ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Εμμανουήλ Στ. Πεπονόπουλου, σύμφωνα με την απόφαση του Σώματος της 30 ης Απριλίου 2015, που επιδόθηκε ιδιοχείρως σε όλους τους μετόχους, στη διεύθυνση που ο κάθε ένας έχει δηλώσει στην Εταιρεία, οι πιο κάτω αναφερόμενοι μέτοχοι, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, για την λήψη αποφάσεων επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, που αναφέρονται στην πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που έχει ως εξής: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας «ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως εξής: Θέμα 1 ον : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 εκεμβρίου 2014, μαζί με τις εκθέσεις του ιοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2 ον : Έγκριση των αποφάσεων του ιοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την περίοδο 01/01/ /12/2014 και απαλλαγή των μελών του Σώματος και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσης. Θέμα 3 ον : Έγκριση αμοιβών και δαπανών μελών του ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 4 ον : Ορισμός δύο (2) τακτικών ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών τους, για την διαχειριστική περίοδο 1/1 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 5 ον : Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης - ενημέρωσης του Σώματος. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. 1

2 Βόλος, 30 Απριλίου Το ιοικητικό Συμβούλιο. Την έδρα του προσωρινού Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης καταλαμβάνει ο Πρόεδρος του.σ. κος Εμμανουήλ Πεπονόπουλος, ο οποίος ορίζει ως Γραμματέα το μέλος του.σ. της Εταιρείας κο Στυλιανό Εμ. Πεπονόπουλο. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση, από τον Γραμματέα της Συνέλευσης, του πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ. και που έχει ως εξής: α/α ΜΕΤΟΧΟΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΨΗΦΟΙ ΑΝΤΙΠ/ΠΟΣ 1 Πεπονόπουλος Σ. Εμμανουήλ ιμήνι Αισωνίας Ο Ι ΙΟΣ 2 Πεπονόπουλος Σ. ημήτριος Ξάνθου 4, Βόλος Ο Ι ΙΟΣ 3 Πεπονόπουλος Σ. Βασίλειος ιμήνι Αισωνίας Ο Ι ΙΟΣ 4 Πεπονόπουλος Ε. Στέλιος ιμήνι Αισωνίας Ο Ι ΙΟΣ 5 Πεπονόπουλος Ε. Βασίλης ιμήνι Αισωνίας Ο Ι ΙΟΣ 6 Πεπονοπούλου. Μαριάνθη Ξάνθου 4, Βόλος Η Ι ΙΑ ** ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ-ΨΗΦΩΝ **** *** Επειδή δεν υπήρξε καμιά ένσταση, για τον πιο πάνω πίνακα, εκ μέρους των παρισταμένων μετόχων, η Συνέλευση κηρύσσεται σε απαρτία, διότι αντιπροσωπεύεται το 100% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και συνεπώς είναι αρμόδια να συζητήσει και αποφασίσει επι των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Αποφασίζεται δε να παραμείνει στο Προεδρείο της Συνέλευσης ως Τακτικό, το ορισθέν ως προσωρινό. Στη συνέχεια γίνεται ανάγνωση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης από την γραμματέα της Γ.Σ. που έχουν ως εξής και ακολουθεί η συζήτηση: Θέμα 1 ον : Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, μαζί με τις εκ-θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Θέμα 2 ον : Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την περίοδο 1/1-31/12/2014 και απαλλαγή των μελών του Σώματος και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της υπό κρίση χρήσης. Θέμα 3 ον : Ορισμός δύο (2) τακτικών ελεγκτών και δύο (2) αναπληρωματικών τους, για την διαχειριστική περίοδο 1/1 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 4ον: Έγκριση αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5 ον : Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης - ενημέρωση Σώματος. Ακολούθησε στη συνέχεια η συζήτηση επι των πιο πάνω θεμάτων, ως εξής: Θέμα 1 ον : Ο πρόεδρος του.σ. κ. Πεπονόπουλος Εμμανουήλ, παρουσίασε στο Σώμα τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1 έως 31/12/2014 (Ισολογισμό μετά της Κατάστασης των Αποτελεσμάτων της 2

3 χρήσης και του Προσαρτήματος του Ισολογισμού) και προχώρησε στην ανάλυση των επι μέρους σημείων και κονδυλίων που αναφέρονται σ αυτές. Απάντησε σ όλες τις ερωτήσεις των παρισταμένων μετόχων και έδωσε κάθε επεξήγηση και πληροφορία για την οικονομική κατάσταση και πορεία της Εταιρείας. Ακολουθεί η παρουσίαση και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων: 1. Ισολογισμός μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα της χρήσης ακολουθούν στο τέλος του παρόντος πρακτικού, αποτελούν δε αναπόσπαστο τμήμα του. 2. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ «ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ» 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. (α) Άρθρο 42 α παρ. 3 Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Δεν έγινε. (β) Άρθρο 42β παρ. 1 Παρέκκλιση από την αρχή του αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του ισολογισμού και του λογαριασμού «αποτελέσματα χρήσεως». Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β παρ. 2 Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό, στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (δ) Άρθρο 42β παρ. 3 Προσαρμογή στη δομή και στους τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η ειδική φύσης της επιχειρήσεως το απαιτεί. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. (ε) Άρθρο 42β παρ. 4 Συμπτύξεις λογαριασμών του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς α- ριθμούς, για τις οποίες (συμπτύξεις) ανατρέχουν οι προϋποθέσεις της διατάξεως αυτής. 3

4 Δεν έγιναν συμπτύξεις. (στ) Άρθρο 42β παρ. 5 Αναμορφώσεις κονδυλίων προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειομένης χρήσεως. Ενεργητικό Δεν έγιναν αναμορφώσεις. Παθητικό - Δεν έγιναν αναμορφώσεις 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων & χρηματοοικονομικών μέσων (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-α - Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους: 1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους της ιδιοκατασκευής τους, ή της αναπροσαρμοσμένης με βάση ειδικό νόμο αξίας τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο αποσβέσεις. Στην παρούσα χρήση η εταιρεία υπολόγισε αποσβέσεις, σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 (άρθρο 24). 2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση σχηματισμού προβλέψεων υποτιμήσεως. 3) Οι συμμετοχές και τα χρεόγραφα: Οι συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, Δεν υπάρχουν. 4) Συμμετοχές σε λοιπές πλην ΑΕ επιχειρήσεις: Δεν υπάρχουν. 5) Τίτλοι με χαρακτήρα προθεσμιακής καταθέσεως: Δεν υπάρχουν. 6) Τα από αγορά προερχόμενα αποθέματα (εμπορεύματα, πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ.): α) Εμπορεύματα & υλικά συσκευασίας: μέσο με το μέσο σταθμικό κόστος κτήσης, β) πρώτες ύλες, αναλώσιμα κλπ υλικά, με το μέσο σταθμικό κόστος κτήσης, 7) Ιδιοπαραγωγή αποθέματα: Δεν υπάρχουν. 8) Υπολείμματα και υποπροϊόντα: Δεν υπάρχουν. (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-α Βάσεις μετατροπής σε ευρώ περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα (Ξ.Ν.) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών. 1) Απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. εκτός των υποχρεώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις παγίων, δεν υπάρχουν. 2) Οι υποχρεώσεις σε Ξ.Ν. που χρησιμοποιήθηκαν για κτήσεις πάγιων. (γ) Άρθρο 43 παρ. 2 Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτίμησης. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτίμησης. Δεν συνέτρεξε περίπτωση παρέκκλισης, ή εφαρμογής ειδικών μεθόδων αποτίμησης. 4

5 (δ) Άρθρο 43 παρ. 7-β Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των αποθεμάτων ή των κινητών αξιών. Δεν έγινε. (ε) Άρθρο 43 παρ. 7-γ Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφ όσον είναι αξιόλογη. Δεν υπάρχει. (στ) Άρθρο 43 παρ. 9 Ανάλυση και επεξήγηση της γενομένης μέσα στην χρήση, με βάση ειδικό νόμο, αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού «διαφορές αναπροσαρμογής». Δεν συνέτρεξε περίπτωση.. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως (α) Άρθρο 42ε παρ. 8 Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως (εξόδων πολυετούς αποσβέσεως). Παρατίθεται σχετικός πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη, στο τέλος του προσαρτήματος. (β) Άρθρο 43 παρ. 5-6 Ανάλυση πρόσθετων αποσβέσεων. Δεν έγιναν. (γ) Άρθρο 43 παρ. 5-ε Προβλέψεις για υποτίμηση ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Δεν σχηματίσθηκαν. (δ) Άρθρο 43 παρ. 3-ε Ανάλυση και επεξήγηση των ποσών των εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως) και Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων, που αφορούν τη χρήση. - Δεν υπήρξαν. ε) Άρθρο 43 3-γ Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή (δόσεων) και / ή τη αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιμοποιηθέντων αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων. Δεν υπάρχουν αγορές παγίων σε ξένο συνάλλαγμα. (στ) Άρθρο 43 παρ. 4 εδαφ. α και β Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)». 5

6 4. Συμμετοχές (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-β Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10% - Δεν υπάρχουν συμμετοχές. Συμμετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόμενη εταίρος. - Δεν υπάρχουν συμμετοχές. (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιε Σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 5. Αποθέματα (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ια Αποτίμηση αποθεμάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ι Διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται. Δεν υπάρχουν διαφορές. 6. Μετοχικό Κεφάλαιο (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-6 Κατηγορίες μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο. Κοινές ονομαστικές μετοχές, εξήντα μία χιλιάδες (61.000), ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ η κάθε μια, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου οκτακόσιων τριάντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ. (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-γ Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν εκδόθηκαν. (γ) Άρθρο 43 α παρ. 1-ε και 42ε παρ. 10 Εκδοθέντες τίτλοι και ενσωματωμένα σ αυτούς δικαιώματα. (δ) Άρθρο 43 α παρ. 1-στ Απόκτηση ίδιων μετοχών μέσα στην παρούσα χρήση. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 6

7 (α) Άρθρο 42ε παρ. 14 εδαφ. δ Ανάλυση του λογαριασμού «λοιπές προβλέψεις» αν το ποσό του είναι σημαντικό. α) Προβλέψεις επισφαλών πελατών δεν έγιναν. β) Προβλέψεις αποζημίωσης συνταξ/σης προσωπικού: δεν έγιναν. (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ζ Οι οικονομικές δεσμεύσεις από συμβάσεις κλπ. που δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για συνδεμένες επιχειρήσεις. (δ) Άρθρο 43 α παρ. 1-στ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. - Δεν υπάρχουν. (ε) Άρθρο 43 α παρ. 1-στ Υποχρεώσεις καλυπτόμενες με εμπράγματες ασφάλειες. (στ) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιζ Άλλες πληροφορίες για ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί Άρθρο 42ε παρ. 12 Ανάλυση των κονδυλίων των μεταβατικών λογαριασμών. Α) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: - Διάφορα έξοδα επομένων χρήσεων Ασφάλιστρα & τέλη κυκλοφορίας των μεταφορικών μέσων της εταιρείας, 6.461,49 Β ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 42 ε 11. Λογαριασμοί τάξεως: Δεν υπάρχουν. 9. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες Άρθρο 42ε παρ. 9 Εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία. Δεν έχουν χορηγηθεί εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες από την Εταιρεία κατά την υπό κρίση χρήση. 10. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ - Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Α) Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 7

8 - Δεν υπάρχουν. Β) Αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. που βάρυναν τα αποτελέσματα της Εταιρείας: (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιγ Υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε αποχωρήσαντα, την παρούσα χρήση, μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας. (γ) Άρθρο 43 α παρ. 1-ιδ Δοθείσες προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και διαχειριστές). 11. Αποτελέσματα Χρήσεως (α) Άρθρο 43 α παρ. 1-η Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές. (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 42ε παρ. 15 εδάφ. α). - Οι Πωλήσεις 1/1 31/12/2012 = ,15 που προέρχονται από: Α/Α Πωλήσεις Νόμισμα Ποσό 1 Πωλήσεις προϊόντων στο εσωτερικό Ευρώ 4.300,818,31 2 Πωλήσεις Υπηρεσιών (φασόν παραγωγή) Ευρώ ,95 3 Πωλήσεις Εμπορευμάτων στο εσωτερικό Ευρώ ,85 4 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων Ευρώ 149,50 (β) Άρθρο 43 α παρ. 1-θ Αμοιβές προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο «Διοικητικό (υπαλληλικό) Προσωπικό» περιλαμβάνεται το με μηνιαίο μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο «Εργατοτεχνικό Προσωπικό» οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο. 1) Μέσος όρος προσωπικού: άτομα 24 2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες: Μισθωτοί άτομα 9. Ημερομίσθιοι άτομα 15. 3) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Εμμίσθων ,87 Ημερομισθίων ,59 Κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήματα ,63 Σύνολο ,09 (γ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β Ανάλυση των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των λογαριασμών «έκτακτα και ανόργανα έξοδα» και «έκτακτα και ανόργανα 8

9 έσοδα»). Αν τα ποσά των λογαριασμών «έκτακτες ζημίες» και «έκτακτα κέρδη» είναι σημαντικά, κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 43 α παρ. 1- ιγ, παρατίθεται και αυτών ανάλυση (με βάση τους λογαριασμούς 81.00, και του Γεν. Λογ. Σχεδίου). 1) Έκτακτα και ανόργανα έξοδα & έσοδα ΕΣΟΔΑ: Έκτακτα έσοδα διάφορα 3.389,92 ΕΞΟΔΑ: Διάφορα έκτακτα & ανόργανα έξοδα ,21 Ζημιές από πώληση παγίων ,57 Φορολ/κά πρόστιμα & προσαυξήσεις ,70 Λοιπά διάφορα έκτακτα & ανόργανα έξοδα 8.012,42 (δ) Άρθρο 42ε παρ. 15-β Ανάλυση των λογαριασμών «Έσοδα προηγούμενων χρήσεων», «Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων» και «Έξοδα προηγούμενων χρήσεων». - Δεν υπάρχουν... Βόλος, 30 Απριλίου Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΤ Ξ ΑΔΤ Ξ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.ΠΙΕΡΗΣ ΑΔΤ Ρ ΑΔΕΙΑ ΟΕΕ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ AΝΩΝΥ- ΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟ-ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Κύριοι μέτοχοι, Υποβάλλουμε στη συνέλευσή σας τον Ισολογισμό της 31/12/2014, συνοδευόμενο από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσεως και το Προσάρτημα του Ισολογισμού, που αναφέρονται στη διαχειριστική περίοδο 01/01 31/12/2014. Οι λογαριασμοί του ενεργητικού και Παθητικού είναι εκείνοι που προέρχονται από τα επίσημα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας μας. Οι τίτλοι των λογαριασμών προέρχονται από Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (ΕΓΛΣ) που εφαρμόζει η εταιρία μας και που εκφράζουν, με σαφήνεια την ουσία, κάθε περιουσιακού στοιχείου, απαίτησης και υποχρέωσης. Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών 9

10 καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ Η εταιρία κλείνοντας την 10 η (δεκάτη) της διαχειριστική περίοδο. παρουσιάζει σημαν-τικά θετικά αποτελέσματα, (κέρδη), παρά τη κρίση που πλήττει την Ελληνική οικονομία και την Βιομηχανία, την αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και γενικά του κόστους παραγωγής και της έντασης του ανταγωνισμού. Μπόρεσε δε η Εταιρεία να κρατήσει σε καλά επίπεδα τον κύκλο εργασιών της, και μάλιστα αυξημένο (κατά 25,68 %) και να έχει σημαντικά κέρδη, (αυξημένα σε σχέση με την προηγουμένη χρήση, κατά 0,58%). Συνοπτικά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας κινήθηκαν κατά την εξεταζόμενη χρήση, όπως αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ , ,15 25,68 ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ , ,84 29,55 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , ,95 78,88 ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΑΠΟΤ/ΣΜΑ , ,69 12,62 ΟΥ ΕΤΕΡΑ ΜΕΓΕΘΗ , ,08 123,35 KEΡ Η ΧΡΗΣΕΩΣ , ,61 0,58 Πάνω στα μεγέθη αυτά παρατηρούμε ειδικότερα τα εξής: 1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας προέρχεται από την βιοτεχνική της δραστηριότητα (παραγωγή και εμπορία παγωτών) κατά 97,41%, την παροχή υπηρεσιών (φασόν παραγωγή παγωτών για τρίτους) κατά 2,03% και 0,56% εμπορία, και είναι κατά 25,68% μεγαλύτερος, σε σχέση με την προηγούμενη (χρήση 2013). Στο πωλήσεις προιόντων περιλαμβάνεται και τη διάθεση ηλεκτρικού ρεύματος ευρώ ,17 (2,14% του συνόλου του κύκλου εργασιών). ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Το καθαρό αποτέλεσμα της εταιρίας ήταν κέρδη, ευρώ ,61 και αυξημένα κατά 0,58% από το αντίστοιχο της προηγουμένης χρήσης. Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προχωρώντας, παραθέτουμε πιο κάτω λεπτομερή ανάλυση των λογαριασμών του Ισολογισμού. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. Έξοδα ίδρυσης και Πρώτης εγκατάστασης. Αφορά τα έξοδα που έχουν γίνει κατά το στάδιο της ίδρυσης και επέκτασης της εταιρείας και που αποσβένονται ετησίως με συντελεστή 10%. 10

11 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Ασώματες Ακινητοποιήσεις. Στους υπολογαριασμούς του σημείου Ι.5 του Ισολογισμού, περιλαμβάνονται έξοδα της Εταιρείας πολυετούς απόσβεσης. Είναι δε έξοδα που γίνονται για την ίδρυση, οργάνωση και απόκτηση διαρκών μέσων εκμετάλλευσης, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωση της, αποσβένονται δε με ποσοστό 10% ετησίως. 2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 2.1. Γήπεδα Οικόπεδα. Αφορά τα αξία κτήσης του οικοπέδου, στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, στο οποίο έχουν αναγερθεί οι ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις του εργοστασίου παραγωγής παγωτών και οι αποθήκες ψυκτικοί θάλαμοι της Εταιρείας. Κατά την υπό κρίση χρήση αποκτήθηκε οικόπεδο στη ΒΙ.ΠΕ Βόλου, με σκοπό την επέκταση του εργοστασίου και των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, με μελλοντική επένδυση Κτίρια & τεχνικά έργα. Περιλαμβάνεται η αξία κτήσης των κτιριακών εγκαταστάσεων τόσον του εργοστασίου, όσον και των αποθηκευτικών χώρων καθώς και την αξία διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου τους, και τις καταλογισθείσες, μέχρι την 31/12/2014, αποσβέσεις Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός. Στο λογαριασμό αυτό έχει καταλογιστεί η αξία κτήσης του μηχανολογικού εξοπλισμού, των τεχνικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των μηχανημάτων παραγωγής, καθώς και των αποσβέσεων τους, μέχρι τη 31/12/ Μεταφορικά Μέσα. Περιλαμβάνεται η αξία κτήσης των μεταφορικών μέσων (φορτηγών και επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων) που αποκτήθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εταιρείας, καθώς και των αποσβέσεων τους μέχρι την 31/12/ Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. Στους υπολογαριασμούς της κατηγορίας αυτής του Ισολογισμού περιλαμβάνεται η αξία των επίπλων και σκευών των γραφείων, του εξοπλισμού των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού (αποδυτήρια και χώρους εστίασης), καθώς και τα μέσα εσωτερικών μεταφορών και αποθήκευσης μαζί με τις αναλογούσες, μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2014, αποσβέσεις τους. Σημειώνουμε, ότι σ όλα τα πάγια, ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και στα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης, έχουν καταλογιστεί οι κατά νόμο αποσβέσεις. Όλα δε τα πιο πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται αναλυτικά στο (αθεώρητο) Μητρώο Παγίων που τηρεί η Εταιρεία. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Περιλαμβάνεται η αξία των Εμπορεύσιμων αποθεμάτων (πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά και διάφορα υλικά συσκευασίας και των ετοίμων προιόντων, που βρίσκονταν στις απόθήκες και τα ψυγεία της Εταιρείας την 31/12/

12 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Περιλαμβάνει τις από τρίτους απαιτήσεις της Εταιρίας που προέρχονται από τις δραστηριότητές της και που έχουν ως εξής: α) Πελάτες: περιλαμβάνει τις απαιτήσεις από πελάτες εσωτερικού, για πωλήσεις επί πιστώσει αγαθών και υπηρεσιών. β) Χρεώστες διάφοροι: Περιλαμβάνει βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρίας που προέρχονται από την προκαταβολή φόρου εισοδήματος και το χρεωστικό υπόλοιπο ΦΠΑ της 31/12/2014. γ) Επιταγές εισπρακτέες: Περιλαμβάνονται οι εις στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας ευρισκόμενες μεταχρονολογημένες επιταγές, που εισπράχθηκαν από πελάτες, για επί πιστώσει πωλήσεις προϊόντων, εμπορευμάτων και υπηρεσιών. 3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Περιλαμβάνει τα εις το ταμείο της Εταιρίας, ευρισκόμενα την 31/12/2014 μετρητά και καταθέσεις όψεως, σε διάφορα υποκαταστήματα τραπε-ζών στο Βόλο, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας. ΙΙ. ΠΑΘΗΤΙΚΟ α) ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες ευρώ ( ,00) διαιρούμενο σε εξήντα μία χιλιάδες (61.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα ευρώ (30, 00) εκάστη. β) Επιχορηγήσεις Επενδύσεων: Αφορά την εισπραχθείσα, από το δημόσιο, επιχορήγηση για την υπαχθείσα στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004, επένδυση ίδρυσης του εργοστασίου και των ψυκτικών θαλάμων/αποθηκών. γ) Αποθεματικά κεφάλαια: Στο σημείο αυτό περιλαμβάνονται τα, κατά νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, σχηματισθέντα αποθεματικά, με προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσεις των Γεν.Συνελεύσεων των μετόχων, από τα καθαρά κέρδη της, για Τακτικό, Έκτακτα και λοιπά Αποθεματικά. δ) Αποτελέσματα εις νέον - Κέρδη χρήσεως εις νέον: Είναι τα μεταφερόμενα προς διάθεση στις επόμενες χρήσεις υπόλοιπο κερδών χρήσης, που διαμορφώθηκαν όπως περιγράφεται πιο κάτω (διάθεση αποτελεσμάτων). ε) ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Στους σχετικούς υπολογαριασμούς (κωδ.44 ΕΓΛΣ) έχουν καταλογισθεί οι σχηματισθείσες προβλέψεις για αποζημίωση εξόδου από την υπηρεσία προσωπικού (όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι την 31/12/2012), καθώς και προβλέψεις για ζημιές από επισφαλείς πελάτες, σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. ζ) Υποχρεώσεις: ζ.1. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Δάνεια τραπεζών: Περιλαμβάνονται τραπεζικό δάνειο (δάνειο EUROBANK), καθώς και ομολογιακό δάνειο (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) της Εταιρείας για τη χρηματοδότηση των ταμειακών της αναγκών και επενδυτικών της δραστηριοτήτων, 12

13 ζ.2. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις: Στο σημείο του Ισολογισμού Γ.ΙΙ. περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας, ως εξής: 1. Υποχρεώσεις σε διάφορους Προμηθευτές για επί πιστώσει αγορές διαφόρων υλικών και υπηρεσιών, από την εγχώρια αγορά. 2. Προκαταβολές πελατών: Αφορά εισπραχθέντα ποσά, από διαφόρους πελάτες, για τις επόμενες αγορές τους. 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη: Εδώ περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο, συνολικού ποσού για φόρο εισοδήματος και την αναλογούσα προκαταβολή φόρου εισοδήματος, τους παρακρατηθέντες φόρους μισθωτών υπηρεσιών και φόρο αμοιβών τρίτων. 4. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: Περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις προς τα ΙΚΑ για παρακρατηθέντα ποσά για το προσωπικό της επιχείρησης και τις εργοδοτικές εισφορές, μέχρι την 31/12/ Πιστωτές διάφοροι: Εδώ περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις της εταιρίας για αμοιβές πληρωτέες μελών ΔΣ. 6. Μερίσματα πληρωτέα: Περιλαμβάνει οφειλόμενα ποσά στους μετόχους, για εγκριθέντα μερίσματα προηγουμένων χρήσεων, καθώς και τα προτεινόμενα προς διάθεση, στους μετόχους μερίσματα, από τα κέρδη της χρήσης 01/01-31/12/ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες την επόμενη χρήση: Αφορά τις δόσεις των τραπεζικών δανείων της Εταιρείας που θα καταβληθούν εντός της χρήσης 1/1-31/12/ Γραμμάτια πληρωτέα: Αφορά μεταχρονολογημένες επιταγές που εκδόθηκαν από τη Εταιρεία, για εξόφληση επί πιστώσει αγορών της. IV. AΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Για τη διαχειριστική περίοδο έως , η εταιρία είχε ικανοποιητική εμπορική δραστηριότητα, αφού σημείωσε ένα σημαντικό, κύκλο εργασιών (πωλήσεις). Αναλύοντας τα αποτελέσματα χρήσης σημειώνουμε τα ακόλουθα: Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στο ύψος των ,15. Αφαιρουμένου του κόστους των πωληθέντων προιόντων, 3.036,072,51 και στη συνέχεια των εξόδων των Λειτουργιών Διοίκησης ,28, και Διάθεσης ,53, που αποτελούνται από τους μισθούς και έξοδα του προσωπικού, καθώς και από γενικά έξοδα που βαρύνουν την λειτουργίες αυτές. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα λοιπά διάφορα έσοδα εκμετάλλευσης και τους πιστωτικούς τόκους καταθέσεων και αφαιρούμε τους χρεωσ-τικούς τόκους για τα δάνεια χρηματοδότησης της επένδυση και του ομολογιακού δανείου που έχει λάβει η Εταιρεία, έχουμε Κέρδη Εκμετάλλευσης ,69. Ακολούθως προσθέτουμε τα Έκτακτα έσοδα και κέρδη, ποσού 3.389,92 και αφαιρούμε τα έκτακτα έξοδα, και ζημιές από πωλήσεις παγίων στοιχείων, συνολικού ποσού και τις αποσβέσεις των ασωμάτων ακινητοποιήσεων και εξόδων ίδρυσης. Απομένει υπόλοιπο ,61, ποσό που αποτελεί και τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας για την χρήση 1/1 έως 31/12/

14 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στα Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) ποσού ,61, προσθέτουμε το υπόλοιπο κερδών που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις ,03 και αφαιρούμε το φόρο εισοδήματος ,58 Το εναπομένον, ποσό των Καθαρών Κερδών, προτείνεται να από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ως εξής : α) Τακτικό αποθεματικό ,00, β) μερίσματα στους μετόχους ,00, γ) ,06 να αχθεί εις νέον, προς διάθεση ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας, κατά την επόμενη ή επόμενες χρήσεις. Β. ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Από την συσχέτιση των στοιχείων του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων και του κύκλου εργασιών προκύπτουν οι παρακάτω αριθμοδείκτες: Συντελεστής παγιοποιήσεως Περιουσίας α) β) Πάγιο Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού 31/12/ /12/ ,26% 38.28% Κυκλοφορούν Ενεργητικό 54,35% 61,62% Σύνολο Ενεργητικού Συντελεστής Οικονομικής Αυτάρκειας Συντελεστής Καλύψεως Πάγιου Ενεργητικού Συντελεστής Γενικής Ρευστότητας Συντελεστής Μικτού Κέρδους Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί Κόστους Πωληθέντων Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Παθητικού Ίδια Κεφάλαια Πάγιο Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μικτά Αποτελέσματα Πωλήσεις Μικτά Αποτελέσματα Κόστος Πωληθέντων 75,64% 65,99% 167,11% 172,38% 280,17% 190,23% 30,31% 33,51% 43,48% 45,42% ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Αναφερόμενοι στις προοπτικές που υπάρχουν για την εταιρία, σημειώνουμε τα εξής: Η εταιρία, λειτουργεί σε ένα περιβάλλον που της προσδίδει δυνατότητες επιβίωσης και προοπτικές σημαντικών δραστηριοτήτων, τόσον βραχυχρόνια, όσο και μακροχρόνια. Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπάρχει δε ο προγραμματισμός επιχειρηματικής δράσης, που παρά τη κρίση που διέρχεται η Ελληνική οικονομία και ειδικά η Ελληνική βιομηχανία, υλοποιείται σταδιακά. Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της, με άρτιο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, αποτελούν σημαντικό γεγονός, που της προσδίδει μεγάλες δυνατότητες επιβίωσης και προοπτικές σημαντικών δραστηριοτήτων, τόσον βραχυχρόνια, όσο και μακροχρόνια. Η επιχείρηση λειτουργεί σε ιδιόκτητες 14

15 εγκαταστάσεις, στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου, υπάρχει δε ο σχεδιασμός λειτουργίας και επενδυτικών δράσεων, που υλοποιείται απαρέκκλειτα, ενώ έχει υλοποιηθεί η εγκατάσταση Φωτοβολταικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μέσα στο 2012, στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στη Βι.Πε.Βόλου, που έχουν ήδη αποφέρει έσοδα. Κατά τη υπό κρίση έχει αγοραστεί οικόπεδο παραπλεύρως του εργοστασίου, στο οποίο προγραμματίζεται επένδυση για περεταίρω ανάπτυξη της Εταιρείας. Και έπεται συνέχεια. Με βάση τα στοιχεία και τις οικονομικές καταστάσεις που ετέθησαν υπόψη σας, καθώς και τις εκθέσεις ελέγχου των Ελεγκτών, κ.κ. μέτοχοι μπορείτε με ευχέρεια να σχηματίσετε σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα της όλης οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, για την λήξασα διαχειριστική περίοδο και να αποφασίσετε επί των προτάσεών μας, επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κύριοι Μέτοχοι, ΤΑ ΜΕΛΗ 4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΕΓΚΤΩΝ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ Οι πιο κάτω υπογράφοντες ελεγκτές, Ιωάννης Γ. Σούρλας και Μαρία Γ. Λαλιά, ορισθέντες από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30 ης Ιουνίου 2014, ελέγξαμε τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτημα της Ανώνυμης Εταιρείας ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Ο έλεγχός μας, έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων ελεγκτικής και που είναι σύμφωνοι με τις βασικές αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεσή μας τα βιβλία και στοιχεία, που τήρησε η εταιρεία και μας δόθηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαμε. Η εταιρεία εφάρμοσε ορθά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Δεν τροποποιήθηκε η μέθοδος απογραφής, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Επαληθεύσαμε την συμφωνία του περιεχομένου της εκθέσεως Διαχειρίσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, με τις σχετικές Οικονομικές καταστάσεις. Το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παραγρ. 1 του άρθρου 43 α του κωδ. Ν.2190/1920. Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη είσπραξη μέρους των απαιτήσεών της. Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, απεικονίζουν μαζί με το Προσάρτημα, αφού ληφθεί υπόψη η παραπάνω παρατήρησή μας, 15

16 την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και τα αποτελέσματα της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που, η εταιρεία, εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση. ΒΟΛΟΣ, 25 Απριλίου 2015 ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΟΥΡΛΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Αριθμ. αδείας ΟΕΕ Α ΛΑΛΙΑ Γ. ΜΑΡΙΑ Αριθμ. αδείας ΟΕΕ Α Μετά τη παρουσίαση των ανωτέρω, ακολούθησε αναλυτική συζήτηση επι των οικονομικών καταστάσεων και προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ακολούθως μετά από σχετική πρόταση του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης, το Σώμα εγκρίνει ομόφωνα τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014, καθώς και την προταθείσα από το Δ.Σ. διανομή των καθαρών κερδών. Το εγκριθέν μέρισμα ανέρχεται σε 6,56 ευρώ ανα μετοχή. Θέμα 2 ον : Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα της υπό κρίσιν χρήσης, γεγονός που εγκρίνεται παμψηφεί από την Γενική Συνέλευση. Θέμα 3 ον : Μετά από πρόταση του προέδρου της Γ.Σ. ορίζονται ως τακτικοί ελεγκτές για την διαχειριστική περίοδο 1/1 31/12/2014, οι παρακάτω: Α) Τακτικοί ελεγκτές: 1) Αριστείδης Παπανδρέου του Γεωργίου, λογιστής, κάτοικος Βόλου, οδός Μικρασιατών αριθ. 76, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας Χ /2002 του Τ.Α. Βόλου, A.M αδείας ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος. 2) Ζάγκας Γρηγόρης του Θωμά, Οικονομολόγος, κάτοικος Βόλου, οδός 2ας Νοεμβρίου 26, κάτοχος Α Τ Φ , ΑΦΜ και άδειας ΟΕΕ με αριθμό Α Τάξης. Β) Αναπληρωματικοί ελεγκτές: 1) Σούρλας Ιωάννης του Γεωργίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αλμυρού, οδός Βασιλέως Γεωργίου 61, κάτοχος Α Τ Σ /Τ.Α. Αλμυρού, ΑΦΜ και άδειας ΟΕΕ με αριθμό , Α Τάξης. 2) Μαρία Λαλιά του Γεωργίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Βόλου, οδός Αδμήτου 33, κάτοχος Α Τ Π και ΑΦΜ και άδειας ΟΕΕ Α Τάξης. 16

17 Η αμοιβή των ανωτέρω καθορίζεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Κ , ΦΕΚ 76Β/ Θέμα 4 ον : Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Γ.Σ. αναφερόμενος στις δαπάνες που πραγματοποιούν τα μέλη του.σ. στα πλαίσια της λειτουργίας της επιχείρησης και για λογαριασμό της, προτείνει όπως αυτά λογίζονται ως λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας και να καταχωρούνται στα λογιστικά της βιβλία. Βεβαίως θα πρέπει να καλύπτονται από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια - αποδείξεις). Επίσης η Εταιρεία δύναται να καταβάλλει στα μέλη του.σ. Εμμανουήλ, ημήτρη και Βασίλη Πεπονόπουλο, έως και το ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ, για υπηρεσίες που παρέχουν, εκτός των συνήθων καθηκόντων τους ως μέλη του.σ. της Εταιρείας και στα υπόλοιπα μέλη του.σ. ποσό μέχρι που να συμπληρώνουν, με το ποσό του μισθού τους, συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ. Πέραν αυτών η Εταιρεία μπορεί να καταβάλλει για τα μέλη του.σ. τις δαπάνες κίνησης, συντήρησης και ασφάλισης των Ι.Χ. αυτοκινήτων τους και τις δαπάνες τους για ασφάλιστρα ζωής. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα τις πιο πάνω εισηγήσεις του προέδρου, καθώς επίσης και τις δαπάνες ταξιδιών (κίνησης ΙΧ, διαμονή και διατροφή) των μελών του.σ. που γίνονται με σκοπό την προώθηση των εργασιών της Εταιρείας, καθώς επίσης και τα διάφορα έξοδα που αναλαμβάνουν στα πλαίσια των επαφών τους με πελάτες και προμηθευτές. Τα μέλη του.σ. θα πρέπει να προσκομίζουν, στο Ταμείο της Εταιρείας, τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία των δαπανών τους. Θέμα 5 ον : Ακολούθως και αφού δεν τέθηκε άλλο θέμα προς συζήτηση, το Σώμα εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για την υλοποίηση των αποφάσεων της περαιωθείσας συνέλευσης, λύεται η συνεδρίαση. Συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό, που υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜ. ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΟΛΟΣ, ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. 17

18 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 18

19 19

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) NTAΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Aρ.M.A.E. 23498/30/Β/91/02 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομιών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΥΣΙΤΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΓΗΤΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ»

«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΕΠΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 38771305000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Ν. Α Σ Η Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ε Α Ρ. Μ Α Ε 2 8 1 1 / 0 1 / Β / 8 6 / 2 8 1 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513

Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 Γ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡ. Α.Ε 51695/05/Β/02/7 Α.Φ.Μ. 999845513 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ OCCIDENTAL A.E. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Διάταξη και περίληψη της Απάντηση 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ALEXI ANDRIOTTI (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 131528208000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (18/8/2014-) (βάσει των διατάξεων του κωδικοττ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. (γ) Άρθρο 42β 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της: > της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α O R I O N H E A L T H C A R E Α Ν Ω Ν Υ Μ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Α Φ Μ 8005 6 6 2 2 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ BAY AE ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ:

ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε /65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: ΦΙΛΟΔΕΙΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39783/65/Β/98/03, AP. ΓΕΜΗ: 054424221000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2013-31/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει της 2 του Άρθρου 22 του Κωδ. Ν. 3190/1955 και της 2 του Άρθρου 43 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103

Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΑΕ 40023/01/Β/98/103 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2013 ΤΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» Α.Μ.Α.Ε. 65488/22Β/08/16 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 36263216000 (Βάσει των διατάξεων του Κ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ η ς «Μ Α Ρ Α Μ Π Ο Υ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ» ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 3190/1955, όπως ισχύει)

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64344 / 70 / Β / 07 / 78... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ ΑΕ ΑΦΜ 099335581 ΔΟY ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ 50134/62/Β/01/0283 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ ΖΩΟΝΟΜΗ ΑΒΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέμπει, παρέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045

Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Τ Ρ Ι Ε Δ Ρ Ο Σ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48217/62/Β/01/0045 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (Βασει των διαταξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16/11/2012-31/12/2013) UNIQUE BEAUTY ΜΟΝ/ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 59-61, ΑΝΟΙΞΗ Α.Φ.Μ.: 800449179 - ΔΟΥ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 16/11/2012 ΕΩΣ 31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ CONCEPT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αξία Κτήσης ΧΡΗΣHΣ 2014 ΧΡΗΣHΣ 2013 Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύντομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δε χρειάστηκε να γίνει παρέκκλιση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 "ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1.1.2014-31.12.2014 (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους.

α. Άρθρο 43α παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για υποτιμήσεις τους. ΙΚΑΡΟΣ LABCHEM ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.K.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της. Δεν έγινε

Διάταξη και περίληψή της. Δεν έγινε ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ-ΚΑΠΝΙΚΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α.

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Ε «Α Ν Ο» Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 Παρ. 1 Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας α) Άρθρο 42" παρ. 3. Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΓΑΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α G E N E R A L D O M E S T I C A P P L I A N C E S A. E. Α Ρ. Μ Α Ε 6 9 4 2 5 / 6 2 / B / 1 0 / 3 2 Γ Ε. Μ Η. 0 5 9 2 6 9 9 0 4 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3 η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ Α.Φ.Μ ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/01/0276 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ Α.Φ.Μ ΑΡ. Μ.Α.Ε /62/Β/01/0276 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΛΕΙΝΟΒΙΤΙΚΟ 2 ΑΕ Α.Φ.Μ. 099335403 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 50229/62/Β/01/0276 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 059135804000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΠΟ Α.Ε. ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Ν. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡ ΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΚΑΘΛΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18

OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας OFFICE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53626/01ΝΤ/Β/03/18 Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΔΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67199/59/Β/08/12 - Γ.Ε.Μ.Η. 113976252000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/20, όπως ισχύει) Σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

(βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α N O V A C T A Ε Π Ε Α Φ Μ : 0 9 5 5 5 2 1 8 0 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 2 5 7 1 8 0 1 0 0 0 τ ο υ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ο ύ τ η ς 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΙΩΝ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64344 / 70 / Β / 07 / 78... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (βάσει του αρθ. 37 του Ν. 2190/1920) Προς τους Μετόχους της εταιρίας «ΧΡ.ΜΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.». Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΦΜ 095598408 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων των κωδικοπ. Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 όπως ισχύουν) Διάταξη και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡ. & ΚΥΡ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ Ε Μ Η ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΡ. Γ Ε Μ Η ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α Α Π Ο Λ Λ Ω Ν Π Α Τ Ρ Α Σ 2 0 1 2 Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Η ΕΤΑΙΡ Ε Ι Α ΑΡ. Γ Ε Μ Η 1 2 2 6 0 2 0 1 6 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΕΡΟΗ Α.Ε. ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΕΘΡΟΝ Α.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ 11, Τ.Κ. 106 82 ΑΘΗΝΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 67658 / 62 / Β / 09

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ.Τ VETO ΜΕΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως ( 17/09/2014-31/12/2014) της εταιρείας με την επωνυμία «A.S.K. CARS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Διάταξη και περίληψή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014

ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Α.Ε Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20101ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2014-31/12/2014 Βάσει των διατάξεων του κωδ. Νόμου 2190/1920 όπως ισχύειμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/94/1872

ΤΕΜ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/94/1872 ΤΕΜ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31578/01ΝΤ/Β/94/1872 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014. ΤΗΣ Ε.Π.Ε. «Α ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Γ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΕΠΕ» (βάσει των διατάξεων του K.N. 2190/1920) Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, παρέχουμε τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.

Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «Α.ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ & ΣΙΑ Α.Ε.» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 της εταιρείας «Μεταλλικές κατασκευές Ροδόπης Α.Ε.» (Βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε.

9. Άρθρο 43 παρ. 7-β: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών μεθόδων αποτιμήσεως. - Δεν έγινε. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2014 ΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΚΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕΙΑΣ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης IOYNIOY 2008 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΟΔΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 36099 / 80 / Β / 96 / 29... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΑΛΛΑ ΙΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΘΥΝΗΣ ΑΡ. ΜΑΕ : (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : Ε ΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 44664/62/Β/99/333 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης IOYNIOY 2010 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102. Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 102 Προσάρτημα ετήσιου ισολογισμού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2012 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ της 1 ης εταιρικής χρήσεως(20/12/2013 έως 31/12/2014) Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.»

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «INTEGRATION ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ Ε ΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡ.Μ. ΑΕ : 44664/62/Β/99/333 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε /01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/14 31.12.2014 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 64365 / 80 / Β / 07 / 31... ( Βάση των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΕΔΡΑ : ΑΡ.Μ. ΑΕ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΕΒΕ ALDIPACK ABEE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 43478/62/Β/99/0198 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Δεν έγινε. απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής εικόνας που απαιτεί η διάταξη της 2 του άρθρου αυτού. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30 ης IOYNIOY 2009 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε.:54839/62/Β/03/0133 1. Σύννομη κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================

Διάταξη και περίληψή της ==================== Ενδεικτική απάντηση ================ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38757/72/Β/97/23... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε.

Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Oικονομικών Καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. Δεν έγινε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52161/62/B/02/0149 Παρ.1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας 1 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.ν.2190/1920, όπως ισχύει) της Α. Ε «ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ» Παρ.1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137

ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.Ε.Β.Τ.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7257/02/Β/86/1137 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή

Διαβάστε περισσότερα

Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού

Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού Προσάρτηµα ετήσιου ισολογισµού Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31-12-2015 ΤΗΣ «.«ΑΥΡΑ ΑΞΤΕΕ...» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43α και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

Παράγρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ > ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38199/71/Β/97/004... ( Βάση των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Τηλέφωνο: 2103382157 Fax: 2103616464 E-mail: mfousteris@acci.gr Αθήνα,23/09/2016

Διαβάστε περισσότερα