Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας"

Transcript

1 Γλωσσάριο Α. Αγγλοελληνικό abstract syntax αφηρημένη σύνταξη abstract syntax tree (AST) αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract type αφηρημένος τύπος access link προσπελαστική παραπομπή access specifier χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας activation of a function ενεργοποίηση συνάρτησης activation record δελτίο ενεργοποίησης activation-specific variable ενεργοειδική μεταβλητή actual parameter ενεργή παράμετρος aggregate type σύνθετος τύπος aliasing συνωνυμία ambiguous grammar πολύτροπη γραμματική annotation επισημείωση applet μικροεφαρμογή application programming interface (API) διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών (ΔιΠΕ) argument όρισμα arity (of a predicate) πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) array συστοιχία array indexing δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας assembly language, assembler συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής assignment τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) assignment operator τιμοδοτικός τελεστής associative operator προσεταιριστικός τελεστής associativity προσεταιριστικότητα atom άτομο automatic programming αυτόματος προγραμματισμός automatic variable αυτόματη μεταβλητή axiomatic semantics αξιωματική σημασιολογία backtracking οπισθοχώρηση base class βασική κλάση best-fit βέλτιστη επαρκής περιοχή big-step operational semantics μακροβηματική εκτελεστική σημασιολογία

2 602 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ binary operator binding binding times block block scope block-structured language boolean operator by-name passing by-need passing by-reference passing by-result passing bytecode by-value passing by-value-result passing capture catching (an exception ) checked exception class class method classical sequence clause coalescing coercion column-major order compaction compilation manager compile time compiler compound statement concatenation of strings concurrency conditional expression conditional operator conditions of a rule cons cons cell constructed type constructor context-free grammar contravariance core dump coroutines cost model covariance current heap link curried function currying διπαραμετρικός τελεστής σύναψη συναπτικά στάδια παράγραφος παραγραφική εμβέλεια παραγραφικά δομημένη γλώσσα λογικός τελεστής ονομαστική διαβίβαση οικονομική διαβίβαση παραπεμπτική διαβίβαση τιμοληπτική διαβίβαση οκταδυφιακός κώδικας τιμοδοτική διαβίβαση δοσοληπτική διαβίβαση σύλληψη παραλαβή (εξαίρεσης) ελεγκτέα εξαίρεση κλάση μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) τυπική ακολουθία εργασιών φράση συγκόλληση μετασκευή στηλοτακτική διάταξη σύμπτυξη διαχειριστής μετάφρασης μεταφραστικό στάδιο μεταφραστής σύνθετη εντολή συναρμογή συμβολοσειρών συγχρονικότητα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής συνθήκες ενός κανόνα προσυναπτικός τελεστής συναπτόμενο κελί κατασκευασμένος τύπος κατασκευαστής ασυμφραστική γραμματική ανταλλοίωτο αποτύπωμα μνήμης συνδιαδικασίες κοστολόγηση συναλλοίωτο τρέχουσα σωροπαραπομπή επαλληλική συνάρτηση επαλληλία παραμέτρων (του Curry)

3 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 603 dangling else dangling pointer data constructor debugging, debugger declaration declaration statement declarative language decrement decrement operator default delayed coalescing delayed linking delegation denotational semantics derived class diamond inheritance discriminated union display downcast dynamic checking of types dynamic compilation dynamic dispatch dynamic scoping dynamic semantics dynamic typing dynamic variable dynamic-link library (dll) eager evaluation early binding EBNF grammar encapsulation enumeration equality type error handling evaluable predicate evaluation exception exception handling exclusion error executable file fact fatal error first-class function first-fit fixed-format formal language formal parameter εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα μετέωρος δείκτης τιμοκατασκευαστής αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής δήλωση δηλωτική εντολή δηλωτική γλώσσα μείωση μειωτικός τελεστής προεπιλεγμένος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση εκχώρηση υποδηλωτική σημασιολογία παράγωγη κλάση ρομβοειδής κληρονόμηση ενδιάκριτη ένωση προθήκη κατωφερής τυποδοσία δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας δυναμική μετάφραση δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) άπληστη αποτίμηση πρώιμη σύναψη γραμματική EBN ενθυλάκωση απαρίθμημα ισοδεκτικός τύπος διαχείριση σφαλμάτων αποτιμήσιμο κατηγόρημα αποτίμηση εξαίρεση διαχείριση εξαιρέσεων εσφαλμένη παράλειψη εκτελέσιμος κώδικας γεγονός καταστροφικό σφάλμα πρώτης τάξεως συνάρτηση πρώτη επαρκής περιοχή προκαθορισμένη μορφοποίηση τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος

4 604 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ forwarding fragmentation free occurrence of a variable free-format function type functional language garbage collection generational garbage collection generic class generics head of a list head of a rule heap higher-order functions imperative language implementation increment increment operator incremental garbage collection indexing infix operator inflexible predicate information hiding inheritance inlining instance method instance of a term instance of class instantiable class integrated development environment (IDE) interface intermediate code interpretation of terms interpretation, interpreter intrinsic type invariant iterative statement just-in-time compilation keyword labeled namespace label-oriented control lambda expressions lambda lifting language system language-definition time language-implementation time προώθηση κατακερματισμός ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση συναρτησιακός τύπος συναρτησιακή γλώσσα ρακοσυλλογή χρονολογική ρακοσυλλογή αρχετυπική κλάση αρχέτυπα κεφαλή καταλόγου κεφαλή κανόνα σωρός υψηλοτάξιες συναρτήσεις προστακτική γλώσσα υλοποίηση αύξηση αυξητικός τελεστής αυξητική ρακοσυλλογή δεικτοδότηση ενθηματικός τελεστής μη ευέλικτο κατηγόρημα απόκρυψη πληροφοριών κληρονόμηση εγγράμιση οντοτική μέθοδος στιγμιότυπο όρου μέλος κλάσης πραγματώσιμη κλάση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) διεπαφή ενδιάμεσος κώδικας ερμηνεία των όρων διερμήνευση, διερμηνευτής υπονοούμενος τύπος αναλλοίωτη συνθήκη επαναληπτική εντολή «στο παρά πέντε» (μετάφραση) κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός επώνυμος ονοματόχωρος έλεγχος ροής μέσω επιγραφών εκφράσεις lambda ανύψωση λ γλωσσικό σύστημα γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο υλοποιητικό στάδιο

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 605 late binding lazy evaluation lazy language left-associative operator lexer lexical scoping lexical structure lifetime of a function activation link time linker list load time load/store architecture loader load-time dynamic linking logic language long form long-lived function loop invariant removal lvalue macro macro expansion macro-expansion time main method mark-and-sweep garbage collection match memory allocation memory leak memory management mergesort method of a class most general unifier (MGU) multiple inheritance name equivalence of types name mangling named constant natural semantics nested block nested function definition nesting link non-terminal symbol non-terminating querie object object file object-oriented occurs check odometer order όψιμη σύναψη οκνηρή αποτίμηση οκνηρή γλώσσα εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής λεκτικός αναλύτης λεκτική εμβελειοθέτηση λεκτική δομή διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης συνδετικό στάδιο συνδέτης κατάλογος φορτωτικό στάδιο φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση λογικοκεντρική γλώσσα μακροσκελής γραφή μακρόβια συνάρτηση απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων αριστερή τιμή μακροεντολή ανάπτυξη μακροεντολής στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών κύρια μέθοδος σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) συμμόρφωμα δέσμευση μνήμης διαρροή μνήμης διαχείριση μνήμης συγχωνευτική ταξινόμηση μέθοδος μιας κλάσης γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) πολλαπλή κληρονόμηση ονομαστική ισοδυναμία τύπων παραποίηση ονομάτων επώνυμη σταθερά φυσική σημασιολογία ένθετη παράγραφος ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθετική παραπομπή παραγωγικό σύμβολο ατέρμονη αναζήτηση απάντησης οντότητα συνδέσιμο αρχείο οντοστρεφής έλεγχος εμφάνισης οδομετρική διάταξη

6 606 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ operand operational semantics optimization order of a function orthogonality overloading overriding package parameter-passing parametric polymorphism parse tree parsing pattern pattern-matching phrase structure phrase-level control placement pointer polymorphism polytype positional parameter postfix operator precedence precondition predefined predicate predicate prefix operator primitive namespace primitive type private production profiling proof-tree prototype pure operator query quick list railroad diagram record recursive descent reference reference type reference-counting garbage collection register resolution return statement right-associative operator τελεστέος (ή παράμετρος) εκτελεστική σημασιολογία βελτιστοποίηση τάξη συνάρτησης ορθογωνιότητα υπερφόρτιση υπερκάλυψη δέμα διαβίβαση παραμέτρων παραμετρικός πολυμορφισμός συντακτικό δένδρο συντακτική ανάλυση μορφότυπο συμμόρφωση μορφοτύπων φραστική δομή φρασεολογικός έλεγχος ροής χωροθέτηση δείκτης πολυμορφισμός πολλαπλότυπος θεσιακή παράμετρος επιθηματικός τελεστής προτεραιότητα προϋπόθεση προκαθορισμένο κατηγόρημα κατηγόρημα προθηματικός τελεστής πρωταρχικός ονοματόχωρος πρωταρχικός τύπος ιδιωτικό κανόνας παραγωγής σκιαγράφηση αποδεικτικό δένδρο πρωτότυπο αγνός τελεστής ερώτημα πρόχειρος κατάλογος σιδηροδρομικό διάγραμμα δελτίο αναδρομική κάθοδος παραπομπή παραπεμπτικός τύπος καταμέτρηση παραπομπών (ρακοσυλλογή) καταχωριστής ανάλυση επιστροφική εντολή εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής

7 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 607 root set row-major order rule runtime runtime dynamic linking runtime support rvalue scalar type scanner scope hole scope of a definition scoping with blocks semantics separate compilation shared libraries short form side effect singleton variable small-step operational semantics source file splitting stack stack architecture stack frames stack trace standard start symbol startup processing static checking of types static link static scoping static semantics structural equivalence of types structural operational semantics structure structured programming subclass subrange substitution subtype subtype polymorphism superclass syntax syntax diagram tail call tail of a list tail-recursive function ριζικό σύνολο γραμμοτακτική διάταξη κανόνας εκτελεστικό στάδιο εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική υποστήριξη δεξιά τιμή βαθμωτός τύπος συντακτικός αναλύτης χάσμα εμβέλειας εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων σημασιολογία τμηματική μετάφραση κοινόχρηστες βιβλιοθήκες συνοπτική γραφή παρενέργεια μονήρης μεταβλητή μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία πηγαίος κώδικας κατάτμηση στοίβα στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική στοιβαγμένα πλαίσια ίχνος στοίβας πρότυπο εναρκτήριο σύμβολο εναρκτήριες ρυθμίσεις στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στατική παραπομπή στατική εμβελειοθέτηση στατική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δομική εκτελεστική σημασιολογία δομή δομημένος προγραμματισμός υποκλάση υποδιάστημα αντικατάσταση υπότυπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) σύνταξη συντακτικό διάγραμμα καταληκτική κλήση ουρά καταλόγου καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση

8 608 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ term terminal symbol ternary operator throwable class throwing (an exception) tokenizing, token total definition tuple type cast type constructor type conversion type inference type variable ultimate base class unary operator unchecked exception unification unifier of terms union unreachable catch block unused inclusion error used inclusion error variable renaming virtual machine white space wrapper class όρος τερματικό σύμβολο τριπαραμετρικός τελεστής εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) λεξιμερισμός, λεξιμόριο εξαντλητικός ορισμός πλειάδα τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομετατροπή συναγωγή τύπου τυπομεταβλητή έσχατη βασική κλάση μονοπαραμετρικός τελεστής παραβλέψιμη εξαίρεση ενοποίηση ενοποιητής όρων ένωση απρόσιτη παραληπτική παράγραφος μάταιη συμπερίληψη εσφαλμένη συμπερίληψη μετονομασία μεταβλητής εικονική μηχανή κενός χώρος συσκευασία (είδος κλάσης) Β. Ελληνοαγγλικό αγνός τελεστής pure operator αναδρομική κάθοδος recursive descent αναλλοίωτη συνθήκη invariant ανάλυση resolution ανάπτυξη μακροεντολής macro expansion ανταλλοίωτο contravariance αντικατάσταση substitution ανύψωση λ lambda lifting αξιωματική σημασιολογία axiomatic semantics απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων loop invariant removal απαρίθμημα enumeration άπληστη αποτίμηση eager evaluation αποδεικτικό δένδρο proof-tree απόκρυψη πληροφοριών information hiding αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής debugging, debugger αποτίμηση evaluation

9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 609 αποτιμήσιμο κατηγόρημα evaluable predicate αποτύπωμα μνήμης core dump απρόσιτη παραληπτική παράγραφος unreachable catch block αριστερή τιμή lvalue αρχέτυπα generics αρχετυπική κλάση generic class ασυμφραστική γραμματική context-free grammar ατέρμονη αναζήτηση απάντησης non-terminating querie άτομο atom αύξηση increment αυξητική ρακοσυλλογή incremental garbage collection αυξητικός τελεστής increment operator αυτόματη μεταβλητή automatic variable αυτόματος προγραμματισμός automatic programming αφηρημένη σύνταξη abstract syntax αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract syntax tree (AST) αφηρημένος τύπος abstract type βαθμωτός τύπος scalar type βασική κλάση base class βέλτιστη επαρκής περιοχή best-fit βελτιστοποίηση optimization γεγονός fact γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) most general unifier (MGU) γλωσσικό σύστημα language system γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο language-definition time γραμματική EBN EBNF grammar γραμμοτακτική διάταξη row-major order δείκτης pointer δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας array indexing δελτίο record δελτίο ενεργοποίησης activation record δέμα package δεξιά τιμή rvalue δέσμευση μνήμης memory allocation δήλωση declaration δηλωτική γλώσσα declarative language δηλωτική εντολή declaration statement διαβίβαση παραμέτρων parameter-passing διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης lifetime of a function activation διαρροή μνήμης memory leak διαχείριση εξαιρέσεων exception handling διαχείριση μνήμης memory management διαχείριση σφαλμάτων error handling διαχειριστής μετάφρασης compilation manager διεπαφή interface διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών application programming interface (API) (ΔιΠΕ)

10 610 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ διερμήνευση, διερμηνευτής διπαραμετρικός τελεστής δομή δομημένος προγραμματισμός δομική εκτελεστική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δοσοληπτική διαβίβαση δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμική μετάφραση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας εγγράμιση εικονική μηχανή εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) εκτελέσιμος κώδικας εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική σημασιολογία εκτελεστική υποστήριξη εκτελεστικό στάδιο εκφράσεις lambda εκχώρηση ελεγκτέα εξαίρεση έλεγχος εμφάνισης έλεγχος ροής μέσω επιγραφών ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων εναρκτήριες ρυθμίσεις εναρκτήριο σύμβολο ενδιάκριτη ένωση ενδιάμεσος κώδικας ενεργή παράμετρος ενεργοειδική μεταβλητή ενεργοποίηση συνάρτησης ένθετη παράγραφος ενθετική παραπομπή ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθηματικός τελεστής ενθυλάκωση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) interpretation, interpreter binary operator structure structured programming structural operational semantics structural equivalence of types by-value-result passing dynamic-link library (dll) dynamic dispatch dynamic scoping dynamic variable dynamic compilation dynamic semantics dynamic typing dynamic checking of types inlining virtual machine dangling else throwable class throwing (an exception) executable file runtime dynamic linking operational semantics runtime support runtime lambda expressions delegation checked exception occurs check label-oriented control free occurrence of a variable free-format scope of a definition scoping with blocks startup processing start symbol discriminated union intermediate code actual parameter activation-specific variable activation of a function nested block nesting link nested function definition infix operator encapsulation integrated development environment (IDE)

11 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 611 ενοποίηση unification ενοποιητής όρων unifier of terms ένωση union εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής left-associative operator εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής right-associative operator εξαίρεση exception εξαντλητικός ορισμός total definition επαλληλία παραμέτρων (του Curry) currying επαλληλική συνάρτηση curried function επαναληπτική εντολή iterative statement επιθηματικός τελεστής postfix operator επισημείωση annotation επιστροφική εντολή return statement επώνυμη σταθερά named constant επώνυμος ονοματόχωρος labeled namespace ερμηνεία των όρων interpretation of terms ερώτημα query εσφαλμένη παράλειψη exclusion error εσφαλμένη συμπερίληψη used inclusion error έσχατη βασική κλάση ultimate base class θεσιακή παράμετρος positional parameter ιδιωτικό private ισοδεκτικός τύπος equality type ίχνος στοίβας stack trace κανόνας rule κανόνας παραγωγής production κατακερματισμός fragmentation καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση tail-recursive function καταληκτική κλήση tail call κατάλογος list καταμέτρηση παραπομπών reference-counting garbage collection (ρακοσυλλογή) κατασκευασμένος τύπος constructed type κατασκευαστής constructor καταστροφικό σφάλμα fatal error κατάτμηση splitting καταχωριστής register κατηγόρημα predicate κατωφερής τυποδοσία downcast κενός χώρος white space κεφαλή κανόνα head of a rule κεφαλή καταλόγου head of a list κλάση class κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός keyword κληρονόμηση inheritance κοινόχρηστες βιβλιοθήκες shared libraries κοστολόγηση cost model

12 612 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ κύρια μέθοδος main method λεκτική δομή lexical structure λεκτική εμβελειοθέτηση lexical scoping λεκτικός αναλύτης lexer λεξιμερισμός, λεξιμόριο tokenizing, token λογικοκεντρική γλώσσα logic language λογικός τελεστής boolean operator μακροβηματική εκτελεστική big-step operational semantics σημασιολογία μακρόβια συνάρτηση long-lived function μακροεντολή macro μακροσκελής γραφή long form μάταιη συμπερίληψη unused inclusion error μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) class method μέθοδος μιας κλάσης method of a class μείωση decrement μειωτικός τελεστής decrement operator μέλος κλάσης instance of class μετασκευή coercion μεταφραστής compiler μεταφραστικό στάδιο compile time μετέωρος δείκτης dangling pointer μετονομασία μεταβλητής variable renaming μη ευέλικτο κατηγόρημα inflexible predicate μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία small-step operational semantics μικροεφαρμογή applet μονήρης μεταβλητή singleton variable μονοπαραμετρικός τελεστής unary operator μορφότυπο pattern οδομετρική διάταξη odometer order οικονομική διαβίβαση by-need passing οκνηρή αποτίμηση lazy evaluation οκνηρή γλώσσα lazy language οκταδυφιακός κώδικας bytecode ονομαστική διαβίβαση by-name passing ονομαστική ισοδυναμία τύπων name equivalence of types οντοστρεφής object-oriented οντότητα object οντοτική μέθοδος instance method οπισθοχώρηση backtracking ορθογωνιότητα orthogonality όρισμα argument όρος term ουρά καταλόγου tail of a list όψιμη σύναψη late binding παραβλέψιμη εξαίρεση unchecked exception παραγραφικά δομημένη γλώσσα block-structured language

13 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 613 παραγραφική εμβέλεια block scope παράγραφος block παράγωγη κλάση derived class παραγωγικό σύμβολο non-terminal symbol παραλαβή (εξαίρεσης) catching (an exception ) παραμετρικός πολυμορφισμός parametric polymorphism παραπεμπτική διαβίβαση by-reference passing παραπεμπτικός τύπος reference type παραποίηση ονομάτων name mangling παραπομπή reference παρενέργεια side effect πηγαίος κώδικας source file πλειάδα tuple πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) arity (of a predicate) πολλαπλή κληρονόμηση multiple inheritance πολλαπλότυπος polytype πολυμορφισμός polymorphism πολύτροπη γραμματική ambiguous grammar πραγματώσιμη κλάση instantiable class προεπιλεγμένος default προθήκη display προθηματικός τελεστής prefix operator προκαθορισμένη μορφοποίηση fixed-format προκαθορισμένο κατηγόρημα predefined predicate προσεταιριστικός τελεστής associative operator προσεταιριστικότητα associativity προσπελαστική παραπομπή access link προστακτική γλώσσα imperative language προσυναπτικός τελεστής cons προτεραιότητα precedence πρότυπο standard προϋπόθεση precondition πρόχειρος κατάλογος quick list προώθηση forwarding πρώιμη σύναψη early binding πρωταρχικός ονοματόχωρος primitive namespace πρωταρχικός τύπος primitive type πρώτη επαρκής περιοχή first-fit πρώτης τάξεως συνάρτηση first-class function πρωτότυπο prototype ρακοσυλλογή garbage collection ριζικό σύνολο root set ρομβοειδής κληρονόμηση diamond inheritance σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) mark-and-sweep garbage collection σημασιολογία semantics σιδηροδρομικό διάγραμμα railroad diagram σκιαγράφηση profiling

14 614 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών στατική εμβελειοθέτηση στατική παραπομπή στατική σημασιολογία στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στηλοτακτική διάταξη στιγμιότυπο όρου «στο παρά πέντε» (μετάφραση) στοιβαγμένα πλαίσια στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική συγκόλληση συγχρονικότητα συγχωνευτική ταξινόμηση σύλληψη συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής συμμόρφωμα συμμόρφωση μορφοτύπων σύμπτυξη συναγωγή τύπου συναλλοίωτο συναπτικά στάδια συναπτόμενο κελί συναρμογή συμβολοσειρών συναρτησιακή γλώσσα συναρτησιακός τύπος σύναψη συνδέσιμο αρχείο συνδέτης συνδετικό στάδιο συνδιαδικασίες σύνθετη εντολή σύνθετος τύπος συνθήκες ενός κανόνα συνοπτική γραφή συντακτική ανάλυση συντακτικό δένδρο συντακτικό διάγραμμα συντακτικός αναλύτης σύνταξη συνωνυμία συσκευασία (είδος κλάσης) συστοιχία σωρός τάξη συνάρτησης τελεστέος (ή παράμετρος) τερματικό σύμβολο τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) macro-expansion time static scoping static link static semantics static checking of types column-major order instance of a term just-in-time compilation stack frames stack architecture coalescing concurrency mergesort capture assembly language, assembler match pattern-matching compaction type inference covariance binding times cons cell concatenation of strings functional language function type binding object file linker link time coroutines compound statement aggregate type conditions of a rule short form parsing parse tree syntax diagram scanner syntax aliasing wrapper class array heap order of a function operand terminal symbol assignment

15 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 615 τιμοδοτική διαβίβαση τιμοδοτικός τελεστής τιμοκατασκευαστής τιμοληπτική διαβίβαση τμηματική μετάφραση τρέχουσα σωροπαραπομπή τριπαραμετρικός τελεστής τυπική ακολουθία εργασιών τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομεταβλητή τυπομετατροπή υλοποίηση υλοποιητικό στάδιο υπερκάλυψη υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) υπερφόρτιση υποδηλωτική σημασιολογία υποδιάστημα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής υποκλάση υπονοούμενος τύπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπότυπος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση υψηλοτάξιες συναρτήσεις φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση φορτωτικό στάδιο φρασεολογικός έλεγχος ροής φράση φραστική δομή φυσική σημασιολογία χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας χάσμα εμβέλειας χρονολογική ρακοσυλλογή χωροθέτηση by-value passing assignment operator data constructor by-result passing separate compilation current heap link ternary operator classical sequence formal language formal parameter type cast type constructor type variable type conversion implementation language-implementation time overriding superclass overloading denotational semantics subrange conditional expression conditional operator subclass intrinsic type subtype polymorphism subtype delayed coalescing delayed linking higher-order functions load/store architecture loader load-time dynamic linking load time phrase-level control clause phrase structure natural semantics access specifier scope hole generational garbage collection placement

16

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 8 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 8 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 8 ο Μετάφραση Οδηγούμενη από τη Σύνταξη Ο ΣΑ καλεί τις ρουτίνες που εκτελούν τη σημασιολογική ανάλυση και παράγουν τον ενδιάμεσο κώδικα Σημασιολογικές πληροφορίες μπορούν να μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 18/10/07 Αλγόριθμος: Βήμα προς βήμα διαδικασία για την επίλυση κάποιου προβλήματος. Το πλήθος των βημάτων πρέπει να είναι πεπερασμένο. Αλλιώς: Πεπερασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Bison. Μεταγλωττιστές, Χειμερινό εξάμηνο

Εισαγωγή στο Bison. Μεταγλωττιστές, Χειμερινό εξάμηνο Εισαγωγή στο Bison Μεταγλωττιστές, Χειμερινό εξάμηνο 2014-2015 Συντακτική Ανάλυση Αποτελεί την δεύτερη φάση της μετάφρασης. Εύρεση της σχέσης που υπάρχει των λεκτικών μονάδων ενός προγράμματος. Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

alpha Language age (3/5) alpha Language Φροντιστήριο Syntax Directed Translation and

alpha Language age (3/5) alpha Language Φροντιστήριο Syntax Directed Translation and alpha Language (1/5) ΗΥ-340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Syntax Directed Translation and alpha Language Στην alpha δεν υπάρχει main() συνάρτηση, ο κώδικας ξεκινάει την εκτέλεση από την αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Λογισμικό Συστήματος. Κλειώ Σγουροπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Λογισμικό Συστήματος. Κλειώ Σγουροπούλου Λογισμικό Συστήματος Κλειώ Σγουροπούλου Λογισμικό συστήματος Λειτουργικό σύστημα Μεταφραστές γλώσσας (translators) Διερμηνείς (interpreters) Μεταγλωττιστές (compilers) Εκδότες (editors) Φορτωτές (loaders)

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33. Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 35. 2 Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού 65

Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33. Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή 35. 2 Σύνταξη των γλωσσών προγραμματισμού 65 Περιεχόμενα Προοίμιο 7 Πρόλογος του συγγραφέα 21 Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης 29 Ι ΘΕΜΕΛΙΑ 33 1 Εισαγωγή 35 1.1 Η τέχνη της σχεδίασης γλωσσών 36 1.2 Το φάσμα των γλωσσών προγραμματισμού 40 1.3 Γιατί

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη γενιά: γλώσσα assembly

εύτερη γενιά: γλώσσα assembly ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραµµατισµού 6.1 Γενιές γλωσσών προγραµµατισµού (Σχήµα 6.1) 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.2 Παραδοσιακές έννοιες προγραµµατισµού 6.3 ιαδικασιακές µονάδες 6.4 Υλοποίηση γλώσσας 6.5 Αντικειµενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Σημασιολογική Ανάλυση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Σημασιολογικής Ανάλυσης Στατική και Δυναμική Σημασιολογία Σημασιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΕΥΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Ιωάννης Φατζηλυγερούδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών

ΑΡΦΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΕΥΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Ιωάννης Φατζηλυγερούδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΑΡΦΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΕΥΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Ιωάννης Φατζηλυγερούδης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πατρών ΜΟΡΥΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Διαδικασιακός ή Διαδικαστικός (Procedural)

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενότητα 1: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Εισαγωγή OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Iωάννης Χατζηλυγερούδης, Χρήστος Μακρής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι. Νίκος Παπασπύρου. Claude Monet, Poppies, 1873

Παράμετροι. Νίκος Παπασπύρου. Claude Monet, Poppies, 1873 Παράμετροι Κωστής Σαγώνας Νίκος Παπασπύρου Claude Monet, Poppies, 1873 Πέρασμα παραμέτρων int plus(int a, int b) { return a+b; int x = plus(1, 2); Τυπικές παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.2 Παραδοσιακές έννοιες προγραμματισμού 6.3 Διαδικασιακές μονάδες 6.4 Υλοποίηση γλώσσας 6.5 Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός 6.6 Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

8. Μέθοδοι (Methods)

8. Μέθοδοι (Methods) 8. Μέθοδοι (Methods) Χειμερινό εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Μέθοδοι που παρέχονται από τη τάξη Math του Java API Χρήση στατικών μεθόδων και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραμματισμού Ιστορική εξέλιξη Προγραμματιστικά μοντέλα Βασικές λειτουργικότητες γλωσσών προγραμματισμού Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων Διαδικασίες και πέρασμα παραμέτρων Σύνταξη γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διδάσκουσα: Αναπλ. Καθηγήτρια Ανδριάνα Πρέντζα aprentza@unipi.gr Εργαστηριακός Συνεργάτης: Δρ. Βασιλική Κούφη vassok@unipi.gr Εργαστήριο 2 Βασικοί Τύποι Μεταβλητών Java

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση. Εργαστήριο 9. Διδάσκοντες: Δρ. Γεώργιος Δημητρίου Δρ. Άχμεντ Μάχντι

Μεταγλωττιστές. Σημασιολογική Ανάλυση. Εργαστήριο 9. Διδάσκοντες: Δρ. Γεώργιος Δημητρίου Δρ. Άχμεντ Μάχντι Μεταγλωττιστές Εργαστήριο 9 Σημασιολογική Ανάλυση Διδάσκοντες: Δρ. Γεώργιος Δημητρίου Δρ. Άχμεντ Μάχντι 2016-2017 Σύνταξη και Σημασιολογία Σε οποιαδήποτε γλώσσα (προγραμματισμού ή μη) υπάρχουν δύο βασικές

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας developer tools στην Αpple. Αργύριος Κυρτζίδης Προπτυχιακός φοιτητής ΗΜΜΥ

Αναπτύσσοντας developer tools στην Αpple. Αργύριος Κυρτζίδης Προπτυχιακός φοιτητής ΗΜΜΥ Αναπτύσσοντας developer tools στην Αpple Αργύριος Κυρτζίδης Προπτυχιακός φοιτητής ΗΜΜΥ Apple Inc. Apple Inc. Από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρίες Apple Inc. Από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ενότητα 6: Εμβέλεια, Δέσμευση Μνήμης Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Ορισμοί (1) Εμβέλεια ενός ονόματος (Scope),

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Εισαγωγή στην C++ Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Εισαγωγή στην C++ Δημήτρης Μιχαήλ. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Εισαγωγή στην C++ Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η γλώσσα C++ Σχεδιάστηκε το 1979 από τον Bjarne Stroustrup στα Bell Laboratories Βασίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 5: Κλάσεις και Αντικείμενα Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Κλάσεις και Αντικείμενα - Κατασκευή, Πρόσβαση Αντικειμένων - Διαχείριση Μνήμης, Garbage

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Βασικές Αρχές Προγραμματισμού Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Προβλήματα Πρόβλημα: Μία κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπισης, απαιτεί λύση, η δε λύση της οποίας δεν είναι γνωστή, ούτε προφανής Π.χ. Το πρόβλημα του

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενότητα 5: H ΓΛΩΣΣΑ C++ Διαφορές Java και C++ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Χρήστος Μακρής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής ΔΙΑΦΟΡΕΣ JAVA C++ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος.

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ. Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗ Ο προγραμματισμός ασχολείται με το σύνολο των εντολών που δίνονται στον υπολογιστή ώστε να υλοποιείται ο αλγόριθμος 1 2 3 Εικόνα 43: Διάφορες πλακέτες υπολογιστών Μέσα σε δύο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικοποίηση Αντικειµένων & Κλάσεων στη Java Object Instantiation & Class Initialisation Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr http://daemon.di.uoa.gr/daemon/issue4 Μάρτιος 2004 Η Αρχή είναι το ήµισυ του Παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή - Βασικές έννοιες....1 1.1 Εσωτερική παράσταση δεδομένων....2 1.1.1 Παράσταση θέσης....3 1.1.2 Μετατροπές μεταξύ συστημάτων διαφορετικών βάσεων....5 1.1.3 Οι αριθμητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Εισαγωγή στον προγραμματισμό Ενότητες: Εισαγωγή στον προγραμματισμό Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Ιεραρχική Σχεδίαση Τμηματικός Προγραμματισμός Δομημένος προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ενότητα 2: Mεταφραστές Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση και Κληρονομικότητα

Σύνθεση και Κληρονομικότητα Σύνθεση και Κληρονομικότητα Σύνθεση (composition) Κληρονομικότητα (inheritance) Υπερφόρτωση κληρονομημένων μελών Εικονικές συναρτήσεις και Πολυμορφισμός Αφηρημένες (abstract) βασικές κλάσεις 1 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: QUIZ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: QUIZ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: QUIZ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Οι ερωτήσεις µε κίτρινη υπογράµµιση είναι εκτός ύλης για φέτος) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Q1. Οι Πρωταρχικοί τύποι (primitive types) στη Java 1. Είναι όλοι οι ακέραιοι και όλοι οι πραγµατικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video

class object Database Database Item Item [sub-typing and polymorphism] MusicCD Video MusicCD Video ιάγραµµα κλάσεων [Class diagram] Εβδοµάδα 2: Υπο-τύποι και πολυµορφισµός [sub-typing and polymorphism] Database Music Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρµογών Πληροφορικής Αντώνιος Συµβώνης, ΕΜΠ, Slide 1 Σχεδίαση-Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2011-2012 Γιάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής Αθανάσιος Ν.Νικολακόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτορας 28 Μαρτίου 2012 Περίληψη Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού

Πληροφορική 2. Γλώσσες Προγραμματισμού Πληροφορική 2 Γλώσσες Προγραμματισμού 1 2 Γλώσσες προγραμματσιμού Επιτρέπουν την κωδικοποίηση των αλγορίθμων Η εκτέλεση ενός προγράμματος θα πρέπει να δίνει τα ίδια αποτελέσματα με την νοητική εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 1: Εισαγωγή Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 11: Χειρισμός Σφαλμάτων Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Π2 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS

Π2 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Π2 Το Σύστηµα Κανόνων CLIPS Το CLIPS (C Language Integrated Production System) είναι ένα περιβάλλον που προσφέρει δυνατότητες για προγραµµατισµό µε κανόνες, αντικείµενα και συναρτήσεις. Αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Προγραμματισμός Ι. Δυναμική Διαχείριση Μνήμης. Δημήτρης Μιχαήλ. Ακ. Έτος 2011-2012. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Προγραμματισμός Ι Δυναμική Διαχείριση Μνήμης Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2011-2012 Ανάγκη για Δυναμική Μνήμη Στατική Μνήμη Μέχρι τώρα χρησιμοποιούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες. 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.4 Υλοποίηση γλώσσας. Κεφάλαιο 6: «Γλώσσες Προγραµµατισµού»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες. 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.4 Υλοποίηση γλώσσας. Κεφάλαιο 6: «Γλώσσες Προγραµµατισµού» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Γλώσσες Προγραµµατισµού 6.1 Ιστορική εξέλιξη 6.4 Υλοποίηση γλώσσας 1 6.1 Γενιές γλωσσών προγραµµατισµού 2 Δεύτερη γενιά: γλώσσα assembly Ένα µνηµονικό σύστηµα για την αναπαράσταση προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αντίρριο, 14/03/2017 Προδιαγραφές Εργαστηριακής Εργασίας για το μάθημα «Μεταγλωττιστές»

Αντίρριο, 14/03/2017 Προδιαγραφές Εργαστηριακής Εργασίας για το μάθημα «Μεταγλωττιστές» Αντίρριο, 14/03/2017 Προδιαγραφές Εργαστηριακής Εργασίας για το μάθημα «Μεταγλωττιστές» Η εργασία έχει ως στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός μεταγλωττιστή για την γλώσσα Ciscal, χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή σε αντικειμενοστραφή concepts. Και λίγη C#

Εισαγωγή σε αντικειμενοστραφή concepts. Και λίγη C# Εισαγωγή σε αντικειμενοστραφή concepts Και λίγη C# Κλάσεις Κλάση: τύπος δεδομένων που αποτελεί συλλογή πεδίων, ορισμών συναρτήσεων/μεθόδων και ορισμών άλλων τύπων δεδομένων. Αντίστοιχο σκεπτικό με struct

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού στη JAVA

ΕΠΛ233 Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού στη JAVA Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού στη JAVA Διαχείριση Μνήµης 3 Δέσμευση Μνήμης Ο καλός προγραμματισμός επιβάλλει την αποδοτική χρήση της μνήμης του Η/Υ. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 19 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 20 Η γλώσσα C Ιστορική αναδρομή... 22 Τα χαρακτηριστικά της C... 23 C Μια δομημένη γλώσσα... 23 C Μια γλώσσα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού είναι μια διαδικασία αφαίρεσης Στην αρχή ένα πρόγραμμα ήταν μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση ενός Προγράμματος Εξαιρέσεις

Μετάφραση ενός Προγράμματος Εξαιρέσεις ΗΥ 134 Εισαγωγή στην Οργάνωση και στον Σχεδιασμό Υπολογιστών Ι Διάλεξη 7 Μετάφραση ενός Προγράμματος Εξαιρέσεις Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Στάδια μετάφρασης ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μεταγλωττιστές. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 1 ο. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 1 ο Γλώσσα - Μετάφραση Γλώσσα προγραμματισμού = Αναπαράσταση αλγορίθμων Ευκολία χρήσης Ακρίβεια και πληρότητα περιγραφής, όχι διφορούμενη! Μία περιγραφή για όλες τις μηχανές Μετάφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming)

ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming) ΕΠΛ 233: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Object-oriented programming) Πληροφορίες Μαθήματος Διαλέξεις Δευτέρα, Πέμπτη 10:30-12:00 Κτήριο ΘΕΕ01, Αίθουσα 202 Εργαστήριο Τετάρτη 10:30-12:00, Κτήριο ΘΕΕ01,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ακαδημαϊκό έτος: 2010-2011 Επιμέλεια Ξενοφών Βασιλάκος Περιεχόμενα Φροντιστηρίου 1. Εισαγωγή 2. Εντολές Εκχώρησης και Τελικές μεταβλητές 3. Μεταγλώττιση και διερμηνεία των

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών Ενότητα 4: Μεταβλητές, Εκφράσεις, Εντολές Καθ. Γιάννης Γαροφαλάκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Μεταβλητές (1) Μεταβλητή: Αφαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

Παράμετροι 19/9/2007. Πέρασμα παραμέτρων. Περιεχόμενα. Θέσεις και ονόματα στο ταίριασμα παραμέτρων. Ταίριασμα παραμέτρων μέσω ονομάτων

Παράμετροι 19/9/2007. Πέρασμα παραμέτρων. Περιεχόμενα. Θέσεις και ονόματα στο ταίριασμα παραμέτρων. Ταίριασμα παραμέτρων μέσω ονομάτων Παράμετροι Πέρασμα παραμέτρων Τυπικές παράμετροι int plus(int a, int b) { return a+b; Σώμα μεθόδου Πραγματικές int x = plus(1, 2); παράμετροι Κλήση μεθόδου Κωστής Σαγώνας Claude Monet, Poppies, 1873

Διαβάστε περισσότερα

Ονόματα και Εμβέλεια. Wassily Kandinsky, Black lines, 1913

Ονόματα και Εμβέλεια. Wassily Kandinsky, Black lines, 1913 Ονόματα και Εμβέλεια Wassily Kandinsky, Black lines, 1913 Κωστής Σαγώνας Ανακύκλωση ονομάτων Η κατανόηση της εμβέλειας είναι άμεση εάν το κάθε τι έχει το δικό του όνομα Αλλά στις μοντέρνες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφές Δραστηριοποίησης. Jackson Pollock, The Key, 1946 (action painting)

Εγγραφές Δραστηριοποίησης. Jackson Pollock, The Key, 1946 (action painting) Εγγραφές Δραστηριοποίησης Jackson Pollock, The Key, 1946 (action painting) Κωστής Σαγώνας Ερώτηση για δέσιμο Κατά την εκτέλεση του προγράμματος, οι μεταβλητές δένονται (δυναμικά) με

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός

Δομημένος Προγραμματισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Δομημένος Προγραμματισμός Ενότητα: Εισαγωγή στη C θεωρία Δ. Ε. Μετάφας Τμ. Ηλεκτρονικών Μηχ. Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

02 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

02 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 02 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Τεχνολογία Λογισμικού Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ Εαρινό εξάμηνο 2016 17 Δρ. Κώστας Σαΐδης saiko@di.uoa.gr Αντικειμενοστρέφεια Στον προγραμματισμό object

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής

Εισαγωγή. Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Εισαγωγή Διαλέξεις στο μάθημα: Μεταφραστές Γιώργος Μανής Μεταγλωττιστής Αρχικό πρόγραμμα (source program) Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραμμα (object program) Διαγνωστικά μηνύματα Μεταγλωττιστής Παίρνει σαν

Διαβάστε περισσότερα

7. Δομές Ελέγχου (Control Statements)

7. Δομές Ελέγχου (Control Statements) 7. Δομές Ελέγχου (Control Statements) Χειμερινό εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Αλγόριθμοι, δομές ελέγχου και ψευδοκώδικας Δομές ελέγχου στη

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα;

Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; Εισαγωγή Τι χρειάζεται ένας φοιτητής για τη σωστή παρακολούθηση και συμμετοχή στο μαθημα; 1. Σελίδα μαθήματος Εγγραφή Ο κάθε φοιτητής πρέπει να κάνει εγγραφή στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα e-class

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσεις στη Java. Παύλος Εφραιμίδης. Java Κλάσεις στη Java 1

Κλάσεις στη Java. Παύλος Εφραιμίδης. Java Κλάσεις στη Java 1 Κλάσεις στη Java Παύλος Εφραιμίδης Java Κλάσεις στη Java 1 Κλάσεις στην Java Θα δούμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας κλάσης Θα υλοποιήσουμε μια κλάση για τη Δομή Δεδομένων Stack Java Κλάσεις στη Java 2

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 3-4: Προγραμματισμός MIPS. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής

Εισαγωγή στους Η/Υ. Γιώργος Δημητρίου. Μάθημα 3-4: Προγραμματισμός MIPS. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Τμήμα Πληροφορικής Γιώργος Δημητρίου Μάθημα 3-4: Προγραμματισμός MIPS Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα Η συμβολική γλώσσα: δεν έχει τύπους, δεν έχει δηλώσεις μεταβλητών, δεν έχει δομές ελέγχου, δεν έχει εντολές βρόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Κλάσεις στη Java. Στοίβα - Stack. Δήλωση της κλάσης. ΗκλάσηVector της Java. Ηκλάση Stack

Κλάσεις στη Java. Στοίβα - Stack. Δήλωση της κλάσης. ΗκλάσηVector της Java. Ηκλάση Stack Κλάσεις στην Java Κλάσεις στη Java Παύλος Εφραιμίδης Θα δούμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας κλάσης Θα υλοποιήσουμε μια κλάση για τη Δομή Δεδομένων Stack Java Κλάσεις στη Java 1 Java Κλάσεις στη Java 2

Διαβάστε περισσότερα

Data-Level Parallelism Linking & Loading

Data-Level Parallelism Linking & Loading ΗΥ 232 Εισαγωγή στην Οργάνωση και στον Σχεδιασμό Υπολογιστών Διάλεξη 18 Data-Level Parallelism Linking & Loading Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Οργάνωση Η/Y (ECE 232) 1

Διαβάστε περισσότερα

Outline. 4 Object-Oriented Programming

Outline. 4 Object-Oriented Programming Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Φιλοσοφίες γλωσσών προγραμματισμού Διδάσκων: Στάθης Ζάχος Επιμέλεια Διαφανειών: Μάκης Αρσένης CoReLab ΣΗΜΜΥ - Ε.Μ.Π. Ιανουάριος 2016 ιδάσκων: Στάθης Ζάχος ( CoReLab

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011

Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό. Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Διάλεξη 2 η : Βασικές Έννοιες της γλώσσας προγραµµατισµού C Χειµερινό Εξάµηνο 2011 Hello World /* Αρχείο hello.c * Εµφανίζει στην οθόνη το * µήνυµα hello world */ #include

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ JAVA

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ JAVA Οντοκεντρικός Προγραμματισμός ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ JAVA Τι θα συζητήσουμε σήμερα Πώς υλοποιούμε συσχετίσεις μεταξύ κλάσεων απλές και πολλαπλές συσχετίσεις κληρονομικότητα Static, final Overloading Overriding Hiding

Διαβάστε περισσότερα

int plus(int a, int b) { return a+b; } int x = plus(1, 2); Πως περνιούνται οι παράμετροι; Αλλά θα δούμε επτά διαφορετικές μεταξύ τους τεχνικές

int plus(int a, int b) { return a+b; } int x = plus(1, 2); Πως περνιούνται οι παράμετροι; Αλλά θα δούμε επτά διαφορετικές μεταξύ τους τεχνικές Παράμετροι Πέρασμα παραμέτρων int plus(int a, int b) { return a+b; int x = plus(1, 2); Τυπικές παράμετροι Σώμα μεθόδου Πραγματικές παράμετροι Κλήση μεθόδου Κωστής Σαγώνας Claude Monet, Poppies, 1873

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει; n Για την αποδοτική δέσμευση δομών δεδομένων μη. n Για την αποφυγή «διαρροών μνήμης» (memory leaks).

Τι σημαίνει; n Για την αποδοτική δέσμευση δομών δεδομένων μη. n Για την αποφυγή «διαρροών μνήμης» (memory leaks). Δέσμευση Μνήμης (memory allocatio) Τι σημαίνει; Διαχείριση Μνήµης Ο καλός προγραμματισμός επιβάλλει την αποδοτική χρήση της μνήμης του Η/Υ. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τις διαδικασίες δέσμευσης μνήμης:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού

Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Κεφάλαιο 6 Υλοποίηση Γλωσσών Προγραμματισμού Προπτυχιακό μάθημα Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού Π. Ροντογιάννης 1 Μεταγλωττιστής Πρόγραμμα Διαβάζει προγράμματα δεδομένης γλώσσας (πηγαία γλώσσα) και τα μετατρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Υπολογιστών

Προγραμματισμός Υπολογιστών ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Προγραμματισμός Υπολογιστών Β Εξάμηνο Μάθημα 1 ο : Βασικές έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού C Στόχοι μαθήματος Να κατανοήσετε τις έννοιες του πηγαίου, αντικειμενικού και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Παύλος Εφραιμίδης 1 Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Τύποι Δεδομένων Η έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) iti τύπους δεδομένων δδ αναφορές 2 Βασικά Στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 08 Εισαγωγή στo Yacc

Εργαστήριο 08 Εισαγωγή στo Yacc Εργαστήριο 08 Εισαγωγή στo Yacc Θεωρία Σκοπός: Το μάθημα αυτό αναφέρεται: Στο εργαλείο κατασκευής συντακτικών αναλυτών, Yacc, στις δομές και συναρτήσεις που προσφέρει. Στη σύνταξη των αρχείων περιγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Χειρισµός Σφαλµάτων. Γρηγόρης Τσουµάκας. Τµήµα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Έκδοση:

Χειρισµός Σφαλµάτων. Γρηγόρης Τσουµάκας. Τµήµα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Έκδοση: Χειρισµός Σφαλµάτων Γρηγόρης Τσουµάκας Τµήµα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Έκδοση: 2010.12.06 Σφάλµατα, Σφάλµατα, Σφάλµατα 2 εν υπάρχουν προγράµµατα χωρίς λογικά λάθη Υλοποίηση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Εµβέλεια και έσµευση Μνήµης. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών

Κεφάλαιο 6: Εµβέλεια και έσµευση Μνήµης. Γιάννης Γαροφαλάκης ΤΜΗΥΠ - Πανεπιστήµιο Πατρών Κεφάλαιο 6: Εµβέλεια και έσµευση Μνήµης Αρχές Γλωσσών Προγραµµατισµού και Μεταφραστών Ορισµοί (1) Εµβέλειαενός ονόµατος (Scope), είναι το τµήµα του προγράµµατος στο οποίο όλες οι χρήσειςτου ονόµατος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program)

Μεταγλωττιστής. Μεταφραστές. Γλώσσες. Είδη Μεταγλωττιστών. Μεταγλωττιστής Τελικό πρόγραµµα (object program) Εισαγωγή Αρχικό πρόγραµµα (source program) Μεταφραστές Εισαγωγή (source program) Τελικό πρόγραµµα (object program) Γιώργος Μανής Γλώσσες Είδη Μεταγλωττιστών Αρχική γλώσσα Γλώσσα υλοποίησης Τελική γλώσσα Απλοί µεταγλωττιστές Αντίστροφοι µεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Γλώσσες Προγραμματισμού - Μεταγλώττιση και Διερμηνεία -Η πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις:

Κάποιες γενικές παρατηρήσεις: Αντικειμενοστρέφεια Ορισμοί αντικειμενοστρέφειας Ποιοι είναι οι ορισμοί των παρακάτω; Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Αλλά από την άλλη μεριά, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA. Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού JAVA Δομές Δεδομένων Διδάσκων: Π.Α. Μήτκας Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Το πρώτο φλιτζάνι Java Λίστα με τα απαραίτητα Το πρώτο μου πρόγραμμα(hello World) Συνεχίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρέφεια. Ορισμοί αντικειμενοστρέφειας. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις: Περιεχόμενα. Ποιοι είναι οι ορισμοί των παρακάτω;

Αντικειμενοστρέφεια. Ορισμοί αντικειμενοστρέφειας. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις: Περιεχόμενα. Ποιοι είναι οι ορισμοί των παρακάτω; Αντικειμενοστρέφεια Ορισμοί αντικειμενοστρέφειας Ποιοι είναι οι ορισμοί των παρακάτω; Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός Αλλά από την άλλη μεριά, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρέφεια. Henri Matisse, Harmony in Red, 1908

Αντικειμενοστρέφεια. Henri Matisse, Harmony in Red, 1908 Αντικειμενοστρέφεια Henri Matisse, Harmony in Red, 1908 Κωστής Σαγώνας Ορισμοί αντικειμενοστρέφειας Ποιοι είναι οι ορισμοί των παρακάτω; Αντικειμενοστρεφής γλώσσα προγραμματισμού Αντικειμενοστρεφής

Διαβάστε περισσότερα

Java Μέρος Ι Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός - 7

Java Μέρος Ι Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός - 7 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγικές Έννοιες...12 1.1 Το Αντικείμενο στην καθημερινότητα...12 1.2 Το Αντικείμενο στον Προγραμματισμό...12 1.3 Επικοινωνία αντικειμένων...13 1.4 Κλάση (class) αντικειμένων...14 1.4.1

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικός Προγραμματισμός

Διαδικαστικός Προγραμματισμός Διαδικαστικός Προγραμματισμός Ενότητα 1: Βασικές έννοιες της γλώσσας προγραμματισμού C Καθηγήτρια Μαρία Σατρατζέμη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 1ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Ορισμός Wikipedia.org 2 Δομημένος προγραμματισμός (structured programming) ή διαδικαστικός προγραμματισμός (procedural

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών

Μέρος Α. Λογισµικό & Προγράµµατα συστήµατος και εφαρµογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Το σηµερινό µάθηµα. Λογισµικό συστηµάτων & εφαρµογών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Το σηµερινό µάθηµα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ιδάσκων: Πέτρος Βασιλικός Λογισµικό Υπολογιστικών Συστηµάτων Λογισµικό & Προγράµµατα συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 16-17: Πολυμορφισμός (Polymorphism) Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: -Υπερφόρτωση (Overloading), Μεθόδων (Method Overloading), Τελεστών (Operator Overloading (C++, C#))

Διαβάστε περισσότερα