Οη Υπνινγηζηεο ζηε Φπζηθε Υςεισλ Δλεξγεησλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη Υπνινγηζηεο ζηε Φπζηθε Υςεισλ Δλεξγεησλ"

Transcript

1 Οη Υπνινγηζηεο ζηε Φπζηθε Υςεισλ Δλεξγεησλ Ι. Απνζηνιαθεs CERN V0.95

2 Πιαλν ηεο νκηιηαο Η ρξεζε ησλ Υπνινγηζησλ Αλαθαηαζθεπε (reconstruction) Ακεζσο (online) ή αξγνηεξα (off-line) Πξνζνκνησζε (simulation) Αλαιπζε δεδνκελσλ (data analysis) Μεγεζε θαη ην GRID Υπνινγηζηηθεο αλαγθεο θαη... GRID Οκνησηεηεο κε αιιεο εθαξκνγεο 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 2

3 Ανακατασκευη Μια γρηγορη εισαγωγη

4 Τι ειναι η ανακατασκευη? Οη κεηξεζεηο εηλαη ζαλ ελαο γξηθνο Τη ηξνρηεο ηηο πξνθαιεζαλ? Καζε κεηξεζε ζεζεο βνεζαεη Υπαξρνπλ νκσο 100-αδεο σο ρηιηαδεο κεηξεζεηο Η αλαθαηαζθεπε πξεπεη λα βξεη ηε ιπζε! Ξεξνληαο θαια ην καγλεηηθν πεδην Βξηζθνπκε πνηεο κεηξεζεηο αλνηθνπλ ζε πνηεο ηξνρηεο 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 4

5 Ανακαηαζκεςη ζηην ππαξη Αξρηδεη κε ηηο ζεζεηο δηαβαζεο ησλ ζσκαηηδησλ Μαγνηηικο Πεδιο Β 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 5

6 Ανακαηαζκεςη ζηην ππαξη Αξρηδεη κε ηηο ζεζεηο δηαβαζεο ησλ ζσκαηηδησλ Γσθηκαδνληαη δηαθνξνη ζπλδηαζκνη θαη ππνινγηδεηαη ε δηαθνξα κεηξεζεοπξνβιεςεο Καη εηζη πηζαλνηεηα ηνπ θαζε ζπλδηαζκνπ Μαγνηηικο Πεδιο Β Αλγοριθμοι Φιληρο Καλμαν (Kalman filter) 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 6

7 Ανακαηαζκεςη: αποηελεζμα Αξρηδεη κε ηηο ζεζεηο δηαβαζεο ησλ ζσκαηηδησλ Γσθηκαδνληαη δηαθνξνη ζπλδηαζκνη θαη ππνινγηδεηαη ε δηαθνξα κεηξεζεοπξνβιεςεο Καη εηζη πηζαλνηεηα ηνπ θαζε ζπλδηαζκνπ Μαγνηηικο Πεδιο Β P= 11 GeV/c Τειηθα ερνπλ βξεζεη νιεο νη ηξνρηεο ή «ζηα γξεγνξα» απηεο κε κεγαιε νξκε- νη θπξηεο ηξνρηεο P= 7.5 GeV/c P= 22 GeV/c 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 7

8 Atlas : Physics Signatures and Event Rates Οι δεζμες θα διαζηασρομομηαι με ρσθμο 40 MHz inelastic = 80 mb Σε καθε περαζμα πολλες ζσγκροσζεις (μεζη ηιμη ~ 25) 10 9 ζσγκροσζεις ηο δεσηερολεπηο Διαθορεηικοι ζηοτοι, ο καθεμας με ηη δικια ηοσ «σπογραθη» Το Φιγκς (Higgs) μεζομιο Υπερζσμμεηρια (Supersymmetry) Το αγμωζηο Οι ζσμμεηριες ζηα Β μεζομια Τα εμδιαθερομηα ζσμβαμηα ειμαι καρθιηζες ζηα ατσρα ζε εμα τωριο γιομαηο ζηαβλοσς (~ 1 in ) 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 8

9 Πξνζνκνησζε θαη Αληρλεπηεο Τη εηλαη ε πξνζνκνησζε Γηαηη ππαξρεη Πσο γηλεηαη

10 Οη ζεκεξηλνη αληρλεπηεο Πνιια ηκεκαηα Γηαθνξεηηθεο αλαγθεο Μεηξεζε ζεζεο (ηξαθεξ - trackers) Μεηξεζε ελεξγεηαο (ζεξκηδνκεηξα) Λνγσ ηεο πνιπ-πινθνηεηαο νη πην πνιιεο κειεηεο ρξεηαδνληαη πνιια ππνινγηζηηθα εξγαιεηα 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 10

11 Οι ανιχνευτες του ΑΤΛΑΣ 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 11

12 Τη εηλαη πξνζνκνηζε? Φηηαρλνπκε κνληεια Τνπ αληρλεπηε Γεσκεηξηα Υιηθα Τσλ αιιειεπηδξαζεσλ Καζε γλσζηνπ ηππνπ Ηιεθηξνκαγλεηηθνπ Υζρεξνπ ππξεληθνπ Silicon Tracker ζ ζσνολο = Σ ζ θαινομενοσ 2.5 MeV e - ηλεκηρονιο 300 μ 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 12

13 Γεσκεηξηα ελνο αληρλεπηε EM Calorimeter Crystal Tracker Precision Drift Chamber BABAR (SLAC, US) 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 13

14 Ο ΑΤΛΑΣ: ηεραζηιος και πολσπλοκος Τα θερμιδομεηρα 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 14

15 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 15

16 Βαζηθέο Αιιειεπηδξαζεηο Οη δηαθνξεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ζσκαηηδίνπ κε ην πιηθό (ηκεκα ηνπ αληρλεπηή ε αιιν) παξαγσγή δεπηεξεπνληνο ζσκαηηδηνπ Ινληηζκόο p e - Bremstrahlung p e - p 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 16

17 Δλα απιν παξαδεηγκα Pb CO2 Pb CO2 Σην κνιπβδν παξαγνληαη πην πνιια δεπηεξεπνληα ζσκαηηδηα, αιια δελ παλε καθξηα Τν δηνμεηδην ηνπ αλζξαθα, ζαλ αεξην, ερεη κηθξε ππθλνηεηα Οζα ζσκαηηδηα θηαλνπλ ε παξαγσληαη, παλε καθξηα Παξαγνληαη ιηγνηεξα GEANT 3 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 17

18 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 18

19 Γηαηη πξνζνκνησζε? Γηα λα ζρεδηαζνπκε ηνπο αληρλεπηεο Γηα λα εηνηκαζνπκε ηηο κεζνδνπο αλαθαηαζθεπεο Γηα λα θαηαιαβνπ-κε ηνλ αληρλεπηε 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 19

20 Υπαξρεη απιε ιπζε? Αξθεη ε κεζε ηηκε ηεο απνζεζεο ελεξγεηαο (π.ρ.)? Γηα κεξηθεο απιεο εξεπλεο, Ναη Γηα πνιιεο (ηηο πεξηζνηεξεο) ρξεηαδεηαη νιε ε εηθνλα Υπαξρεη θαηαλνκή ηηκσλ Πνπ δελ εηλαη παληα ζπκκεηξηθε ε απιε Οη νπξεο ησλ θαηαλνκσλ κπνξνπλ λα παημνπλ κεγαιν ξνιν Με πνην ζθαικα μεξεηε ηελ ηαδε ελεξγεηα? 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 20

21 Αναλυση δεδομενων 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 21

22 Ιεραρτεια Δεδομεμωμ (Data) ~2 MB/event RAW Οηη θαηεγξαςαλ νη αληρλεπηεο (DAQ) Detector digitisation 10 9 events/yr * 2 MB =2 PB/yr ~100 kb/event ESD Αλαζπγθξνηεζεζα πιεξνθνξηα Pattern recognition information: Clusters, track candidates ~10 kb/event AOD Σπκπεξαζκαηα γηα ηελ αλαιπζε Physical information: Transverse momentum, Association of particles, jets, (best) id of particles, ~1 kb/event TAG Classification information Relevant information for fast event selection 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 22

23 LCG Distribution of Computing Services Τα νεα δεδομενα θα μεγαλωνοσν 15 PetaBytes Summary of Computing Resource Requirements Περιποσ 100,000 πσρήνες cores All experiments καθε τρονο με δσο ανηιγραθα From LCG TDR - June 2005 CERN All Tier-1s All Tier-2s Total CPU (MSPECint2000s) Disk (PetaBytes) Tape (PetaBytes) All Tier-2s 43% CPU Disk Tape CERN 18% All Tier-2s 33% CERN 12% CERN 34% All Tier-1s 39% All Tier-1s 55% All Tier-1s 66% MSPECint = 10 6 Μεγαλο ποζωζηο ηων σπολογιζηων και διζκων ειναι διαδεδομενα last update 25/08/ :18 les robertson - cern-it-23

24 Λςζη : ηο Πλεγμα (Grid) Χρήζιμοποιοσμε ηο Πλεγμα να ενώζοσμε ηοσζ σπολογιζηικούς πόροσς ηων ινζηιηοσηων ανά ηον κόζμο Το World Wide Web παρέτει απλη πρόζβαζη ζε πληροθορίες ποσ είναι αποθηκεσμένες ζε πολλά εκαηομμύρια διαθορεηικές γεωγραθικές ηοποθεζίες 24 The Grid ειναι μια σποδομή ποσ παρέτει αδιάλειπηη πρόζβαζη ζε σπολογιζηική ιζτύ και τωρηηικόηηηα αποθήκεσζης δεδομένων καηανεμημένη ζε όλη ηην σθήλιο 24 Ι. Αποστολακης 24

25 Πωρ δοςλεςη ηο Πλεγμα (Grid) Βαζίδεηαη ζε εηδηθεπκελν ινγηζκηθν, ην ιεγνκελν μεζολογιζμικο (middleware). Η ηδεα ηνπ Middleware εηλαη λα βξεη απηνκαηα ηα ζηοισεια πνπ ρξεηαδεηαη ν/ε εξεπλεηεο, θαη ην ςπολογιζηικο δςναμικο λα ηα επεμεξγαζηεη. Middleware εμηζνξνπεη ην θνξηην ζε δηαθνξνπο πνξνπο θαη εγθαηαζηαζεηο. Φεηξίδεηαη επηζεο αζθαλεια, ινγηζηηθή, 25 επηηεξεζε θαη πνιια αιια. 25 Δθαρμογη Γσκηιο Ι. Αποστολακης 25

26 EGEE-II INFSO-RI Enabling Grids for E-sciencE Πεπιζοηεπερ απο 20 εθαπμογερ ζε 7 ηομέιρ Φπζηθε Υςεισλ Δλεξγεησλ (Pilot domain) 4 LHC experiments, DESY, Fermilab Βηνταηξηθή (Pilot domain) Βηνπιεξνθνξηθή (Bioinformatics) Ιαηξηθή απεηθόληζε (Medical imaging) Γεσεπηζηεκes Γεσ-επηζθόπεζε Φπζηθε Σηεξεαο Γεο? (Solid Earth Physics) Υδξνινγία Κιίκα Υπνινγηζηηθή Φεκεία Fusion Αζηξνλνκία Cosmic microwave background Gamma ray astronomy Γεσθπζηθε Industrial applications Εθαπμογερ Ι. Αποζηολακης 26

27 Wide Area Network T2 T2 T2 T2 Tier-2s and Tier-1s are inter-connected by the general purpose research networks T2 T2 T2 Any Tier-2 may access data at any Tier-1 Brookhaven Nordic IN2P3 CNAF GridKa Dedicated 10 Gbit optical network RAL TRIUMF ASCC Fermilab T2 T2 T2 T2 SARA PIC T2 T2 T2 les robertson - cern-it-27 T2 LCG

28 LCG Grid Activity Continuing increase in usage of the EGEE and OSG grids All sites reporting accounting data (CERN, Tier-1, -2, -3) Increase in past 17 months 5 X number of jobs X cpu usage 100K jobs/day 23-Oct

29 Οι φυσικοι προγραματιζουν Οιε ε αλαιπζε κεηξεζεσλ γηλεηαη κε ππνινγηζηεο Οη θπζηθνη ΥΔ ρξεζηκνπνηνπλ εηδηθεπκελα πξνγξακκαηα Μεξηθνη γξαθνπλ κεγαιεο ξνπηηλεο (routines/fortran, methods/c++) Οη πην πνιινη θαλνπλ κηθξεο ξνπηηλεο, γηα ηηο δηθεο ηνπο αλαγθεο Οινη ζα ρξνηζεκνπνηνπσ ηα εξγαιεηα λα δνπλ ηηο πεξηιεςεηο ησλ κεηξεζεσλ 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 29

30 LCG September CPU Usage CERN, Tier-1s, Tier-2s > 80% of CPU Usage is external to CERN last update 25/08/ :18 les robertson - cern-it-30

31 LCG Backup

32 LCG LCG depends on two major science grid infrastructures. EGEE OSG - Enabling Grids for E-Science - US Open Science Grid last update 25/08/ :18 les robertson - cern-it-32

33 LCG The Worldwide LHC Computing Grid The LHC physics data analysis service distributed across the world CERN, 11 large Tier-1 centres, ~ 140 active Tier-2 centres Status in May 2007 Established the 10 Gigabit/sec optical network that interlinks CERN and the Tier-1 centres Demonstrated data distribution from CERN to the Tier-1 centres at 1.3 GByte/sec the rate that will be needed in 2008 ATLAS and CMS can each transfer 1 PetaByte of data per month between their computing centres Running ~2 million jobs each month across the grid The distributed grid operation, set up during 2005, has reached maturity, with responsibility shared across 7 sites in Europe, the US and Asia End-user analysis tools enabling real physicists to profit from this worldwide data-intensive computing environment last update 25/08/ :18 les robertson - cern-it-33

34 Inform ation LCG Data Organisation M C D ata C om parison Real D ata G enp articles P articles M C Particles P rotop articles M CH its T racks M C D eposits C lusters M C D igits D igits (R aw data) Processing last update 25/08/ :18 25 Απγνπζηνπ

35 Backup More on simulation

36 Geant4 geometry: what it does Describes a Detector Hierarchy of volumes Many volumes repeat Volume & sub-tree Up to millions of volumes for LHC era Import detectors from CAD systems Navigates in Detector Locates a point Computes a step Linear intersection 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 36

37 Propagating in a field Charged particles follow paths that approximate their curved trajectories in an electromagnetic field. It is possible to tailor the accuracy of the splitting of the curve into linear segments, the accuracy in intersecting each volume boundaries. These can be set now to different values for a single volume or for a hierarchy. 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 37

38 Electromagnetic physics Gammas: Gamma-conversion, Compton scattering, Photo-electric effect Leptons(e, ), charged hadrons, ions Energy loss (Ionisation, Bremstrahlung) or PAI model energy loss, Multiple scattering, Transition radiation, Synchrotron radiation, Photons: Cerenkov, Rayleigh, Reflection, Refraction, Absorption, Scintillation High energy muons and lepton-hadron interactions Alternative implementation ( low energy ) for applications that need to go below 1 KeV 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 38

39 Antiproton annihilation - CHIPS Model neutron π K triton He-4 He-3 deuteron proton M. Kossov 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 40

40 Simulation packages Provides the means to simulate the physical processes and detector response of an experiment. As was realised by many in the past, most of the parts needed can be common between experiments (eg physics, geometry blocks). So it makes eminent sense to create and use a general purpose package That includes the common parts, And enables an experiment to describe those parts with are specific to it. 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 41

41 Cosmic rays, jovian electrons X-Ray Surveys of Asteroids and Moons Solar X-rays, e, p Geant3.21 Courtesy SOHO EIT Induced X-ray line emission: indicator of target composition (~100 m surface layer) ITS3.0, EGS4 Geant4 C, N, O line emissions included ESA Space Environment & Effects Analysis Section 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 42

42 HEP Processing stages and datasets detector event filter (selection & reconstruction) raw data event reconstruction Event Summary Data (ESD) batch physics analysis processed data Analysis Object Data (AOD) (extracted by physics topic) event simulation individual physics analysis 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 44

43 K SI PetaBytes TeraBytes CERN Centre Capacity Requirements for all Estimated Mass Storage at CERN Estimated DISK Capacity at CERN expts. Other experiments (made July 2003) 7000 LHC Installation and 2000 Commissioning Maintenance LHC 0 resource units Year year processing K SI2000 3,700 8,200 19,100 25,000 34,000 Estimated CPU Capacity at CERN disk PB ,000 tape media PB ,000 tape I/O GB/sec 1.1 Other 2.3 experiments 4, Other experiments 3,000 2,000 LHC 1, Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 45 year Moore s law

44 Event Data RAW ESD AOD versions Event Event Event Raw Rec Phys Velo Calo Coord Tracks Cand Collaboration Data AOD Event Phys MyTrk Private Complex data models ~500 structure types References to describe relationships between event objects unidirectional Need to support transparent navigation Need ultimate resolution on selected events need to run specialised algorithms work interactively Not affordable if uncontrolled 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 46

45 HEP Metadata - Event Collections Run Catalogue Physics : Run MC: B -> π π MC: B -> J/Χ (κ + κ - ) Collection Catalogue B -> ππ Candidates (Phy) B -> J/Χ (κ + κ - ) Candidates Bookkeeping Dataset Dataset Run Run Data Run Data Data Event 1 Event 1 Event Event 2 1 Event 2 Event 2 Event 3 Event 3 Event N Event Event 1 tag Event Event collection 1 2 Event 2 Tag Event Tag Event 3 Tag M Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 47

46 Detector Conditions Data Reflects changes in state of the detector with time Event Data cannot be reconstructed or analyzed without it Versioning Tagging Ability to extract slices of data required to run with job Long life-time VDET alignment HCAL calibration RICH pressure ECAL temperature Version Version Data Item t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 Time = T Tag1 definition Time Time 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 48

47 A Multi-Tier Computing Model Tier 0 (Experiment Host lab) Tier 1 (Main Regional Centres) Tier2 Tier 3 Desktop CERN FNAL RAL IN2P3 Lab a Uni b Lab c Uni n Desktop Tier3 Lab a Lab b Uni x Lab m regional group Tier 1 CERN Tier 1 UK USA France Italy. Uni y Germany Uni b. Uni a Uni n Tier2 Lab c physics group Manager View User View 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 49

48 Distributed Analysis the real challenge Analysis will be performed with a mix of official experiment software and private user code How can we make sure that the user code can execute and provide a correct result wherever it lands? Input datasets not necessarily known a-priori Possibly very sparse data access pattern when only a very few events match the query Large number of people submitting jobs concurrently and in an uncoordinated fashion resulting into a chaotic workload Wide range of user expertise Need for interactivity - requirements on system response time rather than throughput Ability to suspend an interactive session and resume it later, in a different location Need a continuous dialogue between developers and users 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 50

49 Visualization Much functionality is implemented Several drivers: OpenGL, VRML, Open Inventor, Opacs, DAWN renderer (G4) Also choice of User Interfaces: Terminal (text) or GUI: Momo (G4), OPACS Editors for geometry, EM physics code generation 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 51

50 One area: Tracking What a simulation code needs to do for each step of particle: Determine the step length Corresponding to the applicable physics processes Checking if it crosses a geometrical boundary Model the final state of the track, Advancing it, potentially in an EM field, Applying the actions of the physics processes, which can create secondary particles. Deposit energy in current position ( hit ). 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 52

51 Actions during a Step During each step Each physics process is given the opportunity to limit the step, as is the geometry module (at a boundary), and leading to the decision on this step s length. Physics processes are allowed to apply their effect If they occur along a step ( continuous ) If they caused the hard event that limited the step ( discreet ). 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 53

52 Actions during a Step (cont) During a step (continued) An (optional) user-written action is called, Which can be used eg to create histograms or tallies. If the current volume contains a sensitive detector, that is addressed, allowing it eg to record the energy deposited, to record the exact position in general to create a hit that store all information that is relevant for that detector. 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 54

53 Actions during a Step (cont) During a step (continued) A parametrisation can be triggered (Geant4) Taking over from detailed simulation Generating directly several hits This application-specific operates instead of normal physics processes until it returns control and/or resulting particles for further detailed simulation. Step End of step point Begin of step point Boundary 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 55

54 GEANT 4 Detector simulation tool-kit for HEP offers alternatives, allows for tailoring Software Engineering and OO technology provide the method for building, maintaining it. Requirements from: LHC heavy ions, CP violation, cosmic rays medical and space science applications World-wide collaboration 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 56

55 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 57

56 Multiple scattering model A new model for multiple scattering based on the Lewis theory is implemented since public release in It randomizes momentum direction and displacement of a track. Step length, time of flight, and energy loss along the step are affected, and It does not constrain the step length. 25 Απγνπζηνπ 2010 Ι. Απνζηνιαθεο 59

Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων

Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων Ιωαννης Αποστολακηs CERN v0.98.3 2014.08.10 John.Apostolakis@cern.ch Πλανο της ομιλιας z Η χρηση των Υπολογιστων y Ανακατασκευη (reconstruction) x Αμεσως (online)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων (ΦΥΕ)

Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων (ΦΥΕ) Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων (ΦΥΕ) Ιωαννης Αποστολακηs CERN v0.98.4 2015.08.24 John.Apostolakis@cern.ch Πλανο της ομιλιας z Η χρηση των Υπολογιστων z Ανακατασκευη (reconstruction) y Αμεσως

Διαβάστε περισσότερα

Υψηλων Ενεργειων. v0.7, 16:05 26η Ιουνιου 2008. Ι. Αποστολακηs CERN

Υψηλων Ενεργειων. v0.7, 16:05 26η Ιουνιου 2008. Ι. Αποστολακηs CERN Οι Υπολογιστες στη Φυσικη Υψηλων Ενεργειων v0.7, 16:05 26η Ιουνιου 2008 Ι. Αποστολακηs CERN Πλανο της ομιλιας Η χρηση των Υπολογιστων Ανακατασκευη (reconstruction) Αμεσως (online) ή αργοτερα (off-line)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το

Εισαγωγή στo Grid, EGEE και το Εισαγωγή γή στo Grid, EGEE και το HellasGrid Introduction to Grid, EGEE and HellasGrid Athanasia Asiki nasia@cslab.ece.ntua.gr ntua Computing Systems Laboratory, National Technical University of Athens

Διαβάστε περισσότερα

Glossary of Terms and Definitions Greek

Glossary of Terms and Definitions Greek Glossary of Terms and Definitions Greek ITIL v3 Glossary, Greek translation of English v3 May 2007 Δπραξηζηήξηα Δθθξάδνπκε ηελ επγλσκνζύλε θαη ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Stuart Rance θαη

Διαβάστε περισσότερα

στo EGEE και το HellasGrid Introduction to EGEE and HellasGrid

στo EGEE και το HellasGrid Introduction to EGEE and HellasGrid Εισαγωγή στo EGEE και το HellasGrid Introduction to EGEE and HellasGrid Athanasia Asiki aassiki@cslab.ece.ntua.gr Computing Systems Laboratory, National Technical University of Athens www.eu-egee.org egee

Διαβάστε περισσότερα

A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition

A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition Alexandros Zotos A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Electronic and Computer

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς

Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς ΣΟΜΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μελζτη Επίδοσης Συστήματος PLC HomePlug Command and Control υπό Ρεαλιστικζς Συνθήκες Κίνησης σε Ευφυζς Δίκτυο. ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ισάλλα Π. Καγηαλλά

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ένταξης στο GRID

Διαδικασίες Ένταξης στο GRID www.egee-see.org Διαδικασίες Ένταξης στο GRID Βαγγέλης Φλώρος (floros@di.uoa.gr) Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών EGEE-SEE ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής EGEE is a project funded by the European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και Υλοποίηση Πλατφόρμας Ελαστικής Διαχείρισης Εργαλείων Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ένταξης στο GRID

Διαδικασίες Ένταξης στο GRID www.egee-see.org Διαδικασίες Ένταξης στο GRID Χρήστος Φιλιππίδης (filippidis@inp.demokritos.gr) Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών EGEE-SEE ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής EGEE is a project funded

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα

Τα Νέα 56. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Τα Νέα 56 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Θερμές Ευχές για Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα Αρ. 56 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Μιχάλης Μακρουλάκης «ΑΜΟΡΓΟΣ» Από την έκθεση του Ιδρύματος Β. και Μ. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα 3

Διαβάστε περισσότερα

ICT Adoption and Digital Growth in Greece

ICT Adoption and Digital Growth in Greece ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977 11 Tsami Karatassoυ Str., 117 42 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Novel Scenarios and Applications Beyond 2020. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Προηγμένα Θέματα Ασύρματων και Κινητών Δικτύων Novel Scenarios and Applications Beyond 2020 Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Outline Scope Methodology Scenarios Test Cases Potential Solutions Scope Presentation of

Διαβάστε περισσότερα

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS

DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS EUROPEAN QUALITY OBSERVATORY DATA COLLECTION QUESTIONNAIRES AND GREEK CASE STUDΙΕS VERSION: 0.1 (DRAFT VERSION) LAST EDITOR: ITI -CERTH TEAM DATE: 2004-03-04. A.1 Version Version Date / Contributor Summary

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS

Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS ΑριστοτέλειοΠανεπιστήμιοΘεσσαλονίκης ΤμήμαΦυσικής Μελέτητωνιδιοτήτωντουκουάρκ bμεταπρώταδεδομένατου ATLAS CERN-THESIS-213-261 2/9/213 ΙωάννηςΝομίδης Διδακτορικήδιατριβή Θεσσαλονίκη,Σεπτέμβριος213 Aristotle

Διαβάστε περισσότερα

BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE. Digital Radiography System TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS

BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE. Digital Radiography System TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS BANK OF CYPRUS ONCOLOGY CENTRE Digital Radiography System February 2008 TECHNICAL SPECIFICATION AND STATEMENT OF CONFORMITY WITH SPECIFICATIONS 2 2008 DIGITAL RADIOGRAPHY SYSTEM FOR BOCOC Essential Information

Διαβάστε περισσότερα

Factors Influencing Cloud ERP Adoption

Factors Influencing Cloud ERP Adoption Factors Influencing Cloud ERP Adoption A Comparison Between SMEs and Large Companies Master Thesis 15 ECTS, INFM03 June 2013 Authors: Amar Alajbegovic Vasileios Alexopoulos Achilles Desalermos Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT

HELLENIC-KM3NeT-NETWORK. Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT Εθνικό Δίκτυο Σηλεσκοπίας Νετρίνων KM3NeT National Network for Neutrino Telescopy KM3NeT ΜΑΡΣΙΟ 2009 / MARCH 2009 1 ΕΝΟΤΗΤΑ. Α 2 Ε ΕΝΟΣΗΣΑ. Α 3 Έντυπο Α1: Περίληψη- rm Ακρωνύμιο Πρότασης /Acronym of the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008

ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 2008 Η Τελική Έκθεση, υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, μέχρι και δύο μήνες μετά τη συμπλήρωση της διάρκειας του χρόνου υλοποίησης του Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Business Process Management and Knowledge Toolkit

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών. Business Process Management and Knowledge Toolkit Business Process Management and Knowledge Toolkit Last update: 13/3/15 1 ADONIS 2 Business Process Management The goals of Business Process Management are the optimization of both the processes of an enterprise,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορεί να δοθεί παράηαζη ζηην ημερομηνία σποβολής ηων

Δεν μπορεί να δοθεί παράηαζη ζηην ημερομηνία σποβολής ηων ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΙ ΕΡΩΣΗΕΙ_ΕΙΗΓΗΕΙ ΠΡΟΦΟΡΟΔΟΣΩΝ ΔΙΑ Ππομήθεια, Εγκαηάζηαζη, Δοκιμαζηική Λειηοςπγία, Εκπαίδεςζη ζηη Χπήζη και ςνηήπηζη ενόρ ζςζηήμαηορ γ- κάμεπαρ διπλήρ κεθαλήρ ζςνδςαζμένηρ με πολςηομικό αξονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων σε Περιβάλλον Αποθηκευτικού Νέφους Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Σχεδιασμός και Υλοποίηση ενός Φορητού Μηχανισμού Συγχρονισμού Αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B

Deliverable D5.1. Text Summarisation Tools. Pilot B Deliverable D5.1 Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools Grant Agreement number: 250467 Project acronym: ATLAS Project type: Pilot B Deliverable D5.1 Text Summarisation Tools 31.08.2012 Project coordinator

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού

ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού ΗΜΥ 317 Τεχνολογία Υπολογισμού Εαρινό Εξάμηνο 2008 ΙΑΛΕΞΗ 15: Επαναχρησιμοποίηση Λογισμικού (Software Reuse) ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Λέκτορας ΗΜΜΥ (ttheocharides@ucy.ac.cy) [Προσαρμογή από Ian Sommerville, Software

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM)

PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) PROJECT REPORT ON PATANJALI YOGPEETH (BABA RAMDEV s INSTITUTION MANAGEMENT SYSTEM) Submitted in partial fulfillment of the requirements for qualifying. UNDER SUPERVISION OF: SUBMITTED BY. 1 Baluja Labs

Διαβάστε περισσότερα