Γιατί οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιατί οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις;"

Transcript

1 1 Γιατί οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις; Ν. Μαρμαράς 1, Δ. Ναθαναήλ 1 & Ν. Ζαρμπούτης 2 1 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Μονάδα Εργονομίας 2 Εργονομία Α.Ε. Περίληψη Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να ερμηνεύσει το συχνό φαινόμενο κατά το οποίο οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις, ακόμη και αν τα επιμέρους στοιχεία των θέσεων εργασίας (π.χ. κάθισμα, οθόνες, πληκτρολόγια) είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις εργονομικές αρχές και πρότυπα. Υιοθετώντας την συστημική προσέγγιση, και μοντελοποιώντας τον εργαζόμενο άνθρωπο ως ένα κυβερνητικό μοντέλο, καταδεικνύεται ότι η ικανοποίηση των άμεσων απαιτήσεων της εργασίας του υπερισχύει των πιθανών αναδράσεων που ο εργαζόμενος λαμβάνει από το σώμα του για τις συνέπειες των επιβαρυντικών στάσεων που λαμβάνει. Συμπεραίνεται επομένως ότι, το πρόβλημα της υιοθέτησης επιβαρυντικών για το μυοσκελετικό σύστημα των εργαζομένων στάσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί, όταν ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας επιδιώκει να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας, παράλληλα με τις γενικές εργονομικές αρχές και πρότυπα. Ο σχεδιασμός για την ανθρώπινη δραστηριότητα που στηρίζεται στην Εργονομική Ανάλυση Εργασίας, μπορεί να εξασφαλίσει τον στόχο αυτό. 1. Εισαγωγή Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Εργονομία έχει μελετήσει την εργασία σε χώρους γραφείων εξοπλισμένων με ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), και έχει αναπτύξει τις ειδικές εκείνες γνώσεις που απαιτούνται για το σχεδιασμό των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν αυτές τις θέσεις εργασίας (βλέπε για παράδειγμα Cakir et al 1980, Helander 1988, Grandjean 1987, Sauter et al 1990, Shneiderman 1992, Μαρμαράς & Παπαδόπουλος 1997). Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας, έχουν θεσπίσει ένα νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργαζομένων καθώς και προδιαγραφές που θα πρέπει να ισχύουν κατά την εργασία με Η/Υ (Council Directive 90/270/EEC και ΠΔ 398/ ). Τέλος, διεθνείς οργανισμοί όπως ο ISO και ο ANSI έχουν αναπτύξει σειρά προτύπων σχετικών με τις προδιαγραφές που πρέπει να ακολουθούν τα διάφορα στοιχεία που διαμορφώνουν τις θέσεις εργασίας με Η/Υ (βλέπε Stewart 2000 και Çakir 2000 για ανασκόπηση των προτύπων αυτών). Παρόλον ότι η εφαρμογή των παραπάνω γνώσεων και προτύπων έχει συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, παρατηρείται συχνά οι εργαζόμενοι να υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις, με αποτέλεσμα οι προσβολές του μυοσκελετικού συστήματος των εργαζομένων σε χώρους γραφείων να αποτελούν ακόμη και σήμερα, διεθνώς, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα (Corlett 2006, 2009, Marmaras & Papadopoulos 2002).

2 2 Στο παρόν άρθρο, θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε το γιατί, με τη βοήθεια ενός κυβερνητικού μοντέλου, το οποίο τονίζει τη σημασία που έχει για τους εργαζομένους η ικανοποίηση των άμεσων απαιτήσεων της εργασίας τους, έστω και σε βάρος της σωματικής τους υγείας (Marmaras et al, 2008). Στα συμπεράσματα, τονίζεται ότι το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό των θέσεων και των μέσων εργασίας, και παρουσιάζονται στοιχεία της μεθοδολογίας της Εργονομικής Ανάλυσης Εργασίας, η οποία εφαρμοζόμενη εξασφαλίζει το σχεδιασμό θέσεων και μέσων εργασίας προσαρμοσμένων τόσο στους εργαζομένους όσο και στις απαιτήσεις τις εργασίας τους. 2. Ο εργαζόμενος ως κυβερνητικό σύστημα Ας θεωρήσουμε τον εργαζόμενο άνθρωπο ως ένα κυβερνητικό σύστημα με δύο τουλάχιστον παράλληλους εμφωλευμένους βρόχους ελέγχου. Ως είσοδο θεωρούμε μια αρχική στάση του σώματος και ως έξοδο μια νέα στάση (Σχήμα 1). Ο πρώτος βρόχος ελέγχει την ικανοποίηση των απαιτήσεων που θέτει το σύστημα εργασίας (π.χ. στόχοι της εργασίας, δραστηριότητες για την ικανοποίηση των στόχων αυτών όπως συλλογή και επεξεργασία οπτικών πληροφοριών, γράψιμο, κ.λπ.). Ο έλεγχος αυτός γίνεται μέσω της ανάδρασης που ο εργαζόμενος λαμβάνει από τις αισθήσεις του για την ποιότητα του αποτελέσματος της εργασίας του. Ο δεύτερος βρόχος ελέγχει τις στάσεις του σώματος μέσω της ανάδρασης που προσφέρει το μυοσκελετικό σύστημα (π.χ. αισθανόμενη άνεση, πόνοι ή μούδιασμα). Σχήμα 1: Κυβερνητικό μοντέλο για τον έλεγχο των στάσεων κατά την εργασία. Πολλές φορές η ταυτόχρονη ικανοποίηση των απαιτήσεων της εργασίας και της ελαχιστοποίησης του μυϊκού φόρτου μπορεί να μην είναι δυνατή (π.χ. ανάγνωση λεπτομερειών ενός σχήματος στην οθόνη και υιοθέτηση άνετης καθιστής στάσης). Στις περιπτώσεις αυτές, η επίλυση των αντιτιθέμενων στόχων απαιτεί ένα συμβιβασμό. Το προς ποιο στόχο θα κλίνει ο συμβιβασμός εξαρτάται από τη «δύναμη» της ανάδρασης και το ρυθμό με τον οποίο φθάνουν οι πληροφορίες από τους δύο βρόχους ελέγχου. Η ανάδραση που προσφέρει ο βρόχος ελέγχου για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της εργασίας, είναι αντιληπτή άμεσα και συνεχώς, και μπορεί εύκολα να συνδεθεί με τις αιτίες της (π.χ. αν ο εργαζόμενος δεν μπορεί εύκολα να φθάσει το πληκτρολόγιο, γιατί είναι τοποθετημένο μακριά του, μπορεί είτε να εκτείνει τα άνω άκρα του, είτε αν αυτό είναι δυνατόν να το φέρει πιο κοντά του, είτε τέλος να πλησιάσει την καρέκλα του στο γραφείο). Αντίθετα, η ανάδραση που προσφέρει ο βρόχος ελέγχου του μυϊκού φόρτου, γίνεται αντιληπτή μετά από σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω του συσσωρευτικού χαρακτήρα της μυϊκής κόπωσης ή της εγκατάστασης προσβολών του μυοσκελετικού συστήματος (π.χ. χρειάζεται αρκετός χρόνος για να αισθανθεί ο

3 3 εργαζόμενος μυϊκή κόπωση, και μήνες ή και χρόνια για να προκληθεί μια τενοντίτιδα). Επιπλέον, είναι συνήθως δύσκολο για τον εργαζόμενο να συνδέσει αυτή την ανάδραση με τις αιτίες της (π.χ. ένας πόνος στην περιοχή των ώμων δεν μπορεί εύκολα να συνδεθεί με την συχνή ανύψωση του κεφαλιού ή το ύψος στο οποίο είναι τοποθετημένη η οθόνη του Η/Υ). Κατά συνέπεια, ο βρόχος ελέγχου της ικανοποίησης των απαιτήσεων της εργασίας προσφέρει ισχυρότερη ανάδραση από το βρόχο ελέγχου του μυϊκού φόρτου, και λειτουργώντας ως «ελκυστής» ωθεί το σύστημα να αυτό οργανωθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί κυρίως τις απαιτήσεις της εργασίας. Αυτό οδηγεί πολλές φορές τους εργαζομένους να υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις. 3. Ένα παράδειγμα εφαρμογής του κυβερνητικού μοντέλου ελέγχου των στάσεων κατά την εργασία Έστω ένας εργαζόμενος στο λογιστήριο μιας εταιρίας, ο οποίος κατά το 80% του ωραρίου του εισάγει στοιχεία από έντυπα τιμολόγια σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ελέγχοντας ταυτόχρονα την ορθότητα των στοιχείων που εισάγονται. Για να εκτελέσει την εργασία του, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει μπροστά του τόσο τα έντυπα τιμολόγια, όσο και το πληκτρολόγιο του Η/Υ μέσω του οποίου γίνεται η εισαγωγή. Ας σημειωθεί ότι: (i) το μέγεθος των τιμολογίων, (ii) ο ρυθμός εισαγωγής δεδομένων από τα διάφορα τιμολόγια, και (iii) η ανάγκη του εργαζομένου να ανατρέχει συχνά σε τιμολόγια άλλα από αυτό που επεξεργάζεται (δηλαδή τιμολόγια που ήδη έχει επεξεργαστεί ή που πρόκειται να επεξεργαστεί), καθιστούν την χρήση αρθρωτού υποστηρίγματος χαρτιών μη λειτουργική. Έτσι, ο εργαζόμενος οδηγείται στο να απομακρύνει το πληκτρολόγιο, για να δημιουργήσει μπροστά του χώρο για τα τιμολόγια. Η μετατόπιση αυτή έχει ως συνέπεια την ώθηση της οθόνης πιο μακριά από τον εργαζόμενο, ώθηση η οποία διευκολύνεται και από το γεγονός ότι πρόκειται για οθόνη LCD, της οποίας το βάρος είναι σχετικά μικρό (Σχήμα 2). Σχήμα 2: Εφαρμογή του κυβερνητικού για τον έλεγχο των στάσεων κατά την εργασία σε λογιστήριο.

4 4 Για να αντισταθμίσει τη μειωμένη αναγνωσιμότητα της οθόνης που δημιουργείται λόγω της απομάκρυνσής της, ο εργαζόμενος αναγκάζεται να σκύψει προς τα μπροστά, ή, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, να πλησιάσει το κάθισμα πιο κοντά στο γραφείο του (Σχήμα 3α, β). Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο εργαζόμενος, για να βελτιώσει την αναγνωσιμότητα της οθόνης, θα αύξανε το μέγεθος των χαρακτήρων. Όμως, μια τέτοια λύση συχνά δυσχεραίνει την εκτέλεση της εργασίας, καθώς μειώνει την ωφέλιμη επιφάνεια της οθόνης και, κατά συνέπεια, την ποσότητα πληροφορίας που παρουσιάζεται σ αυτήν. Επιπλέον, λόγω της απομάκρυνσης του πληκτρολογίου, ο εργαζόμενος θα αναγκάζεται να εκτείνει και να μην υποστηρίζει τους βραχίονές του σηκώνοντας έτσι το βάρος των άνω άκρων του και πολύ πιθανόν να έχει τους καρπούς του σε έκταση (Σχήμα 3γ). Αναθεώρηση των επιβαρυντικών για το μυοσκελετικό σύστημα στάσεων θα γίνει πιθανά μόνο όταν ο εργαζόμενος αισθανθεί πόνους στο σώμα του (π.χ. από το σκύψιμο ή από την πίεση των μυών της κοιλιακής χώρας στην επιφάνεια του γραφείου), και εφόσον εντοπίσει σωστά τις αιτίες τους. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανή η μετά από καιρό εμφάνιση προσβολών του μυοσκελετικού συστήματός του, όπως, για παράδειγμα, τενοντίτιδα ή σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα. α β γ Σχήμα 3: Εναλλακτικές στάσεις του σώματος του εργαζομένου: (α), (β) για αντιστάθμιση της μειωμένης αναγνωσιμότητας της οθόνης, και (γ) έκταση των βραχιόνων κατά την πληκτρολόγηση. 4. Συμπεράσματα Σκοπός του παρόντος άρθρου ήταν να ερμηνεύσει το συχνό φαινόμενο κατά το οποίο οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων υιοθετούν επιβαρυντικές για το μυοσκελετικό τους σύστημα στάσεις, ακόμη και αν τα επιμέρους στοιχεία των θέσεων εργασίας (π.χ. κάθισμα, οθόνες, πληκτρολόγια) είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις εργονομικές αρχές και πρότυπα. Υιοθετώντας την συστημική προσέγγιση, και μοντελοποιώντας τον εργαζόμενο άνθρωπο ως ένα κυβερνητικό μοντέλο, είδαμε ότι η ικανοποίηση των άμεσων απαιτήσεων της εργασίας του υπερισχύει των πιθανών αναδράσεων που ο εργαζόμενος λαμβάνει από το σώμα του για τις συνέπειες των επιβαρυντικών στάσεων που λαμβάνει. Έτσι, συνεχίζει να εργάζεται, καταπονώντας το μυοσκελετικό του σύστημα, με αυξημένες πιθανότητες αργά ή γρήγορα να εμφανιστούν μόνιμες βλάβες. Εύλογα προκύπτει επομένως το συμπέρασμα ότι, το πρόβλημα της υιοθέτησης επιβαρυντικών για το μυοσκελετικό σύστημα των εργαζομένων στάσεων μπορεί να αντιμετωπισθεί, όταν ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας επιδιώκει να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της

5 5 εργασίας, παράλληλα με τις γενικές εργονομικές αρχές και πρότυπα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των εργαζομένων του λογιστηρίου που παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εργασίας, θα μπορούσε κανείς να προτείνει τη χρήση αρθρωτής κινούμενης βάσης για την οθόνη, που θα επέτρεπε, αφενός μεν, την προσέγγιση ή την απομάκρυνση της οθόνης από τον εργαζόμενο, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασιακής δραστηριότητάς του, αφετέρου δε, θα απελευθέρωνε χώρο για τα έντυπα τιμολόγια που επεξεργάζεται. Ταυτόχρονα, θα μπορούσε κανείς να επανεξετάσει τη μορφή με την οποία παρουσιάζονται οι πληροφορίες στην εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, με στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητά τους, δίχως να μειώνεται το πλήθος των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην οθόνη. Πώς όμως μπορούν να εντοπισθούν οι πραγματικές απαιτήσεις που θέτει η εργασία, προκειμένου ο σχεδιασμός των θέσεων εργασίας να μπορεί να τις ικανοποιήσει; Η Εργονομική Ανάλυση Εργασίας (Μαρμαράς 2010) αποτελεί την κυρίως μέθοδο που εξασφαλίζει κάτι τέτοιο. Υιοθετώντας τη συστημική προσέγγιση, η Εργονομική Ανάλυση Εργασίας θέτει στο κέντρο της μελέτης τις δραστηριότητες των εργαζομένων (τόσο σωματικές όσο και νοητικές), προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτουν, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρουν, τα στοιχεία του συστήματος εργασίας. Μπορεί έτσι κανείς να εντοπίσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εργασίας, και να προσπαθήσει να σχεδιάσει τα στοιχεία της θέσης εργασίας με τρόπο ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές, και ταυτόχρονα να είναι προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και τους περιορισμούς του εργαζόμενου ανθρώπου. Είναι ο λόγος αυτός για τον οποίο αρκετοί συγγραφείς ορίζουν τον εργονομικό σχεδιασμό ως σχεδιασμό για την ανθρώπινη δραστηριότητα (Daniellou 2007, Daniellou & Rabardell 2005, Nathanael & Marmaras 2009). Βιβλιογραφικές αναφορές Çakir, A., Hart, D.I., Stewart, T.F.M. (1980). Visual Display Terminals. New York: John Wiley & Sons. Çakir, A. (2000). International HCI Standards for the workplace and the work environment. In Proceedings of the IEA 2000/HFES2000 Congress. San Diego: Human Factors and Ergonomics Society. Vol. 6, pp Corlett, E.N. (2006). Background to sitting at work: research based requirements for the design of work seats. Ergonomics, 49(14), Corlett, E.N. (2009). Ergonomics and sitting at work. Work, 34(2), Daniellou, F. (2007). Simulating future work activity is not only a way of improving workstation 4(2), 84 90, Daniellou, F., Rabardell, P. (2005). Activity oriented approaches to ergonomics: some traditions and communities. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 6(5), Helander, M. (1988). Handbook of Human Computer Interaction. Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V. Grandjean, E. (1987). Ergonomics in computerized offices. London: Taylor & Francis. Marmaras, N., Nathanael, D. & Zarboutis, N. (2008). The transition from CRT to LCD monitors: effects on monitor placement and possible consequences in viewing distance and body postures. International Journal of Industrial Ergonomics, 38(7 8), pp Marmaras, N. & Papadopoulos, St. (2002). A study of computerized offices in Greece: Are ergonomic design requirements met? International Journal of Human Computer Interaction 16(2), pp

6 Μαρμαράς, Ν. (2010). Εισαγωγή στην Εργονομία. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ. Μαρμαράς, Ν. & Παπαδόπουλος, Στ. (1997). Δουλεύοντας με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή: Βοήθημα για εργονομική αξιολόγηση, βελτίωση και σχεδιασμό θέσεων εργασίας με Η/Υ. Αθήνα: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ. Nathanael, D. & Marmaras, N. (2009). The redesign of a tram drivers workstation: an activity approach. In Proceedings of the XVIIth World Congress of the IEA. Peking, China. Sauter, S., Dainoff, M. & Smith, M. (Eds.). (1990). Promoting health and productivity in the computerized offices. London: Taylor & Francis. Shneiderman, B. (1992). Designing the user interface: strategies for effective human computer interaction, (second edition). Reading, MA: Addison Wesley. Stewart, T. (2000). Ergonomics user interface standards: are they more trouble than they are worth? Ergonomics, 43(7), pp

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 54 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΘΕΤΟ: Πιστοποιημένα Προγράμματα υποχρεωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργονομική Διευθέτηση Χώρων Εργασίας σε Συγκρότημα Γραφείων: Ικανοποίηση Περιορισμών μέσω Εξελικτικού Σχεδιασμού

Εργονομική Διευθέτηση Χώρων Εργασίας σε Συγκρότημα Γραφείων: Ικανοποίηση Περιορισμών μέσω Εξελικτικού Σχεδιασμού Εργονομική Διευθέτηση Χώρων Εργασίας σε Συγκρότημα Γραφείων: Ικανοποίηση Περιορισμών μέσω Εξελικτικού Σχεδιασμού Άρης Μπασιάκος, Ηλίας Μπανούτσος & Νίκος Ζαρμπούτης Εργονομία ΑΕ, Δέρκων 26, 142 31, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Μίκρο- και Μάκρο- εργονομική προσέγγιση της εργασίας σε κρίσιμες υποδομές. Δριβάλου Σωτηρία

Μίκρο- και Μάκρο- εργονομική προσέγγιση της εργασίας σε κρίσιμες υποδομές. Δριβάλου Σωτηρία Μίκρο- και Μάκρο- εργονομική προσέγγιση της εργασίας σε κρίσιμες υποδομές Δριβάλου Σωτηρία Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Περίληψη: Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να αναδείξει τη σημασία της μίκρο- και μάκρο-

Διαβάστε περισσότερα

Εργονομία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Εργονομία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Εργονομία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς Μάθημα : Εργονομία Εισηγητές : Δρ. Γ. Σκρουμπέλος, Λ. Λάιος Φοιτήτρια : Κουρούμαλη Καλλιόπη Δ /04114

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνα Λώµη, PT, MSc, Lic Med Sci Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας ΕΛΙΝΥΑΕ Εργονοµία ο εξορκισµός του Προκρούστη Ελληνική λέξη η εργονοµία,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Εργασία στο μάθημα Σύγχρονη Εργονομία Από τις φοιτήτριες, Βελούτσου Μερσίνη Δ/04031 και Χατζούλη Ιωάννα Δ/ο4286 με θέμα Εργονομία και Υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργονομικός σχεδιασμός κουβουκλίου γερανού οικοδομικών έργων

Εργονομικός σχεδιασμός κουβουκλίου γερανού οικοδομικών έργων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Εργασία στο Μάθημα «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ» 5 ο Εξάμηνο Εργονομικός σχεδιασμός κουβουκλίου γερανού οικοδομικών έργων Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιά Διδάσκων: κ. Γ. Σκρουμπέλος ΕΓΓΛΕΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των λειτουργικών αντιφάσεων της καθιστής στάσης σώματος για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων

Μελέτη των λειτουργικών αντιφάσεων της καθιστής στάσης σώματος για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων Διπλωματική Εργασία Μελέτη των λειτουργικών αντιφάσεων της καθιστής στάσης σώματος για την ανάπτυξη ευφυών συστημάτων Βασιλική Τσακνάκη Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Ένα Πληροφοριακό Σύστηµα (Π.Σ.) αποτελεί κάτι µη απτό. Είναι ένα ιδεατό κατασκεύασµα το οποίο δηµιουργείται για να αντιπροσωπεύσει µια φυσική οντότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 Ο ΜΑΘΗΜΑ: ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Δρ. Σκρουμπέλος Δρ. Λάϊος Δρ. Γιαννακούρου Σιουτάρη ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Π.ΙΙιντέλας Σύνοψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ (USABILITY) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ.

ΑΡΧΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ (USABILITY) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ. 42 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΡΧΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ (USABILITY) ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ. Ζήβελδης Απόστολος Πληροφορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Ε.Φ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΒΟΗΘΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Εκπόνηση: ΚΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Α.Ε.Μ. 311 ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙΚρήτης

Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙΚρήτης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙΚρήτης Η σχέση μεταξύ ανθρώπου- μηχανής -περιβάλλοντος εξετάζονται απο την εργονομία. Στη ανακοίνωση αυτή γίνεται αναφορά στις προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ LOGISTICS: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΠΟΤΙΔΟΥ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ÚÈÙÈÎ Ó ÛÎfiappleËÛË ÌÂıfi ˆÓ ÁÈ ÙËÓ ÂÎÙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουαρίου - Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ

ΓΕΠ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ. ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουαρίου - Απριλίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΥΠΠ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Τεύχος Ιανουαρίου - Απριλίου 2011 ΓΕΠ ΑΕ ΔΟΪΡΑΝΗΣ 181 & ΦΕΙΔΙΟΥ 18 / ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Τ.Κ. 17673 ΤΗΛ.: 210 9405866, ΦΑΞ: 2109480508 www.exypp.gr - info@exypp.gr Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων

Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων Υπολογιστικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Ανάπτυξη Εύχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Προπτυχιακόυ Προγράμματος Σπουδών Σχεδίαση αναπτυσσόμενου συστήματος καθισμάτων για χρήση σε εκδηλώσεις συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ DEPARTMENT of INDUSTRIAL MANAGEMENT ΜΑΘΗΜΑ:ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 5o Ι ΑΣΚΟΝΤΕΣ: Λάϊος Λ., Γιανακούρου Μ. ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ. B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ B. BΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Επ. Καθηγητής 2010-2011 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα... 5 1.1 Η τεχνολογία της πληροφορίας... 5 1.2 Πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων»

«Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» «Επαγγελματικοί Κίνδυνοι στις Τηλεπικοινωνίες: Λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή των εργαζομένων» Χαράλαμπος Μηναδάκης, Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ Δημήτρης Ζαμάνης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Α. ΕΣΥΠΠ ΟΤΕ, Μηχανολόγος Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα