Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (IFRS) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α ΕΤΗΣΙΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 3 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 4 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5 2. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 6 3. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΕΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 14 18α. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 14 18β. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 14 18γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 15 18δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΆΛΛΑ ΈΣΟ Α ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ Α ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΟΘΕΙ ΚΕΡ Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΡ ΩΝ ΕΛΠ µε ΛΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 20

3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ 1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σηµείωση ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια , ,89 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις , ,07 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,18 ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία , ,36 Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,68 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέµατα , ,93 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,90 ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία , ,00 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα , , , ,70 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , ,38 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µετόχους της µητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , ,20 Υπέρ το άρτιο , ,93 Ίδιες µετοχές , ,57 Αποθεµατικά εύλογης αξίας , ,86 Λοιπά αποθεµατικά , ,48 Αποτελέσµατα εις νέον , ,99 Σύνολο καθαρής θέσης , ,91 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια ,00 0,00 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος , ,63 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους , ,01 Λοιπές προβλέψεις , ,71 Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων , , , ,90 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , ,83 Τρέχων φόρος εισοδήµατος 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσµα δάνεια ,51 0,00 Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,57 Σύνολο υποχρεώσεων , ,47 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων , ,38 Οι σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων που περιλαµβάνονται στις σελίδες

4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) Σηµείωση Πωλήσεις , ,57 Κόστος πωλήσεων , ,64 Μικτό κέρδος , ,93 Άλλα έσοδα , ,51 Έξοδα διαθέσεως , ,54 Έξοδα διοικήσεως , ,76 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) , ,77 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις , ,44 Κέρδος (ζηµία) προ φόρου , ,82 Φόρος εισοδήµατος , ,17 Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , ,65 Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου , ,65 Κέρδη (ζηµίες) µετά φόρων κατά µετοχή Βασικά -0,026 0, Πωλήσεις , ,31 Κόστος πωλήσεων , ,94 Μικτό κέρδος , ,37 Άλλα έσοδα , ,40 Έξοδα διαθέσεως , ,73 Έξοδα διοικήσεως , ,78 Άλλα έξοδα 0,00 0,00 Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) , ,34 Αποτελέσµατα από συγγενείς επιχειρήσεις 0, ,00 Κέρδος (ζηµία) προ φόρου , ,93 Φόρος εισοδήµατος , ,68 Καθαρό κέρδος (ζηµία) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες , ,25 Κέρδος (ζηµία) από διακοπείσες δραστηριότητες 0,00 0,00 Καθαρό κέρδος (ζηµία) περιόδου , ,25 Κέρδη (ζηµίες) µετά φόρων κατά µετοχή Βασικά -0,007 0,006-2-

5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1/1/2005 1/1/ /12/ /12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,82 Πλέον / µείον προσαρµογές για: Αποσβέσεις , ,68 Προβλέψεις , ,44 Συναλλαγµατικές διαφορές Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας , ,16 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , ,77 Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων , ,04 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , ,66 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , ,74 Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα , ,77 Καταβεβληµένοι φόροι , ,53 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,89 Επενδυτικές δραστηριότητες Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων , ,57 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , ,83 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων , ,54 Τόκοι εισπραχθέντες , ,72 Μερίσµατα εισπραχθέντα , ,44 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,70 Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια ,68 0,00 Εξοφλήσεις δανείων ,17 0,00 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια) ,83 0,00 Επιστροφη κεφαλαιου ,24 0,00 Μερίσµατα πληρωθέντα , ,43 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,43 Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) , ,24 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου , ,11 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου , ,87-3-

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές Αποθεµατικά εύλογης αξίας Λοιπά αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσης Υπόλοιπα , , , , , ,06 Μεταβολές λογιστικών µεθόδων και διορθώσεις λαθών 0,00 ιορθωµένα υπόλοιπα , ,93 0, , , , ,06 - Αποτίµηση ιαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0,00 Κέρδος αποτίµησης , ,56 - Φόρος εισοδήµατος προς και από την καθαρή θέση , ,19 Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0,00 0, , , ,37 - Αποτέλεσµα περιόδου , , ,47 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0,00 0, , , ,84 - Μερίσµατα πληρωθέντα , ,42 - Ίδιες µετοχές , ,57 Υπόλοιπα , , , , , , ,91 Υπόλοιπα , , , , , , ,91 - Αναπροσαρµογή ενσωµάτων παγίων , ,28 - Αποτίµηση ιαθεσίµων για πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 0,00 Ζηµία αποτίµησης , ,03 Καθαρό κέρδος (ζηµία) που αναγνωρίσθηκε στην καθαρή θέση 0,00 0,00 0, , ,03 0, ,25 - Αποτέλεσµα περιόδου , ,46 Συνολικό κέρδος (ζηµία) περιόδου 0,00 0,00 0, , , , ,21 - Μερίσµατα πληρωθέντα , ,28 - Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου , ,80 - Κεφαλαιοποίηση- ιανοµή Αποθεµατικών-Μείωση Κεφαλαίου , ,84 - Ίδιες µετοχές , ,80 Υπόλοιπα , , , , , , ,18 * Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις , το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ,84 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών "διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο" και ταυτόχρονα µειώθηκε κατά ,04 µε επιστροφή µετρητών στους µετόχους. Οι παραπάνω αποφάσεις εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Κ / ) και ενηµερώθηκε το.σ. του Χ.Α. στην συνεδρίασή του της Τέλος, στις έγινε µέσω του Κ.Α.Α. η επιστροφή µετρητών στους µετόχους. -4-

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Σηµειώσεις - Προσάρτηµα επί των οικονοµικών καταστάσεων Συνταχθείσων σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) 1 ης Ιανουαρίου η εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε ευρώ) 1. Γενικές Πληροφορίες - Παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων και υιοθέτηση των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) Τα βιβλία και τα στοιχεία της εταιρείας τηρούνται σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία. εδοµένου ότι αυτά δεν είναι σε απόλυτη συνέπεια µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν αναµορφωθεί κατάλληλα (σελ.19) - Σύσταση εταιρείας Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 (ΦΕΚ 1625/ ) και η διάρκειά της ορίσθηκε σε 100 έτη, δηλαδή µέχρι Η εταιρεία διέπεται από την Ελληνική Νοµοθεσία, έχει τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας και λειτουργεί σύµφωνα µε τον Ν. 2190/20. - Σκοπός της Εταιρείας είναι σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της : 1. H επί ιδιοκτήτων ή και µη εγκαταστάσεων της Εταιρείας εκτέλεσις πάσης εκδοτικής εργασίας, είτε δι ίδιον λογαριασµόν της Εταιρείας, είτε δια λογαριασµόν τρίτων, η έκδοσις παντός είδους εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών και παντός εν γένει εντύπου, εκδιδοµένων εν τη ηµεδαπή ή τη αλλοδαπή, η κυκλοφορία και εµπορία αυτών εις τε το εσωτερικόν και εξωτερικόν, η παραγωγή και εµπορία πάσης φύσεως µορφωτικού υλικού,η εµπορία χάρτου και η αντιπροσώπευσις αλλοδαπών εκδοτικών οίκων και οίκων παραγωγής ή εµπορίας χάρτου, ως και η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω, επιχειρήσεως και συµµετοχή εις ετέρας Εταιρείας ή Επιχειρήσεις, ηµεδαπάς ή αλλοδαπάς, επιδιωκούσας τον αυτόν ή παρεµφερή σκοπόν. 2. H ίδρυση και συµµετοχή σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς, σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης, τηλεαγορών και γενικά σε εταιρείες παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών δια ηλεκτρονικών µέσων. 5

8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η πρακτόρευση και διανοµή παντός είδους εφηµερίδων, βιβλίων, περιοδικών και γενικά κάθε είδους εντύπου καθώς και η ίδρυση και συµµετοχή σε εταιρείες µε αυτούς τους σκοπούς. 4. Η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών µε το διαδίκτυο (internet) καθώς και η ίδρυση και συµµετοχή σε εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. 5. Η παραγωγή τηλεοπτικών και κινηµατογραφικών έργων και γενικότερα η παραγωγή πάσης φύσεως οπτικοακουστικών προϊόντων καθώς και η ίδρυση και συµµετοχή σε εταιρείες µε αυτό το σκοπό. 6. Η παροχή πάσης φύσης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και η ίδρυση και συµµετοχή σε εταιρείες µε αυτόν τον σκοπό. 7. Η επένδυση των διαθεσίµων της εταιρείας σε κινητές αξίες οποιασδήποτε µορφής. 8. Η ίδρυση εταιρειών ή η συµµετοχή σε άλλες εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που ο σκοπός τους συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τον σκοπό της εταιρείας ή και ανεξάρτητα από αυτόν, όπως ενδεικτικά µελετητικές, κατασκευαστικές, ξενοδοχειακές, τουριστικές, αεροπορικές, ναυτιλιακές, διαφηµιστικές, διοργάνωσης εκθέσεων, τραπεζικές και επενδυτικές εταιρείες. 2. Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 2.1 Αρχή του Ιστορικού Κόστους Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται σύµφωνα µε την αρχή του Ιστορικού Κόστους πλήν των περιπτώσεων των γηπέδων και των κτιρίων για τα οποία επιλέχθηκε η αρχή της εύλογης αξίας. Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 2.2 Συναλλαγές σε ξένο νόµισµα Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα λογιστικοποιούνται µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµέρα συναλλαγής. Όλες οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται σε Ευρώ µε την επίσηµη ισοτιµία που ισχύει την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Τυχόν χρεωστικές ή πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές µεταφέρονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 2.3 Αποσβέσεις Πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένονται σύµφωνα µε τους παρακάτω συντελεστές: % Κτίρια & λοιπές εγκαταστάσεις 2-2,5 6

9 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων 20 Μηχανήµατα & εγκαταστάσεις 8 Έπιπλα & σκεύη Μεταφορικά µέσα Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις (αποτίµηση ) Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των ακινήτων αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση στοιχείων. Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων. Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Τα ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσδιορίζεται από ανεξάρτητους εκτιµητές µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις ηµεροµηνίες κλεισίµατος του Ισολογισµού. Αυξήσεις στη λογιστική αξία των ακινήτων που προκύπτουν από αναπροσαρµογές στην εύλογη αξία καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων, εκτός εάν αφορά σε αναστροφή µειωτικής αναπροσαρµογής (υποτίµησης) συγκεκριµένου ακινήτου που είχε καταχωρηθεί στα έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση ισόποσο µέρος της αναπροσαρµογής καταχωρείται στα έσοδα. Μειώσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από την αναπροσαρµογή, καταχωρούνται στα έξοδα αφού πρώτα διαγραφεί το τυχόν σχηµατισµένο αποθεµατικό αναπροσαρµογής για το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο. 2.5 Φορολογία Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται επί των φορολογητέων κερδών της περιόδου µε τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή (32% για τη χρήση 2005, 35% για τη χρήση 2004). Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας όπως αυτά αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις διότι δεν περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαµβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικά. Αναβαλλόµενη φορολογία ή ετεροχρονισµένη φορολογία είναι ο φόρος που εκάστοτε οφείλεται ή απαιτείται λόγω χρονικής διαφοράς στην φορολογία εσόδων ή φορολογική αναγνώριση εξόδων και λογιστικοποιείται στο µέγεθος που αναµένεται να ανακύψει µελλοντικά. Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση αναγνωρίζεται κατά κανόνα για όλες τις πρόσκαιρες φορολογικές διαφορές και φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται στο βαθµό που πιθανολογείται να υπάρξουν φορολογητέα κέρδη και να συµψηφιστεί µε την αντίστοιχη ανακύπτουσα φορολογική υποχρέωση. 7

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τα ποσά των αναβαλλοµένων φόρων (απαιτήσεις ή υποχρεώσεις) αξιολογούνται κατά την ηµεροµηνία του εκάστοτε Ισολογισµού και αναθεωρούνται αν απαιτηθεί, συνεκτιµώντας νέα δεδοµένα και συγκυρίες που επιδρούν στη διαθεσιµότητα µελλοντικών φορολογητέων κερδών για την αξιοποίηση τούτων. Ο αναβαλλόµενος φόρος υπολογίζεται µε βάση τα ποσοστά φορολογίας που αναµένεται να ισχύουν στην χρήση κατά την οποία ανακύπτει φορολογική υποχρέωση ή απαίτηση. Αυτός ο φόρος επιβαρύνει ή πιστώνεται στα αποτελέσµατα πλήν της περίπτωσης που συνδέεται µε ποσά που µεταφέρονται απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια οπότε και ο φόρος έχει την ίδια λογιστική µεταχείριση. 2.6 Αποθέµατα ( εµπορεύµατα προϊόντα - πωλήσεις - ανταλλακτικά) Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Η τιµή κτήσης υπολογίζεται βάσει της µεθόδου του Μέσου Σταθµικού Κόστους διαδοχικών υπολοίπων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντικατοπτρίζει την κατ εκτίµηση τιµή πώλησης αφού αφαιρεθούν όλα τα έξοδα πώλησης. 2.7 Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών λογιστικοποιείται κατά την πραγµατοποίησή του και αντιπροσωπεύει κυρίως έσοδα από την πώληση των εφηµερίδων, έσοδα διαφήµισης και έσοδα από εκτυπώσεις για λογαριασµό τρίτων. 2.8 Αποµείωση αξίας παγίων Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού η ιοίκηση της εταιρείας επανεξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων ώστε να προσδιορίζει αν τυχόν τα πάγια αυτά έχουν υποστεί αποµείωση της αξίας τους. Τέτοια ένδειξη δεν υπήρχε την Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις - Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στην εύλογη αξία αυτών : α) οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην εκάστοτε τρέχουσα χρηµατιστηριακή τιµή, β) οι µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών στην αξία κτήσεως αρχικά και στη συνέχεια µειώνεται η αξία κτήσεως µε βάση τη µέθοδο της καθαρής θέσης της εκάστοτε συνδεδεµένης εταιρείας. - εν συντάσσονται ενοποιηµένες καταστάσεις λόγω επουσιώδους ενδιαφέροντος (καίτοι η συµµετοχή µας είναι µεγαλύτερη του 50%) για τις εταιρείες (ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ 90% - ΈΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ 51% - ΈΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. 100%) 2.10 Πελάτες 8

11 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Η αποτίµηση των πελατών γίνεται στην ονοµαστική αξία των απαιτήσεων αφού µειωθούν µε τυχόν επισφάλειες Πιστωτές Η αποτίµηση των πιστωτών γίνεται στην ονοµαστική αξία των υποχρεώσεων Παροχές κατά τη συνταξιοδότηση του προσωπικού. Σύµφωνα µε την Ελληνική Εργατική Νοµοθεσία η εταιρεία είναι υποχρεωµένη µε την συνταξιοδότηση οποιουδήποτε µέλους του προσωπικού να καταβάλλει σ αυτό συγκεκριµένη χρηµατική παροχή. Η χρηµατική αυτή παροχή οφείλεται κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης και ισούται µε το 40% ή 70% του ποσού που προσδιορίζεται µε παραµέτρους : α) το χρόνο υπηρεσίας στην εταιρεία β) την µηνιαία αµοιβή κατά το έτος συνταξιοδότησης και γ) λοιπούς παράγοντες όπως προσδιορίζονται απο την σχετική νοµοθεσία Η υποχρέωση αυτή προσδιορίζεται ως παρούσα αξία της καθορισµένης παροχής συνεκτιµώντας αναλογιστικές παραµέτρους που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Η εταιρεία ανέθεσε τον ανωτέρω υπολογισµό σε αναγνωρισµένους αναλογιστές και η εκτιµούµενη κατά την 31/12/2005 υποχρέωση έχει λογιστικά αποτυπωθεί και περιλαµβάνεται στις οικονοµικές καταστάσεις. Υποχρέωση που αφορά προηγούµενες χρήσεις έχει διαχωριστεί και επηρεάσει απ ευθείας τα Ίδια Κεφάλαια και η υποχρέωση που αφορά την περίοδο επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της περιόδου. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε οποιοδήποτε πρόγραµµα επένδυσης και διασφάλισης της διαθεσιµότητας του εκάστοτε απαιτούµενου κεφαλαίου για την ανταπόκριση της σ αυτή την υποχρέωση όταν αυτή ανακύπτει Επενδύσεις Οι επενδύσεις της εταιρείας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες : α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Στην κατηγορία αυτή καταχωρούνται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται µε σκοπό την κερδοσκοπία συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων. β) ιακρατούµενες ως την λήξη επενδύσεις. Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. γ) ιαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες. 9

12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού. Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων καταχωρούνται κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους η οποία προσαυξάνεται µε τις άµεσα επιρριπτέες στην συναλλαγή δαπάνες, τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές καταχωρούµενες στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµιακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες καταχωρούνται σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµίες µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές τους. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως προεξόφληση µελλοντικών ταµειακών ροών και µοντέλα αποτίµησης δικαιωµάτων προαίρεσης Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της αρχής της συσχέτισης εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα αφαιρετικά των αντιστοίχων εξόδων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων Προβλέψεις - Η διοίκηση της εταιρείας ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήµατα την εισπραξιµότητα των απαιτήσεων. Για κάθε πιθανή επισφάλεια διενεργείται πρόβλεψη. - Επίσης διενεργεί πρόβλεψη για αποζηµιώσεις προσωπικού και πιθανών διαφορών φορολογικού ελέγχου ιορθώσεις λογιστικών µεγεθών (µόνο στην εµφάνιση) σε σχέση µε τις δηµοσιοποιηµένες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. Η ιοίκηση της εταιρείας αποφάσισε να προβεί στην προσαρµογή ορισµένων κονδυλίων τα οποία αφορούν τον Ισολογισµό Μετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2004, ο οποίος είχε δηµοσιευθεί µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις του Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούν τις πρώτες πλήρεις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα µε τα ΠΧΠ. Οι εν λόγω προσαρµογές έγιναν µε αναδροµική διόρθωση των κονδυλίων στις χρήσεις τις οποίες αφορούν. Η σωρευτική επίδραση των προσαρµογών που ανάγονται στις χρήσεις πριν από την 1 Ιανουαρίου 2004 καταχωρήθηκε έναντι των ιδίων κεφαλαίων ενάρξεως κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία. Με τις ανωτέρω προσαρµογές δεν επηρεάστηκαν τα αποτελέσµατα της χρήσης που έληξε στις 31 εκεµβρίου Ειδικότερα, 10

13 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ έγινε µεταφορά κονδυλίων Ευρώ ,58 από «λοιπά αποθεµατικά» σε «αποτελέσµατα εις νέον». (Εσωτερική µεταφορά λογαριασµών καθαρής θέσης) Κατά συνέπεια ο ισολογισµός ενάρξεως την 1 Ιανουαρίου 2004 και ο ισολογισµός την 31 εκεµβρίου 2004 παρουσιάζονται αναµορφωµένοι σε σχέση µε αυτούς που περιλαµβάνονταν στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύθηκαν για τα τρίµηνα του Αξίζει επι πλέον να σηµειώσουµε ότι η µεταφορά αυτή δεν επηρέασε την καθαρή θέση της εταιρείας ούτε τις ταµειακές ροές. 3. ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου - Κίνδυνος τιµών : εν συντρέχει συναλλαγµατικός κίνδυνος επειδή δεν υφίστανται συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα. - Πιστωτικός κίνδυνος : Πιστωτικός κίνδυνος υφίσταται µόνο για τα έσοδα από διαφηµιστικές καταχωρήσεις. Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τον κίνδυνο αυτό σε συνεχή βάση και αναλόγως αξιολογεί την ανάγκη λήψεως επιπρόσθετων εγγυήσεων. - Κίνδυνος ρευστότητας : Επειδή το 70% περίπου των εσόδων προέρχεται από πωλήσεις µέσω πρακτορείων, δεν υφίσταται κίνδυνος ρευστότητας. - Κίνδυνος χρηµατορροών : Μπορεί να προέλθει από την αύξηση των επιτοκίων για το οµολογιακό δάνειο. Αξίζει να σηµειώσουµε η αξία του εν λόγω δανείου είναι µικρή σε σύγκριση µε το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας. 4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις των ιοικήσεων. Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοικήσεως επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και µελλοντικές εκτιµήσεις. 5. Πληροφορίες κατά τοµέα. Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η έκδοση των εφηµερίδων, «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» µαζί µε τα ένθετά της («Ε 9, Ε - ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ», «Ε ΙΑΤΡΙΚΑ»), ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, µαζί µε τα ένθετά της (το περιοδικό «ΕΨΙΛΟΝ», «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», «7», «ON - OFF», «LE MONDE DIPLOMATIQUE» «GOURMET», «ΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΓΡΑΜΜΑ») και την εφηµερίδα µικρών Αγγελιών «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ» µε τα ένθετα «FOTO AUTO MOTO», «BUSINESS», «REAL ESTATE». Η εµπορική εκµετάλλευση των αγγελιών της εφηµερίδας ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ γίνεται και µέσω του διαδικτύου (στη διεύθυνση Τα έσοδά της κατά κύριο λόγο προέρχονται από την πώληση των εφηµερίδων και από τις διαφηµιστικές καταχωρίσεις που γίνονται σ αυτές και στα ένθετά τους. Επίσης η εταιρεία έχει έσοδα από εκτυπώσεις που κάνει για λογαριασµό τρίτων, στο εργοστάσιο της στο Κορωπί Αττικής, καθώς και έσοδα από πωλήσεις εµπορευµάτων µέσω προσφορών σε πολύ χαµηλές τιµές. Αναλυτικά έχουν ως εξής : Πωλήσεις εµπορευµάτων ,70 Πωλήσεις προϊόντων ετοίµων ,21 Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων ,07 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών , ,51 Τέλος, δεν υφίσταται λόγος επι πλέον αναλυτικής πληροφόρησης κατά τοµέα επειδή το σύνολο των εσόδων προέρχεται κυρίως από τον εκδοτικό τοµέα δευτερευόντως δε επί του εκτυπωτικού τοµέα. 11

14 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 2005 Υπόλοιπο 1/1/2005 Προσθήκες 2005 Μειώσεις 2005 Σύνολο 31/12/2005 Υπόλοιπο Αποσβέσεων 1/1/2005 Αποσβέσεις 2005 Μειώσεις 2005 Σύνολο αποσβέσεων 31/12/2005 Αναπόσβεστο Υπόλοιπο 31/12/2005 ΓΗΠΕ Α ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ΚΤΙΡΙΑ , ,30 0, , , ,18 0, , ,87 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , , , , , , ,74 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ , ,86 0, , , ,37 0, , ,65 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , , , , , , , , ,80 ΣΥΝΟΛΑ , , , , , , , , ,06 7. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 31/12/2005 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις 31/12/2005 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ ΑΕ 90% 0, ,07 ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ 51% , ,00 MEDIATEL AE 44% , ,00 ΑΡΓΟΣ ΑΕ 24,12% , ,00 MEDIA CALL CENTER AE 20% , ,00 ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε 100% ,93 0,00 PLANATECH AE 20% , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,07 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις 31/12/ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ 12,28% , ,20 ΕΜΦΑΣΙΣ ΑΕ 9,37% , ,00 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΛΕΚΟΜ ΑΕ 16% 0,00 0,00 ΡΑΓΟΥΝΗΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 15% , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , ,36 8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ 31/12/ /12/2004 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ 0, ,42 ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ , ,60 ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ,26 0,00 ΑΠΌ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , ,16 ΣΥΝΟΛΟ , ,18 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΓΗΠΕ ΩΝ , ,81 ΑΠΌ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,05 ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,77 ΣΥΝΟΛΟ , ,63-12-

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Σηµειώσεις επι των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων Συνταχθείσες σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) 31η εκεµβρίου 2005 (Ποσά σε ευρώ) 9. Λοιπές Απαιτήσεις οσµένες εγγυήσεις : Εγγυήσεις ΕΗ εργοστασίου , ,36 Εγγύηση ενοικίου υποκαταστήµατος Θεσ/νίκης 3.600, ,00 Εγγύηση ενοικίου γραφείου Κρήτης 322,82 322, Αποθέµατα , ,18 Εµπορεύµατα , ,28 Προϊόντα , ,61 Υποπροϊόντα , ,54 Πρώτες και βοηθητικές ύλες , ,70 Αναλώσιµα υλικά , ,74 Ανταλλακτικα παγίων , , Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις , ,93 Πελατες , ,38 Γραµµατια εισπρακτέα , ,77 Επιταγες εισπρακτέες , ,41 Επιταγές σε καθυστέρηση , ,54 Επιταγές σε ενέχυρο ,01 0,00 άνεια προσωπικού , ,76 Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο , ,15 Λοιποί χρεώστες , ,24 Μεταβατικοί Λογ/σµοι Ενεργητικού , ,49 εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων ,66 0, , , ιαθέσιµα για πώληση χρηµ/κά στοιχεία Αφορά : Μερίδια αµοιβαίου Κεφαλαίου EUROBANK S.A , , Ταµειακά ιαθέσιµα Ταµείο , ,42 Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας , , Μετοχικό Κεφάλαιο (καθαρή θέση) Ανάλυση ως κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ( σελ. 4 ) , ,87-13-

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ άνεια Μακροπρόθεσµα - Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις από Εθνική Τράπεζα ,00 0,00 Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις από Εθνική Τράπεζα ,51 0,00 Αφορούν έκδοση από την εταιρεία στις 23/06/2005 δύο οµολογιακών δανείων µε εξ ολοκλήρου αναδοχή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος µε τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Την έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους 20 εκατ. Ευρώ, διάρκειας 2 ετών, µηνιαία περίοδο εκτοκισµού µε επιτόκιο Euribor + 1 και εξασφάλιση µε επιταγές πελατών σε ποσοστό 90%, λήξεως έως δώδεκα µήνες και δυνατότητα ενωρίτερης εξόφλησης. και β) Την έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους 10 εκατ. Ευρώ, διάρκειας 5 ετών, περίοδο χάριτος 2 χρόνια, τρίµηνη περίοδο εκτοκισµού, τρίµηνες δόσεις κεφαλαίου, επιτόκιο Euribor + 1, χωρίς εξασφαλίσεις, καθώς και δυνατότητα ενωρίτερης εξόφλησης. Τα δάνεια εκδόθηκαν για να ενισχυθεί η ρευστότητα και η κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης µονιµότερου χαρακτήρα της εταιρείας ,51 0, Προβλέψεις Προβλέψεις αποζηµ. προσ. λόγω εξόδου από την υπηρ , ,01 Προβλέψεις για επσφαλείς απαιτήσεις , ,71 Προβλέψεις για διαφορές φορολ. Ελεγχ , ,00 Προβλέψεις ΦΜΑΠ , , , Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων Η διαφορά ΕΥΡΩ ( , ,79 = ) ,76 αφορά την µεταφορά στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των παγίων στοιχείων της εταιρείας. 18. Προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές , ,98 Πιστωτές διάφοροι , ,16 Υποχρεώσεις απο φόρους -τέλη , ,09 Ασφαλιστικοί οργανισµοί , , , ,83 18α. Προµηθευτές Αφορά υποχρεώσεις από συνήθεις συναλλαγές της εταιρείας. 18β. Πιστωτές διάφοροι Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες , ,63 Μερίσµατα πληρωτέα , ,50 ικαιούχοι εγγυήσεων , ,28 Προκαταβολές πελατών - 214,23 Επιταγές πληρωτέες , ,59 Εκρεµµείς πιστώσεις Τραπεζών , ,06 Λοιπές υποχρεώσεις 4.672, , , ,16-14-

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ γ. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη Φ.Π.Α , ,84 Φ.Μ.Υ. - Ε.Ε , ,48 Λοιποί Φόροι -τέλη , ,98 Αγγελιόσηµο 4.354, ,41 Φόρος Εισοδήµατος 0, , , ,09 18δ. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί ΙΚΑ ΤΕΑΜ , ,42 Λοιπά Ταµεία Κύριας Ασφάλισης , ,48 Επικουρικά Ταµεία , ,92 Αγγελιόσηµο , , Προβλέψεις και Λοιπές υποχρεώσεις Αφορά έξοδα χρήσεως πληρωτέα , , Κύκλος Εργασιών - Άλλα Έσοδα εκµετάλλευσης Έσοδα από πώληση εφηµερίδων κ.λ.π , ,76 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (καταχωρίσεις) , ,65 Έσοδα από πωλήσεις Εµπορευµάτων , ,54 Έσοδα από πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων , ,62 Έσοδα παρεποµένων ασχολιών , , , , Κέρδη από συµµετοχές & πιστωτικούς τόκους Έσοδα από συµµετοχές , , , , Λειτουργικά έξοδα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού , ,54 Αµοιβές και έξοδα τρίτων , ,90 Παροχές τρίτων , ,35 Φόροι και τέλη , ,33 ιάφορα έξοδα , ,64 Τόκοι και συναφή έξοδα , ,77 Αποσβέσεις παγίων στοιχείων , ,68 Ειδικές δαπάνες ,57 Προβλέψεις εκµετάλλευσης , , , , Τα παραπάνω ποσά εχουν κατανεµηθεί ως εξής: Παραγωγή , ,16 Eξοδα ιοίκησης , ,76 Εξοδα ιάθεσης , ,53 Χρηµατοοικονοµικά εξοδα , , , ,22-15-

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανάλυση Φόρου Εισοδήµατος ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 31/12/ /12/2004 ΕΞΟ Α ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΞΟ ΩΝ Ι ΡΥΣΗΣ & Α ΕΓΚ/ΣΗΣ ,42 0,00 ΑΠΌ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,25 0,00 ΑΠΌ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ , ,77 ΑΠΌ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,72 0,00 ΑΠΌ ΦΟΡΟ ΚΕΡ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 0, ,05 ΣΥΝΟΛΟ , ,82 ΕΣΟ Α ΑΠΌ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ , ,65 ΑΠΌ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ,26 0,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ , ,17 Τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται µε συντελεστή 32% για το 2005 και 35% για το έτος 2004 αφού ληφθούν υπόψη έξοδα µη φορολογικά εκπιπτόµενα και τυχόν δυνατότητα δηµιουργίας αφορολογήτων αποθεµατικών. Η φορολογική υποχρέωση της εταιρείας δεν οριστικοποιείται πριν τα βιβλία και στοιχεία ελεγχθούν από τις ελληνικές φορολογικές αρχές. Τέτοιος έλεγχος έχει διενεργηθεί µέχρι και το 2001 και έχει γίνει πρόβλεψη ,00 για τις χρήσεις

19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Μετοχές που έχουν εκδοθεί Αριθµός Αναλογία Μέσος σταθµισµένος Μετοχών της περιόδου αριθµός µετοχών ης Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2004 Μέσος σταθµισµένος Αριθµός µετοχών / ης Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Μέσος σταθµισµένος Αριθµός µετοχών / Κέρδη ανά µετοχή Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίστηκαν διαιρώντας τα καθαρά κέρδη περιόδου προς τον σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά την διάρκεια της χρήσεως: Κέρδη περιόδου µετά από φόρους ( ,46) ,65 Σταθµισµένος µέσος αριθµός κοινών Μετοχών Κέρδη ανά µετοχή σε Ευρώ -0,026 0, Ανάλυση δεσµεύσεων Αξίζει να σηµειώσουµε ότι δεν είναι προσηµειωµένο ούτε υποθηκευµένο κανένα πάγιο στοιχείο της εταιρείας. 27. Ανάλυση των αγορών επιχειρήσεων (θυγατρικές) που έγιναν µέσα στη χρήση. Στη παρούσα χρήση πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω αγορά : - ΈΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ Α.Ε. : Μετ x 30 = ΕΥΡΩ 100%. 17

20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 01/01/ /12/2005 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2005 ΟΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΩΤΟΕΚ ΟΤΙΚΗ , ,71 (74.461,57) Π - ΕΨΙΛΟΝ ΝΕΤ ΑΕΒΕ , ,12 Χ - MEDIATEL ΑΕ , ,05 Χ - ΕΨΙΛΟΝ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΕΣ - 0, ,83 Χ - PLANATECH ΑΕ , ,47 Χ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΕΡ ΩΝ Ε.Λ.Π. µε.λ.π. 31/12/2004 Το αποτέλεσµα της Χρήσεως 2004 προ φόρων µε την εφαρµογή των ΛΠ από έγινε ,82. Αναλυτικότερα : Κέρδη προ φόρων µε τα ΕΛΠ ,96 Συν : Μειωµένες Αποσβέσεις µε βάση τα ΛΠ ,30 Μείον : Προβλέψεις Εκµεταλεύσεως µε βάση τα ΛΠ ,44 Κέρδη προ Φόρων µε τα ΛΠ , ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (1/1/2005 ΚΑΙ 1/1/2004 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (.Λ.Π.) Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ 1/1/2005 1/1/2004 Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004) σύµφωνα µε τα Ε.Λ.Π , ,05 Μεταφορά αναπόσβεστου υπολοίπου επιχορηγήσεων επενδύσεων παγίου ενεργητικού σε έσοδα επόµενων χρήσεων , ,31 ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων στην εύλογη αξία , ,86 Μεταφορά αναπόσβεστου υπολοίπου εξόδων εγκαταστάσεως , ,13 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις , ,11 Προβλέψεις φόρου εισοδήµατος για διαφορές φορολογικού ελέγχου , ,00 Σχηµατισµός πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού , ,94 ιαφορά φόρου χρήσης ,59 0,00 ιαφορά αποσβέσεων εξόδων εγκατάστασης και κτιρίων µε.λ.π ,06 0,00 Μερίσµατα προτεινόµενα , ,42 Αποµείωση Αξία Συµµετοχής σε Εταιρεία 0, ,78 Καθαρή θέση Έναρξης περιόδου (1/1/2005 και 1/1/2004) αναµορφωµένη σύµφωνα µε τα.λ.π , ,06-18-

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012

Β.Μ.Λ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΚΑΙ ΗΧΟΥ Οικονομικές καταστάσεις Χρήσης 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α.) Ε ΡΑ : ΗΦΑΙΣΤΟΥ 50, 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΡ. ΜΑΕ : 25838/04/B/92/146(04) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 83476202000 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης ΕΛΝΟΥΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 η ΙΟΥΛΙΟΥ 2008 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Της Εταιρείας CREDIT AGRICOLE LEASING HELLAS Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012

GLOBAL SOFT AE Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2012 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 22 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 46184822000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 65002/12/Β/07/36) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ. ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΕ ΕΤΗΣΙEΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών Β Κτίριο, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ OPTIMUM Α.Τ.N.Ε.Ε. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Χρήσης 2009 (1 Ιανουαρίου 2009 31 Δεκεμβρίου 2009) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΙΛΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ I OMENEΩΣ 118 & ΘHBΩN ΙΛΙΟΝ 131 21. Αριθµός µητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 46050/01 T/B/00/25 Αριθµός Γ.Ε. Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ

ΙΑΣΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΙΑΣΩ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Οι συνηµµένες περιοδικές Οικονοµικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων

3. Συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες 36. 4. Έκθεση διαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 Περιεχόµενα 1. Παρουσίαση της εταιρίας Γενικά Πληροφορίες για την εταιρία Πληροφορίες σχετικά µε δηµόσιες προσφορές Πληροφορίες σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρίας Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 AP.Γ.Ε.Μ.Η: 007119101000 Ε ΡΑ: Γραβιάς 4 A, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 12060059000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟY Α.Ε.: 35872/84/Β/96/03) Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2012 από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.A.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΩΡΥΓΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2013 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα