2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "acee@otenet.gr 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο"

Transcript

1 Μελέηη Πεπίπηυζηρ, Ανάλςζη Λόγος και Δννοιολογική Υαπηογπάθηζη σέζευν Αιηίαρ Αποηελέζμαηορ υρ Γιδακηικέρ Σεσνικέρ για ηην Πποζέγγιζη ηυν Δπιπηώζευν ηυν Κλιμαηικών Αλλαγών Καηζηγηάλλε Αθξνδίηε 3, Μαξαγθνπδάθε Ειέλε 3, Μηθξνγηαλλάθε Θσάλλα 3, Μπαδίγνπ Καηεξίλα, Σκπαξνύλεο Θεκηζηνθιήο 3, Σσηεξνπνύινπ Δήκεηξα 3, Φαξαγγηηάθεο Γηώξγνο 1, Φσηηάδεο Μηράιεο 3, Χξηζηνδνύινπ Νηθόιανο 3 1 Τπεχζπλνο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 2 Αλαπιεξψηξηα Τπεχζπλνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο 3 Μέιε Παηδαγσγηθήο Οκάδαο ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο Πεπίλητη Η παξνύζα εξγαζία είλαη κία δηδαθηηθή πξόηαζε ζπλδπαζκνύ δηδαθηηθώλ ηερληθώλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ επηπηώζεσλ ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ν θνηλσληθόο ζηόρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο επηδηώθεηαη ε άκεζε εκπινθή ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζηελ αμηνιόγεζε πιεξνθνξηώλ κέζα από ηελ ηερληθή ηεο αλάιπζεο ιόγνπ, δηαθνξεηηθώλ δεκνζηνγξαθηθώλ πεγώλ (έληππνο θαη ειεθηξνληθόο ηύπνο) πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνύλ ηα ζηνηρεία ζηε ζπγθξόηεζε ησλ Μειεηώλ πεξίπησζεο. Από ηε ζύγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηώλ θξίλεηαη ε εγθπξόηεηά ηνπο, ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο πξνέιεπζεο ησλ πιεξνθνξηώλ, ν βαζκόο βεβαηόηεηαο ησλ πιεξνθνξηώλ, ε ρξήζε απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, νη ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα, ν ηξόπνο παξάζεζεο ησλ πιεξνθνξηώλ: πεξηγξαθή, εμήγεζε, εξκελεία, θαη ε νπηηθή γσλία πξνζέγγηζεο ησλ γεγνλόησλ (είηε δειώλεηαη ξεηά είηε ππνλνείηαη). Σηε ζπλέρεηα έρνληαο σο πιαίζην πξνζέγγηζεο έλα θνηλό κνληέιν κειέηεο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ γίλεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ζρέζεσλ αηηίαο-απνηειέζκαηνο κέζα από ελαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο κε ηε κνξθή ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ελδέρεηαη λα ρξεηαζηνύλ πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα πνπ ελζσκαηώλνληαη ζηνλ ελλνηνινγηθό ράξηε πνπ έρεη επηιεγεί. Πξνέθηαζε απηήο ηεο πξνζέγγηζεο κπνξεί λα είλαη ε Λήςε Απνθάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζπγθεθξηκέλεο ιύζεηο κε θξηηήξηα: ηελ πξόιεςε ή/θαη απνθαηάζηαζε, ηελ πηνζέηεζε πξνηεξαηνηήησλ, ηνλ αμηαθό πξνζαλαηνιηζκό, ηνπο αηνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο ξόινπο. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: ελίζρπζε θαηλόκελνπ ζεξκνθεπίνπ, θιηκαηηθέο αιιαγέο, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, Θλνπίη, αλζξσπνγελή θαη θπζηθά ζπζηήκαηα, κειέηε πεξίπησζεο, αλάιπζε ιόγνπ, ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε ΔΙΑΓΩΓΗ χκθσλα κε έξεπλεο (Gomez-Granell et al., 1993) ε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηε γλψζε ηνπ πξνβιήκαηνο. πγθεθξηκέλα δελ θαίλεηαη λα ζπλεηδεηνπνηείηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Η βηνκεραληθή παξαγσγή γίλεηαη αληηιεπηή σο θάηη μερσξηζηφ απφ ηα ίδηα ηα ππνθείκελα ζαξξείο θαη ηα πξντφληα ηεο βηνκεραλίαο δελ απεπζχλνληαη ζε απηά, αιιά ζε θάπνηνπο ηξίηνπο. Καη ελψ ζε πξνβιήκαηα φπσο ε αξαίσζε ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο αλαθεξφκαζηαλ ζε επηινγέο πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απαηηείηαη επαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ δσήο καο, ησλ ηεξαξρήζεσλ πνπ θάλνπκε φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε

2 ησλ αλαγθψλ καο θαη ηελ έθθξαζε ηνπ θνηλσληθνχ καο status. Αλ θαη ν ηξφπνο δσήο καο (lifestyle) παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ εθπνκπή αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ηππηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη έκκεζα έσο θαζφινπ ζηελ θαηαλάισζε αγαζψλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ, ελψ ζπλδέεη ηελ αηνκηθή επζχλε πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθηαθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηηο κεηαθνξέο (Lenzen, 2001:38; Γεκεηξίνπ & Καηζηγηάλλε, 2009). Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία απερεί ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ζπγθεξαζκνχ ηεο αλάπηπμεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο πξνηάζζνληαο έλα Παξάδεηγκα αλαζηνραζκνχ γηα έλα κέιινλ φπνπ πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζεσξήζεηο ζα βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία. Σν Παξάδεηγκα ηεο αεηθνξίαο (sustainability paradigm) απνξξίπηεη ηε ζέζε φηη εθδειψζεηο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο θαη θνηλσληθήο δπζιεηηνπξγίαο απνηεινχλ αλαπφθεπθηεο θαη ελ κέξεη απνδεθηέο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα θαη γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, πεξηβάιινλ, θνηλσλία θαη νηθνλνκία βξίζθνληαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κεηαμχ ηνπο δνκψληαο έλα αδηαίξεην ζχλνιν. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαλεξφ φηη ε πξναγσγή ησλ ηξηψλ παξακέηξσλ δελ κπνξεί λα ηδσζεί μερσξηζηά. Αληίζεηα, απαηηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε κηαο ζπζηεκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαηά ηελ νπνία ηα κέξε δελ αληηκεησπίδνληαη σο κεκνλσκέλεο κνλάδεο, αιιά σο ζηνηρεία ηα νπνία αιιειεπηδξψληαο δηακνξθψλνπλ κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε νιφηεηα (UNESCO, 1978; Sterling, 2001). Απηή ε λέα πξνηεξαηφηεηα απνηππψλεηαη ζην παξαθάησ θπθιηθφ δηάγξακκα, φπνπ ηα δεηήκαηα ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην πιαίζην ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ ή κφλν ησλ αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ ή ζε κία απνζπαζκαηηθή ζρέζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ: Ανθπυπογεννή, κοινυνικοοκονομικά ςζηήμαηα Βαζηθέο αμίεο: Πξφζβαζε φισλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο, θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαη ειηθίαο ζε βαζηθά αγαζά¹ Ανθπώπινερ δπάζειρ με ανηίκηςπο ζηο πεπιβάλλον Καηνίθεζε, παξαγσγή ελέξγεηαο θαη εμφξπμε πξψησλ πιψλ. Καχζε νξπθηψλ θαπζίκσλ², Μεηαθνξέο Αγαθά πποεπσόμενα από ηα θςζικά ζςζηήμαηα Σξνθή, ελέξγεηα, λεξφ, αέξαο, ρψξνο γηα θαηνίθεζε³ θαη κεηαθνξέο Φςζικά ςζηήμαηα Βαζηθέο αμίεο: Γηαηήξεζε ηεο αθζνλίαο θαη ηεο πνηθηιίαο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν C. Anderson (2007), Environmental Literacy Learning Progressions, Michigan State University. Αλζξσπνγελείο δξάζεηο φπσο ε εμφξπμε θαη ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ παξφηη είλαη απηνλφεηεο γηα φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο εθηπιίζζνληαη κε ηξφπν πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε φισλ αλεμαξηήησο θνηλσληθήο ηάμεο, θξαηηθήο πξνέιεπζεο θαη θνπιηνχξαο ζε βαζηθά αγαζά¹. Δπηπιένλ, ε θαχζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ² έρεη σο ζπλέπεηα, κεηαμχ άιισλ, ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο ζπλέπεηαο θαη ησλ ζπλεπαθφινπζσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αγαζά θαη ππεξεζίεο νη νπνίεο παξέρνληαη απφ ηα θπζηθά ζπζηήκαηα φπσο ι.ρ. ε θαηνίθεζε³, ππνβαζκίδνληαη ζεκαληηθά έρνληαο αληίζηνηρα ήδε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο, αιιά θαη ζην κέιινλ ησλ επεξρφκελσλ γελεψλ. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο δεπηεξνβάζκηαο θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δηακεξηζκαηνπνηνχλ, θαηαθεξκαηίδνπλ ηελ παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο

3 θαζψο επίζεο θαη ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο ηνπνζεηψληαο ηα πεξηζζφηεξν ζην πεδίν ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη ζην ζρνιείν θαη ζηελ πφιε ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Αξγπξνχπνιεο πνπ πινπνηείηαη απφ ην 2006 (Φαξαγγηηάθεο θ.ά., 2008), ε παξαγσγή θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη νη επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απερνχλ ηε λέα πξνηεξαηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθνξία ε νπνία νξηνζεηείηαη απφ ην ηξίπηπρν Πεξηβαιινληηθή Πξνζηαζία Οηθνλνκηθή Βησζηκφηεηα - Κνηλσληθή Γηθαηνζχλε. ΑΝΑΛΤΗ ΛΟΓΟΤ Η παξνπζίαζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζηα ΜΜΔ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ απνζπαζκαηηθή ηφζν φζνλ αθνξά ηα αίηηα φζν θαη φζνλ αθνξά ηηο ζπλέπεηεο θαη ζπλαθφινπζα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Οη αηηίεο απηήο ηεο απνζπαζκαηηθήο θαη ζπρλά απνπξνζαλαηνιηζηηθήο παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην γεγνλφο φηη νη δεκνζηνγξάθνη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ πξσηνγελείο πεγέο γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαζέηνπλ ι.ρ. θάπνηα αλαθνίλσζε ζε έλα έγθξηην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ θαη ζην γεγνλφο φηη ε φπνηα δεκνζηνγξαθηθή παξνπζίαζε ζρεηίδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεξηζηαζηαθά κε γεγνλφηα ηεο επηθαηξφηεηαο, φπσο θαηαζηξνθέο εμαηηίαο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλφκελσλ, κία ζπλάληεζε πνιηηηθψλ εγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα παξζνχλ κέηξα επίιπζεο, ε δεκνζηνπνίεζε θάπνηαο έθζεζεο πξνεξρφκελεο απφ θάπνηα επηηξνπή (ι.ρ. IPCC) θ.α. Έξεπλεο (Gleyzes, 2007: 85) έρνπλ δείμεη φηη ε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε αθνινπζεί ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηηο ζπκβάζεηο ηεο έθηαθηεο επηθαηξφηεηαο πξνζαπμάλνληαο ην κέγεζνο ησλ αηηηψλ ή επηπηψζεσλ πξνθεηκέλνπ ην δεκνζίεπκα (ξεπνξηάδ ή άξζξν) λα είλαη αληαγσληζηηθφ σο πξνο ηελ πξνβνιή ηνπ. Δπηπιένλ ε δξακαηηθή θάιπςε θάπνηνπ γεγνλφηνο ζρεηηθνχ κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο επηβάιιεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο κία γξακκηθή ρξνληθή δνκή κε αξρή, κέζε θαη ηέινο πνπ φκσο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πεξίπινθε δνκή ησλ αηηηαθψλ ζρέζεσλ ησλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπλπθαίλνληαη κε έλα κεγάιν εχξνο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Σειεπηαία, αλαδεηθλχεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε ζνβαξφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Ωζηφζν φκσο επεηδή ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ ε θαχζε ηνπο ζπκβάιιεη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη ηφζν απαξαίηεηα γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία είλαη αλακελφκελν λα αθνχγνληαη πνιιέο θνξέο πνιχ δξακαηνπνηεκέλα εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο απφςεηο ζρεηηθά κε ην ηη πξέπεη λα γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. ην ζεκείν απηφ φκσο πνιιέο θνξέο είλαη δπζδηάθξηηα ηα φξηα αλάκεζα ζηνλ επηζηεκνληθφ ιφγν δειαδή ζην ηη μέξνπκε θαη ζηνλ πνιηηηθφ ιφγν, δειαδή ηη αμηνινγνχκε σο πην ζεκαληηθφ λα θάλνπκε (Dessler et al., 2006). Γεδνκέλνπ ινηπφλ φηη ν κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ καο είλαη πξνζηηέο ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο πξνέξρνληαη απφ ηα ΜΜΔ, ζην πιαίζην κίαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο πνπ πξνυπνζέηεη θξηηηθνχο αλαγλψζηεο θαιφ ζα ήηαλ λα θξίλεηαη ε αμηνπηζηία κηαο πιεξνθνξίαο κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο φπσο: πνηα είλαη ε αθνξκή ελφο δεκνζηεχκαηνο, πνηεο πεγέο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάζεζε πιεξνθνξηψλ, κε πνην ηξφπν δνκείηαη ε επηρεηξεκαηνινγία (ι.ρ. παξάζεζε επηρεηξεκάησλ ή ζπγθξφηεζή ηνπο ζε κηα ζρέζε αίηηνπ απνηειέζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εμεγεζεί θάηη), ν βαζκφο βεβαηφηεηαο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο, γεγνλφηα θαη επηρεηξήκαηα, ε πιαηζίσζε ηνπ δεκνζηεχκαηνο κε θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά δεηήκαηα πνπ δελ πξνθχπηνπλ άκεζα απφ απηφ θαη ηέινο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην δεκνζίεπκα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζζεί νπδέηεξν θαη αληηθεηκεληθφ σο πξνο απηά πνπ παξαζέηεη ή γίλεηαη θνξέαο ζπγθεθξηκέλσλ ηδενινγηψλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ. Με βάζε ηα

4 παξαπάλσ θξηηήξηα αλάιπζεο ιφγνπ παξαηίζεηαη παξαθάησ έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ έλζεην έληππν ηνπ θπξηαθάηηθνπ ηχπνπ: Σν ζπίηη ζην νπνίν θαηνηθνχλ εδψ θαη αηψλεο νη Ιλνπίη ην βιέπνπλ λα αιιάδεη κνξθή, λα θαηαξξέεη. Κνληά ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν, ζηε λήζν αξηζέθ βνξεηναλαηνιηθά ηεο Αιάζθαο, νη 600 θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ ηζκαξέθ έρνπλ ηελ αηπρία λα βηψλνπλ απφ πξψην ρέξη ηηο ζπλέπεηεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Σα ηειεπηαία 50 ρξφληα η θεπμοκπαζία έσει ζημειώζει άνοδο 2,4 βαζκψλ Κειζίνπ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πην δεζηνχ θιίκαηνο είλαη ην λιώζιμο ηος πασέυρ ζηπώμαηορ πάγος πνπ θάιππηε ηηο αθηέο θαη απνηεινχζε ην θςζικό ανάσυμα πνπ πξνζηάηεπε ηελ παξαιία απφ ηνπο δςναηούρ ανέμοςρ και ηα κύμαηα. Οη αθηέο εθηεζεηκέλεο ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο θαη ηα θχκαηα διαβπώνονηαι πην εχθνια κε ζπλέπεηα ηελ άκεζε θαηαζηξνθή ησλ πεξηνρψλ φπνπ δνχζαλ κέρξη ηψξα. Οη Ιλνπίη γλσξίδνπλ πσο κέζα ζε 15 ρξφληα ην πνιχ πξέπεη λα έρνπλ εθθελψζεη ηελ πεξηνρή. Η θπβέξλεζε ησλ Η.Π.Α. πξνηείλεη ηε μεηεγκαηάζηαζη ηυν Ινοςίη ζηοςρ ςπάπσονηερ γειηονικούρ οικιζμούρ. Γελ είλαη φκσο ηφζν απιφ. Οη Ιλνπίη δελ ζέινπλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε άιινλ νηθηζκφ γηαηί θνβνχληαη φηη ζα ενζυμαηυθούν ζε μια ξένη κοςληούπα θαη ζα δνπλ ηε δηθή ηνπο λα εμαθαλίδεηαη. Ο ηξφπνο δσήο ησλ Ιλνπίη θαη ε νξγάλσζε ησλ θνηλνηήησλ ηνπο είλαη δηακνξθσκέλα εδψ θαη αηψλεο. Ο θάζε νηθηζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζε κεγάιε απφζηαζε ν έλαο απφ ηνλ άιινλ, γηα λα κπνξνχλ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θπλεγψληαο ρσξίο λα εμαληινχλ ηα απνζέκαηα ησλ ζεξακάησλ. Γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ινηπφλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη πξνθχςεη, ίδξπζαλ ηελ νξγάλσζε γηα ηε «Μεηεγθαηάζηαζε ηνπ ηζκαξέθ». Η νξγάλσζε πξνηείλεη υρ πιο ενδεδειγμένη λύζη μια ακαηοίκηηη πεπιοσή 20 ρηιηφκεηξα καθξηά, επηβαξχλνληαο κε άιια 39 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ζπλνιηθφ κόζηορ μεηεγκαηάζηαζηρ. «Σν θξάηνο δελ ζα πιεξψζεη πνηέ ηε ρξεκαηηθή δηαθνξά», παξαδέρνληαη. «Ππέπει να βπούμε μόνοι μαρ ηα σπήμαηα πος λείποςν. Γηαηί αλ ζσπάζνπκε, ζα εμαθαληζηνχκε» Δλδεηθηηθέο ζεκαηηθέο πεξηνρέο επεμεξγαζίαο ηνπ παξαπάλσ θεηκέλνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη: Σν γεγνλφο πνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα. Η ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξαηίζεληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα κε άιιεο πιεξνθνξίεο αληίζηνηρσλ δεκνζηεπκάησλ (ζην δηαδίθηπν θαη ζηνλ έληππν ηχπν) γηα λα δηαπηζησζεί αλ θαη θαηά πφζν άξρηζε ε κεηεγθαηάζηαζε ησλ Ιλνπίη. Αλ θαη θαηά πφζν γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθέο πεγέο πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζνχλ νη δηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη θαηά πφζν απηέο ζπλδένληαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Αλ γίλεηαη θάπνηα αλαθνξά ή ζχλδεζε αλάκεζα ζηηο θαζεκεξηλέο καο δξαζηεξηφηεηεο, ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο επηπηψζεηο απηήο ηεο θαηαλάισζεο ζηνπο Ιλνπίη. Ο βαζκφο βεβαηφηεηαο κε ηνλ νπνίν παξαηίζεληαη νη επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο. Σειεπηαία κειέηεο πεξίπησζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (Ford et al., 2007: 157) ηηο αμηνινγνχλ σο κία κφλν πεγή επηπηψζεσλ ζηα αλζξσπνγελή ζπζηήκαηα κεηαμχ άιισλ φπσο: ε θηψρεηα, ε έιιεηςε ππνδνκψλ φπσο ε δεκφζηα πγεία, ε αλεπαξθήο δηαηξνθή, θ.α., πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπηθψλ θνηλσληψλ φπσο νη Ιλνπίη είλαη: ε πξφιεςε ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ απηνθηνληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη δηαηξνθηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο, ε δηαηήξεζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπο, ε εθπαίδεπζε ησλ λέσλ, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Άξα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ έρεη λα εμεηαζηεί αλ θαη θαηά πφζν ζην παξαπάλσ δεκνζίεπκα γίλεηαη ζχλδεζε έζησ θαη κε έλα απφ ηα παξαπάλσ θνηλσληθά δεηήκαηα. Αλ θαη θαηά πφζν ην δεκνζίεπκα είλαη νπδέηεξν ή παίξλεη θάπνηα ζέζε ηφζν φζνλ αθνξά ηα γεγνλφηα, ηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, αιιά θαη ηε

5 ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ιχζε πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ Ιλνπίη. Οη παξαπάλσ ζεκαηηθέο πεξηνρέο απνηεινχλ θξηηήξηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη δελ δίλνληαη έηνηκα απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, αιιά πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά δεκνζηεχκαηα ηνπ έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ ηα νπνία δηαρεηξίδνληαη νη καζεηέο/ηξηεο ζε νκάδεο εξγαζίαο. χκθσλα κε έξεπλεο (Mason, 1998: 81) ε εκπινθή ζε κηα ηέηνηνπ ηχπνπ δηαδηθαζία αλάιπζεο ιφγνπ πνπ πινπνηείηαη νκαδνζπλεξγαηηθά πξνσζεί ηε δηαξθή ελζσκάησζε λέσλ ηδεψλ ζηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΥΔΔΩΝ ΑΙΣΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ Δπίθεληξν ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ είλαη ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν θαηαλαιψλνληαη ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ε αληζνθαηαλνκή φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή καο ζε απηά. Γηαηί έηζη δπζρεξαίλεηαη ηφζν ε δπλαηφηεηα επίιπζεο θαηαξρήλ ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ελίζρπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ* φζν θαη ε δπλαηφηεηα επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ νθείινληαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ:** ανθρωπογενείς δραζηηριόηηηες ενίζτσζη ηοσ θαινομένοσ ηοσ θερμοκηπίοσ* κλιμαηικές αλλαγές επιπηώζεις ζηο περιβάλλον** Γηάγξακκα 1: Γηδαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ Μέζα απφ ην παξαπάλσ πεξηγξαθηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ηίζεηαη ν αμηαθφο πξνβιεκαηηζκφο θαηά πφζν νη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο καο επηινγέο πηέδνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαηά ηξφπν πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε δσή άιισλ αλζξψπσλ θαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ηνπο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα ιχζνπλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα γηα ηα νπνία δελ επζχλνληαη ηνπιάρηζηνλ άκεζα νη ίδηνη. Έξεπλεο (Brody et al., 2007: 18) δείρλνπλ φηη κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ηαπηίδεη κφλν ή θπξίσο, ηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ κε ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο. Έηζη δελ είλαη ηπραίν φηη νη θάηνηθνη παξαζαιάζζησλ πεξηνρψλ πςεινχ θηλδχλνπ εθθξάδνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Όκσο αθφκε θαη γηα απηνχο γίλεηαη πνιχ δχζθνια αληηιεπηή ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο θαη ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Αθφκε θαη θάηνηθνη πνπ ζην παξειζφλ είραλ ππνζηεί νηθνλνκηθέο θαηαζηξνθέο ζηηο πεξηνπζίεο ή ζηηο ζνδεηέο ηνπο ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ δελ θαίλεηαη λα ζπλδένπλ απηά ηα γεγνλφηα κε ηελ αχμεζε ηεο επηθηλδπλφηεηαο ζηηο πεξηνρέο ηνπο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Γηα ηελ θαιχηεξε ινηπφλ θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ

6 πξνηείλεηαη ε επεμεξγαζία ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ κειέηεο κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηεξεπλάηαη ε ζχλζεηε θαη πνιιέο θνξέο πεξίπινθε πθή ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο πνπ νδεγνχλ ζε κηα επίπησζε. Μέζα απφ ηελ θάζε αηηηαθή ζρέζε επηδηψθεηαη ε αλάδεημε ηνπ κνληέινπ πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ: ε ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ε θαηαξρήλ αηηία ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ επηπηψζεηο ηφζν ζηα αλζξσπνγελή (θνηλσλία θαη νηθνλνκία) φζν θαη ζηα θπζηθά ζπζηήκαηα (πεξηβάιινλ). Οη πεξηπηψζεηο πνπ επηιέγνληαη ελδείθλπηαη λα αθνξνχλ επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ πνπ εληνπίδνληαη ηνπηθά, είλαη ζπγθεθξηκέλεο θαη εμειίζζνληαη ηψξα, ρσξίο λα απνηεινχλ ππνζεηηθά ζελάξηα γηα ην ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί καθξνπξφζεζκα. Σν παξαπάλσ παξάδεηγκα δεκνζηνγξαθηθνχ θεηκέλνπ αλαθέξεηαη ζηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο Αιάζθαο ζηηο κέξεο καο. Υαξαθηεξίδεηαη θπξίσο απφ κία αθεγεκαηηθή δνκή παξάζεζεο γεγνλφησλ ε νπνία δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ αηηηαθή ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη θαη εμεγεί ην ηη γίλεηαη ζηε ρψξα ησλ Ιλνπίη. ην πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο ε αηηηαθή ζρέζε πξνθχπηεη θαη απφ καγλεηνζθνπεκέλν πιηθφ (ληνθηκαληέξ) ην νπνίν πξνβάιιεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ππνζηεξηθηηθή πεγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο. Η δνκή ηνπ ελλνηνινγηθνχ ράξηε ζην παξαθάησ δηάγξακκα: άνοδορ θεπμοκπαζίαρ λιώζιμο ηυν πάγυν ςποσώπηζη ηυν θςζικών ανασυμάηυν από πάγο ζηιρ παπαλίερ δςναηοί άνεμοι και κύμαηα διάβπυζη ηυν ακηών ανάγκη μεηεγκαηάζηαζηρ μεηεγκαηάζηαζη ζε γειηονικούρ πληθςζμούρ μεηεγκαηάζηαζη ζε ακαηοίκηηερ πεπιοσέρ αθομοίυζη Οικονομικό κόζηορ διαηήπηζηρ ηηρ κοςληούπαρ ηυν Ινοςίη Γηάγξακκα 2: Δλλνηνινγηθφο ράξηεο κε ηε κνξθή δηαγξάκκαηνο ξνήο. είλαη έλα δηάγξακκα ξνήο ζην νπνίν δελ πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο ησλ ελλνηψλ κε θάπνην ξήκα. Οη ίδηεο νη έλλνηεο είλαη γεγνλφηα ή/θαη δηαδηθαζίεο (ι.ρ. δηάβξσζε ) πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη πεξαηηέξσ λα αλαιπζνχλ πξνθεηκέλνπ ηφζν λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη ίδηεο νη έλλνηεο, ηδηαίηεξα αλ ε πξνυπάξρνπζα γλψζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ είλαη ειιηπήο (Halliday et al., 2000: 232), φζν θαη λα γίλεη αληηιεπηή ε αηηηαθή ζρέζε πνπ ηηο ζπλδέεη κε άιιεο έλλνηεο. Δίλαη επηινγή ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ν βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηεο αηηηαθήο ζρέζεο ηφζν φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο (ν αξηζκφο ηνπο θαη πνηεο απφ απηέο ζα πεξηιεθζνχλ ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε θαζψο επίζεο θαη ε δηαηχπσζή ηνπο) φζν θαη φζνλ αθνξά ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο ζρέζεο (ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζα είλαη γξακκηθή ή φρη). Δπίζεο είλαη επηινγή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξνζεγγηζηεί ε αηηηαθή ζρέζε σο ελλνηνινγηθφο ράξηεο, ι.ρ. ζα κπνξνχζαλ λα δνζνχλ θάπνηεο ή θαη φιεο νη έλλνηεο λα ηνπνζεηεζνχλ

7 text text ζε αηηηαθή ζεηξά θαη κεηά λα δνζνχλ ηα θείκελα ησλ πεξηπηψζεσλ νπφηε έηζη ζα κπνξεί λα δηνξζσζεί ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο ή/θαη λα γίλεη πξνζπάζεηα ιεθηηθήο απφδνζήο ηνπο. Ο παξαπάλσ ελλνηνινγηθφο ράξηεο πεξηγξάθεη ηηο επηπηψζεηο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ θαη ε ελζσκάησζή ηνπ ζην θνηλφ δηδαθηηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ (δηάγ.1) δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο ζπγθεθξηκέλσλ επηπηψζεσλ κε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Δπηπιένλ, φιν απηφ ην πιηθφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηε βάζε δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο/ηξηεο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο θαη λα απνθαζίζνπλ ηη ζα κπνξνχζε λα γίλεη κέζα απφ κηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Rebich, 2005: 357). Δλαιιαθηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ δεκνζηνγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ απνηεινχλ νη παξαθάησ ελλνηνινγηθνί ράξηεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 3. δηαηεξείηαη ιηψλεη πξνζηαηεχεη απφ δελ πξνζηαηεχεη απφ πάγνο πάγνο θαιχπηεη άλεκνη & θχκαηα δελ θαιχπηεη άλεκνη & θχκαηα δελ δηαβξψλνπλ δηαβξψλνπλ έδαθνο έδαθνο ππνζηεξίδεη δελ ππνζηεξίδεη θαηνηθίεο θαηνηθίεο Γηάγξακκα 3: Δλλνηνινγηθνί ράξηεο ζρέζεσλ αηηίαο - απνηειέζκαηνο

8 Οη καζεηέο/ηξηεο έρνληαο ππφςε ηνπο ην δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ θαινχληαη ζε νκάδεο λα δνκήζνπλ ηνπο δχν ελλνηνινγηθνχο ράξηεο δηαθξίλνληαο ηηο δηαθνξέο ηνπο κε βάζε ηηο έλλνηεο-εηθνλίδηα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηνπο δίλνληαη. Η πξνζέγγηζε απηή είλαη επνηθνδνκεηηθή (Kearney, 1994: 431) δεδνκέλνπ φηη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο θαη επεμεξγαζίαο ελδερφκελσλ δηαθνξψλ αλάκεζα ζηηο επηιεγκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην δεκνζηνγξαθηθφ πιηθφ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο απφ ηνπο καζεηέο/ηξηεο. Η ζπγθξφηεζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απφ ηνπο ίδηνπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο κέζα απφ κηα δηαδηθαζία αλάιπζεο ιφγνπ θαη ε αλάγθε αλαπαξάζηαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο (κειέηεο πεξίπησζεο) σο ζρέζεσλ αηηίαο απνηειέζκαηνο ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ηφζν ησλ δηθψλ ηνπο ηδεψλ φζν θαη ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη άξα πξνάγνπλ κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ απνηεινχλ πξνυπφζεζε (Mason, 1994) γηα ηελ επίηεπμε ελλνηνινγηθήο αιιαγήο. Η αλάιπζε ιφγνπ σο εξγαιείν δηδαθηηθήο ηερληθήο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ θαη ε θαηαζθεπή ελαιιαθηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ελλνηνινγηθνχο ράξηεο θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάδεημεο θαη θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ αληηιήςεσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ (Rebich, 2005: 359). Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο νη επηζηεκνινγηθέο θαη παηδαγσγηθέο πξνεθηάζεηο είλαη νη ίδηεο: δελ ζεσξείηαη απηνλφεηε θαη δεδνκέλε ηφζν ε (δεκνζηνγξαθηθή ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε) αλαπαξάζηαζε ελφο εμαηξεηηθά πεξίπινθνπ θαηλφκελνπ φπσο απηφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ φζν θαη ε γλσζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ, δεδνκέλνπ φηη αλαδεηθλχεηαη πσο πιεξνθνξία θαη γλψζε δελ είλαη απαξαίηεην λα ηαπηίδνληαη (Kearney, 1994, 427). Σέινο, ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο είλαη έλα εχρξεζην δηδαθηηθφ εξγαιείν αλαπαξάζηαζεο ηνπ πσο ελζσκαηψλνληαη κέζα ζηε ίδηα αηηηαθή ζρέζε αλζξσπνγελή θαη θπζηθά ζπζηήκαηα δίλνληάο καο έηζη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Anderson, C. (2007). Environmental Literacy Learning Progressions. Michigan State University. Brody, S., Zahran, S., Vedlitz, A. & Grover, H. (2007). Examining the relationship between physical vulnerability and public perceptions of global climate change in the United States. Environment and Behavior Dessler, A. & Parson E. (2006). The science and politics of global climate change. Cambridge. Γεκεηξίνπ, Α. & Καηζηγηάλλε Α. (2009). Απφςεηο ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ γηα ην δήηεκα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο. ην: Α. Γεκεηξίνπ, Γ. Ξαλζάθνπ, Γ. Ληαξάθνπ, Μ. Καΐια (επηκ.) Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε: Ζεηήκαηα Θεσξίαο, Έξεπλαο θαη Εθαξκνγώλ, Αζήλα: Αηξαπφο. Ford, J., Pearce, T., Smit, B., Wanden, J., Allurut, M., Shappa, K., Ittusujurat, H. & Qrunnut, K. (2007). Reducing vulnerability to climate chnage in the arctic: the case of Nuvanut, Canada. Arctic, vol.60, no.2, Gleyzes, D. (2007). Sustainability communications addressing climate change. Institut d Etudes Politiques de Grenoble. Gomez-Granell, C. & Cervera-March, S. (1993). Development of conceptual Knowledge and attitudes about energy and the environment. International Journal of Science Education, vol.15, no.5, Halliday, M. & Martin, J. (2000). Η γιώζζα ηεο επηζηήκεο. Μεηαίρκην. Kearney, A. (1994). Understanding global change: a cognitive perspective on communicating through stories. Climate Change, 27, Kluwer Academic Publishers.

9 Lenzen, M. (2001). The role of equity and lifestyles in education about climate change: experiences from a large-scale teacher development program. Canadian Journal of Environmental Education, 6, Mason, L. & Santi, M. (1998). Discussing the Greenhouse Effect: children s collaborative discourse reasoning and conceptual change. Environmental Education Research. Vol.4, no.1, Mason, L. (1994). Analogy, metaconceptual awareness and conceptual change: a classroom study. Educational Studies. 20, Rebich, S. & Gautier, C. (2005). Concept mapping to reveal prior knowledge and conceptual change in a Mock Summit course on global climate change. Journal of Geoscience Education. v.53, n.4, Sterling, S. (2001). Sustainable Education: Revisioning learning and Change (Schumacher Briefings).Green Books,Totnes,Devon.UK. UNESCO. (1978). International Conference on Environmental Education. Final Report. Tbilissi, October Paris U.N.E.S.C.O. Φαξαγγηηάθεο Γ., Μπαδίγνπ Αηθ., Ισάλλνπ Α., Ννκηθνχ Υ., Ρεκπάπε Κ., κπαξνχλεο Θ., σηεξνπνχινπ Γ. Δ., Υξηζηνδνχινπ Ν. (2008). Ηκεξήζην Εθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο ηεο Αξγπξνύπνιεο: «Ελέξγεηα: Εμνηθνλόκεζε ζην Σπίηη, ζην Σρνιείν θαη ζηελ Πόιε. ηα Πξαθηηθά ηνπ 4oπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ. Πξνο ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε: Φπζηθνί Πφξνη, Κνηλσλία, Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Ναχπιην, Γεθεκβξίνπ.

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε

Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή κε ηε κέζνδν ηεο κνληεινπνίεζεο: Μηα δηδαθηηθή πξόηαζε Μηράιεο Φωηηάδεο 1, Αθξνδίηε Καηζηγηάλλε 1, Θεκηζηνθιήο Σκπαξνύλεο 2, Διέλε Μαξαγθνπδάθε 3, Νίθνο Χξηζηνδνύινπ 3 1 Μέινο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Π.Μ..: «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηεο Παξαζθεπήο Μεηζάθε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής

Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Γιερεύνηζη ανηιλήυεφν μαθηηών δημοηικού ζτολείοσ για ηοσς ηρόποσς ανηιμεηώπιζης ηης κλιμαηικής αλλαγής Αζαλαζία Δαβηδνύδε 1, Πελειόπε Παπαδνπνύινπ 2 1.Γαζθάια Φπζηθφο, MSc, 2 ν Γεκνηηθφ ρνιείν Πεχθσλ adavidoudi@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΜΒΑΝΣΟ ΣΟΝ ΛΟΤΗΟ ΠΟΣΑΜΟ πγγξαθή : Δπηβιέπσλ: Ππξαγόο Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΚΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων

e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων Αρτέμη ταματία - 4170 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΣΩΝ ΠΟΛΑΣΟΓΛΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ e- Learning της έννοιας κλίμα μέσω κλιματολογικών μοντέλων 2010 ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ

ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΣΠΕ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο Τπνινγηζηηθά Μαζεκαηηθά-Πιεξνθνξηθή ζηελ Δθπαίδεπζε κοηζιμάπα Λοςκία ΜΕΛΕΣΗ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΧΕΔΙΑΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΕΝΑΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπξηζκόο» Δπηβιέπνπζα Κα Γηδαζθάινπ Διέλε πνπδάζηξηα: ηαπξνύια Πεζιή

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΙΑΣΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΕΠΣΩΝ ΣΔΝΣΟΜΑ ΔΛΔΝΖ ΜΟΔ/0731 ΔΠΗΒΙΔΠΟΤΑ ΘΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία

αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία αιηεξήο Νηθφιανο Γηαξθήο εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ Αλαδεηώληαο ηνλ αλαζηνραζηηθό επαγγεικαηία γηα ηελ Έθε θαη ηνπο δαζθάινπο πνπ κνρζνύλ θαζεκεξηλά, όπσο απηή, ζηελ Τάμε ηνπο. Zeichner Κ., «Δελ ππάξρεη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε.

Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Μνληέια ζρεδηαζκνύ καζεζηαθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αμηνπνηνύλ ΣΠΔ: Κξηηηθή επηζθόπεζε. Γεψξγηνο Φεζάθεο & Αγγειηθή Γεκεηξαθνπνχινπ Δξγαζηήξην Μαζεζηαθήο Σερλνινγίαο & Δθπαηδεπηηθήο Μεραληθήο ΣΔΠΑΔ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ K ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ:ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: ΘΔΜΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΒΙΧΙΜΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: μια ζςγκπιηική μελέηη πεπιπηώζεων Δπιβλέπων: Καθηγηηήρ: Νικόλαορ

Διαβάστε περισσότερα

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ

Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Αειθόπο σολείο Η Πεπίπηωζη ηος 1 ος.δ.κ. Αλεξανδπούποληρ Σνθία Χαηδειενληηάδνπ 1, Δπγελία Γνπιάκε 2 1. Γξ. Πνιηηηθφο Μεραληθφο, Δθπαηδεπηηθφο B/ζκηαο Δθπ/ζεο, Γληξηα 1 νπ.δ.κ. Αιεμαλδξνχπνιεο, Μέινο ΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα