TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ"

Transcript

1 TPIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 94 ΕΥΡΩ 1,25 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ χρόνια ΕΚΒΥ Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των Υδάτων Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου Οι νέες υποδομές Δασικοί χάρτες στο διαδίκτυο Δικτυακος τόπος γεωχωρικών δεδομένων ι m I 4 Αμπελιτσιά Ένα ενδημικό είδος της Κρήτης Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Γουλανδρή Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2012: Υγρότοποι και Τουρισμός Επικύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το Πάρκο Πρεσπών Μεσογειακοί υγρότοποι: Από το Γκράντο στο Αγκαντίρ

2 Σε αυτό το τεύχος Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και της Ποσότητας των Υδάτων και αναμένεται εντός του έτους η έναρξη της λειτουργίας του (σελ. 3). Στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στο περιβαλλοντικό πάρκο του Νέστου», το Πάρκο εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του (σελ. 4-5). Το έργο της κατάρτισης δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας και η ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής για την ψηφιακή ανάρτησή τους από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και το ΥΠΕΚΑ (σελ. 6-7). Το ΕΚΒΥ συμπληρώνει φέτος τα 20 χρόνια λειτουργίας του (σελ. 8-9). Η δικτυακή πύλη geodata.gov.gr για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης προς όλους τους πολίτες (σελ ). Αμπελιτσιά: ένα ενδημικό είδος της Κρήτης, ένα δένδρο δεμένο με την κρητική παράδοση (σελ. 12). Σημαντική και φέτος η συμβολή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης. Τα προγραμματισμένα για το σχολικό έτος προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στη σελ. 13. «Υγρότοποι και τουρισμός» το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων για το 2012 και στον ιστότοπο της Σύμβασης Ραμσάρ (www.ramsar.org) έχει ήδη αναρτηθεί το σχετικό ενημερωτικό υλικό (σελ. 14). Διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η δασική βιοπ οικιλότητα σ ε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: κατανοώ ντας σ τρ α τη γικές και πολιτικές διατήρησης» πραγματοποιήθηκε στο Freiburg της Γερμανίας (σελ. 14). Εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο «Δασική Ιδιοκτησία», καρπός πολύχρονης εμπειρίας του συγγραφέα Γ. Παπαγιάννη σε περιβαλλοντικά ζητήματα, με την ιδιότητα του νομικού (σελ. 15). Ανοιξε ο δρόμος για την εφαρμογή της Διεθνούς Συμφωνίας για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών, με τη δημοσίευση της οριστικής έγκρισής της από το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, στις 4 Οκτωβρίου 2011 (σελ. 15). Ανακοινώθηκε για τις 6-8 Φεβρουαρίου 2012 η διοργάνωση του διεθνούς συμποσίου «Νερό και υγρότοπ οι στη Μ εσ ό γ ειο - Από το Γκράντο σ το Α γκαντίρ: τα επ όμενα 2 0 χρόνια» (σελ. 16). ΑΜΦΙΒΙΟΝ

3 Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων Στις 9 Σεπτεμβρίου 2011, εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση περί «ορισμού το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης τη ς ποιότητας και τη ς π οσότητας τω ν υδάτων με καθορισμό τω ν θέσεω ν (σταθμών) μετρήσεω ν και τω ν φορέω ν που υποχρεούνται στη λειτουργία το υ ς, κατά το άρθρο 4, παράγρα φ ος 4 το υ Ν. 3199/2003 (Α 280)». Σκοπός το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης είναι η παρακολούθηση τη ς ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης τω ν επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στα 14 υδατικά διαμερίσματα τη ς χώρας, σύμφωνα με το Π ροεδρικό Διάταγμα 51/2007. Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το υ Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι η αρμόδια υπηρεσία για: α) τη ν υποβολή ετήσ ιας έκθεσ ης και προϋπολογισμού του κόστους λειτουρ γίας το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης, β) τη ν παρακολούθηση, σε εθνικό επίπεδο, τη ς ποιότητας και τη ς π οσότητας τω ν επιφανειακών και υπόγειων υδάτω ν σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Υδάτων τη ς Αποκεντρω μένης Διοίκησης και γ) τη ν ανάπτυξη και λειτουργία το υ Εθνικού Δικτύου Π αρακολούθησης τη ς ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης τω ν επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Για τη λειτουργία το υ Δικτύου, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων συντονίζει και επιβλέπει το υ ς ακόλουθους φορείς: Γενικό Χημείο το υ Κράτους, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μ εταλλευτικώ ν Ερευνών, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Δημοτική Επιχείρηση Ύ δρευσ ης Απ οχέτευσης Λάρισας, Δ ημοτική Επιχείρηση Ύ δρευσ ης Αποχέτευσης Ηρακλείου Κρήτης, Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων το υ Εθνικού Ιδρύματος Α γροτικής Έ ρευνας. Οι ανωτέρω φ ορείς έχουν τη ν ευθύνη για τη λειτουργία του Δικτύου μέσω διεξαγω γής δειγματοληψιών, αναλύσεων και επί τόπου μετρήσεω ν, καθώς και τη ν ετήσια υποβολή στοιχείων με τα αποτελέσματα τη ς παρακολούθησης στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων το υ ΥΠΕΚΑ. Η μορφή κατάθεσης τω ν στοιχείων εξειδικεύετα ι με στόχο τη ν πλήρη κάλυψη τω ν υποχρεώσεων που προκύπτουν σχετικά με τη ν υποβολή εκθ έ σεων προόδου εφ α ρμογής σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα. Το ΕΚΒΥ, σύμφωνα με τη ν ΚΥΑ, ορίζεται ως αρμόδιος φ ορέας για τη ν υλοποίηση τω ν δειγματοληψιών, τω ν αναλύσεων και τω ν επιτόπιων μετρήσεω ν, καθώς και για τη ν ετήσια υποβολή στοιχείων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναφορικά με την ταξινόμηση τη ς οικολογικής κατάστασης τω ν λιμνών τη ς χώρας. Επιπλέον, σ υνεργάζεται με τη ν Ειδική Γραμματεία Υδάτων για τη ν πλήρη ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή τη ς χώ ρας στην Άσκηση Διαβαθμονόμησης (Intercalibration Exercise) που διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη μεταφορά τω ν αποτελεσμάτω ν τη ς διαβαθμονόμησης στο εθνικό σύστημα ταξινόμησ ης τη ς οικολογικής κατάστασης τω ν λιμνών. Η έναρξη λειτουργίας το υ Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης τη ς ποιότητας και ποσότητας τω ν υδάτων τη ς χώ ρας αναμένεται εντό ς το υ Για π ερισ σότερες πληροφορίες: w w.ypeka.gr. Δήμητρα Κεμιτζόγου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

4 Πινακίδες ερμηνείας περιβάλλοντος στο πάρκο του Νέστου Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου Οι νέες υποδομές ενημέρωσης και αναψυχής Στο πλαίσιο το υ έργου «Ο λοκληρω μένες παρεμβάσεις στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου», το Περιβαλλοντικό Πάρκο στην ανατολική όχθη το υ Νέστου, κοντά στον οικισμό Εράσμιο το υ Δήμου Τοπείρου (Ν. Ξάνθης), εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, οργανώ θηκε με υποδομές υπαίθριας ενημέρω σ ης και αναψυχής, φέρνοντας και πάλι το παραποτάμιο δάσος το υ Νέστου στο επίκεντρο το υ ενδιαφ έ ροντος. Το έρ γο χρηματοδοτή θηκε από τ ο Π ρόγραμμα Χορηγιών ΕΚΕ-Οικονομικών Ενισχύσεων τη ς Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και υλοποιήθηκε από το ΕΚΒΥ, με τη ν εποπτεία τη ς Διεύθυνσης Δασών Ν. Καβάλας, σε συνέχεια το υ έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Ν έστου», στο πλαίσιο το υ οποίου είχε, μετα ξύ άλλων, σχεδιασθεί το Περιβαλλοντικό Πάρκο και είχε οργανω θεί το Κέντρο Υποδοχής Επισκεπτών και ο παρακείμενος Χώρος Π ροβολώ ν1. Ο σχεδιασμός του Πάρκου Το Περιβαλλοντικό Πάρκο το υ Νέστου σχεδιάστηκε σε επιλεγμένη έκταση, περίπου 450 στρεμμάτω ν, στην οποία περιλαμβάνεται και τμ ή μ α το υ αρχέγονου δάσους. Απ οτελείται από τρ εις διακριτές ζώνες: Χώρος υποδοχής - Η πύλη εισόδου Υποδομές και υπαίθριες δραστηριότητες (κέντρο υποδοχής επισκεπτών, χώ ρος προβολών, δασοφυλάκιο, πωλητήριο, αναψυκτήριο, παιδική χαρά και χώ ρος πικ-νικ, υπαίθριος εκθεσιακός χώ ρος για τη διαχείριση το υ δάσους, υπαίθρια εκπαιδευτικά παιχνίδια) οργανώ νουν το ν χώ ρο υποδοχής, αναλαμβάνουν τη ν εξυπ ηρέτησ η και ψυχαγωγία το υ επισκέπτη, αλλά και τη ν ενημέρω ση για μια ικανοποιητική περιήγηση στην καρδιά το υ πάρκου. Arboretum - Ο κήπος των φυτών Συνολικά 26 είδη δένδρω ν και 15 είδη θάμνων φ υτεύονται σε συστάδες, διαμορφώ νοντας έναν χώ ρο εκπαίδευσης και Περιβαλλοντικό παιχνίδι στο πάρκο του Νέστου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος Αποψη του υπαίθριου εκθεσιακού χώρου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος γνωριμίας με κάθε είδος που μετέχει στη σύνθεση το υ παραποτάμιου δάσους. Έ να δίκτυο οργανω μένω ν μονοπατιώ ν διαχωρίζουν τις ομάδες τω ν φυτώ ν και ορίζουν κεντρικούς και επιμέρους, εσω τερικούς και π εριμετρικούς, άξονες κυκλοφορίας. Στην ίδια ζώνη, εντάσσεται τεχνητή λίμνη έκτασ ης 500 τ.μ. και π αρατηρητήριο άγριας ζωής. Προσομοίωση του δάσους - Η καρδιά του πάρκου Τα είδη το υ αρχέγονου παραποτάμιου δάσους διαπλέκονται μετα ξύ το υ ς σε π έντε ζώνες που δημιουργούνται για να προσομοιώσουν τη φυσική διαδοχή τω ν φυτοκοινωνιών όσο απομακρυνόμαστε από τη ν κοίτη το υ ποταμού. Μ αλακόξυλα και σ κληρόξυλα είδη συνδιαλέγονται με σημείο αναφοράς μια παλιά, δευτερεύουσ α κοίτη το υ Νέστου, μετέχουν με δια φ ορετικές αναλογίες σε κάθε ζώνη, για να καταστήσουν σαφή τη ν αλληλουχία τη ς φυσικής βλάστησης. Ο ργανωμένα μονοπάτια εξασφαλίζουν και εδώ τη ν άνετη κίνηση το υ επισκέπτη, π ροσ φέροντας ποικίλες εναλλακτικές περιήγησης. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 Άποψη του παιδότοπου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος ϋι πρόσφατες εργασίες και υποδομές Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τη ν Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. αφορούν στην οργάνωση του πάρκου με υπ οδομές υπαίθριας ενημέρω σ ης και αναψυχής, οργανω μένα μονοπάτια, σημάνσεις π ληροφόρησ ης και ερμηνείας περιβάλλοντος. Αναλυτικότερα: Έ νας υπαίθριος εκθεσιακός χώρος, οργανω μένος με πλούσιο εποπτικό υλικό και πραγματικά αντικείμενα ενημερώ νει τον επισκέπτη για το χρονικό τη ς διαχείρισης του δάσους, για μηχανήματα και τεχνικές το υ παρελθόντος. Ο χώ ρος αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά τη ς έκθεσ ης του Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών. Μια παιδική χαρά εξοπλισμένη με συμβατικά παιχνίδια (π.χ. κούνιες, τραμπάλες, αμμοδόχος) αλλά και με περιβαλλοντικού περιεχομένου παιχνίδια (π.χ. υπαίθρια παζλ για τη ζωή στο δάσος) και χώ ρος πικ νικ, λειτουργούν ως χώροι εκτόνω σης τω ν μικρών επισκεπτών, αλλά και γνω ριμίας με το δάσος και τη ζωή που στηρίζει, μέσα από το παιχνίδι. Μια τεχνητή λίμνη με υδρόβια φ υτά τη ς περιοχής (π.χ. καλάμια, ίριδες) και ένα παρατηρητήριο άγριας φ ύσ ης που στήθηκε δίπλα της, επιχειρούν να προσφέρουν μια βιωματική εμπειρία του δάσους, τω ν φυτώ ν και τω ν ζώων που διαβιούν σε αυτό. Μονοπάτια και διαδρομές, σημάνσεις προσανατολισμού και πινακίδες ερμηνεία ς π εριβάλλοντος παρέχουν τη δυνατότητα μιας οργανω μένης και ικανοποιητικής περιήγησης στον χώρο υποδοχής του πάρκου και στο Arboretum. Σημάνσεις προσέγγισης στο Πάρκο από το οδικό δίκτυο διασφαλίζουν τη ν άνετη και εύκολη πρόσβαση στην περιοχή. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου συντηρήθηκε και εξοπλίσθηκε το αναψυκτήριο του Πάρκου, κατασκευάστηκε το πωλητήριό του, τοπ οθετήθηκαν καθιστικοί πάγκοι, κάδοι απορρριμμάτων και φωτιστικά σε επιλεγμένα σημεία και κατασκευάσθηκε το δασοφυλάκιο για τη φ ιλοξενία τω ν προσωπικού τη ς Δασικής Υπηρεσίας που εργά ζετα ι στο Πάρκο και εν γένει στην ευρύτερ η περιοχή του παραποτάμιου δάσους. Το πωλητήριο του πάρκου, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Π. Κακούρος Αν και για τη ν ολοκλήρωση του Πάρκου απομένουν ακόμη αρκετά να γίνουν (κυρίως οι σ χεδιαζόμενες φ υτεύσ εις στις διά φ ορες ζώ νες του, όπως και η δημιουργία πρόσθετω ν μονοπατιών περιήγησης), οι υφ ισ τάμενες υποδομές παρέχουν ήδη ενδιαφ έρουσ ες ευκαιρίες αναψυχής. Για τη ν πρόσβαση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέστου, μπορεί να ακολουθήσει κανείς το ν οδικό άξονα τη ς Εγνατία ς Οδού από Καβάλα προς Ξάνθη και έω ς τη σηματοδοτημένη έξο δ ο προς το ν οικισμό Θαλασσιά, λίγο μετά τη γέφ υρα του Νέστου. Εισερχόμενος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με κατεύθυνση προς το Άβατο και το Δασοχώρι, πινακίδες κατεύθυνσης προς το Πάρκο, οδηγούν, μέσω τω ν οικισμών Εύλαλο, Άβατο και Εράσμιο, στη είσοδο τω ν πρώην εγκαταστάσεω ν τη ς «Φωνής τη ς Αμερικής». Εδώ σταματά η άσ φαλτος και ξεκινά εξα ιρετικά σύντομος και καλής βα τότητα ς χω ματόδρομος. Αρχικά ο χω ματόδ ρομος διασχίζει α γροτικές κα λλιέργειες και στη συνέχεια διέρχεται πλάι σε τμή μα του αρχέγονου παραποτάμιου δάσος που διασώθηκε από τις μεγά λες εκχερσώ σεις του 20ου αιώνα. Περίπου 1,5 χιλιόμετρα μετά, υπάρχει διασταύρωση, όπου κινείται κανείς προς τα δεξιά και σε 700 μέτρα βρίσκεται η είσ οδος του Πάρκου. Στις εγκατασ τάσ εις το υ Πάρκου, σε καθημερινή βάση (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), από τις 7.00 έω ς και τις 15.00, βρίσκονται δασ οφύλακες του Δασαρχείου Καβάλας, οι οποίοι μπορούν να παράσχουν χρήσ ιμες π ληροφ ορίες για το Πάρκο και το παραποτάμιο δάσος. Για π ρόσ θετες σ χετικές πληροφορίες μπορεί κανείς να επικοινωνήσει με το Δασαρχείο Καβάλας στο τηλέφω νο: Κατερίνα Μπόλη 1 Το έργο «Αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους Νέστου» υλοποιήθηκε από το Δασαρχείο Καβάλας και το ΕΚΒΥ, με τη συγχρηματοδότηση του ΕΟΧ και εθνικών πόρων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο: ΑΜΦΙΒΙΟΝ

6 Δασικοί χάρτες στο διαδίκτυο Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου και καταγραφής της δημόσιας περιουσίας, η Κτηματολόγιο Α.Ε. ενέταξε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ ειδικό έργο κατάρτισης δασικών χαρτών σε 11 νομούς της χώρας. Οι δασικοί χάρτες χρησιμοποιούνται (σε συνδυασμό με άλλους χάρτες, όπως βλάστησης, εδαφολογικούς, ταξινόμησης γαιών κ.ά.) από μελετητές για τη σύνταξη διαχειριστικών και δασοπονικών μελετών, μελετών για αναδασωτικούς σκοπούς και μελετών δημοσίων έργων, καθώς επίσης και από τα κατά τόπους Δασαρχεία για την παρακολούθηση μη επιτρεπτών δραστηριοτήτων στα δάση και τη λήψη μέτρων προβλεπομένων από τη δασική νομοθεσία. Αποτελούν δε βασικό στοιχείο υποδομής όπου στηρίζεται η δασική πολιτική για την προστασία και διαχείριση των δασών. Έ ω ς σήμερα, έχουν καταρτισθεί δασικοί χά ρ τες σε 322 ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, κατά τη ν πιλοτική εφ αρμογή του Εθνικού Κτηματολογίου τη ν περίοδο , οι οποίοι όμω ς δεν μπορούσαν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, λόγω προσφυγών στο ΣτΕ για τη ν ψήφιση του Νόμου 3208/2003, με το ν οποίο διαφοροποιήθηκαν τα κριτήρια το υ ορισμού του δάσους και τη ς δασικής έκτασης. Μ ετά τη ν ψήφιση του Νόμου 3818/2010, έπαυσε η αναστολή ανάρτησης τω ν δασικών χαρτών. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση δασικών χαρτώ ν για 107 ΟΤΑ που κτηματογρα φούνται από το 2008, τω ν οποίων η ανάθεση μελετώ ν σ ύνταξης έγινε την άνοιξη του 2009 και ήδη κατατίθενται στα τμή ματα Δασικών Χαρτογραφήσεω ν τω ν Νομών μέσω τ η ς Κτηματολόγιο Α.Ε. Επιπλέον, έχει προκηρυχθεί από το ΥΠΕΚΑ η κτηματογράφηση τω ν υπόλοιπων 46 ΟΤΑ τη ς Π εριφ έρειας Αττικής. Εκτός από τη ν κατάρτιση μελετώ ν δασικών χαρτών, αναπτύχθηκε ειδική διαδικτυακή εφ αρμογή για τη ν ψηφιακή το υ ς ανάρτηση και τη ν ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων και παρατηρήσ εω ν μέσω του διαδικτύου. Η εφαρμογή είναι προσβά- σιμη από τη ν ηλεκτρονική διεύθυνση: anet.gr/w m s/forestobjections. Μέσω τη ς εφ α ρ μογής αυτής, τόσ ο οι πολίτες, όσο και οι αρμόδιοι φορείς, έχουν άμεση πρόσβαση στο π εριεχόμενο του δασικού χάρτη, πέραν τη ς παραδοσιακής έντυπ ης ανάρτησης και μπορούν να πληροφορηθούν άμεσα εάν η έκταση που το υ ς ενδιαφ έρει έχει δασικό ή μη χαρακτήρα. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣΛΗΨΗΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/Φ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣΛΗΨΗΣ & ΣΤΙΣ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣΉΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΚΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑΣ/ΛΙΜΝΗΣ/ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΟΡΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΠΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΟΡΙΟ ΚΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΟΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν 248/ ΟΡΙΟ ΔΗΜΟΥ, ΚΟΙΝΟΤΗΓΑΣΉ Τ Α ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΔ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΊΤΣ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΊΤΣ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΗΨΗΣ ΔΑ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΑΔ ΛΗΨΗΣ ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ ΛΑ ΛΗΨΗΣ ΑΛΛΗΣ ΜΟΡΦΗΣ / ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΣΤΕ Α/ΦΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ & ΣΤΕ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΠΔΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΕ ΑΠΟΦΑΣΕΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΑ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΕ & ΑΠΟΦΑΣΕΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ - ΜΗ ΔΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΝΑΔΑΣΩΤΕΕΣ ΉΔΑΣΩΤΕΕΣ ΕΚΤΑΣΕΕ ΑΛΑΛΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΣ Εικόνα 1. Φωτογραφία από τους πρώτους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν για την περιοχή του Μαραθώνα (Πηγή: ιστοσελίδα ΥΠΕΚΑ).

7 Εικόνα 2. Η διαδικτυακή εφ α ρμογή για τη ν ψηφιακή ανάρτηση και επισκόπηση τω ν δασικών χαρτώ ν και την ηλεκτρονική υποβολή αντιρρήσ εω ν επί αυτώ ν (Πηγή: ιστοσελίδα Κ τηματολόγιο Α.Ε.). Οι πρώτοι δασικοί χ ά ρ τες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις 6 Απριλίου 2011, ενώ η πιο πρόσφατη ανάρτηση έγινε στις 31 Ο κτωβρίου Η διαδικτυακή εφ αρμογή παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότη τα αναζήτησης τη ς έκτασης που το ν ενδιαφέρει και εύρεσ ης του χαρακτηρισμού τη ς. Η αναζήτηση έκτασ ης μπορεί να γίνει ως εξή ς: α) π ληκτρολογώ ντας τη ν οδό, το τοπωνύμιο ή κάποιο σημείο ενδια φ έροντος τη ς ευ ρ ύ τερ η ς περιοχής (π.χ. όνομα εκκλησίας, δημαρχείου, σχολείου), β) εισάγοντας τις γεω γρα φ ικές σ υντετα γμένες τη ς έκτασης, γ) ακολουθώ ντας τις οδηγίες που περιλαμβάνει το πεδίο «Βοήθεια Εντοπισμού Περιοχής». Για να δει κανείς το ν χαρακτηρισμό τη ς έκτασ ης που το ν ενδιαφέρει, αρκεί να επ ιλέξει το εργαλείο «Πληροφορία είδους έκτασης» και να σ υμβουλευτεί τη ν επεξήγηση τω ν συμβόλων στο υπόμνημα του δασικού χάρτη. Α ρ μόδιες για τη ν ανάρτηση τω ν δασικών χαρτώ ν είναι οι Δασικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα οι Δ ιευθύνσεις Δασών, χω ρίς τη ν κύρωση και θεώρηση τω ν οποίων οι χά ρ τες δεν μπορούν να αναρτηθούν. Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να υποβάλλει τη ν αντίρρησή του κατά του περιεχομένου τω ν δασικών χαρτών. Η υποβολή τω ν αντιρρήσεων μπορεί να γίνει: α) αυτοπροσώπως (ή μέσω τρίτου) στο Γραφείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε. ή β) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφ α ρμογής υποβολής αντιρρήσεων που διατίθεται στη διεύθυνση: https: //www.ktim anet.gr/citizenw ebapp/infod asika_page.aspx. Οι αντιρρήσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στον χαρακτήρα μιας εμφανιζόμενης στον χάρτη έκτασ ης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώ ς της. Ειδικότερα, αντίρρηση μπορεί να υποβληθεί εάν μια έκταση έχει χαρακτηρισ τεί δασική (ενώ δεν είναι) ή και αντιστρόφως, εάν μια έκταση έχει παραληφθεί να χαρακτηρισ θεί δασική (ενώ είναι). Αντίρρηση υποβάλλεται ξεχω ριστά για κάθε α υτοτελή έκταση τη ς οποίας αμφισβητείτα ι ο χαρακτήρας, με καταβολή ειδικού τέλους. Το ύψος του ειδικού τέλ ο υ ς είναι ανάλογο με την έκταση για τη ν οποία υποβάλλεται αντίρρηση. Η προσπάθεια είναι σημαντική, δεδομένου ότι η οριστική οριοθέτηση τω ν δασών θωρακίζει το ν δασικό πλούτο τη ς χώ ρας από τις α υθαίρετες επεμβάσεις και τη ν άναρχη δόμηση. Π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: w w.ktim atologio.gr/ktim a/ index.php?id =das. Λένα Χατζηιορδάνου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

8 20 χρόνια ΕΚΒΥ Συμπληρώνονται εφ έτο ς είκοσι χρόνια από τό τε που το Μ ουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας προχώρησε στην ίδρυση του ΕΚΒΥ, ύστερα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΥΠΕΧΩΔΕ. Το ΕΚΒΥ διαμόρφωσε τη φυσιογνωμία του υπό την καθοδήγηση του αείμνηστου καθηγητή Π.Α. Γεράκη, Προέδρου του Εκτελεστικού Συμβουλίου έως το 2010, ο οποίος συνεργάσθηκε στο έργο αυτό με τον καθηγητή Σπ. Ντάφη, αρχικά Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής και από το 2010 Πρόεδρο του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Κατά την έναρξη λειτουργίας του, το ΕΚΒΥ είχε ως μοναδικό αντικείμενο των δραστηριοτήτων του τους υγροτόπους. Οι ανάγκες όμως της χώρας, διεύρυναν τον προσανατολισμό του. Το ενδιαφέρον του περιέλαβε και τα χερσαία οικοσυστήματα (φυσικά και αγροτικά). Οι εργασ ίες του ΕΚΒΥ σχεδιάζονται με επίκεντρο τα οικοσυστήματα τα γνω ρίσματά το υ ς -τ ο έδαφος, το νερό, τα φυτά, τα ζώ α - αλλά και τη σχέση το υ ς με το ν άνθρωπο. Το παραχθέν έργο τη ς πρώ της εικοσ αετίας περιλαμβάνει μ ετα ξύ άλλων: Τις απ ογραφές τω ν ελληνικώ ν υγροτόπω ν του 1994 και του Τον επιστημονικό συντονισμό του μεγάλου έργου καταγραφή ς τω ν οικοτόπων και ειδών τη ς Ελλάδας για την ίδρυση του Δικτύου NATURA Την τήρηση τω ν αρχείων το υ Δικτύου και τη ν εθνική εκπροσώπηση σε επιστημονικές επιτροπές τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον επιστημονικό συντονισμό τη ς χαρτογράφησ ης τω ν τύπων οικοτόπων σε περιοχές του Δικτύου. Την επιστημονική ευθύνη για τη συγγραφή τη ς 1ης και 2ης (για οικοτόπους και είδη) εξα ετο ύ ς εθνικής έκθεσ ης εφ α ρ μογής τη ς Ο δηγίας 92/43/ΕΟΚ. Την εκπόνηση πιλοτικών διαχειριστικών σχεδίων, τη σύνταξη οδηγιών για τη διαχείριση και τη ν παρακολούθηση προστατευόμενω ν περιοχών, για τη ν κατάρτιση στελεχώ ν τη ς διοίκησης και αυτοδιοίκησης και για το ν σχεδιασμό έργω ν ενημέρω σ ης και ευαισθητοποίησης στις π ροσ τατευόμενες περιοχές, καθώς και για τη ν ανάπτυξη σ υμμετοχικών διαδικασιών. Την εφ αρμογή σύγχρονης τεχνολογία ς στην καταγραφή και χαρτογράφηση τω ν υγροτόπων τη ς Αλβανίας, τη ς Σερβίας και τ η ς Κύπρου. Τη δημιουργία ενός διαδικτυακού συστήματος οργάνωσης τω ν πληροφοριών για το υ ς υγροτόπ ους τη ς Μ εσογείου. Τη συμμετοχή στην υλοποίηση του έργου τη ς Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Δ ιαστήματος «GlobW etland II» και στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χαρτογραφικού επιπέδου για το υ ς υγροτόπ ους στο πλαίσιο το υ έργου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Π εριβάλλοντος Geoland2. Τη συμμετοχή στην επεξεργασ ία τη ς Εθνικής Σ τρα τηγικής για το υ ς Υγροτοπικούς Π όρους και τη ς Εθνικής Σ τρα τηγικής για το υ ς Γεω ργικούς Πόρους. Την εισήγηση Εθνικής Σ τρα τηγικής και Π ρογράμματος Δ ράσης για τη Βιοποικιλότητα. Τη συμμετοχή, ως μέλος τη ς εθνικής αντιπροσωπείας, σε διασκέψεις τω ν συμβαλλόμενων μερώ ν (ΟΟΡ) τη ς Σύμβασης Ραμσάρ και τη ς Σύμβασης για τη Βιοποικιλότη τα και στον Κοινοτικό συντονισμό (WPIEI-Biodiversity), καθώς και τη σύνταξη εκθέσεω ν προς τις Συμβάσεις. Τη διεθνή παρουσία του με τη συμμετοχή στο δίκτυο ΕΙΟΝΕΤ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Π εριβάλλοντος και στην Πρω τοβουλία για το υ ς Μ εσογειακούς Υ γροτόπους τη ς Σύμβασης Ραμσάρ. Τη συμβολή στην ανόρθωση και αποκατάσταση υγροτόπων, όπως οι απ οξηραμένες λίμνες Κάρλα και Ασκου- ρίδα, οι λίμνες Δοϊράνη και Χειμαδίτιδα, οι λιμνοθάλασσες Δράνα και Καλοχωρίου. Τη συμμετοχή στην αποκατάσταση του φοινικοδάσους του Βάι στη Κρήτη, στην ανόρθωση τω ν υποβαθμισμένων δασών του Αγίου Ό ρους, στην αποκατάσταση και ανάδειξη του παραποτάμιου δάσους του Νέστου και στην αποκατάσταση δασών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, πάντα σε αγαστή συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία. Την ανάπτυξη τω ν πλέον οργανωμένων αρχείων π ληροφοριών για το ελληνικό φυσικό περιβάλλον και τη ν παροχή π ληροφόρησ ης στους φ ο ρ είς άσκησης πολιτικής, εντό ς Ελλάδας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την υποστήριξη τη ς Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων στον σχεδιασμό του δικτύου παρακολούθησης τω ν επιφανειακών υδάτων τη ς χώ ρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις τη ς Ο δηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα, και στην υποβολή τη ς σχετικής έκθεσ ης προς τη ν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 8 τη ς Οδηγίας. Τη συμμετοχή στο ΕCOSΤΑΤ, στο πλαίσιο τη ς σ τρατηγικής εφ α ρ μογής τη ς ανωτέρω Οδηγίας, και τη συνεργασία με ευρω παίους ετα ίρ ους για το ν καθορισμό ενιαίων μεθόδω ν και προσεγγίσεων αποτίμησης τη ς οικολογικής ποιότητας τω ν υδάτων. ΑΜΦΙΒΙΟΝ

9 Την εφ αρμογή εργαλείω ν προσομοίωσης και διαχείρισης τω ν υδατικών πόρων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη συνετή χρήση του νερού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες, τόσ ο τω ν οικοσυστημάτων, όσο και τω ν τοπικών κοινωνιών. Τη μελέτη τω ν απαιτήσεων τω ν φυσικών οικοσυστημάτων σε νερό και τη ν ενημέρω ση τω ν αρμόδιων φορέων. Για τις λίμνες και το υ ς ποταμούς τη ς Μ ακεδονίας και τη ς Θ ράκης έχουν προταθεί ελάχισ τες τιμ ές σ τάθμης και παροχής. Τη μελέτη τω ν επιπτώσεων τη ς κλιματικής αλλαγής στους υγροτόπους, στα δάση και εν γ ένει στη βιοποικιλότητα τη ς Ελλάδας. Την εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη ν εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, τη συμβουλευτική στήριξη για τη ν υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτω ν Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσ ης και τη ν επιμόρφωση στελεχών. Τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και τη ν κατάρτιση στελεχώ ν για τη διαχείριση προσ τατευόμενω ν περιοχών και τη ν ανάπτυξη το υ αειφόρου τουρισμού. Την προβολή ευκαιριών για τη ν αειφ όρο ανάπτυξη προστατευόμενω ν περιοχών, με το ν σχεδιασμό έργω ν ανάδειξης και ερμηνεία ς περιβάλλοντος, και τη ν υποστήριξη δημιουργίας και λειτουργία ς υποδομών ενημέρω σης, διάχυσης και διαχείρισης επισκεπτών. Τη συνεργασία με ομοειδείς οργανισμούς στην Ευρώπη (π.χ. European Centre for Nature Conservation-ECNC, Eurosite, Tour du Valat) και τη ν εκπόνηση δράσεων σε άλλες χώ ρες τω ν Βαλκανίων και τη ς Μ εσογείου (π.χ. Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Κύπρος, Τουρκία), όπου μ ετα φ έρει τεχνογνωσία. Την εκτέλεσ η περισσότερων από 170 μικρών και μεγάλων έργω ν και τη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, ενημερω τικώ ν εντύπων, φυλλαδίων και αφισών, που ξεπ ερνούν τα 500 σε αριθμό. Δ ημόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπηρεσίες τη ς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γραμματεία τη ς Σύμβασης Ραμσάρ, κράτη και οργανώ σεις που συμμετέχουν σε διακρατικά έρ γα και πρω τοβουλίες, επιστημονικές ετα ιρ ίες και οργανώ σεις ήταν οι εταίροι του ΕΚΒΥ σε ό λες α υτές τις προσπάθειες. Στην εικοσαετία, η λειτουργία του ΕΚΒΥ καλύφ θηκε οικονομικά ε ξ ολοκλήρου από τα έσοδα έργω ν που εκτέλεσ ε, χωρίς ουδεμία επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους. Τα έσοδα προέρχονταν από σ υγχρηματοδοτούμενα έργα, από χορ ηγίες και από παροχή υπηρεσιών. Είναι α τυχές ότι απουσιάζει από τη ν Ελλάδα ένα σύστημα αποτίμησης τη ς κατάστασης και τω ν τάσ εω ν του φυσικού π εριβάλλοντος της. Έ να τέτο ιο σύστημα θα επέτρεπε, μεταξύ άλλων, να μετρηθεί ποσοτικά η αλλαγή στην κατάσταση τω ν ελληνικών οικοσυστημάτων που έχει επέλθει στην τελευ τα ία εικοσαετία, ως μέτρο το υ βαθμού επ ίτευξης τω ν σκοπών του ΕΚΒΥ. Ποιοτικά, η γνώμη μας είναι ότι, κατά τη ν τελευ τα ία εικοσαετία έχουν αμβλυνθεί βασικοί περιορισμοί για τη διατήρηση του ελληνικού φυσικού πλούτου, όπως: οι ελλιπείς π ληροφορίες, η έλλειψ η κα τάλληλης οργάνω σης και άμεσης διαθεσιμότητα ς τω ν υφιστάμενων πληροφοριών, η ανεπαρκής σε ορισμένα θέματα τεχνογνωσία, η έλλειψη εργαλείω ν ενσωμάτω σ ης τη ς π εριβαλλοντικής διάστασης στις αναπτυξιακές πολιτικές, το χαμηλό επίπεδο π εριβαλλοντικής συνείδησης τω ν πολιτών και η ανεπαρκής κατάρτιση τω ν στελεχώ ν τη ς διοίκησης. Η πολιτεία έχει στη διάθεσή της, ημιτελή έστω, εργαλεία τεκμηρίω σης, σχεδιασμού και εφ α ρ μογής πολιτικών για τη διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας και τη ν αειφόρο ανάπτυξη. Η αξιοποίησή το υ ς επαφίεται στην πολιτική βούληση, στην απ οτελεσ ματικότητα τη ς διοίκησης και στους κοινωνικούς συσχετισμούς. Στο κλείσιμο τη ς εικοσαετίας, το ΕΚΒΥ εργά ζετα ι για την αποκατάσταση-ανόρθωση υγροτόπων και δασών, επ εξερ γά ζεται επιστημονικά θέματα εποπτείας και προγραμματισμού- κοστολόγησης δράσεω ν για το Δίκτυο NATURA 2000, μελετά τις επιπτώσεις τη ς κλιματικής αλλαγής στη βιοποικιλότητα, συνεργάζεται με διεθνείς και ευρω παϊκούς οργανισμούς, συνεχίζει το ενημερω τικό και εκπαιδευτικό έργο του. Παράλληλα, με τη ν ΚΥΑ με αριθμ.: οικ / (ΦΕΚ 2017/Β/ ) «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης τη ς ποιότητας και τη ς π οσότητας τω ν υδάτων με καθορισμό τω ν θέσεων (σταθμών) μετρήσεω ν και τω ν φ ορέω ν που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγ ρ α φ ο ς 4 του Ν. 3199/2003 (Α' 280)» αναλαμβάνει τη ν αρμοδιότητα για τη ν παρακολούθηση τω ν λιμνών τη ς χώρας, υπό τη ν καθοδήγηση τη ς Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ. Καλή μας συνέχεια! Ευτυχία Αλεξανδρίδου

10 Δικτυακος τοπος δωρεάν γεωχωρικών δεδομένων Η δικτυακή πύλη geodata.gov.gr αποτελεί την πρώτη προσπάθεια για δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/2/ ΕΚ INSPIRE στην Ελλάδα για τη δημιουργία Εθνικής Υποδομής Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΕΥΓεΠ). Αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακώ ν Συστημάτων και Προσομοίωσης, σε συνεργασία με το ν Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεω ν Ελλάδας (ΟΚΧΕ) και την Ομάδα Η λεκτρονικής Δ ιακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Η ανάπτυξη τη ς πύλης έγινε αποκλειστικά με ελεύθερ ο λογισμικό ανοικτού κώδικα. Βασίζεται στην αρχή ότι, καθώς τα δεδομένα τ η ς δημόσιας διοίκησης έχουν παραχθεί ή/και π ρομηθευτεί με χρήματα τω ν Ελλήνων πολιτών, ανήκουν στους Έ λληνες πολίτες και πρέπει να είναι προσβάσιμα από όλους, χω ρίς θεσμικούς και τεχνικούς φραγμούς. Η δωρεάν-ανοιχτή διάθεση τω ν δεδομένω ν τη ς δημόσιας διοίκησης συμβάλει: Στον έλεγχο της δημόσιας διοίκησης. Κάθε απόφαση ή έγκριση τη ς δημόσιας διοίκησης που αφορά στον χώρο, στηρίζεται σε νόμους και π ληροφ ορίες για το ν χώρο, δηλαδή σε γεω χω ρικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της. Με την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, μπορεί να ελεγχθεί η ορθότητα και εγκυρ οτητα τω ν αποφάσεων του δημοσίου. Στην προστασία του περιβάλλοντος. Συνδυάζοντας την πρόσβαση σε α εροφ ω τογρ α φ ίες και δορυφ ορικές εικόνες τη ς χώ ρας με άλλα γεω χω ρικά δεδομένα, όπως οι προστατευ ό μ ενες περιοχές ή οι αναδασω τέες εκτάσεις, κάθε πολίτης μπορεί να εντοπίσει και να υποδείξει πιθανές παράνομες πράξεις. Στη μείωση σπατάλης πόρων από τη δημόσια διοίκηση. Έ ω ς πρόσφατα, η δημόσια διοίκηση δεν γνώ ριζε ποια γεω χω ρικά δεδομένα είχε στην κατοχή τη ς και κατέβαλλε επιπλέον κόπο και κόσ τος για τη ν παραγωγή ή επαναπρομήθειά τους. Πολλοί μάλιστα φ ο ρ είς του δημοσίου αρνούνταν να διαθέσουν τα γεω χω ρικά δεδομένα το υ ς σε άλλους φορείς. Στην ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τα δεδομένα τη ς δημόσιας διοίκησης είναι χρήσιμα στην ανάπτυξη νέω ν προϊόντων, τη βελτίωση τω ν υπηρεσιών τω ν επιχειρήσεων, τη μείωση το υ κόστους προϊόντων και υπηρεσιών, τη ν αξιολόγηση επενδύσεων κ.ά. Πιο συγκεκριμένα, η δικτυακή πύλη geodata.gov.gr προσφέρει σε όλους ανοιχτές υπηρεσίες: αναζήτησης γεωχωρικών δεδομένω ν (ανά φορέα, ή με λέξεις-κλειδιά). Εικόνα 1. Η αρχική σ ελίδα τη ς πύλης geodata.gov.gr. μεταφόρτω σ ης (download) γεω χω ρικώ ν δεδομένων. επισκόπησης διαδικτυακών χαρτών. Η πύλη ενημερώ νεται διαρκώ ς με δεδομένα από διάφορους φ ορείς τη ς δημόσιας διοίκησης. Έ ω ς τώ ρα, περιλαμβάνει δεδομένα από: τη ν Αποκεντρω μένη Διοίκηση Ηπείρου - Δ υτικής Μακεδονίας, το ν Δήμο Θεσσαλονίκης, τη ν Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, τη ν Κοινωνία τη ς Πληροφορίας, την Κτηματική Υπηρεσία Νομού Έ βρου, τη ν Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, τη ν Κτηματολόγιο Α.Ε., το ν Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών, το ν ΟΚΧΕ, το ν Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Π εριβάλλοντος Αθήνας, το Σω ματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρω σης & Η λεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μ άθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Π εριβάλλοντος, Ε νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το ν Φορέα Διαχείρισης τη ς Λιμνοθάλασσας Μ εσολογγίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται ορισμένα από τα δεδομένα που μπορεί να βρει κανείς στην πύλη κάνοντας χρήση τη ς υπηρεσίας αναζήτησης: δεδομένα απογραφής πληθυσμού, οι οικισμοί τη ς χώρας, τα όρια τω ν Νομών, τω ν «Καλλικρατικών» Δήμων, και τω ν 13 Περιφερειών, δεδομένα χρήσ ης και κάλυψ ης γης, η ακτογραμμή τη ς χώρας, το σιδηροδρομικό δίκτυο, V\OW\ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

11 οι ορθοφ ω τογραφ ίες για το σύνολο τη ς Ελλάδας, ο αιολικός χάρτης τη ς χώρας, τα όρια του αιγιαλού και τη ς παραλίας τη ς Σαμοθράκης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, καθώς και νησιωτικών περιοχών ευθύνης τη ς Κ τηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, οι ζώνες προστασίας του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μ εσολογγίου - Αιτωλικού, τα όρια τω ν περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, τα όρια τω ν εθνικώς προσ τατευόμενω ν περιοχών (αισθητικά δάση, εθνικοί δρυμοί, εθνικά πάρκα, εκτροφ εία θηραμάτων, καταφύγια άγριας ζωής κ.ά), τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που π ροσ τατεύονται από διεθνείς συνθήκες (Σύμβαση Βαρκελώνης, βιογενετικά αποθέματα, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς κ.ά.), τα όρια ευθύνης τω ν δασικών υπηρεσιών και τα όρια ευθύνης τω ν φορέω ν διαχείρισης τω ν προστατευόμενω ν περιοχών, υδρολογικά δεδομένα (λεκάνες απορροής, ποταμοί, λίμνες, μεταβατικά ύδατα, παράκτιες υδάτινες επιφάνειες, υπόγεια ύδατα κ.ά.), οι θέσεις τω ν σταθμών μέτρησ ης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και υδάτων. Για το υ ς πιο εξειδ ικευ μ ένες χρήσ τες και γνώ σ τες Συστημάτων Γεω γραφικώ ν Πληροφοριώ ν (ΣΓΠ), δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) τω ν γεωχωρικών δεδομένω ν σε μορφή αρχείων τύπου shapefile και gml. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται στο εθνικό σύστημα αναφοράς συντεταγμένω ν ΕΓΣΑ 87, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε λογισμικό ΣΓΠ, και επομένω ς να συνδυαστούν με άλλα πρω τογενή δεδομένα που ήδη έχουν οι χρήσ τες. Παράλληλα, οι χρήσ τες μπορούν να μεταφορτώ σ ουν τα μεταδεδομένα τω ν αρχείων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε πληροφ ορίες όπως: ποιος είναι ο υπεύθυνος για τη συλλογή και επικαιροποίηση τω ν δεδομένω ν φορέας, ποια η ημερομηνία τη ς τελευ τα ία ς ενημέρω σ ής το υ ς κ.ά. Για το υ ς λιγότερο εξειδικευμένο υς χρήσ τες, παρέχεται η δυνατότητα ελεύ θ ερ η ς μεταφόρτω σ ης (download) τω ν δ εδ ο μένων σε μορφή αρχείων kml, τα οποία μπορούν να «ανοιχτούν» από το δω ρεάν λογισμικό G oogle Earth. Έτσι, οι χρήσ τες μπορούν να δουν τα δεδομένα που επιθυμούν και να έχουν πλήρη αντίληψη τη ς θέσης του ς, κάνοντας χρήση τω ν δορυφορικώ ν εικόνων που διαθέτει η Google, ως χα ρτογραφικού υποβάθρου. Σημειώ νεται ωστόσο, ότι τα αρχεία kml διατίθενται στο παγκόσμιο σύστημα αναφοράς σ υντεταγμένων WGS84. Επιπλέον, και για όσους θέλουν απλώς να δουν τα δεδομένα χωρίς να τα μεταφορτώ σουν, η πύλη παρέχει τη δυνατότητα επισκόπησης τους σε περιβάλλον διαδραστικού χάρτη, από τη ν Επιλογή «Χάρτες» του μενού επιλογών τη ς πύλης (Εικόνα 2). Εκεί, ο χρήσ της μπορεί: να συνδυάσει διάφορα επίπεδα γεωχωρικών δεδομένω ν και να τα δει σε χαρτογραφικό υπόβαθρο τη ς επιλογής του Εικόνα 2: Ά π οψ η τ η ς υπ ηρεσ ία ς επ ισ κόπ ησ ης χ α ρ τώ ν τ η ς π ύ λης g e o d a ta.g o v.g r. Α π εικο νίζο ντα ι οι π ερ ιο χ ές το υ Δ ικ τύ ο υ N ATU R A 2000 σ τη ν ε υ ρ ύ τε ρ η περιοχή τη ς Θεσσαλονίκης. (Google Maps, M icrosoft Bing Maps, ορθοφ ω τογραφίες τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε.), να αναζητήσει μια περιοχή με βάση το όνομα (τοπωνύμιο) ή τις γεω γραφ ικές σ υντετα γμένες της, να μετρήσ ει αποστάσεις ή εκτάσεις πάνω στον χάρτη, να δημιουργήσει ένα παραλληλόγραμμο και να δει τις σ υντετα γμένες τω ν κορυφώ ν του, να δημιουργήσει σταθερό σύνδεσμο (hyperlink) με το ν χάρτη που συνέθεσε, και να το ν μοιραστεί (π.χ. μέσω e mail) με άλλους χρήσ τες, διατηρώ ντας όλα τα επίπεδα και τις ρυθμίσεις εμφάνισής το υ ς που επ έλεξε ο ίδιος και να αποθηκεύσει το ν χάρτη που συνέθεσε σε μορφή αρχείου pdf. Πλην τω ν ορθοφω τογραφιώ ν τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε., τα υπόλοιπα γεω χω ρικά δεδομένα προσφέρονται με το υ ς ειδικότερ ο υ ς όρους τη ς ελληνικής άδειας Creative C om m ons Αναφορά Π ροέλευσης (CC BY v.3.0), όπως προσδιορίζονται λεπ τομερώ ς στη σχετική άδεια χρήσης. Α υτό σημαίνει πως εάν ο χρήσ της χρησιμοποιήσει δεδομένα ή υπηρεσίες από το geodata.gov.gr θα πρέπει να αναφέρει τη ν πηγή προέλευσης σύμφωνα με το υ ς όρους χρήσης ή να χρησιμοποιήσει ένα από τα παρακάτω οριζόντια πλακάτ (banner). Ό σον αφορά στην άδεια χρήσης τω ν ορθοφω τογραφιώ ν τη ς Κτηματολόγιο Α.Ε., η εταιρία δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει τη ν πολιτική διάθεσης τω ν υπηρεσιών και προϊόντων της. Μ έχρι τό τε, απαγορεύει ρητά οποιασδήποτε μορφ ής εμπορική χρήση ή εκμετάλλευσ η τη ς διαδικτυακής υπηρεσίας θέασης τω ν ορθοφω τογραφιώ ν. Για π ερισ σότερες πληροφορίες και για τη ν αναζήτηση και μεταφόρτω ση δεδομένω ν, επ ισ κεφθείτε το ν σύνδεσμο w w.geodata.gov.gr, ενώ για τη ν υπηρεσία επισκόπησης τω ν χαρτώ ν επ ισ κεφ τείτε απευθείας το ν σύνδεσμο w w.geodata.gov.gr/m aps. Λένα Χατζηιορδάνου ΑΜΦΙΒΙΟΝ

12 Αμπελιτσιά ένα ενδημικό δένδρο της Κρήτης, δεμένο με την κρητική παράδοση Η αμπελιτσιά (Zelkova abelicea), ενδημικό είδος της Κρήτης, αναπτύσσεται στα Λευκά Ό ρη και στη Δίκτη, ενώ συστάδες της εντοπίζονται στον Ψηλορείτη, τον Κέδρο και τον Αφέντη Καβούσι, σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο του Πρόκειται για είδος προστατευόμενο από την εθνική και από την Κοινοτική νομοθεσία ως είδος του Παραρτήματος II της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ανήκει στο γένος Zelkova, το οποίο περιλαμβάνει φυλλοβόλα δένδρα ή θάμνους. Το γέν ο ς περιλαμβάνει έξι είδη: τρία τη ς Ανατολικής Ασίας, ένα τη ς Καυκασίας και δύο Μεσογειακά. Από τα έξι αυτά είδη, ένα θεω ρείται ως κινδυνεύον με εξα φ ά νιση (Zelkova sicula), ένα ως τρ ω τό (Zelkova abelicea) και ένα, ως εγγεγρα μμένο στο Κόκκινο Βιβλίο, θεω ρείται σχεδόν απειλούμενο (Zelkova carpinifolia). Για τα άλλα τρ ία Ανατολικο- ασιατικά είδη (Zelkova sinica, Z. schneideriana και Z. serrata) δεν υπάρχει εκτίμηση. Η αμπελιτσιά (Zelkova abelicea Lam Boiss., συνώνυμη Zelkova cretica spach ή Abelicea cretica (Spach) Kuntz) είναι ένα φυλλοβόλο δένδρο, ύψ ους 5-15 μέτρων. Συνήθω ς εμφανίζεται σε θαμνώδη μορφή λόγω τ η ς βοσκής, ιδιαίτερα τω ν γιδιών, τα οποία προτιμούν το φύλλω μά το υ περισσότερο από άλλα είδη, όπως π.χ. του τρίλοβου αειθαλούς σφενδαμνιού (Acer creticum ) με το οποίο η αμπελιτσιά συνυπάρχει. Δημιουργεί σχετικά χονδρό κορμό με γκριζωπό φολιδω τό φλοιό. Τα φύλλα τη ς είναι διαταγμένα κατ' εναλλαγή στα άκρα τω ν ετήσιων κλαδίσκων, μικρά, επιμήκως ωοειδή με οδοντω τές - πριονω τές παρυφές. Το άνω μ έρ ο ς το υ ς είναι συνήθως βαθύ πράσινο, σχεδόν στιλπνό, ενώ το κάτω μ έρ ο ς ανοιχτόχρωμο πράσινο και περισσότερο τριχω τό. Εμφανίζεται σε βραχώδεις, ορεινές ασβεστολιθικές περιοχές, από υψ όμετρο 850 (900) έω ς 1.700, σε βορινές πλαγιές ή σε επίπεδους πυθμένες Φωτ. Πολύμνια Σκλαβάκη κοιλάδων, όπου οι υδρολογικές συνθήκες είναι περισσότερο ευνοϊκές. Από τη ν άποψη τη ς κατάστασης διατήρησης και κινδύνου, η αμπελιτσιά θεω ρείται είδος τρω τό. Κινδυνεύει κυρίως από τη βοσκή, η οποία εμποδίζει τη φυσική αναγέννησή της. Απειλή, σε μικρότερο βέβαια βαθμό, αποτελεί και η απόληψη ξύλου για τη ν κατασκευή, από βοσκούς αλλά και για εμπορικούς σκοπούς, τη ς κατσούνας, δηλαδή τη ς ποιμενικής ράβδου (γκλίτσας) τω ν κρητικών, η οποία κατασκευάζεται από κλαδιά ή κορμούς νεαρώ ν δένδρων. Η διατήρηση του είδους, πέρα από τη ν οικολογική σημασία για τη διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας, έχει και πολιτιστική σημασία, καθώς η ύπαρξή του συνδέεται με τη ζωή τω ν κτηνοτρόφ ω ν τη ς Κρήτης. Για τη βελτίωση τη ς κατάστασης διατήρησης in situ είναι σκόπιμη η π ερίφραξη θέσεων με φυσική αναγέννηση τη ς αμπελιτσιάς, καθώς και θέσεων όπου η αμπελιτσιά εμφ ανίζεται, λόγω τη ς βοσκής, σε θαμνώδη μορφή. Σκόπιμη είναι επίσης, η επέκταση τη ς επιφάνειας που καταλαμβάνει σήμερα, με διενέργεια φυτεύσ εω ν ώστε να αυξηθεί η έκτασή τη ς στα Λευκά Όρη, όπου βρίσκεται και ο σπουδαιότερος πληθυσμός της. Τέλος, για τη διατήρηση τη ς παράδοσης τη ς κατσούνας θα πρέπει να δημιουργηθεί μια φ υτεία ex-situ για τη ν απόληψη το υ υλικού που απαιτείται. Σπύρος Ν τάφ ης

13 Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Γουλανδρή ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝαΡΗ ΦΥϊ ΙΚΗΕ ΕΤΟΡΙΑΪ ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΓΝίΙΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ Σ Χ Ο Λ ΙΚ Ο Σ Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ Για μαθητές Δημοτικού «το δέντρο που αγαπώ» Σημαντική και φέτος η συμβολή του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, με ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προγράμματα που καθιστούν την επίσκεψη στο Μουσείο ενδιαφέρουσα εμπειρία. γ 5 α Ο Μ ^ ρ ί ς : Τηλ ία. 527 έοα π ό λ ο υ ς Fat: 210: Τα προγραμματισμένα για το σχολικό έτο ς προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης (έναρξη Ο κτώβριος 2011) αφορούν στα ακόλουθα: Στα ίχνη των δεινοσαύρων. Για τέτα ρ τη συνεχή χρονιά, παιδιά του Νηπιαγωγείου, τη ς Α και Β Δημοτικού, καλούνται να αναλάβουν ρόλο παλαιοντολόγου και να τα ξιδ έ ψουν με τη μηχανή του χρόνου εκατομμύρια χρόνια πριν για να ακολουθήσουν τα ίχνη τω ν δεινοσαύρων. Οι άθλοι του Ηρακλή. Έ νας νέο ς κύκλος εργαστηρίω ν για μα θητές Α, Β και Γ Δημοτικού αναλαμβάνει να μυήσει τα παιδιά στην έννοια τη ς επιβίωσης στην άγρια φύση, με έναυσμα τα ζώα που αποτέλεσαν αντικείμενο τω ν άθλων του Ηρακλή, μιας από τις πιο εμβλημα τικές προσωπικότη τ ε ς τη ς ελληνικής μυθολογίας, άμεσα σ υνδεδεμένης με τη φύση και το ν πολιτισμό. Αιολική ενέργεια, ο άνεμος της ζωής μας. Το Μουσείο και η Δ.Ε.Η. Α.Ε. συμμαχούν με σκοπό τη ν ευαισθητοποίηση μαθητών τη ς Γ Γυμνασίου για αναζήτηση και υιοθέτηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων που προκύπτουν από τη ν εξέλιξη τη ς τεχνολογίας, μέσα από ένα διαδρα- στικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διάρκειας έω ς το ν Ιανουάριο του Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο του Κέντρου ΓΑΙΑ και συμμετοχή σε διαδραστικό επιστημονικό εργαστήρι, όπου οι μα θητές παρατηρούν, μετρούν με ειδικά όργανα και καταγράφουν την επίδραση που έχουν το σχήμα, το μέγεθος, ο αριθμός τω ν λεπίδων και η κλίση τους, καθώς και η τα χύ τητα και διεύθυνση του ανέμου στην απόδοση τη ς αιολικής τουρμπίνας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με διαγωνισμό για τη δημιουργία συσκευής που λειτουργεί με αιολική ενέργεια, ενώ όλα τα έργα θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση στο Κέντρο ΓΑΙΑ. Καλό για όλους - Γνώση για όλους: Συνεχίζεται η συνεργασία του Μουσείου και τη ς ΟΠΑΠ Α.Ε. με στόχο την εκπαίδευση μαθητών σχολείων από περιοχές με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά προβλήματα. Το κοινωνικό έργο τη ς ΟΠΑΠ Α.Ε. με το σύνθημα «Καλό για όλους» διευρύνεται στον το μ έα τη ς Π εριβαλλοντικής Εκπαίδευσης και γίνεται «Γνώση για όλους». Στο πλαίσιο τη ς συνεργασίας, οργανώνεται και πανελλήνιος διαγωνισμός ζω γραφικής - κολάζ για μα θητές Δ ημοτικού, με θέμα «Το δένδρο που αγαπώ» και με αφορμή το ν εορτασ μό του Δ ιεθνούς Έ το υ ς Δασών. Κύριος στόχος είναι να ανακαλύψουν οι μαθητές τη ν ποικιλότητα τω ν δασικών οικοσυστημάτων τ η ς χώ ρας και να αντιληφθούν τη σπουδαιότητά τους. Ω ς καταληκτική ημερομηνία παράδοσης τω ν έργω ν έχει ορισθεί η 20η Δ εκεμβρίου Η ανακοίνωση τω ν αποτελεσμάτω ν θα γίνει στις 20 Ιανουαρίου 2012, ενώ τα διαγωνιζόμενα έργα θα εκτεθούν στο Μουσείο τη ν άνοιξη (από τη ν Παγκόσμια Η μέρα Μουσείων - 18 Μαΐου 2012 έω ς και τη ν Παγκόσμια Η μέρα Π εριβάλλοντος - 5 Ιουνίου 2012). Για π ερισ σότερες π ληροφ ορίες σχετικά με τις εκπ αιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου: Εκπαιδευτικό Τμήμα ΜΓΦΙ, τηλ (εσωτερικά 527, 528, 581) και στην η λεκτρ ο νική διεύθυνση: w w w.gnhm.gr. Κατερίνα Μπόλη ΑΜΦΙΒΙΟΝ

14 Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2012: Υγρότοποι και Τουρισμός «Υγρότοποι και τουρισμός» είναι το θέμα τη ς Π αγκόσμιας Η μέρας Υ γροτόπω ν για το 2012 και η Γραμματεία τη ς Σύμβασης Ραμσάρ δίδει και πάλι την ευκαιρία για ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης στις α ξίες τω ν υγροτόπων, αυτή τη φορά εσ τιάζοντας στην αξία αναψυχής και προβάλλοντας μία σημαντική υπηρεσία τους, το ν τουρισμό. Το θέμα το υ εορτασμού για το 2012 είναι συνυφασμένο με το θέμα τη ς ερχόμ ενη ς διάσκεψης τω ν μερώ ν τη ς Σύμβασης Ραμσάρ,C O Ρ11 «Υγρότοποι, Τουρισμός και Αναψυχή», που θα πραγματοποιηθεί το ν Ιούλιο του 2012, στο Βουκουρέστι. Για τις ανάγκες ευαισθητοποίησης και προώθησης τη ς αναψυχικής αξίας και τω ν οφελειώ ν που προκύπτουν από τη ν ανάπτυξη του αειφόρου τουρισμού στους υγροτόπους, τόσ ο για το ν άνθρωπο, όσο και για τη ν ίδια τη φύση, έχει παραχθεί ποικίλο υλικό ενημέρω σ ης και ευαισθητοποίησης, σε συνεργασία με το ν Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού τω ν Ηνωμένων Εθνών (UNWTO). Το υλικό αυτό, πάντα με δ υ να τό τη τες αξιοποίησης και π ροσαρμογής στις ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου, περιλαμβάνει, μετα ξύ άλλων, ένα εξα ιρετικά ενδιαφ έρον ενημερω τικό φυλλάδιο για το υ ς υγροτόπ ους και το ν αειφόρο τουρισμό και ένα πραγματικά εμπνευσμένο κόμικ. Π ερισ σ ότερες π ληροφ ορίες στην επίσημη ιστοσελίδα τη ς Σύμβασης Ραμσάρ: sar.org/w W D Κατερίνα Μπόλη Διεθνές επιστημονικό συνέδριο Η δασική βιοποικιλότητα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα: κατανοώντας στρατηγικές και πολιτικές διατήρησης Το διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα «Η δασική βιοποικιλότητα σε ένα μ εταβαλλόμενο κλίμα: κατανοώ ντας σ τρατηγικές και πολιτικές διατήρησης» πραγματοποιήθηκε στο Freiburg τη ς Γερμανίας, στις Σεπτεμβρίου Σκοπός τη ς διοργάνω σής του ήταν η προώθηση τη ς ανταλλα γής ιδεών μ ετα ξύ φ ορέω ν λήψ ης αποφάσεων και ειδικών που ασχολούνται με τη ν κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις τη ς στη διατήρηση τη ς βιοποικιλότητας και στις σ τρατηγικές διαχείρισης στα δάση. Οι σ υμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από διά φ ορες χώ ρες τη ς Ευρώπης, καθώς και από την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, το Μπαγκλαντές, τη ν Ινδία, την Αρμενία, το Κονγκό, τη Νιγηρία, τη ν Κολομβία και τη Βραζιλία, είχαν τη ν ευκαιρία να ανταλλάξουν θεω ρητικές και εμπ ειρικές γνώ σεις στο θέμα τη ς διατήρησης και διαχείρισης τω ν δασών. Το συνέδριο περιλάμβανε δυο θεμα τικές ενότητες: 1. Η διατήρηση της δασικής βιοποικιλότητας σε περιόδους κλιματικής αλλαγής, η οποία αφορούσε στην επαναξιολόγηση τω ν στόχων, τω ν στρατηγικών και τω ν συστημάτων αναφοράς για τη διατήρηση τη ς δασικής βιοποικιλότητας μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα. 2. Δασικές πολιτικές και πολιτικές διατήρησης σε ένα μ εταβαλλόμενο κλίμα, κατά τη ν οποία εξετάσ θηκαν οι υφιστάμενες και επ ιθυμητές πολιτικές αποκρίσεις στην κλιματική αλλαγή, σε διά φ ορες χώ ρες, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοποικιλότητα τω ν δασών. Οι εργασίες που παρουσίασαν οι σ υμμετέχοντες αφορούσαν σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Το ΕΚΒΥ μετείχε στην πρώτη θεματική ενότητα του συνεδρίου, με τη ν παρουσίαση τω ν πρώτων αποτελεσμάτω ν το υ έργου LIFE+ AdaptFor «Η προσαρμογή της διαχείρισης τω ν δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα». Οι σ υμμετέχοντες κα τέληξα ν ότι, σε γ ενικές γραμμές, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τη ν προστασία τω ν δασών και τη ς δασικής βιοποικιλότητας στις Ευρωπαϊκές χώ ρες είναι επαρκές, ωστόσο δεν εφ αρμόζετα ι σε ό λες τις περιπτώσεις. Οι επιστημονικές έρ ευ νες για το θέμα δεν λείπουν, αλλά η πολιτική βούληση παραμένει ασθενής, με αποτέλεσμα ο στόχος για ανάσχεση τη ς απώλειας τη ς βιοποικιλότητας να μην έχει επιτευχθεί. Αυτό οφ είλεται εν μέρει στο χάσμα που υπάρχει στην επικοινωνία μετα ξύ τω ν φ ορέω ν χά ρ α ξης πολιτική ς και τη ς επιστημονικής κοινότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην ολομέλεια τ η ς καταληκτικής συνεδρίασης, η παρουσίαση του ΕΚΒΥ αναφέρθηκε ως μία από τις επ ιτυχημένες μ ελ έτες περίπτωσης, τόσ ο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να βρουν ευρεία εφαρμογή στη χώρα μας (μέσω τη ς κατάρτισ ης τω ν υπαλλήλων τω ν δασικών υπηρεσιών σε θέματα αντιμετώπισης τη ς κλιματικής αλλαγής). Π ερισσότερα στοιχεία για το έργο LIFE+ AdaptFor είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπ ο w w.life-adaptfor.gr/. Βασιλική Χρυσοπολίτου F l4p'! ΑΜΦΙΒΙΟΝ

15 Διασυνοριακό Πάρκο Πρεσπών Πρέσπες, Φωτ. Γ. Σκιαδαρέσης Ά νοιξε ο δρόμος για τη ν εφαρμογή τη ς Δ ιεθνούς Συμφωνίας για τη ν Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου Π ρεσπών, με τη ν πρόσφατη δημοσίευση τη ς οριστικής έγκρισής τη ς από το Συμβούλιο Υπουργών τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επίσημη Εφημερίδα τη ς ΕΕ στις 4 Οκτωβρίου Έτσι, 20 μήνες μετά τη ν υπογραφή τη ς (2 Φεβρουαρίου 2010) από το υ ς υπουργούς π εριβάλλοντος Ελλάδας, Αλβανίας και ΠΓΔΜ, η Δ ιεθνής Συμφωνία για το Πάρκο περνά στα «χέρια» τω ν τριώ ν κρατών που μοιράζονται τη λεκάνη τω ν Πρεσπών. Η ολοκλήρωση τη ς έγκρισ ης από τη ν EE δίδει πλέον το «πράσινο φως» στις τρ εις χώ ρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία επικύρωσής τη ς από τα εθνικά κοινοβούλια, ώστε να ολοκληρωθούν και σε εθνικό επίπεδο οι τυπ ικές διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην πλήρη δέσμευση όλων τω ν μερώ ν και στη θέση τη ς σε ισχύ. Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών χαιρέτησ ε με ικανοποίηση και αισιοδοξία τη ν απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών τη ς ΕΕ, καλώ ντας τα τρία κράτη να φανούν συνεπή στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν με τη ν υπογραφή τη ς Συμφωνίας για την οικοδόμηση ενός κοινού μέλλοντος στη λεκάνη τω ν Πρεσπών και να προχωρήσουν άμεσα τη ν επικύρωσή τη ς σε εθνικό επίπεδο. H συντονίστρια Δράσεων Π ολιτικής και Αειφόρου Α νάπ τυξης τη ς Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, κ. Βιβή Ρουμελιώτου, επισήμανε χαρακτηριστικά «ϋι προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν από σχεδόν δυο χρόνια, όταν οι Υπουργοί των τριών χωρών και ο Επίτροπος της ΕΕ ήρθαν στην Πρέσπα για να υπογράψουν τη Συμφωνία του Πάρκου Πρεσπών, δεν πρέπει να διαψευσθούν. Αφού ξεπεράστηκε το γραφειοκρατικό εμπόδιο της έγκρισης από την ΕΕ, τώρα τα κράτη μπορούν και οφείλουν να καταθέσουν άμεσα κυρωτικά νομοσχέδια στα εθνικά τους Κοινοβούλια. ϋ ι τοπικοί φορείς έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι έτοιμοι να εργαστούν και να στηρίξουν την υλοποίηση τω ν συμφωνηθέντων». Για π ερισ σότερες π ληροφορίες: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, Βιβή Ρουμελιώτου, Συντονίστρια Δράσεων και Π ολιτικής και Α ειφόρου Ανάπτυξης, τηλ και Μαριάννα Βλάσση, Υπεύθυνη Επικοινωνίας, τηλ Δασική Ιδιοκτησία Πηγή: w ww.spp.gr Εκδόθηκε πρόσφατα το βιβλίο «Δασική Ιδιοκτησία» του Γ. Παπαγιάννη, με αντικείμενο το ν δασικό χώρο και τη δασική ιδιοκτησία. Η έκδοση π ραγματεύεται τη διαχρονική σχέση τω ν θεσμών από τη ν ίδρυση το υ ελληνικού κρ ά τους έω ς σήμερα. Π εριγράφει τις έννοιες τω ν δασών, τω ν δασικών εκτάσεω ν και τω ν δασικών εδαφών, καθώς και τη σύνδεσή το υ ς με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Αναφέρεται, επίσης, στις αλλοιώσεις τω ν στοιχείων του δασικού χώρου και στα τοπικά δίκαια που ρυθμίζουν τα δικαώ ματα κυριότητας στα δάση, με αναγωγή στις δ ια τά ξεις του Ελληνικού και Οθωμανικού δικαίου. Στην έκδοση, επισημαίνεται ακόμη ότι, λόγω τω ν βιολογικών και περιβαλλοντικών ιδιοτήτω ν τους, τα δημόσια δάση είναι κοινόχρηστα και συνεπώς αναπαλλοτρίωτα και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. Το βιβλίο αποτελεί καρπό πολύχρονης εμπειρίας του συγγραφέα στα περιβαλλοντικά ζητήματα, με τη ν ιδιότητά του ως νομικού που χρησιμοποιεί το νομικό εργαλείο ως π ερεμβατικό μέσο για τη ν προστασία του περιβάλλοντος.

16 Νερό και Υγρότοποι στη Μεσόγειο Από το Γκράντο στο Αγκατίρ: τα επόμενα 20 χρόνια Η Σύμβαση Ραμσάρ, η Πρω τοβουλία MedWet και η Ανώ τερη Αρχή για το Νερό, τα Δάση και το ν Έ λεγχο τη ς Ερημοποίησης του Μ αρόκο (High Com m issariat for Water, Forests and Desertification Control of M orocco), ανακοίνωσαν τη ν οργάνωση διεθνούς συμποσίου στην πόλη Αγκαντίρ του Μ αρόκο από τις 6 έω ς τις 8 Φεβρουαρίου 2012, με συνδιοργανω τές το Birdlife International, το ν Βιολογικό Σταθμό Tour du Valat, το W etlands International και το WWF International και με τη ν οικονομική στήριξη του ιδρύματος MAVA και του Υπουργείου Π εριβάλλοντος τη ς Ιταλίας. Είκοσι χρόνια μετά τη ν πρώτη συνάντηση για το υ ς μεσογειακούς υγροτόπ ους στο Γκράντο τη ς Βόρειας Ιταλίας (Φ εβρουάριος 1991), η συνάντηση του Αγκαντίρ σ τοχεύει στην ανασκόπηση τη ς υφιστάμενης κατάστασης του νερού και τω ν υγροτοπικών πόρων τη ς Μ εσογείου, στη διερεύνηση νέων προκλήσεων και προοπτικών, καθώς και στον καθορισμό σχεδίου δράσης για τις δύο επ όμενες δεκα ετίες. Έ μφαση θα δοθεί σε θέματα όπως η επισήμανση τω ν αλλαγών στη λεκάνη τη ς Μ εσογείου και τω ν πιθανών επιπτώσεών το υ ς στους υγροτόπους, ο προσδιορισμός τρόπω ν για τη ν αειφόρο διαχείριση τω ν υγροτοπικών, ιδιαιτέρω ς τω ν υδατικών πόρων, η εξεύ ρ εσ η τρόπων σ τενό τερης συνεργασίας μετα ξύ ειδικών και υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα σχετικά με το νερό, το υ ς υγροτόπους, τη βιοποικιλότητα και άλλα συναφή πεδία. Η συνάντηση θα συγκεντρώ σει ειδικούς, επιστήμονες και εμπ λεκόμενους στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων, στη προστασία, διατήρηση, διαχείριση και χρήση τω ν υδάτων και τω ν υγροτοπικών πόρων τη ς Μ εσογείου. Στο πρόγραμμά τη ς περιλαμβάνονται συνεδρίες και εργαστήρια πάνω σε θέματα που αφορούν στην αειφόρο διαχείριση τω ν υδάτινων πόρων, στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς και στην αειφόρο χρήση τω ν υγροτόπων και τω ν υπηρεσιών του ς, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοποικιλότητα και τη ν πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο, επίσης του συμποσίου, π ρογραμματίζεται επίσκεψη πεδίου στην προσ τατευόμενη περιοχή Souss Massa, συνάντηση εργασίας νέων ειδικών σε θέματα σχετικά με το υ ς μεσογειακούς υγρ οτόπους, εκθέσεις, παρουσιάσεις τοπικών προϊόντων και επισκέψεις πολιτιστικού ενδιαφ έροντος στην περιοχή το υ Αγκαντίρ. Το συμπόσιο το υ Αγκαντίρ δίνει τη ν ευκαιρία και για το ν εορτασ μό τη ς 40ης επ ετείου τη ς Σύμβασης Ραμσάρ, καθώς και τω ν 20 χρόνων από τη ν οργάνωση τη ς Π ρω τοβουλίας MedWet για το υ ς Μεσογειακούς υγροτόπους. Π ερισ σ ότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του συμποσίου edw et.org. Κατερίνα Μπόλη Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 94 Τριμηνιαία έκδοση του EKBY ISSN Κωδικός εντύπου: 2661 Ταχυδρομική διεύθυνση: Mουσείο Γουλανδρή Φυσικής!στορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Mηχαvιώvας, Θέρμη, Τ.Θ Τηλ Φαξ: Υπεύθυνη Έκδοσης: Mαpία Κατσακιώρη Συντακτική Επιτροπή: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Αντώνης Αποστολάκης, Mαpία Κατσακιώρη, Κατερίνα Μπόλη, Σπύρος Ντάφης, Δημήτρης Παπαδήμος, Μιλτιάδης Σεφερλής, Βασιλική Τσιαούση Φωτογραφία εξωφύλλου: Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ/Σ. Μηλιώνης Φωτοστοιχειοθεσία - Επιμέλεια έκδοσης: ANIMA GRAPHICS Φραγκίνη 9, Θεσσαλονίκη Κείμενα και φω τογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Επιτρέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του AM OIBCN μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή. %» ^ 16^' ΑΜΦΙΒΙΟΝ

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ. Αποκατάσταση υνροτοπων. Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ. Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο Πιστοποίηση συστήματος ποιότητας στο ΕΚΒΥ ΝΕΑ ΕΡΓΑ του ΕΚΒΥ Βαρέα Μέταλλα στο περιβάλλον και στο υδάτινα οικοσυστήματα Αποκατάσταση υνροτοπων Λ Q 1 Λιμνοθαλασσα Καλοχωριου \ Λιμνοθάλασσα Δράνα στον Έβρο

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0

Έναρξη λειτουργίας της. Υγρότοποι. Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία. Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και Σύμβαση της Βαρκελώνης. Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Φ Υ Σ Η 2 0 0 0 Ελληνική Προεδρία και περιβάλλον Υγρότοποι Έ ν α ς εν δυνάμει παράγοντας ανάπτυξης της υπαίθρου Η δύναμη της αναδημιουργίας Απογραφή υγροτόπων στην Αλβανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 50 ΕΥΡΩ 1,25 ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003 Παγκόσμια Ημέρα για τ οπεριβαλον Ευρω παϊκό Δ ίκτυα Πληροφ όρησης για τη Β ιοποικ ιλότ ητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας

Ε Κ Β Υ. Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις. Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Ε Κ Β Υ Δ ια τήρηση της φ ύ σ η ς και επ ιχειρ ή σ εις Απογραφ ή τω ν υγροτόπω ν της Αλβανίας Σ ε αυτό το τεύχος Η βελτίωση τω ν γνώσεων σχετικά με τις π ροσ τατευόμενες π εριοχές αλλά και παράλληλα η

Διαβάστε περισσότερα

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ

Βράχος και Ζωή 51 Πείρο «οι Ιστορϊπ .UMtiM \i \ i: κ An i t I Trn κ \ u t m k o v κ ΐ ί ν τ τ ω [strmutijxiri t m n t u n I K l S \ ( «Ι Ι Ί Ι Ι Ϊ 17'!'. ri- T T - Γ Γ. ^.. 1 =. r it K V 'la I- ire IS ερωτήσεις ΑΥΪΟΛΙΟΙΚΜΐΗ Κ.Μ 5ε 8 βαλλθηλχ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 31 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000 Γεωργία, φυσικοί πόροι και το ανθρώπινο δυναμικό της υπαιθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 1 με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000

Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη. Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού. Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 98 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Άγρια είδη χλωρίδας, συγγενεύοντα με καλλιεργούμενα είδη Αξιολόγηση της Ελληνικής Τράπεζας Γενετικού Υλικού Οικονομικά οφέλη του Δικτύου NATURA 2000 Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης

Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου. Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 97 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Πρότυπες πινακίδες σήμανσης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου Οργάνωση και εμπλουτισμός εκθεσιακών χώρων Κέντρων Πληροφόρησης Προσδιορισμός του περιβαλλοντικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση

Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο. Παρακολούθηση και ανάπτυξη της οργανικής γεωργίας. Υποβάθμιση ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 2 8 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 Τα μακροφύκη του Αιγαίου και του Ιονίου στο Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 15 & 16 Οκτωβρίου 2001 Σητεία, Κρήτη PROCEEDINGS SYMPOSIUM TOURISM IN PROTECTED AREAS IN GREECE October 15 & 16, 2001 Sitia, Crete ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 149 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Νίκης 20, 105

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ. δράσει ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕΛ. 04-05

ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ. δράσει ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΣΕΛ. 04-05 δράσει TEYXOΣ MAΡΤΙΟΣ 2011 (ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ) 04 ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ για την προστασία των δασών Παγκόσμιο έτος Δασών το 2011 και η Ελλάδα ξεκινά την κύρωση των δασικών χαρτών της. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ ΕΤΟΣ 2013 Συντάκτες έκδοσης: Δημητρακοπούλου Αγγελική,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική

Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό. Ενδείκτες Βιοποικιλότητας. Προστασία της Βιοποικιλότητας. Φελλοφόρος Δρυς Έ να χρυσοφόρο δένδρο. Ευρωπαϊκή Στρατηγική Δ IMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ -TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 34 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000 _ Ευρωπαϊκή Οδηγία για το Νερό Ενδείκτες Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Νικόλαος Κόντος, Ελένη Φυτώκα και Ευθαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Σκοπός του σχεδίου νόμου είναι η αειφόρος διαχείριση και αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π2. Επιχειρησιακό σχέδιο για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: Π.2Α Μελέτη για την ενότητα «Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία

οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση του κλίματος της Γης ή μεγίστη πλάνη; Αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για τη χιλιετία ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY E ΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 35 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000 οι προοπτικές για το μέλλον Υπόθεση για την κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 II. Πρωτοβουλίες Συνεργασίας και Διαβούλευσης... 5 III. Δεσμεύσεις OGP... 7 Δεσμεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση... 7 Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής... 7 Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤIΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γεωργόπουλος Κωνσταντίνος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα