2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "acee@otenet.gr 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο"

Transcript

1 Μελέηη Πεπίπηυζηρ, Ανάλςζη Λόγος και Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη σέζευν Αιηίαρ Αποηελέζμαηορ υρ Γιδακηικέρ Σεσνικέρ για ηην Πποζέγγιζη ηυν Δπιπηώζευν ηυν Κλιμαηικών Αλλαγών Καηζηγηάλλε Αθξνδίηε 3, Μαξαγθνπδάθε Ειέλε 3, Μηθξνγηαλλάθε Θσάλλα 3, Μπαδίγνπ Καηεξίλα, Σκπαξνύλεο Θεκηζηνθιήο 3, Σσηεξνπνύινπ Δήκεηξα 3, Φαξαγγηηάθεο Γηώξγνο 1, Φσηηάδεο Μηράιεο 3, Χξηζηνδνύινπ Νηθόιανο 3 1 Τπεχζπλνο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο Πεπίλητη Η παξνύζα εξγαζία είλαη κία δηδαθηηθή πξόηαζε ζπλδπαζκνύ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ν θνηλσληθόο ζηόρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο επηδηώθεηαη ε άκεζε εκπινθή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ κέζα από ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ιόγνπ, δηαθνξεηηθώλ δεκνζηνγξαθηθώλ πεγώλ (έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο) πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία ζηε ζπγθξόηεζε ησλ Μειεηώλ πεξίπησζεο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ θξίλεηαη ε εγθπξόηεηά ηνπο, ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, ν βαζκόο βεβαηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα, ν ηξόπνο παξάζεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ: πεξηγξαθή, εμήγεζε, εξκελεία, θαη ε νπηηθή γσλία πξνζέγγηζεο ησλ γεγνλόησλ (είηε δειώλεηαη ξεηά είηε ππνλνείηαη). Σηε ζπλέρεηα έρνληαο σο πιαίζην πξνζέγγηζεο έλα θνηλό κνληέιν κειέηεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ γίλεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο κέζα από ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηε κνξθή ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε πνπ έρεη επηιεγεί. Πξνέθηαζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη ε Λήςε Απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο κε θξηηήξηα: ηελ πξόιεςε ή/θαη απνθαηάζηαζε, ηελ πηνζέηεζε πξνηεξαηνηήησλ, ηνλ αμηαθό πξνζαλαηνιηζκό, ηνπο αηνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ξόινπο. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ελίζρπζε θαηλόκελνπ ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, Θλνπίη, αλζξσπνγελή θαη θπζηθά ζπζηήκαηα, κειέηε πεξίπησζεο, αλάιπζε ιόγνπ, ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ΔΙΑΓΩΓΗ χκθσλα κε έξεπλεο (Gomez-Granell et al., 1993) ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα δελ θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηείηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η βηνκεραληθή παξαγσγή γίλεηαη αληηιεπηή σο θάηη μερσξηζηφ απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ζαξξείο θαη ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο δελ απεπζχλνληαη ζε απηά, αιιά ζε θάπνηνπο ηξίηνπο. Καη ελψ ζε πξνβιήκαηα φπσο ε αξαίσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο αλαθεξφκαζηαλ ζε επηινγέο πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απαηηείηαη επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ δσήο καο, ησλ ηεξαξρήζεσλ πνπ θάλνπκε φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε

2 ησλ αλαγθψλ καο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ καο status. Αλ θαη ν ηξφπνο δσήο καο (lifestyle) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπνκπή αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ηππηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη έκκεζα έσο θαζφινπ ζηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ελψ ζπλδέεη ηελ αηνκηθή επζχλε πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαθνξέο (Lenzen, 2001:38; Γεκεηξίνπ & Καηζηγηάλλε, 2009). Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία απερεί ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ζπγθεξαζκνχ ηεο αλάπηπμεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο πξνηάζζνληαο έλα Παξάδεηγκα αλαζηνραζκνχ γηα έλα κέιινλ φπνπ πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζεσξήζεηο ζα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Σν Παξάδεηγκα ηεο αεηθνξίαο (sustainability paradigm) απνξξίπηεη ηε ζέζε φηη εθδειψζεηο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο απνηεινχλ αλαπφθεπθηεο θαη ελ κέξεη απνδεθηέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πεξηβάιινλ, θνηλσλία θαη νηθνλνκία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο δνκψληαο έλα αδηαίξεην ζχλνιν. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πξναγσγή ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ δελ κπνξεί λα ηδσζεί μερσξηζηά. Αληίζεηα, απαηηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε κηαο ζπζηεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ νπνία ηα κέξε δελ αληηκεησπίδνληαη σο κεκνλσκέλεο κνλάδεο, αιιά σο ζηνηρεία ηα νπνία αιιειεπηδξψληαο δηακνξθψλνπλ κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε νιφηεηα (UNESCO, 1978; Sterling, 2001). Απηή ε λέα πξνηεξαηφηεηα απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα, φπνπ ηα δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην πιαίζην ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ή κφλν ησλ αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ ή ζε κία απνζπαζκαηηθή ζρέζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ: Ανθπυπογεννή, κοινυνικοοκονομικά ςζηήμαηα Βαζηθέο αμίεο: Πξφζβαζε φισλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο, θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαη ειηθίαο ζε βαζηθά αγαζά¹ Ανθπώπινερ δπάζειρ με ανηίκηςπο ζηο πεπιβάλλον Καηνίθεζε, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη εμφξπμε πξψησλ πιψλ. Καχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ², Μεηαθνξέο Αγαθά πποεπσόμενα από ηα θςζικά ζςζηήμαηα Σξνθή, ελέξγεηα, λεξφ, αέξαο, ρψξνο γηα θαηνίθεζε³ θαη κεηαθνξέο Φςζικά ςζηήμαηα Βαζηθέο αμίεο: Γηαηήξεζε ηεο αθζνλίαο θαη ηεο πνηθηιίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν C. Anderson (2007), Environmental Literacy Learning Progressions, Michigan State University. Αλζξσπνγελείο δξάζεηο φπσο ε εμφξπμε θαη ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ παξφηη είλαη απηνλφεηεο γηα φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο εθηπιίζζνληαη κε ηξφπν πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο, θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαη θνπιηνχξαο ζε βαζηθά αγαζά¹. Δπηπιένλ, ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ² έρεη σο ζπλέπεηα, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζπλέπεηαο θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αγαζά θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηα θπζηθά ζπζηήκαηα φπσο ι.ρ. ε θαηνίθεζε³, ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά έρνληαο αληίζηνηρα ήδε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αιιά θαη ζην κέιινλ ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηακεξηζκαηνπνηνχλ, θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο

3 θαζψο επίζεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπνζεηψληαο ηα πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη ζηελ πφιε ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Αξγπξνχπνιεο πνπ πινπνηείηαη απφ ην 2006 (Φαξαγγηηάθεο θ.ά., 2008), ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη νη επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απερνχλ ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ην ηξίπηπρν Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα - Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε. ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΟΤ Η παξνπζίαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηα ΜΜΔ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνζπαζκαηηθή ηφζν φζνλ αθνξά ηα αίηηα φζν θαη φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο θαη ζπλαθφινπζα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Οη αηηίεο απηήο ηεο απνζπαζκαηηθήο θαη ζπρλά απνπξνζαλαηνιηζηηθήο παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη νη δεκνζηνγξάθνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελείο πεγέο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηνπλ ι.ρ. θάπνηα αλαθνίλσζε ζε έλα έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ θαη ζην γεγνλφο φηη ε φπνηα δεκνζηνγξαθηθή παξνπζίαζε ζρεηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηζηαζηαθά κε γεγνλφηα ηεο επηθαηξφηεηαο, φπσο θαηαζηξνθέο εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, κία ζπλάληεζε πνιηηηθψλ εγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ κέηξα επίιπζεο, ε δεκνζηνπνίεζε θάπνηαο έθζεζεο πξνεξρφκελεο απφ θάπνηα επηηξνπή (ι.ρ. IPCC) θ.α. Έξεπλεο (Gleyzes, 2007: 85) έρνπλ δείμεη φηη ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε αθνινπζεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο ζπκβάζεηο ηεο έθηαθηεο επηθαηξφηεηαο πξνζαπμάλνληαο ην κέγεζνο ησλ αηηηψλ ή επηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ ην δεκνζίεπκα (ξεπνξηάδ ή άξζξν) λα είλαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ηελ πξνβνιή ηνπ. Δπηπιένλ ε δξακαηηθή θάιπςε θάπνηνπ γεγνλφηνο ζρεηηθνχ κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο επηβάιιεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία γξακκηθή ρξνληθή δνκή κε αξρή, κέζε θαη ηέινο πνπ φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πεξίπινθε δνκή ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε έλα κεγάιν εχξνο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σειεπηαία, αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Ωζηφζν φκσο επεηδή ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ ε θαχζε ηνπο ζπκβάιιεη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη ηφζν απαξαίηεηα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη αλακελφκελν λα αθνχγνληαη πνιιέο θνξέο πνιχ δξακαηνπνηεκέλα εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ φκσο πνιιέο θνξέο είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα αλάκεζα ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν δειαδή ζην ηη μέξνπκε θαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, δειαδή ηη αμηνινγνχκε σο πην ζεκαληηθφ λα θάλνπκε (Dessler et al., 2006). Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο είλαη πξνζηηέο ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πξνέξρνληαη απφ ηα ΜΜΔ, ζην πιαίζην κίαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξνυπνζέηεη θξηηηθνχο αλαγλψζηεο θαιφ ζα ήηαλ λα θξίλεηαη ε αμηνπηζηία κηαο πιεξνθνξίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο: πνηα είλαη ε αθνξκή ελφο δεκνζηεχκαηνο, πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, κε πνην ηξφπν δνκείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία (ι.ρ. παξάζεζε επηρεηξεκάησλ ή ζπγθξφηεζή ηνπο ζε κηα ζρέζε αίηηνπ απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί θάηη), ν βαζκφο βεβαηφηεηαο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο, γεγνλφηα θαη επηρεηξήκαηα, ε πιαηζίσζε ηνπ δεκνζηεχκαηνο κε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ απηφ θαη ηέινο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην δεκνζίεπκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί νπδέηεξν θαη αληηθεηκεληθφ σο πξνο απηά πνπ παξαζέηεη ή γίλεηαη θνξέαο ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. Με βάζε ηα

4 παξαπάλσ θξηηήξηα αλάιπζεο ιφγνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ έλζεην έληππν ηνπ θπξηαθάηηθνπ ηχπνπ: Σν ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνχλ εδψ θαη αηψλεο νη Ιλνπίη ην βιέπνπλ λα αιιάδεη κνξθή, λα θαηαξξέεη. Κνληά ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν, ζηε λήζν αξηζέθ βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αιάζθαο, νη 600 θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ηζκαξέθ έρνπλ ηελ αηπρία λα βηψλνπλ απφ πξψην ρέξη ηηο ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Σα ηειεπηαία 50 ρξφληα η θεπμοκπαζία έσει ζημειώζει άνοδο 2,4 βαζκψλ Κειζίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πην δεζηνχ θιίκαηνο είλαη ην λιώζιμο ηος πασέυρ ζηπώμαηορ πάγος πνπ θάιππηε ηηο αθηέο θαη απνηεινχζε ην θςζικό ανάσυμα πνπ πξνζηάηεπε ηελ παξαιία απφ ηνπο δςναηούρ ανέμοςρ και ηα κύμαηα. Οη αθηέο εθηεζεηκέλεο ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο θαη ηα θχκαηα διαβπώνονηαι πην εχθνια κε ζπλέπεηα ηελ άκεζε θαηαζηξνθή ησλ πεξηνρψλ φπνπ δνχζαλ κέρξη ηψξα. Οη Ιλνπίη γλσξίδνπλ πσο κέζα ζε 15 ρξφληα ην πνιχ πξέπεη λα έρνπλ εθθελψζεη ηελ πεξηνρή. Η θπβέξλεζε ησλ Η.Π.Α. πξνηείλεη ηε μεηεγκαηάζηαζη ηυν Ινοςίη ζηοςρ ςπάπσονηερ γειηονικούρ οικιζμούρ. Γελ είλαη φκσο ηφζν απιφ. Οη Ιλνπίη δελ ζέινπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε άιινλ νηθηζκφ γηαηί θνβνχληαη φηη ζα ενζυμαηυθούν ζε μια ξένη κοςληούπα θαη ζα δνπλ ηε δηθή ηνπο λα εμαθαλίδεηαη. Ο ηξφπνο δσήο ησλ Ιλνπίη θαη ε νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο είλαη δηακνξθσκέλα εδψ θαη αηψλεο. Ο θάζε νηθηζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, γηα λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θπλεγψληαο ρσξίο λα εμαληινχλ ηα απνζέκαηα ησλ ζεξακάησλ. Γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ινηπφλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη, ίδξπζαλ ηελ νξγάλσζε γηα ηε «Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ ηζκαξέθ». Η νξγάλσζε πξνηείλεη υρ πιο ενδεδειγμένη λύζη μια ακαηοίκηηη πεπιοσή 20 ρηιηφκεηξα καθξηά, επηβαξχλνληαο κε άιια 39 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ζπλνιηθφ κόζηορ μεηεγκαηάζηαζηρ. «Σν θξάηνο δελ ζα πιεξψζεη πνηέ ηε ρξεκαηηθή δηαθνξά», παξαδέρνληαη. «Ππέπει να βπούμε μόνοι μαρ ηα σπήμαηα πος λείποςν. Γηαηί αλ ζσπάζνπκε, ζα εμαθαληζηνχκε» Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο επεμεξγαζίαο ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: Σν γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα. Η ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα κε άιιεο πιεξνθνξίεο αληίζηνηρσλ δεκνζηεπκάησλ (ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ έληππν ηχπν) γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν άξρηζε ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ Ιλνπίη. Αλ θαη θαηά πφζν γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθέο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θαηά πφζν απηέο ζπλδένληαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ή ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο θαηαλάισζεο ζηνπο Ιλνπίη. Ο βαζκφο βεβαηφηεηαο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη νη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο. Σειεπηαία κειέηεο πεξίπησζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (Ford et al., 2007: 157) ηηο αμηνινγνχλ σο κία κφλν πεγή επηπηψζεσλ ζηα αλζξσπνγελή ζπζηήκαηα κεηαμχ άιισλ φπσο: ε θηψρεηα, ε έιιεηςε ππνδνκψλ φπσο ε δεκφζηα πγεία, ε αλεπαξθήο δηαηξνθή, θ.α., πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ φπσο νη Ιλνπίη είλαη: ε πξφιεςε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ απηνθηνληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, ε δηαηήξεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Άξα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα εμεηαζηεί αλ θαη θαηά πφζν ζην παξαπάλσ δεκνζίεπκα γίλεηαη ζχλδεζε έζησ θαη κε έλα απφ ηα παξαπάλσ θνηλσληθά δεηήκαηα. Αλ θαη θαηά πφζν ην δεκνζίεπκα είλαη νπδέηεξν ή παίξλεη θάπνηα ζέζε ηφζν φζνλ αθνξά ηα γεγνλφηα, ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηε

5 ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ Ιλνπίη. Οη παξαπάλσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο απνηεινχλ θξηηήξηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ δίλνληαη έηνηκα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, αιιά πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο εξγαζίαο. χκθσλα κε έξεπλεο (Mason, 1998: 81) ε εκπινθή ζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηαδηθαζία αλάιπζεο ιφγνπ πνπ πινπνηείηαη νκαδνζπλεξγαηηθά πξνσζεί ηε δηαξθή ελζσκάησζε λέσλ ηδεψλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΥΔΔΩΝ ΑΙΣΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ Δπίθεληξν ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν θαηαλαιψλνληαη ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ε αληζνθαηαλνκή φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή καο ζε απηά. Γηαηί έηζη δπζρεξαίλεηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα επίιπζεο θαηαξρήλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ* φζν θαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ:** ανθρωπογενείς δραζηηριόηηηες ενίζτσζη ηοσ θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ* κλιμαηικές αλλαγές επιπηώζεις ζηο περιβάλλον** Γηάγξακκα 1: Γηδαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Μέζα απφ ην παξαπάλσ πεξηγξαθηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ηίζεηαη ν αμηαθφο πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζν νη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο καο επηινγέο πηέδνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαηά ηξφπν πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε δσή άιισλ αλζξψπσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ηνπο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ επζχλνληαη ηνπιάρηζηνλ άκεζα νη ίδηνη. Έξεπλεο (Brody et al., 2007: 18) δείρλνπλ φηη κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ηαπηίδεη κφλν ή θπξίσο, ηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Έηζη δελ είλαη ηπραίν φηη νη θάηνηθνη παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ εθθξάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Όκσο αθφκε θαη γηα απηνχο γίλεηαη πνιχ δχζθνια αληηιεπηή ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Αθφκε θαη θάηνηθνη πνπ ζην παξειζφλ είραλ ππνζηεί νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο ζηηο πεξηνπζίεο ή ζηηο ζνδεηέο ηνπο ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ζπλδένπλ απηά ηα γεγνλφηα κε ηελ αχμεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηνπο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε ινηπφλ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ

6 πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεξεπλάηαη ε ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο πεξίπινθε πθή ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο πνπ νδεγνχλ ζε κηα επίπησζε. Μέζα απφ ηελ θάζε αηηηαθή ζρέζε επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηνπ κνληέινπ πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ: ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ε θαηαξρήλ αηηία ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ επηπηψζεηο ηφζν ζηα αλζξσπνγελή (θνηλσλία θαη νηθνλνκία) φζν θαη ζηα θπζηθά ζπζηήκαηα (πεξηβάιινλ). Οη πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγνληαη ελδείθλπηαη λα αθνξνχλ επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ εληνπίδνληαη ηνπηθά, είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμειίζζνληαη ηψξα, ρσξίο λα απνηεινχλ ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί καθξνπξφζεζκα. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Αιάζθαο ζηηο κέξεο καο. Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ κία αθεγεκαηηθή δνκή παξάζεζεο γεγνλφησλ ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ αηηηαθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ην ηη γίλεηαη ζηε ρψξα ησλ Ιλνπίη. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο ε αηηηαθή ζρέζε πξνθχπηεη θαη απφ καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ (ληνθηκαληέξ) ην νπνίν πξνβάιιεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνζηεξηθηηθή πεγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Η δνκή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζην παξαθάησ δηάγξακκα: άνοδορ θεπμοκπαζίαρ λιώζιμο ηυν πάγυν ςποσώπηζη ηυν θςζικών ανασυμάηυν από πάγο ζηιρ παπαλίερ δςναηοί άνεμοι και κύμαηα διάβπυζη ηυν ακηών ανάγκη μεηεγκαηάζηαζηρ μεηεγκαηάζηαζη ζε γειηονικούρ πληθςζμούρ μεηεγκαηάζηαζη ζε ακαηοίκηηερ πεπιοσέρ αθομοίυζη Οικονομικό κόζηορ διαηήπηζηρ ηηρ κοςληούπαρ ηυν Ινοςίη Γηάγξακκα 2: Δλλνηνινγηθφο ράξηεο κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο. είλαη έλα δηάγξακκα ξνήο ζην νπνίν δελ πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ κε θάπνην ξήκα. Οη ίδηεο νη έλλνηεο είλαη γεγνλφηα ή/θαη δηαδηθαζίεο (ι.ρ. δηάβξσζε ) πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη πεξαηηέξσ λα αλαιπζνχλ πξνθεηκέλνπ ηφζν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ίδηεο νη έλλνηεο, ηδηαίηεξα αλ ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη ειιηπήο (Halliday et al., 2000: 232), φζν θαη λα γίλεη αληηιεπηή ε αηηηαθή ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη κε άιιεο έλλνηεο. Δίλαη επηινγή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηεο αηηηαθήο ζρέζεο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο (ν αξηζκφο ηνπο θαη πνηεο απφ απηέο ζα πεξηιεθζνχλ ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαζψο επίζεο θαη ε δηαηχπσζή ηνπο) φζν θαη φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα είλαη γξακκηθή ή φρη). Δπίζεο είλαη επηινγή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζεγγηζηεί ε αηηηαθή ζρέζε σο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ι.ρ. ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θάπνηεο ή θαη φιεο νη έλλνηεο λα ηνπνζεηεζνχλ

7 text text ζε αηηηαθή ζεηξά θαη κεηά λα δνζνχλ ηα θείκελα ησλ πεξηπηψζεσλ νπφηε έηζη ζα κπνξεί λα δηνξζσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ή/θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα ιεθηηθήο απφδνζήο ηνπο. Ο παξαπάλσ ελλνηνινγηθφο ράξηεο πεξηγξάθεη ηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζην θνηλφ δηδαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (δηάγ.1) δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηπηψζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Δπηπιένλ, φιν απηφ ην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα απφ κηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Rebich, 2005: 357). Δλαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απνηεινχλ νη παξαθάησ ελλνηνινγηθνί ράξηεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 3. δηαηεξείηαη ιηψλεη πξνζηαηεχεη απφ δελ πξνζηαηεχεη απφ πάγνο πάγνο θαιχπηεη άλεκνη & θχκαηα δελ θαιχπηεη άλεκνη & θχκαηα δελ δηαβξψλνπλ δηαβξψλνπλ έδαθνο έδαθνο ππνζηεξίδεη δελ ππνζηεξίδεη θαηνηθίεο θαηνηθίεο Γηάγξακκα 3: Δλλνηνινγηθνί ράξηεο ζρέζεσλ αηηίαο - απνηειέζκαηνο

8 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνληαο ππφςε ηνπο ην δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ θαινχληαη ζε νκάδεο λα δνκήζνπλ ηνπο δχν ελλνηνινγηθνχο ράξηεο δηαθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο κε βάζε ηηο έλλνηεο-εηθνλίδηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη επνηθνδνκεηηθή (Kearney, 1994: 431) δεδνκέλνπ φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο θαη επεμεξγαζίαο ελδερφκελσλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Η ζπγθξφηεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηνπο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ιφγνπ θαη ε αλάγθε αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο (κειέηεο πεξίπησζεο) σο ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ φζν θαη ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη άξα πξνάγνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε (Mason, 1994) γηα ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Η αλάιπζε ιφγνπ σο εξγαιείν δηδαθηηθήο ηερληθήο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε θαηαζθεπή ελαιιαθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Rebich, 2005: 359). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη επηζηεκνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο είλαη νη ίδηεο: δελ ζεσξείηαη απηνλφεηε θαη δεδνκέλε ηφζν ε (δεκνζηνγξαθηθή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) αλαπαξάζηαζε ελφο εμαηξεηηθά πεξίπινθνπ θαηλφκελνπ φπσο απηφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ φζν θαη ε γλσζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη αλαδεηθλχεηαη πσο πιεξνθνξία θαη γλψζε δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδνληαη (Kearney, 1994, 427). Σέινο, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη έλα εχρξεζην δηδαθηηθφ εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο ηνπ πσο ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηε ίδηα αηηηαθή ζρέζε αλζξσπνγελή θαη θπζηθά ζπζηήκαηα δίλνληάο καο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, C. (2007). Environmental Literacy Learning Progressions. Michigan State University. Brody, S., Zahran, S., Vedlitz, A. & Grover, H. (2007). Examining the relationship between physical vulnerability and public perceptions of global climate change in the United States. Environment and Behavior Dessler, A. & Parson E. (2006). The science and politics of global climate change. Cambridge. Γεκεηξίνπ, Α. & Καηζηγηάλλε Α. (2009). Απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. ην: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια (επηκ.) Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε: Ζεηήκαηα Θεσξίαο, Έξεπλαο θαη Εθαξκνγώλ, Αζήλα: Αηξαπφο. Ford, J., Pearce, T., Smit, B., Wanden, J., Allurut, M., Shappa, K., Ittusujurat, H. & Qrunnut, K. (2007). Reducing vulnerability to climate chnage in the arctic: the case of Nuvanut, Canada. Arctic, vol.60, no.2, Gleyzes, D. (2007). Sustainability communications addressing climate change. Institut d Etudes Politiques de Grenoble. Gomez-Granell, C. & Cervera-March, S. (1993). Development of conceptual Knowledge and attitudes about energy and the environment. International Journal of Science Education, vol.15, no.5, Halliday, M. & Martin, J. (2000). Η γιώζζα ηεο επηζηήκεο. Μεηαίρκην. Kearney, A. (1994). Understanding global change: a cognitive perspective on communicating through stories. Climate Change, 27, Kluwer Academic Publishers.

9 Lenzen, M. (2001). The role of equity and lifestyles in education about climate change: experiences from a large-scale teacher development program. Canadian Journal of Environmental Education, 6, Mason, L. & Santi, M. (1998). Discussing the Greenhouse Effect: children s collaborative discourse reasoning and conceptual change. Environmental Education Research. Vol.4, no.1, Mason, L. (1994). Analogy, metaconceptual awareness and conceptual change: a classroom study. Educational Studies. 20, Rebich, S. & Gautier, C. (2005). Concept mapping to reveal prior knowledge and conceptual change in a Mock Summit course on global climate change. Journal of Geoscience Education. v.53, n.4, Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Revisioning learning and Change (Schumacher Briefings).Green Books,Totnes,Devon.UK. UNESCO. (1978). International Conference on Environmental Education. Final Report. Tbilissi, October Paris U.N.E.S.C.O. Φαξαγγηηάθεο Γ., Μπαδίγνπ Αηθ., Ισάλλνπ Α., Ννκηθνχ Υ., Ρεκπάπε Κ., κπαξνχλεο Θ., σηεξνπνχινπ Γ. Δ., Υξηζηνδνχινπ Ν. (2008). Ηκεξήζην Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ηεο Αξγπξνύπνιεο: «Ελέξγεηα: Εμνηθνλόκεζε ζην Σπίηη, ζην Σρνιείν θαη ζηελ Πόιε. ηα Πξαθηηθά ηνπ 4oπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Πξνο ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε: Φπζηθνί Πφξνη, Κνηλσλία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ναχπιην, Γεθεκβξίνπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Μηράιεο Φωηηάδεο 1, Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 1, Θεκηζηνθιήο Σκπαξνύλεο 2, Διέλε Μαξαγθνπδάθε 3, Νίθνο Χξηζηνδνύινπ 3 1 Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΦΗΜΙΗ EVENT EΝΑ ΤΓΥΡΟΝΟ ΜΔΟ ΠΡΟΧΘΗΗ ΣΟΤ MARKETING ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΧΝ ΜΗΣΙΟΤ ΓΔΧΡΓΙΟ ΣΑΣΙΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΔΙΟ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (MBA) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο

Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ Τκήκα Βηνκεραληθήο Πιεξνθνξηθήο Θέκα: Σύζηεκα πνιιώλ πξαθηόξσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξνκεζεπηηθήο αιπζίδαο Σπνπδάζηξηεο: Δηξήλε Φαξηδάλε ΑΔΜ: 1412 Παξαζθεπή Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε. δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Η ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα Social Media θαη ε δύλακή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES"

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN SMART HOMES ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΙ - ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕ Ε ΕΞΤΠΝΑ ΠΙΣΙΑ AUTOMATION - TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS IN "SMART HOMES" ΠΟΤΓΑΣΖ: ΛΑΜΠΗΡΖ ΣΔΦΑΝΟ ΡΗΕΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα