Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας"

Transcript

1 Γλωσσάριο Α. Αγγλοελληνικό abstract syntax αφηρημένη σύνταξη abstract syntax tree (AST) αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract type αφηρημένος τύπος access link προσπελαστική παραπομπή access specifier χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας activation of a function ενεργοποίηση συνάρτησης activation record δελτίο ενεργοποίησης activation-specific variable ενεργοειδική μεταβλητή actual parameter ενεργή παράμετρος aggregate type σύνθετος τύπος aliasing συνωνυμία ambiguous grammar πολύτροπη γραμματική annotation επισημείωση applet μικροεφαρμογή application programming interface (API) διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών (ΔιΠΕ) argument όρισμα arity (of a predicate) πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) array συστοιχία array indexing δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας assembly language, assembler συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής assignment τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) assignment operator τιμοδοτικός τελεστής associative operator προσεταιριστικός τελεστής associativity προσεταιριστικότητα atom άτομο automatic programming αυτόματος προγραμματισμός automatic variable αυτόματη μεταβλητή axiomatic semantics αξιωματική σημασιολογία backtracking οπισθοχώρηση base class βασική κλάση best-fit βέλτιστη επαρκής περιοχή big-step operational semantics μακροβηματική εκτελεστική σημασιολογία

2 602 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ binary operator binding binding times block block scope block-structured language boolean operator by-name passing by-need passing by-reference passing by-result passing bytecode by-value passing by-value-result passing capture catching (an exception ) checked exception class class method classical sequence clause coalescing coercion column-major order compaction compilation manager compile time compiler compound statement concatenation of strings concurrency conditional expression conditional operator conditions of a rule cons cons cell constructed type constructor context-free grammar contravariance core dump coroutines cost model covariance current heap link curried function currying διπαραμετρικός τελεστής σύναψη συναπτικά στάδια παράγραφος παραγραφική εμβέλεια παραγραφικά δομημένη γλώσσα λογικός τελεστής ονομαστική διαβίβαση οικονομική διαβίβαση παραπεμπτική διαβίβαση τιμοληπτική διαβίβαση οκταδυφιακός κώδικας τιμοδοτική διαβίβαση δοσοληπτική διαβίβαση σύλληψη παραλαβή (εξαίρεσης) ελεγκτέα εξαίρεση κλάση μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) τυπική ακολουθία εργασιών φράση συγκόλληση μετασκευή στηλοτακτική διάταξη σύμπτυξη διαχειριστής μετάφρασης μεταφραστικό στάδιο μεταφραστής σύνθετη εντολή συναρμογή συμβολοσειρών συγχρονικότητα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής συνθήκες ενός κανόνα προσυναπτικός τελεστής συναπτόμενο κελί κατασκευασμένος τύπος κατασκευαστής ασυμφραστική γραμματική ανταλλοίωτο αποτύπωμα μνήμης συνδιαδικασίες κοστολόγηση συναλλοίωτο τρέχουσα σωροπαραπομπή επαλληλική συνάρτηση επαλληλία παραμέτρων (του Curry)

3 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 603 dangling else dangling pointer data constructor debugging, debugger declaration declaration statement declarative language decrement decrement operator default delayed coalescing delayed linking delegation denotational semantics derived class diamond inheritance discriminated union display downcast dynamic checking of types dynamic compilation dynamic dispatch dynamic scoping dynamic semantics dynamic typing dynamic variable dynamic-link library (dll) eager evaluation early binding EBNF grammar encapsulation enumeration equality type error handling evaluable predicate evaluation exception exception handling exclusion error executable file fact fatal error first-class function first-fit fixed-format formal language formal parameter εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα μετέωρος δείκτης τιμοκατασκευαστής αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής δήλωση δηλωτική εντολή δηλωτική γλώσσα μείωση μειωτικός τελεστής προεπιλεγμένος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση εκχώρηση υποδηλωτική σημασιολογία παράγωγη κλάση ρομβοειδής κληρονόμηση ενδιάκριτη ένωση προθήκη κατωφερής τυποδοσία δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας δυναμική μετάφραση δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) άπληστη αποτίμηση πρώιμη σύναψη γραμματική EBN ενθυλάκωση απαρίθμημα ισοδεκτικός τύπος διαχείριση σφαλμάτων αποτιμήσιμο κατηγόρημα αποτίμηση εξαίρεση διαχείριση εξαιρέσεων εσφαλμένη παράλειψη εκτελέσιμος κώδικας γεγονός καταστροφικό σφάλμα πρώτης τάξεως συνάρτηση πρώτη επαρκής περιοχή προκαθορισμένη μορφοποίηση τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος

4 604 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ forwarding fragmentation free occurrence of a variable free-format function type functional language garbage collection generational garbage collection generic class generics head of a list head of a rule heap higher-order functions imperative language implementation increment increment operator incremental garbage collection indexing infix operator inflexible predicate information hiding inheritance inlining instance method instance of a term instance of class instantiable class integrated development environment (IDE) interface intermediate code interpretation of terms interpretation, interpreter intrinsic type invariant iterative statement just-in-time compilation keyword labeled namespace label-oriented control lambda expressions lambda lifting language system language-definition time language-implementation time προώθηση κατακερματισμός ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση συναρτησιακός τύπος συναρτησιακή γλώσσα ρακοσυλλογή χρονολογική ρακοσυλλογή αρχετυπική κλάση αρχέτυπα κεφαλή καταλόγου κεφαλή κανόνα σωρός υψηλοτάξιες συναρτήσεις προστακτική γλώσσα υλοποίηση αύξηση αυξητικός τελεστής αυξητική ρακοσυλλογή δεικτοδότηση ενθηματικός τελεστής μη ευέλικτο κατηγόρημα απόκρυψη πληροφοριών κληρονόμηση εγγράμιση οντοτική μέθοδος στιγμιότυπο όρου μέλος κλάσης πραγματώσιμη κλάση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) διεπαφή ενδιάμεσος κώδικας ερμηνεία των όρων διερμήνευση, διερμηνευτής υπονοούμενος τύπος αναλλοίωτη συνθήκη επαναληπτική εντολή «στο παρά πέντε» (μετάφραση) κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός επώνυμος ονοματόχωρος έλεγχος ροής μέσω επιγραφών εκφράσεις lambda ανύψωση λ γλωσσικό σύστημα γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο υλοποιητικό στάδιο

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 605 late binding lazy evaluation lazy language left-associative operator lexer lexical scoping lexical structure lifetime of a function activation link time linker list load time load/store architecture loader load-time dynamic linking logic language long form long-lived function loop invariant removal lvalue macro macro expansion macro-expansion time main method mark-and-sweep garbage collection match memory allocation memory leak memory management mergesort method of a class most general unifier (MGU) multiple inheritance name equivalence of types name mangling named constant natural semantics nested block nested function definition nesting link non-terminal symbol non-terminating querie object object file object-oriented occurs check odometer order όψιμη σύναψη οκνηρή αποτίμηση οκνηρή γλώσσα εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής λεκτικός αναλύτης λεκτική εμβελειοθέτηση λεκτική δομή διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης συνδετικό στάδιο συνδέτης κατάλογος φορτωτικό στάδιο φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση λογικοκεντρική γλώσσα μακροσκελής γραφή μακρόβια συνάρτηση απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων αριστερή τιμή μακροεντολή ανάπτυξη μακροεντολής στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών κύρια μέθοδος σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) συμμόρφωμα δέσμευση μνήμης διαρροή μνήμης διαχείριση μνήμης συγχωνευτική ταξινόμηση μέθοδος μιας κλάσης γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) πολλαπλή κληρονόμηση ονομαστική ισοδυναμία τύπων παραποίηση ονομάτων επώνυμη σταθερά φυσική σημασιολογία ένθετη παράγραφος ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθετική παραπομπή παραγωγικό σύμβολο ατέρμονη αναζήτηση απάντησης οντότητα συνδέσιμο αρχείο οντοστρεφής έλεγχος εμφάνισης οδομετρική διάταξη

6 606 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ operand operational semantics optimization order of a function orthogonality overloading overriding package parameter-passing parametric polymorphism parse tree parsing pattern pattern-matching phrase structure phrase-level control placement pointer polymorphism polytype positional parameter postfix operator precedence precondition predefined predicate predicate prefix operator primitive namespace primitive type private production profiling proof-tree prototype pure operator query quick list railroad diagram record recursive descent reference reference type reference-counting garbage collection register resolution return statement right-associative operator τελεστέος (ή παράμετρος) εκτελεστική σημασιολογία βελτιστοποίηση τάξη συνάρτησης ορθογωνιότητα υπερφόρτιση υπερκάλυψη δέμα διαβίβαση παραμέτρων παραμετρικός πολυμορφισμός συντακτικό δένδρο συντακτική ανάλυση μορφότυπο συμμόρφωση μορφοτύπων φραστική δομή φρασεολογικός έλεγχος ροής χωροθέτηση δείκτης πολυμορφισμός πολλαπλότυπος θεσιακή παράμετρος επιθηματικός τελεστής προτεραιότητα προϋπόθεση προκαθορισμένο κατηγόρημα κατηγόρημα προθηματικός τελεστής πρωταρχικός ονοματόχωρος πρωταρχικός τύπος ιδιωτικό κανόνας παραγωγής σκιαγράφηση αποδεικτικό δένδρο πρωτότυπο αγνός τελεστής ερώτημα πρόχειρος κατάλογος σιδηροδρομικό διάγραμμα δελτίο αναδρομική κάθοδος παραπομπή παραπεμπτικός τύπος καταμέτρηση παραπομπών (ρακοσυλλογή) καταχωριστής ανάλυση επιστροφική εντολή εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής

7 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 607 root set row-major order rule runtime runtime dynamic linking runtime support rvalue scalar type scanner scope hole scope of a definition scoping with blocks semantics separate compilation shared libraries short form side effect singleton variable small-step operational semantics source file splitting stack stack architecture stack frames stack trace standard start symbol startup processing static checking of types static link static scoping static semantics structural equivalence of types structural operational semantics structure structured programming subclass subrange substitution subtype subtype polymorphism superclass syntax syntax diagram tail call tail of a list tail-recursive function ριζικό σύνολο γραμμοτακτική διάταξη κανόνας εκτελεστικό στάδιο εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική υποστήριξη δεξιά τιμή βαθμωτός τύπος συντακτικός αναλύτης χάσμα εμβέλειας εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων σημασιολογία τμηματική μετάφραση κοινόχρηστες βιβλιοθήκες συνοπτική γραφή παρενέργεια μονήρης μεταβλητή μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία πηγαίος κώδικας κατάτμηση στοίβα στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική στοιβαγμένα πλαίσια ίχνος στοίβας πρότυπο εναρκτήριο σύμβολο εναρκτήριες ρυθμίσεις στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στατική παραπομπή στατική εμβελειοθέτηση στατική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δομική εκτελεστική σημασιολογία δομή δομημένος προγραμματισμός υποκλάση υποδιάστημα αντικατάσταση υπότυπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) σύνταξη συντακτικό διάγραμμα καταληκτική κλήση ουρά καταλόγου καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση

8 608 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ term terminal symbol ternary operator throwable class throwing (an exception) tokenizing, token total definition tuple type cast type constructor type conversion type inference type variable ultimate base class unary operator unchecked exception unification unifier of terms union unreachable catch block unused inclusion error used inclusion error variable renaming virtual machine white space wrapper class όρος τερματικό σύμβολο τριπαραμετρικός τελεστής εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) λεξιμερισμός, λεξιμόριο εξαντλητικός ορισμός πλειάδα τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομετατροπή συναγωγή τύπου τυπομεταβλητή έσχατη βασική κλάση μονοπαραμετρικός τελεστής παραβλέψιμη εξαίρεση ενοποίηση ενοποιητής όρων ένωση απρόσιτη παραληπτική παράγραφος μάταιη συμπερίληψη εσφαλμένη συμπερίληψη μετονομασία μεταβλητής εικονική μηχανή κενός χώρος συσκευασία (είδος κλάσης) Β. Ελληνοαγγλικό αγνός τελεστής pure operator αναδρομική κάθοδος recursive descent αναλλοίωτη συνθήκη invariant ανάλυση resolution ανάπτυξη μακροεντολής macro expansion ανταλλοίωτο contravariance αντικατάσταση substitution ανύψωση λ lambda lifting αξιωματική σημασιολογία axiomatic semantics απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων loop invariant removal απαρίθμημα enumeration άπληστη αποτίμηση eager evaluation αποδεικτικό δένδρο proof-tree απόκρυψη πληροφοριών information hiding αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής debugging, debugger αποτίμηση evaluation

9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 609 αποτιμήσιμο κατηγόρημα evaluable predicate αποτύπωμα μνήμης core dump απρόσιτη παραληπτική παράγραφος unreachable catch block αριστερή τιμή lvalue αρχέτυπα generics αρχετυπική κλάση generic class ασυμφραστική γραμματική context-free grammar ατέρμονη αναζήτηση απάντησης non-terminating querie άτομο atom αύξηση increment αυξητική ρακοσυλλογή incremental garbage collection αυξητικός τελεστής increment operator αυτόματη μεταβλητή automatic variable αυτόματος προγραμματισμός automatic programming αφηρημένη σύνταξη abstract syntax αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract syntax tree (AST) αφηρημένος τύπος abstract type βαθμωτός τύπος scalar type βασική κλάση base class βέλτιστη επαρκής περιοχή best-fit βελτιστοποίηση optimization γεγονός fact γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) most general unifier (MGU) γλωσσικό σύστημα language system γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο language-definition time γραμματική EBN EBNF grammar γραμμοτακτική διάταξη row-major order δείκτης pointer δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας array indexing δελτίο record δελτίο ενεργοποίησης activation record δέμα package δεξιά τιμή rvalue δέσμευση μνήμης memory allocation δήλωση declaration δηλωτική γλώσσα declarative language δηλωτική εντολή declaration statement διαβίβαση παραμέτρων parameter-passing διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης lifetime of a function activation διαρροή μνήμης memory leak διαχείριση εξαιρέσεων exception handling διαχείριση μνήμης memory management διαχείριση σφαλμάτων error handling διαχειριστής μετάφρασης compilation manager διεπαφή interface διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών application programming interface (API) (ΔιΠΕ)

10 610 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ διερμήνευση, διερμηνευτής διπαραμετρικός τελεστής δομή δομημένος προγραμματισμός δομική εκτελεστική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δοσοληπτική διαβίβαση δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμική μετάφραση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας εγγράμιση εικονική μηχανή εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) εκτελέσιμος κώδικας εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική σημασιολογία εκτελεστική υποστήριξη εκτελεστικό στάδιο εκφράσεις lambda εκχώρηση ελεγκτέα εξαίρεση έλεγχος εμφάνισης έλεγχος ροής μέσω επιγραφών ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων εναρκτήριες ρυθμίσεις εναρκτήριο σύμβολο ενδιάκριτη ένωση ενδιάμεσος κώδικας ενεργή παράμετρος ενεργοειδική μεταβλητή ενεργοποίηση συνάρτησης ένθετη παράγραφος ενθετική παραπομπή ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθηματικός τελεστής ενθυλάκωση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) interpretation, interpreter binary operator structure structured programming structural operational semantics structural equivalence of types by-value-result passing dynamic-link library (dll) dynamic dispatch dynamic scoping dynamic variable dynamic compilation dynamic semantics dynamic typing dynamic checking of types inlining virtual machine dangling else throwable class throwing (an exception) executable file runtime dynamic linking operational semantics runtime support runtime lambda expressions delegation checked exception occurs check label-oriented control free occurrence of a variable free-format scope of a definition scoping with blocks startup processing start symbol discriminated union intermediate code actual parameter activation-specific variable activation of a function nested block nesting link nested function definition infix operator encapsulation integrated development environment (IDE)

11 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 611 ενοποίηση unification ενοποιητής όρων unifier of terms ένωση union εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής left-associative operator εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής right-associative operator εξαίρεση exception εξαντλητικός ορισμός total definition επαλληλία παραμέτρων (του Curry) currying επαλληλική συνάρτηση curried function επαναληπτική εντολή iterative statement επιθηματικός τελεστής postfix operator επισημείωση annotation επιστροφική εντολή return statement επώνυμη σταθερά named constant επώνυμος ονοματόχωρος labeled namespace ερμηνεία των όρων interpretation of terms ερώτημα query εσφαλμένη παράλειψη exclusion error εσφαλμένη συμπερίληψη used inclusion error έσχατη βασική κλάση ultimate base class θεσιακή παράμετρος positional parameter ιδιωτικό private ισοδεκτικός τύπος equality type ίχνος στοίβας stack trace κανόνας rule κανόνας παραγωγής production κατακερματισμός fragmentation καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση tail-recursive function καταληκτική κλήση tail call κατάλογος list καταμέτρηση παραπομπών reference-counting garbage collection (ρακοσυλλογή) κατασκευασμένος τύπος constructed type κατασκευαστής constructor καταστροφικό σφάλμα fatal error κατάτμηση splitting καταχωριστής register κατηγόρημα predicate κατωφερής τυποδοσία downcast κενός χώρος white space κεφαλή κανόνα head of a rule κεφαλή καταλόγου head of a list κλάση class κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός keyword κληρονόμηση inheritance κοινόχρηστες βιβλιοθήκες shared libraries κοστολόγηση cost model

12 612 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ κύρια μέθοδος main method λεκτική δομή lexical structure λεκτική εμβελειοθέτηση lexical scoping λεκτικός αναλύτης lexer λεξιμερισμός, λεξιμόριο tokenizing, token λογικοκεντρική γλώσσα logic language λογικός τελεστής boolean operator μακροβηματική εκτελεστική big-step operational semantics σημασιολογία μακρόβια συνάρτηση long-lived function μακροεντολή macro μακροσκελής γραφή long form μάταιη συμπερίληψη unused inclusion error μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) class method μέθοδος μιας κλάσης method of a class μείωση decrement μειωτικός τελεστής decrement operator μέλος κλάσης instance of class μετασκευή coercion μεταφραστής compiler μεταφραστικό στάδιο compile time μετέωρος δείκτης dangling pointer μετονομασία μεταβλητής variable renaming μη ευέλικτο κατηγόρημα inflexible predicate μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία small-step operational semantics μικροεφαρμογή applet μονήρης μεταβλητή singleton variable μονοπαραμετρικός τελεστής unary operator μορφότυπο pattern οδομετρική διάταξη odometer order οικονομική διαβίβαση by-need passing οκνηρή αποτίμηση lazy evaluation οκνηρή γλώσσα lazy language οκταδυφιακός κώδικας bytecode ονομαστική διαβίβαση by-name passing ονομαστική ισοδυναμία τύπων name equivalence of types οντοστρεφής object-oriented οντότητα object οντοτική μέθοδος instance method οπισθοχώρηση backtracking ορθογωνιότητα orthogonality όρισμα argument όρος term ουρά καταλόγου tail of a list όψιμη σύναψη late binding παραβλέψιμη εξαίρεση unchecked exception παραγραφικά δομημένη γλώσσα block-structured language

13 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 613 παραγραφική εμβέλεια block scope παράγραφος block παράγωγη κλάση derived class παραγωγικό σύμβολο non-terminal symbol παραλαβή (εξαίρεσης) catching (an exception ) παραμετρικός πολυμορφισμός parametric polymorphism παραπεμπτική διαβίβαση by-reference passing παραπεμπτικός τύπος reference type παραποίηση ονομάτων name mangling παραπομπή reference παρενέργεια side effect πηγαίος κώδικας source file πλειάδα tuple πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) arity (of a predicate) πολλαπλή κληρονόμηση multiple inheritance πολλαπλότυπος polytype πολυμορφισμός polymorphism πολύτροπη γραμματική ambiguous grammar πραγματώσιμη κλάση instantiable class προεπιλεγμένος default προθήκη display προθηματικός τελεστής prefix operator προκαθορισμένη μορφοποίηση fixed-format προκαθορισμένο κατηγόρημα predefined predicate προσεταιριστικός τελεστής associative operator προσεταιριστικότητα associativity προσπελαστική παραπομπή access link προστακτική γλώσσα imperative language προσυναπτικός τελεστής cons προτεραιότητα precedence πρότυπο standard προϋπόθεση precondition πρόχειρος κατάλογος quick list προώθηση forwarding πρώιμη σύναψη early binding πρωταρχικός ονοματόχωρος primitive namespace πρωταρχικός τύπος primitive type πρώτη επαρκής περιοχή first-fit πρώτης τάξεως συνάρτηση first-class function πρωτότυπο prototype ρακοσυλλογή garbage collection ριζικό σύνολο root set ρομβοειδής κληρονόμηση diamond inheritance σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) mark-and-sweep garbage collection σημασιολογία semantics σιδηροδρομικό διάγραμμα railroad diagram σκιαγράφηση profiling

14 614 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών στατική εμβελειοθέτηση στατική παραπομπή στατική σημασιολογία στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στηλοτακτική διάταξη στιγμιότυπο όρου «στο παρά πέντε» (μετάφραση) στοιβαγμένα πλαίσια στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική συγκόλληση συγχρονικότητα συγχωνευτική ταξινόμηση σύλληψη συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής συμμόρφωμα συμμόρφωση μορφοτύπων σύμπτυξη συναγωγή τύπου συναλλοίωτο συναπτικά στάδια συναπτόμενο κελί συναρμογή συμβολοσειρών συναρτησιακή γλώσσα συναρτησιακός τύπος σύναψη συνδέσιμο αρχείο συνδέτης συνδετικό στάδιο συνδιαδικασίες σύνθετη εντολή σύνθετος τύπος συνθήκες ενός κανόνα συνοπτική γραφή συντακτική ανάλυση συντακτικό δένδρο συντακτικό διάγραμμα συντακτικός αναλύτης σύνταξη συνωνυμία συσκευασία (είδος κλάσης) συστοιχία σωρός τάξη συνάρτησης τελεστέος (ή παράμετρος) τερματικό σύμβολο τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) macro-expansion time static scoping static link static semantics static checking of types column-major order instance of a term just-in-time compilation stack frames stack architecture coalescing concurrency mergesort capture assembly language, assembler match pattern-matching compaction type inference covariance binding times cons cell concatenation of strings functional language function type binding object file linker link time coroutines compound statement aggregate type conditions of a rule short form parsing parse tree syntax diagram scanner syntax aliasing wrapper class array heap order of a function operand terminal symbol assignment

15 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 615 τιμοδοτική διαβίβαση τιμοδοτικός τελεστής τιμοκατασκευαστής τιμοληπτική διαβίβαση τμηματική μετάφραση τρέχουσα σωροπαραπομπή τριπαραμετρικός τελεστής τυπική ακολουθία εργασιών τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομεταβλητή τυπομετατροπή υλοποίηση υλοποιητικό στάδιο υπερκάλυψη υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) υπερφόρτιση υποδηλωτική σημασιολογία υποδιάστημα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής υποκλάση υπονοούμενος τύπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπότυπος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση υψηλοτάξιες συναρτήσεις φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση φορτωτικό στάδιο φρασεολογικός έλεγχος ροής φράση φραστική δομή φυσική σημασιολογία χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας χάσμα εμβέλειας χρονολογική ρακοσυλλογή χωροθέτηση by-value passing assignment operator data constructor by-result passing separate compilation current heap link ternary operator classical sequence formal language formal parameter type cast type constructor type variable type conversion implementation language-implementation time overriding superclass overloading denotational semantics subrange conditional expression conditional operator subclass intrinsic type subtype polymorphism subtype delayed coalescing delayed linking higher-order functions load/store architecture loader load-time dynamic linking load time phrase-level control clause phrase structure natural semantics access specifier scope hole generational garbage collection placement

16

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.2 Παραδοσιακές έννοιες προγραμματισμού 6.3 Διαδικασιακές μονάδες 6.4 Υλοποίηση γλώσσας 6.5 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 6.6 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέθοδοι (Methods)

8. Μέθοδοι (Methods) 8. Μέθοδοι (Methods) Χειμερινό εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Μέθοδοι που παρέχονται από τη τάξη Math του Java API Χρήση στατικών μεθόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33. Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 35. 2 Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού 65

Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33. Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 35. 2 Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού 65 Περιεχόμενα Προοίμιο 7 Πρόλογος του συγγραφέα 21 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης 29 Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33 1 Εισαγωγή 35 1.1 Η τέχνη της σχεδίασης γλωσσών 36 1.2 Το φάσμα των γλωσσών προγραμματισμού 40 1.3 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Κλάσεις και Αντικείμενα - Κατασκευή, Πρόσβαση Αντικειμένων - Διαχείριση Μνήμης, Garbage

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Σημασιολογική Ανάλυση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Σημασιολογικής Ανάλυσης Στατική και Δυναμική Σημασιολογία Σημασιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video ιάγραµµα κλάσεων [Class diagram] Εβδοµάδα 2: Υπο-τύποι και πολυµορφισµός [sub-typing and polymorphism] Database Music Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής Αντώνιος Συµβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και Κληρονομικότητα

Σύνθεση και Κληρονομικότητα Σύνθεση και Κληρονομικότητα Σύνθεση (composition) Κληρονομικότητα (inheritance) Υπερφόρτωση κληρονομημένων μελών Εικονικές συναρτήσεις και Πολυμορφισμός Αφηρημένες (abstract) βασικές κλάσεις 1 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming)

ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming) ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming) Πληροφορίες Μαθήματος Διαλέξεις Δευτέρα, Πέμπτη 10:30-12:00 Κτήριο ΘΕΕ01, Αίθουσα 202 Εργαστήριο Τετάρτη 10:30-12:00, Κτήριο ΘΕΕ01,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Υπερφόρτωση (Overloading), Μεθόδων (Method Overloading), Τελεστών (Operator Overloading (C++, C#))

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων Λογισµικό & Προγράµµατα συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Κλάσεις και Αντικείμενα. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Κλάσεις και Αντικείμενα Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Κλάσεις Η γενική μορφή μιας κλάσης είναι η εξής: class class-name { private data and

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Γλώσσες Προγραμματισμού - Μεταγλώττιση και Διερμηνεία -Η πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα... 17 Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών

Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών Κεφάλαιο 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού και Μεταφραστών Μεταβλητές (1) Μεταβλητή: Αφαιρετική αναπαράσταση διεύθυνσης µνήµης, ή συλλογής διευθύνσεων µνήµης του Η/Υ. Αναγνωριστικόή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Εμβέλεια. Παραδείγματα. Παραδείγματα. Μπλοκ (blocks)

Εμβέλεια. Παραδείγματα. Παραδείγματα. Μπλοκ (blocks) Ονόματα και Εμβέλεια Ανακύκλωση ονομάτων Η κατανόηση της εμβέλειας είναι άμεση εάν το κάθε τι έχει το δικό του όνομα fun square a = a * a; fun double b = b + b; Αλλά στις μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων (Data Structures)

Δομές Δεδομένων (Data Structures) Δομές Δεδομένων (Data Structures) Στοίβες Ουρές Στοίβες: Βασικές Έννοιες. Ουρές: Βασικές Έννοιες. Βασικές Λειτουργίες. Παραδείγματα. Στοίβες Δομή τύπου LIFO: Last In - First Out (τελευταία εισαγωγή πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Πολλαπλά Αρχεία. Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Πολλαπλά Αρχεία Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Πολλαπλά Αρχεία Όταν γράφουμε μεγάλα προγράμματα θέλουμε να έχουμε ανεξάρτητα κομμάτια κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER

SIMATIC MANAGER SIMATIC MANAGER 1 Προγραμματισμός του PLC. 1. Γενικά Μια προσεκτική ματιά σε μια εγκατάσταση που θέλουμε να αυτοματοποιήσουμε, μας δείχνει ότι αυτή αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33. Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 35. 2 Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού 65

Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33. Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 35. 2 Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού 65 Περιεχόμενα Προοίμιο 7 Πρόλογος του συγγραφέα 21 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης 29 Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33 1 Εισαγωγή 35 1.1 Η τέχνη της σχεδίασης γλωσσών 36 1.2 Το φάσμα των γλωσσών προγραμματισμού 40 1.3 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων. User Interface - 1 User Interface - 2

Βάση Δεδομένων. User Interface - 1 User Interface - 2 2. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, (OOP - Object Oriented Programming), είναι μια προγραμματιστική φιλοσοφία όπως και ο προστακτικός ή ο λογικός προγραμματισμός.

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 3: Προγραμματισμός σε JAVA I Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Στοιχειώδης Προγραμματισμός - Προγραμματισμός με Συνθήκες - Προγραμματισμός με Βρόγχους

Διαβάστε περισσότερα

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Runtime Checking (1/3) Η γλώσσα alpha είναι μια dynamic typing γλώσσα (ο τύπος μιας μεταβλητής αλλάζει ακολουθώντας τον τύπο της τιμής που κάθε φορά αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων)

Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (ΙΙ) (διαχείριση αρχείων) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και. Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας. το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και. Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας. το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας το.net 4.0 2 Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Πίνακας Περιεχομένων... 1 1. Εισαγωγή... 11 1.1. Γλώσσες και γλώσσες προγραμματισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1 Στόχοι Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) Αντώνιος Συμβώνης www.math.ntua.gr/~symvonis Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #1 η : Εισαγωγή: Λογισμικό, Γλώσσες Προγραμματισμού, Java

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #1 η : Εισαγωγή: Λογισμικό, Γλώσσες Προγραμματισμού, Java Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #1 η : Εισαγωγή: Λογισμικό, Γλώσσες Προγραμματισμού, Java Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Στόχοι μαθήματος Διάκριση και κατανόηση των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ. Τα βασικά για την γλώσσα Java

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ. Τα βασικά για την γλώσσα Java JAVA, NETBEANS ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Τα βασικά για την γλώσσα Java Java portability Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Java είναι η μεταφερσιμότητα: ο κώδικας μπορεί να τρέξει πάνω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Write-Once-Run-Anywhere

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μεταγλωττιστές. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μεταγλωττιστές Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Βιβλιογραφία Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi and Jeffrey D. Ullman. Compilers:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Με τις Γλώσσες Προγραμματισμού Pascal, C, C++, Java 1 ο & 2 o ΕΠΙΠΕΔΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξετάσεων Σελίδα: 1/20 Απρίλιος 2011 Γλωσσών Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα Περιεχόμενα xv Περιεχόμενα 1 Αρχές της Java... 1 1.1 Προκαταρκτικά: Κλάσεις, Τύποι και Αντικείμενα... 2 1.1.1 Βασικοί Τύποι... 5 1.1.2 Αντικείμενα... 7 1.1.3 Τύποι Enum... 14 1.2 Μέθοδοι... 15 1.3 Εκφράσεις...

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων Προγραµµατισµός ΙΙ Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού Java ιδάσκων ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. @ Τµ. Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιάλεξη 6η: 06/04/2006 1 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

12. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. υο είδη αλφαριθµητικών Τα αλφαριθµητικά της C πίνακες τύπου char Ta αντικείµενα της κλάσης string

12. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ. υο είδη αλφαριθµητικών Τα αλφαριθµητικά της C πίνακες τύπου char Ta αντικείµενα της κλάσης string 12. ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ υο είδη αλφαριθµητικών Τα αλφαριθµητικά της C πίνακες τύπου char Ta αντικείµενα της κλάσης string Aλφαριθµητικά της C int main() const int max=80; char str[max); //κάθε char δεσµεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τύποι εδοµένων. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών

Κεφάλαιο 5: Τύποι εδοµένων. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών Κεφάλαιο 5: Τύποι εδοµένων Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού και Μεταφραστών Γενικά (1) Όλοι µας έχουµε αναπτύξει µια διαισθητική άποψη για το τι είναι ένας Τύπος εδοµένων. ηλαδή: Συλλογή τιµών από ένα πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Πίνακες Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Πίνακες Πολλές φορές θέλουμε να κρατήσουμε στην μνήμη πολλά αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

8.6 Κλάσεις και αντικείμενα 8.7 Δείκτες σε γλώσσα μηχανής

8.6 Κλάσεις και αντικείμενα 8.7 Δείκτες σε γλώσσα μηχανής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Αφαιρετικές έννοιες δεδομένων 8.1 Βασικές έννοιες δομών δεδομένων 8.2 Σχετικές έννοιες 8.3 Υλοποίηση δομών δεδομένων 8.4 Μια σύντομη μελέτη περίπτωσης 8.4 Προσαρμοσμένοι τύποι δεδομένων 8.6

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2)

Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Ανάπτυξη Μεγάλων Εφαρµογών στη Γλώσσα C (2) Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Οργάνωση Προγράµµατος Header Files Μετάφραση και σύνδεση αρχείων προγράµµατος ΕΠΛ 132 Αρχές Προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό

Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό Εισαγωγή στο Συναρτησιακό Προγραμματισμό Γιάννης Κασσιός Σε αυτό το μάθημα θα εξερευνήσουμε ένα σπουδαίο μοντέλο προγραμματισμού, το συναρτησιακό προγραμματισμό. Θα δούμε το συναρτησιακό προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (όπως είναι και ένα ραδιόφωνο) που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 6 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις

Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις Επανάληψη για τις Τελικές εξετάσεις ( ιάλεξη 21) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Εισαγωγή Το µάθηµα EPL032 έχει ως βασικό στόχο την επίλυση προβληµάτων πληροφορικής µε την χρήση της γλώσσας προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. JavaScripts

ΕΠΛ 012. JavaScripts ΕΠΛ 012 JavaScripts Γλώσσα JavaScript (JS) ηµιουργεί δυναµικές ιστοσελίδες και αλληλεπιδράσεις µε το χρήστη εν είναι Java, αλλά είναι αντικειµενοστραφής (απλό µοντέλο υποκειµένων) Objects, properties (τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Σύνταξη & Συντακτική Ανάλυση

Σύνταξη & Συντακτική Ανάλυση Σύνταξη & Συντακτική Ανάλυση Μια γραμματική για τα Αγγλικά Μια πρόταση αποτελείται από μια ουσιαστική φράση, ένα ρήμα, και μια ουσιαστική φράση ::= Μια ουσιαστική φράση αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

5. Ανασκόπηση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού

5. Ανασκόπηση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού 5. Ανασκόπηση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού Χειμερινό εξάμηνο 2013 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός Τάξεις (classes)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3. 2 Στοίβα (Stack) 5 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή στις οµές εδοµένων 3 2 Στοίβα (Stack) 5 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii Πληροφορίες Εργαστηρίου Σκοπός του εργαστηρίου Το εργαστήριο οµές εδοµένων αποσκοπεί στην εφαρµογή των τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Adam Brooks Webber University of Winsconsin - Milwaukee ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μια πρακτική εισαγωγή Μετάφραση επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος Ιωάννης Παπαδόγγονας E-BOOK

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος

Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Διάλεξη 3η: Τύποι Μεταβλητών, Τελεστές, Είσοδος/Έξοδος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Μεταβλητές,

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4)

Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX. Flex. Regular Expressions (1/4) HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 1ο Εισαγωγή στο FLEX Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης Slide

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2

Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: ΕΠΛ 131 Αρχές Προγραµµατισµού I 3-2 Εισαγωγή στην C Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής επιµέρους θέµατα: Σύνταξη και Σηµασιολογία της C Σχολιασµός Μεταβλητές / Σταθερές Τύποι εδοµένων και Τελεστές Βιβλίο µαθήµατος: Chapter 2,, Sec.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ Γεώργιος Παπαϊωάννου (2013-14) gepap@aueb.gr Περιγραφή: Επέκταση κλάσεων στη C++ Τροποποίηση μεθόδων (method overriding) Κληρονομικότητα και κατασκευαστές, καταστροφείς,

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ Η σχεδίαση και η κατασκευή ενός Μεταγλωττιστή ή ενός ιερµηνευτή για µια γλώσσα προγραµµατισµού δεν είναι ούτε απλή ούτε εύκολη υπόθεση. Το υλικό

Διαβάστε περισσότερα