Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν"

Transcript

1 Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Ἰ. Καλλιακμάνης Αναπλ. Καθηγητής Θεολογίας Α.Π.Θ. Σέ κάθε ἐποχή ὑπάρχουν ἐρωτήματα πού ἀφοροῦν τή ζωή τῶν ἀνθρώπων. Εἰδικότερα στίς μέρες μας μέ τήν πρόοδο τῶν βιοϊατρικῶν ἐπιστημῶν, τίς νεώτερες ἐξελίξεις στό χῶρο τῆς βιοτεχνολογίας καί τήν ἀποκρυπτογράφηση τοῦ γενετικοῦ κώδικα τά ἐρωτήματα αὐτά γίνονται ἐντονότερα. Διότι δημιουργοῦνται πιό περίπλοκα ἠθικά διλήμματα καί ἀπαιτοῦνται πιό σύνθετες ἀπαντήσεις. Συνήθως γιά τά θέματα αὐτά ἀναζητεῖται ἡ τοποθέτηση τῆς ἐκκλησίας. Πῶς ὅμως ἐννοοῦμε τήν ἐκκλησία; Πρόκειται γιά κάποιον ἐγκόσμιο κοινωνικό ὀργανισμό, ὁ ὁποῖος συντάσσει κώδικες δεοντολογίας. Εἰσήγηση στό Συνέδριο μέ θέμα: Πρόσφατες ἐξελίξεις καί ἀντιπαραθέσεις στήν Ἰατρική τῆς ἀνθρώπινης ἀναπαραγωγῆς, πού ὀργάνωσε ἡ Β Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική τοῦ Α.Π.Θ. σέ συνεργασία μέ τήν Hellenic Representative Committee τοῦ Κολλεγίου Μαιευτήρων καί Γυναικολόγων τοῦ Λονδίνου στήν αἴθουσα τοῦ Hyatt Regency Hotel τῆς Θεσσαλονίκης ἀπό Σεπτεμβρίου Ὁ τίτλος τοῦ θέματος δόθηκε ἀπό τούς ὀργανωτές.

2 καί ἐκφράζει ἀπόψεις γιά διάφορα θέματα; Μπορεῖ νά ταυτισθεῖ ἡ ἐκκλησία μέ τήν Ἱεραρχία καί τό σύνολο τῶν κληρικῶν πού συνδέονται μέ κάποιο γραφειοκρατικό ἱστό καί νομιμοποιοῦνται θεσμικά; Τήν ἐκκλησία συγκροτοῦν ὅσοι πιστεύουν ἰδεολογικά στόν Χριστό, ἤ μήπως μόνο οἱ «ἐν Κυρίῳ καί ἐν μετανοίᾳ ἀποθνήσκοντες», ἀλλά καί οἱ ζῶντες κληρικοί καί λαϊκοί πού σηκώνουν ἀγόγγυστα τό σταυρό τοῦ Κυρίου καί αἰσθάνονται ἐσωτερική χαρά καί μυστική καύχηση γιά τήν προνοητική καί συνεκτική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ πού ἐκχέεται ἁπλόχερα στόν κόσμο; Ἀπό τό πῶς ὁ καθένας ἐννοεῖ τήν ἐκκλησία ἐξαρτᾶ καί τίς προσδοκώμενες ἀπαντήσεις. Ἡ ἐκκλησία γιά τήν ὀρθόδοξη χριστιανική παράδοση εἶναι «σῶμα Χριστοῦ» 1 καί «σημαίνεται ἐν μυστηρίοις»1. Μέ τά μυστήρια ἁγιάζονται, χαριτώνονται, εὐλογοῦνται καί ἐντάσσονται στήν προοπτική τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ὅλες οἱ πτυχές τοῦ ἀνθρώπινου βίου. Τά μυστήρια ὅμως, προϋποθέτουν τήν ἀνθρώπινη συνεργία καί τή συμμόρφωση τῶν πιστῶν μέ τό πνεύμα τους. Σκοπός τῆς ἐκκλησίας εἶναι ὁ ἁγιασμός καί ἡ σωτηρία τοῦ κόσμου. Ὁπότε μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου ὁ βιολογικός δεσμός τοῦ ζευγαριοῦ προσλαμβάνει πνευματικές διαστάσεις καί ἐντάσσεται στήν προοπτική τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Παράλληλα τά παιδιά, ὡς καρπός τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων, ἀναγνωρίζονται ἀπό τήν ἐκκλησία ὡς ἑνιαῖες ψυχοσωματικές ὀντότητες ἀπό τή σύλληψή τους1. «Ἅμα τό σῶμα καί ἡ ψυχή πέπλασται», ἀναφέρει τό πατερικό λόγιο1. Ἔτσι καί 1. Βλ. Α Κορ. 12,27.

3 τά ἀνάπηρα παιδιά γίνονται ἀποδεκτά ἀπό τούς Χριστιανούς γονεῖς καί δέν τά περιμένει ὁ Καιάδας. Ταυτόχρονα καταδικάζεται ἐξαρχῆς ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες ἡ ἔκτρωση πού συνδέεται μέ τό φόνο. ἴσως πολλοί δέν συμφωνοῦν μέ τήν θέση αὐτή. Ἀλλά δέν εἶναι παράδοξο ἀπό τό ἕνα μέρος νά καταστρέφεται μέ τόση εὐκολία ἡ ζωή στήν ἀρχή της, ἐνῶ ἀπό τό ἄλλο νά ὑπάρχουν τόσα ζευγάρια πού ἀγωνίζονται νά τεκνοποιήσουν, ἀντιμετωπίζοντας σορεία ἠθικῶν διλημμάτων; Μήπως ἔχουν ἀντιστραφεῖ οἱ ὅροι τῆς φύσης; Ἀπό τά πανάρχαια χρόνια γιά τήν σύναψη ἑνός νομίμου γάμου λαμβάνονταν ὑπόψη οἱ βαθμοί συγγένειας καί προσδιορίζονταν τά κωλύματα τοῦ γάμου. ἔτσι ἐκτός τῶν ἄλλων ἀποφεύγονταν ἡ αἱμομιξία καί διάφορες κληρονομικές ἀσθένειες. Σέ κάθε ἐποχή, εἴτε μέσω τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων, εἴτε μέσω τῶν πολιτικῶν νόμων ὁριοθετοῦνταν τό νόμιμο πλαίσιο τοῦ γάμου, τό ὁποῖο τηροῦνταν μέ ἰδιαίτερη αὐστηρότητα. Πολύ περισσότερα προβλήματα εἶναι φυσικό νά προκύψουν σήμερα μέ τήν ἐφαρμογή τῶν σύγχρονων μεθόδων τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς. Γι αὐτό χρειάζεται πλήρης ἐνημέρωση τῶν ἄτεκνων ζευγαριῶν γιά τίς μεθόδους αὐτές, ὅπως καί γιά τούς τρόπους καί τίς διαδικασίες τῆς ἐφαρμογῆς τους, τόσο σέ βιολογικό ὅσο καί σέ θεολογικό ἐπίπεδο.1 Ἡ σωστή, ἀκριβής καί εἰλικρινής ἐνημέρωση μπορεῖ νά βοηθήσει τό ἄτεκνο ζευγάρι, ὥστε νά μή βρεθεῖ πρό ἐκπλήξεων καί νά ἀποφύγει τίς ψυχολογικές,

4 ἠθικές, νομικές καί κοινωνικές συνέπειες τῶν ἀβασάνιστων ἐπιλογῶν. Παλαιότερα ἡ πλημελής γνώση γύρω ἀπό τίς αἰτίες τῆς στειρότητας ἑνός ζευγαριοῦ ὁδηγοῦσε τίς κοινωνίες στό νά μέμφονται τίς γυναῖκες, διότι θεωροῦσαν ότι ἐκεῖνες ἦταν ὑπεύθυνες γιά τήν ἀτεκνία. Ἐτσι ὁ ἱερός Χρυσόστομος, θέλοντας νά ὑποστηρίξει καί νά προστατεύσει προφανῶς τίς γυναῖκες τῆς ἐποχῆς του, διδάσκει ὅτι ἡ γέννηση τῶν παιδιῶν ἀνάγεται στήν προνοητική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Γράφει χαρακτηριστικά: «ὅτι τοῦ τῆς φύσεώς ἐστι δημιουργοῦ τό πᾶν, οὔτε ἡ συνουσία, οὔτε ἕτερόν τί ἐστι τό δυνάμενον συντελέσαι πρός τήν τῶν παίδων διαδοχήν, μή τῆς ἄνωθεν χειρός συνεφαπτομένης, καί τήν φύσιν διεγειρούσης πρός τόν τόκον»1. Δηλαδή ἄν δέν βάλει τό χέρι του ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά γεννηθεῖ ἕνα παιδί. Καί σέ ἄλλο σημεῖο ἀναφερόμενος στήν ἀτεκνία τῆς ἄννας, μητέρας τοῦ Σαμουήλ, ὑποστηρίζει: «τό τεκεῖν ἄνωθεν ἔχει τήν ἀρχήν, ἀπό τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας, καί οὔτε γυναικός φύσις, οὔτε συνουσία, οὔτε ἄλλο οὐδέν αὔταρκες πρός τοῦτό ἐστιν»1. Μπορεῖ ἡ ἀρχή τῆς γεννήσεως τοῦ Σαμουήλ νά ὀφείλεται στόν Ἐλκανά πού ἔσπειρε. Οἱ προσευχές ὅμως, τά δάκρυα καί ἡ πίστη τῆς Ἄννας δημιούργησαν τίς πνευματικές καί σωματικές προϋποθέσεις1 γιά τή γέννηση τοῦ προφήτη Σαμουήλ ἐπισημαίνει ὁ ἱερός Χρυσόστομος. Γι αὐτό καί τή θεωρεῖ ὡς διδάσκαλο γιά ὅλες τίς στεῖρες γυναῖκες. «...καί πάντες ζηλώσωμεν τῆς γυναικός τήν φιλοσοφίαν τήν πρό τοῦ τόκου, τήν πίστιν τήν ἐν τῷ τόκῳ, τήν σπουδήν τήν μετά τόν τόκον».1

5 Γιά τή θεολογία τῆς ἐκκλησίας ἡ τεκνοποίηση ἔχει τήν ἀρχή της στό ἀγαθό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἐξάλλου ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό τελευταῖο καί τελειότερο βλαστάρι τῆς δημιουργίας1. H ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου ἀνάγεται στήν προνοητική, συνεκτική καί ζωοποιό θεία ἐνέργεια. Εἶναι ἐκχύλισμα τῆς θείας ἀγάπης καί πρόσκληση γιά συμμετοχή στό μυστήριο τῆς δημιουργίας. Κι ἄν αὐτό συνέβη γιά τόν πρωτόπλαστο, κάτι ἀνάλογο δέν συμβαίνει καί γιά κάθε ἄνθρωπο; Εἶναι λοιπόν ἐπιτρεπτό ἡ τεκνογονία, ἀλλά καί ἡ ἀτεκνία νά ἀποσυνδέονται ἀπό τό θεῖο θέλημα; Βέβαια γιά τήν ἰουδαϊκή παράδοση, πού ἀπαντᾶ στήν Π. Διαθήκη, ὁ γάμος ἔπαιρνε νόημα κυρίως ἀπό τήν ἀναπαραγωγή. Γιά τούς χριστιανούς ὅμως «ὁ ἴδιος ὁ γάμος περιελάμβανε ἀπό μόνος του τό τέλος σκοπό του, δηλαδή τήν ἕνωση δύο ἀλληλοαγαπομένων ὑπάρξεων πού εἰκονίζουν τήν ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία».1 * * * * Ἄς ἔλθουμε ὅμως στόν τίτλο τοῦ θέματός μας, ἔτσι ὅπως μᾶς δόθηκε. Εἶναι ἀτομικό δικαίωμα ἡ ἀναπαραγωγή, ἤ φυσικός καί ὥριμος καρπός τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων σέ συντονισμό μέ τή θεία ἀγάπη; Καί ἄν εἶναι δικαίωμα, ποιός μπορεῖ νά στερήσει τό δικαίωμα αὐτό; Στίς μέρες μας ὑπερτονίζονται συνήθως τά ἀτομικά δικαιώματα καί λησμονοῦνται ὑποχρεώσεις καί ἡ κοινωνική εὐθύνη. Ὅμως, τά ἀτομικά δικαιώματα πρέπει νά συνδυάζονται μέ τά δικαιώματα τῶν ἄλλων καί γενικότερα τῆς κοινωνίας. Ὁ πρόσφατος Νόμος, ὁ ὁποῖος ρυθμίζει θέματα ἐφαρμογῆς τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς ( ) ἀναφέρει: «Οἱ μέθοδοι τῆς ἰατρικῶς ὑποβοηθούμενης

6 ἀναπαραγωγῆς ἐφαρμόζονται μέ τρόπο πού ἐξασφαλίζει τό σεβασμό τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου καί τοῦ δικαιώματος τῆς προσωπικότητας καί τήν ἱκανοποίηση τῆς ἐπιθυμίας γιά ἀπόκτηση ἀπογόνων, μέ βάση τά δεδομένα τῆς ἰατρικῆς καί τῆς βιολογίας, καθώς καί τίς ἀρχές τῆς βιοηθικῆς. Κατά τήν ἐφαρμογή τῶν παραπάνω μεθόδων πρέπει νά λαμβάνεται κυρίως ὑπόψη τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ πού θά γεννηθεῖ». Καί προκύπτει τό ἐρώτημα: Εἶναι τόσο εὔκολο ἤ ἀκόμη καί κατορθωτό νά συμβιβάζονται τά δικαιώματα τῶν ὑποψηφίων γονέων μέ τό συμφέρον τῶν παιδιῶν πού θά γεννηθοῦν; Πῶς μπορεῖ π.χ. νά συνδυασθεῖ τό δικαίωμα τοῦ ὑποψήφιου γονέα πού καταφεύγει σέ ἑτερόλογη ἐξωσωματική γονιμοποίηση μέ τό δικαίωμα τοῦ παιδιοῦ νά γνωρίζει τόν πραγματικό του πατέρα; Κι ἄν αὐτό συμβεῖ, ποιές θά εἶναι οἱ ψυχολογικές καί κοινωνικές συνέπειες; Ἐξασφαλίζεται ἔτσι τό δικό του συμφέρον ἤ ἀκόμη καί τῶν γονέων του; Ἐπίσης λαμβάνεται ὑπόψη τό συμφέρον τοῦ παιδιοῦ στήν περίπτωση ὁμοφυλόφιλων γονέων; Ποιές λ.χ. θά εἶναι οἱ ἐπιπτώσεις στό παιδί πού θά γεννηθεῖ μέ ἑτερόλογη τεχνητή ἀναπαραγωγή, ἀφοῦ ἡ μητέρα του θά ζεῖ μέ τή σύντροφό της καί ἐκεῖνο θά μεγαλώνει μέ δύο μητέρες1; Ἀλλά καί οἱ βασικές ἀρχές τῆς βιοηθικῆς1, δηλ. τῆς αὐτονομίας τοῦ ἀτόμου, τῆς ἀποφυγῆς προκλήσεως βλάβης ἤ πόνου, τῆς εὐποιίας καί τῆς δικαιοσύνης, ὅταν τηροῦνται, ἀρκοῦν γιά τήν κάλυψη ὅλων τῶν ἠθικῶν καί κοινωνικῶν προβλημάτων πού προκύπτουν; Ἔχει γραφεῖ ὅτι μέ τή μονοδιάστατη προβολή τῶν ἀρχῶν αὐτῶν δημιουργεῖται ἕνας παράδοξος φονταμενταλισμός, μέ βάση τόν ὁποῖο

7 ἀποδοκιμάζονται ὡς φονταμενταλιστικές ὅλες οἱ ἄλλες θρησκευτικές ἤ ἤθικές ἀντιλήψεις γιά τά βιοηθικά θέματα.1 Δηλαδή, μέ τήν αὐθαίρετη χρήση τῶν ἀρχῶν τῆς βιοηθικῆς δημιουργεῖται ἕνας «ἐπιστημονικός φονταμενταλισμός», πού γίνεται σχεδόν ἀδιαμαρτύρητα ἀποδεκτός ἐξαιτίας τῆς ἀπεριόριστης ἐμπιστοσύνης στήν ἐπιστήμη. Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ὑπογονιμότητα καί ἡ στείρωση δέν ὀφείλονται μόνο σέ παθολογικές αἰτίες, ὅπως ἡ δυσλειτουργία τῆς ὠορηξίας, κάποια βλάβη στίς σάλπιγγες, ἡ ἐνδομητρίωση καί ἡ ἀδυναμία τοῦ σπέρματος. Ὀφείλονται ἐπίσης καί σέ ψυχολογικές καί πνευματικές αἰτίες πού εἶναι πολύ βαθύτερες καί συνήθως δέν ἀναζητοῦνται. Συχνά ἡ ἔλλειψη συζυγικῆς ἁρμονίας ἐμποδίζει τήν τεκνοποίηση. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά πόσα παιδιά δέν γεννιοῦνται ἀνεπιθύμητα, ἤ σέ πόσα παιδιά δέν ἐπιτρέπεται κἄν νά γεννηθοῦν; Ἐδῶ δέν ἔχουμε ἔλλειμμα ἀγάπης; Μποροῦν ἀπό μόνες τους οἱ ἐφαρμογές τῶν σύγχρονων μεθόδων ἀναπαραγωγῆς, πού συχνά δημιουργοῦν μιά μηχανιστική ἀντίληψη1 γιά τόν ἄνθρωπο νά λύσουν τό πρόβλημα; Κι ὅταν χρησιμοποιοῦνται οἱ μέθοδοι αὐτές, ὑπάρχει ἡ αἴσθηση στόν ἐπιστήμονα, ἀλλά καί σέ ὅλους μας ὅτι λειτουργοῦμε ὡς συνδημιουργοί Θεοῦ καί ἑπομένως πρέπει νά εἰσερχόμαστε στά ἄδυτα τοῦ μυστηρίου τῆς ζωῆς μέ πραγματικό δέος; Ἤ μήπως κυριευμένοι ἀπό τό πνεῦμα τῆς ἐπιστημονικῆς μας αὐτάρκειας καί τῆς προαγωγῆς τῆς ἔρευνας1 φερόμαστε ἀλαζονικά, ἀποθεώνοντας τά

8 ἐπιτεύγματα καί τίς ἱκανότητες τοῦ αὐτονομημένου ἀπό τό Τριαδικό Θεό ἀνθρώπου; Ἡ ἐκκλησία σέ κάθε περίπτωση ἀγκαλιάζει ὁλόκληρη τή ζωή τῶν παιδιῶν της, ἀκόμη καί τίς ἀστοχίες καί τά λάθη τους καί τά μεταμορφώνει σέ εὐκαιρίες μετάνοιας καί ἐπίγνωσης τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ. Γι αὐτό καί ἡ ποιμαντική της δέν εἶναι μονοδιάστατη, ἀλλά φανερώνεται μέ πολλούς τρόπους. Εἶναι καταρχήν προληπτική. Ἡ πρόληψη ἐκφράζεται μέ τίς εὐαγγελικές ἐντολές ἤ τούς ἱερούς κανόνες. Ἡ ἐντολή λ.χ «οὐ φονεύσεις», ἡ ὁποία συμπληρώνεται ἀπό τόν Χριστό μέ τό αἴτημα γιά ἔλεγχο ἀκόμη καί τῆς ὀργῆς, συχνά καταστρατηγεῖται. Ὁπότε ἡ ποιμαντική τῆς ἐκκλησίας γίνεται στή συνέχεια θεραπευτική. Δέχεται δηλ. τή μετάνοια τοῦ φονιᾶ, ἐπιβάλλει θεραπευτικά ἐπιτίμια καί δέν τόν ἐγκαταλείπει. Τέλος ἡ ποιμαντική ἐξατομικεύεται καί προσλαμβάνει προσωποκεντρικό χαρακτήρα. Διαφορετικά δηλ. ἀντιμετωπίζεται ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ κάθε φονιᾶ, διότι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἀποτελεῖ μοναδικό καί ἀνεπανάληπτο πρόσωπο. Ὑπάρχουν ἄτεκνα ζευγάρια, τά ὁποῖα δέχθηκαν ἀγόγγυστα τήν ἀτεκνία καί συνέχισαν τή ζωή τους μέ προσευχή καί ἐγκαρτέρηση, κατευθύνοντας τό δημιουργικό τους πόθο στήν εὐρύτερη ἀνθρώπινη κοινωνία. Μπορεῖ νά μήν ἀξιώθηκαν νά ἀναθρέψουν δικά τους παιδιά, ὠφέλησαν ὅμως τά παιδιά τοῦ κόσμου καί ἔγιναν εὐεργέτες τῆς κοινωνίας. Ἀκολούθησαν τήν ἀσκητικό ὁδό τῆς ἀτεκνίας.

9 Πολλά ζευγάρια καταφεύγουν, πιό εὔκολα παλαιότερα, πιό δύσκολα σήμερα στήν υἱοθεσία. Ἐδῶ ἄς σημειωθεῖ ὅτι τό νομικό πλαίσιο θά μποροῦσε νά εἶναι περισσότερο εὐέλικτο γιά τήν διεκόλυνσή τους. Τά ζευγάρια αὐτά ἀναθρέφουν ὡς δικά τους παιδιά μέλη πτωχῶν κυρίως οἰκογενειῶν, κάνοντας ὅπως λέει ὁ λαός μας «ψυχικό», δηλαδή ἀποκομίζοντας γι αὐτό σπουδαία ψυχική ὠφέλεια. Διότι εἶναι πράγματι δύσκολο νά ἀγαπήσεις καί νά μεγαλώσεις ἕνα ξένο παιδί ὡς δικό σου παιδί. Ἄλλα ζευγάρια μέ θερμή πίστη, ἐμπιστοσύνη στό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί προσευχή, ἐνσυνείδητη πνευματική καί μυστηριακή ζωή κατορθώνουν νά ἀποκτήσουν παιδιά ὑπερβαίνοντας τό πρόβλημα. Ἡ δυσκολία τῆς ἀτεκνίας τούς ὡριμάζει πνευματικά, γι αὐτό καί εὐγνωμονοῦν τόν Θεό. Ἄλλα τέλος ἄτεκνα ζευγάρια καταφεύγουν στήν ἰατρική ἐπιστήμη. Μέ δεδομένο ὅτι ἡ στειρότητα λόγω τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς αὐξάνεται, ὅλο καί περισσότεροι καταφεύγουν στή διαδικασία καί τίς μεθόδους τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς. Ἐδῶ ὅμως ἐγείρονται πολλά ἐρωτήματα καί δημιουργοῦνται ἀνάλογα ἠθικά διλήμματα. Ἀναφέρω ἐνδεικτικά ὁρισμένα: Μπορεῖ νά γίνει ἀποδεκτή ἡ ἑτερόλογη γονιμοποίηση, καί ποιά προβλήματα δημιουργεῖ; Εἶναι ἐνήμεροι οἱ ἐνδιαφερόμενοι γι αὐτά; Τό παιδί λ.χ. πού γεννιέται ἀπό ἑτερόλογη γονιμοποίηση, συνδέεται βιολογικά μόνο μέ ἕναν ἀπό τούς συζύγους. Ὁ ἄλλος αὐτόματα λαμβάνει τή θέση τοῦ πατριοῦ ἤ τῆς μητριᾶς. Ἐπιπλέον μπορεῖ νά ἔχει ὥς πέντε γονεῖς, στούς ὁποίους

10 πρέπει νά προστεθεῖ ὡς ἕκτος καί ὁ γιατρός πού ἔπαιξε ἀποφασιστικό ρόλο γιά τήν ἐπιλογή καί τή γέννησή του1. Ἄν μέ τά δικά μας παιδιά πού εἶναι σάρκα ἀπό τή σάρκα μας καί κόκαλα ἀπό τά κόκαλά μας ἔχουμε τόσα προβλήματα ἐπικοινωνίας, ὥστε νά μιλᾶμε συχνά γιά χάσμα γενεῶν, γίνεται κατανοητό πόσα ἀδιέξοδα μπορεῖ νά προκύψουν ἀπό τίς ἐπιλογές αὐτές. Ἐπίσης, μπορεῖ νά γίνει ἐπιτρεπτή ἡ καταστροφή γονιμοποιημένων ὠαρίων πού φυλάσσονται μέ κρυοσυντήρηση; Ἀκόμη, ἄν χρησιμοποιηθοῦν ὠάρια καί σπερματοζωάρια ἀπό τρίτους μόνιμους δότες, πού συχνά ἐπιλέγονται λόγω τῶν ἐξωτερικῶν χαρακτηριστικῶν ἤ τοῦ ὑψηλοῦ δείκτη ἐφυΐας καί ἐ μφυτευθοῦν σέ ἄτεκνες γυναῖκες, δέν θά προκύψουν ἑτεροθαλή ἀδέλφια, τά ὁποῖα δέν θά γνωρίζονται, καί ἐνδέχεται νά συνάψουν καί γάμο μεταξύ τους ἀγνοώντας τήν ἀλήθεια;ὁ προγεννητικός καί προεμφυτευτικός ἔλεγχος, ἡ δυνατότητα ἐπιλογῆς φύλου καί τροποποιήσεων τοῦ ἐμβρύου δέν ὁδηγοῦν ὁρισμένες φορές στήν εὐγονική1; Ὁ κατάλογος τῶν ἐρωτημάτων καί τῶν ἠθικῶν διλημμάτων εἶναι μεγάλος καί δέν τελειώνει ἐδῶ. Γι αὐτό καί ἡ ἡ ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τό θέμα ὄχι στό πλαίσιο τῆς θεολογικῆς ἀκρίβειας, ἀλλά τῆς ποιμαντικῆς οἰκονομίας. ἔτσι μέ βάση τήν οἰκονομία δημιουργεῖται κάποια ποιμαντική κλίμακα. Γιά ὅσα ζευγάρια καταφεύγουν στήν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή δέν μπορεῖ νά μήν ἀντιμετωπίζεται ἐπιεικέστερα ἡ ἐνδοσωματική σπερματέγχυση ἀπό τήν ἐξωσωματική γονιμοποίηση, καί φυσικά ἡ ὁμόλογη ἀπό τήν ἑτερόλογη1. Κάθε περίπτωση ὅμως

11 κρίνεται διαφορετικά, διότι προηγεῖται τό ἀνθρώπινο πρόσωπο καί οἱ συνθῆκες στίς ὁποῖες βρίσκεται τό ἄτεκνο ζευγάρι. Σημαντικό ρόλο παίζει ἐδῶ ὁ εὐσυνείδητος ἰατρός καί ὁ διακριτικός πνευματικός πατέρας. Ἡ δυνατότητα ἐπίσης στήν ὁμόλογη ἐξωσωματική γονιμοποίηση νά γονιμοποιοῦνται μόνο τόσα ὠάρια ὅσα χρειάζεται νά ἐμφυτεθοῦν θά ἀπάλλασσε τό ζευγάρι ἀπό ἀρκετά διλήμματα. Ἡ ἐκκλησία δέν ἐμποδίζει τήν ἐπιστήμη στό ἔργο της, ἀλλά ἐπισημαίνει τήν ἐνδεχόμενη ἀλαζονεία της καί τήν ἀνθρωποκεντρική της αὐτάρκεια. Παράλληλα ἔχει χρέος νά ὑπενθυμίζει τούς κινδύνους πού συνεπάγεται ἡ ἀλόγιστη καί ἀσύνετη ἐφαρμογή τῶν νέων ἐπιστημονικῶν δεδομένων, γιά τόν ἄνθρωπο. Μπορεῖ νά ἐφαρμόζει διακριτικά τό «κατ οἰκονομίαν», ἀλλά ταυτόχρονα ὑπενθυμίζει πάντοτε τήν ἀκρίβεια καί τήν ἀναφορά στό κατ εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Θεοῦ. Τέλος στίς περιπτώσεις παράβασης τοῦ θείου θελήματος, ὑπέρβασης τῶν ὁρίων τῆς φύσεως καί καταστρατήγησης τῆς ἐπιστημονικῆς δεοντολογίας ἡ ἐνδεικνυόμενη ὁδός εἶναι ἡ εἰλικρινής μετάνοια, τόσο σέ προσωπικό ὅσο καί σέ συλλογικό κοινωνικό ἐπίπεδο. 1 Ν. Καβάσιλα, Ἑρμηνεία τῆς θείας Λειτουργίας 39, PG150, 452CD. 1 Βλ. Marie Helene Congourdeau, Τό ἔμβρυο εἶναι πρόσωπο; Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί ἡ ἀνθρώπινη φύση τοῦ ἐμβρύου, ἔκδ. «Ὁ Εὐαγγελιστής Μάρκος», Θέρμη Θεσσαλονίκης Iω. Δαμασκηνοῦ, ἔκδοση ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, κείμενο, μετάφραση, εἰσαγωγή, σχόλια, Ν.Ματσούκα, ἐκδ. Πουρναρᾶ, θεσσαλονίκη 1976, σ Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, Χριστιανική ἠθική ΙΙ, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2004, σ Ἠθικοκοινωνική προσέγγιση τοῦ θέματος βλ. Β.Γ.Φανάρα, Ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή, ἐκδ. Τό Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη Ὁμιλία εἰς τήν Γένεσιν 38,2, PG53,352.

12 1 Ὁμιλία εἰς τήν ἄνναν 1, PG54, ὅ.π., PG54, ὅ.π., PG54, «Διά τοῦτο τελευταῖος μετά τά βλαστήματα καί τά βοτά κατεσκευάσθη ὁ ἄνθρωπος, ὁδιῶ τινι πρός τό τέλειον ἀκολούθως προϊούσης τῆς φύσεως». Γρηγορίου Νύσσης Περί κατασκευῆς ἀνθρώπου, 8,3, PG44,145BC. 1 π. Ἰωάννης Μέγεντορφ, Ὁ ὀρθόδοξος γάμος, μετάφρ. ἀρχιμ. Ἀθ. Δικαιάκος, ἐκδ. Ἀκρίτας, σ Βλ. Π.Νικολόπουλου Δρ Νομικῆς, «Ἠθικά καί νομικά ζητήματα στό νόμο γιά τήν ὑποβοηθούμενη ἀναπαραγωγή», ἐφ. Χριστιανική, , σ Βλ. Ν.Γ.Κόϊου, Ἠθική θεώρηση τῶν τεχνικῶν παρεμβάσεων στό ἀνθρώπινο γονιδίωμα, ἐκδ. Κέντρο Βιοϊατρικῆς Ἠθικῆς καί Δεοντολογίας, Ἀθήνα Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ Βλ. Ἀν. Κεσελόπουλου, Ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν. Θεολογική προσέγγιση στίς προκλήσεις τῆς βιοηθικῆς, ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2003, σ.143 κ.ἑ. 1 Βλ. Hans Schwartz, «Ἀποκτείνειν χάριν τῆς ἰατρικῆς; Τό πρόβλημα τῆς ἔρευνας τῶν ἀρχέγονων ἐμβρυϊκῶν κυττάρων», ΕΕΘΣΠΑ, τόμ. 37, Τιμητικόν ἀφιέρωμα εἰς τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπ. Τιράνων καί πάσης Ἀλβανίας κ.κ. Ἀναστάσιον, Ἀθήνα 2002, σ.809 κ.ἑ. 1 Γ. Ἰ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ Βλ. περισσότερα Ἀν. Κεσελόπουλου, ὅ.π., σ. 154 κ.ἑ. 1 Γ. ἴ. Μαντζαρίδη, ὅ.π., σ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Τοῦ κ. Ἀπόστολου Νικολαΐδη, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ξεκινῶ μέ μερικές διευκρινίσεις πού ἀπαντοῦν καί σέ τυχόν

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4

Matrix. Συμμετοχὴ σὲ ἐπιστημονικὲς ἐκδηλώσεις 3. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς δραστηριότητες τοῦ EGATIN E.G.A.T.I.N. Study Days 4 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 1 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ 2 0 1 1 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Ἀγαπητοί συνάδελφοι, Χρόνια Πολλά καί Χριστός Ἀνέστη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 20 Νοεμβρίου 2011 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΑΤΡΩΝ Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Δρ. Μηχανολόγος Μηχ. ΕΜΠ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ἄν θέλετε νά φτιάξετε μιά μηλόπιττα ἀπό τό μηδέν, πρέπει πρῶτα νά δημιουργήσετε τό Σύμπαν.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929)

Περιεχόμενα. Υπεύθυνος ἔκδοσης: π. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος (6975 853535) Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς Περιοδικοῦ: π. Χαράλαμπος Κοπανάκης (6974 106929) 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Σύντομο Συναξάρι τοῦ Γέροντος Ποργυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου 5 Λίγα λόγια γιά τόν βίο τοῦ Γέροντος Πορφυρίου ἀπό τόν ἴδιο τόν π. Πορφύριο 7 Ἐκ Φαναρίου Λόγοι, Τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΑΪΟΣ2011 ΕΤΟΣ10ο ΤΕΥΧΟΣ102 ΤΑ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΑΪΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΛΥΚΟΥ ΩΡΕΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ γώ πατέρας, ἐγώ ἀδελφός, ἐγώ νυμφίος, ἐγώ οἰκία, ἐγώ τροφοδότης, ἐγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ. καλή λευτεριά πατρίδα μου ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ORTODOXH MARTYRIA 148:ORTODOXH MARTYRIA 141 5/9/10 8:26 PM Page 1 ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ τ.148 ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. ΜΑΡΤ. 2010 κωδ.1518 ISSN:1108-0167 ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΕΚΧΩΡΗΣΑΝ ΤΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ KAI ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ Ἀντωνίου Μάρκου ΟΣΙΑ ΤΑΡΣΩ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ (+ 1989) Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α. Τόν συνάναρχον Λόγον (ποίημα Δρ. Χαραλάμπους Μπούσια) Ἀτιμίας καί χλεύης ὁδόν προκρίνασα, εὐϋπολήπτου ἀνῦσαι καί τήν τιμήν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ὑπό Μητρ. Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου, Καθηγητοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. 1. Γιά νά μπορέσουμε νά κατανοήσουμε τό περιεχόμενο τοῦ ὅρου ʺθρησκευτικός τουρισμόςʺ καί νά

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ»

«Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» «Ο ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ» ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πρόλογος Οι σύγχρονες προσπάθειες γιά τήν ἐπαναπροσέγγιση τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου εἶναι φυσικό νά ἔχουν εὐρύτατη ἀποδοχή, ἐπειδή, ἀφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ

Περιεχόμενα. ἐν Ἐσόπτρῳ 1 ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι: Συνοπτική βιογραφία τῶν Ἁγίων Πατέρων τοῦ Κουδουμᾶ 4 Ἀποσπάσματα Ὁμιλίας κατά τή τελετή κατατάξεως τῶν Ὁσίων Πατέρων Παρθενίου καί Εὐμενίου Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008. Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας. κωδικός 7109 ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 28 κωδικός 7109 Γέροντας Αἰμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, ἕνας σύγχρονος νηπτικός πατέρας 2 τ. 28, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία

Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία Σκεπετάρη Φωτεινή Τό κοριτσάκι μπροστά στήν Παναγία (καί ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση) 1 Ἀφιερώνεται στή μνήμη τοῦ πατέρα μου Νίκου Σκεπετάρη. Ἀφιερώνεται στή μητέρα μου Χριστίνα καί σέ κάθε μητέρα καί σέ

Διαβάστε περισσότερα

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5

Matrix. Γ.Κ. Τσέγκου «Ὁ Ψυχιατρικός. Νέα ἀπὸ τὸ Ἐκδοτικὸ Τμῆμα 2. Ἐνημέρωση γιὰ τὶς Ἐκπαιδεύσεις 4. Νέα ἀπὸ τὶς Ἑταιρεῖες 5 Matrix Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 4 N O Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 2 Ἑξαμηνιαῖο Ἐνημερωτικό Ἔντυπο Διανέμεται δωρεὰν στὰ μέλη καὶ τοὺς σπουδαστὲς τοῦ Α.Ψ.Κ. καὶ τοῦ Ι.Ο.Α.Α. Συντακτικὴ ὁμάδα: Ἑλένη Μοράρου, Νατάσα Καραποστόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος

Περιεχόμενα. Στυλιανή Καλεντάκη, Ἀρχαιολόγος - Φιλόλογος 1 Περιεχόμενα Προοίμιο 3 Συναξάρι Ὁ ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος, ὁ ἅγιος Μάμας, ἡ ἅγία Ἑλέσα 4 Μία ὀρθόδοξη θερώρηση τοῦ ἀνθρώπου κατά τόν Ἀλ. Παπαδιαμάντη καί τόν Θ. Ντοστογιέφσκυ τοῦ Σεβασμιωτάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. κωδικός 7109. Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 27 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 κωδικός 7109 Ἀφιέρωμα: ἡ πρώτη Ἁγία, ἡ Παναγία μας! τ. 27, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56

Διαβάστε περισσότερα

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς»

«Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας καί πρακτικῆς» Τετάρτη 28 Φεβρ 2007 Ἱ. Ναός Ἁγ. Αἰκατερίνης, Barnet, 2ο Σεμινάριο τοῦ κύκλου «Κλῆρος καί λαϊκό στοιχεῖο στήν ὑπηρεσία τῆς Κοινότητος» «Οἱ σχέσεις κλήρου καί λαϊκῶν ἀπό τήν σκοπιά τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα!

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008. κωδικός 7109. Καλά Χριστούγεννα! ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 29 κωδικός 7109 Καλά Χριστούγεννα! τ. 29, NΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010

ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009 2010 1 EIKONOΓPAΦHΣH: O Oδηγός Σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2009 2010 έχει διακοσμηθεί με βυζαντινές μικρογραφίες και λεπτομέρειες βυζαντινών τοιχογραφιών.

Διαβάστε περισσότερα

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς.

Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί ἕνα θεόπνευστο βιβλίο γιά ὅλες τίς περιπτώσεις τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Οἱ ψαλμοί εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας ἁγιορείτης Γέροντας κρατώντας τό ψαλτήρι ἔλεγε:"ὁ Θεός ἔσκυψε καί εἶπε στό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ.

Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. Βʹ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΗ. α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ὅλα ξεκίνησαν μέ τήν παιδική ἐνθύμησιν. Ἐνθυμοῦμαι ὅταν ἤμουν μικρός στήν Αὐστραλία, ἕως 6 ἐτῶν, καθώς μετά ἐπέστρεψα στήν πατρίδα μας. Ἐνθυμοῦμαι μία ὄμορφη πανηγυρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Ο ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ Εἰρήνης Ἀ. Ἀρτέμη ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ὁλόκληρη ἡ ζωή μας εἶναι µία ἀκατάπαυστη μετάπτωση ἀπό τή λύπη στή χαρά καί ἀπό τή χαρά στή λύπη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ «ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ἤγουν, περί παιδείας ἐµπεριστάτου σχόλιον στηλιτευτικόν. Ἡ ἱστορία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἡ µελέτη καί ἡ γνώση τοῦ παρελθόντος. Ἡ γνώση, ὅµως, αὐτή ἀποκτᾶ νόηµα καί ἀξία µόνον ὅταν λειτουργεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ὁ συγγραφεύς Λ. Α. ΙΑΤΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝ ΘΕΩ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παλαιότερα οἱ εὐσεβεῖς ἰατροί στή χώρα μας (ἴσως μερικοί νά ὑπάρχουν ἀκόμα) μαζί μέ τήν συνταγογράφηση τοῦ φαρμάκου ὅπου ἔγραφαν ἐπάνω στό χαρτί, πρόσθεταν καί τό : ΣΥΝ ΘΕΩ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΕΠΙ ΣΚΟΠΟΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Τό ἐπί σκοπόν ρυθμιζόμενο τά τῆς κοινωνίας πόσοι σήμερα τό γνωρίζουν ὅτι εἶναι ὡς τό σπουδαιότερον ἐκεῖνο λειτουργικό ὄργανον, ὄργανον λειτουργικόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ*

ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Εναγώνια κραυγὴ ἀφυπνίσεως γιὰ ἕνα μεῖζον θέμα ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ* Τὰ εἰκοσάχρονα ἀπὸ τὴν ψήφιση τοῦ ἀνθρωποκτόνου Νόμου τῶν ἐκτρώσεων 1609/86 Τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου Ζιόμπολα ΠΟΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος

ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ. τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος 1 ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ...ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα Πολιτικοῦ Ἐπιστήµονος Μορφώνω σηµαίνει διαµορφώνω, σχηµατίζω. Καί ἡ µόρφωση τῶν νέων εἶναι ἡ διαµόρφωση τοῦ χαρακτῆρα τους. Δέν εἶναι ἁπλῶς

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας;

Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Παλαιά ιαθήκη: Μυθολογία των Εβραίων ή Βίβλος της Εκκλησίας; Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Ένα από τα µεγαλύτερα επιτεύγµατα του ιθ µ.χ. αιώνα συνιστά αναµφίβολα η ανακάλυψη των

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων

Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ὑπεύθ. Ὑπηρεσίας Ἐθελοντικῆς Διακονίας Ἀσθενῶν Νοσηλευτικῶν Ἱδρυμάτων ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 2 3 Ἐπιμέλεια ἒκδοσης: Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημέριος ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Συμβολή στό ἔργο καί στήν προσφορά του 1. ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η Α.Μ. ὁ Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομος γεννήθηκε στό χωριό Στατός τῆς Επαρχίας Πάφου στίς 27 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;*

Ελεύθερη συμβίωση: Διέξοδος ἢ παγίδα;* «Νομιμοποίηση τῆς Ἐλεύθερης Συμβίωσης» (δ ) Ἕνα εἶδος πολιτικοῦ γάμου; Ἕνα εἶδος τρίτου γάμου; Μείωση τῆς ἀπόστασης ἀπὸ τὸν Γάμο; Ἕνα βῆμα πρὸς τὸν Γάμο; Τρίτης κατηγορίας γάμος; Γάμος χωρὶς στεφάνι; Παλλακεία;

Διαβάστε περισσότερα