ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Οικονομικών » Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Περιφέρειες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (1) Αριθμ. 2/12376/0022 Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου, των μελών και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετά σεων (Κ.Ε.Ε.), των μελών και του γραμματέα της Επι τροπής Επιλογής Θεμάτων, των βαθμολογητών ανε ξάρτητα αν είναι μισθωτοί του Δημοσίου ή μη, και των επιτηρητών για τη διενέργεια εισαγωγικών δια γωνισμών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ α) Του άρθρου 17 παρ. 7 και παρ. 9 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.ΚΔΔ.Α.)» (ΦΕΚ 59 Α /2007). β) Του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α) και παρ. 2, 3, 4 του ν. 3966/2011 «θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 118 Α /2011). γ) Του άρθρου 21 παρ. 2 και 3 του ν. 4024/2011 «Συ νταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». δ) Του άρθρου 3 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 147/Α/2011). ε) Του π.δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α/2011). στ) Το υπ αριθμ. 8/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 2. Την υπ αριθμ / απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτή των στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη» (ΦΕΚ/Β/2741). 3. Την υπ αριθμ. 2/35431/0022/ (ΦΕΚ 301/ τ.υ.ο.δ.δ./ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Κα θορισμός αποζημίωσης Προέδρου, μελών και γραμματέ ων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων, βαθμολογητών και επιτηρητών για τη διεξαγωγή των εισαγωγικών δι αγωνισμών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 4. Την υπ αριθμ /1861/0022/ (ΦΕΚ 299/ Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της επιτροπής επιλογής θεμάτων των εισαγωγικών διαγωνισμών της Ε.Σ.Δ.Δ.». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη το ύψος της οποίας ανέρ χεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) περίπου ετησίως και η οποία θα αντιμε τωπισθεί από τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Δ.Δ,Α. (ΚΑΕ 9415 «Αποζημίωση οργάνων εποπτείας και ελέγχου, 85% Κοινοτική συμμετοχή και 15% κρατική συμμετοχή»), απο φασίζουμε: 1. Ορίζουμε την αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, και των γραμματέων της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσε ων (Κ.Ε.Ε.), των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής

2 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) επιλογής θεμάτων, των βαθμολογητών, ανεξάρτητα αν είναι μισθωτοί του Δημοσίου ή μη, και των επιτηρη τών για τη διενέργεια εισαγωγικών διαγωνισμών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α), ως ακολούθως: α. Για τον Πρόεδρο, αποζημίωση ανά συνεδρίαση δια κόσια ευρώ (200,00 ) και μέχρι δυο συνεδριάσεις το μήνα. β. Για τα μέλη, και τους γραμματείς της Κ.Ε.Ε., αποζη μίωση ανά συνεδρίαση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) και μέχρι δύο συνεδριάσεις το μήνα. Στο μέλος της Κ.Ε.Ε. που ορίστηκε και βαθμολογητής, καταβάλλεται μόνον η μία αποζημίωση, κατ επιλογή του. Σε κάθε περίπτωση το ποσό που καταβάλλεται στα μέλη της Κ.Ε.Ε. για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις και για την άσκηση της κατά νόμο αρμοδιότητας της κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά την αποζημίωση που καταβάλλεται για τη βαθμολόγηση του μαθήματος με το μεγαλύτερο αριθμό γραπτών. γ. Για τα μέλη και το γραμματέα της Επιτροπής επι λογής θεμάτων των εισαγωγικών διαγωνισμών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποζημίωση ανά συνεδρίαση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 ) και μέχρι δύο συνεδριάσεις το μήνα. δ. Για τον πρώτο και δεύτερο βαθμολογητή ποσό πέντε ευρώ (5 ) και στον επιβαθμολογητή ποσό δέκα ευρώ (10 ) ανά γραπτό. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται τόσο για τη γραπτή όσο και για την προφορική εξέταση. Σε περίπτωση που τα γραπτά ή οι προφορικώς εξετα ζόμενοι είναι μέχρι και δέκα (10) καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση ποσού εκατό ευρώ (100 ). Στους βαθμο λογητές που ορίζονται για προφορική αλλά και γραπτή εξέταση καταβάλλονται και οι δύο αποζημιώσεις. ε. Για κάθε επιτηρητή που απασχολείται κατά τη διε ξαγωγή των εισαγωγικών διαγωνισμών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., καταβάλλεται αποζημίωση ως ακολούθως: Ι. Είκοσι πέντε ευρώ (25,00 ) για κάθε εργάσιμη ημέ ρα, που προσαυξάνεται κατά 50% εάν ο διαγωνισμός διαρκεί και μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργα σίας των δημοσίων υπηρεσιών, και εφόσον η ώρα λήξης αυτού βεβαιώνεται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. II. Σαράντα ευρώ (40 ) για τις Κυριακές και λοιπές αργίες, καθώς και για την ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία ο επιτηρητής δεν εργάζεται λόγω εφαρμογής του συστήματος πενθήμερης εργασίας. στ. Οι ανωτέρω μηνιαίες αποζημιώσεις καταβάλλονται με απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. ζ. Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέ δρου, μέλους, γραμματέα, βαθμολογητή ή επιτηρητή, η κατά περίπτωση αποζημίωση να κατανέμεται ανάλογα, μεταξύ των δικαιούχων, με πράξη του Προέδρου της Επιτροπής. 2. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από την από φαση αυτή θα καταβάλλονται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογι σμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (85% Κοινοτική συμμετοχή και 15% κρατική συμμετοχή), με καταστάσεις που συντάσσονται και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους γραμμα τείς της Κ.Ε.Ε. Οι παραπάνω αναπροσαρμογές ισχύουν από τον 22ο εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Αθήνα, 22 Μαρτίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (2) Αριθμ Ανάθεση στον Ηλία Χούστη του Νικολάου καθηκόντων Διευθυντή του «Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολο γίας Θεσσαλίας», του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολο γίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) και συ γκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.). α. Του άρθρου 9 του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστη μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: Α 13) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. β. Των παρ. 10 και 12γ) εδάφιο πρώτο του άρθρου 5 του ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομέ νου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» (ΦΕΚ: Α 40). γ. Του άρθρου 5 παρ. 3 της πράξης Νομοθετικού περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/ » (ΦΕΚ Α 268). δ. Του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ. 9/2006 «Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσα λίας» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) (ΦΕΚ: 7/Α /2006). ε. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών... Και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). στ. Του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). ζ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). η. Των Π.Δ. 21/ «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ γών» και 22/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γού» (ΦΕΚ Α 47). 2. Την υπ αριθμ (ΦΟΡ)996/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά των με θέμα: «Διορισμός Ηλία Χούστη του Νικολάου στη θέση του Διευθυντή της Κεντρικής Διεύθυνσης του Κέ ντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)» ΦΕΚ 327/ΥΟΔΔ/ , αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στον Διευθυντή της Κεντρικής Διεύ θυνσης του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυ ξης Θεσσαλίας, (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Χούστη Ηλία του Νικολάου

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 801 (ΑΔΤ: Μ ), και καθήκοντα Διευθυντή του «Ινστιτού του Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας» αυτού. 2. Συγκροτούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέ ντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας, (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.), ως εξής: α) Χούστης Ηλίας του Νικολάου (ΑΔΤ: Μ ), κα θηγητής, Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης του ΚΕΤΕΑΘ, ως πρόεδρος. β) Μπαρτζάνας Θωμάς του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΕ ), Δρ. Γεωπόνος Ερευνητής Β του Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ., ως μέλος. γ) Παππά Αλίκη του Κωνσταντίνου, (ΑΔΤ: Τ ), Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ως μέλος. 3. Από τη δημοσίευση της παρούσης καταργείται η με α.π. 3752/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/116/ ) Αριθμ Ορισμός προσωρινού Διευθυντή στο «Ινστιτούτο Κοι νωνικών Ερευνών» του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Ανάθεση στον Μαλούτα Θωμά του Κωνσταντίνου καθηκόντων Διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) και συγκρό τηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέ ντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) α. Του άρθρου 9 του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη» της επιστη μονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ: Α 13) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. β. Των παρ. 6 και 12γ) εδάφιο δεύτερο του άρθρου 5 του ν.4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομέ νου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν.4046/2012» (ΦΕΚ: Α 40). γ. Του άρθρου 5 παρ. 3 της πράξης Νομοθετικού περιε χομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής του ν. 4024/2011» (ΦΕΚ Α 268). δ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 342/86 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» (ΦΕΚ Α 150), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 392/96 (ΦΕΚ Α 264). ε. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών... Και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). στ. Του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). ζ. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). η. Των Π.Δ. 21/ «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ γών» και 22/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γού» (ΦΕΚ Α 47). 2. Την υπ αριθμ. 8643/ απόφαση του Υπουρ γού Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία διορίστηκε ως διευθυντής του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του ΕΚΚΕ ο Θω μάς Μαλούτας του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ξ ), (ΦΕΚ 241/ΥΟΔΔ/ ). 3. Το με α.π. 885/633/ έγγραφο του ΕΚΚΕ και το με α.π. 820/594/ Πρακτικό εφορευτικής επι τροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των Διοικητικών και Τεχνικών Υπαλλήλων στο Δ.Σ. 4. Το με αρ. πρωτ. 319/174/ έγγραφο του ΕΚΚΕ και το με αρ. πρωτ. 313/170/ πρακτικό της εφο ρευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων στο Δ.Σ. Του ΕΚΚΕ, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε ως προσωρινό Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, (ΕΚΚΕ) τον Μαλούτα Θωμά του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ξ438696). 2. Αναθέτουμε καθήκοντα Διευθυντή του Εθνικού Κέ ντρου Κοινωνικών Ερευνών, (ΕΚΚΕ) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού στον Μαλούτα Θωμά του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ξ438696). 3. Συγκροτούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι κού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, (ΕΚΚΕ) ως εξής: α) Μαλούτας Θωμάς του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: Ξ ), ως πρόεδρος. β) Δήμου Κωνσταντώ του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ Ρ ), εκπρόσωπος των Διοικητικών Τεχνικών Υπαλ λήλων του ΕΚΚΕ, ως μέλος με αναπληρώτρια τη Φρέ ντζου Χριστίνα του Γεωργίου (ΑΔΤ Κ ). γ) Χατζηγιάννη Ανδρομάχη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΖ ), εκπρόσωπος των Ερευνητών και των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων, ως μέλος με αναπληρωτή τον Σαρρή Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΔΤ: Τ ). 4. Η απόφαση με υπ αριθμ. 5734/ «Ανασυ γκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του «Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, (ΕΚΚΕ)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/180/ ) καταργείται. Αριθμ Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιοϊ ατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέ ξανδρος Φλέμιγκ» στον Σαββάκη Χαράλαμπο του Ελευθερίου και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμ βουλίου του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επι στημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ». α. Των άρθρων 9 και 10 του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,

4 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) β. Των παρ. 3 και 12γ) εδάφιο πρώτο του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνη μονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α 40). γ. Το άρθρο 5 του Π.Δ. 93/95 «Ίδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΦΕΚ Α 57), όπως έχει τροπο ποιηθεί με τα Π.Δ. 362/95 (ΦΕΚ Α 193) και 198/97 (ΦΕΚ Α 156). δ. Του άρθρου 5, παρ. 3 της πράξης Νομοθετικού Πε ριεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρ μογής του ν. 4024/ » (ΦΕΚ Α 268), 2. Το Άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ: Α 213), 3. Το Άρθρο 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ: Α 221). 4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). 5. Τα Π.Δ. 21/ «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» και 22/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (ΦΕΚ Α 47). 6. Την υπ αριθμ. 376/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Διορισμός Σαββάκη Χαράλαμπου του Ελευθερίου στη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου Βιοΐατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Aλ. Φλέμιγκ» (ΦΕΚ 11/ΥΟΔΔ/ ), αποφασίζουμε: 1. Αναθέτουμε στον Επιστημονικό Διευθυντή του ΕΚΕ ΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ», Σαββάκη Χαράλαμπο του Ελευθερίου (ΑΔΤ: ΑΙ ), και καθήκοντα Διευθυντή του «Ινστι τούτου Βιοΐατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» αυτού. 2. Συγκροτούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ερευ νητικού Κέντρου Βιοΐατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» ως εξής: α) Σαββάκης Χαράλαμπος του Ελευθερίου, (ΑΔΤ: ΑΙ ), Επιστημονικός Διευθυντής του ΕΚΕΒΕ «Αλέξαν δρος Φλέμιγκ», ως Πρόεδρος. β) Ροκοφύλλου Έλσα του Αιμίλιου Αγαθονίκου, (ΑΔΤ: AB ), Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Βασικής Βιολογικής Έρευνας «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», ως μέλος. γ) Τσούγκας Πέτρος του Γεωργίου, (ΑΔΤ: Ρ ), εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε χνολογίας, ως μέλος. 3. Η 1902/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 109/ΥΟΔΔ/ ) καταργείται. Αριθμ Ορισμός προσωρινού Διευθυντή στο Ινστιτούτο Αστρο νομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθη νών (Ε.Α.Α.) και συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμ βουλίου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. α. Του ν. 1514/85 «Ανάπτυξη, της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα, β. Των παρ. 1 και 12 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συ νεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α 40), γ. Του άρθρου 5 του Π.Δ.62/86 «Οργανισμός του Εθνι κού Αστεροσκοπείου Αθηνών» (ΦΕΚ Α 21), όπως έχει τροποποιηθεί με το Π.Δ. 258/99 (ΦΕΚ Α 212), δ. Του άρθρου 5, παρ. 3 της πράξης Νομοθετικού Πε ριεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρ μογής του ν. 4024/ » (ΦΕΚ Α 268) 2. Το Άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ: Α 213), 3. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακα τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ: Α 221). 4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ: Α 56). 5. Τα Π.Δ. 21/ «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» και 22/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (ΦΕΚ Α 47). 6. Την υπ αριθμ (ΦΟΡ) 1162/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με θέμα: «Διορισμός Μακρόπουλου Κωνσταντίνου του Χρήστου στη θέση του Διευθυντή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκο πείου Αθηνών (ΕΑΑ)» (ΦΕΚ 375/ΥΟΔΔ/ ). 7. Την υπ αριθμ / απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, με την οποία διορίστηκε ο Ιωάννης Δαγκλής στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστερο σκοπείου Αθηνών (ΦΕΚ: 394/ΥΟΔΔ/4 9 09) 8. Την υπ αριθμ / απόφαση της Υπουρ γού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός του Κανάρη Τσίγκανου του Χρήστου στη θέση του Διευθυντή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» (ΦΕΚ 2/ΥΟΔΔ/ ) 9. Την υπ αριθμ. 9552/ απόφαση της Υπουρ γού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου των τεχνικών και διοικητι κών υπαλλήλων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 803 (ΕΑΑ) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 260/ΥΟΔΔ/ ). 10. Την υπ αριθμ. 7715/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Ορι σμός εκπροσώπων των ερευνητών του Εθνικού Αστε ροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ: 282/Υ.Ο.Δ.Δ./2011). 11. Το γεγονός ότι η θέση του Διευθυντή του Ινστιτού του Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι κενή και θα πληρωθεί μετά από προκήρυξη και επιλογή από ειδική επιτροπή κριτών (άρθρο 11 και 10 παρ. 5 του ν. 1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 27 του ν. 3054/2002, αποφασίζουμε: 1. Ορίζουμε τον Ιωάννη Δαγκλή του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ) ως προσωρινό Διευθυντή του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. 2. Συγκροτούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνι κού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως εξής: α. Κανάρης Τσίγκανος του Χρήστου (ΑΔΤ.: Σ ), Διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ως Πρόεδρος. β. Κωνσταντίνος Μακρόπουλος του Χρήστου (ΑΔΤ: Ι ), Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ως μέλος. γ. Ιωάννης Δαγκλής του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ. ΑΕ ), Προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπι σκόπησης, ως μέλος. δ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος του Αντωνίου (ΑΔΤ: Ρ ), εκπρόσωπος των ερευνητών του ΕΑΑ, με ανα πληρωτή τον Αναστασιάδη Αναστάσιο του Νικολάου (Α.Δ.Τ. Φ ), ως μέλος. ε. Κωνσταντίνος Κυρίτσης του Αλεξάνδρου (ΑΔΤ: Φ ), εκπρόσωπος του Διοικητικού Τεχνικού Προ σωπικού του ΕΑΑ, με αναπληρωτή τον Όμηρο Γιαννάκη του Σταύρου (Α.Δ.Τ. ΑΖ ), ως μέλος. 3. Η με υπ αριθμ. 2137/ απόφαση καταργείται (ΦΕΚ 61/Υ.Ο.Δ.Δ./2011). Αριθμ Ορισμός προσωρινού Διευθυντή στο Ινστιτούτο Πληρο φοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του «Αθηνά» Ερευ νητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, συ γκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης. α. Του ν. 1514/85 «Ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), όπως έχει τροπο ποιηθεί και ισχύει σήμερα. β. Των παρ. 8 και 12 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συ νεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α 40). γ. Του Π.Δ. 145/03 με θέμα «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π)» (ΦΕΚ: Α 121), όπως τροποποιή θηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3438/2006 «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α 33). δ. Του άρθρου 5, παρ. 3 της πράξης Νομοθετικού Πε ριεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρ μογής του ν. 4024/ » (ΦΕΚ Α 268). 2. Το Άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). 3. Το Άρθρο 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακα τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). 4. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ: Α 56). 5. Τα Π.Δ. 21/ «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών» και 22/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (ΦΕΚ Α 47). 6. Την υπ αριθμ. 1117(ΦΟΡ)115/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Διορισμός Σελλή Τιμολέ οντα του Κυριάκου στη θέση του Δ/ντή Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (ΙΠΣΥΠ) του Αθηνά Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Αθηνά)» (ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 103/ ). 7. Την υπ αριθμ. 1776(ΦΟΡ) 134/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Διορισμός Σερπάνου Δημήτριου του Νικολάου στη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.Β.Ι.Σ) του Αθηνά Ερευνη τικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πλη ροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Αθηνά)» (ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 98/ ). 8. Την υπ αριθμ. 422/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Διο ρισμός του Ιωάννη Ιωαννίδη του Ερμή στη θέση του Γενικού Διευθυντή του Αθηνά Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 16/ ). 9. Την υπ αριθμ.7329/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Μέρτζιου Βασιλείου του Γεωργίου από τη θέση του Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ) Του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφο ρίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» (ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 258). 10. Το από 20/4/2011 πρακτικό της 91ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει του οποίου χρέη Διευ θυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο

6 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Ιωάννης Ιωαννίδης. 11. Το υπ αριθμ. 602/ΠΤ/ έγγραφο του Προέ δρου του Δ.Σ. Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας ΑΕ «ΕΔΕΤΑ.Ε.» καθώς και το Πρακτικό Νο138 της από 11/5/2007 Συνε δρίας του Δ.Σ. αυτής. 12. Το με απ. 82/ έγγραφο του ΣΕΠΕ, απο φασίζουμε: 1. α) Ορίζουμε τον Τιμολέοντα Σελλή του Κυριάκου (ΑΔΤ: ΑΚ ) ως Προσωρινό Διευθυντή του Ινστιτού του Πληροφοριακών Συστημάτων (Ι.Π.ΣΥ.) του «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης. β) Χρέη Διευθυντή του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου συνεχίζει να ασκεί ο Γενικός Διευθυντής του «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τε χνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Ιωάννης Ιωαννίδης του Ερμή. 2. Συγκροτούμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, ως εξής: α. Ιωάννης Ιωαννίδης του Ερμή (Α.Δ.Τ.: Χ ), Γε νικός Διευθυντής του «Αθηνά», ως Πρόεδρος. β. Δημήτριος Σερπάνος του Νικολάου (ΑΔΤ: Χ ), Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.), ως μέλος. γ. Τιμολέων Σελλής του Κυριάκου, (ΑΔΤ: ΑΚ ), Προσωρινός Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορια κών Συστημάτων (ΙΠΣΥ), ως μέλος. δ. Παναγιώτης Τσανάκας του Δημητρίου, (ΑΔΤ: Σ ) Πρόεδρος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας Α.Ε.» ΕΔΕΤ Α.Ε, ως μέλος. ε. Ελένη Λοβέρδου του Αναστασίου, (ΑΔΤ: Χ ), εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων, ως μέλος. στ. Βασίλειος Ορφανός του Νικολάου, (ΑΔΤ: AB ), εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Πληροφο ρικής και Επικοινωνιών Ελλάδος, ως μέλος. 3. Με την παρούσα καταργείται η 2135/ (ΦΕΚ: 61/ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Αριθ Ορισμός προσωρινών Διευθυντών στα Ινστιτούτα: α) Θα λασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδά των, και β) Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θα λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), και συγκρότηση Διοι κητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Θαλασ σίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). α) Των άρθρων 9 και 10 του ν. 1514/85 «Ανάπτυξης της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ Α 13), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, β) Των παρ. 5 και 12 του άρθρου 5 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συ νεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ Α 40). γ) Του άρθρου 5, παρ. 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρ μογής του ν. 4024/ » (ΦΕΚ Α 268). δ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών...και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α 213). ε) Του άρθρου 8 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανα κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 221). στ) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α 56). ζ) Του άρθρου 4 και 8 του Π.Δ. 164/03 «Οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ νών (ΕΛΚΕΘΕ) και ένταξη του Ανεξάρτητου Ερευνητι κού Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) και των Ινστιτούτων του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) σ αυτό» (ΦΕΚ Α 131). η) Των Π.Δ. 21/ «Αποδοχή παραίτησης Υπουρ γών» και 22/ «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γού» (ΦΕΚ Α 47). 2. Την 18412/ απόφαση της Υπουργού Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός του Συνολάκη Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ στη θέση του Διευθυντή του Ελληνικού Κέντρου Θαλασ σίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)» (ΦΕΚ 2/ΥΟΔΔ/ ). 3. Την αριθ. 7191/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου των Διοικητικών Τεχνικών υπαλλήλων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού» (ΦΕΚ 213/ΥΟΔΔ/ ). 4. Την αριθ. 7719/ απόφαση της Υπουργού Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Ορισμός εκπροσώπου Ερευνητών και Ειδικών Λειτουρ γικών Επιστημόνων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ως μέλους του Διοικητικού Συμβου λίου αυτού» (ΦΕΚ 282/ΥΟΔΔ/ ). 5. Το αριθ /1828/ έγγραφο του ΕΛΚΕΘΕ. 6. Το γεγονός ότι η θέση του Διευθυντή του Ινστι τούτου Ωκεανογραφίας είναι κενή και θα πληρωθεί μετά από προκήρυξη και επιλογή από ειδική επιτροπή κριτών (άρθρο 11 και 10 παρ. 5 του ν. 1514/1985, όπως έχει τροποποιηθεί από το άρθρο 27 του ν. 3054/2002, αποφασίζουμε: Ι. Ορίζουμε: α) Τον Οικονόμου Αλκιβιάδη του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ001018), προσωρινό Διευθυντή του Ινστιτούτου Θα λασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). β) Τον Pascal Divanach του Pierre (Αρ. Διαβατηρίου: ), προσωρινό Διευθυντή του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλ λιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Οι προσωρινοί Διευθυντές ακούν τα καθήκοντα τους μέχρι το διορισμό των νέων Διευθυντών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 805 II. Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελ ληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ως εξής: 1. Συνολάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΕ571103), Δ/ντής του ΕΛΚΕΘΕ, ως Πρόεδρος. 2. Οικονόμου Αλκιβιάδης του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΗ001018), Προσωρινός Δ/ντής του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολο γικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ, ως μέλος. 3. Pascal Divanach του Pierre (Αρ. Διαβατηρίου: ), Προσωρινός Δ/ντής του Ινστιτούτου Θα λάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιερ γειών του ΕΛΚΕΘΕ, ως μέλος. 4. Πετυχάκης Γεώργιος του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΕ963972), εκπρόσωπος των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του ΕΛΚΕΘΕ, με αναπληρωτή τον Καρα γεώργη Αριστομένη του Πλάτωνα (ΑΔΤ: ΑΒ ), ως μέλος. 5. Στεφανάκης Εμμανουήλ του Θεοδώρου (ΑΔΤ ΑΗ457049), εκπρόσωπος των Διοικητικών Τεχνικών Υπαλλήλων του ΕΛΚΕΘΕ, με αναπληρωτή τον Μαντό πουλο Προκόπη του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: ΑΕ ), ως μέλος. Η αριθ / απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης (ΦΕΚ 258/ΥΟΔΔ/ ), όπως έχει τροπο ποιηθεί από την 4044/ απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 138/ΥΟΔΔ/ ) καταργείται. Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ /1235 Τροποποίηση απόφασης περί ανασυγκρότησης της Ει δικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κοινοτικός Κώδικας) για εκδίκαση προ σφυγών κατά αποφάσεων Γενικού Γραμματέα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Τις διατάξεις των άρθρων 225, 226, και 280 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης). 2. Τις διατάξεις του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση και Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3812/2009 που τροποποιούν τις περ. α, β, γ της παρ. 1 του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Ορ γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). (3) 6. Την υπ αριθμ /3664/ (ΦΕΚ 157 ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρει ας Βορείου Αιγαίου περί ανασυγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/ Την υπ αριθμ. 5091/1576/ (ΦΕΚ 109 ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Αιγαίου περί τροποποίησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/ Την υπ αριθμ /4949/ (ΦΕΚ 362 ΥΟΔΔ/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί τροποποίησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 1463/ Το υπ αριθμ. 351/ έγγραφο της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου. 10. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την υπ αριθμ /3664/ (ΦΕΚ 157 ΥΟΔΔ/ ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί ανασυγκρότησης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί κησης Αιγαίου και ορίζουμε στη θέση του Ιωάννη Συκά του Γεωργίου: ως τακτικό μέλος της Επιτροπής, τη Σάββα Περσε φόνη του Ξενοφώντα, δημοτική σύμβουλο Δ. Λέσβου (αριθμ. Ταυτότητας ΑΖ930209, Τ.Α. Μυτιλήνης) με ανα πληρωτή το Μούνδρο Κωνσταντίνο του Σταματίου, δη μοτικό σύμβουλο Δ. Χίου (αριθμ. Ταυτότητας AB , AT. Χίου) ως εκπροσώπους της Π.ΕΔ. Β. Αιγαίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ αριθμ /4949/ (ΦΕΚ 362 ΥΟΔΔ/ ), 5091/1576/ (ΦΕΚ 109 ΥΟΔΔ/ ) και η υπ αριθμ /3664/ (ΦΕΚ 157 ΥΟΔΔ/ ) αποφάσεις μας ως έχουν. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Μυτιλήνη, 20 Μαρτίου 2012 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ (4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Διορθώσεις Σφαλμάτων Στην υπ αριθμ. 592 απόφαση του Αντιπεριφε ρειάρχη Δράμας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 130/τ.ΥΟΔΔ/ γίνονται οι εξής διορθώσεις στο υπ αριθμ. 3 μέλος της επιτροπής: Από το εσφαλμένο: «Δημφισιάς Υγείας», Στο ορθό: «Δημόσιας Υγείας». Από το εσφαλμένο: «303043», Στο ορθό: «393043». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

8 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 48 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3171 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 176 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1717 17 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού εισακτέων στην Εθνική Σχο λή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 402 22 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3555 30 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4229 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2883 20 Δεκεμβρίου 20 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28 03 20 απόφα σης του Υπουργού Οικονομικών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 139 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικό καθεστώς κατ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 813 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 234 8 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21711 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1854 27 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι ας Εκπαίδευσης Συστεγαζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3157 24 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15 10 2014 Υ.Α., (2863 Β ), «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2121 28 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β, Γ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4687 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 361 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παγίου κατ αποκοπή χορηγήματος κα θαριότητας για την Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 77 28 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1045 28 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 απόφα σης, αναφορικά με την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1222 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στα Υπουργεία Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 102 8 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 459 27 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 661 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 61512/2900/2002 (ΦΕΚ Β /1548/ 11.06.2002) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα