ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΑ - ΛΕΞΙΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΑ - ΛΕΞΙΚΑ"

Transcript

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΣΥΝΟΛΑ - ΛΕΞΙΚΑ ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου Σύνολα (Sets) Τα µέλη ενός συνόλου προέρχονται από κάποιο χώρο U αντικειµένων/στοιχείων (π.χ., σύνολα αριθµών, λέξεων, ζευγών αποτελούµενων από έναν αριθµό και µια λέξη, κ.ο.κ.). Αν S είναι ένα σύνολο και x είναι ένα αντικείµενο του χώρου από όπου το S προέρχεται, είτε x S ή x S. Ένα σύνολο δεν περιέχει το ίδιο στοιχείο 2 ή περισσότερες φορές. Ένα πολυσύνολο (multi-sets) µπορεί να περιέχει πολλαπλά στιγµιότυπα του ίδιου στοιχείου. Χρησιµότητα Πολλές εφαρµογές χρησιµοποιούν σύνολα και απαιτούν να είναι δυνατή η απάντηση ερωτήσεων του στυλ «Είναι το στοιχείο x S»; Παραδείγµατα Υπάρχει αυτός ο εργαζόµενος στη βάση δεδοµένων των εργαζοµένων; Υπάρχει αυτό το τηλέφωνο στον ηλεκτρονικό τηλεφωνικό κατάλογο; Υπάρχει αυτή η κράτηση στη βάση δεδοµένων µιας αεροπορικής ή ακτοπλοϊκής εταιρείας; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2

2 Λειτουργίες Συνόλων MakeEmptySet(): Επιστρέφει το κενό σύνολο. IsEmptySet(S): Επιστρέφει true αν S είναι το κενό σύνολο και false διαφορετικά. Isert(x,S): Προσθέτει το στοιχείο x στο σύνολο S ή δεν πραγµατοποιεί καµία ενέργεια αν x S. Delete(x,S): ιαγράφει το στοιχείο x από το S ή δεν πραγµατοποιεί καµία ενέργεια αν x S. Member(x,S): επιστρέφει true αν το x είναι µέλος του συνόλου S και false διαφορετικά. Size(S): Επιστρέφει S, δηλαδή το πλήθος των στοιχείων του S. Uio(S,T): επιστρέφει S T, δηλαδή το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία εκείνα που είναι µέλη είτε του S ή του Τ. Itersectio(S,T): επιστρέφει S T, δηλαδή το σύνολο που αποτελείται από τα στοιχεία εκείνα που είναι µέλη και του S και του Τ. Differece(S,T): Επιστρέφει S \ T, δηλαδή το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν στο S αλλά δεν ανήκουν στο Τ. Equal(S,T): Επιστρέφει true αν S = T και false διαφορετικά. Iterate(S,F): Εφαρµόζει τη λειτουργία F σε κάθε στοιχείο του S. Για χώρους στοιχείων στους οποίους ορίζεται η ιδιότητα της γραµµικής διάταξης: Mi(S) (Μax(S)): επιστρέφει το µικρότερο (µεγαλύτερο) στοιχείο του S. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 3 Σύνολα Λεξικά Θεωρούµε ότι κάθε στοιχείο του συνόλου είναι ένα ζεύγος <K,I> όπου Κ είναι το κλειδί που χαρακτηρίζει µοναδικά στοιχείου, και Ι είναι πληροφορίες (δεδοµένα, data) τύπου Type που συνοδεύουν το στοιχείο µε κλειδί Κ. Θα επικεντρωθούµε στην υλοποίηση του αφηρηµένου τύπου δεδοµένων που υποστηρίζει κύρια τις παρακάτω λειτουργίες σε σύνολα: MakeEmptySet() IsEmptySet() Isert(K,I,S) Delete(K,S) LookUp(K,S): εδοµένου ενός κλειδιού Κ, επιστρέφει τα δεδοµένα Ι, τέτοια ώστε <Κ,Ι> S. Αν δεν υπάρχει στοιχείο µε κλειδί Κ στο S, επιστρέφει ill. Λεξικά Ο αφηρηµένος τύπος δεδοµένων που υποστηρίζει µόνο τις παραπάνω λειτουργίες (MakeEmptySet, IsEmptySet, Isert, Delete, και LookUp) λέγεται λεξικό. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 4 2

3 Υλοποίηση Λεξικών µε Λίστες Αποθήκευση των στοιχείων του συνόλου σε µια (µη-ταξινοµηµένη) λίστα: Στατική λίστα (χρήση πίνακα) Συνδεδεµένη Λίστα (απλά ή διπλά συνδεδεµένη). Τα στοιχεία βρίσκονται στη λίστα διατεταγµένα βάσει της σειράς εισαγωγής τους. Υλοποίηση Λειτουργιών Συνδεδεµένη Λίστα Χρονική Πολυπλοκότητα LookUp(): Θ() Στη χειρότερη περίπτωση το στοιχείο είναι το τελευταίο στη λίστα! Χρονική Πολυπλοκότητα Isert(): Θ() Θα πρέπει να προηγηθεί αναζήτηση και αν το στοιχείο υπάρχει να µην εισαχθεί ξανά στη λίστα. Χρονική Πολυπλοκότητα Delete(): Θ() Αναζήτηση του στοιχείου και διαγραφή του -> Η αναζήτηση κοστίζει Ο(). Στατική Λίστα Το µέγιστο πλήθος στοιχείων του συνόλου πρέπει να είναι γνωστό εξ αρχής. Ποια είναι η χρονική πολυπλοκότητα των LookUp, Isert, Delete; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 5 Υλοποίηση Λεξικών µε Λίστες - Αναµενόµενο Κόστος Υποθέτουµε πως η πιθανότητα p η LookUp() να ψάχνει για το -οστό στοιχείο είναι η ίδια για κάθε,. Έτσι, αν έχουµε στοιχεία, η πιθανότητα είναι /. Έστω ότι c είναι το κόστος που πληρώνουµε για να βρούµε το -οστό στοιχείο c =. Το αναµενόµενο κόστος είναι το άθροισµα των (c *p ) για κάθε : Αναµενόµενο Κόστος = */+2*/+ +*/ = (+2+ +)/ = (+)/(2) = (+)/2 = Θ(). ιαφορετικές Πιθανότητες για διαφορετικά κλειδιά Κ,..., Κ : τα κλειδιά στο σύνολο σε φθίνουσα διάταξη ως προς τη συχνότητα µε την οποία αναζητούνται µέσω της LookUp(). p p 2... p : πιθανότητα µια LookUp() να ψάχνει για τα Κ, Κ 2,..., Κ, αντίστοιχα. Ο αναµενόµενος χρόνος αναζήτησης ελαχιστοποιείται όταν τα στοιχεία έχουν τη διάταξη Κ, Κ 2,..., Κ στη λίστα: Γιατί αυτό είναι βέλτιστο; C opt = k= k p k ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 6 3

4 Αναµενόµενο Κόστος Ας υποθέσουµε, για να καταλήξουµε σε άτοπο, ότι η διάταξη των κλειδιών που οδηγεί στο ελάχιστο αναµενόµενο πλήθος συγκρίσεων είναι Km, Km 2,, Km, όπου η ακολουθία m,, m, αποτελεί µετάθεση της,, και ότι pm i < pm για κάποιo i <. Το κόστος C τότε είναι: C = ( k= k i k k p ) + ip + p k mi m Τότε, ανταλλάσσοντας τις θέσεις των Km i και Km στην ακολουθία θα προέκυπτε µια άλλη ακολουθία, της οποίας το κόστος C θα ήταν: C = ( k= k i k k m mi Έχουµε C C = ipm i + pm ipm pm i = (-i)(pm -pm i ) > 0 k p ) + ip + p Άρα, η διάταξη Km, Km 2,, Km δεν οδηγεί στο ελάχιστο αναµενόµενο πλήθος συγκρίσεων, το οποίο αντιτίθεται στην υπόθεση. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 7 Ευριστικά Η πραγµατική κατανοµή πιθανότητας συνήθως δεν είναι γνωστή. Το λεξικό µπορεί να αλλάζει µέγεθος κατά τη χρήση του. Η µελέτη πιθανοτικών µοντέλων κάποιες φορές απέχει αρκετά από το τι γίνεται στην πράξη! Ευριστικό Move-To-Frot (Ευριστικό «Μετακίνησης στην Αρχή») «Μετά από κάθε επιτυχηµένη αναζήτηση, το στοιχείο που βρέθηκε µετακινείται στην αρχή της λίστας.» Χρονική Πολυπλοκότητα; (α) Συνδεδεµένη Λίστα; (β) Στατική Λίστα; Ευριστικό «Αλληλοµετάθεσης» (Traspose) «Μετά από κάθε επιτυχηµένη αναζήτηση, το στοιχείο που βρέθηκε µετακινείται µια θέση προς την αρχή της λίστας (δηλαδή ανταλλάσσεται µε το προηγούµενό του στη λίστα)». Σύγκριση µεταξύ Ευριστικών Το ευριστικό Traspose αποδεικνύεται ότι έχει καλύτερο αναµενόµενο κόστος από το MoveToFrot. Ωστόσο, το Traspose σταθεροποιείται σε µια σταθερή καλή κατάσταση πιο αργά από το MoveToFrot. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 8 4

5 Ευριστικό «Μετακίνησης στην Αρχή» - Αναµενόµενο Κόστος Ας υποθέσουµε ότι η διαδικασία αναζήτησης κλειδιών έχει πραγµατοποιηθεί για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε όλα τα κλειδιά να έχουν αναζητηθεί αρκετές φορές και η λίστα να βρίσκεται σε κάποιου είδους «σταθερή» κατάσταση. p(i,): πιθανότητα ότι το κλειδί K i προηγείται του K στη λίστα Ποια είναι η τιµή της p(i,) συναρτήσει των p i και p ; Προκειµένου το K i να βρίσκεται πριν από το K στη λίστα θα πρέπει η τελευταία LookUp(K i,s) να έχει συµβεί πιο πρόσφατα από την τελευταία LookUp(K,S). Αν επικεντρωθούµε στην τελευταία LookUp που πραγµατοποιείται για κάποιο από τα κλειδιά K i και K και αγνοήσουµε τις υπόλοιπες, τότε p(i,) είναι η πιθανότητα, από τα δύο αυτά δυνατά ενδεχόµενα, η LookUp να αναζητά το K i. Άρα, p(i,) = p i / (p i +p ). ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 9 Ευριστικό «Μετακίνησης στην Αρχή» - Αναµενόµενο Κόστος Το αναµενόµενο πλήθος κλειδιών που προηγούνται του K στη λίστα είναι εποµένως p( i, ). i Άρα, το αναµενόµενο πλήθος συγκρίσεων για να βρεθεί το κλειδί K είναι + p( i, ). i Καταλήγουµε πως το αναµενόµενο πλήθος συγκρίσεων που απαιτούνται για την εύρεση ενός κλειδιού είναι: C MTF = p ( + p( i, )) = p + p p( i, ) = + p p( i, ) = i = = i i p p p p = + i = + 2 i i pi + p i< pi+ p p i p pi pi σ = = p p ( ), sice, i, p + p p + p p + p Πως συγκρίνεται το C MFT µε το C OPT ; i< i = i< i = i = C, sice p =. OPT = Το αναµενόµενο κόστος του MoveToFrot είναι το πολύ 2 φορές χειρότερο από εκείνο του βέλτιστου αλγόριθµου! Άρα, C MFT /C OPT (+2σ)/(+σ) = (2+2σ -)/(+σ) = 2(+σ)/(+σ) /(+σ) = 2 /(+σ) < 2. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 0 5

6 Ταξινοµηµένες Στατικές Λίστες Χρήση πίνακα για αποθήκευση των στοιχείων του συνόλου. Κάθε στοιχείο του πίνακα είναι ένα struct µε πεδία Key και data. Τα στοιχεία του πίνακα είναι ταξινοµηµένα βάσει του κλειδιού τους. Χρήση δυαδικής αναζήτησης για την υλοποίηση της LookUp(). BiarySearch Type BiarySearchLookUp(key K, table T[0..-]) /* Retur iformatio stored with key K i T, or ill if K is ot i T */ left = 0; right = -; repeat forever if (right < left) the retur ill; else middle = (left+right)/2 ; if (K == T[middle]->Key) the retur T(middle]->data; else if (K < T[middle]->Key) the right = middle-; else left = middle+; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου υνατές Εκτελέσεις BiarySearchLookUp Κυκλικοί κόµβοι: εσωτερικοί Τετραγωνισµένοι κόµβοι: εξωτερικοί Το δένδρο περιγράφει όλες τις δυνατές εκτελέσεις της ΒiarySearch() σε ένα πίνακα 0 στοιχείων. Θεώρηµα Ο αλγόριθµος δυαδικής αναζήτησης εκτελεί O(log) συγκρίσεις για κάθε αναζήτηση στοιχείου σε πίνακα µε στοιχεία. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2 6

7 Ταξινοµηµένα υαδικά ένδρα ( ένδρα υαδικής Αναζήτησης) Είναι δυαδικά δένδρα στα κλειδιά των οποίων είναι ορισµένη µια γραµµική διάταξη. Για κάθε κόµβο η τιµή του κλειδιού του είναι µεγαλύτερη από όλες τις τιµές των κόµβων του αριστερού υποδένδρου του και µικρότερη από όλες τις τιµές των κόµβων του δεξιού υποδένδρου του. Κάθε κόµβος είναι ένα struct µε πεδία key, data, LC, RC. Το µέγιστο ύψος δυαδικού δένδρου µε κόµβους είναι -. Γιατί; Το ελάχιστο ύψος δυαδικού δένδρου µε κόµβους είναι log. Γιατί; Ποια η σχέση των ταξινοµηµένων δυαδικών δένδρων και της ενδοδιατεταγµένης διάσχισης? ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 3 Ταξινοµηµένα ένδρα Αναδροµική Έκδοση fuctio BiarySearchTreeLookUp( key K, poiter R):Type /* Εύρεση του κλειδιού Κ στο δένδρο µε ρίζα P και επιστροφή του πεδίου data ή ill αν το κλειδί δεν υπάρχει στο δένδρο */ if (R == NULL) retur ill; else if (K == R->key) retur R->data; else if (K < R->key) retur(biarytreelookup(k, R->LC)); else retur(biarytreelookup(k, R->RC)); Χρονική πολυπλοκότητα; Μη-Αναδροµική Έκδοση fuctio BiarySearchTreeLookUp ( key K, poiter R):Type /* Εύρεση του κλειδιού Κ στο δένδρο µε ρίζα P και επιστροφή του πεδίου data ή ill αν το κλειδί δεν υπάρχει στο δένδρο */ while (P!= NULL && K!= P->key) { if (K < P->key) P = P->LC; else P = P->RC; if (P!= NULL) retur(p->data); else retur ill; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 4 7

8 Ταξινοµηµένα ένδρα µε Κόµβο Φρουρό G Ποια η χρησιµότητα του κόµβου φρουρού; fuctio BiarySearchTreeLookUp( key K, poiter R):Type while (P!= NULL && K!= P->key) { if (K < P->key) P = P->LC; else P = P->RC; if (P!= NULL) retur(p->data); else retur ill; fuctio BiarySearchTreeGuardLookUp( key K, poiter R):Type G->Key = K; while (K!= P->Key) { if (K < P->key) P = P->LC; else P = P->RC; if (P!= G) retur(p->data); else retur ill; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 5 Ταξινοµηµένα ένδρα - Ελάχιστο και Μέγιστο Στοιχείο fuctio BiarySearchTreeMiimum( poiter R): ifo /* o R είναι δείκτης στη ρίζα του δένδρου */ poiter P; if (P == NULL) retur error; while (P->LC!= NULL) P = P->LC; retur(p->data); Στοιχείο µε αµέσως µεγαλύτερο και αµέσως µικρότερο κλειδί από το κλειδί ενός κόµβου v Το πρόβληµα είναι ίδιο µε την εύρεση του επόµενου και προηγούµενου κόµβου του v στην ενδοδιατεταγµένη διάσχιση του δένδρου. fuctio BiarySearchTreeMaximum( poiter R): ifo /* o R είναι δείκτης στη ρίζα του δένδρου */ poiter P; if (P == NULL) retur error; while (P->RC!= NULL) P = P->RC; retur(p->data); q 2 q Πως θα βρούµε τον επόµενο του κόµβου στον οποίο δείχνει ο q, στην ενδοδιατεταγµένη διάσχιση; Πως θα βρούµε τον επόµενο του κόµβου στον οποίο δείχνει ο q 2, στην ενδοδιατεταγµένη διάσχιση; Πολυπλοκότητα; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 6 8

9 Ταξινοµηµένα ένδρα - Εισαγωγή fuctio BiarySearchTreeIsert(key K, Type I, poiter R): poiter /* ο R είναι δείκτης στη ρίζα του δένδρου */ poiter P, Q, Prev = NULL; while (P!= NULL) { if (P->Key == K) { P->data = I; retur R; Prev = P; if (K < P->Key) P = P->LC; else P = P->RC; /* ηµιουργία & προσθήκη νέου κόµβου */ Q = NewCell(Node); Q->Key = K; Q->data = I; Q->LC = Q->RC = NULL; if (Prev == NULL) retur Q; else if (K < Prev->Key) Prev->LC = Q; else Prev->RC = Q; retur R; 5 ill 6 Q Αναζήτηση κόµβου µε κλειδί ίσο µε K. Αν τέτοιος κόµβος δεν βρεθεί, ο δείκτης prev, µετά το πέρας της ανακύκλωσης, θα δείχνει στον κόµβο γονέα του προς εισαγωγή κόµβου! Παράδειγµα Εισαγωγή κόµβου µε κλειδί 6 ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 7 P ill prev Ταξινοµηµένα ένδρα - ιαγραφή Όταν ένας κόµβος διαγράφεται, η ενδοδιατεταγµένη διάσχιση των υπόλοιπων κόµβων πρέπει να διασχίζει τους κόµβους σύµφωνα µε τη διάταξη που είχαν πριν τη διαγραφή. Περιπτώσεις ) Ο προς διαγραφή κόµβος είναι φύλλο. ιαγράφουµε τον κόµβο χωρίς να εκτελέσουµε κάποια επιπρόσθετη ενέργεια. 2) Ο προς διαγραφή κόµβος είναι εσωτερικός αλλά έχει µόνο ένα παιδί. Αντικαθιστούµε τον κόµβο µε το µοναδικό παιδί του. 3) Ο προς διαγραφή κόµβος είναι εσωτερικός µε δύο παιδιά. Αντικαθιστούµε τον κόµβο µε τον επόµενο ή τον προηγούµενό του στην ενδο-διατεταγµένη διάσχιση. Αυτός είναι κόµβος µε το πολύ ένα παιδί. Γιατί; α. β. γ. δ. a. Αρχικό ένδρο, β. ιαγραφή Ν από αρχικό δένδρο, γ. ιαγραφή Μ από αρχικό δένδρο, δ. ιαγραφή F από αρχικό δένδρο ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 8 9

10 Ταξινοµηµένα ένδρα - ιαγραφή Υποθέτουµε πως το δένδρο είναι διπλά συνδεδεµένο, δηλαδή κάθε κόµβος έχει ένα δείκτη p που δείχνει στο γονικό κόµβο. poiter BiaryTreeDelete(poiter R, Key K) { /* Ο R είναι η διεύθυνση ενός δείκτη στη ρίζα του δένδρου */ /* Το Κ είναι το κλειδί του προς διαγραφή κόµβου */ if (z->lc == NULL z->rc == NULL) y = z; else y = TreeSuccessor(z); y x=null y x if (y->lc!= NULL) x = y->lc; else x = y->rc; if (x!= NULL) x->p = y->p; if (y->p == NULL) retur x; // διαγραφή ρίζας else if (y == y->p->lc) y->p->lc = x; else y->p->rc = x; x x if (y!= z) z->key = y->key; if y has other fields copy them two; retur R; ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 9 y x z Ταξινοµηµένα ένδρα Θεώρηµα Η χρονική πολυπλοκότητα των λειτουργιών Isert(), Delete() και LookUp() σε ταξινοµηµένα δυαδικά δένδρα είναι O(h), όπου h το ύψος του δένδρου. Ποιο πρόβληµα µπορεί να προκύψει µε συνεχή αντικατάσταση του κόµβου µε τον επόµενό του στην ενδο-διατεταγµένη διάσχιση? Στατικά Ταξινοµηµένα υαδικά ένδρα Υπάρχουν κλειδιά που αναζητούνται πιο συχνά και άλλα που αναζητούνται πιο σπάνια. Σε µια λίστα, κλειδιά που αναζητούνται συχνά κρατούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχή της λίστας. Ποιο είναι το ανάλογο του ευριστικού Μετακίνησης στην Αρχή» σε ένα ταξινοµηµένο δυαδικό δένδρο? Κάθε φορά που αναζητείται ένα κλειδί µεταφέρεται στη ρίζα. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε να µην καταστρέφεται η ιδιότητα ταξινόµησης του δένδρου. ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 20 0

ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2

ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 2 ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΞΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΗΥ24 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Ισοζυγισµένα ένδρα Χρονική Πολυπλοκότητα αναζήτησης σε δοµές που έχουν ήδη διδάχθει: Στατική Μη-Ταξινοµηµένη Λίστα -> Ο(n), όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΥΝΑΜΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΙΣΟΖΥΓΙΣΜΕΝΑ ΕΝ ΡΑ ενδρικές οµές για Υλοποίηση υναµικών Λεξικών υναµικά λεξικά λειτουργίες LookUp( ), Insert( ) και Delete( ) Αναζητούµε δένδρα για την αποτελεσµατική υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας)

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ (Σηµειώσεις Θεωρίας) Ευάγγελος Γ. Ούτσιος Σέρρες 2004 2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Δέντρα Αναζήτησης. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Δέντρα Αναζήτησης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Το πρόβλημα Αναζήτηση Θέλουμε να διατηρήσουμε αντικείμενα με κλειδιά και να μπορούμε εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα)

Ενότητα 10 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ενότητα 10 Γράφοι (ή γραφήµατα) ΗΥ240 - Παναγιώτα Φατούρου 1 Γράφοι (ή Γραφήµατα) Ένας γράφος αποτελείται από ένα σύνολο από σηµεία (που λέγονται κόµβοι) και ένα σύνολο από γραµµές (που λέγονται ακµές)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ - ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΙΩΞΗΣ ΙΑΦΥΓΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΓΡΑΦΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1

Κεφάλαιο 14. οµές Ευρετηρίων για Αρχεία. ιαφάνεια 14-1 ιαφάνεια 14-1 Κεφάλαιο 14 οµές Ευρετηρίων για Αρχεία Copyright 2007 Ramez Elmasri and Shamkant B. NavatheΕλληνικήΈκδοση, ιαβλος, Επιµέλεια Μ.Χατζόπουλος 1 Θα µιλήσουµε για Τύποι Ταξινοµηµένων Ευρετηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND) ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ( ΟΜΕΣ UNION-FIND) Ένωση Ξένων Συνόλων (Disjoint Sets with Union) S 1,, S k : ξένα υποσύνολα ενός συνόλου U δηλ., S i S j =, αν i j, και S 1 S k = U. Λειτουργίες που θέλουµε

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές

Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Διάλεξη 07: Λίστες Ι Υλοποίηση & Εφαρμογές Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Ευθύγραμμες Απλά Συνδεδεμένες Λίστες (εισαγωγή, εύρεση, διαγραφή) Ευθύγραμμες Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access

Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Κεφάλαιο 7 Εισαγωγή στη Microsoft Access Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει µια συνοπτική εισαγωγή στην Microsoft Access 2000, που είναι και το σχεσιακό σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων µε το οποίο θα ασχοληθούµε.

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος

Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 4 Νοεµβρίου 2011 ΗΥ240: οµές εδοµένων Χειµερινό Εξάµηνο Ακαδηµαϊκό Έτος 2011-12 ιδάσκουσα: Παναγιώτα Φατούρου Προγραµµατιστική Εργασία 1 ο Μέρος Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Σταύρος Κωτσάκης, Ταταράκη Αλεξάνδρα Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-460 Συστήµατα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων ηµήτρης Πλεξουσάκης Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Μοντέλο Βασικοί Αλγόριθµοι Γράφων Κατανεµηµένα Συστήµατα Ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι µια συλλογή από αυτόνοµες διεργασίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους. Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων

Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων Νικόλαος Γλυνός Επίκ. Καθηγητής Τµήµα Μαθηµατικών Γεωργίου Β. Χάρης Μελισσόβας Β. Σπύρος Παπαδόπουλος Σ. ηµήτρης Μέθοδοι Εκπαίδευσης και Μοντέλα Τεχνητών Νευρωνικών ικτύων Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Λεξικό, Union Find. ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης. Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Λεξικό, Union Find ιδάσκοντες: Σ. Ζάχος,. Φωτάκης Επιμέλεια διαφανειών:. Φωτάκης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιαχείριση ιαμερίσεων Συνόλου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου

O Χρόνος Εκτέλεσης. προγραμμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Τα θέματα αυτού του κεφαλαίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 O Χρόνος Εκτέλεσης Προγραμμάτων Στο Κεφάλαιο 2 είδαμε δύο ριζικά διαφορετικούς αλγόριθμους ταξινόμησης: τον αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή και τον αλγόριθμο ταξινόμησης με συγχώνευση. Υπάρχουν,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Οργάνωση εδομένων Κεφάλαιο 11ο ομές εδομένων 1 ομή εδομένων Μια δομή δεδομένων (data structure) χρησιμοποιεί μια συλλογή από σχετικές μεταξύ τους μεταβλητές, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

9 Τριγωνισμοί Delaunay

9 Τριγωνισμοί Delaunay 9 Τριγωνισμοί Delaunay Παρεμβολή καθ ύψος Ότανσεπροηγούμενακεϕάλαιααναϕερθήκαμεσεχάρτεςενόςτμήματοςτης επιϕάνειας της Γης, υποθέσαμε σιωπηρά ότι δεν υπάρχουν υψομετρικές διαϕορές. Η παραδοχή αυτή πιθανόν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Πτυχιακή εργασία του ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ Εισηγητής : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α ΑΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή

Γενετικοί Αλγόριθμοι. Εισαγωγή Τεχνητή Νοημοσύνη 08 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms) Εισαγωγή Σε αρκετές περιπτώσεις το μέγεθος ενός προβλήματος καθιστά απαγορευτική τη χρήση κλασικών μεθόδων αναζήτησης για την επίλυσή του.

Διαβάστε περισσότερα

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube

Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής Παράλληλοι Αλγόριθμοι Fast Algorithms for Bit-Serial Routing on a Hypercube Επιμέλεια: Ιωάννης Δουράτσος Κυριάκος Ισπόγλου Ιωάννα Τζανέτου Επίβλεψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα