Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ"

Transcript

1

2 Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Ο Πελοποννησιακός Πόλεµος έχει τελειώσει µε νικήτρια τη Σπάρτη, αλλά µε κατεστραµµένη σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Κύρος, σατράπης της Λυδίας, συγκεντρώνει χιλιάδες στρατού για να εκθρονίσει τον αδελφό του Αρταξέρξη και να πάρει τη θέση του στη µεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής. Το ισχυρότερο όπλο του είναι οι «πορφυροί µανδύες», δηλαδή οι Έλληνες µισθοφόροι που θεωρούνταν και ήταν οι καλύτεροι πολεµιστές του κόσµου, µε αιχµή τους τους Σπαρτιάτες. Μαζί τους εκστρατεύει και ο Ξενοφώντας Αθηναίος, εξόριστος από την πόλη του, φυγάς για να καταγράψει την εκστρατεία. Οι Σπαρτιάτες αν κερδίσει ο Κύρος, θα τους χρωστάει το θρόνο του αν ηττηθεί όµως, δεν πρέπει να µάθει ο Αρταξέρξης, ο αδελφός του, ότι εµπλέκονται κι αυτοί, γιατί έτσι θα έχουν απέναντί τους έναν πανίσχυρο εχθρό στέλνουν το στρατηγό Χειρίσοφο µε την εξής αποστολή: στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν τα σχέδια του Κύρου, να οδηγήσει στην καταστροφή τους «Μύριους». Η µόνη που καταλαβαίνει τα σχέδιά τους είναι η Αβίρα, η «βάρβαρη» που άφησε το χωριό της και ακολούθησε τον Ξενοφώντα από έρωτα.

3 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: L'ARMATA PERDUTA Aðü ôéò Åêäüóåéò Arnoldo Mondadori, ÌéëÜíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ï χαµένος στρατός ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: ìðõ ÑáÀêïõ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ãéþñãïò Êáóáðßäçò ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μαρία Τσιρούκη EÊÔÕÐÙÓÇ: ããåëïò Åëåýèåñïò & ΣΙΑ Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Êùíóôáíôßíá Ðáíáãéþôïõ & ΣΙΑ Ο.Ε. Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., 2007 This edition published by arrangement with Grandi & Associati EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα Η παρούσα έκδοση έγινε µε συµβολή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας. ÉSBN Ôõðþèçêå óå áñôß åëåýèåñï çìéêþí ïõóéþí ëùñßïõ êáé öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò Üäåéáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

4 ÌåôÜöñáóç: ìðõ ÑáÀêïõ-Óôáýñïõ

5 ÁËËÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ La Strada dei Diecimila Gli Etruschi in val padana Mare Greco Le Isole Fortunate I Celti in Italia Από τις Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ κυκλοφορούν: Η επιστροφή από την Τροία Οι Έλληνες της ύσης Μέγας Αλέξανδρος (τριλογία) Ακρόπολη Παλλάδιο Η ασπίδα της Σπάρτης Η τελευταία λεγεώνα Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí: Ï Ðýñãïò ôçò ÌïíáîéÜò, 1998, ìôöñ. ËÝíá Ôá ìáæßäïõ Ï Öáñáþ ôçò ììïõ, 2000, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ ßìáéñá, 2002, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï ñçóìüò, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï τýñáííïò ôùí Óõñáêïõóþí, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ç Áõôïêñáôïñßá ôùí ÄñÜêùí, 2005, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Οι εκατό ιππότες, 2006, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ζευς, 2007, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ

6 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 7 Στη µητέρα µου

7 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 9 Αν το εγχείρηµα των Μυρίων ήταν εκπληκτικό, εκείνο των γυναικών που τους ακολούθησαν ήταν απίστευτο. W.W. Tarn

8 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 10 Κύρια πρόσωπα ΑΒΙΡΑ, αφηγήτρια ΑΒΙΣΑΓ, νεαρή που βοηθάει την Αβίρα ΑΓΑΣΙΑΣ ο Στυµφάλιος, στρατηγός του ελληνικού στρατού ΑΓΙΑΣ ο Αρκάς, στρατηγός του ελληνικού στρατού ΑΝΑΞΙΒΙΟΣ, Σπαρτιάτης ναύαρχος, αποσπασµένος στη φρουρά του Βυζαντίου ΑΡΙΑΙΟΣ, σατράπης Σάρδεων, στρατηγός Κύρου ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΣ ο Αρκάς, Έλληνας στρατιώτης από τους πιο γενναίους ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ, ο Μεγάλος Βασιλέας, αδελφός του Κύρου και αυτοκράτορας των Περσών ΑΡΧΑΓΟΡΑΣ, Έλληνας λοχαγός ΓΛΟΥΣ, αξιωµατούχος του Αριαίου ΕΥΞΙΠΠΟΣ, Έλληνας στρατιώτης ΗΜΗΤΡΙΟΣ, νεαρός Έλληνας στρατιώτης ΟΥΡΓΑΤ, Περσίδα αιχµάλωτη, κάποτε στην υπηρεσία της βασίλισσας Παρυσάτιδας ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ, Έλληνας αξιωµατικός ΕΥΠΕΙΘΗΣ ο Ταναγραίος, υπολοχαγός του Πρόξενου ΕΥΡΥΛΟΧΟΣ ο Λουσιέας, νεαρός Έλληνας στρατιώτης ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Έλληνας στρατιώτης ΚΛΕΑΝΩΡ ο Αρκάς, στρατηγός του στρατού των Μυρίων ΚΛΕΑΡΧΟΣ, Σπαρτιάτης διοικητής του µισθοφορικού εκστρατευτικού σώµατος ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ ο Αρκάς, Έλληνας στρατηγός από τους πιο γενναίους ΚΤΗΣΙΑΣ, Έλληνας γιατρός του Αρταξέρξη ΚΥΡΟΣ, δευτερότοκος γιος του Μεγάλου Βασιλέα της Περσίας, σατράπης της Λυδίας ΛΥΚΙΟΣ ο Συρακούσιος, διοικητής του ιππικού, µαζί µε τον Ξένο ΛΥΣΤΡΑ, νεαρή πόρνη που ακολουθεί το στρατό ΜΑΣΣΑΒΑΤΗΣ, Πέρσης ευνούχος ΜΕΛΙΣΣΑ, παλλακίδα του Κύρου

9 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 11 ΜΕΝΩΝ ο Θεσσαλός, στρατηγός ΜΕΡΜΑΧ, νεαρή που βοηθάει την Αβίρα ΜΙΘΡΙ ΑΤΗΣ, Πέρσης στρατηγός ΝΕΤΟΣ (Σοφαίνετος) ο Στυµφάλιος, Έλληνας στρατηγός ΝΕΩΝ ο Ασίνιος, λοχαγός στο τάγµα του Σωκράτη και υπασπιστής του Σοφού ΝΙΚΑΡΧΟΣ ο Αρκάς, νεαρός Έλληνας στρατιώτης ΞΑΝΘΗΣ (Ξανθικλής) ο Αχαιός, στρατηγός ΞΕΝΟΣ (Ξενοφών), νεαρός Αθηναίος πολεµιστής που κατατάσσεται στο µισθοφορικό στρατό του Κύρου προκειµένου να γράψει το χρονικό της εκστρατείας ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ, βασίλισσα της Περσίας, µητέρα του Αρταξέρξη και του Κύρου ΠΡΟΞΕΝΟΣ ο Βοιωτός, στρατηγός, φίλος του Ξένου ΣΕΥΘΗΣ, βασιλιάς της Θράκης ΣΟΦΟΣ (Χειρίσοφος), ο µοναδικός υψηλόβαθµος αξιωµατικός του σπαρτιατικού στρατού ΣΩΚΡΑΤΗΣ ο Αχαιός, στρατηγός ΤΙΜΑΣΙΩΝ ο αρδανεύς, στρατηγός ΤΙΡΙΒΑΖΟΣ, σατράπης των Αρµενίων και «µάτι» του Μεγάλου Βασιλέα ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΗΣ, κουνιάδος του Αρταξέρξη και στρατηγός του ΦΑΛΙΝΟΣ, απεσταλµένος του Μεγάλου Βασιλέα

10 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 12 Θερµοπύλες Αθήνα ΦΡΥΓΙΑ Σάρδεις ΛΥ ΙΑ Πεδιάδα παρέλασης ΚΑΠΠΑ ΟΚΙΑ Σπάρτη Πέρασµα στον ποταµό Μαίανδρο ιαδροµή του Μένωνα Π ΑΝΑΒΑΣΙΣ (ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)

11 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 13 Πύλες Κιλικίας Πύλες Συρίας Πέρασµα στον Ευφράτη Χωριά της ζώνης ΣΥΡΙΑ Ποταµός Ευφράτης ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΑΡΑΒΙΑ Κούναξα Βαβυλωνία

12 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 14 ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Σ ΘΡΑΚΗ Κάλπη Βυζάντιο Ηράκλεια ΠΑΦΛ ΠΑΦΛΑ Θερµοπύλες Αθήνα Στρατόπεδο του Θίβρωνα Σάρδεις Σπάρτη ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

13 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 15 Π Σινώπη ΛΑΓΟΝΕΣ Κοτύωρα Τραπεζούντα Ποταµός Άρπασος Τύµβος ΑΡΜΕΝΙΑ Φάσις Ποταµός (Αράξης) Ποταµός Ευφράτης Πέρασµα του Κεντρίτη Χωριά της πυράς Κεντρίτης Ποταµός Εγκαταλελειµµένο τείχος Μεγάλη διασταύρωση Αλ Σαρούτι (Λάρισα) Σφαγή των στρατηγών Ποταµός Ευφράτης Τίγρης Ποταµός Χωριά της Παρυσάτιδας ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Κούναξα

14 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 16

15 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 17 άνεµος. Φυσάει ασταµάτητα µέσα από τα στενά περάσµατα του όρους Αµανού, σαν να βγαίνει από το λαιµό ενός δράκου, και χτυπάει µε µανία την πεδιάδα µας, ξεραίνοντας το χορτάρι και τους κάµπους. Όλο το καλοκαίρι. Συχνά, στη µεγαλύτερη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου. Αν δεν υπήρχε το ποταµάκι που κατεβαίνει από τα αντερείσµατα του Ταύρου, δε θα φύτρωνε τίποτα σ αυτά τα µέρη. Μόνο καλάµια, τροφή για τα κοπάδια µε τα λιγοστά κατσίκια. Ο άνεµος έχει τη δική του φωνή, που συνεχώς αλλάζει. Άλλοτε είναι ένα µακρόσυρτο παράπονο που δε λέει να σταµατήσει µε τίποτα. Άλλοτε ένας ψίθυρος που τρυπώνει τις νύχτες από τις ρωγµές των τοίχων, από τις χαραµάδες που σχηµατίζουν τα πορτόφυλλα µε τις κάσες, και τυλίγει τα πάντα µε µια λεπτή οµίχλη, κάνοντας τα µάτια να κοκκινίζουν και στεγνώνοντας το λαιµό ακόµα και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άλλοτε είναι ένα βουητό που κουβαλάει µαζί του την ηχώ των κεραυνών από τα βουνά και τον ήχο που κάνουν οι σκηνές των νοµάδων στην έρηµο καθώς ανεµίζουν. Ένας ήχος που σε διαπερνά και δονεί κάθε ίνα του κορµιού σου. Οι γέροι λένε πως όταν ο αέρας βουίζει έτσι, κάτι ασυνήθιστο θα συµβεί.

16 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Υπάρχουν πέντε χωριά στην περιοχή µας: το Ναΐµ, το Μπεθ Καντά, το Αΐν Ρας, το Σούλα Χιµ και το Σέεµπ Μλεχ. Συνολικά, δεν έχουν παρά λίγες εκατοντάδες κατοίκους και είναι χτισµένα σ ένα µικρό ύψωµα, πάνω στα ερείπια άλλων χωριών που εξαφανίστηκαν στο πέρασµα του χρόνου, που χτίστηκαν και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν και αργότερα ξαναχτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο, στο ίδιο µέρος, µε την ίδια ξεραµένη στον ήλιο λάσπη. Όµως οι σατράπες του Μεγάλου Βασιλέα τα αποκαλούν «Τα χωριά της Παρυσάτιδας» από το όνοµα της βασιλοµήτορος. Τα αποκαλούν επίσης και «Χωριά της ζώνης», γιατί όλο µας το βιος, όσα παράγουµε και καταφέρνουµε να πουλήσουµε αφού κρατήσουµε αυτά που µας χρειάζονται για να ζήσουµε προορίζονται για να αποκτηθεί κάθε χρόνο µια καινούργια πολύτιµη ζώνη για την εσθήτα της. Στο τέλος του καλοκαιριού, καταφτάνει ένας Πέρσης πλούσια ντυµένος, συνοδευόµενος από ένα σωρό σωµατοφύλακες, και µαζεύει όσα κέρδισαν ύστερα από ένα χρόνο ιδιαίτερα σκληρής δουλειάς οι γονείς µας. Μας αφήνει εκτεθειµένους στον κίνδυνο της πείνας και στη βεβαιότητα της φτώχειας, µόνο και µόνο για να αγοράσει µία ακόµα ζώνη αυτή η γυναίκα που έχει ήδη δεκάδες και σίγουρα δε χρειάζεται άλλη µία. Και µας λέει µάλιστα πως είναι τιµή για µας και ότι θα έπρεπε να είµαστε περήφανοι. εν πέφτει σε όλους ο κλήρος να δουλεύουν για ένα κοµµάτι της ενδυµασίας ενός τόσο σηµαντικού µέλους του παλατιού. Προσπάθησα πολλές φορές να φανταστώ αυτό το οίκηµα, αλλά δεν τα κατάφερα τόσο πολλές και διαφορετικές είναι οι ιστορίες που κυκλοφορούν γι αυτή την πολυτελή κατοικία. Μερικοί λένε πως βρίσκεται στα Σούσα, ορισµένοι στην Περσέπολη, άλλοι στις Πασαργάδες, στο µεγάλο οροπέδιο. Ίσως να βρίσκεται σε όλα αυτά τα µέρη συγχρόνως ή σε κανένα. Ή µπορεί να υψώνεται σε κάποιο άλλο µέρος, µακριά απ όλες αυτές τις πόλεις. Το σπίτι µας έχει δύο δωµάτια: στο ένα κοιµόµαστε και στο

17 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 19 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 19 άλλο τρώµε. Το δάπεδο είναι από πατηµένο χώµα και µάλλον γι αυτό ό,τι κι αν τρώµε έχει τη γεύση της σκόνης. Η στέγη είναι φτιαγµένη από κορµούς φοίνικα και άχυρα. Όταν πάµε στο πηγάδι για νερό οι φίλες µου κι εγώ, κοντοστεκόµαστε για να κουτσοµπολέψουµε και να ονειροπολήσουµε, µε κίνδυνο να τις φάµε, αν αργήσουµε πολύ να γυρίσουµε. Συχνά ονειρευόµαστε µε τα µάτια ανοιχτά πως καταφτάνει ένας νέος όµορφος, αριστοκρατικός και αξιαγάπητος, και µας παίρνει µακριά από αυτό το µέρος όπου όλες οι µέρες είναι ίδιες, έστω κι αν γνωρίζουµε καλά πως δεν πρόκειται να συµβεί ποτέ. Πάντως, είµαι ευχαριστηµένη: µου αρέσει να ζω, να δουλεύω, να πηγαίνω στο πηγάδι µε τις φίλες µου. Το να ονειρεύεσαι δεν κοστίζει τίποτα και για λίγο είναι σαν να ζούµε µια άλλη ζωή: εκείνη που όλες θα θέλαµε και όµως δεν έχουµε ούτε πρόκειται να αποκτήσουµε ποτέ. Κάποτε, ενώ πηγαίναµε στο πηγάδι, ο άνεµος δυνάµωσε τόσο, ώστε αρχίσαµε να παραπατάµε και σκύψαµε για να αντέξουµε τη δυνατή ώθηση. Το καταλάβαµε αµέσως: ήταν ο άνε- µος που βουίζει! Για λίγη ώρα όλα τυλίχτηκαν στην οµίχλη, µια καταχνιά που σκοτείνιασε τα πάντα. Ο δίσκος του ήλιου ήταν το µόνο που διακρινόταν καθαρά, όµως το χρώµα του είχε µια ασυνήθιστα κοκκινωπή απόχρωση. Έµοιαζε να αιωρείται στο πουθενά, σε µια ερηµιά χωρίς όρια και συγκεκριµένο σχήµα, σε µια χώρα φαντασµάτων. Και ξαφνικά, µέσα από κείνη την οµίχλη, ξεπρόβαλε µια ακαθόριστη µορφή που έµοιαζε σαν να λικνιζόταν στην ατµόσφαιρα. Ένα φάντασµα. Ένα από κείνα τα πνεύµατα που το σούρουπο βγαίνουν από τα έγκατα της γης και τρυπώνουν στη νύχτα, µόλις ο ήλιος κρυφτεί πέρα από τον ορίζοντα. «Κοιτάξτε!» είπα στις φίλες µου. Η µορφή είχε αρχίσει να παίρνει σχήµα, όµως το πρόσωπό

18 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ της παρέµενε ακόµα αόρατο. Πίσω µας ακούγαµε τους ήχους του δειλινού: οι αγρότες που γύριζαν από τα χωράφια, οι βοσκοί που έσπρωχναν τα κοπάδια τους στα µαντριά, οι µητέρες που φώναζαν τα παιδιά τους. Κατόπιν, άξαφνα, έπεσε σιωπή. Ο άνεµος που βουίζει σώπασε κι αυτός, η οµίχλη σιγά σιγά διαλύθηκε. Στα αριστερά µας εµφανίστηκαν οι δώδεκα φοίνικες γύρω από το πηγάδι, στα δεξιά µας ο λόφος του Αΐν Ρας. Στο κέντρο εκείνη. Τώρα πια διακρινόταν καθαρά: η µορφή της, το πρόσωπο µε τα µακριά σκούρα µαλλιά. Μια νεαρή γυναίκα, ακόµα όµορφη. «Κοιτάξτε!» επανέλαβα, µολονότι εκείνη βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της προσοχής µας. Η λεπτοκαµωµένη φιγούρα προχωρούσε αργά, λες και το βάρος των βλεµµάτων µας την πλάκωνε όλο και περισσότερο σε κάθε βήµα που έκανε προς το Μπεθ Καντά. Στραφήκαµε και είδαµε κάµποσους άνδρες που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο του χωριού, σχηµατίζοντας ένα τείχος στη γυναίκα που πλησίαζε. Κάποιος φώναξε κάτι, λόγια τροµερά, γεµάτα από µια αγριάδα πρωτόγνωρη. Έτρεξαν και οι γυναίκες και κάποια φώναξε: «Φύγε! Φύγε όσο προλαβαίνεις!» Εκείνη όµως δεν άκουσε ή δεν έδωσε σηµασία. Συνέχισε το δρόµο της. Τώρα πια την πλάκωνε και το βάρος αυτού του µίσους και δυσκόλευε το βήµα της. Ένας άνδρας σήκωσε µια πέτρα και της την πέταξε. Πέρασε ξυστά δίπλα της. Κι άλλοι πήραν πέτρες και τις πέταξαν στη γυναίκα, που παραπάτησε. Μία τη βρήκε στο αριστερό µπράτσο, κι αµέσως µετά άλλη µια στο δεξιό γόνατο και την έκανε να πέσει. Σηκώθηκε µε δυσκολία. Με το βλέµµα έψαχνε µάταια σε εκείνο το αγριεµένο πλήθος ένα φιλικό πρόσωπο. «Αφήστε την! Μην της κάνετε κακό!» φώναξα. Κανένας όµως δε µε άκουσε. Οι πέτρες έπεφταν πια σαν χαλάζι. Η γυναίκα έπεσε στα γόνατα. Αν και δεν τη γνώριζα, αν και δεν ήξερα τίποτα γι αυτήν, έβλεπα στην αντίστασή της ενάντια στη βροχή από πέτρες κάτι

19 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 21 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 21 θαυµαστό, µοναδικό, που όµοιό του δεν είχε ξανασυµβεί ποτέ σ εκείνη την ξεχασµένη γωνιά της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Βασιλέα. Ο λιθοβολισµός συνεχίστηκε, ώσπου η γυναίκα έπαψε να δείχνει σηµάδια ζωής. Τότε οι άνδρες γύρισαν και ξαναµπήκαν στο χωριό. Σκεφτόµουν πως σε λίγο θα κάθονταν στο τραπέζι, θα έκοβαν το ψωµί για τα παιδιά τους και θα έτρωγαν το φαγητό που είχαν µαγειρέψει οι γυναίκες τους. Το να σκοτώσεις µε λιθοβολισµό, από µακριά, δε λερώνει τα χέρια σου µε αίµα. Και η µητέρα µου πρέπει να ήταν ανάµεσα στο πλήθος, γιατί άκουσα να µε φωνάζει: «Έλα εδώ, ανόητη, κουνήσου!» Είχαµε παγώσει όλες από το θέαµα που είχαµε παρακολουθήσει: ήταν κάτι που δε θα µπορούσαµε ούτε να φανταστούµε. Συνήλθα πρώτη και ξεκίνησα για το σπίτι µου. Κατανικώντας την αποστροφή µου, πέρασα αρκετά κοντά από το σώµα της άγνωστης, τόσο κοντά, ώστε µπόρεσα να δω το αίµα που κυλούσε κάτω από τις πέτρες κι έβαφε κόκκινο το χώµα. Στη συνέχεια, είδα το δεξιό της χέρι και τα δυο της πόδια, µατωµένα κι αυτά. Έστρεψα αλλού το βλέµµα µου και αποµακρύνθηκα βιαστικά, κλαίγοντας. Η µητέρα µου µε υποδέχτηκε µε δυο χαστούκια και παραλίγο να µου πέσει η στάµνα µε το νερό. εν είχε λόγο να µε δείρει, φαντάστηκα όµως πως ήθελε να διώξει την ένταση και την ταραχή που ένιωσε βλέποντας να σκοτώνουν µε πέτρες ένα πλάσµα το οποίο δεν είχε κάνει κακό σε κανέναν. «Ποια ήταν αυτή η γυναίκα;» ρώτησα, χωρίς να δώσω σηµασία στον πόνο. «εν ξέρω», απάντησε η µητέρα µου. «Και σκάσε». Κατάλαβα πως έλεγε ψέµατα. εν έκανα άλλες ερωτήσεις κι άρχισα να ετοιµάζω το βραδινό. Ο πατέρας µου µπήκε την ώρα που έστρωνα το τραπέζι. Έφαγε µε το κεφάλι κατεβασµένο, µε το πρόσωπο µέσα στο πιάτο, δίχως να πει κουβέντα. Κατόπιν, πέρασε στο άλλο δωµάτιο και ύστερα από λίγο ακούσα- µε τη βαριά του ανάσα. Η µητέρα µου τον ακολούθησε µόλις

20 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ ήρθε η ώρα να ανάψουµε το λυχνάρι, κι εγώ τη ρώτησα αν µπορούσα να µείνω λίγο ακόµα στο σκοτάδι. ε µου απάντησε. Πέρασε κάµποση ώρα. Το τελευταίο φως του δειλινού έσβησε κι έπεσε η νύχτα, µια νύχτα µε καινούργιο φεγγάρι. Καθό- µουν κοντά στο παράθυρο, που το είχα µισόκλειστο για να βλέπω τ αστέρια. Άκουγα τα σκυλιά να γαβγίζουν. Ίσως µύριζαν το αίµα ή, πιθανόν, να ένιωθαν την παρουσία εκείνου του άγνωστου σώµατος που κειτόταν εκεί έξω. Αναρωτιόµουν αν την επόµενη µέρα θα την έθαβαν ή θα την άφηναν να σαπίσει κάτω από τις πέτρες. Αντίθετα, ο άνεµος σώπαινε, λες κι αυτό το έγκληµα τον είχε κάνει να βουβαθεί και όλοι πια κοιµούνταν στο Μπεθ Καντά. Εκτός από µένα. εν µπορούσα να παραδοθώ στον ύπνο, καθώς ένιωθα πως το πνεύµα εκείνης της γυναίκας περιπλανιόταν ανήσυχο στους δρόµους του κοιµισµένου χωριού, ψάχνοντας κάποιον για να τον βασανίσει µε το µαρτύριό της. Ανίκανη να αντέξω την αγωνία που µε πληµµύριζε µες στο σκοτάδι του σπιτιού µου και αδυνατώντας να κοιµηθώ στην ψάθα που ήταν στρωµένη σε µια γωνιά της κουζίνας, βγήκα έξω και η θέα του απέραντου έναστρου ουρανού µε γαλήνεψε λιγάκι. Πήρα µια βαθιά ανάσα και κάθισα καταγής, δίπλα στον ζεστό ακόµα τοίχο, κι έµεινα εκεί µε τα µάτια ορθάνοιχτα, µες στο σκοτάδι, περιµένοντας να ηρεµήσουν οι χτύποι της καρδιάς µου. Έπειτα από λίγη ώρα αντιλήφθηκα πως δεν ήµουν η µόνη στο χωριό που δεν κατάφερνα να κοιµηθώ. Μια σκιά πέρασε σιωπηλή από κοντά µου, όµως το βήµα της ήταν γνωστό και αµέσως αναγνώρισα µία από τις φίλες µου. «Αβισάγ!» φώναξα. «Εσύ είσαι; Παραλίγο να πεθάνω από το φόβο µου!» «Πού πας;» «εν µπορώ να κοιµηθώ». «Ούτε κι εγώ». «Πάω να δω εκείνη τη γυναίκα». «Είναι πεθαµένη».

21 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 23 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 23 «Τότε, γιατί τα σκυλιά εξακολουθούν να γαβγίζουν;» «εν ξέρω». «Επειδή νιώθουν πως είναι ζωντανή και φοβούνται». «Ίσως να φοβούνται πως το πνεύµα της θα τα βασανίσει». «Τα σκυλιά δε φοβούνται τους πεθαµένους. Μόνο οι άνθρωποι. Πάω να δω». «Περίµενε, έρχοµαι κι εγώ». Προχωρήσαµε µαζί, ξέροντας καλά πως αν οι οικογένειές µας το µάθαιναν, θα µας µαύριζαν στο ξύλο. Καθώς προχωρούσαµε, φτάνοντας στο σπίτι της Μερµάχ, της άλλης φίλης µας, φωνάξαµε σιγανά κάτω από το παράθυρό της και χτυπήσαµε το παντζούρι. Πρέπει να ήταν ξύπνια, γιατί µας άνοιξε αµέσως, κι ενώ ετοιµαζόταν να βγει, ήρθε και η αδελφή της κι ενώθηκε στη συντροφιά µας. Προχωρούσαµε ξυστά στους τοίχους, ώσπου βγήκαµε από το χωριό και σε λίγο φτάσαµε στο σηµείο όπου κειτόταν η ξένη. Βλέποντάς µας, ένα ζώο το έβαλε στα πόδια. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν τσακάλι που το είχε τραβήξει η µυρωδιά του αίµατος. Σταµατήσαµε µπροστά στον άµορφο σωρό από πέτρες. «Είναι πεθαµένη», είπα. «Τι ήρθαµε να κάνουµε εδώ;» εν είχα τελειώσει τα λόγια µου, όταν µια πέτρα µετακινήθηκε και κατρακύλησε πάνω στις άλλες. «Είναι ζωντανή», αναφώνησε η Αβισάγ. Σκύψαµε πάνω της κι αρχίσαµε να µετακινούµε τις πέτρες µία µία, χωρίς να κάνουµε τον παραµικρό θόρυβο, ώσπου την ελευθερώσαµε. Μέσα σ εκείνο το σκοτάδι δεν µπορούσαµε ούτε να διακρίνουµε το πρόσωπό της. Έτσι κι αλλιώς, είχε µεταµορφωθεί σε µια πρησµένη µάσκα, µε τα µαλλιά κολληµένα από το αίµα και τη σκόνη. Όµως η φλέβα στο λαιµό της παλλόταν και από το στόµα έβγαινε αδύναµα η αναπνοή της. Ήταν χωρίς αµφιβολία ζωντανή, αλλά εγώ πίστευα ότι µπορούσε να πεθάνει από στιγµή σε στιγµή. «Ας την πάρουµε από δω», πρότεινα. «Και να την πάµε πού;» ρώτησε η Μερµάχ.

22 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ «Στην καλύβα κοντά στο χείµαρρο», πρότεινε η Αβισάγ. «Εδώ και καιρό δεν τη χρησιµοποιεί κανείς». «Μα πώς θα τη µεταφέρουµε;» επέµεινε η Μερµάχ. Μου ήρθε µια ιδέα. «Γδυθείτε. Έτσι κι αλλιώς δε µας βλέπει κανείς». Οι κοπέλες έκαναν όπως τους είπα, καταλαβαίνοντας τι είχα στο µυαλό µου, κι έµειναν σχεδόν γυµνές. Απλώσαµε τα ρούχα µας και τα δέσαµε, σχηµατίζοντας ένα είδος φορείου που το ακουµπήσαµε κάτω, δίπλα στη γυναίκα. Κατόπιν, µε µεγάλη προσοχή, την πιάσαµε από τα χέρια και τα µπράτσα, την ανασηκώσαµε και την ξαπλώσαµε εκεί. Καθώς τη µετακινούσαµε, έβγαλε µια µικρή κραυγή, αφού τα µέλη της πρέπει να ήταν σε άσχηµη κατάσταση, και προσπαθήσαµε να τη µεταφέρουµε όσο πιο απαλά γινόταν. Πρέπει να ήταν εντελώς εξαντληµένη, γιατί δε µας φάνηκε ιδιαίτερα βαριά, κι ας ήµασταν κοπελίτσες. Καταφέραµε να φτάσουµε µέχρι την καλύβα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, σταµατώντας κάθε τόσο για να ξεκουραστούµε και να πάρουµε ανάσα. Της ετοιµάσαµε ένα µέρος να κοιµηθεί µε άχυρα, σανό και µια ψάθα. Την πλύναµε µε καθαρό νερό και τη σκεπάσαµε µε ένα σακί. ε θα κρύωνε µια τόσο γλυκιά νύχτα, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο από τα προβλήµατά µας. Καµιά δεν µπορούσε να πει αν θα έβγαζε τη νύχτα ή αν την άλλη µέρα θα τη βρίσκαµε πεθαµένη. Σκεφτήκαµε πως δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτε άλλο για κείνη και ότι το καλύτερο ήταν να γυρίσουµε πίσω, προτού οι γονείς µας αντιληφθούν την απουσία µας. Μάλιστα, πλύναµε και τα ρούχα µας στο χείµαρρο, αφού είχαν λερωθεί µε αίµα, ελπίζοντας πως θα στέγνωναν µέχρι το πρωί. Πριν χωρίσουµε, συµφωνήσαµε πως θα βοηθούσαµε µε βάρδιες την προστατευόµενή µας, αν επιζούσε, φέρνοντάς της φαγητό και νερό, µέχρι να είναι σε θέση να φροντίσει η ίδια τον εαυτό της. Ορκιστήκαµε πως δε θα λέγαµε τίποτα σε κανέναν, πως θα ήταν το µυστικό µας και πως δε θα την προδίδαµε για τίποτα στον κόσµο, ακόµα και µε κίνδυνο της ζωής µας.

23 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 25 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 25 εν καταλαβαίναµε καλά καλά τι σήµαινε αυτό, ξέραµε όµως ότι ένας όρκος για να έχει αξία, πρέπει να περιέχει τρο- µακτικές δηλώσεις. Αγκαλιαστήκαµε σφιχτά και χωρίσαµε. Ήµασταν κουρασµένες, συγκινηµένες κι εξαντληµένες, όµως συγχρόνως νιώθαµε τέτοια υπερένταση, ώστε µάλλον δε θα καταφέρναµε να κοιµηθούµε. Ο άνεµος ξανάρχισε να φυσάει και συνέχισε µ αυτόν το ρυθµό ως το ξηµέρωµα, όταν το λάληµα των πετεινών ξύπνησε τους κατοίκους του Μπεθ Καντά και των άλλων τεσσάρων «Χωριών της ζώνης». Το πρώτο που παρατήρησαν οι άνδρες πηγαίνοντας στα χωράφια ήταν πως η λιθοβοληµένη γυναίκα είχε εξαφανιστεί, κι αυτό τους έκανε όλους να τα χάσουν. Περίεργες φήµες κυκλοφόρησαν οι περισσότερες τροµακτικές, κι έτσι κανένας δε θέλησε να ψάξει την υπόθεση περισσότερο. Προτιµούσαν να ξεχάσουν αυτή την πράξη που, κατά κάποιο τρόπο, τους είχε στιγµατίσει όλους. Χωρίς να τραβήξουµε την προσοχή, καταφέραµε να φροντίσουµε τη γυναίκα που είχαµε σώσει από βέβαιο θάνατο. Ήµασταν λίγο µεγαλύτερες από παιδιά, αλλά είχαµε φέρει σε πέρας µια αποστολή µεγαλύτερη από µας. Τώρα µας τρόµαζαν οι συνέπειες. Θα καταφέρναµε να την κρατήσουµε ζωντανή; εν ξέραµε πώς να τη φροντίσουµε, ούτε πώς θα της εξασφαλίζαµε φαγητό, αν επιζούσε. Η Μερµάχ είχε µια ιδέα που µας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Μια γριά Χαναανίτισσα ζούσε µόνη της σ ένα είδος φωλιάς σκαµµένης στο ανάχωµα που εµπόδιζε το χείµαρρο να ξεχειλίζει τις µέρες που φούσκωνε πολύ. Έφτιαχνε αλοιφές και φίλτρα από βότανα µε τα οποία γιάτρευε τα εγκαύµατα, το βήχα και τον κακό πυρετό, µε αντάλλαγµα λίγη τροφή και κανένα κουρέλι για να ντυθεί. Την έλεγαν η «µουγκή» επειδή δεν ήξερε να µιλάει ή επειδή δε θέλησε ποτέ να το κάνει. Πήγαµε να τη βρούµε το επόµενο βράδυ και την οδηγήσαµε στην καλύβα. Η γυναίκα ανάσαινε ακόµα, κάθε αναπνοή της όµως έµοιαζε σαν να ήταν η τελευταία.

24 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ «Μπορείς να κάνεις κάτι γι αυτήν;» ρωτήσαµε. Η «µουγκή» φάνηκε να µην άκουσε, έσκυψε όµως πάνω από την άγνωστη ετοιµοθάνατη. Πήρε ένα δερµάτινο σακουλάκι από τη ζώνη της κι έριξε το περιεχόµενό του στην κούπα που είχε περασµένη στο µπαστούνι της κατόπιν έκανε να πλησιάσει τη γυναίκα, µα κοντοστάθηκε. Στράφηκε προς το µέρος µας και µας έκανε νόηµα να φύγουµε. Κοίταξα διστακτικά τις φίλες µου, όµως η γριά µάς απείλησε µε το µπαστούνι, κι έτσι βιαστήκαµε να αποµακρυνθούµε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Περιµέναµε έξω, ώσπου ακούσαµε να βγαίνει από την καλύβα µια κραυγή που έκανε το αίµα µας να παγώσει. Καµιά µας δε σάλεψε: καθίσαµε κάτω έως ότου βγήκε η γριά και µας άφησε να µπούµε. Κρυφοκοιτάξαµε από την πόρτα και είδαµε πως η άγνωστη κοιµόταν. Η γριά µάς έκανε νόηµα να ξαναπεράσουµε την εποµένη και να της φέρουµε κάτι να φάει. Γνέψαµε καταφατικά και αποµακρυνθήκαµε απρόθυµα, γυρίζοντας κάθε τόσο πίσω το κεφάλι. Η µουγκή δε βγήκε από την καλύβα. Σκεφτήκαµε πως θα έµενε εκεί όλη τη νύχτα. Την εποµένη επιστρέψαµε µε κατσικίσιο γάλα και κριθαρόσουπα. Η «µουγκή» είχε χαθεί, όµως η άγνωστη άνοιξε τα πρησµένα µάτια της µόλις µπήκαµε και µας κοίταξε µε µια έκφραση πονεµένη και γεµάτη ένταση. Τη βοηθήσαµε να φάει εκείνο το λιγοστό φαγητό και µείναµε να την προσέχουµε αφότου αποκοιµήθηκε. Πέρασαν έτσι κάµποσες µέρες, στη διάρκεια των οποίων είδαµε αρκετές φορές τη «µουγκή» να µπαίνει και να βγαίνει από την καλύβα, κι όλο αυτό τον καιρό ούτε µια λέξη δε βγήκε από τα χείλη µας. Κρατήσαµε το µυστικό µας, προσπαθώντας να φερόµαστε έτσι, ώστε να µην προκαλεί υποψίες στις οικογένειές µας και στους κατοίκους του χωριού. Η γυναίκα ανάρρωνε αργά, αλλά κάποια βελτίωση φαινόταν. Το πρήξιµο σιγά σιγά υποχωρούσε, οι µελανιές έσβηναν και οι πληγές της έκλειναν. Πρέπει να είχε και µερικά σπασµένα πλευρά, γιατί ανέπνεε µε µικρές ανάσες κι απέφευγε να ανοίγει το θώρακά της. Κατά

25 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 27 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 27 πάσα πιθανότητα, δεν πρέπει να υπήρχε ούτε µια σπιθαµή του κορµιού της που να µην την πονούσε, που να µην είχε πληγωθεί από τον άγριο λιθοβολισµό. Ήµουν µόνη µαζί της όταν άνοιξε τα µάτια, µια µέρα στα µισά του φθινοπώρου, µε το πρώτο φως της αυγής. Της είχα πάει λίγη κριθαρόσουπα και χυµό από ρόδι, που τον είχαµε ετοιµάσει όλες µαζί. Είπε µια λέξη µόνο: «Ευχαριστώ». «Χαίροµαι που είσαι καλύτερα», απάντησα, «θα το πω στις φίλες µου. Θα χαρούν κι αυτές». Αναστέναξε κι έστρεψε το κεφάλι της προς το µικρό παράθυρο, απ όπου έµπαιναν οι ακτίνες του ήλιου. «Μπορείς να µιλήσεις;» ρώτησα. «Ναι». «Ποια είσαι;» συνέχισα. «Με λένε Αβίρα και είµαι συγχωριανή σου, ίσως όµως να µη µε θυµάσαι». Έγνεψα αρνητικά µε το κεφάλι. «Γιατί σε λιθοβόλησαν; Γιατί προσπάθησαν να σε σκοτώσουν;» «Επειδή έκανα κάτι που µια τίµια κοπέλα δε θα έπρεπε ποτέ να κάνει. Κι αυτοί δεν το ξέχασαν. Με αναγνώρισαν, µε καταδίκασαν και προσπάθησαν να µε σκοτώσουν». «Τόσο τροµερό ήταν αυτό που έκανες;» «Όχι. Εµένα δε µου φαινόταν τροµερό. εν πίστευα πως έκανα κακό σε κανέναν, υπάρχουν όµως νόµοι τους οποίους δέχονται όλοι και ρυθµίζουν τη ζωή µας εδώ και πολλά χρόνια και κανείς δεν επιτρέπεται να τους παραβεί. Ιδίως οι γυναίκες. Για µας ο νόµος είναι αµείλικτος». Ήταν κουρασµένη και δεν επέµεινα άλλο, όµως σιγά σιγά, καθώς την έβλεπα να καλυτερεύει και να ξαναβρίσκει τις δυνά- µεις της, άρχισα να την επισκέπτοµαι µε τις φίλες µου, κι εκείνη να µας διηγείται, µέρα µε τη µέρα, την ιστορία της.

26 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Χάρη σε µια σειρά από περίεργες συµπτώσεις, η Αβίρα, στη διάρκεια της περιπέτειάς της, είχε έρθει σε επαφή µε πρόσωπα από µακρινά µέρη, κυρίως µε έναν νέο, όµορφο και µυστηριώδη, όπως αυτόν που τόσες φορές είχαµε ονειρευτεί στις συζητήσεις µας στο πηγάδι, και στη συνέχεια µε άνδρες και γυναίκες που της είχαν διηγηθεί όσα ήξεραν ή είχαν ακούσει στη διάρκεια της πολυτάραχης ζωής τους. Έτσι, είχαν συγκλίνει ένα σωρό διαφορετικές ιστορίες, που στο τέλος κατέληξαν να γίνουν µία και µοναδική, µεγάλη και τροµακτική, όπως συµβαίνει την εποχή των βροχών, τότε που κάθε ρυάκι γίνεται χείµαρρος και κάθε χείµαρρος πέφτει στο ποτάµι, αυτό φουσκώνει και µουγκρίζει και στο τέλος σπάει τα φράγµατα και χύνεται στα χωράφια παρασέρνοντας τα πάντα: σπίτια, ανθρώπους, κοπάδια. Ήταν µια ιστορία περιπέτειας, αγάπης και θανάτου, την οποία έζησαν χιλιάδες πρόσωπα που αναστάτωσαν την ύπαρξη της Αβίρας, αποµακρύνοντάς τη βίαια από τη γαλήνια και µονότονη ζωή του Μπεθ Καντά, του χωριού µας, ενός από τα πέντε «Χωριά της ζώνης». Όµως στην αρχή αυτή η τόσο µεγάλη και συνταρακτική ιστορία, στην οποία αναµείχθηκε σχεδόν όλος ο κόσµος, δεν ήταν παρά η ιστορία δύο αδελφών.

27

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2010 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 2 tales from A NOt-SO-POPUlAR PARtY GIRl Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 2 Ιστορίες από ένα όχι και τόσο δημοφιλές

Διαβάστε περισσότερα

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013

Rose Cooper, 2012 Εικονογράφησης εξωφύλλου: Rose Cooper, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2013 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: SECRETS FROM THE SLEEPING BAG Áðü ôéò Åêäüóåéò Delacorte Press, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μυστικά από την κατασκήνωση ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Rose Cooper ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Κασσιανή Μπουλούκου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8

Loewe Verlag GmbH, Βindlach 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2008 ÉSBN 978-960-453-438-8 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: VERBOTENE WELT Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Γερµανία 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Απαγορευµένος Κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Isabel Abedi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Στέλλα Kουνδουράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ

Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Κυριάκος Δ. Παπαδόπουλος ΑΠΟ ΦΤΕΡΟ ΚΙ ΑΠΟ ΦΩΣ Λεμεσός 1995-1998 2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗ 3 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ένα τρελό αστέρι Εκείνη τη νύχτα του Μάη ο ουρανός ήταν ολοκάθαρος. Μια απαλή ομίχλη θόλωνε το φως των

Διαβάστε περισσότερα

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2

PAC-MAN & NAMCO BANDAI Games Inc. Courtesy of NAMCO BANDAI Games America Inc. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2011 ÉSBN 978-960-496-422-2 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: CABIN FEVER Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 6: Μέρες πανικού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ

ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ ALBUM ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ 2010 ΦΥΣΑΕΙ Μη µου µιλάς γι' αυτά που ξεχνάω Μη µε ρωτάς για καλά κρυµµένα µυστικά Και µε κοιτάς... και σε κοιτώ... Κι είναι η στιγµή που δεν µπορεί να βγεί απ' το µυαλό Φυσάει... Κι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3

του σέλινου Στα πράσα! Ιωάννα Μπουλντούµη, 2011 Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-871-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σέλοκ του σέλινου Στα πράσα! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιωάννα Μπουλντούµη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χρήστος ήµος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον

Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη Ζήτησε να συναντηθούμε νύχτα. Το φως της μέρας τον ενοχλούσε, είπε. Η νύχτα είναι πιο τρυφερή, πιο ευάλωτη. Η φωνή του χανόταν. Μια φωνή τρυφερή και ευάλωτη, σαν τη νύχτα του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ g Μια ιστορία για µικρούς και µεγάλους ένα παραµύθι τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής. ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ Μια ιστορία της. Λίνα ΣΤΑΡ!!! Τ.Ε.Ε. ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2010, 20.000 αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπώ θα πει χάνοµαι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα Λελούδη ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες

ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013. Χρόνος: 1 ώρα. Οδηγίες ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΑΞΗ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ 19/05/2013 Χρόνος: 1 ώρα Οδηγίες 1. Έλεγξε ότι το γραπτό που έχεις μπροστά σου αποτελείται από τις σελίδες 1-11. 2. Όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ.

Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Σ.Δ.Ε. ΦΥΛ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό Π.Μ. Μια φορά κι έναν καιρό, χωρίς το πιο πολύτιμο αγαθό: το νερό. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα πρωινό, ξύπνησε ο

Διαβάστε περισσότερα

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;»

«Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» «Πούλα τα όσο θες... πούλα ας πούµε το καλάµι από 200 ευρώ, 100. Κατάλαβες;» Οπου (Α) ο καλούµενος - χρήστης της υπ' αριθ. 698... (µέλος της Χ.Α.) Οπου (Β) ο καλών Ηµεροµηνία: 20/09/2013 Εναρξη: 22:12':00''

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΠΟΟΥΠ ΩΔΗ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ Ευτυχής που ποθεί και που νοιάζεται Την πατρική γη να φυλάξει, Το γενέθλιο αγέρι, Στο χώμα του να ανασαίνει Που με γάλα ή ξερό ψωμί τρέφεται Και στους φίλους του πάει στολισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο.

Δουλεύει, τοποθετώντας τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Παραδείγματα με συμπληρωμένα Φύλλα εργασίας Φύλλο εργασίας Α α. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα, χρησιμοποιώντας τη φαντασία σας. Δώστε ταυτότητα στο παιδί της φωτογραφίας. Όνομα Ίντιρα Ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ

Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ Π Ε Ν Τ Ε Ν Ε Α Π Ο Ι Η Μ Α Τ Α Τ Ο Υ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΔΟΥΚΑ / Κανιάρης Μην πας στο Ντητρόιτ Ουρανός-λάσπη Ζώα κυνηγούν ζώα Η μητέρα του καλλιτέχνη πάνω σε

Διαβάστε περισσότερα

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Ο Μικρός Πρίγκιπας. Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα. Διασκευή: Ανδρονίκη Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ Ο Μικρός Πρίγκιπας Μετάφραση: Μελίνα Καρακώστα Διασκευή: Ανδρονίκη 2 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα νεαρό αγόρι, που του άρεσε πολύ να ζωγραφίζει. Μια μέρα ζωγράφισε ένα βόα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα

Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα Κώστας Λεµονίδης - Κάπως Αµήχανα 1. Παντοτινά δικός σου Ξέρεις ποιος είσαι, ελεύθερο πουλί Μέσα σου βλέπεις κι ακούς µιά φωνή Σου λέει τι να κάνεις, σου δείχνει να ζεις Μαθαίνεις το δρόµο και δεν σε βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει

Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα, που μέχρι και ο ήλιος αναγκάστηκε να φορέσει Κατευθυνόμενη συμμετοχική δουλειά όλης της τάξης 2ο Δημοτικό Σχολείο Συκεών Θεσσαλονίκης Τάξη Γ1 2005-2006 Μια φορά κι έναν καιρό, όχι πολλά χρόνια πριν, μια ζεστή καλοκαιρινή μέρα, είχε τόση ζέστη, καύσωνα,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ» «Στερνή μου γνώμη, να σε είχα πρώτα», λέει ο σοφός λαός μας. Και πόσο δίκιο έχει, μονολογεί ο Κωνσταντής,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ»

2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» 2 ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΝΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΑΙΡΗ» Δεν είχε καλά χαράξει και η κυρία Μαίρη άνοιξε το μαγαζί. Πέταξε τα

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ» ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΗ ΔΑΣΚΑΛΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year

Η Αλφαβητοχώρα. Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα. A sea of words 5 th year Η Αλφαβητοχώρα Γιώργος Αμπατζίδης. Ελλάδα Η μέρα έμοιαζε συνηθισμένη στην Αλφαβητοχώρα. Ο κύριος ې διαφήμιζε τα φρέσκα λαχανικά του στο μανάβικο δείχνοντας με καμάρι πως το μαρούλι είχε ακόμα την πρωινή

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Χριστούγεννα µε τον Χρήστο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη

Η Λίμνη. Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Η Λίμνη Κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση: Ελίζα Βαβούρη Κείμενο Μαρίνα Μιχαηλίδου - Καδή Εικονογράφηση Ελίζα Βαβούρη Γραφιστική επιμέλεια Χριστιάνα Χαραλάμπους Επιμέλεια κειμένου και εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat

ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. του Prem Rawat ΤΟ ΑΡΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ του Prem Rawat TΙΣ ΠΡΟΑΛΛΕΣ σκεφτόμουν τι είναι η ειρήνη. Και κατάλαβα κάτι: η ειρήνη είναι το άρωμα. Όταν ο Θεός βρίσκεται κοντά σου, αναδύεται αυτό το άρωμα. Είναι εξαίσιο. Είναι όμορφο.

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά

Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Μετάφραση: Χριστίνα Μανιά Millénium 3 & 4 Dupuis 2014, by Man, Homs and Runberg Millenium 2014 Stieg Larsson and Moggliden AB www.dupuis.com All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2015 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα

ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ. Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ Κωνσταντίνα Αστερίου Δυο μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όλος ο κόσμος τρέχει στα μαγαζιά να αγοράσει χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια για το δένδρο. Η πόλη είναι πανέμορφα στολισμένη.

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012

Rachel Renée Russell, 2012 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 4 TALES FROM A NOT-SO-GRACEFUL ICE PRINCESS Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 4 Ιστορίες από μια όχι και τόσο κομψή Πριγκίπισσα

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0

ËÝíá ÌáíôÜ, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2010, 50.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-715-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το τελευταίο τσιγάρο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: ËÝíá ÌáíôÜ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Κατερίνα ηµοπούλου ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑΣ ΤΙΤΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η κάθε του Θεού αυγή είναι γι αυτόν και μια καινούργια έκπληξη είναι τα δάκρυα της γης που κάνουνε τα γέλια της ν ανθούνε, Ποια γλώσσα είναι η δική σου θάλασσα; Η γλώσσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε

Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε Ελισσαιος καβαζη Ο Μιχάλης Κάσιαλος γεννήθηκε στην Άσσια. Ήταν γεωργός, αργότερα όμως έμαθε και την τέχνη του τσαγκάρη. Μερικά αρχαία Ελληνικά νομίσματα, που βρήκε μια μέρα στο χωράφι του, έδωσαν στην

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος η Αντριάννα και η Οικογένεια των Δράκων

Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος η Αντριάννα και η Οικογένεια των Δράκων Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος η Αντριάννα και η Οικογένεια των Δράκων ΠΑΡΑΜΥΘΙ Copyright Kostas Kiriakidis 2013 Published in England by AKAKIA Publications, 2013 Κώστας Κυριακίδης Ο Μενέλαος, η Αντριάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν

ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν ΕΧΩ ΜΙΑ ΙΔΕΑ Προσπαθώντας να βρω θέμα για την εργασία σχετικά με την Δημοκρατία, έπεσα σε τοίχο. Διάβαζα και ξαναδιάβαζα, τις σημειώσεις μου και δεν έφτανα πουθενά. Στο μυαλό, μου έρχονταν διάφορες ιδέες:

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλος -ένας µονόλογος-

Το τέλος -ένας µονόλογος- Το τέλος -ένας µονόλογος- Γυναίκα µόνη, όµορφη, τριακονταετής. Καθιστή, µετά όρθια, πάντα µόνη. Χώρος κλειστός, ελάχιστα φωτεινός, παλιά ωραίος. Η ατµόσφαιρα έχει κάτι το πένθιµο. Το πρόσωπο κάτι το µόνιµο

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΙΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Με τους μαθητές τις μαθήτριες και τη δασκάλα της P2ELa 2013-2014 Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μια μέρα ξεκινήσαμε από τις Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ. Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΑ Μαύρα, σαν τον έβενο, μαλλιά Στη γιαγιά Φωτούλα, που δεν πρόλαβε να το διαβάσει, γιατί έφυγε ξαφνικά για τη γειτονιά των αγγέλων. Και στον παππού Γιώργο, που την υποδέχτηκε εκεί ψηλά,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση

Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης. Στάλες. Ποίηση Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Στάλες Ποίηση ΣΤΑΛΕΣ Χρήστος Ιωάννου Τσαρούχης Διορθώσεις: Χαρά Μακρίδη Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Ι. Κορίδης Σελιδοποίηση: Ζωή Ιωακειμίδου Σχέδιο βιβλίου: Λαμπρινή Βασιλείου-Γεώργα

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Νοέμβριος 2012 ÉSBN 978-618-01-0013-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE THIRD WHEEL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 7: Στους δύο τρίτος δε χωρεί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2

Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, 2015. Πρώτη έκδοση: Ιανουάριος 2015. Έντυπη έκδοση ISBN 978-618-01-0908-5 Ηλεκτρονική έκδοση ΙSBN 978-618-01-0909-2 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Η Ντανιέλα και τα Επτά Λυκάκια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βάσω Βύρρα ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ

Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ EURO RUN www.nea-trapezogrammatia-euro.eu Η ΆΝΝΑ ΚΑΙ Ο ΑΛΈΞΗΣ ΕΝΆΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΧΑΡΆΚΤΕΣ - 2 - Η Άννα και ο Αλέξης είναι συμμαθητές και πολύ καλοί φίλοι. Μπλέκουν πάντοτε σε φοβερές καταστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας...

Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Διαβάστε αποσπασματικά το παραμύθι: Ο Αϊ-Βασίλης και...το όνομα του παιδιού σας... Το παραμύθι είναι και για αγοράκι αλλά, για της ανάγκες του δείγματος σας παρουσιάζουμε πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

O xαρταετός της Σμύρνης

O xαρταετός της Σμύρνης ...... O xαρταετός της Σμύρνης Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος 2009 MANOΣ KONTOΛEΩN & EKΔOΣEIΣ «AΓKYPA» Δ.A. ΠAΠAΔHMHTPIOY A.B.E.E. Λάµπρου Κατσώνη 271 & Γεωργίου Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος

ÅéêïíïãñÜöçóç: Χρήστος ηµόπουλος TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κατασκευές από το ουράνιο τόξο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρήστος ηµόπουλος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Χρήστος ηµόπουλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Κατερίνα ουρίδα ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»!

Θα σε βοηθούσε για παράδειγμα να γράψεις και εσύ μια λίστα με σκέψεις σαν αυτή που έκανε η Ζωή και εμφανίστηκε ο «Αγχολέων»! Η Ζωή είναι 8 χρονών και πριν 3 χρόνια ο παιδιάτρος και οι γονείς της, της εξήγησαν πως έχει Νεανική Ιδιοπαθή Αρθρίτιδα. Από τότε η Ζωή κάνει όλα αυτά που τη συμβούλεψε ο παιδορευματολόγος της και είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης

Εργασία από τα παιδιά της. Α 1 τάξης Εργασία από τα παιδιά της Α 1 τάξης Τετάρτη, 15 του Μάη Χθες πέρασα μια όμορφη μέρα. Το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα για το σχολείο. Φόρεσα τη στολή μου, έφαγα το πρόγευμά μου και ξεκίνησα για το σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ. Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις... 7. Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου... 17 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Μαθαίνω να σχηµατίζω απλές προτάσεις................ 7 Μαθαίνω να οµορφαίνω τις προτάσεις µου.............. 17 Μαθαίνω να µεγαλώνω τις προτάσεις µου............... 25 Μαθαίνω να γράφω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟ ΠΗΓΑΔΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φώτης και η Φωτεινή

Ο Φώτης και η Φωτεινή Καλλιόπη Τσακπίνη Ο Φώτης και η Φωτεινή Μια ιστορία για ένα παιδί με αυτισμό Επιστημονική επιμέλεια: Σοφία Μαυροπούλου Εικονογράφηση: Κατερίνα Μητρούδα Βόλος 2007 Περιεχόμενα Προλογικό σημείωμα...1 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη

Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη 1 Ο μικρός δράκος Μου ζούσε μαζί με τη μαμά και τον μπαμπά του πάνω σ ένα πολύ ψηλό βουνό, μέσα σ ένα πολύ μεγάλο δέντρο. Το Πρώτο Βιβλίο του Μικρού Δράκου Μου Ο Μου επισκέπτεται την Ευρώπη Μετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ

2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ Α ΤΑΞΗ 2 Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΤΑΞΗ ΤΙΤΛΟΣ: «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΡΗ» Ένα δωδεκάχρονο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Όταν η μαμά έχει στομία

Όταν η μαμά έχει στομία Coloplast Όταν η μαμά έχει στομία Μια αληθινή ιστορία ζωής Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο γράφτηκε από την Tina η οποία έχει κάνει επέμβαση στομίας. Η επέμβαση έγινε το 1994, τη στιγμή που ο γιος της ήταν ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1)

«Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) «Οδική ασφάλεια... για κλάµατα!» (Θεατρικό γραµµένο από τα παιδιά της Β 1) Πρόσωπα: Μαθητές ασκάλα Κύριος Τροχαιάκης (αστυνοµικός της τροχαίας) Παιδιά ΣΚΗΝΗ 1 (στην τάξη) Χτυπά κουδούνι και µπαίνει µέσα

Διαβάστε περισσότερα

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;"

1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 <i>το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει:</i> 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 <b>ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;</b> 1 00:00:08,504 --> 00:00:11,501 το σχολείο της Τσιάπας παρουσιάζει: 2 00:00:14,259 --> 00:00:17,546 "ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;" 3 00:00:17,967 --> 00:00:20,395 Οι Ζαπατίστας είναι ένα κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοκαιρινές διακοπές

Καλοκαιρινές διακοπές Καλοκαιρινές διακοπές Βιβλία γνώσεων και δραστηριοτήτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού Tα βιβλία θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο: ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Για παιδιά 0-5 ετών Πάνινα βιβλία 0-3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!

ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΒΑΡΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΡΑΒΙ ΑΠ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΩΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!! etwinning συνεργασία του Νηπιαγωγείου Σεισίου και του 1 ου Νηπιαγωγείου Μουρικίου στα πλαίσια του προγράμματος «Ας ζήσουμε ένα ταξίδι με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ Αγγελική Γουδέλη, 2011 Κοινωνικό Άγχος Αμηχανία Φόβος Το κοινωνικό άγχος, ή αλλιώς κοινωνική φοβία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου

Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Aφιερωμένο στην Παυλίνα Κ. για το νόστο και τη θλίψη πού έχει για το Μαγικό Ψάρι του Αιγαίου Ένα Ψάρι στο Αγκίστρι Μια φορά και έναν καιρό πριν περίπου δυο αιώνες μεγάλη καταιγίδα με βροντές και αστραπές

Διαβάστε περισσότερα

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια»

«Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 «Το δαμαλάκι με τα χρυσά πόδια» (Ρόδος Δωδεκάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #39 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα