[1] ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α ,77

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "[1] 95.000,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 77.235,77"

Transcript

1 [1] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 26/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 523 ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Υπηρεσιών Υποστήριξης Ταχ. Διεύθυνση : Καραγεώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια Ταχ. Κώδικας :,Τ.Κ Πληροφορίες : Γεωργία Μπαφίτη Τηλέφωνο : Fax : Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού» για τις ανάγκες του υποέργου [2] της πράξης με τίτλο «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου», με κωδικό MIS , από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά Κωδικός ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α ,77 Κωδικολόγιο Ειδών (CPV) Ημερομηνία Διενέργειας: 20 /04/2015 ώρα 11:00 π.μ Κριτήριο Ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή των υπηρεσιών

2 [2] Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ ( ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Πειραιάς 24/03/2015 Περιεχόμενα ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Συνοπτικά στοιχεία Έργου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού» Υποέργο [2] MIS Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει τμηματικά, με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 32 Τ.Κ στον Πειραιά και συγκεκριμένα στους χώρους που θα του υποδειχθούν από τον Καλλιτεχνικό Δ/ντη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ ή το σύστημα) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Νόμο 4155/2013 (ΦΕΚ /Α/ ), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» καθώς και στο Π.Δ. 118/07 κατά το μέρος, που οι διατάξεις του δεν προσκρούουν στις διατάξεις του Ν.4155/2013 και της παραπάνω Υ.Α. Έως του ποσού των ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α ,77 Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [3] Ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη Διαδικτυακή Πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ορίζεται η 27/03/2015. Η Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 06/04/2015. Οι προσφορές υποβάλλονται στη Διαδικτυακή πύλη www. promitheus. gov. gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και την 14/04/2015 και ώρα 14:00 μ.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής στο σύστημα. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. κατά τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 ήτοι την Ημέρα 20/04/2015 και ώρα 11:00 π.μ. Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: η διαδικτυακή πύλη www. promitheus. gov. gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι προσφέροντες πρέπει να καταθέσουν προσφορές για το σύνολο της προκηρυσσόμενης εργασίας. A. ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Α.1.Σκοπός του Έργου Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά, εφεξής αποκαλούμενο ως «Αναθέτουσα Αρχή», προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προϋπολογισμού έως του ποσού των ,00, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) για την επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού». Η υπηρεσία πραγματοποιείται για τις ανάγκες της πράξης με τίτλο «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου». Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ ( ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Αντικείμενο του διαγωνισμού, είναι η επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού». Το υποέργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μουσειοσκευής που θα εμπεριέχει εκπαιδευτικό φάκελο για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, καθώς επίσης και CD rom με σχέδια και αρχειακό υλικό για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και των αναστηλωτικών έργων. Επιπλέον, για όσα από τα σχολεία δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (πχ λόγω της απόστασης - σχολεία που λειτουργούν στην επαρχία, κα) δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς, μέσω του περιεχομένου του εκπαιδευτικού υλικού, να προβάλουν στην τάξη την ιστορική αξία του ΔΘΠ. Ενδεικτικά, το προς παραγωγή εκπαιδευτικό υλικό θα είναι σύμφωνο με τις εκπαιδευτικές ενότητες όπως αυτές ορίζονται από το «Νέο Σχολείο» και θα περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις βάσει των διδακτικών αντικειμένων «Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται έως του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [Ποσό χωρίς Φ.Π.Α ,77 ]. Οι τεχνικές προδιαγραφές της εκτέλεσης του Έργου περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

4 [4] Α.2. Χρονική διάρκεια υλοποίησης έργου Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως και την 31/10/2015. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια της σύμβασης δεν θα ξεπερνάει την ημερομηνία λήξης του έργου. Α.3. Τόπος και Χρόνος Παράδοσης Η εκτέλεση και παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου και θα αφορά στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μουσικο-θεατρικού υλικού (εκπαιδευτικό πακέτο) με σκοπό να συνδράμει στην προετοιμασία των εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας κατά την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και να ενισχύσει την αντίστοιχη διδακτέα ύλη. Η παροχή των υπηρεσιών θα λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 32 Τ.Κ , Πειραιάς και συγκεκριμένα στους χώρους που θα του υποδειχθούν από τον Καλλιτεχνικό Δ/ντη του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας, ο συμβατικός χρόνος παροχής της υπηρεσίας μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παροχή των υπηρεσιών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παροχής των υπηρεσιών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε περίπτωση που λόγω της παράτασης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών απαιτείται να τροποποιηθεί η σύμβαση, τούτο γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Γ «Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης» της παρούσας. Η παραλαβή των υπηρεσιών γίνεται από Επιτροπή αρμόδια η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80. Η Επιτροπή αφού διαπιστώσει ότι ο Ανάδοχος έχει εκτελέσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις συντάσσει εις τριπλούν πρωτόκολλο παραλαβής (ή απόρριψης) στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80 από όπου θα προκύπτει η καλή εκτέλεση των υπηρεσιών. Α.4. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των προσφερομένων υπηρεσιών παρούσας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προσφερομένων υπηρεσιών περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της Στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου θα αναζητηθεί ο Ανάδοχος για την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού που θα εμπεριέχει σχεδιασμό και αναπαραγωγή τριών εκπαιδευτικών δανειστικών φακέλων προς τα σχολεία (έναν για τις τάξεις Ε, ΣΤ Δημοτικού και Α Γυμνασίου, έναν για τις τάξεις Β, Γ, Γυμνασίου και Α Λυκείου και έναν για τις τάξεις Β και Γ Λυκείου), σχεδιασμό και αναπαραγωγή τριών εκπαιδευτικών φυλλαδίων για τις επιτόπου ξεναγήσεις στο Δ.Θ. Πειραιά και Υποστηρικτικό υλικό των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στα πλαίσια του προγράμματος - ξενάγησης του Δ.Θ. Πειραιά το οποίο θα χρησιμοποιείται στις 5 στάσεις των μαθητών κατά την ξενάγησή τους. Ο εκπαιδευτικός φάκελος εκτός από εγχειρίδια για το μαθητή και τον εκπαιδευτικό θα περιλαμβάνει και CD rom με σχέδια και αρχειακό υλικό για την ιστορία της αρχιτεκτονικής και των αναστηλωτικών έργων. Τα είδη πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, αχρησιμοποίητα και σε κατάλληλη συσκευασία.

5 [5] B.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ B.1. Αντικείμενο Πράξης - Διαγωνισμού Αντικείμενο Πράξης Η Πράξη Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη διαδραστικού χαρακτήρα θεατρικών ομαδο-συνεργατικών και μαθητο-κεντρικών παιγνίων προσανατολισμένων στην μουσικο-θεατρική έκφραση των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατόπιν ξενάγησης και γνωριμίας αυτών με τους χώρους του προσφάτως ανακαινισμένου Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ενός εκ των τεσσάρων διασωζόμενων Λυρικών Θεάτρων της ελληνικής επικράτειας. Οι μαθητές συνδυάζοντας τα οπτικο-ακουστικά ερεθίσματα που θα λαμβάνουν μέσω της ξενάγησης και της γνωριμίας με τους χώρους ενός ιστορικά διασωζόμενου θεάτρου, καθώς και της δυνατότητας έκφρασης μέσω της βιωματικής προσέγγισης που προωθεί η διαδραστική επικοινωνία των θεατρικών παιγνίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, θα καθίστανται ικανοί να εξοικειωθούν με τις τέχνες και να έρθουν σε επαφή με χώρους πολιτισμού, θέτοντας εαυτούς θέση και φύση αρτιότερους να κατανοούν ευκολότερα τα νοήματα, τα μηνύματα και τις ουσιώδεις αρχές του περιεχομένου και των συντελεστών μιας θεατρικής παράστασης και λειτουργώντας κατά τρόπον ως οιωνοί κοινωνοί της αξίας και της σημασίας της και ως αρωγοί στην προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους. Στο πλαίσιο της Πράξης ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά εκτός της ανάπτυξης διαδραστικού χαρακτήρα θεατρικών ομαδο-συνεργατικών και μαθητο-κεντρικών παιγνίων και προκειμένου να εμφυσήσει στους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τις αρχές μιας ποιοτικής μουσικό-θεατρικής παιδικής παράστασης, θα προχωρήσει και στο σχεδιασμό και στην παραγωγή αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού με υποστηρικτικό μουσικό-θεατρικό υλικό προκειμένου οι μαθητές και εκπαιδευτικοί των επόμενων σχολικών ετών, πέρα των εκπαιδευτικών ετών του τρέχοντος έτους υλοποίησης της Πράξης, να είναι σε θέση να μεταφέρουν αντίστοιχες παιδαγωγικές αρχές στα δικά τους σχολικά συγκροτήματα. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο δημιουργίας μόνιμων δομών, παράλληλα με το παραπάνω εκπαιδευτικό υλικό θα δημιουργηθεί διαδικτυακός κόμβος, με αναρτημένο το ψηφιακό εκπαιδευτικό αρχιτεκτονικό - ιστορικό και μουσικο θεατρικό υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο της Πράξης, όπου οι εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ελλάδα θα μπορούν εκτός των άλλων να αναζητούν συμβουλές και λύσεις για την διοργάνωση μουσικό θεατρικών παιγνίων και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων -δραστηριοτήτων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ούτως ώστε οι ενέργειες να έχουν την μεγαλύτερη διείσδυση στον πληθυσμό της ομάδας στόχου. Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας μουσειοπαιδαγωγών, θεατροπαιδαγωγών έχει ως στόχο την προβολή της ιστορικής αξίας του ΔΘΠ, αναδεικνύοντας : α. την αρχιτεκτονική του ως ένα αξιόλογο δείγμα νεότερης αρχιτεκτονικής θεάτρου εφάμιλλης των ευρωπαϊκών, β. τη μοναδικότητα της σκηνής του που διασώζεται ολόκληρη ως μνημείο της νεότερης σκηνογραφίας, γ. το αναστηλωτικό έργο για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου θεάτρου αλλά και δ. την πολιτισμική προσφορά του στην κοινωνική, θεατρική και πολιτιστική ζωή του Πειραιά από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί μέσα από μια διαδρομή πέντε στάσεων σε επιλεγμένα σημεία, στα οποία οι μαθητές-επισκέπτες θα γνωρίσουν διαφορετικές εκφάνσεις της ιστορίας του μνημείου διαμέσου της παρατήρησης, του παιχνιδιού των ερωταποκρίσεων, των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και των θεατρικών δρώμενων.

6 [6] Σε κάθε στάση πέρα από την ξενάγηση θα γίνονται εκπαιδευτικά παιχνίδια για τη συμπλήρωση ενός πάζλ έκπληξη που θα είναι η αφίσα της παράστασης, την οποία θα παρακολουθήσουν στο τέλος. Αντικείμενο Διαγωνισμού Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες με σκοπό την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος: Δημιουργία και αναπαραγωγή τριών εκπαιδευτικών δανειστικών φακέλων (ένας για τις Ε, ΣΤ Δημοτικού και Α Γυμνασίου, ένας για Β, Γ, Γυμνασίου και Α Λυκείου, ένας για Β, Γ Λυκείου). Θα περιλαμβάνουν εγχειρίδια για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, αφίσα και cd-rom με θέμα τη Θεατρική σταδιοδρομία, την αρχιτεκτονική και τις χρήσεις του Δ.Θ. Πειραιά. Δημιουργία και αναπαραγωγή τριών εκπαιδευτικών φυλλαδίων για τις επιτόπου ξεναγήσεις στο Δ.Θ. Πειραιά. Αφορά τη δημιουργία και αναπαραγωγή εκπαιδευτικών φυλλαδίων που θα περιλαμβάνει την ιστορία του Δ.Θ. Πειραιά, τη σκηνή του Θεάτρου και τη δημιουργία και αναπαραγωγή ενός εκπαιδευτικού πολύπτυχου για μαθητές με δραστηριότητες που θα απευθύνονται και στις τρεις ηλικιακές κατηγορίες. Παροχή υποστηρικτικού υλικού στο πρόγραμμα - ξενάγηση του Δ.Θ. Πειραιά που θα χρησιμοποιείται στις 5 στάσεις και θα περιλαμβάνει αφίσες, πάζλ και σκηνικά. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την «Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού». Οι υποψήφιου μπορούν να καταθέσουν προσφορές για την εκτέλεση του συνόλου του Έργου. B.2. Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο: Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης Το N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α / ), «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), που εφαρμόζεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 273 παρ. 1 και 209 παρ. 2 του Ν. 3463/2006 Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Άρθρο 83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών αρ.35130/739/2010 της (ΦΕΚ Β 1291/ ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» Την υπ αριθμό 2 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 2037/ ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

7 [7] και Αποκέντρωσης με θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006» Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/ Τεύχος Α ) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των Γενικών Αρχών που διέπουν τη σύναψη της σύμβασης Τις διατάξεις του Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες Ν.4205/2013/A 242 «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). Τις διατάξεις του Ν.4281/2014/Α 160 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα υπουργείου οικονομικών και άλλες διατάξεις», (άρθρο 157). Το άρθρο 25 παρ. 13 του Ν. 3614/2007. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κυρώσεις του κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις». Τις διατάξεις του Ν. 2198/1994 (Αρθ.. 24) «Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος» (ΦΕΚ 43/Α/ ). Η υπ αρ. 5143/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.Δ.Η.Σ.Υ.., καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (Α 204) όπως ισχύει (ΦΕΚ 3335/τ. Β / ). Η Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης αριθμ /ΕΥΣ 1749 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Την υπ. αριθμ. 620/2014 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου» με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». απόφαση). Την απόφαση 132/2013 Ορισμού του υπεύθυνου Υποέργου (σε περίπτωση που δεν ορίζεται από την παρούσα Την υπ αρ. 4/2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΝ περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών υπηρεσιών, αξιολόγηση αποτελεσμάτων αυτών και απευθείας ανάθεσης έτους 2015 και συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων έτους Η υπ αρ. 179/ Απόφαση του Δ.Σ του ΟΠΑΝ και η υπ αριθμ. 28/ Απόφαση του Δ.Σ για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού Οι διατάξεις της υπ αρ /93 (ΦΕΚ -185 Β - Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ 550 Β ) Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, συμπληρωματικά και αναλογικά εφαρμοζομένων στην παρούσα.

8 [8] Οι διατάξεις του Θεσμικού πλαισίου που διέπει την Οργάνωση και Λειτουργία του ΟΠΑΝ σύμφωνα με τη συστατική πράξη του ΝΠΔΔ (ΦΕΚ 1533/τ. β / ) και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 191/τ.β / Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/ ) περί Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ 204/τ.α / ) και την υπ' αριθμ. Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) "Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων." Κάθε άλλη διάταξη της κοινοτικής - εθνικής νομοθεσίας σχετική με τον παρόντα διαγωνισμό. B.3. Προϋπολογισμός του Έργου Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται έως του ποσού των ενενήντα πέντε χιλιάδων <95.000,00> συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Ποσό χωρίς Φ.Π.Α ,77 ) και θα βαρύνει την ΣΑΕ 2014ΣΕ του προϋπολογισμού του ΟΠΑΝ έτους Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ ( ) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους B.4. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής - Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus. gov. gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (06/04/2015 και ώρα 14:00 μμ), στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/ ) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο ΠΔ 60/07. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά. Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής: Καραγεώργη Σερβίας 6 Πλαζ Βοτσαλάκια, ΤΚ 18533, Πειραιάς. ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.: Α ΠΕΙΡΑΙΑ Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: www. promitheus. gov. gr Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 24/03/2015. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 06/04/2015. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/04/2015, ώρα 14:00 μμ. στο Σύστημα. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς

9 [9] Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». B.5. Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Δημοσιότητα Γενικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης δίνονται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής (Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Πειραιά), του προγράμματος «Εισαγωγή στη Νέα Εκπαιδευτική εποχή για τα παιδιά μέσω του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά - Ανάπτυξη βιωματικών εκπαιδευτικών εφαρμογών πολιτιστικού περιεχομένου» (κα. Γ. Μπαφίτη) τηλ.: , FAX: , ενώ θα παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας για ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού και από την ιστοσελίδα του ΟΠΑΝ - Επίσης πλήρες αντίγραφο της Προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ενώ θα καταχωρηθεί και στο ΚΗΜΔHΣ σύμφωνα με την υπ αρ. Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400 Β) ΚΥΑ «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες του ημερησίου και τοπικού τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, με όσα ορίζονται από τον Ν.3548/2007, και την υπ αριθμ /14 (ΦΕΚ 1893 Β/ ) ΥΑ «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» σύμφωνα με το Ν. 3861/2010, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΟΠΑΝ - Σημειώνεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από την αναθέτουσα αρχή, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του εργολάβου ή προμηθευτή κατά την πρώτη πληρωμή του από την αναθέτουσα αρχή, εφόσον ανακηρυχθεί ανάδοχος. B.6. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό Α. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.- Διαδικτυακή πύλη ) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

10 [10] Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. Γ. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. B.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης. Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή φορείς που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

11 [11] Β.7.1. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό Η συμμετοχή στη διαδικασία του διαγωνισμού συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος, αλλά και κάθε μέλος του -σε περίπτωση διαγωνιζόμενης σύμπραξης, κοινοπραξίας ή ένωσης- έχει λάβει πλήρη γνώση α) της παρούσας προκήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, β) της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τη νομιμότητα των όρων των τευχών δημοπράτησης. Β.8. Δικαίωμα συμμετοχής - Δικαιολογητικά B.8.1. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που: είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α 139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα Β.8.2 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και Β.8.3 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής». Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεσης της σύμβασης. Β.8.1α Αποκλεισμός Συμμετοχής Στο διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται, όσοι: i. Δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Β.8.1 της παρούσας διακήρυξης ii. Έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα, επειδή δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις iii. Βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

12 [12] iv. Έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις v. Έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου vi. Έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις Αναθέτουσα Αρχή vii. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστημένοι ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής viii. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με την ισχύουσα της χώρας της αναθέτουσας αρχής ix. Είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών, που απαιτούνται x. Έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις και είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. xi. Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο. Σε περίπτωση σύμπραξης ή κοινοπραξίας συμμετεχόντων τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μέλος της. B.8.2. Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι δικαιούμενοι συμμετοχής πρέπει να υποβάλλουν μαζί με τη προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.8.5.«ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ» της παρούσας Διακήρυξης Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Α. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. Δ/τος 60/2007 «δηλαδή για α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1).β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2).γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48).δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συ - στήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας η οποία

13 [13] τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305)., ή για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, (αρθ. 30 παρ. 1, 2,3,4,7, 13, 14, 15, 18 και αρθ. 35 παρ.1) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. - δεν τελούν σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, ή προ-πτωχευτικής εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής κατά τα άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν - είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο αναφέροντας το ειδικό επάγγελμά τους και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι. Το ως άνω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση αλλοδαπών ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι, - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). Β. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαδικασίας κατακύρωσης που αναφέρονται στις παραγράφους Β.8.4 «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της παρούσας διακήρυξης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου Αναδόχου. Υπεύθυνη Δήλωση ότι: 1)έλαβαν γνώση των όρων και των προδιαγραφών της παρούσας διακήρυξης και τους αποδέχονται αυτούς ανεπιφύλακτα. 2) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση 3)Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο της προκηρυσσόμενης εργασίας. 4)Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5)Δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ψηφιακή Υπογραφή σύμφωνα με την παρ. Β.9.1 της παρούσας. Νομιμοποιητικά έγγραφα Οι διαγωνιζόμενοι εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα

14 [14] εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή. Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένες, όπως αυτές θα εμφαίνονται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό μεταβολών της αρμόδιας Δημόσιας Αρχής της έδρας του νομικού Προσώπου, εκδόσεως τριμήνου τουλάχιστον πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε. και Μον. ΕΠΕ θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών ΦΕΚ. Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευτεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νομίμως δημοσιευμένα. Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή. Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες παροχής υπηρεσιών. Β.8.3 Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής - Τεχνική προσφορά Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τις οποίες πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς με έγγραφα ή/και πιστοποιητικά που θα υποβληθούν στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 1. Να διαθέτουν κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις απαιτήσεις της δημοπρατούμενης σύμβασης. 2. Λόγω της ανάγκης για την υλοποίηση του έργου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και της συνεπακόλουθης ανάγκης ταυτόχρονης δέσμευσης σημαντικών πόρων από τον Ανάδοχο, οι υποψήφιοι απαιτείται να έχουν μέσο κύκλο εργασιών για τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις μεγαλύτερο του 100% του προϋπολογισμού της δημοπρατούμενης σύμβασης (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 3. Να διαθέτουν τεκμηριωμένη εμπειρία στο θεματικά αντικείμενο του έργου. Προς τεκμηρίωση της ανωτέρω εμπειρίας, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να έχουν υλοποιήσει με επιτυχία τα τρία τελευταία έτη ( ) ένα τουλάχιστον αντίστοιχο έργο με προϋπολογισμό τουλάχιστον ίσο με τον προϋπολογισμό (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) του υπό ανάθεση έργου.

15 [15] Ως αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο έργο νοείται κάθε έργο που περιλαμβάνει εικαστικό σχεδιασμό (προτάσεις/ προσχέδια), επιμέλεια και αναπαραγωγή τόσο σε υλική (π.χ. έντυπο, αφίσα) όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (cd rom). Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να αποδείξει την ανωτέρω ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά του (εντός των δικαιολογητικών συμμετοχής) κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόµοιων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο, µε ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη, καθώς και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα. Ο κατάλογος έργων πρέπει να έχει την εξής μoρφή: Α/Α ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ* ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισµός) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ηµεροµηνία) * Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε παραγωγική λειτουργία ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: i. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον Υποψήφιο Ανάδοχο οικονομικό φορέα διευκρινήσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης. ii. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης της επάρκειάς του. iii. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των 3 διαχειριστικών χρήσεων, καταθέτει τα στοιχεία τεκμηρίωσης της χρηματοοικονομικής του ικανότητας για το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Πιστοποιητικά από αποδέκτες και σχετικές βεβαιώσεις για την καλή εκτέλεση των έργων που αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Εάν ο αποδέκτης είναι δηµόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής που συντάσσεται από την αρµόδια αναθέτουσα αρχή ή αντίγραφο σύμβασης έργου. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 ((ΦΕΚ 74 Α/ Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14). Εάν ο αποδέκτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση είτε του ιδιώτη, είτε του υποψηφίου Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται η καλή εκτέλεση του έργου.

16 [16] B Υπεργολαβίες Επιπλέον είναι δυνατόν να καλύπτονται οι ελάχιστες προϋποθέσεις της εμπειρίας με επίκληση της δάνειας εμπειρίας από ενδεχόμενους υπεργολάβους ή εξωτερικούς συνεργάτες που συμμετέχουν στην προτεινόμενη ομάδα έργου. Ο Ανάδοχος δηλώνει στην προσφορά του το τμήμα του έργου που πρόκειται να αναθέσει στον υπεργολάβο. Προκειμένου να γίνει δεκτή η επίκληση της δάνειας εμπειρίας απαιτείται ο υπεργολάβος ή εξωτερικός συνεργάτης να υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τη συνεργασία με τον προσφέροντα στα πλαίσια του Διαγωνισμού για την υλοποίηση του τμήματος του έργου που προτίθεται να της αναθέσει υπεργολαβικά, ότι αποδέχεται και δεσμεύεται να εκτελέσει τις σχετικές υπηρεσίες σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στον υποψήφιο και ότι γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως τους όρους της διακήρυξης. Για τη Δήλωση αυτή απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή του υπεργολάβου σύμφωνα με την παράγραφο Β.9.1. της παρούσας. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Ο Ανάδοχος δικαιούται να αντικαταστήσει υπεργολάβο σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του με αυτόν ή να χρησιμοποιήσει και άλλον υπεργολάβο, μόνο εφ όσον ο νέος υπεργολάβος ανταποκρίνεται στα αντίστοιχα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης και εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος ενημερώνει προηγουμένως την Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιώντας την ταυτότητα του νέου υπεργολάβου και το αντικείμενο που θα εκτελέσει, μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση για την απόδειξη συνδρομής στο πρόσωπό του των κριτηρίων που ίσχυσαν για την ανάθεση της Σύμβασης. Εάν ο Ανάδοχος συνάψει σύμβαση υπεργολαβίας χωρίς έγκριση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση υπεργολάβου και κάθε άλλου προσώπου εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που, κατά την βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από κοινού ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει αιτιολογημένα από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση Υπεργολάβου για τους λόγους που θα κήρυττε έκπτωτο τον ίδιο τον Ανάδοχο ή θα τον απέκλειε από τη διαγωνιστική διαδικασία, αν περιέλθει σε γνώση των συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με την προσωπική του κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του Έργου, φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος. B Περιγραφή υλοποίησης του έργου Επίσης στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να περιέχονται όλα τα στοιχεία για την περιγραφή της υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα: 1. Παρουσίαση της προτεινόμενης μεθοδολογίας και των μεθοδολογικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε φάση υλοποίησης, αποτύπωση του περιεχομένου και της δομής του κάθε παραδοτέου. 2. Αντίληψη και δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων του έργου. 3. Δυνατότητα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των παραδοτέων. 4. Σύνθεση της ομάδας έργου, θέση κάθε στελέχους στην ομάδα, αρμοδιότητες που θα αναλάβει κατά την υλοποίηση του έργου και επιμέρους εργασίες στις οποίες θα εμπλακεί.

17 [17] 5. Οργανωτικό Σχήμα και Απαιτούμενα Προσόντα Αναδόχου Η Ομάδα Έργου που θα συστήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να απαρτίζεται εκτός από τον Υπεύθυνο Έργου, τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο Έργου και τον Υπεύθυνο Δημιουργικού Έργου, από τουλάχιστον (3) τρία επιπλέον έμπειρα στελέχη κατάλληλα για την επιτυχή υλοποίηση του περιγραφόμενου έργου, των οποίων η εμπειρία θα αποδεικνύεται για κάθε στέλεχος χωριστά µε αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει στην προσφορά τους να προτείνουν το κατάλληλο οργανωτικό σχήμα και το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό που θα αξιοποιήσουν έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική, ποιοτικά ορθή και έγκαιρη εκπόνηση του έργου που θα αναλάβουν. Οι αναφερόμενες στη συνέχεια αρχές αποτελούν το ελάχιστο των απαιτήσεων που τίθενται για την οργάνωση και τη στελέχωση του Αναδόχου. Γενική Οργάνωση Σε γενικές γραμμές, για το σύνολο του έργου, το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνει ικανό αριθμό στελεχών για τη διεκπεραίωση των απαιτούμενων εργασιών, με την κατάλληλη γνώση και εμπειρία. Υπεύθυνος Έργου Στην κορυφή της οργανωτικής δομής θα τεθεί ο Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ), ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα: Κατ ελάχιστον πενταετή (5) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και συντονισμό σχεδίων διαφήμισης, επικοινωνίας. Ειδική εμπειρία σε ανάλογα έργα ή/και σε συναφές αντικείμενο. Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου Το στέλεχος του Αναδόχου που θα αναλάβει το ρόλο του Αναπληρωτή Υπευθύνου Έργου θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα κι εμπειρίες, επαρκώς αποδεικνυόμενα: Κατ ελάχιστον τριετή (3) επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και συντονισμό δράσεων δημοσιότητας συγχρηματοδοτούμενων έργων. Ειδική εμπειρία σε ανάλογα έργα ή/και σε συναφές αντικείμενο με το διαγωνισμό, η οποία να αποδεικνύεται από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα Έργα Διαχειριστικές και διοικητικές ικανότητες. Υπεύθυνος Δημιουργικού Έργου Τριετή (3ετή) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το περιγραφόμενο στην παρούσα (έργα επικοινωνίας) Στελέχη Ομάδας Έργου Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εκτέλεση παρόμοιων έργων/υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα: Σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων σε αναπτυξιακά έργα του μεγέθους και του εύρους του παρόντος έργου. Σχεδιασμό και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών. Σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές παραγωγές. Στην περίπτωση που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες (µη μόνιµο προσωπικό του

18 [18] Υποψηφίου), θα δηλώνουν ότι το έργο (αντικείμενο της παρούσας προκήρυξης), καθώς και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό τελεί εν γνώσει τους, ότι αποδέχονται τη συνεργασία αυτή και δεσμεύονται να συνεργαστούν µε τον υποψήφιο, εφόσον ανακηρυχθεί Ανάδοχος, έως το πέρας της διάρκειας του έργου. Οι δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υποβάλλονται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνες δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών. Συγκεντρωτικός Πίνακας καταγραφής στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην ομάδα του έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α Ονοματεπώνυμο Σχέση συνεργασίας (μόνιμο Θέση στην Αρμοδιότητες / Απασχόληση στο έργο /Α μέλους στέλεχος, εξωτερικός ομάδα καθήκοντα σε ανθρωπομήνες συνεργάτης κ.λπ.) έργου Τέλος, ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Τα ως άνω έγγραφα που αφορούν στην πιστοποίηση του περιεχομένου της Τεχνικής Προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου και που αναφέρονται εν προκειμένω στην παράγραφο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον (υπο) φάκελο (α) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» B.8.4. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα παρακάτω δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβει στο «Φάκελο Δικαιολογητικών Κατακύρωσης», τους παρακάτω Πίνακες κατάλληλα συμπληρωμένους, λαμβάνοντας υπόψη και τις ακόλουθες επεξηγήσεις/οδηγίες: 1. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη, σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο. 2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή /ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι. 3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» στο οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

15PROC002714879 2015-04-20

15PROC002714879 2015-04-20 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Έως του ποσού των 110.058,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 89.478,05

Έως του ποσού των 110.058,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α 89.478,05 1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα Τηλέφωνα: 210 5294926, 210 5294862 Fax: 210 5294873 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002741637 2015-04-30

15PROC002741637 2015-04-30 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου για το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «Δράσεις Επικοινωνίας, δημοσιότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών Θεσσαλονίκη.../10/2015 Αρ. Πρωτ. :...(...) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813788 2015-05-29

15PROC002813788 2015-05-29 15PROC002813788 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΗ7ΛΛ-2ΞΓ Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π. Τσαλδάρη 18, 46100Ηγουμενίτσα Πληροφορίες: Θ. Λογοθέτης Τηλ.: 2665360103-60267 Fax: 2665025032 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Χρηματοδότηση: Τακτικός Προϋπολογισμός & Προϋπολογισμός Ιδίων Πόρων C.P.V.: 79713000-5 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 15 Απριλίου 2015 Τμήμα Προμηθειών Α.Π. 119538 Διεύθυνση: Σόλωνος 84, Τ.Κ. 10680 Αθήνα Πληροφορίες: κ. ΚΟΝΤΟΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Τηλέφωνο: 210-3664793 Φαξ: 210-3664749

Διαβάστε περισσότερα

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Τ.Κ. : 81100 - Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350500 Fax : 2251350578 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:dimos@mytilene.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002678906 2015-04-01

15PROC002678906 2015-04-01 Θεσσαλονίκη 30.03..2015 Αρ. πρωτ. 19838 Αναθέτουσα Αρχή Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών 56430, Σταυρούπολη - Θεσσαλονίκη url: www.greekstatemuseum.com e-mail: info@greekstatemuseum.com

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002491144 2014-12-19

14PROC002491144 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αθήνα, 5/3/2015 Αρ. Πρωτ.: 4179 Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια-Αντικατάσταση Δύο (2) Αερόψυκτων Ψυκτικών Συγκροτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece)

Αναθέτουσα Αρχή: Η «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» (δ.τ. Enterprise Greece) Αρ. Προκ. 23/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ON LINE ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΥΑΛΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΛΑΒΡΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002907673 2015-07-13

15PROC002907673 2015-07-13 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.13 12:07:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΡΠΧ46Ψ845-ΕΞΕ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Προϋπολογισμός: 22.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 4/2015 15PROC002663467 2015-03-26 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΒΟΤΩΝ-ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο

Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002529923 2015-01-16

15PROC002529923 2015-01-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα, 14 / 01 /2015 Αρ. Πρωτ.:12549/556 Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 254 26110, Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου Τ.Κ. 7202, Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά / Στυλιανή Κορνάρου Τηλέφωνο: 283409779/283409403 Fax: 28340978 Ηράκλειο, 25-02- 205 Αρ.πρ. (περ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002998797 2015-08-28

15PROC002998797 2015-08-28 ΑΔΑΜ: ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 27/8/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ A.Π. 501079 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗ ΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590975 2015-02-20

15PROC002590975 2015-02-20 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2015 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α

Ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80/Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΟΝΟΣ Αρ. Πρωτ.: 16109/11-09-2015 [1] ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ, ΗΜΟΣΙΟΥ, ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΑΠΟΚΟΜΙΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΝΠ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αναρτητέα στο Κ.Η.ΜΗ.ΔΗ.Σ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ Στοιχεία διακήρυξης: 630.7/34/2014 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια

Διαβάστε περισσότερα