OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE."

Transcript

1 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO GREGO 1º BACHARELATO 11º QUINCENA OS PRONOMES RELATIVO INTERROGATIVOS E INDEFINIDOS SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O INFINITIVO E A SÚA SINTAXE. 1º.- O PRONOME RELATIVO É o pronome que serve como introdutor das oracións subordinadas adxectivas ou de relativo. O paradigma do relativo máis frecuente en grego é o seguinte: ὅς, ἥ, ὅ. ὅς, ἥ, ὅ SINGULAR PLURAL Nominativo ός ἥ ὅ οἵ αἳ ἅ Acusativo ὅν ἥν ὅ οὕς ἅς ἅ Xenitivo οὗ ἥς οὗ ὧν Dativo ᾥ ᾗ ᾧ οἵς αἵς οἵς Como pode comprobarse o pronome relativo é moi similar ao artigo, pero levando todas espírito áspero xunto ao acento, e sen tau inicial τ-. So se producen cambios no nominativo masculino e o neutro, xa que ao perder a tau inicial o neutro, diferénciase do masculino engadíndolle a este un sigma ς. O grego emprega co mesmo valor outros relativos que poden ser: - ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ, que non é máis que o relativo anterior ao que se lle engade a partícula περ, que ten un matiz expresivo ou enfático precisamente o que. Para declinalo hai que respectar as desinencias do relativo antes de περ. - ὅστις, ἥτις, ὅ τι, que non é máis que un pronome relativo composto polo relativo e o indefinido τις, τι, declinándose ambos elementos. A declinación deste indefinido verémola a continuación. 2º.- PRONOMES INTERROGATIVOS Ε ΙΝDEFINIDOS. Amosan dúas formas moi semellantes: - ο interrogativo τίς, τί: que, quen - o indefinido τις, τι: alguén, algún, algo Dispoñen de dúas terminacións: a primeira para masculinos e femininos e a segunda para os neutros. Seguen a declinación dos temas en nasal da 3º declinación, salvo nos nominativos singulares. A diferencia entre ambos reside en que un é tónico, e leva acento, mentres que o outro é átono e non o leva. Polo tanto o indefinido nunca pode encabezar unha oración e sempre vai enclítico.

2 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO τίς, τί / τις, τι SINGULAR PLURAL Nominativo τίς - τις τί - τι τίνες - τίνες τίνα τινα Acusativo τίνα - τινα τί - τι τίνες τινες τίνα τινα Xenitivo τίνος - τινος τίνων τινων Dativo τίνι - τινι τίσι(ν) τισι(ν) Tanto este indefinido como os outros aluden de forma vaga e imprecisa a alguén ou a algo non coñecido. Os outros máis frecuentes son: ἕκαστος, -η, -ον οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν μηδείς, μηδεμία, μηδέν ἀλλος, -η, -ον οὐδέτερος, -α, -ον ἕτερος, -α, -ον cada un, cada unha, cada un ninguén, ningunha, nada outro, outra ningún (de dous) o outro (de dous) 3º.- A SINTAXE DA ORACIÓN DE RELATIVO. O pronome relativo ὅς, ἥ, ὅ, do que xa estudamos antes a súa declinación, é o que serve para substituír a un nome ou substantivo, que é o seu antecedente, e evitar así a súa reiteración ao introducir dentro dunha oración principal unha oración subordinada adxectiva ou de relativo. Vexamos o seu funcionamento en galego para podermos comprender mellor logo o seu emprego en latín. Queremos dicir estas dúas ideas: Chamei o neno / O neno trouxo os xoguetes, pero queremos evitar repetir o nome neno, e xunguir as dúas oracións nunha. Conseguirémolo facendo que unha delas sexa unha subordinada adxectiva ou de relativo dentro da outra. Temos dúas posibilidades: A. Chamei ao neno (que trouxo os xoguetes). B. O neno (que chamei) trouxo os xoguetes. Nos dous casos o substantivo neno é o antecedente do pronome relativo, que o substitúe dentro da oración subordinada adxectiva ou de relativo, que aparece delimitada dentro da principal mediante parénteses. Este pronome cumpre dentro da subordinada dúas funcións: por unha banda serve de NEXO entre as dúas oracións, subordinando unha a outra. por outra cumpre dentro da oración subordinada a función que cumpriría ese nome que está sendo substituído, polo tanto: - na oración A o que é o EITO igual que en O neno trouxo os xoguetes, o neno é o EITO. - na oración B o que é o C.DIRECTO igual que en Chamei o neno, o neno é o C.DIRECTO.

3 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO O que sucede en grego é que a forma do relativo ten tres posibilidades en canto a xénero e dúas en canto a número, e catro en canto ao caso, e estas tres características han de gardar unha serie de regras de concordancia: 1º.- o pronome relativo deberá ir no mesmo xénero e número que o seu antecedente. 2º.- o pronome relativo deberá estar declinado no caso que lle corresponda segundo a función sintáctica que desempeñe na oración subordinada e que NON ten por que coincidir coa do seu antecedente. Vexamos unha serie de exemplos en latín para comprendelo mellor: A árbore é fermosa Tὸ δένδρον καλόν ἐστι A árbore (que da froitos) é fermosa A árbore da froitos Τὸ δένδρον (ὅ καρποὺς φέρει) καλόν ἐστι Τὸ δένδρον καρποὺς φέρει nom s n O home ten un cabalo Ὁ ἄνθρωπος ἵππον ἔχει O home guía o cabalo Ὁ ἄνθρωπος τὸν ἵππον ἄγει CD Ο home ten un cabalo (ao que quía) Ὁ ἄνθρωπος ἵππον ἔχει (ὅν ἄγει) ac s m Atracción do relativo. Chámase así ao fenómeno que sucede cando en ocasións o pronome relativo grego non respecta o caso en que debe ir expresado en relación á función que desempeñe na oración subordinada de relativo. Isto sucede nas ocasións en que o antecedente vai expresado nos casos dativo ou xenitivo, que provocan que o pronome relativo vaia expresado no seu mesmo caso. Exemplo: Οἱ νόμοι ἀρχή εἰσι τῆς ἐλευθερίας (ἧς ἔχουσιν οἱ Ἕλληνες) As leis son a orixe da liberdade (que teñen os gregos) onde o pronome relativo en función de CD tería que vir expresado en acusativo ἥν pero aparece en xenitivo ἧς, por atracción do caso do antecedente (τῆς ἐλευθερίας) Sustantivación da oración de relativo. En ocasións a oración subordinada de relativo carece de antecedente. Nestes casos a oración SUSTANTÍVASE, sustituíndo toda ela a este antecedente ausente e realizando na oración principal a mesma función sustantiva que faría o antecedente ausente. Nestes casos de sustantivación o pronome relativo introductor soe ofrecer a forma composta ὅστις, ἥτις, ὅ τι. Οὐκ ἔστιν (ὅστις πάντως εὐδαιμονεῖ) - Non existe (quen é plenamente feliz) (Ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσιν), ἀποθνῄσκει νέος - (Ao que aman os deuses), morre novo

4 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO º.- O INFINITIVO Morfoloxía.- o infinitivo é a primeira das formas nominais do verbo que imos estudar este curso. O infinitivo equivale a un substantivo verbal neutro indeclinable, é dicir, ten varias formas en función dos seus valores temporais que estudaremos a continuación, pero non presentan declinación casual. Existen catro infinitivos en grego, un por cada valor temporal: infinitivo de presente, infinitivo de futuro, infinitivo de aoristo e infinitivo de perfecto. Este último non o vamos estudar agora, xa que aínda non vimos a tema de perfecto. Cada un deles presenta ademais formas nas tres voces: activa, media e pasiva. Ofrecemos de seguido un cadro coas formas que explicaremos logo polo miúdo. Activa Medio Pasiva Presente λύ-ειν λύ-ε-σθαι Futuro λύ-σ-ειν λύ-σ-ε-σθαι λύ-θή-σ-ε-σθαι Aoristo λῦ-σ-αι λύ-σα-σθαι λύ-θῆ-ναι OBSERVACIÓNS AO CADRO 1.- INFINITIVOS DE PRESENTE.- engade as desinencias de infinitivo activo ειν directamente á raíz, e a de infinitivo medio-pasivo σθαι mediante a vogal de enlace ε do mesmo xeito que o fan as formas persoais. Traduciríanse polos nosos infinitivos de presente galegos activo (desatar), reflexivo (desatarse) e pasivo (ser desatado) 2.- INFINITIVOS DE FUTURO.- comparte as mesmas desinencias que o tema de presente: ειν para a voz activa, e σθαι para a media e a pasiva, e diferéncianse dos de presente en que engaden o sufixo temporal sigma σ entre a raíz e a desinencia no caso da voz activa, e entre a raíz e a vogal de enlace no caso sa voz media. No caso do infinitivo de futuro pasivo conxúgase engadindo o mesmo sufixo θη que nas formas persoais, entre a raíz e o marca sigmática de futuro. Ao carecermos dunha forma semellante en galego ou castelán debemos traducilo por unha perífrase modal de obrigación haber de desatar ou haber de ser desatado. 3.- INFINITIVOS DE AORISTO.- so comparte coas formas anteriores a desinencia de media σθαι, que se engade ao sufixo temporal de aoristo σα semellante ao das formas personais. Pero amosa desinencias propias de aoristo para a voz activa αι, que se engade á raíz tras a marca de aoristo sigmático σ, e de voz pasiva ναι, que se engade ao sufixo de pasiva θη coma nas formas persoais. Cómpre sinalar un feito evidente no cadro, pero que por obvio pode pasar desapercibido: os infinitivos de aoristo NON PRECISAN AUMENTO. Expresan unha acción pasada e rematada ou perfectiva, polo que deberían traducirse en galego pola perífrase verbal ter desatado/ter sido desatado, ou en castelán polo seu infinitivo de pretérito haber desatado/haber sido desatado.

5 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO O verbo defectivo εἰμι so ten dúas formas de infinitivo: - infinitivo de presente activo: εἶναι - infinitivo de futuro medio: ἔσεσθαι Sintaxe do infinitivo.- o infinitivo en grego, do mesmo xeito que o latino, constrúe dous tipos de oracións subordinadas: as oracións de infinitivo concertado e as oracións de infinitivo non concertado. Ademais o infinitivo pode substantivarse mediante a anteposición do artigo Oracións de INFINITIVO CONCERTADO.- Reciben ese nome porque a súa característica definitoria consiste en que o infinitivo NON presenta EITO, ou ben compárteo co verbo principal; dito doutro xeito, o do verbo principal, e o do infinitivo son o mesmo. Aínda que poden aparecer outros tempos, este tipo de construccións NON CONCERTADAS adoitan utilizar o infinitivo de presente, xa que o infinitivo funciona básicamente como substantivo. Exemplos: Νόμιζω [πιστοὺς φίλους ἔχειν] CD - Creo [ter bos amigos] - o verbo principal é νόμιζω co seu elíptico ἐγώ - eu - a oración de infinitivo funciona como CD do verbo principal. - o infinitivo comparte o do verbo principal e leva CD - Καλόν ἐστιν [ἐν τῇ µάχῃ ἀποθνῄσκειν] - É fermoso [morrer na batalla] - o verbo principal é ἐστιν - a oración de infinitivo funciona como do verbo principal - o infinitivo expresa unha acción xenérica, ou impersoal, sen. As oracións de infinitivo concertado funcionan coma EITO en: oracións principais co verbo SUM e valor atributivo/copulativo: Καλόν ἐστιν [ἐν τῇ µάχῃ ἀποθνῄσκειν] - É fermoso [morrer na batalla] cando o verbo principal expresa idea de licitude, conveniencia, necesidade ou sentimento χρή, δεῖ... que se expresan sempre en 3º singular impersoal. Δεῖ [τῆν αλεθέιαν λέγειν] - Convén dicir a verdade. As oracións de infinitivo concertado adoita funciona coma C DIRECTO en: verbos que expresan vontade, ou esperanza: βούλομαι, νόμιζω, ἐθελω... Νόμιζω [πιστοὺς φίλους ἔχειν] - Creo [ter bos amigos] verbos que expresan un acto de fala (verbum dicendi): λέγω, κελεύω... Ὁ ἄνθρωπος λέγει [εὐδαίμων εἶναι] - O home di [estar feliz] Oracións de INFINITIVO NON CONCERTADO.- o infinitivo funciona como verbo e vén sendo o núcleo dunha oración completiva. Ofrece unha estrutura máis complexa que a anterior, xa que neste caso o infinitivo leva o seu propio EITO que vai ir expresado en acusativo.

6 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO Exemplo: Νόμιζω [αὐτὸν πιστοὺς φίλους ἔχειν] CD Creo [que el ten bos amigos] o verbo principal (νόμιζω) leva o seu propio elíptico ἐγώ - eu o verbo en infinitivo (ἔχειν) leva o seu en acusativo (αὐτὸν) toda a [oración de infinitivo] funciona como CD do verbo principal. Neste tipo de oracións de infinitivo adoitan aparecer calquera tempo: presente, aoristo ou futuro, pero os seus valores á hora de seren traducidos van depender do tempo do verbo principal. A relación entre ambos pode ser de simultaneidade, anterioridade ou posterioridade. - SIMULTANEIDADE.- a acción expresada polo infinitivo sucede ao mesmo tempo que a acción do verbo principal. O infinitivo ha de ser de presente. λέγει [τοὺς νόμους ἄρχειν ἐν τῇ πόλει] - Dicimos que as leis gobernan a polis εἴπεν [τοὺς νόμους ἄρχειν ἐν τῇ πόλει] Dixo que as leis gobernaban a polis λέξει [τοὺς νόμους ἄρχειν ἐν τῇ πόλει] - Dirá que as leis gobernen a polis - ANTERIORIDADE.- a acción expresada polo infinitivo é pretérita, ou pasada, respecto ao tempo do verbo principal. Expresaraa un infinitivo de aoristo. λέγει [τοὺς νόμους ἄρξαι ἐν τῇ πόλει] - Dicimos que as leis gobernaron a polis εἴπεν [τοὺς νόμους ἄρξαι ἐν τῇ πόλει] Dixo que as leis gobernaran a polis λέξει [τοὺς νόμους ἄρξαι ἐν τῇ πόλει] - Dirá que as leis habían gobernar a polis - POSTERIORIDADE.- a acción expresada polo infinitivo é futura, aínda ha de ocorrer respecto ao tempo do verbo principal. O infinitivo de futuro é quen a expresa. λέγει [τοὺς νόμους ἄρξειν ἐν τῇ πόλει] - Dicimos que as leis gobernarán a polis εἴπεν [τοὺς νόμους ἄρξειν ἐν τῇ πόλει] Dixo que as leis gobernarían a polis λέξει [τοὺς νόμους ἄρξειν ἐν τῇ πόλει] - Dirá que as leis han gobernar a polis Oracións de INFINITIVO SUBSTANTIVADO.- o infinitivo funciona como un substantivo, xa que vai acompañado do artigo na súa forma neutra, que permite sinalar o caso no que vai funcionando ese infinitivo. Como no resto de situacións, ese infinitivo pode ir acompañado á súa vez de complementos verbais. Exemplos: [Τὸ πολλὰ γιγνώσκειν] ἀναγκαίον ἐστίν [O coñecer moitas cousas] é necesario Οὗτος ὁ ἄνθρωπος θαυμάζεται [διὰ τὸ εὖ λέγειν] CC Ese home é admirado [por falar ben] CC

7 EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO ACTIVIDADES 1º.- Completa a oración co pronome relativo que creas convinte e tradúceas: - Ἡμεῖς εὐδαιμονίζομεν σε, ἄφθονος εἶ - Οὐ λέγεις ἡμιν πᾶν τι βουλόμεθα - Οὐ μεταφυτεύω δένδρον παλαίτατον ἐστι - Βίος βίου δεὶται οὐκ ἔστι βίος - Φεῦγε τὸν ἄνθρωπον ἦθος πονερόν ἐστιν - Τὸ τέκνον τὰ γράμματα καλά ἐστιν ἀστραγάλους λαμβάνει - Ἆρα πείθεις τοὺς θεοὺς δῶρα φέρεις 2º.- Constrúe oracións compostas xunguindo ambas oracións simples mediante un pronome relativo. - Οἱ ἄνθρωποι πείθουσι τοὺς θεούς + δῶρα φέρουσιν τοῖς θεοὶς - Τὸ τέκνον ἀστραγάλους ἔλαβεν + τὸ τοὺ τέκνου ὄνομα Φίλιππός ἐστιν - Τὰ δένδρα τῷ ἀδελφῷ ἐστι + λαμβάνω τοὺς τὼν δένδρων καρπούς 3º.- Analiza e traduce as seguintes oracións construídas co pronome relativo: - Οἰδίπους εἰς τὸν ἀπόλλωνος ναὸν ἔπεμψεν ἄγγελλον ὅς ἐπύθετο τὴν Πυθίαν διὰ τὶ τὸ ἄστυ Καδμεῖον ὁ λοιμὸς ἔχθιστος διέφθειρεν. - Ἐν Ὀλυμπίᾳ ὁ Φειδίας ἄγαλμα τῷ θέῷ ἐποίησεν, ὅ οὐδενὶ ἄλλῳ ἔργῳ ὅμοιον ἦν τὸ κάλλος. - Πρίαμος, βασιλεὺς τῆς Τροίας, Ἑκαβεν τὴν Δύμαντος ἐγάμησε ἥ ἐγέννησεν πρῶτον μὲν Ἕκτορα. 4º.- Analiza e traduce as seguintes oracións de infinitivo, explicando por que se trata de INFINITIVOS CONCERTADOS, NON CONCERTADOS ou SUBSTANTIVADOS. - Δεῖ τὸ λέγειν τῆν ἀλεθειαν. - Χρὴ μανθάνειν τὴν ἱστορίαν. - Θέλω πιστεύειν τοῖς ἀνθρώποις. - Νομίζομεν μένειν εἴκοσιν ἡµέρας ἐν Δελφοῖς. - Ὁ στρατηγός κελεύει τοὺς Ἕλληνας παρασκευάζειν στρατόν μέγιστον. - Λέγω ὑµᾶς πολλὰ χρήματα ἔχειν. - Μέναδρος ἐνόμιζε τοὺς γέροντας δὶς παῖδας εἶναι. - Δεῖ τοὺς πολίτας πιστεύειν τοῖς νόμοις. - Χρὴ ποιεῖν ὅρερ ὁ θεὸς κελεύει. - Αἰσχρόν ὲστι τὸ κραπεῖν τοὺς ἀσθένεῖς. - Σωκράτες υσμβουλεύει τῷ Ξενοφῶντι ἥκειν εὶς Δελφούς. - Οὐδε ἥλιον οὐδε σελήνην νομίζω θεοὺς εἶναι. - Ἐστι ῥᾴδιον τὸ εἰδέναι τὸν καιρόν. - Ἀξίω τοὺς γείτονας μάρτυρας εἶναι τῶν δικῶν. - Οἱ πρυτάνεις ἔθελον ἀποδίδοναι εἰς τὴν Βουλὴν περὶ τούτων πραγμάτων.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE.

A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 3ª QUINCENA A 1ª DECLINACIÓN. ADXECTIVOS DA 1º CLASE. VERBO εἰµί E A ORACIÓN COPULATIVA 1º.- A PRIMEIRA DECLINACIÓN. A 1º declinación

Διαβάστε περισσότερα

Tema de aoristo. Morfología y semántica

Tema de aoristo. Morfología y semántica Tema de aoristo Morfología y semántica El verbo politemático Cada verbo griego tiene 4 temas principales. La diferencia semántica entre ellos es el aspecto, no el tiempo. Semántica de los temas verbales

Διαβάστε περισσότερα

O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES.

O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 8ª QUINCENA O FUTURO E O AORISTO DE INDICATIVO. SINTAXE DA VOZ PASIVA. CONXUNCIÓNS COORDINANTES. 1º.- O FUTURO DE INDICATIVO. Xa

Διαβάστε περισσότερα

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1

TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 TEMA 8 - PRAGMA PROPOSICIONES COMPLETIVAS IAENUS 1 MORFOLOGIA DEL INFINITIVO El infinitivo es la forma nominal del verbo: es un sustantivo verbal φεύγω φεύγειν Yo huyo (huir) el huir el hecho de huir ἔχω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΒΑΣΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΙΚH ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ἙΛΛΗΝΙΚHΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - 9 - - 10 - 1. ALFABETO E NOCIÓNS FONÉTICAS 1.1. ALFABETO maiúsc. Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ minúsc. α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ nome alfa beta gamma delta épsilon

Διαβάστε περισσότερα

Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia

Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia 1 Tempos e modos verbais da conxugación temática 2 A xustiza e a guerra na Antiga Grecia ΒΛΕΠΕ! Na presentación que veremos neste Tema trataremos da administración da xustiza en Atenas, así como da forma

Διαβάστε περισσότερα

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II

A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II EPAPU OURENSE GREGO 1º BACHARELATO CURSO 2008-09 1 GREGO 1º BACHARELATO 7ª QUINCENA A DECLINACIÓN ATEMÁTICA II TEMAS EN SIGMA, IOTA, ÍPSILON E DITONGO ADXECTIVOS DA 2º CLASE 1º.- DECLINACIÓN ATEMÁTICA:

Διαβάστε περισσότερα

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO

TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO TAREAS DE VERANO. GRIEGO 1º BACHILLERATO Contenidos que debes repasar y estudiar para el examen de recuperación de septiembre: Morfología nominal: artículos (página 26), declinaciones (primera, segunda

Διαβάστε περισσότερα

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o

1.ª DECLINAÇÃO. Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o 52 1.ª DECLINAÇÃO Somente nomes femininos e masculinos, não há neutros. Os nomes femininos têm o nominativo singular terminado em α (que pode ser puro ou impuro) ou η; já os masculinos os têm terminados

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo,

VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, 43 VERBOS II: A idéia de tempo, em grego, refere-se à qualidade da ação e não propriamente ao tempo, como em português. No presente, por exemplo, temos uma ação durativa ou linear. É uma ação em progresso,

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva.

LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. TEMA 6: LA 3ª DECLINACIÓN (I). EL INFINITIVO. ORACIONES COMPLETIVAS. a) Morfología nominal: Introducción a la 3ª declinación. Temas en oclusiva. b) Morfología verbal: El infinitivo. c) Sintaxis: Oraciones

Διαβάστε περισσότερα

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS

Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS Física P.A.U. VIBRACIÓNS E ONDAS 1 VIBRACIÓNS E ONDAS PROBLEMAS M.H.S.. 1. Dun resorte elástico de constante k = 500 N m -1 colga unha masa puntual de 5 kg. Estando o conxunto en equilibrio, desprázase

Διαβάστε περισσότερα

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN.

UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. j UNIDADE 2. ACTIVIDADES DE AUTOAVALIACIÓN. Pra'xi" 1: 1. Busca no dicionario os seguintes artigos e explica que queren dicir as abreviaturas e as formas de presentación: ἡµετέρος, α, ον ἀµπλακίσκω δύσφορος

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO-2 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2015-2016 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Este cuadernillo conecta (comparte, incluso, algún eslabón) con el del curso pasado. El aprendizaje

Διαβάστε περισσότερα

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología

1ª Ev GRIEGO.notebook. Griego II. Unidad 1: Morfología Griego II Unidad 1: Morfología 1 CONTENIDOS: 1. El alfabeto griego 2. Reglas de transcripción 3. Las declinaciones y el artículo griego 4. El modo Indicativo: presente, imperfecto y aoristo 5. Las oraciones

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS.

LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. TEMA 7: LA 3ª DECLINACIÓN (II). LOS PARTICIPIOS. CONSTRUCCIONES DE PARTICIPIO. ORACIONES INTERROGATIVAS. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en líquida y nasal (y ντ-). Adjetivos. Interrogativos

Διαβάστε περισσότερα

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3

EL ADJETIVO GRIEGO 2-1-2 2-2 3-1-3 EL ADJETIVO GRIEGO El adjetivo griego, al igual que el sustantivo, también se declina. El adjetivo griego tiene que concordar con el sustantivo en género, número y caso. En latín no podemos decir puer

Διαβάστε περισσότερα

1st and 2nd Person Personal Pronouns

1st and 2nd Person Personal Pronouns 1st and 2nd Person Personal Pronouns Case First Person Second Person I You () Nominative ἐγώ σύ Accusative ἐμέ or με σέ Genitive ἐμοῦ or μου σοῦ Dative ἐμοί or μοι σοί We You () Nominative ἡμεῖς ὑμεῖς

Διαβάστε περισσότερα

Los Determinantes y los Pronombres

Los Determinantes y los Pronombres Los Determinantes y los Pronombres Englobamos dentro de los determinantes al artículo y a todos los adjetivos determinativos (demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos y exclamativos).

Διαβάστε περισσότερα

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva

Las formas no personales del verbo (el participio) Voz activa. -κωτ- (3ª decl., tema en dental) voz activa voz medio (-pasiva) Voz pasiva 20 Tema de gramática Las formas no personales del verbo (el participio) 1. Morfología (cómo se forman) Cada uno de los temas verbales griegos tiene su participio, en voz activa y en voz medio-pasiva (con

Διαβάστε περισσότερα

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso académico y el primer trimestre del segundo. A partir del

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS.

1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. TEMA 3: 1ª y 2ª DECLINACIONES. PRESENTE INDICATIVO ACTIVO. CASOS. ORACIONES SIMPLES Y COMPUESTAS COORDINADAS. a) Morfología nominal: 1ª (femeninos) y 2ª declinaciones (masculinos). b) Morfología verbal:

Διαβάστε περισσότερα

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales:

La conjugación. Un verbo, para ser tal, necesita tener cinco accidentes gramaticales: La conjugación Las formas verbales se dividen en formas personales y formas no personales. Las primeras presentan el accidente gramatical persona (1ª, 2ª o 3ª persona), y las segundas (infinitivos y participios)

Διαβάστε περισσότερα

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación

As Mareas INDICE. 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación As Mareas INDICE 1. Introducción 2. Forza das mareas 3. Por que temos dúas mareas ó día? 4. Predición de marea 5. Aviso para a navegación Introducción A marea é a variación do nivel da superficie libre

Διαβάστε περισσότερα

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ

2.-Relaciona grupos sintácticos que están en el mismo caso: γυπός πυραμίδων αἰθíοπες γῦπες μύρμηκι μάστιξι αἶγας κῆρυξ Ejercicios 3º declinación. Temas consonantes: (Temas en oclusivas) 1.-Siguiendo el modelo de la tercera declinación, completa el siguiente cuadro con la palabra: αἴξ, αἰγός 2.-Relaciona grupos sintácticos

Διαβάστε περισσότερα

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO

LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO LA CONJUGACIÓN EN GRIEGO ANTIGUO El verbo griego se conjuga a partir de cuatro temas, independientes entre sí que son: - Tema de Presente - Tema de Futuro - Tema de Aoristo - Tema de Perfecto Cuando enunciamos

Διαβάστε περισσότερα

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto

Traducción. Tema de PRESENTE AORISTO FUTURO PERFECTO. tiempos históricos. Departamento de Griego IES Avempace. pretérito imperfecto Traducción VOZ ACTIVA λύ-ω λύ-εις λύ-ει λύ-ο-μεν λύ-ε-τε λύ-ουσι (ν) ἔ-λυ-ο-ν ἔ-λυ-ε-ς ἔ-λυ-ε (ν) ἐ-λύ-ο-μεν ἐ-λύ-ε-τε ἔ-λυ-ο-ν λύ-ω λύ-ῃ-ς λύ-ῃ λύ-ω-μεν λύ-η-τε λύ-ω-σι (ν) λύ-ο-ι-μι λύ-ο-ι-ς λύ-ο-ι λύ-ο-ι-μεν

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA

GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA GRAMÁTICA GRIEGA INDICE 1. Escritura del griego clásico 1A. Vocales, grupos vocálicos, signos diacríticos 3 1B. Consonantes 4 2. Fonética 2A. Acentos 5 2B. Fonética vocálica

Διαβάστε περισσότερα

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::...

Eletromagnetismo. Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística. ...:: Solução ::... Eletromagnetismo Johny Carvalho Silva Universidade Federal do Rio Grande Instituto de Matemática, Física e Estatística Lista -.1 - Mostrar que a seguinte medida é invariante d 3 p p 0 onde: p 0 p + m (1)

Διαβάστε περισσότερα

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως)

Unidad Nº 4. ας / ης. ος ( ους / ως) Unidad Nº 4 Uso básico de los casos El griego expresa una serie de relaciones gramaticales a través del agregado de morfemas (unidad mínima portadora de significado) al tema de las palabras. Una de esas

Διαβάστε περισσότερα

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I).

COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). TEMA 9: COMPARATIVOS Y SUPERLATIVOS. EL AORISTO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (I). a) Morfología nominal: Comparativos y superlativos. b) Morfología verbal: El tema de aoristo (sigmático y temático). c)

Διαβάστε περισσότερα

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo

Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 4 Tema de gramática Morfología verbal: la conjugación. El presente de indicativo activo 1.- La conjugación: conceptos generales a) Los accidentes gramaticales Las formas verbales se dividen en formas personales

Διαβάστε περισσότερα

ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos segundos

ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos segundos 1 Tempos segundos, verbos depoñentes e verbos en -μι. Subordinación (sustantivas, temporais e finais). Formas nominais do verbo (I): o infinitivo 2 A literatura grega (I): Épica e Lírica ἈΝΑΓΙΓΝΩΣΚΕ! Tempos

Διαβάστε περισσότερα

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω

USO DO DICIONARIO. Busca o significado das abreviaturas que aparecen nas seguintes entradas: ἐκφύω ἵνα πολέμιος ἔνθα θεός ἵζω USO DO DICIONARIO 1. A mellor forma de usar correctamente un dicionario é estar familiarizado con el. Le a introdución ao dicionario (Observaciones para el uso del diccionario) e familiarízate coas abreviaturas

Διαβάστε περισσότερα

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA.

LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. TEMA 8: LA 3ª DECLINACIÓN (IIΙ). LOS NUMERALES. LOS VERBOS CONTRACTOS. LA VOZ PASIVA. a) Morfología nominal: 3ª declinación: Temas en silbante (-σ-), en vocal suave (ι, υ) y en diptonto (-ευ-). Adjetivos.

Διαβάστε περισσότερα

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural.

Pronombres-Adjetivos. Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Pronombres-Adjetivos Pronombres personales Los pronombres personales presentan diferentes formaciones y desinencias tanto en singular como en plural. Primera persona: Nominativo ἐγώ: yo ἡμεῖς: nosotros

Διαβάστε περισσότερα

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos

Lección Sustantivos en -ο 1.2 Función de los casos 7 Lección 1 1.1 Sustantivos en -ο. En griego los sustantivos se reparten en tres grupos (declinaciones); sustantivos que terminan en -ο, los que terminan en -α, y sustantivos sin terminación definida.

Διαβάστε περισσότερα

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta

UNIDAD. Los mitos. Heracles. n la presente unidad estudiarás la importancia del mito. Como resumen y ejemplo de esta UNIDAD 2 Los mitos. Heracles E Ζεὺς πολέμιόν μ ἐγείνατο Ἥρᾳ. Ὕδραν φονεύσας μυρίων τ ἄλλων πόνων διῆλθον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην, Ἅιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος ὅπως πορεύσαιμ ἐντολαῖς Εὐρυσθέως.

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PERFECTO. 1.) La reduplicación. λύ-ω λε-λυ-

TEMA DE PERFECTO. 1.) La reduplicación. λύ-ω λε-λυ- TEMA DE. El valor fundamental del tema de perfecto no es indicar en general, a diferencia del castellano, pasado (no es pretérito ), sino que la acción que expresa el verbo está acabada. Desde este punto

Διαβάστε περισσότερα

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES.

1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. TEMA 4: 1ª y 2ª DECLINACIONES. ADJETIVOS. ADVERBIOS. PREPOSICIONES PRESENTE INDICATIVO MEDIO. CASOS. COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES. a) Morfología nominal: 1ª declinación (masculinos) y 2ª (neutros). Adjetivos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Β ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Θεωρητικά στοιχεία 1. Παρατακτική σύνδεση α. Ασύνδετη παράταξη ή ασύνδετο σχήμα Είναι ο αρχικός και απλοϊκός τρόπος σύνδεσης όμοιων προτάσεων ή όρων. Κατ αυτόν τα συνδεόμενα μέρη διαδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS

LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS LUGARES XEOMÉTRICOS. CÓNICAS Páxina REFLEXIONA E RESOLVE Cónicas abertas: parábolas e hipérboles Completa a seguinte táboa, na que a é o ángulo que forman as xeratrices co eixe, e, da cónica e b o ángulo

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO. UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO MATERIA: GRIEGO II Curso 2012-2013 INSTRUCCIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά

Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Αρσ. γλ υκοί γλ υκών γλ υκούς γλ υκοί Θηλ. γλ υκές γλ υκών γλ υκές γλ υκές Ουδ. γλ υκά γλ υκών γλ υκά γλ υκά Επίθετα και Μετοχές Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Apresentação Modelo de declinação de adjetivos e particípios (επίθετα και μετοχές, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica

1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica 1 3ª declinación: sustantivos e adxectivos 2 Historia de Grecia: Época Clásica ΒΛΕΠΕ! Entraremos na segunda parte da Historia de grecia (a Época Clásica) a través dunha nova presentación: 1. Ἱστορία τῆς

Διαβάστε περισσότερα

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO

TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO TEORÍA DE XEOMETRÍA. 1º ESO 1. CORPOS XEOMÉTRICOS No noso entorno observamos continuamente obxectos de diversas formas: pelotas, botes, caixas, pirámides, etc. Todos estes obxectos son corpos xeométricos.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ

Τ ο οριστ ικό άρθρο ΕΝΙΚΟΣ Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλ ητική Αρσενικός ο του το(ν) Θηλ υκός η της τη(ν) Ουδέτερο το του το ΠΛΗΘΥ ΝΤΙΚΟΣ Apresentação Άρθρο και Ουσιαστικά Nic o las Pe lic ioni de OLI V EI RA 1 Modelo de declinação de artigos e substantivos (άρθρο και ουσιαστικά, em grego) apresentado pela universidade Thessaloniki. Só é

Διαβάστε περισσότερα

APÉNDICES GRAMATICALES

APÉNDICES GRAMATICALES APÉNDICES GRAMATICALES 1 I.- FONOLOGÍA I.1.- VOCALES. ***Alargamientos. Consisten en la transformación de una vocal breve en una larga. Pueden ser de dos tipos básicos: 1.- Morfológico: Alargamiento no

Διαβάστε περισσότερα

Uso e transformación da enerxía

Uso e transformación da enerxía Educación secundaria para persoas adultas Ámbito científico tecnolóxico Educación a distancia semipresencial Módulo 4 Unidade didáctica 5 Uso e transformación da enerxía Páxina 1 de 50 Índice 1. Introdución...3

Διαβάστε περισσότερα

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2

Soluciones de los ejercicios de Primero de Bachillerato a distancia UNIDAD 2 UNIDAD 2 2.A. Declinar: 1) ὁ βίος 2) ἡ νῆσος ὁ βίος [ la vida ] ἡ νῆσος [ la isla ] SINGULAR PLURAL SINGULAR PLURAL Nom. ὁ βίος οἱ βίοι Nom. ἡ νῆσος αἱ νῆσοι Voc. βίε βίοι Voc. νῆσε νῆσοι Acus. τὸν βίον

Διαβάστε περισσότερα

REPASO DA MATERIA DE LINGUA GALEGA (2º BAC)

REPASO DA MATERIA DE LINGUA GALEGA (2º BAC) REPASO DA MATERIA DE LINGUA GALEGA (2º BAC) Repaso da materia de Lingua Galega e Literatura (2º BAC) I.- ALFABETO GRAFEMA: representación escrita dun fonema. 1.- Os nomes das letras teñen xénero masculino:

Διαβάστε περισσότερα

La tercera declinación o declinación atemática

La tercera declinación o declinación atemática La tercera declinación o declinación atemática Se denomina a esta declinación atemática por carecer de vocal temática entre la raíz de la palabra y la desinencia. Recuerda que en la primera declinación

Διαβάστε περισσότερα

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν.

NOMINATIVO. Κῦρος ᾑρήθη βασιλεύς. οἱ Πέρσαι εἰς τὴν Ἀττικὴν ἐστρατύοντο. Κῦρος βασιλεύς ἦν. SINTAXIS DE LOS CASOS Dentro de cada caso, conviene analizar tres apartados diferentes. En primer lugar, menester es recordar las desinencias que expresan cada caso (aspectos morfológicos). Seguidamente,

Διαβάστε περισσότερα

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media:

Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: MORFOLOGÍA EL SUBJUNTIVO Hasta ahora hemos aprendido las desinencias personales en el modo INDICATIVO para la voz Activa y para la voz Media: Activa -χ -ν-μελ -ειπ -ε-ςε -ει -νσρι Media -ν-μαι -ν-μεθα

Διαβάστε περισσότερα

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III).

RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). TEMA 11: RECAPITULACIONES. MODOS SUBJUNTIVO, OPTATIVO E IMPERATIVO. ORACIONES CIRCUNSTANCIALES (III). a) Morfología nominal: Recapitulación. b) Morfología verbal: Los modos subjuntivo, optativo e imperativo.

Διαβάστε περισσότερα

Exercicios de Física 03b. Ondas

Exercicios de Física 03b. Ondas Exercicios de Física 03b. Ondas Problemas 1. Unha onda unidimensional propágase segundo a ecuación: y = 2 cos 2π (t/4 x/1,6) onde as distancias se miden en metros e o tempo en segundos. Determina: a) A

Διαβάστε περισσότερα

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado.

El pretérito imperfecto. 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. 7 Tema de gramática El pretérito imperfecto 1.- El pretérito imperfecto. Un tiempo del tema de presente que indica pasado. El verbo griego tiene dos formas de marcar un tiempo verbal que hace referencia

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO

EL ARTÍCULO. Masc. Fem. Neutro Masc. Fem. Neutro LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO EL ARTÍCULO Nom. ὁ ἡ τό οἱ αἱ τά Acus. τόν τήν τό τούς τάς τά Gen. τοῦ τῆς τοῦ τῶν τῶν τῶν Dat. τῷ τῇ τῷ τοῖς ταῖς τοῖς LA SEGUNDA DECLINACIÓN (TEMÁTICA) Y EL ARTÍCULO DETERMINADO Esta declinación se divide

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου, 19-21

Διαβάστε περισσότερα

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1

GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO. Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 GRIEGO-1 CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2014-2015 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Cuaderno de Griego. Curso 2014-2015 Página 1 Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte

Διαβάστε περισσότερα

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται

ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται ἡ πάλαι γλῶττα ἡ Ἑλληνικὴ, κατὰ τὸν αὐτὸμορφον τρόπον ὑπὸ Ἰακώβου τοῦ Δονάλδοῦ γέγραπται Τὸ πρῶτον κεφαλαῖον ὁ Δημοσθένης ἐστὶ ἀνήρ. ὁ Ἰφιμεδεία ἐστὶ γυνή. ὁ Στέφανός ἐστι παῖς. ὁ Φίλιππός ἐστι παῖς. ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc)

Los pronombres (1) Pronombre demostrativo de primera persona (lat. hic, haec, hoc) 17 Tema de gramática Los pronombres (1) Aunque etimológicamente la palabra pronombre significa sustituto del nombre, en muchos casos el pronombre puede actuar también como adjetivo, acompañando al nombre.

Διαβάστε περισσότερα

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω)

EL AORISTO. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido, presenta varios tipos: Pasivos con -θη-. ἔλυθην (λύω) EL AORISTO La conjugación del verbo griego se articula en cuatro temas verbales: tema de presente, tema de futuro, tema de aoristo y tema de perfecto. El aoristo, que equivale a nuestro pretérito indefinido,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα 3: Είναι - Συνειδέναι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36.

29. Voz activa 30. Modo indicativo 31. Modo Imperativo 32. Número 33. Persona 34. Conjugación 35. Sílabas: número en cada palabra 36. CONTENIDO PREFACIO BIBLIOGRAFÍA USADA POR EL EDITOR NOTA PARA LOS ESTUDIANTES DE FLET PARTE 1, GRIEGO I LECCIÓN 1 1. La importancia del idioma griego 2. La importancia de aprender el alfabeto griego 3.

Διαβάστε περισσότερα

El participio es un adjetivo verbal, de ahí que se decline siguiendo los modelos de los adjetivos. Voz activa voz medio Voz pasiva

El participio es un adjetivo verbal, de ahí que se decline siguiendo los modelos de los adjetivos. Voz activa voz medio Voz pasiva Participios El participio es un adjetivo verbal, de ahí que se decline siguiendo los modelos de los adjetivos. Formas verbales del verbo λύω voz medio (-pasiva) Tema de presente λύ-ων, λύ-ουσα, λύ-ον λυ-ό-μεν-ος,

Διαβάστε περισσότερα

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA

Francisco Castillo Pina GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA GRIEGO LENGUA Y CULTURA 1º BACHILLERATO FRANCISCO CASTILLO PINA I PREÁMBULO. Esta obra que tienes ante los ojos, querido lector, querida lectora, en realidad no es más que otro manual para dar los primeros

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Κείμενο: Λυσίου «Υπέρ Μαντιθέου» ( 18-21) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που

Διαβάστε περισσότερα

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO

IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO IES EL PILES GRIEGO CUADERNILLO DE EJERCICIOS CURSO 2008-2009 ALUMNO / ALUMNA CURSO Y GRUPO Introducción Hemos diseñado este cuaderno de gramática y ejercicios para iniciarte con calma (aunque con paso

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) )

GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) GRAMÁTICA)GRIEGA)) ) DEL)NUEVO)TESTAMENTO)) ) PARA)PRINCIPTANTES)) ) Por J. W. Roberts, Ph. D. Associate Professor of Bible Abilene Christian College The Extension Department Abilene Christian College

Διαβάστε περισσότερα

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo.

- ņ > 12 Tema de gramática. El aoristo. ἔλυ-ο-ν. ἔλυ-ο- ἔλυ-σ-α. ἔλυ-σ- 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. 12 Tema de gramática El aoristo 1.- El aoristo: un tema verbal con un solo tiempo. El aoristo es un tema, y al mismo tiempo un tiempo. Llamamos aoristo (como tema) a la base morfológica sobre la que se

Διαβάστε περισσότερα

preguntas arredor do ALZHEIMER

preguntas arredor do ALZHEIMER preguntas arredor do ALZHEIMER PRESENTACIÓN A enfermidade de Alzheimer produce unha grave deterioración na vida do individuo que leva con frecuencia a unha dependencia total e absoluta do enfermo coas

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome:

Física e química 4º ESO. As forzas 01/12/09 Nome: DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA Problemas Física e química 4º ESO As forzas 01/12/09 Nome: [6 Ptos.] 1. Sobre un corpo actúan tres forzas: unha de intensidade 20 N cara o norte, outra de 40 N cara o nordeste

Διαβάστε περισσότερα

Las declinaciones en Griego

Las declinaciones en Griego Las declinaciones en Griego Esquema de las declinaciones primera y segunda SINGULAR PLURAL DUAL caso artículo fem. 1º DECLINACIÓN femeninos masculinos I II III IV V artículo masc. 2ª DECLINACIÓN I II artículo

Διαβάστε περισσότερα

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible

ciudad griega La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible UNIDAD 10 La ciudad griega Ἡ πόλις κοινωνία τίς ἐστι τῶν ὁμοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχομένης ἀρίστης. La ciudad es una comunidad de individuos iguales para vivir lo mejor posible a novela es el último

Διαβάστε περισσότερα

PAU XUÑO 2010 FÍSICA

PAU XUÑO 2010 FÍSICA PAU XUÑO 1 Cóigo: 5 FÍSICA Puntuación máxima: Cuestións 4 puntos (1 caa cuestión, teórica ou practica) Problemas 6 puntos (1 caa apartao) Non se valorará a simple anotación un ítem como solución ás cuestións;

Διαβάστε περισσότερα

oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(cd), concertado del sujeto. 11. ἀποδείξω 1 Καλλίμαχον 2 παρὰ τὰς συνθήκας 3

oblicuo; oración subordinada sustantiva de participio(cd), concertado del sujeto. 11. ἀποδείξω 1 Καλλίμαχον 2 παρὰ τὰς συνθήκας 3 (1) SINTAXIS 2º BACH DPTO DE GRIEGO IES SANTA EUGENIA 1 καὶ τινες ἐτόλμων 1 λέγειν ὡς 2 νοῦς 3 εἴη ὁ διακοσμήσας 4 πανθ ὄσα 5 κατ οὐρανόν 2 πολλὰ καὶ φύσει 1 καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τὸν εὖ στρατηγήσοντα ἔχειν

Διαβάστε περισσότερα

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS

RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS RADIACTIVIDADE. PROBLEMAS 1. Un detector de radiactividade mide unha velocidade de desintegración de 15 núcleos/minuto. Sabemos que o tempo de semidesintegración é de 0 min. Calcula: a) A constante de

Διαβάστε περισσότερα

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus

persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus Werkwoord actief Grammatica invulschema serie 6 persoon praesens imperfectum sigmatische aoristus thematische aoristus 1 ev (ik) κρου-ω ἐ-κρου-ον ἐ-κρου-σα εἰπ-ον 2 ev ( jij) κρου-εις ἐ-κρου-ες ἐ-κρου-σας

Διαβάστε περισσότερα

Problemas y cuestiones de electromagnetismo

Problemas y cuestiones de electromagnetismo Problemas y cuestiones de electromagnetismo 1.- Dúas cargas eléctricas puntuais de 2 e -2 µc cada unha están situadas respectivamente en (2,0) e en (-2,0) (en metros). Calcule: a) campo eléctrico en (0,0)

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES GENERALES y VALORACIÓN Organización de la prueba: esta prueba consta de dos opciones, de las que el alumno elegirá una y responderá a las preguntas que se formulan en la opción elegida. Tiempo

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ισπανικά για τον τουρισμό(α1-α2) Συγγραφέας: Δημήτρης Ε. Φιλιππής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΡΧΗ ΣΕΛΙ ΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΚΟΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ Α. Να αποδώσετε στο τετράδιό σας στην ελληνική γλώσσα το παρακάτω κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES DE LOS CASOS

FUNCIONES DE LOS CASOS FUNCIONES DE LOS CASOS NOMINATIVO El nominativo tiene dos funciones principales: la gramatical y la denominativa. En su función gramatical básicamente designa al sujeto de un verbo en forma personal, tanto

Διαβάστε περισσότερα

Dentes e moas na fraseoloxía galega

Dentes e moas na fraseoloxía galega Dentes e moas na fraseoloxía galega Xesús Ferro Ruibal Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades Análise do corpus de fraseoloxismos somáticos galegos referidos a dentes e moas. A dentamia

Διαβάστε περισσότερα

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS

FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS 5 FUNCIONES Y FÓRMULAS TRIGONOMÉTRICAS Página PARA EMPEZAR, REFLEXIONA Y RESUELVE. Aunque el método para resolver las siguientes preguntas se sistematiza en la página siguiente, puedes resolverlas ahora:

Διαβάστε περισσότερα

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA

MORFOLOGÍA NOMINAL 1. DECLINACIÓN ATEMÁTICA MORFOLOGÍA NOMINAL Sumario: 1. Declinación atemática. 1.1. Precisiones sobre las alternancias i.e. en griego. 1.1.1. Acento en la flexión. 1.1.2. Heteroclisis. Nominativo singular. 1.2. Desinencias de

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους, Ἠθικὰ Νικομάχεια Β 6, 9-13 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους,

Διαβάστε περισσότερα

TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN. PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO

TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN. PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTO MEDIO-PASIVO TEMA DE PERFECTO -1- TEMA DE PERFECTO ELEMENTOS DEL TEMA DESINENCIAS REDUPLICACIÓN ALTERNANCIA VOCÁLICA PERFECTOS EN -κ PERFECTO ASPIRADO PERFECTO MEDIO-PASIVO 1.- Reduplicación: Consiste en anteponer

Διαβάστε περισσότερα

La primera declinación

La primera declinación 3 Tema de gramática La primera declinación 1.- La primera declinación y sus variantes En griego existen, según hemos visto, tres modelos de declinación. Eso quiere decir que van a existir tres conjuntos

Διαβάστε περισσότερα

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural

1ª DECLINACIÓN Femeninas Singular Plural DECLINACIÓN DEL ARTÍCULO Masculino Femenino Neutro Nom. ὁ οἱ ἡ αἱ τό τά Ac. τόν τούς τήν τάς τό τά Gen. τοῦ τῶν τῆς τῶν τοῦ τῶν Dat. τῷ τοῖς τῇ ταῖς τῷ τοῖς CUADRO DE DESINENCIAS NOMINALES DECLINACIÓN

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πρωταγόρας 323C-324Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20

Análisis de las Enneadas de Plotino. Gonzalo Hernández Sanjorge A Parte Rei 20 Análisis de las Enneadas de Plotino, Tratado Cuarto de la Enneada Primera Acerca de la felicidad1 Gonzalo Hernández Sanjorge La felicidad vinculada al vivir bien: la sensación y la razón. Identificar qué

Διαβάστε περισσότερα