ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY)"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (FERTILITY) Στην ξένη δηµογραφική βιβλιογραφία ο όρος feriliy αναφέρεται στην έκταση και την ένταση των γεννήσεων ζώντων σε ένα πληθυσµό. Αφορά λοιπόν το µέρος εκείνο της δηµογραφικής θεωρίας που αναφέρεται στην µελέτη του φαινοµένου των γεννήσεων στον πληθυσµό. Η ακριβής µετάφραση του όρου feriliy στα Ελληνικά είναι: γονιµότητα. Ο όρος γονιµότητα όµως, αν και χρησιµοποιείται ευρύτατα στην Ελληνική δηµογραφική βιβλιογραφία, εννοιολογικά παραπέµπει στη φυσική αναπαραγωγική ικανότητα των ατόµων (fecudiy) και είναι αντίθετος του όρου στειρότητα (seriliy). Έτσι εννοιολογικά ακριβέστερος όρος και ίσως περισσότερο κατάλληλος για την περιγραφή του φαινοµένου των γεννήσεων σε ένα πληθυσµό είναι ο όρος γεννητικότητα. Ο αριθµός γεννήσεων σε ένα πληθυσµό κάποια χρονική περίοδο επηρεάζεται από την κατά ηλικία και φύλο σύνθεση του πληθυσµού, τη γαµηλιότητα, και πολλά άλλα χαρακτηριστικά (κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαντολλογικά, όπως επίπεδο εκπαίδευσης, εισόδηµα, θρήσκευµα). Η προσέγγιση της γεννητικότητας είναι ένα πολύ σύνθετο πρόβληµα. Στη µελέτη της γεννητικότητας ο δηµογράφος έχει να µετρήσει την επίδραση των διαφόρων δηµογραφικών, κοινωνικών και οικονοµικών παραγόντων. Είναι πολύ δύσκολο να αποµονωθούν οι επιδράσεις του κάθε παράγοντα και οι µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. Έτσι η µελέτη της γεννητικότητας συνεπάγεται τη χρήση πληθώρας µεθόδων µέτρησης. Κάθε µια από αυτές τις µεθόδους έχει υπέρ και κατά, µπορεί να είναι κατάλληλη κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες και ακατάλληλη κάτω από άλλες. Έτσι δεν υπάρχει κάποιος αποκλειστικός τρόπος προσέγγισης της γεννητικότητας σε ένα πληθυσµό. Για το λόγο αυτό έχουν δηµιουργηθεί διάφοροι δείκτες. 5.1 Πηγές Πληροφόρησης Αν και πολλές πληροφορίες χρήσιµες για τη µελέτη της γεννητικότητας παίρνονται από διάφορες δειγµατοληπτικές έρευνες, πχ. συµπεριφορές οικογενειακού προγραµµατισµού, αριθµός παιδιών στην οικογένεια, διαστήµατα µεταξύ γεννήσεων, µέσο µέγεθος οικογένειας διαφόρων κοινωνικό-οικονοµικών οµάδων, οι δύο κύριες πηγές πληροφόρησης είναι οι πληθυσµιακές απογραφές και οι επίσηµες καταγραφές γεννήσεων (ληξιαρχικές καταγραφές). Κάποιες απλές πινακοποιήσεις δεδοµένων απογραφής δίνουν µια πρώτη εικόνα της γεννητικότητας στον πληθυσµό, πχ. ο µέσος αριθµός παιδιών κατά ηλικία µητέρας δείχνει τις αυξοµειώσεις του µεγέθους της οικογένειας. Το πρόβληµα είναι ότι τέτοια στοιχεία (σε επίπεδο νοικοκυριού) είναι διαθέσιµα πολλά χρόνια µετά την απογραφή, έτσι έχουµε πληροφορίες για τη γεννητικότητα πολλών χρόνων πριν. Για την αναλυτική µελέτη της επίκαιρης γεννητικότητας σε ένα πληθυσµό είναι αναγκαία, σε συνάρτηση µε πληθυσµιακά µεγέθη από στοιχεία απογραφής, τα στοιχεία της φυσικής κίνησης του πληθυσµού (στοιχεία καταγραφών γεννήσεων) τα οποία είναι διαθέσιµα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µετά το συµβάν (γέννηση) και περιλαµβάνουν πολύ αναλυτική πληροφόρηση για την προέλευση. 88

2 5.2 Προβλήµατα στη Μέτρηση της Γεννητικότητας Η µέτρηση της γεννητικότητας είναι πολύ δυσκολότερη από εκείνη της θνησιµότητας για πολλούς λόγους: (i) εν υπάρχει αποκλειστικός πληθυσµός αναφοράς. Ένας συντελεστής γεννητικότητας αναφέρεται σε γεννήσεις που συνέβησαν στον πληθυσµό κάποιο χρονικό διάστηµα (συνήθως ένα χρόνο) ανά 100 άτοµα του πληθυσµού αυτού. Εναλλακτικά µπορεί να µετρηθεί η γεννητικότητα σαν µέσος αριθµός γεννήσεων ανά γυναίκα στον πληθυσµό. (ii) Η γέννηση αφορά τουλάχιστον τρία άτοµα, ο θάνατος µόνο ένα. Ήτοι η γεννητικότητα µπορεί να µετρηθεί σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά της µητέρας, ή του πατέρα ή του ζεύγους των γονέων. Συνήθως µετράται σε σχέση µε τα χαρακτηριστικά της µητέρας, κύρια για δύο λόγους. Πρώτον: Υπάρχουν παιδιά άγνωστου πατέρα, και δεύτερον: Το γεγονός ότι η αναπαραγωγική περίοδος της γυναίκας είναι περιορισµένη και αυτό ευνοεί τις µετρήσεις. Βέβαια, ένας τρίτος και σπουδαιότερος λόγος είναι ότι µια γέννηση, τουλάχιστον βιολογικά, αφορά πρωταρχικά και άµεσα τη µητέρα. (iii) Ένα ακόµα πρόβληµα των µετρήσεων είναι το είδος της µονάδας µέτρησης: αριθµός παιδιών ή αριθµός γεννήσεων (περίπου 1 στις 80 γεννήσεις είναι πολλαπλή). (iv) Ο παρονοµαστής του συντελεστή γεννητικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολο να µετρηθεί (eposed - o - risk populaio). Μόνο ένα κοµµάτι του πληθυσµού αφορούν οι γεννήσεις, στον οποίο δεν συµπεριλαµβάνονται τα άτοµα που βρίσκονται σε µηαναπαραγωγική ηλικία ή στερούνται φυσικής ικανότητας. (v) Είναι δύσκολο να διαχωριστεί µια γέννηση ζώντος από µια γέννηση νεκρού. Ο διαχωρισµός διαφέρει µεταξύ κρατών. (vi) Η απόκτηση παιδιών µπορεί να συµβεί πολλές φορές σε αντίθεση µε το θάνατο και ακόµα, επηρεάζεται πολύ περισσότερο από πληθώρα κοινωνικο-οικονοµικών παραγόντων, εφ όσον είναι επιλογή σε αντίθεση µε το θάνατο. 5.3 Βασικά Μέτρα Γεννητικότητας 1) Ακαθάριστος συντελεστής γεννήσεων (Crude birh rae) B ΑΣΓ = B : οι γεννήσεις του έτους : ο πληθυσµός του µέσου έτους O ΑΣΓ εκφράζει τον αριθµό γεννήσεων ανά 100 άτοµα του πληθυσµού. εν λαµβάνει υπ όψη του τις διαφορές του λόγου φύλου και της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού και έτσι µπορεί να είναι παραπλανητικός. Σε πολλές όµως περιπτώσεις είναι ο µόνος διαθέσιµος. 89

3 2) Συντελεστής Γενικός γεννητικότητας (Geeral Feriliy Rae) B ΑΣΓ = B : οι γεννήσεις του έτους : ο πληθυσµός γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία του µέσου έτους Εκφράζει τον αριθµό γεννήσεων ανά 100 γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία. 16 Είναι µια πρώτη προσπάθεια ακριβέστερου ορισµού του πληθυσµού τον οποίο αφορούν οι γεννήσεις (eposed - o - risk populaio). εν επηρεάζεται από τις διαφορές του λόγου φύλου στον πληθυσµό, ούτε από τις διαφορές της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσµού στην ίδια έκταση µε τον ακαθάριστο συντελεστή γεννητικότητας, είναι κατά συνέπεια καταλληλότερος για συγκρίσεις επιπέδων γεννητικότητας µεταξύ πληθυσµών. 3) Ειδικός κατά ηλικία (ή οµάδες ηλικιών) συντελεστής γεννητικότητας (Age - specific feriliy rae) f # Γεννήσεων ζώντων από µητέρες ηλικιών [,+) του έτους = γυναικείος πληθυσµός ηλικιών [,+) του έτους Yπολογίζεται συνήθως για πενταετείς οµάδες ηλικιών. Εξαλείφει την επίδραση της διαφορετικής κατά ηλικία σύνθεσης δύο πληθυσµών. Έτσι, είναι καταλληλότερο µέτρο για συγκρίσεις γεννητικότητας από τους δύο προηγούµενους. Επηρεάζεται όµως από τα διαφορετικά κατά ηλικία επίπεδα γαµηλιότητας και έτσι µπορεί να είναι παραπλανητικός για συγκρίσεις. Έτσι, ειδικοί κατά ηλικία συντελεστές γεννητικότητας υπολογίζονται συχνά για ειδικές οµάδες γυναικών όπως, έγγαµες ή εργαζόµενες. 4) Λόγος παιδιών-γυναικών (Child - Wome raio) Είναι ο λόγος του αριθµού παιδιών ηλικιών [0-5) ετών στον πληθυσµό προς τον αριθµό γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία. Υπολογίζεται συνήθως σε δεδοµένα απογραφής ή σε δεδοµένα ειδικών δειγµατοληπτικών ερευνών, και χρησιµοποιείται συνήθως για τη µέτρηση της γεννητικότητας σε πληθυσµούς οι καταγραφές γεννήσεων δεν είναι υποχρεωτικές και κατά συνέπεια ο αριθµητής των κλασικών συντελεστών γεννητικότητας δεν µπορεί να υπολογιστεί. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο υπολογισµός του σε πληθυσµούς αναπτυσσόµενων χωρών εφ όσον αναφέρεται στις γεννήσεις που επιβίωσαν µέχρι την ηλικία 5, που ξεπέρασαν λοιπόν τον κίνδυνο νεογνικής και βρεφικής θνησιµότητας που είναι πολύ υψηλός σε αυτές τις χώρες. Υπάρχει, όµως, πρόβληµα αξιοπιστίας αυτού του λόγου όταν υπολογίζεται σε δεδοµένα απογραφής αναπτυσσόµενων χωρών (χωρών µε ελλιπές σύστηµα καταγραφών), εφ όσον τα κατά ηλικία δεδοµένα απογραφών, ειδικότερα για τις ηλικίες που αναφέρεται, είναι χαµηλής ποιότητας. (Ελλιπή ή επιφορτισµένα µε συστηµατικά σφάλµατα). 16 Σαν διάστηµα αναπαραγωγής ηλικίας των γυναικών συνήθως θεωρείται το διάστηµα ηλικιών [15,50) ή [15,45) 90

4 5) Τυποιηµένος συντελεστής γεννητικότητας (Sadardized Feriliy Rae) Από τους ειδικούς κατά ηλικία (ή οµάδες ηλικιών) συντελεστές γεννητικότητας και κατά την ηλικία (ή οµάδες ηλικιών) σύνθεση του γυναικείου, σε αναπαραγωγική ηλικία, πληθυσµού, τυποποιηµένοι συντελεστές γεννητικότητας, µπορούν να υπολογιστούν µε ακριβώς αντίστοιχο τρόπο όπως οι τυποποιηµένοι συντελεστές θνησιµότητας. 5.4 Συντελεστές Αναπαραγωγής Στη µελέτη της γεννητικότητας ενός πληθυσµού, εκτός των διαφόρων συντελεστών γεννητικότητας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν προηγούµενα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι µετρήσεις που αναφέρονται στην αναπαραγωγή του πληθυσµού, στην έκταση δηλαδή µε την οποία ο πληθυσµός, ο οποίος συρρικνώνεται λόγω της θνησιµότητας, αντικαθίσταται µέσω των γεννήσεων. Η αναπαραγωγή του πληθυσµού µπορεί να µετρηθεί από την θεώρηση του αριθµού των παιδιών (ιδιαίτερα κοριτσιών - µελλοντικών µητέρων) που πρόκειται να αντικαταστήσουν τις µητέρες τους µελλοντικά στον πληθυσµό. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιοι βασικοί δείκτες για την µέτρηση της αναπαραγωγής ενός πληθυσµού. 1) Συντελεστής ολικής γεννητικότητας (Toal feriliy rae) ΣΟΓ = f Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται από το άθροισµα των επί µέρους ειδικών κατά ηλικία συντελεστών γεννητικότητας. Αν το εύρος του διαστήµατος ηλικιών είναι µεγαλύτερο από ένα έτος (>1) τότε ο αντίστοιχος ειδικός συντελεστής γεννητικότητας πρέπει να πολλαπλασιαστεί µε το, εφ όσον ο συνολικός συντελεστής είναι το άθροισµα των επί µέρους ειδικών συντελεστών για την κάθε ηλικία και ένας ειδικός συντελεστής που αναφέρεται σε διάστηµα ηλικιών εύρους, αναφέρεται σε διαφορετικές ηλικίες. Ο συντελεστής ολικής γεννητικότητας αναφέρεται στον αριθµό παιδιών που θα είχαν γεννηθεί (αγνοώντας τη θνησιµότητα) από µια υποθετική γενεά αποτελούµενη από 1000 γυναίκες κατά την διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου για τα οποία ισχύουν οι ειδικοί κατά ηλικία συντελεστές γεννητικότητας, οι οποίοι εµπεριέχονται στο γενικό συντελεστή. Ο συντελεστής ολικής γεννητικότητας αναφέρεται στον ίδιο γυναικείο πληθυσµό ηλικιών [15-45) ή [15-50) όπως και ο γενικός συντελεστής γεννητικότητας, είναι όµως, σε αντίθεση µε το δεύτερο, απαλλαγµένος από την επίδραση της κατά ηλικίας σύνθεσης του πληθυσµού και ως εκ τούτου, καταλληλότερος για συγκρίσεις. Θα µπορούσε να θεωρηθεί σαν ένας τυποποιηµένος συντελεστής ο τυπικός πληθυσµός είναι ισοκατανεµµηµένος µέσα στα διάφορα διαστήµατα ηλικιών. 2) Ακαθάριστος συντελεστής αναπαραγωγής (Gross Reproducio Rae) Ο συντελεστής αυτός υπολογίζεται από το άθροισµα των ειδικών συντελεστών γεννητικότητας, οι οποίοι όµως (σε αντίθεση µε το συντελεστή ολικής γεννητικότητας) υπολογίζονται µόνο από τις γεννήσεις θηλέων: 91

5 ΑΣΑ = f # Γεννήσεων ζώντων θηλέων από µητέρες ηλικιών [,+) του έτους f = γυναικείος πληθυσµός ηλικιών [,+) του µέσου έτους Αντιπροσωπεύει το µέσο αριθµό κοριτσιών που γεννιούνται από τις γυναίκες κατά την διάρκεια των αναπαραγωγικών τους ηλικιών. Ο Ακαθάριστος συντελεστής αναπαραγωγής και ο συνολικός συντελεστής γεννητικότητας είναι και οι δύο αθροίσµατα ειδικών κατά ηλικία συντελεστών γεννητικότητας. Ο πρώτος αναφέρεται µόνο στις γεννήσεις θηλέων ενώ ο δεύτερος αναφέρεται γενικά στις γεννήσεις. Ο δεύτερος λοιπόν είναι, χονδρικά, διπλάσιος του πρώτου. 3) Καθαρός συντελεστής αναπαραγωγής (Ne reproducio rae) Ο Ακαθάριστος συντελεστής αναπαραγωγής εκφράζει το µέσο αριθµό θυγατέρων οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις µητέρες τους, χωρίς να λαµβάνει υπ όψη του την θνησιµότητα αυτών των θυγατέρων. Αλλά µια κόρη θα αντικαταστήσει τη µητέρα της µόνον όταν η κόρη θα φθάσει την ηλικία που είχε η µητέρα της όταν την γέννησε. Ο καθαρός συντελεστής αναπαραγωγής υπολογίζεται από το άθροισµα των γινοµένων κάθε ειδικού κατά ηλικία συντελεστή γεννητικότητας (γεννήσεις θηλέων) επί την αντίστοιχη πιθανότητα επιβίωσης µέχρι την ηλικία της µητέρας. ΚΣΑ = f S( + ) S( + ) = 2 L 0 0 Οι τιµές των συναρτήσεων και L προέρχονται από τον πίνακα επιβίωσης του γενικού πληθυσµού γυναικών του έτους. 92

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών TEXNΙΚΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών TEXNΙΚΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ Επίκουρος Καθηγήτρια Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών TEXNΙΚΕΣ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Αθήνα 2003 I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Πολλοί δηµογράφοι αντιµετωπίζουν τη ηµογραφία σαν ένα σύνολο τεχνικών.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία

Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ (MULTIPLE DECREMENT TABLES) Στον πίνακα επιβίωσης θεωρούµε τον αριθµό ζώντων στην κάθε ηλικία αρχίζοντας από µια οµάδα γεννήσεων ζώντων που αποτελεί την ρίζα του πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Γεννητικότητα-γονιμότητα

Γεννητικότητα-γονιμότητα Γεννητικότητα-γονιμότητα Α. Ορισμοί Γεννητικότητα: Ο όρος παραπέμπει συνήθως στη συχνότητα των γεννήσεων σε έναν πληθυσμό, δηλαδή στο αδρό ποσοστό της γεννητικότητας. Γονιμότητα: Ο όρος έχει διπλή έννοια:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1961-2001.

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ: 1961-2001. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ

Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ Τ Μ Η Μ Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η Σ Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν Σ Τ Η Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Μ Ε Ν

Διαβάστε περισσότερα

οι τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της

οι τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της οι τάσεις τής γονιμότητας τού έλληνικοϋ πληθυσμού κατά τήν περίοδο 1956-76 καί οί δείκτες μετρήσεώς της της Γαρυφαλλιάς Σερελέα Maître en Démographie Ή γεννητικότητα,' ή θνησιμότητα καί ή μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΒΥΡΩΝ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ 1 1 Αγαμία Η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα άτομα τα οποία είναι μεν σε ηλικία γάμου αλλά δεν έχουν ποτέ παντρευτεί. 2 Άγαμος Το άτομο, το οποίο δεν έχει συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας

2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2. Το δημογραφικό πλαίσιο και η σημασία του για τη σύνθεση των νοικοκυριών και της οικογένειας 2.1 Πτυχές των δημογραφικών εξελίξεων στη μεταπολεμική Ελλάδα με έμφαση στη γονιμότητα και τη θνησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - -

πρόλογος Βικτωρία Καλαποθάκη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής Η Υγεία του Ελληνικού Πληθυσμού - - πρόλογος Η στάθμιση της Υγείας ενός πληθυσμού αποτελεί προϋπόθεση για την ορθολογική αξιολόγηση των μέτρων που την επηρεάζουν, για τη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών και τον προγραμματισμό των διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΑΜΗΛΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΠΥΡΟς Ι. ΑςΔΡΑΧΑς, ΓΙΑΝΝΗς ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟς, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟς Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗς ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΒΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ»

«ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΒΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ «ΔΙΑΓΕΝΕΑΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη ΕΠ «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη ΕΠ «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρ. Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Θέτομε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006. Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 / 2006 Η δημογραφική κατάσταση στην Ελλάδα Διονύσης Μπαλούρδος (1) (Σε συνεργασία με τους Δημήτρη Ντόντη (2) και Ναταλία Σπυροπούλου (3) ) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 21 Ο ΑΙΩΝΑ : ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κογκίδου. (2004). ηµογραφικές Εξελίξεις και Μεταβολές της Οικογενειακής Οργάνωσης στην Ελλάδα. Στο Θ. Καράβατος (Επιµ). Εντός και Εκτός και επί της Ψυχιατρικής, σσ 47-77. Θεσσαλονίκη: University Studio

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C.

Πτυχιακή εργασία. Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. AΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ALGAE A.C. Σπουδάστριες: ΚΡΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΕΡΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου

Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου Επιθ. Κοιν. Ερευνών, 88, 1995, 85-99 Εύρος I. Αημητριάδης* Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ: Η περίπτωση της Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξασφάλιση βασικών αναγκών στη λιγότερο εύπορη μερίδα του πληθυσμού αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού

Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη «Συσχετισμός Οικογενειακού- Κοινωνικού-Πολιτισμικού Περιβάλλοντος στη σχολική επίδοση του παιδιού ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος Καθηγητή Ι.Ε.Πυργιωτάκη Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, πρ. Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης Θέτομε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1980-1998

ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1980-1998 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 1980-1998

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης

Μελέτες κοόρτης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH. ... Π. Γαλάνης ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ APPLIED MEDICAL RESEARCH ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(1):111-126 Μελέτες κοόρτης 1. Εισαγωγή 2. Σχεδιασμός 3. Προοπτικές μελέτες κοόρτης 4. Αναδρομικές μελέτες κοόρτης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Συναρτήσεις και πίνακες θνησιμότητας

Κεφάλαιο Πρώτο. Συναρτήσεις και πίνακες θνησιμότητας Κεφάλαιο Πρώτο Συναρτήσεις και πίνακες θνησιμότητας. Πρόλογος Η θνησιμότητα είναι ένα βιολογικό φαινόμενο με πολλές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Διαφοροποιείται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων Οι δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και την Ελλάδα (1957-2009), συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες πορείες; Β. Κοτζαµάνης Οι αδρές δηµογραφικές εξελίξεις στην ΕΕ15 και στα κράτη-µέλη της: πληθυσµοί, φυσική αύξηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ÔÁ ÕÑÑÕÈÌÏ ÅÐÉÌÏÑÖÙÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ìå ôßôëï: "Óõó åôéóìüò Ïéêïãåíåéáêïý - Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò óôç ó ïëéêþ åðßäïóç ôïõ ðáéäéïý"

ÔÁ ÕÑÑÕÈÌÏ ÅÐÉÌÏÑÖÙÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ìå ôßôëï: Óõó åôéóìüò Ïéêïãåíåéáêïý - Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò óôç ó ïëéêþ åðßäïóç ôïõ ðáéäéïý ÔÁ ÕÑÑÕÈÌÏ ÅÐÉÌÏÑÖÙÔÉÊÏ ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ ìå ôßôëï: "Óõó åôéóìüò Ïéêïãåíåéáêïý - Êïéíùíéêïý êáé Ðïëéôéóìéêïý ÐåñéâÜëëïíôïò óôç ó ïëéêþ åðßäïóç ôïõ ðáéäéïý" ãéá ôç äåõôåñïâüèìéá åêðáßäåõóç ÌÝôñï 2.1. "ÁíáâÜèìéóç

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1.1 Εισαγωγή. Τι είναι Στατιστική 1.2 Μεθοδολογία Ερευνας 1.3 Τι είναι το SPSS 1.4 οµή του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής

οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙ ΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ οκίµια Οικονοµικής Πολιτικής ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ: ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΙΑ Πάρις Νεάρχου Πάνος Πασιαρδής Αρ. 02-03 Μάιος 2003 Φορολογική Μεταρρύθµιση: Ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα