ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπ όψιν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπ όψιν:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 211, Ταύρος, Αθήνα Ταύρος, 7/4/2015 Πληροφορίες: Α. Τζανέτου Αρ. Πρωτ.: 2709 Τηλ/νο: ΘΕΜΑ: 1 η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 4 «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ» της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » των Αξόνων Προτεραιότητας 4 (8 Περιφέρειες Σύγκλισης), 5 (3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου) και 6 (2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου) και κωδ. ΟΠΣ. του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση. Έχοντας υπ όψιν: ΑΠΟΦΑΣΗ Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 247/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α / ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. Το Π.Δ. 118/ 2007 (ΦΕΚ 150 Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.. Το Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Ν. 3205/ 2003 (ΦΕΚ 297 Α / ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις», όπως

2 τροποποιήθηκε με το Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40 Α / ) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και με το Ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α / ) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Το Ν. 2690/ 1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α /1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5 ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1794/1999 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το Π.Δ. 57/ 2007 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.» (ΦΕΚ59/Α / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν.3699/ (ΦΕΚ118, τ. Α, ) και το ΠΔ 1/2008 (ΦΕΚ1/Α / ), Το διορισμό της Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). (ΦΕΚ 176/ΤΥΕΘ/ και ΦΕΚ 203/ ΤΥΕΘ/ διόρθωση σφάλματος), Την υπ αριθμ.2/71392/0022 Κ.Υ.Α. «Αναπροσαρμογή της ωριαίας αποζημίωσης του διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.», (ΦΕΚ877/τ.Β / ) Την υπ αριθμόν 14053/ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Tη με αρ. 7725/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001). Τη με αρ. Ε/2007/5528/ Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003). Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Καν. 1828/2006 (έγγραφο υπ αριθμόν 23105/ΓΔΑΑΠ 4632/ ), ως ισχύει. Τον Οδηγό Υλοποίησης Πράξεων Με Ίδια Μέσα στο πλαίσιο του Ε. Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Τη με Α.Π. 2775/ Ανοιχτή Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Την Α.Π. 3160/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ »

3 Την Α.Π. 1407/ η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » Το με Α.Π 730/ έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » για την προέγκριση του σχεδίου της 1 ης τροποποίησης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υ/Ε 4 με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.- ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ» Τη ΣΑΕ 0158 στην οποία έχει ενταχθεί η ανωτέρω πράξη με ενάριθμο κωδικό πράξης 2011ΣΕ , συνολικού προϋπολογισμού ευρώ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1: Έγκριση υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα Εγκρίνουμε την υλοποίηση με ίδια μέσα του Υποέργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ» με Α/Α 4 της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ », κωδ. ΟΠΣ. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). ΑΡΘΡΟ 2: Φυσικό αντικείμενο Μεθοδολογία υλοποίησης Σχήμα διοίκησης Παραδοτέα Υποέργου 1) Αντικείμενο-περιεχόμενο-χρονική διάρκεια υλοποίησηςπροϋπολογισμός Η Πράξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης » στοχεύει: Στον αναπροσανατολισμό της στρατηγικής της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, έτσι ώστε να ενισχύονται οι γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού με συνολικές συστηματικές και πιστοποιημένες παρεμβάσεις εκπαίδευσης, Στον ορθολογικό σχεδιασμό των δράσεων εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης των φορέων του δημοσίου, με την υιοθέτηση εργαλείων ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών, Στη στήριξη της στρατηγικής αλλαγών στη διοίκηση και την προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού στις απαιτήσεις για τη δημιουργία ανοικτής, συμμετοχικής και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, Στην ανάπτυξη υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Καινοτομίας και Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τη δημόσια διοίκηση σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι εν λόγοι στόχοι της Πράξης περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες δράσεις της Πράξης, μέσω των οποίων διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο.

4 Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια προκειμένου να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση των περιγραφομένων στην Πράξη δράσεων, τόσο από άποψη διάθεσης των απαραίτητων τεχνικών μέσων, όσο και από άποψη ανθρώπινου δυναμικού (επιστημονικού και διοικητικού) με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία. Επιπλέον, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μέσω του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του, διαθέτει δεξαμενή επιστημόνων με εξειδίκευση και με μεγάλη τριβή και εξοικείωση με τις διαδικασίες και τις ανάγκες της επιμόρφωσης. Το υποέργο 4 «Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Ε.Σ.Δ.Δ.Α.-Έμμεσες δαπάνες με κατ αποκοπή ποσοστό» περιλαμβάνει την υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης στελεχών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει σαν στόχο την εκπαίδευση και δημιουργία στελεχών ταχείας εξέλιξης για τη Δημόσια Διοίκηση. Οι σπουδαστές επιλέγονται μέσα από διαγωνισμό που εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Η αρχή της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας υποστηρίζεται πλήρως, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανενός είδους εμπόδιο στην επιλογή οποιουδήποτε υποψηφίου. Η ημερομηνία έναρξης του υποέργου είναι η 01/09/2012 και η προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης του υποέργου η 31/10/2015 και ο δε προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στα ,15. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Παραδοτέα του υποέργου θα αποτελέσουν τα αποτελέσματα του εισαγωγικού διαγωνισμού, οι ώρες κατάρτισης στο πλαίσιο του υλοποιούμενου προγράμματος σπουδών, οι τελικές εργασίες σπουδαστών και η Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης των αποφοίτων εκάστης σειράς σε προσωποπαγείς θέσεις σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση καθορισμού των υπηρεσιών διάθεσης. 2) Μεθοδολογία υλοποίησης του υποέργου Το υποέργο αναφέρεται στην όλη διαδικασία από την προετοιμασία και διεξαγωγή του εισαγωγικού διαγωνισμού, την διεξαγωγή της (θεωρητικής & πρακτικής) εκπαίδευσης μέχρι την αποφοίτηση των σπουδαστών. Η διάρκεια των σπουδών είναι 18 μήνες και διακρίνεται στις φάσεις: A) Κοινή Φάση Σπουδών, Β)Φάση Εξειδίκευσης, Γ) Φάση Πρακτικής άσκησης Δ) Φάση συγγραφής & υποστήριξης πτυχιακής εργασίας και Ε) Φάση Προετοιμασίας Τοποθέτησης. Το πρόγραμμα προεισαγωγικής εκπαίδευσης παρέχει γενικές γνώσεις και υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση που αφορά στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση ανά Τμήμα και Θεματικό κύκλο εξειδίκευσης. Η Ε.Σ.Δ.Δ.A προέκυψε από τη συγχώνευση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθ.4/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής (ΦΕΚ Β 19/ ) και θεσμοθετήθηκε με το Ν.3699/ (ΦΕΚ118, τ. Α, ). Η Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αποτελεί οργανική Μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η λειτουργία της καθορίζεται πλήρως και δεσμευτικά από τη σχετική νομοθεσία. Το παρόν υποέργο υποστηρίζει την λειτουργία της Σχολής και θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία. Το προσωπικό που διδάσκει στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΘΑ προέρχεται από το Μητρώο Κύριου Διδακτικού προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

5 Η πρόβλεψη για την επόμενη τριετία αφορά στην εισαγωγή τριών εκπαιδευτικών σειρών (με εξετάσεις) εκ των οποίων θα φοιτήσουν σε έκαστη από στελέχη. Ήδη φοιτούν στην ΚΒ εκπαιδευτική σειρά 85 σπουδαστές και στην ΚΓ εκπαιδευτική σειρά 99 σπουδαστές. Για την υλοποίηση του υποέργου προβλέπονται: - Προετοιμασία διενέργειας διαγωνισμού για την εισαγωγή των σπουδαστών ανά εκπαιδευτική σειρά (έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων, Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων κλπ), - Διενέργεια εισαγωγικού Διαγωνισμού και έκδοση αποτελεσμάτων (με τα σημερινά ισχύοντα γίνονται εξετάσεις σε δύο φάσεις, τόσο προφορικές όσο και γραπτές), - Yλοποίηση προγράμματος σπουδών, έτσι όπως κάθε φορά περιγράφεται στο Πρόγραμμα σπουδών και εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α,(αρ.απ. ΔΣ 3858/ και 3932/ για τις ΚΒ και ΚΓ αντίστοιχα εκπαιδευτικές σειρές) και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων Διδασκαλία, Εξετάσεις, Εκπαιδευτικές επισκέψεις & επισκέψεις πεδίου στο εσωτερικό, Πρακτική άσκηση σε εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, τελική και ενδιάμεση αξιολόγηση Πρακτικής άσκησης, Πτυχιακή και άλλες εργασίες, κλπ Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, η οποία διενεργείται τόσο σε εθνικούς όσο και σε διεθνείς οργανισμούς, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης πραγματοποιεί επίσκεψη για Πρακτική Εκπαίδευση σε διεθνείς οργανισμούς και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενέργεια αυτή αποβλέπει στην εξοικείωση των σπουδαστών με το διεθνές περιβάλλον λειτουργίας της διοίκησης, στην ενημέρωσή τους σε σύγχρονα θέματα δημοσίων πολιτικών και στην μεταφορά καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς. Η επίσκεψη πραγματοποιείται χωριστά για κάθε Τμήμα ή ομάδες τμημάτων της Σχολής και γίνεται με προκαθορισμένο πρόγραμμα το οποίο συντάσσεται με την ευθύνη της Σχολής και υπηρετεί τους στόχους του υλοποιούμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο η πρακτική εκπαίδευση εμπλουτίζει τις γνώσεις των σπουδαστών πάνω στο ειδικό πεδίο εξειδίκευσής τους, δίνοντάς τους παράλληλα τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πρακτικές που αναπτύσσονται στα θέματα αυτά από διεθνείς οργανισμούς. Η διάρκεια της επίσκεψης ορίζεται σε μια εβδομάδα. Το κόστος της εκπαιδευτικής επίσκεψης, επηρεάζεται από ορισμένους συγκυριακούς παράγοντες όπως από την περίοδο της επίσκεψης, τις τιμές των εισιτήριων και των ξενοδοχείων καθώς και από την έγκαιρη προετοιμασία της επίσκεψης και τον αριθμό των συμμετεχόντων σπουδαστών, εκπαιδευτών και συνοδών γραμματειακής υποστήριξης. Οι κατηγορίες δαπανών που απαιτούνται για την υλοποίηση του υποέργου διακρίνονται σε δαπάνες Άμεσου Κόστους και σε δαπάνες Έμμεσου Κόστους. Στο Άμεσο Κόστος μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: αποζημιώσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και επταμελούς Επιτροπής επιλογής θεμάτων, βαθμολογητών και επιτηρητών, αποζημιώσεις Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης, αποζημιώσεις του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, μισθοδοσία σπουδαστών, έξοδα πρακτικής εκπαίδευσης σε διεθνής οργανισμούς (εκπαιδευτική επίσκεψη)

6 έξοδα δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης για τις εξετάσεις του εισαγωγικού διαγωνισμού έξοδα διαφόρων τρίτων ( παροχή καφέ και catering για τα μέλη της ΚΕΕ, ταξίδια, διαμονή, διατροφή κλπ) Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες επί των οποίων προσδιορίζονται οι κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες καθώς και οι κατηγορίες των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που περιλαμβάνονται στο ποσοστό του 6% για κατ αποκοπή δήλωση προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε της Υ.Α 44845/ΕΥΘΥ 913/ (ΦΕΚ 2916 Β/ )

7 Πίνακας 1: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ 8 μήνες κατά μέσο όρο για μία εκπαιδευτική 01/09/ /12/2015 σειρά για την ΚΒ εκπαιδευτική σειρά Προετοιμασία και Διενέργεια Εισαγωγικού Διαγωνισμού για 3 εκπαιδευτικές σειρές (προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ., αποτελέσματα του κοινού προκαταρκτικού σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού, πίνακες συμμετεχόντων τελικού σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού, τελικά αποτελέσματα του εισαγωγικού διαγωνισμού) *2 εκπαιδευτικές σειρές= = Υλοποίηση Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης 3 εκπαιδευτικών σειρών Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (ώρες κατάρτισης όπως αυτές προκύπτουν από τα παρουσιολόγια των σπουδαστών, κατάλογος των ονομάτων των σπουδαστών και αντιστοίχηση με τίτλους των τελικών εργασιών που θα αναλάβουν, αξιολογήσεις διδασκόντων της εκπαιδευτικής σειράς, τελική και ενδιάμεση αξιολόγηση της πρακτικής, πίνακες τελικής βαθμολογίας σπουδαστών, πίνακες οριστικής τοποθέτησης των σπουδαστών στους φορείς, υλοποιούμενο πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι εφαρμογές πληροφορικής και νέων τεχνολογιών) Μισθοδοσία σπουδαστών 85 σπουδαστές*20 μήνες *1.411,29 μικτές μηνιαίες απολαβές= ,00 (ΚΒ ) 99 σπουδαστές*21 μήνες *1.406,06 μικτές μηνιαίες απολαβές= ,00 (ΚΓ ) 76 σπουδαστές*20 μήνες *1.433,83 μικτές μηνιαίες απολαβές= ,46 (ΚΔ ) ανθρ/ώρες σπουδαστών (ΚΒ ) ανθρ/ώρες σπουδαστών (ΚΓ) ανθρ/ώρες σπουδαστών (ΚΔ ) = ανθρ/ώρες σπουδαστών , , ,46 = ,46 Πρακτική εκπαίδευση σε διεθνείς οργανισμούς = (ΚΒ ) (ΚΓ ) (ΚΔ ) = Επισκέψεις πεδίου & εκπαιδευτικές επισκέψεις εσωτερικού συνολικά = /09/ /12/2015

8 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ Ώρες θεωρητικής κατάρτισης για τις ΚΒ και ΚΓ ανά εκπαιδευτική σειρά κατά μέσο όρο*41,02 = , , = ,00 Ώρες θεωρητικής κατάρτισης για την ΚΔ εκπαιδευτική σειρά κατά *41,02 = ,00 Ώρες πρακτικής εκπαίδευσης (ΚΒ ) (ΚΓ ) (ΚΔ ) μία εκπαιδευτική σειρά* 1 κατά μέσο όρο την ώρα= Σύνολο ωρών θεωρητικής κατάρτισης (εισηγητές) για 3 εκπαιδευτικές σειρές= Σύνολο ωρών πρακτικής εκπαίδευσης (εισηγητές) για 3 εκπαιδευτικές σειρές= = Έμμεσες δαπάνες ,69

9 ΑΡΘΡΟ 3: Προϋπολογισμός δαπανών Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών του υποέργου μέχρις την ολοκλήρωσή τους, ανέρχεται στα ,15 ευρώ και η χρηματοδότηση θα διενεργηθεί από τη ΣΑΕ 0158 στην οποία έχει ενταχθεί η Πράξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » με ενάριθμο κωδικό 2011ΣΕ Οι κατηγορίες δαπανών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση του υποέργου διακρίνονται σε δαπάνες Άμεσου Κόστους και σε δαπάνες Έμμεσου Κόστους. Στο Άμεσο Κόστος, μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται: αποζημιώσεις μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων και επταμελούς Επιτροπής επιλογής θεμάτων, βαθμολογητών και επιτηρητών, αποζημιώσεις Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης, αποζημιώσεις κύριου διδακτικού προσωπικού, μελών μητρώου εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ αποζημιώσεις & έξοδα μετακίνησης του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού μισθοδοσία σπουδαστών, έξοδα πρακτικής εκπαίδευσης σε διεθνής οργανισμούς (εκπαιδευτική επίσκεψη) έξοδα επισκέψεων πεδίου & εκπαιδευτικών επισκέψεων εσωτερικού έξοδα δημοσίευσης περίληψης εισαγωγικού διαγωνισμού Οι επιλέξιμες άμεσες δαπάνες επί των οποίων προσδιορίζονται οι κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες καθώς και οι κατηγορίες των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που περιλαμβάνονται στο ποσοστό του 6% για κατ αποκοπή δήλωση προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ε της Υ.Α 44845/ΕΥΘΥ 913/ (ΦΕΚ 2916 Β/ ). Η ανάλυση των άμεσων και έμμεσων δαπανών καθώς και η περιγραφή των επιμέρους κατηγοριών τους καθώς και προϋπολογιζόμενα ποσά ανά κατηγορία περιγράφονται στον πίνακα του Παραρτήματος V. ΑΡΘΡΟ 4: Χρονική διάρκεια Υποέργου Η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου έχει έναρξη την 01/09/2012 και λήξη την 31/10/2015. Το οικονομικό αντικείμενο του υποέργου (ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας δαπανών) λήγει την 31/12/2015. ΑΡΘΡΟ 5: Παρακολούθηση υλοποίησης Υποέργου Δεδομένης της φύσης του φυσικού αντικειμένου του Υποέργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ» με Α/Α 4 της Πράξης «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ », παραδοτέα της οποίας αποτελούν τόσο η προετοιμασία και διενέργεια του εισαγωγικού διαγωνισμού όσο το σύνολο των υλοποιούμενων εκπαιδευτικών ωρών για την εκπαίδευση των

10 σπουδαστών, η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή /πιστοποίηση των παραδοτέων, πραγματοποιείται από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων και το Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης αντιστοίχως. ΑΡΘΡΟ 6: Υπεύθυνος Υποέργου Ως Υπεύθυνος του Υποέργου ορίζεται η Δρ. Φωτεινή Κομσέλη, όπως έχει οριστεί με την αριθμ. πρωτ. 731/ απόφαση του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η Υπεύθυνος του υποέργου έχει την συνολική αρμοδιότητα συντονισμού και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων και φυσικών προσώπων, συνεργάζεται με αυτούς και συνυπογράφει μαζί με τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου το Τ.Δ.Υ., αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την εγκυρότητα και την πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται σε αυτό. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιφιγένεια Καμτσίδου Αν. Καθηγήτρια ΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Προέδρου 2. Δ/ντρια Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 3. Προϊστ. Δ/νσης Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 4. Προϊστ. Δ/νσης Οικονομικού

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αιτιολόγηση Εκτέλεσης του Υποέργου με Αυτεπιστασία Προκειμένου να υποστηριχθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός και η παρακολούθηση των Πράξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) στα πλαίσια του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », επιβάλλεται η εφαρμογή μεθοδολογίας υλοποίησης, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής όλων των Πράξεων στο σύνολό τους, την ουσιαστική εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου και συμβατότητας της υλοποίησης των επιμέρους Πράξεων με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, τη στρατηγική του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., τις απαιτήσεις της κοινωνίας και την κυβερνητική πολιτική μέσα στα πλαίσια της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια προκειμένου να παρακολουθεί, να ελέγχει, να διοικεί και να διαχειρίζεται απρόσκοπτα την υλοποίηση των ανωτέρω περιγραφομένων πράξεων από άποψη διάθεσης των απαραίτητων τεχνικών μέσων και της τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαθέτει την απαιτούμενη διαχειριστική επάρκεια, ώστε, δια των οργάνων διοίκησης και των κανονισμών του, να παρακολουθεί την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Επίσης, η παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δημοσιονομική λειτουργία των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τις πάγιες αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του για τη διαχείριση αντίστοιχων έργων. Τέλος, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαθέτει όλη την απαιτούμενη στελέχωση σε διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου/υποέργου. Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαθέτει ιδιόκτητο κτήριο επί της οδού Πειραιώς 211 το οποίο αποτελείται από εννέα (9) ορόφους με έχει συνολικό εμβαδόν τ.μ. Ο αριθμός των διαθέσιμων αιθουσών για το εκπαιδευτικό επιμορφωτικό έργο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ανέρχεται σε 28 αίθουσες (αμιγείς αίθουσες διδασκαλίας και μικτές με δυνατότητα χρήσης Η/Υ), οι οποίες βρίσκονται στον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όροφο του κτιρίου.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΥΡΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών του δράσεων, αξιοποιεί Διδακτικό Προσωπικό υψηλού κύρους και τεχνογνωσίας που αξιολογείται συνεχώς μέσω ενός νέου ανοικτού Μητρώου, το οποίο λειτουργεί από 1/1/2011. Το νέο Μητρώο αποτελείται από εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., ανώτατα και ανώτερα στελέχη της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης, ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και διακεκριμένους ανθρώπους των γραμμάτων και του πνεύματος. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για να συμπεριληφθούν στο Μητρώο έχουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, στελέχη του ιδιωτικού τομέα, ανώτερα και ανώτατα στελέχη του δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που διαθέτουν α) την τεκμηριωμένη εξειδίκευση και εμπειρία στα θεματικά αντικείμενα εξειδίκευσης, που περιλαμβάνονται στην Αίτηση, καθώς επίσης και β) τα προβλεπόμενα στην Αίτηση προσόντα. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται από Επιστημονική Επιτροπή του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., η οποία ελέγχει τα υποβληθέντα στοιχεία και αντιστοιχίζει τους υποψηφίους στο Μητρώο Διδακτικού Προσωπικού, στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο εξειδίκευσης, βάσει των προσόντων τους. Τα υποψήφια μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, τα οποία θα αξιολογηθούν θετικά από την πιο πάνω Επιστημονική Επιτροπή και πρόκειται να έχουν για πρώτη φορά συνεργασία με οποιαδήποτε εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., εντάσσονται με απόφαση του Διευθυντή της ανάλογης εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στο Προσωρινό Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού. Μετά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων, κατατάσσονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμοδίου Διευθυντή, στο Ενιαίο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Τα υποψήφια μέλη του Κύριου Διδακτικού Προσωπικού, τα οποία θα αξιολογηθούν θετικά από την πιο πάνω Επιστημονική Επιτροπή και είχαν κατά το παρελθόν συνεργασία με οποιαδήποτε εκπαιδευτική μονάδα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατατάσσονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση Διευθυντή εκπαιδευτικής μονάδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο Ενιαίο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Η αξιοποίηση των εντασσόμενων μελών στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. γίνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., λαμβανομένων υπόψη κριτηρίων όπως η επιστημονική συνάφεια και η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία των μελών του μητρώου σε συνδυασμό με τον εκάστοτε προγραμματισμό των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς επίσης με τη διαθεσιμότητα των μελών του Μητρώου. Ο κατάλογος με τα ονόματα των εντασσόμενων στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αναρτάται στο δικτυακό τόπο του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς πίσης ο αντίστοιχος κατάλογος των αξιοποιούμενων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Μελών του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού.

13 Η έναρξη ισχύος του νέου Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. είναι από 1/1/2011 ημερομηνία κατάργησης του υφιστάμενου Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΔΔΑ Τέλος, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. διαθέτει όλη την απαιτούμενη στελέχωση σε διοικητικό, τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό σε απόλυτα ικανοποιητικό βαθμό, ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου/υποέργου. Πιο συγκεκριμένα, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. στελεχώνεται ως εξής: ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΔΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. Προϊσταμένη Γραμματείας Διοίκησης 1 πε ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ Προϊσταμένη 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 0 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστάμενος Τμήματος

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2 3 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΥ 2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η\Υ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊστάμενος Διεύθυνσης ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Προϊστάμενος Τμήματος 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ Προϊσταμένη Τμήματος 1 ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Διευθυντής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) 3 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ 4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Ε.Σ.Δ.Δ.Α) 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Προϊσταμένη Τμήματος 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Διευθύντρια ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (ΙΝ.ΕΠ.) 11 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 8 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 5 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΝ.ΕΠ. 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Προϊστάμενος Τμήματος 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Προϊσταμένη Τμήματος 4 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 0 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 5 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 1 ΠΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ.

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. (ΜΕΡ. ΑΠΑΣΧ.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΠΙΝΕΠΘ) ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 1 ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. Εκπαιδευτικό-Ερευνητικό έργο ΠΙΝ.ΕΠ. 1 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Προϊστάμενος ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ και ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΌ Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η\Υ 7 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΤΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠ. ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥ (ΔΙΑΘΕΣΗ) 2 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ TAMEIO ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΔΙΑΘΕΣΗ) 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ Ε.Κ.Δ.Δ.Α.(διοικητικοί Υπάλληλοι) 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160(*) (*) 19/11/2014

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΔ 57/2007 & ΠΔ 1/2008

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΠΑΝΗ (χωρίς ΦΠΑ) Υ.Ε. 4: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ε.Σ.Δ.Δ.Α.-ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΠΟΣΟΣΤΟ (6% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ) ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,06 Άμεσες Δαπάνες που συμμετέχουν στο ποσοστό των Εμμέσων Αμοιβές εκπαιδευτών εισηγητών (ελεύθεροι επαγγελματίες) , Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων , Αμοιβές εκπαιδευτών (μη ελεύθεροι επαγγελματίες) , Έξοδα Διαφόρων Τρίτων , Αμοιβές και έξοδα Τεχνικών , Αμοιβές Εκπαιδευομένων (Μη ελεύθεροι Επαγγελματίες) , Έξοδα δημοσίευσης και Ανακοινώσεων Άμεσες Δαπάνες που δεν συμμετέχουν στο ποσοστό των Εμμέσων Έξοδα Διαφόρων Τρίτων (Δαπάνες Διερμηνείας-Μετάφρασης) ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ,09 Για την αναλυτική περιγραφή των κωδικών εμμέσων δαπανών βλ. Παράρτημα Ε, Πίνακας ΙΙ της αριθμ /ΕΥΘΥ 913/22-10/2012 (ΦΕΚ2916/τ. Β / ) με θέμα «Τροποποίηση της υπ αριθμ. 3653/ΕΥΘΥ114/ υπουργικής απόφασης «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥ ΕΚΤ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 11(3) β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν.1080/2006». ΣΥΝΟΛΟ ,15

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9174/6 7 2009. Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού για τις πράξεις με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Πληροφορίες : Αγγελική Τζανέτου Τηλ. : 213 13 06 208 Fax : 210 34 28 045 E mail :

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας

Ο Γενικός Γραμματέας Υγείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 1021 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας: 10564

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική Διεύθυνση Αθήνα, 24.04.2015 Διεύθυνση Διοικητικού Αρ. Πρωτ.: 9973 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής Δράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291335-6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-ΧΜΛ. ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του Υποέργου (µε κωδ. Φορέα ΟΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 10-07-2012 Αριθµ. Απόφασης: 426 / 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης υλοποίησης µε ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 234 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1 ης Τροποποίησης Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ EΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 22/09/2015 Α.Π.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ EΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 22/09/2015 Α.Π. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ EΠΑΝΑΠΡΟΚHΡYΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 22/09/2015 Α.Π. 6415 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, Κοζάνη Ταχ. Κώδικας : 501 00 Πληροφορίες : Χρ. Καραντίνος Τηλέφωνο : (24613)-50927,50900 Fax : (24610)-53969 Email : xriskara@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης Ενιαίας Αρχής Πληρωμής Μισθοδοσίας» με χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Προϋπολογισμός: 3.939.600,00

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Γενική ιεύθυνση Αθήνα, 16.7.2015 ιεύθυνση ιοικητικού Αρ. Πρωτ.: 17797 Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα Πληροφορίες: Γραφείο Αρωγής ράσης Ψηφιακής Αλληλεγγύης Τηλ.: 210 3291255 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5)

Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) Αριθμ Πρωτ.: 1839 Αθήνα, 02/05/2013 Διεκπ.: Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού σε Τμήματα για το Έργο: «ΚΥΨΕΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΤΜΗΜΑ 1: - Β ΦΑΣΗ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ)» (ΑΠ4 ΚΑΙ ΑΠ5) «ΚΥΨΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ:

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 25 /2/2013 Α.Π. 2203

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 25 /2/2013 Α.Π. 2203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 25 /2/2013 Α.Π. 2203 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 112392/04 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 1813Β Μέγεθος κειμένου: 351,209 KB Αριθ. 112392/04 (ΦΕΚ 1813 Β /8-12-04) :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧΧΧ-Κ27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΧΧΧ-Κ27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2455/4-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 1 «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11/6/2014 Α.Π. 5799

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11/6/2014 Α.Π. 5799 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 11/6/2014 Α.Π. 5799 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 6575/12-11-2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα :

Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οργάνωση της Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Τομέα : Μελέτη περίπτωσης της Σχολής Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα