ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ"

Transcript

1 ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ I. ΔΗΑΓΧΓΖ Ο παξφλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο, πνπ εγθξίζεθε απφ ηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο ηεο , , θαη , θαζνξίδεη : α. ηελ νξγάλσζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ νξγάλσλ, ηκεκάησλ θαη εθδειψζεσλ ηεο Οκνζπνλδίαο, β. ηε δνκή, ηελ νξγάλσζε, ηε δηδαθηέα χιε θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ θαη ζεκηλαξίσλ, γ. ην είδνο θαη ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο αγσληζηηθψλ θαη κε εθδειψζεσλ δ. ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο νξηζκέλσλ εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο Σθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ είλαη ε θαζηέξσζε θαη ηππνπνίεζε ελφο πιήξνπο θαη ζσζηνχ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο, αγψλσλ, εξγαζίαο θαη δηαδηθαζηψλ, κε ηελ ειπίδα λα θέξεη ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα γηα ηελ επφδσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο. II. ΤΜΠΛΖΡΧΜΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟΤ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ - ΑΡΥΑΗΡΔΗΔ Γηα ηελ νκνηφκνξθε εκθάληζε θαη πιεξφηεηα ησλ εληχπσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπξνζψπεζε ησλ Σσκαηείσλ ζε Γεληθέο Σπλειεχζεηο (άξζξν 18, παξ. β-γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ) θαη ηηο ππνςεθηφηεηεο κειψλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε Αξραηξεζίεο (άξζξν 22, παξ. α-β ηνπ Καηαζηαηηθνχ), θαζηεξψλνληαη ηα παξαθάησ ππνδείγκαηα : 1

2 ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ηνπ σκαηείνπ... ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18β ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο... απνθάζηζε ηα εμήο : α. λα νξίζεη ην κέινο ηνπ θ.... σο εθπξφζσπν ηνπ Σσκαηείνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο β. ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ / ηεο παξαπάλσ εθπξνζψπνπ, νξίδεηαη σο αλαπιεξσκαηηθφο ν / ε θ.... (εάλ επηζπκεί ην Σσκαηείν λα νξίζεη αλαπιεξσκαηηθφ εθπξφζσπν). Τν Γ.Σ. βεβαηψλεη φηη νη παξαπάλσ : α. είλαη κέιε ηνπ Σπιιφγνπ, έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη έρνπλ πάξεη ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε ζηάζε ηνπ Σπιιφγνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο Οκνζπνλδίαο. β. γλσξίδνπλ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., φπσο θαη ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη είλαη ελήκεξνη γεληθά γηα ηα δξψκελα ζην ρψξν πνπ θηλνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο. γ. δελ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. πνπ αλαθέξεη φηη απαγνξεχεηαη λα εθπξνζσπνχλ Σσκαηεία ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ, κέιε ηνπ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, κέιε ηνπ πνπ αζθνχλ δηαηηεηηθφ έξγν ζε αγψλεο αζιεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο (θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θ.ά.), κέιε ηνπ πνπ είλαη έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, κέιε ηνπ πνπ είλαη κέηνρνη εηαίξνη δηαρεηξηζηέο - κέιε Γ.Σ. αζιεηηθήο (θαηαζθεπαζηηθήο ή εκπνξηθήο) εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηεγνξία ή πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. δ. Οη παξαπάλσ νξηδφκελνη εθπξφζσπνη δελ κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζσκαηεία ζηε Γελ. Σπλέιεπζε. Ζκεξνκελία... Ο Πξφεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 2

3 ΔΚΠΡΟΧΠΖΖ ηνπ σκαηείνπ... ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Τν Γ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 18β ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ζηε ζπλεδξίαζε ηεο... απνθάζηζε ηα εμήο : α. λα νξίζεη ην κέινο ηνπ θ.... σο εθπξφζσπν ηνπ Σσκαηείνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο β. ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ / ηεο παξαπάλσ εθπξνζψπνπ, νξίδεηαη σο αλαπιεξσκαηηθφο ν / ε θ.... (εάλ επηζπκεί ην Σσκαηείν λα νξίζεη αλαπιεξσκαηηθφ εθπξφζσπν). Τν Γ.Σ. βεβαηψλεη φηη νη παξαπάλσ : α. είλαη κέιε ηνπ Σπιιφγνπ, έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη θαη έρνπλ πάξεη ηηο νδεγίεο ηνπ Γ.Σ. γηα ηελ θαηεχζπλζε θαη ηε ζηάζε ηνπ Σπιιφγνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Οκνζπνλδίαο. β. γλσξίδνπλ ην Καηαζηαηηθφ θαη ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., φπσο θαη ηα ζέκαηα ηεο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο πνπ ζα ζπδεηεζνχλ θαη είλαη ελήκεξνη γεληθά γηα ηα δξψκελα ζην ρψξν πνπ θηλνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οκνζπνλδίαο. γ. δελ ππάγνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 18γ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. πνπ αλαθέξεη φηη απαγνξεχεηαη λα εθπξνζσπνχλ Σσκαηεία ζηηο Γεληθέο Σπλειεχζεηο άηνκα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ, κέιε ηνπ πνπ δελ έρνπλ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγνπλ θαη λα εθιέγνληαη, κέιε ηνπ πνπ αζθνχλ δηαηηεηηθφ έξγν ζε αγψλεο αζιεκάησλ ηεο Οκνζπνλδίαο (θξηηέο, ρξνλνκέηξεο θ.ά.), κέιε ηνπ πνπ είλαη έκπνξνη αζιεηηθψλ εηδψλ, κέιε ηνπ πνπ είλαη κέηνρνη - εηαίξνη - δηαρεηξηζηέο - κέιε Γ.Σ. αζιεηηθήο (θαηαζθεπαζηηθήο ή εκπνξηθήο) εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε άιιε θαηεγνξία ή πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία. δ. Οη παξαπάλσ νξηδφκελνη εθπξφζσπνη δελ κπνξνχλ λα εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζσκαηεία ζηε Γελ. Σπλέιεπζε. Ζκεξνκελία... Ο Πξφεδξνο Ο Γελ. Γξακκαηέαο 3

4 ΑΗΣΖΖ - ΓΖΛΧΖ γηα ζπκκεηνρή ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Ο / ε παξαθάησ ππνγξάθσλ / ππνγξάθνπζα... δειψλσ ππεχζπλα φηη γλσξίδσ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρσ κειεηήζεη ην άξζξν 28 πνπ αλαθέξεη αλαιπηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.Σ. Δπεηδή δελ ππάγνκαη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 22ζη. ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πηζηεχσ φηη έρσ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα αίηεζε γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο σο ππνςήθηνο / ππνςήθηα γηα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. Γλσξίδσ αθφκε φηη γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή κνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα έρεη θζάζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ Οκνζπνλδία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 22α ηνπ Καηαζηαηηθνχ), επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. Γειψλσ επίζεο φηη είκαη κέινο η... Καη έρσ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγσ θαη λα εθιέγνκαη Ζκεξ.... Ο / ε αηηψλ / αηηνχζα Βεβαηψλεηαη φηη ν / ε αλσηέξσ είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη Ο Γελ. Γξακκαηέαο (ζθξαγίδα Σσκαηείνπ & ππνγξαθή). Τειέθσλν.... 4

5 ΑΗΣΖΖ - ΓΖΛΧΖ γηα ζπκκεηνρή ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Ο / ε παξαθάησ ππνγξάθσλ / ππνγξάθνπζα... δειψλσ ππεχζπλα φηη γλσξίδσ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρσ κειεηήζεη ην άξζξν 31 πνπ αλαθέξεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο. Δπεηδή δελ ππάγνκαη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 22 ζη. ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πηζηεχσ φηη έρσ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα αίηεζε γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο σο ππνςήθηνο / ππνςήθηα γηα κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Οκνζπνλδίαο. Γλσξίδσ αθφκε φηη γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή κνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα έρεη θζάζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ Οκνζπνλδία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 22α ηνπ Καηαζηαηηθνχ), επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. Γειψλσ επίζεο φηη είκαη κέινο η... θαη έρσ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγσ θαη λα εθιέγνκαη Ζκεξ.... Ο / ε αηηψλ / αηηνχζα Βεβαηψλεηαη φηη ν / ε αλσηέξσ είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη Ο Γελ. Γξακκαηέαο (ζθξαγίδα Σσκαηείνπ & ππνγξαθή). Τειέθσλν.... 5

6 ΑΗΣΖΖ - ΓΖΛΧΖ γηα ζπκκεηνρή ζηηο Αξραηξεζίεο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ηεο... Ο / ε παξαθάησ ππνγξάθσλ / ππνγξάθνπζα... δειψλσ ππεχζπλα φηη γλσξίδσ ην Καηαζηαηηθφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη έρσ κειεηήζεη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηθαζηηθήο Δπηηξνπήο (Πεηζαξρηθνχ Σπκβνπιίνπ). Δπεηδή δελ ππάγνκαη ζηηο απαγνξεχζεηο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 22 ζη. ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη πηζηεχσ φηη έρσ ηηο πξνυπνζέζεηο, θαζψο θαη ηε δηάζεζε πξνζθνξάο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο, ππνβάιισ ηελ παξνχζα αίηεζε γηα ζπκκεηνρή κνπ ζηηο αξραηξεζίεο ηεο σο ππνςήθηνο / ππνςήθηα Γηα κέινο ηνπ Πεηζαξρηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Οκνζπνλδίαο. Γλσξίδσ αθφκε φηη γηα λα είλαη έγθπξε ε ζπκκεηνρή κνπ, ε αίηεζε πξέπεη λα έρεη θζάζεη απνδεδεηγκέλα ζηελ Οκνζπνλδία (ζχκθσλα κε ην άξζξν 22α ηνπ Καηαζηαηηθνχ), επηά (7) εκέξεο πξηλ απφ ηηο αξραηξεζίεο. Γειψλσ επίζεο φηη είκαη κέινο η... θαη έρσ απνθηήζεη ην δηθαίσκα λα εθιέγσ θαη λα εθιέγνκαη Δπίζεο κε αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ επηπξφζζεηα φηη είκαη κέινο Σπιιφγνπ ηεο Οκνζπνλδίαο πάλσ απφ 10 ρξφληα θαη έρσ δηαηειέζεη κέινο ηνπ Γ.Σ. η... ηελ πεξίνδν... η... ηελ πεξίνδν... Ζκεξ.... Ο / ε αηηψλ / αηηνχζα Βεβαηψλεηαη φηη ν / ε αλσηέξσ είλαη κέινο ηνπ Σσκαηείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εθιέγεη θαη λα εθιέγεηαη Ο Γελ. Γξακκαηέαο (ζθξαγίδα Σσκαηείνπ & ππνγξαθή). Τειέθσλν.... 6

7 2. ΔΠΗΣΡΟΠΔ - ΟΜΑΓΔ ΔΡΓΑΗΑ Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ην Γ.Σ. έρεη ην δηθαίσκα, ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ (άξζξν 27), λα ζπγθξνηεί Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζή ηνπ ή ηελ ηαρχηεξε εθηέιεζε νξηζκέλσλ εξγαζηψλ. Γηα φιεο ηηο Δπηηξνπέο θαη Οκάδεο Δξγαζίαο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ γηα ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο (γηα ηηο Δπηηξνπέο πνπ αλαθέξνληαη ζην Καηαζηαηηθφ δει. ηελ Δπηηξνπή Δθδφζεσλ θαη ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, ηζρχνπλ θαη απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηα νηθεία θεθάιαηα ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ) : α. Οη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα, νη ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ κειψλ ηνπο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ζπκπιεξψλνληαη, φηαλ ππάξρεη ιφγνο, απφ ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.Σ. ή ησλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ, κέζα ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ θηλνχληαη θαη δξνπλ. β. Οη Δπηηξνπέο θαη νη Οκάδεο δελ αζθνχλ Γηνίθεζε θαη δελ απνηεινχλ απηνδχλακα θαη αλεμάξηεηα απφ ην Γ.Σ. φξγαλα, αιιά βνεζεηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ. Καηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ δηθαίσκα λα αιιεινγξαθνχλ κε Αξρέο ή κε άιια Σσκαηεία, Οξγαλψζεηο, Δηαηξίεο θαη κεκνλσκέλα άηνκα. Ζ αιιεινγξαθία γηα θάζε δήηεκα είλαη αξκνδηφηεηα θαη έξγν ηνπ Γ.Σ. γ. Τε ζχλζεζε θαη ηε δηάξθεηα ησλ Δπηηξνπψλ θαη ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (γηα γεληθά ζέκαηα) νξίδεη ην Γ.Σ., ελψ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο (γηα εηδηθφηεξα ζέκαηα) νξίδνπλ νη Υπεχζπλνη ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Οκνζπνλδίαο (Οξεηβαζίαο, Οξεηβαηηθνχ Σθη, Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο, Καηαθπγίσλ θαη Μνλνπαηηψλ). δ. Οη πξνηάζεηο, νη αλαθνξέο, νη γλσκαηεχζεηο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο ησλ Δπηηξνπψλ θαη Οκάδσλ Δξγαζίαο ππνβάιινληαη ζην Γ.Σ. ή ζηνπο Υπεπζχλνπο πνπ αθνξνχλ, γηα ελεκέξσζε, ζπκπιήξσζε, δηαζθεπή, ή έγθξηζή ηνπο. ε. Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα πξνθχςεη θαη δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Καηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ θαη ηνπο δηάθνξνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., αξκφδην λα απνθαζίζεη είλαη ην Γ.Σ., χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζήγεζε Δπηηξνπήο ή Οκάδαο Δξγαζίαο. ζη. Οη επηθεθαιήο ησλ Δπηηξνπψλ νξίδνληαη απφ ην Γ.Σ., ελψ ησλ Οκάδσλ Δξγαζίαο απφ ηνπο αξκφδηνπο Υπεπζχλνπο, εάλ δελ ζέινπλ λα είλαη απηνί επηθεθαιήο. δ. Δάλ δελ νξίδεηαη απφ ην Γ.Σ. ή ηνπο Υπεπζχλνπο, Γξακκαηέαο κηαο Δπηηξνπήο ή κηαο Οκάδαο, ηφηε εθιέγεηαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα ν Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο ή ηεο Οκάδαο πνπ ζα θξαηάεη πξαθηηθά, αιιεινγξαθία, αξρείν θιπ. 7

8 III. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 1. ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Α' (Γηνηθεηηθά) Αξκνδηόηεηεο 1. ρεηξίδεηαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 2. ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. 3. αλνίγεη ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία θαη ηελ θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ. 4. πξνσζεί ηελ εηζεξρφκελε αιιεινγξαθία ζηνλ Πξφεδξν ή ζην Γεληθφ Γξακκαηέα. 5. πιεθηξνινγεί ηελ εμεξρφκελε αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ή 6. ζπληάζζεη κέξνο απηήο (κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ) θαη ηελ θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ. 7. θξνληίδεη γηα ηε κεηάθξαζε ηεο μελφγισζζεο αιιεινγξαθίαο 8. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ηαρπδξφκεζε ή επίδνζε επηζηνιψλ ή άιισλ εγγξάθσλ, θαθέισλ θ.ά. 9. πιεθηξνινγεί δηάθνξα θείκελα (εγθπθιίνπο, εηζεγήζεηο, ζπκβάζεηο θιπ) πνπ αθνξνχλ δηνηθεηηθά ζέκαηα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε Γ.Γ.Α., Γ.Γ.Ν.Γ., Σπιιφγνπο, θ.ά. ειιεληθνχο θαη μέλνπο νξγαληζκνχο. 10. αξρεηνζεηεί ζηνπο νηθείνπο θαθέινπο αληίγξαθα ηεο αιιεινγξαθίαο. 11. θξαηά θαη ελεκεξψλεη αξρεία πνπ γεληθά αθνξνχλ ηε Γ.Γ.Α., ηελ Δ.Ο.Ο.Α., ηνπο Σπιιφγνπο, ηελ U.I.A.A. θ.ά. ζρεηηθά. 12. κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ζπρλή θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ. 13. πξαγκαηνπνηεί ηηο αλαγθαίεο ζπλελλνήζεηο κε μέλνπο νξγαληζκνχο γηα ζπκκεηνρή ηεο Οκνζπνλδίαο ζε Γελ. Σπλειεχζεηο, Σπκβνχιηα, Δπηηξνπέο θιπ. 14. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα εηδψλ απαξαίηεησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ ηεο Οκνζπνλδίαο (γξαθηθή χιε, είδε θαζαξηφηεηνο, ξνθήκαηα θ.ά.). 15. επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζπλεδξηάζεηο Γ.Σ., Γεληθέο Σπλειεχζεηο, εθδειψζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο (Π.Ο.Σ. - Π.Α.Σ. θ.ά.). 16. παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηα πξνγξάκκαηα θαη ζηα έξγα πνπ αλαιακβάλεη ε Οκνζπνλδία. 17. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο ή παξαπέκπεη απηνχο αξκνδίσο. 18. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν Πξφεδξνο. Πξνζόληα Απφθνηηνο Λπθείνπ. Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower). Φεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ κε Γξακκαηεία πξνγξακκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε Γξακκαηεία (ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο). 8

9 ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Β' (Δθπαίδεπζε - Αγώλεο - Κιεξνδόηεκα) Αξκνδηόηεηεο 1. ρεηξίδεηαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 2. ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εμππεξεηεί ηε ζέζε θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. 3. ρεηξίδεηαη ην ηειεθσληθφ θέληξν θαη ην fax θαη θξνληίδεη γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 4. ρεηξίδεηαη ην θσηνηππηθφ κεράλεκα θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ αλαιψζηκψλ ηνπ σο θαη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 5. πξαγκαηνπνηεί ηηο αλαγθαίεο ζπλελλνήζεηο κε μέλνπο νξγαληζκνχο γηα ζπκκεηνρή ζε αγψλεο, παξαθνινχζεζε ζρνιψλ θιπ. 6. θξαηά θαη ελεκεξψλεη αξρεία γηα ζρνιέο, αγψλεο, αζιεηέο, πξνπνλεηέο, εθπαηδεπηέο θιπ. ζηειέρε. 7. ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα εγγξαθή αζιεηψλ θαη θξνληίδεη γηα ηελ έθδνζε αζιεηηθήο ηαπηφηεηαο. 8. πιεθηξνινγεί ηελ εμεξρφκελε αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο ή ζπληάζζεη κέξνο απηήο (κεηά απφ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ) θαη ηελ θαηαρσξίδεη ζην βηβιίν πξσηνθφιινπ. 9. θξνληίδεη γηα ηε κεηάθξαζε ηεο μελφγισζζεο αιιεινγξαθίαο. 10. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε ηαρπδξφκεζε ή επίδνζε επηζηνιψλ ή άιισλ εγγξάθσλ, θαθέισλ θ.ά. 11. επηιακβάλεηαη φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην εθπαηδεπηηθφ θαη αγσληζηηθφ πξφγξακκα ηεο Οκνζπνλδίαο θαη πιεθηξνινγεί ηα δηάθνξα θείκελα (εγθπθιίνπο, εηζεγήζεηο, θαλνληζκνχο, δειηία ηχπνπ, θ.ά.). 12. κεξηκλά γηα ηελ παξαγγειία κεηαιιίσλ, θππέιισλ, δηπισκάησλ θαη δηαθφξσλ πιηθψλ θαη ηελ έγθαηξε πξνψζεζή ηνπο ζην ρψξν ησλ αγψλσλ. 13. ηεξεί κεραλνγξαθηθά αξρεία ζρεηηθά κε βηβιία, πεξηνδηθά, ράξηεο θιπ θαη θξνληίδεη γηα ηε δηαξθή ελεκέξσζή ηνπο. 14. επηιακβάλεηαη ησλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο. 15. κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ζπρλή θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ. 16. πιεθηξνινγεί δηάθνξα θείκελα πνπ αθνξνχλ ππνζέζεηο ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αζ. Λεπθαδίηε» (αιιεινγξαθία, εηζεγήζεηο, πξαθηηθά, ζπκβφιαηα θ.ά.). 17. παξαθνινπζεί ηηο δεκνπξαζίεο γηα ηελ ελνηθίαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αζ. Λεπθαδίηε». 18. θξνληίδεη ηα ησλ θνηλνρξήζησλ ηνπ θηηξίνπ. 19. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε ηξίηνπο ζρεηηθά κε ζέκαηα αξκνδηφηεηάο ηεο ή παξαπέκπεη απηνχο αξκνδίσο. 20. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν Πξφεδξνο. Πξνζόληα Απφθνηηνο Λπθείνπ. Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο (ηνπιάρηζηνλ επηπέδνπ Lower). Φεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ κε Γξακκαηεία πξνγξακκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε Γξακκαηεία αζιεηηθνχ νξγαληζκνχ (ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο). Γλψζεηο εθπαίδεπζεο - αγψλσλ (πηπρίν Τ.Δ.Φ.Α.Α. ή Δθπαηδεπηνχ Οξεηβαζίαο) 9

10 ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ (Δ.Ο.Ο.Α. - Κιεξνδόηεκα) Αξκνδηόηεηεο 1. ρεηξίδεηαη ην κεραλνγξαθηθφ εμνπιηζκφ πνπ εμππεξεηεί ην Λνγηζηήξην θαη θξνληίδεη γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 2. ρεηξίδεηαη ην ινγηζκηθφ πνπ εμππεξεηεί ην Λνγηζηήξην θαη θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηπρφλ βιαβψλ ή δπζιεηηνπξγηψλ. 3. κεξηκλά γηα ηελ χπαξμε θαη ζπρλή θξάηεζε αληηγξάθσλ αζθαιείαο ησλ κεραλνγξαθηθψλ αξρείσλ. 4. παξαθνινπζεί ηε ζρεηηθή κε ζέκαηα ινγηζηεξίνπ λνκνζεζία, ελεκεξψλεη ην Γ.Σ. θαη θξνληίδεη γηα ηελ ελαξκφληζή ηνπ Λνγηζηεξίνπ κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα. 5. ηεξεί φια ηα πξνβιεπφκελα (ηνπιάρηζηνλ) απφ ην λφκν βηβιία, αξρεία θιπ. θαη θξνληίδεη γηα ηε θχιαμή ηνπο. 6. ζπκπιεξψλεη εληάικαηα πιεξσκήο, επηηαγέο, γξακκάηηα είζπξαμεο, δειηία ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ θαη νπνηαδήπνηε άιια έγγξαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην Λνγηζηήξην ηεο Δ.Ο.Ο.Α. θαη ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο. 7. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε θαηαρψξηζε φισλ ησλ ηακεηαθψλ θαη ζπκςεθηζηηθψλ πξάμεσλ ζηα νηθεία Ζκεξνιφγηα Οκνζπνλδίαο θαη Κιεξνδνηήκαηνο. 8. εθδίδεη ηα ηζνδχγηα ηνπ κελφο, θαζψο θαη θαηαζηάζεηο κεληαίσλ δαπαλψλ. 9. παξαθνινπζεί ηηο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηηο εγθεθξηκέλεο πηζηψζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ Δ.Ο.Ο.Α. θαη Κιεξνδνηήκαηνο θαη ελεκεξψλεη ην Γ.Σ. θάζε κήλα γηα ηα ππφινηπα θάζε θαηεγνξίαο δαπαλψλ. 10. δηελεξγεί δηάθνξεο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ αθνξνχλ ηελ Οκνζπνλδία ή ην Κιεξνδφηεκα «Αζ. Λεπθαδίηε», ζχκθσλα κε ηηο εληνιέο ηνπ Γ.Σ. 11. πξνβαίλεη ζε θαηαζέζεηο ή αλαιήςεηο πνζψλ απφ ηνπο νηθείνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο κεηά απφ εληνιή ηνπ Γ.Σ. 12. ειέγρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νξζή θαηαβνιή πνζψλ ή γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο ινγηζηηθήο ή ηακεηαθήο πξάμεο. 13. θξνληίδεη λα ηεξνχληαη νη ππνρξεψζεηο πξνο εθνξίεο, αζθαιηζηηθά ηακεία θ.ά. 14. θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε παξάδνζε ή παξαιαβή ή ζεψξεζε εγγξάθσλ, βηβιίσλ θ.ά. ζρεηηθψλ κε ην Λνγηζηήξην απφ Υπνπξγεία, Ννκαξρίεο, Γ.Γ.Α., Τξάπεδεο, Δθνξίεο, Οξγαληζκνχο. 15. ζπληάζζεη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Οκνζπνλδίαο θαη θξνληίδεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ζε κία εκεξήζηα αζιεηηθή εθεκεξίδα. 16. κεξηκλά γηα ηελ έγθαηξε ππνβνιή πξνυπνινγηζκψλ, απνινγηζκψλ, ηζνινγηζκψλ, δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ζε Υπνπξγεία, Γ.Γ.Α. θαη ινηπέο Υπεξεζίεο. 17. δηελεξγεί φηη είλαη απαξαίηεην απφ ηακεηαθή θαη ινγηζηηθή άπνςε γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη ε Οκνζπνλδία. 18. παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ή ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Αζ. Λεπθαδίηε», κφλν κεηά απφ εληνιή ηνπ Τακία ή ηνπ Πξνέδξνπ. 19. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηεο αλαζέηεη ν Πξφεδξνο. Πξνζόληα Απφθνηηνο Λπθείνπ. Απφθνηηνο Σρνιήο Λνγηζηηθήο ή Τκήκαηνο Λνγηζηηθήο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ. Φεηξηζκφο ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη ζρεηηθψλ κε Λνγηζηήξην πξνγξακκάησλ. Πξνυπεξεζία ζε Λνγηζηήξην (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ). 10

11 2. ΔΗΓΗΚΔ ΘΔΔΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΣΑΦΤΓΗΟΤ Α' ΟΛΤΜΠΟΤ Αξκνδηόηεηεο 1. θξαηά αλνηθηφ ην θαηαθχγην, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ηνπιάρηζηνλ γηα 6 κήλεο ην ρξφλν θαη φηαλ ρξεηαζηεί θαη γηα νξηζκέλεο εκέξεο ηνπο ππφινηπνπο κήλεο. 2. θξνληίδεη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ, κέζα θαη έμσ, ηνπ θαηαθπγίνπ, θαζψο θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ζθεπψλ, θξεβαηηψλ, ηξαπεδηψλ, θνπβεξηψλ θιπ πιηθψλ ηνπ θαηαθπγίνπ. 3. ρεηξίδεηαη ηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα ηνπ θαηαθπγίνπ θαη κεξηκλά γηα ηε ζπληήξεζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. 4. ηεξεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαθπγίνπ θαη ηηο νδεγίεο ηεο Οκνζπνλδίαο ζρεηηθά κε θξάηεζε ζέζεσλ, εμππεξέηεζε επηζθεπηψλ θιπ. 5. θαηαρσξίδεη ζε εηδηθφ βηβιίν ηα ζηνηρεία ησλ επηζθεπηψλ πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, εηζπξάηηεη ηα δηαλπθηέξεπηξα θαη δηεκέξεπηξα ζπκπιεξψλνληαο ηηο ζρεηηθέο απνδείμεηο θαη απνδίδεη ινγαξηαζκφ ζηελ Οκνζπνλδία, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε νδεγίεο ηεο. 6. παξέρεη πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε, Έιιελα ή μέλν, ζρεηηθά κε ην θαηαθχγην, ην βνπλφ, ηα κνλνπάηηα, ηηο αλαβάζεηο, ηνλ θαηξφ θ.ά. ζρεηηθά. 7. πξνζηξέρεη ζε θάζε αηχρεκα ζην βνπλφ πξνζθέξνληαο ηηο γλψζεηο ηνπ, θξνληίδεη γηα ηελ άκεζε θηλεηνπνίεζε νκάδσλ δηάζσζεο θαη ζπλεξγάδεηαη κε απηέο. 8. ηεξεί ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ εζληθνχ δξπκνχ θαη θξνληίδεη, θαηά ην δπλαηφλ, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 9. αλαιακβάλεη πξφζζεηα θαζήθνληα θαη αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπ αλαζέηεη ην Γ.Σ. ηεο Οκνζπνλδίαο. Πξνζόληα Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο θαη εη δπλαηφλ θαη Γεξκαληθήο. Άξηζηε γλψζε ηνπ βνπλνχ. Παξαθνινχζεζε ζρνιψλ νξεηβαζίαο - αλαξξίρεζεο δηάζσζεο. Γλψζεηο παξνρήο πξψησλ βνεζεηψλ. Οξεηβαηηθή εκπεηξία (ηνπιάρηζηνλ 3 εηψλ). Πξνυπεξεζία ζε θαηαθχγην (ηνπιάρηζηνλ 2 εηψλ). 11

12 3. ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Α. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο Ζ βηβιηνζήθε, πνπ πξέπεη λα δηαηεξείηαη εηδηθή, κε ζηνηρεηψδε γεληθή πιαηζίσζε, απνηειεί ζπλάκα θαη ην αξρείν βηβιίσλ θαη πεξηνδηθψλ ηεο Δ.Ο.Ο.Α. Γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ βηβιίσλ αθνινπζείηαη ην παξαθάησ αλαθεξφκελν δεθαδηθφ ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο Dewey, πξνζαξκνζκέλν ζηηο αλάγθεο ηεο Οκνζπνλδίαο : 000 Γεληθά ζέκαηα 001 Γλψζε (ακθηιεγφκελε γλψζε, έξεπλα, ηέξαηα, κπζηήξηα, κε επηβεβαησκέλα θαηλφκελα, εμσγήηλα φληα θαη λνεκνζχλε, ) 002 Τν βηβιίν 003 Σπζηήκαηα (αλάιπζε & ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ κε Ζ/Υ, ) 004 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ Πιεξνθνξηθή (γεληθά πιηθφ, ) 005 Πξνγξακκαηηζκφο Πξνγξάκκαηα (γεληθά ινγηζκηθφ, ) 010 Βηβιηνγξαθία (βηβιηνγξαθίεο, θαηάινγνη, ) 020 Βηβιηνζεθνλνκία - Βηβιηνζήθεο 030 Γεληθά εγθπθινπαηδηθά έξγα 050 Γεληθέο πεξηνδηθέο εθδφζεηο (πεξηνδηθά, επεηεξίδεο, εηήζηα δειηία, ) 051 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Ακεξηθήο ζηελ Αγγιηθή 052 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηελ Αγγιηθή 053 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε γεξκαληθέο γιψζζεο 054 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηε γαιιηθή, πξνβεγθηαλή, θαηαιαληθή 055 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε ηηαιηθή, ζαξδεληαθή, δαικαηηθή, ξνπκαληθή 056 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηελ ηζπαληθή θαη πνξηνγαιηθή 057 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε ζιαβηθέο γιψζζεο 058 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε ζθαλδηλαβηθέο γιψζζεο 059 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζε άιιεο γιψζζεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο ζηελ ειιεληθή 060 Οξγαληζκνί θαη Μνπζεηνινγία (ηζηνξηθά, θαηαζηαηηθά, θαλνληζκνί, ) Διιεληθνί νξγαληζκνί (νξγαληζκνί, ηδξχκαηα, ζχιινγνη, κνπζεία, ) 069 Μνπζεηνινγία 070 Μέζα εηδεζενγξαθίαο, δεκνζηνγξαθία, εθδνηηθή, Μέζα εηδεζενγξαθίαο, ζηελ Διιάδα (εθεκεξίδεο, ηζηνξία ηνπ ηχπνπ, ) 080 Γεληθέο ζπιινγέο (άξζξα, ζπλέδξηα, δηαιέμεηο, ) Γεληθέο ζπιινγέο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 090 Φεηξφγξαθα, ζπάληα βηβιία, άιιν ζπάλην έληππν πιηθφ 12

13 100 Φηινζνθία - Φπρνινγία 100 Γεληθά ζέκαηα (ζεσξία, πνηθίια, ιεμηθά θαη εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) 110 Μεηαθπζηθή (νληνινγία, θνζκνινγία, θνζκνγνλία, ρψξνο, ρξφλνο, δχλακε & ελέξγεηα, δνκή, ) 120 Γλσζηνινγία, αηηηφηεηα, άλζξσπνο (θηινζνθηθή αλζξσπνινγία, ηειενινγία, ζπλείδεζε, αζπλείδεην, ππνζπλείδεην, αζαλαζία, ςπρέο ) 130 Παξαθπζηθά θαηλφκελα (παξαςπρνινγία & απνθξπθηζκφο, αζηξνινγία, καγεία, ππεξθπζηθέο εκθαλίζεηο, καληηθή ηέρλε, ρεηξνκαληεία, πλεπκαηηζκφο, φλεηξα, θπζηνγλσκηθή, ) 140 Σπγθεθξηκέλεο θηινζνθηθέο ζρνιέο & ζεσξήζεηο 150 Χπρνινγία 160 Λνγηθή 170 Ζζηθή 180 Αξραία (ειιεληθή, ), κεζαησληθή, αλαηνιηθή θηινζνθία 190 Σχγρξνλε δπηηθή θηινζνθία & ινηπέο κε αλαηνιηθέο θηινζνθίεο 200 Θξεζθεία 200 Γεληθά ζέκαηα, θηινζνθία & ζεσξία, ζξεζθείεο, ηεξά θείκελα, ζενινγία, ηάγκαηα, δφγκαηα, αηξέζεηο & ζρίζκαηα, ιαηξεία, κπζηηθηζκφο, χκλνη, ζξεζθεηνινγία, κπζνινγία θ.ά. 292 Αξραία ειιεληθή ζξεζθεία / κπζνινγία 300 Κνηλσληθέο επηζηήκεο 300 Γεληθά ζέκαηα, θνηλσληνινγία θαη αλζξσπνινγία, θνηλσληθέο δηεξγαζίεο, θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά, θνηλσληθέο νκάδεο, ζεζκνί ) 304 Αλζξσπνγεσγξαθία (δεκνγξαθία, πιεζπζκφο, ) 310 Σπιινγέο γεληθψλ ζηαηηζηηθψλ 320 Πνιηηηθέο επηζηήκεο 330 Οηθνλνκηθή επηζηήκε Οηθνλνκηθή γεσγξαθία 333 Οηθνλνκηθά ηεο γεο & ηεο ελέξγεηαο Οξνινγία Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα Φπζηθνί πφξνη & ελέξγεηα (δηαρείξηζε & πξνζηαζία ηνπο, δαζηθά πξντφληα, θαηαθχγηα άγξησλ δψσλ, εζληθνί δξπκνί, απνγξαθέο δαζψλ θαη γαηψλ, ) 334 Σπλεηαηξηζκνί Τνπξηζκφο 340 Γίθαην 350 Γεκφζηα δηνίθεζε θαη ζηξαηησηηθέο επηζηήκεο 360 Κνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη ππεξεζίεο - Δλψζεηο 363 Άιια θνηλσληθά πξνβιήκαηα & ππεξεζίεο Δπηρεηξήζεηο θνηλήο σθειείαο (χδξεπζε, ) Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (δηαρείξηζε απνβιήησλ, ξχπαλζεο, ζνξχβνπ, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, πεξηβαιινληηθά & δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα, δεκφζηα έξγα, ) 370 Δθπαίδεπζε 380 Δκπφξην Δπηθνηλσλίεο - Μεηαθνξέο 387 Υδάηηλεο, ελαέξηεο & δηαζηεκηθέο κεηαθνξέο 388 Φεξζαίεο κεηαθνξέο 390 Έζηκα Δζηκνηππία - Λανγξαθία 398 Λανγξαθία 13

14 400 Γιώζζα 400 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, εηδηθά ζέκαηα, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) 410 Γισζζνινγία 413 Λεμηθά 420 Αγγιηθέο γιψζζεο 430 Γεξκαληθέο γιψζζεο 440 Γαιιηθέο γιψζζεο 450 Ηηαιηθέο γιψζζεο & ξνπκαληθή γιψζζα 460 Ηζπαληθή & πνξηνγαιηθή γιψζζα 470 Λαηηληθή γιψζζα 480 Διιεληθέο γιψζζεο & Αξραία ειιεληθή 481 Σπζηήκαηα γξαθήο & θσλνινγία (αιθάβεηα, νξζνγξαθία, ) 482 Δηπκνινγία (αλάιπζε, ιεμηθά, ) 483 Λεμηθά (νξζνγξαθηθά, ζπλσλχκσλ, αθξσλπκίσλ, δίγισζζα / ειιελν-, ζεζαπξνί ιέμεσλ, ) 485 Γξακκαηηθή 489 Άιιεο ειιεληθέο γιψζζεο 490 Άιιεο γιψζζεο 500 Φπζηθέο επηζηήκεο - Μαζεκαηηθά 500 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο & ιεμηθά, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, θπζηθή ηζηνξία ) 510 Μαζεκαηηθά (γεληθά ζέκαηα, άιγεβξα, γεσκεηξία,, αξηζκεηηθή, πηζαλφηεηεο, ινγάξηζκνη, ) 520 Αζηξνλνκία & ζπλαθείο επηζηήκεο (γεληθά ζέκαηα, νπξάληα κεραληθή, αζηξνλνκία, ζχκπαλ, αζηξνλνκηθή γεσγξαθία, ρξνλνιφγεζε, ) 526 Μαζεκαηηθή γεσγξαθία (γεσδαηζία, ηνπνγξαθία, ραξηνγξαθία ) 530 Φπζηθή (γεληθά ζέκαηα, θιαζηθή κεραληθή, κεραληθή ξεπζηψλ, αεξνδπλακηθή, ήρνο, θσο, ζεξκφηεηα, ειεθηξηζκφο, ειεθηξνληθή, καγλεηηζκφο, αηνκηθή & ππξεληθή θπζηθή, ) 540 Φεκεία θαη ζπλαθείο επηζηήκεο (γεληθά ζέκαηα, αλφξγαλε & νξγαληθή, θπζηθνρεκεία, θξπζηαιινγξαθία, ) 549 Οξπθηνινγία (πεξηγξαθή, ηαμηλφκεζε, αλαγλψξηζε νξπθηψλ, ) 550 Γεσεπηζηήκεο (γεληθά ζέκαηα : θηινζνθία & ζεσξία, πνηθίια, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε & έξεπλα, αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε, ηζηνξηθή & γεσγξαθηθή ζεψξεζε, ) Βηβιηνγξαθίεο Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 551 Γεσινγία, πδξνινγία, κεηεσξνινγία Μαθξνζθνπηθή δνκή θαη ηδηφηεηεο ηεο γεο Ζθαίζηεηα, ζεηζκνί, ζεξκά χδαηα θαη αέξηα (εθαηζηεηνινγία, ζεηζκνινγία, ) Δπηθαλεηαθέο θαη εμσγελείο δηεξγαζίεο (γεσινγηθή δξάζε ηνπ λεξνχ, παγεησλνινγία, ιηζψλεο, παγφβνπλα, θαηνιηζζήζεηο, εδαθνγέλεζε, απνζάζξσζε, δηάβξσζε, ) Γεσκνξθνινγία θαη πδξφζθαηξα (γεσκνξθνινγία, γεσκνξθέο, έξεκνη, βνπλά, λεζηά, νξνπέδηα, πεδηάδεο, θαξζηηθά βπζίζκαηα, θαξάγγηα, αθηέο, ζηέπεο, ιηβάδηα, σθεαλνγξαθία, ππνζαιάζζηα γεσινγία, σθεαλνί, ιηκλνζάιαζζεο, πδξνινγία, πνηάκηα, ιίκλεο, ιηκλνινγία, ππφγεηα χδαηα, πδαηνπηψζεηο, πδαηνξξεχκαηα, σθεάληα ξεχκαηα, παιίξξνηεο, ) 14

15 551.5 Μεηεσξνινγία (αηκφζθαηξα, ζχειιεο, ηπθψλεο, βξνρή, ρηφλη, μεξαζία, ζηξαηφζθαηξα, ηξνπφζθαηξα, ζηξψκα ηνπ φδνληνο, ) Κιηκαηνινγία θαη θαηξφο (παιαηνθιηκαηνινγία, κηθξνθιηκαηνινγία, πξφγλσζε θαηξνχ, ) Ηζηνξηθή γεσινγία (παιαηνγεσγξαθία, γεσινγηθφο ρξφλνο, επνρή παγεηψλσλ, ζηξσκαηνγξαθία, ) Τεθηνληθή γεσινγία (νξνγέλεζε, ξήγκαηα, δηαζηξσκαηψζεηο, ) Γεσρεκεία 552 Πεηξνινγία (ηδεκαηνινγία, πεηξψκαηα, ιηζνινγία, πεηξνγξαθία, ) 553 Οηθνλνκηθή γεσινγία (άλζξαθαο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην, πνιχηηκνη ιίζνη, ινηπά γεσινγηθά πιηθά νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, ) 554 Γεσεπηζηήκεο ηεο Δπξψπεο Γεσεπηζηήκεο ηεο Διιάδνο 555 Γεσεπηζηήκεο ηεο Αζίαο 556 Γεσεπηζηήκεο ηεο Αθξηθήο 557 Γεσεπηζηήκεο ηεο Βφξεηαο (& Κεληξηθήο) Ακεξηθήο 558 Γεσεπηζηήκεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο 559 Γεσεπηζηήκεο άιισλ πεξηνρψλ & εμσγήηλσλ θφζκσλ 560 Παιαηνληνινγία - παιαηνβνηαληθή παιαηνδσνινγία (απνιηζσκέλνη θπηηθνί & δσηθνί νξγαληζκνί, ) Παιαηναλζξσπνινγία (πξντζηνξηθνί άλζξσπνη, ) 570 Δπηζηήκεο ηεο δσήο Βηνινγία (γεληθά ζέκαηα, θπζηνινγία, βηνρεκεία, βηνθπζηθή, γελεηηθή & εμέιημε, θπζηθή ηζηνξία νξγαληζκψλ, ) Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 577 Οηθνινγία (ρεξζαία, δαζηθή, πδάηηλε, ζαιάζζηα, νηθνζπζηήκαηα, ξχπαλζε, ζπλνηθνινγία, ) 579 Μηθξννξγαληζκνί, κχθεηεο, θχθε (ζαιάζζηα βνηαληθή, ζαιιφθπηα, ηνί, βαθηήξηα, κηθξνβηνινγία, πξσηφδσα, κχθεηεο, κπθεηνινγία, καληηάξηα, ιεηρήλεο, θχθε, θπθνινγία, ) 580 Φπηά - Βνηαληθή (γεληθά ζέκαηα, είδε θπηψλ/εθηφο ηνπ 579, ) Βηβιηνγξαθία Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 590 Εψα - Εσνινγία (γεληθά ζέκαηα, είδε δψσλ / εθηφο ηνπ 579, ) Βηβιηνγξαθία Λεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα Αλζξσπίδεο - Άλζξσπνη (θπζηθή αλζξσπνινγία, αλζξσπνβηνινγία, αλζξσπνκεηξία, αλζξψπηλεο θπιέο, ) 600 Σερλνινγία (εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο) 600 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, εηδηθά ζέκαηα, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ζπιινγέο, εθεπξέζεηο ) 610 Ηαηξηθή 620 Δθαξκνζκέλε κεραληθή 621 Αλεκφκπινη - Μχινη 630 Γεσξγία θαη ζπλαθείο ηερλνινγίεο 636 Κηελνηξνθία 639 Κπλήγη, αιηεία, ηερλνινγία πξνζηαζίαο 15

16 640 Οηθηαθή νηθνλνκία 650 Γηνηθεηηθή (κάλαηδκελη) 657 Λνγηζηηθή 659 Γηαθήκηζε θαη δεκφζηεο ζρέζεηο 660 Φεκηθή κεραληθή 670 Μεηαπνίεζε 680 Βηνκεραληθή παξαγσγή 686 Τππνγξαθία 690 Κηήξηα 700 Καιέο ηέρλεο - Φπραγσγία - Αζιεηηζκόο 700 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, εηδηθά ζέκαηα, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα, ζπιινγέο, πηλαθνζήθεο θαη κνπζεία ) 710 Φσξνηαμία θαη αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ 720 Αξρηηεθηνληθή 721 Αξρηηεθηνληθέο θαηαζθεπέο 722 Αξρηηεθηνληθή πξηλ ην 300 κ.φ. (αξραία θξνχξηα θαη πχξγνη ) 723 Αξρηηεθηνληθή απφ ην 300 κ.φ. έσο ην 1400 (θάζηξα, πχξγνη ) 724 Αξρηηεθηνληθή κεηά ην Γεκφζηα θηίζκαηα (λνζνθνκεία, εξγνζηάζηα, ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνη, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί, γεθχξηα, ) 726 Κηήξηα ζξεζθεπηηθνχ ραξαθηήξα (κνλαζηήξηα, λανί, ηδακηά ) 727 Κηήξηα εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα (ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, βηβιηνζήθεο, κνπζεία, πηλαθνζήθεο, ) 728 Κηήξηα νηθηζηηθνχ θαη άιινπ ζπλαθνχο ραξαθηήξα (νξεηβαηηθά θαηαθχγηα θαη μελψλεο, θπλεγεηηθά πεξίπηεξα, νξεηλέο θαιχβεο ) 729 Σρεδίαζε θαη δηαθφζκεζε θηηζκάησλ 730 Πιαζηηθέο ηέρλεο (γιππηηθή - θεξακηθή - κεηαιινηερλία ) 740 Σρέδην θαη δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο 750 Εσγξαθηθή θαη έξγα δσγξαθηθήο 760 Γξαθηθέο ηέρλεο θαη ραξαθηηθή 770 Φσηνγξαθία θαη θσηνγξαθίεο 780 Μνπζηθή 790 Χπραγσγία (ζέαηξν - θηλεκαηνγξάθνο - ρφκπη) 791 Γεκφζηεο παξαζηάζεηο (θηλεκαηνγξάθνο, ξαδηφθσλν, ηειεφξαζε, θνπθινζέαηξν, ξνληέν, ηαπξνκαρίεο, ηζίξθν ) 792 Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο (ζέαηξν, φπεξα, κηνχδηθαι, ρνξφο ) 793 Παηρλίδηα θαη ςπραγσγία εζσηεξηθνχ ρψξνπ (ζηαπξφιεμα, ιατθνί θαη εζληθνί ρνξνί, παδι, αηλίγκαηα, ηαρπδαθηπινπξγία ) 794 Παηρλίδηα ηθαλφηεηαο (ζθάθη, κπφνπιηγθ, κπηιηάξδν, ειεθηξνληθά, ) 795 Τπρεξά παηρλίδηα 796 Αζιεηηζκφο - Υπαίζξηα παηρλίδηα - Αζιήκαηα Γηάθνξα παηρλίδηα (ηειεθαηεπζπλφκελα, ραξηαεηνί, ) Γξαζηεξηφηεηεο θαη παηρλίδηα πνπ απαηηνχλ εμνπιηζκφ (skateboard ) Αζιήκαηα κε κπάια (πνδφζθαηξν, βφιετ, κπάζθεη, ηέληο ) Άξζε βαξψλ Σηίβνο Γπκλαζηηθή Οιπκπηαθνί Αγψλεο Υπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο (Πεδνπνξία Οξεηβαζία Αλαξξίρεζε) Πεδνπνξία Οξεηβαζία Αλαξξίρεζε - Σπειαηνινγία Άζιεκα πξνζαλαηνιηζκνχ Πνδειαζία Μεραλνθίλεηνο αζιεηηζκφο (απηνθίλεηα κνηνζπθιέηεο ) 16

17 796.8 Αζιήκαηα πάιεο (πάιε, πνιεκηθέο ηέρλεο, ππγκαρία, μηθαζθία ) Φεηκεξηλά αζιήκαηα (αζιεηηζκφο ζηνλ πάγν θαη ζην ρηφλη) Φηνλνδξνκία (ski, snowboard, νξεηβαηηθφ ζθη ) Φεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγψλεο 797 Υδάηηλνο αζιεηηζκφο θαη αεξαζιεηηζκφο Ναπηαζιεηηζκφο (ηζηηνπιντα, θσπειαζία, θαλφ ) Κνιχκβεζε - Καηαδχζεηο Άιια ζαιάζζηα αζιήκαηα (ηζηηνζαλίδα, ζαιάζζην ζθη ) Αεξαζιεηηζκφο 798 Ηππηθά αζιήκαηα & αγψλεο κε δψα (ηππνδξνκίεο, θπλνδξνκίεο ) 799 Χάξεκα Κπλήγη Σθνπνβνιή Τνμνβνιία 800 Λνγνηερλία - Ρεηνξηθή 800 Γεληθά ζέκαηα (θηινζνθία θαη ζεσξία, πνηθίια, εγθπθινπαίδεηεο θαη ιεμηθά, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) - πνίεζε - πεδνγξαθία - δνθίκηα - ζεαηξηθά έξγα ρηνχκνξ & ζάηηξα - θξηηηθέο - παηδηθά - δεκνηηθή πνίεζε - αλάιεθηα θ.ά. 880 Αξραία ειιεληθή ινγνηερλία 889 Νεφηεξε ειιεληθή ινγνηερλία 900 Γεσγξαθία - Ηζηνξία 900 Ηζηνξία (γεληθά ζέκαηα : (θηινζνθία θαη ζεσξία ηεο ηζηνξίαο, πνηθίια, ιεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο, πεξηνδηθέο εθδφζεηο, νξγαληζκνί, εθπαίδεπζε θαη έξεπλα ) 905 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο 906 Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα 909 Παγθφζκηα ηζηνξία 910 Γεσγξαθία θαη ηαμίδηα (θηινζνθία & ζεσξία ηεο γεσγξαθίαο & ησλ ηαμηδηψλ, ηνπσλχκηα, ) Πνηθίια (παγθφζκηνη ηαμηδησηηθνί νδεγνί, ) Γεσγξαθηθά ιεμηθά & εγθπθινπαίδεηεο Ταμηδησηηθέο αθεγήζεηο (γχξνο ηνπ θφζκνπ, πεηξαηηθέο εμνξκήζεηο, σθεαλνπιντα, ) Πεξηνδηθέο εθδφζεηο Οξγαληζκνί - Σπλέδξηα Δθπαίδεπζε & έξεπλα Ηζηνξία & πεξηγξαθή (αλζξσπνθεληξηθή ζεψξεζε, ) Ηζηνξηθή, γεσγξαθηθή, πξνζσπνθεληξηθή ζεψξεζε (γεσγξάθνη, εμεξεπλεηέο, ηαμηδηψηεο, αλαθαιχςεηο, εμεξεπλήζεηο, ) 911 Ηζηνξηθή γεσγξαθία (ηζηνξηθνί άηιαληεο, κεηαβνιέο ζπλφξσλ, ) 912 Άηιαληεο, ράξηεο, ζρεδηαγξάκκαηα (γεληθά, ) Άηιαληεο - ράξηεο αξραίνπ θφζκνπ Άηιαληεο - ράξηεο Αξραίαο Διιάδαο Άηιαληεο - ράξηεο Δπξψπεο Άηιαληεο - ράξηεο Διιάδαο Άηιαληεο - ράξηεο Αζίαο Άηιαληεο - ράξηεο Αθξηθήο Άηιαληεο - ράξηεο Βφξεηαο (& Κεληξηθήο) Ακεξηθήο Άηιαληεο - ράξηεο Νφηηαο Ακεξηθήο Άηιαληεο - ράξηεο άιισλ πεξηνρψλ (Ψθεαλία, πφινη, ) Άηιαληεο ράξηεο εμσγήηλσλ θφζκσλ 913 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηνλ αξραίν θφζκν (έσο ην 499 κ.φ.) 914 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Δπξψπε 17

18 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Διιάδα (αξραηνινγηθνί & ηνπξηζηηθνί νδεγνί, νδνηπνξηθά, ) 915 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Αζία 916 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηελ Αθξηθή 917 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηε Βφξεηα (& Κεληξηθή) Ακεξηθή 918 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζηε Νφηηα Ακεξηθή 919 Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζε άιιεο πεξηνρέο (Ψθεαλία, πφινη, ) Γεσγξαθία & ηαμίδηα ζε εμσγήηλνπο θφζκνπο 920 Βηνγξαθία, γελεαινγία, εκβιήκαηα 930 Ηζηνξία ηνπ αξραίνπ θφζκνπ (έσο ην 499 κ.φ.) / Αξραηνινγία 938 Ηζηνξία ηεο αξραίαο Διιάδνο (έσο ην 323 κ.φ.) / Αξραηνινγία 940 Γεληθή ηζηνξία ηεο Δπξψπεο (κεηά ην 499 κ.φ.) 949 Διιεληθή ηζηνξία (κεηά ην 323 κ.φ.) 950 Γεληθή ηζηνξία ηεο Αζίαο 960 Γεληθή ηζηνξία ηεο Αθξηθήο 970 Γεληθή ηζηνξία ηεο Βφξεηαο (& Κεληξηθήο) Ακεξηθήο 980 Γεληθή ηζηνξία ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο 990 Ηζηνξία άιισλ πεξηνρψλ (Ψθεαλία, πφινη, ) 999 Ηζηνξία εμσγήηλσλ θφζκσλ Τα βηβιία θαη ηα πεξηνδηθά (κφλν νη βηβιηνδεηεκέλνη ηφκνη) ζα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν εηζαγσγήο πνπ έρεη ηηο εμήο ζηήιεο : αξηζκφο εηζαγσγήο, εκεξνκελία εηζαγσγήο, ζπγγξαθέαο, ηίηινο βηβιίνπ ή πεξηνδηθνχ, ηφπνο έθδνζεο, εθδφηεο, έηνο έθδνζεο, ηξφπνο απφθηεζεο (αγνξά ή δσξεά), βηβιηάξηζκνο θαη θαηεγνξία ηαμηλφκεζεο. Μεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηε ζσζηή θαηάηαμε θαη ηαμηλφκεζε ησλ βηβιίσλ γηαηί παίδεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. Σε θάζε βηβιίν ή βηβιηνδεηεκέλν ηφκν πεξηνδηθνχ ζα κπαίλεη ζην εζψθπιιν ε ζθξαγίδα ηεο Οκνζπνλδίαο, θαζψο θαη ε εηδηθή ζθξαγίδα ηεο βηβιηνζήθεο ηεο, φπνπ ζηα εηδηθά ηεηξαγσλίδηα ζα αλαγξάθνληαη ν αχμσλ αξηζκφο εηζαγσγήο, ε γεληθή θαηεγνξία πνπ εληάζζεηαη ην βηβιίν θαη ν αξηζκφο (βηβιηάξηζκνο) πνπ θαηέρεη ζην ηαμηλνκεηηθφ δηάγξακκα, ψζηε λα είλαη εχθνιε ε αλεχξεζή ηνπ. Γηα ηε ζσζηή ζπγθξφηεζε ηεο βηβιηνζήθεο πξέπεη λα ηεξνχληαη θαξηειίδηα (ζε εηδηθέο δειηηνζήθεο) θαηά ηίηιν βηβιίνπ θαη θαηά ζπγγξαθέα. Αληί γηα ην παξαπάλσ αλαθεξφκελν ρεηξφγξαθν ζχζηεκα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έλα ίδηαο θηινζνθίαο, εηδηθφ κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα βηβιηνζήθεο (π.ρ. ην ΑΒΔΚΤ ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ). Ο Δηδηθφο Γξακκαηέαο, πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο θαη κε ηε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ηεο αγνξάο, εηζεγείηαη ζην Γ.Σ. γηα ηα βηβιία, ηα πεξηνδηθά, ηνπο ράξηεο ή νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ πιηθφ, πνπ πξέπεη νπσζδήπνηε λα απνθηεζνχλ. Β. Αλαγλσζηήξην Δπεηδή ε βηβιηνζήθε δελ είλαη δαλεηζηηθή, νχηε αθφκα θαη γηα ηα κέιε ηνπ Γ.Σ., νπνηνζδήπνηε ζέιεη λα κειεηήζεη έλα βηβιίν, ή έλα πεξηνδηθφ, ή έλα ράξηε ή νηηδήπνηε άιιν αξρεηαθφ πιηθφ, ή λα βγάιεη θσηνηππίεο (εθφζνλ ε ζπαληφηεηα θαη ε θαηάζηαζε ηνπ εληχπνπ ην επηηξέπεη), πξέπεη λα πξνζέξρεηαη γηα κειέηε ζηελ Οκνζπνλδία, ζε εκέξεο θαη ψξεο πνπ ζα θαζνξίδεη ην Γ.Σ. αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. 18

19 IV. ΔΚΓΟΔΗ 1. ΓΔΝΗΚΑ Έλαο απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο Οκνζπνλδίαο είλαη θαη ε επξχηεξε δηάδνζε ησλ γλψζεσλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ νξεηβαζία, ηα αζιήκαηα πνπ εθπξνζσπεί (νξεηβαηηθφ ζθη, αγσληζηηθή αλαξξίρεζε), ηα βνπλά θαη ηελ νξεηλή θχζε γεληθφηεξα. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ απηνχ ε Οκνζπνλδία πξέπεη λα εθδίδεη επεηεξίδεο, πεξηνδηθφ, θαλνληζκνχο, ελεκεξσηηθά δειηία, νδεγνχο, κνλνγξαθίεο, ράξηεο, θαζψο θαη θάζε ηη άιιν ζρεηηθφ έληππν, ή λα παξάγεη θαη λα δηαδίδεη κε ειεθηξνληθφ κέζν ή ηξφπν ηηο γλψζεηο απηέο. Όιεο νη εθδφζεηο, αιιά θαη νη δεκνζηεχζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο, πξέπεη λα απνηεινχλ κε ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηά ηνπο, θαζψο θαη κε ην χθνο ηεο γξαθήο ηνπο, πξφηππα ζεκεία αλαθνξάο ζην ρψξν ηνπο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηζηνξία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ παιαηψλ εθδφζεψλ ηεο. Γηα λα θξαηεζνχλ δε νη εθδφζεηο ηεο Δ.Ο.Ο.Α. ζε πςειφ επίπεδν ππεπζπλφηεηαο, ζνβαξφηεηαο θαη αηζζεηηθήο ηειεηφηεηαο ζα ηζρχνπλ απζηεξά θξηηήξηα επηινγήο γηα νπνηνδήπνηε δεκνζίεπκα (θείκελα, θσηνγξαθίεο, ράξηεο θ.ά.). Τα ζέκαηα ησλ εθδφζεσλ ή θαη ησλ δεκνζηεχζεσλ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δ.Ο.Ο.Α., ε δε γιψζζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζα είλαη ε λενειιεληθή (θαζνκηινπκέλε), ρσξίο αθξφηεηεο θαη ηδησκαηηζκνχο. Όηαλ απνθαζηζηεί έθδνζε πεξηνδηθνχ πξέπεη λα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε ζπλέρεηα θαη ε ηθαλνπνηεηηθή δηάξθεηά ηνπ, πνιχ πέξα ηεο ζεηείαο ηνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ έθδνζε νηθείνπ Γ.Σ. Όιεο νη εθδφζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο ζα θαηαηίζεληαη, εθηφο απφ ηηο ππνρξεσηηθέο απφ ην λφκν βηβιηνζήθεο (Δζληθή, Βνπιήο, Γεκνηηθή) θαη φπνπ αιινχ θξίλεη απαξαίηεην θάζε θνξά ην Γ.Σ. (δηάθνξεο Βηβιηνζήθεο, Γ.Γ.Α., Οκνζπνλδίεο, Σπιιφγνπο, ηδηψηεο θ.α.) Ζ Οκνζπνλδία εληζρχεη ζρεηηθέο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο εθδφζεηο απφ ζπιιφγνπο, επηζηεκνληθέο εηαηξείεο ή θπζηθά πξφζσπα, εθφζνλ απηέο αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα εγθπξφηεηαο πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη γηα ηηο δηθέο ηεο εθδφζεηο. Μεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Δθδφζεσλ πξνο ην Γ.Σ., ε Οκνζπνλδία κπνξεί λα πηζηνπνηεί επηζήκσο ηελ εγθπξφηεηα κηαο έθδνζεο, εθφζνλ απηφ ηεο δεηεζεί. 2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΓΟΔΧΝ Σχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ (άξζξν 28) ηελ Δπηηξνπή Δθδφζεσλ απνηεινχλ ν Πξφεδξνο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο θαη ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο. Ζ Δπηηξνπή Δθδφζεσλ : - ελεξγεί πάληνηε κε ην πλεχκα θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 (γεληθά) ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ - εηζεγείηαη ζην Γ.Σ. ην είδνο ησλ εθδφζεσλ, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ζθνπηκφηεηα έθδνζήο ηνπο, θαζψο θαη ηνπο θνξείο πινπνίεζεο (Οκνζπνλδία, εθδνηηθνχο νίθνπο ή ζρεηηθνχο επαγγεικαηίεο). - απνθαίλεηαη ηφζν ζπλνιηθά γηα θάζε έθδνζε φζν θαη αλαιπηηθά γηα θάζε παξαδνζηαθή ή ειεθηξνληθή παξαγσγή θαη δηάδνζε, κειέηεο, άξζξνπ, θεηκέλνπ, ράξηε, θσηνγξαθίαο θ.ά. θαη πξνβαίλεη ζηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο (εηζήγεζε ή έθδνζε / δεκνζίεπζε), κφλν κεηά απφ ηελ νκφθσλε γλψκε θαη ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο. Τελ αξλεηηθή ςήθν ελφο κέινπο δελ κπνξεί λα παξαθάκςεη ή λα αγλνήζεη ην Γ.Σ. θαη λα απνθαζίζεη ζεηηθά, παξά κφλν κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο Δπηηξνπήο. - ζπγθξνηεί θαη ζπληνλίδεη Οκάδα ή Οκάδεο Δξγαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ εξγαζηψλ ηνπ ηνκέα επζχλεο ηεο - επηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ππνδειψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο 19

20 V. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΧΜΑΣΔΗΧΝ 1. ΓΔΝΗΚΑ Τα Σσκαηεία ππνρξενχληαη λα ζηέιλνπλ, κε ηα έληππα ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο, ηελ εηήζηα δξάζε ηνπο ζηελ Οκνζπνλδία, κέρξη ηελ 20ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο απφ απηφ πνπ αλαθέξεηαη ε δξάζε. Ζ Οκνζπνλδία αμηνινγεί ηε δξάζε ησλ Σσκαηείσλ-κειψλ ηεο θαη ζχκθσλα κε απηή ηελ αμηνιφγεζε πξνβαίλεη ζε θαηάηαμή ηνπο ζε θαηεγνξίεο (άξζξν 3, παξ. β θαη άξζξν 5, παξ. β ηνπ Καηαζηαηηθνχ). Ζ αμηνιφγεζε ησλ Σσκαηείσλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο βάζεη ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπο, ην νπνίν αλαιχεηαη ζηελ παξαθάησ παξάγξαθν. Όζα Σσκαηεία δελ παξνπζηάδνπλ δξαζηεξηφηεηα ή δελ ζηέιλνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα ηξία (3) ζπλερή ρξφληα ζεσξνχληαη φηη έπαςαλ λα επηδίδνληαη θαη λα θαιιηεξγνχλ ηα αζιήκαηα πνπ εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ Οκνζπνλδία θαη σο εθ ηνχηνπ δηαγξάθνληαη απφ ηε δχλακή ηεο (άξζξν 13, παξ. β ηνπ Καηαζηαηηθνχ). Τν Γ.Σ. κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηε δηαγξαθή Σσκαηείνπ πνπ θαη εμαθνινχζεζε θαη επηβεβαησκέλα δειψλεη ςεπδή δξάζε ή φηαλ θξίλεη φηη ε ππνβαιιφκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη παλζνκνινγνπκέλσο αλεπαξθήο γηα αζιεηηθφ ζσκαηείν, δειαδή δελ έρεη ζρεδφλ θαζφινπ δξαζηεξηφηεηα ζηα θεθάιαηα Α Β - Γ ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο, αιιά ζπγθεληξψλεη βαζκνχο κφλν απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ Γ. 2. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ Σχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ (άξζξν 28) ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ν Γεληθφο Γξακκαηέαο, ν Υπεχζπλνο Οξεηβαζίαο, ν Υπεχζπλνο Οξεηβαηηθνχ Σθη θαη ν Υπεχζπλνο Αγσληζηηθήο Αλαξξίρεζεο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο : - ελεξγεί ζχκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ, ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο - ειέγρεη ηα έληππα αμηνιφγεζεο πνπ έρνπλ ζηείιεη ζπκπιεξσκέλα ηα Σσκαηεία θαη πξνβαίλεη ζε ηπρφλ δηνξζψζεηο νθζαικνθαλψλ ιαζψλ, κεηά απφ ζπλελλφεζε ή φρη κε ηα Σσκαηεία - δεηά δηεπθξηλίζεηο ή θαη πξφζζεηα ζηνηρεία απφ ηα Σσκαηεία, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ακθηβνιηψλ γηα θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο δεηά έγγξαθεο απνδείμεηο ή εξεπλά εμνλπρηζηηθά ην ζέκα - ην θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ειέγρεη απφ ηα έληππα αμηνιφγεζεο ην ηκήκα πνπ ην αθνξά - ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ειέγρεη αθφκα ηα κεξηθά θαη γεληθά ζχλνια ηεο βαζκνινγίαο ηνπ θάζε Σσκαηείνπ θαη ζπκπιεξψλεη θαηάζηαζε κε ηελ ηειηθή βαζκνινγία, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην Γ.Σ. γηα λα απνθαζίζεη ηελ θαηάηαμε ησλ Σσκαηείσλ ζε θαηεγνξίεο (αλ δελ έρεη νξηζηεί απφ ηε Γ.Γ.Α. ή απφ Γεληθή Σπλέιεπζε) - εηζεγείηαη ζην Γ.Σ. γηα ηπρφλ βειηηψζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο Αμηνιφγεζεο - επηιακβάλεηαη θάζε ζέκαηνο πνπ ππνδειψλεηαη απφ ηνλ ηίηιν ηεο 20

21 3. ΤΣΖΜΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ... (Δπσλπκία ηνπ πιιόγνπ) ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΣΟΤ... Από Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην Α. ΟΡΔΗΒΑΗΑ - ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 1. ΑΝΑΒΑΔΗ Δ ΚΟΡΤΦΔ 1.1 Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο από 1.401κ. κέρξη 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 500κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κηθξόηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κεγαιύηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά κέρξη 800κ. (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.1) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο πάλσ από 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. (εάλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κέρξη 800κ., ηόηε ε αλάβαζε θαηαρσξείηαη ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία 1.1). (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.1) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην 1.3 Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο από 1.401κ. κέρξη 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 500κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κηθξόηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. ή αλαβάζεηο ζε θνξπθέο κεγαιύηεξνπ ύςνπο θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά κέρξη 800κ. (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... 21

22 1.4 Αλαβάζεηο ζε θνξπθέο πάλσ από 1.900κ. θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά ηνπιάρηζηνλ 800κ. (εάλ ε πςνκεηξηθή δηαθνξά είλαη κέρξη 800κ., ηόηε ε αλάβαζε θαηαρσξείηαη ζηελ πξνεγνύκελε θαηεγνξία 1.3). (εάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάβαζε ζηελ θνξπθή, ηφηε ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαηαρσξείηαη ζηελ θαηεγνξία 2.2) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί ΟΡΔΗΝΖ ΠΔΕΟΠΟΡΗΑ - ΓΗΑΥΗΔΗ Από Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην 2.1 Οξεηλή πεδνπνξία (φηαλ δελ γίλεηαη αλάβαζε ζε θνξπθέο ησλ παξ. 1.1 & 1.2) Γηαζρίζεηο επξσπατθώλ / εζληθώλ κνλνπαηηώλ ή δηαζρίζεηο θαξαγγηώλ / ραξαδξώλ θαη πνξεία ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ. (ε βαζκνινγία είλαη αλά εκέξα) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 1 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην 2.2 Οξεηλή πεδνπνξία (φηαλ δελ γίλεηαη αλάβαζε ζε θνξπθέο ησλ παξ. 1.3 & 1.4) Γηαζρίζεηο επξσπατθώλ / εζληθώλ κνλνπαηηώλ ή δηαζρίζεηο θαξαγγηώλ / ραξαδξώλ θαη πνξεία ηνπιάρηζηνλ 5 σξώλ. (ε βαζκνινγία είλαη αλά εκέξα) Απφ 5 κέρξη 10 άηνκα βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... Απφ 11 κέρξη 20 άηνκα βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... Πάλσ απφ 20 άηνκα βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... 22

23 3. ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ 1. Βαζκνινγνχληαη κφλν νη δηαδξνκέο πνπ νινθιεξψζεθαλ. 2. Δάλ ε αλαξξίρεζε είλαη κνλαρηθή ή εάλ έλαο απφ ηε ζρνηλνζπληξνθηά είλαη ελφο Σπιιφγνπ θαη ν άιινο ή νη άιινη είλαη άιινπ ή άιισλ Σπιιφγσλ, ηφηε ν Σχιινγνο βαζκνινγείηαη κε ην κηζφ ησλ αλαγξαθφκελσλ βαζκψλ. 3. Όηαλ αλνίγεηαη κία λέα δηαδξνκή, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνινγείηαη θαη γηα ηελ αλαξξίρεζε θαη γηα ην άλνηγκα ηεο δηαδξνκήο. Οπνηαδήπνηε επνρή 3.1 Αλαξξηρεηηθέο δηαδξνκέο πάλσ από 15 κ. θαη κε βαζκό δπζθνιίαο (Β.Γ.) VIII- θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... πξψηε ειεχζεξε επαλάιεςε βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό πςόκεηξν (κέρξη 1.000κ.) θαη κε πςνκεηξηθή δηαθνξά (Τ.Γ). από 80κ. κέρξη 120κ. θαη βαζκό δπζθνιίαο (Β.Γ.) VI θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρακειό πςόκεηξν (κέρξη 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. πάλσ από 120κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην 3.4 Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ από 80κ. κέρξη 120κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 2 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 120κ κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 3 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 240κ κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... 23

24 3.7 Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. πάλσ από 800κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Από Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην 3.8 Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. από 80κ. κέρξη 120κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 120κ κ. θαη Β.Γ. ΗV+ θαη πάλσ ή δηαδξνκέο ρηνληνύ-πάγνπ θαη κε θιίζε πάλσ από 45 κνίξεο. 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. 240κ κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ ή δηαδξνκέο ρηνληνύ-πάγνπ θαη κε θιίζε πάλσ από 45 κνίξεο. 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 16 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαξξηρήζεηο ζε νξζνπιαγηέο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιν πςόκεηξν (πάλσ από 1.000κ.) θαη κε Τ.Γ. πάλσ από 800κ. θαη Β.Γ. ΗV θαη πάλσ ή δηαδξνκέο ρηνληνύ-πάγνπ θαη κε θιίζε πάλσ από 45 κνίξεο 1 ζρνηλνζπληξνθηά βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... άλνηγκα λέαο δηαδξνκήο βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί ΟΡΔΗΒΑΣΗΚΟ ΚΗ 4.1 Γηαζρίζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη (από 2 άηνκα θαη πάλσ) (ε βαζκνινγία είλαη αλά εκέξα) Σε πςφκεηξν κέρξη 1.900κ. βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε πςφκεηξν πάλσ απφ 1.900κ. βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... 24

25 Β. ΟΡΔΗΒΑΗΑ - ΑΝΑΡΡΗΥΖΖ ΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ 5.1 Οξγάλσζε απνζηνιώλ 5. ΑΠΟΣΟΛΔ - TREKKING Σε βνπλά Δπξψπεο βαζκνί 4 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά Αθξηθήο βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά ππνινίπσλ επείξσλ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί Αλαβάζεηο (αλεμάξηεηα δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ) Σε βνπλά κέρξη 3000κ. βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 3000κ κέρξη 5000κ. βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 5000κ. κέρξη 6000κ. βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 40 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 6000κ. κέρξη 7000κ. βαζκνί 30 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 30 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 60 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά απφ 7000κ. κέρξη 8000κ. βαζκνί 50 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 50 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 100 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά πάλσ απφ 8000κ. βαζκνί 100 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή θαινθαίξη βαζκνί 100 επί...θνξέο Βαζκνί... Αλάβαζε ζε θνξπθή ρεηκψλα βαζκνί 200 επί...θνξέο Βαζκνί Πνιπήκεξεο δηαζρίζεηο - Trekking (αλεμάξηεηα δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ) Σε βνπλά Δπξψπεο θαινθαίξη βαζκνί 5 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά Δπξψπεο ρεηκψλα βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά εθηφο Δπξψπεο θαινθαίξη βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε βνπλά εθηφο Δπξψπεο ρεηκψλα βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί Γηαζρίζεηο κε νξεηβαηηθά ζθη (αλεμάξηεηα δηάξθεηαο θαη αξηζκνχ ζπκκεηνρψλ) Σε νπνηνδήπνηε βνπλφ θαινθαίξη βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε νπνηνδήπνηε βνπλφ ρεηκψλα βαζκνί 20 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... 25

26 6. ΑΝΑΡΡΗΥΖΔΗ Σελ θαινθαηξηλή πεξίνδν (βαζκνιφγεζε αλά ζρνηλνζπληξνθηά) 6.1 ε νξζνπιαγηέο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 6 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.- 240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. πάλσ απφ 240κ. - Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί ε νξζνπιαγηέο εθηόο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.-240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ.πάλσ απφ 240κ. - Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί... Σε ρεηκεξηλή πεξίνδν (βαζκνιφγεζε αλά ζρνηλνζπληξνθηά) 6.3 ε νξζνπιαγηέο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 8 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.-240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. πάλσ απφ 240κ.- Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί ε νξζνπιαγηέο εθηόο Δπξώπεο Υ.Γ. 80κ κ.- Β.Γ. VI θαη πάλσ βαζκνί 10 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. 120κ.-240κ. - Β.Γ. V θαη πάλσ βαζκνί 12 επί...θνξέο Βαζκνί... Υ.Γ. πάλσ απφ 240κ. - Β.Γ. IV θαη πάλσ βαζκνί 14 επί...θνξέο Βαζκνί... Μεξηθό ζύλνιν : Βαζκνί... εκείσζε : Γηα ηα βνπλά ηνπ βνξείνπ εκηζθαηξίνπ, θαινθαηξηλή πεξίνδνο ζεσξείηαη ε επνρή απφ Απξίιην κέρξη θαη Ννέκβξην θαη ρεηκεξηλή πεξίνδνο απφ Γεθέκβξην κέρξη θαη Μάξηην. Γηα ηα βνπλά ηνπ λνηίνπ εκηζθαηξίνπ, αληίζεηα, θαινθαηξηλή πεξίνδνο ζεσξείηαη ε επνρή απφ Οθηψβξην κέρξη θαη Μάτν θαη ρεηκεξηλή πεξίνδνο ε επνρή απφ Ηνχλην κέρξη θαη Σεπηέκβξην. 26

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ.

Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Δξεπλεηηθά Πξνγξάκκαηα Αξρηκήδεο ΙΙΙ: Μνριόο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηνπ Α.Σ.Δ.Ι.Θ. Αζαλάζηνο Ν. Παπαδόπνπινο Ιδξπκαηηθόο Τπεύζπλνο Υαηδεληθνιάνπ Βέξα Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε Πνξεία πξνο ηελ πινπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο

Σπιινγή κε εθδόζεηο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζηα ζρνιεία ηεο πόιεο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Η Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Πηνιεκαΐδαο ηδξύζεθε ην 1988 θαη ιεηηνπξγεί ζην αλαθαηληζκέλν θηίξην ηνπ παιηνύ Γεκαξρείνπ ηεο πόιεο. Φηινμελεί ηκήκα Παηδηθό, Πιεξνθνξηαθό, Λατθό θαη Αλαγλσζηήξην. Κεληξηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα.

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σνπ σκαηείνπ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΑ ΔΝΩΗ ΥΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ» κε έδξα ηελ Αζήλα. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΓΡΤΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΦΡΑΓΙΓΑ Άξζξν 1ν Ίδξπζε, επσλπκία θαη έδξα ηνπ σκαηείνπ. Ιδξχεηαη ζσκαηείν

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα