ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων τριών εταιριών του κλάδου τεχνικών κατασκευών. Διαχρονική και συγκριτική διερεύνηση σε σχέση με την μεταβολή των βασικών δεικτών. Σπουδαστές: Λιάτσος Γρηγόριος, Χβεντιανέλη Ντιάνα Εισηγητής: Καλαϊτζή Μαρία Καβάλα 2013

2 2

3 Πίνακας περιεχομένων 3 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων...3 Παράρτημα Πινάκων...6 Εισαγωγή...8 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών ΑΕΓΕΚ Α.Ε ΒΙΩΤΕΡ Α.Ε ΤΕΚΑ Α.Ε...12 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ο Ισολογισμός Κατάσταση αποτελεσμάτων Κατάσταση ταμειακών ροών Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων Προσάρτημα Χρησιμότητα της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Κατηγορίες χρηματοοικονομικών καταστάσεων Αριθμοδείκτες Κατηγορίες Αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βρ. Υποχρεώσεων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ίδιων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτης Μεικτού Περιθωρίου Του Κέρδους Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Του Κέρδους Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Απασχολούμενων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Αριθμοδείκτης Αποσβέσεων Παγίων Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Μέρισμα Κατά Μετοχή Κέρδη Ανά Μετοχή Εσωτερική Αξία Μετοχής Ταμειακή ροή Κατά Μετοχή Άλλοι αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Δομής Ενεργητικού Αριθμοδείκτες Δομής Κεφαλαίου...27

4 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 3ο: Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Των Τεχνικών Εταιριών Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Της Εταιρίας ΤΕΚΑ Α.Ε Πληροφοριακοί Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Ενεργητικού Διάρθρωση Παθητικού Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Κυκλοφοριακή Τ αχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Περιθωρίου του Κέρδους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίου Αριθμοδείκτης Οικονομικής Μόχλευσης Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Αποσβέσεων Συγκεντρωτική οικονομική ανάλυση της ΤΕΚΑ Α.Ε Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Της Εταιρίας ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πληροφοριακοί Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Ενεργητικού Διάρθρωσης Παθητικού Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Παγίων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Περιθωρίου του Κέρδους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίου Οικονομική Μόχλευση Αριθμοδείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Αποσβέσεων Συγκεντρωτική οικονομική ανάλυση της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Διαχρονική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Της Εταιρίας ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πληροφοριακοί Αριθμοδείκτες Διάρθρωσης Ενεργητικού Διάρθρωση Παθητικού Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Κυκλοφοριακή Τ αχύτητα Αποθεμάτων Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών...60

5 Πίνακας περιεχομένων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Παγίων Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Περιθωρίου του Κέρδους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Κεφαλαίου Οικονομική μόχλευση Δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού και Αποσβέσεων Παγίων Συγκεντρωτική οικονομική ανάλυση της ΑΕΓΕΚ Α.Ε...68 Κεφάλαιο 4ο: Συγκριτική Ανάλυση των Αριθμοδεικτών των Εταιριών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Συγκεντρωτική Οικονομική Ανάλυση των Εταιριών-Συμπεράσματα για τον Κλάδο Τεχνικών Κατασκευών...80 Παράρτημα...81 Συγκεντρωτικοί πίνακες αριθμοδεικτών...81 Ισολογισμοί...84 Βιβλιογραφία...93

6 Παράρτημα Πινάκων 6 Παράρτημα Πινάκων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ...13 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΕΚΑ Α.Ε...29 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΤΕΚΑ Α.Ε...30 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΕΚΑ Α.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κυκλοφοριακη ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΕΚΑ Α.Ε Πινακας 6 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Αποθεμάτων ΤΕΚΑ Α.Ε...33 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 8 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ενεργητικού ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 9 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Παγίων ΤΕΚΑ Α.Ε...35 Πίνακας 10 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ιδιων Κεφαλαίων ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 11 Αριθμοδεικτες Περιθωρίου του Κέρδους ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 12 Αριθμοδεικτες Αποδοτικοτητας Κεφαλαίου ΤΕΚΑ Α.Ε Πίνακας 13 Οικονομική Μόχλευση ΤΕΚΑ Α.Ε...39 Πίνακας 14 Αριθμοδεικτες Αποδοτικοτητας Ενεργητικού και Αποσβέσεων ΤΕΚΑ Α.Ε...40 Πίνακας 15 Διάρθρωση Ενεργητικού ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 16 Διάρθρωσης Παθητικού ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 17 Ρευστότητα ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...44 Πίνακας 18 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Απαιτήσεων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 19 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Απαιτήσεων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 20 Δείκτης Εξόφλησης Βραχυπροθέσμων Οφειλών ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...47 Πίνακας 21 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ενεργητικού ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...48 Πίνακας 22 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Παγίων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 23 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Ιδιων Κεφαλαίων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...50 Πίνακας 24 Δείκτες Περιθωρίου του Κέρδους ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...51 Πίνακας 25 Αριθμοδεικτες Αποδοτικοτητας Κεφαλαίου ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...52 Πίνακας 26 Οικονομική μόχλευση ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...53 Πίνακας 27 Αποδοτικοτητα Ενεργητικού και Αποσβέσεων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε...53 Πίνακας 28 Διάρθρωση Ενεργητικού ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 29 Διάρθρωση Παθητικού ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 30 Ρευστότητα ΑΕΓΕΚ Α.Ε...58 Πίνακας 31 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Αποθεμάτων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 32 Κυκλοφοριακη Ταχύτητα Απαιτήσεων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 33 Δείκτης Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Οφειλών ΑΕΓΕΚ Α.Ε...60 Πίνακας 34 Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ενεργητικού ΑΕΓΕΚ.Α.Ε Πίνακας 35 Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Παγίων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 36 Δείκτης Κυκλοφοριακης Ταχύτητας Ιδιων Κεφαλαίων ΑΕΓΕΚ Α.Ε...63 Πίνακας 37 Δείκτες Περιθωρίου του Κέρδους ΑΕΓΕΚ Α.Ε...64 Πίνακας 38 Δείκτες Αποδοτικοτητας Κεφαλαίου ΑΕΓΕΚ Α.Ε...65 Πίνακας 39 Οικονομική Μόχλευση ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 40 Αποδοτικοτητα Ενεργητικού και Αποσβέσεων Παγίων ΑΕΓΕΚ Α.Ε Πίνακας 41 Αριθμοδεικτες Ρευστότητας...69 Πίνακας 42 Αριθμοδεικτες Δραςτηριοτητας Πίνακας 43 Αριθμοδεικτες Δραςτηριοτητας Πίνακας 44 Αριθμοδεικτες Περιθωρίου του Κέρδους...75 Πίνακας 45 Αποδοτικοτητα Κεφαλαιων-Οικονομικη Μόχλευση...77 Πίνακας 46 Αποδοτικοτητα Ενεργητικού...79 Πίνακας 47 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτων ΤΕΚΑ Α.Ε...81 Πίνακας 48 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτων ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε Πίνακας 49 Συγκεντρωτικός Πίνακας Αριθμοδεικτων ΑΕΓΕΚ Α.Ε... 83

7 7

8 Εισαγωγή 8 Εισαγωγή Η οικονομική πορεία, οι δραστηριότητες καθώς και τα αποτελέσματα μίας επιχείρησης αντικατοπτρίζονται μέσα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Παρ όλα αυτά οι οικονομικές καταστάσεις αυτές δεν επαρκούν πλήρως ώστε οι εξωτερικοί αναλυτές(υποψήφιοι επενδυτές, τράπεζες και οι αρμόδιες εποπτικές αρχές) να αποκτήσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. Επόμενος, πρέπει να επιβληθεί ένα πρότυπο σύστημα αξιολόγησης και διερεύνησης των πληροφοριών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η χρήση των αριθμοδεικτών αποτελεί ένα τέτοιο πρότυπο σύστημα. Όμως η χρήση ενός μόνο αριθμοδείκτη δεν αρκεί. Οι αριθμοδείκτες για να παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες σε αυτούς που τις χρειάζονται θα πρέπει να καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης. Από την πιστοληπτική της ικανότητα και ρευστότητα μέχρι την αποτελεσματικότητα και την διανομή των κερδών της. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, εργαστήκαμε σε τρεις εταιρίες που ανήκουν στον τομέα των τεχνικών κατασκευών για τρεις συνεχόμενες χρήσεις. Συγκεκριμένα, αναλύσαμε την ΒΙΩΤΕΡ Α.Ε., την Τ.Ε.Κ.Α. Α.Ε. και την Α.Ε.Γ.Ε.Κ. Α.Ε. για τις οικονομικές χρήσεις 2009, 2010 και Συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι αριθμοδείκτες που αφορούν την δομή, την ρευστότητα, την αποδοτικότητα, δραστηριότητας και μερικοί επενδυτικοί αριθμοδείκτες ώστε να είναι εφικτό να σχηματιστεί μία ολοκληρωμένη εικόνα των εταιριών. Στόχος μας είναι να εντοπίσουμε τα αδύναμα και τα δυνατά στοιχεία των επιχειρήσεων και του κλάδου των τεχνικών κατασκευών. Εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας καθώς και την εξάπλωση της οικονομικής κρίσης αντιμετωπίσαμε δυσκολίες στην εύρεση των κατάλληλων ισολογισμών. Στον κλάδο των τεχνικών κατασκευών οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρίες παρουσίαζαν στις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις από την χρήση κύκλο εργασιών 0,00, αποθέματα 0,00 και μεγάλες ζημίες. Αυτό ήταν κάτι τελείως αποθαρρυντικό καθώς δυσκόλεψε κατά πολύ την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορεί να παρουσιάζει αδυναμίες καθώς είναι μία εξωτερική ανάλυση και στηρίζεται μόνο στα δημοσιευμένα στοιχεία.

9 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών 9 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών 1.1 ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Εταιρικό Προφίλ Η «ΑΕΓΕΚ Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ΑΕΓΕΚ» ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων. Η Εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης.. Έδρα της Εταιρίας, ορίσθηκε ο Δήμος Αμαρουσίου και ειδικότερα τα γραφεία της βρίσκονται στην οδό ΑμαρουσίουΞΧαλανδρίου Η διάρκεια της Εταιρίας, ορίσθηκε για 10 χρόνια από την ημέρα της δημοσίευσης της εγκριτικής απόφασης του αρχικού. Παρατάθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της για 40 χρόνια (ήτοι μέχρι ) και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της για 50 χρόνια από τη λήξη της, δηλαδή μέχρι Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρίας. Στις , το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΑΕΓΕΚ των ανωνύμων εταιριών ΔΟΜΗΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε., ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Α.ΤΕ.ΒΕ. και ΑΞΩΝ Α.ΤΕ.ΒΕ., για την επανάκτηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων. Στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση. Τον Ιανουάριο 2003, η Εταιρία επανακρίθηκε και απέκτησε το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο της 7ης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ. Στις , η Β0 επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε τη συγχώνευση με απορρόφηση από την ΑΕΓΕΚ των ανωνύμων εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η παραπάνω συγχώνευση. Στις , στο πλαίσιο γενικότερης οικονομικής και οργανωτικής αναδιάρθρωσης του Ομίλου, η Β' επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την απόσχιση του κατασκευαστικού κλάδου της Εταιρίας και την εισφορά αυτού στη θυγατρική εταιρία ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ), με αντίστοιχη τροποποίηση του σκοπού της, ώστε η Εταιρία να δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς των παραχωρήσεων, της ανάπτυξης ακινήτων και της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών και τεχνικών υπηρεσιών σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης έργων (project management), αξιοποιώντας την αποκτηθείσα τεχνογνωσία στην κατασκευή έργων. Συνεπεία της προαναφερθείσας απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου της ΑΕΓΕΚ και εισφοράς του στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., περιήλθαν αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση στην αναδεχόμενη εταιρία (ΑΕΓΕΚ

10 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών 10 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.) όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία του αποσχισθέντος κλάδου. Περαιτέρω η Εταιρία την σύναψε συμφωνία με την ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., τις πιστώτριες τράπεζες και τον επιχειρηματία κ. Ιωάννη Μαρούλη για την απόκτηση από την εταιρία ΠΡΟΜΑΧΟΣ Α.Ε., συμφερόντων του τελευταίου, ποσοστού μέχρι του 1/3 των μετοχών της ΑΕΓΕΚ και του 80% των μετοχών της θυγατρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο ολοκληρώθηκε κατά τη χρήση του 2009.

11 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών ΒΙΩΤΕΡ Α.Ε. Εταιρικό Προφίλ Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1961 και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές - κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα. Η οργάνωση, η σκληρή δουλειά, οι έμπειροι συνεργάτες και η τεχνογνωσία της τελευταίας τεσσαρακονταετίας, έφεραν την ΒΙΟΤΕΡ στο υψηλό σημείο που βρίσκεται σήμερα. Η εταιρία από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, ασχολήθηκε με την εκτέλεση διαφόρων κατηγοριών έργων, όπως Οδοποιία, Λιμενικά, Βιομηχανικά - Ενεργειακά, Ηλεκτρομηχανολογικά - Επικοινωνιών, αεροδρόμια, Εργοστάσια Πολεμικών Βιομηχανιών κλπ. καθώς και με ιδιωτικά έργα όπως Μέγαρα γραφείων, Τραπεζών, Σταθμούς Αυτοκινήτων κ.α. Η ΒΙΟΤΕΡ είναι μία από τις παλαιότερες Τεχνικές - Κατασκευαστικές εταιρίες, που ασχολείται κυρίως με την εκτέλεση μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών έργων (Βιομηχανικά - Κτιριακά - Έργα υποδομής), τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες του Εξωτερικού. Η ΒΙΟΤΕΡ είναι κάτοχος πτυχίου Εβδόμης Τάξεως για Δημόσια έργα. Είναι η πρώτη Ελληνική Τεχνική - Κατασκευαστική εταιρία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) το Η μετοχή της συγκαταλέγεται στις πλέον αξιόπιστες στην Ελληνική αγορά. Το ξεκίνημα του 21ου αιώνα συμπίπτει χρονικά με την έναρξη μιας νέας περιόδου άνθησης και ραγδαίων εξελίξεων για τον ελληνικό οικονομικό χώρο. Πρωταγωνιστικό ρόλο καλείται να αναλάβει ο κατασκευαστικός κλάδος, καθώς τα έργα υποδομής που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 καθώς και η επικείμενη ανασυγκρότηση των Βαλκανίων δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις και προοπτικές εξασφαλίζοντας το μέλλον του κλάδου. Η νέα αυτή εποχή, της ενοποιημένης Ευρώπης σηματοδοτεί πληθώρα εξελίξεων, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και αγορές, αλλά και νέες απαιτήσεις για τις ελληνικές εταιρείες σε ένα, ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. απέδειξε ότι διαθέτει συνέπεια και συνέχεια διανύοντας 4 δεκαετίες παραγωγικού βίου, συγκεντρώνοντας εμπειρία και τεχνογνωσία σε όλους τους κατασκευαστικούς τομείς. Αποδεικνύει σταθερότητα καταγράφοντας στο μακρόχρονο ενεργητικό της μόνο κέρδη και ολοένα αυξανόμενους κύκλους εργασιών. Επίσης αποδεικνύει διορατικότητα και προνοητικότητα όντας η πρώτη κατασκευαστική εταιρία που εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1975 και έκτοτε επενδύει σταθερά σε μηχανολογικό εξοπλισμό, εξασφαλίζει την οικονομική της ευρωστία, προετοιμάζεται και εφοδιάζεται με τους απαραίτητους πόρους για τη νέα εποχή των αυτοχρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στα εφόδια της ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. συγκαταλέγονται - εκτός από τις σύγχρονες εγκαταστάσεις και τον άρτιο μηχανολογικό και μηχανογραφικό εξοπλισμό - το έμψυχο στελεχιακό δυναμικό, που αποτελείται από έμπειρους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, έμπειρους τεχνίτες και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που στην συντριπτική πλειοψηφία του υπήρξε συνοδοιπόρος της εταιρείας για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

12 Κεφάλαιο 1ο: Ιστορικά των εταιρειών ΤΕΚΑ Α.Ε Εταιρικό Προφίλ Η ΤΕΚΑ Α.Ε. είναι ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Ασχολείται με την κατασκευή Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων πάσης φύσεως και διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξης, σε όλες τις κατηγορίες των έργων. Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο κ. Γεώργιος Ε. Δεμενόπουλος, Πολ. Μηχανικός και Αντιπρόεδρος είναι ο κ. Γρηγόριος Ε. Δεμενόπουλος, Οικονομολόγος. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Φιλιππίδη 7 και Περρίκου 37 στη Ν. Φιλοθέη. Στην ιδιοκτησία της εταιρείας ανήκουν επίσης οικοπεδικές εκτάσεις στο Ναύπλιο, στη Νάξο, στα Λουτρά Υπάτης και στο Βαθύ Αυλίδος. Στο Βαθύ Αυλίδος υπάρχει το μηχανουργείο και το συνεργείο για τα μηχανήματα έργων της εταιρείας. Η ΤΕΚΑ Α.Ε. με αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία στο χώρο των κατασκευών, με υγιή χρηματοοικονομική βάση, με εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό και με άρτια οργανωτική δομή διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο των τεχνικών εταιρειών στην Ελλάδα. Το ευέλικτο και δυναμικό της management, που εκφράζεται από τα αποτελέσματα της εταιρείας, την αναδεικνύει ως μια από τις δυναμικότερες εταιρείες του κλάδου της. Η εταιρεία κατά τα έτη 2010 και 2011 αξιολογήθηκε και κατετάγη από την ICAP στις STRONGEST COMPANIES IN GREECE και έχει λάβει σχετικό πιστοποιητικό για τον υψηλό βαθμό της πιστοληπτικής της ικανότητος. Η εταιρεία ΤΕΚΑ Α.Ε. διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην κατασκευή τεχνικών έργων, έχει δε αναπτύξει ικανό και έμπειρο τεχνικό προσωπικό και έχει αποκτήσει σημαντικό μηχανικό εξοπλισμό, που της επιτρέπουν την ανάληψη και έγκαιρη εκτέλεση μεγάλων τεχνικών έργων. Η εταιρεία έχει εκτελέσει σειρά οικοδομικών, υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών έργων των Υπουργείων ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εθν. Αμύνης, Γεωργίας, ΟΣΚ, ΔΕΗ, κλπ. Επίσης, ιδιωτικά έργα (πολυκατοικίες) στις περιοχές Κηφισιά, Πατήσια, Μελίσσια, Χαλάνδρι, Κέα κλπ. Με κατασκευές έργων υψηλής ποιότητος, αισθητικής και λειτουργικότητας, σε ταχύτατους χρόνους εκτέλεσης, με ελεγχόμενο κόστος και υπερβάλλοντα ζήλο στην εξυπηρέτηση των πελατών, δημιουργεί τη δυνατότητα ραγδαίας και υγιούς ανάπτυξης.

13 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 13 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 2.1 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιοποιούνται για να παρέχουν πληροφορίες χρήσιμες στους εντός της επιχείρησης για την διοίκηση, την σωστή οργάνωση, τον προγραμματισμό δράσης και την λήψη νέων αποφάσεων καθώς και στους εκτός της επιχείρησης π.χ. τράπεζες, δημόσιο, προμηθευτές. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από: 1. Τον ισολογισμό 2. Κατάσταση αποτελεσμάτων 3. Κατάσταση ταμειακών ροών 4. Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων 5. Προσάρτημα Ο Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μία κατάσταση που απεικονίζει την οικονομική διάρθρωση της επιχείρησης σε μία δεδομένη χρονική στιγμή και την παρουσιάζει κατά είδος και σε ένα ενιαίο νόμισμα. Αναλυτικότερα ο ισολογισμός χωρίζεται σε τρία μέρη: το ενεργητικό, το πραγματικό παθητικό και την καθαρή περιουσία. Ισχύει η λογιστική εξίσωση: Ε=Π.Π.+Κ.Π. Το ενεργητικό μέρος του ισολογισμού απαρτίζεται αρχικά από τα υλικά και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία(ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις) καθώς και από τα κυκλοφοριακά στοιχεία(αποθέματα, απαιτήσεις, διαθέσιμα). Στο πραγματικό παθητικό μέρος αντιστοιχούν οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι τρίτων. Τέλος η καθαρή θέση αποτελείτε από τα Ίδια κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια μπορεί να προέρχονται είτε από αρχικές εισφορές είτε να προέκυψαν κατά την διάρκεια της δραστηριότητας του οικονομικού οργανισμού (κέρδη). (Αθιανός Σ, 2004/Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Α.Ο Φ Ε ΙΛ Ο Μ Ε Ν Ο Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Α.ΙΔ ΙΑ Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ Β.Ε Ξ Ο Δ Α Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ I. Μ ετοχικό κεφάλαιο Γ.Π Α Γ ΙΟ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο II. Διαφορά έκδοσης μετ. υπέρ το άρτιο I. Ενσώ ματες ακινητοποιήσεις III. Διαφορές αναπροσαρμογής II. Α σώ ματες ακινητοποιήσεις IV. Αποθεματικά κεφάλαια Γ.Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο 1. Τακτικό αποθεματικό I. Α ποθέματα 2. Έκτακτο αποθεματικό II. Απαιτήσεις 3. Α φ ορολόγητο αποθεματικό III. Χρεόγραφα V. Αποτελέσματα εις νέον IV. Διαθέσιμα Β.Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε ΙΣ Γ ΙΑ Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ο Υ Σ Δ.Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ Α Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι Γ.Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Υ 1. Μ ακροπρόθεσμες Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ ΙΚ Ο Υ 2. Βραχυπρόθεσμες Γ.Μ Ε Τ Α Β Α Τ ΙΚ Ο Ι Λ Ο Γ /Σ Μ Ο Ι Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ Πίνακας 1 Παράδειγμα Ισολογισμού

14 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Κατάσταση αποτελεσμάτων Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσεις εμφανίζει την αποδοτικότητα της επιχείρησης σε κάθε χρήση. Καταρτίζεται υποχρεωτικά και καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών μετά τον ισολογισμό και δημοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης. Είναι ο λογαριασμός «86» «Αποτελέσματα Χρήσεως» του Ε.Γ.Λ.Σ. και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003): Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα(έσοδα, κέρδη - έξοδα, ζημίες) Τις μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων Τα συνολικά καθαρά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης πριν από την αφαίρεση των φόρων που αναλογούν στα κέρδη Κατάσταση ταμειακών ροών Η κατάσταση ταμειακών ροών παρουσιάζει τις μεταβολές των ταμειακών ροών και των μεταβολών διαφόρων στοιχείων που περιλαμβάνονται στον ισολογισμό για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και εμφανίζονται με τον ακόλουθο τρόπο(αθιανός Σ, 2004/Ελευθεριάδου Γ.2007) Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: Οι κύριες δραστηριότητες δημιουργίας εσόδων της επιχείρησης οι οποίες μπορούν να παρουσιαστούν είτε με την άμεση είτε με την έμμεση μέθοδο. Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: Η απόκτηση και διάθεση μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και άλλων επενδύσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα. Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες: Οι δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολές στο μέγεθος και στη συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων και του δανεισμού της επιχείρησης Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων είναι ο λογαριασμός «88» «Αποτελέσματα προς διάθεση» του Ε.Γ.Λ.Σ. και εμφανίζει τον τρόπο διάθεσης των καθαρών αποτελεσμάτων της χρήσεις που κλείνει. Συγκεντρώνει (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Ελευθεριάδου Γ.2007): 1. Τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης 2. Τα κέρδη των προηγούμενων χρήσεων 3. Τις ζημιές των προηγούμενων χρήσεων 4. 1ης διαφορές των φορολογικών ελέγχων προηγούμενων χρήσεων 5. Τη διάθεση αποθεματικών

15 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Προσάρτημα Απαραίτητο συμπλήρωμα για την ορθή κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων είναι το προσάρτημα με το οποίο δίνονται διάφορες πρόσθετες ή επεξηγηματικές πληροφορίες ώστε να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους. Χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης, το οποίο δημοσιεύεται υποχρεωτικά με την καταχώρηση στο μητρώο εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης του υπουργείου εμπορίου, σε αντίθεση με άλλες οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύονται στις εφημερίδες. Το προσάρτημα αυτό απαρτίζεται από τα ακόλουθα δεδομένα(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/Ελευθεριάδου Γ.2007): Μέθοδοι αποτίμησης, αποσβέσεων, προβλέψεων και αναπροσαρμογής αξιών των στοιχείων του ενεργητικού Πρόσθετες αποσβέσεις του παγίου ενεργητικού Στοιχεία για τις συμμετοχές της οικονομικής μονάδας σε άλλες επιχειρήσεις όταν η συμμετοχή υπερβαίνει το 10% του συνολικού κεφαλαίου Καθαρές πωλήσεις κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και κατά γεωγραφικές περιοχές Η κάθε μορφής εγγυήσεις που δεν εμφανίζονται στο παθητικό. 2.2 Χρησιμότητα της ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων αποβλέπει κυρίως στην μέτρηση των επιδόσεων της επιχείρησης, συγκρίνοντας τα ιστορικά με τα τωρινά δεδομένα. Παρότι αντλούνται ιστορικά δεδομένα, η χρησιμότητα της ανάλυσης είναι η πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τις ισορροπίες μεταξύ των ακολούθων(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/Αθιανός Σ, 2004): 1. Ρευστότητα(ΙίςπίάίΙγ) 2. Σταθερότητα(8ΐαόί1ίΙγ) 3. Αποδοτικότητα(ρΓθίίΙαόίΗΐγ) 4. Δυνατότητα ανάπτυξης 2.3 Κατηγορίες χρηματοοικονομικών καταστάσεων Συγκριτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις(οριζόντια ανάλυση): Είναι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες απεικονίζουν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα για δύο ή περισσότερες λογιστικές χρήσεις. Η ανάλυση γίνετε παραθέτοντας τους ισολογισμούς και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεις και αξιολογώντας τις μεταβολές από έτος σε έτος και συνολικά για μία περίοδο ετών. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις τάσης: σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατηγορία, παίζει το έτος βάσης. Το έτος βάσης επιλέγεται σύμφωνα με

16 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 16 κριτήριο την τυπική και ομαλή δραστηριότητα της επιχείρησης. Όλα τα άλλα έτη συγκρίνονται με το έτος βάσης. Π.χ. τρέχον _ έτος _ έτο ς_ βάσης _ αν το αποτέλεσμα είναι > 100, έχουμε αύξηση της ομάδας που εξετάζουμε 2. αν το αποτέλεσμα είναι< 100, έχουμε μείωση της ομάδας που εξετάζουμε Καταστάσεις κοινού μεγέθους: Καλούνται οι καταστάσεις που εμφανίζουν τα μεμονωμένα στοιχειά της συγκεκριμένης καταστάσεις ως ποσοστό κάποιου συνολικού μεγέθους. Επίσης αποκαλούνται καταστάσεις του 100% ή συστατικού ποσοστού. Χρησιμοποιείτε κυρίως για την σύγκριση μεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν στο ίδιο κλάδο. (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003) 2.4 Αριθμοδείκτες Οι αριθμοδείκτες δείχνουν την σχέση ενός στοιχείου της επιχείρησης με ένα άλλο στοιχείο της ίδιας ή άλλης χρηματοοικονομικής κατάστασης. Είναι δηλαδή ο λόγος δύο ή και περισσοτέρων στοιχείων. Οι αριθμοδείκτες καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της αποδοτικότητας των διαφόρων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της οικονομικής μονάδας ή και της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της οικονομικής μονάδας ή γενικότερα στο κλάδο που ανήκει η επιχείρηση αυτή. Ένας αριθμοδείκτης από μόνος του δεν έχει μεγάλη σημασία, αλλά θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά ώστε να τον συγκρίνουμε με άλλα έτη. Οι αριθμοδείκτες διευκολύνουν την επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτήν. (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/ Ελευθεριάδου Γ.2007) 2.5 Κατηγορίες Αριθμοδεικτών Τους αριθμοδείκτες τους κατατάσσουμε σε κατηγορίες για την καλύτερη κατανόηση τους. Οι κατηγορίες των αριθμοδεικτών είναι: 1. Ρευστότητας 2. Δραστηριότητας 3. Αποδοτικότητας 4. Χρηματοοικονομικοί ή οικονομικοί 5. Διάφοροι αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Με τον όρο ρευστότητα εννοούμε την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Δηλαδή είναι η ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες

17 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 17 υποχρεώσεις. Οι αριθμοδείκτες της ρευστότητας διακρίνονται στους εξής(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Αθιανός Σ, 2004/ Μπαλής Θ., 2004/ Ελευθεριάδου Γ.2007): 1. Γενικής ρευστότητας 2. Ειδικής ρευστότητας 3. Ταμειακής ρευστότητας 4. Χρονικής άμυνας (αμυντικού χρονικού διαστήματος) Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Ο δείκτης αυτός εξετάζει την σχέση μεταξύ του κυκλοφορούντος ενεργητικού και των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Δείχνει το περιθώριο ασφάλειας που έχει η οικονομική μονάδα για να ανταπεξέλθει σε υποχρεώσεις, χρησιμοποιώντας τα κυκλοφοριακά της στοιχεία. Ο τύπος του υπολογισμού του δείκτη είναι: Κυκλοφορούντος Ενεργητικό Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο συγκεκριμένος δείκτης πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά καθώς επίσης και με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Ανάλογα με την επιχείρηση θα πρέπει να συγκρίνεται με έναν πρότυπο δείκτη. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι ο πρότυπος δείκτης γενικής ρευστότητας για τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και για τις εμπορικές επιχειρήσεις είναι από 1,2 ως 2, για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις 1,7 ως 2, Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας Ο δείκτης της ειδικής ρευστότητας δηλώνει την ικανότητα της οικονομικής μονάδας να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρησιμοποιώντας μόνο τα άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία. Ο λόγος υπολογισμού του δείκτη αυτού είναι: Κυκλοφορούντος Ενεργητικό Αποθέματα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο δείκτης ειδικής ρευστότητας πρέπει επίσης να εξετάζεται διαχρονικά καθώς και με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Ένας δείκτης ειδικής ρευστότητας >=1 θεωρείται ικανοποιητικός Αριθμοδείκτης Ταμειακής Ρευστότητας Ο αριθμοδείκτης της ταμειακής ρευστότητας δείχνει κατά πόσο οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μπορούν να καλυφθούν μόνο από τα διαθέσιμα και τα χρεόγραφα. Με άλλα λόγια απεικονίζει την επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης. Ο λόγος υπολογισμού είναι:

18 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 18 Χρεόγραφα + Διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πρότυπος δείκτης γενικά δεν υπάρχει. Ένας δείκτης <1 μπορεί να δηλώσει κίνδυνο ρευστότητας για την επιχείρηση, ενώ ένας δείκτης >1 μπορεί να δείχνει απροθυμία επένδυσης Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού Διαστήματος Ο δείκτης αμυντικού χρονικού διαστήματος θεωρείται από πολλούς αναλυτές ο καλύτερος δείκτης του βαθμού ρευστότητας μιας οικονομικής μονάδας. Εκφράζει σε ημέρες τον βαθμό ικανότητας της επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις ημερήσιες λειτουργικές τις δαπάνες χρησιμοποιώντας μόνο τα οργανικά της έσοδα. Ο τύπος υπολογισμού είναι: Χρεόγραφα + Διαθέσιμα Ημερήσιες Λειτουργικές Δαπάνες Ως ημερήσιες λειτουργικές δαπάνες ορίζεται ο λόγος: (Κόστος Πωληθέντων - Ενσώματες Αποσβέσεις + Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα Ερευνών & Ανάπτυξης + Έξοδα Διάθεσης +Χρηματοοικονομικά Έξοδα) 365 Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο το καλύτερο για την επιχείρηση αρκεί να χρησιμοποιείται αποδοτικά το πλεόνασμα των αμυντικών στοιχείων και η ποιότητα των στοιχείων αυτών να είναι ικανοποιητική. Πρέπει να συγκρίνεται διαχρονικά, με τον αντίστοιχο του κλάδου καθώς και με τον αριθμοδείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Η δραστηριότητα θεωρείται ως ο βαθμός αποτελεσματικότητας στη χρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων μιας οικονομικής μονάδας. Μέσα από την ανάλυση της δραστηριότητας μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες για το πόσο εύκολα μπορούν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης (αποθέματα, απαιτήσεις) μπορούν να μετατραπούν σε ρευστά. Οι αριθμοδείκτες που θα αναλύσουμε είναι (Ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Αθιανός Σ, 2004/ Μπαλής Θ., 2004/ Ελευθεριάδου Γ.2007): 1. Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2. Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 3. Ταχύτητας εξόφλησης βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4. Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού 5. Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων 6. Ταχύτητας ιδίων κεφαλαίων

19 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Ο αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων φανερώνει πόσες φορές μέσα στην λογιστική χρήση ανανεώθηκαν τα αποθέματά μας. Είναι ένας χρήσιμος δείκτης διότι μέσω αυτού μπορούμε να εντοπίσουμε προβλήματα όπως την υπέρ-αποθεματοποίηση. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003 Αθιανός Σ, 2004/Μπαλής Θ., 2004/Ελευθεριάδου Γ.2007): Κόστος Πωληθέντων Μέσο Αποθεματικό Και αυτός ο αριθμοδείκτης θα πρέπει να εξετάζεται διαχρονικά για να μπορέσει κάποιος να αντλήσει της πληροφορίες που χρειάζεται. Γενικά, για τον συγκεκριμένο δείκτη ισχύει ότι, όσο μεγαλύτερος είναι τόσο λιγότερες πιθανότητες υπάρχουν για την συγκεκριμένη επιχείρηση να αντιμετωπίσει προβλήματα υπέραποθεματοποίησης. Ένας αριθμητικά μικρός δείκτης μπορεί να φανερώνει προβλήματα στην πολίτική των αποθεμάτων. Ο Α.Κ.Τ.Α. μπορεί να εκφραστεί και με διαφορετικό τρόπο που να φανερώνει κατά μέσο όρο, πόσες φορές ανακυκλώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης μέσα στην συγκεκριμένη λογιστική χρήση. Ο τύπος υπολογισμού είναι: 365 Α.Κ.Τ.Α Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει κατά πόσες φορές, μέσα σε μία συγκεκριμένη λογιστική χρήση, ανανεώνονται οι πελάτες. Είναι κατά κάποιον τρόπο η μέση διάρκεια των πιστώσεων προς τους πελάτες. Είναι ένας χρήσιμος δείκτης διότι μέσω αυτού μπορούμε να υπολογίσουμε κατά μέσο όρο το χρονικό διάστημα που μία πίστωση θα μετατραπεί σε ρευστό. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι(ρεβανόγλου Α. & Γεωργοπούλου Ι.,2003/ Αθιανός Σ. & Κωνσταντινούδης Κ., 2004/ Μπαλής Θ., 2004/ Ελευθεριάδου Γ.2007): Πωλήσεις επί πιστώει Μ. Ο. Απαιτήσεων Ο μέσος όρος των απαιτήσεων προκύπτει αν διαιρέσουμε το άθροισμα των απαιτήσεων αρχής και τέλους με το δύο. Πρότυπος δείκτης δεν υπάρχει αλλά θεωρείται ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο το καλύτερο γιατί δεν δεσμεύονται μεγάλα κεφάλαια για την επιχείρηση. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο Α.Κ.Τ.Απαιτ. μπορεί να εκφραστεί και σε ημέρες διαιρώντας τις ημέρες του έτους με τον Α.Κ.Τ.Απαιτ. Έτσι έχουμε:

20 Κεφάλαιο 2ο: Θεωρία Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Α.Κ.Τ.Απαιτ Αριθμοδείκτης Εξόφλησης Βρ. Υποχρεώσεων Ο Αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές μέσα στην χρήση ανανεώθηκαν οι πιστώσεις της οικονομικής μονάδας ή αλλιώς πόσες φορές κατά μέσο όρο καλύφθηκαν οι πιστώσεις αυτές από το κόστος πωληθέντων. Ο τύπος υπολογισμού του δείκτη είναι(βασιλείου Δ. & Αλεξάκη Χ.,2008): Κόστος Πωληθέντων Μ. Ο. Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Και σε αυτήν την περίπτωση ο αριθμοδείκτης μπορεί να εκφραστεί και σε ημέρες δηλώνοντας το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την οικονομική μονάδα να αποπληρώσει τις πιστώσεις που δέχτηκε. Ο υπολογισμός γίνεται από τον τύπο: 365 Α.Ε.Β.Υ *Στην πραγματικότητα για τον υπολογισμό του Α.Ε.Β.Υ. χρησιμοποιούμε τις αγορές των εμπορευμάτων μιας συγκεκριμένης χρήσης προς τις πιστώσεις των προμηθευτών που πραγματοποιήθηκαν με πίστωση. Επειδή όμως, σπάνια δημοσιεύονται οι αγορές των εμπορευμάτων μαζί με τους ισολογισμούς χρησιμοποιούμε το κόστος πωληθέντων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Ενεργητικού Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού εξετάζει την αποτελεσματική σχέση μεταξύ των ενεργητικών στοιχείων μιας επιχείρησης με τις πωλήσεις. Με άλλα λόγια, πόσο καλά χρησιμοποιούνται τα ενεργητικά στοιχεία τις επιχείρησης για να παραχθούν προϊόντα και κατ επέκταση να δημιουργηθούν πωλήσεις. Ο υπολογισμός του γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: (Αθιανός Σ. & Κωνσταντινούδης Κ., 2004/Μπαλής Θ., 2004) Καθαρές Πωλήσεις Σύνολο Ενεργητικού (Μέσο) Ο δείκτης αυτός ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητας και τον τομέα που ανήκει η επιχείρηση μπορεί να πάρει τιμές από το 1 μέχρι και το 10. Γενικά, εξετάζοντας την τιμή του δείκτη αυτού, μπορούμε να συμπεράνουμε αν γίνεται ορθή χρήση των ενεργητικών στοιχείων. Ένας υψηλός δείκτης μπορεί να σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί απαρχαιωμένα στοιχεία ή μία γενική αδυναμία χρήσης των

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις:

Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δημοσιεύουν τις παρακάτω καταστάσεις: Ισολογισμό ή κατάσταση χρηματοικονομικής θέσης Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ή κατάσταση εισοδήματος Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928

Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Ματθαίος Μαργέλος ΝΔΕ ΟΠ0928 Σκοπός Χρησιμότητα λογιστικών καταστάσεων Μεθοδολογία Αριθμοδείκτες Ανάλυση οικονομίας Ανάλυση κατασκευαστικού κλάδου Διερεύνηση αριθμοδεικτών Συμπεράσματα Προτάσεις για περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ «ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Σπουδαστής: Σταύρου Μαρίνος Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Καϊσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ. Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης 0_CONT_.indd iii 15/10/2014 4:07:16 μμ τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΕΓΛΣ (2η έκδοση) συγγραφείς: Ρεβάνογλου Ανδρέας Γεωργόπουλος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κεφ. 2ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα Πρόλογος 3ης έκδοσης 15 Πρόλογος 17 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. Ιο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1.1. Εισαγωγή 23 1.1.1. Οικονομική μονάδα 23 1.1.2. Έννοια της Λογιστικής 24 1.1.3. Φύση της Λογιστικής 26 1.1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 4/6/2009 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΝΤΟΥΣΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΥΦΙΑΝΑΚΗΣ Γ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων 1.1Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7, ΚΗΦΙΣΙΑ 14564 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ 1/1-31/12/2007 ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 49833/01AT/B/01/342 Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.Σ. Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκοντες: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜ:9793 ΥΠΕΥΘ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 14 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Ι 1.1 Έννοια ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 4 η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική ανάλυση & αριθμοδείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar

Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ιdeal Standar Φοιτήτριες: Σπέτσι Αλμπέρτα A.M.13519 Κιαζόλι Μαργαρίτα A.M.12531 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Λεκαράκου Αικατερίνη ΑΘΗΝΑ, 2013 Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 2013 Περιεχόμενα Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις πίνακα περιεχομένων. Δεν βρέθηκαν καταχωρήσεις ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ πίνακα περιεχομένων. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΝΤΕ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ Α.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΒΕΕ ΣΠΟΥΔΑΤΣΤΡΙΑ: ΑΛΙΑΓΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΑΡΕΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:6941

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και ανάλυση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων βιομηχανικής κα ι εμπορικής επιχείρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α. Εισαγωγή Η χρηµατοοικονοµική λογιστική τηρείται µε σκοπό την ενηµέρωση της διοίκησης της επιχείρησης όσο και των τρίτων ενδιαφεροµένων. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Αριθμοδείκτες Ρευστότητας & Δραστηριότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Στη διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματο-οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα