Αρ. Διακήρυξης: 45/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αρ. Διακήρυξης: 45/2015"

Transcript

1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έργο: «Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στη Βουλγαρική - Ελληνική περιοχή» - «ΒΕtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area» με το ακρωνύμιο BEHEALTH ( 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης )» Επιχειρησιακό «Ελλάδα Βουλγαρία » Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: «Δράσεις 2.3., 3.1. και 3.3.» Προϋπολογισμός: ,00 με τον Φ.Π.Α. Αρ. Διακήρυξης: 45/2015 Κριτήριο κατακύρωσης: η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία Κατάθεσης προσφορών: 9/9/2015 Ημερομηνία - Ώρα Διενέργειας 10/9/ :00 π.μ. Χρηματοδότηση : Ε.Τ.Π.Α., κατά ποσοστό 85 % Εθνική Συμμετοχή, κατά ποσοστό 15 %. 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Πρόχειρος Διαγωνισμός η χαμηλότερη τιμή Ημερομηνία: 10/9/2015 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10:00 πμ 4 η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης) Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις Δράσεις 2.3., 3.1. και 3.3. ( 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ) ,08 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα επιμέρους παραδοτέα της τεχνικής περιγραφής του έργου ΜΕΡΟΣ Β Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Α, άρθρο 33. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Π.Δ. 63/05 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α 204 / ) 1.6. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 25 / ), 1.7. Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. 43/α/ ) άρθρο 24 «Αύξηση αποδοχών Δημοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 2

3 1.8. Του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α/95) άρθρο 84 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» Του Ν. 2690/99 κυρώσεις του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007), συμπληρωματικά και αναλογικά εφαρμοζόμενος Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003 ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές» Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 68 / ) Του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α 202/ ) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης», άρθρο Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ Α 139/ ) 1.17 Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α / ) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσής και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», άρθρο 46 για την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης Το άρθρο 7 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 τεύχος Α / ), σύμφωνα με το οποίο: «Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α 134), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 4 του ν. 3868/2010 (Α 129), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:«5. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος οι προμήθειες των φορέων της παραγράφου 1 του παρόντος, που εντάσσονται στα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.» Το άρθρο 4 παρ.3 του Ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί κράτησης 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Του Π.Δ. 113/20107 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/Α/ ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 112/ ) Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 160 Α / ), 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) Την υπ αριθμ. πρωτ /ΔΕ-5772/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ ΒΛ11Φ-ΧΘΗ), περί ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, με τα στοιχεία ΣΑΕΠ 2013ΕΠ «BEtter HEALTH care in the 3

4 Bulgarian Greek crss brder area (BEHEALTH) ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.3. Την υπ αριθμ. 626/ Απόφαση του Διοικητή, με θέμα «Συμμετοχή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης στην υποβολή για το πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Βουλγαρία » 2.4. Την υπ αριθμ. 598/ Απόφαση του Διοικητή, με θέμα «Αποδοχή ένταξης πράξης με το ακρωνύμιο BEHEALTH στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία » 2.5. Την υπ αριθμ. 238/ Απόφαση του Διοικητή, με θέμα «Αποδοχή θέσης Επικεφαλής Εταίρου για την πράξη με το ακρωνύμιο BEHEALTH στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία » 2.6. Την υπ αριθμ. 781/ Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την υλοποίηση του έργου Την 1430/ Απόφαση του Διοικητή της 4 ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης «Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και της διενέργειας των διαγωνισμών για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και υπηρεσιών διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης των Δράσεων 2.3, και 3.4 του έργου «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 και ,00, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 3. Τα έγγραφα: 3.1. Το υπ αριθμ. πρωτ /ΜΑ3673/ έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », με την επισυναπτόμενη υπ αριθμ. Β Σύμβαση για την ιδία συμμετοχή (Subsidy Cntract), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου ,54, που αναλύεται ως εξής: Προϋπολογισμός Επικεφαλής Εταίρου (4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης): 250, Προϋπολογισμός Εταίρου Νο2 (Δημοτικό Νοσοκομείο του Petrich -Βουλγαρία): ,40 Προϋπολογισμός Εταίρου Νο3 (Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας): ,24 Προϋπολογισμός Εταίρου Νο4 (Επιθεώρηση Υγείας του Blagevgrad -Βουλγαρία): , Το από 18/4/2014 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Partnership Agreement) μεταξύ του Επικεφαλή Εταίρου (4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης) και των λοιπών εταίρων [Δημοτικό Νοσοκομείο του Petrich (Βουλγαρία), Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, Επιθεώρηση Υγείας του Blagevgrad (Βουλγαρία)] 3.3. T με Applicatin N 2/ /MIS Cde Αpplicatin Frm του έργου Την υπ αριθμ. πρωτ /ΔΕ-5772/ Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ ΒΛ11Φ-ΧΘΗ), περί ένταξης των έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, με τα στοιχεία ΣΑΕΠ 2013ΕΠ «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area (BEHEALTH) ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ 4Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» 3.5. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο αίτημα του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προς την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », για την τροποποίηση, τον επαναπροσδιορισμό των Δράσεων του έργου και την επέκτασή του ως και τις Το από ηλεκτρονικό έγγραφο της Κοινής Τεχνικής Γραμματείας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », με το οποίο αποδέχεται το ανωτέρω αίτημα Το με ημερομηνία έγγραφο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για τον επαναπροσδιορισμό των δράσεων του έργου «BEtter 4

5 HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», σε συνέχεια της τελευταίας τροποποίησής του Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών για τους διαγωνισμούς παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης προγραμμάτων κατάρτισης για τις Δράσεις 2.3, 3.1, 3.3 και 3.4 του έργου και τις επισυναπτόμενες σε αυτό υποβληθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις Δράσεις 2.3., 3.1. και 3.3. του έργου «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα συνημμένα ΜΕΡΗ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. O διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου του έτους ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ( Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη ) 9/9/2015 ΩΡΑ: 15:00 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ( Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη) 10/9/2015 ΩΡΑ: 10:00 Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 5. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ» 6. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο (νομαρχιακό/τοπικό) βαρύνουν τον Ανάδοχο. 5

6 ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείμενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις Δράσεις 2.3., 3.1. και 3.3. του έργου «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της διακήρυξης (ΜΕΡΟΣ Β ). Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαμηλότερη τιμή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσιών. Η προσφορά δεν μπορεί να είναι μερική. Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των υπό ανάθεση υπηρεσιών του έργου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναθέτουσα Αρχή Η 4 η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης) που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη και το οποίο προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό. Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού 4 η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης) Αρμόδιος Υπηρεσίας Διενέργειας Οι κ.κ. Ε. Βακαλίδου και Μ. Σοφικίτου που παρέχουν σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας Fax: , όλες τις εργάσιμες ημέρες 10:00-12:00). Διακήρυξη Η παρούσα Διακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείμενο - Περιγραφή των υπηρεσιών εκπόνησης μελετών - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και τα Παραρτήματα Ι: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΙΙ: Υπόδειγμα πινάκων οικονομικής προσφοράς ΙΙΙ: Πίνακας Συμμόρφωσης και IV: Σχέδιο σύμβασης. Αντικείμενο Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις Δράσεις 2.3., 3.1. και 3.3. του έργου «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία », όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσης. Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού Το αρμόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 6

7 Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από όλα τα μέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. Ανάδοχος Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία κατακυρώνεται η υλοποίηση της προμήθειας στον Ανάδοχο. Σύμβαση Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Η γλώσσα της είναι η ελληνική. Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Συμβατικά τεύχη Το τεύχος της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο του έργου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. Προϋπολογισμός Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας. Συμβατικό Τίμημα Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ) Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτήθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ Η 4η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης μελετών για τις Δράσεις 2.3., 3.1. και 3.3. του έργου «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία 7

8 », προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Ειδικότερα οι μελέτες των Δράσεων 2.3., 3.1. και 3.3. του έργου «BEtter HEALTH care in the Bulgarian Greek crss brder area - BEHEALTH», στα πλαίσια του Προγράμματος Ευρωπαικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία » είναι οι εξής : Δράση 2.3. (Παραδοτέο ) Ανάπτυξη διασυνοριακού σχεδίου δράσης για την υγεία για την περίοδο Η υγεία αποτελεί ένα από τα κατεξοχήν αντικείμενα διασυνοριακού ενδιαφέροντος λαμβάνοντας υπόψη αφενός την αχωρική διάσταση του ζητήματος και αφετέρου τον εξαιρετικό σημαντικά ρόλο της υγείας στη διαμόρφωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η εκπόνηση του διασυνοριακού σχεδίου δράσης στοχεύει στη βελτίωση της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας, όπως αυτή ορίζεται στο εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία Η εκπόνηση του διασυνοριακού σχεδίου δράσης σημαίνει σαφή καθορισμό των προτεραιοτήτων και των στρατηγικών και στόχων, μέσα από την πλήρη ανάπτυξη των λειτουργικών («επιχειρησιακών») δυνατοτήτων των μονάδων υγείας της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας- Βουλγαρίας και την αξιολόγηση της απόδοσης τους ως αποτέλεσμα της ορθολογικής εφαρμογής του σχεδίου δράσης που θα αναπτυχθεί. Οι στόχοι του σχεδίου δράσης πρέπει να ενσωματώνουν τις αρχές της ισότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και ανταποκρισιμότητας σε τέσσερις βασικούς άξονες σε διασυνοριακή χωρική κλίμακα: Στόχοι βελτίωσης επιπέδου υγείας Στόχοι λειτουργικής απόδοσης Στόχοι οικονομικής απόδοσης Αναπτυξιακοί στόχοι Το έργο του επιχειρησιακού σχεδιασμού θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: Ενότητα Α. Γενικά στοιχεία Γενικά στοιχεία διασυνοριακής περιοχής (κοινωνικά χαρακτηριστικά, δημογραφικά χαρακτηριστικά, οικονομικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά υγείας, αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, κ.α.) Συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού προφίλ της 4ης ΥΠΕ και των αντίστοιχων φορέων/ επιθεωρήσεων υγείας στη Βουλγαρία Διαχρονική Εξέλιξη Σύστασης & Οργάνωσης Υγειονομικών Περιφερειών Ταυτότητα & Γενικά στοιχεία Αποστολή και Ρόλος Ενότητα Β. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος Στόχος της ενότητας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας της ΥΠΕ η οποία εποπτεύει τις ιατρικές δομές της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδα- Βουλγαρία. Με την ανάλυση των δεδομένων του εσωτερικού περιβάλλοντος θα προκύψουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη δυναμικότητα καθώς και το είδος και το μέγεθος των δραστηριοτήτων της κάθε μονάδας. Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος θα βασιστεί στα στοιχεία ανάλυσης εσωτερικού περιβάλλοντος με τα οποία θα τροφοδοτήθει η ομάδα έργου από τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και από πρωτογενή έρευνα που θα διεξαχθεί για αυτόν το σκοπό. Το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει: Συνοπτική παρουσίαση όλων των μονάδων υγείας στη διασυνοριακή περιοχή Οργάνωση Δραστηριότητες παρεχόμενες υπηρεσίες Λειτουργικά στοιχεία παρεχόμενων υπηρεσιών Στελέχωση ανθρώπινοι πόροι Πολιτικές και πρωτοβουλίες προστασίας και εργασίας απασχολουμένων στις ιατρικές μονάδες Οικονομικά Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συμπεράσματα Ανάλυσης Εσωτερικού Περιβάλλοντος 8

9 Ενότητα Γ. Αξιολόγηση αποδοτικότητας ιατρικών μονάδων στη διασυνοριακή περιοχή Η εργασία περιλαμβάνει την μέτρηση της αποδοτικότητας των νοσοκομείων της διασυνοριακής περιοχής μέσω μεθόδου επιχειρησιακής έρευνας και τη χρήση κατάλληλων δεικτών. Δεδομένου ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των μονάδων υγείας της χώρας, θα γίνει κατηγοριοποίηση των μονάδων υγείας ανάλογα με το μέγεθος και τον ρόλο τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συγκριτική αξιολόγησή τους. Στόχος είναι να παρουσιαστεί με ακρίβεια και αξιοπιστία, με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων και μεθοδολογιών, η αποδοτικότητα των μονάδων στη διασυνοριακή περιοχή. Ενότητα Δ. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος Στόχος της ενότητας είναι η διερεύνηση και αξιολόγηση του ευρύτερου περιβάλλοντος της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή με σκοπό να προσδιορισθούν αφενός τα δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και αφετέρου τα ειδικά ιατρικά δεδομένα της περιοχής αναφοράς (π.χ. επιδημιολογικά). Με την ανάλυση των δεδομένων του εξωτερικού περιβάλλοντος θα προκύψουν πληροφορίες για την αξιολόγηση των αναγκών υγείας με στόχο την ανάπτυξη κατάλληλης πολιτικής αντιμετώπισης των υγειονομικών προβλημάτων. Το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει: Γεωγραφική Ανάλυση Προσπελασιμότητα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και Κοινωνικές Εξελίξεις Επιδημιολογικές Εξελίξεις Υπηρεσίες υγείας στην περιοχή αναφοράς Συμπεράσματα Ανάλυσης Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ενότητα Ε. Στρατηγική ανάλυση Η ενότητα περιλαμβάνει την στρατηγική ανάλυση και η διαμόρφωση βασικών στρατηγικών προτάσεων βελτίωσης της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Βουλγαρίας. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν μεθοδολογίες στρατηγικής ανάλυσης και ανάπτυξης ειδικών στρατηγικών. Στο πλαίσιο αυτό θα διαμορφωθούν στόχοι, στρατηγικές κατευθύνσεις, επιλογές και ειδικές δράσεις για την επίτευξη των στόχων. Ενότητα ΣΤ. Συμπεράσματα- Προτάσεις Στόχος της ενότητας είναι η αξιολόγηση των προηγούμενων ενοτήτων και η παρουσίαση προτάσεων για τη βελτίωση της υγείας στη διασυνοριακή περιοχή. Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη ή/ και να ενσωματώσει τα αντίστοιχα εδάφια από τη βουλγαρική πλευρά, να συμμετέχει στις τεχνικές συναντήσεις σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης η οποία θα υλοποιείται παράλληλα από την ελληνική και βουλγαρική πλευρά και κυρίως να συνεργάζεται με τον ανάδοχο από τη βουλγαρική πλευρά ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της μελέτης. Τα συμπεράσματα και οι στρατηγικές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και τη βουλγαρική πλευρά, ώστε να προκύψει μία ενιαία πρόταση στρατηγικής σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή. Δράση 3.1. (Παραδοτέο ) Υποστηρικτικές δράσεις για την παροχή υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας σε έκτακτα περιστατικά Η παρούσα δράση περιλαμβάνει δύο επιμέρους δραστηριότητες: Α. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Στο πλαίσιο της παρούσας δραστηριότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση επειγόντων ιατρικών περιστατικών στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας Βουλγαρίας. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει κατ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα παρακάτω: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στην διασυνοριακή περιοχή όσον αφορά, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, τις υποδομές υγείας, το οδικό δίκτυο, τον αριθμό οχημάτων, τον αριθμό και τα αίτια τροχαίων ατυχημάτων ή/ και άλλων επειγόντων περιστατικών κ.λπ. Ανάλυση της διαδικασίας αντιμετώπισης των επειγόντων περιστατικών έως σήμερα τόσο για την Ελλάδα όσο και τη Βουλγαρία, με έμφαση στο τι θεωρείται «επείγον περιστατικό», τις διαδικασίες που γίνονται για την αντιμετώπιση ενός περιστατικού από τη στιγμή που θα ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και έπειτα, την αντιμετώπιση περιστατικών αναλόγως με το είδος τους κλπ. 9

10 Πρόταση ενός κοινού σχεδίου για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών στη διασυνοριακή περιοχή Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Πρόκειται για μία εφαρμογή smartphne που αποσκοπεί να πληροφορήσει το κοινό σχετικά με τα νοσοκομεία που βρίσκονται κοντά του βάσει γεωγραφικής απόστασης. Θα περιέχει πληροφορίες που θα επιτρέπουν στον χρήστη σε περίπτωση ανάγκης να βρει το πλησιέστερο νοσοκομείο που μπορεί να τον εξυπηρετήσει. Γενικά χαρακτηριστικά Η εφαρμογή θα υποστηρίζει λειτουργικά ios και Andrid κατ ελάχιστον και θα μπορεί να δουλεύει χωρίς συνεχή σύνδεση σε δίκτυο, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πληροφόρηση του χρήστη σε κάθε περίπτωση. Θα είναι πολύγλωσση με υποστήριξη τουλάχιστον Ελληνικών, Αγγλικών και Βουλγάρικων στην αρχή, με δυνατότητα εύκολης προσθήκης επιπλέον μεταφράσεων με αναβάθμιση της εφαρμογής. Το σύνολο πληροφοριών της εφαρμογής σχετικά με τα νοσοκομεία παρέχεται από ειδικευμένη βάση σε εθνικό επίπεδο και θα επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται ανά νοσοκομείο θα είναι οι εξής: Αναπτυγμένες κλίνες Αριθμός εισαγωγών Αριθμός νοσηλευθέντων Διάρκεια Νοσηλείας Πληρότητα κατα μέσο όρο ανα χρονικό διάστημα Χειρουργεία Εργαστηριακές εξετάσεις Αριθμός εξετασθέντων σε τακτικά, επείγοντα, ολοήμερα Διαθέσιμο προσωπικό και ειδικότητες Διεύθυνση και λοιπές πληροφορίες επικοινωνίας Οι πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή σαν ένα αρχείο βάσης δεδομένων τύπου Sqlite, ώστε να είναι συμβατό με όλα τα λειτουργικά συστήματα. Η εφαρμογή θα πρέπει σε τακτά διαστήματα και εφόσον υπάρχει σύνδεση σε δίκτυο να αναβαθμίζεται αυτόματα με ενδεχομένως διαθέσιμη νέα έκδοση της βάσης, αφού ενημερώσει τον χρήστη σχετικά. Επίσης, θα πρέπει να φαίνεται πάντα η ημερομηνία τελευταίας αλλαγής των δεδομένων, ώστε ο χρήστης να μπορεί να εκτιμήσει την εγκυρότητα των πληροφοριών. Δυνατότητες της εφαρμογής Η εφαρμογή θα υποστηρίζει 2 κεντρικούς τρόπους χρήσης: Αναζήτηση βάσει κειμένου Ο χρήστης θα μπορεί να κάνει αναζήτηση στα δεδομένα της εφαρμογής βάσει της ανάγκης που έχει, δίνοντας π.χ. την ειδικότητα ιατρού που ψάχνει. Η εφαρμογή θα επιστρέφει τα σχετικά νοσοκομεία, δίνοντας την δυνατότητα στον χρήστη να ταξινομήσει τα αποτελέσματα βάσει γεωγραφικής απόστασης, αλφαβητικά ή ανά περιοχή. Εν συνεχεία θα μπορεί επιλέγοντας το εκάστοτε νοσοκομείο από τα αποτελέσματα να βλέπει το σύνολο πληροφοριών που περιέχεται. Θα μπορεί από εκεί να δει την θέση του νοσοκομείου στον χάρτη, να ζητήσει πληροφορίες πλοήγησης προς τα εκεί από την τρέχουσα θέση του, όπως επίσης και να δει πληροφορίες επικοινωνίας και να επικοινωνήσει απευθείας, π.χ. να καλέσει τηλεφωνικά μέσα από την εφαρμογή. Αναζήτηση βάσει χάρτη Η εφαρμογή θα παρουσιάζει χάρτη κεντραρισμένο στην τρέχουσα θέση του χρήστη, στον οποίο θα σημειώνονται οι θέσεις των γύρω νοσοκομείων. Για κάθε νοσοκομείο θα είναι ορατή η απόσταση από το χρήστη και οι βασικές πληροφορίες που επιτρέπουν στον χρήστη να αξιολογήσει αν το νοσοκομείο είναι σχετικό με την τρέχουσα ανάγκη του. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει ένα νοσοκομείο, οπότε θα μεταβαίνει στην οθόνη λεπτομερειών του νοσοκομείου όπως στο προηγούμενο σενάριο, από την οποία θα μπορεί να πάρει όλες τις πληροφορίες και να επικοινωνήσει απευθείας με το νοσοκομείο. Επιπλέον, θα παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης βάσει απόστασης σε σχέση με ειδικότητα, π.χ. νοσοκομεία εντός ακτίνας 20 χιλιομέτρων με παιδοχειρουργό. Μεθοδολογία ανάπτυξης της εφαρμογής Η εφαρμογή θα πρέπει να αναπτυχθεί με βάσει τον βέλτιστο τρόπο ανάπτυξης για κάθε λειτουργικό ώστε να είναι συμβατή με συσκευές διαφορετικών διαστάσεων και δυνατοτήτων (μέσα στα πλαίσια δυνατοτήτων του εκάστοτε λειτουργικού). Ως εκ τούτου θα πρέπει να υποστηρίζει εκτός απο smartphnes και tablets με ios ή Andrid χωρίς 10

11 να απαιτείται χωριστή υλοποίηση. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και αν κεντρικής σημασίας hardware, π.χ. GPS, δεν είναι διαθέσιμο, οπότε και θα μπορεί να ενημερώνει τον χρήστη αντίστοιχα και να συνεχίζει να δουλεύει χωρίς πρόβλημα. Δράση 3.3. (Παραδοτέο ) Νομοθετική προσέγγιση: Συμφωνία για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας Στόχος της δράσης είναι η διερεύνηση της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της υγείας και η αξιολόγηση της εφαρμογής των ειδικών ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την υγεία στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Βουλγαρίας. Το αντικείμενο της δραστηριότητας περιλαμβάνει τη μελέτη που αφορούν τα κάτωθι : Αντιμετώπιση από κοινού των έκτακτων συμβάντων υψηλής επικινδυνότητας που αφορούν τη δημόσια υγεία στη διασυνοριακή περιοχή Διαδικασίες μεταφοράς και παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ασθενείς εκατέρωθεν των συνόρων Ανταλλαγή ιατρική τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελεύθερη μετακίνηση επιστημόνων υγείας εκατέρωθεν της διασυνοριακής περιοχής για την παροχή υπηρεσιών υγείας Καθιέρωση και διασφάλιση επίσημης συνεργασίας μεταξύ των συστημάτων υγείας Διατήρησης και της αειφορίας των συστημάτων υγείας, με παράλληλη προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών να αναζητήσουν θεραπεία εκτός της χώρας τους Αξιολόγηση του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη ή/ και να ενσωματώσει τα αντίστοιχα εδάφια από τη βουλγαρική πλευρά, να συμμετέχει στις τεχνικές συναντήσεις σχετικά με την εκπόνηση της μελέτης η οποία θα υλοποιείται παράλληλα από την ελληνική και βουλγαρική πλευρά και κυρίως να συνεργάζεται με τον ανάδοχο από τη βουλγαρική πλευρά ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της μελέτης. Τα συμπεράσματα και οι στρατηγικές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και τη βουλγαρική πλευρά, ώστε να προκύψει μία ενιαία πρόταση στρατηγικής σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή. Αναλυτικά, οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά με την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ κατά ποσοστό 85% και από Εθνική Συμμετοχή κατά ποσοστό 15%. Είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 στην ΣΑΕΠ-308/8, με τα στοιχεία ΣΑΕΠ 2013ΕΠ Ο προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό ,00 Ευρώ, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,08 ΦΠΑ 23 % ( ,92) Σύνολο : ,00). ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι η 4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης Διεύθυνση Αναθέτουσας Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : , Φαξ : Πληροφορίες : E. Βακαλίδου, Μ.Σοφικίτου A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 11

12 Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007, όπως αυτό ισχύει σήμερα, δυνάμει των άρθρων 199 παρ.2.ε. και 201 παρ.1. του Ν. 4281/2014, και μέχρι την έναρξη ισχύος των άρθρων του Ν. 4281/2014. ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Δημοσίευση της διακήρυξης: 1. Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στον ελληνικό τύπο στις 3/9/2015 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 2. Η παρούσα Προκήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (www.4ype.gr) από την 3/9/2015 έως την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του Διαγωνισμού επίσης αναρτήθηκε στους Πίνακες ανακοινώσεων όλων των Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ : ΩΗΦΓΟΡ1Ο-Γ7Τ ) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, την Πέμπτη ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισμό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής ( ) Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης σχετικών εγγράφων με τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη της Διακήρυξης από το γραφείο Προμηθειών της 4 ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης οδός Αριστοτέλους 16, , Θεσσαλονίκη, καθημερινά, 10:00-14:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο όσοι παραλαμβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα αναγράφεται δε ακόμα και η ημέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Διακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον αριθμό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία Διενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). Σε περίπτωση που ο προσφέρων επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ επέκταση την εκδήλωση ενδιαφέροντός του, με δική του ευθύνη, μπορεί να ενημερώνει με τα στοιχεία του (π.χ. Επωνυμία, Διεύθυνση, αριθμ. Τηλεφώνου, αριθμ. Μηχ. 12

13 Τηλεομοιοτυπίας, accunt.κ.τ.λ.) την αναθέτουσα αρχή, ώστε να καταστεί δυνατή η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων. Ειδικότερα σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με όρους της διακήρυξης μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.Δ.118/2007. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους του Αναθέτουσας Αρχής. ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 9/9/2015 και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής ( 4 η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ) επί της οδού Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη στις 10/9/2015 και ώρα 10:00 A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας, αρκεί να διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση για το έργο του παρόντος διαγωνισμού και την απαραίτητη χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση του έργου. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που το διακηρυσσόμενο με την παρούσα Έργο κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισμένη νομική μορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι 13

14 υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα: Α. Έλληνες Πολίτες α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής και η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 14

15 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την 15

16 φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου αναδόχου, ήτοι: Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, και η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, και η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, όπου να δηλώνεται ότι: 1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. 6. Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Β. Αλλοδαποί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 16

17 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: 1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού, ή 2. ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 17

18 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: 1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες καταστάσεις καθώς και δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης (δικαιολογητικά κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τη διακήρυξη σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007, κατά το στάδιο της συμμετοχής, σχετικά με την φερεγγυότητα, την επαγγελματική δραστηριότητα, τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση τις τεχνικές ικανότητες του υποψηφίου αναδόχου, ήτοι : Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, και η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, στην οποία θα δηλώνεται: Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημοσίου Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. 4. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής, και η οποία 18

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Inscriptions on Stone

Inscriptions on Stone . chapter nine. Inscriptions on Stone Charles Crowther Introduction The rescue excavations at Zeugma 1 carried out in summer 2000 across Trenches 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, and 19 in Area

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 46/2015

Αρ. Διακήρυξης: 46/2015 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναθέτουσα Αρχή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έργο: «Καλύτερη υγειονομική περίθαλψη στη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS

THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS THE OXFORD GRAMMAR OF [ Classical Greek [ James Morwood OXFORD UNIVERSITY PRESS Contents Preface ν Acknowledgements vi Glossary of grammatical terms vii Abbreviations xvii The Greek alphabet and its pronunciation

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα