Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ"

Transcript

1

2 Ο Χ Α Μ Ε Ν Ο Σ Σ Τ Ρ Α Τ Ο Σ ÂáëÝñéï ÌÜóéìï ÌáíöñÝíôé Ο Πελοποννησιακός Πόλεµος έχει τελειώσει µε νικήτρια τη Σπάρτη, αλλά µε κατεστραµµένη σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Κύρος, σατράπης της Λυδίας, συγκεντρώνει χιλιάδες στρατού για να εκθρονίσει τον αδελφό του Αρταξέρξη και να πάρει τη θέση του στη µεγαλύτερη αυτοκρατορία της εποχής. Το ισχυρότερο όπλο του είναι οι «πορφυροί µανδύες», δηλαδή οι Έλληνες µισθοφόροι που θεωρούνταν και ήταν οι καλύτεροι πολεµιστές του κόσµου, µε αιχµή τους τους Σπαρτιάτες. Μαζί τους εκστρατεύει και ο Ξενοφώντας Αθηναίος, εξόριστος από την πόλη του, φυγάς για να καταγράψει την εκστρατεία. Οι Σπαρτιάτες αν κερδίσει ο Κύρος, θα τους χρωστάει το θρόνο του αν ηττηθεί όµως, δεν πρέπει να µάθει ο Αρταξέρξης, ο αδελφός του, ότι εµπλέκονται κι αυτοί, γιατί έτσι θα έχουν απέναντί τους έναν πανίσχυρο εχθρό στέλνουν το στρατηγό Χειρίσοφο µε την εξής αποστολή: στην περίπτωση που δεν ευοδωθούν τα σχέδια του Κύρου, να οδηγήσει στην καταστροφή τους «Μύριους». Η µόνη που καταλαβαίνει τα σχέδιά τους είναι η Αβίρα, η «βάρβαρη» που άφησε το χωριό της και ακολούθησε τον Ξενοφώντα από έρωτα.

3 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: L'ARMATA PERDUTA Aðü ôéò Åêäüóåéò Arnoldo Mondadori, ÌéëÜíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ï χαµένος στρατός ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Valerio Massimo Manfredi ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: ìðõ ÑáÀêïõ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ãéþñãïò Êáóáðßäçò ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μαρία Τσιρούκη EÊÔÕÐÙÓÇ: ããåëïò Åëåýèåñïò & ΣΙΑ Ο.Ε. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ: Êùíóôáíôßíá Ðáíáãéþôïõ & ΣΙΑ Ο.Ε. Arnoldo Mondadori Editore S.p.a., 2007 This edition published by arrangement with Grandi & Associati EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα Η παρούσα έκδοση έγινε µε συµβολή του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας. ÉSBN Ôõðþèçêå óå áñôß åëåýèåñï çìéêþí ïõóéþí ëùñßïõ êáé öéëéêü ðñïò ôï ðåñéâüëëïí. To ðáñüí Ýñãï ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò ðñïóôáôåýåôáé êáôü ôéò äéáôüîåéò ôïõ Åëëçíéêïý Íüìïõ (Í. 2121/1993 üðùò Ý åé ôñïðïðïéçèåß êáé éó ýåé óþìåñá) êáé ôéò äéåèíåßò óõìâüóåéò ðåñß ðíåõìáôéêþò éäéïêôçóßáò. Áðáãïñåýåôáé áðïëýôùò ç Üíåõ ãñáðôþò Üäåéáò ôïõ åêäüôç êáôü ïðïéïäþðïôå ôñüðï Þ ìýóï áíôéãñáöþ, öùôïáíáôýðùóç êáé åí ãýíåé áíáðáñáãùãþ, åêìßóèùóç Þ äáíåéóìüò, ìåôüöñáóç, äéáóêåõþ, áíáìåôüäïóç óôï êïéíü óå ïðïéáäþðïôå ìïñöþ (çëåêôñïíéêþ, ìç áíéêþ Þ Üëëç) êáé ç åí ãýíåé åêìåôüëëåõóç ôïõ óõíüëïõ Þ ìýñïõò ôïõ Ýñãïõ. ÅÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. PSICHOGIOS PUBLICATIONS S.A. äñá: ÔáôïÀïõ 121 Head office: 121, Tatoiou Str Ìåôáìüñöùóç Metamorfossi, Greece Âéâëéïðùëåßï: Ìáõñïìé Üëç 1 Bookstore: 1, Mavromichali Str ÁèÞíá Áthens, Greece Ôçë.: Tel.: Telefax: Telefax:

4 ÌåôÜöñáóç: ìðõ ÑáÀêïõ-Óôáýñïõ

5 ÁËËÁ ÅÑÃÁ ÔÏÕ ÂÁËÅÑÉÏ ÌÁÓÉÌÏ ÌÁÍÖÑÅÍÔÉ La Strada dei Diecimila Gli Etruschi in val padana Mare Greco Le Isole Fortunate I Celti in Italia Από τις Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗ κυκλοφορούν: Η επιστροφή από την Τροία Οι Έλληνες της ύσης Μέγας Αλέξανδρος (τριλογία) Ακρόπολη Παλλάδιο Η ασπίδα της Σπάρτης Η τελευταία λεγεώνα Áðü ôéò Åêäüóåéò ØÕ ÏÃÉÏÓ êõêëïöïñïýí: Ï Ðýñãïò ôçò ÌïíáîéÜò, 1998, ìôöñ. ËÝíá Ôá ìáæßäïõ Ï Öáñáþ ôçò ììïõ, 2000, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ ßìáéñá, 2002, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï ñçóìüò, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ï τýñáííïò ôùí Óõñáêïõóþí, 2004, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ç Áõôïêñáôïñßá ôùí ÄñÜêùí, 2005, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Οι εκατό ιππότες, 2006, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ Ζευς, 2007, ìôöñ. ìðõ ÑáÀêïõ

6 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 7 Στη µητέρα µου

7 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 9 Αν το εγχείρηµα των Μυρίων ήταν εκπληκτικό, εκείνο των γυναικών που τους ακολούθησαν ήταν απίστευτο. W.W. Tarn

8 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 10 Κύρια πρόσωπα ΑΒΙΡΑ, αφηγήτρια ΑΒΙΣΑΓ, νεαρή που βοηθάει την Αβίρα ΑΓΑΣΙΑΣ ο Στυµφάλιος, στρατηγός του ελληνικού στρατού ΑΓΙΑΣ ο Αρκάς, στρατηγός του ελληνικού στρατού ΑΝΑΞΙΒΙΟΣ, Σπαρτιάτης ναύαρχος, αποσπασµένος στη φρουρά του Βυζαντίου ΑΡΙΑΙΟΣ, σατράπης Σάρδεων, στρατηγός Κύρου ΑΡΙΣΤΩΝΥΜΟΣ ο Αρκάς, Έλληνας στρατιώτης από τους πιο γενναίους ΑΡΤΑΞΕΡΞΗΣ, ο Μεγάλος Βασιλέας, αδελφός του Κύρου και αυτοκράτορας των Περσών ΑΡΧΑΓΟΡΑΣ, Έλληνας λοχαγός ΓΛΟΥΣ, αξιωµατούχος του Αριαίου ΕΥΞΙΠΠΟΣ, Έλληνας στρατιώτης ΗΜΗΤΡΙΟΣ, νεαρός Έλληνας στρατιώτης ΟΥΡΓΑΤ, Περσίδα αιχµάλωτη, κάποτε στην υπηρεσία της βασίλισσας Παρυσάτιδας ΕΠΙΚΡΑΤΗΣ, Έλληνας αξιωµατικός ΕΥΠΕΙΘΗΣ ο Ταναγραίος, υπολοχαγός του Πρόξενου ΕΥΡΥΛΟΧΟΣ ο Λουσιέας, νεαρός Έλληνας στρατιώτης ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, Έλληνας στρατιώτης ΚΛΕΑΝΩΡ ο Αρκάς, στρατηγός του στρατού των Μυρίων ΚΛΕΑΡΧΟΣ, Σπαρτιάτης διοικητής του µισθοφορικού εκστρατευτικού σώµατος ΚΛΕΩΝΥΜΟΣ ο Αρκάς, Έλληνας στρατηγός από τους πιο γενναίους ΚΤΗΣΙΑΣ, Έλληνας γιατρός του Αρταξέρξη ΚΥΡΟΣ, δευτερότοκος γιος του Μεγάλου Βασιλέα της Περσίας, σατράπης της Λυδίας ΛΥΚΙΟΣ ο Συρακούσιος, διοικητής του ιππικού, µαζί µε τον Ξένο ΛΥΣΤΡΑ, νεαρή πόρνη που ακολουθεί το στρατό ΜΑΣΣΑΒΑΤΗΣ, Πέρσης ευνούχος ΜΕΛΙΣΣΑ, παλλακίδα του Κύρου

9 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 11 ΜΕΝΩΝ ο Θεσσαλός, στρατηγός ΜΕΡΜΑΧ, νεαρή που βοηθάει την Αβίρα ΜΙΘΡΙ ΑΤΗΣ, Πέρσης στρατηγός ΝΕΤΟΣ (Σοφαίνετος) ο Στυµφάλιος, Έλληνας στρατηγός ΝΕΩΝ ο Ασίνιος, λοχαγός στο τάγµα του Σωκράτη και υπασπιστής του Σοφού ΝΙΚΑΡΧΟΣ ο Αρκάς, νεαρός Έλληνας στρατιώτης ΞΑΝΘΗΣ (Ξανθικλής) ο Αχαιός, στρατηγός ΞΕΝΟΣ (Ξενοφών), νεαρός Αθηναίος πολεµιστής που κατατάσσεται στο µισθοφορικό στρατό του Κύρου προκειµένου να γράψει το χρονικό της εκστρατείας ΠΑΡΥΣΑΤΙΣ, βασίλισσα της Περσίας, µητέρα του Αρταξέρξη και του Κύρου ΠΡΟΞΕΝΟΣ ο Βοιωτός, στρατηγός, φίλος του Ξένου ΣΕΥΘΗΣ, βασιλιάς της Θράκης ΣΟΦΟΣ (Χειρίσοφος), ο µοναδικός υψηλόβαθµος αξιωµατικός του σπαρτιατικού στρατού ΣΩΚΡΑΤΗΣ ο Αχαιός, στρατηγός ΤΙΜΑΣΙΩΝ ο αρδανεύς, στρατηγός ΤΙΡΙΒΑΖΟΣ, σατράπης των Αρµενίων και «µάτι» του Μεγάλου Βασιλέα ΤΙΣΣΑΦΕΡΝΗΣ, κουνιάδος του Αρταξέρξη και στρατηγός του ΦΑΛΙΝΟΣ, απεσταλµένος του Μεγάλου Βασιλέα

10 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 12 Θερµοπύλες Αθήνα ΦΡΥΓΙΑ Σάρδεις ΛΥ ΙΑ Πεδιάδα παρέλασης ΚΑΠΠΑ ΟΚΙΑ Σπάρτη Πέρασµα στον ποταµό Μαίανδρο ιαδροµή του Μένωνα Π ΑΝΑΒΑΣΙΣ (ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)

11 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 13 Πύλες Κιλικίας Πύλες Συρίας Πέρασµα στον Ευφράτη Χωριά της ζώνης ΣΥΡΙΑ Ποταµός Ευφράτης ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΑΡΑΒΙΑ Κούναξα Βαβυλωνία

12 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 14 ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ Σ ΘΡΑΚΗ Κάλπη Βυζάντιο Ηράκλεια ΠΑΦΛ ΠΑΦΛΑ Θερµοπύλες Αθήνα Στρατόπεδο του Θίβρωνα Σάρδεις Σπάρτη ΚΑΤΑΒΑΣΙΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

13 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 15 Π Σινώπη ΛΑΓΟΝΕΣ Κοτύωρα Τραπεζούντα Ποταµός Άρπασος Τύµβος ΑΡΜΕΝΙΑ Φάσις Ποταµός (Αράξης) Ποταµός Ευφράτης Πέρασµα του Κεντρίτη Χωριά της πυράς Κεντρίτης Ποταµός Εγκαταλελειµµένο τείχος Μεγάλη διασταύρωση Αλ Σαρούτι (Λάρισα) Σφαγή των στρατηγών Ποταµός Ευφράτης Τίγρης Ποταµός Χωριά της Παρυσάτιδας ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ Κούναξα

14 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 16

15 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 17 άνεµος. Φυσάει ασταµάτητα µέσα από τα στενά περάσµατα του όρους Αµανού, σαν να βγαίνει από το λαιµό ενός δράκου, και χτυπάει µε µανία την πεδιάδα µας, ξεραίνοντας το χορτάρι και τους κάµπους. Όλο το καλοκαίρι. Συχνά, στη µεγαλύτερη διάρκεια της άνοιξης και του φθινοπώρου. Αν δεν υπήρχε το ποταµάκι που κατεβαίνει από τα αντερείσµατα του Ταύρου, δε θα φύτρωνε τίποτα σ αυτά τα µέρη. Μόνο καλάµια, τροφή για τα κοπάδια µε τα λιγοστά κατσίκια. Ο άνεµος έχει τη δική του φωνή, που συνεχώς αλλάζει. Άλλοτε είναι ένα µακρόσυρτο παράπονο που δε λέει να σταµατήσει µε τίποτα. Άλλοτε ένας ψίθυρος που τρυπώνει τις νύχτες από τις ρωγµές των τοίχων, από τις χαραµάδες που σχηµατίζουν τα πορτόφυλλα µε τις κάσες, και τυλίγει τα πάντα µε µια λεπτή οµίχλη, κάνοντας τα µάτια να κοκκινίζουν και στεγνώνοντας το λαιµό ακόµα και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άλλοτε είναι ένα βουητό που κουβαλάει µαζί του την ηχώ των κεραυνών από τα βουνά και τον ήχο που κάνουν οι σκηνές των νοµάδων στην έρηµο καθώς ανεµίζουν. Ένας ήχος που σε διαπερνά και δονεί κάθε ίνα του κορµιού σου. Οι γέροι λένε πως όταν ο αέρας βουίζει έτσι, κάτι ασυνήθιστο θα συµβεί.

16 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Υπάρχουν πέντε χωριά στην περιοχή µας: το Ναΐµ, το Μπεθ Καντά, το Αΐν Ρας, το Σούλα Χιµ και το Σέεµπ Μλεχ. Συνολικά, δεν έχουν παρά λίγες εκατοντάδες κατοίκους και είναι χτισµένα σ ένα µικρό ύψωµα, πάνω στα ερείπια άλλων χωριών που εξαφανίστηκαν στο πέρασµα του χρόνου, που χτίστηκαν και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν και αργότερα ξαναχτίστηκαν το ένα πάνω στο άλλο, στο ίδιο µέρος, µε την ίδια ξεραµένη στον ήλιο λάσπη. Όµως οι σατράπες του Μεγάλου Βασιλέα τα αποκαλούν «Τα χωριά της Παρυσάτιδας» από το όνοµα της βασιλοµήτορος. Τα αποκαλούν επίσης και «Χωριά της ζώνης», γιατί όλο µας το βιος, όσα παράγουµε και καταφέρνουµε να πουλήσουµε αφού κρατήσουµε αυτά που µας χρειάζονται για να ζήσουµε προορίζονται για να αποκτηθεί κάθε χρόνο µια καινούργια πολύτιµη ζώνη για την εσθήτα της. Στο τέλος του καλοκαιριού, καταφτάνει ένας Πέρσης πλούσια ντυµένος, συνοδευόµενος από ένα σωρό σωµατοφύλακες, και µαζεύει όσα κέρδισαν ύστερα από ένα χρόνο ιδιαίτερα σκληρής δουλειάς οι γονείς µας. Μας αφήνει εκτεθειµένους στον κίνδυνο της πείνας και στη βεβαιότητα της φτώχειας, µόνο και µόνο για να αγοράσει µία ακόµα ζώνη αυτή η γυναίκα που έχει ήδη δεκάδες και σίγουρα δε χρειάζεται άλλη µία. Και µας λέει µάλιστα πως είναι τιµή για µας και ότι θα έπρεπε να είµαστε περήφανοι. εν πέφτει σε όλους ο κλήρος να δουλεύουν για ένα κοµµάτι της ενδυµασίας ενός τόσο σηµαντικού µέλους του παλατιού. Προσπάθησα πολλές φορές να φανταστώ αυτό το οίκηµα, αλλά δεν τα κατάφερα τόσο πολλές και διαφορετικές είναι οι ιστορίες που κυκλοφορούν γι αυτή την πολυτελή κατοικία. Μερικοί λένε πως βρίσκεται στα Σούσα, ορισµένοι στην Περσέπολη, άλλοι στις Πασαργάδες, στο µεγάλο οροπέδιο. Ίσως να βρίσκεται σε όλα αυτά τα µέρη συγχρόνως ή σε κανένα. Ή µπορεί να υψώνεται σε κάποιο άλλο µέρος, µακριά απ όλες αυτές τις πόλεις. Το σπίτι µας έχει δύο δωµάτια: στο ένα κοιµόµαστε και στο

17 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 19 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 19 άλλο τρώµε. Το δάπεδο είναι από πατηµένο χώµα και µάλλον γι αυτό ό,τι κι αν τρώµε έχει τη γεύση της σκόνης. Η στέγη είναι φτιαγµένη από κορµούς φοίνικα και άχυρα. Όταν πάµε στο πηγάδι για νερό οι φίλες µου κι εγώ, κοντοστεκόµαστε για να κουτσοµπολέψουµε και να ονειροπολήσουµε, µε κίνδυνο να τις φάµε, αν αργήσουµε πολύ να γυρίσουµε. Συχνά ονειρευόµαστε µε τα µάτια ανοιχτά πως καταφτάνει ένας νέος όµορφος, αριστοκρατικός και αξιαγάπητος, και µας παίρνει µακριά από αυτό το µέρος όπου όλες οι µέρες είναι ίδιες, έστω κι αν γνωρίζουµε καλά πως δεν πρόκειται να συµβεί ποτέ. Πάντως, είµαι ευχαριστηµένη: µου αρέσει να ζω, να δουλεύω, να πηγαίνω στο πηγάδι µε τις φίλες µου. Το να ονειρεύεσαι δεν κοστίζει τίποτα και για λίγο είναι σαν να ζούµε µια άλλη ζωή: εκείνη που όλες θα θέλαµε και όµως δεν έχουµε ούτε πρόκειται να αποκτήσουµε ποτέ. Κάποτε, ενώ πηγαίναµε στο πηγάδι, ο άνεµος δυνάµωσε τόσο, ώστε αρχίσαµε να παραπατάµε και σκύψαµε για να αντέξουµε τη δυνατή ώθηση. Το καταλάβαµε αµέσως: ήταν ο άνε- µος που βουίζει! Για λίγη ώρα όλα τυλίχτηκαν στην οµίχλη, µια καταχνιά που σκοτείνιασε τα πάντα. Ο δίσκος του ήλιου ήταν το µόνο που διακρινόταν καθαρά, όµως το χρώµα του είχε µια ασυνήθιστα κοκκινωπή απόχρωση. Έµοιαζε να αιωρείται στο πουθενά, σε µια ερηµιά χωρίς όρια και συγκεκριµένο σχήµα, σε µια χώρα φαντασµάτων. Και ξαφνικά, µέσα από κείνη την οµίχλη, ξεπρόβαλε µια ακαθόριστη µορφή που έµοιαζε σαν να λικνιζόταν στην ατµόσφαιρα. Ένα φάντασµα. Ένα από κείνα τα πνεύµατα που το σούρουπο βγαίνουν από τα έγκατα της γης και τρυπώνουν στη νύχτα, µόλις ο ήλιος κρυφτεί πέρα από τον ορίζοντα. «Κοιτάξτε!» είπα στις φίλες µου. Η µορφή είχε αρχίσει να παίρνει σχήµα, όµως το πρόσωπό

18 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ της παρέµενε ακόµα αόρατο. Πίσω µας ακούγαµε τους ήχους του δειλινού: οι αγρότες που γύριζαν από τα χωράφια, οι βοσκοί που έσπρωχναν τα κοπάδια τους στα µαντριά, οι µητέρες που φώναζαν τα παιδιά τους. Κατόπιν, άξαφνα, έπεσε σιωπή. Ο άνεµος που βουίζει σώπασε κι αυτός, η οµίχλη σιγά σιγά διαλύθηκε. Στα αριστερά µας εµφανίστηκαν οι δώδεκα φοίνικες γύρω από το πηγάδι, στα δεξιά µας ο λόφος του Αΐν Ρας. Στο κέντρο εκείνη. Τώρα πια διακρινόταν καθαρά: η µορφή της, το πρόσωπο µε τα µακριά σκούρα µαλλιά. Μια νεαρή γυναίκα, ακόµα όµορφη. «Κοιτάξτε!» επανέλαβα, µολονότι εκείνη βρισκόταν ήδη στο επίκεντρο της προσοχής µας. Η λεπτοκαµωµένη φιγούρα προχωρούσε αργά, λες και το βάρος των βλεµµάτων µας την πλάκωνε όλο και περισσότερο σε κάθε βήµα που έκανε προς το Μπεθ Καντά. Στραφήκαµε και είδαµε κάµποσους άνδρες που είχαν συγκεντρωθεί στην είσοδο του χωριού, σχηµατίζοντας ένα τείχος στη γυναίκα που πλησίαζε. Κάποιος φώναξε κάτι, λόγια τροµερά, γεµάτα από µια αγριάδα πρωτόγνωρη. Έτρεξαν και οι γυναίκες και κάποια φώναξε: «Φύγε! Φύγε όσο προλαβαίνεις!» Εκείνη όµως δεν άκουσε ή δεν έδωσε σηµασία. Συνέχισε το δρόµο της. Τώρα πια την πλάκωνε και το βάρος αυτού του µίσους και δυσκόλευε το βήµα της. Ένας άνδρας σήκωσε µια πέτρα και της την πέταξε. Πέρασε ξυστά δίπλα της. Κι άλλοι πήραν πέτρες και τις πέταξαν στη γυναίκα, που παραπάτησε. Μία τη βρήκε στο αριστερό µπράτσο, κι αµέσως µετά άλλη µια στο δεξιό γόνατο και την έκανε να πέσει. Σηκώθηκε µε δυσκολία. Με το βλέµµα έψαχνε µάταια σε εκείνο το αγριεµένο πλήθος ένα φιλικό πρόσωπο. «Αφήστε την! Μην της κάνετε κακό!» φώναξα. Κανένας όµως δε µε άκουσε. Οι πέτρες έπεφταν πια σαν χαλάζι. Η γυναίκα έπεσε στα γόνατα. Αν και δεν τη γνώριζα, αν και δεν ήξερα τίποτα γι αυτήν, έβλεπα στην αντίστασή της ενάντια στη βροχή από πέτρες κάτι

19 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 21 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 21 θαυµαστό, µοναδικό, που όµοιό του δεν είχε ξανασυµβεί ποτέ σ εκείνη την ξεχασµένη γωνιά της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Βασιλέα. Ο λιθοβολισµός συνεχίστηκε, ώσπου η γυναίκα έπαψε να δείχνει σηµάδια ζωής. Τότε οι άνδρες γύρισαν και ξαναµπήκαν στο χωριό. Σκεφτόµουν πως σε λίγο θα κάθονταν στο τραπέζι, θα έκοβαν το ψωµί για τα παιδιά τους και θα έτρωγαν το φαγητό που είχαν µαγειρέψει οι γυναίκες τους. Το να σκοτώσεις µε λιθοβολισµό, από µακριά, δε λερώνει τα χέρια σου µε αίµα. Και η µητέρα µου πρέπει να ήταν ανάµεσα στο πλήθος, γιατί άκουσα να µε φωνάζει: «Έλα εδώ, ανόητη, κουνήσου!» Είχαµε παγώσει όλες από το θέαµα που είχαµε παρακολουθήσει: ήταν κάτι που δε θα µπορούσαµε ούτε να φανταστούµε. Συνήλθα πρώτη και ξεκίνησα για το σπίτι µου. Κατανικώντας την αποστροφή µου, πέρασα αρκετά κοντά από το σώµα της άγνωστης, τόσο κοντά, ώστε µπόρεσα να δω το αίµα που κυλούσε κάτω από τις πέτρες κι έβαφε κόκκινο το χώµα. Στη συνέχεια, είδα το δεξιό της χέρι και τα δυο της πόδια, µατωµένα κι αυτά. Έστρεψα αλλού το βλέµµα µου και αποµακρύνθηκα βιαστικά, κλαίγοντας. Η µητέρα µου µε υποδέχτηκε µε δυο χαστούκια και παραλίγο να µου πέσει η στάµνα µε το νερό. εν είχε λόγο να µε δείρει, φαντάστηκα όµως πως ήθελε να διώξει την ένταση και την ταραχή που ένιωσε βλέποντας να σκοτώνουν µε πέτρες ένα πλάσµα το οποίο δεν είχε κάνει κακό σε κανέναν. «Ποια ήταν αυτή η γυναίκα;» ρώτησα, χωρίς να δώσω σηµασία στον πόνο. «εν ξέρω», απάντησε η µητέρα µου. «Και σκάσε». Κατάλαβα πως έλεγε ψέµατα. εν έκανα άλλες ερωτήσεις κι άρχισα να ετοιµάζω το βραδινό. Ο πατέρας µου µπήκε την ώρα που έστρωνα το τραπέζι. Έφαγε µε το κεφάλι κατεβασµένο, µε το πρόσωπο µέσα στο πιάτο, δίχως να πει κουβέντα. Κατόπιν, πέρασε στο άλλο δωµάτιο και ύστερα από λίγο ακούσα- µε τη βαριά του ανάσα. Η µητέρα µου τον ακολούθησε µόλις

20 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ ήρθε η ώρα να ανάψουµε το λυχνάρι, κι εγώ τη ρώτησα αν µπορούσα να µείνω λίγο ακόµα στο σκοτάδι. ε µου απάντησε. Πέρασε κάµποση ώρα. Το τελευταίο φως του δειλινού έσβησε κι έπεσε η νύχτα, µια νύχτα µε καινούργιο φεγγάρι. Καθό- µουν κοντά στο παράθυρο, που το είχα µισόκλειστο για να βλέπω τ αστέρια. Άκουγα τα σκυλιά να γαβγίζουν. Ίσως µύριζαν το αίµα ή, πιθανόν, να ένιωθαν την παρουσία εκείνου του άγνωστου σώµατος που κειτόταν εκεί έξω. Αναρωτιόµουν αν την επόµενη µέρα θα την έθαβαν ή θα την άφηναν να σαπίσει κάτω από τις πέτρες. Αντίθετα, ο άνεµος σώπαινε, λες κι αυτό το έγκληµα τον είχε κάνει να βουβαθεί και όλοι πια κοιµούνταν στο Μπεθ Καντά. Εκτός από µένα. εν µπορούσα να παραδοθώ στον ύπνο, καθώς ένιωθα πως το πνεύµα εκείνης της γυναίκας περιπλανιόταν ανήσυχο στους δρόµους του κοιµισµένου χωριού, ψάχνοντας κάποιον για να τον βασανίσει µε το µαρτύριό της. Ανίκανη να αντέξω την αγωνία που µε πληµµύριζε µες στο σκοτάδι του σπιτιού µου και αδυνατώντας να κοιµηθώ στην ψάθα που ήταν στρωµένη σε µια γωνιά της κουζίνας, βγήκα έξω και η θέα του απέραντου έναστρου ουρανού µε γαλήνεψε λιγάκι. Πήρα µια βαθιά ανάσα και κάθισα καταγής, δίπλα στον ζεστό ακόµα τοίχο, κι έµεινα εκεί µε τα µάτια ορθάνοιχτα, µες στο σκοτάδι, περιµένοντας να ηρεµήσουν οι χτύποι της καρδιάς µου. Έπειτα από λίγη ώρα αντιλήφθηκα πως δεν ήµουν η µόνη στο χωριό που δεν κατάφερνα να κοιµηθώ. Μια σκιά πέρασε σιωπηλή από κοντά µου, όµως το βήµα της ήταν γνωστό και αµέσως αναγνώρισα µία από τις φίλες µου. «Αβισάγ!» φώναξα. «Εσύ είσαι; Παραλίγο να πεθάνω από το φόβο µου!» «Πού πας;» «εν µπορώ να κοιµηθώ». «Ούτε κι εγώ». «Πάω να δω εκείνη τη γυναίκα». «Είναι πεθαµένη».

21 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 23 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 23 «Τότε, γιατί τα σκυλιά εξακολουθούν να γαβγίζουν;» «εν ξέρω». «Επειδή νιώθουν πως είναι ζωντανή και φοβούνται». «Ίσως να φοβούνται πως το πνεύµα της θα τα βασανίσει». «Τα σκυλιά δε φοβούνται τους πεθαµένους. Μόνο οι άνθρωποι. Πάω να δω». «Περίµενε, έρχοµαι κι εγώ». Προχωρήσαµε µαζί, ξέροντας καλά πως αν οι οικογένειές µας το µάθαιναν, θα µας µαύριζαν στο ξύλο. Καθώς προχωρούσαµε, φτάνοντας στο σπίτι της Μερµάχ, της άλλης φίλης µας, φωνάξαµε σιγανά κάτω από το παράθυρό της και χτυπήσαµε το παντζούρι. Πρέπει να ήταν ξύπνια, γιατί µας άνοιξε αµέσως, κι ενώ ετοιµαζόταν να βγει, ήρθε και η αδελφή της κι ενώθηκε στη συντροφιά µας. Προχωρούσαµε ξυστά στους τοίχους, ώσπου βγήκαµε από το χωριό και σε λίγο φτάσαµε στο σηµείο όπου κειτόταν η ξένη. Βλέποντάς µας, ένα ζώο το έβαλε στα πόδια. Κατά πάσα πιθανότητα ήταν τσακάλι που το είχε τραβήξει η µυρωδιά του αίµατος. Σταµατήσαµε µπροστά στον άµορφο σωρό από πέτρες. «Είναι πεθαµένη», είπα. «Τι ήρθαµε να κάνουµε εδώ;» εν είχα τελειώσει τα λόγια µου, όταν µια πέτρα µετακινήθηκε και κατρακύλησε πάνω στις άλλες. «Είναι ζωντανή», αναφώνησε η Αβισάγ. Σκύψαµε πάνω της κι αρχίσαµε να µετακινούµε τις πέτρες µία µία, χωρίς να κάνουµε τον παραµικρό θόρυβο, ώσπου την ελευθερώσαµε. Μέσα σ εκείνο το σκοτάδι δεν µπορούσαµε ούτε να διακρίνουµε το πρόσωπό της. Έτσι κι αλλιώς, είχε µεταµορφωθεί σε µια πρησµένη µάσκα, µε τα µαλλιά κολληµένα από το αίµα και τη σκόνη. Όµως η φλέβα στο λαιµό της παλλόταν και από το στόµα έβγαινε αδύναµα η αναπνοή της. Ήταν χωρίς αµφιβολία ζωντανή, αλλά εγώ πίστευα ότι µπορούσε να πεθάνει από στιγµή σε στιγµή. «Ας την πάρουµε από δω», πρότεινα. «Και να την πάµε πού;» ρώτησε η Μερµάχ.

22 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ «Στην καλύβα κοντά στο χείµαρρο», πρότεινε η Αβισάγ. «Εδώ και καιρό δεν τη χρησιµοποιεί κανείς». «Μα πώς θα τη µεταφέρουµε;» επέµεινε η Μερµάχ. Μου ήρθε µια ιδέα. «Γδυθείτε. Έτσι κι αλλιώς δε µας βλέπει κανείς». Οι κοπέλες έκαναν όπως τους είπα, καταλαβαίνοντας τι είχα στο µυαλό µου, κι έµειναν σχεδόν γυµνές. Απλώσαµε τα ρούχα µας και τα δέσαµε, σχηµατίζοντας ένα είδος φορείου που το ακουµπήσαµε κάτω, δίπλα στη γυναίκα. Κατόπιν, µε µεγάλη προσοχή, την πιάσαµε από τα χέρια και τα µπράτσα, την ανασηκώσαµε και την ξαπλώσαµε εκεί. Καθώς τη µετακινούσαµε, έβγαλε µια µικρή κραυγή, αφού τα µέλη της πρέπει να ήταν σε άσχηµη κατάσταση, και προσπαθήσαµε να τη µεταφέρουµε όσο πιο απαλά γινόταν. Πρέπει να ήταν εντελώς εξαντληµένη, γιατί δε µας φάνηκε ιδιαίτερα βαριά, κι ας ήµασταν κοπελίτσες. Καταφέραµε να φτάσουµε µέχρι την καλύβα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, σταµατώντας κάθε τόσο για να ξεκουραστούµε και να πάρουµε ανάσα. Της ετοιµάσαµε ένα µέρος να κοιµηθεί µε άχυρα, σανό και µια ψάθα. Την πλύναµε µε καθαρό νερό και τη σκεπάσαµε µε ένα σακί. ε θα κρύωνε µια τόσο γλυκιά νύχτα, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο από τα προβλήµατά µας. Καµιά δεν µπορούσε να πει αν θα έβγαζε τη νύχτα ή αν την άλλη µέρα θα τη βρίσκαµε πεθαµένη. Σκεφτήκαµε πως δεν µπορούσαµε να κάνουµε τίποτε άλλο για κείνη και ότι το καλύτερο ήταν να γυρίσουµε πίσω, προτού οι γονείς µας αντιληφθούν την απουσία µας. Μάλιστα, πλύναµε και τα ρούχα µας στο χείµαρρο, αφού είχαν λερωθεί µε αίµα, ελπίζοντας πως θα στέγνωναν µέχρι το πρωί. Πριν χωρίσουµε, συµφωνήσαµε πως θα βοηθούσαµε µε βάρδιες την προστατευόµενή µας, αν επιζούσε, φέρνοντάς της φαγητό και νερό, µέχρι να είναι σε θέση να φροντίσει η ίδια τον εαυτό της. Ορκιστήκαµε πως δε θα λέγαµε τίποτα σε κανέναν, πως θα ήταν το µυστικό µας και πως δε θα την προδίδαµε για τίποτα στον κόσµο, ακόµα και µε κίνδυνο της ζωής µας.

23 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 25 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 25 εν καταλαβαίναµε καλά καλά τι σήµαινε αυτό, ξέραµε όµως ότι ένας όρκος για να έχει αξία, πρέπει να περιέχει τρο- µακτικές δηλώσεις. Αγκαλιαστήκαµε σφιχτά και χωρίσαµε. Ήµασταν κουρασµένες, συγκινηµένες κι εξαντληµένες, όµως συγχρόνως νιώθαµε τέτοια υπερένταση, ώστε µάλλον δε θα καταφέρναµε να κοιµηθούµε. Ο άνεµος ξανάρχισε να φυσάει και συνέχισε µ αυτόν το ρυθµό ως το ξηµέρωµα, όταν το λάληµα των πετεινών ξύπνησε τους κατοίκους του Μπεθ Καντά και των άλλων τεσσάρων «Χωριών της ζώνης». Το πρώτο που παρατήρησαν οι άνδρες πηγαίνοντας στα χωράφια ήταν πως η λιθοβοληµένη γυναίκα είχε εξαφανιστεί, κι αυτό τους έκανε όλους να τα χάσουν. Περίεργες φήµες κυκλοφόρησαν οι περισσότερες τροµακτικές, κι έτσι κανένας δε θέλησε να ψάξει την υπόθεση περισσότερο. Προτιµούσαν να ξεχάσουν αυτή την πράξη που, κατά κάποιο τρόπο, τους είχε στιγµατίσει όλους. Χωρίς να τραβήξουµε την προσοχή, καταφέραµε να φροντίσουµε τη γυναίκα που είχαµε σώσει από βέβαιο θάνατο. Ήµασταν λίγο µεγαλύτερες από παιδιά, αλλά είχαµε φέρει σε πέρας µια αποστολή µεγαλύτερη από µας. Τώρα µας τρόµαζαν οι συνέπειες. Θα καταφέρναµε να την κρατήσουµε ζωντανή; εν ξέραµε πώς να τη φροντίσουµε, ούτε πώς θα της εξασφαλίζαµε φαγητό, αν επιζούσε. Η Μερµάχ είχε µια ιδέα που µας έβγαλε από τη δύσκολη θέση. Μια γριά Χαναανίτισσα ζούσε µόνη της σ ένα είδος φωλιάς σκαµµένης στο ανάχωµα που εµπόδιζε το χείµαρρο να ξεχειλίζει τις µέρες που φούσκωνε πολύ. Έφτιαχνε αλοιφές και φίλτρα από βότανα µε τα οποία γιάτρευε τα εγκαύµατα, το βήχα και τον κακό πυρετό, µε αντάλλαγµα λίγη τροφή και κανένα κουρέλι για να ντυθεί. Την έλεγαν η «µουγκή» επειδή δεν ήξερε να µιλάει ή επειδή δε θέλησε ποτέ να το κάνει. Πήγαµε να τη βρούµε το επόµενο βράδυ και την οδηγήσαµε στην καλύβα. Η γυναίκα ανάσαινε ακόµα, κάθε αναπνοή της όµως έµοιαζε σαν να ήταν η τελευταία.

24 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ «Μπορείς να κάνεις κάτι γι αυτήν;» ρωτήσαµε. Η «µουγκή» φάνηκε να µην άκουσε, έσκυψε όµως πάνω από την άγνωστη ετοιµοθάνατη. Πήρε ένα δερµάτινο σακουλάκι από τη ζώνη της κι έριξε το περιεχόµενό του στην κούπα που είχε περασµένη στο µπαστούνι της κατόπιν έκανε να πλησιάσει τη γυναίκα, µα κοντοστάθηκε. Στράφηκε προς το µέρος µας και µας έκανε νόηµα να φύγουµε. Κοίταξα διστακτικά τις φίλες µου, όµως η γριά µάς απείλησε µε το µπαστούνι, κι έτσι βιαστήκαµε να αποµακρυνθούµε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Περιµέναµε έξω, ώσπου ακούσαµε να βγαίνει από την καλύβα µια κραυγή που έκανε το αίµα µας να παγώσει. Καµιά µας δε σάλεψε: καθίσαµε κάτω έως ότου βγήκε η γριά και µας άφησε να µπούµε. Κρυφοκοιτάξαµε από την πόρτα και είδαµε πως η άγνωστη κοιµόταν. Η γριά µάς έκανε νόηµα να ξαναπεράσουµε την εποµένη και να της φέρουµε κάτι να φάει. Γνέψαµε καταφατικά και αποµακρυνθήκαµε απρόθυµα, γυρίζοντας κάθε τόσο πίσω το κεφάλι. Η µουγκή δε βγήκε από την καλύβα. Σκεφτήκαµε πως θα έµενε εκεί όλη τη νύχτα. Την εποµένη επιστρέψαµε µε κατσικίσιο γάλα και κριθαρόσουπα. Η «µουγκή» είχε χαθεί, όµως η άγνωστη άνοιξε τα πρησµένα µάτια της µόλις µπήκαµε και µας κοίταξε µε µια έκφραση πονεµένη και γεµάτη ένταση. Τη βοηθήσαµε να φάει εκείνο το λιγοστό φαγητό και µείναµε να την προσέχουµε αφότου αποκοιµήθηκε. Πέρασαν έτσι κάµποσες µέρες, στη διάρκεια των οποίων είδαµε αρκετές φορές τη «µουγκή» να µπαίνει και να βγαίνει από την καλύβα, κι όλο αυτό τον καιρό ούτε µια λέξη δε βγήκε από τα χείλη µας. Κρατήσαµε το µυστικό µας, προσπαθώντας να φερόµαστε έτσι, ώστε να µην προκαλεί υποψίες στις οικογένειές µας και στους κατοίκους του χωριού. Η γυναίκα ανάρρωνε αργά, αλλά κάποια βελτίωση φαινόταν. Το πρήξιµο σιγά σιγά υποχωρούσε, οι µελανιές έσβηναν και οι πληγές της έκλειναν. Πρέπει να είχε και µερικά σπασµένα πλευρά, γιατί ανέπνεε µε µικρές ανάσες κι απέφευγε να ανοίγει το θώρακά της. Κατά

25 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM 27 Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 27 πάσα πιθανότητα, δεν πρέπει να υπήρχε ούτε µια σπιθαµή του κορµιού της που να µην την πονούσε, που να µην είχε πληγωθεί από τον άγριο λιθοβολισµό. Ήµουν µόνη µαζί της όταν άνοιξε τα µάτια, µια µέρα στα µισά του φθινοπώρου, µε το πρώτο φως της αυγής. Της είχα πάει λίγη κριθαρόσουπα και χυµό από ρόδι, που τον είχαµε ετοιµάσει όλες µαζί. Είπε µια λέξη µόνο: «Ευχαριστώ». «Χαίροµαι που είσαι καλύτερα», απάντησα, «θα το πω στις φίλες µου. Θα χαρούν κι αυτές». Αναστέναξε κι έστρεψε το κεφάλι της προς το µικρό παράθυρο, απ όπου έµπαιναν οι ακτίνες του ήλιου. «Μπορείς να µιλήσεις;» ρώτησα. «Ναι». «Ποια είσαι;» συνέχισα. «Με λένε Αβίρα και είµαι συγχωριανή σου, ίσως όµως να µη µε θυµάσαι». Έγνεψα αρνητικά µε το κεφάλι. «Γιατί σε λιθοβόλησαν; Γιατί προσπάθησαν να σε σκοτώσουν;» «Επειδή έκανα κάτι που µια τίµια κοπέλα δε θα έπρεπε ποτέ να κάνει. Κι αυτοί δεν το ξέχασαν. Με αναγνώρισαν, µε καταδίκασαν και προσπάθησαν να µε σκοτώσουν». «Τόσο τροµερό ήταν αυτό που έκανες;» «Όχι. Εµένα δε µου φαινόταν τροµερό. εν πίστευα πως έκανα κακό σε κανέναν, υπάρχουν όµως νόµοι τους οποίους δέχονται όλοι και ρυθµίζουν τη ζωή µας εδώ και πολλά χρόνια και κανείς δεν επιτρέπεται να τους παραβεί. Ιδίως οι γυναίκες. Για µας ο νόµος είναι αµείλικτος». Ήταν κουρασµένη και δεν επέµεινα άλλο, όµως σιγά σιγά, καθώς την έβλεπα να καλυτερεύει και να ξαναβρίσκει τις δυνά- µεις της, άρχισα να την επισκέπτοµαι µε τις φίλες µου, κι εκείνη να µας διηγείται, µέρα µε τη µέρα, την ιστορία της.

26 XAMENI STRATIA_EXP.qxd:THE WIND TAMER.qxd 10/15/08 9:37 PM ΒΑΛΕΡΙΟ ΜΑΣΙΜΟ ΜΑΝΦΡΕΝΤΙ Χάρη σε µια σειρά από περίεργες συµπτώσεις, η Αβίρα, στη διάρκεια της περιπέτειάς της, είχε έρθει σε επαφή µε πρόσωπα από µακρινά µέρη, κυρίως µε έναν νέο, όµορφο και µυστηριώδη, όπως αυτόν που τόσες φορές είχαµε ονειρευτεί στις συζητήσεις µας στο πηγάδι, και στη συνέχεια µε άνδρες και γυναίκες που της είχαν διηγηθεί όσα ήξεραν ή είχαν ακούσει στη διάρκεια της πολυτάραχης ζωής τους. Έτσι, είχαν συγκλίνει ένα σωρό διαφορετικές ιστορίες, που στο τέλος κατέληξαν να γίνουν µία και µοναδική, µεγάλη και τροµακτική, όπως συµβαίνει την εποχή των βροχών, τότε που κάθε ρυάκι γίνεται χείµαρρος και κάθε χείµαρρος πέφτει στο ποτάµι, αυτό φουσκώνει και µουγκρίζει και στο τέλος σπάει τα φράγµατα και χύνεται στα χωράφια παρασέρνοντας τα πάντα: σπίτια, ανθρώπους, κοπάδια. Ήταν µια ιστορία περιπέτειας, αγάπης και θανάτου, την οποία έζησαν χιλιάδες πρόσωπα που αναστάτωσαν την ύπαρξη της Αβίρας, αποµακρύνοντάς τη βίαια από τη γαλήνια και µονότονη ζωή του Μπεθ Καντά, του χωριού µας, ενός από τα πέντε «Χωριά της ζώνης». Όµως στην αρχή αυτή η τόσο µεγάλη και συνταρακτική ιστορία, στην οποία αναµείχθηκε σχεδόν όλος ο κόσµος, δεν ήταν παρά η ιστορία δύο αδελφών.

27

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου ÅéêïíïãñÜöçóç: Μάρω Αλεξάνδρου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ελληνούλης, το χάρτινο καραβάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσηίδα ηµουλίδου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2

Εικονογράφηση: Κατερίνα Χρυσοχόου ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Αθηνά Ανδρουτσοπούλου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-097-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κουβέντες µε τη µαµά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αθηνά Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Κατερίνα Χρυσοχόου ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Γιώτα Φώτου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα χριστουγεννιάτικα δώρα της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3

Ράνια Μπουµπουρή, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2011 ÉSBN 978-960-453-842-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το σκιουράκι που δεν ήθελε να φάει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Φαίη Ρετηνιώτη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN

Εικονογράφηση: Λήδα Βαρβαρούση ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μερκούριος Αυτζής, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Ορφέας και οι νταήδες µε τα κίτρινα ποδήλατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Λήδα Βαρβαρούση ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-515-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πρασινοσκουφίτσα και το φλεγόµενο δάσος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: ICH UND MEINE GEFÜHLE Aðü ôéò Åêäüóåéò Loewe, Μπίντλαχ 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα συναισθήµατά µου κι εγώ ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Holde Kreul EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Dagmar Geisler ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: οµινίκη Σάνδη

Διαβάστε περισσότερα

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7

Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2009, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-505-7 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μη φεύγεις ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ: Μπίλλι Ρόζεν Μάκης Τσίτας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: Ελίζα Βαβούρη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-489-0 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES GOOD-BYE, GRACE? TΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Αντίο, Γκρέις; ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα

Διαβάστε περισσότερα

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0

Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-616-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πονηρούλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ειρήνη Καµαράτου-Γιαλλούση ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ιονύσης Καραβίας ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Σοφία Παράσχου, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βάφουµε αυγά, καλή µας Πασχαλιά! ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μάρω Αλεξάνδρου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: I.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ!

ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! ΑΚ ΑΚ πρρρ! ΝΤΟΪΝ- ΟΪΝ- ΟΪΝ! TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DO-IT-YOURSELF BOOK Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Φτιάξε το δικό

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN

Αντιγόνη Τσίτσιλα, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Αχιλλέας και οι ήρωες του ιαστήµατος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αντιγόνη Τσίτσιλα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Βασίλης Γρίβας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN

Έλενα Χ. Στάνιου, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: To µικρό ρυµουλκό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Έλενα Χ. Στάνιου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαίρη Μαυράκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι. Πέππας ΑΒΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009

Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: DEAR HOUND Από τις Εκδόσεις Penguin Books, Λονδίνο 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αγαπηµένο µου σκυλάκι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jill Murphy ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Jill Murphy ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5

Γιώτα Φώτου, 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2011 ÉSBN 978-960-496-096-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι διακοπές της Γαβριέλας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώτα Φώτου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2

Γιώργος Λεµπέσης, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-496-646-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Θ αυγό ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Λεµπέσης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Φραγκίσκος-Χρήστος Ράλλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέμβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE ENGLISH ROSES THE NEW GIRL TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μικρές και Τριανταφυλλένιες Η καινούρια ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Madonna EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Jeffrey Fulvimari ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη

Διαβάστε περισσότερα

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece

Eoin Colfer, 2004 Eικονογράφησης: Tony Ross, 2004. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2008 ÉSBN 978-960-453-418-0. 144 52 Ìåôáìüñöùóç 144 52 Metamorfossi, Greece TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: THE LEGEND OF SPUD MURPHY Από τις Εκδόσεις Puffin, Λονδίνο 2004 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο θρύλος της Φλώρας Φλόµπερ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Eoin Colfer ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Tony Ross METAΦΡΑΣΗ: Φωτεινή Μοσχή

Διαβάστε περισσότερα

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Βούλα Μάστορη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Γιαγιά στο ψυγείο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Βούλα Μάστορη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5

Τζένη Θεοφανοπούλου, 2012. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2012 ÉSBN 978-960-496-517-5 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Όλγα, ο Φαλτσέτος και οι άλλοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Τζένη Θεοφανοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Χριστίνα Ζέκκου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, αντίτυπα ÉSBN TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: TAXI Aðü ôéò Åêäüóåéò ATLAS, Στοκχόλµη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Taxi ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αλεξάνδρα Πασχαλίδου ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Τζία Γιοβάνη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Άννα Μαράντη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0

Ρένα Ρώσση-Ζα ρη, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2013 ÉSBN 978-960-496-835-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Μπουµτριαλαλί µε το κόκκινο λειρί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Ναταλία Καπατσούλια ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN

Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ποιος έκαψε την ουρά της αλεπούς; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Σπύρος Γούσης ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6

Γιώργος Κατσέλης, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0224-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Πειρατές της Καταστροφικής Επιχείρηση «στρογγυλή θεά» ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Παναγιώτης Γιάκας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009

Jeff Kinney, 2008 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2009 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ 2009 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: RODRICK RULES, BOOK TWO Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2008 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 2: Ο Ρόντρικ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0

Φράνση Σταθάτου, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2010 ÉSBN 978-960-453-760-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τα περιστέρια και ο µαρµάρινος κόσµος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Φράνση Σταθάτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Sabine Straub ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted.

Pearl Morrison, 2007 The moral rights of the author have been asserted. ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WAVE TRAVELLER Áðü ôéò Åêäüóåéò Bloomsbury, Ëïíäßíï 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο ταξιδευτής των κυμάτων ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Pearl Morrison ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Μαίρη Γραμμένου

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN

Μάνια ούκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µικρός γρύπας µε τα γαλάζια φτερά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μάνια ούκα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Ινώ Καρέλλα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4

Μερκούριος Αυτζής, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2008 ÉSBN 978-960-453-340-4 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όστρακο στα μαλλιά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Μερκούριος Αυτζής ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ κειμενου: Χρυσούλα Τσιρούκη ÓÕÍÈÅÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏÕ: Χρυσούλα Μπουκουβάλα ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Γιούλη Μιγγείρου, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μια φορά κι έναν καιρό φοβόµουν ένα δράκο ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιούλη Μιγγείρου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Roald Dahl Nominee Ltd., Πρώτη έκδοση: Νοέμβριος 1993 Δεύτερη έκδοση: Μάρτιος 2010, αντίτυπα ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: FANTASTIC MR. FOX Áðü ôéò Åêäüóåéò Puffin Books, 1988 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: O απίθανος κύριος Φοξ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Roald Dahl ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Τόνια Καφετζάκη ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6

Γιώργος Κατσέλης, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Σεπτέµβριος 2010, 2.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-742-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η δέκατη τρίτη θεά και τα κλεµµένα γλυπτά ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γιώργος Κατσέλης ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ναταλία Καπατσούλια ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Ίρις Σαµαρτζή ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Μάκης Τσίτας, 2013 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Αχ, αυτοί οι γονείς ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Μάκης Τσίτας ΕΞΩΦΥΛΛΟ EIÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ίρις Σαµαρτζή ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes»

Με την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος «Eve and Leo Condakes» TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Πολ και η Λάρα ταξιδεύουν ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ιουστίνη Φραγκούλη-Αργύρη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Erin Taylor ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού»

«Η τύχη του άτυχου παλικαριού» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 «Η τύχη του άτυχου παλικαριού» (Κοζάνη - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #15 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε

Διαβάστε περισσότερα

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, 2013. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2013 ÉSBN 978-618-01-0222-2 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το λουλουδόπαιδο και άλλες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Αιµιλία Κονταίου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Θοδωρής

Διαβάστε περισσότερα

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1

EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011. Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2011 ÉSBN 978-960-496-007-1 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: THE UGLY TRUTH Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 5: Η σκληρή αλήθεια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη

Μετάφραση: οµινίκη Σάνδη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: WAR ICH AUCH IN MAMAS BAUCH? Από τις Εκδόσεις Loewe, Μπίντλαχ 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ήµουν κι εγώ µέσα στην κοιλιά σου, µαµά; ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dagmar Geisler ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Dagmar Geisler ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου

Μετάφραση: Χαρά Γιαννακοπούλου 9 TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: MY DAD S A BIRDMAN Aπό τις Εκδόσεις Walker Books, Λονδίνο 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ένας ιπτάµενος µπαµπάς ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: David Almond EIKONΟΓΡΑΦΗΣΗ: Polly Dunbar ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Χαρά Γιαννακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN

Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2009, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Έµµα και οι Έγκελ ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σταυρούλα Κάτσου-Καντάνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: ιονύσης Καραβίας ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008

Jeff Kinney, 2007 All rights reserved in all countries by Harry N. Abrams, Inc. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2008 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: GREG HEFFLEY S JOURNAL Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Ν. Υόρκη 2007 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα: Τα χρονικά του Γκρεγκ Χέφλι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα.

Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. 1. Πριν από λίγες μέρες πήγα για κούρεμα. Καιρό είχες να ρθεις, Κλουζ, μου είπε ο κύριος Κολχάαζε, ανοιγοκλείνοντας το ψαλίδι του επικίνδυνα κοντά στο αριστερό μου αυτί. Εγώ τα αγαπώ τ αυτιά μου. Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι

Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Μια φορά κι ένα γαϊδούρι Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Υπεύθυνοι Καθηγητές Κοκκίνου Ελένη Παπαζέτης Κωνσταντίνος Καϊµακάµης Αθανάσιος Συγγραφική Οµάδα Τσιρίδης Νίκος Ραχωβίτσας Δηµήτρης Σιέλης Χρίστος Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY

ΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΠΑΙΔΙΚΟΥBIBΛIOY ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ BIBΛIOY TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ελληνικό Πάσχα ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Βίκυ Αυδή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Έλπη Κυργιοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος 2010, 9.000 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-771-6 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DIARY OF A WIMPY KID: DOG DAYS Áðü ôéò Åêäüóåéò Harry N. Abrams Inc., Νέα Υόρκη 2009 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Χαρά

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá

Γρηγόρης Αρναούτογλου, 2012 Φωτογραφιών εξωφύλλου: Getty images, Paranga images. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012, 5.000 áíôßôõðá TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μακιγιαρισµένοι φόβοι ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Γρηγόρης Αρναούτογλου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: ííá ÌáñÜíôç ΣΥΝΘΕΣΗ ÅÎÙÖÕËËÏΥ: ñõóïýëá ÌðïõêïõâÜëá ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ:

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8

Σοφία Παράσχου, 2008. Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008, 3.000 áíôßôõðá ÉSBN 978-960-453-454-8 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Όταν έκλαψε ο Α -Βασίλης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Σοφία Παράσχου ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009

Çilary McKay, 2006. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2009 ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: CADDY EVER AFTER Aðü ôéò Åêäüóåéò Hodder Children s Books, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Κάντι, γλυκιά για πάντα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Hilary McKay ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Ντίνα Καρύδη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου

ÅéêïíïãñÜöçóç: Μαργαρίτα Τζαννέτου TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Κοπέρνικος και ο µικρός Άµπακος ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Άγγελος Αγγέλου Έµη Σίνη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μαργαρίτα Τζαννέτου ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ: Γιώργος Παζάλος

Διαβάστε περισσότερα

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å.

First published in the English language in 2010 by Amulet Books, an imprint of ABRAMS. All rights reserved. EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å. TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE WIMPY KID MOVIE DIARY Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ: Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα Πώς γυρίστηκε η ταινία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Jeff Kinney ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3

Κατερίνα Μουρίκη, 2010. Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, 2.500 αντίτυπα ÉSBN 978-960-453-727-3 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στη Σκουπιδανία ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Κατερίνα Μουρίκη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους.

Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Η Μόνα, η μικρή χελώνα, μετακόμισε σε ένα καινούριο σπίτι κοντά στη λίμνη του μεγάλου δάσους. Κάθεται στο παράθυρο του δωματίου της και σκέφτεται, στεναχωρημένη τους παλιούς της φίλους και συμμαθητές.

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις

Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στα βάθη του ωκεανού µια µικρή σταγόνα, ο Σταγονούλης. Έπαιζε οληµερίς διάφορα παιχνίδια µε τους ιππόκαµπους και τις µικρές γοργόνες και ήταν πολύ ευτυχισµένος. Όµως, ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2008, αντίτυπα ÉSBN TITΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: ΤΗΕ WATER HORSE Από τις Εκδόσεις Random House, Νέα Υόρκη 1990 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο µύθος της λίµνης ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Dick King-Smith METAΦΡΑΣΗ: Ρένα Ρώσση-Ζα ρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ:

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό

Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό - Μαμά, γιατί ο Φώτης δε θέλει να του πιάσω το χέρι; Θα σου εξηγήσω, Φωτεινή. Πότε; Αργότερα, όταν μείνουμε μόνες μας. Να πάμε με τον Φώτη στο δωμάτιό μου να παίξουμε; Αν θέλει, ναι. Προσπάθησε να μην

Διαβάστε περισσότερα

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9

Μερκούριος Αυτζής, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2014 ÉSBN 978-618-01-0294-9 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Τρελό µου αµαξίδιο ÓÕÃÃÑÁÖΕΙΣ: Μερκούριος Αυτζής ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr

e-mail: info@psichogios.gr e-mail: info@psichogios.gr ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6

Νίκος Πιλάβιος, 2014. Ðñþôç Ýêäïóç: Φεβρουάριος 2014 ÉSBN 978-618-01-0480-6 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ο Παραµυθάς: παράξενες ιστορίες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Νίκος Πιλάβιος ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Στεφανία Ταπτά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Κωνσταντίνος Πιλάβιος ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: REINVENTARSE Aπό τις Εκδόσεις Plataforma, Βαρκελώνη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Βρες ξανά τον εαυτό σου ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Mario Alonso Puig ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Θεοδώρα αρβίρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία.

γραπτα, έγιναν μια ύπαρξη ζωντανή γεμάτη κίνηση και αρμονία. Ένας κόσμος ενεργειών και δυνάμεων ξετυλίχτηκε μπροστά μου και με διαπέρασε ολόκληρη. Ένας κόσμος άγνωστος, ασύλληπτος, μαγευτικός. Κι εγώ τον αγκάλιασα, αφημένη μέσα στην απέραντη αγκαλιά του... Κι αναρωτιόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN

Εικονογράφηση: Χρύσα Σπυρίδωνος ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Ράνια Μπουµπουρή, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µάχη της οδοντόβουρτσας ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ράνια Μπουµπουρή ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ : Χρύσα Σπυρίδωνος ΘΕΩΡΗΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αγγελική Μόσχου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN

Αγγελική Βαρελλά, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2012 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Μήνας µπαίνει, µήνας βγαίνει ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Αγγελική Βαρελλά ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Λιάνα ενεζάκη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN

Εικονογράφηση: Μις Μόλυβ ΠΡΩΤΗ ΕΚ ΟΣΗ. Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη, 2014/ Ðñþôç Ýêäïóç: Ιανουάριος 2014 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαγισσσούλα που έτρωγε γράµµατα ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Χρυσάνθη Τσιαµπαλή-Κελεπούρη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Μις Μόλυβ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Ευδοξία Μπινοπούλου ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN

Ελένη Γεωργοστάθη, Ðñþôç Ýêäïóç: Μάρτιος Έντυπη έκδοση ÉSBN Ηλεκτρονική έκδοση ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το απέναντι νησί ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Ελένη Γεωργοστάθη ΕΞΩΦΥΛΛΟ ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΟΡΘΩΣΗ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ελένη Σταυροπούλου ΜΑΚΕΤΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΠΗ Ε.Π.Ε., 1978 εύτερη έκδοση: ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 1990 Τρίτη έκδοση: Μάρτιος 2010 ÉSBN TÉÔËÏÓ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ: PIPPI LÅNGSTRUMP GÅR OMBORD Από τις Εκδόσεις RABEN & SJ^^OGREN, Στοκχόλµη 1946 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πίπη Φακιδοµύτη καπετάνιος ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Astrid Lindgren EIKONOΓΡΑΦΗΣΗ: Katrin Engelking

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3

Ðñþôç Ýêäïóç: Μάιος 2013 ÉSBN 978-618-01-0296-3 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS 4 THE ROCKY ROAD TRIP Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2012 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες 4 Ταξίδι στην Αμερική ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Σε μια αυλή, ζούσαν καμιά δεκαριά γαλοπούλες, μαύρες και με μακριούς λαιμούς κι όλη την ώρα φώναζαν γλου-γλου-γλου. Αχώριστες ήταν και τριγυρνούσαν και τσιμπολογούσαν. Κι έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN

Ðñþôç Ýêäïóç: Απρίλιος 2011 ÉSBN TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE POPULARITY PAPERS Áðü ôéò Åêäüóåéò Amulet Books, Νέα Υόρκη 2010 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Οι Ανύπαρκτες ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Amy Ignatow ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Μαλβίνα Αβαγιανού ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN

Πέγκυ Φούρκα, Ðñþôç Ýêäïóç: Ιούνιος 2010, αντίτυπα ÉSBN TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Περιπέτεια στην Τερηδονούπολη ÓÕÃÃÑÁÖÅΑÓ: Πέγκυ Φούρκα ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Πέγκυ Φούρκα ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Άννα Μαράντη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Μερσίνα Λαδοπούλου EÊÔÕÐÙÓÇ: Σταµάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του

Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Όσκαρ Ουάιλντ - Ο Ψαράς και η Ψυχή του Μια φορά και έναν καιρό, σε ένα μακρινό ψαροχώρι, ένας ψαράς πήγαινε κάθε βράδυ στη θάλασσα και έριχνε τα δίχτυα του στο νερό. Όταν ο άνεμος φυσούσε από τη στεριά,

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει

«Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη. στην ανέμη τυλιγμένη. δωσ της κλώτσο να γυρίσει. παραμύθι ν αρχίσει «Η ΣΕΛΗΝΟΜΟΡΦΗ» Πράσινη κλωστή κλωσμένη στην ανέμη τυλιγμένη δωσ της κλώτσο να γυρίσει παραμύθι ν αρχίσει και την καλή μας συντροφιά να την καλησπερίσει Μ ια φορά κι ένα καιρό σ ένα μακρινό βασίλειο ζούσε

Διαβάστε περισσότερα

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007

Characters created by Emma Pack. ÊåéìÝíïõ: Susan Bentley, 2006 ÅéêïíïãñÜöçóçò: Emma Pack, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2007 TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: THE FAIRIES OF STARSHINE MEADOW IVY AND THE FANTASTIC FRIEND Áðü ôéò Åêäüóåéò Stripes, Ëïíäßíï 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Ïé NåñÜéäåò των Ευχών Ç Kισσώ και η φανταστική φιλενάδα ÓÕÃÃÑÁÖÅIÓ:

Διαβάστε περισσότερα

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011

Rachel Renée Russell, 2011 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá 2011 TÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: DORK DIARIES 3 tales from A NOt-SO-tAlENtED pop StAR Áðü ôéò Åêäüóåéò Aladdin, Νέα Υόρκη 2011 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Το ημερολόγιο μιας Ξενέρωτης 3 Ιστορίες από μια όχι και τόσο ταλαντούχα

Διαβάστε περισσότερα

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών

Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Τοπαλίδης Ιπποκράτης, 13 ετών Το μυστήριο του πασχαλινού λαγού Του Κώστα Στοφόρου «Να βγούμε;» «Όχι ακόμα», είπε ο μπαμπάς. «Δεν θα έχει έρθει. Είναι πολύ νωρίς. Κάτσε να ξυπνήσει κι ο Δημήτρης». «Ο Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0

Λίτσα Ψαραύτη, 2009. Ðñþôç Ýêäïóç: Oκτώβριος 2009 ÉSBN 978-960-453-632-0 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η µαµά κάνει απεργία ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Λίτσα Ψαραύτη ÅÉÊÏÍÏÃÑÁÖÇÓÇ: Ελίζα Βαβούρη ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ ÊÅÉÌÅÍÏÕ: Χρυσούλα Τσιρούκη ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: Ραλλού Ρουχωτά EÊÔÕÐÙÓÇ: Άγγελος Ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

Caroline Plaisted, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008 ÉSBN

Caroline Plaisted, 2006 EÊÄÏÓÅÉÓ ØÕ ÏÃÉÏÓ Á.Å., ÁèÞíá Ðñþôç Ýêäïóç: Οκτώβριος 2008 ÉSBN ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ ÔÉÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: 10 WAYS TO COPE WITH BOYS Aðü ôéò Åêäüóåéò SIMON AND SCHUSTER, Λονδίνο 2006 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: 10 τρόποι για να τα βγάζεις πέρα με τα αγόρια ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Caroline Plaisted

Διαβάστε περισσότερα

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας

Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας Βρισκόμαστε σε ένα μικρό νησί, που βρίσκεται εκεί που ο κόσμος, όχι όλος, πίστευε και θα πιστεύει ότι παλιά υπήρχε η Ατλαντίδα, δηλαδή για να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε το νησάκι αυτό βρίσκεται ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6

Anthony Horowitz, 1983, 2005. Ðñþôç Ýêäïóç: ÌÜéïò 2008 ÉSBN 978-960-453-346-6 ÓÅÉÑÁ: ÌÉÊÑÇ ÐÕÎÉÄÁ TIÔËÏÓ ÐÑÙÔÏÔÕÐÏÕ: RAVEN S GATE Aðü ôéò Åêäüóåéò Walker Books, Ëïíäßíï 2005 TÉÔËÏÓ ÂÉÂËÉÏÕ: Η Πύλη του Γερακιού ÓÕÃÃÑÁÖÅÁÓ: Anthony Horowitz ÌÅÔÁÖÑÁÓÇ: Φωτεινή Μοσχή ÅÐÉÌÅËÅÉÁ ÄÉÏÑÈÙÓÇ

Διαβάστε περισσότερα