See Yoursefl IMprove, περιβάλλον παροχής εξατοµικευµένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "See Yoursefl IMprove, περιβάλλον παροχής εξατοµικευµένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης."

Transcript

1 202 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση See Yoursefl IMprove, περιβάλλον παροχής εξατοµικευµένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Msc, MDE, Αύγουστος Τσινάκος, Καθηγητής Πληροφορικής ευτ/θµιας Εκπ/σης, Υπ. ιδάκτωρ του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, ρ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Καθηγητής του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας, Περίληψη Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη χρήση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, του See Yoursefl IMprove (SYIM), για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µε σκοπό να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τις εξατοµικευµένες µαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες του κάθε εκπαιδευόµενου ενώ παράλληλα να παρέχει σε κάθε εκπαιδευόµενο υπηρεσίες εξατοµικευµένης διδασκαλίας, στήριξης και παρακολούθησης προόδου του. Λέξεις κλειδιά: Student Modeling, Distance Education, Asynchronous Education. Abstract The current paper describes the implementation of a domain independent student model called See Yourself IMprove (SYIM) to be applied to asynchronous distance education sessions. The core idea of SYIM is to help the tutors to monitor the individual learning needs and the misconceptions of the distance students and to keep a track of the feedback provided to each student. Additionally SYIM provides to the students the benefit of the intense supervision related to their individual learning needs and the effective support and guidance on how to overcome a misconception or remedy a performance gap in order to improve both their performance and their context comprehension Εισαγωγή Οι σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές αλλαγές και τάσεις προβάλλουν τη συνεχιζόµενη κατάρτιση και τη δια βίου εκπαίδευση ως επιτακτική ανάγκη. Υπό το πρίσµα αυτής της πραγµατικότητας, η αναζήτηση νέων και πιο ευέλικτων µοντέλων επιµόρφωσής και εκπαίδευσης εντείνεται. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναδεικνύεται σαν µια αξιόπιστη και πλήρως ικανοποιητική προοπτική που άρει το αδιέξοδο του µοντέλου της συµβατικής και ανελαστικής παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση η γνώση γίνεται διαθέσιµη στο τελικό αποδέκτη σε όλα τα µορφωτικά επίπεδα προσαρµοσµένη στις προσωπικές ανάγκες και περιορισµούς που προκύπτουν από εργασιακούς ή κοινωνικούς παράγοντες. Στο νέο αυτό σενάριο εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από το χωρικό και χρονικό διαχωρισµό µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου (Moore 1977), πολλές από τις εν δυνάµει διαδικασίες αλληλεπίδρασης και διδασκαλίας που θεωρούνταν δεδοµένες στη παραδοσιακή εκπαίδευση χρίζουν ανασκόπησης και αναπροσαρµογής στα νέα τεχνολογικά και επικοινωνιακά δεδοµένα. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενώνονται και εξελίσσονται τόσο διαδικασίες που αφορούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία όσο και διαδικασίες που αφορούν την εξ αποστάσεως εκµάθηση (Keegan 1996, p.38). Κατά συνέπεια, η µελέτη και η ανάλυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών που λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορούν και να λαµβάνουν υπόψη τόσο τον εκπαιδευτή όσο και τους εκπαιδευόµενους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µπορεί να διαχωριστεί σε δύο ειδικότερα µοντέλα ανάλογα µε τη χρονική σύµπτωση ή όχι των εκπαιδευτικών διαδικασιών:

2 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 203 Τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις λαµβάνουν χώρα σε πραγµατικό χρόνο, σε αναλογία µε το παραδοσιακό µοντέλο διδασκαλίας, µε τη χρήση υπηρεσιών videoconference ή κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης. Την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου οι εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις λαµβάνουν χώρα σε µη πραγµατικό χρόνο µε τη χρήση υπηρεσιών όπως το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ( ) ή το περιβάλλον του Web. Το µοντέλο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεί το πυρήνα της παρούσας ερευνητικής εργασίας. Προβλήµατα- Πρόταση αντιµετώπισης Στο σενάριο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ιδιαίτερης κρισιµότητας θεωρείται η ύπαρξηθέσπιση διαδικασιών που προωθούν και αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου ή την αλληλεπίδραση µεταξύ των εκπαιδευοµένων, αποσκοπώντας στην ατοµική ή συνεργατική εκµάθηση (Field, 1982; Moore 1989, pp. 1-6; Holmerg 1984, pp ). Η έλλειψη άµεσης και προσωπικής επαφής µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευοµένου δυσχεραίνει το έργο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Καθίσταται λοιπόν σηµαντική η ύπαρξη µηχανισµών που παρέχουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτή να γνωρίζει πόσο αποτελεσµατική ήταν-είναι- η διδασκαλία του, τι έχουν µάθει οι µαθητές του, πώς το έµαθαν και κυρίως εάν υπάρχει τρόπος να βελτιωθεί τόσο η δυνατότητα εκµάθησης από την πλευρά των εκπαιδευοµένων όσο και η διδασκαλία του ίδιου του εκπαιδευτή. Στο µοντέλο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευοµένων είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω της ασυνέχειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας (τµηµατική επικοινωνία εκπαιδευτή-εκπαιδευοµένου µέσω ) (Pernici and Casati, 1997; Relan and Gillani, 1997). Kατά συνέπεια η πρόοδος αυτή µπορεί να παρακολουθείται µόνο τµηµατικά. Το ίδιο συµβαίνει και για τη διαδικασία ελέγχου της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας. Από την άλλη πλευρά το προφίλ των εκπαιδευοµένων όπου αναγράφονται τα ατοµικά µαθησιακά χαρακτηριστικά τους δεν είναι εύκολο να καταγραφεί. Η έλλειψη σχεδιασµού και ανάπτυξης σε επαγγελµατικό επίπεδο εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που να προωθούν τις δυνατότητες οµαδικής συνεργασίας και µάθησης (Pritichard, 1998; Khan, 1997; Hall, 1997b; Holden and Wedman, 1993; Wulf, 1996). Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά τη χρήση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, του See Yoursefl IMprove (SYIM), για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του See Yoursefl IMprove, βασισµένο εν µέρη στην ιδέα της Suzan Bull (Bull 1997), αποσκοπεί στην επίλυση των προαναφερθέντων προβληµάτων, τη συστηµατικοποίηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, τη καταγραφή και τη δυνατότητα µοντελοποίησης τόσο µαθησιακών δυσκολιών όσο και διδακτικών αδυναµιών. Με τον τρόπο αυτό το SYIM αποβλέπει στην διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας τόσο προς όφελος του εκπαιδευτή όσο και των εκπαιδευοµένων µε την παροχή εξατοµικευµένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υλοποίηση Το SYIM είναι διαθέσιµο σε περιβάλλον Web (http://zeus.it.uom.gr/syim/) και είναι εφαρµόσιµο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανεξαρτήτου θέµατος (domain independent), η οποία περιλαµβάνει την ύπαρξη εκπαιδευτή, εκπαιδευοµένων και µιας σειράς εργασιών αξιολόγησης προόδου (assignments). Αποτελεί έναν περιβάλλον παροχής υπηρεσιών εξατοµικευµένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και µπορεί να λειτουργήσει και ως περιβάλλον ανάπτυξης µαθησιακών µοντέλων των αποµακρυσµένων µαθητών (η επισκόπηση των υπηρεσιών του SYIM είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση 3wview/index.htm). Ο σκοπός της υλοποίησης του SYIM ήταν :

3 204 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Να βοηθήσει τον εκπαιδευτή να παρακολουθεί τις εξατοµικευµένες µαθησιακές ανάγκες και δυσκολίες (απορίες κλπ) του κάθε εκπαιδευόµενου. Να βοηθήσει στη καταγραφή και οργάνωση των οδηγιών από τον εκπαιδευτή προς κάθε έναν από τους εκπαιδευόµενους. Να παρέχει στο κάθε εκπαιδευόµενο την αίσθηση της εξατοµικευµένης διδασκαλίας, στήριξης και παρακολούθησης προόδου στο πώς να ξεπερνά µαθησιακές δυσκολίες, και να εµβαθύνει. Να βοηθάει στον εντοπισµό διδακτικών αδυναµιών στα εποπτικά µέσα (πχ βιβλία, υπερκείµενα κλπ). Στο περιβάλλον του SYIM υπάρχουν ποιοτικές πληροφορίες (σχόλια και παρατηρήσεις του εκπαιδευτή) αλλά και ποσοτικές πληροφορίες (βαθµολόγια, ιστογράµµατα κλπ.) οι οποίες αφορούν την πρόοδο και τη συµµετοχή του εκπαιδευόµενου στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καταγράφοντας αυτές τις πληροφορίες οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης και επίβλεψης ενισχύονται και συστηµατοποιούνται Οι πληροφορίες αυτές είναι διαθέσιµες τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον εκπαιδευόµενο µέσα από µία ατοµική καρτέλα προόδου η οποία ενηµερώνεται δυναµικά µέσα από το περιβάλλον του Web (Εικόνα 1). Εικόνα: Aτοµική καρτέλα προόδου Η εκπαιδευτική σκοπιµότητα που επιβάλει την απλότητα στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων (interface), ικανοποιείται στο περιβάλλον του SYIM στο οποίο ο τελικός χρήστης διαχειρίζεται ένα απλό περιβάλλον µε αρκετά διευκρινιστικές εντολές και υποδείξεις. Η υλοποίηση του SYIM περιλαµβάνει τρία διαφορετικά επίπεδα ανάλογα µε τη βαθµίδα που ανήκει ο χρήστης: Περιβάλλον εκπαιδευτή, Περιβάλλον εκπαιδευόµενου Περιβάλλον διαχειριστή του συστήµατος. Κάθε επίπεδο εκτελεί διαφορετικές διεργασίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τα δικαιώµατα που έχει ο χρήστης κάθε βαθµίδας. Αναλυτικότερα, οι διεργασίες ανά βαθµίδα έχουν ως εξής: a. Περιβάλλον εκπαιδευτή (Τutor View) Οι βασικές διεργασίες που είναι διαθέσιµες στο περιβάλλον αυτό είναι: Home Page: Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος.

4 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 205 List all sessions: Με την διεργασία αυτή εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα στα οποία ο συγκεκριµένος εκπαιδευτής διδάσκει. Setup a new session: ηµιουργία νέου µαθήµατος προς διδασκαλία. Κατά την διεργασία αυτή ο εκπαιδευτής ορίζει όλες τις εκπαιδευτικές παραµέτρους σύµφωνα µε τις ανάγκες του µαθήµατος όπως, αριθµός και τίτλοι εργασιών, κριτήρια αξιολόγησης, σύνθεση της οµάδας των εκπαιδευοµένων κλπ. Ειδικά για τη θέσπιση των κριτηρίων αξιολόγησης, ο εκπαιδευτής έχει στη διάθεσή του µία λίστα από τα κριτήρια αξιολόγησης που ήδη έχουν χρησιµοποιήσει άλλοι εκπαιδευτές από την οποία µπορεί είτε να επιλέξει κάποιο κριτήριο που ήδη υπάρχει, είτε να τη διευρύνει προσθέτοντας τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης. Με το τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής διευκολύνεται στην διαδικασία επιλογής κριτηρίων, είναι ενήµερος για τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα που διδάσκει και αποφεύγονται άσκοπες επαναλήψεις και διπλοεγγραφές κριτηρίων που οφείλονται σε τροποποιηµένη διατύπωση. Edit session: ιεργασία τροποποίησης διαγραφής ενός µαθήµατος ευθύνης του εκπαιδευτή. Logout: Έξοδος από το περιβάλλον. Μενού βοήθειας (Help file). Στη περίπτωση όπου ο εκπαιδευτής επιλέξει ένα µάθηµα στα πλαίσια της διεργασίας List all sessions η γραµµή εργαλείων του εκπαιδευτή διευρύνεται ώστε να συµπεριλάβει και τις ακόλουθες επιλογές : Sessions-specific options: Η επιλογή αυτή παρουσιάζει πληροφορίες που αφορούν το επιλεγµένο µάθηµα όπως, τον αριθµό εργασιών, τα κριτήρια αξιολόγησης, την οµάδα των εκπαιδευοµένων κλπ. Ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να επιλέξει και να εµφανίσει την ατοµική καρτέλα του εκπαιδευόµενου που θέλει (όνοµα κλπ) και στη συνέχεια να την ενηµερώσει συµπληρώνοντας κάποια βαθµολογία ή σχόλιο επίδοσης, να δει και να απαντήσει σε ερωτήµατα του συγκεκριµένου µαθητή (πεδίο misconceptions), ή να δώσει οδηγίες για την βελτίωση επίδοσης (πεδία How To Improve και Conference Participation). View all misconceptions: Με την επιλογή αυτή ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να έχει µια συγκεντρωτική εικόνα από την λίστα αποριών και ερωτήσεων που είχαν οι εκπαιδευόµενοι του συγκεκριµένου µαθήµατος. Με το τρόπο αυτό διευκολύνεται ο εκπαιδευτής να εντοπίσει τις θεµατικές ενότητες-στις οποίες οι εκπαιδευόµενοι παρουσιάζουν δυσκολίες εκµάθησης και το τύπο των δυσκολιών ανά εκπαιδευόµενο. View all HTI discussions: Ανάλογα µε την προηγούµενη περίπτωση, εδώ ο εκπαιδευτής µπορεί να έχει µια συγκεντρωτική εικόνα από τα κρίσιµα σηµεία στα οποία οι εκπαιδευόµενοι παρουσίασαν πρόβληµα επίδοσης και χρειάσθηκε η διορθωτική ή η παραινετική επέµβασή του στο πώς η επίδοση να βελτιωθεί (πεδία How To Improve). Με το τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής διευκολύνεται να εντοπίσει δυσκολίες εµβάθυνσης ανά εκπαιδευόµενο. Criterion/Assignment Graphic analysis: Η επιλογή αυτή εµφανίζει γραφικά την ποσοτική επίδοση των εκπαιδευοµένων ανά κριτήριο αξιολόγησης. Με το τρόπο αυτό ο εκπαιδευτής µπορεί να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για την καταλληλότητα και την επάρκεια των κριτηρίων αξιολόγησης. Session Total Graphic analysis: Η επιλογή αυτή εµφανίζει γραφικά την τελική επίδοση του κάθε εκπαιδευόµενου στο συγκεκριµένο µάθηµα. Αναλόγως µε την προηγούµενη επιλογή, ο εκπαιδευτής είναι σε θέση να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα για το επίπεδο επίδοσης των εκπαιδευοµένων και την διδακτική του αποτελεσµατικότητα. Συµπερασµατικά, στόχος του SYIM µε το περιβάλλον αυτό είναι να προσδώσει στον εκπαιδευτή έναν ατοµικό και πολύ καλά οργανωµένο ηλεκτρονικό χώρο εργασίας, εξειδικευµένο ανά µάθηµα, ο οποίος να βοηθάει τον εκπαιδευτικό όχι µόνο να παρακολουθεί από κοντά όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ακόµη και σε εξατοµικευµένο επίπεδο) αλλά και να είναι σε θέση να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα τόσο για τα µαθησιακά µοντέλα των εκπαιδευοµένων όσο και για τον εντοπισµό διδακτικών αδυναµιών. b. Περιβάλλον εκπαιδευόµενου (Student View) Οι βασικές διεργασίες που είναι διαθέσιµες στο περιβάλλον αυτό είναι:

5 206 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Home Page: Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος. List all sessions: Με την διεργασία αυτή εµφανίζονται όλα τα µαθήµατα στα οποία ο συγκεκριµένος εκπαιδευόµενος συµµετέχει. Logout: Έξοδος από το περιβάλλον. Μενού βοήθειας (Help file). Στη περίπτωση όπου ο εκπαιδευόµενος επιλέξει ένα µάθηµα στα πλαίσια της διεργασίας List all sessions εµφανίζεται η ατοµική καρτέλα επίδοσης του για το συγκεκριµένο µάθηµα, η οποία του παρέχει πληροφόρηση για τα ακόλουθα θέµατα: Τίτλο µαθήµατος Τίτλο εργασιών επίδοσης (πχ. Create an HTML page, Add links and Images) Τα κριτήρια αξιολόγησης (i.e. Liability, Code Adequacy etc). Για κάθε εργασία ο εκπαιδευόµενος µπορεί να πληροφορηθεί για την ποσοτική (βαθµολογία) και την ποιοτική του επίδοση (σχόλια του εκπαιδευτή) ανά κριτήριο αξιολόγησης. Επίδοση συµµετοχής (Conference Participation performance) όπου και πάλι ο εκπαιδευόµενος πληροφορείται για την ποσοτική και ποιοτική του επίδοση. Αξίζει να σηµειωθεί πως η ύπαρξη ποιοτικών σχολίων σε θέµατα βαθµολογίας εξυπηρετούν τη σκοπιµότητα της δικαιολόγησης του βαθµού από πλευράς εκπαιδευτή και την ανάλυση του σκεπτικού αξιολόγησης στον εκπαιδευόµενο. Απορίες (misconceptions) οι οποίες έχουν διατυπωθεί από την πλευρά του εκπαιδευόµενου σχετικά µε το διδακτικό περιεχόµενο. Το πεδίο των αποριών µπορεί να ενεργοποιηθεί µόνο από την πλευρά του εκπαιδευόµενου και έχει την µορφή συνεδρίου (web conference) ώστε να µπορεί ο εκπαιδευόµενος να περιγράψει την απορία του λεπτοµερειακά, και από την άλλη, να λάβει την απάντηση του εκπαιδευτή δοµηµένη κάτω από την αρχική ερώτησή του. Η µορφή του συνεδρίου ανά απορία εξυπηρετεί την σκοπιµότητα της πλήρους αποσαφήνισης τόσο στη διατύπωση της όσο και στη διαδικασία απάντησης, µια και δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό ερωταπαντήσεων ανά απορία. Η διαδικασία αυτή εξοµοιώνεται µε την αλληλεπίδραση εκπαιδευόµενου εκπαιδευτή σε πραγµατικό χρόνο µε το επιπρόσθετο ευεργέτηµα του ότι δίνει κίνητρο ενεργής συµµετοχής στον εκπαιδευόµενο αλλά και δυνατότητα αυτοανάλυσης, αφού διατύπωση αποριών σε γραπτό λόγο βοηθούν την καλύτερη κατανόηση των αποριών και τον εντοπισµό του πυρήνα του προβλήµατος. Οδηγίες του διδάσκοντα στο πώς να βελτιωθούν προβλήµατα επίδοσης (How to improve). Το πεδίο των οδηγιών ενεργοποιείται µόνο από την πλευρά του διδάσκοντα και η διατύπωσή τους υιοθετεί και πάλι το µοντέλο της ανάπτυξης συνεδρίου ανά περίπτωση, φέροντας τις θετικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία που προαναφέρθηκαν. Το επιπρόσθετο στοιχείο που αφορά την ύπαρξη αυτού του πεδίου είναι ότι µε το τρόπο των ατοµικών παραινέσεων σχετικά µε την δυνατότητα βελτίωσης της επίδοσης επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων της παραίτησης ή της αποχώρησης του εκπαιδευόµενου από την εκπαιδευτική διαδικασία λόγω απογοήτευσης. Συµπερασµατικά, στόχος του SYIM µε το περιβάλλον αυτό είναι να προσδώσει στον εκπαιδευόµενο έναν εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό χώρο σε ηλεκτρονική µορφή, ο οποίος να τον βοηθάει να παρακολουθεί την πορεία της επίδοσής του, να αξιοποιεί την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, να αναλύει τις απορίες του µε στόχο την εµβάθυνση και τέλος να του προσδίδεται η αίσθηση της εντατικής και εξατοµικευµένης παρακολούθησης και διδασκαλίας από απόσταση. c. Περιβάλλον διαχειριστή (Administrator View) Το περιβάλλον αυτό αποσκοπεί στο να απλοποιήσει και να συστηµατοποιήσει ορισµένα διαχειριστικά θέµατα. Οι βασικές διεργασίες που είναι διαθέσιµες στο περιβάλλον αυτό είναι: Home Page: Επιστροφή στην κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος. Edit instructors: Με την επιλογή αυτή ο διαχειριστής µπορεί να ελέγξει τον αριθµό τον εκπαιδευτών και να τροποποιήσει τα στοιχεία τους (πχ. ή password κλπ.) σε περίπτωση που απαιτείται ή να απενεργοποιήσει έναν εκπαιδευτή.

6 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε ιεθνή Συµµετοχή 207 Add new instructor: Με την επιλογή αυτή ο διαχειριστής µπορεί να προσθέσει έναν νέο εκπαιδευτή προσδίδοντάς του τα δικαιώµατα δηµιουργίας µαθηµάτων (create session). Edit trainees: Η επιλογή αυτή είναι ανάλογη µε την Edit instructors και αποσκοπεί στην δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων των εκπαιδευοµένων (πχ. ή password κλπ) ή την απενεργοποίηση ενός εκπαιδευόµενου. Add new trainee: Με την επιλογή αυτή ο διαχειριστής µπορεί να προσθέσει έναν νέο εκπαιδευόµενο στη γενική λίστα εκπαιδευοµένων. Edit Criteria: Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο και την απενεργοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης σε περίπτωση που κάτι τέτοιο κρίνεται αναγκαίο. Logout: Έξοδος από το περιβάλλον. Μενού βοήθειας (Help file). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε το τερµατισµό ενός µαθήµατος όλες οι πληροφορίες που εµπεριέχονται σ αυτό (ποιοτικές και ποσοτικές) µετατρέπονται σε αναγνώσιµη µόνο µορφή (read only) έτσι ώστε να µην είναι δυνατόν να τροποποιηθούν εκ των υστέρων. Επίσης κατά τη διαδικασία εισαγωγής ενός νέου εκπαιδευόµενου στο περιβάλλον του SYIM, τα στοιχεία πρόσβασής του (login και password) δηµιουργούνται αυτόµατα, ενώ κατά την επιλογή του στη παρακολούθηση κάποιου µαθήµατος ειδοποιείται αυτόµατα µέσω που του αποστέλλεται, κοινοποιώντας του τα στοιχεία πρόσβασής του, το µάθηµα στο οποίο έχει εγγραφεί και την διεύθυνση πρόσβασης (URL) την οποία πρέπει να χρησιµοποιήσει. Κριτική Το περιβάλλον του SYIM χρησιµοποιείται ως ενδιάµεσο εργαλείο επικοινωνίας µεταξύ εκπαιδευόµενου και εκπαιδευτή προσφέροντας υπηρεσίες εξατοµικευµένης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Όντας θεµατικά ανεξάρτητο (domain indented) µπορεί να εφαρµοσθεί για τη διδασκαλία πληθώρας θεµατικών ενοτήτων. Η εφαρµογή του, συστηµατοποιεί τη διαδικασία αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου ενώ ταυτόχρονα καταγράφοντας τις απορίες των εκπαιδευοµένων και τα σηµεία στα οποία οι εκπαιδευόµενοι παρουσίασαν πρόβληµα επίδοσης βοηθάει τον εκπαιδευτή στην εξαγωγή συµπερασµάτων τόσο για το µαθησιακό µοντέλο των εκπαιδευοµένων όσο και για την ανάγκη διορθώσεων στο εκπαιδευτικό υλικό ή τον εντοπισµό άλλων διδακτικών αδυναµιών. Ο τρόπος κατασκευής του SYIM, µε την παροχή ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών επίδοσης, παραινεί τους εκπαιδευόµενους να αλληλεπιδράσουν µε την πληροφορία αυτή (Bull και Pain, 1995), προκαλώντας διαδικασίες αυτοανάλυσης και εµβάθυνσης. Όντας το Web ως το περιβάλλον πρόσβασης του SYIM, παρέχει τη δυνατότητα χρήσης του ανεξάρτητα από χρονικούς περιορισµούς. Η απλότητα που διέπει το σχεδιασµό του περιβάλλοντος χρήσης (interface) του agent, αυτοµατοποιεί και απλοποιεί πολλές διαδικασίες (από τη δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, µέχρι θέµατα διαχείρισης) µετατρέποντάς τες σε διαδικασίες επιλογής ενός πλήκτρου σε όλα τα επίπεδα χρήσης (περιβάλλον εκπαιδευτή, εκπαιδευόµενου και διαχειριστή). Με το τρόπο αυτό ο τελικός χρήστης απελευθερώνεται από το άγχος της ύπαρξης προαπαιτούµενων ειδικών γνώσεων για τη χρήση του προγράµµατος και το κέντρο βάρους των δραστηριοτήτων του µετατοπίζεται στην καθ αυτή εκπαιδευτική διαδικασία. Προτάσεις για βελτιώσεις. Όπως έχει επισηµανθεί το SYIM είναι εφαρµόσιµο σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε προπτυχιακού είτε µεταπτυχιακού κύκλου, ανεξαρτήτου θέµατος (domain independent), η οποία προϋποθέτει την ύπαρξη εκπαιδευτή, µιας οµάδας εκπαιδευοµένων (περί των είκοσι ανά οµάδα)και µιας σειράς εργασιών αξιολόγησης προόδου. Ορισµένες προτάσεις για την βελτίωση του είναι: Η εµφάνιση ηλεκτρονικών διευθύνσεων (URL) στις οποίες υπάρχει εκπαιδευτικό υλικό.

7 208 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Η ύπαρξη πιο συστηµατικής ταξινόµησης των αποριών των εκπαιδευοµένων (πχ ανά θεµατική ενότητα) ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισµός σηµείων βελτίωσης του εκπαιδευτικού υλικού. Η σύνδεση του µε ένα γενικότερο συνέδριο όπου θα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας της οµάδας των εκπαιδευοµένων µεταξύ τους. Βιβλιογραφία Bull S., (1997). See Yourself Write: A Simple Student Model to Make Students Think, User Modeling: Proceedings of the Sixth International Conference, UM97 Vienna, New York: Springer Wien New York: Bull S., and Pain H., (1995). Did I say what I think I said, and do you agree with mee? :Inspecting and questioning the student model. In Proccedings of the World Conference of Artificial Intelligence in Education, Field, J. (1982) Characteristics of OU students, Teaching at a Distance Research Supplement (No. 1), Milton Keynes. Hall, B. (1997b). Web-based training cookbook. New York: Wiley Computer Publishing. Holden, M. and Wedman, J.F. (1993). Future issues of computer-mediated communication: The results of a Delphi study. Educational Technology Research and Development, 41 (4), Holmerg, B (1984). On the educational potentials of information technology with special regard to distance education, ICDE Bulletin 6, Keegan, D. (1996). Foundations of Distance Education, (3rd ed.). New York: Routledge. Khan, B.H. (Ed.). (1997). Web-based instruction. Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications, Inc. Moore, M. (1977). On a Theory of Independent Study. Hagen:Fernuniversitat: (ZIFF). Moore, M. G. (1989). Three types of interaction. The American Journal of Distance Education, 3(2), 1-6. Pernici, B. and Casati, F. (1997). The design of distance education applications based on the World Wide Web. In B. H. Khan (Ed.) Web-based instruction. (pp ). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications. Pritichard, C. L. (1998). The ASTD handbook of instructional technology. New York: MacGraw-Hill, Inc. Relan, A. and Gillani,B. B. (1997). Web-based instruction and the traditional classroom: Similarities and differences. In B. H. Khan (Ed.) Web-based instruction. (pp ). Englewood Cliffs, New Jersey: Educational Technology Publications. Wulf, K. (1996). Training via Internet: Where are we? Training & Development, 50 (5),

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης

E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» E learning για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Στρατηγικές Συνεργατικής Μάθησης Μεταπτυχιακή Διατριβή Βενιέρη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πληροφοριακή Παιδεία και Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση: Η Περίπτωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φωτεινή Πολυμεράκη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML

Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης βασισµένη σε XML ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην Επιστήµη & Τεχνολογία των Υπολογιστών Τίτλος εργασίας: Πλατφόρµα ανάπτυξης εφαρµογών τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean.

Θαρρενός Μπράτιτσης. Ηλ. Μηχανικός, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Λ. Δημοκρατίας 1, Ρόδος, 85100 bratitsis@aegean. Μπράτιτσης Θ & Δημητρακοπούλου Α (2001) Ολοκληρωμένα Περιβάλλοντα Εκπαίδευσης από απόσταση μέσω διαδικτύου: Παρόν και μέλλον Στο (Επιμ) Β Μακράκης, Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Θέµατα στην Εκπαίδευση, 6 (1) 23-57, 2005 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συνεργάτης Ερευνήτρια spap@di.uoa.gr Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π.

Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Επικοινωνία Καθηγητή Συμβούλου και φοιτητών στις Σπουδές από απόσταση: Απόψεις φοιτητών στο πλαίσιο της Θ.Ε.ΕΚΠ65 του Ε.Α.Π. Communication Between Tutors and Students in D.E.: A case study of the Hellenic

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό

Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό Εξ Αποστάσεως Εκµάθηση Νέων και Αρχαίων Ελληνικών: Το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό Learning Modern and Ancient Greek from Distance: The EAGLE Project on the Word Wide Web Μιχάλης Ξένος, Βασίλης Βασιλειάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ.

Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Η συνδυασμένη μορφή εκπαίδευσης (blended learning) στο Α.Π.Θ. Καλιακούδα Νίκη, Α.Π.Θ. Κεντρική Βιβλιοθήκη, Πανεπιστημιούπολη Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη, akaliako@lib.auth.gr, 2310 995381 Μπίσμπα Άννα, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΛΑΒΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας

Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας Εκπαίδευση από Απόσταση σε Θέµατα Πιστοποίησης Ποιότητας Γιάννης Γαροφαλάκης 1, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Κουτσονίκος 2, ρ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Πηνελόπη Μαρκέλλου 1, ιπλ. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μεταπτυχιακό Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση Θέµα: «ηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος εκµάθησης και υποστήριξης σπουδαστών στις ξένες γλώσσες (φροντιστηρίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Πιλοτική επιμόρφωση καθηγητών-συμβούλων (ΣΕΠ): μια μελέτη περίπτωσης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Academic Staff Development: A case study at the Hellenic Open University Σοφία Θ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Τοµέας Πολυµέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ψηφιακή παρουσίαση του αντικειµένου «Τεχνολογία των Εκτυπώσεων» αµιανίδου Χαρίκλεια Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα

Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Επιµόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής για Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης στη Σχολική Μονάδα Γ. Πασχάλης 1, Γ. Φακιολάκης 2, Σ. Παπαδάκης 3 1 Πανεπιστήµιο Πάτρας gpasxali@upatras.gr 2 3 o Γυµνάσιο Μεταµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραμμα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Στελεχών Εμπορικής Λειτουργίας Τελευταία ενημέρωση 20/4/2011 2 Γιατί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση»

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον στην Ανοιχτή εξ Αποστάσεως Μάθηση» Απρίλιος 2006 Επιβλέπων καθηγητής : ΚΟΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ «Το εκπαιδευτικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Κρίσιμοι Παράγοντες Αποδοχής και Χρήσης του E-CLASS στο Τ.Ε.Ι. Καβάλας από τους

Διαβάστε περισσότερα

που διεξήχθει σε εννιά Εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα (Open Source) εξ αποστάσεως

που διεξήχθει σε εννιά Εφαρμογές Ανοικτού Κώδικα (Open Source) εξ αποστάσεως ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠAΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τµήµα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Πρότυπου Συστήµατος Ηλεκτρονικής Μάθησης που αξιοποιεί τεχνολογίες Κινητών Συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΛΕΞΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΞΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Τίτλος: Διαδικτυακή συνεργατική εκπαίδευση από απόσταση: LAMS πλατφόρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2.2 Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΕΝΕΡΓΕΙΑ... Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ΕΡΓΟ Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Πανεπιστημίου Αιγαίου ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Αυτεπιστασία

Διαβάστε περισσότερα

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ

2011 Β ΚΥΚΛΟΣ. Παραγωγικής Λειτουργίας. Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών. Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ 2011 Β ΚΥΚΛΟΣ Πρόγραµµα Τηλεκπαίδευσης Πτυχιούχων ΑΕΙ ΕΛΤΑ Οδηγός Σπουδών Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης Στελεχών Παραγωγικής Λειτουργίας Τελευταία ενηµέρωση 20/4/2011 Γιατί ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αγαπητέ Συνάδελφε, Η

Διαβάστε περισσότερα