2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "acee@otenet.gr 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο"

Transcript

1 Μελέηη Πεπίπηυζηρ, Ανάλςζη Λόγος και Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη σέζευν Αιηίαρ Αποηελέζμαηορ υρ Γιδακηικέρ Σεσνικέρ για ηην Πποζέγγιζη ηυν Δπιπηώζευν ηυν Κλιμαηικών Αλλαγών Καηζηγηάλλε Αθξνδίηε 3, Μαξαγθνπδάθε Ειέλε 3, Μηθξνγηαλλάθε Θσάλλα 3, Μπαδίγνπ Καηεξίλα, Σκπαξνύλεο Θεκηζηνθιήο 3, Σσηεξνπνύινπ Δήκεηξα 3, Φαξαγγηηάθεο Γηώξγνο 1, Φσηηάδεο Μηράιεο 3, Χξηζηνδνύινπ Νηθόιανο 3 1 Τπεχζπλνο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο Πεπίλητη Η παξνύζα εξγαζία είλαη κία δηδαθηηθή πξόηαζε ζπλδπαζκνύ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ν θνηλσληθόο ζηόρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο επηδηώθεηαη ε άκεζε εκπινθή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ κέζα από ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ιόγνπ, δηαθνξεηηθώλ δεκνζηνγξαθηθώλ πεγώλ (έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο) πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία ζηε ζπγθξόηεζε ησλ Μειεηώλ πεξίπησζεο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ θξίλεηαη ε εγθπξόηεηά ηνπο, ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, ν βαζκόο βεβαηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα, ν ηξόπνο παξάζεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ: πεξηγξαθή, εμήγεζε, εξκελεία, θαη ε νπηηθή γσλία πξνζέγγηζεο ησλ γεγνλόησλ (είηε δειώλεηαη ξεηά είηε ππνλνείηαη). Σηε ζπλέρεηα έρνληαο σο πιαίζην πξνζέγγηζεο έλα θνηλό κνληέιν κειέηεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ γίλεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο κέζα από ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηε κνξθή ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε πνπ έρεη επηιεγεί. Πξνέθηαζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη ε Λήςε Απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο κε θξηηήξηα: ηελ πξόιεςε ή/θαη απνθαηάζηαζε, ηελ πηνζέηεζε πξνηεξαηνηήησλ, ηνλ αμηαθό πξνζαλαηνιηζκό, ηνπο αηνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ξόινπο. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ελίζρπζε θαηλόκελνπ ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, Θλνπίη, αλζξσπνγελή θαη θπζηθά ζπζηήκαηα, κειέηε πεξίπησζεο, αλάιπζε ιόγνπ, ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ΔΙΑΓΩΓΗ χκθσλα κε έξεπλεο (Gomez-Granell et al., 1993) ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα δελ θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηείηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η βηνκεραληθή παξαγσγή γίλεηαη αληηιεπηή σο θάηη μερσξηζηφ απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ζαξξείο θαη ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο δελ απεπζχλνληαη ζε απηά, αιιά ζε θάπνηνπο ηξίηνπο. Καη ελψ ζε πξνβιήκαηα φπσο ε αξαίσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο αλαθεξφκαζηαλ ζε επηινγέο πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απαηηείηαη επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ δσήο καο, ησλ ηεξαξρήζεσλ πνπ θάλνπκε φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε

2 ησλ αλαγθψλ καο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ καο status. Αλ θαη ν ηξφπνο δσήο καο (lifestyle) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπνκπή αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ηππηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη έκκεζα έσο θαζφινπ ζηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ελψ ζπλδέεη ηελ αηνκηθή επζχλε πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαθνξέο (Lenzen, 2001:38; Γεκεηξίνπ & Καηζηγηάλλε, 2009). Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία απερεί ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ζπγθεξαζκνχ ηεο αλάπηπμεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο πξνηάζζνληαο έλα Παξάδεηγκα αλαζηνραζκνχ γηα έλα κέιινλ φπνπ πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζεσξήζεηο ζα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Σν Παξάδεηγκα ηεο αεηθνξίαο (sustainability paradigm) απνξξίπηεη ηε ζέζε φηη εθδειψζεηο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο απνηεινχλ αλαπφθεπθηεο θαη ελ κέξεη απνδεθηέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πεξηβάιινλ, θνηλσλία θαη νηθνλνκία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο δνκψληαο έλα αδηαίξεην ζχλνιν. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πξναγσγή ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ δελ κπνξεί λα ηδσζεί μερσξηζηά. Αληίζεηα, απαηηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε κηαο ζπζηεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ νπνία ηα κέξε δελ αληηκεησπίδνληαη σο κεκνλσκέλεο κνλάδεο, αιιά σο ζηνηρεία ηα νπνία αιιειεπηδξψληαο δηακνξθψλνπλ κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε νιφηεηα (UNESCO, 1978; Sterling, 2001). Απηή ε λέα πξνηεξαηφηεηα απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα, φπνπ ηα δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην πιαίζην ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ή κφλν ησλ αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ ή ζε κία απνζπαζκαηηθή ζρέζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ: Ανθπυπογεννή, κοινυνικοοκονομικά ςζηήμαηα Βαζηθέο αμίεο: Πξφζβαζε φισλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο, θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαη ειηθίαο ζε βαζηθά αγαζά¹ Ανθπώπινερ δπάζειρ με ανηίκηςπο ζηο πεπιβάλλον Καηνίθεζε, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη εμφξπμε πξψησλ πιψλ. Καχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ², Μεηαθνξέο Αγαθά πποεπσόμενα από ηα θςζικά ζςζηήμαηα Σξνθή, ελέξγεηα, λεξφ, αέξαο, ρψξνο γηα θαηνίθεζε³ θαη κεηαθνξέο Φςζικά ςζηήμαηα Βαζηθέο αμίεο: Γηαηήξεζε ηεο αθζνλίαο θαη ηεο πνηθηιίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν C. Anderson (2007), Environmental Literacy Learning Progressions, Michigan State University. Αλζξσπνγελείο δξάζεηο φπσο ε εμφξπμε θαη ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ παξφηη είλαη απηνλφεηεο γηα φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο εθηπιίζζνληαη κε ηξφπν πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο, θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαη θνπιηνχξαο ζε βαζηθά αγαζά¹. Δπηπιένλ, ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ² έρεη σο ζπλέπεηα, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζπλέπεηαο θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αγαζά θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηα θπζηθά ζπζηήκαηα φπσο ι.ρ. ε θαηνίθεζε³, ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά έρνληαο αληίζηνηρα ήδε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αιιά θαη ζην κέιινλ ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηακεξηζκαηνπνηνχλ, θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο

3 θαζψο επίζεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπνζεηψληαο ηα πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη ζηελ πφιε ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Αξγπξνχπνιεο πνπ πινπνηείηαη απφ ην 2006 (Φαξαγγηηάθεο θ.ά., 2008), ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη νη επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απερνχλ ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ην ηξίπηπρν Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα - Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε. ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΟΤ Η παξνπζίαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηα ΜΜΔ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνζπαζκαηηθή ηφζν φζνλ αθνξά ηα αίηηα φζν θαη φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο θαη ζπλαθφινπζα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Οη αηηίεο απηήο ηεο απνζπαζκαηηθήο θαη ζπρλά απνπξνζαλαηνιηζηηθήο παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη νη δεκνζηνγξάθνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελείο πεγέο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηνπλ ι.ρ. θάπνηα αλαθνίλσζε ζε έλα έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ θαη ζην γεγνλφο φηη ε φπνηα δεκνζηνγξαθηθή παξνπζίαζε ζρεηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηζηαζηαθά κε γεγνλφηα ηεο επηθαηξφηεηαο, φπσο θαηαζηξνθέο εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, κία ζπλάληεζε πνιηηηθψλ εγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ κέηξα επίιπζεο, ε δεκνζηνπνίεζε θάπνηαο έθζεζεο πξνεξρφκελεο απφ θάπνηα επηηξνπή (ι.ρ. IPCC) θ.α. Έξεπλεο (Gleyzes, 2007: 85) έρνπλ δείμεη φηη ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε αθνινπζεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο ζπκβάζεηο ηεο έθηαθηεο επηθαηξφηεηαο πξνζαπμάλνληαο ην κέγεζνο ησλ αηηηψλ ή επηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ ην δεκνζίεπκα (ξεπνξηάδ ή άξζξν) λα είλαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ηελ πξνβνιή ηνπ. Δπηπιένλ ε δξακαηηθή θάιπςε θάπνηνπ γεγνλφηνο ζρεηηθνχ κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο επηβάιιεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία γξακκηθή ρξνληθή δνκή κε αξρή, κέζε θαη ηέινο πνπ φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πεξίπινθε δνκή ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε έλα κεγάιν εχξνο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σειεπηαία, αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Ωζηφζν φκσο επεηδή ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ ε θαχζε ηνπο ζπκβάιιεη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη ηφζν απαξαίηεηα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη αλακελφκελν λα αθνχγνληαη πνιιέο θνξέο πνιχ δξακαηνπνηεκέλα εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ φκσο πνιιέο θνξέο είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα αλάκεζα ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν δειαδή ζην ηη μέξνπκε θαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, δειαδή ηη αμηνινγνχκε σο πην ζεκαληηθφ λα θάλνπκε (Dessler et al., 2006). Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο είλαη πξνζηηέο ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πξνέξρνληαη απφ ηα ΜΜΔ, ζην πιαίζην κίαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξνυπνζέηεη θξηηηθνχο αλαγλψζηεο θαιφ ζα ήηαλ λα θξίλεηαη ε αμηνπηζηία κηαο πιεξνθνξίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο: πνηα είλαη ε αθνξκή ελφο δεκνζηεχκαηνο, πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, κε πνην ηξφπν δνκείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία (ι.ρ. παξάζεζε επηρεηξεκάησλ ή ζπγθξφηεζή ηνπο ζε κηα ζρέζε αίηηνπ απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί θάηη), ν βαζκφο βεβαηφηεηαο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο, γεγνλφηα θαη επηρεηξήκαηα, ε πιαηζίσζε ηνπ δεκνζηεχκαηνο κε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ απηφ θαη ηέινο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην δεκνζίεπκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί νπδέηεξν θαη αληηθεηκεληθφ σο πξνο απηά πνπ παξαζέηεη ή γίλεηαη θνξέαο ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. Με βάζε ηα

4 παξαπάλσ θξηηήξηα αλάιπζεο ιφγνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ έλζεην έληππν ηνπ θπξηαθάηηθνπ ηχπνπ: Σν ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνχλ εδψ θαη αηψλεο νη Ιλνπίη ην βιέπνπλ λα αιιάδεη κνξθή, λα θαηαξξέεη. Κνληά ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν, ζηε λήζν αξηζέθ βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αιάζθαο, νη 600 θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ηζκαξέθ έρνπλ ηελ αηπρία λα βηψλνπλ απφ πξψην ρέξη ηηο ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Σα ηειεπηαία 50 ρξφληα η θεπμοκπαζία έσει ζημειώζει άνοδο 2,4 βαζκψλ Κειζίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πην δεζηνχ θιίκαηνο είλαη ην λιώζιμο ηος πασέυρ ζηπώμαηορ πάγος πνπ θάιππηε ηηο αθηέο θαη απνηεινχζε ην θςζικό ανάσυμα πνπ πξνζηάηεπε ηελ παξαιία απφ ηνπο δςναηούρ ανέμοςρ και ηα κύμαηα. Οη αθηέο εθηεζεηκέλεο ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο θαη ηα θχκαηα διαβπώνονηαι πην εχθνια κε ζπλέπεηα ηελ άκεζε θαηαζηξνθή ησλ πεξηνρψλ φπνπ δνχζαλ κέρξη ηψξα. Οη Ιλνπίη γλσξίδνπλ πσο κέζα ζε 15 ρξφληα ην πνιχ πξέπεη λα έρνπλ εθθελψζεη ηελ πεξηνρή. Η θπβέξλεζε ησλ Η.Π.Α. πξνηείλεη ηε μεηεγκαηάζηαζη ηυν Ινοςίη ζηοςρ ςπάπσονηερ γειηονικούρ οικιζμούρ. Γελ είλαη φκσο ηφζν απιφ. Οη Ιλνπίη δελ ζέινπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε άιινλ νηθηζκφ γηαηί θνβνχληαη φηη ζα ενζυμαηυθούν ζε μια ξένη κοςληούπα θαη ζα δνπλ ηε δηθή ηνπο λα εμαθαλίδεηαη. Ο ηξφπνο δσήο ησλ Ιλνπίη θαη ε νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο είλαη δηακνξθσκέλα εδψ θαη αηψλεο. Ο θάζε νηθηζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, γηα λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θπλεγψληαο ρσξίο λα εμαληινχλ ηα απνζέκαηα ησλ ζεξακάησλ. Γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ινηπφλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη, ίδξπζαλ ηελ νξγάλσζε γηα ηε «Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ ηζκαξέθ». Η νξγάλσζε πξνηείλεη υρ πιο ενδεδειγμένη λύζη μια ακαηοίκηηη πεπιοσή 20 ρηιηφκεηξα καθξηά, επηβαξχλνληαο κε άιια 39 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ζπλνιηθφ κόζηορ μεηεγκαηάζηαζηρ. «Σν θξάηνο δελ ζα πιεξψζεη πνηέ ηε ρξεκαηηθή δηαθνξά», παξαδέρνληαη. «Ππέπει να βπούμε μόνοι μαρ ηα σπήμαηα πος λείποςν. Γηαηί αλ ζσπάζνπκε, ζα εμαθαληζηνχκε» Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο επεμεξγαζίαο ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: Σν γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα. Η ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα κε άιιεο πιεξνθνξίεο αληίζηνηρσλ δεκνζηεπκάησλ (ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ έληππν ηχπν) γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν άξρηζε ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ Ιλνπίη. Αλ θαη θαηά πφζν γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθέο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θαηά πφζν απηέο ζπλδένληαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ή ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο θαηαλάισζεο ζηνπο Ιλνπίη. Ο βαζκφο βεβαηφηεηαο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη νη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο. Σειεπηαία κειέηεο πεξίπησζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (Ford et al., 2007: 157) ηηο αμηνινγνχλ σο κία κφλν πεγή επηπηψζεσλ ζηα αλζξσπνγελή ζπζηήκαηα κεηαμχ άιισλ φπσο: ε θηψρεηα, ε έιιεηςε ππνδνκψλ φπσο ε δεκφζηα πγεία, ε αλεπαξθήο δηαηξνθή, θ.α., πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ φπσο νη Ιλνπίη είλαη: ε πξφιεςε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ απηνθηνληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, ε δηαηήξεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Άξα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα εμεηαζηεί αλ θαη θαηά πφζν ζην παξαπάλσ δεκνζίεπκα γίλεηαη ζχλδεζε έζησ θαη κε έλα απφ ηα παξαπάλσ θνηλσληθά δεηήκαηα. Αλ θαη θαηά πφζν ην δεκνζίεπκα είλαη νπδέηεξν ή παίξλεη θάπνηα ζέζε ηφζν φζνλ αθνξά ηα γεγνλφηα, ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηε

5 ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ Ιλνπίη. Οη παξαπάλσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο απνηεινχλ θξηηήξηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ δίλνληαη έηνηκα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, αιιά πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο εξγαζίαο. χκθσλα κε έξεπλεο (Mason, 1998: 81) ε εκπινθή ζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηαδηθαζία αλάιπζεο ιφγνπ πνπ πινπνηείηαη νκαδνζπλεξγαηηθά πξνσζεί ηε δηαξθή ελζσκάησζε λέσλ ηδεψλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΥΔΔΩΝ ΑΙΣΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ Δπίθεληξν ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν θαηαλαιψλνληαη ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ε αληζνθαηαλνκή φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή καο ζε απηά. Γηαηί έηζη δπζρεξαίλεηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα επίιπζεο θαηαξρήλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ* φζν θαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ:** ανθρωπογενείς δραζηηριόηηηες ενίζτσζη ηοσ θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ* κλιμαηικές αλλαγές επιπηώζεις ζηο περιβάλλον** Γηάγξακκα 1: Γηδαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Μέζα απφ ην παξαπάλσ πεξηγξαθηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ηίζεηαη ν αμηαθφο πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζν νη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο καο επηινγέο πηέδνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαηά ηξφπν πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε δσή άιισλ αλζξψπσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ηνπο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ επζχλνληαη ηνπιάρηζηνλ άκεζα νη ίδηνη. Έξεπλεο (Brody et al., 2007: 18) δείρλνπλ φηη κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ηαπηίδεη κφλν ή θπξίσο, ηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Έηζη δελ είλαη ηπραίν φηη νη θάηνηθνη παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ εθθξάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Όκσο αθφκε θαη γηα απηνχο γίλεηαη πνιχ δχζθνια αληηιεπηή ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Αθφκε θαη θάηνηθνη πνπ ζην παξειζφλ είραλ ππνζηεί νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο ζηηο πεξηνπζίεο ή ζηηο ζνδεηέο ηνπο ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ζπλδένπλ απηά ηα γεγνλφηα κε ηελ αχμεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηνπο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε ινηπφλ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ

6 πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεξεπλάηαη ε ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο πεξίπινθε πθή ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο πνπ νδεγνχλ ζε κηα επίπησζε. Μέζα απφ ηελ θάζε αηηηαθή ζρέζε επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηνπ κνληέινπ πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ: ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ε θαηαξρήλ αηηία ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ επηπηψζεηο ηφζν ζηα αλζξσπνγελή (θνηλσλία θαη νηθνλνκία) φζν θαη ζηα θπζηθά ζπζηήκαηα (πεξηβάιινλ). Οη πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγνληαη ελδείθλπηαη λα αθνξνχλ επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ εληνπίδνληαη ηνπηθά, είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμειίζζνληαη ηψξα, ρσξίο λα απνηεινχλ ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί καθξνπξφζεζκα. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Αιάζθαο ζηηο κέξεο καο. Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ κία αθεγεκαηηθή δνκή παξάζεζεο γεγνλφησλ ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ αηηηαθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ην ηη γίλεηαη ζηε ρψξα ησλ Ιλνπίη. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο ε αηηηαθή ζρέζε πξνθχπηεη θαη απφ καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ (ληνθηκαληέξ) ην νπνίν πξνβάιιεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνζηεξηθηηθή πεγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Η δνκή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζην παξαθάησ δηάγξακκα: άνοδορ θεπμοκπαζίαρ λιώζιμο ηυν πάγυν ςποσώπηζη ηυν θςζικών ανασυμάηυν από πάγο ζηιρ παπαλίερ δςναηοί άνεμοι και κύμαηα διάβπυζη ηυν ακηών ανάγκη μεηεγκαηάζηαζηρ μεηεγκαηάζηαζη ζε γειηονικούρ πληθςζμούρ μεηεγκαηάζηαζη ζε ακαηοίκηηερ πεπιοσέρ αθομοίυζη Οικονομικό κόζηορ διαηήπηζηρ ηηρ κοςληούπαρ ηυν Ινοςίη Γηάγξακκα 2: Δλλνηνινγηθφο ράξηεο κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο. είλαη έλα δηάγξακκα ξνήο ζην νπνίν δελ πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ κε θάπνην ξήκα. Οη ίδηεο νη έλλνηεο είλαη γεγνλφηα ή/θαη δηαδηθαζίεο (ι.ρ. δηάβξσζε ) πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη πεξαηηέξσ λα αλαιπζνχλ πξνθεηκέλνπ ηφζν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ίδηεο νη έλλνηεο, ηδηαίηεξα αλ ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη ειιηπήο (Halliday et al., 2000: 232), φζν θαη λα γίλεη αληηιεπηή ε αηηηαθή ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη κε άιιεο έλλνηεο. Δίλαη επηινγή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηεο αηηηαθήο ζρέζεο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο (ν αξηζκφο ηνπο θαη πνηεο απφ απηέο ζα πεξηιεθζνχλ ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαζψο επίζεο θαη ε δηαηχπσζή ηνπο) φζν θαη φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα είλαη γξακκηθή ή φρη). Δπίζεο είλαη επηινγή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζεγγηζηεί ε αηηηαθή ζρέζε σο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ι.ρ. ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θάπνηεο ή θαη φιεο νη έλλνηεο λα ηνπνζεηεζνχλ

7 text text ζε αηηηαθή ζεηξά θαη κεηά λα δνζνχλ ηα θείκελα ησλ πεξηπηψζεσλ νπφηε έηζη ζα κπνξεί λα δηνξζσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ή/θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα ιεθηηθήο απφδνζήο ηνπο. Ο παξαπάλσ ελλνηνινγηθφο ράξηεο πεξηγξάθεη ηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζην θνηλφ δηδαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (δηάγ.1) δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηπηψζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Δπηπιένλ, φιν απηφ ην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα απφ κηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Rebich, 2005: 357). Δλαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απνηεινχλ νη παξαθάησ ελλνηνινγηθνί ράξηεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 3. δηαηεξείηαη ιηψλεη πξνζηαηεχεη απφ δελ πξνζηαηεχεη απφ πάγνο πάγνο θαιχπηεη άλεκνη & θχκαηα δελ θαιχπηεη άλεκνη & θχκαηα δελ δηαβξψλνπλ δηαβξψλνπλ έδαθνο έδαθνο ππνζηεξίδεη δελ ππνζηεξίδεη θαηνηθίεο θαηνηθίεο Γηάγξακκα 3: Δλλνηνινγηθνί ράξηεο ζρέζεσλ αηηίαο - απνηειέζκαηνο

8 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνληαο ππφςε ηνπο ην δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ θαινχληαη ζε νκάδεο λα δνκήζνπλ ηνπο δχν ελλνηνινγηθνχο ράξηεο δηαθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο κε βάζε ηηο έλλνηεο-εηθνλίδηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη επνηθνδνκεηηθή (Kearney, 1994: 431) δεδνκέλνπ φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο θαη επεμεξγαζίαο ελδερφκελσλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Η ζπγθξφηεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηνπο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ιφγνπ θαη ε αλάγθε αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο (κειέηεο πεξίπησζεο) σο ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ φζν θαη ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη άξα πξνάγνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε (Mason, 1994) γηα ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Η αλάιπζε ιφγνπ σο εξγαιείν δηδαθηηθήο ηερληθήο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε θαηαζθεπή ελαιιαθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Rebich, 2005: 359). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη επηζηεκνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο είλαη νη ίδηεο: δελ ζεσξείηαη απηνλφεηε θαη δεδνκέλε ηφζν ε (δεκνζηνγξαθηθή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) αλαπαξάζηαζε ελφο εμαηξεηηθά πεξίπινθνπ θαηλφκελνπ φπσο απηφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ φζν θαη ε γλσζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη αλαδεηθλχεηαη πσο πιεξνθνξία θαη γλψζε δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδνληαη (Kearney, 1994, 427). Σέινο, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη έλα εχρξεζην δηδαθηηθφ εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο ηνπ πσο ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηε ίδηα αηηηαθή ζρέζε αλζξσπνγελή θαη θπζηθά ζπζηήκαηα δίλνληάο καο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, C. (2007). Environmental Literacy Learning Progressions. Michigan State University. Brody, S., Zahran, S., Vedlitz, A. & Grover, H. (2007). Examining the relationship between physical vulnerability and public perceptions of global climate change in the United States. Environment and Behavior Dessler, A. & Parson E. (2006). The science and politics of global climate change. Cambridge. Γεκεηξίνπ, Α. & Καηζηγηάλλε Α. (2009). Απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. ην: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια (επηκ.) Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε: Ζεηήκαηα Θεσξίαο, Έξεπλαο θαη Εθαξκνγώλ, Αζήλα: Αηξαπφο. Ford, J., Pearce, T., Smit, B., Wanden, J., Allurut, M., Shappa, K., Ittusujurat, H. & Qrunnut, K. (2007). Reducing vulnerability to climate chnage in the arctic: the case of Nuvanut, Canada. Arctic, vol.60, no.2, Gleyzes, D. (2007). Sustainability communications addressing climate change. Institut d Etudes Politiques de Grenoble. Gomez-Granell, C. & Cervera-March, S. (1993). Development of conceptual Knowledge and attitudes about energy and the environment. International Journal of Science Education, vol.15, no.5, Halliday, M. & Martin, J. (2000). Η γιώζζα ηεο επηζηήκεο. Μεηαίρκην. Kearney, A. (1994). Understanding global change: a cognitive perspective on communicating through stories. Climate Change, 27, Kluwer Academic Publishers.

9 Lenzen, M. (2001). The role of equity and lifestyles in education about climate change: experiences from a large-scale teacher development program. Canadian Journal of Environmental Education, 6, Mason, L. & Santi, M. (1998). Discussing the Greenhouse Effect: children s collaborative discourse reasoning and conceptual change. Environmental Education Research. Vol.4, no.1, Mason, L. (1994). Analogy, metaconceptual awareness and conceptual change: a classroom study. Educational Studies. 20, Rebich, S. & Gautier, C. (2005). Concept mapping to reveal prior knowledge and conceptual change in a Mock Summit course on global climate change. Journal of Geoscience Education. v.53, n.4, Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Revisioning learning and Change (Schumacher Briefings).Green Books,Totnes,Devon.UK. UNESCO. (1978). International Conference on Environmental Education. Final Report. Tbilissi, October Paris U.N.E.S.C.O. Φαξαγγηηάθεο Γ., Μπαδίγνπ Αηθ., Ισάλλνπ Α., Ννκηθνχ Υ., Ρεκπάπε Κ., κπαξνχλεο Θ., σηεξνπνχινπ Γ. Δ., Υξηζηνδνχινπ Ν. (2008). Ηκεξήζην Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ηεο Αξγπξνύπνιεο: «Ελέξγεηα: Εμνηθνλόκεζε ζην Σπίηη, ζην Σρνιείν θαη ζηελ Πόιε. ηα Πξαθηηθά ηνπ 4oπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Πξνο ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε: Φπζηθνί Πφξνη, Κνηλσλία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ναχπιην, Γεθεκβξίνπ.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα