ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34."

Transcript

1 21 Σεπτεμβρίου 2017 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Limited, που αφορά το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2017 (μη ελεγμένα αποτελέσματα) Με την παρούσα θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ellinas Finance Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2017, μελέτησε και ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας που αφορά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 και περιλαμβάνει τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις με τα μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2017 («Έκθεση»), σύμφωνα με τους Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και τους σχετικούς Κανονισμούς, όπως επίσης και τους περί Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμους του 2007 και Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. Η Έκθεση δε θα σταλεί στους μετόχους της Εταιρείας. Ο λογαριασμός των αποτελεσμάτων θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα παγκύπριας κυκλοφορίας Αλήθεια, το Σάββατο 23 Σεπτέμβρη 2017 και ολόκληρο το κείμενο της Έκθεσης θα διατίθεται προς το κοινό στα γραφεία της Εταιρείας, στο Μέγαρο Έλληνα, στην οδό Θεοτόκη 6, Λευκωσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Με εκτίμηση, Κωνσταντίνος Σέρβος, Λειτουργός Συμμόρφωσης Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΜΕΓΑΡΟ ΕΛΛΗΝΑ, 1 ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ, 1055 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

2 ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017

3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές καταστάσεις 1 Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 2-4 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 5 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 6 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 7 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση των Ταμιακών Ροών 8 Συνοπτική Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων 9 Συνοπτική Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 10 Συνοπτική Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 11 Συνοπτική Κατάσταση των Ταμιακών Ροών 12 Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 13-27

4

5 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Ellinas Finance Public Company Limited (η Εταιρεία ), που εκφράζονται σε Ευρώ, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων. Κατά την κατάρτιση των αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του 2017 εφαρμόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στους ετήσιους λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Τα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2017 δεν έχουν ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές του συγκροτήματος. Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Σύσταση Η Έλληνας Χρηματοδοτήσεις Λτδ συστάθηκε στην Κύπρο στις 7 Δεκεμβρίου 1992 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Στις 29 Φεβρουαρίου 2000 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Ellinas Finance Ltd και την ίδια ημερομηνία μετατράπηκε σε Δημόσια Εταιρεία σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου κεφ Στις 7 Ιουνίου 2005 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Ellinas Finance Public Company Ltd. Κύριες Δραστηριότητες Η κυριότερη δραστηριότητα του Συγκροτήματος, είναι η παροχή ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων, παραχωρήσεις εταιρικών και προσωπικών δανείων, χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans and bridge finance), ενοικιαγορές, πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), αποστολή και παραλαβή χρημάτων πρός και από το εξωτερικό (MoneyGram) και επιχειρηματικές συμμετοχές (private equity) σε επιχειρήσεις. Ανασκόπηση της Οικονομικής κατάστασης του Συγκροτήματος Το κέρδος μετά την φορολογία για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθε στις 109,780 σε σχέση με κέρδος ύψους 21,691 που πραγματοποιήθηκε την αντίστοιχη περίοδο του Εισοδήματα Τα εισοδήματα για την περίοδο παρουσίασαν αύξηση 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 472,085 σε σχέση με 421,024 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ήταν 42,820 (2016: 100,488). Σημειώνεται ότι εισόδημα ύψους 83,215 (2016: 74,128) προέκυψε από εισπράξεις από επισφαλείς χρεώστες για τους οποίους είχε γίνει πρόνοια. Τα εισοδήματα από χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων παρουσίασαν μείωση 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συγκεκριμένα για το πρώτο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν στις 21,001 σε σχέση με 39,115 του πρώτου εξαμήνου του

6 Αύξηση της τάξης του 13% παρουσίασαν τα εισοδήματα από προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και την υπηρεσία αποστολής και παραλαβής χρημάτων (MoneyGram) τα οποία ανήλθαν σε 335,292 για την περίοδο σε σχέση με 296,811 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αύξηση παρουσίασαν τα εισοδήματα από δανειοδοτήσεις τα οποία ανήλθαν σε 115,792 για την περίοδο σε σχέση με 85,098 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εικόνα των Οικονομικών καταστάσεων διαμορφώθηκε και από το κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες η οποία ανήλθε σε 13,920 για την περίοδο σε σύγκριση με ζημία 2,161 για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Λειτουργικά έξοδα Τα διοικητικά και άλλα έξοδα, εξαιρουμένων της πρόνοιας και διαγραφής για επισφαλείς χρεώστες για την περίοδο, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 18%. Συγκεκριμένα ανήλθαν σε 212,856 για την περίοδο σε σχέση με 179,834 την περσινή περίοδο. Αύξηση παρουσίασε και το κόστος προσωπικού το οποίο ανήλθε σε 190,978 για την περίοδο σε σχέση με 178,397 που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα Δεν υπάρχουν μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα εις την κατάσταση των αποτελεσμάτων της 1 ης εξαμηνίας του 2017 και ούτε κατά την αντίστοιχη περίοδο του Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων Οι συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα, αναφέρονται στην σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες Μετά από μια μακρά οικονομική ύφεση, η Κυπριακή οικονομία άρχισε να καταγραφεί θετικό ρυθμό ανάπτυξης και να παρουσιάζονται σημάδια βελτίωσης, κυρίως στο μακροοικονομικό περιβάλλον της οικονομίας. Πάρα τα σημάδια βελτίωσης, η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας κινείται ακόμα σε χαμηλούς ρυθμούς. Οι προοπτικές για την Κυπριακή οικονομία παραμένουν μεσοπρόθεσμα θετικές, ωστόσο, υπάρχουν καθοδικοί κίνδυνοι με κυριότερους τα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων και την πιθανή επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος της Κύπρου. Οι κίνδυνοι αυτοί, σε συνδυασμό με τα υφιστάμενα προβλήματα της κυπριακής οικονομίας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων, τα οικονομικά αποτελέσματα, την ικανότητα των εμπορικών και άλλων χρεωστών της Εταιρείας να αποπληρώσουν τα οφειλόμενα προς τον Εταιρεία ποσά. Η πορεία της κυπριακής οικονομίας ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας και την οικονομική της κατάσταση. Η Διεύθυνση της Εταιρείας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των εργασιών της, ωστόσο δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις που θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην οικονομία της Κύπρου και κατά συνέπεια οι τρέχουσες προβλέψεις και υπολογισμοί της Διεύθυνσης θα μπορούσαν να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα. 3

7 Προοπτικές και αναμενόμενα αποτελέσματα για το έτος 2017 Η Εταιρεία θα συνεχίσει να εστιάζει τις επιχειρηματικές τις δραστηριότητες, πέραν των σχεδίων για επενδύσεις στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου & Χρηματιστήριο Αθηνών, σε δανειοδοτικές υπηρεσίες όπως χρηματοδοτήσεις μέσω πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans και bridge finance), σε άλλα εμπορικά και προσωπικά δάνεια, στην επέκταση του δικτύου της υπηρεσίας MoneyGram καθώς και άλλες επενδύσεις. Η μελλοντική πορεία της Εταιρείας θα επηρεαστεί άμεσα από την κατάσταση της κεφαλαιαγοράς και από την δυνατότητα της Εταιρείας να εισπράξει ποσά από πρόνοιες για επισφαλείς χρεώστες, όπως επίσης και από την γενική πορεία της κυπριακής οικονομίας. 4

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. 30/06/ /06/2016 Εισοδήματα 3 472, ,024 Καθαρή (πρόνοια)/είσπραξη επισφαλών χρεωστών 40,395 (26,360) Κόστος προσωπικού (190,978) (178,397) Αποσβέσεις (16,572) (15,297) Άλλα εισοδήματα από εργασίες 4 6,996 2,588 Διοικητικά και άλλα έξοδα (212,856) (179,834) Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 99,070 23,724 Έσοδα χρηματοδότησης ,179 Έξοδα χρηματοδότησης 5 (2,378) (2,055) Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης (2,361) 2,124 Καθαρή (ζημία)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες 6 13,920 (2,161) Κέρδος πριν την φορολογία 110,629 23,687 Φορολογία (849) (1,996) Κέρδος περιόδου 109,780 21,691 Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Στις 30 Ιουνίου 2017 Σημ. 30/06/ /12/2016 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 63,708 44,069 Ακίνητα για επένδυση , ,600 Άυλα στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 450, ,723 Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1,286,196 1,215,594 Κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 5,114,808 5,393,308 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 83, ,911 Φορολογία εισπρακτέα 96,736 96,620 Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1,076, ,541 Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 6,371,661 6,494,380 Ολικό ενεργητικού 7,657,857 7,709,974 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 14 7,200,000 7,200,000 Αποθεματικό προσόδου 24,268 (62,673) Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στου μετόχους 7,224,268 7,137,327 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις , ,647 Ολικό Υποχρεώσεων 433, ,647 Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7,657,857 7,709,974 6

10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό προσόδου Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,280,000 (2,219,927) 7,060,073 Κέρδος περιόδου - 21,691 21,691 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,280,000 (2,198,236) 7,081,764 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,200,000 (62,673) 7,137,327 Κέρδος περιόδου - 109, ,780 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος - (22,839) (22,839) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,200,000 24,268 7,224,268 7

11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Ροή μετρητών από εργασίες 30/06/ /06/2016 Σημ. Κέρδος περιόδου 109,780 21,691 Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 5,384 4,110 Απόσβεση ακινήτων για επένδυση 10 11,090 11,089 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Ζημιά/(Κέρδος) από επενδυτικές δραστηριότητες 6 (13,920) 2,161 Τόκοι εισπρακτέοι 5 (17) (4,179) Τόκοι πληρωτέοι Φορολογία 849 1,996 Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 113,268 36,966 (Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 278,500 (1,102,318) (Αύξηση)/μείωση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (5,927) (71,970) Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (139,058) 95,038 Ροή μετρητών (σε)/από εργασίες 246,783 (1,042,284) Φορολογία που πληρώθηκε (965) (2,112) Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από εργασίες 245,818 (1,044,396) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (25,023) (69) Τόκοι που εισπράχθηκαν ,179 Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (25,006) 4,110 Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοι που πληρώθηκαν 5 (4) 0 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος (22,839) 0 Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (22,843) 0 Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 197,969 (1,040,286) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 878,541 1,933,773 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του εξαμήνου 1,076, ,487 8

12 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. 30/06/ /06/2016 Εισοδήματα 3 472, ,024 Καθαρή (πρόνοια)/είσπραξη επισφαλών χρεωστών 40,395 (26,360) Κόστος προσωπικού (190,978) (178,397) Αποσβέσεις (16,572) (15,297) Άλλα εισοδήματα από εργασίες 4 6,996 2,588 Διοικητικά και άλλα έξοδα (212,856) (179,834) Κέρδος από εργασίες πριν τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 99,070 23,724 Έσοδα χρηματοδότησης ,179 Έξοδα χρηματοδότησης 5 (2,378) (2,055) Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης (2,361) 2,124 Καθαρή (ζημία)/κέρδος από επενδυτικές δραστηριότητες 6 13,920 (2,161) Κέρδος πριν την φορολογία 110,629 23,687 Φορολογία (849) (1,996) Κέρδος περιόδου 109,780 21,691 Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

13 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Στις 30 Ιουνίου 2017 Σημ. 30/6/ /12/2016 Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 9 63,708 44,069 Ακίνητα για επένδυση , ,600 Επένδυση σε Θυγατρική 12 1,710 1,710 Άυλα στοιχεία ενεργητικού Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 450, ,723 Ολικό μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 1,287,906 1,217,304 Κυκλοφορούν ενεργητικό Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 13 5,114,808 5,393,308 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 83, ,911 Φορολογία εισπρακτέα 96,736 96,620 Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1,074, ,831 Ολικό κυκλοφορούντος ενεργητικού 6,369,951 6,492,670 Ολικό ενεργητικού 7,657,857 7,709,974 Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο 14 7,200,000 7,200,000 Αποθεματικό προσόδου 24,268 (62,673) Ολικό ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στου μετόχους 7,224,268 7,137,327 Υποχρεώσεις Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις , ,647 Ολικό υποχρεώσεων 433, ,647 Ολικό ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 7,657,857 7,709,974 10

14 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό προσόδου Ολικό Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,280,000 (2,219,927) 7,060,073 Κέρδος περιόδου - 21,691 21,691 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,280,000 (2,198,236) 7,081,764 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,200,000 (62,673) 7,137,327 Κέρδος περιόδου - 109, ,780 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος - (22,839) (22,839) Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,200,000 24,268 7,224,268 11

15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 30/06/ /06/2016 Ροή μετρητών από εργασίες Σημ. Κέρδος περιόδου 109,780 21,691 Αναπροσαρμογές για: Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 5,384 4,110 Απόσβεση ακινήτων για επένδυση 10 11,090 11,089 Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή Ζημιά/(κέρδος) από επενδυτικές δραστηριότητες 6 (13,920) 2,161 Τόκοι εισπρακτέοι 5 (17) (4,179) Τόκοι πληρωτέοι Φορολογία 849 1,996 Ροή μετρητών από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 113,268 36,966 (Αύξηση)/μείωση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 278,500 (1,102,318) (Αύξηση)/μείωση στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (5,927) (71,970) Αύξηση στους εμπορικούς και άλλους πιστωτές (139,058) 95,038 Ροή μετρητών (σε)/από εργασίες 246,783 (1,042,284) Φορολογία που πληρώθηκε (965) (2,112) Καθαρή ροή μετρητών (σε)/από εργασίες 245,818 (1,044,396) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμή για αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 9 (25,023) (69) Τόκοι που εισπράχθηκαν ,179 Καθαρή ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες (25,006) 4,110 Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Τόκοι που πληρώθηκαν 5 (4) 0 Έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε λογιζόμενη διανομή μερίσματος (22,839) 0 Καθαρή ροή μετρητών που χρησιμοποιήθηκε σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες (22,843) 0 Καθαρή (μείωση)/αύξηση μετρητών και αντίστοιχων μετρητών 197,969 (1,040,286) Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή του έτους 876,831 1,932,063 Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του εξαμήνου 1,074, ,777 12

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Ellinas Finance Public Company Limited (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο στις 7 Δεκεμβρίου 1992 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στo Μέγαρο Έλληνα, Θεοτόκη 6, 1507 Λευκωσία. Σύμφωνα με την άποψη των Οργάνων Διοίκησης η Εταιρεία θεωρείται Δημόσια Εταιρεία, σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους. Η κυριότερη δραστηριότητα του Συγκροτήματος, είναι η παροχή ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που περιλαμβάνουν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων, παραχωρήσεις εταιρικών και προσωπικών δανείων, χρηματοδοτήσεις μέσω βραχυπρόθεσμων δανείων (short term loans and bridge finance), ενοικιαγορές, πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring), αποστολή και παραλαβή χρημάτων πρός και από το εξωτερικό (MoneyGram) και επιχειρηματικές συμμετοχές (private equity) σε επιχειρήσεις. 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, αναφέρονται στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017 και δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο Αρ. 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των μη ελεγμένων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2017 μέχρι 30 Ιουνίου 2017, ήταν οι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2016 εκτός από την υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων προτύπων, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Η υιοθέτηση των νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ, διερμηνειών και τροποποιήσεων υφιστάμενων προτύπων δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνοπτικές ενοποιημένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων Η ετοιμασία των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος και της Εταιρείας οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 13

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο, ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. Κρίσεις Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στη σημείωση 3 ''Αναγνώριση εισοδημάτων'' - εισόδημα από προμήθειες: κατά πόσο το Συγκρότημα και η Εταιρεία ενεργούν ως αντιπρόσωποι ή ως κύριοι συμβαλλόμενοι στη συναλλαγή. Παραδοχές και εκτιμήσεις Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις οι οποίες έχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες σφάλμα στο επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις: Σημείωση 10 - έλεγχος απομείωσης: σημαντικές υποστηρίζουσες παραδοχές αναφορικά με τις ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης. Σημείωση 20 - αναγνώριση και επιμέτρηση προβλέψεων και ενδεχομένων υποχρεώσεων: σημαντικές παραδοχές για την πιθανότητα και το μέγεθος της εκροής στοιχείων ενεργητικού. Σημείωση 13 - πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις - το Συγκρότημα και η Εταιρεία εξετάζουν αν υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την πιθανότητα μη είσπραξης των οφειλόμενων ποσών από τις εμπορικές και άλλες απαιτήσεις. 14

18 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2016 Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων 21,001 39,115 Προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και υπηρεσία αποστολής και παραλαβής χρημάτων (MoneyGram) 335, ,811 Βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις 42,118 49,976 Μεσοπρόθεσμες δανειοδοτήσεις 73,674 35, , ,024 4.ΑΛΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2016 Διάφορα έσοδα εκμετάλλευσης Ενοίκια εισπρακτέα 6,610 1,880 6,996 2,588 5.ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2016 Πιστωτικοί τόκοι 17 4,179 Έσοδα χρηματοδότησης 17 4,179 Τόκοι πληρωτέοι 4 0 Άλλα έξοδα χρηματοδότησης 2,374 2,055 Έξοδα χρηματοδότησης 2,378 2,054 Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης (2,361) 2,124 15

19 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 6.ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ/ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Ζημία)/κέρδος από πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου , (Έλλειμμα)/πλεόνασμα από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 11,166 (2,193) 13,920 (2,161) 7.ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου Ιουνίου 2016 Κέρδος για την περίοδο μετά την φορολογία 109,780 21,691 Αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά την διάρκεια της περιόδου 16,000,000 16,000,000 Κέρδος ανά μετοχή (σεντ)

20 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας: Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων Μεσοπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις Επενδύσεις για ίδιο όφελος Προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και υπηρεσία MoneyGram Άλλοι τομείς Περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου 2017 Εισοδήματα 21, , ,292 6, ,081 Κέρδος/(Ζημία) πριν από πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Ολικό 3,804 20,972 13,920 60,729 1, ,692 Διαγραφή για επισφαλείς χρεώστες (27,835) (262) (28,097) Μείωση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες 21,387 19, ,395 Κέρδος/(ζημία) πριν από τη φορολογία και τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης Φορολογία (2,644) 39,718 13,920 60,729 1, ,990 (2,361) (849) Κέρδος έτους 109,780 Ενεργητικό 395,330 4,865,488 1,364,237 1,012,503 20,299 7,657,857 Παθητικό (817) 253, ,752 (272) 433,589 17

21 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχ.) Ανάλυση κατά τομέα δραστηριότητας: Χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων Μεσοπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες δανειοδοτήσεις Επενδύσεις για ίδιο όφελος Προεξόφληση μεταχρονολογημένων επιταγών και υπηρεσία MoneyGram Άλλοι τομείς Περίοδος που έληξε 30 Ιουνίου 2016 Εισοδήματα 39,115 85, ,811 2, ,612 Κέρδος/(Ζημία) πριν από πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες Ολικό 5,601 12,185 (2,161) 42, ,497 Διαγραφή για επισφαλείς χρεώστες (9,216) (1,358) (10,574) Αύξηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες (718) (25,642) (26,360) Κέρδος/(ζημία) πριν από τη φορολογία και τα καθαρά έσοδα χρηματοδότησης (4,333) (14,815) (2,161) 42, ,563 Καθαρά έσοδα χρηματοδότησης 2,124 Φορολογία (1,996) Κέρδος έτους 21,691 Ενεργητικό 643,909 4,824,002 1,286, ,356 9,755 7,606,614 Παθητικό 15, , ,776 1, ,850 18

22 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 9.ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κτίρια και εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί υπολογιστές Οχήματα Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,512 67,520 37,350 71, ,387 Προσθήκες Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,512 67,970 37,350 71, ,233 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,512 67,970 37,350 71, ,233 Προσθήκες 0 5, ,205 25,023 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,512 73,788 37,350 90, ,256 Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,367 60,845 37,350 57, ,822 Επιβάρυνση έτους 1,532 2, ,608 8,342 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,899 63,047 37,350 61, ,164 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,899 63,047 37,350 61, ,164 Επιβάρυνση για το εξάμηνο 765 1, ,939 5,384 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,664 64,727 37,350 64, ,548 Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,848 9, ,799 63,708 Στις 31 Δεκεμβρίου ,613 4, ,533 44,069 19

23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.ΑΚΙΝΗΤΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ακίνητα Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,294 Απομείωση στην αξία (10,000) (10,000) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,294 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,294 Προσθήκες 0 0 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,294 Αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,073 Επιβάρυνση έτους 22,179 22,179 Αντιστροφή απομείωσης λόγω επανεκτίμησης (18,558) (18,558) Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , ,694 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , ,694 Επιβάρυνση για το εξάμηνο 11,090 11,090 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,784 Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,510 Στις 31 Δεκεμβρίου , ,600 20

24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 11.AYΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Λογισμικά προγράμματα Φήμη και Πελατεία Ολικό Κόστος Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,999 10,000 96,999 Προσθήκες Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,999 10,000 96,999 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,999 10,000 96,999 Προσθήκες Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,999 10,000 96,999 Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,601 10,000 96,601 Επιβάρυνση έτους Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου ,797 10,000 96,797 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ,797 10,000 96,797 Επιβάρυνση για το εξάμηνο Υπόλοιπο 30 Ιουνίου ,895 10,000 96,895 Καθαρή λογιστική αξία Υπόλοιπο 30 Ιουνίου Στις 31 Δεκεμβρίου ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Εταιρεία Όνομα Χώρα σύστασης Κύριες δραστηριότητες Συμμετοχή % 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 Ellinas Finance (Custodian) Ltd Κύπρος Εγγραφή μετοχών 100 1,710 1,710 Η θυγατρική Εταιρεία είναι αδρανής από την ημερομηνία ίδρυσης της αφού δεν διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες. Το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο που κατέχει η Θυγατρική Εταιρεία είναι τα μετρητά στην τράπεζα από την έκδοση του μετοχικού της κεφαλαίου. 21

25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 30 Ιούνιος Δεκέμβριος 2016 Χρεώστες Δανείων 15,674,139 15,998,177 Χρεώστες δανείων - συνδεδεμένα πρόσωπα 361, ,745 Χρεώστες από αποστολή χρημάτων MoneyGram 214, ,725 Χρεώστες από πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων 507, ,426 Μείον: Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (11,644,953) (11,685,348) Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά 5,112,460 5,389,725 Άλλα εισπρακτέα 0 0 Προκαταβολές και προπληρωμές 2,348 3,583 5,114,808 5,393,308 Η ιστορική εμπειρία της Εταιρείας στην είσπραξη εισπρακτέων ποσών είναι εντός των πλαισίων των προβλέψεων που καταχωρήθηκαν στα βιβλία. Λόγω αυτών των παραγόντων, η διεύθυνση πιστεύει ότι δεν υπάρχει πρόσθετος πιστωτικός κίνδυνος πέραν των ποσών που προβλέφθηκαν για ζημίες από είσπραξή των εμπορικών εισπρακτέων της Εταιρείας. Κίνηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες: 30 Ιούνιος Δεκέμβριος 2016 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (11,685,348) (11,624,373) Πρόνοια για επισφαλείς χρεώστες (42,820) (194,247) Ανάκτηση πρόνοιας για επισφαλείς χρεώστες 82,383 86,044 Διαγραφή επισφαλών χρεωστών ,228 Υπόλοιπο (11,644,953) (11,685,348) Η εταιρεία εξασφαλίζει τα εισπρακτέα ποσά με εγγυήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: Προσωπικές και εταιρικές εγγυήσεις Ενεχυριασμένες εμπορεύσιμες μετοχές Ακίνητη και κινητή περιουσία Πάγια και κυμαινόμενη επιβάρυνση 22

26 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 13. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της απαίτησης και της καταναγκαστικής αξίας πώλησης των απαιτήσεων η οποία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο της απαίτησης. Ως εκ τούτου η αξία των εξασφαλίσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον υπολογισμό της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές που σχετίζονται με την εκποίηση εξασφαλίσεων βασίζονται σε παραδοχές για έναν αριθμό παραγόντων και ως εκ τούτου οι πραγματικές ζημιές μπορεί να διαφέρουν. Τυχόν μειώσεις στην εύλογη αξία αυτών των εξασφαλίσεων θα σημαίνει και περαιτέρω αύξηση των απαιτούμενων προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. 14.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 Εγκεκριμένο (71,604,938 συνήθεις μετοχές των 0,45 η καθεμία) Αριθμός Αριθμός 71,604,938 32,222,222 71,604,938 32,222,222 71,604,938 32,222,222 71,604,938 32,222,222 Εκδοθέν και πλήρως πληρωμένο ( συνήθεις μετοχές των 0,45 η καθεμία) 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 Αριθμός Αριθμός 16,000,000 7,200,000 16,000,000 7,200,000 16,000,000 7,200,000 16,000,000 7,200,000 23

27 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 15. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 30 Ιούνιος Δεκέμβριος 2016 Πιστωτές 5,474 50,971 Αναβαλλόμενο εισόδημα 247, ,153 Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 6,869 10,571 Οφειλόμενα έξοδα 35,028 23,308 Μερίσματα πληρωτέα 21,225 21,225 Άλλοι πιστωτές 500 3,210 Πιστωτές από υπηρεσία MoneyGram 116,818 99, , , ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Το ποσοστό στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχε κατά κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 30 Ιουνίου 2017 ήταν ως ακολούθως: 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 % % Αιμίλιος Έλληνας Δημήτρης Πετρίδης Δρ. Γιάννης Πίτσιλλος Άγγελος Λούης Κώστας Μελανίδης Αντικαταστάτες Διευθυντές Αντώνης Μυτιληναίος Νέαρχος Πετρίδης

28 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17.ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν άμεσα και έμμεσα σημαντική συμμετοχή (πέραν του 5%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και 30 Ιουνίου 2017 ήταν τα ακόλουθα: 30 Ιουνίου Δεκεμβρίου 2016 % % SFS Group Public Company Ltd Ellinas (Insurance Agencies) Ltd Δημήτρης Πετρίδης Ανδριανή Γεωργίου ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Η αμοιβή των συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών ήταν ως εξής: Αμοιβές Διοικητικών Συμβούλων Αριθμός Συμβούλων Για την περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 30 Ιουνίου Αμοιβή Εκτελεστικού Διοικητικού Συμβούλου 1 33,000 33,000 Αμοιβή μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων 4 3,000 3,350 25

29 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ Χρεώστες Δανείων Συνδεδεμένα Πρόσωπα Μικτό 30 Ιούνιος Δεκεμβρίου 2016 Απομείωση Εισόδημα περιόδου Μικτό Απομείωση Εισόδημα έτους Δημήτρης Πετρίδης (1) 18, ,376-1,349 Νέαρχος Πετρίδης (2) 22, , Έμιλυ Πετρίδου (3) 6, , D.P. Agro Ltd (4) 173,840 (173,840) 9, ,000 (164,000) 18,224 D.P. Agro Ltd (5) 2,035 (2,035) 115 1,921 (1,921) 213 D.P. Agro Ltd (6) 26,637 (26,637) 1,507 25,129 (25,129) 2,792 D.P. Agro Ltd (7) 59,952 (59,952) 3,393 56,559 (56,559) 6,300 D.P. Agro Ltd (8) 52,734 (52,734) 2,985 49,750 (49,750) 5, ,554 (315,198) 19, ,745 (297,359) 36,009 1) Το δάνειο εισπρακτέο από το κ. Δημήτρη Πετρίδη είναι επενδυτικό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 7.5% και δεν έχει ημερομηνία λήξης. 2) Το δάνειο εισπρακτέο από το κ. Νέαρχο Πετρίδη είναι προσωπικό δάνειο με ετήσιο επιτόκιο 6%, και ημερομηνία λήξης 17 Νοεμβρίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη κα. Έμιλυ Πετρίδου είναι προσωπικό δάνειο με επιτόκιο 5,44%, και ημερομηνία λήξης 7 Οκτωβρίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 15 Μαΐου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 23 Ιουνίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 30 Απριλίου ) Το δάνειο εισπρακτέο από τη D.P. Agro Ltd είναι βραχυπρόθεσμο δάνειο με μηνιαίο επιτόκιο 1% και ημερομηνία λήξης 29 Μαΐου

30 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 19.ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Το δάνειο εισπρακτέο από τον κ. Νέαρχο Πετρίδη είναι εξασφαλισμένο με κινητή περιουσία και με προσωπική εγγύηση του κ. Αιμίλιου Έλληνα. Το δάνειο εισπρακτέο από τη κα. Έμιλυ Πετρίδου είναι εξασφαλισμένο με προσωπική εγγύηση του κ. Αιμίλιου Έλληνα και της θυγατέρας του. Όλα τα δάνεια εισπρακτέα από τη D.P. Agro Ltd είναι εξασφαλισμένα με προσωπικές εγγυήσεις του κ. Δημήτρη Πετρίδη και της συζύγου του. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος και της Εταιρείας πιστεύει ότι οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. Χρεώστες Δανείων Οι χρεώστες δανείων περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα δάνεια σε τρίτους, στα οποία εγγυητής είναι η συγγενική εταιρεία J&P Fresca (Cyprus) Produce Limited για ποσό 184,287 (2016: 187,561) και ο κ. Αιμίλιος Έλληνας για 297 (2016: 792). Άλλες Εμπορικές Συναλλαγές 30 Ιουνίου 31 Δεκεμβρίου Φύση συναλλαγών Αιμίλιος Α. Έλληνας & Σία Λτδ Πληρωμές ενοικίων (8,589) (16,356) Παροχή Sharelink Securities & Financial χρηματιστηριακών (516) (7,426) Services Ltd υπηρεσιών Οι συναλλαγές με τις συγγενικές εταιρείες έγιναν με εμπορικούς όρους και προϋποθέσεις. 20.ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΕΣ/ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στις 30 Ιουνίου 2017 και 31 Δεκεμβρίου 2016 υπήρχαν εκκρεμείς αγωγές εναντίον του Συγκροτήματος και της Εταιρείας σε σχέση με τις δραστηριότητες της. Με βάση νομική συμβουλή, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος και της Εταιρείας πιστεύει ότι υπάρχει επαρκής υπεράσπιση έναντι οποιασδήποτε επιδιωκόμενης απαίτησης και δεν είναι πιθανόν το Συγκρότημα και η Εταιρεία να υποστούν οποιαδήποτε σημαντική ζημιά. Με βάση εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν είναι πρακτικό να γνωστοποιηθεί οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με το οικονομικό αποτέλεσμα και αβεβαιότητες σε σχέση με αυτά τα θέματα. 27

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00017311/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2016 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Σελίδα Ομιλία Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

BLUE ISLAND PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 26 Ιουλίου 2012 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Τρίαινα Επενδύσεις Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για τo εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015

Cytrustees Investment Public Company Limited. Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την ενιαμηνία που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήματος ενιαμηνίας 2 Ενδιάμεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Αποτελέσματα Συγκροτήματος και Εταιρείας Ellinas Finance PCL Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Ετήσια Αποτελέσματα Συγκροτήματος και Εταιρείας Ellinas Finance PCL Επισυνάπτεται Ανακοίνωση 0076/00015595/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Ετήσια Αποτελέσματα Συγκροτήματος και Εταιρείας Ellinas Finance PCL Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments: 1. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2015 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2015 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 25 Αυγούστου 2010 Της Εταιρείας: DIMCO PLC Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 24 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2012 ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση

Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση Αποτελέσματα 1ης Τριμηνίας βλέπε επισυνημμένη ανακοίνωση 0005/00016109/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD CYTR Attachments: 1. Αποτελέσματα 1ης τριμηνίας 2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED

K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ K. ATHIENITIS CONTRACTORS-DEVELOPERS PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ

Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Κυπριακή Εταιρεία Tσιμέντων Δημόσια Λίμιτεδ Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι

27 Απριλίου Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Κύριοι 27 Απριλίου 2010 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της Cytrustees Investment Public Co Ltd για την 1 η τριµηνία που έληξε στις 31

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1 & 2 Ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 3-5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited

Cytrustees Investment Public Company Limited Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις για την ενιάµηνο που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου 2013 Περιεχόµενα Σελίδα Ενδιάµεση συνοπτική κατάσταση συνολικού εισοδήµατος εξαµηνίας 2 Ενδιάµεσος συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011

ΜΠΛΕ/BLUE. Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 29 Αυγούστου 2011 ΜΠΛΕ/BLUE Εξαµηνιαία αποτελέσµατα εταιρείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2011 µέχρι 30 Ιουνίου 2011 Σας πληροφορούµε ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας Blue Island Plc σε σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο 11 Δεκεμβρίου 2006 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007 0 EΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4 & 5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2013 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

0063/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012861/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιάια Οικονομική Έκθεση Σας αποστέλλουμε τα οικονομικά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2015.

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013

Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 0043/00006099/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOUIS PLC LUI Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Louis plc - Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 Attachments: 1. Ενδειξη Αποτελεσμάτων για το 2013 2. Ενδεικτικά Μη Ελεγμένα

Διαβάστε περισσότερα