Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γλωσσάριο. αφηρημένη σύνταξη αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) αφηρημένος τύπος προσπελαστική παραπομπή χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας"

Transcript

1 Γλωσσάριο Α. Αγγλοελληνικό abstract syntax αφηρημένη σύνταξη abstract syntax tree (AST) αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract type αφηρημένος τύπος access link προσπελαστική παραπομπή access specifier χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας activation of a function ενεργοποίηση συνάρτησης activation record δελτίο ενεργοποίησης activation-specific variable ενεργοειδική μεταβλητή actual parameter ενεργή παράμετρος aggregate type σύνθετος τύπος aliasing συνωνυμία ambiguous grammar πολύτροπη γραμματική annotation επισημείωση applet μικροεφαρμογή application programming interface (API) διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών (ΔιΠΕ) argument όρισμα arity (of a predicate) πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) array συστοιχία array indexing δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας assembly language, assembler συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής assignment τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) assignment operator τιμοδοτικός τελεστής associative operator προσεταιριστικός τελεστής associativity προσεταιριστικότητα atom άτομο automatic programming αυτόματος προγραμματισμός automatic variable αυτόματη μεταβλητή axiomatic semantics αξιωματική σημασιολογία backtracking οπισθοχώρηση base class βασική κλάση best-fit βέλτιστη επαρκής περιοχή big-step operational semantics μακροβηματική εκτελεστική σημασιολογία

2 602 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ binary operator binding binding times block block scope block-structured language boolean operator by-name passing by-need passing by-reference passing by-result passing bytecode by-value passing by-value-result passing capture catching (an exception ) checked exception class class method classical sequence clause coalescing coercion column-major order compaction compilation manager compile time compiler compound statement concatenation of strings concurrency conditional expression conditional operator conditions of a rule cons cons cell constructed type constructor context-free grammar contravariance core dump coroutines cost model covariance current heap link curried function currying διπαραμετρικός τελεστής σύναψη συναπτικά στάδια παράγραφος παραγραφική εμβέλεια παραγραφικά δομημένη γλώσσα λογικός τελεστής ονομαστική διαβίβαση οικονομική διαβίβαση παραπεμπτική διαβίβαση τιμοληπτική διαβίβαση οκταδυφιακός κώδικας τιμοδοτική διαβίβαση δοσοληπτική διαβίβαση σύλληψη παραλαβή (εξαίρεσης) ελεγκτέα εξαίρεση κλάση μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) τυπική ακολουθία εργασιών φράση συγκόλληση μετασκευή στηλοτακτική διάταξη σύμπτυξη διαχειριστής μετάφρασης μεταφραστικό στάδιο μεταφραστής σύνθετη εντολή συναρμογή συμβολοσειρών συγχρονικότητα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής συνθήκες ενός κανόνα προσυναπτικός τελεστής συναπτόμενο κελί κατασκευασμένος τύπος κατασκευαστής ασυμφραστική γραμματική ανταλλοίωτο αποτύπωμα μνήμης συνδιαδικασίες κοστολόγηση συναλλοίωτο τρέχουσα σωροπαραπομπή επαλληλική συνάρτηση επαλληλία παραμέτρων (του Curry)

3 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 603 dangling else dangling pointer data constructor debugging, debugger declaration declaration statement declarative language decrement decrement operator default delayed coalescing delayed linking delegation denotational semantics derived class diamond inheritance discriminated union display downcast dynamic checking of types dynamic compilation dynamic dispatch dynamic scoping dynamic semantics dynamic typing dynamic variable dynamic-link library (dll) eager evaluation early binding EBNF grammar encapsulation enumeration equality type error handling evaluable predicate evaluation exception exception handling exclusion error executable file fact fatal error first-class function first-fit fixed-format formal language formal parameter εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα μετέωρος δείκτης τιμοκατασκευαστής αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής δήλωση δηλωτική εντολή δηλωτική γλώσσα μείωση μειωτικός τελεστής προεπιλεγμένος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση εκχώρηση υποδηλωτική σημασιολογία παράγωγη κλάση ρομβοειδής κληρονόμηση ενδιάκριτη ένωση προθήκη κατωφερής τυποδοσία δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας δυναμική μετάφραση δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) άπληστη αποτίμηση πρώιμη σύναψη γραμματική EBN ενθυλάκωση απαρίθμημα ισοδεκτικός τύπος διαχείριση σφαλμάτων αποτιμήσιμο κατηγόρημα αποτίμηση εξαίρεση διαχείριση εξαιρέσεων εσφαλμένη παράλειψη εκτελέσιμος κώδικας γεγονός καταστροφικό σφάλμα πρώτης τάξεως συνάρτηση πρώτη επαρκής περιοχή προκαθορισμένη μορφοποίηση τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος

4 604 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ forwarding fragmentation free occurrence of a variable free-format function type functional language garbage collection generational garbage collection generic class generics head of a list head of a rule heap higher-order functions imperative language implementation increment increment operator incremental garbage collection indexing infix operator inflexible predicate information hiding inheritance inlining instance method instance of a term instance of class instantiable class integrated development environment (IDE) interface intermediate code interpretation of terms interpretation, interpreter intrinsic type invariant iterative statement just-in-time compilation keyword labeled namespace label-oriented control lambda expressions lambda lifting language system language-definition time language-implementation time προώθηση κατακερματισμός ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση συναρτησιακός τύπος συναρτησιακή γλώσσα ρακοσυλλογή χρονολογική ρακοσυλλογή αρχετυπική κλάση αρχέτυπα κεφαλή καταλόγου κεφαλή κανόνα σωρός υψηλοτάξιες συναρτήσεις προστακτική γλώσσα υλοποίηση αύξηση αυξητικός τελεστής αυξητική ρακοσυλλογή δεικτοδότηση ενθηματικός τελεστής μη ευέλικτο κατηγόρημα απόκρυψη πληροφοριών κληρονόμηση εγγράμιση οντοτική μέθοδος στιγμιότυπο όρου μέλος κλάσης πραγματώσιμη κλάση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) διεπαφή ενδιάμεσος κώδικας ερμηνεία των όρων διερμήνευση, διερμηνευτής υπονοούμενος τύπος αναλλοίωτη συνθήκη επαναληπτική εντολή «στο παρά πέντε» (μετάφραση) κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός επώνυμος ονοματόχωρος έλεγχος ροής μέσω επιγραφών εκφράσεις lambda ανύψωση λ γλωσσικό σύστημα γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο υλοποιητικό στάδιο

5 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 605 late binding lazy evaluation lazy language left-associative operator lexer lexical scoping lexical structure lifetime of a function activation link time linker list load time load/store architecture loader load-time dynamic linking logic language long form long-lived function loop invariant removal lvalue macro macro expansion macro-expansion time main method mark-and-sweep garbage collection match memory allocation memory leak memory management mergesort method of a class most general unifier (MGU) multiple inheritance name equivalence of types name mangling named constant natural semantics nested block nested function definition nesting link non-terminal symbol non-terminating querie object object file object-oriented occurs check odometer order όψιμη σύναψη οκνηρή αποτίμηση οκνηρή γλώσσα εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής λεκτικός αναλύτης λεκτική εμβελειοθέτηση λεκτική δομή διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης συνδετικό στάδιο συνδέτης κατάλογος φορτωτικό στάδιο φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση λογικοκεντρική γλώσσα μακροσκελής γραφή μακρόβια συνάρτηση απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων αριστερή τιμή μακροεντολή ανάπτυξη μακροεντολής στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών κύρια μέθοδος σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) συμμόρφωμα δέσμευση μνήμης διαρροή μνήμης διαχείριση μνήμης συγχωνευτική ταξινόμηση μέθοδος μιας κλάσης γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) πολλαπλή κληρονόμηση ονομαστική ισοδυναμία τύπων παραποίηση ονομάτων επώνυμη σταθερά φυσική σημασιολογία ένθετη παράγραφος ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθετική παραπομπή παραγωγικό σύμβολο ατέρμονη αναζήτηση απάντησης οντότητα συνδέσιμο αρχείο οντοστρεφής έλεγχος εμφάνισης οδομετρική διάταξη

6 606 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ operand operational semantics optimization order of a function orthogonality overloading overriding package parameter-passing parametric polymorphism parse tree parsing pattern pattern-matching phrase structure phrase-level control placement pointer polymorphism polytype positional parameter postfix operator precedence precondition predefined predicate predicate prefix operator primitive namespace primitive type private production profiling proof-tree prototype pure operator query quick list railroad diagram record recursive descent reference reference type reference-counting garbage collection register resolution return statement right-associative operator τελεστέος (ή παράμετρος) εκτελεστική σημασιολογία βελτιστοποίηση τάξη συνάρτησης ορθογωνιότητα υπερφόρτιση υπερκάλυψη δέμα διαβίβαση παραμέτρων παραμετρικός πολυμορφισμός συντακτικό δένδρο συντακτική ανάλυση μορφότυπο συμμόρφωση μορφοτύπων φραστική δομή φρασεολογικός έλεγχος ροής χωροθέτηση δείκτης πολυμορφισμός πολλαπλότυπος θεσιακή παράμετρος επιθηματικός τελεστής προτεραιότητα προϋπόθεση προκαθορισμένο κατηγόρημα κατηγόρημα προθηματικός τελεστής πρωταρχικός ονοματόχωρος πρωταρχικός τύπος ιδιωτικό κανόνας παραγωγής σκιαγράφηση αποδεικτικό δένδρο πρωτότυπο αγνός τελεστής ερώτημα πρόχειρος κατάλογος σιδηροδρομικό διάγραμμα δελτίο αναδρομική κάθοδος παραπομπή παραπεμπτικός τύπος καταμέτρηση παραπομπών (ρακοσυλλογή) καταχωριστής ανάλυση επιστροφική εντολή εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής

7 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 607 root set row-major order rule runtime runtime dynamic linking runtime support rvalue scalar type scanner scope hole scope of a definition scoping with blocks semantics separate compilation shared libraries short form side effect singleton variable small-step operational semantics source file splitting stack stack architecture stack frames stack trace standard start symbol startup processing static checking of types static link static scoping static semantics structural equivalence of types structural operational semantics structure structured programming subclass subrange substitution subtype subtype polymorphism superclass syntax syntax diagram tail call tail of a list tail-recursive function ριζικό σύνολο γραμμοτακτική διάταξη κανόνας εκτελεστικό στάδιο εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική υποστήριξη δεξιά τιμή βαθμωτός τύπος συντακτικός αναλύτης χάσμα εμβέλειας εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων σημασιολογία τμηματική μετάφραση κοινόχρηστες βιβλιοθήκες συνοπτική γραφή παρενέργεια μονήρης μεταβλητή μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία πηγαίος κώδικας κατάτμηση στοίβα στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική στοιβαγμένα πλαίσια ίχνος στοίβας πρότυπο εναρκτήριο σύμβολο εναρκτήριες ρυθμίσεις στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στατική παραπομπή στατική εμβελειοθέτηση στατική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δομική εκτελεστική σημασιολογία δομή δομημένος προγραμματισμός υποκλάση υποδιάστημα αντικατάσταση υπότυπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) σύνταξη συντακτικό διάγραμμα καταληκτική κλήση ουρά καταλόγου καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση

8 608 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ term terminal symbol ternary operator throwable class throwing (an exception) tokenizing, token total definition tuple type cast type constructor type conversion type inference type variable ultimate base class unary operator unchecked exception unification unifier of terms union unreachable catch block unused inclusion error used inclusion error variable renaming virtual machine white space wrapper class όρος τερματικό σύμβολο τριπαραμετρικός τελεστής εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) λεξιμερισμός, λεξιμόριο εξαντλητικός ορισμός πλειάδα τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομετατροπή συναγωγή τύπου τυπομεταβλητή έσχατη βασική κλάση μονοπαραμετρικός τελεστής παραβλέψιμη εξαίρεση ενοποίηση ενοποιητής όρων ένωση απρόσιτη παραληπτική παράγραφος μάταιη συμπερίληψη εσφαλμένη συμπερίληψη μετονομασία μεταβλητής εικονική μηχανή κενός χώρος συσκευασία (είδος κλάσης) Β. Ελληνοαγγλικό αγνός τελεστής pure operator αναδρομική κάθοδος recursive descent αναλλοίωτη συνθήκη invariant ανάλυση resolution ανάπτυξη μακροεντολής macro expansion ανταλλοίωτο contravariance αντικατάσταση substitution ανύψωση λ lambda lifting αξιωματική σημασιολογία axiomatic semantics απαλοιφή βροχοαναλλοίωτων εκφράσεων loop invariant removal απαρίθμημα enumeration άπληστη αποτίμηση eager evaluation αποδεικτικό δένδρο proof-tree απόκρυψη πληροφοριών information hiding αποσφαλμάτωση, αποσφαλματωτής debugging, debugger αποτίμηση evaluation

9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 609 αποτιμήσιμο κατηγόρημα evaluable predicate αποτύπωμα μνήμης core dump απρόσιτη παραληπτική παράγραφος unreachable catch block αριστερή τιμή lvalue αρχέτυπα generics αρχετυπική κλάση generic class ασυμφραστική γραμματική context-free grammar ατέρμονη αναζήτηση απάντησης non-terminating querie άτομο atom αύξηση increment αυξητική ρακοσυλλογή incremental garbage collection αυξητικός τελεστής increment operator αυτόματη μεταβλητή automatic variable αυτόματος προγραμματισμός automatic programming αφηρημένη σύνταξη abstract syntax αφηρημένο συντακτικό δένδρο (ΑΣΔ) abstract syntax tree (AST) αφηρημένος τύπος abstract type βαθμωτός τύπος scalar type βασική κλάση base class βέλτιστη επαρκής περιοχή best-fit βελτιστοποίηση optimization γεγονός fact γενικότατος ενοποιητής (ΓΕΝ) most general unifier (MGU) γλωσσικό σύστημα language system γλωσσοσχεδιαστικό στάδιο language-definition time γραμματική EBN EBNF grammar γραμμοτακτική διάταξη row-major order δείκτης pointer δεικτοδότηση θέσεων συστοιχίας array indexing δελτίο record δελτίο ενεργοποίησης activation record δέμα package δεξιά τιμή rvalue δέσμευση μνήμης memory allocation δήλωση declaration δηλωτική γλώσσα declarative language δηλωτική εντολή declaration statement διαβίβαση παραμέτρων parameter-passing διάρκεια ζωής μιας συνάρτησης lifetime of a function activation διαρροή μνήμης memory leak διαχείριση εξαιρέσεων exception handling διαχείριση μνήμης memory management διαχείριση σφαλμάτων error handling διαχειριστής μετάφρασης compilation manager διεπαφή interface διεπαφή για προγραμματισμό εφαρμογών application programming interface (API) (ΔιΠΕ)

10 610 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ διερμήνευση, διερμηνευτής διπαραμετρικός τελεστής δομή δομημένος προγραμματισμός δομική εκτελεστική σημασιολογία δομική ισοδυναμία τύπων δοσοληπτική διαβίβαση δυναμικά συνδέσιμη βιβλιοθήκη (dll) δυναμική διεκπεραίωση δυναμική εμβελειοθέτηση δυναμική μεταβλητή δυναμική μετάφραση δυναμική σημασιολογία δυναμική τυποθέτηση δυναμικός έλεγχος ορθοτυπίας εγγράμιση εικονική μηχανή εκκρεμές εναλλακτικό τμήμα εκπέμψιμη κλάση εκπομπή (εξαίρεσης) εκτελέσιμος κώδικας εκτελεστικά δυναμική σύνδεση εκτελεστική σημασιολογία εκτελεστική υποστήριξη εκτελεστικό στάδιο εκφράσεις lambda εκχώρηση ελεγκτέα εξαίρεση έλεγχος εμφάνισης έλεγχος ροής μέσω επιγραφών ελεύθερη εμφάνιση μεταβλητής ελεύθερη μορφοποίηση εμβέλεια ορισμού εμβελειοθέτηση μέσω παραγράφων εναρκτήριες ρυθμίσεις εναρκτήριο σύμβολο ενδιάκριτη ένωση ενδιάμεσος κώδικας ενεργή παράμετρος ενεργοειδική μεταβλητή ενεργοποίηση συνάρτησης ένθετη παράγραφος ενθετική παραπομπή ένθετος ορισμός συνάρτησης ενθηματικός τελεστής ενθυλάκωση ενιαίο περιβάλλον ανάπτυξης (ΕΠΑ) interpretation, interpreter binary operator structure structured programming structural operational semantics structural equivalence of types by-value-result passing dynamic-link library (dll) dynamic dispatch dynamic scoping dynamic variable dynamic compilation dynamic semantics dynamic typing dynamic checking of types inlining virtual machine dangling else throwable class throwing (an exception) executable file runtime dynamic linking operational semantics runtime support runtime lambda expressions delegation checked exception occurs check label-oriented control free occurrence of a variable free-format scope of a definition scoping with blocks startup processing start symbol discriminated union intermediate code actual parameter activation-specific variable activation of a function nested block nesting link nested function definition infix operator encapsulation integrated development environment (IDE)

11 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 611 ενοποίηση unification ενοποιητής όρων unifier of terms ένωση union εξ αριστερών προσεταιριστικός τελεστής left-associative operator εξ δεξιών προσεταιριστικός τελεστής right-associative operator εξαίρεση exception εξαντλητικός ορισμός total definition επαλληλία παραμέτρων (του Curry) currying επαλληλική συνάρτηση curried function επαναληπτική εντολή iterative statement επιθηματικός τελεστής postfix operator επισημείωση annotation επιστροφική εντολή return statement επώνυμη σταθερά named constant επώνυμος ονοματόχωρος labeled namespace ερμηνεία των όρων interpretation of terms ερώτημα query εσφαλμένη παράλειψη exclusion error εσφαλμένη συμπερίληψη used inclusion error έσχατη βασική κλάση ultimate base class θεσιακή παράμετρος positional parameter ιδιωτικό private ισοδεκτικός τύπος equality type ίχνος στοίβας stack trace κανόνας rule κανόνας παραγωγής production κατακερματισμός fragmentation καταληκτικά αναδρομική συνάρτηση tail-recursive function καταληκτική κλήση tail call κατάλογος list καταμέτρηση παραπομπών reference-counting garbage collection (ρακοσυλλογή) κατασκευασμένος τύπος constructed type κατασκευαστής constructor καταστροφικό σφάλμα fatal error κατάτμηση splitting καταχωριστής register κατηγόρημα predicate κατωφερής τυποδοσία downcast κενός χώρος white space κεφαλή κανόνα head of a rule κεφαλή καταλόγου head of a list κλάση class κλειδωνύμιο, κλειδωνυμικός keyword κληρονόμηση inheritance κοινόχρηστες βιβλιοθήκες shared libraries κοστολόγηση cost model

12 612 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ κύρια μέθοδος main method λεκτική δομή lexical structure λεκτική εμβελειοθέτηση lexical scoping λεκτικός αναλύτης lexer λεξιμερισμός, λεξιμόριο tokenizing, token λογικοκεντρική γλώσσα logic language λογικός τελεστής boolean operator μακροβηματική εκτελεστική big-step operational semantics σημασιολογία μακρόβια συνάρτηση long-lived function μακροεντολή macro μακροσκελής γραφή long form μάταιη συμπερίληψη unused inclusion error μέθοδος κλάσης (ή κλασιακή μέθοδος) class method μέθοδος μιας κλάσης method of a class μείωση decrement μειωτικός τελεστής decrement operator μέλος κλάσης instance of class μετασκευή coercion μεταφραστής compiler μεταφραστικό στάδιο compile time μετέωρος δείκτης dangling pointer μετονομασία μεταβλητής variable renaming μη ευέλικτο κατηγόρημα inflexible predicate μικροβηματική εκτελεστική σημασιολογία small-step operational semantics μικροεφαρμογή applet μονήρης μεταβλητή singleton variable μονοπαραμετρικός τελεστής unary operator μορφότυπο pattern οδομετρική διάταξη odometer order οικονομική διαβίβαση by-need passing οκνηρή αποτίμηση lazy evaluation οκνηρή γλώσσα lazy language οκταδυφιακός κώδικας bytecode ονομαστική διαβίβαση by-name passing ονομαστική ισοδυναμία τύπων name equivalence of types οντοστρεφής object-oriented οντότητα object οντοτική μέθοδος instance method οπισθοχώρηση backtracking ορθογωνιότητα orthogonality όρισμα argument όρος term ουρά καταλόγου tail of a list όψιμη σύναψη late binding παραβλέψιμη εξαίρεση unchecked exception παραγραφικά δομημένη γλώσσα block-structured language

13 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 613 παραγραφική εμβέλεια block scope παράγραφος block παράγωγη κλάση derived class παραγωγικό σύμβολο non-terminal symbol παραλαβή (εξαίρεσης) catching (an exception ) παραμετρικός πολυμορφισμός parametric polymorphism παραπεμπτική διαβίβαση by-reference passing παραπεμπτικός τύπος reference type παραποίηση ονομάτων name mangling παραπομπή reference παρενέργεια side effect πηγαίος κώδικας source file πλειάδα tuple πλήθος παραμέτρων (κατηγορήματος) arity (of a predicate) πολλαπλή κληρονόμηση multiple inheritance πολλαπλότυπος polytype πολυμορφισμός polymorphism πολύτροπη γραμματική ambiguous grammar πραγματώσιμη κλάση instantiable class προεπιλεγμένος default προθήκη display προθηματικός τελεστής prefix operator προκαθορισμένη μορφοποίηση fixed-format προκαθορισμένο κατηγόρημα predefined predicate προσεταιριστικός τελεστής associative operator προσεταιριστικότητα associativity προσπελαστική παραπομπή access link προστακτική γλώσσα imperative language προσυναπτικός τελεστής cons προτεραιότητα precedence πρότυπο standard προϋπόθεση precondition πρόχειρος κατάλογος quick list προώθηση forwarding πρώιμη σύναψη early binding πρωταρχικός ονοματόχωρος primitive namespace πρωταρχικός τύπος primitive type πρώτη επαρκής περιοχή first-fit πρώτης τάξεως συνάρτηση first-class function πρωτότυπο prototype ρακοσυλλογή garbage collection ριζικό σύνολο root set ρομβοειδής κληρονόμηση diamond inheritance σήμανση-σάρωση (ρακοσυλλογή) mark-and-sweep garbage collection σημασιολογία semantics σιδηροδρομικό διάγραμμα railroad diagram σκιαγράφηση profiling

14 614 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ στάδιο ανάπτυξης μακροεντολών στατική εμβελειοθέτηση στατική παραπομπή στατική σημασιολογία στατικός έλεγχος ορθοτυπίας στηλοτακτική διάταξη στιγμιότυπο όρου «στο παρά πέντε» (μετάφραση) στοιβαγμένα πλαίσια στοιβοκεντρική αρχιτεκτονική συγκόλληση συγχρονικότητα συγχωνευτική ταξινόμηση σύλληψη συμβολόγλωσσα, συμβολομεταφραστής συμμόρφωμα συμμόρφωση μορφοτύπων σύμπτυξη συναγωγή τύπου συναλλοίωτο συναπτικά στάδια συναπτόμενο κελί συναρμογή συμβολοσειρών συναρτησιακή γλώσσα συναρτησιακός τύπος σύναψη συνδέσιμο αρχείο συνδέτης συνδετικό στάδιο συνδιαδικασίες σύνθετη εντολή σύνθετος τύπος συνθήκες ενός κανόνα συνοπτική γραφή συντακτική ανάλυση συντακτικό δένδρο συντακτικό διάγραμμα συντακτικός αναλύτης σύνταξη συνωνυμία συσκευασία (είδος κλάσης) συστοιχία σωρός τάξη συνάρτησης τελεστέος (ή παράμετρος) τερματικό σύμβολο τιμοδοσία (ή τιμοδότηση) macro-expansion time static scoping static link static semantics static checking of types column-major order instance of a term just-in-time compilation stack frames stack architecture coalescing concurrency mergesort capture assembly language, assembler match pattern-matching compaction type inference covariance binding times cons cell concatenation of strings functional language function type binding object file linker link time coroutines compound statement aggregate type conditions of a rule short form parsing parse tree syntax diagram scanner syntax aliasing wrapper class array heap order of a function operand terminal symbol assignment

15 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 615 τιμοδοτική διαβίβαση τιμοδοτικός τελεστής τιμοκατασκευαστής τιμοληπτική διαβίβαση τμηματική μετάφραση τρέχουσα σωροπαραπομπή τριπαραμετρικός τελεστής τυπική ακολουθία εργασιών τυπική γλώσσα τυπική παράμετρος τυποδοσία τυποκατασκευαστής τυπομεταβλητή τυπομετατροπή υλοποίηση υλοποιητικό στάδιο υπερκάλυψη υπερκείμενη κλάση (ή υπερκλάση) υπερφόρτιση υποδηλωτική σημασιολογία υποδιάστημα υποθετική έκφραση υποθετικός τελεστής υποκλάση υπονοούμενος τύπος υποτυπικός πολυμορφισμός υπότυπος ύστερη συγκόλληση ύστερη σύνδεση υψηλοτάξιες συναρτήσεις φορτοαποθηκευτική αρχιτεκτονική φορτωτής φορτωτικά δυναμική σύνδεση φορτωτικό στάδιο φρασεολογικός έλεγχος ροής φράση φραστική δομή φυσική σημασιολογία χαρακτηρισμός προσπελασιμότητας χάσμα εμβέλειας χρονολογική ρακοσυλλογή χωροθέτηση by-value passing assignment operator data constructor by-result passing separate compilation current heap link ternary operator classical sequence formal language formal parameter type cast type constructor type variable type conversion implementation language-implementation time overriding superclass overloading denotational semantics subrange conditional expression conditional operator subclass intrinsic type subtype polymorphism subtype delayed coalescing delayed linking higher-order functions load/store architecture loader load-time dynamic linking load time phrase-level control clause phrase structure natural semantics access specifier scope hole generational garbage collection placement

16

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Παράδοση: Πέμπτη 10 Απριλίου 2008, 24:00 (μεσάνυχτα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΗΥ340 ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010 Ι ΑΣΚΩΝ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΒΒΙ ΗΣ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΣΗ 2η από 5 Ανάθεση: Πέµπτη 15 Απριλίου 2010, 11:00 (πρωί)

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου

Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή. Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου Διάλεξη 1: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός -Εισαγωγή Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: - Γλώσσες Προγραμματισμού - Μεταγλώττιση και Διερμηνεία -Η πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία της Java

Βασικά Στοιχεία της Java Βασικά Στοιχεία της Java Παύλος Εφραιμίδης Java Βασικά Στοιχεία της γλώσσας Java 1 Τύποι Δεδομένων Η Java έχει δύο κατηγορίες τύπων δεδομένων: πρωτογενείς (primitive) τύπους δεδομένων αναφορές Java Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών

Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών ΕΠΛ231 Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 1 Διάλεξη 06: Συνδεδεμένες Λίστες & Εφαρμογές Στοιβών και Ουρών Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: - Υλοποίηση ΑΤΔ με Συνδεδεμένες Λίστες -

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και. Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας. το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και. Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας. το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας το.net 4.0 2 Π ί ν α κ α ς Π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ω ν Πίνακας Περιεχομένων... 1 1. Εισαγωγή... 11 1.1. Γλώσσες και γλώσσες προγραμματισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο

Runtime Checking (1/3) Runtime Checking (2/3) Runtime Checking (3/3) ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο ΗΥ 340 Γλώσσες και Μεταφραστές Φροντιστήριο Runtime Checking (1/3) Η γλώσσα alpha είναι μια dynamic typing γλώσσα (ο τύπος μιας μεταβλητής αλλάζει ακολουθώντας τον τύπο της τιμής που κάθε φορά αποθηκεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1

Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής - Εβδομάδα 1 Στόχοι Σχεδίαση-Ανάπτυξη Εφαρμογών Πληροφορικής (Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός) Αντώνιος Συμβώνης www.math.ntua.gr/~symvonis Καλή γνώση βασικών αρχών προγραμματισμού Καλή γνώση βασικών αρχών αντικειμενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA

ΕΠΛ233 Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA Βιβλιοθήκες και Προσδιοριστές Πρόσβασης στην JAVA 2 «Μονάδα Μετάφρασης» 2 «Μονάδα Μετάφρασης» Όταν δημιουργείται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα στην Java, το αρχείο καλείται µονάδα µετάφρασης (compilation unit)

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις.

Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) Ιστοσελίδα του µαθήµατος. Περιεχόµενα. ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Κλάσεις. 1 Η Γλώσσα Προγραµµατισµού C++ (The C++ Programming Language) ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. Χειµώνας 2005 ιάλεξη 5η Ιστοσελίδα του µαθήµατος 2 http://skyblue.csd.auth.gr/~dimitris/courses/cpp_fall05.htm Θα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων Προγραµµατισµός ΙΙ Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού Java ιδάσκων ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. @ Τµ. Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιάλεξη 6η: 06/04/2006 1 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (όπως είναι και ένα ραδιόφωνο) που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Adam Brooks Webber University of Winsconsin - Milwaukee ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μια πρακτική εισαγωγή Μετάφραση επιστημονική επιμέλεια: Γεώργιος Φρ. Γεωργακόπουλος Ιωάννης Παπαδόγγονας E-BOOK

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Python & NLTK: Εισαγωγή ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Python & NLTK: Εισαγωγή Εισαγωγή Γιατί Python? Παρουσίαση NLTK Πηγές και χρήσιμα εργαλεία Φροντιστήριο σε Python Στο φροντιστήριο: Εισαγωγή στην Python Ζητήματα προγραμματισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού

Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Εργαστήριο Σημασιολογικού Ιστού Ενότητα 8: Εισαγωγή στη SPARQL Βασική Χρήση Μ.Στεφανιδάκης 3-5-2015. Η γλώσσα ερωτημάτων SPARQL Ερωτήσεις (και ενημερώσεις) σε σετ δεδομένων RDF Και σε δεδομένα άλλης μορφής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17. Κεφάλαιο 2: Μια πρώτη ματιά στη C++...49 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται...19 Πως να διαβάσετε αυτό το βιβλίο...20 Η γλώσσα C++ Ιστορική αναδρομή...21 Τα χαρακτηριστικά της C++...22 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλη Επεξεργασία

Παράλληλη Επεξεργασία Παράλληλη Επεξεργασία Φροντιστήριο: Εισαγωγή στο OpenMP Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλής Επίδοσης Parallel and Distributed Systems Group Τι είναι το OpenMP Πρότυπο Επέκταση στη C/C++ και τη Fortran

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφραστής (Compiler)

Μεταφραστής (Compiler) Windows Καθαρισµος οθονης cls Unix clear Τελεστες ανακατευθυνσης > > >> >> < < Εντολες σε αρχεια * * (wild card) del Α rm Α ιαγραφη type Α cat Α Εµφανιση copy Α Β cp Α Β Αντιγραφη ren Α Β mv Α Β Αλλαγη

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5. Ημέρα Διάλεξη Εργαστήριο Φροντιστήριο Δευτέρα, Πέμπτη 9:00 10:30, ΘΕΕ01, 202 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΕΠΛ131 Αρχές Προγραμματισμού Ι 7.5 Διδάσκων Δρ. Γιάννος Σαζεϊδης (email: yanos@cs.ucy.ac.cy) τηλ: 22892704 Υπεύθυνος Δρ. Παύλος Αντωνίου (email: paul.antoniou@cs.ucy.ac.cy)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες

Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 6: Δείκτες και Πίνακες (Κεφάλαιο 12, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 6-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ BloodShed Dev-C++ Α. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Το πρόγραμμα BloodShed Dev-C++ είναι ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης* κώδικα για γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία νέου τύπου δεδοµένων από το χρήστη

ηµιουργία νέου τύπου δεδοµένων από το χρήστη ηµιουργία νέου τύπου δεδοµένων από το χρήστη program create_a_type type chemical_element character (len=2) integer end type type (chemical_element) type (chemical_element) :: argon,carbon,neon :: Periodic_Table(109)

Διαβάστε περισσότερα

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου 4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και κόστους του έργου Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ο διαχειριστής του έργου, όταν διαχειρίζεται τα χαρακτηριστικά του κόστους του έργου, είναι να εισάγει τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. 1.1 Γλωσσικοί Επεξεργαστές Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι σημειογραφίες που περιγράφουν υπολογισμούς στους ανθρώπους και στις μηχανές. Ο κόσμος όπως τον γνωρίζουμε, εξαρτάται από τις γλώσσες προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ.

«Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 «Μηχανή Αναζήτησης Αρχείων» Ημερομηνία Παράδοσης: 30/04/2015, 09:00 π.μ. Στόχος Στόχος της Εργασίας 4 είναι να η εξοικείωση με την αντικειμενοστρέφεια (object oriented programming). Πιο συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση... 23 Περιεχόμενα Λίγα λόγια για αυτή την έκδοση...... 23 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 25 O στόχος του βιβλίου και σε ποιους απευθύνεται... 27 Πώς να διαβάσετε αυτό το βιβλίο... 27 Εκπαίδευση από απόσταση... 29 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες)

Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 13: Δομές Δεδομένων ΙΙ (Ταξινομημένες Λίστες) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 13-1 Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams CONSTRUCTORS DESTRUCTORS Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones

Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή εφαρμοσμένων επιστημών Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής για την χρήση του eclass μέσω smartphones Του φοιτητή Δάβιου Βασίλη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων

Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL. Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Περιγραφή Κυκλωμάτων με χρήση της VHDL Δομική περιγραφή και περιγραφή Μηχανών Πεπερασμένων Καταστάσεων Οργάνωση Παρουσίασης Περιγραφή Δομής σε VHDL (Structural Description) Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6

Αυτόματα. Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iii) Παράδειγμα: πωλητής καφέ (iv) Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 6 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 3η ενότητα: Αυτόματα και Τυπικές Γραμματικές http://www.corelab.ece.ntua.gr/courses/ Αυτόματα Τρόπος κωδικοποίησης αλγορίθμων. Τρόπος περιγραφής συστημάτων πεπερασμένων

Διαβάστε περισσότερα

BOINC CS. BOINC Control System. Νικόλαος Πασσαλής 1/15

BOINC CS. BOINC Control System. Νικόλαος Πασσαλής 1/15 BOINC CS BOINC Control System Νικόλαος Πασσαλής 1/15 BOINC CS Το BOINC Control System είναι ενα σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης του BOINC (Client), προσαρμοσμένο στο περιβάλλον λειτουργίας και τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1

Εργαστήριο #10 (Ε10) 1 Εργαστήριο #10 Από τα προηγούμενα εργαστήρια......θα χρειαστείτε ορισμένες από τις οδηγίες μορφοποίησης CSS (ανατρέξτε στις εκφωνήσεις του 8 ου και 9 ου εργαστηρίου).! Οδηγίες Στη δυναμική δημιουργία ιστοσελίδων

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1)

Αντικείμενα (Objects) στην Java. Αντικείμενα στη Java. Δημιουργία Αντικειμένων. Δηλώσεις Μεταβλητών (2) Ο τελεστής new (1) Αντικείμενα (Objects) στην Java Αντικείμενα στη Java Παύλος Εφραιμίδης Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του δημιουργεί αντικείμενα τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας μηνύματα το ένα στο άλλο

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 12 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος

Ο πίνακας συμβόλων (symbol table) είναι μία δομή, όπου αποθηκεύεται πληροφορία σχετικά με τα σύμβολα του προγράμματος HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ HY340 : ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ Φροντιστήριο 3 ο Symbol Table & Scopes Ι ΑΣΚΩΝ Αντώνιος Σαββίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

Το mic1 διανέμεται με τους όρους της GNU General Public License. Ο πηγαίος κώδικας περιέχεται στην έκδοση.

Το mic1 διανέμεται με τους όρους της GNU General Public License. Ο πηγαίος κώδικας περιέχεται στην έκδοση. MIC-1 Simulator Ο εξομοιωτής, βασισμένος στην JAVA, ονομάζεται mic1 και υλοποιεί την αρχιτεκτονική Mic-1 που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του βιβλίου του A. S. Tanenbaum, Structured Computer Organization,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename,

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Δομές Δεδομένων. Δημήτρης Μιχαήλ. Εισαγωγή. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Δομές Δεδομένων Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιβλιογραφία Robert Sedgewick, Αλγόριθμοι σε C, Μέρη 1-4 (Θεμελιώδεις Έννοιες, Δομές Δεδομένων, Ταξινόμηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ. Ορίζονται μόνο καθολικές ακέραιες μεταβλητές με τη σύνταξη: int varname;

ΑΣΚΗΣΗ. Ορίζονται μόνο καθολικές ακέραιες μεταβλητές με τη σύνταξη: int varname; ΑΣΚΗΣΗ Εισαγωγή Η γλώσσα Aegean-C είναι ένα υποσύνολο της γλώσσας C. Δε διαθέτει πολλούς τύπους, δομές, δείκτες, αρκετούς τελεστές, τις περισσότερες συναρτήσεις της βιβλιοθήκης και ορισμένες εντολές. Παρόλα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Nell Dale John Lewis Chapter 12 Πληροφοριακά Συστήµατα Στόχοι Ενότητας Η κατανόηση της έννοιας «Πληροφοριακό Σύστηµα» Επεξήγηση της οργάνωσης λογιστικών φύλλων (spreadsheets) Επεξήγηση της ανάλυσης δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr

Βάσεις δεδομένων. (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Βάσεις δεδομένων (10 ο μάθημα) Ηρακλής Βαρλάμης varlamis@hua.gr Περιεχόμενα Ευρετήρια Σκανδάλες PL/SQL Δείκτες/Δρομείς 2 Αποθήκευση δεδομένων Πρωτεύουσα αποθήκευση Κύρια μνήμη (main memory) ή κρυφή μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

Tο περιβάλλον Code::Blocks

Tο περιβάλλον Code::Blocks Tο περιβάλλον Code::Blocks Το Code::Blocks αποτελεί ένα πλήρες περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για την γλώσσα C και C++. Το περιβάλλον είναι ελεύθερο λογισμικό και χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του μεταγλωττιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet.

ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΜΑΘΗΜΑ: Εργαλεία Ανάπτυξης εφαρμογών internet. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Μικτό Γενικός σκοπός είναι να αποκτήσει ο καταρτιζόμενος τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με εργαλεία και τις τεχνικές για

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων 9 Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...7 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...15 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤO EXCEL ΤΗΣ MICROSOFT...19 1.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...20

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές)

Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 10: Δομές Δεδομένων Ι (Στοίβες & Ουρές) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132 10-1 Περιεχόμενο Διάλεξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εξαιρέσεις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εξαιρέσεις Εξαιρέσεις Στα προγράμματα μας θα πρέπει να μπορούμε να χειριστούμε περιπτώσεις που το πρόγραμμα δεν εξελίσσεται όπως το είχαμε προβλέψει Π.χ., κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 14 Δυναμική διαχείριση μνήμης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Στατική δέσμευση μνήμης Με τη δήλωση απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα