1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε."

Transcript

1 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ 29603/01ΝΣ/Β/93/1751 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπνηεκ.ν.2190/1920 όπσο ηζρύεη) 1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Άξζξν 42α 3: Παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γελ έγηλε (γ) (δ) (ε) Άξζξν 42β 1: Παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο". Άξζξν 42β 2: Καηαρψξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκφ ζηνηρείνπ ζρεηηδφκελνπ κε πεξηζζφηεξνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Άξζξν 42β 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί. Άξζξν 42β 4: πκπηχμεηο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αξαβηθνχο αξηζκνχο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηχμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. Γελ έγηλε Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε Γελ έγηλε. (ζη) Άξζξν 42β 5: Αλακνξθψζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ

2 2. Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Άξζξν 43α 1-α: Μέζνδνη απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ ιφγσ ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο. (1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεψο ηνπο θαη είλαη πξνζαπμεκέλα κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ (φπνπ έγηλαλ) θαη κεησκέλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απνζβέζεηο. (2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ιφγσ ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο. (3) Η εηαηξεία καο απφ 24/03/05 ζπκκεηέρεη κε ην πνζφ ησλ επξψ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ κε ζπκκεηνρή κεηνρψλ αμίαο 10 επξψ έθαζηεο. Η ζπκκεηνρή απηή δελ έρεη απνηηκεζεί ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξή θαη δελ επεξεάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (4) Γελ ππάξρνπλ ηίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο. (5) Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο, ηεο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. (6) Γελ ππάξρνπλ απφ ηδηνπαξαγσγή πξνεξρφκελα απνζέκαηα. (7) Γελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα θαη ππνπξντφληα. Σα ειαηησκαηηθά απνζέκαηα, απνηηκήζεθαλ ζηελ πηζαλή ηηκή πσιήζεψο ηνπο, κεησκέλε κε ηα πξνβιεπφκελα άκεζα έμνδα πσιήζεσο. (8) Η κέζε ηηκή θηήζεσο φισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα

3 Άξζξν 43α 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε επξψ ο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. (1) Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν. εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ απνηηκήζεθαλ: α).γηα ηνπο πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ πνπ νη νθεηιέο ηεο εηαηξείαο πξνο απηνχο εκθαληδφηαλ ζε μέλν λφκηζκα ε απνηίκεζε έγηλε :. Με βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ Γεθεκβξίνπ (31/12/12) θαη πξνέθπςαλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο : α) ρξεσζηηθέο : Γελ πξνέθπςαλ θαη. β) πηζησηηθέο : Γελ πξνέθπςαλ. Οη δε βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο (ρνξεγήζεηο) ζε Ξ.Ν. θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ (31/12/12) εκθάληδαλ κεδεληθφ ππφινηπν. (γ) (δ) (ε) Άξζξν 43 2: Παξέθθιηζε απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθψλ κεζφδσλ απνηηκήζεσο. Άξζξν 43 7-β: Αιιαγή κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Άξζξν 43 7-γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηψλ αμηψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθφζνλ είλαη αμηφινγε. (2) Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν. κε 31/12/12 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. (3) Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε Ξ.Ν. κε 31/12/12 (4) Γελ ππάξρνπλ έζνδα θαη έμνδα απφ ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ηζνινγηζκνχ ηνπ θεληξηθνχ. Γελ έγηλε Γελ έγηλε Γελ είλαη αμηφινγε. (ζη) Άξζξν 43 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελνκέλεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζε εηδηθφ λφκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ "Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο". Γελ έγηλε. (δ) Άξζξν 43α, 1,πεξ.ηδ: (1) Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία. Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηα νπνία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43γ ηνπ ΚΝ.2190/1920, λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία

4 (ε) Άξζξν 43α, 1,πεξ.ηζ: (1) Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε δηαθνξεηηθή αμία ηεο εχινγεο. Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43γ ηνπ θσδ. Ν.2190/1920 πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. 3. Πάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηάζηαζεο. Γελ ππάξρνπλ :α) παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα β) πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ λα ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία. Άξζξν 42ε 8: Μεηαβνιέο πάγησλ ζηνηρείσλ θαη εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνχο απνζβέζεσο). ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΒΔΔΙ ΤΝΟΛΙΚΔ ΑΝΑΠ/ΣΗ ΚΣΗΔΩ ΥΡΗΔΩ ΚΑΣ/ΦΔ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟΒΔΔΙ ΑΞΙΑ 31/12/ ΠΑΓΙΩΝ /12/12 31/12/12 ΔΞΟΓΑ ΙΓΡΤ.& 1εο ΔΓΚ/Η 6.351,78 0,00 0,00 0, ,56 0,22 Λ. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚ/Η ,73 0,00 0, , , , ,51 0,00 0, , , ,07 (γ) Άξζξν 43 5-δ: Αλάιπζε πξφζζεησλ απνζβέζεσλ. Άξζξν 43 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ΚΣΙΡΙΑ & ΣΔΥΝ.ΔΡΓΑ ,84 0,00 0, , , ,48 ΜΗΥ/ΣΑ & Λ.ΜΗΥ/ΚΟ ΔΞ/ΜΟ 7.927,29 0,00 0,00 9, ,94 0,35 ΔΠΙΠΛΑ & Λ.ΔΞ/ΜΟ ,66 0,00 0, , , , ,79 0,00 0, , , ,48 ΤΜ/ΥΔ Δ ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΥ/ΔΙ , ,00 Λ.ΜΑΚΡ/ΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ,23 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 ΤΝ. ΠΑΓΙΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ,78 Γελ έγηλε. Γε ζρεκαηίζηεθαλ. (δ) Άξζξν 43 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζψλ ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνχο απνζβέζεσο) πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε. Έμνδα εγθαηαζηάζεσο: Αθνξνχλ θπξίσο ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο Η/Τ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαζψο & βειηηψζεηο πξνγξακκάησλ Η/Τ. (ε) Άξζξν 43 3-γ: Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δφζεσλ) θαη / ή ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. (ζη) Αξζξν43 4α εδάθ. α' θαη β': Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ "έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο". "Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο" θαη "Τπεξαμία επηρεηξήζεσο (GOODWILL)". Γελ ππάξρνπλ δάλεηα γηα θηήζε παγίσλ ζηνηρείσλ. Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα

5 4. πκκεηνρέο. Άξζξν 43α 1-β : πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10%. Άξζξν 43α 1-β : Πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ΠΓ 326/1994 : Όηαλ ε ΑΔ (ή ΔΠΔ θαη νη ΔΔ θαηά κεηνρέο) ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ (πρ Οκφξξπζκεο Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο) ζηηο νπνίεο ε Α.Δ (ή ΔΠΔ ή ΔΔ θαηά κεηνρέο) είλαη απεξηφξηζηα επζπλφκελνη εηαίξνη. (γ) Άξζξν 43α 1-ηε': χληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 5. Απνζέκαηα Η εηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 10% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 κε ζπκκεηνρή ,00 (3.200 κεηνρέο ησλ 10,00 επξψ).σα Ιδία Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/12 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ ,00 θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ήηαλ αξλεηηθά ,10. Η ζπκκεηνρή απηή δελ έρεη απνηηκεζεί ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξή θαη δελ επεξεάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Η εηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Άξζξν 43α παξ. 1-ηα: Η έθηαζε επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζε ε εηαηξεία, έγηλε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 43 γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Γελ έγηλε παξέθθιηζε. Άξζξν 43α 1-η: Γηαθνξέο απφ ππνηίκεζε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαζψο θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. 6. Μεηνρηθό θεθάιαην Άξζξν 43α 1-δ: Καηεγνξίεο κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. Ολνκ. χλνι. Αξηζκφο Αμία Αμία - Κνηλέο κεηνρέο , ,00 Άξζξν 43α 1-γ: Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γελ εθδφζεθαλ κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν κεηνρέο. (γ) Άξζξν 43α 1-ε θαη 42ε 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηνχο δηθαηψκαηα. Γελ εθδφζεθαλ. (δ) Άξζξν 43α 1-ζη: Απφθηεζε ίδησλ κεηνρψλ κέζα ζηελ παξνχζα ρξήζε. Γελ απνθηήζεθαλ

6 7. Πξνβιέςεηο θαη ππνρξεώζεηο Άξζξν 42ε 14 εδάθ. δ: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ "Λνηπέο πξνβιέςεηο", αλ ην πνζφ ηνπ είλαη ζεκαληηθφ Λνηπέο πξνβιέςεηο 1.Δγγπήζεηο ζπζθεπψλ : ,25 2.Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ : ,00 3.Λνηπέο Πξνβιέςεηο : 5.052,16 χλνιν ,41 Η εηαηξεία εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 παξαγ. δ.14 ηνπ λφκνπ 2190/1920 γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε ηελ 31/12/12 έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ,68 θαη θαιχπηεη ην πνζνζηφ ηνπ 40% ηεο πιήξνπο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε 31/12/12. Άξζξν 43α 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο θ.ιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο. Τπνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηδηθψλ κεληαίσλ παξνρψλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο. (γ) Άξζξν 43α 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθψλ πνζψλ θφξσλ θαη πνζά θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, εθφζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009 έρνπλ πεξαησζεί κε ην ππ αξηζ.3264/ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Πεξαίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ηνπ Ν.3888/2010 κε ην νπνίν πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη ,31 ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ζα νινθιεξσζεί ζε 24 κεληαίεο δφζεηο. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011 θαη 2012 δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρεη γίλεη έιεγρνο απφ λφκηκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη έρεη ρνξεγεζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξία ππάρζεθε ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία επίζεο έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο (δ) (ε) Άξζξν 43α 1-ζη : Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πάλσ απφ 5 έηε. Άξζξν 43α 1-ζη: Τπνρξεψζεηο θαιππηφκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο

7 8. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί. - Άξζξν 42ε 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ "Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ" "Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα" θαη "Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα". (1) Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ Α. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ. Πξνπι/λα εμ. Σειεπηθνηλσληψλ : 754,33. Πξνπι/λα ελνίθηα : 152,71. Πξνπι/λα εμ.δπηζθ.& πληεξήζεσλ: 157,48. Πξνπι/λα πξνπι. Αζθάιηζηξα : ,11. Πξνπι/λεο ινηπέο παξνρ. ηξίησλ : ,43. Β. Αγνξέο ππφ παξαιαβή ,87 Γ. Δθπηψζεηο επί αγνξψλ ρξήζεο. ππφ δηαθαλνληζκφ : ,19 χλνιν (2) Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ Α. Έζνδα επνκέλεο ρξήζεο : 0,00 Β. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα. Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ : 0,00. Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ : ,25 χλνιν : ,25 Γ. Αγνξέο ππφ ηαθηνπνίεζε : 0,00... χλνιν : ,25 9. Λνγαξηαζκνί ηάμεσο. - Άξζξν 42ε παξ. 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, (αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο θαη νη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο θαζψο θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επφκελεο παξ. 10). 1.Απφθηεζε σο ελέρπξν κεηνρψλ αμίαο ,00 επξψ ηεο εηαηξείαο Ν.Γ. ΒΑΙΛΑΚΗ Α.Δ πξνο εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο καο. 2.Πξάμε Δθρψξεζεο Απαίηεζεο Νν 2577 ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ θαο Γήκεηξαο Απνζηνιάθνπ Καβέηζνπ αμίαο ,38,00 επξψ ηεο εηαηξείαο MAGNET ELECTRIC AEBE πξνο ηελ εηαηξείαο καο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ καο. 10. Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο - Άξζξν 42ε 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία

8 11. Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο. Άξζξν 43α 1-ηγ:Ακνηβέο κειψλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξείαο. Παξαιείπνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 325/1994. Άξζξν 43α 1-ηγ: Τπνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα ηελ παξνχζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξείαο. (γ) Άξζξν 43α 1-ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηψζεηο πνπ δφζεθαλ κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζε φξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο). 12. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Άξζξν 43α 1-ε: Κχθινο εξγαζηψλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο. (Ο θχθινο εξγαζηψλ ιακβάλεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζην άρθρο 42ε 15 εδάφ. α') Άξζξν 43α 1-ζ: Μέζνο φξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνχ θαη θαηεγνξίεο απηνχ, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζην "Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) πξνζσπηθφ" πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζφ ακεηβφκελν πξνζσπηθφ θαη ζην "εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ" νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην. (1) Δκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο: - Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ,25 (2) Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ : - Δπηζθεπέο ειεθ.νηθηαθψλ ζπζθ/σλ ,67. χλνιν : ,92 (3) Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ,74. χλνιν : ,66 (1) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ άηνκα 31 (2) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο - Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) πξνζσπηθφ άηνκα 30 - εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ άηνκα 1 χλνιν : άηνκα 31 (3) Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Μηζζνί ,85 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ,72 Παξεπφκελεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ,87 Απνδεκηψζεηο ,00 χλνιν : ,44-8 -

9 (γ) Άξζξν 42ε 15-β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ θαη εζφδσλ (δειαδή ησλ ινγαξηαζκψλ "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα" θαη "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα"). Αλ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ "έθηαθηεο δεκίεο" θαη "έθηαθηα θέξδε" είλαη ζεκαληηθά, θαη' εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43α 1-ηγ, παξαζέηεηαη θαη απηψλ αλάιπζε (κε βάζε ινγαξηαζκνχο θαη ηνπ Γελ. Λνγ. ρεδίνπ). (1) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα: - Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο.6.584,96 - Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ. αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ..0,00 - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 7.584,81 - Γηάθνξα (ηα κηθξά πνζά).148,98. χλνιν : ,75 (δ) Άξζξν 42ε παξ. 15-β: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. (2) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα: - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ,21 - Γηάθνξα (ηα κηθξά πνζά) ,55. χλνιν : ,76. - Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ ,28. - Λνηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο. 0,00. γηα επηζθ.απαηηήζεηο ,18. χλνιν : ,46 - Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ ,77. - Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο. πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ ,64.. χλνιν : ,41 η) Άξζξν 43α 1-δ: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο. 1) Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008, 2009 κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο κε ην ππ αξηζ.3264/ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Πεξαίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ηνπ Ν.3888/2010 κε ην νπνίν πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη ,31 ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ζα νινθιεξσζεί ζε 24 κεληαίεο δφζεηο. 2) Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρηεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010, 2011 θαη Γηα ηηο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρεη γίλεη έιεγρνο απφ λφκηκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη έρεη ρνξεγεζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Καηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο ρξήζεηο

10 13. πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε - - Άξζξν 43α παξ. 1-δα: Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία κε ηα ζπλδεφκελα κέξε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο, θαζψο θαη άιισλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα ζπλαζξνίδνληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, εθηφο εάλ απαηηνχληαη ρσξηζηά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο. H εηαηξεία έρεη ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ,ε νπνία θαη θαηαζέηεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ηεθκεξηψλνληαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 14. Λνηπέο Πιεξνθνξίεο Άξζξν 43α παξ.1-δα: Η θχζε θαη ν επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο ησλ δηαθαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ δηαθαλνληζκψλ απηψλ ζηελ εηαηξεία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θίλδπλνη ή ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο ηνπο δηαθαλνληζκνχο είλαη νπζηψδεηο θαη θαηά ην βαζκφ πνπ ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ ή νθειψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. (γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηε: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. Άξζξν 43α παξ. 1-ηε: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο. Γελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο

11 δ) Άξζξν 43α παξ.: 1-θ (1) : Γηαθξηηή παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θχζεο, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. (Η απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη φηαλ ε εηαηξία πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππφ ηνλ φξν φηη νη πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απαηηείηαη λα ζπληαρζνχλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ ΚΝ.2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ») Η ακνηβή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ ,00 πεξίπνπ. Η δε ακνηβή ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ έρεη πξνβιεθζεί φηη ζα είλαη ζην πνζφ ησλ πεξίπνπ. Αξγπξνχπνιε, 30/04/2013 Ο Πξφεδξνο θαη. Η Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γεψξγηνο Αιεμ. Κξεηηθφο Amaryllis van der Wilt ηακάηηνο Δπθι. Κνπκειάο Α.Σ. : ΑΚ AT Α.Σ. : ΑΒ Α.Μ.Α / Α ΣΑΞΗ ΒΔΒΑΙΩΗ Βεβαηψλεηαη φηη ην παξφλ πξνζάξηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ 11 ζειίδεο θαη είλαη ην ίδην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 8 Ινπιίνπ 2013 Αζήλα 08/07/2013 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Μ. ΟΔΛ ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ-ΛΟΓΙΣΔ Α.Δ (ΑΜ. ΟΔΛ 107)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α. Γελ έγηλε

Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α. Γελ έγηλε Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α Σεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (κε δηαθξηηηθό ηίηιν "ΠΑΟ Κ.Α.Δ") ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 30 ήο ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 43α παξ 1 α Μέζνδνη 6]ηα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα [εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο. απνηηκήζεσο

Άξζξν 43α παξ 1 α Μέζνδνη 6]ηα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα [εκπνξεχκαηα, πξψηεο χιεο. απνηηκήζεσο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Σηρ ΠΙΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔ 4 Η ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΔΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΒΑΔΙ ΣΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ Ν 3190/1955 ΟΠΧ ΙΥΤΔΙ 1] χλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη, κε ελεκέξσζε κέρξη θαη ην Ν. 3873/2010) Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ο Γ Ο Μ Η Δ Ν Δ Ρ Γ Δ Ι Α Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Ι Κ Δ A Ρ Ι Θ Μ Ο Γ Δ Μ Η 0 4 3 5 5 8 4 0 6 0 0 0 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Γελ έγηλε. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. Γελ έγηλε. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ.

Γελ έγηλε. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. Γελ έγηλε. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ. Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2014 ηεο εηαηξείαο «ΣΔΜΔΣ ΑΔ» 21ε ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΥΡΖΖ (1/1/14-31/12/2014) ΑΡ.Μ.Α.Δ 29363/01ΑΣ/Β/93/2113 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΣΙΚΑ Α.Σ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ / 03 / Β / 92 / 44

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΣΙΚΑ Α.Σ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ / 03 / Β / 92 / 44 ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΣΙΚΑ Α.Σ.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 26584 / 03 / Β / 92 / 44 Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 (βάζει ηων διαηάξεων ηος κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπωρ ιζσύει) 1. ύληνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ

ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡ ΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΖ Α.Δ ΝΡΑ ΞΟΝΠΑΟΡΖΚΑ ΡΝ ΗΠΝΙΝΓΗΠΚΝ ΡΖΠ 31/12/2014 (βάζει ηυν διαηάξευν ηος κυδικοπ. Λ. 2190/1920, όπυρ ιζσύει) 1. Πύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν Ξαπεκκλίζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA AUTO SERVICE Μ.Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

ALPHA AUTO SERVICE Μ.Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ALPHA AUTO SERVICE Μ.Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31ηρ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 Παπ. 1. ύννομη καηάπηιζη και δομή ηυν οικονομικών καηαζηάζευν - Παπεκκλίζειρ πος έγιναν σάπιν ηηρ απσήρ ηηρ ππαγμαηικήρ εικόναρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο :

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο : ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο : Παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ππνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76

β. Μεραλεκάησλ Σερληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 0 γ. Μεηαθνξηθά Μέζα 0 δ. Έπηπια & ινηπόο εμνπιηζκόο 305,76 Κε.Γη.Βη.Μ.2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ Α.Δ. ΑΡ.Γ.Δ.ΜΗ 113267752000 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 ης ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (1/1/2013-31/12/2014) (ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4.1.5

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΥΡΗΔΩ 01/01/2014-31/12/2014 (Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδ. Ν.2190/1920, όπσο ηξνπνπνηεκέλεο κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3873/2010) ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΔΠΙ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΥΡΗΔΧ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΔΧ ΑΜΟΙΒΑΙΧΝ ΚΔΦΑΛΑΙΧΝ "ΔΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT" (Α.Μ.Α.Δ. 6102/06/Β/86/55

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ "ΑΓΡΑΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ A.E." (ΑΡ. ΜΑΔ.: 64800/02/B/07/106) (ΑΡ. ΓΔΜΗ )

ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΓΡΑΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ A.E. (ΑΡ. ΜΑΔ.: 64800/02/B/07/106) (ΑΡ. ΓΔΜΗ ) ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ "ΑΓΡΑΙΑ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΗ A.E." (ΑΡ. ΜΑΔ.: 64800/02/B/07/106) (ΑΡ. ΓΔΜΗ 44844207000) ηελ Αζήλα, ζήκεξα 22 Μαΐνπ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ.

L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 L.A.S. ΘΔΑΛΟΝΙΚΖ Μ.Δ.Π.Δ. ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ Διεγθηή Λνγηζηή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιζηικής. Πηστιακή Δργαζία. Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Πηστιακή Δργαζία Θέμα: «ΓΙΔΘΝΔ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ 19» Τποβληθείζα ζηον καθηγηηή: ΚΟΡΓΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ Από ηην ζποσδάζηρια:

Διαβάστε περισσότερα

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ

Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Άζκηζη 1 Κογιζηική Ιόζηοσς Ενόηηηα 2: Ιαηά Παραγγελία Ιοζηολόγηζη- ΑΣΙΗΣΕΘΣ ΛΕΚΕΤΗΣ Ηαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Ζαλνπαξίνπ 20Φ1 εθηειέζηεθε ε παξαγγειία Νν. 125, ε νπνία αθνξνύζε ηελ θαηαζθεπή 40 θαξεθιώλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία

HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δηαηξία HELLAS ONLINE Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο Αλώλπκε Δλδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ζύκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθό Πξόηππν 34 γηα ηελ πεξίνδν 1 Ηαλνπαξίνπ 30 επηεκβξίνπ 2008 Πεξηερόκελα HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ KATA Ε.Λ.Π. Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ KATA Ε.Λ.Π. Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΕΑΤΑΓΟΡΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ Ι.Κ.Ε. - ΑΦΜ 800 519 278 - ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ - (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ KATA Ε.Λ.Π. Β.2.2) ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Kυκλος

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Ν.3190/1955 θαη 2190/1920 όπσο ηζρύνπλ)

Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Ν.3190/1955 θαη 2190/1920 όπσο ηζρύνπλ) Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ Ν.3190/1955 θαη 2190/1920 όπσο ηζρύνπλ) 1.ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ- Παξεθθιίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο.

- 1 - Άζκηζη 1.1. Δίλνληαη ηα εμήο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ΑΒΓ ΑΓ ζηηο 31/12/15 θαη δεηείηαη ν νκαδνπνηεκέλνο Ζζνινγηζκόο. Γιζαγωγή ζηη Λογιζηική - Αζκήζεις Μελέηης - Βαζηθέο Έλλνηεο, Οηθνλνκηθέο Ηαηαζηάζεηο (Ζζνινγηζκόο, Ηαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε πλνιηθώλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Ηαηάζηαζε Ιεηαβνιήο Ζδίσλ Ηεθαιαίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Παξνπζίαζε θαη Αλάιπζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Δπηρεηξήζεσλ Τπνβιεζείζα ζηελ θαζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ

SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ SHELL & MOH ΑΛΩΛΤΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΔΡΟΠΟΡΗΘΩΛ ΘΑΤΗΚΩΛ Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) 1 Πεξηερφκελα νηθνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2539 / 15/03/2017).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 2539 / 15/03/2017). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Δ.νση: Ακαδημίας 18 Τ.Κ.: 10671 Πληροφορίες: ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο: 210 3680749 Fax: 2103614726 E-mail: panosx1@acsmi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα

Επαναληπτική Άσκηση - Δέντρα Η NovelGadgets Α.Ε. είλαη κηα πνιπεζληθή εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη θαηαζθεπάδεη θαηλνηνκηθέο εθαξκνγέο (gadgets) γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Πξόζθαηα, δεκηνύξγεζε έλα λέν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ IΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 30 Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 01/07/ /06/2015 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ: ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ IΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 30 Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 01/07/ /06/2015 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ: ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014 1 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ IΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 30 Η ΙΟΤΝΙΟΤ 2015 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΥΡΗΗ 01/07/2014 30/06/2015 ΣΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ: ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ ΑΝΔΡΩΝ 2014 Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ. 1315855960000 (βάζει ηων διαηάξεων ηου Κωδικοπ. Ν.2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2009 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ΠΗΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Δ.ΜΖ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32 Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάια Σ.Κ. 640-07 ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ πεξηόδνπ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 επηεκβξίνπ 2015 ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή πξόηππα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κέξδε απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα βάζεη ηνπ λφκνπ 4172/2013 άξζξα 21-29» ΡΖΓΟΠΟΤΛΟ ΑΠΟΣΟΛΟ Α.Μ 8499 ΣΡΤΠΗΣΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012

CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ. Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 CAPO DI CORFU CAPO DI CORFU Α.Δ. ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΔ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΣΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιζηική Κόζηοςρ Δξ. Οξέζηεο Βιεζκάο Διάλεξη 2: Κοζηολόγηζη Εξαηομικεςμένηρ Παπαγωγήρ

Λογιζηική Κόζηοςρ Δξ. Οξέζηεο Βιεζκάο Διάλεξη 2: Κοζηολόγηζη Εξαηομικεςμένηρ Παπαγωγήρ Λογιζηική Κόζηοςρ Δξ. Οξέζηεο Βιεζκάο Διάλεξη 2: Κοζηολόγηζη Εξαηομικεςμένηρ Παπαγωγήρ Άζκηζη 2.1 Σα παξαθάησ δεδνκέλα έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο Γεσξγίνπ Α.Γ. γηα ηε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΓΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Δ.Π.Δ.Τ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 23393/06/Β/91/02 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ρξήζεσο 2009 (1 Ιαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ»

«ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» «ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΒΙΣΟΤΜΙΝΑ ΑΔ» ΔΣΗΙΙΑ ΟΙΙΚΟΝΟΜΙΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ηηεοο 3311 εε ο Γεεθθεεκββξξί ίννππ 22001144 Γηαα ηηε δδη ηααρρεεη ηξξη ηζζηηη ηθθή ρρξξήζζε 11 ΙΙααλλννππααξξί ίννππ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σξηάξρεο Γεκήηξηνο Φνηηήηξηα : Κάπεη Σεηηάλα (A.M.10398)

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Σξηάξρεο Γεκήηξηνο Φνηηήηξηα : Κάπεη Σεηηάλα (A.M.10398) ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΑ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ (Ν. 4308/2014) Διαφορζσ με το προθγοφμενο κακεςτώσ των ΕΛΠ (ΕΓΛΣ, Ν2190/1920).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ)

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 ΑΡ.Γ.Δ.ΜΖ. 121913501000

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα