ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

2 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης της παρούσας έκδοσης Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ, άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. LOGICOM PUBLIC LIMITED (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 11 η Οκτωβρίου 2007 (cum-date) σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) συνήθη μετοχή που κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 12 η Οκτωβρίου Κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας με τιμή εξάσκησης 0,65 ( 1,11), η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ.. Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα παραχωρείται στους δικαιούχους ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών. Έκδοση μέχρι Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (Warrants), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους, σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκήσουν. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας, η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., με τιμή εξάσκησης το μικρότερο των: - 2,00 (1,17), ή - το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. Εγκεκριμένο Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. Εκδόθηκε και πληρώθηκε πλήρως διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. Η ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 26 η Σεπτεμβρίου 2007 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2005 ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1

3 Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στους προσφερόμενους τίτλους. Πριν από τη λήψη της επενδυτικής απόφασης, το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται το σύμβουλο επενδύσεών του. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Logicom Public Limited, οι οποίοι αναλαμβάνουν συλλογικά και ατομικά πλήρη ευθύνη για την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των στοιχείων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν άλλα ουσιαστικά γεγονότα που η παράλειψή τους θα καθιστούσε οποιαδήποτε δήλωση που περιέχεται σε αυτό παραπλανητική. Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Η παρούσα δημόσια προσφορά διενεργείται αποκλειστικά στην Κύπρο και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Συγκεκριμένα, και προς συμμόρφωση με τη σχετική χρηματιστηριακή νομοθεσία των κρατών που αναφέρονται στη συνέχεια, η παρούσα δημόσια προσφορά δεν απευθύνεται με κανένα τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία, ή τη Νότιο Αφρική ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα ( οι Εξαιρούμενες Χώρες ), στην οποία σύμφωνα με τους νόμους της, η διενέργεια της παρούσας δημόσιας προσφοράς ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Ενημερωτικού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφ ετέρου η εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή / και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης θα σταλούν σε όλους τους μετόχους κατοίκους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση για πιθανή επένδυση στους τίτλους που διατίθενται μέσω της παρούσας Έκδοσης και ως εκ τούτου και σε μετοχές της Εταιρείας με την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης ή / και Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα, για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους προσφερόμενους τίτλους, βλέπετε Μέρος Β, Παράγοντες Κινδύνου, του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Οι επενδυτές που χρειάζονται οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή / και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Στα Γραφεία Διεύθυνσης της Εταιρείας: Στασίνου 26, Αγία Παρασκευή, 2003 Στρόβολος, Λευκωσία Στον Ανάδοχο Υπεύθυνο Σύνταξης και Διευθυντή Έκδοσης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Κτίριο ΕΤΙΤΤΑ, 1ος Όροφος, Λεωφόρος Ευαγόρου 39, 1066 Λευκωσία Σε άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 4 Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 23 Γ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ / ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 28 Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30 1 Νομικό καθεστώς 30 2 Ιστορική αναδρομή και κύρια γεγονότα στην εξέλιξη της Εταιρείας 30 3 Κύριες δραστηριότητες και αγορές δραστηριοποίησης της Εταιρείας 34 4 Κύριοι συνεργάτες και γεωγραφική διάθεση προϊόντων 38 5 Οργανωτική διάρθρωση / δομή της Εταιρείας 38 6 Κατάλογος και δραστηριότητες θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών 40 7 Προώθηση και προβολή του Συγκροτήματος 42 8 Έλεγχος ποιότητας προϊόντων 42 9 Χρηματοοικονομικές πληροφορίες Ελεγκτές Ανάλυση αποτελεσμάτων και πρόσφατες τάσεις Στόχοι και προοπτικές Εταιρείας Ανάλυση εισοδήματος Κυριότερες επενδύσεις Κτιριακές εγκαταστάσεις Κεφάλαια και κεφαλαιακή διάρθρωση Διοίκηση και εποπτεία Λειτουργία διοικητικού συμβουλίου και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης Προσωπικό της Εταιρείας Μετοχικό κεφάλαιο, κύριοι μέτοχοι και συμμετοχές μελών διοίκησης, διεύθυνσης και προσωπικού Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Μερισματική πολιτική Ιδρυτικό έγγραφο και Καταστατικό Άλλες θέσμιες πληροφορίες Έγγραφα διαθέσιμα προς επιθεώρηση Παραπομπές Συγκαταθέσεις και Βεβαιώσεις 123 Ε. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 128 ΣΤ. ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 139 Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 149 Η. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 156 Παράρτημα Α: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα Β: Ανεξάρτητη Λογιστική και Οικονομική Μελέτη Δέουσας Επιμέλειας Παράρτημα Γ: Ερμηνεία Όρων 3

5 Α. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν περιληπτικό σημείωμα έχει συνταχθεί με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας και της επιχειρηματικής στρατηγικής της Εταιρείας. Επίσης, περιλαμβάνει συνοπτικά στοιχεία της παρούσας Έκδοσης. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα αποτελεί εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο. Επισημαίνεται ότι η μελέτη αυτού του περιληπτικού σημειώματος και μόνο δεν είναι επαρκής για να αποκτήσουν οι επενδυτές μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Ως εκ τούτου, η απόφαση για πιθανή επένδυση στα Δικαιώματα Προτίμησης («ΔΠ») και Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών («ΔΑΜ»), και κατ επέκταση και σε μετοχές της Εταιρείας, πρέπει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση που εγερθεί ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία φέρει ο ενάγων επενδυτής. Τα πρόσωπα που υπέβαλαν την περίληψη του Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνο εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. 1 Η Εταιρεία Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 9 Δεκεμβρίου 1986 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής με την επωνυμία Logicom Limited και μετατράπηκε σε δημόσια, σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, στις 23 Ιουλίου Στις 4 Ιανουαρίου 2000 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Number) της Εταιρείας είναι CY Στις 21 Ιουνίου 2004 η Εταιρεία μετονομάστηκε σε Logicom Public Limited. 2 Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό Οι κύριοι σκοποί της Εταιρείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του Ιδρυτικού της Εγγράφου είναι η εκπαίδευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και η διανομή κάθε άλλου ηλεκτρονικού μηχανήματος και λογισμικού οποιουδήποτε είδους και λειτουργίας. Αποσπάσματα από το Καταστατικό της Εταιρείας παρατίθενται στο Μέρος Δ23 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. 4

6 3 Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τους ακολούθους: Αδάμος Κ. Αδαμίδης - Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικός) Βαρνάβας Ειρήναρχος - Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός) Αριστόδημος Α. Αναστασιάδης - Μέλος (Εκτελεστικός) Σπαρσής Μοδέστου - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) Τάκης Κληρίδης - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) Κυριάκος Φιάκκας - Μέλος (Εκτελεστικός) Νίκος Μιχαηλάς - Μέλος (Ανεξάρτητος Μη Εκτελεστικός) 4 Διευθυντικό Προσωπικό της Εταιρείας Τα μέλη της διεύθυνσης της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Ανθούλης Παπαχριστοφόρου - Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος Δήμος Αναστασίου - Διευθυντής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Συγκροτήματος Μιχάλης Παπαηρακλέους - Διευθυντής Διανομής Συγκροτήματος Νίκος Κυριάκου - Διευθυντής Διανομής Ευρωπαϊκών Αγορών Attilio Calce - Γενικός Διευθυντής της Logicom Italia s.r.l. Νικόλας Αργυρίδης - Γενικός Διευθυντής των εργασιών της Logicom στο Dubai Σπύρος Κουρμούσης - Γενικός Διευθυντής της Enet Solutions - Logicom S.A. Zeki Berk - Γενικός Διευθυντής της Logicom IT Distribution Ltd Balazs Angyan - Γενικός Διευθυντής της Logicom Hungary Kft Θεράπων Θεράποντος - Εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος της Enet Solutions Ltd Laurence Gemayel - Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom (Middle East) SAL Nadeem Murtada Ebrahim Alkhatib - Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Logicom Jordan LLC Ανδρέας Σχίζας - Διευθυντής Υποστήριξης Πελατών στην Enet Solutions Ltd Αριστοτέλης Δημητρίου - Διευθύνων Σύμβουλος στην DAP Noesis Business Solutions Ltd Θεοφάνης Λούμπας - Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής Συγκροτήματος Σάββας Δυμιώτης - Διευθυντής Αγορών Συγκροτήματος Ιωσήφ Κακουλλής - Διευθυντής Τμήματος Πωλήσεων 5 Γραμματέας, Σύμβουλοι Εταιρείας και Τραπεζίτες Γραμματέας: Adaminco Secretarial Limited Eagle Star House, 1 ος όροφος Θέκλας Λυσιώτη Λεμεσός Ελεγκτές & Σύμβουλοι Λογιστές: KPMG Elma House Μνασιάδου Λευκωσία 5

7 Νομικοί Σύμβουλοι: Αδάμος Κ. Αδαμίδης & Σία Θέκλας Λυσιώτη 35, Eagle Star House, 1 ος όροφος 3030 Λεμεσός Εκτιμητές: Αντώνης Λοΐζου και Συνεργάτες Chartered Surveyors Εκτιμητές Ακινήτων & Διαχειριστές Έργων Ανάπτυξης Κεντρικά Γραφεία, Λεωφόρος Κέννεντυ 68 Α, 1076 Λευκωσία Τ.Θ , 1646 Λευκωσία Andys Telemachou Appraisal Ltd Real Estate Consultants & Valuers Λεωφόρος Κυριάκου Μάτση 44, Γραφείο Λευκωσία Andreou Property Strategy Ltd Chartered Surveyors Κεντρικά Γραφεία Λεωφόρος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ Μέγαρο Μιτσή, Γραφείο Λευκωσία Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης και Διευθυντής Έκδοσης: Λαϊκή Επενδυτική Ε.Π.Ε.Υ. Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Λεωφόρος Ευαγόρου 39, Ετίττα Κώρτ, 1 ος όροφος 1066 Λευκωσία Τραπεζίτες: Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ Marfin Popular Bank Public Company Ltd Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ HSBC Bank Middle East Ltd Bank Audi SAL HSBC Bank Middle East Ltd Dubai, UAE HSBC Bank Middle East Ltd - Kuwait Marfin Εγνατία Τράπεζα Α.Ε. Alpha Bank Cyprus Ltd The Housing Bank for Trade & Finance Akbank P.A.S. Purkiye Garanti Bankasi A.S. Societe Generale Cyprus Ltd Standard Chartered Bank BNP Paribas Cyprus Ltd Bank Saudi Fransi Universal Bank Ltd BNP Paribas Dubai UAE Credito Artigiano SPA 6

8 Διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη: Grant Thornton Νιμέλη Κωρτ, Block C, Αγίου Νικολάου 41-49, 2408 Λευκωσία 6 Εγγεγραμμένο Γραφείο και Γραφεία Διεύθυνσης Εγγεγραμμένο Γραφείο: Eagle Star House, 1 ος όροφος Θέκλας Λυσιώτη 35, 3030 Λεμεσός Τ.Θ.: 51094, 3501 Λεμεσός Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Γραφεία Διεύθυνσης: Στασίνου 26 Αγία Παρασκευή 2003 Στρόβολος, Λευκωσία Τ.Θ.: 23472, 1683 Λευκωσία Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Διαδικτυακός χώρος: 7 Συνοπτικές Πληροφορίες για την Εταιρεία Η Logicom Public Limited ξεκίνησε δραστηριότητες το 1987 ως κέντρο εκπαίδευσης εφαρμογών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Μέσα του 1992 η Εταιρεία εξαγοράστηκε πλήρως από τον Βαρνάβα Ειρήναρχο και τη σύζυγό του Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου και άρχισε να δραστηριοποιείται στον τομέα της χονδρικής αγοράς προϊόντων πληροφορικής όπου και απέκτησε παρουσία στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στον Λίβανο, στην Ιορδανία, στο Ντουμπάι, στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Σαουδική Αραβία, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, οργανικά ή μέσω των εξαρτημένων και συνδεδεμένων εταιρειών της. 7

9 Οι εξαρτημένες και συνδεδεμένες εταιρείες του Συγκροτήματος, καθώς και συνοπτικές πληροφορίες σε σχέση με τη χώρα εγγραφής, την ημερομηνία ίδρυσης ή απόκτησης τους και το ποσοστό συμμετοχής της Εταιρείας σε αυτές παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα (βλέπετε Μέρος Δ6 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου για περισσότερες πληροφορίες): Όνομα Εταιρείας Χώρα Εγγραφής Ημερομηνία Απόκτησης / Ίδρυσης Ποσοστό Συμμετοχής Logicom (Overseas) Ltd Κύπρος 01/01/ % Enet Solutions Ltd Κύπρος 01/01/ % Netcom Ltd Κύπρος 27/04/ % Netvision Ltd Κύπρος 31/05/ % Logicom (Middle East) SAL Λίβανος 25/07/ % Enet Solutions - Logicom S.A. Ελλάδα 21/02/ % Logicom Jordan LLC Ιορδανία 07/08/ % Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου στο Ντουμπάι (DAFZA) Η.Α.Ε. 03/10/ % DAP Noesis Business Solutions Ltd Κύπρος 20/03/ % Logicom Dubai LLC Η.Α.Ε. 07/11/ % 2 Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του Jebel Ali Η.Α.Ε. 08/03/ % Logicom Italia s.r.l. Ιταλία 14/06/ % Logicom Information Technology Distribution Ltd Τουρκία 01/12/ % Rehab Technologies Ltd Σαουδική Αραβία 01/08/ Logicom Information Technology Distribution S.R.L. Ρουμανία 27/03/ % Logicom Hungary Kft Ουγγαρία 02/04/ % Logicom Bulgaria EOOD Βουλγαρία 15/06/ % 1 Η Logicom FZE στη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου του αεροδρομίου στο Ντουμπάι (DAFZA) διαγράφηκε στις 02/10/ Η Logicom Public Limited έχει εξασφαλίσει συμβατικά τον πλήρη έλεγχο των εργασιών των εταιρειών Logicom Dubai LLC και Rehab Technologies Ltd. Το Συγκρότημα σήμερα δραστηριοποιείται στον ευρύτερο τομέα της πληροφορικής και κυρίως στη διάθεση προϊόντων πληροφορικής, τη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών για δίκτυα και τηλεπικοινωνίες και στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών λογισμικού. Όταν το 1994 η Εταιρεία τερμάτισε τις εργασίες της στο τομέα της εκπαίδευσης και επικέντρωσε τη δραστηριότητά της στη διανομή προϊόντων πληροφορικής, άρχισε να συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προιόντων πληροφορικής. Τα προϊόντα που διανέμονται από το Συγκρότημα περιλαμβάνουν, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξαρτήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware), όπως επεξεργαστές, μητρικές κάρτες, σκληρούς δίσκους, μνήμες, οθόνες κ.ά., λογισμικά (software), όπως λειτουργικό λογισμικό κ.α. και περιφερειακά (peripherals) όπως εκτυπωτές, σαρωτές κ.α., δικτυακά (networking), όπως δρομολογητές κ.ά.. Η διανομή γίνεται στη χονδρική αγορά και πελάτες της είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη συναρμολόγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στη λιανική πώληση προϊόντων πληροφορικής και στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 8

10 Στις 23 Ιουλίου 1999, η Εταιρεία μετατράπηκε σε δημόσια εταιρεία για σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, με τροποποίηση του καταστατικού της. Μετά από δημόσια πρόσκληση για εγγραφή που έγινε το Δεκέμβριο 1999, οι μετοχές της εισήχθηκαν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 4 Ιανουαρίου Σήμερα, το Συγκρότημα διαθέτει γραφεία και αποθηκευτικούς χώρους σε 17 χώρες, και πελάτες σε 20 χώρες στις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου, της Βορείου Αφρικής και της Ασίας. 8 Κύριοι Μέτοχοι Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι: Μέτοχος Άμεση % Έμμεση % Συνολική % Συμμετοχή Συμμετοχή Συμμετοχή Βαρνάβας Ειρήναρχος , , ,55 1 Στο σύνολο των μετοχών που κατέχει ο κ. Βαρνάβας Ειρήναρχος συνυπολογίζονται οι μετοχές που κατέχει η σύζυγός του, Δήμητρα Προδρόμου Ειρήναρχου ( μετοχές). Τα ποσοστά των μεγαλομετόχων μετά την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον αριθμό των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που θα επιλέξουν να εξασκήσουν. 9 Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Οι πιο κάτω συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 βασίζονται στις ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές, KPMG. Οι διενεργήσαντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη λογιστική και οικονομική μελέτη, Grant Thornton δεν έχουν εισηγηθεί οποιεσδήποτε αναμορφώσεις. Οι οικονομικές καταστάσεις για τα έτη 2004, 2005 και 2006 έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113 και έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται από το νόμο. Σημειώνεται ότι τα ποσά για το έτος 2004 παρουσιάζονται μετά από αναπροσαρμογές που έγιναν για να συνάδουν με τις αλλαγές στις λογιστικές αρχές, την υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων ΔΠΧΠ και στην παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του έτους Οι επιλεγμένες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες θα πρέπει να διαβαστούν σε συνάρτηση με τους πλήρεις ετήσιους ελεγμένους λογαριασμούς και τις εκθέσεις ελεγκτών για τα υπό αναφορά έτη. Οι ελεγκτές της Εταιρείας δεν έχουν εκφράσει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή άρνηση γνώμης στις εκθέσεις τους για τα υπό αναφορά έτη. 9

11 Όπως επεξηγείται στο Μέρος Δ9.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, το Συγκρότημα εφάρμοσε από την 1 η Ιανουαρίου 2005 νέα και αναθεωρημένα ΔΠΧΠ τα οποία σχετίζονται με τις δραστηριότητές του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 η Ιανουαρίου Οι ενδιάμεσες συνοπτικές μη ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις». Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν αναφορικά με στοιχεία που θεωρούνται ουσιώδη σε σχέση με τις οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος συνάδουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Εξαμηνία που έληξε στις Μη ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Πωλήσεις Μεικτό κέρδος Κέρδος από εργασίες πριν από τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης Κέρδος πριν τη φορολογία Κέρδος για την περίοδο / το έτος Κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7,34 5,19 2,45 1,94 Αναπροσαρμοσμένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 7,34 5,19 2,45 1,94 Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

12 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την κεφαλαιακή διάρθρωση του Συγκροτήματος (ίδια κεφάλαια και δανειακά κεφάλαια) Μη ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Δανειακό Κεφάλαιο Μακροπρόθεσμα δάνεια Τραπεζικά παρατραβήγματα Βραχυπρόθεσμα δάνεια Τρέχουσες δόσεις μακροπρόθεσμων δανείων Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών ( ) ( ) ( ) ( ) Σύνολο Δανειακού Κεφαλαίου Λόγος Δανειακού Κεφαλαίου προς Ίδια Κεφάλαια 0,79 0,91 0,86 0,32 10 Στοιχεία για Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, με συνήθεις εμπορικούς όρους και κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, παρουσιάζονται πιο κάτω. Εταιρείες του Συγκροτήματος πωλούν και αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες αναλόγως των αναγκών τους από άλλες εταιρείες του Συγκροτήματος. Οι συναλλαγές γίνονται κυρίως σε τιμή κόστους. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συναλλαγές γίνονται σε τιμή διαφορετική του κόστους αφού αυτή συμφωνηθεί μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και αφού εμπίπτει στα πλαίσια της καθαρά εμπορικής βάσεως και της συνήθους εμπορικής πρακτικής που ακολουθεί το Συγκρότημα. Όταν επιβάλλεται, η Logicom Public Limited χρεώνει κάθε χρόνο τις θυγατρικές της εταιρείες ένα ποσό για διοικητικές υπηρεσίες. Τα ποσά τα οποία χρέωσε η Logicom Public Limited τις θυγατρικές της εταιρείες ήταν τα εξής: Διοικητικές υπηρεσίες και προμήθειες Διοικητικές Υπηρεσίες Εξαμηνία που έληξε στις Μη ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Enet Solutions Limited DAP Noesis Business Solutions Limited Προμήθειες Enet Solutions Limited

13 Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και άλλων εταιρειών του Συγκροτήματος κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και κατά την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2007, οι οποίες βεβαιώνεται ότι διεξήχθησαν στη συνήθη πορεία των εργασιών του Συγκροτήματος και με συνήθεις εμπορικούς όρους, έχουν ως ακολούθως: Πωλήσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες Εξαμηνία που έληξε στις Μη ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Έτος που έληξε στις Ελεγμένα Enet Solutions Ltd Enet Solutions - Logicom S.A Logicom (Overseas) Ltd Logicom Jordan LLC Logicom FZE Logicom (Middle East) SAL DAP Noesis Business Solutions Ltd Netvision Ltd Logicom Dubai LLC Netcom Ltd Logicom Italia s.r.l Logicom IT Distribution S.R.L Rehab Technologies Ltd Υπόλοιπα μεταξύ της Logicom Public Limited και των θυγατρικών της εταιρειών στα βιβλία της Ιθύνουσας εταιρείας ήταν ως εξής: Μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες Μη ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Ελεγμένα Enet Solutions - Logicom S.A Logicom (Middle East) SAL Logicom FZE Logicom Jordan LLC Σημείωση: Δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ της Ιθύνουσας και των θυγατρικών εταιρειών, αναφορικά με τα μακροπρόθεσμα δάνεια εισπρακτέα από θυγατρικές εταιρείες. Τα δάνεια είναι άτοκα και χωρίς καθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής. 12

14 Υπόλοιπα με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες Μη ελεγμένα 2006 Ελεγμένα 2005 Ελεγμένα 2004 Ελεγμένα Enet Solutions Ltd Enet Solutions - Logicom S.A ( ) Logicom (Overseas) Ltd ( ) ( ) ( ) (19.104) Logicom Jordan LLC ( ) Netcom Ltd Netvision Ltd Logicom FZE Logicom (Middle East) SAL ( ) ( ) ( ) (69.008) DAP Noesis Business Solutions Ltd Logicom Dubai LLC Logicom Italia s.r.l Logicom IT Distribution Ltd Rehab Technologies Ltd Logicom Hungary IT Distribution Kft Logicom IT Distribution S.R.L Σημείωση: Τα υπόλοιπα αποπληρώνονται ανάλογα με τη φύση της συγκεκριμένης συναλλαγής. Κατά τη διάρκεια του 2006 και του 2007, εταιρείες του Συγκροτήματος πλήρωσαν μερίσματα στην Εταιρεία ως ακολούθως: Μερίσματα Χρήσης Μερίσματα Χρήσης Μερίσματα Χρήσης Μερίσματα Χρήσης Μερίσματα Χρήσης

15 11 Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας και Προορισμός Νέων Κεφαλαίων 11.1 Στόχοι και Προοπτικές Εταιρείας Το Συγκρότημα, από το 2000 και μετά, οπότε ξεκίνησε η επέκταση του στο εξωτερικό, έχει καταφέρει να εδραιώσει τη παρουσία του σε 17 χώρες στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, του Αραβικού Κόλπου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να κατέχει ηγετική θέση στην περιοχή που δραστηριοποιείται. Το Συγκρότημα στοχεύει σε περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, στηριζόμενη σε τρεις πυλώνες: την αξιοποίηση του μεγέθους του και των οικονομιών κλίμακας που συνεπάγεται, την ανάπτυξη νέων αγορών και τη συνεχή ενδυνάμωση της παρουσίας του στις υφιστάμενες αγορές όπου δραστηριοποιείται, με πρόσθετα προϊόντα ή υπηρεσίες. Σταθεροί σύμμαχοι του Συγκροτήματος στην υλοποίηση της στρατηγικής αυτής και στην περαιτέρω επέκταση και εδραίωση της ηγετικής του θέσης στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται είναι και οι προμηθευτές του, οι σχέσεις με τους οποίους ενδυναμώνονται και αναβαθμίζονται συνεχώς. Στο τομέα της διανομής και σε βραχυπρόθεσμη βάση αναμένεται ανάπτυξη από τις νέες αγορές όπου το Συγκρότημα έχει ήδη δραστηριοποιηθεί, όπως η Ιταλία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Η ανάπτυξη στις αγορές αυτές θα προέλθει από την αύξηση του μεριδίου αγοράς και από τη προσθήκη προϊόντων από προμηθευτές, προϊόντα των οποίων το Συγκρότημα ήδη διανέμει σε άλλες χώρες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά της Σαουδικής Αραβίας όπου οι κύριοι προμηθευτές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και έχουν προχωρήσει σε ενδυνάμωση της παρουσίας τους στη χώρα αυτή. Οι αγορές αυτές χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος και αναμένεται να αποτελέσουν τις νέες βάσεις της βραχυπρόθεσμης αλλά και μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης του Συγκροτήματος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι επίσης μια αγορά που αναμένεται να εξακολουθήσει να συνεισφέρει στην ανάπτυξη του Συγκροτήματος. Η επέκταση του Συγκροτήματος στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αναμένεται να συμβάλει στη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή του. Αναφορικά με την επίτευξη αυτού του στόχου, πρέπει να σημειωθεί ότι η Cisco έχει ήδη εξουσιοδοτήσει το Συγκρότημα να διανέμει τα προϊόντα της στην Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Η δυναμική των χωρών αυτών ιδιαίτερα στο τομέα της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα μεγάλη και πολλοί από τους προμηθευτές του Συγκροτήματος ήδη επανεξετάζουν το μοντέλο λειτουργίας τους και ενδυναμώνουν την παρουσία τους και στην περιοχή αυτή. Εκτός από τα πιο πάνω, που ήδη βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης, το Συγκρότημα εξετάζει μαζί με τους προμηθευτές του και άλλες ευκαιρίες επέκτασης που θα ενδυναμώσουν ακόμη περισσότερο την παρουσία του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης. Στον τομέα των υπηρεσιών, η Logicom, μέσω των θυγατρικών της εταιρειών Enet και Noesis, έχει δημιουργήσει πολύ ισχυρή τεχνογνωσία και έχει εκτελέσει στην Κύπρο με απόλυτη επιτυχία έργα που πολύ λίγες εταιρείες διεθνώς διαθέτουν την τεχνογνωσία να υλοποιήσουν. Έχει ήδη ληφθεί η απόφαση για επέκταση των υπηρεσιών του Συγκροτήματος στο εξωτερικό και αρχές του επόμενου έτους αναμένεται να 14

16 ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μελέτες, σχεδιασμοί και επαφές για την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Μακροπρόθεσμος στόχος του Συγκροτήματος είναι η προσφορά των εν λόγω υπηρεσιών σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης. Οι προοπτικές που ανοίγονται με τη παρουσία της Logicom σε ένα τόσο ευρύ γεωγραφικό χώρο, και κυρίως οι στρατηγικές της συμμαχίες με τις καλύτερες και μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής προϊόντων τεχνολογίας, η δυναμική που παρουσιάζουν οι λεγόμενες αναδυόμενες αγορές, όπως και η ενδυνάμωση των υπηρεσιών στην Κύπρο, αλλά και η επέκταση των συμμαχιών αυτών σε άλλες αγορές όπου το Συγκρότημα έχει ήδη παρουσία, στηρίζουν τις εκτιμήσεις της Εταιρείας για συνεχή αύξηση της κερδοφορίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα και για μακροπρόθεσμη υγιή ανάπτυξη και επέκταση του Συγκροτήματος. Τα πιο κάτω γεγονότα αναμένεται ότι θα επηρεάσουν θετικά τις μελλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας: - Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) το Μάιο του 2004 και η ταυτόχρονη διεύρυνση της ΕΕ, στην τελευταία φάση της οποίας εντάχθηκαν και η Βουλγαρία και η Ρουμανία, άνοιξε το δρόμο για νέες αγορές και δημιούργησε νέες προοπτικές για την επέκταση των εργασιών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Ήδη μετά την ένταξη στην ΕΕ η Logicom Public Limited έχει προχωρήσει στην ίδρυση 100% θυγατρικών εταιρειών στην Ιταλία, στην Τουρκία, στη Ουγγαρία, στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία. - Η δρομολογημένη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1 η Ιανουαρίου 2008 αναμένεται να μειώσει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών. Ένα στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας είναι η πολιτική αστάθεια και η αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες ανέκαθεν δύνανται να επηρεάζουν αρνητικά τις οικονομίες των χωρών της ευρύτερης περιοχής και τις εμπορικές συναλλαγές στις χώρες αυτές Ύψος και Προορισμός Νέων Κεφαλαίων Τα συνολικά κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα ανέλθουν σε 4,01 εκ. ( 6,86 εκ.) περίπου. Μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, το καθαρό προϊόν της Έκδοσης αναμένεται να ανέλθει σε 3,96 εκ. ( 6,77 εκ.) περίπου. Επίσης, αν ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, θα αντληθούν περαιτέρω μέχρι 7,23 εκ. ( 12,35 εκ.) περίπου, με βάση τη σταθερή τιμή των 2,00 (1,17). Το καθαρό προϊόν της Έκδοσης, από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, μετά την αφαίρεση των εξόδων της Έκδοσης, προορίζεται για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας, τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και για κάλυψη των αναγκών του κεφαλαίου κίνησης και των υποχρεώσεων της Εταιρείας για τα προσεχή έτη και για την υλοποίηση του αναπτυξιακού προγράμματος της Εταιρείας. 15

17 12. Κύρια Στοιχεία Έκδοσης ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Logicom Public Limited. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ: διαιρεμένο σε συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μια. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΕ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ: Απαγορεύεται αφενός η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και κάθε προωθητικού και σχετικού με την παρούσα δημόσια προσφορά εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες και αφετέρου η εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών από πρόσωπα των Εξαιρούμενων Χωρών Κύρια στοιχεία έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ («ΔΠ»): Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους που θα αποκτήσουν μετοχές της Εταιρείας μέχρι και την 11 η Οκτωβρίου 2007 (cumdate) σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) συνήθη μετοχή που κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex-rights date) είναι η 12 η Οκτωβρίου Κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας με τιμή εξάσκησης 0,65 ( 1,11), η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ.. Επιπλέον, για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκούνται θα παραχωρείται στους δικαιούχους ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών. Κατά την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται. Σε περίπτωση που μετά τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης προκύψουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη διακριτική ευχέρειά του, θα προβεί στη διάθεσή τους προς όφελος της Εταιρείας εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Εξάσκησης 16

18 των Δικαιωμάτων Προτίμησης και με τιμή εξάσκησης τουλάχιστον 0,65 ( 1,11) για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΠ ΣΤΟ Χ.Α.Κ.: Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΔΠ: 0,65 ( 1,11) για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης. ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΠ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΠ / ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΠ: Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης μπορούν να εξασκήσουν μέρος ή το σύνολο των Δικαιωμάτων Προτίμησης που κατέχουν. Όσα Δικαιώματα Προτίμησης οι κάτοχοι δεν προτίθενται να τα εξασκήσουν, μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά (Χ.Α.Κ.) εξασφαλίζοντας την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης, καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό, μπορούν επίσης να αγοράσουν επιπρόσθετα Δικαιώματα Προτίμησης από τη χρηματιστηριακή αγορά (Χ.Α.Κ.). ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η Τιμή Εξάσκησης είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠ: Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα μεταβιβάζονται μέσω του Χ.Α.Κ. (Κύρια Αγορά) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Επιστολής Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και στον ημερήσιο τύπο. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΠ: Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.. 17

19 12.2 Κύρια στοιχεία έκδοσης Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Έκδοση μέχρι Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών («ΔΑΜ»): (Warrants), που προσφέρονται δωρεάν στους Μετόχους, σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε δέκα (10) Δικαιώματα Προτίμησης που θα εξασκήσουν, όπως αναφέρεται πιο πάνω. Κάθε ένα (1) Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών που θα εξασκείται θα μετατρέπεται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της Εταιρείας, η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ., με τιμή εξάσκησης το μικρότερο των: - 2,00 (1,17), ή - το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. Σε περίπτωση που μετά την εκπνοή της Τελευταίας Περιόδου Εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών παραμείνουν μη ασκηθέντα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών, ο αριθμός αυτών θα υπολογιστεί αμέσως μετά την εκπνοή της περιόδου αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα να διαθέσει οποιαδήποτε Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών που δεν ασκηθούν από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη κρίση του προς όφελος της Εταιρείας. ΤΙΜΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΜ: Για κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών το μικρότερο των: - 2,00 (1,17), ή - το ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 75% της μέσης τιμής κλεισίματος των τελευταίων 60 ημερών πριν από την ημερομηνία ανακοίνωσης της τιμής εξάσκησης. ΜΕΡΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΑΜ / ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΑΜ / ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΑΜ: Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών μπορούν να εξασκήσουν μέρος ή το σύνολο των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών που κατέχουν. Όσα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών οι κάτοχοι δεν προτίθενται να τα εξασκήσουν μπορούν να τα διαθέσουν στην αγορά (Χ.Α.Κ.) εξασφαλίζοντας την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης. Οι κάτοχοι των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, καθώς και το λοιπό επενδυτικό κοινό, μπορούν επίσης να αγοράσουν επιπρόσθετα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών από τη χρηματιστηριακή αγορά (Χ.Α.Κ.). 18

20 ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Η Τιμή Εξάσκησης είναι πληρωτέα εξολοκλήρου κατά τις περιόδους εξάσκησης των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (βλέπετε ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, Μέρος Α13.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου). ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΜ: Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών, κατόπιν έγκρισης του Χ.Α.Κ., θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης και θα μεταβιβάζονται μέσω του Χ.Α.Κ. (Κύρια Αγορά) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Επιστολής Παραχώρησης Νέων Μετοχών, και εφόσον βεβαιωθεί το Χ.Α.Κ. ότι το Μητρώο Μετόχων, μετά την έκδοση των Νέων Μετοχών, έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ. σύμφωνα με τον Κανονισμό 4 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (καταχώρηση, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση άυλων κινητών αξιών) Κανονισμών του 2001 για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρείας στο Κεντρικό Μητρώο. Τυχόν αλλαγή στο πιο πάνω χρονοδιάγραμμα λόγω αστάθμητων παραγόντων, θα ανακοινωθεί στο Χ.Α.Κ. και στον ημερήσιο τύπο. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ: Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς και θα τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Κ.. 19

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ &

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & 17 Μαΐου 2012 1. Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου 2. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕΧΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited

29/07/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited 29/07/2011 Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 28/07/2011, ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011. Οι

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Της Εταιρείας: SAFS HOLDINGS PUBLIC LIMITED Θέμα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε στις 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED

LOGICOM PUBLIC LIMITED Γραµµατεία 04/11/ Το Σ ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Τρίτο Τρίµηνο Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 03ης Νοεµβρίου,, ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για

Διαβάστε περισσότερα

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012)

ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) ZRP- Ανακοίνωση Εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων του 2012 (31/08/2012) Δια της παρούσης σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Α. Ζορπάς & Υιοί Δημόσια Λτδ, σε συνεδρίασή του η οποία πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

27/05/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited

27/05/2011. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited 27/05/2011 Η Οικονοµική Έκθεση του Πρώτου Τριµήνου 2011 Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 26ης Μαΐου 2011, ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Πρώτο Τρίµηνο 2011.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2008/2010 της LOGICOM PUBLIC LIMITED. Τελευταία Περίοδος Άσκησης - Τιμή Άσκησης και ο Τρόπος Πληρωμής Γραμματεία 29/09/2010 Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία Με τηλεομοιότυπο 22-570308 και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Λευκωσία Mε τηλεομοιότυπο 22-754671 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ LOGICOM PUBLIC LTD ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 2 Σελίδα ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0072/00020716/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD UNI Attachments: 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited. Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited. Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00000437/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Το ΔΣ ενέκρινε την Οικονομική Έκθεση για το Τρίτο Τρίμηνο Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόμενα 1 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Δείτε το συνημμένο

Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Δείτε το συνημμένο Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Δείτε το συνημμένο 0045/00014919/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. Ένδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2015 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 1 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 2 Συνοπτική Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. 0103/00002996/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Attachment: 1. Η Πρώτη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιημένος συνοπτικός λογαριασμός αποτελεσμάτων 3 Ενοποιημένος συνοπτικός ισολογισμός 4 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00009633/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Εννεαμήνου Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε χθες την Οικονομική Έκθεση για το Εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00007486/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Πρώτου Τριμήνου 2014 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 29ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ. 30 Σεπτεμβρίου 2013

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ. 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016

DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 0025/00017134/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD DOME ΕΙΔΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ DOME - ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2016 Attachments: 1. DOME - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα ήλωση των μελών του ιοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00003979/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Το ΔΣ ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2013 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 25/07/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00011695/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Πρώτου Τριμήνου 2015 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 14ης Μαΐου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ. 30 Σεπτεμβρίου 2014

LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ. 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Correction To:0103/00005056 0103/00005057/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD KYTH Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Δείτε το συνημμένο. Adaminco Secretarial Limited

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

25/05/2012. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited

25/05/2012. Adaminco Secretarial Limited Γραµµατέας της Logicom Public Limited 25/05/2012 Η Οικονοµική Έκθεση του Πρώτου Τριµήνου 2012 Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 24ης Μαΐου 2012, ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Πρώτο Τρίµηνο 2012.

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd 0076/00012757/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 της εταιρείας Ellinas Finance Public Company Ltd Επισυνάπτεται Ανακοίνωση ELF Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Ιουνίου 2011 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Logicom Public Ltd. εκέµβριος 2006

Logicom Public Ltd. εκέµβριος 2006 Logicom Public Ltd εκέµβριος 2006 1 Mission Statement Maximise Stakeholders Value 2 Σταθµοί στην Iστορία της Eταιρείας 1987 1992 1995 1996 1997 to 1999 2000 2003 2004 2005 Εκπαίδευση για ηλεκτρονικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Συνάπτεται η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Συνάπτεται η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014. 0103/00009356/el Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD Η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης Συνάπτεται η Δεύτερη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης 2014. Adaminco Secretarial

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014.

Επισυνάπτεται πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 18 Δεκεμβρίου 2014 και Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 24/5/ /10/2014. 0065/00009146/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Μή εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30/6/2014 Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00003236/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Πρώτου Τριμήνου Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 29ης Μαΐου 2013, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Eξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης 1 & 2 Συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Unigrowth Investments Public Ltd

Unigrowth Investments Public Ltd Unigrowth Investments Public Ltd Εξαµηνιαία 2010 και Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01 Ιανουαρίου 2010 µέχρι 30 Ιουνίου 2010 Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι σε σηµερινή του συνεδρία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD. (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD. (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) ΕΚΔΟΣΗ 348.332.749 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited, Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00013601/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Η Οικονομική Έκθεση του Εννεαμήνου Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε χθες την Οικονομική Έκθεση για το Εννεάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH

0065/ /en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD FRH 0065/00018671/en Half-Yearly Financial Report RENOS HATZIOANNOU FARM PUBLIC COMPANY LTD Αναθεωρημένα εξαμηνιαία αποτελέσματα 1/1/2016-30/6/2016 (en) Γενικό Διευθυντή ΧΑΚ Λευκωσία 23/1/2017 Κύριε Μετά απο

Διαβάστε περισσότερα

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2/8/2007 6:58:41 PM ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2/8/2007 6:58:41 PM 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική κατάσταση 1 & 2 Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων 3 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG

Adaminco Secretarial Limited Γραμματέας της Logicom Public Limited. 0045/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD LOG 0045/00012728/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση LOGICOM PUBLIC LTD Το ΔΣ ενέκρινε την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2015 Ανακοινούται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 03/08/2015,

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00013094/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ΑNNOUNCEMENT EΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd.

LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public Ltd. 0067/00014799/el Ένδειξη Αποτελέσματος LCP Holdings and Investments Public Ltd LCP_Ανακοίνωση_Έγκριση_Ένδειξης Αποτελέσματος 2015 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας LCP Holdings and Investments Public

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP

0100/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC DISP 0100/00017188/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση DISPLAY ART PLC ANNOUNCEMENT ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 30 Ιουνίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Περιεχόμενα 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2012 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Επαναφορά σε κερδοφορία μετά τις ζημίες της τριμηνίας Κέρδη πριν τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC

KERVERUS HOLDING IT (CY) PLC ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ανακοίνωση ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΧΡΙ 645.327.822 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 1,00 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAI ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Τρίτο Τρίµηνο 2010

Το Σ ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Τρίτο Τρίµηνο 2010 Το Σ ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Τρίτο Τρίµηνο Ανακοινούται ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στη συνεδρία του της 05ης Νοεµβρίου,, ενέκρινε την Οικονοµική Έκθεση για το Τρίτο Τρίµηνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009

Cytrustees Investment Public Company Limited. Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2009 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 2 Συνοπτική κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων εξαμηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007

Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Έκθεση και εξαµηνιαίες συνοπτικές ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2007 Περιεχόµενα Σελίδα Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2015 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 24/7/2012 5:13:25 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή

ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Ανακοίνωση Οικονομικό Ημερολόγιο ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ 2010 - σε μετρητά ύψους 0,06 κατά μετοχή - υπό μορφή μετοχών ύψους 0,50 κατά μετοχή Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2010 Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2017 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2017 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd)

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (πρώην Laiki Capital Public Co Ltd) ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για το έτος που

Διαβάστε περισσότερα

K + G Complex Public Company Limited

K + G Complex Public Company Limited Μη ελεγμένες συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία ετοιμάστηκε με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34. 31 Αυγούστου 2015 Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Έγκριση και Δημοσιοποίηση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρείας Sea Star Capital Plc (η «Εταιρεία») για το πρώτο εξάμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 K. ATHIENITIS CONTRACTORS DEVELOPERS PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 30 Αυγούστου 2012 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος σε συνεδρίαση του την Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012, μελέτησε και ενέκρινε τις μη ελεγμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ

Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ 27/7/2011 6:26:37 PM Δασικές Βιομηχανίες Κύπρου Δημόσια Λίμιτεδ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Αγίας Σοφίας 1 2682 Παλαιομέτοχο ΚΥΠΡΟΣ Ταχ Κιβ 24043 1700 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΥΠΡΟΣ Τηλ 22872700 Telefax: 22833564 A Ν Α Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1522 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 20/07/ ΘΕΜΑ : Αποτελέσματα Πρώτου Εξαμήνου Tο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Καρυές Επενδυτική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα