" /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/ " /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "... 1... 6 +." /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/2005... 10 +." /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/2005... 11 1... 13"

Transcript

1

2 ,...!" # $%&# 1/1 31/12/... 8 '( )# # 31 * +%, " /%&# 0#,- # $%&# 1/1 31/12/ " /%&# 0# (%,# # $%&# 1/1 31/12/ (*." %." # $%&# 1/1 31/12/ %1%,# '( " (%, *)# (2 $(*3 1, (,* (3/-" %'(." $(*& 3"/ (# $%&'# )*# 4,# %(*) (%,# )(# %(# '%# )(# %1%0# & -, (/0!" (/"." %3!" % (*" (*&# %1)%#(...) %-,# %)-, % ",# *( %, -1( "!" %3!" (*0# '((*0# %$0# ",# $0# -''",# (%,# %& 20"!" " (!" ". '( %(-(* ($, '( %(-(* ($,

3 3.6,! 2,# %(-(*." ($,!" / (&(# (/0( )# "( "( %5." $%.(# '( %$0# %!(*) )'! -"2(4)# %+06(# (0# -$%.(# %, "'".%( ) %', ,# 4%%()# (.(# (# (*" (*0# (# *# %'(." )#!/0"!" ((*(*&# (-%',# (-%',# 4(/# %!(* % (*" (* 04 / (024) )%# (4& # %4 " $& %, " $& '( %(-(* ($, ". '( %(-(* ($, "43(# -''",# (%,# (0# *%%)/ # (&(# "+) "# 1%'(*0# (&(# -$%.(# / # *( (0# %(*0# (&(#

4 4.17 (0# (&(# (* 4(/0( *( (43" $(*) *1( / (* *%%)/ # %$-%)/ # 4"(*0# -$%.(# $%.(# '( %$0# %!(*) )'! 2)4- ) " -%, % /-0# *( (0# -$%.(# (0# +%$-%)/ # -$%.(# "44 0" 0% "4$) "# -$%.(# '") " % ", - '( !",# 23 "(*." %3!" *( ,"*# %% '." /%&# 0#,- *( (%,# 0"%2# %()4-43 1/1/ 1/1/ "(*." *( (/"." '((*." %3!" 5.2-1!", '( 3,- 1/1/ !", '( 3,- 31/12/ !", '( 3 (%,# 1/1/ !", '( 3 (%,# 31/12/ !",!",- 31/12/ !",!" (%,# 31/12/ (%/.(# $0 (# 4 ((/,# "4( # (*" (*0# 50 (# ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 31/3/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 31/3/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/6/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/6/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/9/ ($, *( %1%,# %()4-1/1/ 30/9/

5 /

6 ,,! "#"$%!! & (' «!») ( )* (*.! ( ( + * +* : -,,. 40, %* , : ((. " -, +! $). & *' (+ * 5/204/ /372/ $*+ *' ) : -!.. /, -(.. +* *). -!. " -, /! $. & (*+ (*+,,. 40, %*, : )* ( ) 0 )) *+ : ( ), * *. - ) ( * ( ( (, + *. & *.,!,. ". (%!, 12231), Deloitte. 5

7 1. 31, 6

8 .. &(# (*" (*0# (# # %&# 3)! + )* «..» (+ ((, (*+ (+ *, *, ( +!, * +, -.,,, ( *. *' ' (. $%# (()-# %)4%# & /"!" 3 +-# - ((*(*3 - +-,- 7

9 1-31 ( ) * 4, , , , ,18 + 4,2 ( ,82) ( ,61) ( ,32) ( ,57) (*) *0%4# , , , ,61, ( , , , ,81 '( ( 4,3 ( ,95) ( ,31) ( ,01) ( ,25) '( (+ 4,4 ( ,19) ( ,59) ( ,68) ( ,96) 0%4 * 3!# , , , ,21 ( , ,08 ( 4, , , ( 4, , ,01-4 (/('() 4,6 ( ,28) ( ,82) ( ,73) ( ,92) %4/(8,) % 1)%!" , , , ,37 / ( 4,7 ( ,20) ( ,19) ( ,76) ( ,09) 0%4/(8,) ) 1)%-# , , , ,28 : % % , , , ,28 %2 ( ,09) , , , , ,28 0%4 ) 1)%-# " $& - +(* ( -%.) 4,8 0,3653 0,1175 0,4146 0,1075 8

10 # 31 ( ) , , , , ,45 4, , , , ,84 (* , ,34 4, , , , ,39, + 4, , , , ,81 ) 4, , , , ,16 3" ',!" %(-(*." ($,!" , , , ,99 +, 5.. 4, , , , ,00-4, , , , ,27, 4, , , , ,78 (+ (* 4, , , , ,99 3" *-*1%3"# "%'(* , , , ,04 3" "%'(* , , , ,03 % 4, , , , ,00 4, , , , ,87 + 4, , , , ,24 ( ,50) ( ,94) , ,25 4( *1( 4(4) " -# )$-# # %(*&# , , , ,36 (*,! (61,# , , " 4,!" 1,!" , , , ,36 %+ ( 4, , , , ,00 $ '( 4, , , , , , ) 4, " *%%)/!" -$%.!" , , , , , , , , , , , , ,68, )+ 4, , , , ,41 3+ ( 4, , , , ,90 3" +%$-%)/!" -$%.!" , , , ,67 3" $%.!" , , , ,67 3" 4,!" 1,!" *( -$%.!" , , , ,03 9

11 1-31 ( ) $(*) 1( (1% ) 0*4 $." -0% %( / (* 0 (# "0" (*(. (61,# 3" 4,!" 1,!" )( , , ,05 ( ,95) , ,24 %) ( ( ,23 ( ,23) - %) ( ' * 2 ( ,46) ,46 - % ( ,00) ( ,95) ( ,95) ( / (0), , , ,33 )( , , ,28 ( ,94) , ,63 - )( , , ,28 ( ,94) , ,63 %) ( ( ,87 ( ,87) - %) ( ' * , ,88 % ( ,00) ( ,56) ( ,56) ( / (0), ,31 ( ,09) ,22 )( , , ,14 ( ,50) , ,16 10

12 1-31 ( ) $(*) 1 ( (1% ) 0*4 $." -0% %( / (* 0 (# "0" 3" 4,!" 1,!" )( , , , , ,08 % ) ( ( ,59 ( ,59) - % ( ,00) ( ,00) ( / (0), , ,28 )( , , , , ,36 )( , , , , ,36 % ) ( ( ,53 ( ,53) - % ( ,00) ( ,00) ( / (0), , ,77 )( , , , , ,13 11

13 E 1-31 (0 0/4#) ( ) (-%'(*0# 4%%()# 0%4 % 1)%!" , , , ,37 -/ : ) , , , ,94 -) , , , ,18 -) , ((, '(, ( & 0) ( ( ,77 ( ,88) ,29-4 & '( , , , ,56 0"/," %% '0# '( +0# '%(." *1,- *,"# & - $,5"( (# (-%'(*0# 4%%()# %/(*') + ( ,05) ( ,76) ,58 ( ,65) %/(*') ( ,81) ( ,67) ( ,58) ( ,01) %/(*') ( 0) , , , ,89,": 4 & '( )) ( ,61) ( ,36) ( ,13) ( ,56) )) ( ,21) ( ,94) ( ,06) ( ,19) 3" (%."/(*%.") ) (-%'(*0# 4%%()# ( ,89) ,64 (51.118,35) ,53 "4-(*0# 4%%()# +,, ' (* (874,00) (43.352,46) ( ,00) (5.729,56) ( ,88) ( ,63) ( ,80) ( ,20) ' % , ,00-3" (%."/(*%.") ) "4-(*0# 4%%()# (+) ,12 ( ,09) ,20 ( ,76) % 4(*0# 4%%()# ' *' * , , ' (+ / + ( , ' ( - ( ,02) ( ,21) ( ,75) % + ( ,80) ( ,65) ( ,81) ( ,12) 3" (%."/(*%.") ) $% 4(*0# 4%%()# (') ( ,75) ( ,67) ( ,02) ( ,87) /%& 32 (,!) (* 4(/0( &(43" ()+(+)+(') ( ,52) ,88 ( ,17) ( ,10) (* 4(/0( *((43" 0"%2# $%&# , , , ,09 (* 4(/0( *((43" &2# $%&# , , , ,99 12

14 %1%,# '( " (%, &! "#"$%!! & 7, (!., (* (/ /1994). 8( ( 4(,, % 30/06/98 9 ( (,,. 40, & /06/3/94/54 ( (50). ( (!., * $ (! 91), 0 ( «8( -( + (» ( ), * ( ( ( *. 1.2 *)#, + 4 ( * 04/12/ : 1. & (, ( (, )(( *. 2. & (, (, * ))( *. 3. &,, ',, (( (,, video, & (,, * (* +*. 5. & (, * +* + ). 6. &,, ', ) 5,, ( & ( 2 + (, * (, ( 2 ( (, * * &,, 2 + (. 9. & (. 10. & + * * (* (* & ( ( *, * (,.! , /12/1998 ( ). 13

15 1.3 20(2 $(*3 1,- & '' * *+ : (., (* ' (.. % 9 15/09/1994, ' ( ( ' (. % 9 % 31/10/1995, % ' ( ( ' (. & 9 17/03/1999 ( * (.! 8 9 * 19/03/ /08/1999 : % ' ( (. *' * ( ) ( ' 100 ( + ( ( +.! (+ * ( /09/ (+ ( +. & ( 2 ( * ( + ( + 8( % 6. % 9 27/11/1999 ' ( ( , ' 100 (. & *' + ( % 9 29/06/ *' *, ' (, ( ,62 *' 0,30 / (* , ' 0, (,* (3/-" %'(." )*! 31/12/ ': 1.. / -( & +* *) 2. 9( ( 3. Fabrizio D Angelo ( 4. 6 % 5. Roberto Briglia % 6. 4 Tettamanzi % 7. Zeno Pellizzari % (' % ) 8. " %0 % (' % ) (*.. /. $*+ + ' )*, 0 -( +* *),.. /, 9 +*., +! $, ". -, +*!, 9. %, +* 8( 9 4 (, %. (* + 8( ( : (,. -(. 14

16 1.5 $(*& 3"/ 3 31/12/ ) * 5%) : ( MONDADORI INTERNATIONAL SA ,66% ASOKA HOLDINGS LTD ,57% GLOBAL PUBLISHING SYSTEMS HOLDING SARL ,26% (# $%&'# )*# 4,# Madame Figaro Maison Figaro : *) SOCIETE DU FIGARO SA 31/12/2009 Madame Figaro. Playboy : *) 31/12/2007. PLAYSTATION : *) 31/03/2007. PC MAGAZINE : *) 31/12/2008. PLAYBOY ENTERPRISES INC FUTURE PUBLISHING ZIFF DAVIS MEDIA INC T3 MAGAZINE : *) FUTURE PUBLISHING 30/09/ %(*) (%,# *.+%(# 1994 : &! ' (, ( (* MADAME FIGARO. *0 +%(# 1995 : ) ( (* PLAYBOY, (0 + (. 3"(# 1997 :;8( (* MAISON FIGARO *.+%(# 1997 : <( &,. & ) ( )(( * (* &,. &. 71,67%. +%-%(# 1999 : ( ( 79! ( 5%). 7% (! 5% - &, 7% 1% !$"&! 1%). 0 +%(# 1999 : 4. (*!"! ( 66,5%) ' (* 4= ) ) ) HEARST INTERNATIONAL ( (* HARPER S BAZAAR. *+ ( ( ",,! ( 49%). *.+%(# 1999 : *2 Playboy Enterprises * (( 7!, ( (* 50% +, (( ( PLAYBOY ( MAXIM (7). 0 +%(# 1999 : <( (,/ 7!7" 50%. "-%(# 2000 : ' ( 9. 79!$"& (( ",,$ 9! -,!$>" -!!& >#& PLAZA), 9. * (, 50%. 15

17 +%-%(# 2000 : ' 50% --$7! -7 - ( &, 7% ) (( )(( (. (# 2000 : <( INTERNATIONAL RADIO NETWORK HOLDINGS SA (,')*, * (, ' 4" 7&! ( INTERNATIONAL RADIO NETWORKS AE) ( + (* ( + ATHENS RADIO DEE JAY. 3(# 2000 : ' 50% %/ (( MIRROR) %. 81,25%. 3'-# 2001 : E' 50% -7!!- &, (,, VIDEO DVD + ). *0 +%(# 2001 : <( 3 ATTICA MEDIA BULGARIA 51% (( ( PLAYBOY-MAXIM GRAZIA. 3"(# 2002 : *) * ( * (, ( (* ( (*. % 31/12/ + * ) *) ( * * ?. 0 +%(# 2002 : ' * 50% CIVICO LTD, ( ) * * PLAYBOY TV '+ 100% ' *. 0 +%(# 2003 : 8( (* PLAYSTATION %(# 2003 : 8( (* CELEBRITY. 0 +%(# 2004 : <( ) %)*o ATTICA MEDIA SERBIA 51% (( ( MAXIM- PLAYBOY-GRAZIA. "-%(# : <( ROCK FM SRL ( %, 90% + IRN SA. & ROCK FM SRL ( 2 ( + %. "-%(# : 8( (* PC MAGAZINE. 0 +%(# : 8( (* 3 MAGAZINE. *0 +%(# :- * -7!!- & )(# %(# '%# )(# %1%0# ( ' (,!.! ( ) ( (. 16

18 1.9 & -,- & (! 31 ) ': % &,. &..! ( 71,67% % &!, &!"!..! ( 66,50% % &!, & 9 #79!. 79!$"&!..! ( 50,00% % &!, & &, 7%..! ( 50,00% % &!, & %/! &..! ( 81,25% % &!, & ATTICA MEDIA BULGARIA LTD! 3 51,00% % &!, & "!%& &,!-!$ CIVIC! LTD -7!97%%! * 100,00% % &!, & ATTICA MEDIA SERBIA LTD! ) 51,00% % &!, & INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A. 7 $%%!4#",')* 100,00% % & +!, & INTERNATIONAL RADIO 7!/#"! ( 99,70% %% & NETWORK.. ROCK FM SRL * 7!/#"! 90% %% & -7!!- &..** + "!%& % & PROOPTIKI ROMANIA SRL "&%!97/ #" ( 50,00% %% & PROOPTIKI BULGARIA LTD "#" DVD - VIDEO %% & PROOPTIKI SERBIA LTD %% &,/ 7!7"..!97/ & ( 50,00% % &.7&. & MAP MEDIA KIADO!! 50,00% % &.7&. & BALCAN PUBLICATIONS S.. + PBR PUBLISHING SRL! * 50% *& (*+ 5/1/ % & %% & ** &! 23 ),..7&. &.7&. & 17

19 2. (/0!" (/"." %3!" % (*" (*&# %1)%# (...) 2.1 %-,#!! + * (International Financial Reporting Standards IFRS ) ) !! + * *. & *'! * 9 ( (, (, * ( *'!, *2 ( '( ( (. & * * (,, ', ( +. ( (. & *'! ' 31 ). & (' ( ' ! + * ( ( ( ' %)-, % ",# *( %, -1( "!" %3!" 8 ( , (, :,- 19 () - -* (* ),- 39 (), + 7 ) ( (* ),- 39 () * ' (* ), () ) 4 * (* ) -4-1 () - + -* , 8 '! - (* ) : 9,- 1, -!, 9 (* ). 4, -( ) ( + (* ) 5,.,, -) (* ). 6, $ * ' (* 1.12.). &! ( * ( ( +!! ((! ( *. 18

20 3. (*0# '((*0# %$0# 3.1 ",#! ' 31 ) ) +.. (*, µ µµ,, µ 2 µ (, µ ' 1µ.! µ + µ) µ µ µµ µ µµ *. ' +,, + ( +, * '. ' * * ', ( 0 '. + ' * ', ( +. ( * '.! + * +(. +, + + (, ), '. 1 +, +, (* ( (*!., ( + ( 0 '*!µ. (!, + ' ' $0# -''",# (%,# 1µ ( ( +* +.! µ µ!µ µ)!µ ( 0µ, µ ) µ+( + +, µµ 1µ ( µ µµ *. 1!µ 0µ * ) 0µ ' (, ' ( µ µ( * 0µ, 1µ ) (µ *, * µ (. '*!,!. (!, ' '. 19

21 3.3 %& 20"!" " (!" * ) (.! ( (!µ +*,, µ ( µ. * ( (, µµ)µ ' µ * ', *, µ µ µ µ * µµ µ* ( '( µ, µ ) µ µ (. ( 0 ( * 0 ' ( ( *, *.! ( + * ' * + (. 3.4 ". '( %(-(* ($, 0 µ ', µµ µ ) )2 '.! ) )* µ µ, µ ) + µ+( ), + ( µµ µ 0.! + ': 8% - 20% %µ µ 'µ 15% - 20% % µ 15% 8 'µ 20% - 30%! ' 0 ' + *. 1 ' ) ', ( () '(., ( '* ) ' * ( 0.! * '( ( * '( %(-(* ($, %2, & ' (+ ) * )+, µ( µµ +, ( ) * ' + µ. & ', 0 µ (* µ+ µ , 0 µ µ µ ( ) µ ) µ ( µ. & ' µ (* 0 µ ' (. & ' (* µµ µ) A,- -)+ µ + (. 20

22 3.5. '( %(-(* ($, () & *( 4(# (, ( )2 µ '. '( (*)! ( * ).! ) (* + +( ( ,! 2,# %(-(*." ($,!". - 0, ( ) '. - ), (' ' ( + + '. & ' * ' '* * ' * '.! 0 * '( *. 3.7 /0 + 0 ' '* + '. + ' + (, +. + (0 +( FIFO ) (, (&(#! * * ' ) *, * (/0(µ (+ (* ), + 2 )+ (* ' )# "( 3 (* (' ( *), "( %5." ( * * '. % ) *. 21

23 3.12 $%.(# '( %$0# %!(*) )'! -"2(4)#! '( ) + +. (( + '( (. & + * ' ( + * ' ) * ( & ( + 0 *, ' +( Projected unit credit. 9 ' + *. ( 0 * ) (( + 10%, 0 ) ( ( ( ( '. + ) ) + +( ( * %+06(#! )2 (µ* 1µ µ µµ, µ +, µ + ' (0# -$%.(#! * * ' ) * %,µ µµ 0 9 % "'".%( )4- ( ) * ' * +, +,, /- 0.! (( 5, 5 ( * ' * '. 8( +* ((, ) 2 ( *., 0 (, + ( '. 22

24 3.17 %', 8'( ) ( +* ( 0 ( ). ( ( (. ( ( + (, 0, ( ( '( * '* ( * '*.! 0 * * * + *. ) ( + )+ ( (. - ( ( '* ' * ).! ) * ( ) * (, 0 *.! ) ( ( * (* +, ' ( 1 + ( ( + * ). ) + ( + +, (.! ) * * ( + +, ) 2 * + + *.! ), + + (. +,, (. ) 20 ( '/ + ' '. 3.18,# 4%%()# * (! ( ( + (3, ), 7,!). + '* *! 4%. - 1 ( + ( * 2% *., ( +. 23

25 4. (.(#,!" (*" (*." *!" 4,13*# %'(."! *! * ': ( , , , ,17 ( ( , , , ,13 ( , , , ,11, ( , , , ,77 3" , , , ,18 4,2 )#!/0"!" +! * ': , , , ,09 ) & '( * , , , ,77 ) & '( , , , ,44 '( , , , ,27 ) , , ) , ,25 (22.630,00) ,00 3" , , , ,57 4,324 ((*(*&# (-%',# '( (! * ': ) & '( * , , , ,77 ) & '( , , , , , , , ,58 ) , , , ,74 '( , , , ,63 ) , , , ,94 -) , , , ,50 3" , , , ,25 24

26 4,4 24 (-%',# 4(/# '( (+! * ': ) & '( * , , , ,92 ) & '( , , , ,99 '( , , , ,37 -) , , , ,68 3" , , , ,96 4,5 24 %!(*3 '( *! * ': % , , , ,71 ( , , , ,55, , , , ,20 0 ( 4,22) , , , ,00 3" , , , ,46 31 ), + 0! ), ,6% (*" (*) *)#! * ': ( ( ,53) ( ,54) ( ,59) ( ,61), & '( ( ,05) (79.464,79) (41.719,82) (22.823,36) 4 ( (46.801,33) (19.551,03) (36.904,72) (1.157,59) ( ,91) ( ,36) ( ,13) ( ,56) ( , , , ,05 - ( , , , ,74 ( , , , , , , , ,64 ( ,28) ( ,82) ( ,73) ( ,92) 25

27 4,7 )%# (4& # 2004 / ( ( , ,48 ) ( 4,14) ( ,09) ,13 * , , , ,19 0%4 % 1)%!" , ,52 / 32% (2004:35%) , ,78 % ( , ,05 / ( (* ( ,19) ( ,76) ( ( (2.451,55) ( ,79) ) , ,81 ) * (78.683,45) (71.209,87) (* * + '* , ,36 * * , ,59 )%# (4& # %() , , / ( ( , ,58 ) ( 4,14) ( ,51) ,51 * , ,09 0%4 % 1)%!" , ,37 / 32% (2004:35%) , ,68 % ( , ,76 / ( (* ( ,06) - ( (( ( ,60) ( ,08) ) * , ,73 * * - - )%# (4& # %() , ,09 26

28 4,8 0%4 " $& 2004 ( * , ,69 + +* (* *0%4 " $& 0,3653 0, ( * , ,28 + +* (* *0%4 " $& 0,4146 0,1075 4,9 %, " $& )* + * 9. (+ * ( * 1/ /12/2004, 9 ) 30/06/, (0,0650? ). ( * 1/1-31/12/ (0,0700? ) 9. 9 * ( 0. 27

29 4,10. # *("(&(#!! * ': &!'%1(*) %$, '( (*) (0#. # *("(&(# 3" (# 1 "-%, ' , , , , ,80 ) ( ,88) ( ,15) ( ,89) (1.650,00) ( ,92) ")+ 2, , , , , ,88 $ ' , , , , , , , ,72 % ) ( ,86) (52.341,36) ( ,90) (4.950,00) ( ,12) )( (# 31 * +%, , , , , ,47 (# 31 * +%, ' , , , , ,52 ) ( ,74) ( ,51) ( ,79) (6.600,00) ( ,04) ")+ 2, , , , , ,47 $ ' , , , , , , , ,47 -)2 ' ( ,03) ( ,03) ) (3.168,72) (44.579,80) (88.803,57) (3.300,00) ( ,09) )( (# 31 * +%, , , , , ,82 (# 31 * +%,- ' , , , , ,56 ) ( ,06) ( ,31) ( ,37) (9.900,00) ( ,74) ")+ 2, , , , , ,82 28

30 4,10. # *("(&(#! * ':!'%1(*) %$, '( (*) 3" (# 1 "-%, ' , , ,62 ) ( ,21) (19.401,20) ( ,41) ")+ 2, 0, , ,21 $ ' , , , ,00 % ) - (15.069,76) (15.069,76) )( (# 31 * +%, , , ,45 (# 31 * +%, ' , , ,62 ) ( ,21) (34.470,96) ( ,17) ")+ 2, 0, , ,45 $ ' , , , ,00 % ) - (13.713,27) (13.713,27) )( (# 31 * +%,- 0, , ,18 (# 31 * +%,- ' , , ,62 ) ( ,21) (48.184,23) ( ,44) ")+ 2, 0, , ,18 29

31 4,11 ". # *("(&(#!! * ':,%( $/ 1%(* 0 ( *( ()# 2( )# 3" (# 1 "-%, ' , , , , ,29 ) ( ,37) ( ,92) (72.259,89) ( ,73) ( ,92) ")+ 2, , , , , ,37 $ ' , , , , , , , , , ,60 % - - (300,00) (515,28) (815,28) ) (66.203,25) (53.293,47) (25.340,74) ( ,98) ( ,44) )( (# 31 * +%, , , , , ,24 (# 31 * +%, ' , , , , ,18 ) ( ,62) ( ,39) (96.481,92) ( ,01) ( ,94) ")+ 2, , , , , ,24 $ ' , , , , , , ,00 9, , ,53 % (2.563,23) (2.563,23) ) (33.745,60) (56.875,07) (34.046,02) ( ,24) ( ,93) )( (# 31 * +%, , , , , ,61 (# 31 * +%,- ' , , , , ,04 ) ( ,22) ( ,46) ( ,94) ( ,81) ( ,42) ")+ 2, , , , , ,62 30

32 4,11 ". # *("(&(#! * ':,%( 1%(* 0 ( *( ()# 2( )# 3" (# 1 "-%, ' , , , ,74 ) ( ,87) (997,94) ( ,27) ( ,08) ")+ 2, ,23 598, , ,66 $ ' ,23 598, , , , , , ,20 % - - (0,84) (0,84) ) (41.930,29) (429,50) ( ,39) ( ,18) )( (# 31 * +%, , , , ,84 (# 31 * +%, ' , , , ,33 ) ( ,16) (1.427,44) ( ,89) ( ,49) ")+ 2, , , , ,84 $ ' , , , , ,27 0, , ,80 % ) (11.111,78) (565,00) ( ,85) ( ,63) )( (# 31 * +%, , , , ,01 (# 31 * +%,- ' , , , ,13 ) ( ,94) (1.992,44) ( ,74) ( ,12) ")+ 2, , , , ,01 31

33 4,12 -''",# (%,# (* (+ ': )( 31 * +%, ,05 *' ,90 %( (/(0)* ,88 % + ( ,00) )( (# 31 * +%, ,83 *' 874,00 - * '( (-) ( ,10) %( (/(0)* ,75 ( ** ,78 % + ( ,00) )( (# 31 * +%, ,26 * ( (/(0). ** ( -, 0, (* * * ' (. ( 0, ( +( + + '. -+ ( (( O: 3" (&!" 3" -$%.!" (# 31 * +%, , ,90 (# 31 * +%, , ,07 4 0%4/ (8,#) (# 31 * +%, , ,78 (# 31 * +%, ,56 ( ,62) + * -7!!- &.. ( ),. 4,13 (0# *%%)/ # (&(#! +! * ': %+ (( / , , , ,46, , , , , , , , ,81 32

34 4,14 "+) " 1 %', & ) / (), ': $%&# $%&# "+) " 1%', ): (024)/04 (024)/04 ) ,07 ( ,05) ,02 (64.650,39) ,63 -) ,86 (80.876,90) , , ,94 -) ,50 (36.032,26) ,24 (31.895,21) ,03 -) , , ,87 ( ,70) ,17 -)2 0 * , , ,68 (15.882,57) ,11 / ,11 ( ,49) , , ,42, , , , , ,66 3" ,00 ( ,13) , , , $%&# $%&# "+) " 1%', ): (024)/04 (024)/04 ) ,38 (63.330,01) ,37 (40.883,75) ,62 -) ,86 (80.876,90) , , ,94 -) , , ,60 (12.581,60) ,00 -) , , , , ,62 -)2 0 * , , ,12 (4.864,37) ,75, (856,87) , , , ,75 3" ,67 (21.991,51) , , ,67! ) 0 0 ( +.! ( 0 *2 182 (? + * 2+* (.! 1 ( )2 ) * , +*, + (. 33

35 4,15 /0 +! * ': '* , , , , , , , ,07 E* , , , ,68 3" , , , ,00 %: -)2 ( ,82) ( ,25) ( ,00) ( ,00) -"(*& */%& %-(&( 2, , , , ,00 4,16 # *( (0# %(*0# (&(#!! 0 * ' * ': , , , , , , , , , , , ,64 3" , , , ,75 %: -)2 ( ,81) ( ,42) ( ,48) ( ,48) /%0# %(*0# (&(# , , , ,27 4,17 (0# (&(#!! 0 * ' * ': ( , , , ,44 '( , , , ,24 ( , , , ,89, , , , ,21 /%0# (0# (&(# , , , ,78 34

36 4,18 (* 4(/0( *( (43" (+ (*! * ': , , , , , , , ,60, , , " , , , ,99 %: -)2 ( ,73) ( ,42) - - /% (* 4(/0( *((43" , , , ,99 4,19$(*) *1( %(/ )# $."* ("0# $0# 0% %( 3" )( (# 31 * +%, , , ,87 )( (# 31 * +%, , , ,87 *, (+ ) & ',?0,30. +, 2 (,, ' * '. 35

37 4,2 0 / (* +! * ': (1%0# ) "%% '& 2,# (. " %(-(*. " ($,! " *(*) / (*) (4(* / (* ( / (* 3" (# 1 "-%, ( ,0 1 ) , , , ,0 5 %) ( ( , ,2 2 )( (# 31 * +%, ( ,0 1 ) , , , ,2 8 %) ( ( , , ,8 7 )( (# 31 * +%, ( ,0 1 ) , , , ,1 4 + * ': *(*) / (*) (4(* / (* ( / (* 3" (# 1 "-%, , , , ,6 5 %) ( ( , ,5 9 )( (# 31 * +%, , , , ,2 4 %) ( ( , , ,5 3 )( (# 31 * +%, , , , ,7 7 : 3 * *." / , * 5 % + ( +. *2 0 ( +.! * +* *, 1 /3 *. : ( *+ (. : + ) ,76 + ( (-7!!- &..). * * (' ( + (. 36

38 4,21 "(*0# -$%.(# * (! + * ': %+ 0 ( , , , , ( , , , ,90 3" 4",!" , , , ,90! ' (! ': , , , ,90 E , , , , , , , , , ,90 + (*!, 0 (* 5 0, * ': %5(*)# 4"( )# (+%$-%)/ #) 4,85% %5(*)# 4"( )# ( *%%)/ #) 4,85% 4,22 $%.(# %$." %!(*3 )'! -"2(4)# & * '(,! * ': %3 2, # -$%0!# , , , ,00 % 0 ( ,00) ( ,00) (63.317,00) (43.376,00) /%& -$%0! " '( ) , , , ,00 * ': , , , , , , , ,00 0/(() 951,00-525, , , , , , , , ,00 37

39 4.22 $%.(# %$." %!(*3 )'! -"2(4)# () & ), ': /%& -$%0! (# 31/12/ , , , , ( ( 4,5) (52.821,00) (16.203,00) /%& -$%0! (# 31/12/ , , , , ( ( 4,5) (82.694,83) (37.131,36) /%& -$%0! (# 31/12/ , ,00! * ( + ': -' 4,00% 4,50% % ' + 4,00% 4,00% 4,23 % /-0# *( (0# -$%. (#! +! 0 * ' * ': , , , , , , , , , ,17 3" , , , ,68 4,24 (0# +%$-%)/ # -$%.(#! )+! 0 * ' * ': ) , , , ,90 $ -, ( , , , , , , , ,33 % , , , ,63 - ( , , , ,49 ( '( , , , ,06 3" , , , ,41 38

40 4,25 -"44 0" 0%! + ': " "4(%(*." -,!" ) /-' %(*0# (%,# ,56 ( ,64) , ,34 (64.444,49) ,85 3" "4(%(*." -,!" ) -'' ",# (%,# ,02 (58.894,85) , ,64 ( ,59) ,05 "(*) 3" "4(%(*." -,!" ,58 ( ,49) , ,98 ( ,08) , " "4(%(*." -"'." ) /-' %(*0# (%,# , , , , , ,33 3" "4(%(*." -"'." ) -'' ",# (%,# , , , , ,74 - "(*) 3" "4(%(*." -"'." , , , , , ,33 '* +, +.! ( * '& ); (, + -() '( ( (* +.! (+0# ((*(*3 - +-, , , , ,74 39

41 4.26 "4$) "# -$%.(# *( 4 3(# ) +. % + '? 1,9. (. ( ( ( +, ( ( ( +.! (*! ': 9 & 0 10# ) 1 0# *( "! ( ( %+ ) & 0 10# ) 1 0# *( "! ( ( %+ ) O! + +* + (+* (. + * *2 + ' ( ( )+* ). ( + )2.! + ( + 31/12/ ':! &,. & !"! #79!. 79!$"&! &, 7% %/! & ATTICA MEDIA BULGARIA LTD CIVICO LTD ATTICA MEDIA SERBIA LTD INTERNATIONAL RADIO NETWORK HOLDINGS S.A. + INTERNATIONAL RADIO NETWORK ROCK FM SRL - 40

42 4.27 '") # % ", 3"2# - '( 3 ) 0 (+! 31/12/! )*. *' Attica Media Serbia LTD 91%, % 2006., ( (* Shape, ( 30 % 2006., ( ( )(( (* Grazia ( 2006) + 9.* ( %B 2006., + (( (, *2. 41

43 5. - 1!",# 23 "(*." %3!" *(! '* -* ) 0 +* ': ! ' ( 1/1/ 1/1/2004 '* +, -* 5.2 *! 1/1/ *! 31/12/ * 1/1/ * 31/12/ ! 31/12/ /12/

44 5, 1 1 / 1 / / 1 / /%& /0 0"%2# %()4- ( + "(* '((* %)- ) , , , , 6 6. "!!! " %%&! "! " %*!. " ' *. " -'(. " - )2 ' (* 1 ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) - )2 + 2 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) - )2 3 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) - )2 0 *, '( 4 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) 3" ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ) ( , 7 5 ). "!!! " 4(1 %. " 23 "(*. " *( (/". " ' ((*. " %3! " '( + *, - 5 ( , 1 2 ) ( , 5 3 ) ( , 6 4 ) ( , 3 7 ) 2 +( 6 ( , 5 7 ) ( , 5 6 ) - - (( ) , , , , 6 7 % , , , , 0 0, , , , , 8 7 3" ( , 9 8 ) ( , 1 9 ) , , 1 7 "(*) 3" %% '. " (/"& ' ((* %)- ( +) ( , 7 3 ) ( , 9 4 ) ( , 3 6 ) ( , 5 8 ) /%& /0 0"%2# %()4- ( + (/"& '((* %)- ) , , , ,

45 5, 2 1 / 1 / ( ) / 0 1 / , 8 7 ( , 2 9 ) , 2 6 0, , , 7 7 ( , 2 7 ) ( , 8 3 ) , 6 7 (* , 9 9 ( , 7 5 ) ( , 9 9 ) , , , , , 0 5, , , 7 0 ( , 8 4 ) , 5 9 ) , , 9 3 (0, 0 0 ) , 0 0 3" '(- "%'(* , 3 6 ( , 2 4 ) , , , 1 7 +, , 8 9 ( , 0 0 ) ( , 8 8 ) ( , 2 6 ) , , 5 4 ( , 0 0 ) ( , 4 2 ) ( , 4 0 ) , 7 2, , 8 6 ( , 3 9 ) ( , 9 2 ) , 5 5 ( + (* , 1 8 ( , 5 7 ) , 6 1 3" *-*1 %3"# "%'(* , 4 7 ( , 0 0 ) ( , 2 6 ) , , 6 3 3" "%'(* , 8 3 ( , 2 4 ) ( , 5 0 ) ( , 3 1 ) , 8 0 % , , 0 0 ( , , , 8 9 ( , 0 8 ) , , 0 5 ( , 3 3 ) ( , 3 3 ) ( , 0 8 ) ( , 2 4 ) ( , 9 4 ) 4( *1 ( 4(4) " -# )$-# # %(*&# , 4 3 ( , 3 3 ) ( , 1 6 ) , 9 8 (*,! (6 1,# , 7 3 ( , 0 8 ) ( , 3 8 ) (0, 0 0 ) , 2 7 3" 4,! " 1,! " , 1 6 ( , 4 1 ) ( , 5 3 ) (0, 0 0 ) , 2 5 % + ( , , 0 0 $ - - '( , , 0 0 ( , 0 0 ) , , 9 7 ( , 8 3 ) - ( , 1 2 ) , 0 2 ) " *% %)/! " - $%.! " , , 1 7 ( , 0 0 ) ( , 1 2 ) , , 2 4 ( , 4 2 ) ( , 1 4 ) , , 5 5 ( , 7 3 ) ( , 1 8 ) , 6 4, ) , 5 4 ( , 0 0 ) ( , 8 8 ) , , ( , 3 7 ( , 9 4 ) ( , 2 6 ) , 1 7 3" +%$- %)/! " - $%.! " , 7 0 ( , 0 0 ) ( , 9 7 ) ( , 1 9 ) , 5 4 3" - $%.! " , 6 7 ( , 8 3 ) ( , 9 7 ) ( , 3 1 ) , 5 6 3" 4,! " 1,! " *( - $%.! " , 8 3 ( , 2 4 ) ( , 5 0 ) ( , 3 1 ) ,

46 5, / 1 2 / ( ) 3 1 / 1 2 / , 0 2 ( , 3 2 ) , 7 8 0, , , 2 8 ( , 7 9 ) ( , 2 5 ) , 2 4 (* , 8 3 ( , 7 5 ) ( , 0 0 ) , , , , , 8 3, , , 0 6 ( , 5 3 ) , 9 4 ) , , 4 9 0, , 8 7 3" '(- "%'(* , 7 4 ( , 4 8 ) ( , 3 4 ) , , 3 6 +, , 4 4 ( , 0 0 ) ( , 7 5 ) ( , 0 4 ) , , 3 4 ( , 0 0 ) ( , 9 0 ) , , 4 0, , 7 2 ( , 6 8 ) , , 0 0 (+ (* , 4 4 ( , 9 5 ) 0, , 4 9 3" *-*1%3"# "%'(* , 9 4 ( , 0 0 ) ( , 2 7 ) , , 5 5 3" "%'(* , 6 8 ( , 4 8 ) ( , 6 2 ) , , 9 1 % , 0 0 0, , 0 0 ( , , , 2 8 ( , 2 9 ) , , 2 8 ( , 0 7 ) ( , 2 2 ) ( , 3 4 ) ( , 2 4 ) ( , 9 4 ) 4( *1( 4(4) " -# )$-# # %(*&# , 0 8 ( , 2 2 ) ( , 6 3 ) 0, , 2 1 (*,! (61,# , 2 9 ( , 9 3 ) ( , 9 4 ) , 4 2 3" 4,! " 1,! " , 3 7 ( , 1 5 ) ( , 5 7 ) 0, , 6 3 % + ( , , 0 0 $ - - '( , , 0 0 ( , 0 0 ) , , 8 9 ( , 8 3 ) - ( , 0 7 ) - ) - - 3" *% %)/! " -$%.! " , , 1 7 ( , 0 0 ) ( , 0 7 ) , , 3 2 ( , 2 5 ) , , , 0 6 ( , 8 6 ) ( , 4 4 ) , 7 6, )+ 8, , 1 0 ( , 5 0 ) ( , 1 5 ) , , ( , 9 4 ( , 7 8 ) , 1 6 3" +%$-%)/! " -$%.! " , 4 2 ( , 5 0 ) ( , 0 4 ) , , 2 8 3" -$%.! " , 3 1 ( , 3 3 ) ( , 0 4 ) , , 2 8 3" 4,! " 1,! " *( -$%.! " , 6 8 ( , 4 8 ) ( , 6 2 ) , ,

47 5, 4 1 / 1 / ( ) / 0 1 / , 3 1 ( , 1 0 ) , , 9 3 ( , 2 7 ) , 6 6 (* , 0 6 ( , 1 4 ) , , , , 3 9, , 1 7 ( , 8 6 ) , 3 1 ) , , 6 7 3" ' (- "%' (* , 4 7 ( , 4 5 ) , 0 2 +, , 3 5 ( , 0 0 ) , , 2 4 ( , 0 0 ) , 2 4, , 8 2 ( , 1 8 ) , 6 4 ( + (* , , 0 9 3" *-*1 %3"# "%' (* , 5 0 ( , 0 0 ) ( , 1 8 ) , 3 2 3" "%' (* , 9 7 ( , 4 5 ) ( , 1 8 ) , 3 4 % , , 0 0 ( , , , , , 1 4 ( , 5 8 ) , 5 6 3" 4,! " 1,! " , 6 6 ( , 5 8 ) , 0 8 % + ( , , 0 0 $ - '( , , , 8 3 ( , 8 7 ) , 9 6 ) - 3" *% %)/! " - $%.! " , 8 3 ( , 8 7 ) , , , , 4 7 ( , 1 8 ) , 2 9, ) , 1 2 ( , 0 0 ) , ( , , 6 5 3" + % $- %)/! " - $%.! " , 4 8 ( , 0 0 ) ( , 1 8 ) , 3 0 3" - $%.! " , 3 1 ( , 8 7 ) ( , 1 8 ) , 2 6 3" 4,! " 1,! " * ( - $%.! " , 9 7 ( , 4 5 ) ( , 1 8 ) ,

48 5, / 1 2 / ( ) / 1 2 / , 3 0 ( , 8 5 ) , , 6 3 ( , 7 9 ) , 8 4 (* , 4 8 ( , 1 4 ) , , , 3 9, , , 8 1 ) , , 1 6 3" ' (- "%' (* , 2 2 ( , 2 3 ) , 9 9 +, , 0 0 ( , 0 0 ) ( , 0 0 ) , , 2 7 ( , 0 0 ) , 2 7, , 0 7 ( , 2 9 ) , 7 8 ( + (* , , 9 9 3" *-*1 %3"# "%' (* , 3 3 ( , 0 0 ) ( , 2 9 ) , 0 4 3" "%' (* , 5 5 ( , 2 3 ) ( , 2 9 ) , 0 3 % , , 0 0 ( , , , , , 6 1 ( , 3 6 ) , 2 5 3" 4,! " 1,! " , 7 2 ( , 3 6 ) , 3 6 % + ( , , 0 0 $ - '( , , , , 8 7 ( , 8 7 ) ( , 0 0 ) - ) - 3" *% %)/! " - $%.! " , 8 7 ( , 8 7 ) ( , 0 0 ) , , , , 9 7 ( , 2 9 ) , 6 8, ) + 8, , 4 1 ( , 0 0 ) , , ( , , 9 0 3" +%$- %)/! " - $%.! " , 9 6 ( , 0 0 ) ( , 2 9 ) , 6 7 3" - $%.! " , 8 3 ( , 8 7 ) ( , 2 9 ) , 6 7 3" 4,! " 1,! " *( - $%.! " , 5 5 ( , 2 3 ) ( , 2 9 ) ,

49 5,6 31/12/2004 ( ) 31/12/ * ,10 ( ,83) , , ,07 ( ,65) ( ,84) , ,61 (*) *0%4# , ,65 ( ,98) , ,47, ( ,49 ( ,07) , ,90 '( ( , ,94 ( ,37) , ,31 '( ( ,43 (20.497,50) ( ,34) , ,59 0%4 * 3!# , ,21 ( ,35) 1.805, ,46 - ( 2.119,36 - (2.119,36) ( / (>) ,18 (515,30) ,88 4 (/('() ( ,53) ,05 829,66 ( ,82) %4/(8,) % 1)%!" , ,21 ( ,12) (0,00) ,52 / ( , ,68 (27.474,94) ,19 0%4/(8,) ) 1)%-# ,98 ( ,47) ( ,17) ,33 "0 "( : )$-# %(*&# ,50 ( ,96) ( ,84) ,69 (*(. (61,# ,48 (95.607,51) ( ,33) , ,98 ( ,47) ( ,17) ,33 48

50 5,7 31/12/2004 ( )... 31/12/ * , , , ,57 (*) *0%4# , ,61, ( , ,81 '( ( , , ,25 '( ( ,96 (17.361,00) ,96 0%4 * 3!# ,22 ( ,01) ,21 ( , ,08 ( / (>) 4 ( /('( ) ,92 ( ,92) %4/(8,) % 1)%!" ,38 ( ,01) ,37 / ( , , ,09 0%4/(8,) ) 1)%-# ,80 ( ,52) ,28 49

51 6. (%/.(# $0 (# 4 ((/,# "4( # (*" (*0# *(# & ) (+ ) * ), ( ( + 9 % * * +. ( ) *, 0, * ( +( + ( 8'(,. + (+ ( (, ( ) ': 6.1!%,!$ ( 1/1/ 31/3/ ( 1/1/ 31/3/ 6.3!%,!$ ( 1/1/ 30/6/ ( 1/1/ 30/6/ 6.5!%,!$ ( 1/1/ 30/9/ ( 1/1/ 30/9/ 50

52 6,1 ($, *( %1%,# %() Y ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * , , , , , , , , , , , ,40 -, * , , , , , , , ,90 - % , , , , , , , ,16 -, ) , , , , , ,56 3" -$%.!" () , , , , , ,56 % , , , ,00 -, +. ( ,61) ( ,51) ( ,90) ( ,83) ( ,79) ( ,96) 3" /%&# 0# )$!" (%,# (+) , ,49 ( ,90) , ,21 ( ,96) %2 () , ,53 ( ,16) , ,42 ( ,60) 3" /%&# 0# (4)=(+)+(') , ,02 ( ,06) , ,63 ( ,56) ()=()+(4) , , , ,90 - ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * * , , , ,22 - (* *0%4 / (5,#) , , , ,74-0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" , ,61 (59.558,50) , ,15 (99.209,98) 0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" *( !" , ,23 (59.558,50) , ,77 (99.209,98) 0%4/(8,#) % 1)%!" 3" , ,65 (59.558,50) , ,61 (99.209,98) % , , , ,85-0%4/(8,#) ) 1)%-# 3" , ,23 (59.558,50) , ,76 (99.209,98) : % , ,16 (41.838,55) , ,78 (46.901,10) % %2 (22.138,98) (39.858,93) (17.719,95) , ,96 (25.640,90) 0%4/(8,#) ) 1)%-# " $& - +(* ( -%.) 0,0401 0,0374 (0,0027) 0,0252 0,0222 (0,0031) 51

53 6,1 ($, *( %1%,# %() (-"0$() ( *1% 0" -%. ) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# /03/ /03/ /03/2004 /%& /0 0"%2# %()4- (01.01.*( ",($) , ,63 ( ,56) , ,25 ( ,57) ( / (0) (, , ,23 (59.558,50) , ,76 (99.209,98) , ,85 ( ,06) , ,01 ( ,55) ( ,20) ( ,20) - ' % + * , , /%& /0 &2# %() (31.12.*( ",($) , ,01 ( ,06) , ,81 ( ,55) ( *1% 0" -%. ) 0 0/4# (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# (-%'(*0# 4%%()# 0%4 % 1)%!" , ,65 (59.558,50) , ,61 (99.209,98) -/ : ) , , , ,62 -) , , , ,34 ((, '(, ( & 0) ( ( ( ,74) ( ,74) - ( ,00) ( ,00) - 4 & '( , , , ,00 0"/," %% '0# '( +0# '%(."*1,- *,"# & - $,5"( (# (-%'(*0# 4%%()# %/(*') + ( ,63) ( ,63) (30.085,36) (30.085,36) %/(*') ( ,23) ( ,23) ( ,54) ( ,54) %/(*') ( 0) , , , , , ,98,": 4 & '( )) ( ,00) ( ,00) ( ,00) ( ,00) )) (33.910,45) (33.910,45) 3" (%."/(*%.") ) (-%'(*0# 4%%()# , , , ,66 "4-(*0# 4%%()# +,, ' (* (37.312,50) (37.312,50) ( ,95) ( ,95) (41.210,11) (41.210,11) 3" (%."/(*%.") ) "4-(*0# 4%%()# (+) ( ,95) ( ,95) (78.522,61) (78.522,61) % 4(*0# 4%%()# ' *' * , , ' ( ( ,71) ( ,71) ( ,65) ( ,65) % + (547,16) (547,16) ( ,20) ( ,20) 3" (%."/(*%.") ) $% 4(*0# 4%%()# (') ( ,71) ( ,71) ( ,85) ( ,85) /%& 32 (,!) (* 4(/0( &(43" ()+(+)+(') , , , ,20 (* 4(/0( *((43" 0"%2# %() , , , ,61 (* 4(/0( *((43" &2# %() , , , ,81 52

54 6,2 ($, *( %1%,# %() Y ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * , , , , , , , , , , , ,27 -, * , , , , , , , , % , , , , , , , ,90 -, ) , , , , , ,74 3" -$%.!" () , , , , , ,74 % , , , ,00 -, , ,22 ( ,53) , ,36 ( ,74) 3" /%&# 0# )$!" (%,# (+) , ,22 ( ,53) , ,36 ( ,74) %2 () " /%&# 0# (4)=(+)+(') , ,22 ( ,53) , ,36 ( ,74) ()=()+(4) , , , ,03 - ( *1% 0" -%.) (- 0" " %1! 0" *,(# (- 0" " %1! 0" *,(# * * , , , ,09 - (* *0%4 / (5,#) , , , ,19-0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" , ,46 (14.972,79) , ,59 (26.667,98) 0%4 / (5,#) % 1)%!", $% 4(*." *( "4-(*."!" *( !" , ,48 (14.972,79) , ,78 (26.667,98) 0%4/(8,#) % 1)%!" 3" , ,00 (14.972,79) , ,43 (26.667,98) % , , , ,82-0%4/(8,#) ) 1)%-# 3" , ,86 (14.972,79) , ,61 (26.667,98) : % , ,86 (14.972,79) , ,61 (26.667,98) % % %4/(8,#) ) 1)%-# " $& - +(* ( -%.) 0,0151 0,0141 (0,0010) 0,0109 0,0091 (0,0017) 53

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... ΣΕΛ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 440/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 26 η Μαρτίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ Τ.Κ.151 25 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170450100 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) της 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 (για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 151 25 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94Β54 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 170450100 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ IANOΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ALPHA 8 560 400 11 484 939 12 500 559 13 112 624 17 429 667 14 741 047 ALTER 5 005 890 6 006

Διαβάστε περισσότερα

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007

VIVARTIA A.B.E.E 1 31 2008 3556/2007 10 151 23 1 31 2008 3556/2007 1 2!" 4 #"" " $! 31 2008 42 #"" " $! 31 2008 43 %& 31 2008 44 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 45 #"" '" %( #)"" " $! " 31 2008 " 31 2007 46 #"" *"" + ( () " $! 31

Διαβάστε περισσότερα

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963

ETALBOND.. ETALBOND... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 .. &.. ...: 681178...: 016559...: 659818 .. 28963 ETALBOND.. 31 2009.. &.....: 681178...: 016559...: 659818.. 28963 ETALBOND..... : 20827/01/ /90/434(2009). 2-4 ....2....3....4 IV....5 V....6...7 1....7 2....7 3....19 4....20 5....21 6....21 7....22 8....23

Διαβάστε περισσότερα

www.solon.org.gr 14 μ μ, μ μ «μ, μ - ,» «μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ». μ μ μ - μ. μ, - . μ μ - μ μ μ, μ 221

www.solon.org.gr 14 μ μ, μ μ «μ, μ - ,» «μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ». μ μ μ - μ. μ, - . μ μ - μ μ μ, μ 221 14 μ μ, μ μ «μ, μ -,» «μ μ μ μ μ μ, μ μ μ μ». A.Haulot,. μ μ μ «-»... μ μ μ -. μ μ μ 21. μ μ - μ μ. μ, - μ μ μ - μ μ μ - μ. μ μ μ μ μ μ, μ 221 μ μ μ μ - μ μ μ μ, μ -..- μ μ μ μ :, - μ μ ( μ μ ), μ,, μ

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς ομίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑ ΟΥ ΕΚ ΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ/ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fourlis Holdings S.A.

Fourlis Holdings S.A. Fourlis Holdings S.A. Μάρτιος 2006 Smith Barney Third Annual Small/Mid Cap Conference 1 Ένας από τους µεγαλύτερους εµπορικούς οµίλους διαρκών καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα. Ανάλυση Πωλήσεων FY05 Χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1/3/2013 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Μετρητά και Τραπεζικές Καταθέσεις 1 101.507 Επενδύσεις 0 Οχήματα 2 3.000 39.298 Έπιπλα και Εξοπλισμός 7.000 Ακίνητη Περιουσία 3 300.000 275.000 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 422.805 Δάνεια και

Διαβάστε περισσότερα

Τµμήήµμα Μηχανικώών Πληροφοριακώών και Επικοινωνιακώών Συστηµμάάτων. Εργαστήήριο Συστηµμάάτων Υπολογιστώών και Επικοινωνιώών (CCSL)

Τµμήήµμα Μηχανικώών Πληροφοριακώών και Επικοινωνιακώών Συστηµμάάτων. Εργαστήήριο Συστηµμάάτων Υπολογιστώών και Επικοινωνιώών (CCSL) Τµμήήµμα Μηχανικώών Πληροφοριακώών και Επικοινωνιακώών Συστηµμάάτων Εργαστήήριο Συστηµμάάτων Υπολογιστώών και Επικοινωνιώών (CCSL) Εργαστήήριο Συστηµμάάτων Υπολογιστώών και Επικοινωνιώών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ INTERNET & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Αθήνα: Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 11, ΤΚ 16121 Καισαριανή, Τηλ: 210 70.111.43, Fax: 210 70.111.47 Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 90, ΤΚ 546 27, Τηλ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ INTERNET & ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ Αθήνα: Λεωφ. Εθν. Αντίστασης 11, ΤΚ 16121 Καισαριανή, Τηλ: 210 70.111.43, Fax: 210 70.111.47 Θεσσαλονίκη: Μοναστηρίου 90, ΤΚ 546 27, Τηλ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Index I Applicant/mark/filing number

Index I Applicant/mark/filing number Index I Applicant/mark/filing number 1 "Mi Index I [] = = marca figurativa - фигуративна марка - figurativt mærka - Bildmarke - παραστατικó σηµα - figurative mark - marque figurative - marchio figurativo

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ MOBILE MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ»

«ΤΟ MOBILE MARKETING ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ CRM ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ» «MOBILE MARKETING : CRM» µ M. SC. - 0529 2007 «MOBILE MARKETING : CRM» µ. ii ,. 2004 101%.. 2006 14., µ 11,2.. Marketing, CRM ( ), case study Wind Hellas,. Wind Hellas,,.,,., Marketing, CRM. iii .,., µ,,.,.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers

ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064. Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ. Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: AUGMENTED REALITY: rowsers ΚΩΔ. ΤΑΧ.:7064 Τεύχος 64 Β Περίοδος Οκτώβριος 2009 ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΗ, Smart xis: «Juniper Networks» Cover Story : CLOUD COMPUTING: : AUGMENTED REALITY: rowsers INFO-COM 10*09 editorial4 point of view6 newsgr8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 AGORA MERCHANDISING GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 1 AUSTRALIA Μπύρες και Αλκοολούχα Ποτά, Delicatessen,

Διαβάστε περισσότερα

ANNOUNCEMENT Επισυνάπτεται ανακοίνωση αποφάσεων Ετησιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας DISPLAY ART PLC

ANNOUNCEMENT Επισυνάπτεται ανακοίνωση αποφάσεων Ετησιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας DISPLAY ART PLC 0100/00007797/el Γενική Συνέλευση ANNOUNCEMENT Επισυνάπτεται ανακοίνωση αποφάσεων Ετησιας Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας DISP Attachments: 1. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΓΣ 2. ΕΝΤΥΠΟ 135(2) Α. ΝΑΘΑΝΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Καινοτομία - Ποιότητα - Εξωστρέφεια, το διαβατήριο της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΟΥΚΙΔΗΣ Κοινωνικο-Οικονομική Συνεισφορά της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Εργασία στον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΞΕΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ Α/Α ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΡ.ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ ΧΩΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 AGORA MERCHANDISING GROUP ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 1 AUSTRALIA Μπύρες και Αλκοολούχα Ποτά, Delicatessen,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΕΓΚΤ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ

ΑΝΕΛΕΓΚΤ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΗΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΜΕΣΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΑΛΛΑΓΗ ΜΕΘΟ ΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟ ΕΝΟΠΟΙ ΕΝΟΠΟΙ Α. ΘΥΓΑΤΡΙΚ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΟΠΟΙ (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) (1/0) (Χ/Π) 1 Α ΕΥΠ ΑΤΕ 0 0 ΕΛΛΑ Α 64,00 32,40 96,40 2003-2007 ΠΛΗΡ 2 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΟΥ ΑΕ ΕΛΛΑ Α 89,55 89,55 2003-2007 ΠΛΗΡ 0 0 3 ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF)

Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη Ελεγμένη) 30 η Ιουνίου 2012 Καμία αίτηση συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ενοπ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 30.06.2015-ΑΡΧΟΝΤΙΑ.xlsx - ΤΕΛΙΚΟ Σελ. 1 από 6

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ενοπ ΕΛΛΑΚΤΩΡ 30.06.2015-ΑΡΧΟΝΤΙΑ.xlsx - ΤΕΛΙΚΟ Σελ. 1 από 6 % ΜΗΤΡΙΚΗΣ Α/Α ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ ΑΜΕΣΟ ΕΜΜΕΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΗ Α. ΟΛΙΚΗΣ (1/0) (ΑΠΠ/ΑΠΧ) (1/0) (Χ/Π) 1 ΙΦΟΡΙΚΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΛΛΑ Α 94,44 94,44 2010, 2 ΙΦΟΡΙΚΗ KOYNOY ΕΛΛΑ Α 92,42 92,42 2010, 3 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΜΑΛΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008.

ΘΔΜΑ 3 ν. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκηώζεσο γηα ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε 2008. ειίδα 1 από 5 ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 279 ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ ΥΑ, ε εηαηξεία ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΖΥΟΤ ΚΑΗ ΔΗΚΟΝΟ ΑΔ γλσζηνπνηεί όηη ηελ 19 Ηνπλίνπ 2009 εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 09.00 π.κ. θαη ζην μελνδνρείν

Διαβάστε περισσότερα