ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ"

Transcript

1 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ I. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο παξφλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο, πνπ εγθξίζεθε απφ ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ηεο , , θαη , θαζνξίδεη : α. ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ, ηκεκάησλ θαη εθδειψζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, β. ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε, ηε δηδαθηέα χιε θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ θαη ζεκηλαξίσλ, γ. ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο αγσληζηηθψλ θαη κε εθδειψζεσλ δ. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο Σθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ είλαη ε θαζηέξσζε θαη ηππνπνίεζε ελφο πιήξνπο θαη ζσζηνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, αγψλσλ, εξγαζίαο θαη δηαδηθαζηψλ, κε ηελ ειπίδα λα θέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. II. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ - ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ Γηα ηελ νκνηφκνξθε εκθάληζε θαη πιεξφηεηα ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ Σσκαηείσλ ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο (άξζξν 18, παξ. β-γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ) θαη ηηο ππνςεθηφηεηεο κειψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε Αξραηξεζίεο (άξζξν 22, παξ. α-β ηνπ Καηαζηαηηθνχ), θαζηεξψλνληαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα : 1

2 ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ηνπ σκαηείνπ... ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18β ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο... απνθάζηζε ηα εμήο : α. λα νξίζεη ην κέινο ηνπ θ.... σο εθπξφζσπν ηνπ Σσκαηείνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο β. ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ / ηεο παξαπάλσ εθπξνζψπνπ, νξίδεηαη σο αλαπιεξσκαηηθφο ν / ε θ.... (εάλ επηζπκεί ην Σσκαηείν λα νξίζεη αλαπιεξσκαηηθφ εθπξφζσπν). Τν Γ.Σ. βεβαηψλεη φηη νη παξαπάλσ : α. είλαη κέιε ηνπ Σπιιφγνπ, έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη έρνπλ πάξεη ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε ζηάζε ηνπ Σπιιφγνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο. β. γλσξίδνπλ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., φπσο θαη ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη είλαη ελήκεξνη γεληθά γηα ηα δξψκελα ζην ρψξν πνπ θηλνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο. γ. δελ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. πνπ αλαθέξεη φηη απαγνξεχεηαη λα εθπξνζσπνχλ Σσκαηεία ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ, κέιε ηνπ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, κέιε ηνπ πνπ αζθνχλ δηαηηεηηθφ έξγν ζε αγψλεο αζιεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο (θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θ.ά.), κέιε ηνπ πνπ είλαη έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, κέιε ηνπ πνπ είλαη κέηνρνη εηαίξνη δηαρεηξηζηέο - κέιε Γ.Σ. αζιεηηθήο (θαηαζθεπαζηηθήο ή εκπνξηθήο) εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηεγνξία ή πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. δ. Οη παξαπάλσ νξηδφκελνη εθπξφζσπνη δελ κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζσκαηεία ζηε Γελ. Σπλέιεπζε. Ζκεξνκελία... Ο Πξφεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 2

3 ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ηνπ σκαηείνπ... ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18β ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο... απνθάζηζε ηα εμήο : α. λα νξίζεη ην κέινο ηνπ θ.... σο εθπξφζσπν ηνπ Σσκαηείνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο β. ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ / ηεο παξαπάλσ εθπξνζψπνπ, νξίδεηαη σο αλαπιεξσκαηηθφο ν / ε θ.... (εάλ επηζπκεί ην Σσκαηείν λα νξίζεη αλαπιεξσκαηηθφ εθπξφζσπν). Τν Γ.Σ. βεβαηψλεη φηη νη παξαπάλσ : α. είλαη κέιε ηνπ Σπιιφγνπ, έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη έρνπλ πάξεη ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε ζηάζε ηνπ Σπιιφγνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο. β. γλσξίδνπλ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., φπσο θαη ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη είλαη ελήκεξνη γεληθά γηα ηα δξψκελα ζην ρψξν πνπ θηλνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο. γ. δελ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. πνπ αλαθέξεη φηη απαγνξεχεηαη λα εθπξνζσπνχλ Σσκαηεία ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ, κέιε ηνπ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, κέιε ηνπ πνπ αζθνχλ δηαηηεηηθφ έξγν ζε αγψλεο αζιεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο (θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θ.ά.), κέιε ηνπ πνπ είλαη έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, κέιε ηνπ πνπ είλαη κέηνρνη - εηαίξνη - δηαρεηξηζηέο - κέιε Γ.Σ. αζιεηηθήο (θαηαζθεπαζηηθήο ή εκπνξηθήο) εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηεγνξία ή πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. δ. Οη παξαπάλσ νξηδφκελνη εθπξφζσπνη δελ κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζσκαηεία ζηε Γελ. Σπλέιεπζε. Ζκεξνκελία... Ο Πξφεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 3

4 ΑΗΣΖΖ - ΓΖΛΧΖ γηα ζπκκεηνρή ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Ο / ε παξαθάησ ππνγξάθσλ / ππνγξάθνπζα... δειψλσ ππεχζπλα φηη γλσξίδσ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρσ κειεηήζεη ην άξζξν 28 πνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Δπεηδή δελ ππάγνκαη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 22ζη. ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πηζηεχσ φηη έρσ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα αίηεζε γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο σο ππνςήθηνο / ππνςήθηα γηα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. Γλσξίδσ αθφκε φηη γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή κνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα έρεη θζάζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ Οκνζπνλδία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 22α ηνπ Καηαζηαηηθνχ), επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. Γειψλσ επίζεο φηη είκαη κέινο η... Καη έρσ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγσ θαη λα εθιέγνκαη Ζκεξ.... Ο / ε αηηψλ / αηηνχζα Βεβαηψλεηαη φηη ν / ε αλσηέξσ είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη Ο Γελ. Γξακκαηέαο (ζθξαγίδα Σσκαηείνπ & ππνγξαθή). Τειέθσλν.... 4

5 ΑΗΣΖΖ - ΓΖΛΧΖ γηα ζπκκεηνρή ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Ο / ε παξαθάησ ππνγξάθσλ / ππνγξάθνπζα... δειψλσ ππεχζπλα φηη γλσξίδσ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρσ κειεηήζεη ην άξζξν 31 πνπ αλαθέξεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Δπεηδή δελ ππάγνκαη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 22 ζη. ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πηζηεχσ φηη έρσ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα αίηεζε γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο σο ππνςήθηνο / ππνςήθηα γηα κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Οκνζπνλδίαο. Γλσξίδσ αθφκε φηη γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή κνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα έρεη θζάζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ Οκνζπνλδία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 22α ηνπ Καηαζηαηηθνχ), επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. Γειψλσ επίζεο φηη είκαη κέινο η... θαη έρσ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγσ θαη λα εθιέγνκαη Ζκεξ.... Ο / ε αηηψλ / αηηνχζα Βεβαηψλεηαη φηη ν / ε αλσηέξσ είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη Ο Γελ. Γξακκαηέαο (ζθξαγίδα Σσκαηείνπ & ππνγξαθή). Τειέθσλν.... 5

6 ΑΗΣΖΖ - ΓΖΛΧΖ γηα ζπκκεηνρή ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Ο / ε παξαθάησ ππνγξάθσλ / ππνγξάθνπζα... δειψλσ ππεχζπλα φηη γλσξίδσ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρσ κειεηήζεη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο (Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ). Δπεηδή δελ ππάγνκαη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 22 ζη. ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πηζηεχσ φηη έρσ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα αίηεζε γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο σο ππνςήθηνο / ππνςήθηα Γηα κέινο ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. Γλσξίδσ αθφκε φηη γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή κνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα έρεη θζάζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ Οκνζπνλδία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 22α ηνπ Καηαζηαηηθνχ), επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. Γειψλσ επίζεο φηη είκαη κέινο η... θαη έρσ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγσ θαη λα εθιέγνκαη Δπίζεο κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ επηπξφζζεηα φηη είκαη κέινο Σπιιφγνπ ηεο Οκνζπνλδίαο πάλσ απφ 10 ρξφληα θαη έρσ δηαηειέζεη κέινο ηνπ Γ.Σ. η... ηελ πεξίνδν... η... ηελ πεξίνδν... Ζκεξ.... Ο / ε αηηψλ / αηηνχζα Βεβαηψλεηαη φηη ν / ε αλσηέξσ είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη Ο Γελ. Γξακκαηέαο (ζθξαγίδα Σσκαηείνπ & ππνγξαθή). Τειέθσλν.... 6

7 2. ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην Γ.Σ. έρεη ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ (άξζξν 27), λα ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπ ή ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ. Γηα φιεο ηηο Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο (γηα ηηο Δπηηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ δει. ηελ Δπηηξνπή Δθδφζεσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ηζρχνπλ θαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα νηθεία θεθάιαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ) : α. Οη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ζπκπιεξψλνληαη, φηαλ ππάξρεη ιφγνο, απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. ή ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ θηλνχληαη θαη δξνπλ. β. Οη Δπηηξνπέο θαη νη Οκάδεο δελ αζθνχλ Γηνίθεζε θαη δελ απνηεινχλ απηνδχλακα θαη αλεμάξηεηα απφ ην Γ.Σ. φξγαλα, αιιά βνεζεηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ δηθαίσκα λα αιιεινγξαθνχλ κε Αξρέο ή κε άιια Σσκαηεία, Οξγαλψζεηο, Δηαηξίεο θαη κεκνλσκέλα άηνκα. Ζ αιιεινγξαθία γηα θάζε δήηεκα είλαη αξκνδηφηεηα θαη έξγν ηνπ Γ.Σ. γ. Τε ζχλζεζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (γηα γεληθά ζέκαηα) νξίδεη ην Γ.Σ., ελψ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα) νξίδνπλ νη Υπεχζπλνη ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο (Οξεηβαζίαο, Οξεηβαηηθνχ Σθη, Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο, Καηαθπγίσλ θαη Μνλνπαηηψλ). δ. Οη πξνηάζεηο, νη αλαθνξέο, νη γλσκαηεχζεηο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο ησλ Δπηηξνπψλ θαη Οκάδσλ Δξγαζίαο ππνβάιινληαη ζην Γ.Σ. ή ζηνπο Υπεπζχλνπο πνπ αθνξνχλ, γηα ελεκέξσζε, ζπκπιήξσζε, δηαζθεπή, ή έγθξηζή ηνπο. ε. Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχςεη θαη δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ηνπο δηάθνξνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., αξκφδην λα απνθαζίζεη είλαη ην Γ.Σ., χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε Δπηηξνπήο ή Οκάδαο Δξγαζίαο. ζη. Οη επηθεθαιήο ησλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη απφ ην Γ.Σ., ελψ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο απφ ηνπο αξκφδηνπο Υπεπζχλνπο, εάλ δελ ζέινπλ λα είλαη απηνί επηθεθαιήο. δ. Δάλ δελ νξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. ή ηνπο Υπεπζχλνπο, Γξακκαηέαο κηαο Δπηηξνπήο ή κηαο Οκάδαο, ηφηε εθιέγεηαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα ν Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηεο Οκάδαο πνπ ζα θξαηάεη πξαθηηθά, αιιεινγξαθία, αξρείν θιπ. 7

8 III. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 1. ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Α' (Γηνηθεηηθά) Αξκνδηόηεηεο 1. ρεηξίδεηαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 2. ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. 3. αλνίγεη ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη ηελ θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ. 4. πξνσζεί ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία ζηνλ Πξφεδξν ή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα. 5. πιεθηξνινγεί ηελ εμεξρφκελε αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ή 6. ζπληάζζεη κέξνο απηήο (κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ) θαη ηελ θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ. 7. θξνληίδεη γηα ηε κεηάθξαζε ηεο μελφγισζζεο αιιεινγξαθίαο 8. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ηαρπδξφκεζε ή επίδνζε επηζηνιψλ ή άιισλ εγγξάθσλ, θαθέισλ θ.ά. 9. πιεθηξνινγεί δηάθνξα θείκελα (εγθπθιίνπο, εηζεγήζεηο, ζπκβάζεηο θιπ) πνπ αθνξνχλ δηνηθεηηθά ζέκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε Γ.Γ.Α., Γ.Γ.Ν.Γ., Σπιιφγνπο, θ.ά. ειιεληθνχο θαη μέλνπο νξγαληζκνχο. 10. αξρεηνζεηεί ζηνπο νηθείνπο θαθέινπο αληίγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο. 11. θξαηά θαη ελεκεξψλεη αξρεία πνπ γεληθά αθνξνχλ ηε Γ.Γ.Α., ηελ Δ.Ο.Ο.Α., ηνπο Σπιιφγνπο, ηελ U.I.A.A. θ.ά. ζρεηηθά. 12. κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ζπρλή θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ. 13. πξαγκαηνπνηεί ηηο αλαγθαίεο ζπλελλνήζεηο κε μέλνπο νξγαληζκνχο γηα ζπκκεηνρή ηεο Οκνζπνλδίαο ζε Γελ. Σπλειεχζεηο, Σπκβνχιηα, Δπηηξνπέο θιπ. 14. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα εηδψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηεο Οκνζπνλδίαο (γξαθηθή χιε, είδε θαζαξηφηεηνο, ξνθήκαηα θ.ά.). 15. επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπλεδξηάζεηο Γ.Σ., Γεληθέο Σπλειεχζεηο, εθδειψζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο (Π.Ο.Σ. - Π.Α.Σ. θ.ά.). 16. παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε Οκνζπνλδία. 17. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο ή παξαπέκπεη απηνχο αξκνδίσο. 18. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν Πξφεδξνο. Πξνζόληα Απφθνηηνο Λπθείνπ. Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower). Φεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ κε Γξακκαηεία πξνγξακκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε Γξακκαηεία (ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο). 8

9 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Β' (Δθπαίδεπζε - Αγώλεο - Κιεξνδόηεκα) Αξκνδηόηεηεο 1. ρεηξίδεηαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 2. ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. 3. ρεηξίδεηαη ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη ην fax θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 4. ρεηξίδεηαη ην θσηνηππηθφ κεράλεκα θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ αλαιψζηκψλ ηνπ σο θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 5. πξαγκαηνπνηεί ηηο αλαγθαίεο ζπλελλνήζεηο κε μέλνπο νξγαληζκνχο γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο, παξαθνινχζεζε ζρνιψλ θιπ. 6. θξαηά θαη ελεκεξψλεη αξρεία γηα ζρνιέο, αγψλεο, αζιεηέο, πξνπνλεηέο, εθπαηδεπηέο θιπ. ζηειέρε. 7. ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα εγγξαθή αζιεηψλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο. 8. πιεθηξνινγεί ηελ εμεξρφκελε αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ή ζπληάζζεη κέξνο απηήο (κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ) θαη ηελ θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ. 9. θξνληίδεη γηα ηε κεηάθξαζε ηεο μελφγισζζεο αιιεινγξαθίαο. 10. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ηαρπδξφκεζε ή επίδνζε επηζηνιψλ ή άιισλ εγγξάθσλ, θαθέισλ θ.ά. 11. επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ θαη αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη πιεθηξνινγεί ηα δηάθνξα θείκελα (εγθπθιίνπο, εηζεγήζεηο, θαλνληζκνχο, δειηία ηχπνπ, θ.ά.). 12. κεξηκλά γηα ηελ παξαγγειία κεηαιιίσλ, θππέιισλ, δηπισκάησλ θαη δηαθφξσλ πιηθψλ θαη ηελ έγθαηξε πξνψζεζή ηνπο ζην ρψξν ησλ αγψλσλ. 13. ηεξεί κεραλνγξαθηθά αξρεία ζρεηηθά κε βηβιία, πεξηνδηθά, ράξηεο θιπ θαη θξνληίδεη γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζή ηνπο. 14. επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο. 15. κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ζπρλή θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ. 16. πιεθηξνινγεί δηάθνξα θείκελα πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αζ. Λεπθαδίηε» (αιιεινγξαθία, εηζεγήζεηο, πξαθηηθά, ζπκβφιαηα θ.ά.). 17. παξαθνινπζεί ηηο δεκνπξαζίεο γηα ηελ ελνηθίαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αζ. Λεπθαδίηε». 18. θξνληίδεη ηα ησλ θνηλνρξήζησλ ηνπ θηηξίνπ. 19. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο ή παξαπέκπεη απηνχο αξκνδίσο. 20. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν Πξφεδξνο. Πξνζόληα Απφθνηηνο Λπθείνπ. Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower). Φεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ κε Γξακκαηεία πξνγξακκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε Γξακκαηεία αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο). Γλψζεηο εθπαίδεπζεο - αγψλσλ (πηπρίν Τ.Δ.Φ.Α.Α. ή Δθπαηδεπηνχ Οξεηβαζίαο) 9

10 ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ (Δ.Ο.Ο.Α. - Κιεξνδόηεκα) Αξκνδηόηεηεο 1. ρεηξίδεηαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμππεξεηεί ην Λνγηζηήξην θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 2. ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εμππεξεηεί ην Λνγηζηήξην θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. 3. κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ζπρλή θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ. 4. παξαθνινπζεί ηε ζρεηηθή κε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ λνκνζεζία, ελεκεξψλεη ην Γ.Σ. θαη θξνληίδεη γηα ηελ ελαξκφληζή ηνπ Λνγηζηεξίνπ κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα. 5. ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα (ηνπιάρηζηνλ) απφ ην λφκν βηβιία, αξρεία θιπ. θαη θξνληίδεη γηα ηε θχιαμή ηνπο. 6. ζπκπιεξψλεη εληάικαηα πιεξσκήο, επηηαγέο, γξακκάηηα είζπξαμεο, δειηία ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Λνγηζηήξην ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. 7. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θαηαρψξηζε φισλ ησλ ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ ζηα νηθεία Ζκεξνιφγηα Οκνζπνλδίαο θαη Κιεξνδνηήκαηνο. 8. εθδίδεη ηα ηζνδχγηα ηνπ κελφο, θαζψο θαη θαηαζηάζεηο κεληαίσλ δαπαλψλ. 9. παξαθνινπζεί ηηο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ Δ.Ο.Ο.Α. θαη Κιεξνδνηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ην Γ.Σ. θάζε κήλα γηα ηα ππφινηπα θάζε θαηεγνξίαο δαπαλψλ. 10. δηελεξγεί δηάθνξεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ηελ Οκνζπνλδία ή ην Κιεξνδφηεκα «Αζ. Λεπθαδίηε», ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Γ.Σ. 11. πξνβαίλεη ζε θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο πνζψλ απφ ηνπο νηθείνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο κεηά απφ εληνιή ηνπ Γ.Σ. 12. ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή θαηαβνιή πνζψλ ή γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ινγηζηηθήο ή ηακεηαθήο πξάμεο. 13. θξνληίδεη λα ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πξνο εθνξίεο, αζθαιηζηηθά ηακεία θ.ά. 14. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ή παξαιαβή ή ζεψξεζε εγγξάθσλ, βηβιίσλ θ.ά. ζρεηηθψλ κε ην Λνγηζηήξην απφ Υπνπξγεία, Ννκαξρίεο, Γ.Γ.Α., Τξάπεδεο, Δθνξίεο, Οξγαληζκνχο. 15. ζπληάζζεη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη θξνληίδεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζε κία εκεξήζηα αζιεηηθή εθεκεξίδα. 16. κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή πξνυπνινγηζκψλ, απνινγηζκψλ, ηζνινγηζκψλ, δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζε Υπνπξγεία, Γ.Γ.Α. θαη ινηπέο Υπεξεζίεο. 17. δηελεξγεί φηη είλαη απαξαίηεην απφ ηακεηαθή θαη ινγηζηηθή άπνςε γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Οκνζπνλδία. 18. παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ή ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αζ. Λεπθαδίηε», κφλν κεηά απφ εληνιή ηνπ Τακία ή ηνπ Πξνέδξνπ. 19. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν Πξφεδξνο. Πξνζόληα Απφθνηηνο Λπθείνπ. Απφθνηηνο Σρνιήο Λνγηζηηθήο ή Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Φεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ κε Λνγηζηήξην πξνγξακκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε Λνγηζηήξην (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ). 10

11 2. ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ Α' ΟΛΤΜΠΟΤ Αξκνδηόηεηεο 1. θξαηά αλνηθηφ ην θαηαθχγην, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηνπιάρηζηνλ γηα 6 κήλεο ην ρξφλν θαη φηαλ ρξεηαζηεί θαη γηα νξηζκέλεο εκέξεο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. 2. θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, κέζα θαη έμσ, ηνπ θαηαθπγίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ, θξεβαηηψλ, ηξαπεδηψλ, θνπβεξηψλ θιπ πιηθψλ ηνπ θαηαθπγίνπ. 3. ρεηξίδεηαη ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ηνπ θαηαθπγίνπ θαη κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 4. ηεξεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαθπγίνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Οκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε θξάηεζε ζέζεσλ, εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ θιπ. 5. θαηαρσξίδεη ζε εηδηθφ βηβιίν ηα ζηνηρεία ησλ επηζθεπηψλ πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, εηζπξάηηεη ηα δηαλπθηέξεπηξα θαη δηεκέξεπηξα ζπκπιεξψλνληαο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαη απνδίδεη ινγαξηαζκφ ζηελ Οκνζπνλδία, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο. 6. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε, Έιιελα ή μέλν, ζρεηηθά κε ην θαηαθχγην, ην βνπλφ, ηα κνλνπάηηα, ηηο αλαβάζεηο, ηνλ θαηξφ θ.ά. ζρεηηθά. 7. πξνζηξέρεη ζε θάζε αηχρεκα ζην βνπλφ πξνζθέξνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ, θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε νκάδσλ δηάζσζεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηέο. 8. ηεξεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ δξπκνχ θαη θξνληίδεη, θαηά ην δπλαηφλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 9. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο. Πξνζόληα Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο θαη εη δπλαηφλ θαη Γεξκαληθήο. Άξηζηε γλψζε ηνπ βνπλνχ. Παξαθνινχζεζε ζρνιψλ νξεηβαζίαο - αλαξξίρεζεο δηάζσζεο. Γλψζεηο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. Οξεηβαηηθή εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ). Πξνυπεξεζία ζε θαηαθχγην (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ). 11

12 3. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Α. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο Ζ βηβιηνζήθε, πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη εηδηθή, κε ζηνηρεηψδε γεληθή πιαηζίσζε, απνηειεί ζπλάκα θαη ην αξρείν βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζείηαη ην παξαθάησ αλαθεξφκελν δεθαδηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο Dewey, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο Οκνζπνλδίαο : 000 Γεληθά ζέκαηα 001 Γλψζε (ακθηιεγφκελε γλψζε, έξεπλα, ηέξαηα, κπζηήξηα, κε επηβεβαησκέλα θαηλφκελα, εμσγήηλα φληα θαη λνεκνζχλε, ) 002 Τν βηβιίν 003 Σπζηήκαηα (αλάιπζε & ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ κε Ζ/Υ, ) 004 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ Πιεξνθνξηθή (γεληθά πιηθφ, ) 005 Πξνγξακκαηηζκφο Πξνγξάκκαηα (γεληθά ινγηζκηθφ, ) 010 Βηβιηνγξαθία (βηβιηνγξαθίεο, θαηάινγνη, ) 020 Βηβιηνζεθνλνκία - Βηβιηνζήθεο 030 Γεληθά εγθπθινπαηδηθά έξγα 050 Γεληθέο πεξηνδηθέο εθδφζεηο (πεξηνδηθά, επεηεξίδεο, εηήζηα δειηία, ) 051 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Ακεξηθήο ζηελ Αγγιηθή 052 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηελ Αγγιηθή 053 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε γεξκαληθέο γιψζζεο 054 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηε γαιιηθή, πξνβεγθηαλή, θαηαιαληθή 055 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε ηηαιηθή, ζαξδεληαθή, δαικαηηθή, ξνπκαληθή 056 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηελ ηζπαληθή θαη πνξηνγαιηθή 057 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε ζιαβηθέο γιψζζεο 058 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε ζθαλδηλαβηθέο γιψζζεο 059 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε άιιεο γιψζζεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηελ ειιεληθή 060 Οξγαληζκνί θαη Μνπζεηνινγία (ηζηνξηθά, θαηαζηαηηθά, θαλνληζκνί, ) Διιεληθνί νξγαληζκνί (νξγαληζκνί, ηδξχκαηα, ζχιινγνη, κνπζεία, ) 069 Μνπζεηνινγία 070 Μέζα εηδεζενγξαθίαο, δεκνζηνγξαθία, εθδνηηθή, Μέζα εηδεζενγξαθίαο, ζηελ Διιάδα (εθεκεξίδεο, ηζηνξία ηνπ ηχπνπ, ) 080 Γεληθέο ζπιινγέο (άξζξα, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο, ) Γεληθέο ζπιινγέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 090 Φεηξφγξαθα, ζπάληα βηβιία, άιιν ζπάλην έληππν πιηθφ 12

13 100 Φηινζνθία - Φπρνινγία 100 Γεληθά ζέκαηα (ζεσξία, πνηθίια, ιεμηθά θαη εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) 110 Μεηαθπζηθή (νληνινγία, θνζκνινγία, θνζκνγνλία, ρψξνο, ρξφλνο, δχλακε & ελέξγεηα, δνκή, ) 120 Γλσζηνινγία, αηηηφηεηα, άλζξσπνο (θηινζνθηθή αλζξσπνινγία, ηειενινγία, ζπλείδεζε, αζπλείδεην, ππνζπλείδεην, αζαλαζία, ςπρέο ) 130 Παξαθπζηθά θαηλφκελα (παξαςπρνινγία & απνθξπθηζκφο, αζηξνινγία, καγεία, ππεξθπζηθέο εκθαλίζεηο, καληηθή ηέρλε, ρεηξνκαληεία, πλεπκαηηζκφο, φλεηξα, θπζηνγλσκηθή, ) 140 Σπγθεθξηκέλεο θηινζνθηθέο ζρνιέο & ζεσξήζεηο 150 Χπρνινγία 160 Λνγηθή 170 Ζζηθή 180 Αξραία (ειιεληθή, ), κεζαησληθή, αλαηνιηθή θηινζνθία 190 Σχγρξνλε δπηηθή θηινζνθία & ινηπέο κε αλαηνιηθέο θηινζνθίεο 200 Θξεζθεία 200 Γεληθά ζέκαηα, θηινζνθία & ζεσξία, ζξεζθείεο, ηεξά θείκελα, ζενινγία, ηάγκαηα, δφγκαηα, αηξέζεηο & ζρίζκαηα, ιαηξεία, κπζηηθηζκφο, χκλνη, ζξεζθεηνινγία, κπζνινγία θ.ά. 292 Αξραία ειιεληθή ζξεζθεία / κπζνινγία 300 Κνηλσληθέο επηζηήκεο 300 Γεληθά ζέκαηα, θνηλσληνινγία θαη αλζξσπνινγία, θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θνηλσληθέο νκάδεο, ζεζκνί ) 304 Αλζξσπνγεσγξαθία (δεκνγξαθία, πιεζπζκφο, ) 310 Σπιινγέο γεληθψλ ζηαηηζηηθψλ 320 Πνιηηηθέο επηζηήκεο 330 Οηθνλνκηθή επηζηήκε Οηθνλνκηθή γεσγξαθία 333 Οηθνλνκηθά ηεο γεο & ηεο ελέξγεηαο Οξνινγία Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα Φπζηθνί πφξνη & ελέξγεηα (δηαρείξηζε & πξνζηαζία ηνπο, δαζηθά πξντφληα, θαηαθχγηα άγξησλ δψσλ, εζληθνί δξπκνί, απνγξαθέο δαζψλ θαη γαηψλ, ) 334 Σπλεηαηξηζκνί Τνπξηζκφο 340 Γίθαην 350 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηξαηησηηθέο επηζηήκεο 360 Κνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ππεξεζίεο - Δλψζεηο 363 Άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα & ππεξεζίεο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο (χδξεπζε, ) Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (δηαρείξηζε απνβιήησλ, ξχπαλζεο, ζνξχβνπ, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθά & δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα, δεκφζηα έξγα, ) 370 Δθπαίδεπζε 380 Δκπφξην Δπηθνηλσλίεο - Μεηαθνξέο 387 Υδάηηλεο, ελαέξηεο & δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο 388 Φεξζαίεο κεηαθνξέο 390 Έζηκα Δζηκνηππία - Λανγξαθία 398 Λανγξαθία 13

14 400 Γιώζζα 400 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, εηδηθά ζέκαηα, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) 410 Γισζζνινγία 413 Λεμηθά 420 Αγγιηθέο γιψζζεο 430 Γεξκαληθέο γιψζζεο 440 Γαιιηθέο γιψζζεο 450 Ηηαιηθέο γιψζζεο & ξνπκαληθή γιψζζα 460 Ηζπαληθή & πνξηνγαιηθή γιψζζα 470 Λαηηληθή γιψζζα 480 Διιεληθέο γιψζζεο & Αξραία ειιεληθή 481 Σπζηήκαηα γξαθήο & θσλνινγία (αιθάβεηα, νξζνγξαθία, ) 482 Δηπκνινγία (αλάιπζε, ιεμηθά, ) 483 Λεμηθά (νξζνγξαθηθά, ζπλσλχκσλ, αθξσλπκίσλ, δίγισζζα / ειιελν-, ζεζαπξνί ιέμεσλ, ) 485 Γξακκαηηθή 489 Άιιεο ειιεληθέο γιψζζεο 490 Άιιεο γιψζζεο 500 Φπζηθέο επηζηήκεο - Μαζεκαηηθά 500 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο & ιεμηθά, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, θπζηθή ηζηνξία ) 510 Μαζεκαηηθά (γεληθά ζέκαηα, άιγεβξα, γεσκεηξία,, αξηζκεηηθή, πηζαλφηεηεο, ινγάξηζκνη, ) 520 Αζηξνλνκία & ζπλαθείο επηζηήκεο (γεληθά ζέκαηα, νπξάληα κεραληθή, αζηξνλνκία, ζχκπαλ, αζηξνλνκηθή γεσγξαθία, ρξνλνιφγεζε, ) 526 Μαζεκαηηθή γεσγξαθία (γεσδαηζία, ηνπνγξαθία, ραξηνγξαθία ) 530 Φπζηθή (γεληθά ζέκαηα, θιαζηθή κεραληθή, κεραληθή ξεπζηψλ, αεξνδπλακηθή, ήρνο, θσο, ζεξκφηεηα, ειεθηξηζκφο, ειεθηξνληθή, καγλεηηζκφο, αηνκηθή & ππξεληθή θπζηθή, ) 540 Φεκεία θαη ζπλαθείο επηζηήκεο (γεληθά ζέκαηα, αλφξγαλε & νξγαληθή, θπζηθνρεκεία, θξπζηαιινγξαθία, ) 549 Οξπθηνινγία (πεξηγξαθή, ηαμηλφκεζε, αλαγλψξηζε νξπθηψλ, ) 550 Γεσεπηζηήκεο (γεληθά ζέκαηα : θηινζνθία & ζεσξία, πνηθίια, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε & έξεπλα, αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε, ηζηνξηθή & γεσγξαθηθή ζεψξεζε, ) Βηβιηνγξαθίεο Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 551 Γεσινγία, πδξνινγία, κεηεσξνινγία Μαθξνζθνπηθή δνκή θαη ηδηφηεηεο ηεο γεο Ζθαίζηεηα, ζεηζκνί, ζεξκά χδαηα θαη αέξηα (εθαηζηεηνινγία, ζεηζκνινγία, ) Δπηθαλεηαθέο θαη εμσγελείο δηεξγαζίεο (γεσινγηθή δξάζε ηνπ λεξνχ, παγεησλνινγία, ιηζψλεο, παγφβνπλα, θαηνιηζζήζεηο, εδαθνγέλεζε, απνζάζξσζε, δηάβξσζε, ) Γεσκνξθνινγία θαη πδξφζθαηξα (γεσκνξθνινγία, γεσκνξθέο, έξεκνη, βνπλά, λεζηά, νξνπέδηα, πεδηάδεο, θαξζηηθά βπζίζκαηα, θαξάγγηα, αθηέο, ζηέπεο, ιηβάδηα, σθεαλνγξαθία, ππνζαιάζζηα γεσινγία, σθεαλνί, ιηκλνζάιαζζεο, πδξνινγία, πνηάκηα, ιίκλεο, ιηκλνινγία, ππφγεηα χδαηα, πδαηνπηψζεηο, πδαηνξξεχκαηα, σθεάληα ξεχκαηα, παιίξξνηεο, ) 14

15 551.5 Μεηεσξνινγία (αηκφζθαηξα, ζχειιεο, ηπθψλεο, βξνρή, ρηφλη, μεξαζία, ζηξαηφζθαηξα, ηξνπφζθαηξα, ζηξψκα ηνπ φδνληνο, ) Κιηκαηνινγία θαη θαηξφο (παιαηνθιηκαηνινγία, κηθξνθιηκαηνινγία, πξφγλσζε θαηξνχ, ) Ηζηνξηθή γεσινγία (παιαηνγεσγξαθία, γεσινγηθφο ρξφλνο, επνρή παγεηψλσλ, ζηξσκαηνγξαθία, ) Τεθηνληθή γεσινγία (νξνγέλεζε, ξήγκαηα, δηαζηξσκαηψζεηο, ) Γεσρεκεία 552 Πεηξνινγία (ηδεκαηνινγία, πεηξψκαηα, ιηζνινγία, πεηξνγξαθία, ) 553 Οηθνλνκηθή γεσινγία (άλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, πνιχηηκνη ιίζνη, ινηπά γεσινγηθά πιηθά νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, ) 554 Γεσεπηζηήκεο ηεο Δπξψπεο Γεσεπηζηήκεο ηεο Διιάδνο 555 Γεσεπηζηήκεο ηεο Αζίαο 556 Γεσεπηζηήκεο ηεο Αθξηθήο 557 Γεσεπηζηήκεο ηεο Βφξεηαο (& Κεληξηθήο) Ακεξηθήο 558 Γεσεπηζηήκεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο 559 Γεσεπηζηήκεο άιισλ πεξηνρψλ & εμσγήηλσλ θφζκσλ 560 Παιαηνληνινγία - παιαηνβνηαληθή παιαηνδσνινγία (απνιηζσκέλνη θπηηθνί & δσηθνί νξγαληζκνί, ) Παιαηναλζξσπνινγία (πξντζηνξηθνί άλζξσπνη, ) 570 Δπηζηήκεο ηεο δσήο Βηνινγία (γεληθά ζέκαηα, θπζηνινγία, βηνρεκεία, βηνθπζηθή, γελεηηθή & εμέιημε, θπζηθή ηζηνξία νξγαληζκψλ, ) Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 577 Οηθνινγία (ρεξζαία, δαζηθή, πδάηηλε, ζαιάζζηα, νηθνζπζηήκαηα, ξχπαλζε, ζπλνηθνινγία, ) 579 Μηθξννξγαληζκνί, κχθεηεο, θχθε (ζαιάζζηα βνηαληθή, ζαιιφθπηα, ηνί, βαθηήξηα, κηθξνβηνινγία, πξσηφδσα, κχθεηεο, κπθεηνινγία, καληηάξηα, ιεηρήλεο, θχθε, θπθνινγία, ) 580 Φπηά - Βνηαληθή (γεληθά ζέκαηα, είδε θπηψλ/εθηφο ηνπ 579, ) Βηβιηνγξαθία Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 590 Εψα - Εσνινγία (γεληθά ζέκαηα, είδε δψσλ / εθηφο ηνπ 579, ) Βηβιηνγξαθία Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα Αλζξσπίδεο - Άλζξσπνη (θπζηθή αλζξσπνινγία, αλζξσπνβηνινγία, αλζξσπνκεηξία, αλζξψπηλεο θπιέο, ) 600 Σερλνινγία (εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο) 600 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, εηδηθά ζέκαηα, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ζπιινγέο, εθεπξέζεηο ) 610 Ηαηξηθή 620 Δθαξκνζκέλε κεραληθή 621 Αλεκφκπινη - Μχινη 630 Γεσξγία θαη ζπλαθείο ηερλνινγίεο 636 Κηελνηξνθία 639 Κπλήγη, αιηεία, ηερλνινγία πξνζηαζίαο 15

16 640 Οηθηαθή νηθνλνκία 650 Γηνηθεηηθή (κάλαηδκελη) 657 Λνγηζηηθή 659 Γηαθήκηζε θαη δεκφζηεο ζρέζεηο 660 Φεκηθή κεραληθή 670 Μεηαπνίεζε 680 Βηνκεραληθή παξαγσγή 686 Τππνγξαθία 690 Κηήξηα 700 Καιέο ηέρλεο - Φπραγσγία - Αζιεηηζκόο 700 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, εηδηθά ζέκαηα, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ζπιινγέο, πηλαθνζήθεο θαη κνπζεία ) 710 Φσξνηαμία θαη αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ 720 Αξρηηεθηνληθή 721 Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο 722 Αξρηηεθηνληθή πξηλ ην 300 κ.φ. (αξραία θξνχξηα θαη πχξγνη ) 723 Αξρηηεθηνληθή απφ ην 300 κ.φ. έσο ην 1400 (θάζηξα, πχξγνη ) 724 Αξρηηεθηνληθή κεηά ην Γεκφζηα θηίζκαηα (λνζνθνκεία, εξγνζηάζηα, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, γεθχξηα, ) 726 Κηήξηα ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα (κνλαζηήξηα, λανί, ηδακηά ) 727 Κηήξηα εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, ) 728 Κηήξηα νηθηζηηθνχ θαη άιινπ ζπλαθνχο ραξαθηήξα (νξεηβαηηθά θαηαθχγηα θαη μελψλεο, θπλεγεηηθά πεξίπηεξα, νξεηλέο θαιχβεο ) 729 Σρεδίαζε θαη δηαθφζκεζε θηηζκάησλ 730 Πιαζηηθέο ηέρλεο (γιππηηθή - θεξακηθή - κεηαιινηερλία ) 740 Σρέδην θαη δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο 750 Εσγξαθηθή θαη έξγα δσγξαθηθήο 760 Γξαθηθέο ηέρλεο θαη ραξαθηηθή 770 Φσηνγξαθία θαη θσηνγξαθίεο 780 Μνπζηθή 790 Χπραγσγία (ζέαηξν - θηλεκαηνγξάθνο - ρφκπη) 791 Γεκφζηεο παξαζηάζεηο (θηλεκαηνγξάθνο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θνπθινζέαηξν, ξνληέν, ηαπξνκαρίεο, ηζίξθν ) 792 Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο (ζέαηξν, φπεξα, κηνχδηθαι, ρνξφο ) 793 Παηρλίδηα θαη ςπραγσγία εζσηεξηθνχ ρψξνπ (ζηαπξφιεμα, ιατθνί θαη εζληθνί ρνξνί, παδι, αηλίγκαηα, ηαρπδαθηπινπξγία ) 794 Παηρλίδηα ηθαλφηεηαο (ζθάθη, κπφνπιηγθ, κπηιηάξδν, ειεθηξνληθά, ) 795 Τπρεξά παηρλίδηα 796 Αζιεηηζκφο - Υπαίζξηα παηρλίδηα - Αζιήκαηα Γηάθνξα παηρλίδηα (ηειεθαηεπζπλφκελα, ραξηαεηνί, ) Γξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ εμνπιηζκφ (skateboard ) Αζιήκαηα κε κπάια (πνδφζθαηξν, βφιετ, κπάζθεη, ηέληο ) Άξζε βαξψλ Σηίβνο Γπκλαζηηθή Οιπκπηαθνί Αγψλεο Υπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (Πεδνπνξία Οξεηβαζία Αλαξξίρεζε) Πεδνπνξία Οξεηβαζία Αλαξξίρεζε - Σπειαηνινγία Άζιεκα πξνζαλαηνιηζκνχ Πνδειαζία Μεραλνθίλεηνο αζιεηηζκφο (απηνθίλεηα κνηνζπθιέηεο ) 16

17 796.8 Αζιήκαηα πάιεο (πάιε, πνιεκηθέο ηέρλεο, ππγκαρία, μηθαζθία ) Φεηκεξηλά αζιήκαηα (αζιεηηζκφο ζηνλ πάγν θαη ζην ρηφλη) Φηνλνδξνκία (ski, snowboard, νξεηβαηηθφ ζθη ) Φεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο 797 Υδάηηλνο αζιεηηζκφο θαη αεξαζιεηηζκφο Ναπηαζιεηηζκφο (ηζηηνπιντα, θσπειαζία, θαλφ ) Κνιχκβεζε - Καηαδχζεηο Άιια ζαιάζζηα αζιήκαηα (ηζηηνζαλίδα, ζαιάζζην ζθη ) Αεξαζιεηηζκφο 798 Ηππηθά αζιήκαηα & αγψλεο κε δψα (ηππνδξνκίεο, θπλνδξνκίεο ) 799 Χάξεκα Κπλήγη Σθνπνβνιή Τνμνβνιία 800 Λνγνηερλία - Ρεηνξηθή 800 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) - πνίεζε - πεδνγξαθία - δνθίκηα - ζεαηξηθά έξγα ρηνχκνξ & ζάηηξα - θξηηηθέο - παηδηθά - δεκνηηθή πνίεζε - αλάιεθηα θ.ά. 880 Αξραία ειιεληθή ινγνηερλία 889 Νεφηεξε ειιεληθή ινγνηερλία 900 Γεσγξαθία - Ηζηνξία 900 Ηζηνξία (γεληθά ζέκαηα : (θηινζνθία θαη ζεσξία ηεο ηζηνξίαο, πνηθίια, ιεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) 905 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο 906 Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 909 Παγθφζκηα ηζηνξία 910 Γεσγξαθία θαη ηαμίδηα (θηινζνθία & ζεσξία ηεο γεσγξαθίαο & ησλ ηαμηδηψλ, ηνπσλχκηα, ) Πνηθίια (παγθφζκηνη ηαμηδησηηθνί νδεγνί, ) Γεσγξαθηθά ιεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Ταμηδησηηθέο αθεγήζεηο (γχξνο ηνπ θφζκνπ, πεηξαηηθέο εμνξκήζεηο, σθεαλνπιντα, ) Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα Δθπαίδεπζε & έξεπλα Ηζηνξία & πεξηγξαθή (αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε, ) Ηζηνξηθή, γεσγξαθηθή, πξνζσπνθεληξηθή ζεψξεζε (γεσγξάθνη, εμεξεπλεηέο, ηαμηδηψηεο, αλαθαιχςεηο, εμεξεπλήζεηο, ) 911 Ηζηνξηθή γεσγξαθία (ηζηνξηθνί άηιαληεο, κεηαβνιέο ζπλφξσλ, ) 912 Άηιαληεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα (γεληθά, ) Άηιαληεο - ράξηεο αξραίνπ θφζκνπ Άηιαληεο - ράξηεο Αξραίαο Διιάδαο Άηιαληεο - ράξηεο Δπξψπεο Άηιαληεο - ράξηεο Διιάδαο Άηιαληεο - ράξηεο Αζίαο Άηιαληεο - ράξηεο Αθξηθήο Άηιαληεο - ράξηεο Βφξεηαο (& Κεληξηθήο) Ακεξηθήο Άηιαληεο - ράξηεο Νφηηαο Ακεξηθήο Άηιαληεο - ράξηεο άιισλ πεξηνρψλ (Ψθεαλία, πφινη, ) Άηιαληεο ράξηεο εμσγήηλσλ θφζκσλ 913 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηνλ αξραίν θφζκν (έσο ην 499 κ.φ.) 914 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Δπξψπε 17

18 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Διιάδα (αξραηνινγηθνί & ηνπξηζηηθνί νδεγνί, νδνηπνξηθά, ) 915 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Αζία 916 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Αθξηθή 917 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηε Βφξεηα (& Κεληξηθή) Ακεξηθή 918 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηε Νφηηα Ακεξηθή 919 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζε άιιεο πεξηνρέο (Ψθεαλία, πφινη, ) Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζε εμσγήηλνπο θφζκνπο 920 Βηνγξαθία, γελεαινγία, εκβιήκαηα 930 Ηζηνξία ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (έσο ην 499 κ.φ.) / Αξραηνινγία 938 Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδνο (έσο ην 323 κ.φ.) / Αξραηνινγία 940 Γεληθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο (κεηά ην 499 κ.φ.) 949 Διιεληθή ηζηνξία (κεηά ην 323 κ.φ.) 950 Γεληθή ηζηνξία ηεο Αζίαο 960 Γεληθή ηζηνξία ηεο Αθξηθήο 970 Γεληθή ηζηνξία ηεο Βφξεηαο (& Κεληξηθήο) Ακεξηθήο 980 Γεληθή ηζηνξία ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο 990 Ηζηνξία άιισλ πεξηνρψλ (Ψθεαλία, πφινη, ) 999 Ηζηνξία εμσγήηλσλ θφζκσλ Τα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά (κφλν νη βηβιηνδεηεκέλνη ηφκνη) ζα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν εηζαγσγήο πνπ έρεη ηηο εμήο ζηήιεο : αξηζκφο εηζαγσγήο, εκεξνκελία εηζαγσγήο, ζπγγξαθέαο, ηίηινο βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ, ηφπνο έθδνζεο, εθδφηεο, έηνο έθδνζεο, ηξφπνο απφθηεζεο (αγνξά ή δσξεά), βηβιηάξηζκνο θαη θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ζσζηή θαηάηαμε θαη ηαμηλφκεζε ησλ βηβιίσλ γηαηί παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. Σε θάζε βηβιίν ή βηβιηνδεηεκέλν ηφκν πεξηνδηθνχ ζα κπαίλεη ζην εζψθπιιν ε ζθξαγίδα ηεο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη ε εηδηθή ζθξαγίδα ηεο βηβιηνζήθεο ηεο, φπνπ ζηα εηδηθά ηεηξαγσλίδηα ζα αλαγξάθνληαη ν αχμσλ αξηζκφο εηζαγσγήο, ε γεληθή θαηεγνξία πνπ εληάζζεηαη ην βηβιίν θαη ν αξηζκφο (βηβιηάξηζκνο) πνπ θαηέρεη ζην ηαμηλνκεηηθφ δηάγξακκα, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλεχξεζή ηνπ. Γηα ηε ζσζηή ζπγθξφηεζε ηεο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαξηειίδηα (ζε εηδηθέο δειηηνζήθεο) θαηά ηίηιν βηβιίνπ θαη θαηά ζπγγξαθέα. Αληί γηα ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν ρεηξφγξαθν ζχζηεκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ίδηαο θηινζνθίαο, εηδηθφ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα βηβιηνζήθεο (π.ρ. ην ΑΒΔΚΤ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ). Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο θαη κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ηεο αγνξάο, εηζεγείηαη ζην Γ.Σ. γηα ηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά, ηνπο ράξηεο ή νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ πιηθφ, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνθηεζνχλ. Β. Αλαγλσζηήξην Δπεηδή ε βηβιηνζήθε δελ είλαη δαλεηζηηθή, νχηε αθφκα θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γ.Σ., νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα κειεηήζεη έλα βηβιίν, ή έλα πεξηνδηθφ, ή έλα ράξηε ή νηηδήπνηε άιιν αξρεηαθφ πιηθφ, ή λα βγάιεη θσηνηππίεο (εθφζνλ ε ζπαληφηεηα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εληχπνπ ην επηηξέπεη), πξέπεη λα πξνζέξρεηαη γηα κειέηε ζηελ Οκνζπνλδία, ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα θαζνξίδεη ην Γ.Σ. αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 18

19 IV. ΔΚΓΟΔΗ 1. ΓΔΝΗΚΑ Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη θαη ε επξχηεξε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νξεηβαζία, ηα αζιήκαηα πνπ εθπξνζσπεί (νξεηβαηηθφ ζθη, αγσληζηηθή αλαξξίρεζε), ηα βνπλά θαη ηελ νξεηλή θχζε γεληθφηεξα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ε Οκνζπνλδία πξέπεη λα εθδίδεη επεηεξίδεο, πεξηνδηθφ, θαλνληζκνχο, ελεκεξσηηθά δειηία, νδεγνχο, κνλνγξαθίεο, ράξηεο, θαζψο θαη θάζε ηη άιιν ζρεηηθφ έληππν, ή λα παξάγεη θαη λα δηαδίδεη κε ειεθηξνληθφ κέζν ή ηξφπν ηηο γλψζεηο απηέο. Όιεο νη εθδφζεηο, αιιά θαη νη δεκνζηεχζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο, πξέπεη λα απνηεινχλ κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, θαζψο θαη κε ην χθνο ηεο γξαθήο ηνπο, πξφηππα ζεκεία αλαθνξάο ζην ρψξν ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παιαηψλ εθδφζεψλ ηεο. Γηα λα θξαηεζνχλ δε νη εθδφζεηο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ζε πςειφ επίπεδν ππεπζπλφηεηαο, ζνβαξφηεηαο θαη αηζζεηηθήο ηειεηφηεηαο ζα ηζρχνπλ απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο γηα νπνηνδήπνηε δεκνζίεπκα (θείκελα, θσηνγξαθίεο, ράξηεο θ.ά.). Τα ζέκαηα ησλ εθδφζεσλ ή θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ε δε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη ε λενειιεληθή (θαζνκηινπκέλε), ρσξίο αθξφηεηεο θαη ηδησκαηηζκνχο. Όηαλ απνθαζηζηεί έθδνζε πεξηνδηθνχ πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ζπλέρεηα θαη ε ηθαλνπνηεηηθή δηάξθεηά ηνπ, πνιχ πέξα ηεο ζεηείαο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ έθδνζε νηθείνπ Γ.Σ. Όιεο νη εθδφζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο ζα θαηαηίζεληαη, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ην λφκν βηβιηνζήθεο (Δζληθή, Βνπιήο, Γεκνηηθή) θαη φπνπ αιινχ θξίλεη απαξαίηεην θάζε θνξά ην Γ.Σ. (δηάθνξεο Βηβιηνζήθεο, Γ.Γ.Α., Οκνζπνλδίεο, Σπιιφγνπο, ηδηψηεο θ.α.) Ζ Οκνζπνλδία εληζρχεη ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εθδφζεηο απφ ζπιιφγνπο, επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ή θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα εγθπξφηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη γηα ηηο δηθέο ηεο εθδφζεηο. Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθδφζεσλ πξνο ην Γ.Σ., ε Οκνζπνλδία κπνξεί λα πηζηνπνηεί επηζήκσο ηελ εγθπξφηεηα κηαο έθδνζεο, εθφζνλ απηφ ηεο δεηεζεί. 2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΓΟΔΧΝ Σχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ (άξζξν 28) ηελ Δπηηξνπή Δθδφζεσλ απνηεινχλ ν Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο. Ζ Δπηηξνπή Δθδφζεσλ : - ελεξγεί πάληνηε κε ην πλεχκα θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 (γεληθά) ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ - εηζεγείηαη ζην Γ.Σ. ην είδνο ησλ εθδφζεσλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα έθδνζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο (Οκνζπνλδία, εθδνηηθνχο νίθνπο ή ζρεηηθνχο επαγγεικαηίεο). - απνθαίλεηαη ηφζν ζπλνιηθά γηα θάζε έθδνζε φζν θαη αλαιπηηθά γηα θάζε παξαδνζηαθή ή ειεθηξνληθή παξαγσγή θαη δηάδνζε, κειέηεο, άξζξνπ, θεηκέλνπ, ράξηε, θσηνγξαθίαο θ.ά. θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (εηζήγεζε ή έθδνζε / δεκνζίεπζε), κφλν κεηά απφ ηελ νκφθσλε γλψκε θαη ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο. Τελ αξλεηηθή ςήθν ελφο κέινπο δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη ή λα αγλνήζεη ην Γ.Σ. θαη λα απνθαζίζεη ζεηηθά, παξά κφλν κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο. - ζπγθξνηεί θαη ζπληνλίδεη Οκάδα ή Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα επζχλεο ηεο - επηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ππνδειψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο 19

20 V. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΧΜΑΣΔΗΧΝ 1. ΓΔΝΗΚΑ Τα Σσκαηεία ππνρξενχληαη λα ζηέιλνπλ, κε ηα έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ηελ εηήζηα δξάζε ηνπο ζηελ Οκνζπνλδία, κέρξη ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ε δξάζε. Ζ Οκνζπνλδία αμηνινγεί ηε δξάζε ησλ Σσκαηείσλ-κειψλ ηεο θαη ζχκθσλα κε απηή ηελ αμηνιφγεζε πξνβαίλεη ζε θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο (άξζξν 3, παξ. β θαη άξζξν 5, παξ. β ηνπ Καηαζηαηηθνχ). Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σσκαηείσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπο, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν. Όζα Σσκαηεία δελ παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηφηεηα ή δελ ζηέιλνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα ηξία (3) ζπλερή ρξφληα ζεσξνχληαη φηη έπαςαλ λα επηδίδνληαη θαη λα θαιιηεξγνχλ ηα αζιήκαηα πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη απφ ηε δχλακή ηεο (άξζξν 13, παξ. β ηνπ Καηαζηαηηθνχ). Τν Γ.Σ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηε δηαγξαθή Σσκαηείνπ πνπ θαη εμαθνινχζεζε θαη επηβεβαησκέλα δειψλεη ςεπδή δξάζε ή φηαλ θξίλεη φηη ε ππνβαιιφκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη παλζνκνινγνπκέλσο αλεπαξθήο γηα αζιεηηθφ ζσκαηείν, δειαδή δελ έρεη ζρεδφλ θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα ζηα θεθάιαηα Α Β - Γ ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο, αιιά ζπγθεληξψλεη βαζκνχο κφλν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ Γ. 2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Σχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ (άξζξν 28) ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν Υπεχζπλνο Οξεηβαζίαο, ν Υπεχζπλνο Οξεηβαηηθνχ Σθη θαη ν Υπεχζπλνο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο : - ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο - ειέγρεη ηα έληππα αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζηείιεη ζπκπιεξσκέλα ηα Σσκαηεία θαη πξνβαίλεη ζε ηπρφλ δηνξζψζεηο νθζαικνθαλψλ ιαζψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε ή φρη κε ηα Σσκαηεία - δεηά δηεπθξηλίζεηο ή θαη πξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηα Σσκαηεία, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ γηα θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δεηά έγγξαθεο απνδείμεηο ή εξεπλά εμνλπρηζηηθά ην ζέκα - ην θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ειέγρεη απφ ηα έληππα αμηνιφγεζεο ην ηκήκα πνπ ην αθνξά - ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ειέγρεη αθφκα ηα κεξηθά θαη γεληθά ζχλνια ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε Σσκαηείνπ θαη ζπκπιεξψλεη θαηάζηαζε κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην Γ.Σ. γηα λα απνθαζίζεη ηελ θαηάηαμε ησλ Σσκαηείσλ ζε θαηεγνξίεο (αλ δελ έρεη νξηζηεί απφ ηε Γ.Γ.Α. ή απφ Γεληθή Σπλέιεπζε) - εηζεγείηαη ζην Γ.Σ. γηα ηπρφλ βειηηψζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο - επηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ππνδειψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο 20

21 3. ΤΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ... (Δπσλπκία ηνπ πιιόγνπ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΟΤ... Από Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην Α. ΟΡΔΗΒΑΗΑ - ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1. ΑΝΑΒΑΔΗ Δ ΚΟΡΤΦΔ 1.1 Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο από 1.401κ. κέρξη 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 500κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κηθξόηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κεγαιύηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά κέρξη 800κ. (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.1) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο πάλσ από 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. (εάλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κέρξη 800κ., ηόηε ε αλάβαζε θαηαρσξείηαη ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία 1.1). (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.1) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην 1.3 Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο από 1.401κ. κέρξη 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 500κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κηθξόηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κεγαιύηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά κέρξη 800κ. (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... 21

22 1.4 Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο πάλσ από 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. (εάλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κέρξη 800κ., ηόηε ε αλάβαζε θαηαρσξείηαη ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία 1.3). (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ - ΓΗΑΥΗΔΗ Από Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην 2.1 Οξεηλή πεδνπνξία (φηαλ δελ γίλεηαη αλάβαζε ζε θνξπθέο ησλ παξ. 1.1 & 1.2) Γηαζρίζεηο επξσπατθώλ / εζληθώλ κνλνπαηηώλ ή δηαζρίζεηο θαξαγγηώλ / ραξαδξώλ θαη πνξεία ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ. (ε βαζκνινγία είλαη αλά εκέξα) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 1 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην 2.2 Οξεηλή πεδνπνξία (φηαλ δελ γίλεηαη αλάβαζε ζε θνξπθέο ησλ παξ. 1.3 & 1.4) Γηαζρίζεηο επξσπατθώλ / εζληθώλ κνλνπαηηώλ ή δηαζρίζεηο θαξαγγηώλ / ραξαδξώλ θαη πνξεία ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ. (ε βαζκνινγία είλαη αλά εκέξα) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... 22

23 3. ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ 1. Βαζκνινγνχληαη κφλν νη δηαδξνκέο πνπ νινθιεξψζεθαλ. 2. Δάλ ε αλαξξίρεζε είλαη κνλαρηθή ή εάλ έλαο απφ ηε ζρνηλνζπληξνθηά είλαη ελφο Σπιιφγνπ θαη ν άιινο ή νη άιινη είλαη άιινπ ή άιισλ Σπιιφγσλ, ηφηε ν Σχιινγνο βαζκνινγείηαη κε ην κηζφ ησλ αλαγξαθφκελσλ βαζκψλ. 3. Όηαλ αλνίγεηαη κία λέα δηαδξνκή, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνινγείηαη θαη γηα ηελ αλαξξίρεζε θαη γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδξνκήο. Οπνηαδήπνηε επνρή 3.1 Αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο πάλσ από 15 κ. θαη κε βαζκό δπζθνιίαο (Β.Γ.) VIII- θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... πξψηε ειεχζεξε επαλάιεςε βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό πςόκεηξν (κέρξη 1.000κ.) θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά (Τ.Γ). από 80κ. κέρξη 120κ. θαη βαζκό δπζθνιίαο (Β.Γ.) VI θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό πςόκεηξν (κέρξη 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. πάλσ από 120κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην 3.4 Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ από 80κ. κέρξη 120κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 120κ κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 240κ κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... 23

24 3.7 Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. πάλσ από 800κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην 3.8 Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. από 80κ. κέρξη 120κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 120κ κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ ή δηαδξνκέο ρηνληνύ-πάγνπ θαη κε θιίζε πάλσ από 45 κνίξεο. 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 240κ κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ ή δηαδξνκέο ρηνληνύ-πάγνπ θαη κε θιίζε πάλσ από 45 κνίξεο. 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 16 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. πάλσ από 800κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ ή δηαδξνκέο ρηνληνύ-πάγνπ θαη κε θιίζε πάλσ από 45 κνίξεο 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΚΗ 4.1 Γηαζρίζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη (από 2 άηνκα θαη πάλσ) (ε βαζκνινγία είλαη αλά εκέξα) Σε πςφκεηξν κέρξη 1.900κ. βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε πςφκεηξν πάλσ απφ 1.900κ. βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... 24

25 Β. ΟΡΔΗΒΑΗΑ - ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 5.1 Οξγάλσζε απνζηνιώλ 5. ΑΠΟΣΟΛΔ - TREKKING Σε βνπλά Δπξψπεο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά Αθξηθήο βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά ππνινίπσλ επείξσλ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαβάζεηο (αλεμάξηεηα δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ) Σε βνπλά κέρξη 3000κ. βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 3000κ κέρξη 5000κ. βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 5000κ. κέρξη 6000κ. βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 40 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 6000κ. κέρξη 7000κ. βαζκνί 30 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 30 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 60 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 7000κ. κέρξη 8000κ. βαζκνί 50 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 50 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 100 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά πάλσ απφ 8000κ. βαζκνί 100 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 100 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 200 επί...θνξέο Βαζκνί Πνιπήκεξεο δηαζρίζεηο - Trekking (αλεμάξηεηα δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ) Σε βνπλά Δπξψπεο θαινθαίξη βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά Δπξψπεο ρεηκψλα βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά εθηφο Δπξψπεο θαινθαίξη βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά εθηφο Δπξψπεο ρεηκψλα βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί Γηαζρίζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη (αλεμάξηεηα δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ) Σε νπνηνδήπνηε βνπλφ θαινθαίξη βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε νπνηνδήπνηε βνπλφ ρεηκψλα βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... 25

26 6. ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ Σελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (βαζκνιφγεζε αλά ζρνηλνζπληξνθηά) 6.1 ε νξζνπιαγηέο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.- 240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. πάλσ απφ 240κ. - Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί ε νξζνπιαγηέο εθηόο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.-240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ.πάλσ απφ 240κ. - Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν (βαζκνιφγεζε αλά ζρνηλνζπληξνθηά) 6.3 ε νξζνπιαγηέο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.-240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. πάλσ απφ 240κ.- Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί ε νξζνπιαγηέο εθηόο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.-240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. πάλσ απφ 240κ. - Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 14 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... εκείσζε : Γηα ηα βνπλά ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ, θαινθαηξηλή πεξίνδνο ζεσξείηαη ε επνρή απφ Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην θαη ρεηκεξηλή πεξίνδνο απφ Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην. Γηα ηα βνπλά ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ, αληίζεηα, θαινθαηξηλή πεξίνδνο ζεσξείηαη ε επνρή απφ Οθηψβξην κέρξη θαη Μάτν θαη ρεηκεξηλή πεξίνδνο ε επνρή απφ Ηνχλην κέρξη θαη Σεπηέκβξην. 26

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ ΠΣΗΔΩΝ Σπάηα, 24 Ινπιίνπ 2014 Αξ. Πξση.: 171 / 7εο Σπλεδξίαζεο ΓΣ Καλνληζκόο Δζωηεξηθήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο H Δζληθή Αξρή Σπληνληζκoχ Πηήζεσλ (Δ.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Α Π Ο Π Α Μ Α. Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξφγξακκα ησλ Ησληθψλ Γηνξηψλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή χκβνπινο θα Εεζίκνπ Γεκφθιεηα. Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Απφ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839)

Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Ν 2725/1999: Δπαζιηεσνικόρ-Δπαγγελμαηικόρ Αθληηιζμόρ κλπ ΠΡΟΟΧΖ: Βλ.ΚΑΗ Ν.4049/2012 (273839) Απθπο 0 Καη'Δξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 68 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡ. 2725 ΦΔΚ Α' 121/17.6.1999. Δξαζηηερληθφο θαη επαγγεικαηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000.

ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ. ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο. Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000. ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ ΔΘΑΥΕΘΡΘΕΧ ΑΔΘΑΘΡΕΣΟΤ ΔΑΟΤ Παιαηάο Κνπηζνύθιηαλεο Αλαπξνζαξκνζκέλν ζύκθωλα κε ην Ν:2810/2000 γηα ηηο ΚΑΣΑΣΑΣΘΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΘΚΟΤ ΤΝΕΣΑΘΡΘΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ

ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ ΠΣΔΓΗΝ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΔΗΓΗΘΝ ΓΗΑΒΑΘΚΗΓΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ ΛΝΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΚΔΟΝΠ 1 : ΓΗΑΟΘΟΥΠΖ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ ΠΛΓΔΠΚΝ Άξζξν 1 : Γηάξζξσζε Υπεξεζηψλ ΚΔΟΝΠ 2 : ΑΟΚΝΓΗΝΡΖΡΔΠ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν

Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Δ Θ Ν Η Κ Ο Κ Α Η Κ Α Π Ο Γ Η Σ Ρ Η Α Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Χ Ν Σ Μ Ζ Μ Α Π Λ Ζ Ρ Ο Φ Ο Ρ Η Κ Ζ Κ Α Η Σ Ζ Λ Δ Π Η Κ Ο Η Ν Χ Ν Η Χ Ν ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 20 10-2011 ΑΘΖΝΑ 2010 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ. Σμήμα Λογιςτικήσ. Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ:

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ. Σμήμα Λογιςτικήσ. Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θζμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Ζρευνα για το επάγγελμα του λογιςτή ςτην πόλη τησ Καβάλασ και ςτο ΣΕΙ_Σμήμα Λογιςτικήσ. υποβληθείςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ

Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ 2008 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Διοίκηςησ και Οικονομίασ Σμήμα Λογιςτικήσ Θέμα πτυχιακήσ εργαςίασ: Η ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΕΛΕΓΚΣΗ-ΛΟΓΙΣΗ ΑΣΜΑΣΙΔΟΤ ΗΜΕΛΑ ΕΙΗΓΗΣΗ:ΚΟΡΔΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 15/10/2008

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η

Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων. Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η Οδηγός για τη Διαχείριση Έργων Θεσσαλονίκη 1 Ιουνίου 2013 Έκδοση 18η ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 χληαμε θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ 4 1.1 Δλεκέξσζε γηα ηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ 4 1.2 χληαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΝΙΥΤΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ Δγθξίλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ

ΘΕΜΑ : «Σ.Ο.Ε.Λ. - Η ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ νξθωηνύ Σ ε σ ν ο λ ο γ ι κ ό Δ κ π α ι δ ε ς η ι κ ό Ί δ π ς μ α Κ α β ά λ α ρ σ ο λ ή Γ ι ο ί κ η ζ η ρ κ α ι Ο ι κ ο ν ο μ ί α ρ Σ μ ή μ α Λ ο γ ι ζ η ι κ ή ρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΦΟΙΣΗΣΗ : ΚΑΚΟΤΛΙΓΗ ΠΑΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ

Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ Τ Σ Ζ Μ Α Γ Η Α Η Σ Ζ Η Α Π Ο Γ Ο Φ Α Η Ρ Ο Τ Κ Α Ν Ο Ν Η Μ Ο Τ Λ Ο Π Ο Η Ζ Ζ ΚΑΗ Δ Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ζ ΗΟΤΝΗΟ 2014 Πεπιεσόμενα ΔΝΝΟΗΑ ΣΧΝ ΟΡΧΝ... 1 ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 1 ΚΟΠΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ «ΑΝΑΤΟΛΙΑ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( καηά ηον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α Αλακόξθσζε Κεληξηθνύ πκβνπιίνπ Τγείαο ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΓΙΑ «Σελ απόθηεζε ηαηξηθήο εηδηθόηεηαο, ηε ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε ησλ ηαηξώλ, ηελ αλακόξθσζε ηνπ ΚΔΤ, ηελ Ίδξπζε Δπηζηεκνληθώλ Ιαηξηθώλ Κνηλνηήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Άξζξν 1 Κεληξηθφ πκβνχιην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011)

ΠΡΑΙΝΟ ΣΟΤΡΙΜΟ: ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ (2η ΕΚΔΟΗ 08/02/2011) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΝΣΟΝΙΜΟΤ, ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αζήλα, 24/8/2010 Αξ. Πξση.:2/57873 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Σαρ. Γ/λζε: Παλεπηζηεκίνπ 37 Σ.Κ. 101 65, Αζήλα ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα