Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας"

Transcript

1 Γλωσσάριο Α. Αγγλοελληνικό abstract syntax αφηρημένη σύνταξη abstract syntax tree (AST) αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract type αφηρημένος τύπος access link προσπελαστική παραπομπή access specifier χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας activation of a function ενεργοποίηση συνάρτησης activation record δελτίο ενεργοποίησης activation-specific variable ενεργοειδική μεταβλητή actual parameter ενεργή παράμετρος aggregate type σύνθετος τύπος aliasing συνωνυμία ambiguous grammar πολύτροπη γραμματική annotation επισημείωση applet μικροεφαρμογή application programming interface (API) διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών (ΔιΠΕ) argument όρισμα arity (of a predicate) πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) array συστοιχία array indexing δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας assembly language, assembler συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής assignment τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) assignment operator τιμοδοτικός τελεστής associative operator προσεταιριστικός τελεστής associativity προσεταιριστικότητα atom άτομο automatic programming αυτόματος προγραμματισμός automatic variable αυτόματη μεταβλητή axiomatic semantics αξιωματική σημασιολογία backtracking οπισθοχώρηση base class βασική κλάση best-fit βέλτιστη επαρκής περιοχή big-step operational semantics μακροβηματική εκτελεστική σημασιολογία

2 602 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ binary operator binding binding times block block scope block-structured language boolean operator by-name passing by-need passing by-reference passing by-result passing bytecode by-value passing by-value-result passing capture catching (an exception ) checked exception class class method classical sequence clause coalescing coercion column-major order compaction compilation manager compile time compiler compound statement concatenation of strings concurrency conditional expression conditional operator conditions of a rule cons cons cell constructed type constructor context-free grammar contravariance core dump coroutines cost model covariance current heap link curried function currying διπαραμετρικός τελεστής σύναψη συναπτικά στάδια παράγραφος παραγραφική εμβέλεια παραγραφικά δομημένη γλώσσα λογικός τελεστής ονομαστική διαβίβαση οικονομική διαβίβαση παραπεμπτική διαβίβαση τιμοληπτική διαβίβαση οκταδυφιακός κώδικας τιμοδοτική διαβίβαση δοσοληπτική διαβίβαση σύλληψη παραλαβή (εξαίρεσης) ελεγκτέα εξαίρεση κλάση μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) τυπική ακολουθία εργασιών φράση συγκόλληση μετασκευή στηλοτακτική διάταξη σύμπτυξη διαχειριστής μετάφρασης μεταφραστικό στάδιο μεταφραστής σύνθετη εντολή συναρμογή συμβολοσειρών συγχρονικότητα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής συνθήκες ενός κανόνα προσυναπτικός τελεστής συναπτόμενο κελί κατασκευασμένος τύπος κατασκευαστής ασυμφραστική γραμματική ανταλλοίωτο αποτύπωμα μνήμης συνδιαδικασίες κοστολόγηση συναλλοίωτο τρέχουσα σωροπαραπομπή επαλληλική συνάρτηση επαλληλία παραμέτρων (του Curry)

3 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 603 dangling else dangling pointer data constructor debugging, debugger declaration declaration statement declarative language decrement decrement operator default delayed coalescing delayed linking delegation denotational semantics derived class diamond inheritance discriminated union display downcast dynamic checking of types dynamic compilation dynamic dispatch dynamic scoping dynamic semantics dynamic typing dynamic variable dynamic-link library (dll) eager evaluation early binding EBNF grammar encapsulation enumeration equality type error handling evaluable predicate evaluation exception exception handling exclusion error executable file fact fatal error first-class function first-fit fixed-format formal language formal parameter εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα μετέωρος δείκτης τιμοκατασκευαστής αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής δήλωση δηλωτική εντολή δηλωτική γλώσσα μείωση μειωτικός τελεστής προεπιλεγμένος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση εκχώρηση υποδηλωτική σημασιολογία παράγωγη κλάση ρομβοειδής κληρονόμηση ενδιάκριτη ένωση προθήκη κατωφερής τυποδοσία δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας δυναμική μετάφραση δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) άπληστη αποτίμηση πρώιμη σύναψη γραμματική EBN ενθυλάκωση απαρίθμημα ισοδεκτικός τύπος διαχείριση σφαλμάτων αποτιμήσιμο κατηγόρημα αποτίμηση εξαίρεση διαχείριση εξαιρέσεων εσφαλμένη παράλειψη εκτελέσιμος κώδικας γεγονός καταστροφικό σφάλμα πρώτης τάξεως συνάρτηση πρώτη επαρκής περιοχή προκαθορισμένη μορφοποίηση τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος

4 604 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ forwarding fragmentation free occurrence of a variable free-format function type functional language garbage collection generational garbage collection generic class generics head of a list head of a rule heap higher-order functions imperative language implementation increment increment operator incremental garbage collection indexing infix operator inflexible predicate information hiding inheritance inlining instance method instance of a term instance of class instantiable class integrated development environment (IDE) interface intermediate code interpretation of terms interpretation, interpreter intrinsic type invariant iterative statement just-in-time compilation keyword labeled namespace label-oriented control lambda expressions lambda lifting language system language-definition time language-implementation time προώθηση κατακερματισμός ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση συναρτησιακός τύπος συναρτησιακή γλώσσα ρακοσυλλογή χρονολογική ρακοσυλλογή αρχετυπική κλάση αρχέτυπα κεφαλή καταλόγου κεφαλή κανόνα σωρός υψηλοτάξιες συναρτήσεις προστακτική γλώσσα υλοποίηση αύξηση αυξητικός τελεστής αυξητική ρακοσυλλογή δεικτοδότηση ενθηματικός τελεστής μη ευέλικτο κατηγόρημα απόκρυψη πληροφοριών κληρονόμηση εγγράμιση οντοτική μέθοδος στιγμιότυπο όρου μέλος κλάσης πραγματώσιμη κλάση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) διεπαφή ενδιάμεσος κώδικας ερμηνεία των όρων διερμήνευση, διερμηνευτής υπονοούμενος τύπος αναλλοίωτη συνθήκη επαναληπτική εντολή «στο παρά πέντε» (μετάφραση) κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός επώνυμος ονοματόχωρος έλεγχος ροής μέσω επιγραφών εκφράσεις lambda ανύψωση λ γλωσσικό σύστημα γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο υλοποιητικό στάδιο

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 605 late binding lazy evaluation lazy language left-associative operator lexer lexical scoping lexical structure lifetime of a function activation link time linker list load time load/store architecture loader load-time dynamic linking logic language long form long-lived function loop invariant removal lvalue macro macro expansion macro-expansion time main method mark-and-sweep garbage collection match memory allocation memory leak memory management mergesort method of a class most general unifier (MGU) multiple inheritance name equivalence of types name mangling named constant natural semantics nested block nested function definition nesting link non-terminal symbol non-terminating querie object object file object-oriented occurs check odometer order όψιμη σύναψη οκνηρή αποτίμηση οκνηρή γλώσσα εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής λεκτικός αναλύτης λεκτική εμβελειοθέτηση λεκτική δομή διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης συνδετικό στάδιο συνδέτης κατάλογος φορτωτικό στάδιο φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση λογικοκεντρική γλώσσα μακροσκελής γραφή μακρόβια συνάρτηση απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων αριστερή τιμή μακροεντολή ανάπτυξη μακροεντολής στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών κύρια μέθοδος σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) συμμόρφωμα δέσμευση μνήμης διαρροή μνήμης διαχείριση μνήμης συγχωνευτική ταξινόμηση μέθοδος μιας κλάσης γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) πολλαπλή κληρονόμηση ονομαστική ισοδυναμία τύπων παραποίηση ονομάτων επώνυμη σταθερά φυσική σημασιολογία ένθετη παράγραφος ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθετική παραπομπή παραγωγικό σύμβολο ατέρμονη αναζήτηση απάντησης οντότητα συνδέσιμο αρχείο οντοστρεφής έλεγχος εμφάνισης οδομετρική διάταξη

6 606 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ operand operational semantics optimization order of a function orthogonality overloading overriding package parameter-passing parametric polymorphism parse tree parsing pattern pattern-matching phrase structure phrase-level control placement pointer polymorphism polytype positional parameter postfix operator precedence precondition predefined predicate predicate prefix operator primitive namespace primitive type private production profiling proof-tree prototype pure operator query quick list railroad diagram record recursive descent reference reference type reference-counting garbage collection register resolution return statement right-associative operator τελεστέος (ή παράμετρος) εκτελεστική σημασιολογία βελτιστοποίηση τάξη συνάρτησης ορθογωνιότητα υπερφόρτιση υπερκάλυψη δέμα διαβίβαση παραμέτρων παραμετρικός πολυμορφισμός συντακτικό δένδρο συντακτική ανάλυση μορφότυπο συμμόρφωση μορφοτύπων φραστική δομή φρασεολογικός έλεγχος ροής χωροθέτηση δείκτης πολυμορφισμός πολλαπλότυπος θεσιακή παράμετρος επιθηματικός τελεστής προτεραιότητα προϋπόθεση προκαθορισμένο κατηγόρημα κατηγόρημα προθηματικός τελεστής πρωταρχικός ονοματόχωρος πρωταρχικός τύπος ιδιωτικό κανόνας παραγωγής σκιαγράφηση αποδεικτικό δένδρο πρωτότυπο αγνός τελεστής ερώτημα πρόχειρος κατάλογος σιδηροδρομικό διάγραμμα δελτίο αναδρομική κάθοδος παραπομπή παραπεμπτικός τύπος καταμέτρηση παραπομπών (ρακοσυλλογή) καταχωριστής ανάλυση επιστροφική εντολή εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής

7 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 607 root set row-major order rule runtime runtime dynamic linking runtime support rvalue scalar type scanner scope hole scope of a definition scoping with blocks semantics separate compilation shared libraries short form side effect singleton variable small-step operational semantics source file splitting stack stack architecture stack frames stack trace standard start symbol startup processing static checking of types static link static scoping static semantics structural equivalence of types structural operational semantics structure structured programming subclass subrange substitution subtype subtype polymorphism superclass syntax syntax diagram tail call tail of a list tail-recursive function ριζικό σύνολο γραμμοτακτική διάταξη κανόνας εκτελεστικό στάδιο εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική υποστήριξη δεξιά τιμή βαθμωτός τύπος συντακτικός αναλύτης χάσμα εμβέλειας εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων σημασιολογία τμηματική μετάφραση κοινόχρηστες βιβλιοθήκες συνοπτική γραφή παρενέργεια μονήρης μεταβλητή μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία πηγαίος κώδικας κατάτμηση στοίβα στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική στοιβαγμένα πλαίσια ίχνος στοίβας πρότυπο εναρκτήριο σύμβολο εναρκτήριες ρυθμίσεις στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στατική παραπομπή στατική εμβελειοθέτηση στατική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δομική εκτελεστική σημασιολογία δομή δομημένος προγραμματισμός υποκλάση υποδιάστημα αντικατάσταση υπότυπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) σύνταξη συντακτικό διάγραμμα καταληκτική κλήση ουρά καταλόγου καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση

8 608 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ term terminal symbol ternary operator throwable class throwing (an exception) tokenizing, token total definition tuple type cast type constructor type conversion type inference type variable ultimate base class unary operator unchecked exception unification unifier of terms union unreachable catch block unused inclusion error used inclusion error variable renaming virtual machine white space wrapper class όρος τερματικό σύμβολο τριπαραμετρικός τελεστής εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) λεξιμερισμός, λεξιμόριο εξαντλητικός ορισμός πλειάδα τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομετατροπή συναγωγή τύπου τυπομεταβλητή έσχατη βασική κλάση μονοπαραμετρικός τελεστής παραβλέψιμη εξαίρεση ενοποίηση ενοποιητής όρων ένωση απρόσιτη παραληπτική παράγραφος μάταιη συμπερίληψη εσφαλμένη συμπερίληψη μετονομασία μεταβλητής εικονική μηχανή κενός χώρος συσκευασία (είδος κλάσης) Β. Ελληνοαγγλικό αγνός τελεστής pure operator αναδρομική κάθοδος recursive descent αναλλοίωτη συνθήκη invariant ανάλυση resolution ανάπτυξη μακροεντολής macro expansion ανταλλοίωτο contravariance αντικατάσταση substitution ανύψωση λ lambda lifting αξιωματική σημασιολογία axiomatic semantics απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων loop invariant removal απαρίθμημα enumeration άπληστη αποτίμηση eager evaluation αποδεικτικό δένδρο proof-tree απόκρυψη πληροφοριών information hiding αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής debugging, debugger αποτίμηση evaluation

9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 609 αποτιμήσιμο κατηγόρημα evaluable predicate αποτύπωμα μνήμης core dump απρόσιτη παραληπτική παράγραφος unreachable catch block αριστερή τιμή lvalue αρχέτυπα generics αρχετυπική κλάση generic class ασυμφραστική γραμματική context-free grammar ατέρμονη αναζήτηση απάντησης non-terminating querie άτομο atom αύξηση increment αυξητική ρακοσυλλογή incremental garbage collection αυξητικός τελεστής increment operator αυτόματη μεταβλητή automatic variable αυτόματος προγραμματισμός automatic programming αφηρημένη σύνταξη abstract syntax αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract syntax tree (AST) αφηρημένος τύπος abstract type βαθμωτός τύπος scalar type βασική κλάση base class βέλτιστη επαρκής περιοχή best-fit βελτιστοποίηση optimization γεγονός fact γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) most general unifier (MGU) γλωσσικό σύστημα language system γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο language-definition time γραμματική EBN EBNF grammar γραμμοτακτική διάταξη row-major order δείκτης pointer δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας array indexing δελτίο record δελτίο ενεργοποίησης activation record δέμα package δεξιά τιμή rvalue δέσμευση μνήμης memory allocation δήλωση declaration δηλωτική γλώσσα declarative language δηλωτική εντολή declaration statement διαβίβαση παραμέτρων parameter-passing διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης lifetime of a function activation διαρροή μνήμης memory leak διαχείριση εξαιρέσεων exception handling διαχείριση μνήμης memory management διαχείριση σφαλμάτων error handling διαχειριστής μετάφρασης compilation manager διεπαφή interface διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών application programming interface (API) (ΔιΠΕ)

10 610 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ διερμήνευση, διερμηνευτής διπαραμετρικός τελεστής δομή δομημένος προγραμματισμός δομική εκτελεστική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δοσοληπτική διαβίβαση δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμική μετάφραση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας εγγράμιση εικονική μηχανή εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) εκτελέσιμος κώδικας εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική σημασιολογία εκτελεστική υποστήριξη εκτελεστικό στάδιο εκφράσεις lambda εκχώρηση ελεγκτέα εξαίρεση έλεγχος εμφάνισης έλεγχος ροής μέσω επιγραφών ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων εναρκτήριες ρυθμίσεις εναρκτήριο σύμβολο ενδιάκριτη ένωση ενδιάμεσος κώδικας ενεργή παράμετρος ενεργοειδική μεταβλητή ενεργοποίηση συνάρτησης ένθετη παράγραφος ενθετική παραπομπή ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθηματικός τελεστής ενθυλάκωση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) interpretation, interpreter binary operator structure structured programming structural operational semantics structural equivalence of types by-value-result passing dynamic-link library (dll) dynamic dispatch dynamic scoping dynamic variable dynamic compilation dynamic semantics dynamic typing dynamic checking of types inlining virtual machine dangling else throwable class throwing (an exception) executable file runtime dynamic linking operational semantics runtime support runtime lambda expressions delegation checked exception occurs check label-oriented control free occurrence of a variable free-format scope of a definition scoping with blocks startup processing start symbol discriminated union intermediate code actual parameter activation-specific variable activation of a function nested block nesting link nested function definition infix operator encapsulation integrated development environment (IDE)

11 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 611 ενοποίηση unification ενοποιητής όρων unifier of terms ένωση union εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής left-associative operator εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής right-associative operator εξαίρεση exception εξαντλητικός ορισμός total definition επαλληλία παραμέτρων (του Curry) currying επαλληλική συνάρτηση curried function επαναληπτική εντολή iterative statement επιθηματικός τελεστής postfix operator επισημείωση annotation επιστροφική εντολή return statement επώνυμη σταθερά named constant επώνυμος ονοματόχωρος labeled namespace ερμηνεία των όρων interpretation of terms ερώτημα query εσφαλμένη παράλειψη exclusion error εσφαλμένη συμπερίληψη used inclusion error έσχατη βασική κλάση ultimate base class θεσιακή παράμετρος positional parameter ιδιωτικό private ισοδεκτικός τύπος equality type ίχνος στοίβας stack trace κανόνας rule κανόνας παραγωγής production κατακερματισμός fragmentation καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση tail-recursive function καταληκτική κλήση tail call κατάλογος list καταμέτρηση παραπομπών reference-counting garbage collection (ρακοσυλλογή) κατασκευασμένος τύπος constructed type κατασκευαστής constructor καταστροφικό σφάλμα fatal error κατάτμηση splitting καταχωριστής register κατηγόρημα predicate κατωφερής τυποδοσία downcast κενός χώρος white space κεφαλή κανόνα head of a rule κεφαλή καταλόγου head of a list κλάση class κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός keyword κληρονόμηση inheritance κοινόχρηστες βιβλιοθήκες shared libraries κοστολόγηση cost model

12 612 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ κύρια μέθοδος main method λεκτική δομή lexical structure λεκτική εμβελειοθέτηση lexical scoping λεκτικός αναλύτης lexer λεξιμερισμός, λεξιμόριο tokenizing, token λογικοκεντρική γλώσσα logic language λογικός τελεστής boolean operator μακροβηματική εκτελεστική big-step operational semantics σημασιολογία μακρόβια συνάρτηση long-lived function μακροεντολή macro μακροσκελής γραφή long form μάταιη συμπερίληψη unused inclusion error μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) class method μέθοδος μιας κλάσης method of a class μείωση decrement μειωτικός τελεστής decrement operator μέλος κλάσης instance of class μετασκευή coercion μεταφραστής compiler μεταφραστικό στάδιο compile time μετέωρος δείκτης dangling pointer μετονομασία μεταβλητής variable renaming μη ευέλικτο κατηγόρημα inflexible predicate μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία small-step operational semantics μικροεφαρμογή applet μονήρης μεταβλητή singleton variable μονοπαραμετρικός τελεστής unary operator μορφότυπο pattern οδομετρική διάταξη odometer order οικονομική διαβίβαση by-need passing οκνηρή αποτίμηση lazy evaluation οκνηρή γλώσσα lazy language οκταδυφιακός κώδικας bytecode ονομαστική διαβίβαση by-name passing ονομαστική ισοδυναμία τύπων name equivalence of types οντοστρεφής object-oriented οντότητα object οντοτική μέθοδος instance method οπισθοχώρηση backtracking ορθογωνιότητα orthogonality όρισμα argument όρος term ουρά καταλόγου tail of a list όψιμη σύναψη late binding παραβλέψιμη εξαίρεση unchecked exception παραγραφικά δομημένη γλώσσα block-structured language

13 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 613 παραγραφική εμβέλεια block scope παράγραφος block παράγωγη κλάση derived class παραγωγικό σύμβολο non-terminal symbol παραλαβή (εξαίρεσης) catching (an exception ) παραμετρικός πολυμορφισμός parametric polymorphism παραπεμπτική διαβίβαση by-reference passing παραπεμπτικός τύπος reference type παραποίηση ονομάτων name mangling παραπομπή reference παρενέργεια side effect πηγαίος κώδικας source file πλειάδα tuple πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) arity (of a predicate) πολλαπλή κληρονόμηση multiple inheritance πολλαπλότυπος polytype πολυμορφισμός polymorphism πολύτροπη γραμματική ambiguous grammar πραγματώσιμη κλάση instantiable class προεπιλεγμένος default προθήκη display προθηματικός τελεστής prefix operator προκαθορισμένη μορφοποίηση fixed-format προκαθορισμένο κατηγόρημα predefined predicate προσεταιριστικός τελεστής associative operator προσεταιριστικότητα associativity προσπελαστική παραπομπή access link προστακτική γλώσσα imperative language προσυναπτικός τελεστής cons προτεραιότητα precedence πρότυπο standard προϋπόθεση precondition πρόχειρος κατάλογος quick list προώθηση forwarding πρώιμη σύναψη early binding πρωταρχικός ονοματόχωρος primitive namespace πρωταρχικός τύπος primitive type πρώτη επαρκής περιοχή first-fit πρώτης τάξεως συνάρτηση first-class function πρωτότυπο prototype ρακοσυλλογή garbage collection ριζικό σύνολο root set ρομβοειδής κληρονόμηση diamond inheritance σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) mark-and-sweep garbage collection σημασιολογία semantics σιδηροδρομικό διάγραμμα railroad diagram σκιαγράφηση profiling

14 614 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών στατική εμβελειοθέτηση στατική παραπομπή στατική σημασιολογία στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στηλοτακτική διάταξη στιγμιότυπο όρου «στο παρά πέντε» (μετάφραση) στοιβαγμένα πλαίσια στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική συγκόλληση συγχρονικότητα συγχωνευτική ταξινόμηση σύλληψη συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής συμμόρφωμα συμμόρφωση μορφοτύπων σύμπτυξη συναγωγή τύπου συναλλοίωτο συναπτικά στάδια συναπτόμενο κελί συναρμογή συμβολοσειρών συναρτησιακή γλώσσα συναρτησιακός τύπος σύναψη συνδέσιμο αρχείο συνδέτης συνδετικό στάδιο συνδιαδικασίες σύνθετη εντολή σύνθετος τύπος συνθήκες ενός κανόνα συνοπτική γραφή συντακτική ανάλυση συντακτικό δένδρο συντακτικό διάγραμμα συντακτικός αναλύτης σύνταξη συνωνυμία συσκευασία (είδος κλάσης) συστοιχία σωρός τάξη συνάρτησης τελεστέος (ή παράμετρος) τερματικό σύμβολο τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) macro-expansion time static scoping static link static semantics static checking of types column-major order instance of a term just-in-time compilation stack frames stack architecture coalescing concurrency mergesort capture assembly language, assembler match pattern-matching compaction type inference covariance binding times cons cell concatenation of strings functional language function type binding object file linker link time coroutines compound statement aggregate type conditions of a rule short form parsing parse tree syntax diagram scanner syntax aliasing wrapper class array heap order of a function operand terminal symbol assignment

15 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 615 τιμοδοτική διαβίβαση τιμοδοτικός τελεστής τιμοκατασκευαστής τιμοληπτική διαβίβαση τμηματική μετάφραση τρέχουσα σωροπαραπομπή τριπαραμετρικός τελεστής τυπική ακολουθία εργασιών τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομεταβλητή τυπομετατροπή υλοποίηση υλοποιητικό στάδιο υπερκάλυψη υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) υπερφόρτιση υποδηλωτική σημασιολογία υποδιάστημα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής υποκλάση υπονοούμενος τύπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπότυπος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση υψηλοτάξιες συναρτήσεις φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση φορτωτικό στάδιο φρασεολογικός έλεγχος ροής φράση φραστική δομή φυσική σημασιολογία χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας χάσμα εμβέλειας χρονολογική ρακοσυλλογή χωροθέτηση by-value passing assignment operator data constructor by-result passing separate compilation current heap link ternary operator classical sequence formal language formal parameter type cast type constructor type variable type conversion implementation language-implementation time overriding superclass overloading denotational semantics subrange conditional expression conditional operator subclass intrinsic type subtype polymorphism subtype delayed coalescing delayed linking higher-order functions load/store architecture loader load-time dynamic linking load time phrase-level control clause phrase structure natural semantics access specifier scope hole generational garbage collection placement

16

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Adam Brooks Webber University of Winsconsin - Milwaukee ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μια πρακτική εισαγωγή Μετάφραση επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος Ιωάννης Παπαδόγγονας E-BOOK

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι. πριν. p B επιτυγχάνει

Γλωσσάρι. πριν. p B επιτυγχάνει Γλωσσάρι πριν A p B επιτυγχάνει συνεπάγεται ΚΑΙ αν και µόνο αν ΟΧΙ Ή αβέβαιος κανόνας καθορισµός p για πάντα p τελικά λογική κάλυψη παράγει υπάρχει για κάθε αδιάφορος προτιµητέος u βέλτιστο βραβείο u χειρότερη

Διαβάστε περισσότερα

άθροισµα υποσυνόλου ακέραιο πρόβληµατουσακιδίου ακέραιος προγραµµατισµός 0 1 αλληλουχία ίδιων αποτελεσµάτων αλληλουχία πινάκων αλυσιδωτή σύνδεση

άθροισµα υποσυνόλου ακέραιο πρόβληµατουσακιδίου ακέραιος προγραµµατισµός 0 1 αλληλουχία ίδιων αποτελεσµάτων αλληλουχία πινάκων αλυσιδωτή σύνδεση Γλωσσάριο Α. Ελληνοαγγλικό αβελιανή οµάδα αγωγός (εισόδου/εξόδου) αδελϕικός κόµβος άθροισµα υποσυνόλου αθροιστική ανάλυση αιτιοκρατικός ακατεύθυντο γράϕηµα ακέραιο πρόβληµατουσακιδίου ακέραιος προγραµµατισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού

Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Παράρτηµα Ρεθύµνου Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σηµειώσεις Μαθήµατος Ειδικά Θέµατα Μουσικού Προγραµµατισµού Χρυσούλα Αλεξανδράκη - Ρέθυµνο 2009 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C#

Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Εισαγωγή στο.νετ Framework και στη C# Δημήτρης Ηλίας Γκανάτσιος Υπεύθυνος ακαδημαϊκών προγραμμάτων, Microsoft Hellas v-digkan@microsoft.com twitter.com/dgkanatsios facebook.com/dgkanatsios Version: 0.2.0.5,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java. Σημειώσεις Σεμιναρίου Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java Σημειώσεις Σεμιναρίου Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ... 6 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 6 1.2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 6 1.3 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 7 1.4 Η ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2534 15 Δεκεμβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔK2/29164 Τροποποίηση του Οδηγού Κατάρτισης της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture)

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture) Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 2 Κανονικές Εκφράσεις 3 Η ιδεατή µηχανή της Java

Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 2 Κανονικές Εκφράσεις 3 Η ιδεατή µηχανή της Java Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Μεταγλωττιστής κανονικών εκφράσεων σε Java Bytecodes Υπεύθυνος Καθηγητής : ιοµήδης Σπινέλλης Καρακόιδας Βασίλειος Μ3020009

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη μαθητών σε Αίθουσα (Windows Phone 8) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (987)

ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη μαθητών σε Αίθουσα (Windows Phone 8) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (987) 2014 ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διάταξη μαθητών σε Αίθουσα (Windows Phone 8) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (987) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Πρόλογος Για κάποιους το κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών

TEI Σερρών - Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Διαδικαστικός Προγραμματισμός Δρ. Πάρις Μαστοροκώστας Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα i Κεφάλαιο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Τομέας Δραστηριοτήτων Ο Τεχνικός Τηλεπληροφορικής είναι σε θέση να γνωρίζει και να δίνει ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

http://macedonia.uom.gr/~misprog1

http://macedonia.uom.gr/~misprog1 ΣΧΕ ΙΑΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ A Εξαµήνου Μεταπτυχιακού ΠρογράµµατοςσταΠληροφοριακάΣυστήµατα http://macedonia.uom.gr/~misprog1 Πρόγραµµα Μαθηµάτων : ΤΡΙΤΗ 19:00 21:30, Εργαστήριο MIS 4oς όροφος Λογ. &

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης I Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Παρεμφερείς Ειδικότητες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Δικτύων και Αυτοματισμού Γραφείων Τεχνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Profile της Ειδικότητας Ο διπλωματούχος της ειδικότητας «Τεχνικός Δικτύων» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος, ικανός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ

Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Σηµειώσεις για το µάθηµα Τεχνολογίες & Μεθοδολογίες Προγραµµατισµού ΙΙ εξάµηνο Ιωάννης Γαβιώτης, gaviotis@aegean.gr Στόχοι του µαθήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Αυξητική Λεκτική και Συντακτική Ανάλυση ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα