ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ I.1 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μάρκου Μουσούρου Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ...για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας.. οδός. αριθµός ΤΚ..,} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών α).... οδός... αριθµός...τκ β).. οδός... αριθµός... ΤΚ γ).. οδός...αριθµός... ΤΚ µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και µέχρι του ποσού των ευρώ, για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο διαγωνισµό της..για εκτέλεση του έργου.. συνολικής αξίας.., σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις. {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας. } {ή σε περίπτωση Ένωση ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρι και την (Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς). Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

3 I.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μάρκου Μουσούρου Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ...για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της. µε αντικείµενο... συνολικής αξίας..., σύµφωνα µε τη µε αριθµό... ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

4 I.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Μάρκου Μουσούρου Ηράκλειο Κρήτης Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ...για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας Οδός. Αριθµός. Τ.Κ. } {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α) οδός αριθµός. Τ.Κ... β) οδός αριθµός. Τ.Κ... γ) οδός αριθµός. Τ.Κ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή λειτουργία του αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό που αφορά. συνολικής αξίας. σύµφωνα µε τη µε αριθµό. ιακήρυξή σας. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή)

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II : ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες µε την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδοµένων. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το Πακέτο Εργασίας 1 όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος µπορεί να παρουσιάσει και τεκµηριώσει εναλλακτική τεχνική λύση που θα είναι όµως τουλάχιστον ισοδύναµη µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προβλέπονται στον σχετικό Πίνακα. Οι πίνακες πρέπει να συµπληρωθούν και να τεκµηριωθούν σε κάθε (υποχρεωτικό) πεδίο. Ως τεκµηρίωση αναγνωρίζεται για το υλικό και το λογισµικό τουλάχιστον παραποµπή σε συγκεκριµένη σελίδα και εδάφιο επίσηµου τεκµηριωτικού υλικού, το οποίο θα επισυνάπτεται και όπου θα σηµειώνεται η παράγραφος που αφορά την απάντηση στην εκάστοτε ερώτηση. Απαντήσεις τύπου ή «ισχύει» ή «συµφωνούµε» ή αντίστοιχες απαντήσεις χωρίς τεκµηρίωση θα λαµβάνονται ως µη απαντηθείσες. Τεκµηρίωση σε σχέση µε προσφερόµενες υπηρεσίες νοείται αναλυτική απαντητική περιγραφή της σχετικής ερώτησης σε ειδικό κεφάλαιο της τεχνικής προσφοράς. Για την διευκόλυνση της αξιολόγησης, οι προσφέροντες οφείλουν να τηρούν τη σειρά και την αρίθµηση των παρακάτω πινάκων. Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συµπληρωθεί η λέξη, που σηµαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον Ανάδοχο και απαιτεί συµµόρφωση, θεωρούµενη ως απαράβατος όρος σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως µη αποδεκτές. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σηµειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη µορφή /ΟΧΙ/ΥΠΕΡ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι ή υπερκαλύπτεται από την προσφορά. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραποµπή σε αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή ή αναλυτική τεχνική περιγραφή του εξοπλισµού ή της υπηρεσίας, ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ που θα παρατεθούν σε αντίστοιχο τµήµα της τεχνικής προσφοράς. Είναι ιδιαίτερα επιθυµητή η πληρέστερη συµπλήρωση των παραποµπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριµένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή αναφορά θα υπογραµµιστεί το σηµείο που τεκµηριώνει τη συµφωνία και θα σηµειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του πίνακα συµµόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούµενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. ΠΕ1.18). Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σηµεία των Πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα αξιολογήσει κατά την κρίση της τα παρεχόµενα από τους προµηθευτές στοιχεία κατά τη διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης της προσφερόµενης λύσης. Σε περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των πινάκων τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική. Στο παράρτηµα για Τεχνικά φυλλάδια/ Αναφορές, θα περιλαµβάνονται όλες οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στην υλοποίηση του Έργου σε µορφή αυτόνοµων τευχών για κάθε επιµέρους αντικείµενο (ή και παρεχόµενη υπηρεσία) του διαγωνισµού κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου. Το παράρτηµα αυτό αποτελείται από αριθµηµένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισµού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές µεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ. που κατά την κρίση του Αναδόχου τεκµηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συµµόρφωσης. Στην αρχή του παραρτήµατος καταγράφεται αναλυτικός πίνακας των περιεχόµενων φυλλαδίων, τευχών που περιλαµβάνονται καθώς και η αρίθµηση τους. Η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης θα βασίσει την απόφασή της κυρίως µε βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια/ αναφορές.

6 ΠΕ1. Προµήθεια hardware Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Εταιρεία κατασκευής - τύπος 2 Τοποθέτηση σε ικρίωµα ( µέγεθος 1U ) 3 Ένας (1) Επεξεργαστής Intel Xeon Quad (µε τέσσερις πυρήνες), µε 8 Mbytes cache, συχνότητα λειτουργίας 2,40 GHz, 1333 FSB 4 Chipset Intel Προσφερόµενη µνήµη 8Gbytes, DDR MHz 6 Μέγιστη υποστηριζόµενη µνήµη 32 Gbytes 7 Τέσσερεις(4) σκληροί δίσκοι SAS µε χωρητικότητα 1Terabytes έκαστος 8 Μέγιστος αριθµός θέσεων για σκληρούς δίσκους 4 9 ιαµόρφωση συστοιχίας RAID σε RAID 1 µε την χρήση των 2 δίσκων και άµεση επέκταση της συστοιχίας µε την προσθήκη δύο δίσκων ίσης χωρητικότητας προς τους υπάρχοντες. Η διαµόρφωση του RAID θα γίνεται από ενσωµατωµένο RAID Controller, χωρίς την χρήση του λειτουργικού συστήµατος. Ο RAID controller θα υποστηρίζει RAID0, 1 και ύο θύρες Ethernet 10/100/1000 Mbps 11 Μία θύρα Ethernet 10/100/1000 Mbps επιπλέον, αποκλειστικά για διαχείριση του εξυπηρετητή µε δυνατότητες έλεγχος εξυπηρετητή, restart, shutdown, power-on µέσω web interface, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστηµα. 12 Ελεγκτής γραφικών µε υποστήριξη ανάλυσης 1280x x θύρες επέκτασης PCI 14 Θύρες USB x σειριακή θύρα 16 1 x θύρα σύνδεσης πληκτρολογίου 17 1 x θύρα σύνδεσης ποντικιού 18 1 x θύρα σύνδεσης VGA 19 1 x DVD RW 24x IDE 20 2 x Τροφοδοτικό ισχύος 400 Watt 21 Εγγύηση 3 έτη NBD on site ΠΕ2. Λογισµικό Γ.Π.Σ. Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 ικτυακή τεχνολογία για σύνδεση και ασφάλεια (Network - based) 2 Υποστήριξη του πρωτοκόλλου TCP/IP για serverclients. 3 Παροχή δεδοµένων στους clients µε χρήση HTTP και XML. 4 Ανάπτυξη καινοτόµων διεπαφών για τους χρήστες (interfaces). 5 Ταυτόχρονη πρόσβαση και επεξεργασία πολλών χρηστών στη βάση δεδοµένων ακόµα και στα ίδια θεµατικά επίπεδα. 6 ιαβαθµισµένη πρόσβαση οµάδων χρηστών στα γεωγραφικά και περιγραφικά δεδοµένα -

7 7 Καθορισµός ρόλων και δικαιωµάτων χρηστών. Καθηµερινή ή Εβδοµαδιαία αποθήκευση στιγµιότυπων της βάσης (backup). 8 υνατότητα επεκτασιµότητας και δηµιουργίας εφαρµογών (Application Programming Interface). 9 Υποστήριξη εισαγωγής µεγάλου όγκου δεδοµένων ηµιουργία, διαχείριση και επεξεργασία αρχείων χαρτών, προτύπων χαρτών και αρχείων συµβόλων. Κατασκευή και ιαχείριση χαρτογραφικών υποβάθρων σε διανυσµατική (vector) και ψηφιδωτή (raster) µορφή διαφόρων τύπων. Υποστήριξη του Ελληνικού Γεωγραφικού Συστήµατος Αναφοράς (ΕΓΣΑ' 87). ιαχείριση του τρόπου εµφάνισης των δεδοµένων κατά την επεξεργασία τους. Επεξεργασία τιµών περιγραφικών χαρακτηριστικών. Τεχνικές ταξινόµησης χωρικών δεδοµένων µε ποσοτικά ή περιγραφικά χαρακτηριστικά (classification, clustering κλπ). Υποβολή χωρικών ερωτηµάτων: Αναζήτηση και επιλογή στοιχείων µε γεωγραφικά και περιγραφικά κριτήρια και ερωτήµατα - υνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσµάτων. Εργαλεία πλοήγησης στο χάρτη (µεγέθυνση, σµίκρυνση, µετακίνηση, χρήση χωρικών δεικτών, δηµιουργία υπερσυνδέσεων των χωρικών δεδοµένων µε εξωτερικές εφαρµογές, URL και µακροεντολές). ιαχείριση τρόπου εµφάνισης δεδοµένων στο χάρτη. Προβολή ετικετών σε διανυσµατικά δεδοµένα χάρτη µε χρήση πληροφορίας από τη βάση δεδοµένων. Τεχνικές απόδοσης συµβόλων σε διανυσµατικά δεδοµένα και εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων. Εργαλεία εισαγωγής χαρτογραφικών στοιχείων (ένδειξη βορρά, αριθµητική και γραφική κλίµακα, υπόµνηµα, τίτλος κ.λ.π.). Απόδοση ετικετών στις απεικονιζόµενες οντότητες µε στοιχεία από τη βάση δεδοµένων. Σύνθεση θεµατικών χαρτών (τυποποιηµένες 23 κατηγορίες και χάρτες που δηµιουργούν οι χρήστες). 24 Καινοτόµα εργαλεία διεπαφής - ερωτηµάτων 25 Υποστήριξη ανάπτυξης εφαρµογών διαδικτύου Τεκµηρίωση της προγραµµατιστικής διεπαφής για την ανάπτυξη εφαρµογών Αρθρωτή αρχιτεκτονική πολλών επιπέδων (modular) 28 υνατότητα προσθήκης επιπλέον layers από τον τελικό χρήστη 29 Σύστηµα ιαχείρισης Βάσεων εδοµένων

8 30 Μέθοδοι οργάνωσης των δεδοµένων 31 Υποστήριξη SQL 32 Υποστήριξη ενσωµατωµένου εργαλείου για τη δηµιουργία και διαχείριση web-based εφαρµογών ΠΕ3. ηµιουργία Βάσης Γεωγραφικών εδοµένων - Προµήθεια/ δηµιουργία ψηφιακών υποβάθρων Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ εδοµένα πληροφοριακού κόµβου Χαρτογραφηµένο το δίκτυο των περιοχών Natura της Κρήτης σε περιβάλλον ορθοφωτοχάρτη µε προσδιορισµό τόσο του πυρήνα όσο και των εξωτερικών ορίων κάθε περιοχής 2 Πληροφοριακό υλικό σχετικά µε το χρόνο ένταξης, το φορέα διαχείρισης, τα προστατευόµενα είδη και κάθε είδους πληροφορία σχετικά µε την κάθε περιοχή Natura 3 Υπάρχοντα διαχειριστικά σχέδια ή τις ειδικές περιβαλλοντικές µελέτες Πληροφορίες σχετικά µε την οικολογική και 4 πολιτιστική σηµασία των περιοχών Natura µε έµφαση στα είδη και τους οικότοπους προτεραιότητας 5 εδοµένα Τηλεπισκόπησης 6 Χωρικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της Περιφέρειας Κρήτης σε εφαρµογή του Νόµου 3882/ Σύγχρονο φωτογραφικό υλικό χαρακτηριστικών περιοχών ενδιαφέροντος 8 Βίντεο από υποθαλάσσιες λήψεις µε έµφαση στους υφάλους Maerl της Κρήτης 9 Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Χάρτες των υποθαλάσσιων λιβαδιών Posidonia 10 οceanica Animation της µεταβολής των λιβαδιών Posidonia 11 oceanica µε βάση αναφοράς το Χαρακτηριστικά συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Ελεύθερο λογισµικό ή λογισµικό χωρίς κόστος για άδειες χρήσης 13 Σύστηµα διαχείρισης περιεχοµένου 14 Λειτουργία Frontend για τους επισκέπτες 15 Λειτουργία Backend για τους διαχειριστές/ συντάκτες WYSIWYG κειµενογράφος για τη διαχείριση του 16 περιεχοµένου µε δυνατότητα εισαγωγής εικόνων και video 17 Επεκτάσιµο µε επιπλέον λειτουργίες 18 Υποστήριξη λειτουργίας σε βάση δεδοµένων MySQL 19 Υποστήριξη λειτουργίας σε βάση δεδοµένων Oracle Υποστήριξη πολλαπλών ανεξάρτητων ιστότοπων 20 στην ίδια εγκατάσταση (multisite deployment/ multitenant) Υποστήριξη της έννοιας του διαπιστευµένου χρήστη 21 (user login) Υποστήριξη διασύνδεσης µε σύστηµα LDAP για τη 22 διαπίστευση χρηστών

9 Υποστήριξη διασύνδεσης µε σύστηµα Active Directory 23 για τη διαπίστευση χρηστών Υποστήριξη διαφορετικού επιπέδου ή οµάδων 24 χρηστών Απόδοση δικαιωµάτων πρόσβασης σε πληροφορία 25 ανάλογα µε το επίπεδο/οµάδα χρηστών, τόσο για επισκέπτες όσο και για διαχειριστές/ συντάκτες υνατότητα αναίρεσης (undo) αλλαγών στο 26 περιεχόµενο 27 υνατότητα πολυγλωσσικού περιεχοµένου Υποστήριξη τουλάχιστον των λειτουργικών 28 συστηµάτων GNU/Linux, MS Windows Χαρακτηριστικά ιστότοπου 29 Παρουσίαση όλης της πληροφορίας του ΠΕ3 Χρήση τεχνολογίας Responsive Web για την 30 παρουσίαση των σελίδων (αναφέρατε χαρακτηριστικά) Αναλυτική πρόταση για τον τρόπο παρουσίασης της 31 πληροφορίας και την αλληλεπίδραση µε τους επισκέπτες του ιστότοπου ΠΕ4. Πρόσβαση κόµβου µέσω κινητών τηλεφώνων Α/Α ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1 Υποστήριξη Android 2 Υποστήριξη IPHONE 3 Υποστήριξη Windows Phone 4 Εµφάνιση πληροφορίας βάσει τρέχουσας τοποθεσίας του χρήστη 5 υνατότητα τοποθέτησης σε Google Play Store 6 υνατότητα τοποθέτησης σε Apple Store 7 υνατότητα τοποθέτησης σε Windows Phone Store

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III : ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕ 1 Προµήθεια hardware ΠΕ 2 Λογισµικό Γ.Π.Σ. ΠΕ 3 ηµιουργία Βάσης Γεωγραφικών εδοµένων - Προµήθεια/ δηµιουργία ψηφιακών υποβάθρων Π.Ε. 4 Πρόσβαση κόµβου µέσω κινητών τηλεφώνων Π.Ε. 5 Εκπαίδευση χρηστών Π.Ε. 6 Τεχνική υποστήριξη ΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ποσό χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ Σύνολο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ): ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» Σ ύ µ β α σ η Ποσού... ευρώ (.. ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ..%. Στο Ηράκλειο σήµερα την../../., ηµέρα., στα γραφεία της /νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού, Μάρκου Μουσούρου 15, 71201, οι υπογράφοντες: 1., Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Κρήτης 2.., νόµιµος εκπρόσωπος. συµφωνήσαµε και δεχθήκαµε τα παρακάτω: Ο πρώτος µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπ όψη: 1. Την Προκήρυξη του Έργου και τα Παραρτήµατά της, καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων) που έχουν εγκριθεί µε την υπ αριθµ. ΑΑ/ΒΒ.ΓΓ.2012 Απόφαση της Προϊσταµένης της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Περιφέρειας Κρήτης και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. 2. Την υπ αριθµ. ΛΛ/ΜΜ-ΝΝ-2011 Απόφαση της Προϊσταµένης της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού - Περιφέρειας Κρήτης, µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού σύµφωνα µε τα πρακτικά της Επιτροπής ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του Έργου «..» και ανατέθηκε η εκτέλεσή του σε αυτόν. 3. Την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 6 της παρούσας Σύµβασης. Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι στο δεύτερο από τους συµβαλλοµένους.., που θα καλείται εφεξής Ανάδοχος και αυτός αποδέχεται και αναλαµβάνει την εκτέλεση του Έργου υπό τον

12 τίτλο «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ): , ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ», σύµφωνα µε το περιεχόµενο και τους όρους της Προκήρυξης του Έργου και των Παραρτηµάτων της και µε τους όρους και τις τιµές της από../../. Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς του αναδόχου. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αντικείµενο του Έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Προκήρυξη του Έργου και τα Παραρτήµατά της και στην από../../. Τεχνική Προσφορά του αναδόχου είναι η παράδοση των παρακάτω: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συµβατικό τίµηµα για την υλοποίηση του αντικειµένου της παρούσας Σύµβασης, ανέρχεται σε.ευρώ ( ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ %. 3. ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο τόπος παράδοσης των παραδοτέων είναι η ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού που βρίσκεται στην Μάρκου Μουσούρου 15, στον 4 ο όροφο, 71201, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (τηλέφωνα επικοινωνίας: ). Ο τρόπος παράδοσης των παραδοτέων θα γίνει σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τα άρθρα 5 και 29 της Προκήρυξης. Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων θα είναι σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα το µέγιστο δώδεκα (12) µήνες σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Προκήρυξης. 4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισµοί και πρόστιµα που µπορούν να επιβληθούν στον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, είναι αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 30 της Προκήρυξης και στο Π.. 118/ ΠΛΗΡΩΜΗ Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον Ανάδοχο θα πραγµατοποιηθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 της Προκήρυξης. Η πραγµατοποίηση κάθε πληρωµής θα γίνεται µε την προσκόµιση από τον Ανάδοχο των νοµίµων δικαιολογητικών, σύµφωνα πάντα µε τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, χαρτόσηµα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, για παράδοση των παραδοτέων στον τόπο, µε τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας Σύµβασης. Η δαπάνη για την προµήθεια των ειδών που αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση θα καλυφθεί στα πλαίσια της Πράξης «ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ», Κωδικός πράξης (ΟΠΣ - ΕΡΓΟΡΑΜΑ): ,

13 που χρηµατοδοτείται από το Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους. 6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για την εγγύηση της καλής εκτέλεσης του Έργου ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 17 της Προκήρυξης. Για την καλή εκτέλεση του Έργου και την πιστή τήρηση όλων των όρων της παρούσας Σύµβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ αριθµ..... εγγυητική επιστολή συνολικού ποσού ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Τα δύο µέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιότυπου (fax) για µεν τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού στο τηλεοµοιότυπο (fax) , για δε τον Ανάδοχο... στο τηλεοµοιότυπο (fax)., είτε την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται ή θα κατατίθενται νόµιµα στις διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών. Για ότι δεν ρυθµίζεται ή ρυθµίζεται ελλιπώς, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Νόµου. Αρµόδια ικαστήρια ορίζονται τα Ελληνικά ικαστήρια. Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύµβαση, αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε τέσσερα (4) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο της ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού και δύο (2) παρέλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Αναθέτουσα Αρχή Για τον Ανάδοχο....

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο Λογότυπο ικαιούχου ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο {Ψηφιακό Μουσείο του Ποντιακού Ελληνισµού} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΕΠΙΤΡΟΠ ΠΟΝΤΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ} Προϋπολογισµός: 394.684,89 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισµός: 485.462,41

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο

ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο { Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, συµµετοχικότητας και παροχή προηγµένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ήµους της Κρήτης } ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος» Υποέργο 1: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πλατφόρμας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. ιακήρυξης 29418/6.3.2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ : «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {«ΙΣΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΘΒΕ»: Κοινωνική δικτύωση Μάθηση Συνδημιουργία} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ } Προϋπολογισμός: 418.228,45 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ PORTAL ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {ΨΦΙΟΠΟΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ} Αναθέτουσα Αρχή: {ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚ} Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΟΤΣΙΑΝΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πολύγυρου Προϋπολογισμός: 153,252,03 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΒΙΝΕΤ Αρ. Διακήρυξης: 02/2013 Αναθέτουσα Αρχή: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός Προϋπολογισμός: 135.203,26 (χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο ! Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο «Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού Διακήρυξη Διαγωνισµού για το Έργο Τηλεµατικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε. και εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013 Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού Διαγωνισμού Μέρος_Γ_ Μελέτη: Υποδείγματα και Πίνακες Προκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Aρ. Μελέτης: ΔΣΣΗΔΔ.6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων 1 ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 3 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 3 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 3 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Γ Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ E ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ρεθύμνου Προϋπολογισμός: 290.013,00 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Λογότυπο Δικαιούχου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση και Πολυκαναλική διάθεση του αρχείου του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης (ΙΚΜ)} Αναθέτουσα Αρχή: {ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ}

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο {Ψηφιοποίηση αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας} Αναθέτουσα Αρχή:{ ΜΟΣ ΡΑΚΛΕΙΟΥ}

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117

Μέρος Γ: Υποδείγματα και Πίνακες Συμμόρφωσης. ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο. Σελίδα 1 από 117 ιακήρυξη ιαγωνισµού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΒΟΥ (PORTAL) ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εθνική Πινακοθήκη, ένα ανοικτό ψηφιακό Μουσείο Αναθέτουσα Αρχή: Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλέξανδρου Σούτζου Προϋπολογισμός: 574.390,00 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 706.500,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Αριθμ. Μελέτης 1/2013 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 206.504,06 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια 24 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Έλλη Σταμπολή Τηλέφωνο : 2331 3 50133 Fax : 2331 0 26700 E-mail: E.Stampoli@imathia.gr ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ :

Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : Δ ξ Δ ύ : «Α ξ φ ώ ί» Π ξ : «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ Γ ΝΝΑΔ ΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» Αναθέτουσα Αρχή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ): 325.203,25 Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 400.000

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Πρόχειρος Διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα