ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΑΕΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC"

Transcript

1 ην έξγν ECOTALE ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην ΕΣΠΑ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC

2 ΕΩΣΕΡΙΚΕΤΟΝΣΑ ΣΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ Οη κεηαθνξέο πξνθαινύλ παξελέξγεηεο, απηά ηα απνηειέζκαηα είλαη ζπλαηλεηηθά αξλεηηθά όηαλ αλαθέξνληαη ζηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, ηα αηπρήκαηα, ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλ ζόξπβν, θπζηθέο απώιεηεο θαη ηνλ θαηαθεξκαηηζκό ησλ ελδηαηηεκάησλ, θ.ιπ. πιινγηθά, νη επηπηώζεηο απηέο (ή κέξνο ηνπο) απνηεινύλ ηα ιεγόκελα εμσηεξηθά θόζηε -ή εμσηεξηθόηεηεο- ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξώλ, όπσο απηέο είλαη πξαγκαηηθέο θαη κεηξήζηκεο θνηλσληθέο δαπάλεο νη νπνίεο δελ θαηαβάιινληαη από ηνπο ρξήζηεο ησλ κεηαθνξώλ, εθηόο εάλ ζεσξνύληαη επαξθώο απνθάζεηο θαη πνιηηηθέο παξεκβάζεηο ζην πιαίζην ηνπ εηδηθνύ ζρεδηαζκνύ. Τπό απηό ην πξίζκα, ην έξγν ECOTALE έρεη αμηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη απνηειέζκαηα ησλ ελ εμειίμεη ηππηθώλ πνιηηηθώλ θαη δηαηύπσζε θαηεπζύλζεηο θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο λα αληαπνθξηζεί ζε ελδερόκελεο θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε κε ηηο εμσηεξηθέο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα αηπρήκαηα, ηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε, ην ζόξπβν, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε, ηε θύζε θαη ην ηνπίν, ηε θζνξά ηεο ππνδνκήο. ΠΕΡΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ Η κείσζε ή/θαη ε εζσηεξίθεπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ, ρσξνηαμηθώλ θαη θνηλσληθώλ δαπαλώλ πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ είλαη νη ζηόρνη ηεο πνιηηηθήο πνπ έρνπλ αλαιάβεη από θνηλνύ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ (π.ρ. Οδεγία 1999/62 / ΕΚ, ηελ νδεγία 2006/38 / ΕΚ). Οη ζθνπνί ηεο εζσηεξίθεπζεο ησλ εμσηεξηθώλ δαπαλώλ δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζε παξεκβάζεηο ζην ζύζηεκα ησλ ηηκώλ, αιιά είλαη επίζεο ην ζεκείν αλαθνξάο ησλ άιισλ δπλαηνηήησλ παξέκβαζεο, όπσο ε απνδεκίσζε πξόιεςε ή ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηνπηθώλ ιύζεσλ ζρεδηαζκνύ, παξνρή θηλήηξσλ γηα πην βηώζηκεο ιύζεηο ή κέηξα δηνηθεηηθήο ξύζκηζεο. ην πιαίζην απηό, ην έξγν ECOTALE επηθεληξώζεθε ζηελ έληαμε ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ "νηθνλνκηθή" "(ή πνπ βαζίδνληαη ζηελ αγνξά) εζσηεξίθεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο (δειαδή ησλ κέηξσλ ηηκνιόγεζεο), κε ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη πνιηηηθώλ γηα κηα επξύηεξε πξνζέγγηζε ηεο εζσηεξίθεπζεο πνπ εμεηάδεη ηε ρξήζε ηεο γεο, θαζώο θαη ηνλ πεξηβαιινληηθό ζρεδηαζκό. ύκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ECOTALE, ε εζσηεξίθεπζε ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί όηαλ ε έθζεζε κε όιεο ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζα πξέπεη λα γίλεη θαηά θάπνην ηξόπν κέξνο ησλ δηαδηθαζηώλ ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο κεηαθνξέο. Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ππνδνκώλ θαη ζε κηα πην βηώζηκε δηάζπαζε ησλ ηαμηδηώλ κεηαμύ ησλ ελαιιαθηηθώλ ηξόπσλ κεηαθνξάο, κεηώλνληαο έηζη ηηο αξλεηηθέο παξελέξγεηεο ησλ ζπλνιηθώλ ζπζηεκάησλ θηλεηηθόηεηαο. ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΟΣΟΤ: ΚΑΝΟΝΣΑ ΤΣΑΕΙ Ωο πξνϋπόζεζε γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε, νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ECOTALE έρνπλ δεζκεπηεί λα παξάγνπλ κηα ζεηξά απνηειεζκάησλ πνπ πξέπεη λα πξνζθέξνληαη ζηελ επξύηεξε θνηλόηεηα ησλ ηερληθώλ θαη ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ κεηαθνξώλ. Μαδί κε ην έγγξαθν «Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα κηα επξύηεξε πξαθηηθή εζσηεξίθεπζε εληόο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ πνιηηηθώλ», νη παξνύζεο ζπζηάζεηο πνιηηηθήο ζπιιέμνπλ θαη λα ζπλνςίδνπλ ηα θύξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ECOTALE. 2

3 : ΣΕΛΙΚΑ ΜΗΝΤΜΑΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ε απηό ην έγγξαθν, ζύκθσλα κε ηηο γεληθέο δηεπζύλζεηο θαη ηνπο ζηόρνπο ηεο ΕΕ γηα ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ, νη εηαίξνη ηνπ ECOTALE μεθίλεζαλ ζπζηάζεηο γηα λα πξνζαξκνζηνύλ θαη λα εληαρζνύλ κέηξα πνιηηηθήο ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν, κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαη ζπδήηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Οη ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη αλάιπζεο ησλ πεξίπνπ 50 «θαιώλ πξαθηηθώλ» ζηνλ ηνκέα ηεο εζσηεξίθεπζεο ηνπ εμσηεξηθνύ θόζηνπο θαη ηεο εθαξκνγήο ζε πεξηπηώζεηο κειέηεο αηόκσλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί θαη αλαπηύζζνληαη ζην εζσηεξηθό ησλ ρσξώλ ησλ εηαίξσλ. Σα ζπλνιηθά «καζήκαηα» πνπ αληιήζεθαλ από ηελ εμέηαζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ, θαζώο θαη από ηηο δηεξγαζίεο κεηαθνξάο / εθαξκνγήο εληόο ηνπ επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ γηα ηελ εθπόλεζε ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ ζηελ παξνρή κηαο ζπγθεθξηκέλεο άπνςεο γηα ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ πην επηδήκησλ επηπηώζεσλ ησλ κεηαθνξώλ. Σα επξήκαηα από ηελ GP αλάιπζε θαη ηε κεηαθνξά / εθαξκνγή ηνπο ζε πξαγκαηηθέο πεξηπηώζεηο κειέηεο ρξεζίκεπζε σο εηζξνή γηα ηηο αθόινπζεο ζπζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα νκαδνπνηεζνύλ ζε ηξεηο θύξηνπο ζηόρνπο θαη «κελύκαηα»: 1) ςνεπήρ ολοκλήπωζη ζηο πλαίζιο ηηρ ζηπαηηγικήρ ηος ζσεδιαζμού ηων μεηαθοπών και ηηρ διαδικαζίαρ νη θξηηηθέο ECOTALE θαη αληαλαθιάζεηο ππνγξάκκηζαλ ηελ αλάγθε λα θαζνξηζηνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα εζσηεξίθεπζεο κε ζπλνρή θαη ζε ζρέζε κε ηηο νινθιεξσκέλεο, πνιπηξνπηθέο ζηξαηεγηθέο ζρεδηαζκνύ ησλ κεηαθνξώλ. Απηό απνηειεί βαζηθό παξάγνληα γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ κέηξσλ απηώλ θαη αθήλεη ηελ εζσηεξίθεπζε λα γίλεη έλαο κνριόο πξαγκαηηθήο ηππηθήο πνιηηηθήο. 2) Αλληλεπίδπαζη σπήζεων γηρ-μεηαθοπών και εξωηεπικοηήηων Σν έξγν ECOTALE έδεημε όηη νη επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο γεο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ είλαη αθόκα ζρεηηθά δύζθνιν λα ζπδεηεζνύλ κε ηθαλνπνηεηηθό ηξόπν. Είλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα ιεθζνύλ ππόςε θαη νη επηπηώζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο παξαδνζηαθέο θαηεγνξίεο, όπσο γηα π.ρ. ν αληίθηππνο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ αλάιπζε θόζηνπονθέινπο. 3) Παπακολούθηζη ηων επιπηώζεων και αναθεώπηζη ηηρ πολιηικήρ όπσο θαη γηα νπνηαδήπνηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ή εθ λένπ θαηαλνκή, ηα κέηξα εζσηεξίθεπζεο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη κε έιεγρν ησλ επηπηώζεώλ ηνπο. Ωο εθ ηνύηνπ, ζύκθσλα κε ηνπο ζηόρνπο θαη ηηο ππνζέζεηο πνπ έρνπλ ιεθζεί ζηνλ νξηζκό ηνπο, ηα κέηξα εζσηεξίθεπζεο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη θαη λα αμηνινγνύληαη, ηόζν ζε επίπεδν θνηλσληθνύ απνινγηζκνύ όζν θαη ζε επίπεδν ηππηθώλ απνηειεζκάησλ. Απνθιίζεηο από ηα πξνβιεπόκελα επηηεύγκαηα ή αιιαγέο ζηνπο ηνκείο πνπ πιήηηνληαη ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο αλαζεσξήζεηο ηεο πνιηηηθήο. 3

4 ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΤΝΕΡΓΕΙΩΝ Μόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο έλα εληαίν κέηξν ηεο πνιηηηθήο είρε επηηπρία ζην βαζκό ηεο πξαγκαηηθήο εζσηεξίθεπζεο ησλ εμσηεξηθώλ ζηνηρείσλ. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εηαίξνη ηνπ ECOTALE ζπλέζηεζαλ ηελ πηνζέηεζε ελόο ζπλδπαζκνύ κέηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ επηζπκεηνύ απνηειέζκαηνο εζσηεξίθεπζεο. Σν παθέην ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ παξαγσγή είηε ζπλεξγεηώλ ή πξόζζεησλ απνηειεζκάησλ: ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλεξγεηώλ ζεκαίλνπλ όηη νη επηπηώζεηο ησλ ζπλνιηθώλ κέηξσλ ππεξβαίλνπλ ην άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ ησλ επηκέξνπο πνιηηηθώλ, θαη όηη ηα αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα ηζνύληαη κε ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο απνηειεζκάησλ. Αθόκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πνιηηηθή / ηα παθέηα κέηξσλ δελ κπνξνύλ λα επηηύρνπλ ζπλεξγηθά ή πξνζζεηηθά απνηειέζκαηα, εληνύηνηο ε ηαπηόρξνλε εθαξκνγή ηνπο θαίλεηαη λα είλαη επεξγεηηθή. ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 2 ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΗΗ Η ζπζηεκαηηθή θαηαλόεζε θαη ησλ εμσηεξηθώλ παξαγόλησλ, αιιά θαη ησλ δπλαηνηήησλ εζσηεξίθεπζήο ηνπο είλαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε νπνησλδήπνηε κέηξσλ. Οη εηαίξνη ηνπ ECOTALE ζπληζηνύλ όηη ηα δεηήκαηα ησλ κεηαθνξώλ ζεσξνύληαη ηα ζπζηήκαηα πνπ, έρνληαο ηε δηθή ηνπο επηρεηξεζηαθή ινγηθή, ιεηηνπξγηθά ζύλνξα θαη εδάθε, ιεηηνπξγνύλ κέζα, καδί θαη ζε ακνηβαία ζρέζε κε άιια ππν-ζπζηήκαηα κεηαθνξώλ, ζπζηήκαηα ρξήζεο γεο, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, αθόκα θαη πνιηηηζκηθά ζπζηήκαηα. Η ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θαζηζηά ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ πξνθαλή. Η επηηπρήο εθαξκνγή είλαη γηα ηελ εύξεζε κηαο ηζνξξνπίαο ηεο ζπζηεκαηηθήο ζπκπεξίιεςεο - ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε π.ρ. ηερληθή απζηεξόηεηα ηεο εθαξκνγήο θαη ιεηηνπξγίαο - θαη ζπλεξγαηηθό πεδίν - ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δεκηνπξγεί επηθνηλσληαθή θαη πνιηηηθή απνθιεηζκώλ πνπ επεξεάδεη ηελ απνδνρή θαη ηελ δπλαηόηεηα εθαξκνγήο. ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 3 ΜΕ ΣΗ ΩΣΗ ΣΙΜΗ ΦΣΑΝΟΤΜΕ ΣΟ ΕΠΙΘΤΜΗΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ Οη εηαίξνη ηνπ ECOTALE ζπληζηνύλ λα ξπζκηζηεί ην επίπεδν ησλ ηηκώλ ηόζν από ηελ πξννπηηθή ηνπ ζπζηήκαηνο (απνδεθηή βάζε εζόδσλ γηα ηελ παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ επηπέδσλ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο απνδνηηθόηεηαο) θαη από ηελ πξννπηηθή ηνπ ρξήζηε (απνδεθηέο πιεξσκέο γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρξεζηώλ). Απηό ζπρλά δεκηνπξγεί κηα ιύζε πνπ δελ είλαη ε βέιηηζηε, αιιά είλαη εθηθηή. Σν λα επηηεπρζεί ε ζσζηή ηηκή είλαη επίζεο ζέκα ηεο αλαδηαλεκεηηθήο δηθαηνζύλεο, ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο θαη ηεο δεκόζηαο απνδνρήο. Ο ζπλδπαζκόο (ζπζθεπαζία) πνπ εηζάγεη κέηξα κε ηηκνιόγεζεο ζε ζπλδπαζκό κε κέηξα ηηκνιόγεζεο, όπσο ε βειηίσζε ηεο δεκόζηαο κεηαθνξάο κε ηα δηόδηα, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε ζεξαπεία δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ παξνκνίσο. Επηπιένλ, νη εηαίξνη ECOTALE ζπζηήλνπλ κηα πξνζεθηηθή εμέηαζε ηεο «εμεηδίθεπζεο» ησλ εζόδσλ ηόζν γηα ηηο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο όζν θαη γηα ηηο ελέξγεηεο - κέζα ή έμσ από ην παθέην πνιηηηθήο - γηα λα βειηησζεί ε απνδνρή ηνπ κέηξνπ. 4

5 ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ΠΡΟΩΡΗ ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ Η ρξνληθή ζηηγκή ηεο πνιηηηθήο είλαη ζπρλά εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ εθαξκνγή ηεο. Όζνη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ πηνζεηνύλ αληηκεησπίδνπλ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο θαη κε ηελ απνδνρή ζην πξόζσπν ηνπ ιείπεη πξνεγνύκελα ηνπ κέηξνπ, αιιά θαη λα αληηκεησπίζεη ηελ πξόθιεζε ηεο δηαζεζηκόηεηαο ησλ ηερλνινγηώλ ππνζηήξημεο, αιιά κπνξεί ζε αληάιιαγκα λα απνιαύζεηε ηα απνηειέζκαηα θαη ζπλαθείο εμνηθνλνκήζεηο / εζσηεξηθνπνίεζε ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Από ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα πηνζεηεζνύλ κέηξα ζηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. Οη εηαίξνη ηνπ ECOTALE ζπληζηνύλ λα πξνζαξκνζηνύλ νη πνιηηηθέο γηα ηελ αιιαγή ησλ ηνπηθώλ πιαηζίσλ, π.ρ. αιιαγέο ζηε λνκνζεζία, ηελ πεξηθεξεηαθή δηαθπβέξλεζε ή ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Η ζηαδηαθή πηνζέηεζε θαη ζύδεπμε ησλ κέηξσλ κε ηελ αζηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα παξάγεη νηθνλνκηθέο ζπλέξγεηεο. ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 5 ΣΟΙΥΕΙΑ ΥΡΗΗ ΓΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΣΗΣΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ Έλα κέηξν κεηαθνξάο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ εζσηεξηθή ζπλδεζηκόηεηα ηεο πεξηνρήο όπνπ εθαξκόδεηαη, ή ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ζηελ εμσηεξηθή ζπλδεζηκόηεηα / πξνζβαζηκόηεηαο. Η ζέζε ησλ κειινληηθώλ αζηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έηζη, ζα επεξεαζηνύλ, θαζώο θαη νη επηινγέο θηλεηηθόηεηα ησλ θαηνίθσλ ησλ πόιεσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, επεξεάδνληαο έηζη ηελ αηνκηθή πγεία θαη ηελ νηθνλνκηθή βησζηκόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα. Μπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γεο, ή θαηάθιηζε κπνξεί λα πξνσζεζεί ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε. Ωο εθ ηνύηνπ, νη εηαίξνη ECOTALE ζπληζηνύκε λα ιακβάλεη ππόςε ηα ηζρπξά ζηνηρεία ηεο ρξήζεο γεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πνιιέο εμσγελείο επηδξάζεηο. Η απώιεηα ή ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο, θαη / ή livability, είλαη ε πην ζπρλά ζπκβαίλνπλ επίδξαζε πνπ έρεη ε ρξήζε γεο θαη ε αζηηθή δηάζηαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ. ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 6 ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΥΡΗΗ ΓΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Η ζύδεπμε ηεο αλάπηπμεο γεο θαη ησλ επελδύζεσλ ζηηο κεηαθνξέο κπνξεί λα παξάγεη κηα "ρξήζε γεο θαη ηηο κεηαθνξέο" ζύζηεκα (LUT) πνπ κπνξνύλ λα εζσηεξηθεύνπλ ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηεο, δεκηνπξγώληαο έλα ειθπζηηθό δηαζπλδεδεκέλν ζύλνιν ηεο αλάπηπμεο ηόζν ζηελ ρξήζε γεο θαη ηηο κεηαθνξέο, απμάλνληαο έηζη ηελ αμία ηεο γεο θαη δίλνληαο έηζη ηε δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο λα είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλα κε ηα νθέιε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα απηό λα ιεηηνπξγήζεη σο πξαγκαηηθή εζσηεξίθεπζε, ECOTALE εηαίξνη πξνηείλνπλ ηελ πηνζέηεζε ελόο ηζρπξνύ πιαηζίνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηόζν κηα θαιά θαζνξηζκέλε ζπζηεκαηηθή νξηζκό θαη κηα ζεζκηθή ζπλεξγαζία πνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπιιάβεη απηή ηελ αύμεζε ηεο αμίαο (αξκνδηόηεηεο ην ζρεδηαζκό ηεο ρξήζεο γεο, ηεο ηδηνθηεζίαο ηεο γεο, ηηο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο). Η ρσξηθή έθηαζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο ρξήζεο γεο κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. Ωζηόζν, ε ρσξηθή έθηαζε ησλ κέηξσλ ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη κε αθξίβεηα, όηαλ είλαη δπλαηόλ, πξνθεηκέλνπ λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηα ζέκαηα ηεο πινπνίεζεο, ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ εζσηεξίθεπζε θαη ηελ εηαηξηθή ζρέζε. 5

6 ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 7 ΤΙΟΘΕΣΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΟ Δεδνκέλνπ όηη νη πεξηζζόηεξεο από ηηο επηπηώζεηο ηεο ρξήζεο γεο ηεο ζπκθσλίαο κεηαθνξάο κε ηηο θπζηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ECOTALE ζπλεξγάηεο ζπληζηνύλ λα πηνζεηήζνπλ ην ζεκείν ησλ ππεξεζηώλ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ άπνςε, πνπ κπνξεί λα είλαη άκεζα επεξγεηηθή γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαθνξώλ θαη ησλ θπζηθώλ νηθνηόπσλ, θαζώο θαη ην κπνξεί λα δώζεη απαληήζεηο άθεζε αλαπάληεηα ηα παξαδνζηαθά εθηηκήζεηο. Ωζηόζν, κπνξεί επίζεο λα σθειήζεη ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο ηεο γεο θαη αζηηθώλ επηπηώζεσλ, κέζσ ηεο πθηζηάκελεο κεζνδνινγίαο ηεο πιαηζίσζεο γηα ηελ πιήξε ελζσκάησζε ησλ πιηθώλ θαη κε πιηθώλ ην θόζηνο θαη ηα νθέιε. ΤΣΑΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 8 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Η παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο νπνηνπδήπνηε κέηξνπ είλαη απαξαίηεηε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζεη ηηο πξαγκαηηθέο επηπηώζεηο. Ελώ ε παξαθνινύζεζε είλαη έλα πνιύπινθν ζέκα, ππάξρνπλ νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηηπρή παξαθνινύζεζε, ηελ αμηνιόγεζε θαη ηελ επαθόινπζε αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο. Η παξαθνινύζεζε παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο. Οη εηαίξνη ηνπ ECOTALE ζπζηήλνπλ έλα ζαθή νξηζκό ηνπ ηη ην έξγν έρεη σο ζηόρν λα επηηύρεη. Ρύζκηζε ζηόρνπο πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί ή άιισο αμηνινγνύληαη κε ζπλεπή ηξόπν ζεκαίλεη όηη όρη κόλν ελδερόκελε επηηπρία, αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε απνδνηηθόηεηα ησλ κέηξσλ κπνξνύλ λα αμηνινγεζνύλ. 6

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι

ΛΑΜΠΗΡΖ ΚΛΑΗΡΖ Δπηβιέπσλ: Αλαπι. Καζεγεηήο Γεσξγηάδεο Μηραήι ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΝΟΜΗΚΩΝ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ LOGISTICS,

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο

Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Γηαδηθαζία 02 Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο Έκδοση 1 Ημερομηνία 01-07-2010 1 από 5 Γηαδηθαζία 02: Παξαθνινύζεζε Ννκνζεζίαο ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σειεπηαία Σξνπνπνίεζε:...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ

Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΑΝΝΙΗ ΠΤΡΟ Α.Μ. 2008102 Ερωηήζεις δεσηέροσ κεθαλαίοσ: 1) Δμεγείζηε ηη είλαη ν θύθινο δσήο ηνπ έξγνπ. Πεξηγξάςηε ηα γεληθά βήκαηα ζε έλα κνληέιν θαηαξξάθηε. Γώζηε έλα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger

Ελόηεηα 6: Γελδεξ. Ιεθάιαην 1. Gender Mainstreaming. Silvia Schroeder-Danninger Ελόηεηα 6: Γελδεξ Ιεθάιαην 1 Gender Mainstreaming Silvia Schroeder-Danninger ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 0 ΕΘΡΑΓΩΚΗ ΙΑΘ ΞΠΘΡΛΌΡ ΩΜ ΕΜΜΞΘΩΜ 3 0.1 Σεκαζηα 1 ΡΣΛΟΕΠΘΦΞΠΑ ΩΜ ΠΞΚΩΜ 4 1.1 Καηαλνσλεσ κεηαμπ πξνζδνθησλ θαη 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και. Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος. Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 2 η : ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΝ MENTORING ΡΗ ΔΗΛΑΗ ΡΝ MENTORING? ΡΗ ΔΗΛΑΗ Ν ΚΔΛΡΝΟΑΠ? ΓΛΥΠΔΗΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΔΠ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΡΝ ΚΔΛΡΝΟΑ Ζ ΝΚΑΓΑ ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΝΗ MENTEES ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΘΑΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΑΠ ΚΔ ΡΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks»

«Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε Ad-Hoc Networks» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ: ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «Σρεδίαζε Μεραληζκώλ Υπνζηήξημεο Σπλεξγαζίαο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΧΝ ΛΙΠΑΜΑΣΧΝ ΥΔΓΙΟ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΦΧΣΔΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα