1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο."

Transcript

1 T Tail 1. Η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής ενός πλειστηριασμού του δημοσίου και της χαμηλότερης τιμής σε μετρητά που θα κάνει δεκτή το Δημόσιο. 2. Συναλλαγή προθεσμιακής σύμβασης η οποία δημιουργείται με την αγορά ενός οικονομικού μέσου και τη χρηματοδότηση ενός αρχικού μέρους της ζωής του μέσω repo (συμφωνία εξαγοράς). Take Συμφωνία του πελάτη ή του χρηματιστή να αγοράσει ένα χρηματοοικονομικό προϊόν της αγοράς, στην τιμή που προσφέρει ένας άλλος χρηματιστής. Take - Out 1. Πλεόνασμα σε μετρητά που προκύπτει από την πώληση μιας ποσότητας χρεογράφων και της αγοράς άλλης. Για παράδειγμα, η πώληση μιας ποσότητας ομολογιών προς 99 και η αγορά άλλης ποσότητας προς Προσφορά που γίνεται στον πωλητή ενός χρεογράφου με σκοπό, ύστερα από συμφωνία, να τον κάνει να αποσυρθεί από την αγορά. Τakeover bid Προσφορά που έχει στόχο την απόκτηση επαρκούς αριθμού μετοχών για την απόκτηση του ελέγχου, μιας εταιρίας. Tangible assets Υλικά περιουσιακά στοιχεία. Τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία σε αντίθεση με τα άϋλα (intangible), όπως η φήμη και πελατεία και η δηλωμένη αξία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Tap issues 1. Η εκδόσεις χρεογράφων που διατίθενται με συνεχή ροή στις πρωτογενείς αγορές πχ ένα ομόλογο το οποίο εκτός από την ημερομηνία της διάθεσής του με δημόσια εγγραφή, συνεχίζει και πωλείται από τον εκδότη για μεγάλο χρονικό διάστημα καθημερινά ή σε τακτά χρονικά διαστήματα. 2. Χρηματοδότηση με την έκδοση χρεογράφου, ομολογιών κ.λ.π. όπου μόνο ένα μέρος του ολικού ποσού προσφέρεται αρχικά στην αγορά. Το υπόλοιπο, φυλάσσεται, περιμένοντας τη δημιουργία είτε πιο ευνοϊκών όρων στην αγορά είτε την ανάγκη της εκδότριας εταιρίας για πρόσθετα κεφάλαια και διατίθεται με συνεχή ροή. Η χρηματοδότηση αυτή ονομάζεται και MULTIPLE TRANCHE ISSUE. (Εκδοση χρεογράφων σε πολλαπλές σειρές). Tap stock Μετοχή η οποία διατίθεται στην πρωτογενή αγορά και μετά την περίοδο της έκδοσής της, συνήθως σε ακανόνιστα ποσά. TARGET (Βλέπε Trans-European Automated Real time Gross settlement Express Transfer) Tax anticipation notes - ΤΑΝs Γραμμάτια της τοπικής αυτοδιοίκησης των ΗΠΑ που εκδίδονται για τη χρηματοδότηση διαφόρων προγραμμάτων σε αναμονή είσπραξης μελλοντικών φόρων. Τ-Βills (Βλέπε Treasury Bills) T-Bonds (Βλέπε Treasury Bonds) Technical analysis Τεχνική ανάλυση. Μέθοδος επιλογής τίτλων που στηρίζεται στην ανάλυση αποκλειστικά της στατιστικής συμπεριφοράς της μετοχής στο χρηματιστήριο. Η τεχνική ανάλυση στηρίζεται στην υπόθεση ότι η πορεία μιας μετοχής στο

2 χρηματιστήριο σχετίζεται με συνήθεις συμπεριφορές και ότι οι τιμές των μετοχών κινούνται σε ορισμένες κατευθύνσεις, ανοδικά ή καθοδικά, μέχρις ότου συμβεί κάτι που να τις αλλάξει. Χρησιμοποιείται για την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη της διαμόρφωσης των χρηματιστηριακών τιμών. Κατά την τεχνική ανάλυση χρησιμοποιούνται δείκτες που απεικονίζουν την προσφορά και ζήτηση της μετοχής και πολυσύνθετες μέθοδοι πρόβλεψης της τάσης της μελλοντικής τιμής της μετοχής. Βασίζεται σε διαγράμματα, γραφικές απεικονίσεις και μαθηματικοποιημένα μεγέθη που αφορούν ενδείξεις της αγοράς. Technical condition of a market Οι παράγοντες της προσφοράς και της ζήτησης που επηρεάζουν τη διαμόρφωση των τιμών, ιδιαίτερα δε την καθαρή θέση, LONG ή SHORT, των χρηματιστών. Technical sign Μία κίνηση της τιμής μιας μετοχής (ανοδική ή καθοδική), η οποία κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να θεωρηθεί ως μία βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς. Tender offer 1. Υποβολή προσφοράς για την αγορά μεγάλης ποσότητας χρεογράφων στην ίδια τιμή. Μια προσφορά αγοράς των μετοχών μιας επιχείρησης,εκτός χρηματιστήριου, σε συγκεκριμένη τιμή. Ορισμένες φορές η προσφορά υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ. της εταιρείας που είναι ο στόχος της εξαγοράς ή υποβάλλεται άμεσα στους μετόχους της εταιρείας αυτής. 2. Υποβολή προσφοράς για την αγορά μεγάλης ποσότητας ομολόγων από τον επικεφαλής (lead manager) μιας νέας έκδοσης στην ίδια τιμή. Term bonds Oμολογιακό δάνειο όπου όλες οι ομολογίες λήγουν ταυτόχρονα. Terminal value Τελική αξία. Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου σε κάποια μελλοντική χρονική στιγμή. Η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου σήμερα ισούται με την τελική του αξία προεξοφλημένη με το κατάλληλο επιτόκιο. Term loan 1. Τυποποιημένο μεσομακροπρόθεσμο δάνειο. Δάνειο που χορηγείται από τράπεζα για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται για πέντε ή και περισσότερα χρόνια. Γενικά τα μεσομακροπρόθεσμα δάνεια εξοφλούνται με την καταβολή περιοδικών καταβολών για τη μείωση του άληκτου ποσού σε όλη τη διάρκεια του δανείου. 2. Κάθε δάνειο χρεογράφων, του οποίου η λήξη έχει συμφωνηθεί κατά την έναρξη του δανεισμού. Term repo Δανεισμός με συμφωνία επαναγοράς χρεογράφων για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εικοσιτεσσάρων ωρών, που μπορεί να φθάσει τις 30, 60 ή 90 ημέρες. Terms Τα χαρακτηριστικά μιας νέας έκδοσης χρεoγράφων: μέρισμα, ποσό, ημερομηνία λήξης κ.λ.π. Term structure of interest rates Χρονική διάρθρωση των επιτοκίων. Η σχέση μεταξύ επιτοκίων και λήξεων των δανείων. Term to maturity Ο όρος χρησιμοποιείται στα αποδεικτικά ή τις ανακοινώσεις των ομολογιακών δανείων και χαρακτηρίζει τον τύπο της χρονικής διάρκειας του χρεογράφου. Ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του σαν βραχυχρόνιο, μεσοπρόθεσμο ή μακροχρόνιο αναφέρεται αντίστοιχα σαν short term, intermediate term, long term.

3 Term trust Ένα διαχειριζόμενο κεφάλαιο σε συλλογική επένδυση «κλειστού τύπου» (closed-end fund), το οποίο έχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης ή προκαθορισμένο χρονικό τερματισμό της επένδυσης. The Stock Exchange O όρος χρησιμοποιείται για το Διεθνές Χρηματιστήριο Αξιών του Ην. Βασιλείου και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας (International Stock Exchange of the United Kingdom and the Republic of Ireland). Thin market Αγορά στην οποία ο όγκος των συναλλαγών είναι μικρός και επομένως, οι τιμές προσφοράς και ζήτησης έχουν μεγάλο άνοιγμα μεταξύ τους και η ρευστότητα του οικονομικού μέσου είναι χαμηλή. Tick H μικρότερη επιτρεπόμενη κίνηση της τιμής ενός χρηματιστηριακού συμβολαίου πχ 0, 01 ή 1/32 της μονάδας. Το μικρότερο όριο κίνησης τίθεται συνήθως στα χρηματιστήρια παραγώγων. Tight market Αγορά στην οποία ο όγκος των συναλλαγών είναι μεγάλος, παρατηρείται μεγάλη δραστηριότητα και ανταγωνιστικότητα και οι διαφορές μεταξύ τιμών προσφοράς και ζήτησης είναι μικρές. Tier-one asset Στοιχείο πρώτου καταλόγου. Όρος που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Αφορά κάθε εμπορεύσιμο στοιχείο του ενεργητικού ενός φορέα, το οποίο ανταποκρίνεται σε κριτήρια της ζώνης του Ευρώ, τα οποία θέτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μεταξύ των κριτηρίων είναι η απαίτηση οι αξίες των στοιχείων αυτών να είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ, να εκδίδονται ή να είναι εγγυημένες από οικονομικές μονάδες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη (ΕΕΑ) και να φυλάσσονται σε μία εθνική κεντρική τράπεζα ή σε ένα κεντρικό αποθετήριο τίτλων της ζώνης του Ευρώ. Tier-two asset Στοιχείο δεύτερου καταλόγου. Όρος που χρησιμοποιείται επίσης στα πλαίσια της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Αφορά κάθε εμπορεύσιμο ή όχι στοιχείο του ενεργητικού ενός φορέα, το οποίο ανταποκρίνεται σε κριτήρια που θέτουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες, αλλά τα οποία υπόκεινται και σε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Time draft Aξιόγραφο πληρωτέο σε τακτή προθεσμία από την έκδοσή του. Time value of money H διαχρονική αξία του χρήματος. Ο όρος χρησιμοποιείται για την ομώνυμη γενική οικονομική θεωρία της μεταβολής της αξίας του χρήματος στον χρόνο. T-Notes (Βλέπε Treasury Notes) Tombstone O όρος χρησιμοποιείται για την επίσημη διαφήμιση (ανακοίνωση) μιας διάθεσης νέων χρεογράφων στην αγορά. Συνήθως περιλαμβάνει τους όρους της έκδοσης, την λίστα των διαχειριστών της έκδοσης και τους καθορισμένους αναδόχους. Total asset turnover Ο τζίρος σε σύγκριση με το συνολικό ενεργητικό. Η αναλογία της αξίας των καθαρών πωλήσεων προς το συνολικό ενεργητικό της επιχείρισηε. Total debt to equity ratio

4 Ο δείκτης της αναλογίας του συνολικού χρέους προς το μετοχικό κεφάλαιο. Με το δείκτη αυτό συγκρίνονται οι τρέχουσες υποχρεώσεις (παθητικό), συν οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις (εκτός ισολογισμού) με το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρισης. Total return Η συνολική απόδοση κατά τον δανεισμό κεφαλαίων. Για τη μέτρηση της απόδοσης μιας κεφαλαιακής επένδυσης, απαιτείται να διανυθεί κάποια χρονική περίοδος για να μπορεί να γίνει μέτρηση της επιτοκιακής απόδοσης. Στην διαδικασία της ανάλυσης τίτλων σταθερού εισοδήματος η δυνατότητα απόδοσης θεωρείται ότι μπορεί να έλθει από τρείς εναλλακτικές πηγές (το τοκομερίδιο, τον ανατοκισμό των τόκων και το κεφαλαιακό κέρδος ή ζημία) μετά από κάποιο χρονικό ορίζοντα από την έναρξη της επένδυσης. Total revenue Το σύνολο της αξίας των πωλήσεων και των προσόδων μιας επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική περίοδο. Η έννοια αυτή στην Μ.Βρετανία αποδίδεται μετον όρο turnover. Τouch price Η χαμηλότερη τιμή προσφοράς (offer price) και η χαμηλότερη τιμή ζήτησης (Bid price) σε μία συγκεκριμένη μετοχή ή άλλο χρεόγραφο στην αγορά. Τown clearing Ο όρος χρησιμοποιείται για την αυθημερόν εκκαθάριση των επιταγών. Trade credit Εμπορική πίστωση. Οφειλές μεταξύ επιχειρήσεων που προέρχονται από πωλήσεις με πίστωση. Οι συναλλαγές αυτές καταχωρούνται από τον πωλητή ως εισπρακτέος λογαριασμός και από τον αγοραστή ως πληρωτέος λογαριασμός. Trade confirmation H επιβεβαίωση μιας συναλλαγής, η οποία πραγματοποιείται με έγγραφο παραστατικό ή ηλεκτρονική εγγραφή, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο μετά από το κλείσιμο μιας χρηματοοικονομικής συμφωνίας. Trade date Ημερομηνία στην οποία πραγματοποιείται μια συναλλαγή. Η ημερομηνία διακανονισμού μπορεί να συμπίπτει με την ημερομηνία της συναλλαγής ή να ορισθεί για μια μεταγενέστερη ημερομηνία. Τrade on top of Συναλλαγές όπου οι μοναδιαίες διαφορές (BASIS POINTS) μεταξύ δύο οικονομικών μέσων είναι μικρές ή ανύπρακτες. Trader Ατομο που αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα με στοχό το κέρδος σε μικρό χρονικό διάστημα. Tranche 1. Μέρος ενός ομολογιακού δανείου που διασπάται σε σειρές με διαφορετική ημερομηνία λήξης ή με διαφορετικό συνολικό ποσό ή καμιά φορά, με διαφορετικά νομίσματα. 2. Η περαιτέρω έκδοση μιας μεγάλης παρτίδας ομολόγων μετά την λήξη της πρωτογενούς διάθεσης του ομολογιακού δανείου, με σκοπό να καλυφθεί η υπερβάλουσα ζήτηση στην αγορά. Για μικρές παρτίδες χρησιμοποιείται ο όρος tranchette. Transaction Η συναλλαγή. Κάθε διαδικασία από την αποία δημιουργείται υποχρέωση ή δικαίωμα και έχει αντικείμενο την αγορά, πώληση, δανεισμό, εκμίσθωση ή μεταβίβαση χρηματοοικονομικών στοιχείων. Transaction amount

5 Tο ποσό διακανονισμού σε μία συναλλαγή, το οποίο δεν περιέχει καθόλου έξοδα ή προμήθειες (fees / comission). Transaction exposure risk Ο κίνδυνος που προκύπτει κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, από την διαδικασία (συναλλαγή) μετατροπής ενός ξένου τίτλου σε τοπικό νόμισμα, για ένταξη της απόδοσής του στο χαρτοφυλάκιο. Trans-European Automated Real time Gross settlement Express Transfer - TARGET Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Άμεσης Διαβίβασης Ακαθάριστου Διακανονισμού σε Πραγματικό Χρόνο. Είναι ένα σύστημα διασυνοριακών πληρωμών που στηρίζεται σε ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ των κεντρικών τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συναλλαγές και μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών στο Ενιαίο Νόμισμα, το Ευρώ. Το σύστημα πρόκειται να λειτουργήσει σε ON LINE-REAL TIME μορφή στα πλαίσια της τρίτης φάσης της Οικονομικής Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Transfer Versus/Against Payment - TVP/TAP Μεταφορά χρεογράφων από ένα φορέα διαχείρισης σε άλλο, με την προυπόθεση να προηγηθεί ταμιακός διακανονισμός. Transfer Free - TF Μεταφορά χρεογράφων από ένα φορέα διαχείρισης σε άλλο, χωρίς απαίτηση ταμιακού διακανονισμού. Transfer price 1. H τιμή,το κόστος ή το όφελος που χρεώνεται σε μια αναξάρτητη μονάδα, μέσα σε ένα οργανισμό ή επιχείρηση που λειτουργεί με δομή πολλαπλών κέντρων. Συνήθως η κατανομή αυτή γίνεται με βάση των όγκο των συναλλαγών,την αξία των κεφαλαίων ή των κερδών και με σταθμισμένους συντελεστές. Η θεώρηση αυτή λειτουργεί στις περιπτώσεις που η κάθε μονάδα παρουσιάζεται μέσα στη επιχείρηση σαν ένα ξεχωριστό κέντρο κόστους/κέρδους (cost/profit center). 2. Τιμή μεταβίβασης. Η τιμή που χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση ενός ομίλου για την καταχώρηση της «πώλησης» προϊόντων ή περιουσιακών στοιχείων σε μια άλλη επιχείρηση του ομίλου. Translation exposure risk Ο κίνδυνος που προκύπτει κατά τη διαχείριση χαρτοφυλακίου, από την ανάγκη μετατροπής των αποτελεσμάτων (απόδοση,πορεία) ενός ξένου τίτλου σε τοπικό νόμισμα, προς εξακρίβωση της συνολικής απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Τreasurer Ο θησαυροφύλακας, ο διευθύνων μονάδα επιχείρησης με αντικείμενο τη διαχείριση κεφαλαίων, ο ταμίας. Ανώτατο στέλεχος επιχείρησης ή κρατικού οργανισμού, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες διαχείρισης, φύλαξης, παρακολούθησης και επένδυσης των χρηματοοικονομικών στοιχείων του φορέα. Τreasuries Οι εκδόσεις χρεογράφων του Αμερικανικού δημοσίου. Treasury bills Έντοκα γραμμάτια του δημοσίου των ΗΠΑ. Βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα με εκδότη το δημόσιο (από 15 ημερών έως 1 έτους). Treasury bonds Μακροπρόθεσμα ομόλογα με εκδότη το δημόσιο των ΗΠΑ ( με λήξη 10 ή και περισσότερα έτη). Treasury notes Μεσοπρόθεσμα ομολογιακά δάνεια (απο 1-10 έτη ) με εκδότη το δημόσιο των ΗΠΑ.

6 Treasury stock Ιδιες μετοχές στο χαρτοφυλάκιο. Κοινές μετοχές που επαναγοράστηκαν από την εκδότρια επιχείρηση. Treaty Η συνθήκη. Ο όρος αναφέρεται συχνά για να χαρακτηρίζει την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία περιλαμβάνει την ίδρυτική Συνθήκη της Ρώμης και τις τροποποιήσεις της (Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ). Trend Η τάση. Η γενική κατεύθυνση της αγοράς. Triparty Τριγωνική σχέση. Ο όρος αναφέρεται στην περίπτωση δανεισμού χρεογράφων, όταν ένας τρίτος ανεξάρτητος φορέας από τον δανειστή και τον δανειζόμενο (π.χ. ένα κεντρικό αποθετήριο), αναλαμβάνει τον διακανονισμό, τον έλεγχο και την διαχείριση της δανειστικής πράξης, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τα προς ενέχυρο χρεόγραφα. Σχετικός όρος triparty repo. Triparty repo Συμφωνία επαναγοράς χρεογράφων, η οποία δεν διεξάγεται απευθείας μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών, αλλά μέσω τρίτου. Τον διακανονισμό των χρεογράφων και των πληρωμών, καθώς και την εγγύηση της πράξης, αναλαμβάνει συνήθως ένας τρίτος ανεξάρτητος φορέας από τον δανειστή και τον δανειζόμενο (π.χ. ένα κεντρικό αποθετήριο, ένας εξειδικευμένος οίκος), ο οποίος παρακολουθεί τα προς δανεισμό χρεόγραφα και τους λογαριαμούς εκκαθαρίσεων των πληρωμών. Trust deed Προκειμένου για την έκδοση νέων χρεογράφων, σύμβαση που καθορίζει τις υποχρεώσεις της εκδότριας εταιρίας και διορίζει θεματοφύλακα των συμφερόντων των ομολογιούχων. Συνώνυμο του trust indenture. Trust receipt Απόδειξη παρακαταθήκης. Ενα έγγραφο με το οποίο ανακοινώνεται ότι ο δανειολήπτης κρατά ορισμένα αγαθά σε παρακαταθήκη για λογαριασμό του δανειοδότη. Η χρηματοδότηση με απόδειξη παρακαταθήκης χρησιμοποιείται σε σχέση με τη χρηματοδότηση αποθεμάτων σε αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, αντιπροσωπείες εξοπλισμού κατασκευών, συσκευών και άλλων αντιπροσώπων διαρκών αγαθών μεγάλης αξίας. Trustee 1. Τράπεζα ή άλλος οργανισμός ( κυρίως στην Βρετανική αγορά) που είναι υπεύθυνος για την εκπροσώπηση των ιδιοκτητών κινητών περιουσιακών στοιχείων ή ενός χαρτοφυλακίου χρεογράφων. 2. Θεματοφύλακας. Ο εκπρόσωπος των ομολογιούχων που φροντίζει τα συμφέροντά τους και διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ομολογιούχων και του εκδότη. Κατά κανόνα τα καθήκοντα αυτά ακούνται από ένα ειδικευμένο τμήμα μιας εμπορικής τράπεζας. Treaty of European Union (Traite sur l Union Europeenne) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η επίσημη ονομασία της γνωστής συνθήκης του Μάαστριχτ, η οποία υπογράφτηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Δεκεμβρίου Η συνθήκε προέβλεπε την διαδικασία και τις φάσεις εγκαθίδρυσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και παράλληλη προώθηση της πολιτικής και αμυντικής συνεργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Turnaround Χρεόγραφα που αγοράζουν και πωλούνται με αυθημερόν διακανονισμό. Turnaround time Ο χρόνος που είναι διαθέσιμος, ή απαιτείται, για την πραγματοποίηση μιας αυθημερόν συναλλαγής (TURNAROUND).

7 Turnover Ο κύκλος εργασιών, ο τζίρος. Turnover ratio Δείκτης ή συντελεστής κύκλου εργασιών. Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του κεφαλαίου. Απεικονίζει τη σχέση μεταξύ του όγκου των ετήσιων κερδών, προς το μέσο όρο του επενδυμένου κεφαλαίου ή των τοποθετήσεων κεφαλαίων. Type Η βασική κατηγοριοποίηση ενός συμβολαίου χρηματοοικονομικού δικαιώματος (option contract), είτε σαν συμβόλαιο πώλησης (put) είτε σαν συμβόλαιο αγοράς (call). Type of issuer Ο όρος χρησιμοποιείται στα αποδεικτικά ή τις ανακοινώσεις των ομολογιακών δανείων και χαρακτηρίζει τον τύπο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εκδότη (τράπεζα, εταιρία, διεθνής χρηματοοικονομικός οργανισμός κλπ) Two-factor model Μία έκδοση του μοντέλου τιμολόγησης που είναι γνωστό ως Black's capital asset pricing model, όπου ο δείκτης beta είναι μηδενικός. Two party direct placement market H αγορά άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ δύο μερών. Ο όρος αναφέρεται στην άμεση επικοινωνία και συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή, με ή χωρίς μεσάζοντα, σε αντιδιαστολή με την χρηματιστηριακή αγορα. Two - Way market ή Two - Sided market Αγορά στην οποία υπάρχει τιμή προσφοράς και ζήτησης για ένα οικονομικό μέσο.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ.

Την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα πιστωτικής πολιτικής, χρηματοδοτικής κάλυψης, αξιολόγησης πελατών κλπ. F Face value Ονομαστική αξία. Η αξία που αναγράφεται σε ένα χρεόγραφο και καθορίζεται από τον εκδότη του. Το ποσό που οφείλεται στον κάτοχο χρεογράφου την ημερομηνία λήξης του, χωρίς τους τόκους. Το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΞΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Υποεπιτροπή Underwriters Νοέµβρης 2006 Αναλογία διαθέσιµων κερδών (return on total assets) Ανταλλαγές χρηµατοοικονοµικών µέσων ( swaps) Ανώνυµες µετοχές Ανώνυµη Εταιρία Ανώνυµη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Α1. Χρηµατοδότηση µε έκδοση κοινών µετοχών Α1.1. Ο Ρόλος και η Λειτουργία του Χρηµατιστηρίου στην Οικονοµία Ξεκινά από την Βόρειας Ευρώπη κατά το 16 ο και 17 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (Μέρος 2 ο ) Δρ. Δρ. Αικατερίνη Κόκκινου Αθήνα, 2014 19. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών.

Rally = μία σημαντική άνοδος της ισοτιμίας ενός νομίσματος ή της τιμής μιας μετοχής, χρεογράφου ή εμπορεύματος μετά από μία μείωση της τιμής αυτών. R RAC, Real Application Cluster = διακομιστής cluster σε επίπεδο πραγματικών εφαρμογών. Επιτρέπει σε πολλαπλές συνδέσεις να έχουν πρόσβαση σε μία κοινή βάση δεδομένων ενός συστήματος διακομιστών. Χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΜΗ (Market price): Η αγοραία τιμή είναι το ποσό το οποίο οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν για να αποκτήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.:

Στατιστικά που περιγράφουν το τρέχον χαρτοφυλάκιο του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Για τους μετοχικούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Ο.Σ.Ε.Κ.Α. (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες). Ορίζονται ως οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν σαν μοναδικό σκοπό να επενδύουν συλλογικά, σε κινητές αξίες και σε άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης.

Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. C Cable modem = καλωδιακός διαμορφωτής που επιτρέπει στον χρήστη την πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω μιας καλωδιακής υπηρεσίας τηλεόρασης. CAC (Cotation assistée en continu) 40 index = δείκτης 40 αντιπροσωπευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα 1.1. Χρηματοοικονομικοί Τίτλοι 1.1.1. Μετοχές Μετοχή είναι ένα μερίδιο του κεφαλαίου μιας ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 ης ΓΕΝΙΑΣ: ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 6838 ΣΕΡΕΤΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ 6916 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης

Φοιτήτριες: αρµή Σοφία 3337 Κλήµη Μαγδαλινή 3248. Επιβλέπων Καθηγητής : ηµήτριος Παπαδοµανωλάκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΑ Φοιτήτριες:

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009

Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Στατιστική ανάλυση αποδόσεων αµοιβαίων κεφαλαίων στον ελλαδικό χώρο την περίοδο 2005-2009 ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΤΣΙΛΕΚΑΣ ΑΜ. 437 ΑΝ ΡΕΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΜ. 444 Επιβλέπων Καθηγητής: ρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής:

Ειδικότερα, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο, είναι οι εξής: Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος.

σημαντικό όπως τυχόν προβλήματα σε επί μέρους τομείς δεν παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα διέρχεται μια σημαντική κρίση, τη χειρότερη μετά το μεγάλο κραχ του 1929. Σύμφωνα με τους Kindleberger (1978) και Minsky (1972), οι κρίσεις περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ.

Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. B Baby bond = ένα ομόλογο με ονομαστική αξία μικρότερη των 1.000 δολαρίων ΗΠΑ. Baby boom generation and Y generation = γενιές πολιτών των ΗΠΑ. Baby boom generation είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν από το

Διαβάστε περισσότερα

N NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) Naked position Narrow market

N NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) Naked position Narrow market N NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment) = το ποσοστό ανεργίας που δεν επιταχύνει τον πληθωρισμό (ή κατά τον Μίλτον Φρίντμαν το φυσικό ποσοστό ανεργίας ή η ανεργία ισορροπίας). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΝΟΤΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ssss ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ TOY ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΩΜΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ. 3472 ΛΙΓΓΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds

H Hang Seng Index Hard currency Hardware Hawkish dovish Head and shoulders Headline risk Hedge funds H Hang Seng Index = δείκτης μετοχών του χρηματιστηρίου του Χονγκ Κονγκ. Αποτελείται από μετοχές 33 επιχειρήσεων από τους ακόλουθους τομείς της οικονομίας: α) χρηματοπιστωτικός τομέας β) επιχειρήσεις κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984) ΚΑΙ Δ.Π.Χ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΠ (Ν. 2190/1920 - ΕΓΛΣ ΠΔ 148/1984)

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΖΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2003 ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1.1. Εισαγωγή.8 1.2. Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006

3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 3.20.4.3 Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων ταµειακών ροών περιόδου 01.01-31.03.2006 (ποσά σε χιλ.) Ταµειακές ροές λειτουργικών δραστηριοτήτων 01.01-31.03.2005 01.01-31.03.2006 Καθαρό αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα