Joy of learning Η ραξά ηεο κάζεζεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Joy of learning Η ραξά ηεο κάζεζεο"

Transcript

1 Joy of learning Η ραξά ηεο κάζεζεο National Curriculum Guidelines on Early Childhood Education and Care (ECEC) in Finland Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ην Εζληθό Αλαιπηηθό Πξόγξακκα ζηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε θαη Φξνληίδα ζηε Φηλιαλδία C National Core Curriculum for Pre-Primary Education 2010 Βαζηθό Εζληθό Αλαιπηηθό Πξόγξακκα γηα ηελ Πξνζρνιηθή Εθπαίδεπζε Curriculum reform 2016, Finnish National Board of Education and Ministry of Education and Culture Μεηαξξύζκηζε Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 2016, Φηλιαλδηθόο Εζληθόο Φνξέαο Εθπαίδεπζεο θαη Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ

2 Finnish Curriculum Reform 2016 Μεηαξξύζκηζε ηνπ Φηλιαλδηθνύ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο 2016 The new core curriculum emphasises the joy of learning and the pupils active role. Τν λέν βαζηθό αλαιπηηθό πξόγξακκα δίλεη έκθαζε ζηε ραξά ηεο κάζεζεο θαη ζηνλ ελεξγό ξόιν ηνπ/ηεο καζεηή/ηξηαο. The core curriculum is based on the learning conception that positive emotional experiences, collaborative working and interaction as well as creative activity enhance learning. Βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε όηη νη ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο, ε ζπλεξγαηηθή δνπιεηά θαη ε δηάδξαζε όπσο θαη νη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο εληζρύνπλ ηε κάζεζε.

3 Case Forest-pedagogy Παηδαγωγηθή ηνπ δάζνπο 1. The teacher helps children to observe nature and asks questions about it. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο βνεζά ηα παηδηά λα παξαηεξνύλ ηε θύζε θαη λα θάλνπλ ζρεηηθέο εξσηήζεηο. 2. The teacher writes down children's observations and questions. The adult will not give the answer to the child directly. Καηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα εξσηήκαηα ρσξίο λα δίλεη άκεζα απαληήζεηο ζηα παηδηά. 3. A theme for the project is selected together with the children by voting. Everyone tries to figure out where to get more information on the subject. Τν ζέκα ηεο κειέηεο επηιέγεηαη καδί κε ηα παηδηά κε ςεθνθνξία. Όινη πξνζπαζνύλ λα ζθεθηνύλ από πνύ/πώο λα ζπιιέμνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. 4. Children gain new knowledge but also learn diverse skills during the process (social skills, problem solving, creativity, ethical thinking etc.). The child s self confidence in learning will grow. Τα παηδηά απνθηνύλ θαηλνύξγηεο γλώζεηο αιιά θαη πνηθίιεο δεμηόηεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία (θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, επίιπζε πξνβιήκαηνο, δεκηνπξγηθόηεηα, εζηθή αλάπηπμε θιπ). Αλαπηύζζεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνύ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε.

4 Nature pre-school Amanda day-care centre Mäntsälä, Southern Finland Πεξηβαιινληηθό Πξνζρνιηθό Κέληξν Φξνληίδαο Ηκέξαο Μαληζάια, Νόηηα Φηλιαλδία The photos of this presentation are of Nature pre-school Amanda day-care centre in Mäntsälä Southern Finland. Nature pre-school s home base is a wooden teepee in a small forest. Children study and play in the forest until 2 pm. If the weather is warm enough they eat their lunch outdoors in the forest. During cold weather they use their tepee. Pedagogical activities mainly take place in outdoor space. Οη θσηνγξαθίεο ζε απηή ηελ παξνπζίαζε είλαη παξκέλεο από ην Πεξηβαιινληηθό Νεπηαγσγείν Amanda γηα ηελ Πξνζρνιηθή θξνληίδα παηδηώλ, ζηελ πόιε Mäntsälä ηεο Νόηηαο Φηιαλδίαο. Η βάζε ηνπ ζρνιείνπ είλαη έλα μύιηλν ζπηηάθη ζε έλα κηθξό δάζνο. Τα παηδηά καζαίλνπλ παίδνληαο ζην δάζνο θαζεκεξηλά κέρξη ηηο 2 ην κεζεκέξη. Όηαλ θάλεη θξύν ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ην ζπηηάθη. Οη παηδαγσγηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξαγκαηνπνηνύληαη θπξίσο ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν. Early childhood education, which takes place in a forest or otherwise in nature, is one of the ways to apply the national curriculum in Finland. It has rapidly become more popular in recent years, and there is at least one day care centre, where the education, child care and teaching is done almost totally in nature, in most towns. Η πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε νπνία γίλεηαη ζην δάζνο, κέζα ζηε θύζε, είλαη έλαο από ηνπο ηξόπνπο εθαξκνγήο ηνπ Φηιαλδηθνύ Δζληθνύ Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία ρξόληα. Υπάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα Κέληξν Ηκέξαο ζηηο πιείζηεο πόιεηο, όπνπ ε δηδαζθαιία θαη ε θξνληίδα ηνπ παηδηνύ γίλεηαη ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ κέζα ζηε θύζε.

5 Children are naturally curious, wanting to learn new things, to redo and repeat. Από ηε θύζε ηνπο ηα παηδηά είλαη πεξίεξγα θαη ζέινπλ λα καζαίλνπλ θαηλνύξγηα πξάγκαηα, λα ηα θάλνπλ θαη λα ηα μαλαθάλνπλ. Children learn in a holistic way Τα παηδηά καζαίλνπλ κε νιηθό/νιηζηηθό ηξόπν. When encountering new things, they make use of all their senses in the process of learning Όηαλ ζπλαληνύλ θαηλνύξγηα πξάγκαηα, θάλνπλ ρξήζε όιωλ ηωλ αηζζήζεώλ ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Children combine things and situations with their own experiences, feelings and conceptual structures Σπλδπάδνπλ πξάγκαηα θαη θαηαζηάζεηο κε ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη λνεηηθέο δνκέο. Children learn best when active and interested. Μαζαίλνπλ θαιύηεξα όηαλ είλαη ελεξγά θαη όηαλ έρεη θεληξηζηεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Case Forest pedagogy is a holistic way to learn. It is based on children's own questions and how they are used in the learning process. 1. The teacher helps children to observe, examine, contemplate and wonder all natural phenomena. What can you see here in this forest? What can you hear? Smell? Is there a special feeling here? Does this rock bring up any questions to you? 1. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο βνεζά ηα παηδηά λα παξαηεξνύλ ηε θύζε, λα ζηνράδνληαη θαη λα πξνβιεκαηίδνληαη γηα ηα θπζηθά θαηλόκελα: Τη κπνξείο λα δεηο εδώ ζην δάζνο; Τη κπνξείο λα αθνύζεηο, λα κπξίζεηο; Νηώζεηο θάηη μερσξηζηό; Μήπσο απηόο ν βξάρνο ζε θάλεη λα ζιειεηο λα ξσηήζεηο θάηη; 2. The teacher writes down children's observations and questions. Why do the leaves in the trees change their colour in the autumn? Is it possible that there is a wolf in the forest which can come and eat us? Can I eat that mushroom?" 2. Ο/ε εθπαηδεπηηθόο θαηαγξάθεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα εξσηήκαηα «Γηαηί αιιάδεη ην ρξώκα ησλ θύιισλ ην θζηλόπσξν; Μπνξεί λα ππάξρεη έλαο ιύθνο ζην δάζνο, πνπ κπνξεί λα έξζεη λα καο θάεη; Μπνξώ λα θάσ απηό ην καληηάξη;» 3. A theme for the project is selected together with the children by voting. It is important that the question comes from a child. The adult will not give the answer to the child directly. Instead, everyone tries to figure out where to get more information on the subject. The theme will be explored from many different angles: What does science say about it? What kind of artwork has been created around the theme? How could the children tell about the theme to other children? 3. Τν ζέκα ηεο κειέηεο επηιέγεηαη καδί κε ηα παηδηά κε ςεθνθνξία. Δίλαη ζεκαληηθό ε εξώηεζε λα πξνέξρεηαη από θάπνην παηδί. Ο ενήλικας δεν δίλεη άκεζα απαληήζεηο ζηα παηδηά, αιιά πξνζπαζνύλ όινη λα ζθεθηνύλ πώο λα ζπιιέμνπλ πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο. Τν ζέκα εμεηάδεηαη από πνιιέο πιεπξέο: Τη ιέεη γη απηό ε επηζηήκε; Τη είδνπο θαιιηηερληθή δνπιεηά έρεη γίλεη ζε απηό ηνλ ηνκέα. Πώο ζα κπνξνύζαλ ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ην ζέκα ζε άιια παηδηά; 4. Children will learn diverse skills during the process (linguistic and social skills, examining things, problem solving, creativity, ethical thinking, motoric skills) and also gain new knowledge (mathematical, aesthetical, social-historical, scientific). The idea is to give the child self confidence in learning and encourage his or her wondering and curious mind.

6 4. Καζόιε ηε δηαδηθαζία ηα παηδηά απνθηνύλ θαηλνύξγηεο γλώζεηο αιιά θαη πνηθίιεο δεμηόηεηεο (θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, επίιπζε πξνβιήκαηνο, δεκηνπξγηθόηεηα, εζηθή αλάπηπμε θιπ). Καη ηαπηόρξνλα απνθηνύλ λέεο γλώζεηο (ζηνπο ηνκείο ησλ καζεκαηηθώλ ηεο αηζζεηηθήο, θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη επηζηεκνληθέο). Ο ζηόρνο είλαη λα αλαπηπρζεί ε απηνπεπνίζεζε ηνπ παηδηνύ ζε ζρέζε κε ηε κάζεζε θαη λα ελζαξξπλζεί λα δηεξεπλα θαη λα αλαπηύμεη ηελ πεξηέξγεηά ηνπ.

7 The child s way of acting Ο ηξόπνο δξάζεο ηνπ παηδηνύ Playing /Παίδνληαο Physical activities /Με ζωκαηηθή δξαζηεξηόηεηα Exploration /Εμεξεπλώληαο Artistic Activities/Με θαιιηηερληθή δξαζηεξηόηεηα

8 Ways of acting that are peculiar to children are taken into account in planning and implementing activities, and used as a guiding principle the educator community s interactions with children. An activity that children find meaningful also gives expression to their thoughts and feelings. As educators interact and discuss with children and observe their activities, they also get insights into their world and thinking. Οη μερσξηζηνί ηξόπνη κε ηνπο όπνηνπο δξνπλ ηα παηδηά ιακβάλνληαη ππνςε ζηελ νξγάλσζε θαη εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζηε δηάδξαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηα παηδηά. Μηα δξαζηεξηόηεηα ε νπνία έρεη λόεκα γηα ηα παηδηά ηα βνεζά ηαπηόρξνλα λα εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Καζώο νη εθπαηδεπηηθνί ζπδεηνύλ κε ηα παηδηά θαη παξαθνινπζνύλ ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα ηνλ θόζκν ηνπο θαη ηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπο.

9 1. Playing Children use everything they see, hear and experience as elements in their play. When they play, they imitate and create new things. They pick up things that are meaningful for them from the sphere of both the real world and that of fantasy and fiction, translating them into the language of play. All that is visible is meaningful to the child. Although children do not play in order to learn, they learn through play. As playing is social by nature, peer groups have a significant effect on the way the playing situation develops. Imaginary games and games with rules The extent to which play gives satisfaction to the child often depends on educators' activities. Supporting children's play requires careful observation and an ability to analyse play situations. Sensitive, committed educators recognize children's verbal and non-verbal initiatives and intentions and respond to them. Educators' role varies from participation to outside observation. Τν παηρλίδη Τα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ό,ηη βιέπνπλ, αθνύλε θαη δνθηκάδνπλ σο ζηνηρεία ζην παηρλίδη ηνπο. Όηαλ παίδνπλ, κηκνύληαη θαη δεκηνπξγνύλ θαηλνύξγηα πξάγκαηα. Παίξλνπλ πξάγκαηα ηα νπνία έρνπλ λόεκα γη απηά, ηόζν από ηνλ πξαγκαηηθό όζν θαη από ηνλ θαληαζηηθό θόζκν θαη ηα κεηαθξάδνπλ ζηε γιώζζα ηνπ παηρληδηνύ. Οια όζα βιέπνπλ έρνπλ λόεκα γηα απηά. Παξόιν πνπ ηα παηδηά δελ παίδνπλ κε ζθνπό λα κάζνπλ, καζαίλνπλ κέζσ ηνπ παηρληδηνύ. Καζώο ην παηρλίδη είλαη από ηε θύζε ηνπ θνηλσληθή δηεξγαζία, νη νκάδεο ησλ ζπλνκειίθσλ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαπηύζζεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνύ. Φαληαζηηθά παηρλίδηα θαη παηρλίδηα κε θαλόλεο Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν ην παηρλίδη δίλεη ηθαλνπνίεζε ζην παηδί εμαξηάηαη ζπρλά από ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Η ππνζηήξημε ηνπ παηρληδηνύ ησλ ίδησλ ησλ παηδηώλ ρξεηάδεηαη πξνζεθηηθή παξαηήξεζε θαη ηθαλόηεηα αλάιπζεο ησλ θαηαζηάζεσλ ηνπ παηρληδηνύ. Οη επαίζζεηνη θαη αθνζησκέλνη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ ηηο αλάγθεο ησλ παηδηώλ θαζώο θαη ηηο ιεθηηθέο θαη κε ιεθηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη πξνζέζεηο ηνπο θαη αληηδξνύλ αλάινγα. Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θπκαίλεηαη από ηε ζπκκεηνρή έσο ηελ εμσηεξηθή παξαηήξεζε.

10 2. Physical activities Physically active lifestyles start to develop in early childhood. Children's awareness and mastering of their own body provides a basis for sound self-esteem. Educators should create an environment that encourages physical activities among children and remove obstacles to physical activity. Linking motor activity to other activities and teaching increases children's opportunities to learn. Σωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Η θπζηθή δξαζηεξηόηεηα αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη ζην παηδί από λσξίο. Η αληίιεςε θαη ε θαηαλόεζε ησλ παηδηώλ γηα ην ζώκα ηνπο παξέρεη ηε βάζε γηα απόθηεζε ζηέξεεο απηνεθηίκεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ πεξηβάιινληα ηα νπνία λα ελζαξξύλνπλ ηηο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ θαη λα απνκαθξύλνπλ ηα εκπόδηα γηα ηε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. Σπλδένληαο ηε θηλεηηθή δξαζηεξηόηεηα κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο απμάλνληαη νη επθαηξίεο ηνπ παηδηνύ γηα κάζεζε.

11 3. Exploration Children innately have a sense of exploration and wonder. On exploring, they satisfy their curiosity and have a feeling of belonging in the world and community around them. Children feel that their explorations, questions, thinking and activity are meaningful. Through their own attitudes and activity, educators create an open atmosphere that inspires and encourages exploration. They allow time for exploration and wondering and make it possible for children to gain a wide range of experiences that keep up their interest. Εμεξεύλεζε Τα παηδηά έρνπλ από ηε γέλλεζή ηνπο ηελ αίζζεζε ηεο εμεξύλεζεο θαη ηεο πεξηέξγεηαο. Με ηελ εμεξεύλεζε ηθαλνπνηνύλ ηελ πεξηέξγεηά ηνπο θαη απνθηνύλ ην αίζζεκα όηη αλήθνπλ ζηνλ θόζκν θαη ζηελ θνηλόηεηα πνπ ηα πεξηβάιιεη. Τα παηδηά ληώζνπλ όηη νη εμεξεπλήζεηο, νη εξσηήζεηο, νη ζθέςεηο θαη νη δξαζηεξηόηεηέο ηνπο έρνπλ λόεκα. Μέζα από ηηο δηθέο ηνπο αληηιήςεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο, νη εθπαηδεπηηθνί δεκηνπξγνύλ κηα αλνηρηή αηκόζθαηξα ε νπνία εκπλέεη θαη ελζαξξύλεη ηελ εμεξεύλεζε. Γίλνπλ ζηα παηδηά ρξόλν λα εμεξεπλνύλ θαη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα λα απνθηήζνπλ πνηθίιεο εκπεηξίεο νη νπνίεο δηαηεξνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ελεξγό.

12 4. Artistic Activities The intensity and enchantment of artistic experiences activates children and grips their attention. Artistic activities and experiences introduce the child to an aesthetic world: the joy of learning, artistic drama, forms, sounds, colours, scents, sentiments and combinations of experiences based on the different senses. Art gives the child an opportunity to experience an imaginary world where everything is possible and true in a make-believe way. Children's own imagination and creativity are given room, time, and peace. An aesthetic environment as such can be an artistic experience for the child. Καλλιτεχνικές δραστηριότητες Η έληαζε θαη γνεηεία ηεο θαιιηηερληθήο εκπεηξίαο ελεξγνπνηεί ηα παηδηά θαη θξαηά ηελ πξνζνρή ηνπο. Οη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εκπεηξίεο εηζάγνπλ ην παηδί ζηνλ θόζκν ηεο αηζζεηηθήο: ζηε ραξά ηεο κάζεζεο, ζην ζέαηξν/δξάκα, ζηηο κνξθέο, ηνπο ήρνπο, ηα ρξώκαηα, ηηο κπξσδηέο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζε έλα ζπλδπαζκνύο εκπεηξηώλ βαζηζκέλσλ ζε όιεο ηηο αηζζήζεηο. Οη ηέρλεο δίλνπλ ζηα παηδηά ηελ επθαηξία λα έρνπλ ηελ εκπεηξία ελόο θαληαζηηθνύ θόζκνπ όπνπ όια είλαη δπλαηά θαη αιεζηλά, κε έλα πηζηεπηό ηξόπν. Έηζη, παξέρεηαη ρώξνο θαη ρξόλνο ζηε θαληαζία ησλ παηδηώλ. Έλα αηζζεηηθά πξνζεγκέλν πεξηβάιινλ απνηειεί από κόλν ηνπ κηα θαιιηηερληθή εκπεηξία γηα ην παηδί. Minna Kuvajainen Senior Lecturer, Social Services, MA (Educ) Lahti University of Applied Sciences Faculty of Social and Health Care Lahti, Finland Μεηάθξαζε: Μάξζα Απνζηνιίδνπ, Άληξε Φ. Κσλζηαληίλνπ

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama

Fifth grade pupils perform Brecht s play The life of Galileo. Learning Science and Nature of Science through Drama Μαζεηέο ηεο Δ Γεκνηηθνύ παξνπζηάδνπλ ην έξγν ηνπ Brecht «Η δσή ηνπ Γαιηιαίνπ». Μαζαίλνληαο γηα ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε Φύζε ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ κέζσ Δθπαηδεπηηθνύ Γξάκαηνο Fifth grade pupils perform

Διαβάστε περισσότερα

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL

ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL ACS Athens Stavros Niarchos Foundation Learning Center AFTER SCHOOL PROGRAM ELEMENTARY SCHOOL The After School Program is a program which extends beyond the school day and provides a supportive environment

Διαβάστε περισσότερα

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail.

Π. Αγαπιάδος 1, K. Οικονομίδηρ 2. Μαθεδνλίαο agalina@sch.gr 2 Φνηηεηήο Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔΗ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, kostantinos_gs@hotmail. 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγυγική αξιοποίηζη ηος μαθήμαηορ ηηρ Πληποθοπικήρ ζηην Ειδική Αγυγή - Εςαιζθηηοποίηζη ηυν μαθηηών σάπιν ηος πεπιβάλλονηορ. Μία διδακηική πποζέγγιζη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide

Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Οδηγός καλών πρακτικών Good practices quide Schools without borders Πρόγραμμα Comenius Regio Schools without borders 2013-1-GR1-COM13-15119 1 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ν. ΣΡΙΚΑΛΩΝ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994.

EURYDICE Measures to Combat Failure at School: A Challenge for the Construction of Europe. Brussels/Luxenburg, 1994. Νηθνιάνπ, Γ.: Πνιππνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ζην Ειιεληθό Σρνιείν. Παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο δξάζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε ζηόρν ηελ νκαιή ζρνιηθή έληαμε ησλ καζεηώλ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο.

Διαβάστε περισσότερα

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε

Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε 2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 729 Η Αλάπηπμε ηωλ Πνιιαπιώλ Ννεκνζπλώλ κέζα από ηελ εμεξεύλεζε ηωλ ειεθηξνληθώλ κπζηζηνξεκάηωλ ζηε Πξωηνβάζκηα Εθπαίδεπζε Δ. Ρίλεο Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, dimiteris@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος

Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Ο κύκλορ ηος νεπού: Καλλιέπγεια δεξιοηήηων επιζηημονικήρ μεθόδος Διηζάβεη Βιαδίθα Νεπηαγσγόο, 3 ν Νεπηαγσγείν Έδεζζαο, απόθνηηνο Γηδαζθαιείνπ ΤΔΠΑΔ, vladeli@yahoo.gr, ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο

Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Η ασπλήζηστε Ιστνξία κηαο Κνπτάιαο Κένηρο Ημέρας ΘΑΣΘΣ Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό, ζε κηα θνπδίλα ελόο αζελατθνύ ζπηηηνύ γλώξηζα κηα θνπηάια, ε νπνία ζέιεζε λα κνηξαζηεί καδί κνπ ηελ ηζηνξία ηεο. Ξεθίλεζε

Διαβάστε περισσότερα

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή

Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Tux Paint, ένα Λογιζμικό Ανάπηςξηρ ηηρ Δημιοςπγικόηηηαρ και η Χπήζη ηος ζηην Πποζσολική Αγυγή Αθαναζία Γ. Μπαλάζογλος Δθπαηδεπηηθόο-αλαπιεξώηξηα λεπηαγσγόο, Μεηαπηπρηαθό δίπισκα εηδίθεπζεο ζηε Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2. glimpse@pascal. 28th October Parade, 2012

V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2. glimpse@pascal. 28th October Parade, 2012 glimpse@pascal V O L U M E V I I I, I S S U E I V D E C E M B E R 2 0 1 2 28th October Parade, 2012 VOLUME cture udy Le t S e m e Ho 1 Effectiv f form rents o For pa VIII, ISSUE IV There's nothing like

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint

Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκηπονικόρ Υπολογιζηήρ ζηο Νηπιαγυγείο - Το Λογιζμικό Tux Paint Μ. Μπέζη 1, Λ. Παππά 2 1 ρνιηθή ύκβνπινο Νεπηαγσγώλ, 43 ε εθπ. Πεξηθέξεηα Άξηαο, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο

Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Καισζνξίζαηε ζηελ έθδνζε Μαξηίνπ 2008 (Σεύρνο 1) ηνπ Newsletter ηνπ Οκίινπ ECDL Διιάο Welcome to the March 2008 edition (Issue 1) of the ECDL Hellas Group of Companies Newsletter. Σε αυτό το τεύχος...

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδεςηική έπεςνα. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σσολικέρ αςλέρ, θςζικό ηοπίο, ςπαίθπιερ δπαζηηπιόηηηερ Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηε ζρέζε κεηαμύ δηακόξθσζεο ζρνιηθώλ απιώλ θαη πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, κάζεζεο θαη θνηλσληθήο πγείαο καζεηώλ/ηξηώλ Ιυάννηρ Γαπίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015

Club Φίλων Μεγάλων Πυρηναίων Ελλάδος Τεύχος (Vol.) 3/2015 1 Καιή Υξνληά ζε όινπο! Χαιρεηιζμός Εκδόηη* CLUB ΦΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΥΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ Greek Great Pyrenees Lovers' Club GreatPaws Δπίζεκε έθδνζε ηνπ Club Φίισλ Μεγάισλ Ππξελαίσλ Διιάδνο ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης

Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης Επαγγελμαηικό Λύκειο: Οργάνωζη ηης διαδικαζίας μάθηζης ηνπ Οιύκπηνπ Γαθέξκνπ Μεηά ηελ εμαγγειία ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηε κεηαξξύζκηζε ζηελ ΤΔΔ αλαπηύζζεηαη έλαο γόληκνο πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ νξγάλσζή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

pyrclubgr.yolasite.com

pyrclubgr.yolasite.com 1 Χαιρεηιζμός Εκδόηη* ΟΜΙΛΟ ΚΤΛΩΝ ΣΩΝ ΠΤΡΗΝΑΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (Ο.ΠΤΡ.ΕΛ.) Pyrenees Dogs' Club of Greece Ο.ΠΤΡ.ΔΛ / PDCG Newsletter Δπίζεκε έθδνζε Οκίινπ ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ ζε ςεθηαθή κνξθή ζηα Μέιε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΗΦΙΑΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΗΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΧΝ Ανάπηςξη πομποηικού εκπαιδεςηικού

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ

Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Ηαλνπάξηνο 2011 www. pagkritio.gr e-mail : gymnasio @ pagkritio.gr Έηνο ζη- αξηζ. θύιινπ 5 Ε Κ Τ Ο Σ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ε Α Σ Υ Λ Η Σ Από ην ιόγν ησλ Ρξηώλ Ηεξαξρώλ Ξνηνο ππήξμα, πνηνο είκαη, ηη ζα είκαη; Κε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ

Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Ανάπηςξη πολςμεζικήρ εθαπμογήρ για ηη διδαζκαλία ηος Ήσος και ηηρ Μοςζικήρ ζε μαθηηέρ με ειδικέρ εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ Δ. Γ. Καςνύξα Δθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο leniw_kap@yahoo.gr Ρ. Γ. Κσηζάθεο Τπνςήθηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα