"ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ""

Transcript

1 "ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ" Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την τιµή να υποβάλουµε στη Γενική Συνέλευση, τις συνταχθείσες βάσει του Νόµου Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006 της ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ και των ενοποιούµενων εταιρειών, δηλαδή των MULTIMEDIA AE, ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ, STUDIO ΑΤΑ ΑΕ, ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε., MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ, ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ, ACTION PLAN A.E., ACTION PLAN H.R. A.E.Π.Α. EUROSTAR ATEBE, Μ. ΑΓΓΕΛΙΕΣ Α.Ε., ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ AE, ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ, ΟΛ DIGITAL A.E., A.E., SHOP A.E., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε και ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ. Τα ποσοστά συµµετοχής µας και η οικονοµική αξία κάθε µετοχής στις ανωτέρω εταιρείες την 31/12/2006 είναι ως κάτωθι: Ποσοστό Συµµετοχής Ονοµαστική αξία µετοχής MULTIMEDIA AE 100,00% 29,35 ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ ΑΕ 50,50% 2,93 STUDIO ΑΤΑ ΑΕ 99,30% 29,35 ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΑΕ 100,00% 3,00 MC ΕΛΛΑΣ ΑΕΕ 50,00% 29,35 ΟΛ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ 50,00% 30,00 ACTION PLAN A.E. 85,00% 29,35 ACTION PLAN H.R. A.E.Π.Α. 85,15% 3,00 EUROSTAR ATEBE 95,50% 30,00 ΤΡΙΑΙΝΑ ΤΡΑΒΕΛ Α.Ε. 95,50% 30,00 ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ 50,00% 3,00 ΟΛ DIGITAL A.E. 82,62% 5,88 A.E % 29,35 SHOP A.E. 82,62% 29,35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ Α.Ε. 51,00% 29,35 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ 100,00% 100,00 Μ. ΑΓΓΕΛΙΕΣ Α.Ε. 33,33% 5,00 Τα κυριότερα σηµεία της δραστηριότητας και των αποτελεσµάτων της χρήσης έχουν ως εξής: 1

2 - Ο κύκλος εργασιών την 31/12/2006 ανήλθε στο ποσό των χιλ έναντι χιλ της προηγούµενης χρήσης. - Τα µικτά κέρδη εκµετάλλευσης ανήλθαν στο ποσό των χιλ έναντι χιλ της προηγούµενης χρήσης. - Το πάγιο ενεργητικό του Οµίλου ανήλθε στο ποσό των χιλ έναντι χιλ του αντίστοιχου περυσινού. Για την κατάρτιση των Ενοποιηµένων Οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου της παρούσας χρήσης εφαρµόστηκαν οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρα 101 έως 107, έτσι ώστε να εµφανίζουν την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων χρήσης των Ενοποιηµένων Επιχειρήσεων. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα Ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2006 καθώς και της προηγούµενης χρήσης. Ίδια Κεφάλαια 31/12/ /12/2005 (σε χιλ. ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελ. εις νέον ικαιώµατα µειοψηφίας Ο συντελεστής ίδια προς ξένα κεφάλαια για έτος 2006 ανήλθε σε 0,629, ενώ για το έτος 2005 ανήλθε σε 0,647. 2

3 Συναλλαγές της εταιρείας µε συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις (άρθρο 2Ν. 3016/2002) 1) Ενδοεταιρικά Υπόλοιπα Πελατών Προµηθευτών 31/12/2006 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ MARIE CLAIRE NEA AKTINA ΟΛ 1.237, , , ,07 396, ,81 MARIE CLAIRE 257, , , ,08 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ IRIS , , , , ,23 MULTIMEDIA , , , ,35 EUROSTAR ,94 207, ,00 ΟΛ DIGITAL , ,50 ACTION PLAN , ,08 SHOP 2.433,00 76,00 614, ,73 45,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , , ,30 ΜΙΚΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ IRIS MULTIMEDIA EUROSTAR ΟΛ 195,16 549,07 774, ,34 MARIE CLAIRE ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 4.925,41 IRIS , , ,02 MULTIMEDIA 1.449, , ,30 EUROSTAR 1.686, ,64 ΟΛ DIGITAL 150,00 ACTION PLAN 1.011,29 SHOP 2.795, , , , ,90 195,61 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,71 3

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ DIGITAL ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ ACTION PLAN ΟΛ 1.267, , ,29 118, ,24 MARIE CLAIRE ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 2.586,49 IRIS ,50 MULTIMEDIA 8.079, , ,14 EUROSTAR , , ΟΛ DIGITAL ACTION PLAN 2.091,50 SHOP 2.837, ,49 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,97 118, ,86 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ACTION PLAN HR SHOP ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛ 3.630,88 806, , , , ,08 MARIE CLAIRE 257, , ,28 320, , ,02 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 107, ,00 IRIS , ,19 MULTIMEDIA 143, , ,35 EUROSTAR 1.877, , ,64 ΟΛ DIGITAL 0, , ,26 0,00 ACTION PLAN , , ,09 0,00 0,00 SHOP 8.102, ,95 1, , ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,88 915, , , ,01 4

5 2) ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 31/12/2006 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ MARIE CLAIRE NEA AKTINA ΟΛ , , , ,93 862, ,97 MARIE CLAIRE , , ,86 631,02 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ,23 IRIS ,92 MULTIMEDIA EUROSTAR 238,00 ΟΛ DIGITAL ,10 312, ,43 ACTION PLAN 1.274,40 SHOP ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , , ,93 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ IRIS MULTIMEDIA EUROSTAR ΟΛ , , , ,19 MARIE CLAIRE 2.985,47 413,00 153,40 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ IRIS MULTIMEDIA EUROSTAR 40- ΟΛ DIGITAL 1.785,00 531,00 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ ACTION PLAN SHOP ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , ,59 5

6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ DIGITAL ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ ACTION PLAN ΟΛ , , , ,67 MARIE CLAIRE 897,31 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ IRIS MULTIMEDIA EUROSTAR 5.977, ΟΛ DIGITAL ,54 ACTION PLAN SHOP ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , ,28 0, ,98 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ACTION PLAN HR SHOP ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛ , , , , ,22 190, ,07 MARIE CLAIRE , ,28 0,00 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ,23 IRIS ,92 MULTIMEDIA 0,00 EUROSTAR 5.977,59 238,00 ΟΛ DIGITAL , , ,66 0,00 ACTION PLAN , ,02 0,00 0,00 SHOP 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , , ,06 6

7 3. ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙTAΓΩΝ 31/12/2006 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ MARIE CLAIRE NEA AKTINA ΟΛ , ,62 MARIE CLAIRE IRIS , ,12 MULTIMEDIA EUROSTAR 2.948, , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ , , , , ,62 IRIS ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ MULTIMEDIA EUROSTAR ΕΛΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛ , , ,10 0,00 MARIE CLAIRE 0, , ,06 IRIS , ,78 MULTIMEDIA , ,38 EUROSTAR 8.854, , ,67 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0,00 0, , , ,99 7

8 4) ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 31/12/2006 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ,00 0, ,00 5. ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΩΝ 31/12/2006 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ ΟΛ DIGITAL ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛ 0, , ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0, , ,46 6. ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΙΑΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ 31/12/2006 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΛ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛ 0, , ,47 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 0, , ,47 8

9 7) ΕΝ ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΛ Α.Ε. ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛ ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MARIE CLAIRE NEA AKTINA ΟΛ , , , , , ,16 MARIE CLAIRE , , ,91 530, ,00 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ,23 IRIS , , , , ,39 MULTIMEDIA , , , ,46 EUROSTAR , , , ,32 ΟΛ DIGITAL , , ,02 ACTION PLAN ,67 SHOP ,77 63,87 515,97 879,83 254, , ,00 ΑΓΟΡΩΝ , , , , ,44 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΕ IRIS MULTIMEDIA EUROSTAR ΟΛ , , , ,02 MARIE CLAIRE ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 1.049,00 IRIS , , ,92 MULTIMEDIA , , ,09 EUROSTAR , , ,17 ΟΛ DIGITAL ACTION PLAN SHOP 2.349, , , , ,69 211,89 97,49 ΑΓΟΡΩΝ , , , ,38 9

10 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛ DIGITAL ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ ACTION PLAN ΟΛ 8.729, , ,20 19, ,04 MARIE CLAIRE ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 1.597,94 IRIS 9.550,00 MULTIMEDIA 3.596,81 276, ,87 EUROSTAR , ,77 624, ΟΛ DIGITAL ,54 ACTION PLAN 1.539,09 SHOP 4.114, ,63 ΑΓΟΡΩΝ , , ,39 19, ,48 ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ACTION PLAN HR SHOP ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΛ 3.956, , , , ,70 160, ,29 MARIE CLAIRE ,01 820, , , ,00 ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ 75, ,17 IRIS , ,69 MULTIMEDIA 36, , ,81 EUROSTAR ,81 221, , ,53 89, ,07 ΟΛ DIGITAL , , , , , ,02 ACTION PLAN , , , ,59 0,00 0,00 SHOP 54, , ,71 530, ,23 115, ,37 ΑΓΟΡΩΝ , , , , ,60 10

11 Η ανάλυση των ενδοεταιρικών συναλλαγών κατ είδος και λογαριασµό Γ.Λ. περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: Λογαρ.Γ/Λ Περιγραφή Λογαριασµού Σύνολο 70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩN ,17 71 ΠΩΛ.ΠΡOIOΝΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΦHΜIΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ,28 72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 361,92 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,24 75 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ ,38 76 ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ,00 78 ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟ Α 416, ,60 Τα Ενοποιηµένα αποτελέσµατα των εταιρειών την 31/12/2006 καθώς και της προηγούµενης χρήσης έχουν ως κάτωθι: 31/12/ /12/2005 Πωλήσεις , ,44 Ζηµιές χρήσεως µετά από φόρους , ,39 Μείον αναλογία µετοχών µειοψηφίας , ,71 Καθαρά ενοποιηµένα αποτελέσµατα Οµίλου , ,10 Κατά το χρονικό διάστηµα από την λήξη της χρήσεως µέχρι την ηµεροµηνία συντάξεως της παρούσης Εκθέσεως δεν συνέβη κάποιο σηµαντικό γεγονός που να επηρεάζει την χρηµατοοικονοµική και περιουσιακή κατάσταση των ενοποιηµένων εταιρειών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ & ΤΑ ΜΕΛΗ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χρ.Λαµπράκης Στ. Ψυχάρης Ελ. Γλύκατζη - Αρβελέρ Ι. Γκούµας Π. Καψής Ν. Κορίτσας Τρ. Κουταλίδης Κ. Λυµπερόπουλος Αδ. Πεπελάσης Γρ. Σκαλκέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα 6/3/2007 Ο Πρόεδρος του Σ Χρήστος. Λαµπράκης 11

12 Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από 11 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήθηκε µε ηµεροµηνία 6/3/2007. Αθήνα, 6/3/2007 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ ΑΕΟΕ 12

01.07.2010 30.06.2011 ( )

01.07.2010 30.06.2011 ( ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010-30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1-

2012 .2190/1920, : $ 1. - $ 3 : $ 1 : $ 2 : $ 3 : $ 4 $ 5 : $ 2.. $ 1- ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΕ (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ιάταξη και Περίληψη της: Ενδεικτική Απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και µε τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΠΧΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2004 2005 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ 1 ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ.ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΡΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 1 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 66 24

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34)

(Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυϖο 34) ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ) 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ «ΒΙΟΤΕΡ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

4.000.000 4.000.000 4.000.000

4.000.000 4.000.000 4.000.000 ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ Α.Ε. OMIΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την Οικονοµική Χρήση 1 ης Ιανουαρίου έως 31 ης εκεµβρίου 2011 (Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ Κ. ΒΙΛΑΕΤΗΣ ΜΑΡΙΑ Γ. ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Της 31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ - 57014 Α.Φ.Μ.: 998743770.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ OLYMPIC AIR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ . PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της Περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E»

2010 «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Ι. ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1 ΙΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας.

Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του Κωδικ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΦΑΡΜΑ ΟΡΟΥΣ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 56044/65/Β/04/01 Παρ. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε. ΙNTERPESCA A.E. IXΘΥΟΦΑΡΜΑ Ε.Π.Ε. Αθήνα, Αύγουστος 2001 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π ΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΚΟΠΙΑ ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε. AP.M.A.E.: 52512/62/B/02/0302 ΕΔΡΑ: 7 ο ΧΙΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΒΕΡΟΙΑΣ, 57008 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Μάιος 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1.

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα