1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Γελ έγηλε."

Transcript

1 ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2012 ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΣΗ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟ 01/01/2012 ΔΩ 31/12/2012 ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ WHIRLPOOL ΔΛΛΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ & ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΔΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ 29603/01ΝΣ/Β/93/1751 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπνηεκ.ν.2190/1920 όπσο ηζρύεη) 1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεσλ πνπ έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο. Άξζξν 42α 3: Παξέθθιηζε απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε κε απφιπηε ζαθήλεηα, ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ. Γελ έγηλε (γ) (δ) (ε) Άξζξν 42β 1: Παξέθθιηζε απφ ηελ αξρή ηνπ ακεηάβιεηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ "απνηειέζκαηα ρξήζεσο". Άξζξν 42β 2: Καηαρψξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκφ ζηνηρείνπ ζρεηηδφκελνπ κε πεξηζζφηεξνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο. Άξζξν 42β 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκψλ κε αξαβηθή αξίζκεζε, φηαλ ε εηδηθή θχζε ηεο επηρεηξήζεσο ην απαηηεί. Άξζξν 42β 4: πκπηχμεηο ινγαξηαζκψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε αξαβηθνχο αξηζκνχο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηχμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. Γελ έγηλε Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε Γελ έγηλε. (ζη) Άξζξν 42β 5: Αλακνξθψζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνχκελεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνχλ νκνεηδή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδχιηα ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο. Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ

2 2. Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ Άξζξν 43α 1-α: Μέζνδνη απνηηκήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ θαζψο θαη ησλ πξνβιέςεσλ ιφγσ ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο. (1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεψο ηνπο θαη είλαη πξνζαπμεκέλα κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ (φπνπ έγηλαλ) θαη κεησκέλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν απνζβέζεηο. (2) Γελ ζπλέηξεμε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ιφγσ ππνηίκεζεο ηεο αμίαο ηνπο. (3) Η εηαηξεία καο απφ 24/03/05 ζπκκεηέρεη κε ην πνζφ ησλ επξψ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ην νπνίν αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ επξψ κε ζπκκεηνρή κεηνρψλ αμίαο 10 επξψ έθαζηεο. Η ζπκκεηνρή απηή δελ έρεη απνηηκεζεί ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξή θαη δελ επεξεάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. (4) Γελ ππάξρνπλ ηίηινη κε ραξαθηήξα πξνζεζκηαθήο θαηάζεζεο. (5) Σα απφ αγνξά πξνεξρφκελα απνζέκαηα απνηηκήζεθαλ ζηελ θαη' είδνο ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο, ηεο θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεσο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο θαη ηεο θαζαξήο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ηνπο. (6) Γελ ππάξρνπλ απφ ηδηνπαξαγσγή πξνεξρφκελα απνζέκαηα. (7) Γελ ππάξρνπλ ππνιείκκαηα θαη ππνπξντφληα. Σα ειαηησκαηηθά απνζέκαηα, απνηηκήζεθαλ ζηελ πηζαλή ηηκή πσιήζεψο ηνπο, κεησκέλε κε ηα πξνβιεπφκελα άκεζα έμνδα πσιήζεσο. (8) Η κέζε ηηκή θηήζεσο φισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα

3 Άξζξν 43α 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε επξψ ο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ. (1) Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν. εθηφο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ απνηηκήζεθαλ: α).γηα ηνπο πξνκεζεπηέο εμσηεξηθνχ πνπ νη νθεηιέο ηεο εηαηξείαο πξνο απηνχο εκθαληδφηαλ ζε μέλν λφκηζκα ε απνηίκεζε έγηλε :. Με βάζε ηελ επίζεκε ηηκή ηνπ μέλνπ λνκίζκαηνο ηεο ηειεπηαίαο εξγάζηκεο εκέξαο ηνπ Γεθεκβξίνπ (31/12/12) θαη πξνέθπςαλ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο : α) ρξεσζηηθέο : Γελ πξνέθπςαλ θαη. β) πηζησηηθέο : Γελ πξνέθπςαλ. Οη δε βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ππνρξεψζεηο (ρνξεγήζεηο) ζε Ξ.Ν. θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ (31/12/12) εκθάληδαλ κεδεληθφ ππφινηπν. (γ) (δ) (ε) Άξζξν 43 2: Παξέθθιηζε απφ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Δθαξκνγή εηδηθψλ κεζφδσλ απνηηκήζεσο. Άξζξν 43 7-β: Αιιαγή κεζφδνπ ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηψλ αμηψλ. Άξζξν 43 7-γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ θαη θηλεηψλ αμηψλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθφζνλ είλαη αμηφινγε. (2) Γελ ππάξρνπλ ππνρξεψζεηο ζε Ξ.Ν. κε 31/12/12 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. (3) Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε Ξ.Ν. κε 31/12/12 (4) Γελ ππάξρνπλ έζνδα θαη έμνδα απφ ππνθαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ ηζνινγηζκνχ ηνπ θεληξηθνχ. Γελ έγηλε Γελ έγηλε Γελ είλαη αμηφινγε. (ζη) Άξζξν 43 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελνκέλεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζε εηδηθφ λφκν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζεσο ηνπ ινγαξηαζκνχ "Γηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο". Γελ έγηλε. (δ) Άξζξν 43α, 1,πεξ.ηδ: (1) Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία. Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα γηα ηα νπνία κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 43γ ηνπ ΚΝ.2190/1920, λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε απνηίκεζεο ζηελ εχινγε αμία

4 (ε) Άξζξν 43α, 1,πεξ.ηζ: (1) Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζε δηαθνξεηηθή αμία ηεο εχινγεο. Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη ζηελ εχινγε αμία ζχκθσλα κε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 43γ ηνπ θσδ. Ν.2190/1920 πξέπεη λα παξέρνληαη πιεξνθνξίεο. 3. Πάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηάζηαζεο. Γελ ππάξρνπλ :α) παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα β) πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ λα ππεξβαίλεη ηελ εχινγε αμία. Άξζξν 42ε 8: Μεηαβνιέο πάγησλ ζηνηρείσλ θαη εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνχο απνζβέζεσο). ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΔ ΠΩΛΗΔΙ ΑΠΟΒΔΔΙ ΤΝΟΛΙΚΔ ΑΝΑΠ/ΣΗ ΚΣΗΔΩ ΥΡΗΔΩ ΚΑΣ/ΦΔ ΥΡΗΔΩ ΑΠΟΒΔΔΙ ΑΞΙΑ 31/12/ ΠΑΓΙΩΝ /12/12 31/12/12 ΔΞΟΓΑ ΙΓΡΤ.& 1εο ΔΓΚ/Η 6.351,78 0,00 0,00 0, ,56 0,22 Λ. ΔΞΟΓΑ ΔΓΚ/Η ,73 0,00 0, , , , ,51 0,00 0, , , ,07 (γ) Άξζξν 43 5-δ: Αλάιπζε πξφζζεησλ απνζβέζεσλ. Άξζξν 43 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζψκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ΚΣΙΡΙΑ & ΣΔΥΝ.ΔΡΓΑ ,84 0,00 0, , , ,48 ΜΗΥ/ΣΑ & Λ.ΜΗΥ/ΚΟ ΔΞ/ΜΟ 7.927,29 0,00 0,00 9, ,94 0,35 ΔΠΙΠΛΑ & Λ.ΔΞ/ΜΟ ,66 0,00 0, , , , ,79 0,00 0, , , ,48 ΤΜ/ΥΔ Δ ΛΟΙΠΔ ΔΠΙΥ/ΔΙ , ,00 Λ.ΜΑΚΡ/ΜΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ,23 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 ΤΝ. ΠΑΓΙΟΤ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ ,78 Γελ έγηλε. Γε ζρεκαηίζηεθαλ. (δ) Άξζξν 43 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζψλ ησλ εμφδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνχο απνζβέζεσο) πνπ αθνξνχλ ηε ρξήζε. Έμνδα εγθαηαζηάζεσο: Αθνξνχλ θπξίσο ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο Η/Τ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξεία θαζψο & βειηηψζεηο πξνγξακκάησλ Η/Τ. (ε) Άξζξν 43 3-γ: Σα πνζά θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ παξνχζα ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δφζεσλ) θαη / ή ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ. (ζη) Αξζξν43 4α εδάθ. α' θαη β': Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ "έμνδα εξεπλψλ θαη αλαπηχμεσο". "Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο" θαη "Τπεξαμία επηρεηξήζεσο (GOODWILL)". Γελ ππάξρνπλ δάλεηα γηα θηήζε παγίσλ ζηνηρείσλ. Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα

5 4. πκκεηνρέο. Άξζξν 43α 1-β : πκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 10%. Άξζξν 43α 1-β : Πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 3 ΠΓ 326/1994 : Όηαλ ε ΑΔ (ή ΔΠΔ θαη νη ΔΔ θαηά κεηνρέο) ζπκκεηέρνπλ ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ (πρ Οκφξξπζκεο Δηεξφξξπζκεο εηαηξείεο) ζηηο νπνίεο ε Α.Δ (ή ΔΠΔ ή ΔΔ θαηά κεηνρέο) είλαη απεξηφξηζηα επζπλφκελνη εηαίξνη. (γ) Άξζξν 43α 1-ηε': χληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 5. Απνζέκαηα Η εηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 10% ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,00 κε ζπκκεηνρή ,00 (3.200 κεηνρέο ησλ 10,00 επξψ).σα Ιδία Κεθάιαηα ηεο εηαηξείαο ηελ 31/12/12 αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ ,00 θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο ήηαλ αξλεηηθά ,10. Η ζπκκεηνρή απηή δελ έρεη απνηηκεζεί ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεσο θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη είλαη κηθξή θαη δελ επεξεάδεη ηηο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Η εηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε λα ζπληάμεη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Άξζξν 43α παξ. 1-ηα: Η έθηαζε επεξεαζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζηε κέζνδν απνηίκεζεο, ηελ νπνία εθάξκνζε ε εηαηξεία, έγηλε παξέθθιηζε απφ ηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 43 γηα ιφγνπο θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ. Γελ έγηλε παξέθθιηζε. Άξζξν 43α 1-η: Γηαθνξέο απφ ππνηίκεζε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη ιφγνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη θαζψο θαη ε θνξνινγηθή ηνπο κεηαρείξηζε. 6. Μεηνρηθό θεθάιαην Άξζξν 43α 1-δ: Καηεγνξίεο κεηνρψλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. Ολνκ. χλνι. Αξηζκφο Αμία Αμία - Κνηλέο κεηνρέο , ,00 Άξζξν 43α 1-γ: Δθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Γελ εθδφζεθαλ κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Δθηφο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πξνεγνπκέλε παξάγξαθν κεηνρέο. (γ) Άξζξν 43α 1-ε θαη 42ε 10: Δθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηνχο δηθαηψκαηα. Γελ εθδφζεθαλ. (δ) Άξζξν 43α 1-ζη: Απφθηεζε ίδησλ κεηνρψλ κέζα ζηελ παξνχζα ρξήζε. Γελ απνθηήζεθαλ

6 7. Πξνβιέςεηο θαη ππνρξεώζεηο Άξζξν 42ε 14 εδάθ. δ: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνχ "Λνηπέο πξνβιέςεηο", αλ ην πνζφ ηνπ είλαη ζεκαληηθφ Λνηπέο πξνβιέςεηο 1.Δγγπήζεηο ζπζθεπψλ : ,25 2.Ακνηβέο & έμνδα πξνζσπηθνχ : ,00 3.Λνηπέο Πξνβιέςεηο : 5.052,16 χλνιν ,41 Η εηαηξεία εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 παξαγ. δ.14 ηνπ λφκνπ 2190/1920 γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηνχζε ηελ 31/12/12 έρεη ζρεκαηίζεη πξφβιεςε ,68 θαη θαιχπηεη ην πνζνζηφ ηνπ 40% ηεο πιήξνπο απνδεκίσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε 31/12/12. Άξζξν 43α 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο απφ ζπκβάζεηο θ.ιπ. πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο. Τπνρξεψζεηο θαηαβνιήο εηδηθψλ κεληαίσλ παξνρψλ θαη νηθνλνκηθέο δεζκεχζεηο γηα ζπλδεκέλεο επηρεηξήζεηο. (γ) Άξζξν 43α 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθψλ πνζψλ θφξσλ θαη πνζά θφξσλ πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηφκελεο θαη ησλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, εθφζνλ δελ εκθαλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009 έρνπλ πεξαησζεί κε ην ππ αξηζ.3264/ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Πεξαίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ηνπ Ν.3888/2010 κε ην νπνίν πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη ,31 ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ζα νινθιεξσζεί ζε 24 κεληαίεο δφζεηο. Οη θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ηηο ρξήζεηο 2010 θαη 2011 θαη 2012 δελ έρνπλ εμεηαζζεί απφ ηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο, κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη ην ελδερφκελν επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ θαη πξνζαπμήζεσλ θαηά ην ρξφλν πνπ ζα εμεηαζζνχλ θαη ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ. Γηα ηηο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρεη γίλεη έιεγρνο απφ λφκηκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη έρεη ρνξεγεζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Γηα ηε ρξήζε 2011 ε εηαηξία ππάρζεθε ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Γηα ηε ρξήζε 2012 ε εηαηξία επίζεο έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82, παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ρξήζεο (δ) (ε) Άξζξν 43α 1-ζη : Μαθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πάλσ απφ 5 έηε. Άξζξν 43α 1-ζη: Τπνρξεψζεηο θαιππηφκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο

7 8. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί. - Άξζξν 42ε 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ "Έμνδα επφκελσλ ρξήζεσλ" "Έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα" θαη "Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα". (1) Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί ελεξγεηηθνχ Α. Έμνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ. Πξνπι/λα εμ. Σειεπηθνηλσληψλ : 754,33. Πξνπι/λα ελνίθηα : 152,71. Πξνπι/λα εμ.δπηζθ.& πληεξήζεσλ: 157,48. Πξνπι/λα πξνπι. Αζθάιηζηξα : ,11. Πξνπι/λεο ινηπέο παξνρ. ηξίησλ : ,43. Β. Αγνξέο ππφ παξαιαβή ,87 Γ. Δθπηψζεηο επί αγνξψλ ρξήζεο. ππφ δηαθαλνληζκφ : ,19 χλνιν (2) Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί παζεηηθνχ Α. Έζνδα επνκέλεο ρξήζεο : 0,00 Β. Έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα. Έμνδα ηειεπηθνηλσληψλ : 0,00. Λνηπέο παξνρέο ηξίησλ : ,25 χλνιν : ,25 Γ. Αγνξέο ππφ ηαθηνπνίεζε : 0,00... χλνιν : ,25 9. Λνγαξηαζκνί ηάμεσο. - Άξζξν 42ε παξ. 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, (αιιφηξηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ακθνηεξνβαξείο ζπκβάζεηο θαη νη θάζε κνξθήο εγγπήζεηο θαζψο θαη νη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιχπηεηαη ε ππνρξέσζε απηή απφ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επφκελεο παξ. 10). 1.Απφθηεζε σο ελέρπξν κεηνρψλ αμίαο ,00 επξψ ηεο εηαηξείαο Ν.Γ. ΒΑΙΛΑΚΗ Α.Δ πξνο εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο καο. 2.Πξάμε Δθρψξεζεο Απαίηεζεο Νν 2577 ηεο ζπκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ θαο Γήκεηξαο Απνζηνιάθνπ Καβέηζνπ αμίαο ,38,00 επξψ ηεο εηαηξείαο MAGNET ELECTRIC AEBE πξνο ηελ εηαηξείαο καο γηα εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ καο. 10. Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο - Άξζξν 42ε 9: Δγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ απφ ηελ εηαηξεία

8 11. Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο. Άξζξν 43α 1-ηγ:Ακνηβέο κειψλ νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξείαο. Παξαιείπνληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΠΓ 325/1994. Άξζξν 43α 1-ηγ: Τπνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε απνρσξήζαληα ηελ παξνχζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζχλζεσο ηεο εηαηξείαο. (γ) Άξζξν 43α 1-ηδ: Γνζείζεο πξνθαηαβνιέο θαη πηζηψζεηο πνπ δφζεθαλ κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζε φξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο). 12. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο. Άξζξν 43α 1-ε: Κχθινο εξγαζηψλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηφηεηαο θαη γεσγξαθηθέο αγνξέο. (Ο θχθινο εξγαζηψλ ιακβάλεηαη φπσο θαζνξίδεηαη ζην άρθρο 42ε 15 εδάφ. α') Άξζξν 43α 1-ζ: Μέζνο φξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσπηθνχ θαη θαηεγνξίεο απηνχ, κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζην "Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) πξνζσπηθφ" πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζφ ακεηβφκελν πξνζσπηθφ θαη ζην "εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ" νη ακεηβφκελνη κε εκεξνκίζζην. (1) Δκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο: - Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ ,25 (2) Πσιήζεηο Τπεξεζηψλ : - Δπηζθεπέο ειεθ.νηθηαθψλ ζπζθ/σλ ,67. χλνιν : ,92 (3) Άιια έζνδα εθκεηαιιεχζεσο ,74. χλνιν : ,66 (1) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ άηνκα 31 (2) Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ θαηά θαηεγνξίεο - Γηνηθεηηθφ (ππαιιειηθφ) πξνζσπηθφ άηνκα 30 - εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ άηνκα 1 χλνιν : άηνκα 31 (3) Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ Μηζζνί ,85 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ,72 Παξεπφκελεο παξνρέο ζην πξνζσπηθφ ,87 Απνδεκηψζεηο ,00 χλνιν : ,44-8 -

9 (γ) Άξζξν 42ε 15-β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλφξγαλσλ εμφδσλ θαη εζφδσλ (δειαδή ησλ ινγαξηαζκψλ "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα" θαη "έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα"). Αλ ηα πνζά ησλ ινγαξηαζκψλ "έθηαθηεο δεκίεο" θαη "έθηαθηα θέξδε" είλαη ζεκαληηθά, θαη' εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43α 1-ηγ, παξαζέηεηαη θαη απηψλ αλάιπζε (κε βάζε ινγαξηαζκνχο θαη ηνπ Γελ. Λνγ. ρεδίνπ). (1) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα: - Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο.6.584,96 - Πξνζαπμήζεηο εηζθνξψλ. αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ..0,00 - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο 7.584,81 - Γηάθνξα (ηα κηθξά πνζά).148,98. χλνιν : ,75 (δ) Άξζξν 42ε παξ. 15-β: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ Έζνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, Έζνδα απφ πξνβιέςεηο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ θαη Έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. (2) Έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα: - πλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο ,21 - Γηάθνξα (ηα κηθξά πνζά) ,55. χλνιν : ,76. - Έμνδα πξνεγ. ρξήζεσλ ,28. - Λνηπέο έθηαθηεο πξνβιέςεηο. 0,00. γηα επηζθ.απαηηήζεηο ,18. χλνιν : ,46 - Έζνδα πξνεγ. ρξήζεσλ ,77. - Έζνδα απφ αρξεζηκνπνίεηεο. πξνβιέςεηο πξνεγ. ρξήζεσλ ,64.. χλνιν : ,41 η) Άξζξν 43α 1-δ: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο. 1) Η εηαηξεία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2008, 2009 κε ηελ δηαδηθαζία ηεο πεξαίσζεο κε ην ππ αξηζ.3264/ Δθθαζαξηζηηθφ εκείσκα Πεξαίσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ηνπ Ν.3888/2010 κε ην νπνίν πξνέθπςαλ πξφζζεηνη θφξνη ,31 ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή ζα νινθιεξσζεί ζε 24 κεληαίεο δφζεηο. 2) Η εηαηξεία δελ έρεη ειεγρηεί θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2010, 2011 θαη Γηα ηηο θνξνινγηθέο ρξήζεηο 2011 θαη 2012 έρεη γίλεη έιεγρνο απφ λφκηκνπο ειεγθηέο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη έρεη ρνξεγεζεί θνξνινγηθφ πηζηνπνηεηηθφ. Καηά ζπλέπεηα νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο δελ έρνπλ θαηαζηεί νξηζηηθέο γηα ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο ρξήζεηο

10 13. πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε - - Άξζξν 43α παξ. 1-δα: Οη ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία κε ηα ζπλδεφκελα κέξε, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πνζνχ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ, ηεο θχζεο ηεο ζρέζεο ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο, θαζψο θαη άιισλ πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο. Σα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα ζπλαζξνίδνληαη αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, εθηφο εάλ απαηηνχληαη ρσξηζηά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζπλδεφκελνπ κέξνπο ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο. H εηαηξεία έρεη ζπλαιιαγέο κε εηαηξείεο ηνπ νκίινπ, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε ησλ ελδννκηιηθψλ ζπλαιιαγψλ,ε νπνία θαη θαηαζέηεηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο,ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ηεθκεξηψλνληαη ζηελ αξρή ησλ ίζσλ απνζηάζεσλ. 14. Λνηπέο Πιεξνθνξίεο Άξζξν 43α παξ.1-δα: Η θχζε θαη ν επηρεηξεκαηηθφο ζηφρνο ησλ δηαθαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ δηαθαλνληζκψλ απηψλ ζηελ εηαηξεία, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη θίλδπλνη ή ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηνχο ηνπο δηαθαλνληζκνχο είλαη νπζηψδεηο θαη θαηά ην βαζκφ πνπ ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ ή νθειψλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. (γ) Άξζξν 43α παξ. 1-ηε: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. Άξζξν 43α παξ. 1-ηε: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο αξηηφηεξεο πιεξνθφξεζεο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη ηεο παξνπζίαζεο κηαο πηζηήο εηθφλαο ηεο πεξηνπζίαο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεσο ηεο εηαηξείαο. Γελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο

11 δ) Άξζξν 43α παξ.: 1-θ (1) : Γηαθξηηή παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξέσζε θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο ν λφκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθφ γξαθείν γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα άιιεο ππεξεζίεο ειεγθηηθήο θχζεο, ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ππεξεζίεο θνξνινγηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ ζπλνιηθψλ ακνηβψλ πνπ ρξεψζεθαλ γηα ινηπέο κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. (Η απαίηεζε απηή δελ ηζρχεη φηαλ ε εηαηξία πεξηιακβάλεηαη ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο, ππφ ηνλ φξν φηη νη πιεξνθνξίεο δίλνληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ζηνπο ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο πνπ απαηηείηαη λα ζπληαρζνχλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ ΚΝ.2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ») Η ακνηβή ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2012 αλήιζε ζην πνζφ ησλ ,00 πεξίπνπ. Η δε ακνηβή ηνπο γηα ηελ έθδνζε ηνπ Φνξνινγηθνχ Πηζηνπνηεηηθνχ έρεη πξνβιεθζεί φηη ζα είλαη ζην πνζφ ησλ πεξίπνπ. Αξγπξνχπνιε, 30/04/2013 Ο Πξφεδξνο θαη. Η Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Ο Πξντζηάκελνο ηνπ Λνγηζηεξίνπ & Γηεπζχλσλ χκβνπινο κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Γεψξγηνο Αιεμ. Κξεηηθφο Amaryllis van der Wilt ηακάηηνο Δπθι. Κνπκειάο Α.Σ. : ΑΚ AT Α.Σ. : ΑΒ Α.Μ.Α / Α ΣΑΞΗ ΒΔΒΑΙΩΗ Βεβαηψλεηαη φηη ην παξφλ πξνζάξηεκα, πνπ απνηειείηαη απφ 11 ζειίδεο θαη είλαη ην ίδην πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 8 Ινπιίνπ 2013 Αζήλα 08/07/2013 Ο Οξθσηφο Διεγθηήο Λνγηζηήο ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΑΜΙΝΑΡΗ Α.Μ. ΟΔΛ ΔΡΝΣ & ΓΙΑΝΓΚ (ΔΛΛΑ) ΟΡΚΩΣΟΙ ΔΛΔΓΚΣΔ-ΛΟΓΙΣΔ Α.Δ (ΑΜ. ΟΔΛ 107)

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000

(βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θσδηθνπ. Ν. 2190/1920, όπσο ηζρύεη) ΑΡ.Μ.Α.Δ.:66827/01/Β/08/528 ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ.: 8420501000 Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Η Α Ν Ω Ν Τ Μ Η Δ Μ Π Ο Ρ Ι Κ Η Κ Α Σ Α Κ Δ Τ Α Σ Ι Κ Η Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Α Ο Π Σ Ι Κ Ο Α Κ Ο Τ Σ Ι Κ Ω Ν Μ Δ Ω Ν Π Ρ Ο Α Ρ Σ Η Μ Α ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΗ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 (βάζεη ησλ δηαηάμεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ

ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΑΝΑΛΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ (Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ινγαξηαζκψλ ηάμεο) Οκάδεο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 θαη 0 ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΟΓ/ΜΟΗ ΣΑΞΖ (Οκάδεο 1, 2, 3, 4,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΠΟΛ. 1134 ΑΔΑ: ΒΕΖΞΗ-ΟΣ8 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Ηνπλίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ (Γ12) ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ..: Β 1196/22.6.2015 Α.Δ.Α.: 7ΑΑΦΗ-ΤΓ3 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΩΛ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΓΖΚΝΠΗΩΛ ΔΠΝΓΩΛ Η. ΓΔΛIKH ΓΗΔΘΛΠΖ ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ - ΓΗΔΘΛΠΖ ΔΙΔΓΣΩΛ ΡΚΖΚΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία»

ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ. «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ. Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» 1 ΝΟΜΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ «Αλώλπκε Σερληθή Δκπνξνβηνκεραληθή Ναπηηιηαθή Δηαηξεία» ΚΔΦΑΛΑΗΟ I ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ 1. ΤΣΑΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 1.01. Αξρηθό Καηαζηαηηθό θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ζ Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΞΤΛΔΜΠΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΛ 1097/09-04-2014 Καζνξηζκφο ηνπ αθξηβνχο πεξηερνκέλνπ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ζην Βαζηθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο, ηνλ Διιεληθφ Φάθειν Σεθκεξίσζεο θαη ην πλνπηηθφ Πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010

ΑΓΑ: 4ΙΙΡΗ-Η. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 17 Γεκεμβρίοσ 2010 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ Γ/ΝΗ ΔΛΔΓΥΟΤ/ΣΜΗΜΑ Α ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Γ/ΝΗ ΦΟΡ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ/ΣΜΗΜΑ A Γ/ΝΗ Φ.Π.Α./ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001

Σασ. Κώδικαρ: 101 84 ΑΘΖΝΑ Πληποθοπίερ: Β. Γαζνπξάο, Μ. Υαπίδεο Σηλέθωνο: 210-3375314, 312 ΦΑΞ: 210-3375001 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤO ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 26 Ηαλνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηος άπθπος 14 ηος ν. 3943/2011. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 6 Μαΐνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξηζ. Πξση. 11004/B0012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Μαΐοσ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ άξζξωλ 9, 68 θαη 71 ηνπ λ. 4172/2013. ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 19 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ.

ΠΟΛ. 1184 ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι. ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡ/KΩΝ & ΣΔΛ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Α. ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 12 ε Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑTA Α - B 2. 15 ε Γ/ΝΗ ΚΒ 3. 14 ε Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑ Α 4.

Διαβάστε περισσότερα

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα»

«Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας χολή Διοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Πτυχιακή εργασία με θέμα: «Σο επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή στην Ελλάδα» Τπεύζπλνο Καζεγεηήο : Σσομπανόποσλος Εσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή.

Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Λ. 3908/11 (ΦΔΘ 8 Α/1-2-2011) : Δλίζρπζε Ηδησηηθψλ Δπελδχζεσλ γηα ηελ Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε, ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ Ξεξηθεξεηαθή Ππλνρή. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13

ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13. 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 3 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 8 2. ΑΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ: Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ... 13 2.1. Σν δηεζλέο πιαίζην... 13 2.2. Απινύζηεπζε θαη λνκνζεηηθόο ζπληνληζκόο ζην θαζεζηώο θνξνινγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΩΓΗΚΑ ΒΗΒΛΗΩΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15 ε ) ΣΜΖΜΑΣΑ: Α - Β - Γ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΛΤΔΗ ΔΣΩΝ 2006 & 2007 ζε θνξνινγηθά ζέκαηα: - Κ.Β.. (π.δ. 186/1992 ΦΔΚ Α 84) - Ν. 2523/1997 (ΦΔΚ Α 179) - Ν. 1809/1988 (ΦΔΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΦΔΚ: Β 574/08.04.2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αζήλα, 1 Απξηιίνπ 2015 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6

1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 Περιεχόμενα 1 Επίτευξθ υγιϊν δθμοςίων οικονομικϊν... 6 2 Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ με δθμοςιονομικό ενδιαφζρον... 8 2.1 Αποκρατικοποίθςθ για τθν ϊκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν οικονομία και τθν μείωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013).

ΘΔΜΑ: Φνξνιφγεζε ηνπ εηζνδήκαηνο απφ αθίλεηε πεξηνπζία κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λένπ Κ.Φ.Δ. (άξζξα 39 & 40 λ.4172/2013). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩN ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ Α ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α Β Σατ.

Διαβάστε περισσότερα