Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Κατόπιν αποφάσεως του ιοικητικού συµβουλίου που πάρθηκε στην από 23 Μαϊου 2015 συνεδρίαση του και σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό, καλούνται οι µέτοχοι της εταιρίας «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της στο 6 ο χιλ.τρικάλων- Καλαµπάκας, την 30 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης : 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της 31/12/2014 µετά των επ αυτού εκθέσεων του ιοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση. 3.Έγκριση πράξεων του ιοικητικού συµβουλίου και διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετόχων για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στην Γενική συνέλευση, πρέπει κατά τον νόµο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε µια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής συνέλευσης. Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΣ Τρίκαλα 23/5/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤHΣ: «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: ###### ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι µέτοχοι, Σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 του Κ.Ν 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π..409/1986, υποβάλλουµε συνηµµένα στη Γενική συνέλευση τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για την τρίτη εταιρική χρήση(1 Ιανουαρίου εκεµβρίου 2014) µε τις παρατηρήσεις µας πάνω σε αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 1.Εξέλιξη των εργασιών της εταιρίας: Ο κύκλος εργασιών της κλεισµένης χρήσεως ανήλθε σε ,93. Την κλεισµένη τρίτη χρήση η εταιρία παρουσίασε κέρδη ,93. 2.Οικονοµική θέση της εταιρίας: Η πραγµατική οικονοµική θέση της εταιρίας είναι αυτή που εµφανίζεται στον Ισολογισµό. 3.Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας: Με την επισήµανση ότι η πορεία της εταιρίας δεν είναι άσχετη από την γενικότερη πορεία της Ελληνικής οικονοµίας, πιστεύουµε ότι καταφέραµε να αναστρέψουµε την αρνητική(ζηµιογόνα τις προηγ. χρήσεις) πορεία της εταιρίας και αυτή επανήλθε για δεύτερη συνεχόµενη χρήση στην κερδοφορία. Αυτή την αισιοδοξία τη βασίζουµε στο γεγονός ότι η εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις και η γενική οικονοµική της εικόνα, όπως αυτή περιγράφεται στον Ισολογισµό της, είναι θετική. 4.Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα: 5. ιαθέσιµο συνάλλαγµα: εν υπάρχει. 6.Ακίνητα της εταιρίας: 7.Σηµαντικές ζηµίες της εταιρίας: εν υπάρχουν έκτατες ζηµίες στην κλεισµένη χρήση. 8.Αλλα σηµαντικά γεγονότα: Από την λήξη της κλεισµένης χρήσεως µέχρι την ηµέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης, δεν συνέβησαν σηµαντικά γεγονότα που θα έπρεπε να αναφερθούν εδώ.

3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Τα µικτά κέρδη έφθασαν σε ,24, µετά δε την αφαίρεση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας, των εξόδων λειτουργίας διαθέσεως, των χρηµατοοικονοµικών εξόδων και των αποσβέσεων προέκυψαν κέρδη ,93. Με τα παραπάνω σας παρακαλούµε: 1.Να εγκρίνετε τον Ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως της 31 ης εκεµβρίου Να απαλλάξετε εµάς και τους ελεγκτές της εταιρίας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της κλεισµένης χρήσεως σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό. Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΣ Τρίκαλα 23/5/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακολουθεί το πρακτικό.σ. µε την απόφαση για σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ.Σ. ME ΑΡΙΘΜO 74/ ΤΗΣ «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Στα Τρίκαλα σήµερα στις 23/5/2015 ηµέρα Σάββατο και ώρα 14:30, συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας στο 6 ο χιλ.τρικάλων-καλαµπάκας, µετά από πρόσκληση του Προέδρου κ. Κων/νου Μίχου, το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέµα: 1. Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Σ αυτήν παραβρέθηκαν όλα τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι: 1. Κων/νος Μίχος του Γεωργίου, Πρόεδρος, 2. Άγγελος Καπερώνης του Νικολάου, /νων Σύµβουλος, 3. Γεώργιος Μίχος του Κων/νου,Αντιπρόεδρος, 4. Γλυκερία Καπερώνη του Άγγελου, µέλος και 5. Ευαγγελία Τσαρµακλιώτη του Παναγιώτη µέλος. Υπαρχούσης σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της νοµίµου απαρτίας, αφού παρευρίσκονται και τα πέντε µέλη, το ιοικητικό Συµβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου αναφέρει ότι σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρίας, το ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να συγκαλέσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων έως τις 30/6/2015 και προτείνει η Γενική Συνέλευση να συγκληθεί στις 30 Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα στα γραφεία της εταιρίας στο 6 ο χιλ. της οδού Τρικάλων-Καλαµπάκας µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισµού της 31/12/2014 µετά των επ αυτού εκθέσεων του ιοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των µελών του.σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση. 3.Έγκριση πράξεων του ιοικητικού συµβουλίου και διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. µέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των µετοχών για να έχουν δικαίωµα παραστάσεως στην Γενική συνέλευση, πρέπει κατά τον νόµο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων ή σε µια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα συνεδριάσεως της Γενικής συνέλευσης. Στη συνέχεια το.σ. αποφάσισε η πρόσκληση των µετόχων για την Γενική Συνέλευση να γίνει µε ατοµική πρόσκληση µε συστηµένη επιστολή και µε ανάρτηση αυτής στα γραφεία της εταιρίας. Επίσης το ιοικητικό Συµβούλιο, αφού κάλεσε τον λογιστή της εταιρίας κ. Τσιάµη Αθανάσιο και άκουσε τις εξηγήσεις του για τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, τις εγκρίνει οµόφωνα και αποφασίζει να

4 υπογραφούν αυτές απ τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Μίχο, τον /ντα Σύµβουλο κ. Άγγελο Καπερώνη και τον λογιστή της εταιρίας κ. Τσιάµη Αθανάσιο. Κατόπιν αυτών το.σ. αποφασίζει οµόφωνα να κάνει δεκτή την πρόταση του Προέδρου και η σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης να γίνει στα γραφεία της εταιρίας στο 6 ο χιλ. της οδού Τρικάλων- Καλαµπάκας, την 30η Ιουνίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα Τρίκαλα 23/5/2015 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ακριβές αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΙΧΟΣ

5 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ###### Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. (α) Αρθρο 42 α παρ. 3 Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εµφάνιση, µε απόλυτη σαφήνεια, της πραγµατικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου αυτού: εν έγινε. (β) Αρθρο 42β παρ. 1 Παρέκκλιση απ την αρχή του αµετάβλητου της δοµής και µορφής εµφανίσεως του Ισολογισµού και του λογαριασµού Αποτελέσµατα χρήσεως. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (γ) Αρθρο 42β παρ.2 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογ/µό στοιχείου, σχετιζόµενου µε περισσότερους υποχρεωτικούς λογ/µούς: εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (δ) Αρθρο 42β παρ. 3 Προσαρµογή και δοµή στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση όταν η ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί : εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Αρθρο 42β παρ. 4 Συµπτύξεις λογαριασµών του Ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς, για τις οποίες (συµπτύξεις) συντρέχουν οι προυποθέσεις της διατάξεως αυτής: εν έγιναν. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. Αποτίµηση περιουσιακών στοιχείων. (α) Αρθρο 43α παρ. 1 Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιµήσεις τους: 1.Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην αξία της τιµής κτήσεως, η οποία είναι προσαυξηµένη µε την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και µειωµένη µε τις προβλεπόµενες από τον νόµο αποσβέσεις. 2.Τα από αγορά προερχόµενα αποθέµατα (εµπορεύµατα) αποτιµήθηκαν στην κατ είδους χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεως και της κατά το τέλος της χρήσεως τρέχουσας τιµής αγοράς τους. 3. εν συνέτρεξε περίπτωση σχηµατισµού προβλέψεων υποτιµήσεως.

6 2 (β) Αρθρο 42α παρ. 1 Βάσεις µετατροπής σε EURO περιουσιακών στοιχείων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα και λογιστικός χειρισµός συναλλαγµατικών διαφορών: εν έγινε. (γ) Αρθρο 43 παρ. 2 Παρέκκλιση απ τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. Εφαρµογή ειδικών µεθόδων αποτιµήσεως: εν έγινε. (δ) Άρθρο 43 παρ. 9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενόµενης µέσα στην χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των παγίων περιουσιάκων στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογ/µού ιαφορές αναπροσαρµογής. εν έγινε αναπροσαρµογή. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως. (α) Αρθρο 42ε παρ. 8 Μεταβολές παγίων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) : Ως συννηµένος πίνακας Ι. (β) Αρθρο 43 παρ. 5δ Ανάλυση προσθέτων αποσβέσεων : εν έγιναν. (γ) Αρθρο 43 παρ. 5ε Προβλέψεις για την υποτίµηση ενσώµατων παγίων περιουσιακών στοιχείων: εν έγιναν. (δ) Αρθρο 43 παρ. 3ε Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς απόσβεσης) που αφορούν την χρήση. Το κονδύλιο που εµφανίζεται στον Ισολογισµό στον λογ/µό Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, αφορά τις δαπάνες για τη διαµόρφωση του καταστήµατος της εταιρίας για την έκθεση των εµπορευµάτων. (ε) Αρθρο 43 παρ. 3γ Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συν/κών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωµή (δόσεων) και την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για κτίσεις παγίων στοιχείων: εν υπάρχουν τέτοια ποσά. (στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδάφια α & β

7 Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως, Παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας και Υπεραξία επιχειρήσεως ( Goodwill) : εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. Συµµετοχές. (α) Άρθρο 43α παρ. 1β Συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων σε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%: (β) Άρθρο 43α παρ. 1ιε Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας: εν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. Μετοχικό κεφάλαιο. (α) Αρθρο 43α παρ. 1δ Κατηγορίες µετοχών στις οποίες διαιρείται το µετοχικό κεφάλαιο : Κοινές ονοµαστικές µετοχές: Αριθµός : Ονοµαστική αξία : 100,00 Συνολική αξία : ,00 (β) Αρθρο 43 παρ. 1γ. Εκδοθείσες µετοχές µέσα στην χρήση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου: εν εκδόθηκαν. (γ) Αρθρο 42ε παρ.10 Εκδοθέντες τίτλοι: εν εκδόθηκαν. (δ) Αρθρο 43α παρ. 1στ Απόκτηση ιδίων µετοχών µέσα στην παρούσα χρήση : εν αποκτήθηκαν. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6. Απασχολούµενο προσωπικό. (α) Αρθρο 43α παρ.1-8 Η εταιρία απασχόλησε µέσα στη χρήση 8 υπαλλήλους.

8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7. 4 Προβλέψεις και υποχρεώσεις. (α) Αρθρο 42ε παρ. 14δ Ανάλυση του λογαριασµού Λοιπές προβλέψεις : (β) Αρθρο 43α παρ.1στ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από πέντε έτη. Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8 Μεταβατικοί λογαριασµοί. (α) Αρθρο 42ε παρ.12 Ανάλυση των κονδυλίων των µεταβατικών λογ/µών Eσοδα χρήσεως εισπρακτέα και Εξοδα χρήσεως δουλευµένα : Το ποσό στο λογ/µό «Μεταβατικοί λογ/µοί παθητικού» αφορά Εξοδα χρήσεως δουλευµένα και συγκεκριµένα έξοδα ηλεκτρικού, τηλεπικοινωνιών, ύδρευσης και ενοικίων. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9. Λογαριασµοί τάξεως. (α) Αρθρο 42ε παρ.11 Ανάλυση των λογ/µών τάξεως στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση αυτή απ τις πληροφορίες της επόµενης παραγράφου 10: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. ιάφοροι λογ/µοί πληροφοριών χρεωστικοί Υπεραξία εκτίµ.επιτρ. άρθρ.9 ΚΝ 2190/ ,58 Αφορολόγητο αποθεµατικό ΠΕΠ Θεσσαλίας ΤΡ , ,86 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 8. ιάφοροι λογ/µοί πληροφοριών πιστωτικοί Υπεραξία εκτίµ.επιτρ. άρθρ.9 ΚΝ 2190/20 Υπεραξία εκτίµ.επιτρ. άρθρ.9 ΚΝ 2190/20 λογ/µού ,25 Υπεραξία εκτίµ.επιτρ. άρθρ.9 ΚΝ 2190/20 λογ/µού ,82 Υπεραξία εκτίµ.επιτρ. άρθρ.9 ΚΝ 2190/20 λογ/µού ,54 Υπεραξία εκτίµ.επιτρ. άρθρ.9 ΚΝ 2190/20 λογ/µού , ,58 Αφορολόγητο αποθεµατικό ΠΕΠ Θεσσαλίας ΤΡ , ,86

9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες. (α) Αρθρο 42ε παρ.9 Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν απ την εταιρία: ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11. Αµοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως. (α) Αρθρο 43 παρ.1γ Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας. Υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση µέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας: (β) Αρθρο 43α παρ.1ιδ οθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (µέλη του ιοικητικού συµβουλίου και διαχειριστές): εν εδόθησαν. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12. Αποτελέσµατα χρήσεως. (α) Αρθρο 42ε παρ.15β. Ανάλυση των λογαριασµών Εσοδα προηγούµενων χρήσεων, Εσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων, Eξοδα προηγούµενων χρήσεων, Εκτακτα και ανόργανα έσοδα, και Εκτακτα και ανόργανα έξοδα : Το κονδύλι Εκτακτα και ανόργανα έσοδα στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» Περιλαµβάνει: 2.Έκτακτα κέρδη 1.164,09. Το κονδύλι Εκτακτα και ανόργανα έξοδα στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» Περιλαµβάνει: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 353,35. Τρίκαλα 23/5/2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΜΙΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ

10 6 1. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. Υπόλοιπο της 31/12/ ,61 2. Αποσβέσεις µέχρι την 31/12/ ,74 3. Αναπόσβεστη αξία της 31/12/ ,87 Ο παραπάνω πίνακας επισυνάπτεται στο προσάρτηµα του Ισολογισµού της 31/12/2014 της «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αφορά την παράγραφο 3(α) της σελ.2 του προσαρτήµατος.

11 Κύριοι Μέτοχοι ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΑΜΑΕ 69800/33/Β/10/3 Για τον Ισολογισµό της εταιρίας της 31/12/2014 Εταιρική Χρήση 1/1/ /12/2014 Ελέγξαµε τις Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό προσάρτηµα της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΠΟΡΣΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2014 (1/1/ /12/2014). Ο Έλεγχός µας έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες, στη βάση των παραδεγµένων αρχών και κανόνων που ακολουθούνται στις ελεγκτικές διαδικασίες. Τέθηκαν στη διάθεσή µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία και µας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και εξηγήσεις που ζητήσαµε. Η εταιρία εφάρµοσε σωστά το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Τηρήθηκε σωστά η µέθοδος απογραφής και το κόστος πωληθέντων που προκύπτει από τα λογιστικά βιβλία προσδιορίσθηκε σύµφωνα µε τις παραδεγµένες αρχές. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Έκθεσης ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µε τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το Νόµο. Η χρήση καλύπτει το διάστηµα από 1/1/ /12/2014. Οι αποσβέσεις υπολογίσθηκαν στην αξία τους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Nόµου. Οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και µαζί µε το προσάρτηµα απεικονίζουν βάσει των σχετικών διατάξεων και λογιστικών αρχών που ισχύουν και είναι γενικά παραδεκτές, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της εταιρείας κατά την 31 εκεµβρίου 2014 καθώς και τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε αυτή την ηµεροµηνία. Με βάση τα παραπάνω σας προτείνουµε να εγκρίνετε τον Ισολογισµό της εταιρείας της 31/12/2014 και τα Αποτελέσµατα Χρήσης. Τρίκαλα 22/5/2015 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΟΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Κάτοικος Τρικάλων Κάτοικος Τρικάλων ΠΑΓΚΑΛΟΥ 8 ΖΑΠΠΑ 11 Α Τ: Θ Α Τ: Θ ΑΜΟΕ: ΑΜΟΕ:

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

AGROLOGY ABEE. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 AGROLOGY ΠAΠAOIKONOMOY ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜHΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε τον διακριτικό τίτλο AGROLOGY ABEE ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16308/62/Β/87/192 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 057431104000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 01.01.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α...3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ...4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. Α.Μ.: 3234 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΑΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ.1 : Tι είναι α.ε

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου

4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 2012 4Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 48 2012 απολογισμός εικοστής χρήσης έκθεση πεπραγμένων 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 130 /23-05-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2014) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ. ΤΑΚΗΣ Αθήνα, 2 Ιουνίου 2014 Προς, Το ιοικητικό Συµβούλιο του Αλληλοβοηθητικού Ταµείου Προσωπικού Ε.Τ.Β.Α.

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση (1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013) µε βάση το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 (Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα