ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. τεύχος 1. Α τετράμηνο Newsletter - τεύχος 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ. Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. τεύχος 1. Α τετράμηνο 2013. Newsletter - τεύχος 1"

Transcript

1 Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ Newsletter - τεύχος 1 Α τετράμηνο 2013 τεύχος 1 Δράσεις Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης Περισσότερα σελ. 2 Δράσεις Τμήματος Επόπτευσης/Παρακολούθησης & Εφαρμογών Διαχείρισης Περισσότερα σελ. 8 Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας Περισσότερα σελ. 10

2 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 2 Α Τετράμηνο Τεύχος 1 Δράσεις Τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης Το τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης είναι στελεχωμένο με τρία άτομα, έναν Βιολόγο ΠΕ (PhD), ο οποίος είναι και ο Υπεύθυνος του Τμήματος, έναν Δασολόγο Περιβαλλοντολόγο ΠΕ (M.Sc.) και έναν Μηχανικό Περιβάλλοντος ΠΕ (M.Sc.). Ο Βιολόγος ΠΕ (PhD) ευθύνεται για την αποδοτική λειτουργία και εκτέλεση των εργασιών που αναλαμβάνει το Τμήμα και προβαίνει σε κάθε ενέργεια και μέτρο που προωθεί την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία του. Σύμφωνα με την «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργιάς Υπηρεσιών Και Του Προσωπικού Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού» (Αριθμ ΦΕΚ747/Β/21 Ιουνίου 2006), το αντικείμενο του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες (Άρθρο 9): Σχεδιασμός/προγραμματισμός/παρακολούθηση/αξιολόγηση της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής. Έρευνα/ παρακολούθηση/ τεκμηρίωση/ αξιολόγηση. Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων προστασίας. Σχεδιασμός προγραμμάτων. Έκδοση γνωμοδοτήσεων και χορήγηση αδειών έρευνας. Χαρτογράφηση του συνόλου της Προστατευόμενης Περιοχής. Εφαρμογή του Ν.3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α / ) «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών». Μηχανοργάνωση/ Τεκμηρίωση. Διεθνής διαγωνισμός παρακολούθησης Ο Φορέας Διαχείρισης προκήρυξε στις ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις υπηρεσίες καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ερπετών και αμφιβίων, ψαριών, χειροπτέρων, θηλαστικών, ασπόνδυλων, πτηνών, χλωρίδας και τύπων οικοτόπων καθώς και καταγραφής και αξιολόγησης των ειδών μανιταριών. Η προκήρυξη στάλθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. (ΕΕΕΕ) την 26 η Μαρτίου 2013 και δημοσιεύτηκε στο ΚΕΡΔΟΣ, ΑΡΚΑΔΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ και στην εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Στις 13 Μαΐου 2013 θα πραγματοποιηθεί η διενέργεια του διαγωνισμού στα γραφεία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το έργο αναγνώρισης και αποτύπωσης που αφορά στη Λιμνοθάλασσα Μουστού, στο Έλος Κάτω Βερβένων ή Γλυφάδα ή Μπαταρόλα, στο Έλος Φωκιανού και στους λοιπούς υγροτόπους της παράκτιας περιοχής του Πάρκου. Το έργο υλοποιήθηκε από εξωτερικό ανάδοχο και συγκεκριμένα το «Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ». Το έργο της παραπάνω περιοχής περιλάμβανε: Λεπτομερή φυτοκοινωνιολογική αποτύπωση. Αναγνώριση των ορίων του υγροτοπικού συμπλέγματος προς τη χέρσο και χαρτογράφηση των επιμέρους μονάδων του. Αξιολόγηση λειτουργιών και αξιών.

3 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 3 Διαχειριστικές προτάσεις για την διατήρηση των υγροτοπικών λειτουργιών στις επιμέρους μονάδες του υγροτόπου. Εικόνα 1: Έλος κάτω Βερβένων Εικόνα 2: Λιμνοθάλασσα Μουστού Οι παραπάνω επιμέρους εργασίες σταδιακά από τη φυτοκοινωνιολογική μελέτη μέχρι τις προτάσεις διαχείρισης ανά ενότητα λαμβάνοντας υπόψη: α) τα όρια του υγροτόπου προς τη χέρσο, β) τις επιμέρους οικολογικές μονάδες του, και γ) τις λειτουργίες που επιτελούνται και τις αξίες που απορρέουν για τον άνθρωπο. Για την υλοποίηση του έργου λήφθηκαν υπόψη οι θεσμικές δεσμεύσεις της χώρας κυρίως έναντι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και της Σύμβασης Ραμσάρ για τους Υγροτόπους. Επίσης, λήφθηκαν υπόψη προτεραιότητες και άλλων σχετικών δεσμεύσεων και πρωτοβουλιών όπως η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) και η Πρωτοβουλία για τους Μεσογειακούς Υγροτόπους MedWet. Η πληροφορία που Εικόνα 3: Υγρότοπος περιοχής Ατσίγγανου παρουσιάζουν οι παραγόμενοι χάρτες θα εξυπηρετεί: α) την τεκμηρίωση των ορίων του υγροτόπου προς τη χέρσο, β) την αξιολόγηση των λειτουργιών και των αξιών του, γ) τον σχεδιασμό διαχείρισης του υγροτοπικού συμπλέγματος, δ) το χωροταξικό σχεδιασμό των χρήσεων γης στις προτεινόμενες ζώνες προστασίας του υγροτοπικού συμπλέγματος και ε) τη συγγραφή εθνικών αναφορών στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/ΕΚ και στο πλαίσιο της Σύμβασης Ραμσάρ. Εικόνα 4: Έλος Φωκιανού Εικόνα 5: Εικόνες από εργασία πεδίου

4 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 4 Προκαταρκτική εργασία & συναντήσεις με ανάδοχο εμπειρογνώμονα για επικαιροποίηση σχεδίου διαχείρισης - ολοκλήρωση Π.Δ. του Φορέα Διαχείρισης Ο Φορέας Διαχείρισης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με το προσωπικό, την υποστήριξη της Νομικής Συμβούλου του και τον ανάδοχο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Εμπειρογνώμονα, προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες και συναντήσεις των εμπλεκομένων για την αναθεώρηση του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου. Η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου είναι απαραίτητη, διότι: α) θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα των απαιτήσεων του Ν 3937/2010 «Για την προστασία της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» και να εκπονηθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Οικολογικού Πάρκου (άρθρο 4, 5 και 6 του ν. 3937/2010) το οποίο θα υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ, β) το υπό εκπόνηση νέο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος θα πρέπει να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία που έχουν προκύψει για την περιοχή. (π.χ. το ολοκληρωμένο έργο «Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του»), γ) το Σχέδιο Διαχείρισης ανανεώνεται ανά πενταετία. Με τον τρόπο αυτό ο Φορέας Διαχείρισης θα διαθέτει πλέον ένα πλήρες και επικαιροποιημένο τεύχος Σχεδίου Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής που θα ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. Διασώσεις ζώων Εικόνα 6: Παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματισμένη γερακίνα (Buteo buteo) Σε συνέχεια των «διασώσεων» ειδών της άγριας πανίδας της Προστατευόμενης Περιοχής που έχουν πραγματοποιηθεί από το Φορέα Διαχείρισης, (διάσωση θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, λευκού πελαργού Ciconia ciconia, τσαχτοτσικνιά Ardea cinerea και γερακίνας Buteo buteo, μπούφου Bubo bubo, ξεφτεριού Accipiter nisus και τσακαλιού Canis aureus), το Τμήμα κατέγραψε μια ακόμα διάσωση στο ενεργητικό του σε συνεργασία με άτομα άλλων Τμημάτων. Συγκεκριμένα, παρελήφθη τραυματισμένος ασημόγλαρος (Larus cachinnans) από την περιοχή των Κουτρούφων, ο οποίος και προωθήθηκε στην ΑΝΙΜΑ για περίθαλψη. Εργασίες πεδίου - σπήλαια Τα σπήλαια είναι ιδιόμορφα, κλειστά και ευαίσθητα οικοσυστήματα. Για τη διάνοιξή τους χρειάστηκαν εκατομμύρια χρόνια και για τη δημιουργία του σπηλαιοδιάκοσμού τους εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια επίσης. Η βιοποικιλότητα ενός οικοσυστήματος εξαρτάται κυρίως από και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των ειδών, που συχνά έχει σαν αποτέλεσμα την επικράτηση μικρών απομονωμένων πληθυσμών ειδών που είναι περισσότερο ευαίσθητοι σε δημογραφικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και είναι παγκοσμίως μοναδικοί (ενδημικά είδη). Εικόνα 7: Επίσκεψη σε σπήλαιο Ξηροπηγάδου Ειδικότερα για τα σπήλαια της περιοχής ευθύνης του Φορέα αλλά και για τα σπήλαια που βρίσκονται εκτός ευθύνης του Φορέα από σε γειτονικές περιοχές, το προσωπικό του Φορέα ξεκίνησε την καταγραφή και μελέτη τη βιοποικιλότητά τους, καθώς δεν έχουν μελετηθεί καθόλου μέχρι στιγμής και υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που πιθανολογούν για την ύπαρξη ειδών ενδημικών σε κάποια από αυτά. Μέσα στο 2011 έχουν καταγραφεί από το προσωπικό του Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης δεδομένα για τα ακόλουθα σπήλαια και καταβόθρες της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης: το σπήλαιο του Διονύσου στη Σίντζα, το σπήλαιο

5 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 5 Μάνα στα Πούλιθρα, την καταβόθρα στα Πελετά και τη σπηλαιοκαταβόθρα Δέρσιος στην Παλαιόχωρα. Επιπλέον, μέσα στο 2012 έγιναν 3 επισκέψεις σε σπήλαια και καταβόθρες του δήμου Νότιας Κυνουρίας. Τα σπήλαια αυτά δεν έχουν ονομασία και δεν είναι ούτε γνωστά στον κόσμο ούτε εύκολα προσβάσιμα. Το πρώτο 4μηνο του 2013 έγινε εργασία πεδίου σε 2 νέα σπήλαια στην περιοχή Βασκίνας και στο Λεωνίδιο του δήμου Ν. Κυνουρίας. Σε όλες τις περιπτώσεις έγιναν πανιδικές καταγραφές και συλλέχθηκαν από 2 άτομα σπηλαιόβιων ορθοπτέρων του γένους Dolichopoda, γένος με μεγάλο ποσοστό ενδημισμού σε σπήλαια του Ελλαδικού χώρου που έχουν καταγραφεί και μελετηθεί. Τα δείγματα διατηρούνται σε απόλυτη αιθανόλη για περαιτέρω επιστημονική μελέτη από ερευνητές που θα συνεργαστούν με το Φορέα Διαχείρισης. Εργασίες πεδίου συλλογή υλικού Εικόνα 8: Συλλογή ιστού από νεκρό τσακάλι Επιπλέον, γίνεται συλλογή ιστών από νεκρά άτομα τσακαλιού που βρίσκονται σκοτωμένα στην προστατευόμενη περιοχή. Το τσακάλι αποτελεί το μεγαλύτερο επίγειο θηρευτή της Πελοποννήσου, επιτελεί ένα πολύ σημαντικό οικολογικό ρόλο στα οικοσυστήματα των περιοχών που διαβιεί, είναι πλέον απειλούμενο είδος εξαιτίας τις προκατάληψης του ανθρώπου εναντίον του. Οι περιοχές που εξαπλώνεται είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους, χωρίς διόδους επικοινωνίας και δυνατότητα «ανάμιξης των γενετικών δεξαμενών» των υποπληθυσμών του. Η συλλογή και διατήρηση των ιστών σε καθαρή αιθανόλη μπορεί να βοηθήσει μελλοντικές γενετικές μελέτες της δημογραφικής δομής του πληθυσμού του τσακαλιού στον υγρότοπο του Μουστού ώστε να προταθούν μέτρα για την επιβίωσή του. Με το ίδιο σκεπτικό συλλέχθηκαν και διατηρούνται δείγματα ιστών από δύο άτομα βίδρας που βρέθηκαν νεκρά στην περιοχή της Νέας Κίου και θα χρησιμοποιηθούν για γενετική σύγκριση με δείγματα βίδρας από τον υγρότοπο Μουστού. Το προσωπικό του τμήματος, με τη συνεργασία προσωπικού των άλλων τμημάτων, συνέλεξε στις αρχές του έτους έναν μεγάλο αριθμό εμεσμάτων αρπακτικών πτηνών, κυρίως από την ευρύτερη περιοχή απόλυτης προστασίας: υγρότοπος Μουστού. Η επεξεργασία τους έχει ήδη αρχίσει και - μαζί με επεξεργασμένο υλικό που συλλέχθηκε από την ίδια περιοχή τον προηγούμενο χρόνο - με τη βοήθεια συνεργαζόμενου επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο των προγραμμάτων παρακολούθησης θα δώσουν μια εικόνα της ζωογεωγραφίας των μικρών θηλαστικών της ευρύτερης περιοχής του Μουστού. Εργασίες Πεδίου καταγραφές πανίδας με αυτόματες φωτογραφικές μηχανές Οι τέσσερις αυτόματες φωτογραφικές μηχανές καταγραφής πανίδας που έγιναν δωρεά στο Φορέα Διαχείρισης από την ταξιδιωτική ομάδα HoneyGuide Holidays (Μεγ. Βρετανία) τοποθετήθηκαν σε τοποθεσίες της προστατευόμενης περιοχής. Τα σημεία κάθε τοποθεσίας επιλέχθηκαν με βάση βιοδηλωτικά σημάδια θηλαστικών και με βάση την εμπειρία του επιστημονικού προσωπικού σε θέματα πανίδας. Τα αποτελέσματα των καταγραφών χρησιμοποιούνται τόσο για την συμπλήρωση της ζωογεωγραφίας της πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή όσο και για τη δημιουργία βίντεο σχετικών με την πανίδα που χρησιμοποιεί το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας για τις δράσεις πληροφόρησης του Φορέα. Εικόνα 9: Παραλαβή δωρεάς αυτόματης φωτογραφικής μηχανής από υπεύθυνους ταξιδιωτικής Ομάδας HoneyGuide Wild Life Holidays

6 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 6 Συλλογή σπόρων Και μοσχευμάτων δενδρόκεδρου (Juniperus drupacea) Κατόπιν την αιτήσεως αδείας επιστημονικής έρευνας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος κα Θεοδώρα Μέρου, σχετικά με αποστολή καρπών και μοσχευμάτων του Δρυπώδη Αρκεύθου (Juniperus drupacea) από το αυτοφυές δάσος στην περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης της Συστάδας Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής, προσωπικό του τμήματος Προστασίας & Διαχείρισης σε συνεργασία με φύλακες του φορέα διαχείρισης πραγματοποίησε συλλογή των δειγμάτων του προαναφερόμενου είδους. Εικόνα 10: Συλλογή σπόρων και μοσχευμάτων δενδρόκεδρου στην περιοχή Μονής Μαλεβής Η έρευνα θα αφορά τη διερεύνηση του αγενούς και εγγενούς πολλαπλασιασμού του είδους Juniperus drupacea. Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος στόχος της είναι να καθορίσει τις καλύτερες τεχνικές για τη βλάστηση των σπόρων και των μοσχευμάτων και να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα των αρτιφύτρων. Σκοπός της έρευνας είναι η αξιολόγηση της δυνατότητας τεχνητών αναδασώσεων του είδους. Οι παράμετροι που θα μελετηθούν είναι: Α. βάρος των σπόρων, χειρισμοί για την αφαίρεση του λήθαργου, ρυθμός βλάστησης, επιβίωση των αρτιφύτρων. Β. Φύτρωση μοσχευμάτων με τη χρήση αυξητικών ορμονών, επιβίωση αρτιφύτρων. Συνεχής ενημέρωση της χωρικής βάσης δεδομένων του φορέα διαχείρισης Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος υλοποιήθηκε εντός του η χαρτογράφηση της Προστατευόμενης Περιοχής και ενημερώνεται συνεχώς. Συγκεκριμένα η δράση αφορά στην δημιουργία βάσης δεδομένων για το σύνολο της Προστατευόμενης Περιοχής σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87, που περιέχει: Τα γεωγραφικά όρια της χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔ και των Περιοχών Προστασίας (Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης και Περιοχές Προστασίας της Φύσης). Ισοϋψείς καμπύλες (ισοδιάσταση 20m). Υδρογραφικό Δίκτυο. Οδικό Δίκτυο. Οικισμοί. Γεωλογικό υπόβαθρο. Τριγωνομετρικά σημεία. Λεκάνες απορροής. Αεροφωτογραφίες για το σύνολο της Προστατευόμενης Περιοχής [Χορήγηση άδειας χρήσης αεροφωτογραφιών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., σύμφωνα με την υπ αριθμ. Α.Π.ΠΡ 1439/23.02 & ΠΡ 1537/23.02, PD: / Άδεια χρήσης για τον ΦΔ (ΑΔΑ: Β4ΓΚ46Ψ84Η-Ο0Ψ)]. κ.α. Η ανάπτυξη και συντήρηση της βάσης δεδομένων χρησιμοποιείται για την εύρυθμη λειτουργία του ΦΔ, τους τοπικούς φορείς αλλά και τους αρμόδιους κεντρικούς φορείς. Η χωρική βάση δεδομένων που έχει δημιουργηθεί είναι δυναμική και επιδέχεται συνεχώς διορθώσεις που αφορά στην μεγαλύτερη ακρίβεια τόσο των διανυσματικών, όσο και των περιγραφικών στοιχείων της. Η ενημέρωση της χωρικής βάσης δεδομένων θα πραγματοποιηθεί και το 2013.

7 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 7 Η ψηφιακή χαρτογραφική αναπαράσταση είναι το κατάλληλο εποπτικό περιβάλλον που επιτρέπει στους χρήστες του, ελέγχους νομιμότητας ή μη δραστηριοτήτων και έργων εντός των περιοχών προστασίας, για την ορθολογική προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και την διευκόλυνση της στρατηγικής λήψης αποφάσεων με την οποία θα βελτιωθεί η εφαρμογή πολιτικών προστασίας στο μέλλον. Τεχνικό Δελτίο Υποβλήθηκε η 2 η τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη ». Στα νέα προτεινόμενα Υποέργα περιλαμβάνονται: α) το Υποέργο 9 που αφορά την υλοποίηση δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στην περιοχή της Αρκαδίας, β) το Υποέργο 10 που αφορά την συμπλήρωση/αναδιαμόρφωση του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας καθώς και την διαμόρφωση ενός λαογραφικού μουσείου στο ισόγειο του ιδίου κτιρίου, και γ) τα Υποέργα 11 και 12 που αφορούν στην αποκατάσταση του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου για την εγκατάσταση Βοτανικού Σταθμού. Η τελική έγκριση της 2 ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου θα γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

8 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 8 Δράσεις Τμήματος Επόπτευσης/ Παρακολούθησης & Εφαρμογών Διαχείρισης Ο Φορέας Διαχείρισης προσέλαβε τον Απρίλιο του 2011, πέντε άτομα (Φύλακες/ Ειδικοί Δασικής Προστασίας) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους. Η φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα. Λόγω της ανεπάρκειας του θεσμικού πλαισίου του Φορέα, παρόλο που έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. χαρακτηρισμού της προστατευόμενης περιοχής, το προσωπικό φύλαξης δεν έχει τη δυνατότητα να διενεργεί ελέγχους, και η φύλαξη ουσιαστικά περιορίζεται στην παρατήρηση, στην σύσταση και στην άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων, για έλεγχο, υπηρεσιών. Τόσο για τους ορεινούς όγκους όσο και για την υγροτοπική περιοχή, ο Φορέας Διαχείρισης με τα μέσα που διαθέτει έφτασε γενικά σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας λόγω του ότι σε αυτό συνέβαλε η συνεχής εποπτεία, ενημέρωση, καθοδήγηση και συνεργασία των φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, όπως: Πυροσβεστική Υπηρεσία Δασική Υπηρεσία Θηροφυλακή Αστυνομία Συνεδρίαση με το Συντονιστικό Όργανο πολιτικής προστασίας Π.Ε. Αρκαδίας Ο Φορέας Διαχείρισης, και φέτος όπως κάθε χρόνο, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου πολιτικής προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας με σκοπό την προετοιμασία εν όψει της αντιπυρικής περιόδου, υπό την προεδρία του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας κ. Βαγγέλη Γιαννακούρα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κεντρικού καταστήματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Παρόντες στη σύσκεψη δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι φορέων που έχουν εμπλοκή στα θέματα πρόληψης και καταστολής των πυρκαγιών. Στη διάρκεια της σύσκεψης, που αποτελεί την καθιερωμένη συνάντηση που γίνεται κάθε χρόνο λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, συζητήθηκαν πρακτικά ζητήματα και εντοπίστηκαν συγκεκριμένα προβλήματα ώστε μέχρι να ξεκινήσει και επίσημα η αντιπυρική περίοδος να ληφθούν μέτρα και να εξευρεθούν λύσεις. Ακόμα συζητήθηκαν θέματα όπως η διάνοιξη δασικών δρόμων, τα καλώδια της ΔΕΗ από τα οποία συχνά προκαλούνται φωτιές καθώς και η προστασία των χωματερών, αφού σύμφωνα με τα στατιστικά Εικόνα 11: Ενημερωτικό φυλλάδιο Φορέα Διαχείρισης

9 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 9 στοιχεία ένας μεγάλος αριθμός πυρκαγιών έχει αρχική εστία τις χωματερές. Με αφορμή την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, συντάχθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο (Εικόνα 11) σχετικά με τους περιορισμούς που τίθενται σε ισχύ κατά την αντιπυρική περίοδο, καθώς και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται από τους πολίτες, και αφισοκολλήθηκε σε καίρια σημεία σε όλη την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του φορέα διαχείρισης. Ε Κπαίδευση φυλάκων για πιστοποίηση τους ως Εθελοντές Πυροσβέστες Τέσσερεις εκ των φυλάκων (ειδικοί δασικής προστασίας) του Φορέα Διαχείρισης παρακολούθησαν επιτυχώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 120 ωρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Ακαδημία στο πλαίσιο της πιστοποίησης των φυλάκων ως εθελοντές πυροσβέστες. Το πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάλυψε τέσσερα θεματικά πεδία: δασοπυρόσβεση, αστικές πυρκαγιές, διασώσεις και Κανονισμό Λειτουργίας Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Οι φύλακες του φορέα διαχείρισης ως πιστοποιημένοι Εθελοντές Πυροσβέστες, έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση από τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, συμμετέχουν σε ασκήσεις προετοιμασίας και ετοιμότητας που διοργανώνει το Πυροσβεστικό Σώμα και είναι υποχρεωτικά κάτοχοι Ειδικής Υπηρεσιακής Ταυτότητας που χορηγείται μόνο από το Πυροσβεστικό Σώμα, στο οποίο τηρείται ειδικό μητρώο εθελοντών πυροσβεστών. Η φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί βασική αρμοδιότητα του Φορέα. Η εκπαίδευση των φυλάκων ενισχύει θετικά τον σκοπό της φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής που είναι η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής, για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως για την πρόληψη και την αποτροπή τους.

10 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 10 Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας Το τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας είναι στελεχωμένο με τέσσερα άτομα, μία Περιβαλλοντολόγο ΠΕ, η οποία είναι και η υπεύθυνη του Τμήματος, μία Ξεναγό ΤΕ η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και δύο Ξεναγούς ΔΕ. Η περιβαλλοντική ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών της περιοχής σε θέματα που συνδέονται με την προστασία του φυσικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για αλλαγή της αντίληψης που βλέπει τον άνθρωπο ως απόλυτο κυρίαρχο και για διαμόρφωση νέων ηθικών αξιών του ανθρώπου σε σχέση με το περιβάλλον. Η αναγκαιότητα των δράσεων αυτών έγκειται στην κατανόηση του κοινά αποδεκτού πορίσματος ότι ο άνθρωπος αποτελεί μέρος της φύσης, και επομένως πρέπει να σέβεται τη φύση και να μεριμνά για την αρμονική συμβίωσή του με αυτήν. Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα υγροτόπου Μουστού, έχοντας ως στόχο την παραπάνω αρχή, προσελκύει επισκέπτες τους οποίους πληροφορεί για τις αξίες και τις φυσικές λειτουργίες της περιοχής και τους καθοδηγεί ώστε να γνωρίσουν από κοντά τον Πάρνωνα χωρίς να βλάψουν τα ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα της προστατευόμενης περιοχής. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013, ο Φορέας Διαχείρισης προέβη σε ποικίλες δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης. Εκδήλωση παρατήρησης μεταναστευτικών πουλιών στον υγρότοπο Μουστού Διοργανώθηκε την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013 εκδήλωση ενημέρωσης ευαισθητοποίησης που αφορούσε τη γνωριμία με τα διαχειμάζοντα υδρόβια πουλιά που βρίσκονταν εκείνη την περίοδο στον Υγρότοπο του Μουστού. Από τα επιλεγμένα σημεία θέας, οι συμμετέχοντες παρατήρησαν σπάνια είδη πουλιών και ενημερώθηκαν για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης καθώς και για την αξία και σπανιότητα του μοναδικού αυτού βιοτόπου. Οι μικροί και μεγάλοι φίλοι μας, διασκέδασαν και παράλληλα επιμορφώθηκαν, γνωρίζοντας επί τόπου εντυπωσιακά πουλιά όπως είναι οι σταχτοτσικνιάδες (Ardea cinerea), λευκοτσικνιάδες (Egretta garzetta) και κορμοράνοι (Phalacrocorax Εικόνα 12: Μικροί και μεγάλοι στην 1 η Εκδήλωση carbo), διάφορα είδη παπιών όπως πρασινοκέφαλες (Anas Ορνιθοπαρατήρησης στον Μουστό για το 2013 platyrhynchos), φαλαρίδες (Fulica atra), χουλιαρόπαπιες (Anas clypeata), καστανοκέφαλοι γλάροι (Larus ridibundus), νερόκοτες (Gallinula chloropus) και διάφορα είδη αρπακτικών όπως γερακίνες (Buteo buteo) και καλαμόρκικοι (Circus aeruginosus). Παράλληλα με την εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδροβίων Πουλιών 2013 από τους εθελοντές ορνιθοπαρατηρητές της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ). Η ΕΟΕ είναι ο υπεύθυνος φορέας στην Ελλάδα για τις χειμωνιάτικες καταμετρήσεις που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές χώρες κατά το 2 ο και 3 ο Σαβ/κο του Ιανουαρίου με Εικόνα 13: Εθελοντές της Ε.Ο.Ε. για το πρόγραμμα συντονιστή την οργάνωση Wetlands International. Μεσοχειμωνιάτικων Καταμετρήσεων Υδρόβιων Πουλιών 2013

11 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 11 Εκδήλωση απελευθέρωσης ενός μικρού τσακαλιού και τριών γερακίνων στο φυσικό τους περιβάλλον Την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013, ο Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με την ANIMA πραγματοποίησαν στη θέση Χερονήσι, εκδήλωση απελευθέρωσης ενός μικρού τσακαλιού - που είχε εντοπιστεί τραυματισμένο στην περιοχή προστασίας του υγροτόπου Μουστού - και τριών γερακίνων. Εικόνα 14: Η στιγμή της απελευθέρωσης του μικρού τσακαλιού Μετά τη θεραπεία που δέχθηκαν τα τραυματισμένα αυτά ζώα στο κέντρο περίθαλψης του συλλόγου προστασίας και περίθαλψης άγριας ζωής ΑΝΙΜΑ, ήταν πλέον έτοιμα να επιστρέψουν στη φύση, γεγονός που πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε ο Φορέας Διαχείρισης με τη συμμετοχή περίπου 600 θεατών, κυρίως μαθητών από τα σχολεία της προστατευόμενη περιοχής. Κατά τη διάρκεια της προσμονής για αυτό το σημαντικό και πρωτόγνωρο για την περιοχή μας γεγονός, το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης ενημέρωσε τα παιδιά για τη μεγάλη οικολογική αξία της προστατευόμενης περιοχής, το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης σε αυτήν, τα σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας που φιλοξενεί και ιδιαίτερα για τα είδη άγριας πανίδας που θα συναντούσαν από κοντά (το τσακάλι και τις γερακίνες). Εικόνα 15: Απελευθέρωση τριών γερακίνων με τη συμμετοχή μαθητών Εικόνα 16: Οι μικροί μας φίλοι ενημερώθηκαν ανά ομάδες Στη συνέχεια, ο Φορέας Διαχείρισης μοίρασε φυλλάδια που παρείχαν χρήσιμες οδηγίες για την τήρηση ορθής συμπεριφοράς στην προστατευόμενη περιοχή με σκοπό την προστασία της βιοποικιλότητάς της και δώρισε δεκάδες αναμνηστικά προϊόντα (καπέλα, τσάντες, κούπες, σημειωματάρια) σε παιδιά που επιλέχθηκαν τυχαία μέσω κλήρωσης. Εικόνα 17: Πολύ μεγάλη η συμμετοχή των σχολείων στην εκδήλωση της απελευθέρωσης επανένταξης των άγριων ζώων στη φύση

12 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 12 Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα υγροτόπων παρέα με μαθητές Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου 2013, ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα υγροτόπου Μουστού, γιόρτασε και φέτος την ημέρα αυτή μαζί με μαθητές. Δεκάδες μαθητές του Δημοτικού σχολείου Βερβένων συγκεντρώθηκαν στο σημείο θέας του υγροτόπου Μουστού, για να ενημερωθούν για τη λειτουργία του, τις αξίες του για τον άνθρωπο και τη σημασία του για τη διαχείμαση και τη μετανάστευση των υδρόβιων, αρπακτικών και στρουθιόμορφων πουλιών - καθώς Εικόνα 18: Ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού σχολείου Βερβένων Κυνουρίας βρίσκεται στον μεταναστευτικό διάδρομο των ανατολικών ακτών της Ελλάδας- αλλά και για την αναγκαιότητα της ορθολογικής διαχείρισής του προκειμένου να διατηρηθεί. Εικόνα 19: Ο υγρότοπος Μουστού από το πανοραμικό σημείο θέας Στη συνέχεια, το προσωπικό του τμήματος πληροφόρησης με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού παρακολούθησης, ειδικών βιβλίων αναγνώρισης της άγριας ορνιθοπανίδας και πλούσιου φωτογραφικού υλικού από τα συνηθέστερα διαχειμάζοντα είδη ορνιθοπανίδας στον υγρότοπο Μουστού, παρότρυνε τους μαθητές στη γνωριμία τους με τα πτηνά της λιμνοθάλασσας, μέσω της αναγνώρισης και παρατήρησης της συμπεριφοράς τους. Γεμάτοι ικανοποίηση και χαρά από την αναγνώριση ειδών όπως: σταχτοτσικνιάδων, αργυροτσικνιάδων, φαλαρίδων, κορμοράνων, συνέχισαν την παρατήρηση, ενθουσιασμένοι από τις βουτιές και το πέταγμα των πτηνών. Την ίδια μέρα, ο Φορέας Διαχείρισης επισκέφτηκε το 1 o Γυμνάσιο και το 1 ο Λύκειο Τρίπολης όπου έγινε παρουσίαση με θέμα «Υγρότοποι: λειτουργίες, αξίες και απειλές». Την παρουσίαση παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι περιβαλλοντικές ομάδες των δύο σχολείων και ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση μεταξύ της ξεναγού και των μαθητών. Σκοπός της παρουσίασης ήταν η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με τη σπουδαιότητα των υγροτόπων για τη φύση και των άνθρωπο. Στους μαθητές τονίστηκε το γεγονός ότι οι υγρότοποι, αυτά τα ευαίσθητα στις ανθρώπινες παρεμβάσεις δυναμικά οικοσυστήματα, συνεχίζουν να είναι απειλούμενα και θα πρέπει όλοι μαζί να συνδράμουμε στην ορθολογική διαχείριση και προστασία τους.

13 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 13 Εκδήλωση ορνιθοπαρατήρησης με πρωταγωνιστές τα πουλιά στον υγρότοπο του Μουστού Με σύμμαχο τον πολύ καλό καιρό, πραγματοποιήθηκε η 2 η εκδήλωση ορνιθο-παρατήρησης στην περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης του υγροτόπου Μουστού, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου Μικροί και μεγάλοι ορνιθοπαρατηρητές, για άλλη μία φορά, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Φορέα Διαχείρισης και παρατήρησαν με μεγάλο ενθουσιασμό τα πουλιά συμμετέχοντας σε μια ευχάριστη δραστηριότητα αναψυχής αξιοποιώντας δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους κοντά στη φύση. Πρόθεση του Φορέα Διαχείρισης ήταν να αναδειχθεί ο υπέροχος κόσμος της άγριας ορνιθοπανίδας, που βρισκόταν κοντά μας εκείνη την εποχή και που ήταν εύκολο να παρατηρηθεί δράση προσφέροντάς μας μια μοναδική εμπειρία, αλλά και να ενημερωθούν όσο δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι για τη σπουδαιότητα ύπαρξης του υγροβιότοπου για την διαβίωση και διατήρηση των σπάνιων πουλιών που φιλοξενεί. Οι συμμετέχοντες στην ορνιθο-παρατήρηση πέρα από τον θαυμασμό τους για τα πουλιά, μπόρεσαν να αντιληφθούν την ποικιλία των ειδών και τις διαφορές μεταξύ τους. Επισκέψεις σε νηπιαγωγεία της προστατευόμενης περιοχής Εικόνα 21: Μικροί και μεγάλοι ορνιθοπαρατηρητές εν Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό, ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού επισκέφθηκε τους μικρούς του φίλους σε τέσσερα (4) νηπιαγωγεία της προστατευόμενης περιοχής και γιόρτασε μαζί τους την ημερα αυτή μέσα από τη χρήση ποικίλου οπτικοακουστικού υλικού. Με τη συντροφιά και τον ενθουσιασμό των παιδιών, το προσωπικό του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, παρουσίασε ειδικά διαμορφωμένες διαφάνειες που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, στον κύκλο του νερού, σε όλα τα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με αυτό, στη χρήση του από τον άνθρωπο, αλλά και στο υδάτινο οικοσύστημα της προστατευόμενης περιοχής: τον υγρότοπο του Μουστού. Επίσης, τα νήπια ενημερώθηκαν για τη μεγάλη αξία του νερού για τον πλανήτη μας, αλλά και για τις προσπάθειες που πρέπει όλοι, μικροί και μεγάλοι, να καταβάλουμε με στόχο τη σωστή και συνετή χρήση του μέσα από μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας συμπεριφορά, με παράδειγμα τον δεκάλογο του καλού καταναλωτή νερού! Οι μικροί μας φίλοι έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία για τη μόλυνση του νερού και τη μη πρόσβαση σε αυτό από πολλούς ανθρώπους σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, καθώς και στα προβλήματα υγείας που συνδέονται με την υποβάθμιση των νερών του υπεδάφους αλλά και της θάλασσας. Η ευαισθητοποίησή τους στο θέμα αυτό υποκινήθηκε μέσα από ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες που υποστηρίζονταν από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, όπως προβολή βίντεο και παραμυθιού, ηχοπαιχνίδια για την αναγνώριση ήχων του νερού, παραμύθι για ανάγνωση και ζωγραφική και τέλος, γνωστά τραγούδια για το νερό. Όλοι οι φίλοι μας συμμετείχαν ενεργά και με χαρά στις δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτούς.

14 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 14 Με αφορμή την καμπάνια Let s Do It Greece 2013 εθελοντικός καθαρισμός του σημαντικού υγροβιοτόπου Μουστού Την Κυριακή 14 Απριλίου 2013 δείξαμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να συνεργαστούμε για ένα κοινό σκοπό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια Ελλάδα πιο όμορφη και πιο καθαρή! Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετέχοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην παγκόσμια εθελοντική καμπάνια Let's Do It, έθεσε ξανά το φιλόδοξο στόχο να καθαρίσει μέσα σε μία μόνο ημέρα τον υγρότοπο του Μουστού, μια περιοχή απολύτου προστασίας της φύσης. Με την ενεργό συμμετοχή μεγάλου μέρους του προσωπικού του και σημείο κύριας δράσης την παράκτια περιοχή πλησίον της εκβολής του Μουστού, ο Φορέας Διαχείρισης ανέλαβε τον συντονισμό των εθελοντών και των φορέων που έλαβαν μέρος στον καθαρισμό, και τους μοίρασε γάντια, σακούλες απορριμμάτων και νερά. Τα πολυπληθέστερα απορρίμματα ήταν για άλλη μια χρονιά τα αποτσίγαρα, οι πλαστικές σακούλες, διάφορα δοχεία, καπάκια, μπουκάλια, καλαμάκια, κουτάκια αλουμινίου και χάρτινα απορρίμματα, ενώ ακολουθούν τα υφάσματα, τα ογκώδη αντικείμενα, όπως τα ελαστικά αυτοκινήτων και τρακτέρ! Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι δυστυχώς η συμπεριφορά πολλών συμπολιτών μας προς το φυσικό και παράκτιο περιβάλλον της πατρίδας μας συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από αδιαφορία και ανευθυνότητα. Είναι πια καιρός να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η Εικόνα 22: Συλλογή απορριμμάτων από την λύση αυτού του προβλήματος βρίσκεται στα χέρια μας και περιοχή του Μουστού οφείλουμε επιτέλους να αλλάξουμε κακές συνήθειες του παρελθόντος. Παρόλο το γεγονός ότι στο φετινό καθαρισμό η συμμετοχή εθελοντών ήταν μικρή, οι συμμετέχοντες ενεργοί πολίτες και ο Δήμος Β. Κυνουρίας έδωσαν δυναμικό «παρόν» και η συμβολή τους στη δράση αυτή ήταν καθοριστική και πολύτιμη. Ο Φορέας Διαχείρισης έχοντας υιοθετήσει ως μια από τις πιο δημοφιλείς δράσεις του τους εθελοντικούς καθαρισμούς, συνεχίζει την προσπάθειά του για ενδυνάμωση του θεσμού του εθελοντισμού και για περιβαλλοντική ενημέρωση - ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. Συγχαίρουμε θερμά όλους τους εθελοντές για τη συμμετοχή τους και ευχαριστούμε το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, τους συλλόγους, τους μαθητές και τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και το ραδιοφωνικό σταθμό ΕΡΑ Τρίπολης για την πολύτιμη υποστήριξή τους. Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γης 2013 ξεναγήσεις και επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται από το 1970, σε περισσότερες από 175 χώρες κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, Κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών για ένα πιο καθαρό πλανήτη. Με αφορμή την σημαντική αυτή ημέρα προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης πραγματοποίησε επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης και ξενάγηση ομάδας Άγγλων επισκεπτών στον υγρότοπο Μουστού. Την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκαν τρεις Εικόνα 23: Περιβαλλοντικές παρουσιάσεις συνοδευόμενες από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και δραστηριότητες στο Δημοτικό Σχολείο Συγγρού της Ερμιόνης καλλιτεχνικές δραστηριότητες, στο σχολείο Συγγρού της Ερμιόνης μιλώντας σε περίπου 160 μαθητές. Η θεματολογία των παρουσιάσεων για τους μικρούς μαθητές αφορούσε στους υγροτόπους γενικά, τις λειτουργίες και τις αξίες τους αλλά και τους

15 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 15 παράγοντες που τους απειλούν, με έμφαση στον υγρότοπο του Μουστού. Οι μεγαλύτερες τάξεις παρακολούθησαν την ενημερωτική ταινία «Το ταξίδι του σπόρου» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE+ PINUS (LIFE07 NAT/GR/00286) «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης». Μέσω της ταινίας ντοκιμαντέρ οι μικροί μαθητές και οι δάσκαλοί τους γνώρισαν την αξία αυτού του σχετικά κοινού είδους στην Ελλάδα και των εργασιών και του χρόνου που χρειάζεται για να γίνει μια επιστημονικά ορθή αποκατάσταση των καμένων δασών γενικά και της μαύρης πεύκης ειδικότερα. Στην συνέχεια την Δευτέρα 22 Απριλίου 2013 ομάδα περίπου 16 φυσιολατρών από την Αγγλία, περιηγήθηκε και ξεναγήθηκε για δεύτερη χρονιά από την ξεναγό και τον βιολόγο του φορέα στην προστατευόμενη περιοχή Υγροτόπου Μουστού. Πρόκειται τον οργανισμό Honeyguide, wildlife holidays, που αποτελείται από άτομα αφοσιωμένα στην προστασία της φύσης, με μεγάλη ταξιδιωτική εμπειρία και γνώση στις φυσικές επιστήμες. Η ομάδα έμεινε στο Λιβάδι Κυνουρίας και το πρόγραμμα των επισκέψεών τους περιλάμβανε τον λόφο «Καστράκι» Μελιγούς για παρατήρηση άγριας ορινιθοπανίδας και χλωρίδας, την Παλαιόχωρα, τον Πραστό, την Καστάνιτσα και τα Τσιτάλια. Η ξενάγηση Εικόνα 24: Φυσιολάτρες από την Αγγλία στον ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή αναμνηστικών και οι δύο υγρότοπο Μουστού εκπρόσωποι της Honeyguide Holidays δεσμεύτηκαν ότι θα επισκεφτούν ξανά την περιοχή στο άμεσο μέλλον με επόμενη ομάδα περιηγητών - τουριστών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπρόσωποι της Honeyguide Holidays έκαναν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια πολύ σημαντική δωρεά στον φορέα ειδικού εξοπλισμού παρακολούθησης. Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Ζαφείρη στο Άστρος Κυνουρίας με θέμα «Δάσος» Με αφορμή τη συμμετοχή της Β Γυμνασίου Άστρους, κατά το σχολικό έτος , στο Διεθνές Δίκτυο «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον - Δάσος, Ποτάμι, Λιμάνι» του περιβαλλοντικού δικτύου της Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης και το ΚΠΕ Καστρίου, ημερίδα ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας με θέμα το «Δάσος», στο Ίδρυμα Ζαφείρη στο Άστρος Κυνουρίας την Τετάρτη 24 Απριλίου Για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ο Φορέας Διαχείρισης Εικόνα 25: Παρουσίαση των δράσεων του Φορέα επιμελήθηκε poster με θέμα τα τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα Δάση Ενημέρωσης (Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας) για τα οποία είναι αρμόδιος και με βασικές πληροφορίες για τις Προστατευόμενες και τις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης. Επιπλέον, δημιουργήθηκε βίντεο για προβολή με πληροφορίες για τα τρία κέντρα ενημέρωσης, για τις διάφορες δράσεις που κατά καιρούς έχουν υλοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης και για το ορεινό οικοσύστημα του Πάρνωνα. Η προβολή του βίντεο συνοδεύονταν παράλληλα από μικρής διάρκειας παρουσίαση από ξεναγό του φορέα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Έκθεση για τα Δάση» του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ, τις οποίες παρουσίασε εκπρόσωπος του τμήματος. Οι φωτογραφίες προέρχονταν από τα αρχεία του περιοδικού National Geographic και αφορούσαν στην ομορφιά των δασών αλλά και στους κινδύνους αποψίλωσής τους.

16 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 16 Συμμετοχή σε ημερίδα στο Λεωνίδιο Νότιας Κυνουρίας με θέμα: «Τα είδη που χάνονται: σπάνιοι και απειλούμενοι οργανισμοί του Πάρνωνα» Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού σε συνεργασία με τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα «Τα είδη που χάνονται: σπάνιοι και απειλούμενοι οργανισμοί στην περιοχή του Πάρνωνα». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Βιβλιοθήκης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, στο Λεωνίδιο, το Σάββατο 27 Απριλίου Οι εισηγήσεις στο πλαίσιο της ημερίδας αφορούσαν: στο φαινόμενο του ενδημισμού και τη σημασία του. Οι οργανισμοί που εντοπίζονται αποκλειστικά σε μία μικρή γεωγραφική έκταση δημιουργούν το «δακτυλικό της αποτύπωμα» και της προσφέρουν μοναδικότητα και ανεπανάληπτη βιολογική αξία. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Γιώργο Τρυφωνόπουλο, βιολόγο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πατρών και Διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού. στον Stachys virgata, ένα σπάνιο τοπικό φυτό της ανατολικής Πελοποννήσου. Ο Stachys virgata στην ημερίδα στο Λεωνίδιο συλλέχθηκε για τελευταία φορά το 1844 και ξαναβρέθηκε 160 χρόνια αργότερα, το Έχουν μετρηθεί 221 φυτά στη φύση και όλα κινδυνεύουν από ακατάλληλες δράσεις ή τυχαία καταστροφικά γεγονότα. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Θεοφάνη Κωνσταντινίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εικόνα 26: Εισήγηση του Δ/ντη του Φορέα Διαχείρισης σε ορισμένα από τα σπανιότερα και περισσότερο απειλούμενα φυτά του Πάρνωνα. Η σημασία της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα είναι ιδιαίτερη και νέα είδη φυτών εξακολουθούν να ανακαλύπτονται μέχρι σήμερα. Τα είδη που κινδυνεύουν μπορούν να διατηρηθούν στον τόπο όπου φύονται αν ληφθούν κατάλληλα (και συνήθως απλά) μέτρα προστασίας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ελευθέριο Καλπουτζάκη, γεωπόνο και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. σε μία ομάδα οργανισμών που συχνά παραβλέπεται: τα μικρά υδρόβια σαλιγκάρια που ζουν στα πολύ καθαρά νερά πηγών και ρυακιών στον Πάρνωνα και την υπόλοιπη Πελοπόννησο. Οι οργανισμοί αυτοί παραμένουν μέχρι σήμερα ελάχιστα γνωστοί, η παρουσία τους ωστόσο βρίσκεται σε κίνδυνο εξαιτίας της περιορισμένης εξάπλωσής τους και της υποβάθμισης των υδάτινων συστημάτων στα οποία ζουν. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από την κα Κανέλλα Ραδέα, βιολόγο και διδάκτορα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Τhe Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που αφιερώνει σημαντικά ποσά για την διατήρηση και προστασία των απειλούμενων ειδών σε όλο τον κόσμο. Ο Φορέας Διαχείρισης «πάει κατηχητικό» Ξεναγός του Φορέα διαχείρισης πραγματοποίησε επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης στην ομάδα κατηχητικού του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Άστρους το Σάββατο Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Φορέα και περιλάμβανε καλλιτεχνικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές χρωμάτισαν διάφορα είδη από αφρόπαπιες και επιμελήθηκαν την κατασκευή μιας χάρτινης λίμνης. Εικόνα 27: Κατασκευές με μολύβι και χαρτί

17 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 17 Ξεναγήσεις μαθητών στην Προστατευόμενη Περιοχή και στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών για την ορθολογική διαχείριση και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του Φορέα Διαχείρισης. Για τον λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν ξεναγήσεις σχολείων, τόσο στα κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης όσο και στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό την γνωριμία και την ενημέρωσή τους σχετικά με αυτή. Κατά τις εκπαιδευτικές περιβαλλοντικές επισκέψεις των σχολείων, παράλληλα με την επίσκεψη των μαθητών στα κέντρα πληροφόρησης, υλοποιήθηκαν και ειδικές δραστηριότητες στη φύση, όπως πεζοπορία μικρής κλίμακας σε επιλεγμένα περιβαλλοντικά μονοπάτια και παρατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013 τα σχολεία που μας επισκέφθηκαν ήταν: 1. Στις 23 Ιανουαρίου, η ε και στ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Λεωνιδίου. 2. Στις 28 Ιανουαρίου, η στ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Βερβένων. 3. Στις 6 Φεβρουαρίου, η α τάξη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης. 4. Στις 08 Φεβρουαρίου, το νηπιαγωγείο του Παραλίου Άστρους. 5. Στις 12 Φεβρουαρίου, η α, β και γ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Δρεπάνου. 6. Στις 18 Φεβρουαρίου, η περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γενικού Λυκείου Τρίπολης. 7. Στις 4 Μαρτίου, η περιβαλλοντική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Σπάρτης. 8. Στις 11 Μαρτίου, η α και β τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους. 9. Στις 13 Μαρτίου, η γ και δ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους. 10. Στις 23 Μαρτίου, το Ράλλειο Γυμνάσιο Πειραιά. 11. Στις 27 Μαρτίου, το Δημοτικό Σχολείο Ινάχου Αργολίδας. 12. Στις 27 Μαρτίου, το ΕΠΑΛ Άστρους. 13. Στις 31 Μαρτίου, το 4ο Γυμνάσιο Βύρωνα. 14. Στις 5 Απριλίου, το Νηπιαγωγείο Ινάχου. 15. Στις 17 Απριλίου, το Νηπιαγωγείο Σταδίου. 16. Στις 24 Απριλίου, το Νηπιαγωγείο Δολιανών. Οι περίπου 660 μαθητές με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών τους που επισκέφθηκαν την προστατευόμενη περιοχή αλλά και τα κέντρα ενημέρωσης του φορέα διαχείρισης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το προσωπικό του τμήματος πληροφόρησης, για τη σημασία και την αξία της περιοχής, τις φυσικές λειτουργίες της αλλά και για την πανάρχαια και αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία στον Πάρνωνα.

18 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 18 Οι περιβαλλοντικές επισκέψεις των μαθητών κατά το διάστημα αυτό, αφορούσαν στο πεδίο της περιοχής απολύτου προστασίας του υγροτόπου Μουστού, καθώς την εποχή αυτή και μέχρι τα τέλη Μαρτίου είναι ιδανική περίοδος για ορνιθοπαρατήρηση στη λιμνοθάλασσα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη μεγάλη οικολογική και επιστημονική αξία του υγροβιοτόπου Μουστού ως σταθμού διαχείμασης και ανεφοδιασμού για πολλά σπάνια, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη παρυδάτιων και υδρόβιων πουλιών και έκαναν ορνιθοπαρατήρηση χρησιμοποιώντας κιάλια, τηλεσκόπιο και αναλυτικούς οδηγούς αναγνώρισης πουλιών. Σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δράσεις περιβαλλοντικής περιήγησης στο πεδίο της προστατευόμενη περιοχής αλλά και σε ξεναγήσεις στα κέντρα ενημέρωσης του φορέα διαχείρισης, μπορούν να μας αποστείλουν συμπληρωμένη την Αίτηση χορήγησης άδειας ξενάγησης την οποία μπορούν να «κατεβάσουν» από την ιστοσελίδα μας στο (http://www.fdparnonas.gr/el/environmentalinformation-centers), αλλά και να επικοινωνήσουν μαζί μας καλώντας στο τηλέφωνο Πρόγραμμα Επισκέψεων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης σε Σχολεία της Προστατευόμενης Περιοχής Εικόνα 28:Παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Άστρους Οι ενημερωτικές επισκέψεις του προσωπικού του τμήματος πληροφόρησης, εκπαίδευσης και δημοσιότητας σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προστατευόμενης περιοχής του Νομού Αρκαδίας και του Νομού Λακωνίας, συνεχίζουν να διοργανώνονται και να υλοποιούνται κατά το σχολικό έτος Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2013 τα σχολεία που επισκέφθηκαν οι ξεναγοί του Φορέα Διαχείρισης και οι θεματικές παρουσιάσεις που προβλήθηκαν ήταν: 1. «Η προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού και οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης» Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας Δημοτικό Σχολείο Άστρους Κυνουρίας 2. «Υγρότοπος Μουστού: μια περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης» Γενικό Λύκειο Άστρους Κυνουρίας Γυμνάσιο παραλίας Τυρού Κυνουρίας 3. «Η οικολογική αξία του ορεινού οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην προστατευόμενη περιοχή Πάρνωνα-Μουστού» Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου Κυνουρίας Δημοτικό Σχολείο Καστρίου Κυνουρίας 4. «Η αξία της προστατευόμενης περιοχής όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» Δημοτικό Σχολείο Μελιγούς Κυνουρίας Δημοτικό Σχολείο Καρυών Λακωνίας 5. «Ερπετά του Πάρνωνα: οι παρεξηγημένοι ευεργέτες του ανθρώπου» 1 ο Γυμνάσιο Σπάρτης Λακωνίας

19 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα Η προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού «Υγρότοπος Μουστού: μια περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης» Γενικό Λύκειο Λεωνιδίου Κυνουρίας 7. «Η προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» Γυμνάσιο Λεωνιδίου Κυνουρίας 8. «Η προστατευόμενη περιοχή όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης - Η περιοχή της Νότιας Κυνουρίας» ΕΠΑΛ Λεωνιδίου Κυνουρίας Δημοτικό Σχολείο Πελετών Συγκεκριμένα, οι μαθητές γνώρισαν τις περιοχές Απόλυτης Προστασίας της Φύσης (υγρότοπος Μουστού, δάσος με δρυπώδη άρκευθο (Juniperus drupacea) ή δενδρόκεδρο στην περιοχή της Μονής Μαλεβής), το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000, την πλούσια βιοποικιλότητα της περιοχής και την ανάγκη για την ορθολογική διαχείρισής της, τη σπάνια χλωρίδα και πανίδα του Πάρνωνα, το μεγάλο γεωμορφολογικό ενδιαφέρον του φαραγγιού του Δαφνώνα, αλλά και την τσακώνικη διάλεκτο με την αρχαία δωρική καταγωγή της, η οποία αποτελεί ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής. Με τους μαθητές ακολουθούσε συζήτηση για τις αρμοδιότητες και τον ρόλο που διαδραματίζει ο φορέας διαχείρισης στην περιοχή και τις δράσεις που υλοποιεί με στόχο την προστασία και ανάδειξη της οικολογικά ευαίσθητης αυτής περιοχής. Τέλος, οι παρουσιάσεις συνοδεύονταν από την προβολή βίντεο επιμέλειας του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης που είχαν ως περιεχόμενο την καταγραφή της συμπεριφοράς σπάνιων, προστατευόμενων και απειλούμενων θηλαστικών που υπάρχουν στην προστατευόμενη περιοχή, όπως της βίδρας (Lutra lutra) και του τσακαλιού (Canis aureus). Οι μαθητές εκδήλωσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και παρακολούθησαν με μεγάλο ενθουσιασμό τις παρουσιάσεις αυτές. Εικόνα 29:Παρουσίαση στο Δημοτικό Αγίου Αντρέα Εικόνα 30: Παρουσίαση στο Δημοτικό Μελιγούς

20 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 20 Πρόγραμμα LIFE+ Δράσεις εκτός Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/ με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR ) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων, το Δασαρχείο Σπάρτης/Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, τον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2009, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013 και χρηματοδοτείται από τη ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, τον δικαιούχο και τους εταίρους. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2009 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013.Οι δράσεις του έργου τις οποίες υλοποίησε ο φορέας διαχείρισης κατά Α τετράμηνο του 2013 ήταν οι ακόλουθες: ΔΡΑΣΗ D1: Web site Η ιστοσελίδα του έργου: θα εξακολουθήσει να λειτουργεί κανονικά για τουλάχιστον τα επόμενα 2 έτη και να ενημερώνεται τακτικά από το προσωπικό του φορέα διαχείρισης. ΔΡΑΣΗ D.7: Παρουσίαση Προγράμματος Μέσω Τύπου Αυτή η δράση αποσκοπεί στη συνεχή παρουσίαση των ενεργειών και των αποτελεσμάτων του έργου με τη δημοσίευση δελτίων τύπου, μέσω του τοπικού και εθνικού Τύπου. Τα δελτία αυτά αποστέλλονται για δημοσίευση σε ραδιόφωνα, εφημερίδες, καθώς επίσης τηλεοπτικούς σταθμούς και διαδικτυακούς τόπους τοπικού κυρίως τύπου, και οι αποδέκτες τους αριθμούν στους διακόσιους (200) περίπου σε αριθμό ανά αποστολή. Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευθεί είκοσι δύο (22) δελτία τύπου εκ των οποίων τα έξι δημοσιεύθηκαν το 1 ο τετράμηνο του έτους Αυτές οι δημοσιεύσεις περιέχουν μεταξύ άλλων πληροφορίες για τη συμβολή του δικτύου Natura 2000 στην προστασία των δασών και ενημερώσεις για την πρόοδο του έργου LIFE07 NAT/GR/ Εν συνεχεία παρατίθενται οι τίτλοι των δελτίων τύπου και οι ημερομηνίες αποστολής τους για δημοσίευση. 1. ( ) Δημιουργία ιστοσελίδας facebook 2. ( ) Το ταξίδι του σπόρου 3. ( ) Ο διαχρονικός ρόλος του οικοσυστήματος του Πάρνωνα στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον η περίπτωση του δάσους της μαύρης πεύκης 4. ( ) Ξενάγηση Φυσιολατρικής Ομάδας Ερμιονίδας 5. ( ) Επισκέψεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ξεναγήσεις με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της Γης 22 Απριλίου ( ) Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS

21 Τεύχος 1/Ά τετράμηνο 2013 Σελίδα 21 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Κοινωνική Δικτύωση (social media) Εντός του πρώτου τετραμήνου του 2013 το έργο LIFE PINUS απέκτησε νέα σελίδα στο facebook. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν, είτε μέσω της ιστοσελίδα του Έργου (www.parnonaslife.gr) είτε απευθείας από το σύνδεσμο: Η σελίδα δημιουργήθηκε για την ευρύτερη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του Έργου. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Περιβαλλοντική Ενημέρωση Μαθητών Ο φορέας διαχείρισης συνεχίζει και κατά το έτος 2013 το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης στα σχολεία της περιοχής η οποία έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του έτους 2007 αλλά και επέκτεινε τη δράση αυτή και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολή της ταινίας «Το ταξίδι του σπόρου», εκπαιδευτικά παιχνίδια με τους μαθητές και εκτενέστατη ενημέρωση τους σχετικά με τις δράσεις του έργου LIFE07 ΝΑΤ/GR/000286, τη σημασία της μαύρης πεύκης για την προστατευόμενη περιοχή και τις καταστροφικές βλάβες των πυρκαγιών. Πιο συγκεκριμένα την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης επίσκεψη περιβαλλοντικής ενημέρωσης στο Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης στην Αργολίδα οπόταν εξήντα περίπου μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης αντίστοιχα παρακολούθησαν την ενημερωτική ταινία «Το ταξίδι του σπόρου» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE PINUS. Μέσω της ταινίας ντοκιμαντέρ οι μικροί μαθητές και οι δάσκαλοί τους γνώρισαν την αξία αυτού του σχετικά κοινού είδος στην Ελλάδα και των εργασιών και του χρόνου που χρειάζεται για να γίνει μια επιστημονικά ορθή αποκατάσταση των καμένων δασών γενικά και της μαύρης πεύκης ειδικότερα. Εικόνα 31: Παρουσίαση στο Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Παρουσίαση του Έργου σε επισκέπτες Η Φυσιολατρική Ομάδα Ερμιόνης επισκέφτηκε στις 30/03/2013 την προστατευόμενη περιοχή του υγροτόπου Μουστού, και αφού ξεναγήθηκε μετέβη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, περιηγήθηκε στους χώρους του και ξεναγήθηκε στην αίθουσα ερμηνείας περιβάλλοντος. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την προβολή video της ταινίας ντοκιμαντέρ «Το ταξίδι του σπόρου» που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου LIFE PINUS μέσω της οποίας έγινε μια πρώτη γνωριμία του συγκεκριμένου κοινού με τα δάση μαύρης πεύκης του Πάρνωνα και τις αξίες τους. Εικόνα 31: Παρουσίαση στο ΚΠΕ Άστρους ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Υλικά προώθησης Η δράση αυτή αφορά στην προμήθεια υλικών προώθησης που φέρουν το λογότυπο και την επωνυμία του έργου LIFE07 ΝΑΤ/GR/ για την προσέλκυση του κοινού και την ευαισθητοποίηση του γύρω από το θέμα της αποκατάστασης των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για καπέλα τύπου (baseball), μπλούζες τύπου φούτερ (με κουκούλα) και μπλουζάκια τύπου T-shirt με λογότυπο Life+ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα» στην μπροστινή επιφάνεια τους.

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 3 Έκδοση 21/01/2014. Πανιδικές καταγραφές σε δύο σπήλαια (σελ. 4) Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 3 Έκδοση 21/01/2014. Πανιδικές καταγραφές σε δύο σπήλαια (σελ. 4) Δράσεις Τμήματος Πληροφόρησης Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 21/01/2014 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 3 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01 Τηλ: 27550-22021 Φαξ: 27550-22025

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 01.2015-04.2015 Έκδοση 17/6/2015 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 17/6/2015 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 7 Περίοδος: 01.2015-04.2015 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» Αριθμός συνεδρίασης: 7/2013 Ημερομηνία, ώρα: Tρίτη 5 Νοεμβρίου, ώρα 15.00μ.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας. Διαχείρισης. όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Φορέας. Διαχείρισης. όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4 NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 4 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 4 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01 Τηλ: 27550-22021 Φαξ: 27550-22806 E-mail: info@fdparnonas.gr WEB: www.fdparnonas.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αργοστόλι, 15.07.2015 Αρ. Πρωτ.: 546. Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΠΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αργοστόλι, 15.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2012 Συντάκτες έκδοσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης

Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Εγκατάσταση και αποτελέσματα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής αποκατάστασης των δασών μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και τεκμηρίωσης Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης Ο σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 5 Έκδοση 25/09/2014

ΜΟΥΣΤΟΥ NEWSLETTER ΤΕΥΧΟΣ 5 Έκδοση 25/09/2014 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ & ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Έκδοση 25/09/2014 Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού Newsletter Τεύχος 5 Άστρος Κυνουρίας Αρκαδία 220 01 Τηλ: 27550-22021 Φαξ: 27550-22806

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Northern Aegean Dolphin Project

Northern Aegean Dolphin Project Northern Aegean Dolphin Project Corporate Traveling Πρόταση Συνεργασίας MOm / Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής φώκιας Γενική Περίληψη του Προγράμματος: Το Northern Aegean Dolphin Project

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Κερκίνη 620 55 Κάτω Πορόια Τηλέφωνο. 23270 28004 Τηλεομ/πο: 23270 28005 Ηλ.Ταχ/μείο: info@kerkini.gr www.kerkini.gr Κερκίνη, 28 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άστρος, 23/02/2012 Αριθ. Πρωτ.: 144 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε03.04.01 Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 14/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011

Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 Βιοποικιλότητα και Πολιτιστική Ποικιλομορφία Πρόγραμμα, 18-27 Φεβρουαρίου 2011 ΜΕΡΟΣ I: ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ( ιαμονή στο ξενοδοχείο Parnon) Παρασκευή 18/2 και Άφιξη των συμμετεχόντων στην Αθήνα (αεροδρόμιο) και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010

Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Η ανάγκη διατήρησης-παρακολούθησης-ανάδειξης των υγροτόπων της Αττικής Στοιχεία από το ερευνητικό έργο «Υγρότοποι Αττικής» ΕΛΚΕΘΕ / ΕΟΕ 2010 Υπεύθυνος έργου από πλευράς ΕΛΚΕΘΕ: Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης zogaris@ath.hcmr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Λάππα, 9 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.Δ.Y.Κ.Σ.), πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ο.Ε. Γεώργιος Σακκάς Χρήστος Λαμπρόπουλος Ιωάννης Μισαηλίδης Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 5/12/2014, και ώρα 12:30 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 6/2011 Στον Άγιο Πέτρο σήμερα, Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011, και ώρα 12.00π.μ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τα μέσα της δεκαετίας του 50 μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και βρίσκονται σε λειτουργία, 15 μεγάλα και 9 μικρά Υδροηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ ΌΓΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Β Κ.Π.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΜΕΤΡΟ 1.2: «ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΈΡΓΟΥ: ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Αναδεικνύω τον τόπο μου μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σοφία Τσιροπούλου Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Έβρου softsi@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες

Πρόγραμμα MOFI. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Πρόγραμμα MOFI ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ & ΑΛΙΕΙΑ Αντιμετωπίζοντας τη σχέση αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες Συμμετέχοντες WWF Ελλάς Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Προς τον αναγνώστη. Κύριο Θέμα. Περιεχόμενα. Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών. www.inform-life.gr 1. Προς τον αναγνώστη Σας καλωσορίζουμε στην δεύτερη έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του έργου INFORM. Το ενημερωτικό δελτίο του INFORM εκδίδεται με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών των Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς

Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Η κατάσταση των υγροτόπων Καλούστ Παραγκαμιάν WWF Ελλάς Ερευνητικό πρόγραμμα: Προστασία των νησιωτικών υγρότοπων της Ελλάδας Οι νησιωτικοί υγρότοποι της Ελλάδας -προϋπάρχουσα γνώση- Η πρώτη συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003)

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Π ΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (1999 2003) ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» Με γενικό τίτλο «ΑΠΟ ΤΟ LEADER ΙΙ ΣΤΟ LEADER PLUS» η Ομάδα Τοπικής Δράσης διοργάνωσε ημερίδα (στις 27 7 2001),

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2010 2011 Απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533

LAYMAN S ΑΝΑΦΟΡΑ LIFE08 NAT/GR/000533 LIFE08 NAT/GR/000533 ΑΝΑΦΟΡΑ LAYMAN S Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών Ασφάλεια & Αποδοτικότητα 4 Παρεμβάσεων στην NATURA 2000 της Ρόδου FRAMME Σεπτέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος

Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Υπεύθυνος Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης ΠΕ Βιολόγος ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ, ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΟΥ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Χριστίνα Νομικού ΠΕ 70 Αμαλία Ταπραντζή ΠΕ 70 Ουρανία Σωτηρίου ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ- ΦΥΛΑΞΗΣ Προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού Συντάκτρια: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Συντονίστρια Φορέα Διαχείρισης Εγκρίθηκε: με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας:

Χρόνος Διατήρησης: Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

Περιοδική Έκδοση ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιοδική Έκδοση ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας στην Έκθεση British Birdfair 2014 2. Ο Φορέας Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση:

Θέμα: Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Πρόεδρο του Δ.Σ. για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. Απόφαση: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 ης /2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 2:00 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου Σύμφωνα με τα ΦΕΚ.164/Β/17-3-1993 & ΦΕΚ.1947/Β/3-10-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες)

Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) Συμβολή στην Χαρτογράφηση Θαλάσσιων Οικοτόπων των Όρμων Κορθίου και Χώρας Άνδρου (Νοτιοανατολική Άνδρος, Κυκλάδες) 1 1. Εισαγωγή Οι θαλάσσιοι τύποι οικοτόπων αποτελούν τμήμα του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα κοινό μας σπίτι» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE «Μεσογειακή φώκια και Αλιεία: Αντιμετωπίζοντας τη σχέση ανταγωνισμού και αλληλεπίδρασης στις ελληνικές θάλασσες» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ «Η θάλασσα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò

Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí. ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç. âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé. åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò. ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò 2 Ïé Üíèñùðïé êáé ïé ëßìíåò Ý ïõí ó Ýóç áëëçëåîüñôçóçò. Ç âéùóéìüôçôü ôïõò åíéó ýåôáé åãêáèéäñýïíôáò êáé äéáôçñþíôáò ó Ýóåéò ðïõ åíþíïõí ôéò áíèñþðéíåò áíüãêåò ìå ôá ëéìíáßá ïéêïóõóôþìáôá ìå Ýíáí áñìïíéêü

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΑΔΕΠ) ΟΤΑ Α.Ε ( ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου.

Προς: Κοιν: ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προς: Κοιν: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τρίπολη 28 6 2012 Αρ. Πρωτ.: 40333/15273 1. Τον κ. Περιφερειάρχη 2. Τους κ. Αντιπεριφερειάρχες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου

Γενικά στοιχεία Περιγραφή του έργου Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση «Μαυραγάνη» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας (πρώην Δ. Λεωνιδίου)». Από το Τμήμα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φροντίδα ζωής (προστατέψτε τη σοδιά σας, προστατεύοντας τον εαυτό σας) Ενηµερωτικό δελτίο 10 Μάρτιος 2008 - Οκτώβριος 2008 Το πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 22, Ν. 3614/07) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 Μεταξύ Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Δημιουργήθηκε το 1932, όταν έγινε φράγμα στην περιοχή Λιθότοπου, με ώστε να συγκρατεί τα νερά του Στρυμόνα Το 1982 κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr

Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr www.uest.gr, www.biowaste.gr Η διαλογή στην πηγή οργανικών αποβλήτων, παράγοντας ορθολογικής προσέγγισης της καθημερινότητας: τα αποτελέσματα του έργου LIFE+ Athens Biowaste. LIFE10 ENV/GR/605 Κωνσταντίνος Μουστάκας Δρ. Χημικός konmoust@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014

NEWSLETTER Ιούνιος/June 2014 Ο ΔΟΜ είναι Διεθνής Διακυβερνητικός Οργανισμός που προσφέρει υποστήριξη σε μετανάστες και στις κυβερνήσεις των χωρών καταγωγής και υποδοχής, για περισσότερο από μισό αιώνα. Η Ελλάδα είναι ένα από τα ιδρυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταξίδι στο κέντρο της γης Ο κόσµος των εντόµων Είµαι ο σπόρος Το παιχνίδι της χαµένης Θη-Σάυρας Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή

Α. Δραστηριότητες σε αστική περιοχή Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 2 2. Αναλυτικός πίνακας δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2010 2011... 3 3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ... 8 Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ... 8 Α.1 Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ. Στόχοι του Έργου Έργο R e.herb Recording, documentation, promotion and distribution of the aromatic and therapeutic herbs, plants and plant products ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Στόχοι του Έργου Η καταγραφή και ανάδειξη των αρωματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ν ο 7/2012 Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, και ώρα 14:00, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΙΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός : ΚΕ Έκδοση : 1 Ημερομηνία : 26/11/2007 U:\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ-ISO\ΠΙΕΡΙΚΗ\Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΙΣΧΥ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ\ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ http://enallaktikos-tourismos-messinia.weebly.com ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Eναλλακτικός Τουρισμός - είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα