ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική διερεύνηση σε σχέση με την μεταβολή των βασικών δεικτών. Σπουδαστές: Λιάτσος Γρηγόριος, Χβεντιανέλη Ντιάνα Εισηγητής: Καλαϊτζή Μαρία Καβάλα 2013

2 2

3 Πίνακας περιεχομένων 3 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...3 Παράρτημα Πινάκων...6 Εισαγωγή...8 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών ΑΕΓΕΚ Α.Ε ΒΙΩΤΕΡ Α.Ε ΤΕΚΑ Α.Ε...12 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ο Ισολογισμός Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατάσταση ταμειακών ροών Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα Χρησιμότητα της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Κατηγορίες χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αριθμοδείκτες Κατηγορίες Αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βρ. Υποχρεώσεων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ίδιων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτης Μεικτού Περιθωρίου Του Κέρδους Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Του Κέρδους Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Απασχολούμενων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων Παγίων Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Μέρισμα Κατά Μετοχή Κέρδη Ανά Μετοχή Εσωτερική Αξία Μετοχής Ταμειακή ροή Κατά Μετοχή Άλλοι αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Δομής Ενεργητικού Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίου...27

4 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 3ο: Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Των Τεχνικών Εταιριών Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Της Εταιρίας ΤΕΚΑ Α.Ε Πληροφοριακοί Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Ενεργητικού Διάρθρωση Παθητικού Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Κυκλοφοριακή Τ αχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Περιθωρίου του Κέρδους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίου Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Αποσβέσεων Συγκεντρωτική οικονομική ανάλυση της ΤΕΚΑ Α.Ε Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Της Εταιρίας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πληροφοριακοί Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Ενεργητικού Διάρθρωσης Παθητικού Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Περιθωρίου του Κέρδους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίου Οικονομική Μόχλευση Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Αποσβέσεων Συγκεντρωτική οικονομική ανάλυση της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Της Εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πληροφοριακοί Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Ενεργητικού Διάρθρωση Παθητικού Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακή Τ αχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών...60

5 Πίνακας περιεχομένων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Περιθωρίου του Κέρδους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίου Οικονομική μόχλευση Δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Αποσβέσεων Παγίων Συγκεντρωτική οικονομική ανάλυση της ΑΕΓΕΚ Α.Ε...68 Κεφάλαιο 4ο: Συγκριτική Ανάλυση των Αριθμοδεικτών των Εταιριών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Συγκεντρωτική Οικονομική Ανάλυση των Εταιριών-Συμπεράσματα για τον Κλάδο Τεχνικών Κατασκευών...80 Παράρτημα...81 Συγκεντρωτικοί πίνακες αριθμοδεικτών...81 Ισολογισμοί...84 Βιβλιογραφία...93

6 Παράρτημα Πινάκων 6 Παράρτημα Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΚΑ Α.Ε...29 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΕΚΑ Α.Ε...30 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΑ Α.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κυκλοφοριακη ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΚΑ Α.Ε Πινακας 6 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Αποθεμάτων ΤΕΚΑ Α.Ε...33 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 8 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ενεργητικού ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 9 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Παγίων ΤΕΚΑ Α.Ε...35 Πίνακας 10 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ιδιων Κεφαλαίων ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 11 Αριθμοδεικτες Περιθωρίου του Κέρδους ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 12 Αριθμοδεικτες Αποδοτικοτητας Κεφαλαίου ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 13 Οικονομική Μόχλευση ΤΕΚΑ Α.Ε...39 Πίνακας 14 Αριθμοδεικτες Αποδοτικοτητας Ενεργητικού και Αποσβέσεων ΤΕΚΑ Α.Ε...40 Πίνακας 15 Διάρθρωση Ενεργητικού ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 16 Διάρθρωσης Παθητικού ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 17 Ρευστότητα ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...44 Πίνακας 18 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Απαιτήσεων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 19 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Απαιτήσεων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 20 Δείκτης Εξόφλησης Βραχυπροθέσμων Οφειλών ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...47 Πίνακας 21 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ενεργητικού ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...48 Πίνακας 22 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Παγίων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 23 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ιδιων Κεφαλαίων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...50 Πίνακας 24 Δείκτες Περιθωρίου του Κέρδους ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...51 Πίνακας 25 Αριθμοδεικτες Αποδοτικοτητας Κεφαλαίου ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...52 Πίνακας 26 Οικονομική μόχλευση ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...53 Πίνακας 27 Αποδοτικοτητα Ενεργητικού και Αποσβέσεων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...53 Πίνακας 28 Διάρθρωση Ενεργητικού ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 29 Διάρθρωση Παθητικού ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 30 Ρευστότητα ΑΕΓΕΚ Α.Ε...58 Πίνακας 31 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Αποθεμάτων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 32 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Απαιτήσεων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 33 Δείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών ΑΕΓΕΚ Α.Ε...60 Πίνακας 34 Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ενεργητικού ΑΕΓΕΚ.Α.Ε Πίνακας 35 Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Παγίων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 36 Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ιδιων Κεφαλαίων ΑΕΓΕΚ Α.Ε...63 Πίνακας 37 Δείκτες Περιθωρίου του Κέρδους ΑΕΓΕΚ Α.Ε...64 Πίνακας 38 Δείκτες Αποδοτικοτητας Κεφαλαίου ΑΕΓΕΚ Α.Ε...65 Πίνακας 39 Οικονομική Μόχλευση ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 40 Αποδοτικοτητα Ενεργητικού και Αποσβέσεων Παγίων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 41 Αριθμοδεικτες Ρευστότητας...69 Πίνακας 42 Αριθμοδεικτες Δραςτηριοτητας Πίνακας 43 Αριθμοδεικτες Δραςτηριοτητας Πίνακας 44 Αριθμοδεικτες Περιθωρίου του Κέρδους...75 Πίνακας 45 Αποδοτικοτητα Κεφαλαιων-Οικονομικη Μόχλευση...77 Πίνακας 46 Αποδοτικοτητα Ενεργητικού...79 Πίνακας 47 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτων ΤΕΚΑ Α.Ε...81 Πίνακας 48 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 49 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτων ΑΕΓΕΚ Α.Ε... 83

7 7

8 Εισαγωγή 8 Εισαγωγή Η οικονομική πορεία, οι δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα μίας επιχείρησης αντικατοπτρίζονται μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παρ όλα αυτά οι οικονομικές καταστάσεις αυτές δεν επαρκούν πλήρως ώστε οι εξωτερικοί αναλυτές(υποψήφιοι επενδυτές, τράπεζες και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές) να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επόμενος, πρέπει να επιβληθεί ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης και διερεύνησης των πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί ένα τέτοιο πρότυπο σύστημα. Όμως η χρήση ενός μόνο αριθμοδείκτη δεν αρκεί. Οι αριθμοδείκτες για να παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες σε αυτούς που τις χρειάζονται θα πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης. Από την πιστοληπτική της ικανότητα και ρευστότητα μέχρι την αποτελεσματικότητα και την διανομή των κερδών της. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, εργαστήκαμε σε τρεις εταιρίες που ανήκουν στον τομέα των τεχνικών κατασκευών για τρεις συνεχόμενες χρήσεις. Συγκεκριμένα, αναλύσαμε την ΒΙΩΤΕΡ Α.Ε., την Τ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. και την Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Α.Ε. για τις οικονομικές χρήσεις 2009, 2010 και Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι αριθμοδείκτες που αφορούν την δομή, την ρευστότητα, την αποδοτικότητα, δραστηριότητας και μερικοί επενδυτικοί αριθμοδείκτες ώστε να είναι εφικτό να σχηματιστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα των εταιριών. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα αδύναμα και τα δυνατά στοιχεία των επιχειρήσεων και του κλάδου των τεχνικών κατασκευών. Εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας καθώς και την εξάπλωση της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων ισολογισμών. Στον κλάδο των τεχνικών κατασκευών οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρίες παρουσίαζαν στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις από την χρήση κύκλο εργασιών 0,00, αποθέματα 0,00 και μεγάλες ζημίες. Αυτό ήταν κάτι τελείως αποθαρρυντικό καθώς δυσκόλεψε κατά πολύ την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να παρουσιάζει αδυναμίες καθώς είναι μία εξωτερική ανάλυση και στηρίζεται μόνο στα δημοσιευμένα στοιχεία.

9 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών 9 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών 1.1 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Εταιρικό Προφίλ Η «ΑΕΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης.. Έδρα της Εταιρίας, ορίσθηκε ο Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό ΑμαρουσίουΞΧαλανδρίου Η διάρκεια της Εταιρίας, ορίσθηκε για 10 χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του αρχικού. Παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της για 40 χρόνια (ήτοι μέχρι ) και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της για 50 χρόνια από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας. Στις , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΑΕΓΕΚ των ανωνύμων εταιριών ΔΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.ΒΕ. και ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.ΒΕ., για την επανάκτηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση. Τον Ιανουάριο 2003, η Εταιρία επανακρίθηκε και απέκτησε το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. Στις , η Β0 επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΕΓΕΚ των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση. Στις , στο πλαίσιο γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Εταιρίας και την εισφορά αυτού στη θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ), με αντίστοιχη τροποποίηση του σκοπού της, ώστε η Εταιρία να δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων. Συνεπεία της προαναφερθείσας απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και εισφοράς του στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., περιήλθαν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στην αναδεχόμενη εταιρία (ΑΕΓΕΚ

10 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.) όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία του αποσχισθέντος κλάδου. Περαιτέρω η Εταιρία την σύναψε συμφωνία με την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., τις πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη για την απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της ΑΕΓΕΚ και του 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώθηκε κατά τη χρήση του 2009.

11 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών ΒΙΩΤΕΡ Α.Ε. Εταιρικό Προφίλ Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1961 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές - κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Η οργάνωση, η σκληρή δουλειά, οι έμπειροι συνεργάτες και η τεχνογνωσία της τελευταίας τεσσαρακονταετίας, έφεραν την ΒΙΟΤΕΡ στο υψηλό σημείο που βρίσκεται σήμερα. Η εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, ασχολήθηκε με την εκτέλεση διαφόρων κατηγοριών έργων, όπως Οδοποιία, Λιμενικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά, Ηλεκτρομηχανολογικά - Επικοινωνιών, αεροδρόμια, Εργοστάσια Πολεμικών Βιομηχανιών κλπ. καθώς και με ιδιωτικά έργα όπως Μέγαρα γραφείων, Τραπεζών, Σταθμούς Αυτοκινήτων κ.α. Η ΒΙΟΤΕΡ είναι μία από τις παλαιότερες Τεχνικές - Κατασκευαστικές εταιρίες, που ασχολείται κυρίως με την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Βιομηχανικά - Κτιριακά - Έργα υποδομής), τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του Εξωτερικού. Η ΒΙΟΤΕΡ είναι κάτοχος πτυχίου Εβδόμης Τάξεως για Δημόσια έργα. Είναι η πρώτη Ελληνική Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) το Η μετοχή της συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες στην Ελληνική αγορά. Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη μιας νέας περιόδου άνθησης και ραγδαίων εξελίξεων για τον ελληνικό οικονομικό χώρο. Πρωταγωνιστικό ρόλο καλείται να αναλάβει ο κατασκευαστικός κλάδος, καθώς τα έργα υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 καθώς και η επικείμενη ανασυγκρότηση των Βαλκανίων δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προοπτικές εξασφαλίζοντας το μέλλον του κλάδου. Η νέα αυτή εποχή, της ενοποιημένης Ευρώπης σηματοδοτεί πληθώρα εξελίξεων, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και αγορές, αλλά και νέες απαιτήσεις για τις ελληνικές εταιρείες σε ένα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. απέδειξε ότι διαθέτει συνέπεια και συνέχεια διανύοντας 4 δεκαετίες παραγωγικού βίου, συγκεντρώνοντας εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς. Αποδεικνύει σταθερότητα καταγράφοντας στο μακρόχρονο ενεργητικό της μόνο κέρδη και ολοένα αυξανόμενους κύκλους εργασιών. Επίσης αποδεικνύει διορατικότητα και προνοητικότητα όντας η πρώτη κατασκευαστική εταιρία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1975 και έκτοτε επενδύει σταθερά σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εξασφαλίζει την οικονομική της ευρωστία, προετοιμάζεται και εφοδιάζεται με τους απαραίτητους πόρους για τη νέα εποχή των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στα εφόδια της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. συγκαταλέγονται - εκτός από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον άρτιο μηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό - το έμψυχο στελεχιακό δυναμικό, που αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, έμπειρους τεχνίτες και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που στην συντριπτική πλειοψηφία του υπήρξε συνοδοιπόρος της εταιρείας για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

12 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών ΤΕΚΑ Α.Ε Εταιρικό Προφίλ Η ΤΕΚΑ Α.Ε. είναι ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων πάσης φύσεως και διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης, σε όλες τις κατηγορίες των έργων. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Γεώργιος Ε. Δεμενόπουλος, Πολ. Μηχανικός και Αντιπρόεδρος είναι ο κ. Γρηγόριος Ε. Δεμενόπουλος, Οικονομολόγος. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Φιλιππίδη 7 και Περρίκου 37 στη Ν. Φιλοθέη. Στην ιδιοκτησία της εταιρείας ανήκουν επίσης οικοπεδικές εκτάσεις στο Ναύπλιο, στη Νάξο, στα Λουτρά Υπάτης και στο Βαθύ Αυλίδος. Στο Βαθύ Αυλίδος υπάρχει το μηχανουργείο και το συνεργείο για τα μηχανήματα έργων της εταιρείας. Η ΤΕΚΑ Α.Ε. με αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία στο χώρο των κατασκευών, με υγιή χρηματοοικονομική βάση, με εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό και με άρτια οργανωτική δομή διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο των τεχνικών εταιρειών στην Ελλάδα. Το ευέλικτο και δυναμικό της management, που εκφράζεται από τα αποτελέσματα της εταιρείας, την αναδεικνύει ως μια από τις δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου της. Η εταιρεία κατά τα έτη 2010 και 2011 αξιολογήθηκε και κατετάγη από την ICAP στις STRONGEST COMPANIES IN GREECE και έχει λάβει σχετικό πιστοποιητικό για τον υψηλό βαθμό της πιστοληπτικής της ικανότητος. Η εταιρεία ΤΕΚΑ Α.Ε. διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή τεχνικών έργων, έχει δε αναπτύξει ικανό και έμπειρο τεχνικό προσωπικό και έχει αποκτήσει σημαντικό μηχανικό εξοπλισμό, που της επιτρέπουν την ανάληψη και έγκαιρη εκτέλεση μεγάλων τεχνικών έργων. Η εταιρεία έχει εκτελέσει σειρά οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών έργων των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθν. Αμύνης, Γεωργίας, ΟΣΚ, ΔΕΗ, κλπ. Επίσης, ιδιωτικά έργα (πολυκατοικίες) στις περιοχές Κηφισιά, Πατήσια, Μελίσσια, Χαλάνδρι, Κέα κλπ. Με κατασκευές έργων υψηλής ποιότητος, αισθητικής και λειτουργικότητας, σε ταχύτατους χρόνους εκτέλεσης, με ελεγχόμενο κόστος και υπερβάλλοντα ζήλο στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργεί τη δυνατότητα ραγδαίας και υγιούς ανάπτυξης.

13 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 13 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2.1 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες στους εντός της επιχείρησης για την διοίκηση, την σωστή οργάνωση, τον προγραμματισμό δράσης και την λήψη νέων αποφάσεων καθώς και στους εκτός της επιχείρησης π.χ. τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από: 1. Τον ισολογισμό 2. Κατάσταση αποτελεσμάτων 3. Κατάσταση ταμειακών ροών 4. Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 5. Προσάρτημα Ο Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία κατάσταση που απεικονίζει την οικονομική διάρθρωση της επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή και την παρουσιάζει κατά είδος και σε ένα ενιαίο νόμισμα. Αναλυτικότερα ο ισολογισμός χωρίζεται σε τρία μέρη: το ενεργητικό, το πραγματικό παθητικό και την καθαρή περιουσία. Ισχύει η λογιστική εξίσωση: Ε=Π.Π.+Κ.Π. Το ενεργητικό μέρος του ισολογισμού απαρτίζεται αρχικά από τα υλικά και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία(ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις) καθώς και από τα κυκλοφοριακά στοιχεία(αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα). Στο πραγματικό παθητικό μέρος αντιστοιχούν οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι τρίτων. Τέλος η καθαρή θέση αποτελείτε από τα Ίδια κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια μπορεί να προέρχονται είτε από αρχικές εισφορές είτε να προέκυψαν κατά την διάρκεια της δραστηριότητας του οικονομικού οργανισμού (κέρδη). (Αθιανός Σ, 2004/Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Α.Ο Φ Ε ΙΛ Ο Μ Ε Ν Ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Α.ΙΔ ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ Β.Ε Ξ Ο Δ Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ I. Μ ετοχικό κεφάλαιο Γ.Π Α Γ ΙΟ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο II. Διαφορά έκδοσης μετ. υπέρ το άρτιο I. Ενσώ ματες ακινητοποιήσεις III. Διαφορές αναπροσαρμογής II. Α σώ ματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια Γ.Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο 1. Τακτικό αποθεματικό I. Α ποθέματα 2. Έκτακτο αποθεματικό II. Απαιτήσεις 3. Α φ ορολόγητο αποθεματικό III. Χρεόγραφα V. Αποτελέσματα εις νέον IV. Διαθέσιμα Β.Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Γ ΙΑ Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Υ Σ Δ.Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Γ.Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Υ 1. Μ ακροπρόθεσμες Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Υ 2. Βραχυπρόθεσμες Γ.Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ /Σ Μ Ο Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ Πίνακας 1 Παράδειγμα Ισολογισμού

14 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κατάσταση αποτελεσμάτων Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεις εμφανίζει την αποδοτικότητα της επιχείρησης σε κάθε χρήση. Καταρτίζεται υποχρεωτικά και καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών μετά τον ισολογισμό και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης. Είναι ο λογαριασμός «86» «Αποτελέσματα Χρήσεως» του Ε.Γ.Λ.Σ. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003): Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα(έσοδα, κέρδη - έξοδα, ζημίες) Τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης πριν από την αφαίρεση των φόρων που αναλογούν στα κέρδη Κατάσταση ταμειακών ροών Η κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζει τις μεταβολές των ταμειακών ροών και των μεταβολών διαφόρων στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και εμφανίζονται με τον ακόλουθο τρόπο(αθιανός Σ, 2004/Ελευθεριάδου Γ.2007) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων της επιχείρησης οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν είτε με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο. Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Η απόκτηση και διάθεση μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα. Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού της επιχείρησης Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων είναι ο λογαριασμός «88» «Αποτελέσματα προς διάθεση» του Ε.Γ.Λ.Σ. και εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεις που κλείνει. Συγκεντρώνει (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Ελευθεριάδου Γ.2007): 1. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2. Τα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων 3. Τις ζημιές των προηγούμενων χρήσεων 4. 1ης διαφορές των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων 5. Τη διάθεση αποθεματικών

15 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Προσάρτημα Απαραίτητο συμπλήρωμα για την ορθή κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων είναι το προσάρτημα με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες ώστε να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης, το οποίο δημοσιεύεται υποχρεωτικά με την καταχώρηση στο μητρώο εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης του υπουργείου εμπορίου, σε αντίθεση με άλλες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Το προσάρτημα αυτό απαρτίζεται από τα ακόλουθα δεδομένα(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/Ελευθεριάδου Γ.2007): Μέθοδοι αποτίμησης, αποσβέσεων, προβλέψεων και αναπροσαρμογής αξιών των στοιχείων του ενεργητικού Πρόσθετες αποσβέσεις του παγίου ενεργητικού Στοιχεία για τις συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε άλλες επιχειρήσεις όταν η συμμετοχή υπερβαίνει το 10% του συνολικού κεφαλαίου Καθαρές πωλήσεις κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και κατά γεωγραφικές περιοχές Η κάθε μορφής εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στο παθητικό. 2.2 Χρησιμότητα της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποβλέπει κυρίως στην μέτρηση των επιδόσεων της επιχείρησης, συγκρίνοντας τα ιστορικά με τα τωρινά δεδομένα. Παρότι αντλούνται ιστορικά δεδομένα, η χρησιμότητα της ανάλυσης είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ των ακολούθων(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/Αθιανός Σ, 2004): 1. Ρευστότητα(ΙίςπίάίΙγ) 2. Σταθερότητα(8ΐαόί1ίΙγ) 3. Αποδοτικότητα(ρΓθίίΙαόίΗΐγ) 4. Δυνατότητα ανάπτυξης 2.3 Κατηγορίες χρηματοοικονομικών καταστάσεων Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις(οριζόντια ανάλυση): Είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα για δύο ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις. Η ανάλυση γίνετε παραθέτοντας τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεις και αξιολογώντας τις μεταβολές από έτος σε έτος και συνολικά για μία περίοδο ετών. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης: σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατηγορία, παίζει το έτος βάσης. Το έτος βάσης επιλέγεται σύμφωνα με

16 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 16 κριτήριο την τυπική και ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης. Όλα τα άλλα έτη συγκρίνονται με το έτος βάσης. Π.χ. τρέχον _ έτος _ έτο ς_ βάσης _ αν το αποτέλεσμα είναι > 100, έχουμε αύξηση της ομάδας που εξετάζουμε 2. αν το αποτέλεσμα είναι< 100, έχουμε μείωση της ομάδας που εξετάζουμε Καταστάσεις κοινού μεγέθους: Καλούνται οι καταστάσεις που εμφανίζουν τα μεμονωμένα στοιχειά της συγκεκριμένης καταστάσεις ως ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους. Επίσης αποκαλούνται καταστάσεις του 100% ή συστατικού ποσοστού. Χρησιμοποιείτε κυρίως για την σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στο ίδιο κλάδο. (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003) 2.4 Αριθμοδείκτες Οι αριθμοδείκτες δείχνουν την σχέση ενός στοιχείου της επιχείρησης με ένα άλλο στοιχείο της ίδιας ή άλλης χρηματοοικονομικής κατάστασης. Είναι δηλαδή ο λόγος δύο ή και περισσοτέρων στοιχείων. Οι αριθμοδείκτες καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της οικονομικής μονάδας ή και της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή γενικότερα στο κλάδο που ανήκει η επιχείρηση αυτή. Ένας αριθμοδείκτης από μόνος του δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά ώστε να τον συγκρίνουμε με άλλα έτη. Οι αριθμοδείκτες διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν. (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/ Ελευθεριάδου Γ.2007) 2.5 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών Τους αριθμοδείκτες τους κατατάσσουμε σε κατηγορίες για την καλύτερη κατανόηση τους. Οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών είναι: 1. Ρευστότητας 2. Δραστηριότητας 3. Αποδοτικότητας 4. Χρηματοοικονομικοί ή οικονομικοί 5. Διάφοροι αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Με τον όρο ρευστότητα εννοούμε την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Δηλαδή είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες

17 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 17 υποχρεώσεις. Οι αριθμοδείκτες της ρευστότητας διακρίνονται στους εξής(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Αθιανός Σ, 2004/ Μπαλής Θ., 2004/ Ελευθεριάδου Γ.2007): 1. Γενικής ρευστότητας 2. Ειδικής ρευστότητας 3. Ταμειακής ρευστότητας 4. Χρονικής άμυνας (αμυντικού χρονικού διαστήματος) Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ο δείκτης αυτός εξετάζει την σχέση μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δείχνει το περιθώριο ασφάλειας που έχει η οικονομική μονάδα για να ανταπεξέλθει σε υποχρεώσεις, χρησιμοποιώντας τα κυκλοφοριακά της στοιχεία. Ο τύπος του υπολογισμού του δείκτη είναι: Κυκλοφορούντος Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο συγκεκριμένος δείκτης πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά καθώς επίσης και με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Ανάλογα με την επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνεται με έναν πρότυπο δείκτη. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο πρότυπος δείκτης γενικής ρευστότητας για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι από 1,2 ως 2, για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις 1,7 ως 2, Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Ο δείκτης της ειδικής ρευστότητας δηλώνει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας μόνο τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Ο λόγος υπολογισμού του δείκτη αυτού είναι: Κυκλοφορούντος Ενεργητικό Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας πρέπει επίσης να εξετάζεται διαχρονικά καθώς και με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Ένας δείκτης ειδικής ρευστότητας >=1 θεωρείται ικανοποιητικός Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης της ταμειακής ρευστότητας δείχνει κατά πόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορούν να καλυφθούν μόνο από τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα. Με άλλα λόγια απεικονίζει την επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης. Ο λόγος υπολογισμού είναι:

18 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 18 Χρεόγραφα + Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πρότυπος δείκτης γενικά δεν υπάρχει. Ένας δείκτης <1 μπορεί να δηλώσει κίνδυνο ρευστότητας για την επιχείρηση, ενώ ένας δείκτης >1 μπορεί να δείχνει απροθυμία επένδυσης Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος Ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος θεωρείται από πολλούς αναλυτές ο καλύτερος δείκτης του βαθμού ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας. Εκφράζει σε ημέρες τον βαθμό ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις ημερήσιες λειτουργικές τις δαπάνες χρησιμοποιώντας μόνο τα οργανικά της έσοδα. Ο τύπος υπολογισμού είναι: Χρεόγραφα + Διαθέσιμα Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες Ως ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες ορίζεται ο λόγος: (Κόστος Πωληθέντων - Ενσώματες Αποσβέσεις + Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης + Έξοδα Διάθεσης +Χρηματοοικονομικά Έξοδα) 365 Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση αρκεί να χρησιμοποιείται αποδοτικά το πλεόνασμα των αμυντικών στοιχείων και η ποιότητα των στοιχείων αυτών να είναι ικανοποιητική. Πρέπει να συγκρίνεται διαχρονικά, με τον αντίστοιχο του κλάδου καθώς και με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Η δραστηριότητα θεωρείται ως ο βαθμός αποτελεσματικότητας στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας. Μέσα από την ανάλυση της δραστηριότητας μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για το πόσο εύκολα μπορούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης (αποθέματα, απαιτήσεις) μπορούν να μετατραπούν σε ρευστά. Οι αριθμοδείκτες που θα αναλύσουμε είναι (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Αθιανός Σ, 2004/ Μπαλής Θ., 2004/ Ελευθεριάδου Γ.2007): 1. Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2. Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 3. Ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 5. Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 6. Ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων

19 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων φανερώνει πόσες φορές μέσα στην λογιστική χρήση ανανεώθηκαν τα αποθέματά μας. Είναι ένας χρήσιμος δείκτης διότι μέσω αυτού μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα όπως την υπέρ-αποθεματοποίηση. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Αθιανός Σ, 2004/Μπαλής Θ., 2004/Ελευθεριάδου Γ.2007): Κόστος Πωληθέντων Μέσο Αποθεματικό Και αυτός ο αριθμοδείκτης θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά για να μπορέσει κάποιος να αντλήσει της πληροφορίες που χρειάζεται. Γενικά, για τον συγκεκριμένο δείκτη ισχύει ότι, όσο μεγαλύτερος είναι τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν για την συγκεκριμένη επιχείρηση να αντιμετωπίσει προβλήματα υπέραποθεματοποίησης. Ένας αριθμητικά μικρός δείκτης μπορεί να φανερώνει προβλήματα στην πολίτική των αποθεμάτων. Ο Α.Κ.Τ.Α. μπορεί να εκφραστεί και με διαφορετικό τρόπο που να φανερώνει κατά μέσο όρο, πόσες φορές ανακυκλώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης μέσα στην συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Ο τύπος υπολογισμού είναι: 365 Α.Κ.Τ.Α Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει κατά πόσες φορές, μέσα σε μία συγκεκριμένη λογιστική χρήση, ανανεώνονται οι πελάτες. Είναι κατά κάποιον τρόπο η μέση διάρκεια των πιστώσεων προς τους πελάτες. Είναι ένας χρήσιμος δείκτης διότι μέσω αυτού μπορούμε να υπολογίσουμε κατά μέσο όρο το χρονικό διάστημα που μία πίστωση θα μετατραπεί σε ρευστό. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/ Αθιανός Σ. & Κωνσταντινούδης Κ., 2004/ Μπαλής Θ., 2004/ Ελευθεριάδου Γ.2007): Πωλήσεις επί πιστώει Μ. Ο. Απαιτήσεων Ο μέσος όρος των απαιτήσεων προκύπτει αν διαιρέσουμε το άθροισμα των απαιτήσεων αρχής και τέλους με το δύο. Πρότυπος δείκτης δεν υπάρχει αλλά θεωρείται ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο το καλύτερο γιατί δεν δεσμεύονται μεγάλα κεφάλαια για την επιχείρηση. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο Α.Κ.Τ.Απαιτ. μπορεί να εκφραστεί και σε ημέρες διαιρώντας τις ημέρες του έτους με τον Α.Κ.Τ.Απαιτ. Έτσι έχουμε:

20 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Α.Κ.Τ.Απαιτ Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βρ. Υποχρεώσεων Ο Αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στην χρήση ανανεώθηκαν οι πιστώσεις της οικονομικής μονάδας ή αλλιώς πόσες φορές κατά μέσο όρο καλύφθηκαν οι πιστώσεις αυτές από το κόστος πωληθέντων. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι(βασιλείου Δ. & Αλεξάκη Χ.,2008): Κόστος Πωληθέντων Μ. Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Και σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμοδείκτης μπορεί να εκφραστεί και σε ημέρες δηλώνοντας το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την οικονομική μονάδα να αποπληρώσει τις πιστώσεις που δέχτηκε. Ο υπολογισμός γίνεται από τον τύπο: 365 Α.Ε.Β.Υ *Στην πραγματικότητα για τον υπολογισμό του Α.Ε.Β.Υ. χρησιμοποιούμε τις αγορές των εμπορευμάτων μιας συγκεκριμένης χρήσης προς τις πιστώσεις των προμηθευτών που πραγματοποιήθηκαν με πίστωση. Επειδή όμως, σπάνια δημοσιεύονται οι αγορές των εμπορευμάτων μαζί με τους ισολογισμούς χρησιμοποιούμε το κόστος πωληθέντων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού εξετάζει την αποτελεσματική σχέση μεταξύ των ενεργητικών στοιχείων μιας επιχείρησης με τις πωλήσεις. Με άλλα λόγια, πόσο καλά χρησιμοποιούνται τα ενεργητικά στοιχεία τις επιχείρησης για να παραχθούν προϊόντα και κατ επέκταση να δημιουργηθούν πωλήσεις. Ο υπολογισμός του γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: (Αθιανός Σ. & Κωνσταντινούδης Κ., 2004/Μπαλής Θ., 2004) Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού (Μέσο) Ο δείκτης αυτός ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και τον τομέα που ανήκει η επιχείρηση μπορεί να πάρει τιμές από το 1 μέχρι και το 10. Γενικά, εξετάζοντας την τιμή του δείκτη αυτού, μπορούμε να συμπεράνουμε αν γίνεται ορθή χρήση των ενεργητικών στοιχείων. Ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί απαρχαιωμένα στοιχεία ή μία γενική αδυναμία χρήσης των

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΕΡΤΙΚΑ ΕΠΕ» THEME: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Επιχειρήσεων Πληροφορικής την Περίοδο 2004-2008 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΒΕΛΙΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ MSC IN G.I.S, UNIVERSITY OF LEEDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Παρουσίαση της Microland Α.Ε. Φοιτήτριες: Κοκκώνη Αικατερίνη και Τσακίρογλου Στυλιανή Επιβλέπων καθηγητής: Μπογάς Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Οδηγός Βέλτιστης ιαδροµής µε αντικείµενο τη βασική ανάλυση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων έχει ως βασικό στόχο την ενηµέρωση νέων και υφιστάµενων επιχειρηµατιών σχετικά µε τις βασικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διπλωματική εργασία. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διπλωματική εργασία Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής

Ιωάννης Δ. Γεωργόπουλος- Στοιχεία Λογιστικής Σελ.1 από37 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Περιουσία - Απογραφή - Ισολογισμός Θ έ μ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Έννοια της περιουσίας. Στοιχεία Ενεργητικού-Παθητικού. Έννοια της Απογραφής. Λόγοι σύνταξης Απογραφής Είδη Απογραφής.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 (σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε.: 2176/06/Β/86/06 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ATCOM A.E ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ATCOM A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41/(03) ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ Παυλόπουλος Κ. Γεώργιος Πτυχιούχος Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ

ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΟΜΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 8/10/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013

Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας... 3 Ετήσια Έκθεση ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα