᾳ βελτίω ὄντα. Η επιρρηματική μετοχή Α) χρονική μετοχή (άρνηση οὐ - μὴ) α. Όταν η μετοχή εκφράζει το σύγχρονο αναλύεται με έναν από τους συνδέσμους ὅτε, ὁπότε, ἐν ᾧ, ἀφ οὗ ή τα επιρρήματα ἡνίκα, ὁπηνίκα και την οριστική έγκλιση στο χρόνο της μετοχής: Ἠναγκάζοντο φεύγοντες ἅμα μάχεσθαι. Λακεδαιμόνιοι εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον μετέρχονται. β. Όταν η μετοχή εκφράζει το προτερόχρονο αναλύεται με έναν από τους συνδέσμους ἐπεί, ἐπειδὴ και την οριστική έγκλιση στο χρόνο της μετοχής: Κῦρος συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον. - Η χρονική βαθμίδα του υστερόχρονου κανονικά δεν δηλώνεται με μετοχή αλλά με χρονική πρόταση που εισάγεται με τους συνδέσμους: ἔστε, ἕως, ἄχρι, μέχρι (οὗ), πρὶν και έγκλιση οριστική: Ταῦτα ἐποίουν, μέχρι σκότος ἐγένετο. γ. Όταν η μετοχή εκφράζει την αόριστη επανάληψη στο παρελθόν αναλύεται με ένα από τα επιρρήματα ὁσάκις, ὁποσάκις ή τους σύνδεσμους ὅτε, ὁπότε, και την επαναληπτική ευκτική στο χρόνο της μετοχής: Ταῦτα λογιζόμενος, ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ νῦν τὸν πόλεμον. Ὅτε μὲν ἐπίοι τὸ τῶν Ἀθηναίων στρατόπεδον, ὑπεχώρουν, ἀναχωροῦσι δὲ ἐπέκειντο. δ. Όταν η μετοχή είναι χρονικοϋποθετική και εκφράζει πράξη προσδοκώμενη ή πράξη που επαναλαμβάνεται

15 αόριστα στο παρόν και στο μέλλον αναλύεται με έναν από τους συνδέσμους ὅταν, ὁπόταν, ἐπειδὰν και την υποτακτική έγκλιση στον χρόνο της μετοχής: Ἀκούσαντες πρῶτον ἔπειτα κρίνατε. Στρατοπεδευόμενοι τάφρον περιβάλλονται. Στις περιπτώσεις γ και δ δεν ενδιαφέρει τόσο η χρονική βαθμίδα (παρελθόν, παρόν, μέλλον) όσο ο τρόπος της ενέργειας (εξακολουθητικός, συνοπτικός, συντελεσμένος). Β) αιτιολογική μετοχή (άρνηση οὐ) α. Όταν η μετοχή εκφράζει πραγματική αιτιολογία αναλύεται με έναν από τους συνδέσμους ἐπεί, ἐπειδή, ὅτι, διότι και οριστική (κατά κανόνα του ίδιου χρόνου) ανεξάρτητα από τον χρόνο εξάρτησης. Ταῦτα εἶπον, ἡγούμενός σε ἁμαρτάνειν. (ἐπεὶ ἡγούμην) β. Όταν η μετοχή εκφράζει υποκειμενική αιτιολογία αναλύεται με τον σύνδεσμο ὡς και οριστική ή σπάνια ευκτική του πλαγίου λόγου μετά από ιστορικό χρόνο. Οἱ Κορίνθιοι τροπαῖον ἔστησαν ὡς νενικηκότες (ὡς ἐνενίκεσαν, ὡς νενικηκότες εἶεν). Η αιτιολογική μετοχή αναλύεται με τον σύνδεσμο εἰ όταν εξαρτάται από ρήμα ψυχικού πάθους. Γ) τελική μετοχή (άρνηση μὴ) Η μετοχή αυτή αναλύεται με τον σύνδεσμο ἵνα και υποτακτική αορίστου μετά από αρκτικό χρόνο και ευκτική του πλαγίου λόγου ύστερα από ιστορικό χρόνο (είναι δυνατόν πάντως και στη δεύτερη περίπτωση να έχουμε διατήρηση της υποτακτικής για να δηλωθεί η αντικειμενική παράσταση). Τούτους ἐκπέμπομεν ὡς σοφωτέρους ἐσομένους (ἵνα γένωνται). Οἱ Μακεδόνες ἱππεῖς ἀντιπαρετάξαντο ὡς κωλύσοντες (ἵνα κωλύσειαν, κωλύσωσι). Δ) υποθετική μετοχή (άρνηση μὴ) Η μετοχή αυτή αποτελεί συμπυκνωμένη μορφή υποθετικής πρότασης και μαζί με την υπάρχουσα (ή εννοούμενη) απόδοση εκφράζει όλα τα είδη των υποθετικών λόγων. Ἔχοντες τὰ ὅπλα ἰσχυρότεροι φίλοι ὑμῖν ἐσμέν. Ταῦτα τότε ἐπιτηδεύσας, ὑγιὴς νῦν ἂν ἐγένετο. Οὐδεὶς ἐπιορκήσας τοὺς θεοὺς ἂν λάθοι. Τοῦτον κολάσαντες τοὺς ἀπειθάρχους νομιμωτέρους ποιήσετε.

16 Ἀληθὴς διδαχὴ προσγενομένη θαρσύνει τοὺς ἀμυνομένους. Τὰ ὄρνεα ἢ οὐ προσῄει ἀνθρώποις ἀτάφοις ἢ γευσάμενα διεφθείροντο. Ε) εναντιωματική μετοχή (άρνηση οὐ - μὴ) Η μετοχή αυτή όταν εκφράζει εναντίωση προς κάτι το πραγματικό αναλύεται με: εἰ καὶ + οριστική (σπάνια ευκτική) του χρόνου της μετοχής (η ανάλυση με: ἂν καὶ + υποτακτική δεν είναι εύχρηστη). Πολλοὶ γιγνώσκοντες τὰ κακά, ὅτι κακά ἐστιν, ἐπιθυμοῦσιν αὐτῶν. Όταν η μετοχή εκφράζει παραχώρηση προς κάτι το δυνατό τότε αναλύεται με: καὶ εἰ + οριστική (ή ευκτική) ή καὶ ἂν + υποτακτική. Ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες οὐ δύνανται καὶ μάλα ἐρῶντες τούτου (καὶ εἰ ἐρῶσι). Καὶ ἀποστᾶσα ἡ πόλις ἀφίξεται εἰς σύμβασιν (κἂν ἀποστῇ). Οι κύριες προτάσεις κρίσης στον πλάγιο λόγο Οι κύριες προτάσεις κρίσης μετατρέπονται σε ειδική πρόταση (εξάρτηση: ρήμα λεκτικό, γνωστικό, αισθητικό), σε ειδικό απαρέμφατο (εξάρτηση: ρήμα δοξαστικό κυρίως) και σε κατηγορηματική μετοχή (εξάρτηση: ρήμα αίσθησης, γνώσης, μάθησης, μνήμης, δείξης, αγγελίας, ελέγχου). Ο χρόνος του ρηματικού τύπου στον πλάγιο λόγο κατά κανόνα είναι ο ίδιος του ευθέος. Είναι πάντως δυνατό μια κύρια (αλλά και δευτερεύουσα) πρόταση κρίσης που στον ευθύ λόγο εκφέρεται με οριστική ενεστώτα ή παρακειμένου, αν ύστερα από ιστορικό χρόνο διατηρήσει την οριστική, να μετατρέψει τους χρόνους σε παρατατικό και υπερσυντέλικο αντίστοιχα. Κανονικά βέβαια η οριστική

17 έγκλιση μετατρέπεται σε ευκτική του πλαγίου λόγου στον αντίστοιχο χρόνο στις ειδικές προτάσεις η ευκτική αυτή σε χρόνο ενεστώτα αντιπροσωπεύει συνήθως την οριστική του ενεστώτα ή του παρατατικού (έτσι και η ευκτική πλαγίου λόγου του παρακειμένου αντιπροσωπεύει συνήθως την οριστική παρακειμένου και σπανιότερα του υπερσυντελίκου). Εφαρμογές Λέγουσιν οἱ σοφισταὶ ὡς οὐδὲν δέονται χρημάτων. Ἔλεγε δὲ ὁ Πελοπίδας ὅτι Ἀργεῖοι καὶ Ἀρκάδες μάχῃ ἡττημένοι εἶεν ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Περικλῆς προηγόρευε τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι Ἀρχίδαμος οἷ ξένος εἴη. Οἱ στρατηγοὶ διηγοῦντο ὅτι αὐτοὶ μὲν πλέοιεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τὴν ἀναίρεσιν τῶν ναυαγῶν προστάξαιεν ἀνδράσιν ἱκανοῖς. Ἧκε δ ἀγγέλλων τις ὡς τοὺς πρυτάνεις ὡς Ἐλάτεια κατείληπται. Ἀπεκρίνατο ὅτι οὔτ ἂν αὐτὸς Σερίφιος ὢν ὀνομαστὸς ἐγένετο οὔτ ἐκεῖνος Ἀθηναῖος. Σωκράτης ἔφη τοὺς θεοὺς πάντα ὁρᾶν καὶ πάντα ἀκούειν. Ἔλεγον ἐλευθέρους ἂν εἶναι ἐκείνους, εἰ τοῦτο ἔπραξαν. Ὁμολογεῖται πάντων ἀνθρώπων Σωκράτη ἀνδρωδέστατα τὸν θάνατον ἐνέγκαι. Ξενοφῶν ᾔσθετο τοὺς στρατιώτας χαλεπῶς φέροντας. Ἀκούω κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων ἀπεχούσας. Ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ Ἕλληνες, ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἦσαν, ἀγορὰν δὲ οὐδεὶς ἔτι παρέξειν αὐτοῖς ἔμελλε, προυδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς οἱ βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι ἦσαν. ᾜσθοντο ὅτι οἱ εἰσεληλυθότες ὀλίγοι εἶεν. Ἔλεγον ὅτι ἐν τῷ προτέρῳ πολέμῳ ἄλλοι τινὲς εἶεν ἀμείνους τῶν Ἀθηναίων. Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας στον πλάγιο λόγο

18 Οι κύριες προτάσεις επιθυμίας μετατρέπονται σε τελικό απαρέμφατο του πλαγίου λόγου επιθυμίας ύστερα από ρήματα κελευστικά, προτρεπτικά, απαγορευτικά, συμβουλευτικά, ευχετικά, παρακλητικά, συμφωνίας, απόφασης. Το απαρέμφατο αυτό συντακτικά χρησιμοποιείται ως αντικείμενο, υποκείμενο ή επεξήγηση, ανάλογα με τη φωνή του ρήματος εξάρτησης. Οι όροι της κύριας πρότασης γίνονται όροι του απαρεμφάτου (απαρεμφατική σύνταξη, ταυτοπροσωπία - ετεροπροσωπία). Εφαρμογές Ἡ πόλις ἐπιστέλλει αὐτῷ βοηθεῖν ὡς τάχιστα τῇ πατρίδι. Τισσαφέρνης ἠξίου τὰς Ἰωνικὰς πόλεις ἁπάσας ἑαυτιῶ ὑπηκόους εἶναι. Οἱ στρατιῶται παρεκελεύοντο τιῶ Κύρῳ μὴ μάχεσθαι, ἀλλ ὄπισθεν αὐτῶν τάττεσθαι. Δεόμεθα ὑμῶν μὴ περιορᾶν ἡμᾶς φθειρομένους ἀλλ ἐπαμῦναι. Πάντες ἐψηφίσαντο βοηθεῖν μετ Ἀγησιλάου τῇ Λακεδαίμονι. Χρὴ πάντα ἄνδρα παρακελεύεσθαι τοῖς ἐκγόνοις μὴ λείπειν τὴν τῶν προγόνων τάξιν μηδ εἰς τοὐπίσω ἀναχωρεῖν. Προείρητο αὐτοῖς ὑπὸ Φορμίωνος μὴ ἐπιχειρεῖν πρὶν ἂν αὐτὸς σημήνῃ. Οι ευθείες ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο Οι ευθείες ερωτήσεις στον πλάγιο λόγο μετατρέπονται σε πλάγιες ερωτήσεις κρίσης ή επιθυμίας ύστερα από ρήματα κυρίως ερωτηματικά, γνωστικά, σκέψης, φροντίδας. Εισάγονται με τους συνδέσμους εἰ, ἐάν, ἄν, ἤν, με τις ερωτηματικές αντωνυμίες και τα ερωτηματικά επιρρήματα, καθώς και με όλα τα αναφορικά (αντωνυμίες, επιρρήματα). Σε ό τι αφορά τους χρόνους και τις εγκλίσεις ισχύουν οι κανόνες των ειδικών προτάσεων στον πλάγιο λόγο. Είναι δυνατόν πάντως η οριστική αρκτικού χρόνου της ευθείας ερώτησης (εξάρτηση: ρήμα ιστορικού χρόνου) αντί της ευκτικής να μετατραπεί σε οριστική ιστορικού χρόνου: του ενεστώτα σε παρατατικό και του παρακειμένου σε υπερσυντέλικο. Εξάλλου η απορηματική υποτακτική της ευθείας ερώτησης μετά από αρκτικό χρόνο διατηρείται, ενώ ύστερα από ιστορικό χρόνο τρέπεται συνήθως σε ευκτική του πλαγίου λόγου (επίσης διατηρούνται η δυνητική ευκτική και η δυνητική οριστική).

19 Εφαρμογές Διελογίζετο ὅσον ἑκάστους ἔδει συντελεῖν. (Πόσον δεῖ...συντελεῖν;) Ἐβουλεύοντο οἱ Θηβαῖοι, ὅπως ἂν τὴν ἡγεμονίαν λάβοιεν τῆς Ἑλλάδος. Ἐβουλεύοντο εἰ τὰ σκευοφόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. (ἄγωμεν ἢ ἀπίωμεν;). Παραγγέλλουσιν οἱ ἕνδεκα ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ Σωκράτης τελευτιᾶ. Ἕως οὐκ εἶχον ὅποι ἀποσταῖεν, ἔκρυπτον τὴν πρὸς ὑμᾶς ἔχθραν. Ἤρετο εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. Ἐπήροντο εἰ παραδοῖεν Κορινθίοις τὴν πόλιν. Ἠρώτων αὐτὸν εἰ ἀναπλεύσειεν (ἀνέπλευσας;) Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον πλάγιο λόγο Οι δευτερεύουσες προτάσεις στον πλάγιο λόγο (εκτός των ειδικών και των πλάγιων ερωτήσεων) διατηρούν τη φυσιογνωμία τους. Όσον αφορά την έγκλισή τους, όταν αυτές εξαρτώνται από ρήμα αρκτικού χρόνου, διατηρούν την έγκλιση και τον χρόνο που είχαν στον ευθύ. Στην περίπτωση ρήματος εξάρτησης σε ιστορικό χρόνο μετατρέπουν κατά κανόνα την οριστική και την υποτακτική (απλή και αοριστολογική) σε ευκτική του πλαγίου λόγου κρίσης ή επιθυμίας αντίστοιχα. Αρκετές φορές πάντως διατηρούνται η οριστική ή η υποτακτική στον πλάγιο λόγο. Τέλος η δυνητική ευκτική και η δυνητική οριστική παραμένουν αμετάβλητες. Εφαρμογές Ἐμοὶ δοκεῖ δεινὸν εἶναι εἰ τὰς δωρεὰς αὐτοῦ ἀφείλεσθε. Νῦν ἴσμεν ὅτι, καὶ ἐὰν μὴ ἡμεῖς παρακελευώμεθα, ἡ πόλις ἱκανῶς ἐπιμελήσεται αὐτῶν. Οἱ ἐν τέλει κελεύουσιν αὐτὸν καταστήσασθαι ναύαρχον ὅντιν ἂν βούληται. Κῦρος ἐβόα τῷ Κλεάρχῳ ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἴη. Ὁ ἄγγελος ἔλεγεν ὅτι Κῦρος λελοιπὼς εἴη τὰ ἄκρα, ἐπεὶ αἴσθοιτο τοῦτο. Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Δέξιππον οὐκ ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη. Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐδέοντο Βοιωτῶν σφίσι Πάνακτον παραδοῦναι, ἵνα ἀντ αὐτοῦ Πύλον κομίσωνται. Ἐκέλευσε τοὺς Ἕλληνας οὕτω ταχθῆναι, ὡς νόμος αὐτοῖς ἐστι τάττεσθαι.

20 Προείρητο αὐτοῖς μὴ ἐπιχειρεῖν πρὶν ἂν αὐτὸς σημήνῃ. Πλοῖα αὐτοῖς ἔφη παρεῖναι, ὥστε, ὅποι ἂν βούλωνται, ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιεν. Οὐκ ἔφη ἀναβῆναι, ὡς πολλοὶ οὐκ ἂν τούτῳ ἐπίστευον. Οὕτω δοκεῖ μοι θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν, ὥστε καὶ ἥδιστ ἂν ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα. Ἠξίου τὴν αὐτὴν Πασίωνι ψευδομένῳ γίγνεσθαι ζημίαν, ἧσπερ ἂν αὐτὸς ἐτύγχανε. Οι υποθετικοί λόγοι στον πλάγιο λόγο Ένας υποθετικός λόγος στον πλάγιο υφίσταται τα εξής: 1. Η υπόθεση εκφέρεται α) όπως και στον ευθύ, ύστερα από αρκτικό χρόνο β) με ευκτική του πλαγίου λόγου (μόνο η οριστική και η υποτακτική) μετά τον ιστορικό χρόνο εξάρτησης ή παραμένει αμετάβλητη η έγκλιση του ευθέος λόγου. 2. Η απόδοση μετατρέπεται σε ειδική πρόταση, ειδικό απαρέμφατο πλαγίου λόγου κρίσης (απλό ή δυνητικό), κατηγορηματική μετοχή (απλή ή δυνητική), τελικό απαρέμφατο πλαγίου λόγου επιθυμίας, πλάγια ερώτηση ανάλογα, κάθε φορά, με το ρήμα εξάρτησης και τη σύνταξή του. Εφαρμογές Ἔλεγεν ὁ Θηραμένης ὅτι, εἰ μή τις κοινωνοὺς ἱκανοὺς λήψοιτο τῶν πραγμάτων ἀδύνατον ἔσοιτο τὴν ὀλιγαρχίαν διαμένειν. Ἀπαγγέλλετε δ αὐτοῖς ὅτι, εἰ μὴ ταῦτα ποιήσουσιν, ἔκσπονδοι ἔσονται. Οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν ἔγνωσαν κινδυνεύσοντες, εἰ ἀπομονωθήσονται τῆς ξυμβάσεως. Σωκράτης ἔλεγεν ὅτι, εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀπεπεφεύγει ἄν. Κῦρος νομίζεται, εἰ μὴ ἀπέθανεν, ἄριστος ἂν γενέσθαι ἄρχων. Ἔγνωμεν τοῦτον, εἰ ἤλθετε ὑμεῖς, οὐκ ἂν ποιήσαντα ταῦτα. Βρασίδας ἡγεῖτο οὐκ ἂν περιγενέσθαι, εἰ δείξειε τοῖς ἐναντίοις, τὴν ὅπλισιν τῶν μεθ ἑαυτοῦ. ᾜδεσαν τὴν πόλιν μάλιστ ἂν ὀργισθεῖσαν, εἴ τις εἰς τὰ μυστήρια φαίνοιτ ἐξαμαρτάνων καὶ εἴ τις τὴν δημοκρατίαν τολμῴη καταλύειν. Προεῖπον αὐτοῖς μὴ ναυμαχεῖν Κορινθίοις, ἢν μὴ ἐπὶ Κέρκυραν πλέωσι. Οἱ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ.

21 Ἐκέλευεν αὐτοῖς, εἰ ἐθέλοιεν ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τῶν δικαίων, ἀγαθοὺς γενήσεσθαι. Ὁ Κῦρος ἐδήλωσεν ὅτι ἕτοιμοί εἰσι μάχεσθαι, εἴ τις ἐξέρχοιτο. Ὁ Φορμίων τὴν ἐπιχείρησιν ἐφ ἑαυτῷ ἐνόμιζεν εἶναι, ὁπόταν βούληται. Ἐπεδείκνυε τῶν ἵππων τοὺς εὐφυεστάτους, θυμοειδεῖς τε καὶ σφοδροὺς ὄντας, εἰ μὲν ἐκ νέων δαμασθεῖεν, εὐχρηστοτάτους καὶ ἀρίστους γιγνομένους, εἰ δὲ ἀδάμαστοι γένοιντο, δυσκαθεκτοτάτους καὶ φαυλοτάτους γιγνομένους. Ἅπαντες ἐγίγνωσκον ὅτι, εἰ τινας θορυβουμένους αἴσθοιτο Κῦρος, τὸ αἴτιον τούτου σκοπῶν κατασβεννύναι τὴν ταραχὴν πειρῷτο. Οἱ ἐκ Φλειοῦντος φεύγοντες ἐπορεύθησαν εἰς Λακεδαίμονα καὶ ἐδίδασκον ὡς συνεστρατεύοντο ὅποι ἡγοῖντο. Οι αντωνυμίες στον πλάγιο λόγο Οι αντωνυμίες στον πλάγιο λόγο προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του λόγου. Η μεγάλη ποικιλία των αντωνυμιών συχνά δημιουργεί δυσχέρειες στην επιλογή του αντίστοιχου τύπου του ευθέος λόγου, αλλά η κατάσταση συχνά απλοποιείται αν υποδυθούμε το πρόσωπο που μιλάει. Ένας γενικός τύπος μετατροπής των αντωνυμιών είναι ο εξής: του α προσώπου σε β πρόσωπο (ή διατηρείται) του β προσώπου σε γ πρόσωπο (ή διατηρείται) του γ προσώπου σε α ή β πρόσωπο. Εφαρμογές Ἐκέλευσέ με τὴν ἐπιστολὴν οἴκαδε δοῦναι. (Σὺ δὸς τὴν ἐπιστολήν..) Ἐν ἐκείνῳ τῷ ἀγῶνι τὸν πατέρα με ἔφασκεν ἀπεκτονέναι τὸν ἐμαυτοῦ. (Τὸν πατέρα σὺ ἀπέκτονας τὸν σεαυτοῦ). Τούτοις προὔλεγον ὅτι εἰρωνεύσοιο καὶ πάντα ποιήσοις, εἰ ἀποκρίνοιο (Εἰρωνεύσεται οὗτος καὶ πάντα ποιήσει, εἰ ἀποκρινεῖται). Οὐκ εἰδέναι φησὶ τί ἂν ποιῶν ὑμῖν χαρίσαιτο. (Τί ἂν ποιῶν αὐτοῖς χαρισαίμην;). Ἔνιοι λέγουσιν ὅσων κακῶν σφίσιν αἴτιον τὸ γῆράς ἐστι. (Πόσων κακῶν ἡμῖν αἴτιον τὸ γῆράς ἐστι;).

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Κυρία ΣΦΥΡΙ ΟΥ ΕΛΕΝΗ www.orionidef.gr Διδαγμένο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ

ΥΡΟΝΣΙ ΣΗΡΙΟ ΜΕ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΗΡΑΚΛΕΙΣΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΤΣΕΡΑ 20 ΜΑΪΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Σ Ι Κ Ε Α Π Α Ν Σ Η Ε Ι Θ Ε Μ Α Σ Ω Ν Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΙΟΥ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ A1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - Τι λοιπόν; Δεν είναι και αυτό λογικό, είπα εγώ, και δεν απορρέει αναγκαστικά από όσα έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Τί δέ;... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» Μονάδες 10

Α1. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του αποσπάσματος: «Τί δέ;... ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.» Μονάδες 10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1

ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 ΕΥΘΥΣ ΛΟΓΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ /1 Α. ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΣΕΩΣ Δυνητική Δυνητική Ευκτική Α.1. ΕΙΔΙΚΗ 1. Εξάρτηση : κυρίως από ρήματα λεκτικά, αλλά και γνωστικά, αισθητικά, δεικτικά, δηλωτικά, μνήμης (σπάνια από δοξαστικά).

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Τι λοιπόν; Αυτό εδώ δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει αναγκαστικά από όσα έχουν ειπωθεί προηγουμένως, ότι δηλαδή ούτε οι

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α.1 Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι φυσικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει ως αναγκαίο συµπέρασµα από όσα έχουν λεχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ Ημερομηνία: 26/7/2014 Φροντιστήριο Πειραιά Κατηγορία: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Τα καλύτερα Φροντιστήρια της πόλης! Τάξη: Γ Λυκείου Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά - Συντακτικό Τίτλος: Ανάλυση μετοχών σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D

Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 20 ΜΑÏΟΤ 2011 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΦΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 519 Β D Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ

Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ Σελίδα 1 από 5 Μ Ν Κ Κ Δ 4 Μ Ζ Μ Ν Μ Θ Μ : ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μ Θ Μ ΩΝ: Ν Κ Μ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος: «Πολιτεία» (Ενότητα 12) Τί δε; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ' ἐγώ, καί ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, μήτε

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ- ΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ- ΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΡΧΑΙΑ- ΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Α.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Τι λοιπόν; Αυτό δεν είναι εύλογο, είπα εγώ, και αναγκαίο συμπέρασμα από όσα προελέχθησαν, ότι ούτε οι απαίδευτοι, που δε γνωρίζουν την αλήθεια, θα μπορούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά γ λυκείου Α. Διδαγμένο κείμενο : Πολιτικά Αριστοτέλους ( Α2,15-16) &( Γ1, 1-2/3-4/6/12 ) Είναι φυσική λοιπόν η τάση του ανθρώπου να συνυπάρχει μαζί με άλλους σε μια τέτοια κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή

Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Ενότητα 9 η Οι νόμοι επισκέπτονται το Σωκράτη στη φυλακή Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως δεῖ ὀνομάσαι τοῦτο, ἐλθόντες οἱ νόμοι καί τό κοινόν τῆς πόλεως ἐπιστάντες ἔροιντο Εἰπέ μοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 30/11/2014 Ημερομηνία

Κυριακή 30/11/2014 Ημερομηνία Διαγώνισμα 2014-15 Ενδεικτικές απαντήσεις Κυριακή 30/11/2014 Ημερομηνία Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης Εξεταζόμενο μάθημα Γ Λυκείου Τάξη ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ 1. Ξέχασες πάλι, φίλε μου, είπα εγώ, ότι ο νόμος δεν ενδιαφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση

Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Τι χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας, για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση Για να αναλύσουμε μια επιρρηματική μετοχή σε δευτερεύουσα πρόταση, χρειάζεται να έχουμε υπόψη μας: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2016 Διδαγμένο κείμενο: 1. Και ονομάζω μέσον σε σχέση με το πράγμα, αυτό που απέχει εξίσου από καθένα από τα δύο άκρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996)

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε)

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας (323Α-Ε) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b)

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλης Ηθικά Νικομάχεια (Β6, 9-13 και 519b) Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Γ ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΣΗΣΑ 2 1. Να συμπληρώσετε τα κενά με τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση. - Τὸ σῴζειν τἀγαθὰ τοῦ κτήσασθαι (χαλεπόν, συγκρ.). - Τῶν ἀνδρῶν ἐπολέμησαν αἱ γυναῖκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3

Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 Δημοσθένους, Περὶ Ἁλοννήσου, 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ο λόγος «Περί Αλοννήσου» δεν ανήκει στον Δημοσθένη, γράφτηκε όμως στην εποχή του από κάποιον από τους πολιτικούς του φίλους. Ήδη από τον 4ο μ.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ... ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ: ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).

1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C). ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Α1. Επειδή βλέπουμε ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές.

Αντίστροφα θέματα. Επειδή γνωρίζω ότι εσύ είσαι ενάρετος νέος, σου λέγω ότι δεν πρέπει να συναναστρέφεσαι τους σοφιστές. 1 Αντίστροφα θέματα Δίνονται τα πιο κάτω κείμενα στα νέα ελληνικά, με σκοπό να αποδοθούν στα αρχαία ελληνικά, αξιοποιώντας το λεξιλόγιο, τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα που γνωρίζετε. Α Νέα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Επομένως, οι αρετές δεν υπάρχουν μέσα μας ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας, έχουμε όμως από τη φύση την ιδιότητα να τις δεχτούμε, αλλά γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1.

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Μετάφραση Γιατί η ηθική αρετή έχει σχέση με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γιατί κάνουμε τα τιποτένια για την ευχαρίστηση, ενώ απέχουμε από τα όμορφα εξαιτίας της λύπης. Γι αυτό πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.E. ΠΡΟΟ ΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΛΥΣΙΟΥ, ΥΠΕΡ ΜΑΝΤΙΘΕΟΥ 5-8 [ 5] καίτοι οὔτε ἡµᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β') ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ε Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α1. Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας και κάθε κοινότητα να έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν τα πάντα για χάρη εκείνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένω ἀπολογία, 18-19 Τῶν τοίνυν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν οὐδεμιᾶς ἀπελείφθην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο

Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο Ενότητα 1 η : Σο υποκείμενο ΟΡΙΜΟ: Τποκείμενο είναι ο όρος της πρότασης που εκφράζει το πρόσωπο ή το πράγμα το οποίο κάνει ή υφίσταται ό,τι δηλώνει το ρήμα. Είναι εκείνο για το οποίο γίνεται λόγος στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Μετάφραση Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη-κράτος είναι ένα είδος κοινότητας και ότι κάθε κοινότητα έχει συσταθεί για την επίτευξη κάποιου αγαθού (πράγματι

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 322b6-323a3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư

ƆƧʽƧƤƭƵƱ ƭƨʽ ƨưʊ ƌʊƶƭƶƨƣƨʊƶ ƍƴƵƱƲƬƿƯ Ɖ 115 ƐƱƯʷƧƨƳ 20 ƈ1.ƥ. ɦƮƤƥƱƯ ɢ ƱƮƠ ƱƶƯ ɢƭơƲƶưƤƯ ƨʅʈʊư 1 25 Ï 2009 : : (5) 1, 1-4,,,,,.,,,,.,,.,, (,, ),,,,,. 1 5 2. : «.» 10. : 1. «....»,,, 37-38 ( ): «,,.» 15 2., ; 15 3. ; 10 4.,, :,,,,. 10 2 5 3 115 1. 2, 3..,. ----------- 1. = 2. = 3. =,.. 20 1.. : :.

Διαβάστε περισσότερα

Β1. «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» =

Β1. «καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης» = ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2016 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή χτίζοντας σωστά θα γίνουν καλοί οικοδόμοι, χτίζοντας όμως άσχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 1. Στις παρακάτω προτάσεις να βρείτε το αντικείμενο. α. Ἡ τοῦ Θεοῦ φρόνησις πάντων ἐπιμελεῖται. β. Ἀνθρώπου ψυχὴ τοῦ θείου μετέχει. γ. Τὸ τῆς πόλεως ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσι. δ. Στέργε μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά»

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ. Αριστοτέλη «Πολιτικά» Ελευθερίου Βενιζέλου 237, Γάζι Τηλ./Fax: 2810 823411 email: syxekp@gmail. com www.syekp.gr Βρέντζου Μαρία, Φιλόλογος ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλη «Πολιτικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Αριστοτέλους, Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 4-10 Ἐν παντί δή συνεχεῖ καί διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τό µέν πλεῖον τό δ' ἔλαττον τό δ' ἴσον, καί ταῦτα ἢ κατ' αὐτό

Διαβάστε περισσότερα

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95

Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 Λυσίου, Κατὰ Ἀγοράτου, 93-95 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Λυσίας είναι ένας από τους σημαντικότερους ρήτορες και λογογράφους της αρχαιότητας. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα από τον λόγο του Λυσία «Κατὰ Ἀγοράτου», ο Λυσίας προτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού

1. Να τονίσετε τις λέξεις και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, αναφέροντας τον αντίστοιχο κανόνα τονισμού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (Κατεύθυνση) Λύνοντας τις παρακάτω ασκήσεις, θα μπορέσετε να ξαναθυμηθείτε τη γραμματική που μάθατε τα προηγούμενα χρόνια. Μπορείτε να ανατρέχετε στο βιβλίο της γραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αρχαία Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων 2012 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Α1. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια (Β3, 1-2/Β6, 1-4) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί η ηθική σχετίζεται με την ευχαρίστηση και τη δυσαρέσκεια, αφού εξαιτίας της ευχαρίστησης κάνουμε τα ευτελή πράγματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3

ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 ΘΕΜΑ 2o Λυσία, Ἐν βουλῇ Μαντιθέῳ δοκιμαζομένῳ ἀπολογία, 1-3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μὴ συνῄδη ὦ βουλή τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν πολλὴν ἂν αὐτοῖς χάριν εἶχον ταύτης τς κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πολιτεία 615C 616A Αρδιαίος ο τύραννος Α. Μετάφραση Όταν βρισκόμασταν κοντά στο στόμιο όντας έτοιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Επειδή βλέπουμε (ή παρατηρούμε) ότι κάθε πόλη είναι ένα είδος κοινότητας (ή ένα είδος συνύπαρξης) και ότι κάθε κοινότητα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2006 ΟΔΗΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Θεωρητικά στοιχεία Απρόσωπα ρήματα λέγονται όσα απαντούν συνήθως, ή μόνο, στο γ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν υποκείμενο όνομα που φανερώνει πρόσωπο ή πράγμα. Οι απρόσωπες εκφράσεις ισοδύναμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ιδαγµένο κείµενο Α1. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Τι λοιπόν; Αυτό εδώ δεν είναι φυσικό / λογικό, είπα εγώ, και δεν προκύπτει αναγκαστικά το συµπέρασµα από όσα έχουµε προαναφέρει, ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. 1. ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο. Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α). Η κλοπή της φωτιάς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα