TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ"

Transcript

1 TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 94 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ χρόνια ΕΚΒΥ Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου Οι νέες υποδομές Δασικοί χάρτες στο διαδίκτυο Δικτυακος τόπος γεωχωρικών δεδομένων ι m I 4 Αμπελιτσιά Ένα ενδημικό είδος της Κρήτης Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Γουλανδρή Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2012: Υγρότοποι και Τουρισμός Επικύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το Πάρκο Πρεσπών Μεσογειακοί υγρότοποι: Από το Γκράντο στο Αγκαντίρ

2 Σε αυτό το τεύχος Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων και αναμένεται εντός του έτους η έναρξη της λειτουργίας του (σελ. 3). Στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέστου», το Πάρκο εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (σελ. 4-5). Το έργο της κατάρτισης δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας και η ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής για την ψηφιακή ανάρτησή τους από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και το ΥΠΕΚΑ (σελ. 6-7). Το ΕΚΒΥ συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας του (σελ. 8-9). Η δικτυακή πύλη geodata.gov.gr για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης προς όλους τους πολίτες (σελ ). Αμπελιτσιά: ένα ενδημικό είδος της Κρήτης, ένα δένδρο δεμένο με την κρητική παράδοση (σελ. 12). Σημαντική και φέτος η συμβολή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα προγραμματισμένα για το σχολικό έτος προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στη σελ. 13. «Υγρότοποι και τουρισμός» το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων για το 2012 και στον ιστότοπο της Σύμβασης Ραμσάρ (www.ramsar.org) έχει ήδη αναρτηθεί το σχετικό ενημερωτικό υλικό (σελ. 14). Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η δασική βιοπ οικιλότητα σ ε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: κατανοώ ντας σ τρ α τη γικές και πολιτικές διατήρησης» πραγματοποιήθηκε στο Freiburg της Γερμανίας (σελ. 14). Εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο «Δασική Ιδιοκτησία», καρπός πολύχρονης εμπειρίας του συγγραφέα Γ. Παπαγιάννη σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με την ιδιότητα του νομικού (σελ. 15). Ανοιξε ο δρόμος για την εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών, με τη δημοσίευση της οριστικής έγκρισής της από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στις 4 Οκτωβρίου 2011 (σελ. 15). Ανακοινώθηκε για τις 6-8 Φεβρουαρίου 2012 η διοργάνωση του διεθνούς συμποσίου «Νερό και υγρότοπ οι στη Μ εσ ό γ ειο - Από το Γκράντο σ το Α γκαντίρ: τα επ όμενα 2 0 χρόνια» (σελ. 16). ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «ορισμού το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης τη ς ποιότητας και τη ς π οσότητας τω ν υδάτων με καθορισμό τω ν θέσεω ν (σταθμών) μετρήσεω ν και τω ν φορέω ν που υποχρεούνται στη λειτουργία το υ ς, κατά το άρθρο 4, παράγρα φ ος 4 το υ Ν. 3199/2003 (Α 280)». Σκοπός το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης είναι η παρακολούθηση τη ς ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης τω ν επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στα 14 υδατικά διαμερίσματα τη ς χώρας, σύμφωνα με το Π ροεδρικό Διάταγμα 51/2007. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το υ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι η αρμόδια υπηρεσία για: α) τη ν υποβολή ετήσ ιας έκθεσ ης και προϋπολογισμού του κόστους λειτουρ γίας το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης, β) τη ν παρακολούθηση, σε εθνικό επίπεδο, τη ς ποιότητας και τη ς π οσότητας τω ν επιφανειακών και υπόγειων υδάτω ν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων τη ς Αποκεντρω μένης Διοίκησης και γ) τη ν ανάπτυξη και λειτουργία το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης τη ς ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης τω ν επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Για τη λειτουργία το υ Δικτύου, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συντονίζει και επιβλέπει το υ ς ακόλουθους φορείς: Γενικό Χημείο το υ Κράτους, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μ εταλλευτικώ ν Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Δημοτική Επιχείρηση Ύ δρευσ ης Απ οχέτευσης Λάρισας, Δ ημοτική Επιχείρηση Ύ δρευσ ης Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων το υ Εθνικού Ιδρύματος Α γροτικής Έ ρευνας. Οι ανωτέρω φ ορείς έχουν τη ν ευθύνη για τη λειτουργία του Δικτύου μέσω διεξαγω γής δειγματοληψιών, αναλύσεων και επί τόπου μετρήσεω ν, καθώς και τη ν ετήσια υποβολή στοιχείων με τα αποτελέσματα τη ς παρακολούθησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων το υ ΥΠΕΚΑ. Η μορφή κατάθεσης τω ν στοιχείων εξειδικεύετα ι με στόχο τη ν πλήρη κάλυψη τω ν υποχρεώσεων που προκύπτουν σχετικά με τη ν υποβολή εκθ έ σεων προόδου εφ α ρμογής σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα. Το ΕΚΒΥ, σύμφωνα με τη ν ΚΥΑ, ορίζεται ως αρμόδιος φ ορέας για τη ν υλοποίηση τω ν δειγματοληψιών, τω ν αναλύσεων και τω ν επιτόπιων μετρήσεω ν, καθώς και για τη ν ετήσια υποβολή στοιχείων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναφορικά με την ταξινόμηση τη ς οικολογικής κατάστασης τω ν λιμνών τη ς χώρας. Επιπλέον, σ υνεργάζεται με τη ν Ειδική Γραμματεία Υδάτων για τη ν πλήρη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή τη ς χώ ρας στην Άσκηση Διαβαθμονόμησης (Intercalibration Exercise) που διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη μεταφορά τω ν αποτελεσμάτω ν τη ς διαβαθμονόμησης στο εθνικό σύστημα ταξινόμησ ης τη ς οικολογικής κατάστασης τω ν λιμνών. Η έναρξη λειτουργίας το υ Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης τη ς ποιότητας και ποσότητας τω ν υδάτων τη ς χώ ρας αναμένεται εντό ς το υ Για π ερισ σότερες πληροφορίες: w w.ypeka.gr. Δήμητρα Κεμιτζόγου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

4 Πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος στο πάρκο του Νέστου Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου Οι νέες υποδομές ενημέρωσης και αναψυχής Στο πλαίσιο το υ έργου «Ο λοκληρω μένες παρεμβάσεις στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου», το Περιβαλλοντικό Πάρκο στην ανατολική όχθη το υ Νέστου, κοντά στον οικισμό Εράσμιο το υ Δήμου Τοπείρου (Ν. Ξάνθης), εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, οργανώ θηκε με υποδομές υπαίθριας ενημέρω σ ης και αναψυχής, φέρνοντας και πάλι το παραποτάμιο δάσος το υ Νέστου στο επίκεντρο το υ ενδιαφ έ ροντος. Το έρ γο χρηματοδοτή θηκε από τ ο Π ρόγραμμα Χορηγιών ΕΚΕ-Οικονομικών Ενισχύσεων τη ς Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ, με τη ν εποπτεία τη ς Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας, σε συνέχεια το υ έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Ν έστου», στο πλαίσιο το υ οποίου είχε, μετα ξύ άλλων, σχεδιασθεί το Περιβαλλοντικό Πάρκο και είχε οργανω θεί το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών και ο παρακείμενος Χώρος Π ροβολώ ν1. Ο σχεδιασμός του Πάρκου Το Περιβαλλοντικό Πάρκο το υ Νέστου σχεδιάστηκε σε επιλεγμένη έκταση, περίπου 450 στρεμμάτω ν, στην οποία περιλαμβάνεται και τμ ή μ α το υ αρχέγονου δάσους. Απ οτελείται από τρ εις διακριτές ζώνες: Χώρος υποδοχής - Η πύλη εισόδου Υποδομές και υπαίθριες δραστηριότητες (κέντρο υποδοχής επισκεπτών, χώ ρος προβολών, δασοφυλάκιο, πωλητήριο, αναψυκτήριο, παιδική χαρά και χώ ρος πικ-νικ, υπαίθριος εκθεσιακός χώ ρος για τη διαχείριση το υ δάσους, υπαίθρια εκπαιδευτικά παιχνίδια) οργανώ νουν το ν χώ ρο υποδοχής, αναλαμβάνουν τη ν εξυπ ηρέτησ η και ψυχαγωγία το υ επισκέπτη, αλλά και τη ν ενημέρω ση για μια ικανοποιητική περιήγηση στην καρδιά το υ πάρκου. Arboretum - Ο κήπος των φυτών Συνολικά 26 είδη δένδρω ν και 15 είδη θάμνων φ υτεύονται σε συστάδες, διαμορφώ νοντας έναν χώ ρο εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικό παιχνίδι στο πάρκο του Νέστου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος Αποψη του υπαίθριου εκθεσιακού χώρου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος γνωριμίας με κάθε είδος που μετέχει στη σύνθεση το υ παραποτάμιου δάσους. Έ να δίκτυο οργανω μένω ν μονοπατιώ ν διαχωρίζουν τις ομάδες τω ν φυτώ ν και ορίζουν κεντρικούς και επιμέρους, εσω τερικούς και π εριμετρικούς, άξονες κυκλοφορίας. Στην ίδια ζώνη, εντάσσεται τεχνητή λίμνη έκτασ ης 500 τ.μ. και π αρατηρητήριο άγριας ζωής. Προσομοίωση του δάσους - Η καρδιά του πάρκου Τα είδη το υ αρχέγονου παραποτάμιου δάσους διαπλέκονται μετα ξύ το υ ς σε π έντε ζώνες που δημιουργούνται για να προσομοιώσουν τη φυσική διαδοχή τω ν φυτοκοινωνιών όσο απομακρυνόμαστε από τη ν κοίτη το υ ποταμού. Μ αλακόξυλα και σ κληρόξυλα είδη συνδιαλέγονται με σημείο αναφοράς μια παλιά, δευτερεύουσ α κοίτη το υ Νέστου, μετέχουν με δια φ ορετικές αναλογίες σε κάθε ζώνη, για να καταστήσουν σαφή τη ν αλληλουχία τη ς φυσικής βλάστησης. Ο ργανωμένα μονοπάτια εξασφαλίζουν και εδώ τη ν άνετη κίνηση το υ επισκέπτη, π ροσ φέροντας ποικίλες εναλλακτικές περιήγησης. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 Άποψη του παιδότοπου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος ϋι πρόσφατες εργασίες και υποδομές Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τη ν Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. αφορούν στην οργάνωση του πάρκου με υπ οδομές υπαίθριας ενημέρω σ ης και αναψυχής, οργανω μένα μονοπάτια, σημάνσεις π ληροφόρησ ης και ερμηνείας περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα: Έ νας υπαίθριος εκθεσιακός χώρος, οργανω μένος με πλούσιο εποπτικό υλικό και πραγματικά αντικείμενα ενημερώ νει τον επισκέπτη για το χρονικό τη ς διαχείρισης του δάσους, για μηχανήματα και τεχνικές το υ παρελθόντος. Ο χώ ρος αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά τη ς έκθεσ ης του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών. Μια παιδική χαρά εξοπλισμένη με συμβατικά παιχνίδια (π.χ. κούνιες, τραμπάλες, αμμοδόχος) αλλά και με περιβαλλοντικού περιεχομένου παιχνίδια (π.χ. υπαίθρια παζλ για τη ζωή στο δάσος) και χώ ρος πικ νικ, λειτουργούν ως χώροι εκτόνω σης τω ν μικρών επισκεπτών, αλλά και γνω ριμίας με το δάσος και τη ζωή που στηρίζει, μέσα από το παιχνίδι. Μια τεχνητή λίμνη με υδρόβια φ υτά τη ς περιοχής (π.χ. καλάμια, ίριδες) και ένα παρατηρητήριο άγριας φ ύσ ης που στήθηκε δίπλα της, επιχειρούν να προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία του δάσους, τω ν φυτώ ν και τω ν ζώων που διαβιούν σε αυτό. Μονοπάτια και διαδρομές, σημάνσεις προσανατολισμού και πινακίδες ερμηνεία ς π εριβάλλοντος παρέχουν τη δυνατότητα μιας οργανω μένης και ικανοποιητικής περιήγησης στον χώρο υποδοχής του πάρκου και στο Arboretum. Σημάνσεις προσέγγισης στο Πάρκο από το οδικό δίκτυο διασφαλίζουν τη ν άνετη και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου συντηρήθηκε και εξοπλίσθηκε το αναψυκτήριο του Πάρκου, κατασκευάστηκε το πωλητήριό του, τοπ οθετήθηκαν καθιστικοί πάγκοι, κάδοι απορρριμμάτων και φωτιστικά σε επιλεγμένα σημεία και κατασκευάσθηκε το δασοφυλάκιο για τη φ ιλοξενία τω ν προσωπικού τη ς Δασικής Υπηρεσίας που εργά ζετα ι στο Πάρκο και εν γένει στην ευρύτερ η περιοχή του παραποτάμιου δάσους. Το πωλητήριο του πάρκου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος Αν και για τη ν ολοκλήρωση του Πάρκου απομένουν ακόμη αρκετά να γίνουν (κυρίως οι σ χεδιαζόμενες φ υτεύσ εις στις διά φ ορες ζώ νες του, όπως και η δημιουργία πρόσθετω ν μονοπατιών περιήγησης), οι υφ ισ τάμενες υποδομές παρέχουν ήδη ενδιαφ έρουσ ες ευκαιρίες αναψυχής. Για τη ν πρόσβαση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου, μπορεί να ακολουθήσει κανείς το ν οδικό άξονα τη ς Εγνατία ς Οδού από Καβάλα προς Ξάνθη και έω ς τη σηματοδοτημένη έξο δ ο προς το ν οικισμό Θαλασσιά, λίγο μετά τη γέφ υρα του Νέστου. Εισερχόμενος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με κατεύθυνση προς το Άβατο και το Δασοχώρι, πινακίδες κατεύθυνσης προς το Πάρκο, οδηγούν, μέσω τω ν οικισμών Εύλαλο, Άβατο και Εράσμιο, στη είσοδο τω ν πρώην εγκαταστάσεω ν τη ς «Φωνής τη ς Αμερικής». Εδώ σταματά η άσ φαλτος και ξεκινά εξα ιρετικά σύντομος και καλής βα τότητα ς χω ματόδρομος. Αρχικά ο χω ματόδ ρομος διασχίζει α γροτικές κα λλιέργειες και στη συνέχεια διέρχεται πλάι σε τμή μα του αρχέγονου παραποτάμιου δάσος που διασώθηκε από τις μεγά λες εκχερσώ σεις του 20ου αιώνα. Περίπου 1,5 χιλιόμετρα μετά, υπάρχει διασταύρωση, όπου κινείται κανείς προς τα δεξιά και σε 700 μέτρα βρίσκεται η είσ οδος του Πάρκου. Στις εγκατασ τάσ εις το υ Πάρκου, σε καθημερινή βάση (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), από τις 7.00 έω ς και τις 15.00, βρίσκονται δασ οφύλακες του Δασαρχείου Καβάλας, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν χρήσ ιμες π ληροφ ορίες για το Πάρκο και το παραποτάμιο δάσος. Για π ρόσ θετες σ χετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το Δασαρχείο Καβάλας στο τηλέφω νο: Κατερίνα Μπόλη 1 Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου» υλοποιήθηκε από το Δασαρχείο Καβάλας και το ΕΚΒΥ, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΟΧ και εθνικών πόρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: ΑΜΦΙΒΙΟΝ

6 Δασικοί χάρτες στο διαδίκτυο Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου και καταγραφής της δημόσιας περιουσίας, η Κτηματολόγιο Α.Ε. ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ ειδικό έργο κατάρτισης δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας. Οι δασικοί χάρτες χρησιμοποιούνται (σε συνδυασμό με άλλους χάρτες, όπως βλάστησης, εδαφολογικούς, ταξινόμησης γαιών κ.ά.) από μελετητές για τη σύνταξη διαχειριστικών και δασοπονικών μελετών, μελετών για αναδασωτικούς σκοπούς και μελετών δημοσίων έργων, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους Δασαρχεία για την παρακολούθηση μη επιτρεπτών δραστηριοτήτων στα δάση και τη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη δασική νομοθεσία. Αποτελούν δε βασικό στοιχείο υποδομής όπου στηρίζεται η δασική πολιτική για την προστασία και διαχείριση των δασών. Έ ω ς σήμερα, έχουν καταρτισθεί δασικοί χά ρ τες σε 322 ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, κατά τη ν πιλοτική εφ αρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου τη ν περίοδο , οι οποίοι όμω ς δεν μπορούσαν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, λόγω προσφυγών στο ΣτΕ για τη ν ψήφιση του Νόμου 3208/2003, με το ν οποίο διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια το υ ορισμού του δάσους και τη ς δασικής έκτασης. Μ ετά τη ν ψήφιση του Νόμου 3818/2010, έπαυσε η αναστολή ανάρτησης τω ν δασικών χαρτών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση δασικών χαρτώ ν για 107 ΟΤΑ που κτηματογρα φούνται από το 2008, τω ν οποίων η ανάθεση μελετώ ν σ ύνταξης έγινε την άνοιξη του 2009 και ήδη κατατίθενται στα τμή ματα Δασικών Χαρτογραφήσεω ν τω ν Νομών μέσω τ η ς Κτηματολόγιο Α.Ε. Επιπλέον, έχει προκηρυχθεί από το ΥΠΕΚΑ η κτηματογράφηση τω ν υπόλοιπων 46 ΟΤΑ τη ς Π εριφ έρειας Αττικής. Εκτός από τη ν κατάρτιση μελετώ ν δασικών χαρτών, αναπτύχθηκε ειδική διαδικτυακή εφ αρμογή για τη ν ψηφιακή το υ ς ανάρτηση και τη ν ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων και παρατηρήσ εω ν μέσω του διαδικτύου. Η εφαρμογή είναι προσβά- σιμη από τη ν ηλεκτρονική διεύθυνση: anet.gr/w m s/forestobjections. Μέσω τη ς εφ α ρ μογής αυτής, τόσ ο οι πολίτες, όσο και οι αρμόδιοι φορείς, έχουν άμεση πρόσβαση στο π εριεχόμενο του δασικού χάρτη, πέραν τη ς παραδοσιακής έντυπ ης ανάρτησης και μπορούν να πληροφορηθούν άμεσα εάν η έκταση που το υ ς ενδιαφ έρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣΛΗΨΗΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣΉΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ/ΛΙΜΝΗΣ/ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΡΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΠΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΟ ΚΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΟΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν 248/ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΓΑΣΉ Τ Α ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΔ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΊΤΣ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΊΤΣ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΑ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΑΔ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΠΔΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΕ ΑΠΟΦΑΣΕΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΕ & ΑΠΟΦΑΣΕΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΉΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΑΛΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Εικόνα 1. Φωτογραφία από τους πρώτους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν για την περιοχή του Μαραθώνα (Πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ).

7 Εικόνα 2. Η διαδικτυακή εφ α ρμογή για τη ν ψηφιακή ανάρτηση και επισκόπηση τω ν δασικών χαρτώ ν και την ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσ εω ν επί αυτώ ν (Πηγή: ιστοσελίδα Κ τηματολόγιο Α.Ε.). Οι πρώτοι δασικοί χ ά ρ τες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις 6 Απριλίου 2011, ενώ η πιο πρόσφατη ανάρτηση έγινε στις 31 Ο κτωβρίου Η διαδικτυακή εφ αρμογή παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότη τα αναζήτησης τη ς έκτασης που το ν ενδιαφέρει και εύρεσ ης του χαρακτηρισμού τη ς. Η αναζήτηση έκτασ ης μπορεί να γίνει ως εξή ς: α) π ληκτρολογώ ντας τη ν οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδια φ έροντος τη ς ευ ρ ύ τερ η ς περιοχής (π.χ. όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου), β) εισάγοντας τις γεω γρα φ ικές σ υντετα γμένες τη ς έκτασης, γ) ακολουθώ ντας τις οδηγίες που περιλαμβάνει το πεδίο «Βοήθεια Εντοπισμού Περιοχής». Για να δει κανείς το ν χαρακτηρισμό τη ς έκτασ ης που το ν ενδιαφέρει, αρκεί να επ ιλέξει το εργαλείο «Πληροφορία είδους έκτασης» και να σ υμβουλευτεί τη ν επεξήγηση τω ν συμβόλων στο υπόμνημα του δασικού χάρτη. Α ρ μόδιες για τη ν ανάρτηση τω ν δασικών χαρτώ ν είναι οι Δασικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι Δ ιευθύνσεις Δασών, χω ρίς τη ν κύρωση και θεώρηση τω ν οποίων οι χά ρ τες δεν μπορούν να αναρτηθούν. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλλει τη ν αντίρρησή του κατά του περιεχομένου τω ν δασικών χαρτών. Η υποβολή τω ν αντιρρήσεων μπορεί να γίνει: α) αυτοπροσώπως (ή μέσω τρίτου) στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε. ή β) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφ α ρμογής υποβολής αντιρρήσεων που διατίθεται στη διεύθυνση: https: //www.ktim anet.gr/citizenw ebapp/infod asika_page.aspx. Οι αντιρρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα μιας εμφανιζόμενης στον χάρτη έκτασ ης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώ ς της. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί εάν μια έκταση έχει χαρακτηρισ τεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντιστρόφως, εάν μια έκταση έχει παραληφθεί να χαρακτηρισ θεί δασική (ενώ είναι). Αντίρρηση υποβάλλεται ξεχω ριστά για κάθε α υτοτελή έκταση τη ς οποίας αμφισβητείτα ι ο χαρακτήρας, με καταβολή ειδικού τέλους. Το ύψος του ειδικού τέλ ο υ ς είναι ανάλογο με την έκταση για τη ν οποία υποβάλλεται αντίρρηση. Η προσπάθεια είναι σημαντική, δεδομένου ότι η οριστική οριοθέτηση τω ν δασών θωρακίζει το ν δασικό πλούτο τη ς χώ ρας από τις α υθαίρετες επεμβάσεις και τη ν άναρχη δόμηση. Π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: w w.ktim atologio.gr/ktim a/ index.php?id =das. Λένα Χατζηιορδάνου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

8 20 χρόνια ΕΚΒΥ Συμπληρώνονται εφ έτο ς είκοσι χρόνια από τό τε που το Μ ουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας προχώρησε στην ίδρυση του ΕΚΒΥ, ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΕΚΒΥ διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του υπό την καθοδήγηση του αείμνηστου καθηγητή Π.Α. Γεράκη, Προέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου έως το 2010, ο οποίος συνεργάσθηκε στο έργο αυτό με τον καθηγητή Σπ. Ντάφη, αρχικά Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής και από το 2010 Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Κατά την έναρξη λειτουργίας του, το ΕΚΒΥ είχε ως μοναδικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων του τους υγροτόπους. Οι ανάγκες όμως της χώρας, διεύρυναν τον προσανατολισμό του. Το ενδιαφέρον του περιέλαβε και τα χερσαία οικοσυστήματα (φυσικά και αγροτικά). Οι εργασ ίες του ΕΚΒΥ σχεδιάζονται με επίκεντρο τα οικοσυστήματα τα γνω ρίσματά το υ ς -τ ο έδαφος, το νερό, τα φυτά, τα ζώ α - αλλά και τη σχέση το υ ς με το ν άνθρωπο. Το παραχθέν έργο τη ς πρώ της εικοσ αετίας περιλαμβάνει μ ετα ξύ άλλων: Τις απ ογραφές τω ν ελληνικώ ν υγροτόπω ν του 1994 και του Τον επιστημονικό συντονισμό του μεγάλου έργου καταγραφή ς τω ν οικοτόπων και ειδών τη ς Ελλάδας για την ίδρυση του Δικτύου NATURA Την τήρηση τω ν αρχείων το υ Δικτύου και τη ν εθνική εκπροσώπηση σε επιστημονικές επιτροπές τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον επιστημονικό συντονισμό τη ς χαρτογράφησ ης τω ν τύπων οικοτόπων σε περιοχές του Δικτύου. Την επιστημονική ευθύνη για τη συγγραφή τη ς 1ης και 2ης (για οικοτόπους και είδη) εξα ετο ύ ς εθνικής έκθεσ ης εφ α ρ μογής τη ς Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ. Την εκπόνηση πιλοτικών διαχειριστικών σχεδίων, τη σύνταξη οδηγιών για τη διαχείριση και τη ν παρακολούθηση προστατευόμενω ν περιοχών, για τη ν κατάρτιση στελεχώ ν τη ς διοίκησης και αυτοδιοίκησης και για το ν σχεδιασμό έργω ν ενημέρω σ ης και ευαισθητοποίησης στις π ροσ τατευόμενες περιοχές, καθώς και για τη ν ανάπτυξη σ υμμετοχικών διαδικασιών. Την εφ αρμογή σύγχρονης τεχνολογία ς στην καταγραφή και χαρτογράφηση τω ν υγροτόπων τη ς Αλβανίας, τη ς Σερβίας και τ η ς Κύπρου. Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος οργάνωσης τω ν πληροφοριών για το υ ς υγροτόπ ους τη ς Μ εσογείου. Τη συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου τη ς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δ ιαστήματος «GlobW etland II» και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χαρτογραφικού επιπέδου για το υ ς υγροτόπ ους στο πλαίσιο το υ έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Π εριβάλλοντος Geoland2. Τη συμμετοχή στην επεξεργασ ία τη ς Εθνικής Σ τρα τηγικής για το υ ς Υγροτοπικούς Π όρους και τη ς Εθνικής Σ τρα τηγικής για το υ ς Γεω ργικούς Πόρους. Την εισήγηση Εθνικής Σ τρα τηγικής και Π ρογράμματος Δ ράσης για τη Βιοποικιλότητα. Τη συμμετοχή, ως μέλος τη ς εθνικής αντιπροσωπείας, σε διασκέψεις τω ν συμβαλλόμενων μερώ ν (ΟΟΡ) τη ς Σύμβασης Ραμσάρ και τη ς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότη τα και στον Κοινοτικό συντονισμό (WPIEI-Biodiversity), καθώς και τη σύνταξη εκθέσεω ν προς τις Συμβάσεις. Τη διεθνή παρουσία του με τη συμμετοχή στο δίκτυο ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Π εριβάλλοντος και στην Πρω τοβουλία για το υ ς Μ εσογειακούς Υ γροτόπους τη ς Σύμβασης Ραμσάρ. Τη συμβολή στην ανόρθωση και αποκατάσταση υγροτόπων, όπως οι απ οξηραμένες λίμνες Κάρλα και Ασκου- ρίδα, οι λίμνες Δοϊράνη και Χειμαδίτιδα, οι λιμνοθάλασσες Δράνα και Καλοχωρίου. Τη συμμετοχή στην αποκατάσταση του φοινικοδάσους του Βάι στη Κρήτη, στην ανόρθωση τω ν υποβαθμισμένων δασών του Αγίου Ό ρους, στην αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου και στην αποκατάσταση δασών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Την ανάπτυξη τω ν πλέον οργανωμένων αρχείων π ληροφοριών για το ελληνικό φυσικό περιβάλλον και τη ν παροχή π ληροφόρησ ης στους φ ο ρ είς άσκησης πολιτικής, εντό ς Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υποστήριξη τη ς Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στον σχεδιασμό του δικτύου παρακολούθησης τω ν επιφανειακών υδάτων τη ς χώ ρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τη ς Ο δηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα, και στην υποβολή τη ς σχετικής έκθεσ ης προς τη ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 τη ς Οδηγίας. Τη συμμετοχή στο ΕCOSΤΑΤ, στο πλαίσιο τη ς σ τρατηγικής εφ α ρ μογής τη ς ανωτέρω Οδηγίας, και τη συνεργασία με ευρω παίους ετα ίρ ους για το ν καθορισμό ενιαίων μεθόδω ν και προσεγγίσεων αποτίμησης τη ς οικολογικής ποιότητας τω ν υδάτων. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

9 Την εφ αρμογή εργαλείω ν προσομοίωσης και διαχείρισης τω ν υδατικών πόρων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη συνετή χρήση του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τόσ ο τω ν οικοσυστημάτων, όσο και τω ν τοπικών κοινωνιών. Τη μελέτη τω ν απαιτήσεων τω ν φυσικών οικοσυστημάτων σε νερό και τη ν ενημέρω ση τω ν αρμόδιων φορέων. Για τις λίμνες και το υ ς ποταμούς τη ς Μ ακεδονίας και τη ς Θ ράκης έχουν προταθεί ελάχισ τες τιμ ές σ τάθμης και παροχής. Τη μελέτη τω ν επιπτώσεων τη ς κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους, στα δάση και εν γ ένει στη βιοποικιλότητα τη ς Ελλάδας. Την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη ν εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, τη συμβουλευτική στήριξη για τη ν υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτω ν Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσ ης και τη ν επιμόρφωση στελεχών. Τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τη ν κατάρτιση στελεχώ ν για τη διαχείριση προσ τατευόμενω ν περιοχών και τη ν ανάπτυξη το υ αειφόρου τουρισμού. Την προβολή ευκαιριών για τη ν αειφ όρο ανάπτυξη προστατευόμενω ν περιοχών, με το ν σχεδιασμό έργω ν ανάδειξης και ερμηνεία ς περιβάλλοντος, και τη ν υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργία ς υποδομών ενημέρω σης, διάχυσης και διαχείρισης επισκεπτών. Τη συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς στην Ευρώπη (π.χ. European Centre for Nature Conservation-ECNC, Eurosite, Tour du Valat) και τη ν εκπόνηση δράσεων σε άλλες χώ ρες τω ν Βαλκανίων και τη ς Μ εσογείου (π.χ. Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Κύπρος, Τουρκία), όπου μ ετα φ έρει τεχνογνωσία. Την εκτέλεσ η περισσότερων από 170 μικρών και μεγάλων έργω ν και τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, ενημερω τικώ ν εντύπων, φυλλαδίων και αφισών, που ξεπ ερνούν τα 500 σε αριθμό. Δ ημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γραμματεία τη ς Σύμβασης Ραμσάρ, κράτη και οργανώ σεις που συμμετέχουν σε διακρατικά έρ γα και πρω τοβουλίες, επιστημονικές ετα ιρ ίες και οργανώ σεις ήταν οι εταίροι του ΕΚΒΥ σε ό λες α υτές τις προσπάθειες. Στην εικοσαετία, η λειτουργία του ΕΚΒΥ καλύφ θηκε οικονομικά ε ξ ολοκλήρου από τα έσοδα έργω ν που εκτέλεσ ε, χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους. Τα έσοδα προέρχονταν από σ υγχρηματοδοτούμενα έργα, από χορ ηγίες και από παροχή υπηρεσιών. Είναι α τυχές ότι απουσιάζει από τη ν Ελλάδα ένα σύστημα αποτίμησης τη ς κατάστασης και τω ν τάσ εω ν του φυσικού π εριβάλλοντος της. Έ να τέτο ιο σύστημα θα επέτρεπε, μεταξύ άλλων, να μετρηθεί ποσοτικά η αλλαγή στην κατάσταση τω ν ελληνικών οικοσυστημάτων που έχει επέλθει στην τελευ τα ία εικοσαετία, ως μέτρο το υ βαθμού επ ίτευξης τω ν σκοπών του ΕΚΒΥ. Ποιοτικά, η γνώμη μας είναι ότι, κατά τη ν τελευ τα ία εικοσαετία έχουν αμβλυνθεί βασικοί περιορισμοί για τη διατήρηση του ελληνικού φυσικού πλούτου, όπως: οι ελλιπείς π ληροφορίες, η έλλειψ η κα τάλληλης οργάνω σης και άμεσης διαθεσιμότητα ς τω ν υφιστάμενων πληροφοριών, η ανεπαρκής σε ορισμένα θέματα τεχνογνωσία, η έλλειψη εργαλείω ν ενσωμάτω σ ης τη ς π εριβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές, το χαμηλό επίπεδο π εριβαλλοντικής συνείδησης τω ν πολιτών και η ανεπαρκής κατάρτιση τω ν στελεχώ ν τη ς διοίκησης. Η πολιτεία έχει στη διάθεσή της, ημιτελή έστω, εργαλεία τεκμηρίω σης, σχεδιασμού και εφ α ρ μογής πολιτικών για τη διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας και τη ν αειφόρο ανάπτυξη. Η αξιοποίησή το υ ς επαφίεται στην πολιτική βούληση, στην απ οτελεσ ματικότητα τη ς διοίκησης και στους κοινωνικούς συσχετισμούς. Στο κλείσιμο τη ς εικοσαετίας, το ΕΚΒΥ εργά ζετα ι για την αποκατάσταση-ανόρθωση υγροτόπων και δασών, επ εξερ γά ζεται επιστημονικά θέματα εποπτείας και προγραμματισμού- κοστολόγησης δράσεω ν για το Δίκτυο NATURA 2000, μελετά τις επιπτώσεις τη ς κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, συνεργάζεται με διεθνείς και ευρω παϊκούς οργανισμούς, συνεχίζει το ενημερω τικό και εκπαιδευτικό έργο του. Παράλληλα, με τη ν ΚΥΑ με αριθμ.: οικ / (ΦΕΚ 2017/Β/ ) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης τη ς ποιότητας και τη ς π οσότητας τω ν υδάτων με καθορισμό τω ν θέσεων (σταθμών) μετρήσεω ν και τω ν φ ορέω ν που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγ ρ α φ ο ς 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)» αναλαμβάνει τη ν αρμοδιότητα για τη ν παρακολούθηση τω ν λιμνών τη ς χώρας, υπό τη ν καθοδήγηση τη ς Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Καλή μας συνέχεια! Ευτυχία Αλεξανδρίδου

10 Δικτυακος τοπος δωρεάν γεωχωρικών δεδομένων Η δικτυακή πύλη geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ ΕΚ INSPIRE στην Ελλάδα για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΕΥΓεΠ). Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακώ ν Συστημάτων και Προσομοίωσης, σε συνεργασία με το ν Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεω ν Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και την Ομάδα Η λεκτρονικής Δ ιακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Η ανάπτυξη τη ς πύλης έγινε αποκλειστικά με ελεύθερ ο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Βασίζεται στην αρχή ότι, καθώς τα δεδομένα τ η ς δημόσιας διοίκησης έχουν παραχθεί ή/και π ρομηθευτεί με χρήματα τω ν Ελλήνων πολιτών, ανήκουν στους Έ λληνες πολίτες και πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους, χω ρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς. Η δωρεάν-ανοιχτή διάθεση τω ν δεδομένω ν τη ς δημόσιας διοίκησης συμβάλει: Στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Κάθε απόφαση ή έγκριση τη ς δημόσιας διοίκησης που αφορά στον χώρο, στηρίζεται σε νόμους και π ληροφ ορίες για το ν χώρο, δηλαδή σε γεω χω ρικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της. Με την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα και εγκυρ οτητα τω ν αποφάσεων του δημοσίου. Στην προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας την πρόσβαση σε α εροφ ω τογρ α φ ίες και δορυφ ορικές εικόνες τη ς χώ ρας με άλλα γεω χω ρικά δεδομένα, όπως οι προστατευ ό μ ενες περιοχές ή οι αναδασω τέες εκτάσεις, κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει και να υποδείξει πιθανές παράνομες πράξεις. Στη μείωση σπατάλης πόρων από τη δημόσια διοίκηση. Έ ω ς πρόσφατα, η δημόσια διοίκηση δεν γνώ ριζε ποια γεω χω ρικά δεδομένα είχε στην κατοχή τη ς και κατέβαλλε επιπλέον κόπο και κόσ τος για τη ν παραγωγή ή επαναπρομήθειά τους. Πολλοί μάλιστα φ ο ρ είς του δημοσίου αρνούνταν να διαθέσουν τα γεω χω ρικά δεδομένα το υ ς σε άλλους φορείς. Στην ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα δεδομένα τη ς δημόσιας διοίκησης είναι χρήσιμα στην ανάπτυξη νέω ν προϊόντων, τη βελτίωση τω ν υπηρεσιών τω ν επιχειρήσεων, τη μείωση το υ κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, τη ν αξιολόγηση επενδύσεων κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, η δικτυακή πύλη geodata.gov.gr προσφέρει σε όλους ανοιχτές υπηρεσίες: αναζήτησης γεωχωρικών δεδομένω ν (ανά φορέα, ή με λέξεις-κλειδιά). Εικόνα 1. Η αρχική σ ελίδα τη ς πύλης geodata.gov.gr. μεταφόρτω σ ης (download) γεω χω ρικώ ν δεδομένων. επισκόπησης διαδικτυακών χαρτών. Η πύλη ενημερώ νεται διαρκώ ς με δεδομένα από διάφορους φ ορείς τη ς δημόσιας διοίκησης. Έ ω ς τώ ρα, περιλαμβάνει δεδομένα από: τη ν Αποκεντρω μένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ υτικής Μακεδονίας, το ν Δήμο Θεσσαλονίκης, τη ν Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τη ν Κοινωνία τη ς Πληροφορίας, την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Έ βρου, τη ν Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, τη ν Κτηματολόγιο Α.Ε., το ν Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, το ν ΟΚΧΕ, το ν Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Π εριβάλλοντος Αθήνας, το Σω ματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω σης & Η λεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μ άθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Π εριβάλλοντος, Ε νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το ν Φορέα Διαχείρισης τη ς Λιμνοθάλασσας Μ εσολογγίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα από τα δεδομένα που μπορεί να βρει κανείς στην πύλη κάνοντας χρήση τη ς υπηρεσίας αναζήτησης: δεδομένα απογραφής πληθυσμού, οι οικισμοί τη ς χώρας, τα όρια τω ν Νομών, τω ν «Καλλικρατικών» Δήμων, και τω ν 13 Περιφερειών, δεδομένα χρήσ ης και κάλυψ ης γης, η ακτογραμμή τη ς χώρας, το σιδηροδρομικό δίκτυο, V\OW\ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

11 οι ορθοφ ω τογραφ ίες για το σύνολο τη ς Ελλάδας, ο αιολικός χάρτης τη ς χώρας, τα όρια του αιγιαλού και τη ς παραλίας τη ς Σαμοθράκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και νησιωτικών περιοχών ευθύνης τη ς Κ τηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, οι ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μ εσολογγίου - Αιτωλικού, τα όρια τω ν περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, τα όρια τω ν εθνικώς προσ τατευόμενω ν περιοχών (αισθητικά δάση, εθνικοί δρυμοί, εθνικά πάρκα, εκτροφ εία θηραμάτων, καταφύγια άγριας ζωής κ.ά), τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που π ροσ τατεύονται από διεθνείς συνθήκες (Σύμβαση Βαρκελώνης, βιογενετικά αποθέματα, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς κ.ά.), τα όρια ευθύνης τω ν δασικών υπηρεσιών και τα όρια ευθύνης τω ν φορέω ν διαχείρισης τω ν προστατευόμενω ν περιοχών, υδρολογικά δεδομένα (λεκάνες απορροής, ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά ύδατα, παράκτιες υδάτινες επιφάνειες, υπόγεια ύδατα κ.ά.), οι θέσεις τω ν σταθμών μέτρησ ης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υδάτων. Για το υ ς πιο εξειδ ικευ μ ένες χρήσ τες και γνώ σ τες Συστημάτων Γεω γραφικώ ν Πληροφοριώ ν (ΣΓΠ), δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) τω ν γεωχωρικών δεδομένω ν σε μορφή αρχείων τύπου shapefile και gml. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται στο εθνικό σύστημα αναφοράς συντεταγμένω ν ΕΓΣΑ 87, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε λογισμικό ΣΓΠ, και επομένω ς να συνδυαστούν με άλλα πρω τογενή δεδομένα που ήδη έχουν οι χρήσ τες. Παράλληλα, οι χρήσ τες μπορούν να μεταφορτώ σ ουν τα μεταδεδομένα τω ν αρχείων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφ ορίες όπως: ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη συλλογή και επικαιροποίηση τω ν δεδομένω ν φορέας, ποια η ημερομηνία τη ς τελευ τα ία ς ενημέρω σ ής το υ ς κ.ά. Για το υ ς λιγότερο εξειδικευμένο υς χρήσ τες, παρέχεται η δυνατότητα ελεύ θ ερ η ς μεταφόρτω σ ης (download) τω ν δ εδ ο μένων σε μορφή αρχείων kml, τα οποία μπορούν να «ανοιχτούν» από το δω ρεάν λογισμικό G oogle Earth. Έτσι, οι χρήσ τες μπορούν να δουν τα δεδομένα που επιθυμούν και να έχουν πλήρη αντίληψη τη ς θέσης του ς, κάνοντας χρήση τω ν δορυφορικώ ν εικόνων που διαθέτει η Google, ως χα ρτογραφικού υποβάθρου. Σημειώ νεται ωστόσο, ότι τα αρχεία kml διατίθενται στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς σ υντεταγμένων WGS84. Επιπλέον, και για όσους θέλουν απλώς να δουν τα δεδομένα χωρίς να τα μεταφορτώ σουν, η πύλη παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης τους σε περιβάλλον διαδραστικού χάρτη, από τη ν Επιλογή «Χάρτες» του μενού επιλογών τη ς πύλης (Εικόνα 2). Εκεί, ο χρήσ της μπορεί: να συνδυάσει διάφορα επίπεδα γεωχωρικών δεδομένω ν και να τα δει σε χαρτογραφικό υπόβαθρο τη ς επιλογής του Εικόνα 2: Ά π οψ η τ η ς υπ ηρεσ ία ς επ ισ κόπ ησ ης χ α ρ τώ ν τ η ς π ύ λης g e o d a ta.g o v.g r. Α π εικο νίζο ντα ι οι π ερ ιο χ ές το υ Δ ικ τύ ο υ N ATU R A 2000 σ τη ν ε υ ρ ύ τε ρ η περιοχή τη ς Θεσσαλονίκης. (Google Maps, M icrosoft Bing Maps, ορθοφ ω τογραφίες τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε.), να αναζητήσει μια περιοχή με βάση το όνομα (τοπωνύμιο) ή τις γεω γραφ ικές σ υντετα γμένες της, να μετρήσ ει αποστάσεις ή εκτάσεις πάνω στον χάρτη, να δημιουργήσει ένα παραλληλόγραμμο και να δει τις σ υντετα γμένες τω ν κορυφώ ν του, να δημιουργήσει σταθερό σύνδεσμο (hyperlink) με το ν χάρτη που συνέθεσε, και να το ν μοιραστεί (π.χ. μέσω e mail) με άλλους χρήσ τες, διατηρώ ντας όλα τα επίπεδα και τις ρυθμίσεις εμφάνισής το υ ς που επ έλεξε ο ίδιος και να αποθηκεύσει το ν χάρτη που συνέθεσε σε μορφή αρχείου pdf. Πλην τω ν ορθοφω τογραφιώ ν τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε., τα υπόλοιπα γεω χω ρικά δεδομένα προσφέρονται με το υ ς ειδικότερ ο υ ς όρους τη ς ελληνικής άδειας Creative C om m ons Αναφορά Π ροέλευσης (CC BY v.3.0), όπως προσδιορίζονται λεπ τομερώ ς στη σχετική άδεια χρήσης. Α υτό σημαίνει πως εάν ο χρήσ της χρησιμοποιήσει δεδομένα ή υπηρεσίες από το geodata.gov.gr θα πρέπει να αναφέρει τη ν πηγή προέλευσης σύμφωνα με το υ ς όρους χρήσης ή να χρησιμοποιήσει ένα από τα παρακάτω οριζόντια πλακάτ (banner). Ό σον αφορά στην άδεια χρήσης τω ν ορθοφω τογραφιώ ν τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε., η εταιρία δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει τη ν πολιτική διάθεσης τω ν υπηρεσιών και προϊόντων της. Μ έχρι τό τε, απαγορεύει ρητά οποιασδήποτε μορφ ής εμπορική χρήση ή εκμετάλλευσ η τη ς διαδικτυακής υπηρεσίας θέασης τω ν ορθοφω τογραφιώ ν. Για π ερισ σότερες πληροφορίες και για τη ν αναζήτηση και μεταφόρτω ση δεδομένω ν, επ ισ κεφθείτε το ν σύνδεσμο w w.geodata.gov.gr, ενώ για τη ν υπηρεσία επισκόπησης τω ν χαρτώ ν επ ισ κεφ τείτε απευθείας το ν σύνδεσμο w w.geodata.gov.gr/m aps. Λένα Χατζηιορδάνου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

12 Αμπελιτσιά ένα ενδημικό δένδρο της Κρήτης, δεμένο με την κρητική παράδοση Η αμπελιτσιά (Zelkova abelicea), ενδημικό είδος της Κρήτης, αναπτύσσεται στα Λευκά Ό ρη και στη Δίκτη, ενώ συστάδες της εντοπίζονται στον Ψηλορείτη, τον Κέδρο και τον Αφέντη Καβούσι, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο του Πρόκειται για είδος προστατευόμενο από την εθνική και από την Κοινοτική νομοθεσία ως είδος του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ανήκει στο γένος Zelkova, το οποίο περιλαμβάνει φυλλοβόλα δένδρα ή θάμνους. Το γέν ο ς περιλαμβάνει έξι είδη: τρία τη ς Ανατολικής Ασίας, ένα τη ς Καυκασίας και δύο Μεσογειακά. Από τα έξι αυτά είδη, ένα θεω ρείται ως κινδυνεύον με εξα φ ά νιση (Zelkova sicula), ένα ως τρ ω τό (Zelkova abelicea) και ένα, ως εγγεγρα μμένο στο Κόκκινο Βιβλίο, θεω ρείται σχεδόν απειλούμενο (Zelkova carpinifolia). Για τα άλλα τρ ία Ανατολικο- ασιατικά είδη (Zelkova sinica, Z. schneideriana και Z. serrata) δεν υπάρχει εκτίμηση. Η αμπελιτσιά (Zelkova abelicea Lam Boiss., συνώνυμη Zelkova cretica spach ή Abelicea cretica (Spach) Kuntz) είναι ένα φυλλοβόλο δένδρο, ύψ ους 5-15 μέτρων. Συνήθω ς εμφανίζεται σε θαμνώδη μορφή λόγω τ η ς βοσκής, ιδιαίτερα τω ν γιδιών, τα οποία προτιμούν το φύλλω μά το υ περισσότερο από άλλα είδη, όπως π.χ. του τρίλοβου αειθαλούς σφενδαμνιού (Acer creticum ) με το οποίο η αμπελιτσιά συνυπάρχει. Δημιουργεί σχετικά χονδρό κορμό με γκριζωπό φολιδω τό φλοιό. Τα φύλλα τη ς είναι διαταγμένα κατ' εναλλαγή στα άκρα τω ν ετήσιων κλαδίσκων, μικρά, επιμήκως ωοειδή με οδοντω τές - πριονω τές παρυφές. Το άνω μ έρ ο ς το υ ς είναι συνήθως βαθύ πράσινο, σχεδόν στιλπνό, ενώ το κάτω μ έρ ο ς ανοιχτόχρωμο πράσινο και περισσότερο τριχω τό. Εμφανίζεται σε βραχώδεις, ορεινές ασβεστολιθικές περιοχές, από υψ όμετρο 850 (900) έω ς 1.700, σε βορινές πλαγιές ή σε επίπεδους πυθμένες Φωτ. Πολύμνια Σκλαβάκη κοιλάδων, όπου οι υδρολογικές συνθήκες είναι περισσότερο ευνοϊκές. Από τη ν άποψη τη ς κατάστασης διατήρησης και κινδύνου, η αμπελιτσιά θεω ρείται είδος τρω τό. Κινδυνεύει κυρίως από τη βοσκή, η οποία εμποδίζει τη φυσική αναγέννησή της. Απειλή, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, αποτελεί και η απόληψη ξύλου για τη ν κατασκευή, από βοσκούς αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, τη ς κατσούνας, δηλαδή τη ς ποιμενικής ράβδου (γκλίτσας) τω ν κρητικών, η οποία κατασκευάζεται από κλαδιά ή κορμούς νεαρώ ν δένδρων. Η διατήρηση του είδους, πέρα από τη ν οικολογική σημασία για τη διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας, έχει και πολιτιστική σημασία, καθώς η ύπαρξή του συνδέεται με τη ζωή τω ν κτηνοτρόφ ω ν τη ς Κρήτης. Για τη βελτίωση τη ς κατάστασης διατήρησης in situ είναι σκόπιμη η π ερίφραξη θέσεων με φυσική αναγέννηση τη ς αμπελιτσιάς, καθώς και θέσεων όπου η αμπελιτσιά εμφ ανίζεται, λόγω τη ς βοσκής, σε θαμνώδη μορφή. Σκόπιμη είναι επίσης, η επέκταση τη ς επιφάνειας που καταλαμβάνει σήμερα, με διενέργεια φυτεύσ εω ν ώστε να αυξηθεί η έκτασή τη ς στα Λευκά Όρη, όπου βρίσκεται και ο σπουδαιότερος πληθυσμός της. Τέλος, για τη διατήρηση τη ς παράδοσης τη ς κατσούνας θα πρέπει να δημιουργηθεί μια φ υτεία ex-situ για τη ν απόληψη το υ υλικού που απαιτείται. Σπύρος Ν τάφ ης

13 Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Γουλανδρή ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝαΡΗ ΦΥϊ ΙΚΗΕ ΕΤΟΡΙΑΪ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΝίΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ο Σ Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ Για μαθητές Δημοτικού «το δέντρο που αγαπώ» Σημαντική και φέτος η συμβολή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, με ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα που καθιστούν την επίσκεψη στο Μουσείο ενδιαφέρουσα εμπειρία. γ 5 α Ο Μ ^ ρ ί ς : Τηλ ία. 527 έοα π ό λ ο υ ς Fat: 210: Τα προγραμματισμένα για το σχολικό έτο ς προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης (έναρξη Ο κτώβριος 2011) αφορούν στα ακόλουθα: Στα ίχνη των δεινοσαύρων. Για τέτα ρ τη συνεχή χρονιά, παιδιά του Νηπιαγωγείου, τη ς Α και Β Δημοτικού, καλούνται να αναλάβουν ρόλο παλαιοντολόγου και να τα ξιδ έ ψουν με τη μηχανή του χρόνου εκατομμύρια χρόνια πριν για να ακολουθήσουν τα ίχνη τω ν δεινοσαύρων. Οι άθλοι του Ηρακλή. Έ νας νέο ς κύκλος εργαστηρίω ν για μα θητές Α, Β και Γ Δημοτικού αναλαμβάνει να μυήσει τα παιδιά στην έννοια τη ς επιβίωσης στην άγρια φύση, με έναυσμα τα ζώα που αποτέλεσαν αντικείμενο τω ν άθλων του Ηρακλή, μιας από τις πιο εμβλημα τικές προσωπικότη τ ε ς τη ς ελληνικής μυθολογίας, άμεσα σ υνδεδεμένης με τη φύση και το ν πολιτισμό. Αιολική ενέργεια, ο άνεμος της ζωής μας. Το Μουσείο και η Δ.Ε.Η. Α.Ε. συμμαχούν με σκοπό τη ν ευαισθητοποίηση μαθητών τη ς Γ Γυμνασίου για αναζήτηση και υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων που προκύπτουν από τη ν εξέλιξη τη ς τεχνολογίας, μέσα από ένα διαδρα- στικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας έω ς το ν Ιανουάριο του Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου ΓΑΙΑ και συμμετοχή σε διαδραστικό επιστημονικό εργαστήρι, όπου οι μα θητές παρατηρούν, μετρούν με ειδικά όργανα και καταγράφουν την επίδραση που έχουν το σχήμα, το μέγεθος, ο αριθμός τω ν λεπίδων και η κλίση τους, καθώς και η τα χύ τητα και διεύθυνση του ανέμου στην απόδοση τη ς αιολικής τουρμπίνας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με διαγωνισμό για τη δημιουργία συσκευής που λειτουργεί με αιολική ενέργεια, ενώ όλα τα έργα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο ΓΑΙΑ. Καλό για όλους - Γνώση για όλους: Συνεχίζεται η συνεργασία του Μουσείου και τη ς ΟΠΑΠ Α.Ε. με στόχο την εκπαίδευση μαθητών σχολείων από περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το κοινωνικό έργο τη ς ΟΠΑΠ Α.Ε. με το σύνθημα «Καλό για όλους» διευρύνεται στον το μ έα τη ς Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γίνεται «Γνώση για όλους». Στο πλαίσιο τη ς συνεργασίας, οργανώνεται και πανελλήνιος διαγωνισμός ζω γραφικής - κολάζ για μα θητές Δ ημοτικού, με θέμα «Το δένδρο που αγαπώ» και με αφορμή το ν εορτασ μό του Δ ιεθνούς Έ το υ ς Δασών. Κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τη ν ποικιλότητα τω ν δασικών οικοσυστημάτων τ η ς χώ ρας και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά τους. Ω ς καταληκτική ημερομηνία παράδοσης τω ν έργω ν έχει ορισθεί η 20η Δ εκεμβρίου Η ανακοίνωση τω ν αποτελεσμάτω ν θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2012, ενώ τα διαγωνιζόμενα έργα θα εκτεθούν στο Μουσείο τη ν άνοιξη (από τη ν Παγκόσμια Η μέρα Μουσείων - 18 Μαΐου 2012 έω ς και τη ν Παγκόσμια Η μέρα Π εριβάλλοντος - 5 Ιουνίου 2012). Για π ερισ σότερες π ληροφ ορίες σχετικά με τις εκπ αιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου: Εκπαιδευτικό Τμήμα ΜΓΦΙ, τηλ (εσωτερικά 527, 528, 581) και στην η λεκτρ ο νική διεύθυνση: w w w.gnhm.gr. Κατερίνα Μπόλη ΑΜΦΙΒΙΟΝ

14 Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2012: Υγρότοποι και Τουρισμός «Υγρότοποι και τουρισμός» είναι το θέμα τη ς Π αγκόσμιας Η μέρας Υ γροτόπω ν για το 2012 και η Γραμματεία τη ς Σύμβασης Ραμσάρ δίδει και πάλι την ευκαιρία για ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης στις α ξίες τω ν υγροτόπων, αυτή τη φορά εσ τιάζοντας στην αξία αναψυχής και προβάλλοντας μία σημαντική υπηρεσία τους, το ν τουρισμό. Το θέμα το υ εορτασμού για το 2012 είναι συνυφασμένο με το θέμα τη ς ερχόμ ενη ς διάσκεψης τω ν μερώ ν τη ς Σύμβασης Ραμσάρ,C O Ρ11 «Υγρότοποι, Τουρισμός και Αναψυχή», που θα πραγματοποιηθεί το ν Ιούλιο του 2012, στο Βουκουρέστι. Για τις ανάγκες ευαισθητοποίησης και προώθησης τη ς αναψυχικής αξίας και τω ν οφελειώ ν που προκύπτουν από τη ν ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στους υγροτόπους, τόσ ο για το ν άνθρωπο, όσο και για τη ν ίδια τη φύση, έχει παραχθεί ποικίλο υλικό ενημέρω σ ης και ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με το ν Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού τω ν Ηνωμένων Εθνών (UNWTO). Το υλικό αυτό, πάντα με δ υ να τό τη τες αξιοποίησης και π ροσαρμογής στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, περιλαμβάνει, μετα ξύ άλλων, ένα εξα ιρετικά ενδιαφ έρον ενημερω τικό φυλλάδιο για το υ ς υγροτόπ ους και το ν αειφόρο τουρισμό και ένα πραγματικά εμπνευσμένο κόμικ. Π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες στην επίσημη ιστοσελίδα τη ς Σύμβασης Ραμσάρ: sar.org/w W D Κατερίνα Μπόλη Διεθνές επιστημονικό συνέδριο Η δασική βιοποικιλότητα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: κατανοώντας στρατηγικές και πολιτικές διατήρησης Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η δασική βιοποικιλότητα σε ένα μ εταβαλλόμενο κλίμα: κατανοώ ντας σ τρατηγικές και πολιτικές διατήρησης» πραγματοποιήθηκε στο Freiburg τη ς Γερμανίας, στις Σεπτεμβρίου Σκοπός τη ς διοργάνω σής του ήταν η προώθηση τη ς ανταλλα γής ιδεών μ ετα ξύ φ ορέω ν λήψ ης αποφάσεων και ειδικών που ασχολούνται με τη ν κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις τη ς στη διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας και στις σ τρατηγικές διαχείρισης στα δάση. Οι σ υμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από διά φ ορες χώ ρες τη ς Ευρώπης, καθώς και από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μπαγκλαντές, τη ν Ινδία, την Αρμενία, το Κονγκό, τη Νιγηρία, τη ν Κολομβία και τη Βραζιλία, είχαν τη ν ευκαιρία να ανταλλάξουν θεω ρητικές και εμπ ειρικές γνώ σεις στο θέμα τη ς διατήρησης και διαχείρισης τω ν δασών. Το συνέδριο περιλάμβανε δυο θεμα τικές ενότητες: 1. Η διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας σε περιόδους κλιματικής αλλαγής, η οποία αφορούσε στην επαναξιολόγηση τω ν στόχων, τω ν στρατηγικών και τω ν συστημάτων αναφοράς για τη διατήρηση τη ς δασικής βιοποικιλότητας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. 2. Δασικές πολιτικές και πολιτικές διατήρησης σε ένα μ εταβαλλόμενο κλίμα, κατά τη ν οποία εξετάσ θηκαν οι υφιστάμενες και επ ιθυμητές πολιτικές αποκρίσεις στην κλιματική αλλαγή, σε διά φ ορες χώ ρες, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοποικιλότητα τω ν δασών. Οι εργασίες που παρουσίασαν οι σ υμμετέχοντες αφορούσαν σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το ΕΚΒΥ μετείχε στην πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου, με τη ν παρουσίαση τω ν πρώτων αποτελεσμάτω ν το υ έργου LIFE+ AdaptFor «Η προσαρμογή της διαχείρισης τω ν δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Οι σ υμμετέχοντες κα τέληξα ν ότι, σε γ ενικές γραμμές, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη ν προστασία τω ν δασών και τη ς δασικής βιοποικιλότητας στις Ευρωπαϊκές χώ ρες είναι επαρκές, ωστόσο δεν εφ αρμόζετα ι σε ό λες τις περιπτώσεις. Οι επιστημονικές έρ ευ νες για το θέμα δεν λείπουν, αλλά η πολιτική βούληση παραμένει ασθενής, με αποτέλεσμα ο στόχος για ανάσχεση τη ς απώλειας τη ς βιοποικιλότητας να μην έχει επιτευχθεί. Αυτό οφ είλεται εν μέρει στο χάσμα που υπάρχει στην επικοινωνία μετα ξύ τω ν φ ορέω ν χά ρ α ξης πολιτική ς και τη ς επιστημονικής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ολομέλεια τ η ς καταληκτικής συνεδρίασης, η παρουσίαση του ΕΚΒΥ αναφέρθηκε ως μία από τις επ ιτυχημένες μ ελ έτες περίπτωσης, τόσ ο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να βρουν ευρεία εφαρμογή στη χώρα μας (μέσω τη ς κατάρτισ ης τω ν υπαλλήλων τω ν δασικών υπηρεσιών σε θέματα αντιμετώπισης τη ς κλιματικής αλλαγής). Π ερισσότερα στοιχεία για το έργο LIFE+ AdaptFor είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπ ο w w.life-adaptfor.gr/. Βασιλική Χρυσοπολίτου F l4p'! ΑΜΦΙΒΙΟΝ

15 Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών Πρέσπες, Φωτ. Γ. Σκιαδαρέσης Ά νοιξε ο δρόμος για τη ν εφαρμογή τη ς Δ ιεθνούς Συμφωνίας για τη ν Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Π ρεσπών, με τη ν πρόσφατη δημοσίευση τη ς οριστικής έγκρισής τη ς από το Συμβούλιο Υπουργών τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα τη ς ΕΕ στις 4 Οκτωβρίου Έτσι, 20 μήνες μετά τη ν υπογραφή τη ς (2 Φεβρουαρίου 2010) από το υ ς υπουργούς π εριβάλλοντος Ελλάδας, Αλβανίας και ΠΓΔΜ, η Δ ιεθνής Συμφωνία για το Πάρκο περνά στα «χέρια» τω ν τριώ ν κρατών που μοιράζονται τη λεκάνη τω ν Πρεσπών. Η ολοκλήρωση τη ς έγκρισ ης από τη ν EE δίδει πλέον το «πράσινο φως» στις τρ εις χώ ρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσής τη ς από τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να ολοκληρωθούν και σε εθνικό επίπεδο οι τυπ ικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην πλήρη δέσμευση όλων τω ν μερώ ν και στη θέση τη ς σε ισχύ. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών χαιρέτησ ε με ικανοποίηση και αισιοδοξία τη ν απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών τη ς ΕΕ, καλώ ντας τα τρία κράτη να φανούν συνεπή στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τη ν υπογραφή τη ς Συμφωνίας για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στη λεκάνη τω ν Πρεσπών και να προχωρήσουν άμεσα τη ν επικύρωσή τη ς σε εθνικό επίπεδο. H συντονίστρια Δράσεων Π ολιτικής και Αειφόρου Α νάπ τυξης τη ς Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, κ. Βιβή Ρουμελιώτου, επισήμανε χαρακτηριστικά «ϋι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν από σχεδόν δυο χρόνια, όταν οι Υπουργοί των τριών χωρών και ο Επίτροπος της ΕΕ ήρθαν στην Πρέσπα για να υπογράψουν τη Συμφωνία του Πάρκου Πρεσπών, δεν πρέπει να διαψευσθούν. Αφού ξεπεράστηκε το γραφειοκρατικό εμπόδιο της έγκρισης από την ΕΕ, τώρα τα κράτη μπορούν και οφείλουν να καταθέσουν άμεσα κυρωτικά νομοσχέδια στα εθνικά τους Κοινοβούλια. ϋ ι τοπικοί φορείς έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν και να στηρίξουν την υλοποίηση τω ν συμφωνηθέντων». Για π ερισ σότερες π ληροφορίες: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Βιβή Ρουμελιώτου, Συντονίστρια Δράσεων και Π ολιτικής και Α ειφόρου Ανάπτυξης, τηλ και Μαριάννα Βλάσση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, τηλ Δασική Ιδιοκτησία Πηγή: w ww.spp.gr Εκδόθηκε πρόσφατα το βιβλίο «Δασική Ιδιοκτησία» του Γ. Παπαγιάννη, με αντικείμενο το ν δασικό χώρο και τη δασική ιδιοκτησία. Η έκδοση π ραγματεύεται τη διαχρονική σχέση τω ν θεσμών από τη ν ίδρυση το υ ελληνικού κρ ά τους έω ς σήμερα. Π εριγράφει τις έννοιες τω ν δασών, τω ν δασικών εκτάσεω ν και τω ν δασικών εδαφών, καθώς και τη σύνδεσή το υ ς με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Αναφέρεται, επίσης, στις αλλοιώσεις τω ν στοιχείων του δασικού χώρου και στα τοπικά δίκαια που ρυθμίζουν τα δικαώ ματα κυριότητας στα δάση, με αναγωγή στις δ ια τά ξεις του Ελληνικού και Οθωμανικού δικαίου. Στην έκδοση, επισημαίνεται ακόμη ότι, λόγω τω ν βιολογικών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτω ν τους, τα δημόσια δάση είναι κοινόχρηστα και συνεπώς αναπαλλοτρίωτα και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Το βιβλίο αποτελεί καρπό πολύχρονης εμπειρίας του συγγραφέα στα περιβαλλοντικά ζητήματα, με τη ν ιδιότητά του ως νομικού που χρησιμοποιεί το νομικό εργαλείο ως π ερεμβατικό μέσο για τη ν προστασία του περιβάλλοντος.

16 Νερό και Υγρότοποι στη Μεσόγειο Από το Γκράντο στο Αγκατίρ: τα επόμενα 20 χρόνια Η Σύμβαση Ραμσάρ, η Πρω τοβουλία MedWet και η Ανώ τερη Αρχή για το Νερό, τα Δάση και το ν Έ λεγχο τη ς Ερημοποίησης του Μ αρόκο (High Com m issariat for Water, Forests and Desertification Control of M orocco), ανακοίνωσαν τη ν οργάνωση διεθνούς συμποσίου στην πόλη Αγκαντίρ του Μ αρόκο από τις 6 έω ς τις 8 Φεβρουαρίου 2012, με συνδιοργανω τές το Birdlife International, το ν Βιολογικό Σταθμό Tour du Valat, το W etlands International και το WWF International και με τη ν οικονομική στήριξη του ιδρύματος MAVA και του Υπουργείου Π εριβάλλοντος τη ς Ιταλίας. Είκοσι χρόνια μετά τη ν πρώτη συνάντηση για το υ ς μεσογειακούς υγροτόπ ους στο Γκράντο τη ς Βόρειας Ιταλίας (Φ εβρουάριος 1991), η συνάντηση του Αγκαντίρ σ τοχεύει στην ανασκόπηση τη ς υφιστάμενης κατάστασης του νερού και τω ν υγροτοπικών πόρων τη ς Μ εσογείου, στη διερεύνηση νέων προκλήσεων και προοπτικών, καθώς και στον καθορισμό σχεδίου δράσης για τις δύο επ όμενες δεκα ετίες. Έ μφαση θα δοθεί σε θέματα όπως η επισήμανση τω ν αλλαγών στη λεκάνη τη ς Μ εσογείου και τω ν πιθανών επιπτώσεών το υ ς στους υγροτόπους, ο προσδιορισμός τρόπω ν για τη ν αειφόρο διαχείριση τω ν υγροτοπικών, ιδιαιτέρω ς τω ν υδατικών πόρων, η εξεύ ρ εσ η τρόπων σ τενό τερης συνεργασίας μετα ξύ ειδικών και υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα σχετικά με το νερό, το υ ς υγροτόπους, τη βιοποικιλότητα και άλλα συναφή πεδία. Η συνάντηση θα συγκεντρώ σει ειδικούς, επιστήμονες και εμπ λεκόμενους στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων, στη προστασία, διατήρηση, διαχείριση και χρήση τω ν υδάτων και τω ν υγροτοπικών πόρων τη ς Μ εσογείου. Στο πρόγραμμά τη ς περιλαμβάνονται συνεδρίες και εργαστήρια πάνω σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο διαχείριση τω ν υδάτινων πόρων, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στην αειφόρο χρήση τω ν υγροτόπων και τω ν υπηρεσιών του ς, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοποικιλότητα και τη ν πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο, επίσης του συμποσίου, π ρογραμματίζεται επίσκεψη πεδίου στην προσ τατευόμενη περιοχή Souss Massa, συνάντηση εργασίας νέων ειδικών σε θέματα σχετικά με το υ ς μεσογειακούς υγρ οτόπους, εκθέσεις, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και επισκέψεις πολιτιστικού ενδιαφ έροντος στην περιοχή το υ Αγκαντίρ. Το συμπόσιο το υ Αγκαντίρ δίνει τη ν ευκαιρία και για το ν εορτασ μό τη ς 40ης επ ετείου τη ς Σύμβασης Ραμσάρ, καθώς και τω ν 20 χρόνων από τη ν οργάνωση τη ς Π ρω τοβουλίας MedWet για το υ ς Μεσογειακούς υγροτόπους. Π ερισ σ ότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συμποσίου edw et.org. Κατερίνα Μπόλη Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 94 Τριμηνιαία έκδοση του EKBY ISSN Κωδικός εντύπου: 2661 Ταχυδρομική διεύθυνση: Mουσείο Γουλανδρή Φυσικής!στορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Mηχαvιώvας, Θέρμη, Τ.Θ Τηλ Φαξ: Υπεύθυνη Έκδοσης: Mαpία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Αντώνης Αποστολάκης, Mαpία Κατσακιώρη, Κατερίνα Μπόλη, Σπύρος Ντάφης, Δημήτρης Παπαδήμος, Μιλτιάδης Σεφερλής, Βασιλική Τσιαούση Φωτογραφία εξωφύλλου: Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Σ. Μηλιώνης Φωτοστοιχειοθεσία - Επιμέλεια έκδοσης: ANIMA GRAPHICS Φραγκίνη 9, Θεσσαλονίκη Κείμενα και φω τογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του AM OIBCN μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή. %» ^ 16^' ΑΜΦΙΒΙΟΝ

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2017 9 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 140384 Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιό τητας και της ποσότητας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)

Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) Παρουσίαση θεµατικών επιπέδων γεωγραφικής πληροφορίας του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων- Εισηγήτρια: Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- ιδρύθηκε το 1991 ως παράρτηµα του Μουσείου Γουλανδρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο

Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο Αρ. Πρωτ. 186/2014 Παρατηρήσεις WWF Ελλάς επί του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Αύγουστος 2014 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS

Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Οι δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE PINUS Συνάντηση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου LIFE PINUS Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτη 15 Μαΐου 2013 Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα

AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση 2008 AdaptFor Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα Βασιλική Χρυσοπολίτου Δήμητρα Κεμιτζόγλου 13.12.2010, Αθήνα Δήμητρα Κεμιτζόγλου

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας.

Προστατεύει το. περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. Προστατεύει το περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 αξιοποιεί τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Με την αξιοποίηση των ΑΠΕ αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα

AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα AND014 - Εκβολή όρμου Λεύκα Περιγραφή Η εκβολή του όρμου Λεύκα βρίσκεται περίπου 5 χιλιόμετρα βόρεια του οικισμού Αρνάς (ή Άρνη) στην Άνδρο. Πρόκειται για εκβολή ρύακα σχεδόν μόνιμης ροής, που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) Δράση L313-1 : Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) Γνωρίστε τη Δράση... 1. Περιγραφή της Δράσης Σε όλη την έκταση του ορεινού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο)

271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) 271 Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Ιωαννίνων (Αγρίνιο) Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, θεσμοθετήθηκε το 1998 (Π.Δ. 96/98) και άρχισε να λειτουργεί στην πόλη του Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ

ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Επικαιροποίηση ΤΑΠ ΥΛΗ Ε.Ε. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Επικαιροποίηση ΤΑΠ 1996-98 Στόχος Σχεδίου Δράσης Ανάδειξη του Πεντελικού ως ενιαίου φυσικού και πολιτιστικού πόρου και η χρήση του ως χώρου υπαίθριας αναψυχής,

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας Παραδείγματα δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016

Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS. 8 June 2016 Παρουσίαση πλατφόρμας WebGIS 8 June 2016 Η ΕΤΑΙΡΙΑ Δομή παρουσίασης Προφίλ Υπηρεσίες Περιγραφή Χρήση Εφαρμογές Πλεονεκτήματα Εργαλεία I IΙ ΙΙΙ IV Η εταιρία Web GIS Επικοινωνία Θέματα προς συζήτηση 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων

Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Νομοθεσία για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Ειδική Γραμματεία Υδάτων Αθήνα, Μάιος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3199/2003

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε.

Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Κτηματολόγιο Α.Ε. Υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Καθ. Απόστολος Αρβανίτης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Αθήνα, 11/10/2012 Η εταιρία είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και έχει ως σκοπό τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ

Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Ελληνικά δάση και κλιματική αλλαγή Πέτρος Κακούρος, Δρ. Δασολόγος, ΕΚΒΥ Η κλιματική αλλαγή (IPCC 2014 - AR5) Οι τελευταίες 3 δεκαετίες είναι οι θερμότερες από το 1850 και πιθανότατα οι θερμότερες των τελευταίων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, γνωστή ως Οδηγία Πλαίσιο για τους Υδατικούς Πόρους, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης Κατευθυντήριοι άξονες του έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» Για την ομάδα έργου: Παλάσκας Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης

Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη Τμήματος Πληροφόρησης, Δημοσιότητας & Εκπαίδευσης Δράσεις Ενημέρωσης - Ευαισθητοποίησης για την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου - Ο ρόλος του Φορέα Διαχείρισης στην ανάδειξη και προβολή της περιοχής Αλεξάνδρα Παπιγκιώτη Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ Πιστοί στη δέσμευση μας για την προστασία του μοναδικού και ευαίσθητου περιβάλλοντος του νησιού μας και σύμφωνοι με τις αρχές της αειφόρους και βιώσιμης ανάπτυξης, εργαστήκαμε και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-1-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: οικ. 15501 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ.Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17 Ταχ. Κώδ:. 11743 Τηλέφ.: 213

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων.

Η παρούσα τεχνική έκθεση έχει βασιστεί στην πρώτη από τις δυο δέσμες μέτρων, στις οποίες κατέληξε η έκθεση του WWF Ελλάς προς το δήμο Μαλίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΑΛΙΩΝ Προϋπολογισμός: 46.635,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου

ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Σ.Π.Ο.Α.Κ. ΘΕΜΑ: Λογότυπος για ιστοσελίδα Σ.Π.Ο.Α.Κ. με τίτλο : Κορινθιακός : ο κόλπος - κληρονομιά φυσικού και πολιτισμικού πλούτου Σύμφωνα με τα ΦΕΚ.164/Β/17-3-1993 & ΦΕΚ.1947/Β/3-10-2007,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΑ20-Ε0Κ II. Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ&ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ.Π. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑ ΑΣΩΣΕΩΝ & Ο.Υ. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Εσείς Γιατί επιλέξατε το μάθημα Τι περιμένετε από τις ώρες που θα περάσετε διδασκόμενοι μαζί μας; Προτάσεις ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ι. Οι εργασίες θα ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020

Διαβάστε περισσότερα

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας,

Η Κυβέρνηση της Κυπριακής ημοκρατίας και η Κυβέρνηση της Ελληνικής ημοκρατίας, ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης στοπάρκοα. Τρίτσης: Μία λίμνηστην πόλη μας

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης στοπάρκοα. Τρίτσης: Μία λίμνηστην πόλη μας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικήςεκπαίδευσης στοπάρκοα. Τρίτσης: Μία λίμνηστην πόλη μας Ψύχας Σπύρος & Κοντοζήση Ιωάννα Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Δομή παρουσίασης 1. Λίγα λόγια για την ΕΟΕ και το Πάρκο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ

Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας-Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου-Βελεστίνου Δράσεις εξωστρέφειας του ΦΔ Χαμόγλου Μαρία MSc, Χατζηγούλας Αλέξανδρος, Δρ. Παπαδημητρίου Δότη Δράσεις εξωστρέφειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική

Μέσω αυτής της εκπαιδευτικής επίσκεψης, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεχ ίσουν τη σχολική Πέμπτη 15 Μάιος 2008 14:33 Το 1 Γυμνάσιο Καλαμπάκας στο πλαίσιο προγράμματος ανοικτών περιβαλλοντικών τ άξεων «Καλλιστώ» υλοποίησε σχέδιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σ Κόνιτσα στις 1415 16 Απριλίου Το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΜΔΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ. Λαµία, 09 Αυγούστου Αρ.Πρωτ.: 821

ΕΠΕΙΓΟΝ. Λαµία, 09 Αυγούστου Αρ.Πρωτ.: 821 ΕΠΕΙΓΟΝ Λαµία, 09 Αυγούστου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ. Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, info@kallialaw.gr 7 ο Πρόγραμμα Δράσης της Ε. Επιτροπής 2014-2020 ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ

Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ Σεπτέμβριος 2014 Τεύχος 8 ο Περιεχόμενα: Διαγωνισμός για τη Διαγωνισμός για τη βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΠΑΑ 2007-2013 βράβευση δικαιούχων των συγχρηματοδοτούμενων έργων του

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π

Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Απολογισμός Καλές Πρακτικές της Π.Π. 2007-2013 Δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Π.Π. 2014-2020 Νικόλαος Μαμαλούγκας Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης «Τομέας Περιβάλλοντος»

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΑΞΟΝΑΣ 4: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στα πλαίσια του Άξονα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Eαρινό 2013-2014 28/4/2015 Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Πρόγραμμα Joy-Welcult-εργασία, Νέοι και γνώση σε θέματα τοπίου-πολιτισμού-

Διαβάστε περισσότερα