" /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/ " /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 1... 6 +." /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/2005... 10 +." /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/2005... 11 1... 13"

Transcript

1

2 ,...!" # $%&# 1/1 31/12/... 8 '( )# # 31 * +%, " /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/ " /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/ (*." %." # $%&# 1/1 31/12/ %1%,# '( " (%, *)# (2 $(*3 1, (,* (3/-" %'(." $(*& 3"/ (# $%&'# )*# 4,# %(*) (%,# )(# %(# '%# )(# %1%0# & -, (/0!" (/"." %3!" % (*" (*&# %1)%#(...) %-,# %)-, % ",# *( %, -1( "!" %3!" (*0# '((*0# %$0# ",# $0# -''",# (%,# %& 20"!" " (!" ". '( %(-(* ($, '( %(-(* ($,

3 3.6,! 2,# %(-(*." ($,!" / (&(# (/0( )# "( "( %5." $%.(# '( %$0# %!(*) )'! -"2(4)# %+06(# (0# -$%.(# %, "'".%( ) %', ,# 4%%()# (.(# (# (*" (*0# (# *# %'(." )#!/0"!" ((*(*&# (-%',# (-%',# 4(/# %!(* % (*" (* 04 / (024) )%# (4& # %4 " $& %, " $& '( %(-(* ($, ". '( %(-(* ($, "43(# -''",# (%,# (0# *%%)/ # (&(# "+) "# 1%'(*0# (&(# -$%.(# / # *( (0# %(*0# (&(#

4 4.17 (0# (&(# (* 4(/0( *( (43" $(*) *1( / (* *%%)/ # %$-%)/ # 4"(*0# -$%.(# $%.(# '( %$0# %!(*) )'! 2)4- ) " -%, % /-0# *( (0# -$%.(# (0# +%$-%)/ # -$%.(# "44 0" 0% "4$) "# -$%.(# '") " % ", - '( !",# 23 "(*." %3!" *( ,"*# %% '." /%&# 0#,- *( (%,# 0"%2# %()4-43 1/1/ 1/1/ "(*." *( (/"." '((*." %3!" 5.2-1!", '( 3,- 1/1/ !", '( 3,- 31/12/ !", '( 3 (%,# 1/1/ !", '( 3 (%,# 31/12/ !",!",- 31/12/ !",!" (%,# 31/12/ (%/.(# $0 (# 4 ((/,# "4( # (*" (*0# 50 (# ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 31/3/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 31/3/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/6/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/6/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/9/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/9/

5 /

6 ,,! "#"$%!! & (' «!») ( )* (*.! ( ( + * +* : -,,. 40, %* , : ((. " -, +! $). & *' (+ * 5/204/ /372/ $*+ *' ) : -!.. /, -(.. +* *). -!. " -, /! $. & (*+ (*+,,. 40, %*, : )* ( ) 0 )) *+ : ( ), * *. - ) ( * ( ( (, + *. & *.,!,. ". (%!, 12231), Deloitte. 5

7 1. 31, 6

8 .. &(# (*" (*0# (# # %&# 3)! + )* «..» (+ ((, (*+ (+ *, *, ( +!, * +, -.,,, ( *. *' ' (. $%# (()-# %)4%# & /"!" 3 +-# - ((*(*3 - +-,- 7

9 1-31 ( ) * 4, , , , ,18 + 4,2 ( ,82) ( ,61) ( ,32) ( ,57) (*) *0%4# , , , ,61, ( , , , ,81 '( ( 4,3 ( ,95) ( ,31) ( ,01) ( ,25) '( (+ 4,4 ( ,19) ( ,59) ( ,68) ( ,96) 0%4 * 3!# , , , ,21 ( , ,08 ( 4, , , ( 4, , ,01-4 (/('() 4,6 ( ,28) ( ,82) ( ,73) ( ,92) %4/(8,) % 1)%!" , , , ,37 / ( 4,7 ( ,20) ( ,19) ( ,76) ( ,09) 0%4/(8,) ) 1)%-# , , , ,28 : % % , , , ,28 %2 ( ,09) , , , , ,28 0%4 ) 1)%-# " $& - +(* ( -%.) 4,8 0,3653 0,1175 0,4146 0,1075 8

10 # 31 ( ) , , , , ,45 4, , , , ,84 (* , ,34 4, , , , ,39, + 4, , , , ,81 ) 4, , , , ,16 3" ',!" %(-(*." ($,!" , , , ,99 +, 5.. 4, , , , ,00-4, , , , ,27, 4, , , , ,78 (+ (* 4, , , , ,99 3" *-*1%3"# "%'(* , , , ,04 3" "%'(* , , , ,03 % 4, , , , ,00 4, , , , ,87 + 4, , , , ,24 ( ,50) ( ,94) , ,25 4( *1( 4(4) " -# )$-# # %(*&# , , , ,36 (*,! (61,# , , " 4,!" 1,!" , , , ,36 %+ ( 4, , , , ,00 $ '( 4, , , , , , ) 4, " *%%)/!" -$%.!" , , , , , , , , , , , , ,68, )+ 4, , , , ,41 3+ ( 4, , , , ,90 3" +%$-%)/!" -$%.!" , , , ,67 3" $%.!" , , , ,67 3" 4,!" 1,!" *( -$%.!" , , , ,03 9

11 1-31 ( ) $(*) 1( (1% ) 0*4 $." -0% %( / (* 0 (# "0" (*(. (61,# 3" 4,!" 1,!" )( , , ,05 ( ,95) , ,24 %) ( ( ,23 ( ,23) - %) ( ' * 2 ( ,46) ,46 - % ( ,00) ( ,95) ( ,95) ( / (0), , , ,33 )( , , ,28 ( ,94) , ,63 - )( , , ,28 ( ,94) , ,63 %) ( ( ,87 ( ,87) - %) ( ' * , ,88 % ( ,00) ( ,56) ( ,56) ( / (0), ,31 ( ,09) ,22 )( , , ,14 ( ,50) , ,16 10

12 1-31 ( ) $(*) 1 ( (1% ) 0*4 $." -0% %( / (* 0 (# "0" 3" 4,!" 1,!" )( , , , , ,08 % ) ( ( ,59 ( ,59) - % ( ,00) ( ,00) ( / (0), , ,28 )( , , , , ,36 )( , , , , ,36 % ) ( ( ,53 ( ,53) - % ( ,00) ( ,00) ( / (0), , ,77 )( , , , , ,13 11

13 E 1-31 (0 0/4#) ( ) (-%'(*0# 4%%()# 0%4 % 1)%!" , , , ,37 -/ : ) , , , ,94 -) , , , ,18 -) , ((, '(, ( & 0) ( ( ,77 ( ,88) ,29-4 & '( , , , ,56 0"/," %% '0# '( +0# '%(." *1,- *,"# & - $,5"( (# (-%'(*0# 4%%()# %/(*') + ( ,05) ( ,76) ,58 ( ,65) %/(*') ( ,81) ( ,67) ( ,58) ( ,01) %/(*') ( 0) , , , ,89,": 4 & '( )) ( ,61) ( ,36) ( ,13) ( ,56) )) ( ,21) ( ,94) ( ,06) ( ,19) 3" (%."/(*%.") ) (-%'(*0# 4%%()# ( ,89) ,64 (51.118,35) ,53 "4-(*0# 4%%()# +,, ' (* (874,00) (43.352,46) ( ,00) (5.729,56) ( ,88) ( ,63) ( ,80) ( ,20) ' % , ,00-3" (%."/(*%.") ) "4-(*0# 4%%()# (+) ,12 ( ,09) ,20 ( ,76) % 4(*0# 4%%()# ' *' * , , ' (+ / + ( , ' ( - ( ,02) ( ,21) ( ,75) % + ( ,80) ( ,65) ( ,81) ( ,12) 3" (%."/(*%.") ) $% 4(*0# 4%%()# (') ( ,75) ( ,67) ( ,02) ( ,87) /%& 32 (,!) (* 4(/0( &(43" ()+(+)+(') ( ,52) ,88 ( ,17) ( ,10) (* 4(/0( *((43" 0"%2# $%&# , , , ,09 (* 4(/0( *((43" &2# $%&# , , , ,99 12

14 %1%,# '( " (%, &! "#"$%!! & 7, (!., (* (/ /1994). 8( ( 4(,, % 30/06/98 9 ( (,,. 40, & /06/3/94/54 ( (50). ( (!., * $ (! 91), 0 ( «8( -( + (» ( ), * ( ( ( *. 1.2 *)#, + 4 ( * 04/12/ : 1. & (, ( (, )(( *. 2. & (, (, * ))( *. 3. &,, ',, (( (,, video, & (,, * (* +*. 5. & (, * +* + ). 6. &,, ', ) 5,, ( & ( 2 + (, * (, ( 2 ( (, * * &,, 2 + (. 9. & (. 10. & + * * (* (* & ( ( *, * (,.! , /12/1998 ( ). 13

15 1.3 20(2 $(*3 1,- & '' * *+ : (., (* ' (.. % 9 15/09/1994, ' ( ( ' (. % 9 % 31/10/1995, % ' ( ( ' (. & 9 17/03/1999 ( * (.! 8 9 * 19/03/ /08/1999 : % ' ( (. *' * ( ) ( ' 100 ( + ( ( +.! (+ * ( /09/ (+ ( +. & ( 2 ( * ( + ( + 8( % 6. % 9 27/11/1999 ' ( ( , ' 100 (. & *' + ( % 9 29/06/ *' *, ' (, ( ,62 *' 0,30 / (* , ' 0, (,* (3/-" %'(." )*! 31/12/ ': 1.. / -( & +* *) 2. 9( ( 3. Fabrizio D Angelo ( 4. 6 % 5. Roberto Briglia % 6. 4 Tettamanzi % 7. Zeno Pellizzari % (' % ) 8. " %0 % (' % ) (*.. /. $*+ + ' )*, 0 -( +* *),.. /, 9 +*., +! $, ". -, +*!, 9. %, +* 8( 9 4 (, %. (* + 8( ( : (,. -(. 14

16 1.5 $(*& 3"/ 3 31/12/ ) * 5%) : ( MONDADORI INTERNATIONAL SA ,66% ASOKA HOLDINGS LTD ,57% GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING SARL ,26% (# $%&'# )*# 4,# Madame Figaro Maison Figaro : *) SOCIETE DU FIGARO SA 31/12/2009 Madame Figaro. Playboy : *) 31/12/2007. PLAYSTATION : *) 31/03/2007. PC MAGAZINE : *) 31/12/2008. PLAYBOY ENTERPRISES INC FUTURE PUBLISHING ZIFF DAVIS MEDIA INC T3 MAGAZINE : *) FUTURE PUBLISHING 30/09/ %(*) (%,# *.+%(# 1994 : &! ' (, ( (* MADAME FIGARO. *0 +%(# 1995 : ) ( (* PLAYBOY, (0 + (. 3"(# 1997 :;8( (* MAISON FIGARO *.+%(# 1997 : <( &,. & ) ( )(( * (* &,. &. 71,67%. +%-%(# 1999 : ( ( 79! ( 5%). 7% (! 5% - &, 7% 1% !$"&! 1%). 0 +%(# 1999 : 4. (*!"! ( 66,5%) ' (* 4= ) ) ) HEARST INTERNATIONAL ( (* HARPER S BAZAAR. *+ ( ( ",,! ( 49%). *.+%(# 1999 : *2 Playboy Enterprises * (( 7!, ( (* 50% +, (( ( PLAYBOY ( MAXIM (7). 0 +%(# 1999 : <( (,/ 7!7" 50%. "-%(# 2000 : ' ( 9. 79!$"& (( ",,$ 9! -,!$>" -!!& >#& PLAZA), 9. * (, 50%. 15

17 +%-%(# 2000 : ' 50% --$7! -7 - ( &, 7% ) (( )(( (. (# 2000 : <( INTERNATIONAL RADIO NETWORK HOLDINGS SA (,')*, * (, ' 4" 7&! ( INTERNATIONAL RADIO NETWORKS AE) ( + (* ( + ATHENS RADIO DEE JAY. 3(# 2000 : ' 50% %/ (( MIRROR) %. 81,25%. 3'-# 2001 : E' 50% -7!!- &, (,, VIDEO DVD + ). *0 +%(# 2001 : <( 3 ATTICA MEDIA BULGARIA 51% (( ( PLAYBOY-MAXIM GRAZIA. 3"(# 2002 : *) * ( * (, ( (* ( (*. % 31/12/ + * ) *) ( * * ?. 0 +%(# 2002 : ' * 50% CIVICO LTD, ( ) * * PLAYBOY TV '+ 100% ' *. 0 +%(# 2003 : 8( (* PLAYSTATION %(# 2003 : 8( (* CELEBRITY. 0 +%(# 2004 : <( ) %)*o ATTICA MEDIA SERBIA 51% (( ( MAXIM- PLAYBOY-GRAZIA. "-%(# : <( ROCK FM SRL ( %, 90% + IRN SA. & ROCK FM SRL ( 2 ( + %. "-%(# : 8( (* PC MAGAZINE. 0 +%(# : 8( (* 3 MAGAZINE. *0 +%(# :- * -7!!- & )(# %(# '%# )(# %1%0# ( ' (,!.! ( ) ( (. 16

18 1.9 & -,- & (! 31 ) ': % &,. &..! ( 71,67% % &!, &!"!..! ( 66,50% % &!, & 9 #79!. 79!$"&!..! ( 50,00% % &!, & &, 7%..! ( 50,00% % &!, & %/! &..! ( 81,25% % &!, & ATTICA MEDIA BULGARIA LTD! 3 51,00% % &!, & "!%& &,!-!$ CIVIC! LTD -7!97%%! * 100,00% % &!, & ATTICA MEDIA SERBIA LTD! ) 51,00% % &!, & INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A. 7 $%%!4#",')* 100,00% % & +!, & INTERNATIONAL RADIO 7!/#"! ( 99,70% %% & NETWORK.. ROCK FM SRL * 7!/#"! 90% %% & -7!!- &..** + "!%& % & PROOPTIKI ROMANIA SRL "&%!97/ #" ( 50,00% %% & PROOPTIKI BULGARIA LTD "#" DVD - VIDEO %% & PROOPTIKI SERBIA LTD %% &,/ 7!7"..!97/ & ( 50,00% % &.7&. & MAP MEDIA KIADO!! 50,00% % &.7&. & BALCAN PUBLICATIONS S.. + PBR PUBLISHING SRL! * 50% *& (*+ 5/1/ % & %% & ** &! 23 ),..7&. &.7&. & 17

19 2. (/0!" (/"." %3!" % (*" (*&# %1)%# (...) 2.1 %-,#!! + * (International Financial Reporting Standards IFRS ) ) !! + * *. & *'! * 9 ( (, (, * ( *'!, *2 ( '( ( (. & * * (,, ', ( +. ( (. & *'! ' 31 ). & (' ( ' ! + * ( ( ( ' %)-, % ",# *( %, -1( "!" %3!" 8 ( , (, :,- 19 () - -* (* ),- 39 (), + 7 ) ( (* ),- 39 () * ' (* ), () ) 4 * (* ) -4-1 () - + -* , 8 '! - (* ) : 9,- 1, -!, 9 (* ). 4, -( ) ( + (* ) 5,.,, -) (* ). 6, $ * ' (* 1.12.). &! ( * ( ( +!! ((! ( *. 18

20 3. (*0# '((*0# %$0# 3.1 ",#! ' 31 ) ) +.. (*, µ µµ,, µ 2 µ (, µ ' 1µ.! µ + µ) µ µ µµ µ µµ *. ' +,, + ( +, * '. ' * * ', ( 0 '. + ' * ', ( +. ( * '.! + * +(. +, + + (, ), '. 1 +, +, (* ( (*!., ( + ( 0 '*!µ. (!, + ' ' $0# -''",# (%,# 1µ ( ( +* +.! µ µ!µ µ)!µ ( 0µ, µ ) µ+( + +, µµ 1µ ( µ µµ *. 1!µ 0µ * ) 0µ ' (, ' ( µ µ( * 0µ, 1µ ) (µ *, * µ (. '*!,!. (!, ' '. 19

21 3.3 %& 20"!" " (!" * ) (.! ( (!µ +*,, µ ( µ. * ( (, µµ)µ ' µ * ', *, µ µ µ µ * µµ µ* ( '( µ, µ ) µ µ (. ( 0 ( * 0 ' ( ( *, *.! ( + * ' * + (. 3.4 ". '( %(-(* ($, 0 µ ', µµ µ ) )2 '.! ) )* µ µ, µ ) + µ+( ), + ( µµ µ 0.! + ': 8% - 20% %µ µ 'µ 15% - 20% % µ 15% 8 'µ 20% - 30%! ' 0 ' + *. 1 ' ) ', ( () '(., ( '* ) ' * ( 0.! * '( ( * '( %(-(* ($, %2, & ' (+ ) * )+, µ( µµ +, ( ) * ' + µ. & ', 0 µ (* µ+ µ , 0 µ µ µ ( ) µ ) µ ( µ. & ' µ (* 0 µ ' (. & ' (* µµ µ) A,- -)+ µ + (. 20

22 3.5. '( %(-(* ($, () & *( 4(# (, ( )2 µ '. '( (*)! ( * ).! ) (* + +( ( ,! 2,# %(-(*." ($,!". - 0, ( ) '. - ), (' ' ( + + '. & ' * ' '* * ' * '.! 0 * '( *. 3.7 /0 + 0 ' '* + '. + ' + (, +. + (0 +( FIFO ) (, (&(#! * * ' ) *, * (/0(µ (+ (* ), + 2 )+ (* ' )# "( 3 (* (' ( *), "( %5." ( * * '. % ) *. 21

23 3.12 $%.(# '( %$0# %!(*) )'! -"2(4)#! '( ) + +. (( + '( (. & + * ' ( + * ' ) * ( & ( + 0 *, ' +( Projected unit credit. 9 ' + *. ( 0 * ) (( + 10%, 0 ) ( ( ( ( '. + ) ) + +( ( * %+06(#! )2 (µ* 1µ µ µµ, µ +, µ + ' (0# -$%.(#! * * ' ) * %,µ µµ 0 9 % "'".%( )4- ( ) * ' * +, +,, /- 0.! (( 5, 5 ( * ' * '. 8( +* ((, ) 2 ( *., 0 (, + ( '. 22

24 3.17 %', 8'( ) ( +* ( 0 ( ). ( ( (. ( ( + (, 0, ( ( '( * '* ( * '*.! 0 * * * + *. ) ( + )+ ( (. - ( ( '* ' * ).! ) * ( ) * (, 0 *.! ) ( ( * (* +, ' ( 1 + ( ( + * ). ) + ( + +, (.! ) * * ( + +, ) 2 * + + *.! ), + + (. +,, (. ) 20 ( '/ + ' '. 3.18,# 4%%()# * (! ( ( + (3, ), 7,!). + '* *! 4%. - 1 ( + ( * 2% *., ( +. 23

25 4. (.(#,!" (*" (*." *!" 4,13*# %'(."! *! * ': ( , , , ,17 ( ( , , , ,13 ( , , , ,11, ( , , , ,77 3" , , , ,18 4,2 )#!/0"!" +! * ': , , , ,09 ) & '( * , , , ,77 ) & '( , , , ,44 '( , , , ,27 ) , , ) , ,25 (22.630,00) ,00 3" , , , ,57 4,324 ((*(*&# (-%',# '( (! * ': ) & '( * , , , ,77 ) & '( , , , , , , , ,58 ) , , , ,74 '( , , , ,63 ) , , , ,94 -) , , , ,50 3" , , , ,25 24

26 4,4 24 (-%',# 4(/# '( (+! * ': ) & '( * , , , ,92 ) & '( , , , ,99 '( , , , ,37 -) , , , ,68 3" , , , ,96 4,5 24 %!(*3 '( *! * ': % , , , ,71 ( , , , ,55, , , , ,20 0 ( 4,22) , , , ,00 3" , , , ,46 31 ), + 0! ), ,6% (*" (*) *)#! * ': ( ( ,53) ( ,54) ( ,59) ( ,61), & '( ( ,05) (79.464,79) (41.719,82) (22.823,36) 4 ( (46.801,33) (19.551,03) (36.904,72) (1.157,59) ( ,91) ( ,36) ( ,13) ( ,56) ( , , , ,05 - ( , , , ,74 ( , , , , , , , ,64 ( ,28) ( ,82) ( ,73) ( ,92) 25

27 4,7 )%# (4& # 2004 / ( ( , ,48 ) ( 4,14) ( ,09) ,13 * , , , ,19 0%4 % 1)%!" , ,52 / 32% (2004:35%) , ,78 % ( , ,05 / ( (* ( ,19) ( ,76) ( ( (2.451,55) ( ,79) ) , ,81 ) * (78.683,45) (71.209,87) (* * + '* , ,36 * * , ,59 )%# (4& # %() , , / ( ( , ,58 ) ( 4,14) ( ,51) ,51 * , ,09 0%4 % 1)%!" , ,37 / 32% (2004:35%) , ,68 % ( , ,76 / ( (* ( ,06) - ( (( ( ,60) ( ,08) ) * , ,73 * * - - )%# (4& # %() , ,09 26

28 4,8 0%4 " $& 2004 ( * , ,69 + +* (* *0%4 " $& 0,3653 0, ( * , ,28 + +* (* *0%4 " $& 0,4146 0,1075 4,9 %, " $& )* + * 9. (+ * ( * 1/ /12/2004, 9 ) 30/06/, (0,0650? ). ( * 1/1-31/12/ (0,0700? ) 9. 9 * ( 0. 27

29 4,10. # *("(&(#!! * ': &!'%1(*) %$, '( (*) (0#. # *("(&(# 3" (# 1 "-%, ' , , , , ,80 ) ( ,88) ( ,15) ( ,89) (1.650,00) ( ,92) ")+ 2, , , , , ,88 $ ' , , , , , , , ,72 % ) ( ,86) (52.341,36) ( ,90) (4.950,00) ( ,12) )( (# 31 * +%, , , , , ,47 (# 31 * +%, ' , , , , ,52 ) ( ,74) ( ,51) ( ,79) (6.600,00) ( ,04) ")+ 2, , , , , ,47 $ ' , , , , , , , ,47 -)2 ' ( ,03) ( ,03) ) (3.168,72) (44.579,80) (88.803,57) (3.300,00) ( ,09) )( (# 31 * +%, , , , , ,82 (# 31 * +%,- ' , , , , ,56 ) ( ,06) ( ,31) ( ,37) (9.900,00) ( ,74) ")+ 2, , , , , ,82 28

30 4,10. # *("(&(#! * ':!'%1(*) %$, '( (*) 3" (# 1 "-%, ' , , ,62 ) ( ,21) (19.401,20) ( ,41) ")+ 2, 0, , ,21 $ ' , , , ,00 % ) - (15.069,76) (15.069,76) )( (# 31 * +%, , , ,45 (# 31 * +%, ' , , ,62 ) ( ,21) (34.470,96) ( ,17) ")+ 2, 0, , ,45 $ ' , , , ,00 % ) - (13.713,27) (13.713,27) )( (# 31 * +%,- 0, , ,18 (# 31 * +%,- ' , , ,62 ) ( ,21) (48.184,23) ( ,44) ")+ 2, 0, , ,18 29

31 4,11 ". # *("(&(#!! * ':,%( $/ 1%(* 0 ( *( ()# 2( )# 3" (# 1 "-%, ' , , , , ,29 ) ( ,37) ( ,92) (72.259,89) ( ,73) ( ,92) ")+ 2, , , , , ,37 $ ' , , , , , , , , , ,60 % - - (300,00) (515,28) (815,28) ) (66.203,25) (53.293,47) (25.340,74) ( ,98) ( ,44) )( (# 31 * +%, , , , , ,24 (# 31 * +%, ' , , , , ,18 ) ( ,62) ( ,39) (96.481,92) ( ,01) ( ,94) ")+ 2, , , , , ,24 $ ' , , , , , , ,00 9, , ,53 % (2.563,23) (2.563,23) ) (33.745,60) (56.875,07) (34.046,02) ( ,24) ( ,93) )( (# 31 * +%, , , , , ,61 (# 31 * +%,- ' , , , , ,04 ) ( ,22) ( ,46) ( ,94) ( ,81) ( ,42) ")+ 2, , , , , ,62 30

32 4,11 ". # *("(&(#! * ':,%( 1%(* 0 ( *( ()# 2( )# 3" (# 1 "-%, ' , , , ,74 ) ( ,87) (997,94) ( ,27) ( ,08) ")+ 2, ,23 598, , ,66 $ ' ,23 598, , , , , , ,20 % - - (0,84) (0,84) ) (41.930,29) (429,50) ( ,39) ( ,18) )( (# 31 * +%, , , , ,84 (# 31 * +%, ' , , , ,33 ) ( ,16) (1.427,44) ( ,89) ( ,49) ")+ 2, , , , ,84 $ ' , , , , ,27 0, , ,80 % ) (11.111,78) (565,00) ( ,85) ( ,63) )( (# 31 * +%, , , , ,01 (# 31 * +%,- ' , , , ,13 ) ( ,94) (1.992,44) ( ,74) ( ,12) ")+ 2, , , , ,01 31

33 4,12 -''",# (%,# (* (+ ': )( 31 * +%, ,05 *' ,90 %( (/(0)* ,88 % + ( ,00) )( (# 31 * +%, ,83 *' 874,00 - * '( (-) ( ,10) %( (/(0)* ,75 ( ** ,78 % + ( ,00) )( (# 31 * +%, ,26 * ( (/(0). ** ( -, 0, (* * * ' (. ( 0, ( +( + + '. -+ ( (( O: 3" (&!" 3" -$%.!" (# 31 * +%, , ,90 (# 31 * +%, , ,07 4 0%4/ (8,#) (# 31 * +%, , ,78 (# 31 * +%, ,56 ( ,62) + * -7!!- &.. ( ),. 4,13 (0# *%%)/ # (&(#! +! * ': %+ (( / , , , ,46, , , , , , , , ,81 32

34 4,14 "+) " 1 %', & ) / (), ': $%&# $%&# "+) " 1%', ): (024)/04 (024)/04 ) ,07 ( ,05) ,02 (64.650,39) ,63 -) ,86 (80.876,90) , , ,94 -) ,50 (36.032,26) ,24 (31.895,21) ,03 -) , , ,87 ( ,70) ,17 -)2 0 * , , ,68 (15.882,57) ,11 / ,11 ( ,49) , , ,42, , , , , ,66 3" ,00 ( ,13) , , , $%&# $%&# "+) " 1%', ): (024)/04 (024)/04 ) ,38 (63.330,01) ,37 (40.883,75) ,62 -) ,86 (80.876,90) , , ,94 -) , , ,60 (12.581,60) ,00 -) , , , , ,62 -)2 0 * , , ,12 (4.864,37) ,75, (856,87) , , , ,75 3" ,67 (21.991,51) , , ,67! ) 0 0 ( +.! ( 0 *2 182 (? + * 2+* (.! 1 ( )2 ) * , +*, + (. 33

35 4,15 /0 +! * ': '* , , , , , , , ,07 E* , , , ,68 3" , , , ,00 %: -)2 ( ,82) ( ,25) ( ,00) ( ,00) -"(*& */%& %-(&( 2, , , , ,00 4,16 # *( (0# %(*0# (&(#!! 0 * ' * ': , , , , , , , , , , , ,64 3" , , , ,75 %: -)2 ( ,81) ( ,42) ( ,48) ( ,48) /%0# %(*0# (&(# , , , ,27 4,17 (0# (&(#!! 0 * ' * ': ( , , , ,44 '( , , , ,24 ( , , , ,89, , , , ,21 /%0# (0# (&(# , , , ,78 34

36 4,18 (* 4(/0( *( (43" (+ (*! * ': , , , , , , , ,60, , , " , , , ,99 %: -)2 ( ,73) ( ,42) - - /% (* 4(/0( *((43" , , , ,99 4,19$(*) *1( %(/ )# $."* ("0# $0# 0% %( 3" )( (# 31 * +%, , , ,87 )( (# 31 * +%, , , ,87 *, (+ ) & ',?0,30. +, 2 (,, ' * '. 35

37 4,2 0 / (* +! * ': (1%0# ) "%% '& 2,# (. " %(-(*. " ($,! " *(*) / (*) (4(* / (* ( / (* 3" (# 1 "-%, ( ,0 1 ) , , , ,0 5 %) ( ( , ,2 2 )( (# 31 * +%, ( ,0 1 ) , , , ,2 8 %) ( ( , , ,8 7 )( (# 31 * +%, ( ,0 1 ) , , , ,1 4 + * ': *(*) / (*) (4(* / (* ( / (* 3" (# 1 "-%, , , , ,6 5 %) ( ( , ,5 9 )( (# 31 * +%, , , , ,2 4 %) ( ( , , ,5 3 )( (# 31 * +%, , , , ,7 7 : 3 * *." / , * 5 % + ( +. *2 0 ( +.! * +* *, 1 /3 *. : ( *+ (. : + ) ,76 + ( (-7!!- &..). * * (' ( + (. 36

38 4,21 "(*0# -$%.(# * (! + * ': %+ 0 ( , , , , ( , , , ,90 3" 4",!" , , , ,90! ' (! ': , , , ,90 E , , , , , , , , , ,90 + (*!, 0 (* 5 0, * ': %5(*)# 4"( )# (+%$-%)/ #) 4,85% %5(*)# 4"( )# ( *%%)/ #) 4,85% 4,22 $%.(# %$." %!(*3 )'! -"2(4)# & * '(,! * ': %3 2, # -$%0!# , , , ,00 % 0 ( ,00) ( ,00) (63.317,00) (43.376,00) /%& -$%0! " '( ) , , , ,00 * ': , , , , , , , ,00 0/(() 951,00-525, , , , , , , , ,00 37

39 4.22 $%.(# %$." %!(*3 )'! -"2(4)# () & ), ': /%& -$%0! (# 31/12/ , , , , ( ( 4,5) (52.821,00) (16.203,00) /%& -$%0! (# 31/12/ , , , , ( ( 4,5) (82.694,83) (37.131,36) /%& -$%0! (# 31/12/ , ,00! * ( + ': -' 4,00% 4,50% % ' + 4,00% 4,00% 4,23 % /-0# *( (0# -$%. (#! +! 0 * ' * ': , , , , , , , , , ,17 3" , , , ,68 4,24 (0# +%$-%)/ # -$%.(#! )+! 0 * ' * ': ) , , , ,90 $ -, ( , , , , , , , ,33 % , , , ,63 - ( , , , ,49 ( '( , , , ,06 3" , , , ,41 38

40 4,25 -"44 0" 0%! + ': " "4(%(*." -,!" ) /-' %(*0# (%,# ,56 ( ,64) , ,34 (64.444,49) ,85 3" "4(%(*." -,!" ) -'' ",# (%,# ,02 (58.894,85) , ,64 ( ,59) ,05 "(*) 3" "4(%(*." -,!" ,58 ( ,49) , ,98 ( ,08) , " "4(%(*." -"'." ) /-' %(*0# (%,# , , , , , ,33 3" "4(%(*." -"'." ) -'' ",# (%,# , , , , ,74 - "(*) 3" "4(%(*." -"'." , , , , , ,33 '* +, +.! ( * '& ); (, + -() '( ( (* +.! (+0# ((*(*3 - +-, , , , ,74 39

41 4.26 "4$) "# -$%.(# *( 4 3(# ) +. % + '? 1,9. (. ( ( ( +, ( ( ( +.! (*! ': 9 & 0 10# ) 1 0# *( "! ( ( %+ ) & 0 10# ) 1 0# *( "! ( ( %+ ) O! + +* + (+* (. + * *2 + ' ( ( )+* ). ( + )2.! + ( + 31/12/ ':! &,. & !"! #79!. 79!$"&! &, 7% %/! & ATTICA MEDIA BULGARIA LTD CIVICO LTD ATTICA MEDIA SERBIA LTD INTERNATIONAL RADIO NETWORK HOLDINGS S.A. + INTERNATIONAL RADIO NETWORK ROCK FM SRL - 40

42 4.27 '") # % ", 3"2# - '( 3 ) 0 (+! 31/12/! )*. *' Attica Media Serbia LTD 91%, % 2006., ( (* Shape, ( 30 % 2006., ( ( )(( (* Grazia ( 2006) + 9.* ( %B 2006., + (( (, *2. 41

43 5. - 1!",# 23 "(*." %3!" *(! '* -* ) 0 +* ': ! ' ( 1/1/ 1/1/2004 '* +, -* 5.2 *! 1/1/ *! 31/12/ * 1/1/ * 31/12/ ! 31/12/ /12/

44 5, 1 1 / 1 / / 1 / /%& /0 0"%2# %()4- ( + "(* '((* %)- ) , , , , 6 6. "!!! " %%&! "! " %*!. " ' *. " -'(. " - )2 ' (* 1 ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) - )2 + 2 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) - )2 3 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) - )2 0 *, '( 4 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) 3" ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ). "!!! " 4(1 %. " 23 "(*. " *( (/". " ' ((*. " %3! " '( + *, - 5 ( , 1 2 ) ( , 5 3 ) ( , 6 4 ) ( , 3 7 ) 2 +( 6 ( , 5 7 ) ( , 5 6 ) - - (( ) , , , , 6 7 % , , , , 0 0, , , , , 8 7 3" ( , 9 8 ) ( , 1 9 ) , , 1 7 "(*) 3" %% '. " (/"& ' ((* %)- ( +) ( , 7 3 ) ( , 9 4 ) ( , 3 6 ) ( , 5 8 ) /%& /0 0"%2# %()4- ( + (/"& '((* %)- ) , , , ,

45 5, 2 1 / 1 / ( ) / 0 1 / , 8 7 ( , 2 9 ) , 2 6 0, , , 7 7 ( , 2 7 ) ( , 8 3 ) , 6 7 (* , 9 9 ( , 7 5 ) ( , 9 9 ) , , , , , 0 5, , , 7 0 ( , 8 4 ) , 5 9 ) , , 9 3 (0, 0 0 ) , 0 0 3" '(- "%'(* , 3 6 ( , 2 4 ) , , , 1 7 +, , 8 9 ( , 0 0 ) ( , 8 8 ) ( , 2 6 ) , , 5 4 ( , 0 0 ) ( , 4 2 ) ( , 4 0 ) , 7 2, , 8 6 ( , 3 9 ) ( , 9 2 ) , 5 5 ( + (* , 1 8 ( , 5 7 ) , 6 1 3" *-*1 %3"# "%'(* , 4 7 ( , 0 0 ) ( , 2 6 ) , , 6 3 3" "%'(* , 8 3 ( , 2 4 ) ( , 5 0 ) ( , 3 1 ) , 8 0 % , , 0 0 ( , , , 8 9 ( , 0 8 ) , , 0 5 ( , 3 3 ) ( , 3 3 ) ( , 0 8 ) ( , 2 4 ) ( , 9 4 ) 4( *1 ( 4(4) " -# )$-# # %(*&# , 4 3 ( , 3 3 ) ( , 1 6 ) , 9 8 (*,! (6 1,# , 7 3 ( , 0 8 ) ( , 3 8 ) (0, 0 0 ) , 2 7 3" 4,! " 1,! " , 1 6 ( , 4 1 ) ( , 5 3 ) (0, 0 0 ) , 2 5 % + ( , , 0 0 $ - - '( , , 0 0 ( , 0 0 ) , , 9 7 ( , 8 3 ) - ( , 1 2 ) , 0 2 ) " *% %)/! " - $%.! " , , 1 7 ( , 0 0 ) ( , 1 2 ) , , 2 4 ( , 4 2 ) ( , 1 4 ) , , 5 5 ( , 7 3 ) ( , 1 8 ) , 6 4, ) , 5 4 ( , 0 0 ) ( , 8 8 ) , , ( , 3 7 ( , 9 4 ) ( , 2 6 ) , 1 7 3" +%$- %)/! " - $%.! " , 7 0 ( , 0 0 ) ( , 9 7 ) ( , 1 9 ) , 5 4 3" - $%.! " , 6 7 ( , 8 3 ) ( , 9 7 ) ( , 3 1 ) , 5 6 3" 4,! " 1,! " *( - $%.! " , 8 3 ( , 2 4 ) ( , 5 0 ) ( , 3 1 ) ,

46 5, / 1 2 / ( ) 3 1 / 1 2 / , 0 2 ( , 3 2 ) , 7 8 0, , , 2 8 ( , 7 9 ) ( , 2 5 ) , 2 4 (* , 8 3 ( , 7 5 ) ( , 0 0 ) , , , , , 8 3, , , 0 6 ( , 5 3 ) , 9 4 ) , , 4 9 0, , 8 7 3" '(- "%'(* , 7 4 ( , 4 8 ) ( , 3 4 ) , , 3 6 +, , 4 4 ( , 0 0 ) ( , 7 5 ) ( , 0 4 ) , , 3 4 ( , 0 0 ) ( , 9 0 ) , , 4 0, , 7 2 ( , 6 8 ) , , 0 0 (+ (* , 4 4 ( , 9 5 ) 0, , 4 9 3" *-*1%3"# "%'(* , 9 4 ( , 0 0 ) ( , 2 7 ) , , 5 5 3" "%'(* , 6 8 ( , 4 8 ) ( , 6 2 ) , , 9 1 % , 0 0 0, , 0 0 ( , , , 2 8 ( , 2 9 ) , , 2 8 ( , 0 7 ) ( , 2 2 ) ( , 3 4 ) ( , 2 4 ) ( , 9 4 ) 4( *1( 4(4) " -# )$-# # %(*&# , 0 8 ( , 2 2 ) ( , 6 3 ) 0, , 2 1 (*,! (61,# , 2 9 ( , 9 3 ) ( , 9 4 ) , 4 2 3" 4,! " 1,! " , 3 7 ( , 1 5 ) ( , 5 7 ) 0, , 6 3 % + ( , , 0 0 $ - - '( , , 0 0 ( , 0 0 ) , , 8 9 ( , 8 3 ) - ( , 0 7 ) - ) - - 3" *% %)/! " -$%.! " , , 1 7 ( , 0 0 ) ( , 0 7 ) , , 3 2 ( , 2 5 ) , , , 0 6 ( , 8 6 ) ( , 4 4 ) , 7 6, )+ 8, , 1 0 ( , 5 0 ) ( , 1 5 ) , , ( , 9 4 ( , 7 8 ) , 1 6 3" +%$-%)/! " -$%.! " , 4 2 ( , 5 0 ) ( , 0 4 ) , , 2 8 3" -$%.! " , 3 1 ( , 3 3 ) ( , 0 4 ) , , 2 8 3" 4,! " 1,! " *( -$%.! " , 6 8 ( , 4 8 ) ( , 6 2 ) , ,

47 5, 4 1 / 1 / ( ) / 0 1 / , 3 1 ( , 1 0 ) , , 9 3 ( , 2 7 ) , 6 6 (* , 0 6 ( , 1 4 ) , , , , 3 9, , 1 7 ( , 8 6 ) , 3 1 ) , , 6 7 3" ' (- "%' (* , 4 7 ( , 4 5 ) , 0 2 +, , 3 5 ( , 0 0 ) , , 2 4 ( , 0 0 ) , 2 4, , 8 2 ( , 1 8 ) , 6 4 ( + (* , , 0 9 3" *-*1 %3"# "%' (* , 5 0 ( , 0 0 ) ( , 1 8 ) , 3 2 3" "%' (* , 9 7 ( , 4 5 ) ( , 1 8 ) , 3 4 % , , 0 0 ( , , , , , 1 4 ( , 5 8 ) , 5 6 3" 4,! " 1,! " , 6 6 ( , 5 8 ) , 0 8 % + ( , , 0 0 $ - '( , , , 8 3 ( , 8 7 ) , 9 6 ) - 3" *% %)/! " - $%.! " , 8 3 ( , 8 7 ) , , , , 4 7 ( , 1 8 ) , 2 9, ) , 1 2 ( , 0 0 ) , ( , , 6 5 3" + % $- %)/! " - $%.! " , 4 8 ( , 0 0 ) ( , 1 8 ) , 3 0 3" - $%.! " , 3 1 ( , 8 7 ) ( , 1 8 ) , 2 6 3" 4,! " 1,! " * ( - $%.! " , 9 7 ( , 4 5 ) ( , 1 8 ) ,

48 5, / 1 2 / ( ) / 1 2 / , 3 0 ( , 8 5 ) , , 6 3 ( , 7 9 ) , 8 4 (* , 4 8 ( , 1 4 ) , , , 3 9, , , 8 1 ) , , 1 6 3" ' (- "%' (* , 2 2 ( , 2 3 ) , 9 9 +, , 0 0 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) , , 2 7 ( , 0 0 ) , 2 7, , 0 7 ( , 2 9 ) , 7 8 ( + (* , , 9 9 3" *-*1 %3"# "%' (* , 3 3 ( , 0 0 ) ( , 2 9 ) , 0 4 3" "%' (* , 5 5 ( , 2 3 ) ( , 2 9 ) , 0 3 % , , 0 0 ( , , , , , 6 1 ( , 3 6 ) , 2 5 3" 4,! " 1,! " , 7 2 ( , 3 6 ) , 3 6 % + ( , , 0 0 $ - '( , , , , 8 7 ( , 8 7 ) ( , 0 0 ) - ) - 3" *% %)/! " - $%.! " , 8 7 ( , 8 7 ) ( , 0 0 ) , , , , 9 7 ( , 2 9 ) , 6 8, ) + 8, , 4 1 ( , 0 0 ) , , ( , , 9 0 3" +%$- %)/! " - $%.! " , 9 6 ( , 0 0 ) ( , 2 9 ) , 6 7 3" - $%.! " , 8 3 ( , 8 7 ) ( , 2 9 ) , 6 7 3" 4,! " 1,! " *( - $%.! " , 5 5 ( , 2 3 ) ( , 2 9 ) ,

49 5,6 31/12/2004 ( ) 31/12/ * ,10 ( ,83) , , ,07 ( ,65) ( ,84) , ,61 (*) *0%4# , ,65 ( ,98) , ,47, ( ,49 ( ,07) , ,90 '( ( , ,94 ( ,37) , ,31 '( ( ,43 (20.497,50) ( ,34) , ,59 0%4 * 3!# , ,21 ( ,35) 1.805, ,46 - ( 2.119,36 - (2.119,36) ( / (>) ,18 (515,30) ,88 4 (/('() ( ,53) ,05 829,66 ( ,82) %4/(8,) % 1)%!" , ,21 ( ,12) (0,00) ,52 / ( , ,68 (27.474,94) ,19 0%4/(8,) ) 1)%-# ,98 ( ,47) ( ,17) ,33 "0 "( : )$-# %(*&# ,50 ( ,96) ( ,84) ,69 (*(. (61,# ,48 (95.607,51) ( ,33) , ,98 ( ,47) ( ,17) ,33 48

50 5,7 31/12/2004 ( )... 31/12/ * , , , ,57 (*) *0%4# , ,61, ( , ,81 '( ( , , ,25 '( ( ,96 (17.361,00) ,96 0%4 * 3!# ,22 ( ,01) ,21 ( , ,08 ( / (>) 4 ( /('( ) ,92 ( ,92) %4/(8,) % 1)%!" ,38 ( ,01) ,37 / ( , , ,09 0%4/(8,) ) 1)%-# ,80 ( ,52) ,28 49

51 6. (%/.(# $0 (# 4 ((/,# "4( # (*" (*0# *(# & ) (+ ) * ), ( ( + 9 % * * +. ( ) *, 0, * ( +( + ( 8'(,. + (+ ( (, ( ) ': 6.1!%,!$ ( 1/1/ 31/3/ ( 1/1/ 31/3/ 6.3!%,!$ ( 1/1/ 30/6/ ( 1/1/ 30/6/ 6.5!%,!$ ( 1/1/ 30/9/ ( 1/1/ 30/9/ 50

52 6,1 ($, *( %1%,# %() Y ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * , , , , , , , , , , , ,40 -, * , , , , , , , ,90 - % , , , , , , , ,16 -, ) , , , , , ,56 3" -$%.!" () , , , , , ,56 % , , , ,00 -, +. ( ,61) ( ,51) ( ,90) ( ,83) ( ,79) ( ,96) 3" /%&# 0# )$!" (%,# (+) , ,49 ( ,90) , ,21 ( ,96) %2 () , ,53 ( ,16) , ,42 ( ,60) 3" /%&# 0# (4)=(+)+(') , ,02 ( ,06) , ,63 ( ,56) ()=()+(4) , , , ,90 - ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * * , , , ,22 - (* *0%4 / (5,#) , , , ,74-0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" , ,61 (59.558,50) , ,15 (99.209,98) 0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" *( !" , ,23 (59.558,50) , ,77 (99.209,98) 0%4/(8,#) % 1)%!" 3" , ,65 (59.558,50) , ,61 (99.209,98) % , , , ,85-0%4/(8,#) ) 1)%-# 3" , ,23 (59.558,50) , ,76 (99.209,98) : % , ,16 (41.838,55) , ,78 (46.901,10) % %2 (22.138,98) (39.858,93) (17.719,95) , ,96 (25.640,90) 0%4/(8,#) ) 1)%-# " $& - +(* ( -%.) 0,0401 0,0374 (0,0027) 0,0252 0,0222 (0,0031) 51

53 6,1 ($, *( %1%,# %() (-"0$() ( *1% 0" -%. ) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# /03/ /03/ /03/2004 /%& /0 0"%2# %()4- (01.01.*( ",($) , ,63 ( ,56) , ,25 ( ,57) ( / (0) (, , ,23 (59.558,50) , ,76 (99.209,98) , ,85 ( ,06) , ,01 ( ,55) ( ,20) ( ,20) - ' % + * , , /%& /0 &2# %() (31.12.*( ",($) , ,01 ( ,06) , ,81 ( ,55) ( *1% 0" -%. ) 0 0/4# (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# (-%'(*0# 4%%()# 0%4 % 1)%!" , ,65 (59.558,50) , ,61 (99.209,98) -/ : ) , , , ,62 -) , , , ,34 ((, '(, ( & 0) ( ( ( ,74) ( ,74) - ( ,00) ( ,00) - 4 & '( , , , ,00 0"/," %% '0# '( +0# '%(."*1,- *,"# & - $,5"( (# (-%'(*0# 4%%()# %/(*') + ( ,63) ( ,63) (30.085,36) (30.085,36) %/(*') ( ,23) ( ,23) ( ,54) ( ,54) %/(*') ( 0) , , , , , ,98,": 4 & '( )) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) )) (33.910,45) (33.910,45) 3" (%."/(*%.") ) (-%'(*0# 4%%()# , , , ,66 "4-(*0# 4%%()# +,, ' (* (37.312,50) (37.312,50) ( ,95) ( ,95) (41.210,11) (41.210,11) 3" (%."/(*%.") ) "4-(*0# 4%%()# (+) ( ,95) ( ,95) (78.522,61) (78.522,61) % 4(*0# 4%%()# ' *' * , , ' ( ( ,71) ( ,71) ( ,65) ( ,65) % + (547,16) (547,16) ( ,20) ( ,20) 3" (%."/(*%.") ) $% 4(*0# 4%%()# (') ( ,71) ( ,71) ( ,85) ( ,85) /%& 32 (,!) (* 4(/0( &(43" ()+(+)+(') , , , ,20 (* 4(/0( *((43" 0"%2# %() , , , ,61 (* 4(/0( *((43" &2# %() , , , ,81 52

54 6,2 ($, *( %1%,# %() Y ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * , , , , , , , , , , , ,27 -, * , , , , , , , , % , , , , , , , ,90 -, ) , , , , , ,74 3" -$%.!" () , , , , , ,74 % , , , ,00 -, , ,22 ( ,53) , ,36 ( ,74) 3" /%&# 0# )$!" (%,# (+) , ,22 ( ,53) , ,36 ( ,74) %2 () " /%&# 0# (4)=(+)+(') , ,22 ( ,53) , ,36 ( ,74) ()=()+(4) , , , ,03 - ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * * , , , ,09 - (* *0%4 / (5,#) , , , ,19-0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" , ,46 (14.972,79) , ,59 (26.667,98) 0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" *( !" , ,48 (14.972,79) , ,78 (26.667,98) 0%4/(8,#) % 1)%!" 3" , ,00 (14.972,79) , ,43 (26.667,98) % , , , ,82-0%4/(8,#) ) 1)%-# 3" , ,86 (14.972,79) , ,61 (26.667,98) : % , ,86 (14.972,79) , ,61 (26.667,98) % % %4/(8,#) ) 1)%-# " $& - +(* ( -%.) 0,0151 0,0141 (0,0010) 0,0109 0,0091 (0,0017) 53

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94Β54 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.151 25 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170450100 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) της 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ IANOΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ALPHA 8 560 400 11 484 939 12 500 559 13 112 624 17 429 667 14 741 047 ALTER 5 005 890 6 006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 170450100 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάρτιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς οµίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963 ETALBOND.. 31 2009.. &.....: 681178...: 016559...: 659818.. 28963 ETALBOND..... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 ....2....3....4 IV....5 V....6...7 1....7 2....7 3....19 4....20 5....21 6....21 7....22 8....23

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

www.solon.org.gr 14 μ μ, μ μ «μ, μ - ,» «μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ». μ μ μ - μ. μ, - . μ μ - μ μ μ, μ 221

www.solon.org.gr 14 μ μ, μ μ «μ, μ - ,» «μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ». μ μ μ - μ. μ, - . μ μ - μ μ μ, μ 221 14 μ μ, μ μ «μ, μ -,» «μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ». A.Haulot,. μ μ μ «-»... μ μ μ -. μ μ μ 21. μ μ - μ μ. μ, - μ μ μ - μ μ μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ 221 μ μ μ μ - μ μ μ μ, μ -..- μ μ μ μ :, - μ μ ( μ μ ), μ,, μ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2010 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΠ) 2007 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΥΠΟ ΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης

Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης Συμβάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ OE Νομός Αργολίδας 0,30 5 ΙΚΤΙΝΟΣ AE Νομός Φλώρινας 4,32 5 ΗΛΙΟΣΑΡ AE Νομός Αργολίδας 0,57 4 SELECTED VOLT AE Νομός Λάρισας 9,90 5 ΗΛΙΟΣΑΡ AE Νομός Ηλείας

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007 10 151 23 1 31 2008 3556/2007 1 2!" 4 #"" " $! 31 2008 42 #"" " $! 31 2008 43 %& 31 2008 44 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 45 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 46 #"" *"" + ( () " $! 31

Διαβάστε περισσότερα

SEMAN S.A. We know How

SEMAN S.A. We know How SEMAN S.A. We know How SEMAN S.A. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SEΜΑΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ => ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΟΣ => ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ WWW.SEMAN.GR 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ seman

Διαβάστε περισσότερα

Aut u ohe he as Ετα τ ιρ ι ική κή Παρο υσί σ α ί ση Hertz (Autohellas)

Aut u ohe he as Ετα τ ιρ ι ική κή Παρο υσί σ α ί ση Hertz (Autohellas) Autohellas Εταιρική Παρουσίαση Hertz (Autohellas) 1 Hertz - Autohellas Hertz Παρουσία σε 150 χώρες με περισσότερα από 7,000 σημεία πώλησης. Το μεγαλύτερο rent-a-car παγκοσμίως. Ισχυρό Εμπορικό Σήμα. Autohellas

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Internet Security. Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Internet Security 2009 Σημαντικό! Παρακαλείσθε να διαβάσετε με προσοχή την ενότητα Ενεργοποίηση προϊόντος του παρόντος οδηγού. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1

GENEVA Sound System. Model M - L - XL GENEVA. www.apopsissound.gr 1 GENEVA Sound System Model M - L - XL GENEVA www.apopsissound.gr 1 . : μ, μ, μ μ. μ μ. μ 1). 2). 3). 4). 5) μ. 6) μ μ μ. 7) μ. μ μ. 8) μ μ μ, μ, μ, ( μ μ μ ) μ. 9) μ μ μ μ. 10) μ μ. 11) μ μ μ μ. 12) μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ INTERNET & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Αθήνα: Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 11, ΤΚ 16121 Καισαριανή, Τηλ: 210 70.111.43, Fax: 210 70.111.47 Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 90, ΤΚ 546 27, Τηλ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ INTERNET & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Αθήνα: Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 11, ΤΚ 16121 Καισαριανή, Τηλ: 210 70.111.43, Fax: 210 70.111.47 Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 90, ΤΚ 546 27, Τηλ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ELITHERM AEBE. Financial M/Elitherm a/p

ELITHERM AEBE. Financial M/Elitherm a/p ELITHERM AEBE Financial M/Elitherm a/p ΕLITHERM AEBE Financial M/Elitherm a/p ΙΣΤΟΡΙΚΟ 1987 Ίδρυση εταιρείας 1996 Μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ ΣΙΝΔΟΥ 1998 Έναρξη παραγωγής σπιραλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τμῆμα τῆς εἰσήγησης: Οἱ τεχνολογίες γιά τόν Ορθόδοξο Χριστιανό ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ Ιούνιος 2006

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τμῆμα τῆς εἰσήγησης: Οἱ τεχνολογίες γιά τόν Ορθόδοξο Χριστιανό ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ Ιούνιος 2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τμῆμα τῆς εἰσήγησης: Οἱ τεχνολογίες γιά τόν Ορθόδοξο Χριστιανό ἀναπόσπαστο τμῆμα τῆς Σοφίας τοῦ Θεοῦ Ιούνιος 2006 Technology Review an MIT Enterprise (December 2005, January 2006) Technology

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr

Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN!!! 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ!!!! Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ FLYNN 1 ο ΕΠΑΛ ΡΟΔΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Χατζηνικόλας Κώστας www.costaschatzinikolas.gr Τα 4 Είδη Των Αρχιτεκτονικών Των Σύγχρονων Η/Υ Ο Michael J. Flynn 1 το 1966 πρότεινε τον χωρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005 ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/09/2005 Κτήσεως(

Διαβάστε περισσότερα

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car.

2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. 1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. 2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας

Διαβάστε περισσότερα

E-SHOP MAGAZINE ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ. Προσφορές µόνο για τα µέλη του IANOS CLUB. Παραµονή Χριστουγέννων. Ο Άγιος Βασίλης. Η Βασίλισσα του Χιονιού µε αφήγηση

E-SHOP MAGAZINE ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ. Προσφορές µόνο για τα µέλη του IANOS CLUB. Παραµονή Χριστουγέννων. Ο Άγιος Βασίλης. Η Βασίλισσα του Χιονιού µε αφήγηση IANOS CLUB Προσφορές, Προτάσεις και Νέα εκεµβρίου Τρίτη, 02 εκεµβρίου 2014 Εάν το email δεν εµφανίζεται σωστά, πατήστε εδώ E-SHOP MAGAZINE ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ Προσφορές µόνο για τα µέλη του IANOS CLUB Η Βασίλισσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11

Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11 Το Nosmoke.gr στα ΜΜΕ Διασκέδαση χωρίς καπνό / Δημοσίευμα στην εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος / 20-6-11 Δημοσίευμα εφημερίδας ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ σχετικά με δράση του NoSmoke.gr για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του

Διαβάστε περισσότερα

sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. sciens ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. 10,, 10673, : 094284840,....: 21240/06/ /90/16 : 210-3392760 Fax: 210-3392470 Website: www.sciens.gr, E-mail: info@sciens.gr ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΑΘΗΜΑ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 Α1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Λογιστική 1) / Α ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. EΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ 2δ ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Τρέχουσες Μελλοντικές Εξελίξεις στα συστήµατα Τηλεµατικής & ιαχείρισης Στόλου» Γκάγκας Ηλίας Project Manager

«Τρέχουσες Μελλοντικές Εξελίξεις στα συστήµατα Τηλεµατικής & ιαχείρισης Στόλου» Γκάγκας Ηλίας Project Manager «Τρέχουσες Μελλοντικές Εξελίξεις στα συστήµατα Τηλεµατικής & ιαχείρισης Στόλου» Γκάγκας Ηλίας Project Manager Μέλος του Παγκόσµιου Οµίλου G4 FALCK - WACKENHUT Στόχος µας είναι να είµαστε πρωτοπόροι στην

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Δεκέμβριος 2010

Εταιρική Παρουσίαση. Δεκέμβριος 2010 Εταιρική Παρουσίαση Δεκέμβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Βασικά Στοιχεία Δομή Ομίλου Δραστηριότητες Online Entertainment Αγορά Online Entertainment Ευρωπαϊκή Αγορά Ψυχαγωγίας Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Hertz (Autohellas) 1

Εταιρική Παρουσίαση. Hertz (Autohellas) 1 Εταιρική Παρουσίαση Hertz (Autohellas) 1 Hertz - Autohellas Hertz Παρουσία σε 150 χώρες με περισσότερα από 7,000 σημεία πώλησης. Το μεγαλύτερο rent-a-car παγκοσμίως. Ισχυρό Εμπορικό Σήμα. Autohellas Ομεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 365/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική. Παρουσίαση. Απρίλιος

Εταιρική. Παρουσίαση. Απρίλιος Εταιρική Παρουσίαση Απρίλιος 2010 Πίνακας Περιεχομένων Βασικά Στοιχεία Δομή Ομίλου Δραστηριότητες Online Entertainment Αγορά Online Entertainment Ευρωπαϊκή Αγορά Ψυχαγωγίας Στρατηγική: Γεωγραφική Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2006

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις. της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ S&B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Explore Together. Δημιουργία Brand Awareness στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Social Media

Explore Together. Δημιουργία Brand Awareness στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Social Media Explore Together Δημιουργία Brand Awareness στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των Social Media Μιχάλης Σαραντινός Άγγελος Σφακιανάκης Δυο λόγια για τη Steficon Η Steficon σε αριθμούς Ενεργή παρουσία στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων:

Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Νέος Κύκλος Σπουδών από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 316 / V / 2006 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 15 η Ιουνίου 2006, ημέρα Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙ ΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 3 / 2592/2007 1 2...1. 3.2. 5.3. 7.4. 8...1. 8.1.1. 9.1.2. 9.1.3. 9.1.4. 31/12/2008 9.1.5. 31/12/2008 9.2. 8.2.1. 9.2.2. 1.2.3. 2.2.4. 31/12/2008 9.2.5. 31/12/2008 9.2.6. 31/12/2008 9.2.7. 27. 30601/2007

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

1. Πώς να καταχωρίσετε την Κάμερα στο λογαριασμό Hubble

1. Πώς να καταχωρίσετε την Κάμερα στο λογαριασμό Hubble Ο ΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ EL Για πλήρη και αναλυτική επεξήγηση όλων των χαρακτηριστικών, των λειτουργιών και των οδηγιών, ανατρέξτε στον Οδηγό Χρήσης. 1. Πώς να καταχωρίσετε την Κάμερα στο λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00

Logistics a Catalyst to Investments. Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Athens International Forum 20 October 2015 @ 17:30-21:00 Logistics a Catalyst to Investments agenda Σε ένα ταχέως και συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, τα Logistics αποτελούν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011. ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011. ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ TOSHIBA- QUANTAS Computers Η Toshiba προήλθε από την συγχώνευση δύο κορυφαίων Ιαπωνικών εταιριών το 1978. Για περισσότερα από 125 χρόνια, η Toshiba διαδραματίζει

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση

Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση Αναθεώρηση της σύνθεσης του Δείκτη FTSE-Med Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση 0115/00007220/el Ανακοινώσεις ΧΑΚ Cyprus Stock Exchange CSE Attachment: 1. CSE Announcement Non Regulated Publication Date:

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ

«ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ «ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ & ΡΑ ΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

SEMAN S.A. We know How

SEMAN S.A. We know How SEMAN S.A. We know How SEMAN S.A. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 Η ΕΤΑΙΡΙΑ seman sa We Know How SEMAN Α.Ε. Μια Επιστημονική Τεχνική Εταιρία Τομείς Δραστηριότητας: Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013)

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος Α' (2013) a/a ΚΔ. ΜΘΗΜ / COURSE YEAR ΙΛΙA / BOOKS ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ / NOTES ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & 1 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΠΡΟΤΥΠ (Λογιστική 1) / ACCOUNTING 1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - τόμος

Διαβάστε περισσότερα

GlobalEstate24.com. www.globalestate24.com

GlobalEstate24.com. www.globalestate24.com GlobalEstate24.com www.globalestate24.com Australia Brazil Bulgaria Canada Croatia Cyprus France Greece Hungary India Italy Philippines Portugal Russia Spain U.K. U.S.A. Rest of the world Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ

ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Λογιστικής ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΤΕ Εκπόνηση: Χρόνης Ευάγγελος Επιβλέπων: Καϊσοπούλου Ζωή Γενικά Ιστορία Ο.Τ.Ε. Ίδρυση με νομοθετικό διάταγμα 1049/1.9.1949 αφορούσε

Διαβάστε περισσότερα

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας!

MiVue 2014 dash cams. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! MiVue 2014 dash cams Ο αυτόπτης μάρτυρας στο δρόμο σας! Περιεχόμενα Προστασία & ασφάλεια / Ο αυτόπτης μάρτυράς σας Βασικά πλεονεκτήματα Σύνοψη σειράς Λεπτομέρειες προϊόντος Συσκευασία & περιεχόμενα Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Baked Web Strategy. Διαδικτυακή στρατηγική και προώθηση

Baked Web Strategy. Διαδικτυακή στρατηγική και προώθηση Baked Web Strategy Διαδικτυακή στρατηγική και προώθηση Η Baked Web Strategy είναι μία διαφημιστική εταιρία ψηφιακής κατεύθυνσης και προσανατολισμού. Σκοπός μας στην Βaked είναι να υποστηρίξουμε μικρές

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

IMAKO MEDIA S.A. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2007

IMAKO MEDIA S.A. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 IMAKO MEDIA S.A. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΟΜΑΔΑ 38 Παπαδοπούλου Αθανασία Ρουσοπούλου Νίκη ONLINE MARKETING ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ DELL l Αµερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας υπολογιστών. l Έχει βάση στο Τέξας

Διαβάστε περισσότερα

XTERRA Greece Championship 2015 Publicity Report

XTERRA Greece Championship 2015 Publicity Report XTERRA Greece Championship 2015 Η επιτυχία του XTERRA Greece Championship, αποτυπώνεται στους 3 απολογισμούς δημοσιότητας, οι οποίοι αφορούν: Α) στην ανακοίνωση της ημερομηνίας, των εγγραφών, των διαδρομών

Διαβάστε περισσότερα

Is it a social media. Game of Thrones?

Is it a social media. Game of Thrones? Is it a social media Game of Thrones? Τι θα δούμε μαζί Going back in Τime Χρήση Social Media Δραστηριότητες στα Social Μedia Τυπολογίες Το μέλλον? going back in time 1997 New York 1 st Social Network

Διαβάστε περισσότερα

2-4 Alkmeonidon str., 161 21 Athens, Tel. 210/ 72 56 541-3, 210/ 72 58 486, Fax 210/ 72 58 487 E-mail: hapco@hapco.gr, Website: www.hapco.

2-4 Alkmeonidon str., 161 21 Athens, Tel. 210/ 72 56 541-3, 210/ 72 58 486, Fax 210/ 72 58 487 E-mail: hapco@hapco.gr, Website: www.hapco. ΠΕΜΠΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 08.30 09.30 Προσέλευση Εγγραφές 09.30 11.00 Έναρξη εργασιών Συνεδρίου - Χαιρετισµοί * Πρόεδρος.Σ. HAPCO, κ. Ντίνος Αστράς ήµαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καµίνης Υπουργός Υγείας &

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP

Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Κέντρο Εξυπηρέτησης Κλήσεων ecall PSAP Σωκράτης Κωστίκογλου, Διευθυντής ΙΤ, Εφαρμογών και R&D SPACE HELLAS ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμένες φορές τα καλά πράγματα γκρεμίζονται για να δημιουργηθούν τα καλύτερα

Ορισμένες φορές τα καλά πράγματα γκρεμίζονται για να δημιουργηθούν τα καλύτερα Διαφημιστικές Εκστρατείες Που Ξεχώρισαν COM MUNIC ATOR Ορισμένες φορές τα καλά πράγματα γκρεμίζονται για να δημιουργηθούν τα καλύτερα Marilyn Monroe PAGE 01/6 Διαφημιστικές Εκστρατείες Που Ξεχώρισαν editorial

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+

Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητική+Ομάδα+Τεχνολογιών+ Διαδικτύου+ Ερευνητικές,Δραστηριότητες,και, Ενδιαφέροντα,, Τμήμα,Μηχανικών,Η/Υ,&,Πληροφορικής, Τομέας,Λογικού,των,Υπολογιστών, Εργαστήριο,Γραφικών,,Πολυμέσων,και,Γεωγραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center

Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό. .Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Προοπτικές εργασίας µετά το Μεταπτυχιακό.Στογιαννάρης Intracom Telecom Section Manager, Thessaloniki Branch S/W Development Center Intracom S.A. Telecom Solutions 19.7 km Markopoulou Ave., 19002 Peania,

Διαβάστε περισσότερα

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead

Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead Daedalus/Bytemobile/Citrix Marios Karagiannopoulos, B.Eng, M.Sc Staff Software Engineer, Tech Lead About.me Marios Karagiannopoulos B.Eng. Software Engineering, T.E.I. of Athens M.Sc. Computational Mathematics

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Θεοφάνης Γεωργιάδης Manager People Solutions ICAP GROUP AE

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. Θεοφάνης Γεωργιάδης Manager People Solutions ICAP GROUP AE Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Θεοφάνης Γεωργιάδης Manager People Solutions ICAP GROUP AE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ποια είναι η ICAP Tί συμβαίνει σήμερα? Τι θα έπρεπε να...είχαμε κάνει ή να κάνουμε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του. Εταιρικό Προφίλ

Μέλος του. Εταιρικό Προφίλ Μέλος του Εταιρικό Προφίλ 2009 Cycle Credit S.A. Η ΚΥΚΛΟΣ Ανώνυµη Εταιρία Είσπραξης Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων και µε τον διακριτικό τίτλο CYCLE CREDIT S.A. κατέχει την πρωτοπορία. Ιδρύθηκε το Νοέµβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3556/2007 και τις επ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ProMeris Spot/on για γάτες 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Your global. distributor!

Your global. distributor! Your global distributor! G L O B A L G L O B A L D I S T R I B U T I O N D I S T R I B U T I O N Famous Brands Global Distribution Ltd! Ανάµεσα στο όραµα και το συµφέρον σας! H FB Global Distribution Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. 014 ALPHA BANK ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 10232 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Έτος ιδρύσεως 1922 www.dol.gr Σεπτέµβριος 2003 1 ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. Εκδόσεις Ο µεγαλύτερος εκδότης εφηµερίδων και περιοδικών µε πάνω από 2.000.000

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΔΕΛΤΙΟΥ: 4 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Το Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 010 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Ελ. Βενιζέλου 21, 102 50 Αθήνα 210 3201111 210 3232239 215752 BNGR www.bankofgreece.gr BNGRGRAA 011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. Αιόλου 86, 102 32 Αθήνα 210-3341000 2103346510

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP

Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής. Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σ.Δ.Ο., Τμήμα Λογιστικής Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων - SAP Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια των Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων, πως αυτά εξυπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών Παροχών 2012

Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών Παροχών 2012 Τιμοκατάλογος Διαφημιστικών Παροχών 2012 Περιεχόμενα Τιμοκαταλόγου Περιεχόμενα Τιμοκαταλόγου Περιγραφή / ενότητες site Βanners & Video Commercials Sponsorships Advertorial Όροι Συνεργασίας Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιnstore Services. το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ψυχαγωγίας

Ιnstore Services. το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ψυχαγωγίας Ιnstore Services το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ψυχαγωγίας Instore Services Τα Ιnstore Services είναι οι νέες υπηρεσίες των Public που προσφέρουν λύσεις σε απλά ή και πιο σύνθετα τεχνικά προβλήματα που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2013 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο

Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο Διαφημιστικές Εκστρατείες Που Ξεχώρισαν COM MUNIC ATOR Γίνε εσύ η αλλαγή που θες να δεις στον κόσμο Μαχάτμα Γκάντι PAGE 01/7 Διαφημιστικές Εκστρατείες Που Ξεχώρισαν editorial Διαφημιστικές Εκστρατείες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

IRA MEDIA SPECIALISTS IRA 3D MEDIA SPECIALISTS 3D SYSTEMS

IRA MEDIA SPECIALISTS IRA 3D MEDIA SPECIALISTS 3D SYSTEMS IRA MEDIA SPECIALISTS Η IRA MEDIA Α.Ε.,δραστηριοποιείται στο χώρο της διαφήµισηςαπό το 2002, είναι εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας (media specialists)και αποτελεί µέλοςτου DIONIC

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Νοέμβριος 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE Technologies Α.Ε.

PERFORMANCE Technologies Α.Ε. PERFORMANCE Technologies Α.Ε. Δομή παρουσίασης στοιχεία εταιρίας απολογισμός 2011 & επιτεύγματα στόχοι στρατηγικές πελατολόγιο συνεργασίες ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επόμενα βήματα Η Εταιρία Η PERFORMANCE

Διαβάστε περισσότερα

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) Νο : 22 / 2010. Revision No.: 00. Issued: 04.03.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) 1. / 2

FSD / LIC / LD (LICENSING DIRECTIVE) Νο : 22 / 2010. Revision No.: 00. Issued: 04.03.10 (EFFECTIVE DATE) (Ref. No.) 1. / 2 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο ΗΓΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (LICENSING DIRECTIVE) Τοµείς αναφοράς : Πτυχία Χειριστών Αεροπλάνων Αποδέκτες : ως Πίνακα ιανοµής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ / GRAND TOTAL : 7,144,424 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ / % OF TOTAL Σ.Μ.Ε. ''FTSE/Χ.Α. Large Cap'' - FUTURES ''FTSE/Athex Large Cap'' 1 NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. - NBG SECURITIES S.A. 1,811,334 25.35 2 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - INVESTMENT BANK OF GREECE S.A. 1,475,444

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσµος Εταιριών ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 2 Περιεχόµενα 1. Ιστορικό... σελ. 3 2. Mετοχική Σύνθεση... 7 3. ιοίκηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Πάντα είναι ο σωστός χρόνος για να κάνεις το σωστό». Μάρτιν Λούθερ Κινγκ COM MUNIC ATOR. PARTNERS COMMUNICATOR Τεύχος 45 Μάρτιος 2011

«Πάντα είναι ο σωστός χρόνος για να κάνεις το σωστό». Μάρτιν Λούθερ Κινγκ COM MUNIC ATOR. PARTNERS COMMUNICATOR Τεύχος 45 Μάρτιος 2011 Διαφημιστικές Εκστρατείες Που Ξεχώρισαν COM MUNIC ATOR «Πάντα είναι ο σωστός χρόνος για να κάνεις το σωστό». Μάρτιν Λούθερ Κινγκ PAGE 01/13 Διαφημιστικές Εκστρατείες Που Ξεχώρισαν editorial Διαφημιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία. Kαλύτερo εστιατόριo στον κόσµο σύµφωνα µε το TripAdvisor

Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία. Kαλύτερo εστιατόριo στον κόσµο σύµφωνα µε το TripAdvisor Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία Kαλύτερo εστιατόριo στον κόσµο σύµφωνα µε το TripAdvisor Madame Marigoula (µε καταγωγή απ την Πόλη) Θεία του ιδιοκτήτη του Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία Master Chef

Διαβάστε περισσότερα

FOR POLYCARBONATE SHEET S APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

FOR POLYCARBONATE SHEET S APPLICATIONS ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ FOR POLYCARBONATE SHEET S APPLICATIONS Material Υλικό Type Τύπος Color Χρώμα 1 Multiwall Normal Sheets Κυψελωτά Απλά 2 Multiwall Solar Control Sheets Κυψελωτά Θερμοανακλαστικά 3 Multiwall Athermic Sheets

Διαβάστε περισσότερα

(...).. 1 2008 31 2008 (, )

(...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...).. 1 2008 31 2008 (, ) 1 2008 31 2008 1 (...).. 1 2008 31 2008 (, ). 3-4.... 5-39.. 40 41 42-43. 44. 45-97 2 (...).. 1 2008 31 2008 (, ) (...)... ( ), 31 2008,,.,.,,,..,.,..,.,.,,.,.. :..... 1,6.

Διαβάστε περισσότερα