ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014"

Transcript

1 1 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο Καζηνξηά ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζ. 7246/2014 Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Μ/Γ Κιηληθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Γεκφζηνο Αλνηρηφο Γηεζλήο Ζιεθηξνληθφο Γηαγσληζκφο ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ πκθεξφηεξε απφ Οηθνλνκηθή Άπνςε Πξνζθνξά Ζκεξνκελία : 18/3/2015 ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Ζκέξα: Σεηάξηε Ώξα: Πιαηθφξκα ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ Όπσο αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 9 θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα ΜΔΡΖ Β & Γ ΚΧΓΗΚΟΗ CPV Όπσο αλαθέξνληαη ζηηο ζειίδεο 14 έσο 18 ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ,00 επξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 23%) ΔΠΗΜΔΡΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ ζειίδα 22 ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΛΑΒΖ χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο

2 2 ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΔΗΓΟΤ ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 55 Ν.2238/94) ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΠΗΖΜΖ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΧΝ Δ.Κ. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο Καηά ηελ πιεξσκή παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 2238/94 Σξίηε 12/1/2015 Σεηάξηε 14/1/2015 Παξαζθεπή 16/1/2015 Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο φπσο απηέο ηζρχνπλ: 1.1. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 81/Α/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 1.2. Σνπ Ν. 3527/2007 «Κχξσζε ζπκβάζεσλ ππέξ λνκηθψλ πξνζψπσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 25/Α/ ) 1.3. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. 134/Α/ ) φπσο ηζρχεη ζήκεξα 1.4. Σνπ Ν. 2955/2001 «Πξνκήζεηεο Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ. θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 256/Α/ ), φπσο ηζρχεη ζήκεξα 1.5. Σν Ν. 3868/2010 (ΦΔΚ 129/A/ ), άξζξν 22 «πκβάζεηο πξνκήζεηαο ηαηξνηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ» 1.6. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 «Πεξί Λνγηζηηθνχ ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (ΦΔΚ 204/Α/ )

3 Σνπ Ν. 2198/1994 (Φ.Δ.Κ. 43/Α/ ) άξζξν 24 «Παξαθξάηεζε θφξνπ ζην εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο» 1.8. Σνπ Ν. 2362/1995 (Φ.Δ.Κ. 247/Α/ ) άξζξν 84 «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 1.9. Σνπ Ν. 2286/1995 (Φ.Δ.Κ. 19/Α/ ) «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 2323/95 (Φ.Δ.Κ. 145/Α/ ) «Τπαίζξην Δκπφξην θαη άιιεο Γηαηάμεηο» Σνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» Σνπ Ν. 2690/1999 (ΦΔΚ 45/Α/ ) «Κπξψζεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/ ) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/ ) Σνπ Ν. 2741/1999 (Φ.Δ.Κ. 199/Α/ ) άξζξν 8 «Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ, άιιεο Ρπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/Α/ ) θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην άξζξν 12 παξ. 27 ηνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/ ) Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», (Φ.Δ.Κ. 150/Α/ ) Σνπ Π.Γ. 166/2003 (Φ.Δ.Κ. 138/Α/ ) «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2000/35/ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο Δκπνξηθέο πλαιιαγέο» Σνπ Ν. 3548/2007 «Καηαρψξεζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 68/Α/ ), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3801/2009, άξζξν 46 πεξί θαηαβνιήο δαπαλψλ δεκνζίεπζεο δηαθήξπμεο Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/ ) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν »

4 Σν Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40/Α/ ) «Πξνζηαζίαο ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο», άξζξν 12 «Αλαπξνζαξκνγή Φ.Π.Α.», θαη άξζξν 20 3 «Έλαξμε ηζρχνο» Σν Ν. 3867/2010 (ΦΔΚ 128/Α/ ), άξζξν 27 «Δμφθιεζε πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3918/ Σν Ν. 3886/2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθή λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21 εο Ηνπλίνπ 1989 θαη ηελ Οδεγία 92/13/ ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25 εο Φεβξνπαξίνπ 1192, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Γεθεκβξίνπ 2007» Σν Π.Γ. 82/1996 «Ολνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα» (ΦΔΚ Α 66 / ), φπσο ηζρχεη κεηά θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην άξζξν 8 Ν. 3310/2005 θαη ην άξζξν 8 Ν. 3414/ Σνπ Ν. 3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α/2005) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3414/2005 (ΦΔΚ 279/Α/2005) «Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν. 3310/2005.» Σνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3614/2007 (ΦΔΚ 267/Α/2007) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν » Σνπ Ν. 3840/2010 (ΦΔΚ 53/Α/2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» Σνπ Ν. 3959/2011 (ΦΔΚ 93/ηεπρ. Α / ) γηα ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ Σνπ Ν. 4013/2011 ( ΦΔΚ 204//Α/ ) «χζηαζε Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ( )» Σνπ Ν. 4052/2012 πεξί αξκνδηφηεηαο ηνπ ΤΤΚΑ θαη εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.

5 Σνπ Φ.Δ.Κ. 237/Α / «Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ» κε ην νπνίν ξπζκίδνληαη ζέκαηα γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ΔΠΑ Σεο κε αξηζκ. Π1/2380/ απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Δζληθήο Άκπλαο, Δζσηεξηθψλ, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Τγείαο, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε θαη Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» (Β 3400) Σεο κε αξ.π1/2390/ απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.Γ.Ζ..)» (Β 2677) Σεο Παξαγξάθνπ Ε ηνπ λ.4152/2013 (Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 ηεο 16 εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» (Α 107) Σνπ Ν. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 Α/ ) θαη ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 237 Α/ Σν Ν. 4205/2013 (Α 242), άξζξν Σν Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα- Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ πδ 318/1992 (Α 161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» Σνπ λ. 4270/2014 «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Α 143) Σνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ 160 Α/ ) «Γηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Καλφλεο ζχλαςεο Γεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» 2. Σηο απνθάζεηο : 2.1. Σελ ππ αξηζ / Τπνπξγηθήο απφθαζεο «Καζνξηζκφο εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ λνκαξρηαθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ), εκεξεζίσλ θαη εβδνκαδηαίσλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ (πξψελ επαξρηαθψλ εληφο ησλ λνκψλ Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο) πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα

6 6 θαηαρψξεζεο δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ» θαη ηελ ηξνπνπνηεηηθή, απηήο, αξηζ. 1893/ (ΦΔΚ Β ) απφθαζε ηεο Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ 2.2. Σηο δηαηάμεηο ηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 93/42/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ «Πεξί ησλ ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (ΔΔ L 169/ ), φπσο ηξνπνπνηεκέλε ηζρχεη, πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο ελαξκνλίζηεθε ε εζληθή λνκνζεζία κε ηελ ππ αξηζ. ΓΤ8δ/Γ.Π.νηθ / θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Φ.Δ.Κ. Β 2198/ ) Σελ αξηζκ. ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Πξφλνηαο «Αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νξζήο πξαθηηθήο δηαλνκήο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ» (Φ.Δ.Κ. 32/Β/ ) 2.4. Σελ ππ αξηζκ. ΓΤ6α/ νηθ.36932/ Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο «Σξφπνο θαη δηαδηθαζία είζπξαμεο θαη απφδνζεο παξαθξαηνχκελνπ πνζνζηνχ 2% θαηά ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ πγείαο (αξ.3 Ν.3580/ 2007) Σελ ππ αξηζκ. 4301/ Δγθχθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο ζρεηηθά κε ην κε αξ. 1177/2007 (L 314/ ζει 64-65) Καλνληζκφ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 30 εο Ννεκβξίνπ 2009 πνπ αθνξά ζηα λέα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ, ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ, ηα νπνία εθαξκφδνληαη απφ 1 εο Ηαλνπαξίνπ Σελ ππ αξηζκ. 1098/ ΠΟΛ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3845 (ΦΔΚ 65/Α/ ) ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ζπληειεζηψλ Φ.Π.Α. απφ » Σελ ππ αξηζκ /ΔΤ 1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) Τπνπξγηθή απφθαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ηελ αξηζκ /ΔΤΘΤ1212/ (ΦΔΚ 1088/Β/ ) «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ /ΔΤ 1749/ (ΦΔΚ 540/Β/ ) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.» 2.8. Σηο αξηζκ. 230/ & 151/ απνθάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο, πεξί έγθξηζεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο κέζσ ΔΠΑ» πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ Σελ αξηζ. 330 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο Γ.Τ.ΠΔ. κε αξηζ. πξση / πεξί έγθξηζεο ε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ <<Αλακφξθσζε ηεο Μαηεπηηθήο Κιηληθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ Γ.Ν. Καζηνξηάο>>

7 Σν αξηζ. 9866/ έγγξαθν ηνπ Ννζνθνκείνπ, πξνο Δ.Π.Τ. γηα ρνξήγεζε έγθξηζεο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ ππνέξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο» Σελ κε αξηζ. πξση. 906/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Σελ αξηζκ. 39/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, έηζη φπσο απηέο ζπληάρζεθαλ απφ αξκφδηα επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ Σελ απφθαζε 195/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο Γ.Τ.ΠΔ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο θαη ε ππνβνιή πξφηαζεο έληαμεο ηνπ έξγνπ ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο Θξάθεο , κε θνξέα πινπνίεζεο (δηθαηνχρν) ην Γ.Ν. Καζηνξηάο Σν αξηζ. 5797/ έγγξαθν ηεο 3εο Γ.Τ.ΠΔ πξνο Δ.Π.Τ. κε ην νπνίν δεηείηαη ε έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο Σελ αξηζ. 89/ (ζέκα 17 ν ) απφθαζε ηεο Δ.Π.Τ. κε ηελ νπνία εγθξίλνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ Σν αξηζ. 1853/ έγγξαθν ηεο Δ.Π.Τ. κε ην νπνίν νξίδεηαη ε πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%) Σελ Τ4β/Γ.Π. 5133/Φ 8γ2-81/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε απφ άπνςεο ζθνπηκφηεηαο ε πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Μ/Γ Κιηληθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ Γ.Ν. Καζηνξηάο Σελ απφθαζε 219/ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 3εο Γ.Τ.ΠΔ. κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο Σελ αξηζ. 67/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ α) ην πξαθηηθφ δηαβνχιεπζεο ηεο Δπηηξνπήο ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνο έληαμε ζην ΔΠΑ, , έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ Γ.Ν. Καζηνξηάο» Σελ απφ απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία εληάζζεηαη ην έξγν «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ ΣΔΠ ηνπ

8 8 Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο» ζην Δ.Π. Μαθεδνλίαο Θξάθεο , κε θνξέα πινπνίεζεο (δηθαηνχρν) ην Γ.Ν. Καζηνξηάο θαη κε θσδηθφ MIS Σελ κε αξηζ. πξση.: 4076/ απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα «Έληαμε ηεο Πξάμεο Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο κε θσδηθφ MIS ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλία Θξάθε». Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ είλαη ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. 23%) θαη επηκεξίδεηαη ζε δχν ππνέξγα : α) Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ ,00 θαη β) Πξνκήζεηα Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ, πξνυπνινγηζκνχ , Σελ αξηζ. 160/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ,00 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%) γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ Κιηληθήο θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο», έξγν πνπ έρεη εληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 4076/ απφθαζε ηεο Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Μαθεδνλία Θξάθε ηνπ ΔΠΑ Σελ αξηζ. 2/ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ην ηεχρνο δεκνπξάηεζεο δηαθήξπμεο ηνπ αλσηέξνπ δηαγσληζκνχ θαη γηα ηελ αλάιεςε δεκνζηνλνκηθήο ππνρξέσζεο γηα ηε δέζκεπζε πίζησζεο (λνκηθή δέζκεπζε) απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο (ΚΑΔ 9749 ην πνζφ ησλ ,00 & ΚΑΔ 7111 ην πνζφ ησλ ,00 ), ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ο Τ Μ Δ Ζιεθηξνληθφ Γεκφζην Αλνηθηφ Γηεζλή Γηαγσληζκφ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εληαγκέλνπ ζην ΔΠΑ , έξγνπ «Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ ηεο Μ/Γ θιηληθήο θαη ηνπ ηκήκαηνο Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο». Οη επί κέξνπο πξνυπνινγηζκνί αλέξρνληαη ζε ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ πξνκήζεηα Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ. Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζηηο ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., θαη κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

9 9 Ο δεηνχκελνο εμνπιηζκφο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα ζπλεκκέλα ΜΔΡΖ θαη ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 1. Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ζπζηήκαηνο, χζηεξα απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε κέξα απφ ηελ εκεξνκελία ειεθηξνληθήο απνζηνιήο ηεο πεξίιεςεο ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζηελ Τπεξεζία Δπίζεκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα δεκνζίεπζε, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Τ.Α. Π1/2390/ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ ΔΖΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα πξνθήξπμε, ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ λ.4281/2014, ζην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, ζην Π.Γ. 60/2007 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζην Π.Γ. 118/2007. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη εάλ ηπρφλ έρνπλ ππνβιεζεί έγγξαθα εληχπσο θαηά ηηο παξαγξάθνπο θαη ηνπ άξζξνπ 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013 επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία ρσξίο λα απνζθξαγηζηνχλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ζχζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4281/ Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ θαηαηεζέλησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηέζζεξηο (4) εξγάζηκεο εκέξεο κεηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ψξα π.κ., ήηνη 18/3/2015, εκέξα Σεηάξηε Ζ ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα.

10 10 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 12 ΑΡΘΡΟ 1. Σφπνο ρξφλνο δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 12 ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν χκβαζεο 14 ΑΡΘΡΟ 3. Οξηζκνί 19 ΑΡΘΡΟ 4. Αληηθείκελν Πξνκήζεηαο 21 ΑΡΘΡΟ 5. Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ 22 ΑΡΘΡΟ 6. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 22 ΑΡΘΡΟ 7. Δπηρεηξεζηαθφ Πιαίζην Ηζρχνπζα λνκνζεζία 22 ΑΡΘΡΟ 8. Πξνζθπγέο 23 ΑΡΘΡΟ 9. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γεκνζηφηεηα 23 ΑΡΘΡΟ 10. Σξφπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 24 ΑΡΘΡΟ 11. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 24 ΑΡΘΡΟ 12. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 26 ΑΡΘΡΟ 13. Γηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο 39 ΑΡΘΡΟ 14. Πξφζζεηνη φξνη 44 ΑΡΘΡΟ 15. Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ 44 ΑΡΘΡΟ 16. Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ 46 ΑΡΘΡΟ 17. Δλαιιαθηηθέο πξνζθνξέο 47 ΑΡΘΡΟ 18. Σξφπνο ζχληαμεο πξνζθνξψλ 47 ΑΡΘΡΟ 19. Πεξηερφκελα ππνθαθέισλ 48 ΑΡΘΡΟ 20. Σηκέο πξνζθνξψλ λφκηζκα 61 ΑΡΘΡΟ 21. Γηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 63 ΑΡΘΡΟ 22. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 66 ΑΡΘΡΟ 23. Απφξξηςε πξνζθνξψλ 76 ΑΡΘΡΟ 24. Καηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ 77 ΑΡΘΡΟ 25. Γηθαίσκα καηαίσζεο 77 ΑΡΘΡΟ 26. Καηάξηηζε θαη ππνγξαθή ζχκβαζεο 78 ΑΡΘΡΟ 27. χκβαζε 79 ΑΡΘΡΟ 28. Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο Έλδηθα κέζα 80 ΑΡΘΡΟ 29. Δγγπήζεηο 82 ΑΡΘΡΟ 30. Παξάδνζε - παξαιαβή 89 ΑΡΘΡΟ 31. Κήξπμε αλαδφρνπ έθπησηνπ θπξψζεηο 90 ΑΡΘΡΟ 32. Σξφπνο πιεξσκήο θξαηήζεηο 90 ΑΡΘΡΟ 33. Δθρσξήζεηο - κεηαβηβάζεηο 92 ΑΡΘΡΟ 34. Τπνρξεψζεηο αζθάιηζεο 92 ΑΡΘΡΟ 35. Δκπηζηεπηηθφηεηα 92

11 11 ΑΡΘΡΟ 36. Λνηπέο ππνρξεψζεηο αλαδφρνπ 92 ΑΡΘΡΟ 37. Αλσηέξα βία 94 ΑΡΘΡΟ 38. Δθαξκνζηέν δίθαην 94 ΑΡΘΡΟ 39. Λνηπέο δηαηάμεηο 95 ΜΔΡΟ Β: ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 96 ΜΔΡΟ Γ: ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 168 ΑΡΘΡΟ 1. Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο 168 ΑΡΘΡΟ 2. Σερληθή πξνζθνξά 176 ΑΡΘΡΟ 3. Δγθαηάζηαζε - Παξάδνζε 180 ΑΡΘΡΟ 4. Παξαιαβή Παξάδνζε πξνκήζεηαο 180 ΑΡΘΡΟ 5. Λνηπνί φξνη 184 ΑΡΘΡΟ 6. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 184 ΜΔΡΟ Γ: ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ 187 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 1. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο 188 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 2. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο 190 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 3. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Λεηηνπξγίαο 192 ΜΔΡΟ Σ: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ 194 ΜΔΡΟ Ε: ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ 207

12 12 ΜΔΡΟ Α: ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ A.1. ΟΡΗΜΟΗ KAI ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΔΝΑΡΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΛΖ Διαδικτυακή πφλη του ΕΣΗΔΗΣ Μέρξη θαη ηελ Πέκπηε 12/3/2015 ΧΡΑ: 22:00 Γεπηέξα 16/2/2015 ΧΡΑ: 11:00 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί θαη θνηλνπξαμίεο πξνκεζεπηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), θξάηε πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη ηξίηεο ρψξεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Δ.Δ. κε δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηελ ΔΔ, εθφζνλ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα ζηνλ ηνκέα ησλ πξνκεζεηψλ, δηαζέηνπλ εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηηο πξνκήζεηεο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ, ηθαλνπνηνχλ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο σο θαη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο (ππνςήθηνη Πξνκεζεπηέο) απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή, ρνξεγνχκελε απφ πηζηνπνηεκέλε αξρή παξνρήο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (Δ..Ζ.Γ.Ζ..-Γηαδηθηπαθή Πχιε αθνινπζψληαο ηελ θαησηέξσ δηαδηθαζία εγγξαθήο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο - ρξήζηεο αηηνχληαη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απφ ηνλ ζχλδεζκν «Δγγξαθείηε σο νηθνλνκηθφο θνξέαο» ηελ εγγξαθή ηνπο ζε απηφ παξέρνληαο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαη απνδερφκελνη ηνπο φξνπο ρξήζεο ηνπ ηαπηνπνηνχκελνη σο εμήο:

13 13 Όζνη απφ ηνπο αλσηέξσ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) πνπ απηνί θαηέρνπλ απφ ην ζχζηεκα TAXISNet ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηεαπφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ειιεληθφ Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ) αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζπκπιεξψλνληαο ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο ΦΠΑ (VAT Ηdentification Number) θαη ηαπηνπνηνχληαη κε ρξήζε ησλ δηαπηζηεπηεξίσλ πνπ θαηέρνπλ απφ ην αληίζηνηρν ζχζηεκα. Δθφζνλ γίλεη ε ηαπηνπνίεζε, εγθξίλεηαη ε εγγξαθή ηνπ ρξήζηε απφ ην Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνηρείσλ ηεο Γηεχζπλζεο Πνιηηηθήο Πξνκεζεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ρξήζηεο ηξίησλ ρσξψλ αηηνχληαη ηελ εγγξαθή ηνπο θαη ηαπηνπνηνχληαη απφ ηε ΓΓΔ απνζηέιινληαο: - είηε ππεχζπλε δήισζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. - είηε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ ζε κνξθή αξρείνπ.pdf κε επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή, φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα IX Β γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ θαη ζην Παξάξηεκα IX Γ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ ηνπ Π.Γ. 60/2007, θαη ζχκθσλα κε ηνπο πξνβιεπφκελνπο φξνπο ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηα νπνία λα δειψλεηαη / απνδεηθλχεηαη ε εγγξαθή ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν, πξνζθνκηδφκελα εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ θαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν ή αθξηβέο αληίγξαθν) ζηελ αξκφδηα ππεξεζία. Σν αίηεκα εγγξαθήο ππνβάιιεηαη απφ φινπο ηνπο ππνςήθηνπο ρξήζηεο ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ πζηήκαηνο. Ο ππνςήθηνο ρξήζηεο ελεκεξψλεηαη απφ ην χζηεκα ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ αηηήκαηνο εγγξαθήο ηνπ. Δθφζνλ ην αίηεκα εγγξαθήο εγθξηζεί, ν ππνςήθηνο ρξήζηεο ιακβάλεη ζχλδεζκν ελεξγνπνίεζεο ινγαξηαζκνχ σο πηζηνπνηεκέλνο ρξήζηεο θαη πξνβαίλεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. Καηά ηα ινηπά ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα ηκήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 1. ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Α 2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΜΔΡΟ Β

14 14 3. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΜΔΡΟ Γ 4. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ ΜΔΡΟ Γ 5. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΜΔΡΟ Δ 6. ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΜΔΡΟ Σ 5. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ βαξχλνπλ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο, αξρηθήο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθήο, ζηηο εθεκεξίδεο παλειιήληαο εκβέιεηαο βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (Π.Γ. 118/2007), ελψ ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο αξρηθήο θαη ηεο παξνχζαο ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο βαξχλνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ ζα αλαθεξπρζνχλ αλάδνρνη ηνπ δηαγσληζκνχ (Ν. 3548/07, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν.3801/09). ΑΡΘΡΟ 2. Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο Αληηθείκελν ηεο δηαθήξπμεο είλαη ε πξνκήζεηα ηνπ θάησζη ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη μελνδνρεηαθνχ εμνπιηζκνχ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΙΑΣΡΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Α/Α ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΚΧΓΙΚΟ C.V.P. ΣΔΜ. ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΔ ΦΠΑ 1 Σξάπεδα ρεηξνπξγηθή ,00 καηεπηηθή/γπλαηθνινγηθή 2 θηαιπηηθή ιπρλία κε δνξπθόξν ,00 3 Αλαηζζεζηνινγηθό Μεράλεκα ,00

15 15 4 Γηαζεξκία ρεηξνπξγηθή ,00 5 Αλαξξόθεζε ειεθηξηθή ηξνρήιαηε ,00 6 Αληιία έγρπζεο ζύξηγγαο ,00 7 Κάδνο (θνπβάο) ηξνρήιαηνο ,00 8 θακπό ,00 9 Σξνρήιαην εξγαιεηνδνζίαο ,00 10 ηαηό νξξώλ ηξνρήιαην ,00 11 Απηληδσηήο κε Μόληηνξ ,00 12 Σξνρήιαην θαξόηζη αλαηζζεζίαο ,00 13 Γίζθαιν ,00 14 ηήιε νξνθήο ρεηξνύξγνπ ,00 15 ηήιε νξνθήο αλαηζζεζηνιόγνπ ,00 16 Γηαθαλνζθόπην 4 ζέζεσλ ,00 17 Λάκπα απνζηείξσζεο ρώξνπ ,00 18 Λεθάλε ηξνρήιαηε ,00 19 Γπλαηθνινγηθή θιίλε «ΒΟΟΜ» ,00 20 Κιίλε Σνθεηνύ ,00 21 θηαιπηηθή ιπρλία ,00 22 Μνλάδα αλάλεςεο λενγλώλ ,00 23 Καξδηνηνθνγξάθνο ,00

16 16 24 DOPPLER αλίρλεπζεο παικώλ εκβξύνπ ,00 25 Θήιαζηξν ,00 26 Μεράλεκα θξπνπεμίαο ,00 27 Ζιεθηξνθαξδηνγξάθνο 12 θαλαιηώλ ,00 28 Πηεζόκεηξν ειεθηξνληθό ,00 29 Αλαξξόθεζε θελνύ ηξνρήιαηε ,00 30 Ομύκεηξν ,00 31 Πηεζόκεηξν Σξνρήιαην ,00 32 Μόληηνξ θνξεηό ,00 33 Κιίβαλνο αηκνύ (flush) ,00 34 Φνξείν κεηαθνξάο αζζελώλ ,00 35 Λπρλία εμεηαζηηθή ,00 ΤΠΟΤΝΟΛΟ : ,00

17 17 ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ A/A ΔΙΓΟ ΚΧΓΙΚΟ C.P.V ΣΔΜ. ΔΠΙ ΜΔΡΟΤ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΜΔ ΦΠΑ 36 ΚΛΗΝΖ ΝΟΖΛΔΗΑ ,00 37 ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΚΛΗΝΖ ,00 38 ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΜΔ ΣΡΑΠΔΕΟΣΟΤΑΛΔΣΑ ,00 39 ΓΗΘΔΗΟ ΚΑΘΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΖ ,00 40 ΣΡΗΘΔΗΟ ΚΑΘΗΜΑ ΑΝΑΜΟΝΖ ,00 41 ΣΡΑΠΔΕΑΚΗ ΑΗΘΟΤΑ ΑΝΑΜΟΝΖ ,00 42 ΓΗΘΔΗΟ ΚΑΝΑΠΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ,00 43 ΓΡΑΦΔΗΟ ,00 44 ΣΡΟΥΖΛΑΣΟ ΚΑΘΗΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟΤ ,00 45 ΒΗΣΡΗΝΑ ΦΑΡΜΑΚΧΝ ,00 46 ΚΑΘΗΜΑΣΑ ΔΠΗΚΔΠΣΧΝ ,00 47 ΤΡΣΑΡΗΔΡΑ ΣΡΟΥΖΛΑΣΖ ,00 48 ΚΡΔΒΑΣΗ ΞΤΛΗΝΟ ΔΦΖΜ. ΗΑΣΡΟΤ ,00 49 ΚΑΛΟΓΔΡΟ ,00

18 18 50 ΤΚΔΤΖ TV 20`` ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΗΥΟΤ ,00 51 ΦΤΓΔΗΟ ΜΗΚΡΟ ,00 52 ΦΤΓΔΗΟ 250 L , ΔΠΗΣΡΑΠΔΕΗΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ (DESKTOP) ΔΚΣΤΠΧΣΖ (ΜΟΝΟΥΡΧΜΟ LASER) ΦΖΦΗΑΚΖ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ALCATEL 4400 ΣΖΛΔΦΧΝΗΚΖ ΤΚΔΤΖ ΑΝΑΛΟΓΗΚΖ ΑΠΛΖ , , , ,00 57 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ,00 ΤΠΟΤΝΟΛΟ : ,00 Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο είλαη ε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη νη απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ πξνκήζεηα νξίδνληαη ζηα ΜΔΡΖ Β & Γ ηεο δηαθήξπμεο. Πξνζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαηίζεληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε πξνκήζεηαο ή θαη γηα κέξνο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ (αιιά γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο αλά είδνο). Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη γηα κέξνο ηεο δεηνχκελεο αλά είδνο πνζφηεηαο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο.

19 19 ΑΡΘΡΟ 3. Οξηζκνί Αλαζέηνπζα Αξρή Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά, θαη ην νπνίν πξνθεξχζζεη ην δηαγσληζκφ θαη ζα ππνγξάςεη κε ηνλ Αλάδνρν / ηνπο Αλαδφρνπο ηε ζχκβαζε / ηηο ζπκβάζεηο εθηέιεζεο ησλ πξνκεζεηψλ. Τπεξεζία Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο πνπ εδξεχεη ζηελ νδφ Μαπξησηίζζεο ζηελ Καζηνξηά. Αξκφδηνη Τπεξεζίαο Γηελέξγεηαο ρεηηθέο κε ην δηαγσληζκφ πιεξνθνξίεο παξέρεη ην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ (Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία θαη Φψξαο Εήζεο, ηειέθσλα επηθνηλσλίαο: ,626 Fax: , φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο 08:00-14:30). Γηαθήξπμε Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε πνπ απνηειείηαη απφ ην Μέξνο Α : Γεληθνί Όξνη, ην Μέξνο Β : Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο, Μέξνο Γ : Δηδηθνί Όξνη, Μέξνο Γ : Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ, Μέξνο Δ : ρέδην ζχκβαζεο πξνκήζεηαο, Μέξνο Σ : ρέδην ζχκβαζεο πληήξεζεο. Ζ Γηαθήξπμε παξέρεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηελ ηελ ηζηνζειίδα Πξνκήζεηα Ζ πξνκήζεηα ηνπ Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ, φπσο απηφ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο Μέξνπο, θαζψο επίζεο θαη ζηα ΜΔΡΖ Β & Γ ηεο παξνχζεο. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο Γηαγσληζκνχ Σν αξκφδην γηα ηελ απνζθξάγηζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ην νπνίν ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. Δπηηξνπή Δμέηαζεο Πξνζθπγψλ Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ εμέηαζε πηζαλψλ πξνζθπγψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο, πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην νπνίν (φξγαλν) ζπγθξνηείηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ θαη

20 20 ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ιεηηνπξγίαο ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο. Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο Σν αξκφδην ζπιινγηθφ φξγαλν ην νπνίν ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί ζπγθξφηεζεο θαη νξηζκνχ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηελ παξαιαβή ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ. Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Οινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή αηηεκάησλ, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηελ έγθξηζε, ηε δηαδηθαζία πξνθήξπμεο θαη αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ηε ρξήζε θαη εθαξκνγή Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). Γηαδηθηπαθή πχιε ΔΖΓΖ Γηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ιεηηνπξγεί ην ΔΖΓΖ κε ηελ νλνκαζία ζην δηαδίθηπν «ΠΡΟΜΖΘΔΤ» θαη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο «PROMETHEUS» θαη κε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Πξνζθέξσλ ή Οηθνλνκηθφο Φνξέαο Οπνηνδήπνηε πηζηνπνηεκέλν, εγγεγξακκέλν ζην ΔΖΓΖ, θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή νκάδα πξνζψπσλ ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ θαη ππνβάιιεη ειεθηξνληθά πξνζθνξά, κε ζθνπφ ηε ζχλαςε χκβαζεο κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Δθπξφζσπνο Ο ππνγξάθσλ ηελ πξνζθνξά - ζηελ πεξίπησζε πνπ απηή δελ ππνγξάθεηαη απφ ηνλ ίδην ηνλ Πξνζθέξνληα - πνπ κπνξεί λα είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληα, ή πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ ηνλ Πξνζθέξνληα ή ηνλ λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ, ή ζε πεξίπησζε έλσζεο πξνζψπσλ, πξφζσπν εμνπζηνδνηεκέλν απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. Αληίθιεηνο Σν πξφζσπν πνπ ν Πξνζθέξσλ κε δήισζή ηνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ πξνζψπνπ (νλνκαηεπψλπκν, ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, fax θ.ιπ.), νξίδεη ζαλ ππεχζπλν γηα ηηο ελδερφκελεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηνλ Πξνζθέξνληα. Αλάδνρνο

21 21 Ο Πξνζθέξσλ πνπ ζα επηιεγεί θαη ζα ζπλάςεη χκβαζε κε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα. Καηαθχξσζε Ζ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξψλεηαη ε πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο ζηνλ Αλάδνρν. χκβαζε Ζ έγγξαθε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ε νπνία θαηαξηίδεηαη κεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο. Δπίζεκε γιψζζα ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ειιεληθή. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε, ηα έληππα ηεο Σερληθήο θαη Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο θαη ε ζχκβαζε είλαη ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη Πξνζθνξέο ησλ δηαγσληδνκέλσλ/ ππνςεθίσλ Αλαδφρσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα είλαη ππνρξεσηηθά ζπληαγκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. πκβαηηθά ηεχρε Σν ηεχρνο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ηνπ Αλαδφρνπ ηεο πξνκήζεηαο, θαη φια ηα ηεχρε πνπ ηε ζπλνδεχνπλ θαη ηε ζπκπιεξψλνπλ θαη πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά ηζρχνο : α. ηε ζχκβαζε, β. ηε δηαθήξπμε θαη ην ηεχρνο κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, γ. ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη δ. ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. Πξνυπνινγηζκφο Ζ εγθεθξηκέλε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ. πκβαηηθφ Σίκεκα Ζ ηηκή πξνζθνξάο ζηελ νπνία ζα θαηαθπξσζεί ε πξνκήζεηα. ΑΡΘΡΟ 4. Αληηθείκελν ηεο Πξνκήζεηαο Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο (ζην εμήο: ε Αλαζέηνπζα Αξρή) πξνθεξχζζεη δεκφζην αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ, δαπάλεο ζπλνιηθά ,17 ρσξίο ην Φ.Π.Α. ήηνη ,00 (ηεηξαθφζηεο είθνζη ηξείο ρηιηάδεο δηαθφζηα δέθα επξψ), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%), γηα ηελ πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ηελ Μ/Γ/ θιηληθή θαη ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ Γ.Ν. Καζηνξηάο, κέζσ ΔΠΑ θαη αθνξά ζην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο αλά είδνο, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο κέξνπο, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.

22 Αλαιπηηθά, ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαη ζπλνιηθά νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ πεξηγξάθνληαη ζηα Μέξε Β & Γ ηεο παξνχζεο. 22 ΑΡΘΡΟ 5. Πξνυπνινγηζκφο Έξγνπ Ο πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (23%) θαη πεξηιακβάλεη ηα θάησζη δχν ππνέξγα : 1) Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ, κε πξνυπνινγηζκφ ,00 κε ην ΦΠΑ. 2) Πξνκήζεηα Ξελνδνρεηαθνχ Δμνπιηζκνχ, κε πξνυπνινγηζκφ ,00 κε ην ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 6. ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ην Γεληθφ Ννζνθνκείν Καζηνξηάο Σαρ. Γηεχζπλζε: Μαπξησηίζζεο, Καζηνξηά Σειέθσλν : ,626 Φαμ : , & Πιεξνθνξίεο: Σνιηάδνπ Διεπζεξία, Φψξαο Εήζεο A.2. ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ- ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΘΡΟ 7. Δπηρεηξεζηαθφ Πιαίζην Ηζρχνπζα λνκνζεζία Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΠΓΔ (ΑΔΠ 0058, Κσδηθφο έξγνπ ΠΓΔ: 2013ΔΠ ), είλαη εληαγκέλν ζην Δ.Π. Μαθεδνλία Θξάθε θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κε θσδηθφ (MIS ). Ο δηαγσληζκφο δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην πξννίκην ηεο απφθαζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηελ πξνθήξπμή ηνπ.

23 23 ΑΡΘΡΟ 8. Πξνζθπγέο Πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/ 2010 (ΦΔΚ 173/Α/ ), φπσο απηφο ηζρχεη θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο. ΑΡΘΡΟ 9. Ζκεξνκελία απνζηνιήο ηεο Πξνθήξπμεο - Γεκνζηφηεηα Ζ Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ηνπ Γηαγσληζκνχ ζηάιζεθε γηα δεκνζίεπζε: 1. ηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δ.Κ. ζηηο 12/1/ ην «Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο ζηηο 16/1/2015 (εκέξα δεκνζίεπζεο) 3. Γηα αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ζην Πξφγξακκα «Γηαχγεηα» ζηηο 16/1/ Γηα αλάξηεζε ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ζηηο 16/1/ Γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ kastoriahospital.gr ζηηο 23/1/2015 θαη ζηελ πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ www. Promitheus.gov.gr ζηηο 30/1/ ηνλ ειιεληθφ ηχπν ζηηο : Α) ΖΜΔΡΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 2. ΖΥΧ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ Β) ΖΜΔΡΖΗΔ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 1. ΟΡΗΕΟΝΣΔ Γ) ΔΒΓΟΜΑΓΗΑΗΔ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΔ Ν. ΚΑΣΟΡΗΑ 1. ΟΓΟ 2. ΔΝΣΡΑ 7. Δπίζεο πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο έρεη απνζηαιεί ζηνπο παξαθάησ θνξείο: 1. ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΧΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΧΝ ΔΛΛΑΓΟ 2. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ 3. ΓΗΔΘΝΔ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ 4. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ 5. ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥ. ΔΠΗΜΔΛ. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 6. ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ

24 24 ΑΡΘΡΟ 10. Σξφπνο ιήςεο ησλ εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνχ παξνρή δηεπθξηλίζεσλ Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη κέζσ δηαδηθηχνπ ζηηο ηζηνζειίδεο : kastoriahospital.gr θαη www. promitheus.gov.gr. Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ ηα αηηήκαηα γηα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο θαηά ηηο πξψηεο ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. Σα αλσηέξσ αηηήκαηα ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο Πξνκεζεπηέο. Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηψλ πνπ ππνβάιινληαη εθηφο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ δελ εμεηάδνληαη. Οη ελδερφκελεο εξσηήζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζπλνδεπφκελεο απφ φιεο ηηο απαληήζεηο, ζα αλαξηψληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. Οη αηηήζεηο παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. A.3 ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡΘΡΟ 11. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/ θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε πκθσλία Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην λφκν 2513/1997 θαη ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ Γχξνπ ηεο Οπξνπγνπάεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ (άξζ. 4 Π.Γ. 60/2007) ή πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. θαη ηα νπνία πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο, γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ηθαλφηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Οη ελψζεηο πξνζψπσλ δελ ππνρξενχληαη λα πεξηβιεζνχλ νξηζκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο. Χζηφζν, ζε πεξίπησζε πνπ ε δηαθεξπζζφκελε κε ηελ παξνχζα πξνκήζεηα θαηαθπξσζεί ζε έλσζε πξνζψπσλ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνχηαη, εθ φζνλ ην ζεσξήζεη αλαγθαίν γηα ηελ

25 25 ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, λα δεηήζεη απφ ηελ έλσζε λα πεξηβιεζεί νξηζκέλε λνκηθή κνξθή θαη ε έλσζε, ζηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ην πξάμεη. Σα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλα ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα θαη λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγν πηζηνπνηεηηθφ. Οη ππνςήθηνη πνπ δελ έρνπλ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζε επαγγεικαηηθφ ή εκπνξηθφ κεηξψν ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα πξνζθνκίδνπλ αλάινγε έλνξθε βεβαίσζε ή πηζηνπνηεηηθφ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ Π.Γ. 60/2007. ΑΠΟΚΛΔΗΜΟ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ Απνθιείεηαη απφ ην δηαγσληζκφ ππνςήθηνο, φηαλ έρεη εθδνζεί εηο βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη αθνξά ηα παξαθάησ αδηθήκαηα, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 43 1 ηνπ π.δ. 60/2007 [θαη άξζξν 45 ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ] ήηνη : i) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1), ii) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2), iii) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48), iλ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76). Απνθιείνληαη επίζεο : α) νη ππνςήθηνη πνπ δελ ζα ππνβάινπλ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, β) ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηεο αιινδαπήο, ηα νπνία δελ ζα ππνβάινπλ φια ηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, γ) φζνη δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.1. ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ,

26 26 δ) νη ελψζεηο πξνζψπσλ, ζε πεξίπησζε πνπ νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνυπνζέζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ηζρχεη γηα έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 12. Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο Οη Πξνζθέξνληεο νθείινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά, ζηνλ ππνθάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» λα ππνβάινπλ ειεθηξνληθά, εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ζε κνξθή αξρείνπ.pdf ζχκθσλα κε ηα άξζξα 134 έσο 138 ηνπ λ. 4281/2014, ην άξζξν 11 ηεο Τ.Α. Π1/2390/2013, θαζψο θαη ην άξζξν 5α.Β.1α ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηηο νηθείεο δηαηάμεηο, ηα εμήο Γηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο: Α. Έιιελεο Πνιίηεο α/α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 1. Δγγπεηηθή Δπηζηνιή πκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ γηα πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α., επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ, είλαη δε ηζρχνο νθηψ (8) κελψλ ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε απηή, γηα ηνλ έιεγρν ηνπ χςνπο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, θαηαηίζεηαη δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα, φπνπ αλαθέξνληαη ηα είδε ηνπ δηαγσληζκνχ (κε ηνπο αληίζηνηρνπο θσδηθνχο α/α) γηα ηα νπνία θαηαζέηεη πξνζθνξά. Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ππνβάιιεηαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ.pdf θαη πξνζθνκίδεηαη απφ απηφλ ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. 2. Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 3. ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), ε νπνία ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ ππνςήθην ή ην λφκηκν εθπξφζσπφ ηνπ φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, κε εκεξνκελία εληφο ησλ ηειεπηαίσλ ηξηάληα εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ πξν ηεο θαηαιεθηηθήο εκέξαο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ γλεζίνπ ππνγξαθήο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή ηα ΚΔΠ. άξζξν 21 παξ. 4 (ΦΔΚ 18 Α/ ) ζηελ νπνία πξέπεη:

27 27 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε : 1) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). β) δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην Ν. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3424/2005 (Α 305). 2) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ

28 28 άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, ή 2) αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ ηεινχλ: 1) ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή δελ ηεινχλ ππφ παχζε εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, αλαζηνιή εξγαζηψλ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, 2) ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο δελ έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφο ζπκβηβαζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε απφ ηηο δηαηάζεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο είλαη: Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο φηη 1) αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 2) θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ

29 29 δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Γηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 θαη 8α ηνπ Π.Γ. 118/2007, ζρεηηθά κε ηελ θεξεγγπφηεηα, ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ ππνςεθίνπ πξνκεζεπηή, ήηνη: 1.Τπεχζπλε δήισζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ 1559/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη: Όηη δελ πθίζηαληαη λνκηθνί πεξηνξηζκνί ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο ή νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 2. (i) Βεβαηψζεηο ηξαπεδψλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπιάρηζηνλ γηα ην πνζφ ησλ ,00, (ii) αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή θαηά ην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηεο αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν ησλ 3 εηψλ. 3. Καηάινγν ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ή ηνπ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξφζσπνπ ηνπ ζηελ επξσπατθή έλσζε, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ νδεγία 93/42/EEC, ζηνλ νπνίν λα αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο παξαδφζεηο γηα ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα, ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ εηψλ ή γηα ην δηάζηεκα πνπ εκπνξεχεηαη ηα είδε πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ δηαθήξπμε, αλ απηφ είλαη κηθξφηεξν

30 30 ησλ ηξηψλ (3) εηψλ, κε κλεία γηα θάζε παξάδνζε: ηνπ παξαιήπηε, είηε εκπίπηεη ζην δεκφζην είηε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο θαη ηεο εκεξνκελίαο παξάδνζεο. 4. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκφ νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί, εθφζνλ παξαζηεί αλάγθε θαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα ζηεξίδεηαη ζηηο δπλαηφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα απνδεηθλχεη, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ απηψλ, φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο. 5. Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη ε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ ηειηθνχ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, θαηά ην άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Ζ πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Ζ ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο πξνκήζεηαο ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 7. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζθέξνληνο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείνπ ηχπνπ.pdf θαη πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή, πιελ ησλ ΦΔΚ θαη ησλ εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή.

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%

Πξνυπνινγηδφκελε Γαπάλε: 26.000,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23% Λ.πγγξνχ83, 11745Αζήλα, ηει. 2109285123, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Καζάπεο Γεψξγηνο E-mail: g.kasapis@firstreception.gov.gr Αζήλα, 22/12/2014 Αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Πξνκάζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ Γεληθνχ Ννζνθνκεένπ Ϊκνπ «Άγηνο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ: Παληειεάκσλ» - ΚΫληξνπ Τγεέαο ΚαξινβΪζνπ θαη Πεξηθεξεηαθψλ Ηαηξεέσλ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΟΗΘΚ. 182/2014 ΑΓΑ: ΑΓΑΚ:... ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΙΨξηζα, 6/12/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σαχ. Γ/νση: Περιοχή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα