Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς"

Transcript

1 Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

2 Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων. h Διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αναπαραγωγής των ιχθυοαποθεμάτων, με γνώμονα τη μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της αλιευτικής απόδοσης. h Εφαρμογή πολυετών σχεδίων διαχείρισης που στηρίζονται στην οικοσυστημική προσέγγιση. h Απλούστευση των κανόνων και αποκέντρωση. h h Ανάπτυξη συστήματος μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων. h Θέσπιση μέτρων που ευνοούν την αλιεία μικρής κλίμακας. h Απαγόρευση των απορρίψεων ανεπιθύμητων αλιευμάτων. h Θέσπιση νέων προτύπων εμπορίας και καλύτερης σήμανσης. h Βελτίωση του πλαισίου για την υδατοκαλλιέργεια. h Χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των στόχων της βιώσιμης αλιείας. h Εξασφάλιση καλύτερων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων για την κατάσταση των θαλάσσιων πόρων. h Προώθηση των αρχών και των σκοπών της ΚΑλΠ σε διεθνές επίπεδο. h

3 1 Η πρόκληση Η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρήζει επειγόντως μεταρρύθμισ ης. Ο αλιευτικός στόλος της Ευρώπης αλιεύει πολύ μεγάλες ποσότητες ιχθύων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφαλή αναπαραγωγή τους, με αποτέλεσμα να εξαντλούνται τα επιμέρους ιχθυοαποθέματα και να απειλείται το θαλάσσιο οικοσύστημα. Ήδη τα δύο τρίτα των αποθεμάτων του Βόρειου Ατλαντικού υπεραλιεύονται, με αποτέλεσμα μικρότερη αλιευτική σοδειά και αβεβαιότητα για το μέλλον του αλιευτικού κλάδου. Είναι πια καιρός να καταστεί η αλιεία βιώσιμη, περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. 2 Στόχοι της μεταρρύθμισης Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική ( ΚΑλΠ) στοχεύει στην αποκατάσταση τ ης βιωσιμότ ητας των ιχ θυοαποθεμάτων, με απώτερο σ τόχο τ ην μακροχρόνια σταθερή εξασφάλιση ενός υγιεινού πόρου διατροφής για τους πολίτες της ΕΕ. Επιδιώκει επίσ ης την διασφάλισ η της ευημερίας του αλιευτικού κλάδου, την απεξάρτηση από τις επιδοτήσεις και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ευκαιριών ανάπτυξης στις παράκτιες περιοχές. Ταυτόχρονα, σ τοχεύει σ τ ην υψ ηλότερη υπευθυνότ ητα του κλάδου, με γνώμονα την καλύτερη διαχείριση των θαλασσών.

4 3 Εφαρμογή πολυετών σχεδίων διαχείρισης που στηρίζονται στην οικοσυστημική προσέγγιση Η αποτελεσματικότερη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκ νέου ανάπτυξη μιας ευημερούσας και υγιούς αλιευτικής οικονομίας. Η αλιεία στην ΕΕ θα διεξάγεται στην βάση πολυετών σχεδίων και θα στηρίζεται στην οικοσυστημική και στην προληπτική προσέγγιση. Η αξιοπιστία των επιστημονικών στοιχείων για την κατάσταση των αποθεμάτων θα βελτιωθεί, ενώ ο αλιευτικός κλάδος θα απο κτήσει καλύτερη και σταθερότερη βάση για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύσεις, γεγονός που θα συμβάλει στη διαφύλαξη των πόρων και στη μακροπρόθεσμη μεγιστοποίηση της αλιευτικής απόδοσης. 4 Βελτίωση των επιστημονικών γνώσεων Η συλλογή αξιόπιστων και καλύτερων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων για την κατάσταση των θαλάσσιων πόρων είναι καθοριστικής σημασίας για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων διαχείρισης, καθώς και για την αποτελεσματική εφαρμογή της αναμορφωμένης ΚΑλΠ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα είναι υπεύθυνα για τη συλλογή, διατήρηση και ανταλλαγή επιστημονικών στοιχείων για τα ιχθυοαποθέματα και για τον αντίκτυπο των αλιευτικών δρασ τ ηριοτ ήτων σε κάθε θαλάσσια ζώνη. Προβλέπεται ακόμη η θέσπιση προγραμμάτων εθνικής έρευνας για τον συντονισμό των συναφών δραστηριοτήτων.

5 5 Απαγόρευση της απόρριψης ανεπιθύμητων αλιευμάτων Η νέα ΚΑλΠ προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση της πρακτικής της απόρριψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων από το σκάφος, η οποία εκτιμάται ότι ανέρχεται στο 23 % των συνολικών αλιευμάτων (για ορισμένα αλιεύματα δε το ποσοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο!). Οι αλιείς θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να εκφορτώνουν στην ξηρά όλα τα είδη ιχθύων που αλιεύουν, συμβάλλοντας έτσι στη συλλογή πιο αξιόπιστων στοιχείων για τα ιχθυοαποθέματα, στη στήριξη της καλύτερης διαχείρισης αλλά και στη βελτίωση της απόδοσης των πόρων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα λειτουργήσει επίσης ως κίνητρο για την αποφυγή αλίευσης ανεπιθύμητων ειδών ιχθύων μέσω της ανάπτυξης τεχνικών λύσεων για πιο επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία. 6 Αποκεντρωμένη διακυβέρνηση Η μεταρρύθμιση αναμένεται να συμβάλει στην αποσαφήνιση των ρόλων και των υποχρεώσεων όλων των φορέων και στην αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι νομοθέτες της ΕΕ θα καθορίσουν το γενικό πλαίσιο, τις βασικές αρχές, τους γενικούς στόχους, τους δείκτες επιδόσεων και τα χρονοδιαγράμματα, ενώ τα κράτη μέλη θα αποφασίσουν τα επιμέρους μέτρα εφαρμογής και θα αναπτύξουν συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο.

6 7 Βελτίωση της κερδοφορίας του αλιευτικού κλάδου Θα εφαρμοστεί σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων για πλοία μήκους άνω των 12 μέτρων. Οι παραχωρήσεις, οι οποίες θα διανέμονται πλέον από τα κράτη μέλη, θα παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα να έχουν κάθε χρόνο σ υγ κεκριμένο μερίδιο επί των εθνικών αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι φορείς εκμετάλλευσης θα μπορούν επίσης να μισθώνουν ή να εμπορεύονται τα μερίδιά τους. Ο αλιευτικός κλάδος θα αποκτήσει με τον τρόπο αυτόν μακροπρόθεσμη προοπτική, περισσότερη ευελιξία και μεγαλύτερη υπευθυνότητα, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί η υπερχωρητικότητα του αλιευτικού στόλου. 8 Στήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας Οι παράκτιες κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης. Η αναμορφωμένη ΚΑΛΠ επεκτείνει μέχρι το 2022 το δικαίωμα των κρατών μελών να απαγορεύουν την αλιεία σε μία ζώνη 12 ναυτικών μιλίων από την ακτογραμμή. Προβλέπει επίσης την εξαίρεση της αλιείας μικρής κλίμακας από το σύστημα μεταβιβάσιμων αλιευτικών παραχωρήσεων. Το μελλοντικό χρηματοδοτικό μέσο για την αλιεία θα περιλαμβάνει μέτρα που θα ευνοούν την αλιεία μικρής κλίμακας και θα διευκολύνει την προσαρμογή των τοπικών οικονομιών στις αλλαγές.

7 9 Ανάπτυξη αειφόρων υδατοκαλλιεργειών Η βελτίωση του πλαισίου για τις υδατοκαλλιέργειες θα αυξήσει την παραγωγή και την προσφορά θαλάσσιων προϊόντων διατροφής στην ΕΕ, θα μειώσει την εξάρτηση από τα εισαγόμενα αλιεύματα και θα τονώσει την ανάπτυξη στις παράκτιες περιοχές και στους υγροτόπους της υπαίθρου. Τα κράτη μέλη θα συντάξουν εθνικά στρατηγικά σχέδια για την άρση των διοικητικών εμποδίων και τη στήριξη των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προτύπων που ισχύουν στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας. Προβλέπεται ακόμη η σύσταση νέου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιέργειας το οποίο θα παρέχει συμβουλές σε ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 10 Μεγαλύτερος ρόλος για τον αλιευτικό κλάδο Με την απλούστευση των κανόνων και την αποκέντρωση των αποφάσεων διαχείρισης της αλιευτικής πολιτικής, ο αλιευτικός κλάδος θα αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο. Η τακτική της λήψης περιοριστικών αποφάσεων από πάνω προς τα κάτω θα αντικατασταθεί από την πρακτική της διαχείρισης βάσει των αποτελεσμάτων. Έτσι, ο κλάδος θα μπορεί πλέον να επιλέγει αυτόνομα τους βέλτιστους δυνατούς τρόπους για την επίτευξη των συμφωνημένων αποτελεσμάτων. Αναμένεται δε να ενθαρρυνθεί η πιο ενεργητική συμμετοχή των οργανώσεων παραγωγών στη συλλογική διαχείριση, παρακολούθηση και εποπτεία. Η βελτίωση της εμπορίας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ θα συμβάλει στη μείωση των απωλειών πολύτιμων διατροφικών πόρων και θα παρέχει στους παραγωγούς πληροφορίες για την ανταπόκριση της αγοράς.

8 11 Βελτίωση της ενημέρωσης των καταναλωτών Τα νέα πρότυπα εμπορίας στους τομείς της σήμανσης, της ποιότητας και της ανιχνευσιμότητας θα συμβάλουν στην παροχή καλύτερων πληροφοριών στους καταναλωτές, βοηθώντας τους έτσι να στηρίξουν την βιώσιμη αλιεία. Ορισμένες πληροφορίες σήμανσης θα είναι υποχρεωτικές, όπως π.χ. η διάκριση μεταξύ προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Άλλες πληροφορίες σήμανσης θα έχουν ενδεχομένως προαιρετικό χαρακτήρα. 12 Νέο μοντέλο χρηματοδοτήσεων Η χρηματοδότηση από πόρους της ΕΕ θα χορηγείται για τη στήριξη των στόχων της βιωσιμότητας της νέας ΚΑλΠ και θα είναι προσανατολισμένη στην περιβαλλοντική διάσταση, στην καινοτομία, την παράκτια ανάπτυξη, την επιστήμη και την έρευνα. Οι επιδοτήσεις προς στον αλιευτικό στόλο που κατευθύνονται στη διατήρηση μη βιώσιμων δομών θα διακοπούν. Δεν θα διατίθενται πλέον δημόσια κονδύλια σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες: σε περίπτωσ η που παραβιάζονται οι αρχές της βιωσιμότητας, προβλέπεται η διακοπή ή η αναστολή της διάθεσης κονδυλίων στα κράτη μέλη, καθώς και η προσωρινή ή μόνιμη απαγόρευση χορήγησης επιδοτήσεων σε φορείς εκμετάλλευσης.

9 13 Ανάληψη ευθυνών σε διεθνές επίπεδο Η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόλο της ως έντιμου διαμεσολαβητή σε θέματα βιωσιμότητας και διατήρησης των ιχθυοαποθεμάτων και της βιοποικιλότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στους κόλπους των διεθνών και περιφερειακών οργανώσεων. Σκοπεύει να αναπτύξει ισχυρές συμμαχίες και κοινές δράσεις με βασικούς εταίρους για την καταπολέμηση των παράνομων αλιευτικών δραστηριοτήτων και τη μείωση της υπερχωρητικότητας του αλιευτικού στόλου. Η ΕΕ σκοπεύει επίσης να προωθήσει τη βιωσιμότητα, τις αρχές της καλής και δίκαιης διακυβέρνησης και τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στο πλαίσιο διμερών αλιευτικών συμφωνιών με χώρες εκτός ΕΕ.

10 KL EL-C Μάθετε περισσότερα Για περισσότερες πληροφορίες: reform/index_el.htm

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.5.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 149/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 508/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αλιεία και θαλάσσια. πολιτική. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον των θαλασσών μας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ

Αλιεία και θαλάσσια. πολιτική. Για να διασφαλίσουμε το μέλλον των θαλασσών μας Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Αλιεία και θαλάσσια Για να διασφαλίσουμε το μέλλον των θαλασσών μας πολιτική «Σε όσους λένε ότι στην αλιεία τίθεται θέμα επιλογής μεταξύ της απασχόλησης και του περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ. Αθανάσιος Χύμης

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ. Αθανάσιος Χύμης Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΊΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΆΠΤΥΞΗ: ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ Αθανάσιος Χύμης ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, 10672, Αθήναι Περίληψη Ο κλάδος της Αλιείας, με αιχμή του δόρατος τις υδατοκαλλιέργειες, είναι

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 9ης Δεκεμβρίου 2013. 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Η βιοποικιλότητα Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020 Στην Ευρώπη, σχεδόν το ένα τέταρτο των αγρίων ειδών απειλούνται σήμερα με εξαφάνιση. Η βιοποικιλότητα η εξαιρετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2012 COM(2012) 713 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020»

«Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, 2014-2020» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ «Πολυετές Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.3.2014 COM(2014) 179 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση

CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques. Πρόταση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 615 final/2 2011/0276 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 615 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.1.2007 COM(2007) 1 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ {SEC(2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.6.2014 COM(2014) 357 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 398 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΣΧΕ ΙΟ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ...7 1.1. Εκπόνηση του επιχειρησιακου προγράµµατος και συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ. Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΜΑΖΟΥΖΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Το Europe Direct είναι μια υπηρεσία που σας βοηθάει να βρείτε απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2014 COM(2014) 15 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) 2007-2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007-2013 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ε- πιτροπή µε την αριθµ.ε(2007)6402/11-12-2007 Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΥΔ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.3.2006 COM(2006) 134 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ανανεωµένη πολιτική της ΕΕ για τον τουρισµό: για µια ισχυρότερη σύµπραξη υπέρ του ευρωπαϊκού τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ. Περιβάλλον. Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Περιβάλλον Ένα υγιεινό και βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές Πρέπει να αλλάξουμε συνήθειες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γιατί χρειαζόμαστε μια πολιτική για το περιβάλλον;...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.7.2015 COM(2015) 400 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 09.10.2002 COM(2002) 535 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη θέσπιση Κοινοτικού Σχεδίου ράσης για τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020

Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την ανάπτυξη συµφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραµµάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 13 Νοεµβρίου 2012 Πίνακας περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 4 2.1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ... 4 2.2. ΚΟΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

ΟΔΗΓΙΕΣ. L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 10.9.2002 L 242/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1600/2002/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του έκτου κοινοτικού

Διαβάστε περισσότερα