Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci"

Transcript

1 ΑΚΗΗ 4 Ρνκπνηηθή Χεηξνπξγηθή ύζηεκα Da Vinci 1. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή Πξηλ είθνζη ρξόληα μεθηλνύζε έλα πείξακα. Η ρεηξνπξγηθή κε ιαπαξνζθόπεζε, νπηηθέο ίλεο θαη βίληεν. ηόρνο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε εθηέιεζε ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ ρσξίο ηξαύκα. Η επηηπρία ήηαλ ηόζν κεγάιε, πνπ έκειε λα αιιάμεη ηελ ηζηνξία ηεο ηαηξηθήο αλνίγνληαο ην θεθάιαην ηεο «ειάρηζηα επεκβαηηθήο ρεηξνπξγηθήο» (minimally invasive surgery). Η ειάρηζηα επεκβαηηθή ρεηξνπξγηθή είλαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εθηειείηαη δηακέζνπ πνιύ κηθξώλ ηνκώλ ηνπ δέξκαηνο (κηζνύ έσο ην πνιύ δύν εθαηνζηώλ), αληί γηα ηηο κεγάιεο θαη δύζκνξθεο ρεηξνπξγηθέο ηνκέο (ησλ 15 ηνπιάρηζηνλ εθαηνζηώλ πεξίπνπ) πνπ γίλνληαλ ζηελ αλνηρηή ρεηξνπξγηθή ηερληθή παιηόηεξα. ηε ρεηξνπξγηθή ηνπ λεθξνύ γηα παξάδεηγκα, ε παξαδνζηαθή αλνηρηή επέκβαζε πξνϋπνζέηεη ηε δηάλνημε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ δηακέζνπ ησλ πιεπξώλ θαη πηζαλόλ θαη ηελ αθαίξεζε κίαο πιεπξάο γηα ηελ θαιύηεξε πξόζβαζε ζην λεθξό. Η κηθξόηεξε ρεηξνπξγηθή ηνκή θαη ν ειάρηζηνο ηξαπκαηηζκόο ησλ ηζηώλ πνπ εμαζθαιίδεη ε ειάρηζηα επεκβαηηθή ρεηξνπξγηθή έρεη σο απνηέιεζκα ηαρύηεξε αλάξξσζε, ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πόλνπ, κηθξόηεξε απώιεηα αίκαηνο, ιηγόηεξεο κεηαγγίζεηο, ιηγόηεξεο ινηκώμεηο, ζπληνκόηεξε παξακνλή ζην λνζνθνκείν, ειάηησζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο λνζειείαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπινθώλ γηα πιήζνο ζπλεζηζκέλσλ αιιά θαη πεξίπινθσλ επεκβάζεσλ. Παξά ηελ επξεία ρξήζε ηεο ειάρηζηα επεκβαηηθήο θαη ιαπαξνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο ζε όια ηα λνζνθνκεία ηνπ θόζκνπ, ε εθαξκνγή ηεο ιαπαξνζθνπηθήο ηερληθήο έρεη πεξηνξηζζεί ζε ιίγεο κόλν επεκβάζεηο ξνπηίλαο. Απηό νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα ηεο παξαδνζηαθήο ιαπαξνζθνπηθήο ηερλνινγίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην

2 108 Άζκηζη 4 θιαζηθό βίληεν θαη ηα άθακπηα όξγαλα, πάλσ ζηα νπνία βαζίδεηαη ν ρεηξνπξγόο γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ επέκβαζε κέζσ κηθξώλ νπώλ. ηελ παξαδνζηαθή αλνηρηή επέκβαζε ν ρεηξνπξγόο θάλεη κεγάιεο ηνκέο, ηηο νπνίεο θαη δηεπξύλεη αλάινγα γηα λα πξνζεγγίζεη θαιύηεξα ηελ αλαηνκία ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. ηελ παξαδνζηαθή ειάρηζηα επεκβαηηθή ρεηξνπξγηθή, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα επεκβάζεηο ξνπηίλαο, ν ρεηξνπξγόο ρεηξνπξγεί ρξεζηκνπνηώληαο άθακπηα όξγαλα κε πεξηνξηζκέλν εύξνο θηλήζεσο, ηα νπνία πεξλνύλ κέζσ κηθξώλ ηνκώλ θαη απεηθνλίδεηαη ε αλαηνκηθή εηθόλα ζε ζπλεζηζκέλε νζόλε βίληεν. Ούηε ηα ιαπαξνζθνπηθά όξγαλα αιιά νύηε θαη ε νζόλε ηνπ βίληεν κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ζην ρεηξνπξγό άξηζηε νξαηόηεηα θαη αθξίβεηα θηλήζεσλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξίπινθσλ επεκβάζεσλ όπσο είλαη ε απνθαηάζηαζε κηαο θαξδηαθήο βαιβίδαο ή ε εθηέιεζε κηαο ξηδηθήο πξνζηαηεθηνκήο κε δηαηήξεζε ησλ ζηπηηθώλ λεύξσλ. Η ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή ππήξμε κηα ηεξάζηηα θαηλνηνκία, αιιά όηαλ ε ρξήζε ηεο εμαπιώζεθε δελ άξγεζε λα εληνπηζζεί θαη ην αδύλαην ζεκείν ηεο πνπ δελ ήηαλ άιιν από ηνλ ίδην ην ρεηξνπξγό. Γηα λα μεπεξαζηνύλ νη αλζξώπηλεο αδπλακίεο ηνπ ρεηξνπξγνύ, δύν ήηαλ νη ιύζεηο: λα βνεζεζεί ν ρεηξνπξγόο έηζη ώζηε λα βειηηώζεη θαη λα δηεπξύλεη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπ ζην ρεηξνπξγείν, ή λα αληηθαηαζηαζεί από θάπνηα απηόκαηε κεραλή. Η έξεπλα αθνινύζεζε από λσξίο θαη ηηο δύν θαηεπζύλζεηο. αλαπηύζζνληαο δύν παξάιιειεο ηερλνινγίεο: α. Υπνβνεζνύκελε από ππνινγηζηή ρεηξνπξγηθή (Computer-Assisted Surgery CAS): ηε θηινζνθία απηήο ηεο ηερλνινγίαο ν ρεηξνπξγόο θαηέρεη θεληξηθή ζέζε. Κύξηνο ζηόρνο ηεο CAS είλαη ε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ αηζζήζεσλ ηνπ ρεηξνπξγνύ ώζηε λα απμεζεί ε ηθαλόηεηα θαη ε απόδνζή ηνπ ζην ρεηξνπξγείν. Ο ρεηξνπξγόο εληζρύεηαη κέζσ ππνινγηζηή κε ηερλεηέο αηζζήζεηο, όπσο ηξηζδηάζηαηε (3D) όξαζε, αθή θαη 3D δηαγλσζηηθά βνεζήκαηα ηεο απεηθνληζηηθήο ηερλνινγίαο. Εθηόο από ην ρεηξνπξγείν, ε ηερλνινγία CAS κπνξεί επίζεο λα βξεη εθαξκνγέο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζρεδηαζκό (planning) ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ. β. Ρνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή (Robotic surgery): Σν ξνκπόη είλαη κία ζύλζεηε κεραληθή θαηαζθεπή πνπ έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθηειεί θηλήζεηο αιιειεπηδξώληαο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ην πεξηβάιινλ. ηε βαζηθή ηνπ ζύλζεζε ην ξνκπόη πεξηιακβάλεη αηζζεηήξεο πνπ ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηε ζέζε ηνπ ζην ρώξν, ώζηε λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε επόκελε θίλεζε από ηνλ ππνινγηζηή. Εθόζνλ ην ξνκπόη εθνδηαζηεί κε ην θαηάιιειν ινγηζκηθό, έρεη ηε ζεσξεηηθή δπλαηόηεηα λα εθηειέζεη απηόκαηα κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Αλ θαη ε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή ελζσκαηώλεη πνιιέο εθαξκνγέο ηεο CAS, ε δηαθνξά ηεο από απηή είλαη όηη ζηε ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή ν ξόινο ηνπ ρεηξνπξγνύ ππνβαζκίδεηαη. Η ζύγρξνλε ξνκπνηηθή ηερλνινγία κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξεηο βαζηθέο ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην βαζκό εκπινθήο ηνπ ρεηξνπξγνύ ζην ρεηξνπξγείν: Ρνκπνηηθό ζύζηεκα ρεηξνπξγόο (supervisory-controlled system): Σν ξνκπόη εθηειεί απηόκαηα ηελ επέκβαζε αθνινπζώληαο ην πξόγξακκα κε ην νπνίν έρεη ηξνθνδνηεζεί από πξηλ ν ππνινγηζηήο. ηελ πεξίπησζε απηή ν ξόινο ηνπ ρεηξνπξγνύ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ επίβιεςε ηεο επέκβαζεο. Ο ηεξάζηηνο όγθνο ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ θαη ην νηθνλνκηθό θόζηνο θάλνπλ πξνο ην παξόλ απηή ηελ ηερλνινγία αλεθάξκνζηε. Ρνκπνηηθό ζύζηεκα ηειερεηξνπξγηθήο (telesurgical system): Ο ρεηξνπξγόο ρεηξίδεηαη ηνπο βξαρίνλεο ηνπ ξνκπόη, ρσξίο όκσο λα απαηηείηαη ε θπζηθή ηνπ παξνπζία ζην ρεηξνπξγείν. Οη επεκβάζεηο κπνξνύλ λα γίλνληαη από νπνηαδήπνηε

3 Ρομποηική Χειποςπγική Σύζηημα Da Vinci 109 απόζηαζε ράξε ζηνπο εμειηγκέλνπο αηζζεηήξεο ηνπ ζπζηήκαηνο (3D όξαζε θαη ίζσο ππνδνρείο αθήο). Απηή ε πβξηδηθή ηερλνινγία έρεη ήδε πξαθηηθέο εθαξκνγέο, κε θπξηόηεξν εθπξόζσπν ην ζύζηεκα Da Vinci. Ρνκπνηηθό ζύζηεκα βνεζόο (shared-control system): Απαηηεί ηε κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ρεηξνπξγνύ. ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα ηερλνινγία πνπ αθνινπζεί ηε θηινζνθία ηεο CAS. Ο ρεηξνπξγόο εθηειεί ν ίδηνο ηελ επέκβαζε ελώ ν ξόινο ηνπ ξνκπόη πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνρή βνήζεηαο ώζηε λα γίλνπλ πην ζηαζεξέο θαη αθξηβείο νη θηλήζεηο ηνπ ρεξηνύ ηνπ ρεηξνπξγνύ. Η ηερλνινγία απηή βξίζθεηαη ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην εμέιημεο. Καζώο αλαπηύζζνληαλ νη εθαξκνγέο ησλ ξνκπόη ζηελ ηαηξηθή, εξεπλεηέο ηεο NASA άξρηζαλ λα αζρνινύληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο ηεο ηειερεηξνπξγηθήο (telepresence surgery ή telesurgery) ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ εηθνληθή πξαγκαηηθόηεηα, ηα ξνκπόη θαη ηελ ηαηξηθή. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο ηεο ηδέαο έπξεπε λα μεπεξαζηνύλ ηξεηο βαζηθνί πεξηνξηζκνί: ν πξώηνο πεξηνξηζκόο αθνξά ηελ αλαγθαζηηθή ζπλύπαξμε ηνπ αζζελνύο θαη ηνπ ρεηξνπξγνύ ζηνλ ίδην ρώξν, θαζώο θάληαδε απίζηεπην λα δηελεξγεζεί έλα ρεηξνπξγείν από καθξηλή απόζηαζε. Απηή ε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο πνπ δεκηνπξγνύζε ε απόζηαζε ηνπ ρώξνπ ήηαλ άθξσο ελδηαθέξνπζα γηα ηε NASA θαη ην ζηξαηό ησλ ΗΠΑ, θαζώο ε ιύζε απηνύ ηνπ πεξηνξηζκνύ ζα εμαζθάιηδε ηνλ ηξόπν ώζηε αζηξνλαύηεο κε επείγνληα πξνβιήκαηα πγείαο λα ρεηξνπξγνύληαη από γηαηξνύο πνπ βξίζθνληαη ζηε γε, θαη από ηελ άιιε πιεπξά ηξαπκαηηζκέλνη ζηξαηηώηεο ζην πεδίν ηεο κάρεο λα ρεηξνπξγνύληαη από γηαηξνύο πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνην απνκαθξπζκέλν θαη αζθαιέο ζεκείν. Σν δεύηεξν πξόβιεκα ήηαλ ν πεξηνξηζκέλνο βαζκόο ειεπζεξίαο θηλήζεσο ησλ θιαζζηθώλ ιαπαξνζθνπηθώλ εξγαιείσλ, ηα νπνία δελ ήηαλ αξθεηά εύθακπηα ώζηε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νξηζκέλεο θηλήζεηο, θαη ε δηζδηάζηαηε όξαζε, πνπ δελ επηηξέπεη ηθαλή εθηίκεζε ηνπ βάζνπο ηεο εηθόλαο. Σέινο, ην ηξίην πξόβιεκα ήηαλ ε πξαγκαηνπνίεζε επεκβάζεσλ ζε κηθξνζθνπηθά θαη πεξηνξηζκέλα ρεηξνπξγηθά πεδία. Η ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή επέηξεςε λα αξζνύλ θαη νη ηξεηο βαζηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ππήξραλ κέρξη ηώξα. Θεσξεηηθά αλ θαη έρνπλ ήδε γίλεη επεκβάζεηο ηειερεηξνπξγηθήο, ν βαζηθόο ιόγνο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζήκεξα ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο είλαη γηα ηα ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ ζην ρεηξνπξγό, γηα ηελ επηηπρή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηεο επέκβαζεο. Σα ξνκπνηηθά ρεηξνπξγηθά ζπζηήκαηα δηαζέηνπλ εύθακπηα ιαπαξνζθνπηθά εξγαιεία πνπ ζπκίδνπλ ηελ ειεπζεξία θίλεζεο πνπ έρεη ν αλζξώπηλνο θαξπόο ηνπ ρεξηνύ. Έηζη επηηξέπεηαη ζην ρεηξνπξγό λα εθηειεί πνιύπινθεο θηλήζεηο αθξηβείαο ζαλ λα έρεη ηα δηθά ηνπ ρέξηα κέζα ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Δηαζέηνπλ επίζεο ζύζηεκα θαθώλ ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο, ην νπνίν κπνξεί λα κεγεζύλεη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν έσο θαη 15 θνξέο. Παξάιιεια, ν ρεηξνπξγόο κπνξεί κέζσ ηεο θάκεξαο λα πιεζηάζεη πην θνληά ζην ζεκείν ηεο επέκβαζεο από ό,ηη επηηξέπεη ε αλζξώπηλε όξαζε θαη έηζη λα εξγαζηεί ζε κηθξόηεξε θιίκαθα ζε ζρέζε κε ό,ηη επηηξέπεη ε ζπκβαηηθή ρεηξνπξγηθή. Με ηε κνλαδηθή αθξίβεηα ησλ θηλήζεσλ ησλ ρεηξνπξγηθώλ βξαρηόλσλ επηηξέπεηαη ζηνπο ρεηξνπξγνύο λα πξαγκαηνπνηνύλ επεκβάζεηο ζε ζεκεία ηνπ ζώκαηνο όπνπ παιαηόηεξα νύηε θαλ ζα δηαλννύληαλ, δίλνληαο έηζη ιύζε ζε δσηηθά πξνβιήκαηα πγείαο θαη ειαρηζηνπνηώληαο ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο επηπινθέο. Η ξνκπνηηθή ρεηξνπξγηθή απνηειεί ηελ πην πξόζθαηε, επαλαζηαηηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο ιαπαξνζθνπηθήο θαη ειάρηζηα ηξαπκαηηθήο ρεηξνπξγηθήο. Σν ξνκπόη δελ αληηθαζηζηά ην ρεηξνπξγό, απνηειεί όκσο έλα λέν ζεκαληηθό εξγαιείν θαη εθόδην, πνπ δηεπθνιύλεη ην έξγν ηνπ θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα πην απνηειεζκαηηθέο επεκβάζεηο. Σν ξνκπόη δξα σο ζπλεξγάηεο ππό ηνλ πιήξε έιεγρν θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ρεηξνπξγνύ.

4 110 Άζκηζη 4 2. Ρνκπνηηθό ρεηξνπξγηθό ζύζηεκα Da Vinci Σν ξνκπνηηθό ζύζηεκα Da Vinci δεκηνπξγήζεθε από ηελ εηαηξεία Intuitive Surgical ηo Aπνηειεί ην πξώην θαη κνλαδηθό απηήλ ηε ζηηγκή ζηνλ θόζκν ζύζηεκα ξνκπνηηθήο ρεηξνπξγηθήο πνπ πξαγκαηνπνηεί εγρεηξήζεηο κε ηελ ειάρηζηα δπλαηή επέκβαζε ζηνλ νξγαληζκό ηνπ αζζελνύο. Σσήμα 1: Ρομποηικό σειποςπγικό ζύζηημα Da Vinci Σν ζύζηεκα Da Vinci απνηειείηαη από πέληε βαζηθά εμαξηήκαηα: ηελ εξγνλνκηθά ζρεδηαζκέλε ξνκπνηηθή θνλζόια ην ηξνρήιαην ησλ ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ ηα εηδηθά ελδνζθνπηθά ξνκπνηηθά εξγαιεία EndoWrist ηνλ ελδνζθνπηθό πύξγν ην πςειώλ πξνδηαγξαθώλ ζύζηεκα όξαζεο InSite Vision System. Ο ρεηξνπξγόο ειέγρεη ην όιν ξνκπνηηθό ζύζηεκα κέζσ ηεο πομποηικήρ κονζόλαρ, θαη ρεηξνπξγεί ελώ θάζεηαη αλαπαπηηθά έρνληαο κπξνζηά ηνπ κηα ηξηζδηάζηαηε εηθόλα ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ κεγεζπκέλε κέρξη θαη 15 θνξέο. Η θνλζόια δηαζέηεη ζην πάλσ κέξνο ηεο εηδηθέο ρεηξνιαβέο, όπνπ ν ρεηξνπξγόο ηνπνζεηεί ηα δάθηπιά ηνπ θαη θηλεί ηνπο εηδηθνύο κνρινύο, πνπ δίλνπλ εληνιή ζηνπο ρεηξνπξγηθνύο βξαρίνλεο ηνπ ξνκπόη, θαη ζην θάησ κέξνο πνδνδηαθόπηεο γηα ην ζπληνληζκό ησλ δηαθόξσλ θηλήζεσλ, γηα ηε ρξήζε ηεο δηαζεξκίαο, ηελ θίλεζε ηεο θάκεξαο θαη ηελ εζηίαζε ηεο νπηηθήο. Κάζε θίλεζε ηνπ ρεξηνύ, ηνπ θαξπνύ θαη ησλ δαθηύισλ ηνπ ρεηξνπξγνύ κεηαηξέπεηαη κε απόιπηε αθξίβεηα θαη ζηαζεξόηεηα από ην ξνκπνηηθό ζύζηεκα ζε θηλήζεηο πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ από ηνπο ρεηξνπξγηθνύο βξαρίνλεο κέζα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν.

5 Ρομποηική Χειποςπγική Σύζηημα Da Vinci 111 Σσήμα 2: Ρομποηική κονζόλα Da Vinci Σν ηποσήλαηο ηων πομποηικών βπασιόνων δηαζέηεη 3 ή 4 βξαρίνλεο έλαλ γηα ην ελδνζθόπην (ηελ θάκεξα δειαδή) θαη 2 ή 3 γηα ηα ελδνζθνπηθά εξγαιεία ηα νπνία ρεηξίδεηαη ν ρεηξνπξγόο. Σν ηξνρήιαην ζύξεηαη θαη ηνπνζεηείηαη δίπια ζηνλ αζζελή, ιίγα κέηξα καθξηά από ηελ θνλζόια ηνπ ρεηξνπξγνύ. Σα ειδικά ενδοζκοπικά πομποηικά επγαλεία ηύπος EndoWrist δηαζέηνπλ 7 βαζκνύο ειεπζεξίαο θηλήζεσλ θαη κηκνύληαη ηελ επθηλεζία ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ θαη θαξπνύ, γη' απηό νλνκάζηεθαλ θαη Endo-Wrist (Ελδν-Καξπόο). Κάζε εξγαιείν έρεη κία εηδηθή ρεηξνπξγηθή απνζηνιή, όπσο λα ζπιιακβάλεη, λα ξάβεη, λα θόβεη, λα ρεηξίδεηαη ηνπο ηζηνύο θ.ιπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο είλαη δπλαηή ε ηαρύηαηε αιιαγή ησλ ξνκπνηηθώλ εξγαιείσλ θαη ν ρεηξνπξγόο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κηα πιήξε πνηθηιία εξγαιείσλ γηα ηελ ηδαληθή δηελέξγεηα ηεο ξνκπνηηθήο επέκβαζεο. Σα ελδνζθνπηθά εξγαιεία, ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηνπο ξνκπνηηθνύο βξαρίνλεο, εηζάγνληαη κέζα από κηθξνηνκέο, ιίγσλ ρηιηνζηώλ, ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο. Επεηδή ηα ελδνζθνπηθά εξγαιεία ζηεξίδνληαη ζηνπο ξνκπνηηθνύο βξαρίνλεο, δε ρξεζηκνπνηνύλ ην ζεκείν εηζόδνπ ζην ζώκα ηνπ αζζελνύο σο ππνκόριην θαη έηζη απνθεύγεηαη ε βιάβε ησλ ηζηώλ ζην ζεκείν εηζόδνπ ησλ εξγαιείσλ, γεγνλόο όκσο ην νπνίν θαηά θαλόλα ζπκβαίλεη ζηελ παξαδνζηαθή ιαπαξνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή.

6 112 Άζκηζη 4 Σσήμα 3: Τποσήλαηο πομποηικών βπασιόνων Σσήμα 4: Ρομποηικό επγαλείο ηύπος EndoWrist

7 Ρομποηική Χειποςπγική Σύζηημα Da Vinci 113 Ο ενδοζκοπικόρ πύπγορ πεξηιακβάλεη κία κεγάιε νζόλε πςειήο επθξίλεηαο, δύν βηληενθάκεξεο, ζύζηεκα απηόκαηεο ξύζκηζεο ηεο εηθόλαο, ζπζθεπή ςπρξνύ θσηηζκνύ, ζπζθεπή δηαζεξκίαο, ζύζηεκα θσλεηηθήο επηθνηλσλίαο κέζσ κεγαθώλσλ ηνπ ρεηξνπξγνύ κε ην βνεζό ηνπ θαη ηελ εξγαιεηνδόηξηα λνζνθόκα θαη άιιεο ρξήζηκεο ιαπαξνζθνπηθέο ζπζθεπέο. Σσήμα 5: Ενδοζκοπικόρ πύπγορ Σν ζύζηημα όπαζηρ InSite κε ην πςειήο επθξίλεηαο ηξηζδηάζηαην ελδνζθόπην θαη ηνπο ζύγρξνλνπο επεμεξγαζηέο εηθόλαο πξνζθέξεη κηα αιεζηλή ηξηζδηάζηαηε απεηθόληζε ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ. Η ξνκπνηηθή θνλζόια δηαζέηεη έλα ζύζηεκα θαθώλ ηξηζδηάζηαηεο απεηθόληζεο, ην νπνίν κεγεζύλεη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν κέρξη θαη 15 θνξέο. Με ηελ θάκεξα κπνξεί ν ρεηξνπξγόο λα πιεζηάζεη πην θνληά ζην ζεκείν ηεο επέκβαζεο από ό,ηη επηηξέπεη ε αλζξώπηλε όξαζε θαη έηζη λα εξγαζηεί ζε κηθξόηεξε θιίκαθα από ό,ηη επηηξέπεη ε ζπκβαηηθή ρεηξνπξγηθή. Σν ζύζηεκα Da Vinci είλαη εμνπιηζκέλν κε εηδηθά όξγαλα πνπ εμαζθαιίδνπλ ζην ρεηξνπξγό έλα είδνο αίζζεζεο πνπ πιεζηάδεη πνιύ ηελ πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο αθήο. Απηή ε αίζζεζε αθήο γίλεηαη εληνλόηεξε κε ηελ επθξηλέζηεξε όξαζε πνπ πξνζθέξεη ε πςειή αλάιπζε ηεο ηξηζδηάζηαηεο εηθόλαο. πλεπώο ην ρεηξνπξγηθό ξνκπόη Da Vinci πνιιαπιαζηάδεη θαη βειηηζηνπνηεί ηελ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηε δεμηνηερλία, ηε ιεπηόηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ρεηξηζκώλ ηνπ ρεηξνπξγνύ, θάλνληαο ηηο επεκβάζεηο πην αθξηβείο, πην αζθαιείο, πην απνηειεζκαηηθέο θαη αθόκα ιηγόηεξν επεκβαηηθέο γηα ηνλ αζζελή.

8 114 Άζκηζη 4 Σσήμα 6: Σύζηημα όπαζηρ InSite και ηηλεσειπιζηήπια πομποηικών βπασιόνων Σν ζύζηεκα Da Vinci είλαη θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί από πνιιέο εηδηθόηεηεο ηεο ρεηξνπξγηθήο, όπσο: Γεληθή Χεηξνπξγηθή: Σνπνζέηεζε δαθηπιίνπ ζηνκάρνπ Lap Band ή γαζηξηθνύ bypass γηα λνζνγόλν παρπζαξθία Δηόξζσζε δηαθξαγκαηνθήιεο θαη γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο Απνθαηάζηαζε αραιαζίαο νηζνθάγνπ Χνινθπζηεθηνκή, κεηεγρεηξεηηθέο θήιεο, βνπβσλνθήιεο, θηξζνθήιεο Δηεξεύλεζε ρνιεδόρνπ πόξνπ Εθηνκέο θύζηεσλ ήπαηνο, λεθξνύ, παγθξέαηνο, ζπιήλαο Αθαίξεζε παγθξέαηνο Επηλεθξηδεθηνκή Απνθαηάζηαζε βνπβσλνθήιεο θαη θνηιηνθήιεο κε πιέγκα

9 Ρομποηική Χειποςπγική Σύζηημα Da Vinci 115 Κνιεθηνκή, ζπιελεθηνκή, παγθξεαηεθηνκή, επαηεθηνκή, γαζηξεθηνκή, ζθσιεθνεηδεθηνκή, ιύζε ζπκθύζεσλ θ.ά. Καξδηνρεηξνπξγηθή Θωξαθνρεηξνπξγηθή: Aληηθαηάζηαζε κηηξνεηδνύο βαιβίδαο, by pass ζηεθαληαίαο αξηεξίαο Απνθαηάζηαζε κεζνθνιπηθήο επηθνηλσλίαο θ.ά. Οπξνινγία: Πξνζηαηεθηνκή κε δηαηήξεζε ησλ ζηπηηθώλ λεύξσλ απνθεύγνληαο έηζη ηελ απώιεηα ηεο ζηπηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 95%, λεθξεθηνκή θ.ά. Ππεινπιαζηηθή Αθαίξεζε ιίζσλ από ηνλ νπξεηήξα, ιεκθαδέλσλ, θύζηεσλ λεθξνύ Απνθαηάζηαζε θηξζνθήιεο θ.ά. Γπλαηθνινγία: Αθαίξεζε θύζηεσλ σνζεθώλ, ηλνκπσκάησλ, ζαιπίγγσλ, εμσκεηξίνπ θπήζεσο Λεκθαδεληθό θαζαξηζκό, πζηεξεθηνκή, θ.ά. Επίζεο έρεη εθαξκνγέο ζηελ Παηδνρεηξνπξγηθή, ηελ Αγγεηνρεηξνπξγηθή θαη ηε Νεπξνρεηξνπξγηθή. πγθξίλνληαο ηηο κεζόδνπο ηεο αλνηρηήο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ηεο ιαπαξνζθνπηθήο επέκβαζεο κε ην ζύζηεκα Da Vinci, πξνθύπηνπλ ηα αθόινπζα: Γεληθή Χεηξνπξγηθή Λαπαξνζθνπηθή Μέζνδνο ύζηεκα Da Vinci Πνζνζηό Επηηπρίαο 93% 100% Χξόλνο Επέκβαζεο 173 min 120 min Χξόλνο Ννζειείαο 48 h 36 h Απνθαηάζηαζε Μηηξνεηδνύο Βαιβίδαο Καξδηνρεηξνπξγηθή - Θωξαθνρεηξνπξγηθή Αλνηρηό Χεηξνπξγείν ύζηεκα Da Vinci Θλεζηκόηεηα 2,2% 0% εκαληηθέο Μεηεγρεηξεηηθέο Επηπινθέο Χξόλνο Μεηεγρεηξεηηθήο Ννζειείαο 13,1% 0% 8,5 εκέξεο 1,3 εκέξεο

10 116 Άζκηζη 4 Ρηδηθή Πξνζηαηεθηνκή Οπξνινγία (Ρηδηθή Πξνζηαηεθηνκή) Αλνηρηό Χεηξνπξγείν Λαπαξνζθνπηθά ύζηεκα Da Vinci Χξόλνο Επέκβαζεο 164 min 248 min 160min Απώιεηα Αίκαηνο 900 ml 380 ml 153 ml Μεηεγρεηξεηηθέο Επηπινθέο 15% 10% 5% Χξόλνο Ννζειείαο 3,5 εκέξεο 1,3 εκέξεο 1,2 εκέξεο Πνζνζηό Αλάπηπμεο Καξθίλνπ Μεηεγρεηξεηηθά Χξόλνο ρξήζεο θαζεηήξα κεηά ηελ επέκβαζε 24% 24% 5% 15 εκέξεο 10 εκέξεο 5 εκέξεο Καηά ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ν ρεηξνπξγόο θάζεηαη κπξνζηά ζηε ρεηξνπξγηθήξνκπνηηθή θνλζόια, όπνπ βιέπεη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν ηξηζδηάζηαην θαη κεγεζπκέλν ζε κηα νζόλε, θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ επέκβαζε θηλώληαο δύν εηδηθά ρεηξηζηήξηα, πνπ κνηάδνπλ κε ηα γλσζηά joysticks ησλ videogames. Οη θηλήζεηο πνπ εθηειεί ν ρεηξνπξγόο κε ηε βνήζεηα ησλ ρεηξηζηεξίσλ απηώλ κεηαθέξνληαη ςεθηαθά ζε έλαλ πξσηνπνξηαθό ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, ν νπνίνο ηηο επεμεξγάδεηαη αλάινγα θαη ηηο κεηαθξάδεη κε πξσηόγλσξε αθξίβεηα ζε αληίζηνηρεο θηλήζεηο κέζα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν πνπ εθηεινύληαη από ηνπο αξζξσηνύο ρεηξνπξγηθνύο βξαρίνλεο ηνπ ξνκπόη. Οη θηλήζεηο απηέο ησλ ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ ειέγρνληαη πιήξσο θαη απνθιεηζηηθά από ην ρεηξνπξγό, ζε ηέηνην βαζκό πνπ αθόκα θαη έλα ζηηγκηαίν ηξάβεγκα ηνπ θεθαιηνύ ηνπ ρεηξνπξγνύ από ηελ θνλζόια λα αθηλεηνπνηεί πιήξσο ηνπο ξνκπνηηθνύο βξαρίνλεο. Έηζη ινηπόλ ην ξνκπόη δελ κπνξεί λα θηλεζεί κόλν ηνπ, νύηε λα πξνγξακκαηηζηεί, αιιά πξαγκαηνπνηεί ηηο θηλήζεηο ηνπ ρεηξνπξγνύ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη εηδηθά εθπαηδεπκέλνο ζηε ρξήζε ηνπ. Κάζε θίλεζε ηνπ ρεηξνπξγνύ αλαπαξάγεηαη κε απόιπηε αθξίβεηα θαη ζηαζεξόηεηα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν από ηνπο ρεηξνπξγηθνύο βξαρίνλεο ηνπ ξνκπόη, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο ζηα αξηζηεξά ηνπ αζζελνύο. Εθεί βξίζθεηαη θαη ε νκάδα ηνπ ρεηξνπξγνύ. Ο ρεηξνπξγόο κέζσ εηδηθώλ θαθώλ αληηιακβάλεηαη ην ρεηξνπξγηθό πεδίν θαη ζπλνκηιεί θαη ζπλεξγάδεηαη κε ην ξνκπόη θαη ηελ ππόινηπε ρεηξνπξγηθή νκάδα. Σν ξνκπνηηθό ζύζηεκα Da Vinci είλαη απόιπηα αζθαιέο ζηε ρξήζε ηνπ. Παξόια απηά, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζύζηεκα «θσιύζεη», κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε επέκβαζε ιαπαξνζθνπηθά ρσξίο λα ρξεηαζζεί λα γίλεη κία κεγάιε ηνκή. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα είλαη ν ρεηξνπξγόο αξθεηά έκπεηξνο όρη κόλν ζηε ξνκπνηηθή, αιιά θαη ζηε ιαπαξνζθνπηθή ή αθόκα θαη ζηελ αλνηρηή ρεηξνπξγηθή. Επεηδή νη ρεηξηζκνί ηνπ ρεηξνπξγνύ ζηελ θνλζόια κεηαηξέπνληαη πηζηά ζε θίλεζε ησλ ρεηξνπξγηθώλ βξαρηόλσλ θαη εμαιείθεηαη πιήξσο ν θπζηνινγηθόο ηξόκνο (ηξέκνπιν) ησλ ρεξηώλ, εμαζθαιίδεηαη κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη πξσηνθαλήο δεμηόηεηα ζηηο ρεηξνπξγηθέο θηλήζεηο.

11 Ρομποηική Χειποςπγική Σύζηημα Da Vinci 117 Σσήμα 7: Τοποθέηηζη ηος ζςζηήμαηορ Da Vinci και ηων εξαπηημάηων ηος και θέζη ηων ιαηπών και νοζηλεςηών καηά ηη διάπκεια πομποηικά ςποβοηθούμενηρ επέμβαζηρ Σν ζύζηεκα Da Vinci παξέρεη ηε δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο δύζθνισλ ρεηξνπξγηθώλ ρεηξηζκώλ κε εμαηξεηηθή επθνιία. Σα ιαπαξνζθνπηθά εξγαιεία ησλ ξνκπνηηθώλ βξαρηόλσλ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ όρη κόλν όιεο ηηο θηλήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην αλζξώπηλν ρέξη (7 βαζκνί ειεπζεξίαο ζηελ θίλεζε), κε πνιύ κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη δεμηόηεηα, αιιά ηαπηόρξνλα θαη λα πεξηζηξέθνληαη ζρεδόλ 360 κνίξεο κέζα ζην ρεηξνπξγηθό πεδίν, μεπεξλώληαο έηζη αθόκα θαη ηηο δπλαηόηεηεο θίλεζεο ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Ο ρεηξνπξγόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα βιέπεη άξηζηα ζε ζεκεία πνπ έσο ηώξα δελ ππήξρε θακηά νπηηθή πξόζβαζε θαη ηαπηόρξνλα λα ρεηξνπξγεί ζε απξόζηηα κέρξη ζήκεξα ζεκεία κε απόιπηε αζθάιεηα θαη αθξίβεηα. Παξάιιεια, απνιακβάλεη κεγαιύηεξε άλεζε θαη εξγνλνκηθή επθνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, θαζώο ηελ εθηειεί θαζηζηόο, εξρόκελνο ζε πιήξε αληίζεζε κε ηε ζπλεζηζκέλε ρεηξνπξγηθή θαη θιαζζηθή ιαπαξνζθνπηθή πξαθηηθή. Σν πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν θαη άξηζην εξγνλνκηθό πεξηβάιινλ κεηώλνπλ ηνλ θάκαην ηνπ ρεηξνπξγνύ πξνζθέξνληαο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηόζν ζηνλ ίδην όζν θαη ζηνλ αζζελή, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο δύζθνισλ θαη πνιύσξσλ επεκβάζεσλ.

12 118 Άζκηζη 4 Ιδηαίηεξα ηα ηειεπηαία κνληέια ηνπ ζπζηήκαηνο Da Vinci παξέρνπλ ζην ρεηξνπξγό ηε δπλαηόηεηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ επέκβαζε ζηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή ηνπ ξνκπνηηθνύ ζπζηήκαηνο, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο εηθόλεο ησλ εζσηεξηθώλ νξγάλσλ ησλ αζζελώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο εμεηάζεηο ηνπο (αμνληθή ή καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αγγεηνγξαθία θ.ιπ.). Οη εηθόλεο απηέο αλαθαινύληαη από ην ρεηξνπξγό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ζηελ νζόλε ηεο ρεηξνπξγηθήο θνλζόιαο θαη ζπγθξίλνληαη κε ηελ πξαγκαηηθή εηθόλα ηνπ ρεηξνπξγηθνύ πεδίνπ, έηζη ώζηε ν ρεηξνπξγόο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ζηελ εθηέιεζε δύζθνισλ ρεηξνπξγηθώλ ρεηξηζκώλ.

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.

ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. ΣΟ ΤΣΗΜΑ DAVINCI ΓΤΟ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΌ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Κ.Κυνζηανηινίδηρ,.Υειπίδηρ, Α.Ξιάπσορ, Κ.Αναζηαζάκος, Γ.άμπαληρ, Μ.Βοπιάρ, Μ.Γευπγίος, Γ.Θυμάρ Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα